Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser"

Transkript

1 Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold i firmapensionskasser. Indberetningerne foretages med henblik på tilsynets vurdering af firmapensionskassens investeringsrisiko og kapitalgrundlag. Ved opgørelsen af det røde risikoscenarie (middel negativ markedsudvikling) og det gule risikoscenarie (meget negativ markedsudvikling) beregnes konsekvensen for firmapensionskassens basiskapital og solvenskrav: renterisiko rentebærende fordringer renterisiko pensionshensættelser aktiekursrisiko ejendomsværdirisiko råvarerisiko Såfremt firmapensionskassen anvender finansielle instrumenter eller hvis nettovalutabeholdningen udgør over 10 pct. af balancen, skal der endvidere ved opgørelsen tages hensyn til: finansielle instrumenter valutakursrisiko I begge scenarier beregnes effekten såvel af en rentestigning som af et rentefald. Beregningerne skal foretages i overensstemmelse med reglerne for markedsværdibaseret regnskabsaflæggelse. Ved udfyldelse af indberetningsskemaet skal der ikke tages højde for PAL-skat, da der korrigeres for værdien af PAL-skatteaktivet på konklusionsarket. Tab (risiko) for firmapensionskassen anføres med positivt fortegn, mens gevinster anføres med negativt fortegn. Stigninger i pensionshensættelserne anføres dog med positivt fortegn. Ved indberetning skal der ikke tages hensyn til andre forhold end de i skemaet anførte. Såfremt firmapensionskassen er af den opfattelse, at firmapensionskassen har særlige forhold, der er relevante for vurderingen af firmapensionskassens situation ved de anførte risikoscenarier, bedes disse forhold oplyst i en supplerende følgeskrivelse til tilsynet. Opgørelsen af renterisiko for firmapensionskasser i denne vejledning er baseret på parallelforskydninger af diskonteringssatsen på de rentebærende fordringer og hensættelserne. Hvis firmapensionskassen ønsker det, kan reglerne for opgørelse af renterisiko for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser anvendes. Vejledningen kan findes på Finanstilsynets hjemmeside under: Indberetning/Virksomhedsområder/Firmapensionkasser/FR - Trafiklys

2 Indberetning Opgørelsen af kapitalforhold og risici skal ordinært foretages to gange årligt pr. 30. juni og pr. 31. december. For firmapensionskasser, der er omfattet af aftalen mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Foreningen af Firmapensionskasser mv. i forbindelse med den finansielle krise skal indberette trafiklys hvert kvartal. Indberetningsfristen er en måned efter opgørelsesdatoen. Indberetningsskemaerne findes på Finanstilsynets hjemmeside: 1. På Finanstilsynets hjemmeside forefindes der også Excel regneark, der kan anvendes som hjælp ved standardiserede beregninger af de enkelte felter i indberetningen (se bilag 2). Såfremt firmapensionskassen ifølge indberetningen befinder sig i gult lys, skal firmapensionskassen opgøre kapitalforhold og risici pr. ultimo det efterfølgende kvartal. Fristen for indsendelse er en måned efter kvartalets udløb. Finanstilsynet kontakter firmapensionskassen, såfremt den ifølge indberetningen befinder sig i rødt lys. Såfremt firmapensionskassen ifølge indberetningen er i rødt lys, men ifølge egne beregninger er i gult eller grønt lys bedes der redegjort herfor på en følgeskrivelse til indberetningen. Kommer firmapensionskassen i rødt lys i løbet af en indberetningsperiode, skal pensionskassen straks underrette Finanstilsynet. FR 01 - Konklusion: Skemaet indeholder to kolonner. En for udfaldet i rødt scenarie og en for udfaldet i gult scenarie. 1. Renterisiko rentebærende fordringer: Overføres fra FR 02, med udgangspunkt i det værste rentescenarie i henholdsvis rødt og gult risikoscenarie. 2. Aktiekursrisiko: Beregnes med udgangspunkt i værdien af aktier i FR 02. I det røde risikoscenarie forudsættes et aktiekursfald på 12 procent. I det gule risikoscenarie forudsættes et aktiekursfald på 30 procent. 3. Ejendomsrisiko: Beregnes med udgangspunkt i værdien af ejendomme i FR 02. Rødt risikoscenarie er et fald i ejendomsværdierne på 8 procent, og gult risikoscenarie et fald på 12 procent. 4. Råvarerisiko: Beregnes med udgangspunkt i værdien af råvareindekserede obligationer i FR 02. Rødt risikoscenarie er et fald i værdien af råvareindekserede obligationer på 18 procent, og gult risikoscenarie et fald på 45 procent. 5. Finansielle instrumenter: Overføres fra FR 03, med udgangspunkt det værste rentescenarie i henholdsvis rødt og gult risikoscenarie. 6. Valutarisiko: Overføres fra 13. og 14. i FR Skatteeffekt: Beregnes som summen af risiciene på aktiverne i henholdsvis rødt og gult risikoscenarie multipliceret med 0, Samlet risiko: Summen af risikofaktorerne fratrukket skatteeffekten. 1 Indberetning/Virksomhedsområder/Firmapensionkasser/FR - Trafiklys 2

3 9. Renterisiko pensionshensættelser: Overføres fra FR 02, med udgangspunkt i det værste rentescenarie i henholdsvis rødt og gult risikoscenarie. 10. Basiskapital efter scenarie: Basiskapitalen opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 781 af 11/08/2005 om risikovægtning af solvenskravet og opgørelse af basiskapitalen for firmapensionskasser. 11. Solvenskrav efter scenarie: Firmapensionskassens solvenskrav opgjort i henhold til kapitalgrundlagsbekendtgørelsen pct. af pensionshensættelserne efter scenarie: Der beregnes 3 pct. af pensionshensættelserne opgjort efter scenariet. 13. Overdækning: Den beregnede basiskapital efter indregning af den anførte risiko fratrukket solvenskravet reduceret med 3 pct. af pensionshensættelserne efter scenariet. Baggrunden for at fratrække 3 pct. af pensionshensættelserne i solvenskravet er, at denne del af solvenskravet indirekte dækker pensionskassens generelle investeringsrisici. 14. Værste scenarie: Angives på basis af oplysningerne i FR 02 og eventuelt FR 03. For henholdsvis det røde og gule risikoscenarie angives den renteændring, der vil medføre det største tab for firmapensionskassen. 15. Risikojusteret solvensgrad: Risikojusteret solvensgrad angiver, hvor meget basiskapitalen udgør i forhold til solvenskravet, når effekten af det røde scenarie indregnes. 16. Firmapensionskassen er i: I denne linje angives resultatet af risikoscenarierne. Beregningen af resultatet er baseret på den beregnede overdækning i scenarierne. Hvis overdækningen i det røde scenarie er mindre end 0 er pensionskassen i rødt lys og hvis overdækningen i det gule scenarie er mindre end 0 er pensionskassen i gult lys. FR 02 - Basisoplysninger: 1. Balance før scenarie: Firmapensionskassens balance opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 760 af den 7. december 1989 om firmapensionskassers årsregnskaber med senere ændringer. 2. Solvenskrav før scenarie: Firmapensionskassens solvenskrav opgjort i henhold til bekendtgørelse om risikovægtning af solvenskravet og opgørelse af basiskapitalen for firmapensionskasser. 3. Basiskapital før scenarie: Basiskapitalen opgjort i henhold til bekendtgørelse om risikovægtning af solvenskravet og opgørelse af basiskapitalen for firmapensionskasser. 4. Øvrige reserver der kan anvendes til dækning af tab: Her anføres f.eks. bonusudjævningshensættelser, såfremt disse ifølge grundlaget kan anvendes til dækning af tab, og eventuelle skatteaktiver som med overvejende sandsynlighed må forventes udnyttet i fremtiden. Såfremt der anføres værdier under denne post bør posten specificeres på følgeskrivelsen. Bonusudjævningshensættelser opgøres i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. 5. Renterisiko rentebærende fordringer: Værdien af aktiverne opgøres i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. De rentebærende fordringer består her af danske og udenlandske stats-, 3

4 real-, indeks- og erhvervsobligationer samt pantebreve. Variabelt forrentede bankindskud er ikke forbundet med renterisiko Markedsværdien opgøres i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. Renterisikoen beregnes som: markedsværdien multipliceret med den (effektive 2 ) modificerede varighed multipliceret med renteændringen. Rentescenarierne er beskrevet i afsnittet nedenfor. Indeksobligationer: Metoden til beregning af renterisikoen på indeksobligationer er som ved nominelle obligationer, bortset fra at der multipliceres med 0,5: markedsværdien multipliceret med den modificerede varighed multipliceret med renteændringen multipliceret med 0,5. Såfremt firmapensionskassen anvender finansielle instrumenter, skal skema FR 03 (finansielle instrumenter) udfyldes. Der betragtes to renteudviklinger i det røde risikoscenarie: Fald i renten på 0,7 pct. point. Stigning i renten på 0,7 pct. point. Tilsvarende betragtes to renteudviklinger i det gule risikoscenarie: Fald i renten på 1,0 pct. point. Stigning i renten på 1,0 pct. point. Investeringsforeningsandele med obligationer som underliggende aktiv skal medregnes under renterisiko (se-igennem-princippet). 8. Renterisiko pensionshensættelser: Værdien af pensionshensættelserne opgjort som værdien af firmapensionskassens samlede pensionshensættelser. Værdien opgøres med udgangspunkt i de regnskabsmæssigt opgjorte hensættelser I det røde risikoscenarie beregnes en generel renteændring i referencerenten henholdsvis opad og nedad med 0,7 pct. point. I det gule risikoscenarie betragtes tilsvarende en opad- og nedadgående renteændring med 1 pct. point. Hvis der anvendes en diskonteringsrente, som er opgjort efter reglerne i bilag 8 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, betragtes et fald og en stigning på 0,7 pct. point i referencerenten i det røde risikoscenarie svarende til en ændring i diskonteringsrenten på 0,595 (0,7*0,85). I det gule risikoscenarie betragtes et fald og en stigning i referencerenten på 1,0 pct. point svarende til en ændring i diskonteringsrenten på 0,85 (1*0,85). Hvis der anvendes en nulkuponrentestruktur forudsættes i det røde risikoscenarie en parallelforskydning af nulkuponkurven opad og nedad med 0,595 pct. point. I det gule risikoscenarie betragtes tilsvarende en opad- og nedadgående parallelforskydning af nulkuponkurven med 0,85 pct. point. Til opgørelse af hensættelserne anvendes den mindste af diskonteringssatsen fratrukket de ovenfor angivne renteændringer og den anmeldte rente i pensionskassens tekniske grundlag. Eventuelle andre justeringer skal begrundes i relation til pensionskassens anmeldelser. 2 Varigheden på en konverterbar obligation. 4

5 11. Værdi af aktier: Værdi af danske og udenlandske noterede og unoterede aktier. Investeringsforeningsandele med aktier som underliggende aktiv skal medregnes under aktiekursrisiko (se-igennem-princippet). Værdien opgøres i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. 12. Værdi af ejendomme: Værdi af firmapensionskassens danske og udenlandske ejendomsinvesteringer. Kapitalandele i ejendomsselskaber mv., hvis hovedaktivitet er investering i ejendomme, skal medregnes herunder (se-igennem-princippet). Værdien opgøres i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. 13. Værdi af råvareindekserede obligationer: Den samlede værdi af investeringer i råvareindekserede obligationer angives her. Værdien opgøres i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. 14. Værdi af øvrige investeringsaktiver: I denne post opgøres værdien af firmapensionskassens øvrige investeringsaktiver, som fx kontantbeholdninger og bankindskud. 15. Nettovalutabeholdning: Nettobeholdningen (uafdækkede positioner) i alle valutaer angives. Der medtages værdien på alle aktiver i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. Investeringsforeningsandele med aktiver denomineret i fremmed valuta skal medregnes (seigennem-princippet). 16. Nettovalutabeholdningens samlede andel af balancen: Nettovalutabeholdningens samlede andel af balancen. Såfremt firmapensionskassens nettobeholdning af valuta overstiger 10 pct. af firmapensionskassens balance, skal kassen indberette på skema FR 04 (Valutarisiko). FR 03 Finansielle instrumenter Arket skal kun udfyldes, såfremt kassen anvender finansielle instrumenter. Ændringen i værdien af finansielle instrumenter aktiver i de enkelte risikoscenarier medtages ved bestemmelsen af det værste scenarie. 1. Finansielle instrumenter rente: Her anføres værdiændringen i finansielle instrumenter som følge af de forudsatte renteændringer i rødt og gult scenarie, jf. bilag Finansielle instrumenter aktier: Her anføres værdiændringen af finansielle instrumenter i de to scenarier, jf. bilag 1. I det røde risikoscenarie forudsættes et aktiekursfald på 12 procent. I det gule risikoscenarie forudsættes et aktiekursfald på 30 procent. 3. Finansielle instrumenter råvarer: Her anføres værdiændringen af finansielle instrumenter med råvarepriser som underliggende. I det røde risikoscenarie forudsættes et værdifald på 18 procent. I det gule risikoscenarie forudsættes et værdifald på 45 procent. 4. Total: Summen af ændringen i de finansielle instrumenter ved hhv. et rentefald og rentestigning i de to scenarier. FR 04 - Valutarisiko Arket skal kun udfyldes, såfremt kassen har en nettovalutabeholdning som udgør over 10 pct. af den samlede balance. 5

6 1. 8. Valuta: Nettobeholdningen (uafdækkede positioner) i de anførte valutaer angives. Der medtages værdien på alle aktiver i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. Investeringsforeningsandele med aktiver denomineret i fremmed valuta skal medregnes (seigennem-princippet). 9. Total: Summen af nettobeholdningen i de anførte valutaer. 10. VaR (99 %): Value-at-Risk mål opgjort ved 99 pct. niveau, jf. afsnittet nedenfor (rødt scenarie). 11. VaR (99,5 %): Value-at-Risk mål opgjort ved 99,5 pct. niveau, jf. afsnittet nedenfor (gult scenarie). 12. Øvrig valuta: Nettobeholdningen af øvrige valutaer angives. 13. Total, rødt: Summen af Value-at-Risk målet og risikoen på øvrige valutaer ved rødt niveau, jf. afsnittet nedenfor. 14. Total, gult: Summen af Value-at-Risk målet og risikoen på øvrige valutaer ved gult niveau, jf. afsnittet nedenfor. Scenarier: Til brug for opgørelsen af Value-at-Risk målet benyttes regneark samt kovariansmatrice, der kan findes på Finanstilsynets hjemmeside under menupunkterne: Tal & Fakta/ Oplysninger for virksomheder/varians- og kovariansmatricer til valutaindikator 2/Value at risk. I det røde scenarie anvendes et niveau på 99 procent, og i det gule scenarie et niveau på 99,5 procent. Risikoen på øvrige valutaer sættes til 8 procent af nettobeholdningen i rødt risikoscenarie og 12 procent af nettobeholdningen i gult risikoscenarie. 6

7 Bilag 1 Finansielle instrumenter Ved beregning af værdiændringen på afledte finansielle instrumenter i de betragtede scenarier kan anvendes nedenstående opdeling af de enkelte instrumenter i lange og korte positioner. Selskabet kan alternativt anvende interne modeller til beregning af værdiændringen i scenarierne eller anvende opgørelser fra eksterne leverandører af priser på afledte finansielle instrumenter. Gældsinstrumenter Obligations- og rentefutures, forward rate agreements (FRA-kontrakter), terminsforpligtelser til køb eller salg af gældsinstrumenter, ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger og ægte købs- og tilbagesalgsforretninger i gældsinstrumenter, optioner baseret på gældsinstrumenter mv., renteswaps og andre finansielle instrumenter med tilsvarende karakteristika opdeles i lange og korte positioner, jf. nedenfor. Uafviklede spotkøb eller -salg af gældsinstrumenter samt valutaterminsforretninger, valutaswaps, valutafutures, valutaoptioner og lignende valutaforretninger beskrives i særskilt afsnit nederst i afsnittet om gældsinstrumenter. Punkt 1: Obligations- og rentefutures En lang obligationsfuture- eller rentefutureposition opdeles i en lang position i det underliggende instrument eller den underliggende syntetiske position bag den pågældende future og en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet for futuren. En kort obligationsfuture- eller rentefutureposition opdeles i en kort position i det underliggende instrument eller den underliggende syntetiske position bag den pågældende future og en lang position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet for futuren. Punkt 2: FRA En solgt FRA opdeles i en lang position i et gældsinstrument med forfaldsdato på afregningstidspunktet plus kontraktperioden samt en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på afregningstidspunktet. En købt FRA opdeles tilsvarende som en kort og en lang position. Punkt 3: Terminskøb af gældsinstrumenter Et terminskøb af et gældsinstrument opdeles i en lang position i selve gældsinstrumentet og en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet. Et terminssalg opdeles tilsvarende i en kort og en lang position. Punkt 4: Salgs- og tilbagekøbsforretning og købs- og tilbagesalgsforretning i form af spotsalg og køb En ægte salgs- og tilbagekøbsforretning i form af spotsalg mod terminskøb medtages i opgørelsen som en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på tidspunktet for kontraktens udløb. En ægte købs- og tilbagesalgsforretning i form af spotkøb mod terminssalg medtages i opgørelsen som en lang position i et gældsinstrument, der forfalder på tidspunktet for kontraktens udløb. En ægte salgs- og tilbagekøbsforretning i form af terminssalg mod terminskøb medtages som en lang position i et gældsinstrument, der forfalder på tidspunktet for terminssalget, og en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på tidspunktet for terminskøbet. En ægte købs- og tilbagesalgsforretning i form af terminskøb og terminssalg medtages i opgørelsen som en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på tidspunktet for terminskøbet, og en lang position, der forfalder på tidspunktet for terminssalget. 7

8 Punkt 5: Salgs- og tilbagekøbsforretning, købs- og tilbagesalgsforretning og udlån af værdipapirer Ved ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger og ved udlån af værdipapirer indgår det tilbagekøbte hhv. udlånte værdipapir i kapitaldækningsopgørelsen. Ved ægte købs- og tilbagesalgsforretninger og lån af værdipapirer indgår det tilbagesolgte hhv. lånte værdipapir ikke i kapitaldækningsopgørelsen. Punkt 6: Optioner Optioner baseret på renter, gældsinstrumenter, obligationsfutures, rentefutures eller swaps opdeles i to positioner på samme måde som futures, idet begge positioner desuden multipliceres med optionens delta. Købte call-optioner og solgte put-optioner opdeles i en lang position i det underliggende gældsinstrument og en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på optionens udløbsdag. Solgte call-optioner og købte put-optioner opdeles i en kort position i det underliggende gældsinstrument og en lang position i et gældsinstrument, der forfalder på optionens udløbsdag. Punkt 7: Renteswap En renteswap, i henhold til hvilken instituttet modtager variabel rente og betaler fast rente, opdeles i en lang position i et variabelt forrentet instrument med en løbetid lig med perioden indtil næste rentefastsættelse og en kort position i et fast forrentet instrument med samme løbetid som swap'en. En renteswap, i henhold til hvilken instituttet modtager fast rente og betaler variabel rente, opdeles i en kort position i et variabelt forrentet instrument med en løbetid lig med perioden indtil næste rentefastsættelse og en lang position i et fast forrentet instrument med samme løbetid som swap'en. Punkt 8: Uafviklede spotkøb Ved uafviklede spotkøb medtages positionerne som lange positioner i de pågældende gældsinstrumenter, og ved uafviklede spotsalg medtages positionerne som korte positioner i de pågældende gældsinstrumenter. Punkt 9: Valutaterminsforretninger mm. Valutaterminsforretninger, valutaswaps, valutafutures og lignende valutaforretninger opdeles i lange og korte positioner svarende til forretningernes betalinger. Valutaoptioner opdeles på tilsvarende måde, idet de fremkomne positioner multipliceres med optionens delta. Aktier Købte og solgte optioner og futures på enkeltaktier, terminsforpligtelser til køb eller salg af aktier og andre finansielle instrumenter med tilsvarende karakteristika opdeles i lange og korte positioner, jf. punkt 2 til 7. Punkt 10: Aktiefutures En købt future på en enkeltaktie opdeles i en lang position i den underliggende aktie og en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet for futuren. Den korte position indgår i beregningerne af renterisiko. En solgt future på en enkeltaktie opdeles tilsvarende i en kort position i den underliggende aktie og en lang position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet for futuren. Den lange position indgår i beregningerne af renterisiko. Punkt 11: Terminskøb af aktier Et terminskøb af en aktie opdeles i en lang position i selve aktien og en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet for aktien. Den korte position indgår i beregningerne af renterisiko. Et terminssalg af en aktie opdeles tilsvarende i en kort position i aktien 8

9 og en lang position i et gældsinstrument der forfalder på leveringstidspunktet for aktien. Den lange position medtages ved beregningerne af renterisiko. Punkt 12: Salgs- og tilbagekøbsforretning, købs- og tilbagesalgsforretning og udlån af værdipapirer Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger, ægte købs- og tilbagesalgsforretninger samt lån og udlån af aktier behandles efter de samme principper som angivet i punkterne 4 og 5. Punkt 13: Swap En swap, i henhold til hvilken instituttet betaler fast eller variabel rente og modtager et afkast, der afhænger af udviklingen i prisen på en aktie eller et aktieindeks, opdeles i en kort position i et gældsinstrument og en lang position i den underliggende aktie eller aktieindeks. Den korte position skal have en løbetid, der er lig med swap'ens løbetid (ved fast rente) henholdsvis perioden indtil næste rentefastsættelse (ved variabel rente). En swap, i henhold til hvilken instituttet modtager fast eller variabel rente og betaler en ydelse, der afhænger af udviklingen i prisen på en aktie eller et aktieindeks, opdeles i en lang position i et gældsinstrument og en kort position i den underliggende aktie eller aktieindeks. Den lange position skal have en løbetid, der er lig med swap'ens løbetid (ved fast rente) henholdsvis perioden indtil næste rentefastsættelse (ved variabel rente). Punkt 14: Aktieoptioner Optioner baseret på aktier og aktieindeks opdeles i to positioner på samme måde som futures, jf. punkt 10, idet begge positioner desuden multipliceres med optionens delta. Punkt 15: Warrants Warrants, herunder warrants der udstedes af en anden end emittenten af det underliggende værdipapir (covered warrants), behandles på samme måde som optioner. Punkt 16: Uafviklede spotkøb Ved uafviklede spotkøb medtages positionerne som lange positioner i de pågældende aktier, og ved uafviklede spotsalg medtages positionerne som korte positioner i de pågældende aktier. 9

10 Bilag 2 Beskrivelse af beregninger, der automatisk udføres i hjælpe-regneark Beregningerne i konklusionsskemaet (FR 01) tager udgangspunkt i den værste renteudvikling for basiskapitalen i henholdsvis rødt og gult scenarie. Proceduren til bestemmelse af det værste scenarie fremgår af nedenstående. Beregninger i FR 01 er vist for rødt scenarie. 1. Renterisiko rentebærende fordringer = HVIS (Værste scenarie "stigning") SÅ HENTES (Renterisiko rentebærende fordringer ved rentestigning) ELLERS HENTES (Renterisiko - rentebærende fordringer ved rentefald). 2. Aktiekursrisiko = Aktiekursrisiko beregnes som værdien af aktiebeholdningen multipliceret med 0, Ejendomsrisiko = Ejendomsrisiko beregnes som værdien af ejendomme multipliceret med 0, Råvarerisiko = Råvarerisiko beregnes som værdien af råvareindekserede obligationer multipliceret med 0, Finansielle instrumenter = HVIS (Værste scenarie "stigning") SÅ HENTES (Finansielle instrumenter Total ved rentestigning) ELLERS HENTES (Finansielle instrumenter Total ved rentefald). 6. Valutarisiko = Total valuta risiko i henholdsvis rødt og gult risikoscenarie. 7. Skatteeffekt = -(Renterisiko - rentebærende fordringer + Aktiekursrisiko + Ejendomsrisiko + Finansielle instrumenter + Valutarisiko) * 0,15 8. Samlet risiko på aktiverne = SUMMEN af de ovenfor nævnte risici og skatteeffekten. 9. Renterisiko - pensionshensættelser = HVIS (Værste scenarie "stigning") SÅ HENTES (Renterisiko - pensionshensættelser ved rentestigning) ELLERS HENTES (Renterisiko - pensionshensættelser ved rentefald). 10. Basiskapital efter scenarie = HVIS (samlet risiko på aktiverne) + (renterisiko pensionshensættelser) > 0 SÅ VÆLGES (HVIS (Øvrige reserver der kan anvendes til dækning af tab) - (samlet risiko) < 0 SÅ VÆLGES (Øvrige reserver der kan anvendes til dækning af tab + Basiskapital) - (Samlet risiko) ELLERS HENTES (Basiskapital)) ELLERS HENTES (Basiskapital) - (Samlet risiko). 11. Solvenskrav efter scenarie = Solvenskrav før scenariet + (Risiko - pensionshensættelser * 0,04) pct. af pensionshensættelserne efter scenariet = 0,03*(Værdi af pensionshensættelser + renterisiko pensionshensættelser) 10

11 13. Overdækning = Basiskapital efter scenarie - Solvenskrav efter scenarie + 3 pct. af pensionshensættelserne efter scenariet. 14. Værste rentescenarie = HVIS (Renterisiko rentebærende fordringer ved rentefald + Renterisiko - pensionshensættelser ved rentefald + Ændring i finansielle instrumenter - rente ved rentefald) > (Renterisiko - rentebærende fordringer ved rentestigning + Renterisiko - pensionshensættelser ved rentestigning + Ændring i finansielle instrumenter - rente ved rentestigning) SÅ VÆLGES "fald" ELLERS "stigning". 15. Risikojusteret solvensgrad = Basiskapital før scenarie / (Solvenskrav efter scenarie 3 pct. af hensættelserne efter scenarie + (basiskapital før scenarie basiskapital efter scenarie)). 16. Firmapensionskassen er i (konklusion) = HVIS Overdækning i rødt scenarie < = 0 SÅ "rødt lys" ELLERS HVIS Overdækning i gult scenarie < = 0 SÅ "gult lys" ELLERS "grønt lys". 11

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber FINANSTILSYNET April 2009 Økonomisk-statistisk kontor Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber Indledning Denne skrivelse indeholder

Læs mere

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 5. marts 2015 9. januar 2015 Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne vejledning finder anvendelse for følgende virksomheder: 1. Pengeinstitutter 2.

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010 11. august 2010. Nr. 964. Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. I medfør af 50, stk. 2, og 373, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1) Udskriftsdato: 9. februar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0015 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 09/10/2014

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II.

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version II Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold 1. Introduktion 2. Danske

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber U D K A S T Formateret: Højre: 1,75 cm Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, 341, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 26. marts 2014. Nr. 281. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, stk.

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

TDC Pensionskasse Årsrapport

TDC Pensionskasse Årsrapport TDC Pensionskasse Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ledelsesberetning 3 Ordinær generalforsamling i 2013 3 Begivenheder i 2013 4 Medlemmer 4 Medlemsudviklingen 4 Personalereduktioner i TDC 5 Aktuaropgørelse

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber HD Finansiering og HD Finansiel Rådgivning Copenhagen Business School Afleveringsdato 13. maj 2013 Udarbejdet af: Pia Hjøllund Andersen Mia

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 21. august 2015 J.nr. 122-0030 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Kapitel 1 De omfattede virksomheder og rapporter De omfattede virksomheder Ad 1. Bestemmelsen

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

TDC Pensionskasse Årsrapport

TDC Pensionskasse Årsrapport TDC Pensionskasse Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ledelsesberetning 3 Ordinær generalforsamling i 2012 3 Begivenheder i 2012 4 Medlemmer 4 Medlemsudviklingen 4 Personalereduktioner i TDC 5 Aktuaropgørelse

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere