Vejledning i brug af salgsopstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i brug af salgsopstilling"

Transkript

1

2 Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso, udlæg m.v. Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. 3. Kolonne Restancer på hæftelser, der kan forventes overtaget. Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning. Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes. 4. Kolonne Hæftelser, der kan indfries. Indeholder beløb, der skal betales inden 2 uger efter auktionens slutning. Bemærk: På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmelse med de nye oplysninger. Afgifter m.v. til det offentlige, Jf. vilkårenes punkt 5 C: Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning. Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.

3 CNO/lha HjulmandK INDHOLDSFORTEGNELSE Salgsopstilling Side 1-3 Omkostninger uden for budsummen - 4 Ejerbog Udskrift fra Erhvervsstyrelsen - 7 Stiftelsesdokumenter - 8 Vedtægter Årsrapport Tingbogsoplysning, Nørregade 14,9681 Ranum Tingbogsoplysning, Købmagergade 24 A, 9670 Løgstør Opgørelse fra Veggerby-Pedersen Holding A/S - 40 Auktionsvilkår O g ii i n i i K. til'" Advokatfirma

4 I Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over kapitalandele J.NR /LHA Kapitalandelene: Nom. DKK i selskabet VPE ApS Selskabets CVR.nr.: tilhørende: Atlas Gruppen ApS Auktionstidspunkt: tirsdag den 29. april 2014 kl Auktionssted: Rekvirent, hæftelses nr.: Retten i Aalborg, Badehusvej 17, 1., Fogedrettens venteværelse, 9000 Aalborg Veggerby-Pedersen Holding A/S Ved advokat: Casper Nørgaard, Badehusvej 16, 9000 Aalborg - tlf Beskrivelse: Samtlige kapitalandele på nom. DKK i VPE ApS er omfattet af auktionen. Selskabet beskæftiger sig med køb og salg af fast ejendom, og selskabets væsentligste aktiver er 2 ejendomme beliggende henholdsvis Nørregade 14, 9681 Ranum og Købmagergade 24 A, 9670 Løgstør. I henhold til den seneste aflagte årsrapport (2012) havde selskabet i 2012 et negativt resultat på DKK Selskabet har ingen ansatte.

5 2 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE 1. Fordring opgjort pr. auktionsdato 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport Hæftelse nr. 1: Veggerby-Pedersen Holding A/S, Jernbanegade 19, 9370 Løgstør. Gældsbrev DKK ,65 0,00 0, ,65 Hæftelse nr. 2: i alt ved budsum kr ,65 0,00 0, ,65 Hæftelse nr. 3: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 4: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 5: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 6: i alt ved budsum kr. Transport i alt ved budsum kr ,65 0,00 0, ,65

6 3 Afslutningsside 1. Fordring opgjort pr. auktionsdagen 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport ,65 0,00 0, ,65 Hæftelse nr. 8: i alt ved budsum A. Total kr ,65 0,00 0, ,65 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: Max. kr ,50 Heraf kontant at betale inden 4 uger: Max. kr ,50 Størstebeløbet fremgår af vedhæftede opgørelse af omkostninger uden for budsummen. C. Afgifter m.v. til offentlige i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på kr udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 6 kr. * Denne salgsopstilling er udarbejdet den 1. april 2014 af advokat Casper Nørgaard. Side 2 af 3

7 HjuimandKaptain OMKOSTNINGER UDEN FOR BUDSUMMEN I FORHOLD TIL EN BUDSUM PÅ KR Tingbogsattester kr. 400,00 Gebyr auktionsbegæring kr. 800,00 Kopier salgsopstilling kr. 562,50 Annonceudgifter - anslået kr ,00 Rekvirentsalær, inkl. moms, anslået *1 kr ,00 Mødesalærer, inkl. moms kr ,00 1 alt kr ,50 hvortil kommer auktionsafgift 0,5% af budsummen inkl. omkostninger uden for budsummen. *1: Jf. tvangsauktionsvilkårene pkt. 5.B.a, udgør rekvirentsalæret 2 % af budsummen. I opgørelsen af omkostninger uden for budsummen er der taget udgangspunkt i, at budsummen er kr , svarende til et rekvirentsalær på kr inkl. moms. Hvis budsummen bliver højere end kr , bliver rekvirentsalæret højere end kr , og hvis budsummen bliver lavere end kr , bliver rekvirentsalæret lavere end kr Advokatfirma

8 A-CEK-BLM i Ejerbøg for VFE ApS CVR-nr

9 CVR-NR.: SELSKABETS NAVN: SIDE: VPE ApS c/o Veggerby-Pedersen A/S Jernbanegade Løgstør Løbe Nr. Anpartsbeløb Noteringsdato Anpartshavers navn, stilling og bopæl Anmærkning Veggerby-Pedersen A/S CVR-nr Jernbanegade Løgstør Veggerby-Pedersen Ejendomme ApS CVR-nr Jernbanegade Løgstør Anparter erhvervet fra Veggerby-Pedersen A/S PP Byg Int ApS CVR-nr Rapsmarken Løgstør ~fcr? u Direktør Per Jørgen Pedersen (\Lt li 1 y Direktør Peter Veggerby Pedersen Erhvervet fra Veggerby-Pedersen Ejendomme ApS Alle anparter pantsat pr til fordel for Veggerby-Pedersen Holding A/S, CVR-nr , der også har noteret pant for V eggerby-pedersen A/S, CVR-nr

10 Erhvervsstyrelsen Selskabsrapport for VPE ApS CVR-nr.: Navn: VPE ApS Hoved P-nr.: Hoved P-enhed: VPE ApS Adresse: c/o Veggerby-Pedersen A/S Jernbanegade Løgstør Kommune: Vesthimmerlands Binavn(e): IMPORT APS Børsnoteret: Nej Status: Selskabet er normalt Reklamebeskyttet: Nej Stiftere: VEGGERBY-PEDERSEN A/S Direktion: Direktør Peter Veggerby Pedersen (Tiltrådt ) Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. Regnskabsår: Fra til Seneste offentliggjorte regnskab: Selskabsrapport for CVR-nr.: Genereret: :45 Side 1 af 1

11 s LHA STIFTELSESDOKUMENT FOR VPE ApS Undertegnede: Veggerby-Pedersen A/S, Jernbanegade 19, 9670 Løgstør CVRnr har dags dato stiftet et anpartsselskab på grundlag af nedenstående udkast til vedtægter. Selskabets anpartskapital kr ,00 er tegnet og indbetalt af stifteren til kurs 100 ved kontant indbetaling. De med stiftelsen forbundne omkostninger anslås at udgøre kr inkl. moms i advokatsalær. Indtil selskabets første ordinære generalforsamling er Peter Veggerby Pedersen, Jernbanegade 19, 9670 Løgstør direktør i selskabet. Som revisor for selskabet er valgt Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Løgstørvej 14, 9600 Aars. Selskabets adresse er Jernbanegade 19, 9670 Løgstør. Løgstør, den Som stifter: For Veggerby-Pedersen A/S: Peter Veggerby Pedersen

12 1 VEDTÆGTER FOR VPE ApS 1 Selskabets navn er VPE ApS. Selskabets binavn er IMPORT ApS (VPE ApS). 2 Selskabets hjemsted er Vesthimmerland Kommune. 3 Selskabets formål er handel og investering, herunder fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. 4 Selskabets indskudskapital udgør kr ,00, fordelt i anparter å kr ,00 og multipla heraf. 5 Ved overgang af anparter har de øvrige anpartshavere forkøbsret til den kurs, som selskabets revisor fastsætter for anparterne ud fra en vurdering af selskabets økonomiske stilling, herunder skattetilsvar. Revisors kursfastsættelse kan indankes til henholdsvis Foreningen af Statsautoriserede Revisorers responsumudvalg eller Dansk Revisorforenings responsumudvalg, alt efter hvorvidt revisor er statsautoriseret eller registreret. Tilbuddet om forkøbsretten fremsendes gennem selskabets direktion. De øvrige anpartshavere skal inden 3 uger fra tilbuddets modtagelse gøre forkøbsretten gældende. Købesummen erlægges straks kontant. 6 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev til de noterede anpartshavere. Side 2 af 3

13 (O Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse samt årsberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af direktør. 5. Eventuelt valg affevisor. 6. Eventuelt. 7 På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb å kr ,00 en stemme. 8 Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse. 9 Selskabet tegnes af en direktør. 10 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor vælges for 2 år ad gangen. 11 Selskabets regnskabsår løber fra den til den Første regnskabsperiode løber fra den til den Således vedtaget på stiftende generalforsamling den Side 3 af 3

14 II Deloitte»W 5Qs9W- vvv fw W.f V9S0 >8w %v Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr Løgstørvej 14 Postboks Aars Telefon Telefax VPE ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Godkendt pa selskabets generalforsamling den Dirigent Navn: Allan Moller Kristensen Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

15 il VPE ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Noter 13 henygaard/ :26/w.2.0.3/mstc_e Excel BC /E.2.0.2

16 VPE ApS 1 Virksomhedsoplysninger Virksomhed VPE ApS Jernbanegade Logstor CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Vesthimmerland Regnskabsar: Direktion Peter Veggerby Pedersen Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Logstorvej Aars

17 VPE ApS 2 Ledelsespåtegning Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret for VPE ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Logstor, den Direktion Peter Veggerby Pedersen

18 VPE ApS 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejeren i VPE ApS Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for VPE ApS for regnskabsåret der omfatter anvendt regnskabspraksis. resultatopgorelse. balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udforer revisionen for at opnå hoj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for belob og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne sky Ides besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger. der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af. om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skon er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven.. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion gor vi opmærksom på. at selskabet har tabt mere end 50% af selskabskapitalen og er derfor omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovens 119. Uden at modificere vores konklusion gor vi opmærksom på. at vi under vores revision har konstateret at selskabet har modtaget en faktura fra en underleverandør for udfort arbejde. Selskabet bestrider dette krav, hvorfor kravet ikke er indregnet, men beskrevet under evenlualforpligtelser i note 6. hvortil der henvises. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering end ledelsens heraf.

19 VPE ApS 4 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udforte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aars. den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ove Norskov statsautoriseret revisor Claus Bjornlund statsautoriseret revisor

20 VPE ApS 5 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet er udlejning. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat er et underskud på 78 t.kr.. hvilket anses for værende utilfredsstillende. Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

21 n VPE ApS Anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsrapporten er aflagt efter folgende regnskabspraksis Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som folgc af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som folge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter forste indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede pa balancedagen. inden årsrapporten I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de belob. der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Bruttofortjeneste eller -tab Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning og eksterne omkostninger. Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og males til dagsværdien af det fastsatte vederlag. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

22 / VPE ApS 7 Anvendt regnskabspraksis Andre finansielle indtægter Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrorende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen niv. Andre finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrorende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv. Skat Årets skat. der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del. der kan henfores til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henfores til posteringer direkte på egenkapitalen. Balancen Investeringsejendomme Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, der består af ejendommenes købspris tillagt eventuelle direkte tilknyttede anskaffelsesomkostninger. Efter første indregning måles ejendommene til dagsværdi, der repræsenterer det beløb, som den enkelte ejendom vil kunne sælges for til en uafhængig kobcr. Ejendommenes dagsværdi revurderes årligt på baggrund af beregnede kapitalværdier for de forventede pengestrømme fra de enkelte investeringsejendomme. Ved beregning af kapitalværdierne anvendes en diskonteringsfaktor, der afspejler de aktuelle afkastkrav på tilsvarende ejendomme. Regnskabsårets reguleringer til dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Tilgodehavende og skyldig selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

23 2 O VPE ApS Anvendt regnskabspraksis Udskudt skat Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgores med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af frcmforsclsbcrcttigcdc, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

24 VPE ApS 9 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Bruttotab (61.641) (32.762) Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger 2 (52.496) (32.536) Resultat af ordinære aktiviteter før skat ( ) (57.453) Skat af ordinært resultat Årets resultat (78.017) (45.281) Forslag til resultatdisponering Overfort resultat (78.017) (45,281) (78.017) (45,281)

25 2 2 VPE ApS 10 Balance pr Note kr. kr. Investeringsejendomme Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

26 VPE ApS 11 Balance pr Note 2012 kr kr. Virksomhedskapital Overfort overskud eller underskud Egenkapital ( ) (43.298) (45.281) Udskudt skat Hensatte forpligtelser Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 7 8

27 2M VPE ApS 12 Egenkapitalopgørelse for 2012 Overført Virksomheds- overskud eller kapital underskud I alt kr. kr. kr. Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo (45.281) _ (78.017) (78.017) ( ) (43.298)

28 25" VPE ApS 13 Noter 1. Andre finansielle indtægter kr. kn Renteindtægter i øvrigt Andre finansielle omkostninger kr. ly\ Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder 52,496 32, Skat af ordinært resultat kr. kr. Aktuel skat (45.356) (12.172) Ændring af udskudt skat 19,350 0_ (26.006) (12.172) 4. Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme kn_ Kostpris primo Tilgange Afgange (12.354) Kostpris ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Pålydende Nominel værdi værdi Antal kr. ki\ 5. Virksomhedskapital Ordinære anparter 80_ 1.000,00 80, Udskudt skat kr, kr^ Materielle anlægsaktiver 19,

29 26 VPE ApS 14 Noter 7. Eventualforpligtelser Selskabet har modtaget et krav fra en underleverandør vedr. udfort arbejde pa 450 t.kr. inkl. moms. Selskabets ledelse bestrider dette krav, da arbejdet ligeledes er faktureret til, og betalt af, tredjepart. 8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Sikkerhedsstillelser over for tilknyttede virksomheder Der er tinglyst ejerpantebreve i selskabets ejendomme på hhv. nom t.kr. og nom t.kr., ejerpantebrevene ligger til sikkerhed for mellemværender med tilknyttede virksomheder.

30 2> TINGBOGSATTEST Udskrevet: :06:50 EJENDOM: Adresse: Nørregade Ranum Samlet areal: Heraf vej: Appr.dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Retskreds: 1076 m2 0 m Ranum By, Ranum 0009q 1076 m2 0 m ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer: Auktionsskøde ADKOMSTHAVERE: Navn: CVR: Ejerandel: VPE ApS /1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK HÆFTELSER DOKUMENT: Dato/løbenummer: :06:50 Side 1 af 3

31 23 Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Særlige lånevilkår: Ejerpantebrev DKK Rentetilpasning SENEST PÅTEGNET: Dato: :05:08 KREDITORER: Navn: CVR: VPE ApS DEBITORER: Navn: CVR: VPE ApS TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Delvis dækket på tvangsauktion BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK UNDERPANT: Dato/løbenummer: Prioritet: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK VEGGERBY-PEDERSEN A/S SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja BEBYGGELSE: Brandmur :06:50 Side 2 af 3

32 ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fælles brandmur/gavl mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forbud mod at drive bagerivirksomhed mv ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0820 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 74 N :06:50 Side 3 af 3

33 3^ TINGBOGSATTEST Udskrevet: :08:17 EJENDOM: Adresse: Samlet areal: Heraf vej: Appr.dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Retskreds: Købmagergade 24A 9670 Løgstør 374 m2 0 m Løgstør Bygrunde 0171a 374 m2 0 m ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Auktionsskøde Dato/løbenummer: ADKOMSTHAVERE: Navn: CVR: Ejerandel: VPE ApS /1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK HÆFTELSER DOKUMENT: Dato/løbenummer: :08:17 Side 1 af 5

34 3/ Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rentesats: Særlige lånevilkår: 6 Ejerpantebrev DKK 9% Rentetilpasning OGSÅ LYST PÅ: Antal: KREDITORER: Navn: VPE ApS CVR: DEBITORER: Navn: VPE ApS CVR: BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK UNDERPANT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Underpantsbeløb: DKK Underpanthavere: VEGGERBY-PEDERSEN HOLDING A/S SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om vinduer mv :08:17 Side 2 af 5

35 32 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja FÆRDSEL: Vej ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om vej mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TEKNISKE ANLÆG: El / vand / varme / gas ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fjernvarme/anlæg mv :08:17 Side 3 af 5

36 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 126 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 74 S 522 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr. 204-C1, C3, C4, C5, C6 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1387 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 74 N 647 TEKNISKE ANLÆG: El / vand / varme / gas ANDET: Andet TILLÆGSTEKST Tillægstekst Dok om fjernvarme/anlæg mv :08:17 Side 4 af 5

37 37 ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0820 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 74 N :08:17 Side 5 af 5

38 35" TINGBOGSATTEST Udskrevet: :09:00 EJENDOM: Adresse: Samlet areal: Heraf vej: Appr.dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Retskreds: Købmagergade 24A 9670 Løgstør 324 m2 0 m Løgstør Bygrunde 0171b 324 m2 0 m ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer: Auktionsskøde ADKOMSTHAVERE: Navn: CVR: Ejerandel: VPE ApS /1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK HÆFTELSER DOKUMENT: Dato/løbenummer: :09:00 Side 1 af 5

39 U Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rentesats: Særlige lånevilkår: Ejerpantebrev DKK 9% Rentetilpasning OGSÅ LYST PÅ: Antal: KREDITORER: Navn: CVR: VPE ApS DEBITORER: Navn: CVR: VPE ApS BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK UNDERPANT: Dato/løbenummer: Prioritet: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK VEGGERBY-PEDERSEN HOLDINGA/S SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om vinduer mv :09:00 Side 2 af 5

40 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja FÆRDSEL: Vej ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om vej mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TEKNISKE ANLÆG: El / vand / varme / gas ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fjernvarme/anlæg mv :09:00 Side 3 af 5

41 3J> DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 126 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 74 S 522 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr. 204-C1, C3, C4, C5, C6 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1387 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 74 N 647 TEKNISKE ANLÆG: El / vand / varme / gas ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fjernvarme/anlæg mv :09:00 Side 4 af 5

42 31 ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0820 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 74 N :09:00 Side 5 af 5

43 CNO/lha Hjulmand Kapta OPGØRELSE FRA VEGGERBY-PEDERSEN HOLDING A/S Skyldigt beløb i henhold til gældsbrev DKK , opgjort af Fogedretten den 11. december 2013 til kr ,00 + renter 10% p.a. fra kr ,65 I alt kr Advokatfirma

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Roskilde Forsyning A/S CVR-nr. 32837212. Årsrapport 2013

Roskilde Forsyning A/S CVR-nr. 32837212. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Roskilde Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere