Silkeborg Data A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr Papirfabrikken Silkeborg Telefon Telefax Silkeborg Data A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den Dirigent Navn: Brian Busk Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Silkeborg Data A/S Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Noter 16 csandgaard/ :34/no info/mstc_e Excel BC 2015 DPT 2/E.08.15

3 Vir ksomhedsoplysninger Silkeborg Data A/S 1 Virksomhedsoplysninger Virksomhed Silkeborg Data A/S Kastaniehøjvej Silkeborg CVR-nr.: Hjemsted: Silkeborg Regnskabsår: Telefon: Telefax: Bestyrelse Mogens Munkholm Elsberg, formand Jørgen Lindholm Lau Christoffer Arthur Müller Ivan Larsen, medarbejderrepræsentant Peter Juul Pedersen, medarbejderrepræsentant Direktion Brian Busk Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Papirfabrikken Silkeborg

4 Ledelsespåtegning Silkeborg Data A/S 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret for Silkeborg Data A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Silkeborg, den Direktion Brian Busk Bestyrelse Mogens Munkholm Elsberg Jørgen Lindholm Lau Christoffer Arthur Müller formand Ivan Larsen medarbejderrepræsentant Peter Juul Pedersen medarbejderrepræsentant

5 Silkeborg Data A/S 3 Den uafhængige revisors erklæringer Den uaf hængige revisors er klæringer Til kapitalejerne i Silkeborg Data A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Silkeborg Data A/S for regnskabsåret , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Silkeborg, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bill Haudal Pedersen statsautoriseret revisor Heidi J. Jensen statsautoriseret revisor

6 Ledelsesberetning Silkeborg Data A/S 4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Driftsresultat Resultat af finansielle poster Årets resultat Samlede aktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gennemsnitligt antal medarbejdere (stk.) Nøgletal Egenkapitalens forrentning (%) 28,0 8,3 9,9 5,1 3,1 Soliditetsgrad (%) 29,2 77,4 77,6 88,6 90,4 Nettoomsætning pr. medarbejder Overskudsgrad 21,1 12,0 20,2 15,4 11,1 Afkastgrad 68,6 37,0 65,1 51,9 38,4

7 Silkeborg Data A/S 5 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabets aktiviteter i regnskabsåret har omfattet levering af løn- og personaleadministrative it- og serviceydelser til den offentlige sektor i Danmark gennem konceptet "Silkeborg Løn. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets balance udgør ved årets udgang 125,3 mio.kr. mod 357,3 mio. i 2013, hvilket primært kan henføres til ændring i likvid beholdning på 235,0 mio.kr. og en ændring i egenkapital på 240,0 mio.kr., som således på balancedagen for 2014 udgør 36,6 mio.kr. Ændringer i likvider og egenkapital skyldes altovervejende udbetaling af samlet 262 mio.kr. til Jyske Bank før Axcels overtagelse af selskabet 15. april 2014 som beskrevet nedenfor. Årets resultat før skat er opgjort til 57,9 mio.kr. mod 30,2 mio.kr. i 2013, mens resultatet efter skat er opgjort til 43,9 mio.kr. mod tilsvarende i 2013 på 22,0 mio.kr. Den økonomiske udvikling i 2014 anses for tilfredsstillende. Selskabet har i 2014 gennemført en kapitalnedsættelse på 45,0 mio.kr. samt vedtaget og gennemført 2 ekstraordinære udlodninger af udbytte på i alt 22,0 mio.kr. Foreslået udbytte for regnskabsåret udgør 20 mio.kr. Beskrivelse af væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold Den tidligere hovedaktionær Jyske Bank A/S indgik i december 2013 en salgsaftale med Axcel vedrørende alle aktier i Silkeborg Data A/S. Transaktionen var betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse. Den endelige godkendelse forelå i april 2014, og selskabet blev derfor overtaget den 15. april 2014 af Axcel. Axcels overtagelse af selskabet har medvirket til, at selskabet har igangsat et større projekt, der skal tilsikre, at virksomheden ultimativt får etableret egen it-platform både i forhold til interne it-systemer såvel som produktionsplatformen. Første fase af dette forløb er igangsat i 2014 og er internt benævnt som WAS-projektet. WAS-projektet har i 2014 medvirket til aktivering af interne udviklingsomkostninger på i alt 7,4 mio.kr. samt udgifter til analyse og forberedelse af projektet i samme størrelsesorden. Transaktionen har udover ovenstående ikke i væsentlig grad påvirket driftsresultatet i Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget gennemsnitlig 207 fuldtidsmedarbejdere mod tilsvarende 199 i Usikkerhed vedrørende indregning og måling Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidig begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger som ledelsen vurderer, er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre.

8 Silkeborg Data A/S 6 Ledelsesberetning For egenudviklet software er der væsentlige skøn forbundet med opgørelsen af antallet af timer, der indgår i udviklingsfasen. Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling Udover foromtalte usikkerheder samt etablering af ny selvstændig it-platform er der ikke usædvanlige forhold, som har påvirket indregning og måling af selskabets resultat og status. Forventet udvikling For regnskabsåret 2015 forventes et resultat før skat, som er lavere end resultatet i 2014, hvilket skyldes, at selskabet fortsætter og intensiverer arbejdet omkring etablering af foromtalte selvstændige it-platform samt egne supportfunktioner. Væsentlige forudsætninger og usikre faktorer Der er ikke væsentlige forudsætninger og usikre faktorer udover allerede omtalte, der påvirker selskabets resultat og status. Særlige risici Der er ikke særlige risici udover allerede omtalte, der påvirker selskabets resultat og status. Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

9 Silkeborg Data A/S 7 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem). Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen svarer til det i årets løb fakturerede salg, der indregnes, når ydelsen er leveret, og risikoen er overgået til køber. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og fratrukket rabatter i forbindelse med salget.

10 Silkeborg Data A/S 8 Anvendt regnskabspraksis Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Arbejde udført for egen regning og opført under anlægsaktiver omfatter personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger, der er afholdt i regnskabsåret og indregnet i kostprisen for egenudviklede anlægsaktiver. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til formularer, konsulentassistance, diverse medarbejderomkostninger, husleje og drift af ejendommen, administrationsomkostninger og salgsomkostninger mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder består af renteindtægter mv. fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder. Andre finansielle indtægter Andre finansielle indtægter består af renteindtægter. Andre finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger og garantiprovisioner. Skat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Selskabet indgår i en dansk sambeskatning. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

11 Silkeborg Data A/S 9 Anvendt regnskabspraksis Balancen Immaterielle rettigheder mv. Erhvervede immaterielle rettigheder omfatter køb af software. Udviklingsprojekter under udførelse omfatter udvikling af software. Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 3 år. Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettighederne afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 3 år, dog maksimalt restløbetiden for de pågældende rettigheder. Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2-3 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

12 Silkeborg Data A/S 10 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes i takt med gennemførelsen af de 4 hovedaktiviteter (afklaringsfasen, konverteringsfasen, implementeringsfasen og uddannelsesfasen), der tilsammen udgør implementeringsopgaven. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes. Udskudt skat Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. Udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Hensættelser til pensioner o.l. Hensættelser til pensioner o.l. måles til nettorealisationsværdi, der svarer til nutidsværdien af de forventede udbetalinger fra de enkelte pensionsordninger o.l. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

13 Silkeborg Data A/S 11 Anvendt regnskabspraksis Skyldig og tilgodehavende selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Pengestrømsopgørelsen Der udarbejdes, med henvisning til årsregnskabslovens 86, stk. 4 ikke pengestrømsopgørelse. Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet således: Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker Egenkapitalens forrentning (%) Årets resultat x 100 Gns. egenkapital Soliditetsgrad (%) Egenkapital x 100 Samlede aktiver Virksomhedens forrentning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden. Virksomhedens finansielle styrke. Nettoomsætning pr. medarbejder Nettoomsætning Gns. antal medarbejdere Virksomhedens produktivitet Overskudsgrad Årets resultat før skat x 100 Nettoomsætning Virksomhedens overskud i forhold til omsætningen. Afkastgrad Årets resultat før skat x 100 Gns. aktiver (-likvider) Virksomhedens forrentning af investeringen i aktiverne.

14 Resultatopgørelse for 2014 Silkeborg Data A/S 12 Resultatopgørelse for 2014 Note Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre eksterne omkostninger ( ) (97.735) Bruttoresultat Personaleomkostninger 1 ( ) ( ) Af- og nedskrivninger (2.320) (7.890) Driftsresultat Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger (33) (2) Resultat af ordinære aktiviteter før skat Skat af ordinært resultat 2 (13.941) (8.145) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen Overført resultat ( )

15 Balance pr Silkeborg Data A/S 13 Balance pr Note Erhvervede immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Udskudt skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

16 Silkeborg Data A/S 14 Balance pr Note Virksomhedskapital Overført overskud eller underskud Forslag til udbytte for regnskabsåret Egenkapital Hensættelser til pensioner o.l Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Skyldig selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser 11 Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 12

17 Egenkapitalopgørelse for 2014 Silkeborg Data A/S 15 Egenkapitalopgørelse for 2014 Virksomhedskapital Overført overskud eller underskud Forslag til udbytte for regnskabsåret I alt Egenkapital primo Kapitalnedsættelse (45.000) 0 0 (45.000) Udbetalt ordinært udbytte 0 0 ( ) ( ) Udbetalt ekstraordinært udbytte 0 (22.000) 0 (22.000) Årets resultat Egenkapital ultimo

18 Noter Silkeborg Data A/S 16 Noter Personaleomkostninger Gager og løn Pensioner Andre omkostninger til social sikring Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere Ledelsesvederlaget oplyses ikke med henvisning til ÅRL 98b, stk. 3, nr Skat af ordinært resultat Aktuel skat Ændring af udskudt skat (2.254) Effekt af ændrede skattesatser Erhvervede immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter under udførelse 3. Immaterielle anlægsaktiver Kostpris primo Tilgange Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo (14.348) 0 Årets afskrivninger (1.265) 0 Af- og nedskrivninger ultimo (15.613) 0 Regnskabsmæssig værdi ultimo

19 ### Silkeborg Data A/S 17 Noter Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4. Materielle anlægsaktiver Kostpris primo Tilgange Afgange (487) Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo (7.731) Årets afskrivninger (1.290) Tilbageførsel ved afgange 446 Af- og nedskrivninger ultimo (8.575) Regnskabsmæssig værdi ultimo Udskudt skat Immaterielle anlægsaktiver (1.028) 604 Materielle anlægsaktiver Tilgodehavender (900) (328) Hensatte forpligtelser Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter vedrører forudbetalt løn og omkostninger og udgør i alt pr Pålydende værdi kr. Nominel værdi Antal 7. Virksomhedskapital Aktier ,

20 ### ### Silkeborg Data A/S 18 Noter Bevægelser i virksomhedskapitalen Virksomhedskapital primo Kapitalnedsættelse (45.000) Virksomhedskapital ultimo Hensættelser til pensioner o.l. ### Hensættelse til pensioner o.l. vedrører hensættelse til forventede pensionsbetalinger til ansatte i selskabet Anden gæld Moms og afgifter Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m Andre skyldige omkostninger Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter vedrører periodiseret omsætning pr på Eventualforpligtelser Selskabet har indgået lejeaftaler med årlig husleje på henholdsvis 3,9 mio.kr. og 730 Lejeaftalerne har en opsigelsesfrist på henholdsvis 6 og 3 måneder. Selskabet har indgået aftaler om leasing af biler med en samlet restforpligtelse på 72 Selskabet indgår i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Selskabet har i løbet af 2014 skiftet sambeskatningskreds.

21 Silkeborg Data A/S 19 Noter 12. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse ### Selskabets moderselskab, AX IV Holding II ApS, Kastaniehøjvej 2, 8600 Silkeborg. Ejerandel 100 %. Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab: AX IV SD INV 1 ApS, København K.

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Roskilde Forsyning A/S CVR-nr. 32837212. Årsrapport 2013

Roskilde Forsyning A/S CVR-nr. 32837212. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Roskilde Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere