Hvad betyder landbruget for Danmark? Og Danmark for landbruget? Udfordringer og muligheder i Dansk Landbrug Særligt For Realdania Landbrugsforum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad betyder landbruget for Danmark? Og Danmark for landbruget? Udfordringer og muligheder i Dansk Landbrug Særligt For Realdania Landbrugsforum"

Transkript

1 Hvad betyder landbruget for Danmark? Og Danmark for landbruget? Udfordringer og muligheder i Dansk Landbrug Særligt For Realdania Landbrugsforum Odder 23. maj :00 Troels Troelsen, CBS associate professor, fra jord til bord landmand

2 Mega trends i fødevarebehov UN estimeret behovet for forøget fødevare efterspørgsel grundet 2 mia. flere mennesker (+35%) samt en større mellemklasse med deraf forbrug på alle kontinenter = % på bare 20 år. FAO at de dyrkbare arealer kun kan stige 5-10% Efterspørgselen efter fødevarer vokser hurtigere end der kan opdyrkes eller effektiviseres. 4:1 Flere vil sulte i 2050 Energiproduktion på landbrugsarealer vil konkurrere om fødevare produktionen og tabe.

3 Landbrugets muligheder Megatrends: Fødevarer, energi og råvarer bliver politisk meget vigtigt. Sikre fødevarer kræver højteknologi. Skandaler skal undgås. (Mælkepulver, salmonella, hestekød, ) Fødevarepriser vil stige netto 2-3% om året i mange år. Landbruget bidrager positivt til CO2 regnskaber. Landbruget kan producere en del mere energi (restprodukter og bio) desværre i konkurrence med fødevareproduktion. Skov er mere effektivt til at producere energi og natur. Landbrug, habitater, kvælstof, sprøjtning, rent vand og naturadgang konkurrerer.

4 Befolkningsvækstrate 3 2,5 2 Europe 1,5 South America Northern America 1 Asia Africa 0,5 Oceania World 0-0,5

5 Hvorfor får jeg lov til at stå her? Fordi jeg har blandet mig i debatten omkring løsning af landbrugsboblen og isærden uvenlige opgave om hvordan ofrene kan refinansieres. Arla, Antonius, Havnemøllerne (korn), Dronningborg/DLAM/., LaDS, Difko 36 = (Ostemejeriet i Californien), Andelskapitalens individualisering, dansk jord under danske negle, Musholm, Energitræ, Vokset op i landbruget og var landmand æg, juletræer og langhalm Fionia og en erfaren økonom og virksomhedsleder (3x ) Dygtig nationaløkonom

6 Danmark som landbrugsland Dansk landbrugs eksportandel er på ca. 65 pct. Vi producerer fødevarer til ca. 17 mio. mennesker. Og vi kan i en krise nettoforsyne ca. 12 mio. uden import. Det samlede landbrugsareal er på 2,6 mio. ha. Hvis man fraregner arealer uden for omdrift, juletræer m.m, er det formentlig ca. 2,3 mio. ha. Og i effektiv omdrift ca. 2,0 mio. ha. Kan vi tage 7% ud af det dyrkede areal? 10-m linjer ha. + skovrejsning ha. Desuden arealer til fredninger, naturreservater, tilbageføringer mm. Fremfor at lave den maksimale men bæredygtige produktion. Hvad udad tabes skal indad vindes? Hvem

7 Nationale politiske udfordringer: Landbrugets rammevilkår er forringede og ringere end andre steder i EU = indtægtstab og dermed jordprisnedgang. Rammevilkårene er ikke differentierede eller udledningsstyrede som andre steder i erhvervslivet. (repareres vistnok med nye landbrugsforlig) Det er svært at få ansatte til landbruget til lønninger, som en normal bedrift kan betale. Landet affolkes og huse falder meget i værdi Danmarks Naturfredningsforening er stærk.

8 Vilkår for landbrug Landbrug har lille indflydelse på faktorpriser, dvs. råvarer, rente og færdigvarer. De bestemmes af verdensmarkedet og storpolitiske forhold. EU har sikret (for høj) selvforsyning og landbrug vil modtage mindre støtte fremover (sukker eks.). Landbrug er blevet højteknologi i relation til eksport Landbrug er internationaliseret, idet såvel viden, kapital, produkter og arbejdskraft eksporteres og importeres i en stadig mere effektiv Verden. Mange lande har store subsidier Norge 60%, Schweiz 52%, Japan 48%,, Island, Korea, Rusland!,

9 Konkurrencen er benhård for den enkelte landbrugsbedrift En succesfuld bedrift skal træffe mange valg: Effektivitet fordi konkurrencen er hård (hvad er bedst ledelsesmæssigt og ejermæssigt, familiebrug versus A/S) Træffer de rigtige valg af afgrøder (byg, majs, raps, flæsk, mælk,..) Og rigtige købs-og salgstidspunkter (ren spekulation og hvem kan slå markedet og prøv ikke!) Og rigtige langsigtede valg (Strategi= agerbrug / animalske produktioner/ specialafgrøder/. ) Og skal i den internationale konkurrence have lige og rimelige rammevilkår, så et strategisk forspring kan bevares.

10 Danmark og EU Stærke kræfter i EU - anført af den kommende landbrugskommissær - vil omfordele landbrugsstøtten. Omfordelingen vil medføre milliardtab for dansk landbrug og tilsvarende store gevinster for landmænd i Østog Centraleuropa der i dag får mindre tilskud. Det er kampen om fordelingen i fremtiden af EUs årlige landbrugsstøtte på DKK 300 mia. De danske landmænd modtager i dag i gennemsnit 394 euro i støtte pr. hektar, mens gennemsnittet af landmænd i EU kun modtager 264 euro. Den nye landbrugskommissær -støttet af en lang række medlemslande -vil udjævne støtten til flat-rate, så alle landmænd i EU modtager omkring 264 euro pr. hektar. Det vil koste danske landmænd omkring DKK 2,5 mia. om året. ( måske nærmere DKK 1,8 mia. ) Og det er meget sandsynligt. = et kapitaliseret værditab ved realrente 3% = DKK 60 mia. som forsvinder fra landbrugets i forvejen sparsomme egenkapital.

11 De årlige virkninger af dårligere rammevilkår Årligt tab i afgrøder DKK 1500 pr. ha. = DKK 3,0 mia. Årligt tab i animalsk produktion, dyreholdskvoter = DKK 2,0 mia. Dyrere kraftfoderproduktion grundet vilkår, 7 mio. t a DKK 15 = DKK 1,0 mia. Årligt tab af DB fra mejeri og slagteriproduktion = DKK 1,5 mia. Ialt DKK 7,5 mia. eller DKK pr. ha Fordelt på reelt brug = ca. DKK pr. landbrug Med realrente 3% = et kapitaltab på DKK pr. ha. som er næsten forskellen på jordpriser i Slesvig og Sydjylland for sammenlignelige boniteter og afgrøder. Det sænker egenkapitalen og forhindrer generationsskifter, finansiering samt strukturudvikling og nødvendige nyinvesteringer.

12 Som rammer landbrugets egenfinansiering og dermed muligheder for generationsskifter og restrukturering til større brug. Før krisen Samlet balance DKK 530 mia. Efter krisen DKK 380 mia. Samlet gæld DKK 280 mia. DKK 280 mia. Egenkapital DKK 250 mia. DKK 100 mia. Nye EU-tilskud DKK 60 mia. Egenkapital i % 47% 26% 12%

13 Jordprisen i Danmark er vel NU ca. DKK pr. ha.

14 Jordprisen i Slesvig versus Sønderjylland: I Danmark er prisen ca. DKK pr. ha. for regulær landbrugsjord. I Slesvig er prisen for sammenligneligt jord ca. DKK pr. ha. Syd for grænsen er der følgende bedre forhold: bedre bruttoudbytte igennem bedre rammevilkår, bl.a. gødskning og pleje, randzoner osv. på DKK Med 3% i realrente = en forskel på DKK pr. ha. = ca. DKK Højere indtjeningsniveau gennem bedre rammevilkår i dyrhold og specielt biogas, som muliggør en indtjening og indirekte overførsel på ligeledes DKK /ha svarende til DKK /ha = ca. DKK Et meget begrænset udbud, hvor spekulative køb, bedre finansiering samt at jordværdistigninger er delvist skattefrie i Tyskland skønsmæssigt svarende til DKK pr. ha. Bl.a. grundet en forventning om at jordafkast vil stige i fremtiden, således at der kan regnes med en lavere realrente. Sammenlagt kan effekterne af ringere rammevilkår opgøres til DKK pr. ha. som forklarer prisforskellen.

15 Median salgsprisen pr. ha i New Zealand Verdens mest liberaliserede landbrugsland. Rural Property Type Jan 2011 Jan 2013 Arabie = alm dyrkning ,36 kr kr. Dairy ,62 kr ,89 kr. Grazing ,18 kr ,78 kr.

16 Og for landbrug i Danmark Landbrugets forædling er for en stor del landbrugets fælleseje (=andelsejet) Landbrugets ejer form som privat eller familieeje er under ændring. Familieeje er valgt af organisationerne. 7% af heltidsbrug har ingen egenkapital 20-30% har bankens ånde i nakken og kan ikke investere (tal fra samtaler med regnskabskonsulenter). Uden en kaptalstærk mæcen, intet landbrug. Jordpriserne bestemmer egenkapitalen og er faldet knap 50% på 3 år. = Ingen finansiering.

17 Total antal bedrifter (ældre tal). Hvor stor skal en bedrift være, før den har en nødvendig størrelse eller optimal størrelse? Generationsskifte, selveje mm. bliver stort set en umulighed! = A/S formen må vinde Hele landet I alt ,0-249,9 ha ,0-299,9 ha ,0-399,9 ha ,0 ha og derover I alt >200 ha

18 Jeg har en drøm som forener alt Kæmpelandbrug som A/S som værende gode forretninger. DKK 1 mia., DKK 300 mio. som aktiekap., 7000 ha, 8x9 km Med markedsførte specialafgrøder som Ledreborg, Løgismose, Gram mm. Med lokal salg i regionen Med integration i de største gårde/godser og med naturturisme Med udnyttelse af boliger til ejerne / seniors Med genoplivning af fællesskab Med naturoplevelser

19 Beskæftigelsen inden for fødevareklyngen. Beskæftigede i fødevareklyngen, omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Beskæftigede er ca 10 % flere end antal fuldtidsbeskæftigede. Enhed = fuldtidsbeskæftigede 2010 Landbrug, gartneri og skovbrug Forarbejdningsindustrien Forsyningsvirksomhed Inventar-og maskinindustri (ved normalt investeringsomfang) Bygge og anlæg (ved normalt investeringsomfang) Offentlig administration, forskning og kontrol I alt fuldtidsbeskæftiget i fødevareklyngen:

20 Klynger er af afgørende betydning for at vinde den internationale konkurrence Viden, erfaring,forskning, finansiering, ledelse, kritisk masse, nok at eksportere, innovation, hård konkurrence mm. skaber en KLYNGE som er så svær at få skabt og som er DANMARKS redning, når vores arbejdsmarked og faktorforhold er så trængte. I prioriteret orden de vigtigste klynger: Fødevarer inkl. følgeindustri, medico, skibsfart, vindmøller, høreapparater, horticulturer, mode, energiløsninger,. Men vi tabte bølgeindustri, spilindustrien, En klynge er et netværk, der igen er en forudsætning for succes. Og en klynge skal have konkurrencefordelagtige vilkår.

21

22 Rammevilkår for Dansk Landbrug Danmarks klynge er fortsat stærk og det er vigtigt at bevare klyngens selvtillid,kritiske masse, vilkår og tro på vækst og en fremtid. Især med den benhårde internationalisering, hvor alle jo kan outsource incl. viden og produktion frembragt af Danmark og danske fødevareproducenter..

23

24

25 Fødevareklyngens betydning Samlede danske eksport 2012: DKK 612 Mia. Fødevareklyngens eksport : DKK 125 Mia. Fødevareklyngens andel af eksporten 20,5 % Beskæftigelse ca (nogle opgør den til ) : Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i privat sektor: 1,330 mio. ( = 15%, = 13%) Beskæftigede inden for Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed: ( = 56%) Så Danmark er fortsat et betydende landbrugsland og landbrug måske det mest betydende erhverv i Danmark.

26 Konklusion Landbrugets betydning for Danmark er enorm. Landbrugets betydning i fremtidens internationaliserede Verden er stor. De internationale muligheder for at sprede dansk viden og ikke mindst ejerskab og management ud i Verden er store. Den danske fødevareklynge skal have optimale vilkår mindst på linje med resten af Europa. Fødevareproduktion bliver på linje med energiproduktion internationale magtfaktorer. Landbruget skal have maksimal politisk bevågenhed.

27 Figur 12: Udviklingen i danske renter

28 Hvad er en boble rent økonomisk? Bolig, udvikling, bank, fodbold, IT Prissætning af et relativt knapt gode (Marx forudsagde dette som en af kapitalismens ulemper!) Dvs. når efterspørgslen stiger og udbuddet er (relativt) konstant =Som medfører at prisstigningerne i sig selv bliver et væsentligt argument for at købe. Konstant udbud? medmindre jord bare er en afgrøde-producent og så kan jord effektiviseres og dermed udvides (Ukraine, Rumænien etc.)

29 Landbrugs boblen Optimisme i landbrugets faktorforhold, lave renter, nem finansiering samt miljøkrav medførte at jordpriserne steg meget kraftigt /9 Bankerne finansierede stort set hvad som helst for hvem som helst da egenkapitalerne var OK = efterspørgslen steg meget kraftigt (selvfølgelig med en plan, men Excel.) Og ambitionerne om at være stor har jo altid været naturligt i landbruget og betinget af stordrift.

30 og dette er en uforudset gyser alt hvad er der billigt har en bagside

31 Var alle nu så dumme? Hektar priser på DKK (op til !) Primære dækningsbidrag for Hvede/raps ca. DB pr. ha. DKK (kan være lidt forskydninger) 2006: : : Fratrukket overheads (hvordan de end beregnes korrekt, gennemsnitligt, marginalt, springvise omkostninger osv.) Ca. overheads / faste omkostninger DKK 3000 Dvs. Dækningsbidrag på alt fra DKK til 500. Nøgternt måske DKK = /ha.

32 Prissætning er jo som bekendt for jord = afkast : rente = DKK : 2% (=x50) = DKK 0,5 mio. pr. ha DKK : 2% (=x50) = DKK 0,3 mio. pr. ha DKK : 3% (=x33) = DKK 0,2 mio. pr. ha DKK : 3% (=x33) = DKK 0,1 mio. pr. ha DKK : 5% (=x20) = DKK pr. ha Renten er at sammenligne med price/earnings for aktier og hvem er nu sikker på, at rente og kornpriser følges ad. Jeg kan ikke se det logiske sammenhæng. Fortid er fortid. (men denne del er en videnskabskonference værdig hvis den er bare 80% rigtig)

33 3 fremtids scenarier Neoliberalisme eller blodbadet = At lade de insolvente landbrug gå på tvangsauktion. Hvem har fordele eller ulemper? (de velkonsoliderede) At de finansierende parter er enige om at være tålmodige overfor de nødlidende landbrug og håber på bedre tider. Hvem har fordele eller ulemper? (de finansierende parter har forskellige hensættelser og interesser) At finde en langsigtet finansieringsløsning som gavner parterne og skaber mindst uro og tab. Hvem har fordele eller ulemper?

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden.

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. PP1 Generalforsamling Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Jeg håber, I er blevet mætte.

Læs mere

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050 Verdens fødevaresituation i dag og frem til 25 Landbrugs- og fødevaremarkederne verden over står over for betydelige udfordringer i de kommende årtier. Frem til 25 vil der være 1/3 flere mennesker på jorden

Læs mere

Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug. 1. marts 2012 Uge 9

Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug. 1. marts 2012 Uge 9 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Hvis bare vi fik lov aldrig har det været vigtigere I en tid hvor vismænd og økonomer overgår hinanden i at nedskrive værdien af landbrugsejendommene, er det påfaldende

Læs mere

Foto: Green Light House DANMARK MOD 2020 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

Foto: Green Light House DANMARK MOD 2020 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Foto: Green Light House DANMARK MOD 2020 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015 Axcelfutures bestyrelse: Fra højre Christian Frigast Managing partner, Axcel (Formand), Per Christensen

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2011 2012 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 8 VERDEN OMKRING OS... 11 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2011/2012... 14

Læs mere

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Jette Hagensen En arbejdsrapport i forbindelse med projektet Teknologi og miljø i landbruget nye løsninger? Det Økologiske Råd, december 2010 Kolofon: ISBN: 978-87-92044-07-5

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Det er en fornøjelse at byde velkommen til Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014. Velkommen til Selskabets medlemmer og velkommen til ansatte,

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet d. 28.02.2012 SIA Omkostningen ved en indsats for biodiversitet 1. Generel introduktion Formålet med nærværende notat er at dokumentere tilgangen til beregninger af omkostningerne i biodiversitetsanalysen

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Landbrug Et partnerskab mellem Europa og landmændene EU s fælles landbrugspolitik: for vores mad, vores landdistrikter og vores miljø 2 I N D B L I K I E U - P O L I T I K INDHOLD

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land Fremtiden på landet Erhvervspolitisk program Frie Bønder - Levende Land 2009 Mål og baggrund...4 Overordnede krav og behov...5 Landbruget skal gøres rentabelt...5 Miljøet i landbruget skal gøres bæredygtigt

Læs mere

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 2002 2 Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 1. Sammenfatning og konklusion...9 1.1 Konklusion...9 1.2 Markedsbeskrivelse...13 1.2.1 Betydning og

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

DANSK MASKINHANDLERFORENING

DANSK MASKINHANDLERFORENING Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 4 VERDEN OMKRING OS... 7 DM-MØDER 2013/2014... 8 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/2014... 10 LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER

Læs mere

Growth in times of crisis

Growth in times of crisis Growth in times of crisis Øresund Food Network Annual meeting Torsdag den 19. marts 2009 Henning Otte Hansen hoh@foi.dk Sted, dato, enhed, anledning mv. Dias 1 Indhold Finanskrise Indhold Forløb Konsekvenser

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

økonomisk frihed Af martin kyed

økonomisk frihed Af martin kyed økonomisk frihed Af martin kyed Velkommen til CEPOS gymnasieprojekt Denne publikation er en del af CEPOS gymnasieprojekt. CEPOS gymnasieprojekt henvender sig til elever og lærere på de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2012 2013

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2012 2013 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2012 2013 1 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 2 MASKINHANDLEREN I ÅR 2020... 8 ÅRET I BRANCHEN... 13 VERDEN OMKRING OS... 15 AFSÆTNING AF TRAKTORER

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere