Udbud. Søparken i Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud. Søparken i Silkeborg"

Transkript

1 Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt Silkeborg Kommune sælger arealer på Borgergade og Sølystvej til nyopførelse af bolig- og erhvervsbyggeri

2 Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for afgivelse af tilbud 2. Salgsvilkår 3. Blanket til brug for købstilbud 4. Beskrivelse af arealerne, planforhold og krav til projektet 5. BBR-oplysninger 6. Offentlige vurderinger 7. Servitutter 8. Plantegning/skitse over byggefeltet 9. Udbudsmaterialet Søparken i Silkeborg Side 2

3 1. Vilkår for afgivelse af tilbud Arealerne udbydes samlet til salg af Silkeborg Kommune. Arealerne udbydes til salg efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse 68 og Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (Udbudsbekendtgørelsen). Købstilbud på arealerne skal afgives på dansk på den særlige tilbudsblanket nedenfor (3. Købstilbud) og med beløbsangivelsen skal være i danske kroner ekskl. moms (DKK). Tilbudsblanketten skal sendes i en lukket kuvert/emballage som mærkes Fortroligt og udbud af Søparken til: Silkeborg Kommune Ejendomme Østergade Silkeborg Tilbuddet skal være Silkeborg Kommune i hænde senest mandag den 19. januar 2015, kl Kun tilbud der afgives på den særlige tilbudsblanket vil blive taget i betragtning. Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Silkeborg Kommune. Hvis der ønskes kvittering for modtagelsen kan dette ske ved, at tilbudsgiver skriver sin adresse på kuverten/emballagen. Der udbetales ikke vederlag til de bydende. Indkomne tilbud er i henhold til Udbudsbekendtgørelsens 4 fortrolige indtil salg har fundet sted. Salg har fundet sted når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen. Kun tilbud som er lig med eller over mindsteprisen på 9 mio. kr. ekskl. moms med vedlagt forslag til projekt til gennemførelse af et samlet projekt i henhold til ny lokalplan, som forudsættes udarbejdet på baggrund af projektet og dokumentation for at kunne gennemføre det samlede projekt i henhold til nedenstående, vil komme i betragtning. Samtidigt med afgivelsen af tilbud skal tilbudsgiver digitalt vedlægge forslag til projektet, og forslaget skal som minimum bestå af: Dokumentation for at kunne gennemføre det samlede projekt, så som referencer der viser at køber har erfaring fra lignende projekter Dokumentation for økonomisk kapacitet, i form af o årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår. Hvis tilbudsgiver ikke har eksisteret i 3 år, fremsendes årsregnskaber for de år, hvor tilbudsgiver har Søparken i Silkeborg Side 3

4 eksisteret. Såfremt tilbudsgiver ikke kan fremlægge afsluttede årsregnskaber vedlægges budgetter for tilbudsgivers virksomhed, som er behørigt revideret og attesteret af en for tilbudsgiver uvildig part eksempelvis af revisor o kort erklæring om, hvorvidt oplysningerne i de (historiske) årsregnskaber, jf. ovenfor, fortsat må antages at være udtryk for tilbudsgivers økonomiske situation, eller om der er sket væsentlige ændringer heri siden det seneste årsregnskab, som har indvirkning på tilbudsgivers økonomiske formåen. Denne dokumentation afleveres alene, såfremt årsregnskabet er afsluttet for mere end 6 måneder siden Situationsplan med hovedmål og nordpil 1:500 Beskrivelse af den arkitektoniske idé Facadeskitser i målestoksforhold 1:500 Projektskitser/volumenstudier, der kan vise projektet i kommunens 3-D bymodel Terrænsnit, der viser udvalgte sammenhænge mellem bebyggelse og omgivelser Arealberegning omfattende brutto- og nettoarealer i skemaform samt udregning af bebyggelsesprocent Beskrivelse af byggematerialer og bebyggelsens placering og højde inkl. terrænmæssig placering Beskrivelse af adgangsforhold for trafik til grunden, herunder løsning af bebyggelsens parkeringsforhold samt indretning og beplantning af udendørsarealer, herunder eventuel terrænregulering. Tilbuddet skal afleveres skriftligt på dansk i 6 eksemplarer og i elektronisk udgave i form af en CDrom eller USB-stik i 1 eksemplar. Tegningsmateriale skal dog alene indleveres i 2 eksemplarer. Den digitale udgave skal indeholde den samme struktur som papirudgaven. Vedhæftede filer bør have beskrivende navne og bør udarbejdes i nedenstående formater: Filer Tekstfiler Regneark Øvrige dokumenter og tegninger Format Word eller PDF Excel Autocad, microstation eller PDF Projektforslag skal opfylde de i nærværende udbudsprospekt med det hertil knyttede tekniske bilags krav for at blive betragtet som konditionsmæssige. Tilbuddene vil herefter blive vurderet på både prisen og projektforslaget ud fra de i ovennævnte tekniske bilag vægtede kriterier. Betingede tilbud, variable tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke blive taget i betragtning. Søparken i Silkeborg Side 4

5 Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud. Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud. Såfremt der er spørgsmål til udbudsmaterialet kan disse fremsendes skriftligt til Advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund, att. advokat Allan Kobæk, senest den 9. januar 2015 kl Silkeborg Kommune vil besvare spørgsmålene snarest herefter. Spørgsmål og svar offentliggøres i anonymiseret form på kommunens hjemmeside. 2. Salgsvilkår 2.1 Overtagelsesdagen Overtagelsesdagen fastsættes til den 1. i den måned, som følger efter udløbet af klagefristen for indbringelse af klager for Natur- og Miljøklagenævnet over vedtagelse af lokalplan for området og/eller meddelelse af dispensation fra søbeskyttelseslinje i tilknytning til lokalplanen. Det forudsættes, at der ikke indsendes væsentlige klager over dispensation fra søbeskyttelseslinjen. Parterne er fritstillet, og ingen af parterne kan rejse krav mod den anden part som følge heraf, hvis Naturstyrelsen kommer med indsigelser, som medfører at projektet ikke umiddelbart kan imødekommes. Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejendommene for købers regning og risiko i enhver henseende. Enhver form for transport over rettigheder m.v. i forbindelse med grundkøbet kan ikke noteres, før endeligt skøde er udstedt. Arealerne overtages som de er og forefindes og med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed sælgeren og tidligere ejer har besiddet det solgte, og hvorom henvises til stamejendommenes blad i tingbogen. Der er ikke sælger bekendt utinglyste rettigheder på det solgte Ansvarsfraskrivelser Køber opfordres til, forinden afgivelse af tilbud, at gennemgå/besigtige arealerne. Arealerne sælges som beset af køber og uden ansvar af nogen art for sælger. Arealerne sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav i relation til ejendommens fremtidige benyttelse. Køber må ved henvendelse til brandmyndighed, bygningsmyndighed, planmyndighed samt øvrige relevante myndigheder i øvrigt, sikre sig, at myndighedskrav ikke hindrer den påtænkte anvendelse af ejendommen. 2.2 Købesummen og dens betaling Købesummen indbetales til Silkeborg Kommune, til kontant betaling med forfaldsdato senest på overtagelsesdagen. Søparken i Silkeborg Side 5

6 Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales rettidigt. Ved forsinket betaling af købesummen påløber renter af købesummen efter rentelovens almindelige bestemmelser Tillæg til købesummen Arealerne i nærværende handel er udbudt til salg med henblik på opførelse af bolig- og/eller erhvervsbebyggelse. Den nu gældende lokalplan forudsættes aflyst, og der forudsættes udarbejdet en lokalplan der giver mulighed for max m 2 bebyggelse, og prisen er fastsat med udgangspunkt i dette. Lokalplanen udarbejdes som projektlokalplan, og køber forventes at bidrage med et udkast til lokalplanens kortbilag, bestemmelser og redegørelsestekst. Se tillige vedlagte Tekniske bilag fra kommunens Teknik- og Miljøafdeling samt nedenfor pkt. 4. Silkeborg Kommune forbeholder sig som sælger ret til at kræve købesummen forholdsmæssigt reguleret på baggrund af antal m 2 tilladt bebyggelse i såvel opsom nedadgående retning i tilfælde af, at den endeligt vedtagne nye lokalplan viser sig at give mulighed for yderligere/færre byggemuligheder end forudsat på udbudstidspunktet. Reguleringsbestemmelsen omfatter tillige evt. senere tillæg til lokalplanen som medfører ændringer i antal m 2 tilladt bebyggelse. 2.3 Refusion mv. Overtagelsesdagen er skæringsdagen. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse. 2.4 Handelsomkostninger Omkostninger forbundet med handlen, herunder udgifter til skøde og tinglysning betales af køber. Hver part betaler egne advokatomkostninger. 2.5 Handlen i øvrigt er betinget af Silkeborg Byråds godkendelse betaling af købesum og refusionssaldo approbation af udstykning fra stamejendommene endelig vedtagelse af en lokalplan der kan danne grundlag for projektet. Såfremt lokalplanen ikke er endelig vedtaget senest den 31. december 2016, har hver af parterne ret til at betragte sig som fritstillet og ingen af parterne kan rejse krav mod den anden part som følge heraf endelig dispensation fra søbeskyttelseslinjen. Søparken i Silkeborg Side 6

7 3. Blanket til brug for købstilbud Undertegnede: Navn CPR.nr./CVR.nr. Adresse Telefon der har modtaget og er bekendt med udbudsmaterialet samt de vilkår der stilles i dette materiale, tilbyder herved Silkeborg Kommune at overtage nedennævnte arealer på de af Silkeborg Kommune fastsatte vilkår og til nedenstående kontante købspris. Del af ejendommene: Borgergade 3, matr.nr Silkeborg Markjorder Borgergade 3C, matr.nr. 821a og 1181 Silkeborg Markjorder Borgergade 5, matr.nr Silkeborg Markjorder Borgergade 7, matr.nr Silkeborg Markjorder Sølystvej 1C, matr.nr. 821b Silkeborg markjorder Sølystvej 3-5, matr.nr Silkeborg Markjorder Sølystvej 7, matr.nr Silkeborg Markjorder i alt ca m 2 Købspris Skriver kroner (ekskl. moms) Overtagelsesdagen fastsættes til den 1. i den måned, som følger efter udløbet af klagefristen for indbringelse af klager for Natur- og Miljøklagenævnet over vedtagelse af lokalplan for området og/eller meddelelse af dispensation fra søbeskyttelseslinje i tilknytning til lokalplanen. Det forudsættes, at der ikke indsendes væsentlige klager over dispensation fra søbeskyttelseslinjen. Parterne er fritstillet, hvis Naturstyrelsen kommer med indsigelser som medfører at, projektet ikke umiddelbart kan imødekommes. Jeg/Vi accepterer endvidere, at salget af ejendommene sker efter reglerne om offentligt udbud, hvorfor tilbuddet først kan accepteres når det har været forelagt og godkendt af Silkeborg Byråd at Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud Dato: Underskrift tilbudsgiver: (i henhold til vedlagt gyldig tegningsudskrift) Søparken i Silkeborg Side 7

8 4. Beskrivelse af arealerne, planforhold og krav til projektet Arealerne er udlagt til beboelses-, erhvervsområde, og ligger centralt ved Silkeborg Langsø. Silkeborg Kommune ønsker at afhænde arealerne med henblik på nyopførelse af et bolig- og erhvervsbyggeri maksimalt m 2 bebyggelse. Kommunens Teknik- og Miljøafdeling har udarbejdet et teknisk bilag med krav til ny bebyggelse på hjørnet af Sølystvej/Borgergade til nærværende udbudsprospekt, og for uddybende beskrivelse af nedenstående krav og vægtning heraf henvises til dette bilag. 4.1 Adgangsforhold Der skal etableres adgang til ejendommene fra Sølystvej, der er offentlig vej. 4.2 Planforhold Området ligger i kommuneplanens rammeområde 11-C-15 og er ifølge kommuneplanen udlagt til midtbycenter. Eksisterende lokalplan nr forventes aflyst, idet det påhviler køber at udarbejde ny lokalplan efter Silkeborg Kommunes nærmere anvisning I den fremtidige planlægning skal det sikres, at byggeriet repræsenterer arkitektoniske kvaliteter der styrker området. 4.3 Miljøforhold Silkeborg Kommune fraskriver sig ethvert ansvar for eventuel miljøforurening, herunder miljøforurening der kan henføres til tidsperioden, hvor sælger ikke som ejer har disponeret over det solgte, og køber bærer i enhver henseende risikoen for sådanne forhold. Der henvises i øvrigt vedlagte Forureningsundersøgelse fra Rambøll. 4.4 Geotekniske forhold Silkeborg Kommune overdrager arealerne uden ansvar for mangler af nogen art, herunder også for så vidt angår jordbundsforholdene, således at det alene er køber som bærer risikoen for, om det ved opførelsen af ny bebyggelse eventuelt måtte være nødvendigt at foretage ekstra fundering. Køber er berettiget til inden overtagelsen at lade arealerne jordbundsundersøge for bæreevne. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr er der foretaget en jordbundsundersøgelse. Den geotekniske rapport fra 11. august 2008 fra Geo er vedlagt i udbudsmaterialet. Denne undersøgelse omfatter dog kun ganske få boreprøver, og da bl.a. højden på byggeriet vil afgøre, hvor langt ned, der skal pælefunderes opfordres køber til selv at udføre flere. Søparken i Silkeborg Side 8

9 Silkeborg Kommune har ladet Rambøll foretage en aktuel vejledende jordbundsundersøgelse, der også er vedlagt dette udbudsmateriale. 4.5 Byggemodningsforhold Grunden sælges ikke byggemodnet i forhold til det påtænkte projekt. Køber opfordres til at kontakte Silkeborg Forsyning A/S for at afklare om og i hvilket omfang der skal betales tilslutningsbidrag. Eventuelle fremtidige bidrag vedrørende yderligere vej- og fortovsanlæg er sælger uvedkommende. Uden for købesummen afholder køber eventuelle tilslutningsbidrag til vand og varme samt udgifter til tilslutning til el, telefon, antenne m.v. Udgifter til interne veje, belysning og parkeringsanlæg afholdes af køber. Se i øvrigt vedlagte Tekniske bilags afsnit om forsyningsforhold vedr. eksisterende kloakledning, der løber hen over arealerne For så vidt angår veje og parkeringspladser oplyses Ved bebyggelse af de til køber overdragne arealer skal der til bebyggelsen være 1 parkeringsplads pr. bolig samt 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal til erhverv. Der kan placeres max. 40 parkeringspladser på terræn til ny bebyggelse, udregnet ud fra en gennemsnitlig boligstørrelse på 100 m 2. Parkeringspladser herudover skal placeres i kælder eller som en integreret del af bebyggelsen. Udgiften til anlæg af samtlige parkeringspladser afholdes af køber eller den til enhver tid værende senere ejer For så vidt angår Vejprojekt for Borgergade/Sølystvej oplyses Vejprojektet for Borgergade/Sølystvej er endnu ikke realiseret. Projektet forventes at få en udstrækning som skitseret på kortbilaget. Der kan ikke forventes tilladelse til parkering på vejarealer, ligesom der heller ikke kan forventes tilladelse til af- og pålæsning. Af- og pålæsning vil kun blive tilladt fra bebyggelsens interne adgangsvej For så vidt søbeskyttelseslinje oplyses En del af arealerne er omfattet af Naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan vil Silkeborg Kommune meddele dispensation fra søbeskyttelseslinjen til realisering af ny bebyggelse, med et omfang og en udformning som angivet i udbudsmaterialet. Dispensationer fra søbeskyttelseslinjen kan dog påklages af andre offentlige myndigheder (f.eks. Naturstyrelsen) samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø (Danmarks Naturfredningsforening). Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Endelig tilladelse til byggeriet kan først meddeles, når klagefristen er udløbet, og hvis der ikke er indkommet væsentlige klager. Søparken i Silkeborg Side 9

10 4.6 Bebyggelsens omfang, udformning og placering Der kan på arealet opføres max m 2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse. Bebyggelsen skal opføres som punkthuse, der gradvist stiger i højden fra vest mod øst. Der skal etableres brede udsigtskiler gennem bebyggelsen, så der opnås en visuel forbindelse mellem den øvrige bebyggelse og søen. Silkeborg Kommune etablerer sti på kommunens areal mellem bebyggelsen og søen. Bebyggelsen skal placeres indenfor et felt som ligger min. 5 m fra vejskel mod Sølystvej, 5 m fra skel mod vest og min. 10 m fra Borgergade, og med en afgrænsning mod søen som vist på kortbilaget i vedlagte tekniske bilag. Fuld udnyttelse af arealerne kan indebære at ledninger skal omlægges jf. afsnittene vedr. forsyningsforhold og Frøbækken i vedlagte tekniske bilag. Arealer mellem vej og bebyggelse skal gives en grøn parkkarakter. Bebyggelsen skal udformes således at alle facader fremtræder ligeværdige, så ingen facader får karakter af bagfacade. Solafskærmning skal indgå som en integreret del af designet, så der ikke efterfølgende skal opsættes udvendige persienner eller lignende, der kan ændre bebyggelsens fremtræden. Der skal indarbejdes mindst 3 bæredygtighedstiltag i planen jf. Silkeborg Kommunes bæredygtighedsværktøj. 5. BBR-oplysninger Der er tale om et ubebygget areal, som er beliggende i byzone. 6. Offentlige vurderinger Jf. seneste offentlige ejendomsvurdering for 2013 er ejendommen vurderet således: Ejendom Ejendomsværdi Heraf grundværdi Vurderet areal Borgergade kr kr. 543 m 2 Borgergade 3C kr kr m 2 Borgergade kr kr. 528 m 2 Borgergade kr kr. 499 m 2 Sølystvej 1C kr kr. 902 m 2 Sølystvej kr kr m 2 Sølystvej kr kr m 2 Søparken i Silkeborg Side 10

11 7. Servitutter 7.1 Servitutter i henhold til tingbogen Der henvises til vedlagte tingbogsattester. Deklaration vedr. 60 offentlige p-pladser forventes aflyst i forbindelse med udarbejdelsen/vedtagelsen af den nye lokalplan. 7.2 Nye servitutter Følgende servitutmæssige bestemmelser tinglyses på det solgte forud for al pantegæld og med Silkeborg Kommune som påtaleberettiget med bindende virkning for køber og den til enhver tid værende ejer: 1. Byggefristen er fastsat til 3 år fra overtagelsesdagen. Såfremt den angivne byggefrist ikke overholdes, er kommunen berettiget til omkostningsfrit at tilbagekøbe grunden mod betaling af erlagte købesum, men uden godtgørelse for renter, skatter og andre omkostninger. Opdeles det solgte i flere selvstændige ejendomme, vurderes byggefristens overholdelse for hver ejendom for sig. Købesummen for udstykkede ubebyggede arealer fastsættes i så fald forholdsvis efter antal m 2 bebyggelse der kan opføres på det udstykkede areal. Det bemærkes, at byggefristen ikke er overholdt, før køber har opfyldt den af byrådet forinden lokalplanens vedtagelse godkendte bebyggelsesplan, eller ved opdeling i flere selvstændige ejendomme, bebyggelsesplanen for den enkelte ejendom. 2. Såfremt køber ønsker at afhænde grunden eller dele af denne i ubebygget stand, har kommunen på samme vilkår tilbagekøbsret til oprindelig købspris. Omkostningerne ved tilbageskødningen afholdes af køber. 8. Plantegning/skitse over byggefeltet 8.1 Oversigt over delarealer til salg Søparken i Silkeborg Side 11

12 8.2 Se Teknisk bilag 9. Udbudsmaterialet Det påhviler den bydende selv at kontrollere, at det samlede udbudsmateriale er modtaget i henhold til nærværende udbudsprospekt og evt. efterfølgende offentliggørelser af besvarelse af spørgsmål og udsendelsesbreve med evt. korrektioner af udbudsgrundlaget. Nærværende udbudsprospekt inkl. følgende bilag: 1. Tilbudsformular til købers brug 2. Kopi af tingbogsattester vedrørende stamejendommene 3. Kopi af tinglyst deklaration vedrørende spildevandsanlæg (65_A_295) 4. Kopi af tinglyst deklaration vedrørende offentlig sti (65_AG_327) 5. Kopi af tinglyst deklaration vedrørende 60 offentlige p-pladser (65_AG_327) 6. Geoteknisk rapport fra Geo fra Forureningsattester vedrørende stamejendommene 8. Forureningsundersøgelse fra Rambøll 9. Jordbundsundersøgelse fra Rambøll 10.Teknisk bilag og kortbilag fra Teknik- og Miljøafdelingen Søparken i Silkeborg Side 12

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Udbud af ejendommene Lyngbygade 50 og Valdemarsgade 2 2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Samlet grundareal 7.091 m 2 Samlet bebygget areal 2.329 m 2 Tilbudsfrist mandag 4. august 2014 kl.

Læs mere

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg Bebygget areal 1.502 m2 Grundareal 6.004 m2 Anvendelse: In du stri- og værk stedsvirksomhed mv. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Lillehøjvej 30, Silkeborg

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur UDBUD Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur Grundareal 88.069 m² heraf 336 m² vej Tilbudsfrist mandag 3. februar 2014 kl. 12.00 Mindstepris 1.495.000 kr. Silkeborg Kommune sælger ejendommen

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg. April 2015 2012-91037 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg til salg Henvendelse om salget og spørgsmål

Læs mere

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommene Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel:

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommen Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg Matr.nr. 5 cd Asminderød By, Asminderød plus vejlitra 7000 t Sadolin & Albæk A/S Nikolaj

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16.

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16. Høje-Taastrup kommune Dato: 25. januar 2005 Byrådscentret Sag nr.: 687679 Vilkår for Høje-Taastrup Kommunes udbud af matr. nr. 67 g Høje Taastrup by, Høje Taastrup beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup.

Læs mere

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Salgsvilkår for salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Ishøj Kommune udbyder herved en yderst centralt beliggende ejendom, del nr. 2 af ejendommen matr. nr. 6dm, Tranegilde

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12.

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12. UDBUD Resdal Bakke 11, Silkeborg Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg Samlet Bebygget grundareal 930 893 m 2 Tilbudsfrist tirsdag mandag 20. 26. december august 2013 2011 kl. 12.00 12 ledige boliger til samlet

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE...

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. I overensstemmelse med

Læs mere

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD 26.06.2014 UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD Offentligt udbud af administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. 1. Arealet Under forbehold af Rebild Byråds godkendelse sælges matr. nr. 7-dk, matr. nr. 7-kx,

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere