Orbicon A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr Vestervangsvej 8800 Viborg Telefon Telefax Orbicon A/S CVR-nr Årsrapport Godkendt på selskabets generalforsamling, den Dirigent Navn: Bent Simonsen Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Orbicon A/S Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 12 Koncernens resultatopgørelse for 23 Koncernens balance pr Koncernens egenkapitalopgørelse for 26 Koncernens pengestrømsopgørelse for 27 Koncernens noter 28 Modervirksomhedens resultatopgørelse for 33 Modervirksomhedens balance pr Modervirksomhedens egenkapitalopgørelse for 36 Modervirksomhedens noter 37 njessen/ :46/no info/mstc_c Excel koncern 2015 DPT 2 /E.11.15

3 Vir ksomhedsoplysninger Orbicon A/S 1 Virksomhedsoplysninger Virksomhed Orbicon A/S Klostermarken Viborg CVR-nr.: Hjemsted: Viborg Regnskabsår: Telefon: Telefax: Hjemmeside: Bestyrelse Lars Johansson, formand Jesper Nybo Andersen Bent Simonsen Anne Steensen Blicher, medarbejdervalgt Sara Bugge Ploug, medarbejdervalgt Direktion Jesper Nybo Andersen, administrerende direktør Bank Handelsbanken Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestervangsvej Viborg

4 Ledelsespåtegning Orbicon A/S 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret for Orbicon A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Viborg, den Direktion Jesper Nybo Andersen administrerende direktør Bestyrelse Lars Johansson Jesper Nybo Andersen Bent Simonsen formand Anne Steensen Blicher medarbejdervalgt Sara Bugge Ploug medarbejdervalgt

5 Orbicon A/S 3 Den uafhængige revisors erklæringer Den uaf hængige revisors er klæringer Til kapitalejeren i Orbicon A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Orbicon A/S for regnskabsåret , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisor-lovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

6 Orbicon A/S 4 Den uafhængige revisors erklæringer Viborg, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kenneth Biirsdahl statsautoriseret revisor Louise B. Godsk statsautoriseret revisor

7 Ledelsesberetning Orbicon A/S 5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Engangsomkostninger (30.000) Driftsresultat (2.019) Resultat af finansielle poster 159 (397) 123 (716) (1.163) Årets resultat (24.711) Samlede aktiver Egenkapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (3.337) (6.027) (17.130) (2.440) (7.724) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (6.605) (5.100) (3.650) (4.933) (3.116) Gennemsnitligt antal medarbejdere (stk.) Nøgletal Bruttomargin (%) 73,4 71,7 71,6 70,5 67,5 Egenkapitalens forrentning (%) 26,6 1,9 24,5 20,2 (57,6) Soliditetsgrad (%) 27,3 22,2 23,3 21,0 16,2 Overskudsgrad (%) 3,9 0,8 3,6 2,8 (7,8) Afkastningsgrad (%) 9,8 1,8 7,3 5,4 (13,3) Likviditetsgrad (%) 118,2 101,8 101,7 98,5 95,8

8 Orbicon A/S 6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Orbicon er en rådgivningsvirksomhed, som arbejder på at skabe bæredygtige løsninger, der giver værdi til kunderne og til samfundet. Orbicon arbejder på tværs af områderne miljø, natur, forsyning, klima, byggeri, arbejdsmiljø, anlæg og informatik. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatet før skat for på 18,1 mio.kr. har samlet set været tilfredsstillende med en væsentlig positiv udvikling på 15 mio. kr. i forhold til. Vi har nået en omsætning på 456 mio. kr. og leveret en organisk vækst på 10%. Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling Årets resultat indfrier vores forventninger. Miljø- og forsynings-/anlægsområdet har leveret høj lønsomhed og resultatmæssigt højere niveau end, og byggeområdet har indfriet forventninger på et væsentligt højere niveau end. IT-området har været igennem en omstrukturering efter et svagt forår, men er i sidste kvartal kommet tilbage på normal indtjening, men samlet for året er området noget efter vores forventninger. Aktiviteter i årets løb Informatikområdet Området har haft en omsætningsvækst på 11,3 mio.kr., men har ikke fået omsætningsudviklingen afspejlet positivt i resultatdannelsen. Orbicon Informatik har været igennem en omstrukturering - organisatorisk og ledelsesmæssigt. Aktivitetsområdet er blevet udskilt i et 100% ejet datterselskab, Orbicon Informatik A/S, men stadig i et tæt samarbejde med rådgivningsaktiviteterne i Orbicon. Et selskab med en vækststrategi indenfor såvel programudvikling og konsulentydelser. Vi har på IT området færdigudviklet en række programpakker inden for ledningsregistrering affald og drikkevandsområdet. Programmerne er blevet godt modtaget i markedet, men blev færdigudviklet så sent, at de ikke for alvor fik positiv indflydelse på årets resultat. Internationalt har vi standset den polske satsning. Miljøområdet Miljøområdet i Orbicon har generelt haft et tilfredsstillende - en vækst i dækningsbidrag på 5,4% og en vækst i resultat på 9,4 %. Vandressource, jordforurenings-, miljøvurderings- og miljøovervågningsområderne har alle haft flotte fremgange. Det er alene arbejdsmiljøområdet, der har haft et svært, stadig påvirket af den svage aktivitet i den private byggesektor.

9 Orbicon A/S 7 Ledelsesberetning Kommunalteknisk område Kommunalteknik har haft en dækningsbidragsvækst på 7,3% og en resultatfremgang på 11%. Væksten har primært været drevet af klimatilpasningsaktiviteter. Orbicon har fået en betydelig markedsandel af de udbudte opgaver, og vi forventer, at klimatilpasningsområdet vil blive virksomhedens væsentligste forretningsområde i Byggeri Byggeområdet har haft klar forbedring i forhold til tidligere år. Der har været vækst i dækningsbidraget på 19%, og væksten har resulteret i en betydelig resultatfremgang. Fremgangen dækker over omsætningsvækst indenfor såvel det offentlige, det almennyttige og private byggeri. Forventet udvikling Vi forventer, at Orbicon i 2015 fortsætter såvel omsætningsmæssig og resultatmæssig fremgang. Desuden forventer vi at styrke den organiske vækst med akkvisitioner nationalt og internationalt. Der forventes et årsresultat for Orbicon på +20 mio.kr. før skat. Miljømæssige forhold Handlinger i forhold til at beskytte natur, miljø og ressourcer Den primære indsats i forhold til at leve op til den formulerede politik sker gennem valg af forretningsområder inden for hvilke, vi ønsker at drive virksomhed. Vi har således valgt at arbejde med: Sikring af rent drikkevand, en effektiv og sikker vandforsyning, håndtering og rensning af spildevand Bevarelse af naturværdier, beskyttelse af recipienter, herunder vandløb, søer og marine recipienter Klimatilpasning Minimering af miljøbelastningen ved samfundets udnyttelse af natur, energi og råstofressourcer Skabelse af gode og sunde boliger, erhvervsbygninger eller institutioner Energieffektivisering af bygningsmassen og infrastruktur. Vi har arbejdet med udviklingen og implementering af en projekt- og kvalitetssikringsmodel, som sikrer, at projekter i forbindelse med de indledende faser granskes for eventuelle påvirkninger af miljømæssig art. I forbindelse med gennemførelse af anlægs- og byggeprojekter udarbejdes miljø- og arbejdsmiljøplaner med henblik på at minimere miljøbelastningen fra anlægs- eller byggeprojektet under udførelsesfasen.

10 Orbicon A/S 8 Ledelsesberetning Handlinger i forhold til egen miljøbelastning / grønt regnskab Vi arbejder målrettet på at nedbringe vores egen miljøbelastning. Vi har opsat forbedringsmål for energi og affaldsbelastning og arbejder på løbende at forbedre os. Som udgangspunkt er vi en kontorarbejdsplads, så vores miljøbelastning sker gennem transport, forbrug af el, varme, vand og papir. For at reducere transportforbruget har vi gennem længere tid benyttet os af videomøder. Vi affaldssorterer papir og pap og har skarpt fokus på forbruget af vand, varme og el. Da vi ikke har modtaget alle årsopgørelserne på energiforbruget for inden afslutningen af årsregnskabet, rapporteres det grønne regnskab 1 år forskudt i forhold til årsrapporten. Redegørelse for samfundsansvar Politikker for samfundsansvar Som rådgivende virksomhed inden for byggeri, forsyning og miljø er vores væsentligste bidrag til et mere bæredygtigt samfund valget af løsninger i de opgaver, vi løser. Det er Orbicons politik, at projektering, planlægning og gennemførelse af opgaver skal ske miljømæssigt forsvarligt, hvilket vil sige med udgangspunkt i ønsket om bæredygtighed i overensstemmelse med virksomhedens etiske værdigrundlag. I forhold til driften af egen virksomhed er det Orbicons politik: At foretage miljøovervejelser ved indkøb af materialer og ydelser. At reducere det relative materialeforbrug og affaldsmængden samt minimere energiforbruget. At overholde gældende lovgivning både ved drift af egen virksomhed og som rådgiver for andre.

11 Orbicon A/S 9 Ledelsesberetning Rapportering om det underrepræsenterede køn i ledelsen Orbicon s politik om det underrepræsenterede køn i ledelsen følger Hedeselskabets koncernpolitik. Koncernen har følgende politikker for at fremme den kønsmæssige ligestilling på ledelsesniveau: Kompetencerne er til enhver tid den afgørende parameter i ansættelser og forfremmelser i koncernen. Medarbejdere og jobsøgere har samme muligheder for at gøre karriere i koncernen - uanset køn. Koncernen støtter op omkring initiativer, der får flere unge til at vælge de naturfaglige uddannelser, herunder særlige arrangementer for at få flere piger til at vælge naturfaget. Opfølgning og afrapportering sker på koncernniveau. Socialt ansvar, sundhed og sikkerhed Orbicons politik i forhold til socialt ansvar er formuleret som en naturlig del af virksomhedens Code of Conduct. Vi stræber efter at være en social ansvarlig virksomhed. Dette sikres ved: At der vedligeholdes en personalepolitik, som sætter mål for medarbejdernes faglige efteruddannelse og personlige træning At der er et aktivt og forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde på arbejdspladsen At der er etableret pensions- og sundhedsordning for virksomhedens ansatte, som sikrer, at ansatte, også efter at tilknytningen til arbejdsmarkedet er ophørt, kan have en tryg tilværelse At virksomheden gennemsyres af en ledelsesstil, som understøtter en tillidsfuld og udviklende atmosfære, hvor der er plads til individualitet. Orbicon har i tilsluttet sig foreningen byggeriets samfundsansvar, og har derigennem tilsluttet os charteret byggeriets samfundsansvar. Orbicon s CSR politik udmøntes i en række handlinger, herunder: Medarbejdertilfredshed Vi foretager hvert år en trivselsundersøgelse, og Orbicons medarbejdere udviser en høj grad af arbejdsglæde og engagement. Også når vi sammenligner os med resten af branchen. Den position vil vi gerne fastholde gennem en fortsat indsats for god ledelse og medindflydelse på eget arbejde. I oversigten ses arbejdsglæden for.

12 Orbicon A/S 10 Ledelsesberetning Efteruddannelse Orbicon satser på at efteruddanne medarbejderne, så de udvikler sig og får nye kvalifikationer. De individuelle planer lægger medarbejderen sammen med den nærmeste chef, og de sker gennem internt udviklede kursusforløb i Orbicon Academy som sidemands -oplæring på projekter eller ved gennemførelse af eksterne kurser. I forhold til branchesnittet i såvel og anvender Orbicon +50% mere på efteruddannelse end branchen generelt. Sikkerhed og sundhed Orbicon har et aktivt forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde. Vi har udarbejdet en plan for sikkerhed og sundhed, som der løbende bliver fulgt op på, og der har været et minimum af arbejdsskader (0 i, tre i, én i ingen af dem alvorlige). Vi har et sygefravær i året på 8 dage hvilket ligger højere end gennemsnittet i branchen, som er på ca. 6,5 dage. Årsagen til den relativt høje sygefraværsprocent ligger i, at vi i år har haft en del langtidssyge. Vi har i lyset heraf igangsat en særlig indsats i forhold til forebyggelse og håndtering af stress. Samfundsansvar Videndeling og udvikling Orbicon deltager i udviklingsprojekter sammen med forskningsinstitutioner, andre virksomheder og offentlige myndigheder. Vi vil gerne bidrage til den samfundsmæssige udvikling og være med til at højne vidensniveauet inden for miljø, natur, energi, arbejdsmiljø og klima. Vi tager hvert år nye praktikanter for at støtte op om, at vi får nogle nye og dygtige kræfter ud på arbejdsmarkedet. Derudover er der løbende studerende, der skriver deres hovedopgave hos os, hvor vi stiller kontor og vejledning til rådighed, og vi understøtter, at ledende medarbejdere og virksomhedens eksperter deltager som undervisere og censorer på højere læreanstalter.

13 Orbicon A/S 11 Ledelsesberetning Derudover stiller vi ressourcer til rådighed for: Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) CONCITU - Den Grønne Tænketank Byggeriets samfundsansvar DI s faglige miljø og energiudvalg DI s branchenetværk Videnrådgiverne Spildevandskomiteen ATV Brancheforeningen - Dansk Miljøteknologi IDA-miljø Miljø og naturklagenævnets ekspertpanel Diverse kommunale klimaråd Danish Water Forum Jet-Net skole-virksomhedssamarbejde Kvalitet Mange af vores projekter har stor indflydelse på omgivelserne. Derfor gennemgår alle vores projekter en systematisk kvalitetssikring efter et standardiseret kvalitetssikringssystem, som ligger sig op af ISO Ejerforhold Orbicon er ejet af Dalgasgroup A/S, der er et datterselskab af foreningen, Hedeselskabet. Hedeselskabet arbejder for at forbedre bo- og levevilkårene og for at udnytte naturressourcerne til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi.

14 Orbicon A/S 12 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse Årsrapporten for for koncernen Orbicon A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C-virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Ændringer i regnskabsmæssige skøn Årets resultat og egenkapital er påvirket negativt med 673 Påvirkningen skyldes ændring i skøn over den udskudte skat som følge af nedsættelsen af skatteprocenten over de kommende to år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsernes værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter moderselskabet samt tilknyttede virksomheder, hvori Orbicon A/S direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne. Virksomheder, der ikke er tilknyttede virksomheder, men i hvilke Orbicon A/S og dets tilknyttede virksomheder besidder kapitalandele, der giver ret til mellem 20% og 50% af stemmerettighederne eller udøver en betydelig indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af regnskaber for Orbicon A/S og tilknyttede virksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter.

15 Orbicon A/S 13 Anvendt regnskabspraksis Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede avancer og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra henholdsvis overtagelsestidspunktet og stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til henholdsvis afståelsestidspunktet og afviklingstidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger til omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af brugstiden, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen som en særskilt periodeafgrænsningspost og indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at den ugunstige udvikling realiseres. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af kapitalandele Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af tilknyttede virksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på henholdsvis afhændelses- og afviklingstidspunktet, inklusive ikke afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter/omkostninger. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

16 Orbicon A/S 14 Anvendt regnskabspraksis Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. Resultatopgørelse Nettoomsætning Omsætning af handelsvarer og fremstillede færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, hvilket svarer til faktureringstidspunktet. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag. Service- og rådgivningsydelser indregnes i nettoomsætningen i takt med, at ydelserne udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Segmentoplysninger Der gives oplysninger på geografiske markeder. Segmentoplysninger følger koncernens regnskabspraksis. Segmentoplysninger er ikke givet på forretningsområder i henhold til ÅRL 96. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til koncernens hovedaktiviteter. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Andre driftsomkostninger Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til koncernens hovedaktiviteter.

17 Orbicon A/S 15 Anvendt regnskabspraksis Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill. Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder I moderselskabets og koncernens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte associerede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill. Andre finansielle indtægter Finansielle indtægter indeholder renter, kursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Andre finansielle omkostninger Finansielle indtægter indeholder renter, kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Skat Selskabet er sambeskattet med de danske datterselskaber samt danske søsterselskaber, der i henhold til reglerne om tvungen sambeskatning er omfattet af sambeskatningen i koncernen. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster med fuld fordeling og med refusion vedrørende skattemæssige underskud. Dalgasgroup A/S er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Balance Goodwill Goodwill, herunder merpris på dattervirksomheder, afskrives over den vurderede brugstid, der fastsættes individuelt og på baggrund af ledelsens erfaringer. Der foretages liniære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Goodwill herunder merpris dattervirksomheder 5-20 år.

18 Orbicon A/S 16 Anvendt regnskabspraksis Goodwill afskrives maksimalt over 20 år. Afskrivningsperioden er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil. Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der foretages årligt nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis grupper af aktiver. Immaterielle rettigheder mv. Immaterielle rettigheder mv. omfatter færdiggjorte udviklingsprojekter og erhvervede licenser. Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgsog administrationsomkostninger samt udviklingsomkostningerne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes. Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. Erhvervede immaterielle rettigheder i form af patenter og licenser, herunder software, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider eller resterende patent- og aftaleperioder: Udviklingsprojekter Licenser aftaleperioden, dog maksimalt Erhvervede licenser 3-5 år 20 år 3-8 år Afskrivningsperioden for aktiverede udviklingsomkostninger udgør sædvanligvis 3 år, men kan i visse tilfælde udgøre op til 20 år, såfremt den længere afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle koncernens nytte af det udviklede produkt eller den udviklede proces. Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der foretages årligt nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis grupper af aktiver.

19 Orbicon A/S 17 Anvendt regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsespris samt direkte omkostninger tilknyttet anskaffelsen. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Indretning af lejede lokaler Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 6-15 år 3-6 år 6-8 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der foretages årligt nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis grupper af aktiver. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder værdiansættes efter den indre værdis metode (equity-metoden) til den forholdsmæssige ejede andel af virksomhedernes egenkapital med fradrag for urealiseret koncernintern avance. I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjeneste og tab og med fradrag eller tillæg af afskrivning på henholdsvis goodwill eller negativ goodwill. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Ved køb af kapitalandele i dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jævnfør beskrivelsen ovenfor under virksomhedssammenslutninger. Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder værdiansættes efter den indre værdis metode (equity-metoden) til den forholdsmæssige ejede andel af virksomhedernes egenkapital med fradrag for urealiseret koncernintern avance.

20 Orbicon A/S 18 Anvendt regnskabspraksis I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjeneste og tab og med fradrag eller tillæg af afskrivning på henholdsvis goodwill eller negativ goodwill. Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Ved køb af kapitalandele i associerede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jævnfør beskrivelsen ovenfor under virksomhedssammenslutninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Varebeholdninger Råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer værdiansættes til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden (først ind - først ud), eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer er optaget til kalkuleret kostpris, bestående af råvarer, direkte løn samt tillæg for indirekte produktionsomkostninger eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn, omkostninger til vedligeholdelse af og af- og nedskrivninger på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, bygninger og udstyr samt omkostninger til produktionsadministration og -ledelse. Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE KONCERNOVERSIGT 3 LEDELSESPÅTEGNING 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 LEDELSESBERETNING 7 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 CVR-nr. 33 05 75 39 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Koncernoversigt 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6-7 Ledelsesberetning

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning...

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning... Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt.... 9 Ledelsesberetning.... 10 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75 1 SEMLER HOLDING HEADING Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.214 CVR-NR. 16 94 91 75 OMSÆTNING OVERSKUDSGRAD SOLIDITETSGRAD 9,8.MIA.DKK 3,7% 32,5% 213: 9, MIA DKK 213: 3,7% 213: 3,8% OMSÆTNINGSVÆKST

Læs mere