Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold"

Transkript

1 Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012

2 Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer revideret juni 2012 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i juni 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen, Center For Projekttilskud Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Tlf.: Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Fax: Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Websted: Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. ISBN

3 Indholdsfortegnelse Om tilskudsordningen... 3 Omstilling af offentlige køkkener til økologi:... 3 Hvem kan søge om tilskud?... 3 Hvad kan ydes tilskud til:... 4 Informations- og uddannelsesaktiviteter for personer indenfor jordbrugs- og fødevaresektoren... 5 Kompetenceudvikling og videndeling:... 6 Omlægningstjek:... 6 ERFA-grupper:... 6 Omstilling af offentlige køkkener:... 7 Udgifter der kan støttes under information og uddannelse:... 8 Etablering af nye rejsehold... 9 Særligt om løn til personale Antal timer Finansiering Ansøgning Behandling og prioritering af ansøgninger Afgørelse Klagevejledning Tilsagnet og vedligeholdelse af tilsagnet Betingelser Ændring af projektet Ændringer af budgettet Forlængelse af projektperioden Overdragelse af projektet Projektet opgives Afslutning af projekt Slutrapport Udbetaling af tilskud Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter (3-procent-reglen) Skiltning og synliggørelse Kontrol Offentliggørelse af data, straf mv Offentliggørelse af persondata på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside Oplysningspligt Force majeure Bortfald af tilskud Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

4 Straffebestemmelser Lovgrundlag Yderligere oplysninger BILAG Økologisk dyrkede landbrugsprodukter

5 Om tilskudsordningen Formål: Formålet med ordningen er at fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer og herigennem medvirke til at sikre en markedsbaseret udvikling af den økologiske produktion. Dette kan ske igennem: Informations- og uddannelsesaktiviteter rettet mod personer indenfor jordbrugs- og fødevaresektoren, der skal fremme deres viden om produktion og afsætning af økologiske fødevarer eller omlægning til økologisk produktion. Indsatsen retter sig også mod at øge brugen af økologi i de offentlige køkkener. Tilskudsordningen er iværksat under det danske landdistriktsprogram og er en del af aftalen om Grøn Vækst. Der er afsat 83 mio. kr. i 2012 og Omstilling af offentlige køkkener til økologi: Fødevareministeriet har under økologifremmeordningen øremærket 28 mio. kr. i 2012 og 2013 til en række aktiviteter, der skal understøtte økologisk omstilling i de offentlige køkkener, som f.eks. uddannelse af køkkenpersonale. Dette kan være med til at give en øget efterspørgsel af økologiske fødevarer, hvilket betyder at, afsætningen øges og behovet for produktion af økologiske produkter stiger. Således får omlægningen til økologi i landbruget et skub i den rigtige retning. Hvem kan søge om tilskud? Tilsagnshaver er den forening, producentsammenslutning, organisation eller virksomhed, der: ansøger om tilskud modtager tilsagnet afholder projektudgifterne modtager fakturaer fra leverandører betaler udgifterne og modtager tilskuddet 3

6 Tilskuddet kan gives til: Producentsammenslutninger: Dvs. en forening, som består af mindst to virksomheder. Alle medlemmer skal være autoriserede til at producere økologiske produkter. Jordbrugere og fødevareproducenter Andre: Eksempler kan være landbrugs- og fødevarekonsulenter, brancheorganisationer og foreninger. Det kræver mindst to jordbrugere, som skriver under på samarbejdsskemaer om deres interesse i projektet Der kan ikke ydes tilskud til offentlige myndigheder, derfor skal der laves samarbejdsaftaler med en projektpartner, hvis en kommune ønsker at der gennemføres en uddannelsesindsats. De offentlige myndigheder kan finde mulige partnere på Hvad kan ydes tilskud til: Der ydes tilskud til to typer af aktiviteter, der overordnet skal have til formål at øge produktionen og afsætningen af økologiske fødevarer. Informations- og uddannelsesaktiviteter for personer indenfor jordbrugsog fødevaresektoren Etablering af rejsehold Der ydes op til 100 % i tilskud til begge aktiviteter. Der er ansøgningsfrist 15.august 2012, 15.februar 2013 og 15.august Læs her hvordan om de to typer af aktiviteter. 4

7 Informations- og uddannelsesaktiviteter for personer indenfor jordbrugs- og fødevaresektoren Der ydes op til 100 % i tilskud til informations- og uddannelsesaktiviteter, som skal have fokus på økologi og viden om f.eks.: Hvordan man producerer økologiske produkter Råvareforståelse og madlavning Udbuddet af økologiske fødevarer Selve omlægningsprocessens indhold og aktiviteter Informations- og uddannelsesaktiviteter, skal være rettet mod personer indenfor jordbrugs- og fødevaresektoren, eller som har i en del af stillingsbeskrivelse opgaver indenfor disse sektorer. Aktiviteterne skal være med til at fremme viden om produktion og afsætning af økologiske fødevarer eller viden om omlægning til økologisk produktion hos de underviste, he runder omlægning af offentlige køkkener. Det betyder mere konkret at der f.eks. kan ydes tilskud til uddannelse af landmænd, medarbejdere på fødevarevirksomheder og køkke n- personale. Dette kan ske igennem forskellige former for kompetenceudviklings- og videndelingsaktiviteter. Det kan f.eks. være i form af workshops, seminarer og kurser. Aktiviteterne skal være med til at øge deltagernes viden og herigennem deres kompetencer. Der kan også gives tilskud til omlægningstjek hos konventionelle primærproducenter og til etablering af ERFA-grupper. Der kan ikke ydes tilskud til uddannelsesaktiviteter som er rettet mod f.eks. kommunale beslutningstagere og embedsmænd, pædagoger og lignende pers o- nalegrupper, der ikke har forbindelse til jordbrugs- eller fødevaresektoren. Der må ikke indgå kommerciel virksomhedsrådgivning i projektet. Det betyder, at indholdet i aktiviteterne skal være generel information om økologi. Der kan ikke købes en konsulentydelse til at foretage en økonomisk beregning af omstillingen til økologi af det enkelte køkken eller til uddannelse af almindelige personale. Der kan derfor ikke ydes tilskud til f.eks. virksomhedsspecifikke analyser eller skitser for omlægning, der er tilrettelagt den enkelte virksomhed. Det primære indhold i aktiviteterne skal være kompetenceudvikling og erf a- ringsudveksling om økologiske emner. Der kan derfor ikke gives tilskud til f.eks. markedsføring eller udviklingsprojekter, hvor der udvikles f.eks. brandingkampagner, afsætningskoncepter eller nye produkter. 5

8 NaturErhvervstyrelsen skal godkende, at den der udfører aktiviteterne har ti l- strækkelige kompetencer til at gennemføre dem og til at informere om produ k- tion og afsætning af økologiske fødevarer samt omlægning til økologisk produktion. Ansøger skal derfor beskrive kompetencerne i ansøgningen. NaturErhvervstyrelsen vurderer om kompetencerne er til stede. Herunder er forskellige typer af aktiviteter kort beskrevet: Kompetenceudvikling og videndeling: Eksempler på emner for kompetenceudvikling: Uddannelsens indhold skal være generel. Hvordan markedsfører vi vores økologiske fødevareprodukter? Hvordan og til hvem skal vi afsætte vores økologiske fødevarer? Hvordan udvikler vi nye salgskoncepter? Hvordan producerer vi bedre økologiske produkter? Hvordan brander vi økologiske fødevarer? Omlægningstjek: Omlægningstjek omfatter information og vejledning af konventionelle primæ r- producenter, om de generelle konsekvenser ved at omlægge til økologisk pr o- duktion. Der må som ovenfor nævnt ikke foregå en kommerciel virksomhedsrådgivning i projektet. Omlægningstjekket må derfor ikke tage udgangspunkt i den enkelte bedrift. Det skal bestå af generel information om økologi og de konsekvenser og muligheder en omlægning til økologisk produktion har for den enkelte landmand. ERFA-grupper: En ERFA-grupper omfatter en gruppe af jordbrugsproducenter, der mødes for at udveksle erfaringer om deres produktion for at øge de samlede kompetencer i jordbruget og fremme omlægning til økologisk jordbrugsproduktion. NaturErhvervstyrelsen kan give tilskud til etableringen af ERFA-grupper. Formålet med erfaringsudvekslingen skal være at fremme nyetablering af og o m- lægning til økologisk produktion. 6

9 Omstilling af offentlige køkkener: Det er under ordningen ligeledes muligt at fremme omstillingen til økologi i de offentlige køkkener via kompetenceudvikling af køkkenpersonale. De skal igennem uddannelsesaktiviteterne få øget deres viden om f.eks. brugen af økologiske råvarer i køkkenerne. Uddannelsen af personalet kan foregå i form af f.eks. seminarer, workshops og kurser både i det enkelte køkken og i et samarbejde mellem flere køkkener. Der gives ikke tilskud til kommerciel rådgivning, dvs. man kan ikke købe en konsulentydelse til at foretage en økonomisk beregning af omstillingen til økologi af det enkelte køkken. Der kan herudover ikke gives tilskud til uddannelse af det almindelige personale på f.eks. et plejehjem. Eksempler på aktiviteter, vi kan give tilskud til: Uddannelse af køkkenpersonale til bedre råvareforståelse og madlavning, kendskab til udbuddet af økologiske fødevarer, selve omlægningsprocessen indhold og aktiviteter Studiegrupper, hvor køkkenpersonalet mødes med erfarne personer fra økologiske køkkener, evt. udenlandske Besøg af økologiske landmænd, der fortæller køkkenpersonalet om den økologiske produktionsform. Besøg hos økologiske landmænd eller fødevarevirksomheder, hvor køkkenmedarbejderne på egen hånd oplever, hvad økologi er. Der er aktiviteter, som vi desværre ikke kan give tilskud til: Uddannelsesaktiviteter, der er rettet mod personale udenfor jordbrugsog fødevaresektoren. F.eks. offentlige beslutningstagere, institutionsledere og medarbejdere på institutionerne uden nogen form for tilknytning til køkkenet. Uddannelsesaktiviteter, der ikke har fokus på økologi, f.eks. undervisning i udbudsregler eller udvikling af brugervenlige EDB-systemer i de enkelte køkkener At købe medarbejdere fri til kompetenceudviklingen Kommerciel rådgivning, det vil sige direkte rådgivning som tager u d- gangspunkt i det enkelte køkken. Specifikke analyser eller skitser for omlægning, der er tilrettelagt det e n- kelte køkken. 7

10 Udgifter der kan støttes under information og uddannelse: De tilskudsberettigede udgifter til information og uddannelse skal være mindst kr. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte: Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, herunder personale i prod u- centsammenslutningen eller i producentsammenslutningens medlemmer, når udgiften kan dokumenteres ved faktura eller tilsvarende dokument. Udgifter til ekstern konsulentbistand Udgifter til køb af nye materialer Udgifter til rejser NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter som tilskudsberettigede, f.eks. udgifter til slutrapportering. Det er dog en betingelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. Bemærk, at de tilskudsberettigede udgifter skal være afholdt og betalt i pr o- jektperioden. (Dog skal udgifter til revisor først være betalt inden anmodning om slutudbetaling indsendes til NaturErhvervstyrelsen). 8

11 Etablering af nye rejsehold Formålet med denne del af ordningen er, at yde tilskud til etableringen af rejsehold, der skal fremme viden fremme om produktion og afsætning af økologiske fødevarer eller om omlægning til økologi. Denne del af ordningen yder kun tilskud til etableringsfasen af rejseholdet. Det er dog også muligt, at søge om tilskud til information og uddannelsesakt i- viteter, som rejseholdet kan udføre under den del af ordningen, som handler om informations- og uddannelsesaktiviteter for personer indenfor jordbrugs- og fødevaresektoren. Der skal udfyldes separate ansøgningsskemaer, hvis der søges til både etableringen af rejsehold og til gennemførelse af informations- og uddannelsesaktiviteter. NaturErhvervstyrelsen skal godkende, at den der udfører aktiviteterne har ti l- strækkelige kompetencer til at gennemføre dem og til at informere om produ k- tion og afsætning af økologiske fødevarer samt omlægning til økologisk produktion. Ansøger skal derfor beskrive kompetencerne i ansøgningen. NaturErhvervstyrelsen vurderer om kompetencerne er til stede. Udgifter der kan støttes under etablering af rejsehold: De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte: Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, herunder personale i prod u- centsammenslutningen eller i producentsammenslutningens medlemmer, når udgiften kan dokumenteres ved faktura eller tilsvarende dokument. Udgifter til ekstern konsulentbistand Udgifter til anskaffelse af løsøre til at etablere kontorfaciliteter Udgifter til køb af materialer Udgifter til rejser Andre udgifter, som NaturErhvervstyrelsen vurderer, er nødvendige for at gennemføre projektet. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter som ti l- skudsberettigede, f.eks. udgifter til slutrapportering. Det er dog en betingelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. Bemærk, at de tilskudsberettigede udgifter skal være afholdt og betalt i pr o- jektperioden. (Dog skal udgifter til revisor først være betalt inden anmodning om slutudbetaling indsendes til NaturErhvervstyrelsen). 9

12 Eksempler på udgifter, der ikke gives tilskud til under information og uddannelse og etablering af rejsehold. Eksempler på udgifter, der ikke gives tilskud til (listen er ikke udtømmende): Tilsagnshavers eget arbejde, herunder arbejde udført af formænd og tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organisationer Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt uden for projektperioden Udgifter, der er betalt efter at projektperioden er slut Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet Udgifter, der er et krav i henhold til anden lovgivning, f.eks. byggetilladelser Udgifter hvortil der er modtaget tilskud fra andre o ffentlige myndigheder Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud Simple genanskaffelses investeringer Udgifter til reparation af udstyr Udgifter til indkøring af udstyr Udgifter til køb, leje og leasing af brugte maskiner og brugt udstyr Finansierings- og pengeinstitutomkostninger og udgifter til revision og advokat, med mindre de skyldes krav fra NaturErhervstyrelsen Køb af fast ejendom, herunder køb af jord Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger - medmindre disse skyldes krav fra NaturErhvervstyrelsen Moms med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver Renter af gæld Udgifter til køb, leje og leasing af brugt udstyr og materiel Naturalydelser Driftsudgifter (f.eks. husleje, forsikringer, energifo rbrug, kontorholdsudgifter, abonnementer mv.) Udgifter til produkter eller ydelser, som tilsagnshaver sælger til pr o- jektet fra egen virksomhed Køb på afbetaling med ejendomsforbehold af udstyr og materiel Udgifter til markedsføring Udgifter til produktudvikling 10

13 Øvrige betingelser gældende for tilskud: Særligt om løn til personale Virksomhedens medarbejdere og medlemmer eller medarbejdere i foreninger og organisationers kan ansættes i projekter, og udgifterne hertil kan indgå som tilskudsberettigede projektudgifter. Virksomhedsejere og private ansøgere kan ikke ansætte sig selv i en projektansættelse og kan ikke få tilskud til egen løn. Der kan ikke opnås tilskud til aflønning af tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organ i- sationer, herunder formænd, i et projekt. Der kan kun udbetales tilskud til løn, når der foreligger en konkret tidsbegrænset og skriftlig aftale med den ansatte med angivelse af arbejdsopgaver, tim e- pris og antal timer, og der skal foreligge dokumentation for det faktiske timetal (timeregnskab), og lønsedler. Timelønnen udregnes som årsløn delt med ét årsværk/timeantal. Et årsværk er på 1924 timer. Det skal fremgå af ansøgningen, hvad den projektansattes a r- bejde består af, dvs. en behov redegørelse. Udgifternes rimelighed: Når NaturErhvervstyrelsen modtager en ansøgning om tilskud, skal styrelsen vurdere, om udgifterne til projektet er rimelige. Hvis det ikke er muligt og relevant på ansøgningstidspunkt, skal du som tilsagnshaver/ansøger senest i forbindelse med anmodning om udbetaling dokumentere, at udgifterne til projektet er rimelige. Det betyder, at du i alle tilfælde skal dokumentere, at der er tale om rimelige udgifter/priser. Du skal derfor sammen med ansøgningen normalt indsende 2 eller flere tilbud, prisoverslag, prisliste eller anden form for dokumentation, der viser, at du skal betale/har betalt, hvad der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse. Hvis du ikke vælger det billigste tilbud, skal du begrunde årsagen hertil. Hvis det ikke på ansøgningstidspunktet er muligt at indhente tilbud, skal dette forklares og begrundes, og NaturE rhvervstyrelsen kan fastsætte vilkår, om at tilbud skal indsendes på et senere tidspunkt, senest inden udbetaling af rate eller slutudbetaling. Ved udgifter til indkøb af hyldevarer på max kr. og til serviceydelser, konsulentydelser og anlægsudgifter på max kr. er det ikke nødvendigt, at du indsender tilbud, prisoverslag eller prisliste. Men det skal stadig vurderes, om priserne er rimelige, og du skal efterfølgende kunne dokumentere udgiften ved faktura, kvittering og lignende. 11

14 For alle udgifter gælder, at du på udbetalingstidspunktet skal kunne dokume n- tere udgiften ved faktura, kvittering eller lignende. For eksterne konsulentyde l- ser og for internt ansatte i projektet gælder det endvidere, at du skal kunne redegøre detaljeret for aktiviteter, timepris og timeantal, i form af enten ko n- sulentkontrakter eller time- og aktivitetsopgørelser. Du skal i ansøgningen udspecificere alle udgiftsposter og angive hvilke opgaver, der skal udføres og hvilket udstyr, der forventes indkøbt. Antal timer NaturErhvervstyrelsen skal i forbindelse med sagsbehandlingen endvidere vu r- dere om det antal timer, der er afsat til at gennemføre projektet står i et rim e- ligt forhold til varigheden af informations- og uddannelsesaktiviteterne i projektet. Derfor skal du i ansøgningen opgøre antallet og varigheden af uddannelsesaktiviteterne i projektet samt hvor mange underv isere, der er tilknyttet aktiviteten. Hvis der er mere end en underviser tilknyttet skal du redegøre for hvorfor dette er nødvendigt. NaturErhvervstyrelsen vil herefter vurdere rim e- ligheden i det afsatte antal timer til ekstern bistand og intern løn. Dette gøres ved at anvende en model, der sammenligner varigheden af informations- og uddannelsesaktiviteterne med det resterende antal timer i projektet, som det ses af nedenstående afbildning af modellen. Øvrige timer end direkte undervisning Varighed af den direkte undervisning == Faktor for forholdet mellem direkte undervisningstimer og øvrige timer Direkte undervisning dækker over de timer, hvor deltagerne undervises om økologi. Det betyder f.eks. at en temadag, som varer fra kl.10 til kl.18 har en varighed af 8 direkte undervisningstimer. 12

15 Udbudsregler Udbud skal både sikre effektiv konkurrence, så alle virksomheder har lige a d- gang til offentlige støttede kontrakter, og sikre, at der indkøbes bedst og bi l- ligst. Som tilsagnshaver efter denne ordning, kan du være omfattet af EU s udbud s- regler eller reglerne i den danske tilbudslov (bekendtgørelse af lov nr af 07/12/2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter). Hvis dit projekt er omfattet af en kontrakt, der er omfattet af EU s udbudsre g- ler eller tilbudslovens regler, skal du oplyse om det allerede i ansøgningen. Vær opmærksom på, at hvis du vil tilføje noget til et projekt eller udvide et projekt, som allerede har været i udbud, skal den nye del også i udbud. Hvis de projektaktiviteter, vi kan give tilskud til, indgår som del af et større projekt, er det det samlede projekts kontraktsum, der afgør, om du er omfattet af udbudsreglerne, og om det er tilbudsloven eller EU's udbudsdirektiv, som gælder. Senest når du anmoder om udbetaling, skal du dokumentere, at du har opfyldt reglerne. Du skal holde dokumenter, som dokumenterer, at reglerne er overholdt, ti l- gængelige i mindst 5 år fra datoen for slutudbetaling. Det betyder blandt a n- det, at du også skal gemme de tilbud, du ikke har accepteret. NaturErhvervstyrelsen kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. Hvis det senere viser sig, at du ikke har holdt dokumenterne tilgængelige, er det misligholdelse af en tilsagnsbetingelse, og tilsagnet kan bortfalde. Du skal også være opmærksom på, at NaturErhvervstyrelsen kan nedsætte den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter for et projekt, hvis vi vurderer, at EU s udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven ikke er overholdt. Det nedsatte tilskud vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen, og ud fra en vurdering af det økonomiske tab for Den Europæ i- ske Landdistriktsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der vurderes at være forbundet hermed. Det fremgår bl.a. af reglerne, at ved investeringer, der kan karakteriseres som bygge- og anlægsarbejder med en anslået værdi over kr., skal tilsagnshaver indhente to underhåndsbud (to tilbud) på investeringen. Ved bygge- og anlægsarbejder forstås også varekøb (udstyr), der forudsætter betydel i- ge installationsomkostninger for at kunne fungere. 13

16 Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om reglerne. Du finder informationen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, Opretholdelse i 5 år Det skal i ansøgningen sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres, og at projektet og dets formål kan opretholdes i mindst 5 år. Praktiske konsekvenser af kravet om opretholdelse i 5 år Alle investeringer, der indgår i et projekt, der har opnået tilsagn om tilskud, skal opretholdes i minimum 5 år (fx projektor indkøbt til projektet). Hvis en investering (fx projektor) går i stykker inden for projektperioden, skal den repareres for tilsagnshavers regning. Er det ikke er muligt at reparere den pågældende genstand, skal tilskudsmodtager erstatte den for egen regning. Hvis noget går i stykker inden for 5 års perioden men efter projektperioden, og der ikke længere er brug for genstanden, vil vi normalt ikke fo r- lange, at genstanden erstattes, men den skal stadig bevares. Tilskudsmodtager skal opbevare faktura og dokumentation for betaling af den nyindkøbte genstand indtil den oprindelig 5-årige periodes udløb. Tilskudsmodtager skal endvidere opbevare faktura og dokumentation for betaling af den defekte genstand indtil den oprindelig 5-årige periodes udløb. Hvis tilsagnshaver er i tvivl skal tilsagnshaver kontakte Nat urerhvervstyrelsen. Finansiering Det er vigtigt, at der i ansøgningen er redegjort for hele projektets finansi e- ring. Der skal udarbejdes en finansieringsplan, der beskriver, hvordan projektet påtænkes finansieret og hvordan aktiviteterne evt. skal drives videre, når projektet er gennemført og tilskuddet udbetalt. Den samlede finansiering af et projekt under ordningen må ikke overstige pr o- jektets samlede udgifter. Projektet må ikke finansieres af andre offentlige myndigheder. 14

17 Afgrænsning til producentorganisationer for frugt og grønt Hvis du er medlem af en producentorganisation 1 eller hvis du er en producentorganisation, kan du under visse omstændigheder ikke modtage tilskud fra Økologifremme-ordningen. Det gælder, hvis der i producentorganisationens driftsprogram er aktioner, der svarer til tilskudsberettigede aktiviteter under Økologifremme-ordningen. Hvis producentorganisationens driftsprogram indeholder én eller flere af aktionerne nævnt i tabel 2, er man således både som enkelt individ og PO udelukket fra at modtage tilskud under Økologifremme-ordningen. Aktioner i operationelt program der udelukker ansøgning til økologifremmeordningen 3.3 Vertikal integration, hvor po erne gennem samarbejde med e n- gros-, forarbejdnings- og/eller detailleddet sikrer et løbende og fast afsætningsmønster 5.1 Rådgivning 5.2 Kurser og temadage Tabel 2: Liste over aktioner i producentorganisationers operationelle programmer, der udelukker medlemmer fra at modtage tilskud under Økologifremmeordningen. Det er NaturErhvervstyrelsen, der vurderer, om en aktion i producentorganis a- tionens driftsprogram svarer til de tilskudsberettigede aktiviteter under økologifremme-ordningen. 1 som defineret i Rådet forordning (EF) nr af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen). 15

18 Ansøgning Ansøgning om tilskud skal indsendes på et særligt skema, der fås via NaturE r- hvervstyrelsens hjemmeside Der er forskellige ansøgningsskemaer, et til hvert indsatsområde under økologifremmeordningen. Information og uddannelse Etablering af rejsehold Information og markedsføring, se separat vejledning for denne indsats NaturErhvervstyrelsen kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan give tilladelse til at ansøger iværksætter projektet for egen regning og risiko. NaturErhvervstyrelsen anbefaler, at ansøgningen sendes med post senest d a- gen før ansøgningsfristen. Det er en god ide at få udstedt en kvittering for indleveringen som dokumentation for, at ansøgningen er sendt rettidigt. Hvis ansøgningen sendes på , vil det lette NaturErhvervstyrelsens sagsbehandling, hvis der i emnefeltet angives navn på ansøger samt projekttitel. Hvis ansøgningen sendes som , bedes I sende filerne i enten Word, Excel eller PDF-format. I årene vil der være 2 årlige ansøgningsrunder. Ansøgninger kan sendes: Fra den 15.juni og skal senest være modtaget i NaturErhvervstyrelsen den 15.august Fra den 1.januar og skal senest være modtaget i NaturErhvervstyrelsen den 15.februar Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen vil ikke blive behandlet eller v i- dereført til næste ansøgningsrunde. Ansøgningen skal indeholde: Ansøgningsskema med de generelle oplysninger om ansøger samt en projektbeskrivelse. Dokumentation for rimelige priser Budgetudspecificeringsskema med detaljeret beskrivelse og udspecif i- cering af samtlige udgifter fordelt på arbejdspakker. CV for nøglemedarbejdere i projektet. Dokumentation for tilsagnshavers ansattes arbejde i projektet (antal timer, timeløn, aktiviteter). Vedtægter for producentsammenslutningen eller foreningen, hvis en sådan er ansøger. 16

19 Samarbejdsskema, hvis en anden aktør er ansøger på projekter om enten etablering af et nyt rejsehold eller information og uddannelse. Samarbejdsaftale, hvis der er tale om omstilling af offentlige køkk e- ner. På naturerhverv.dk kan du se et eksempel på, hvordan en samarbejdsaftale med en projektpartner ser ud, og hvad en sådan bør indeholde. Ansøgningen skal sendes enten pr. brev eller til NaturErhvervstyrelsen. Ansøgningen kan sendes til: NaturErhvervstyrelsen Att. Center for Projekttilskud Nyropsgade København V Eller via til mailadressen: Behandling og prioritering af ansøgninger Igangsætningstilladelse NaturErhvervstyrelsen kvitterer for at have modtaget din ansøgning, og i den forbindelse kan vi give tilladelse til, at du på egen regning og risiko går i gang med projektet. Hvis ansøgningen senere resulterer i et tilsagn, kan projektudgifter, du har a f- holdt fra datoen for igangsætningstilladelsen, indgå i tilskudsgrundlaget. Hvis ansøgningen ikke resulterer i et tilsagn, må du selv betale alle projektudgifter. En igangsættelsestilladelse er således ikke en garanti for, at du får tilskud til projektet. Datoen for igangsættelse kan tidligst være datoen for NaturE r- hvervstyrelsens kvitteringsbrev. Sådan vurderes ansøgningerne NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn. Hvis ansøgningen kan im ø- dekommes, giver vi tilsagn om tilskud. NaturErhvervstyrelsen kan give afslag eller delvist tilsagn på ansøgninger, hvis vi vurderer, at effekten af det ansøgte projekt ikke bidrager tilstrækkeligt til at opfylde ordningens formål. NaturErhvervstyrelsen kan også give afslag eller delvist tilsagn på ansøgninger når vi vurderer, at effekten af projektet ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter. Prioriteringskriterier Hvis de afsatte midler ikke giver mulighed for at imødekomme alle kvalificerede ansøgninger, prioriterer NaturErhvervstyrelsen ansøgningerne. 17

20 Ved prioriteringen lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på: målsætning om økologisk procent i de offentlige køkkeners bespisning, dette kan beregnes via det økologiske spisemærkes opmålingsmetode, om projektaktiviteterne er beskrevet klart og præcist, om der er kontinuitet og sammenhæng i projektaktiviteterne, om projektet indeholder de nødvendige aktiviteter i forhold til projektets målsætning, om de nødvendige aktører og kompetencer er til stede i forhold til projektets målsætning og aktiviteter, projektets relevans i forhold til ordningens formål, projektets forventede effekter i forhold til ordningens formål og projektets budget i forhold til de planlagte aktiviteter Ved prioritering af projekterne kan der endvidere lægges vægt på, om projekterne indgår i sammenhæng med lokale tiltag, herunder projekter indstillet af lokale aktionsgrupper. Til brug for prioriteringen kan NaturErhvervstyrelsen indhente indstillinger fra Det Økologiske Fødevareråd. Afgørelse NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn eller afslag efter kriterierne beskrevet i denne vejledning. Udstedelse af tilsagn om tilskud, udbetaling af tilskud m.v. administreres af NaturErhvervstyrelsen på vegne af Fødevareministeriet. Når NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse, vil ansøger modtage skriftlig besked om afgørelsen. Klagevejledning Ansøger kan klage skriftligt over NaturErhvervstyrelsens Klagen skal sendes til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4 uger fra den dag, ansøger modtog NaturErhvervstyrelsens afgørelse. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets Klagecenter c/o NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V 18

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 7. oktober 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere