Kursuskatalog Course program. Forår Spring. Financial Training Partner A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog Course program. Forår Spring. Financial Training Partner A/S"

Transkript

1 Kursuskatalg Curse prgram Frår Spring 13 Financial Training Partner A/S

2 Cntent Certificatin Prgrammes 2 Certified Financial Supprter Derivatives 14 Intrduktin til derivater / Intrductin t Derivatives 18 Pricing and Hedging Interest Rate and Crss Currency Swaps Bnd Analysis 19 Intrduktin til det danske bligatinsmarked 20 Understanding the Swedish Bnd Market 21 Crprate Bnds and Credit Trading 22 Danske realkreditbligatiner Risk Management 23 Risikstyring g kntrl 24 Risk Management and Cntrl 26 Value at Risk Prtfli Management 27 Asset Allcatin 28 Perfrmance Measurement Financial Markets 29 Intrduktin til de finansielle markeder / Intrductin t the Financial Markets 33 Intrductin t Back-ffice Financial Applicatins 34 Excel in Finance (I) using the Built-in Functinality 35 Excel in Finance (II) Intrductin t VBA Prgramming 36 Instructrs 1

3 Certificeret Finansiel Supprter Hvem henvender uddannelsen sig til? Du arbejder måske i back- eller middleffice, arbejder med IT-systemer, regnskaber, jura eller intern revisin. Fr at kunne få det ptimale samarbejde med dealerne, prtefølje-frvalterne eller analytikerne kræver det, at du har en all rund frståelse af mekanismerne, prdukterne g risiciene på de finansielle markeder. Hvad indehlder uddannelsen? Denne certificerede uddannelse tager dig mkring de aspekter sm er kritiske fr at kunne yde supprt til, eller samarbejde med frnt ffice: Del 1 De finansielle markeder: ( februar 2013) Det finansielle set-up Aktørerne på markederne Penge- g valutamarkedet Obligatins- g aktiemarkedet Del 2 Derivater ( marts 2013) Futures g ptiner FRAs, Swaps g renteptiner Kreditderivater Hedge fnde g strukturede prdukter Del 3 Risik g kntrl ( april 2013) Risiknøgletal (varighed, vlatilitet, Beta g Value at Risk) Kreditrisik g likviditetsrisik Operatinel risik Kntrl g styring af ricisi Efter del 3 vil der være en eksamen af en times varighed. Der vil være læsestf g små pgaver mellem de enkelte frløb. Passer daterne dig ikke vil der være mulighed fr at sammensætte uddannelsen på andre tidspunkter gså. Kntakt s fr nærmere infrmatin. Tilmelding Du kan allerede nu tilmelde dig eller læse mere på vres hjemmeside Pris Uddannelsen kster DKK inklusiv kursusmateriale, frplejning g diplm. Er i 5 eller flere der ønsker at gennemgå frløbet vil det kunne svare sig øknmisk at køre uddannelsen inhuse. Kntakt s fr mere infrmatin. 2

4 Certificeret Finansiel Supprter Del 1: De finansielle markeder februar, 2013, København 25. februar, Let mrgenmad Velkmst g præsentin De finansielle markeders pbygning Hvilket frmål tjener de finansielle markeder? Aktører med behv fr kapital Investrer hvem er de g hvilke behv har de? Fndsbørsens rlle sm markedsplads Bank, livsfrsikring, investeringsfreninger g realkredit Natinalbankens rlle i det finansielle system Værdipapircentralen Pengemarkedet Hvad er pengemarkedet? Hvrdan defineres penge? Knventiner på pengemarkedet Depsits, Rep er, FRAs, T/N swaps Natinalbankens rlle i pengeplitikken Pengemarkedet (frtsat) Valutamarkedet Hvad bestemmer valutakursen? Valutakursregimer Knventiner i sptmarkedet FX frwards, FX ptiner, FX swaps Natinalbankens rlle I valutakursplitikken 26. februar, Let mrgenmad Resumé Obligatinsmarkedet Obligatinsmarkedets funktin De internatinal markeder Markedsknventiner Udstedere g investrer Hvad bestemmer prisen på en bligatin? Kurs, pris, effektiv rente g vedhængende rente: hvad er sammenhængen? Obligatinsmarkedet (frtsat) Aktiemarkedet Aktiemarkedets funktin Aktier på OMX Udstedelse af aktier Crprate actins Initial Public Offering Emissinsmetder Relevante aktienøgletal P/E, EPS, K/I Værdiansættelses metder Præsentatin af hjemmepgave g læsestf Slut på dag 1 3

5 Certificeret Finansiel Supprter Del 2: Derivater marts, 2013, København 18. marts, Gennemgang af hjemmepgaven Intrduktin til derivater Hvad er et derivat? Primære/sekundær finansielle instrumenter Risik kmpnenter Brug af derivater Central Clearing Cllateral Futures g frwards Definitiner g terminlgi Hedging g spekulatin Hvr g hvrdan handles prdukterne? Prisfastsættelses metder Reps Hvad er en rep? Special g general cllateral Kvtering g praktiske handelsaspekter Optiner Definitiner g terminlgi Prfit/lss diagrammer Intuitin bag ptins prisfastsættelse Mtivatin fr ptins handel 19. marts, Resume Frward Rate Agreements g rentefutures Hvad er en FRA? Mtivatin fr handel med FRAs Frward renter Settlement g fair value beregning Rentefutures Swaps Hvrfr handle swaps? Definitiner g knventiner Rente-, basis-, crss currency swaps g OIS Byggekldserne Renteptiner Interest rate guarantees (IRG er) Caps, Flrs g Cllars Swaptiner Kredit derivater Handel med kredit risik Kreditderivat familien Credit Default Swaps (CDS) Præsentatin af hjemmepgave g læsestf Slut på dag 1 4

6 Certificeret Finansiel Supprter Del 3: Risikstyring g kntrl april 2013, København 22. april Let mrgenmad Gennemgang af hjemmepgaven Risikstyring g kntrl Hvrfr risikstyring? Typer af risici Udviklingstendenser indenfr risikstyring Hvad har man lært af finanskrisen? Lvgivning Kapitalkravsdirektiver Basel II g III Slvens II Måling g styring af markedsrisik Risik på enkeltpsitiner Varighedsbegreberne g deltavektrer Realkreditbligatiner Vlatilitet Beta-værdi Value at Risk (VaR) Hvad er VaR? Stress Testing g Backtesting Måling g styring af markedsrisik, frtsat Måling g styring af kreditrisik Hvad er kreditrisik? Hvrdan måles kreditrisik? Slut dag april Let mrgenmad Resumé Måling g styring af kreditrisik, frtsat Kreditrisik på derivater Kreditderivater CDS, TRORS g Credit Linked Ntes BIS II g III g kreditrisik Likviditetsrisik BIS anbefalinger Nye likviditetsratis GAP Analyse Stress Test g Cntingency Funding Plan Operatinel risik Hvad er peratinel risik? Anbefaliner mkring styring De frskellige tilgange til måling g styring Øknmisk kapital g RAROC Øknmisk kapital g regulatrisk kapital Hvrdan måles det g hvad bruges det til Risk Adjusted Return n Capital (RAROC) Cntrlling Opsætning g kntrl af limts Styring af mdpartsrisik Dealer, cmpliance, turnver mm Eksamen Evaluering g afslutning 5

7 Certified Financial Supprter - Osl Wh is it relevant fr? Yu prbably wrk in back- r middle ffice, wrk with IT-systems, as an accuntant, with legal advice r internal audit. T be able t cperate with the dealers, prtfli managers r analysts, it requires an understanding f the mechanisms, the prducts and the risks n the financial markets. The educatin This certified educatin will take yu thrugh the aspects that are critical t be able t supprt r wrk tgether with frnt ffice: Part 1 The Financial Markets: (March 6-7, 2013, Osl) The financial set-up The participants n the market The FX- and mney market The bnd- and stck market Part 2 Derivatives: (April 10-11, 2013, Osl) Futures and ptins FRAs and Swaps Interest rate ptins Credit and Pwer derivatives Part 3 Risk and Cntrl: (May 14-15, 2013, Osl) Risk key figures (duratin, vlatility, beta value and Value at Risk) Credit- and liquidity risk Operatinal risk Cntrl and management f risk After part 3 there will be a ne hur exam. There will be reading material and small exercises between the 3 sessins Registratin Yu can sign up r read mre n ur web page Price The educatin csts NOK The price includes curse material, lunch and refreshments as well as exam and diplma. The educatin can als be run n an inhuse basis. 6

8 Certified Financial Supprter Part 1: The Financial Markets March 6-7, 2013, Osl March 6, Welcme and intrductin The Nature f the Financial Markets What is the prime bjective f the financial markets? Wh needs capital? Investrs wh are they and what are their mtives? The rle f the exchange The rle f the banks and life insurance The rle f Nrges Bank The Mney Market Hw d we define the mney market? Wh is active in the mney market? Mney market cnventins Which prducts are traded? Depsits, FRAs, rep s, T/N swaps The Mney Market (cntinued) s The Market f Freign Exchange (FX) What affects the exchange rate? The purchasing pwer parity The interest rate parity The spt and frward market FX market cnventins FX frwards, FX ptins, FX swaps s End f day 1 March 7, The Bnd Market The rle f the bnd market The internatinal bnd markets The Nrwegian bnd market Issuers f bnds Bnd investrs Bnd markets cnventins Bnd types Hw t determine the yield t maturity Clean price, dirty price and accrued interest The Bnd Market (cntinued) s The Stck Market The rle f the stck market Stcks n OSE Initial Public Offering (IPO) Crprate actins Cmpany valuatin Understanding the annual reprt The balance sheet Relevant key figures Price/Earnings, Price/Bk, Earnings/Share End f part 1 intrductin t hme exercises and reading material 7

9 Certified Financial Supprter Part 2: Derivatives April 10-11, 2013, Osl April 10, 2013 f hme exercises Intrductin t Derivatives What is a derivative? Primary/secndary financial instruments Risk cmpnents Central Clearing Cllateral Futures, Frwards and Reps Definitins and terminlgy Hedging and speculatin Where and hw are the prducts traded? Pricing methds Optins Definitins and terminlgy Prfit/lss diagrams Intuitin behind ptin pricing Frward Rate Agreement and interest rate futures What is an FRA? Frward rates Settlement and fair value calculatins Interest rate futures April 11, Swaps Why trade swaps? Definitins and cnventins Interest rate, basis-, crss currency swaps and OIS Building blcks Interest Rate Optins Interest rate guarantee (IRG) Caps, Flrs and Cllars Swaptins Credit Derivatives Credit risk trading The credit derivative family Credit Default Swap (CDS) Financial Market Pwer Derivatives Pwer trading and Exchanges Pwer futures: Peak and Base Cash Settlement Pwer ptins End f part 2 intrductin t hme exercises and reading material End f Day 1 8

10 Certified Financial Supprter Part 3: Risk and Cntrl May 14-15, 2013, Osl May 14, 2013 f hme exercises Bank Risk Management after subprime and befre the new regulatin What is the primary bjective in Risk Management? Defining financial risk Surces f risk in a Bank What t learn frm the subprime crisis? The new regulatin (BIS III and new CRDs) Measuring Market Risk Key Risk measures fr interest rate prducts Duratin measures and Delta Vectr Analysis Key Risk measures fr stcks (Beta Values) Risk measure fr FX Psitins Risk measures fr derivatives Vlatility Estimatin Prtfli Risk Measures Value at Risk (VaR) Chice f Hrizn and Cnfidence Level Single Psitin VaR and Prtfli VaR Variance/Cvariance methd Histrical Simulatin VaR fr Optins Scenari Analysis Stress Testing Back-testing BIS and Market Risk End f Day 1 May 15, Measuring and Managing Credit Risk Credit Risk Measurement Credit Lines and Limits Credit Risk Management n Derivatives The use f Credit Derivatives CDS, TRORS and Credit Linked Ntes BIS II and III and Credit Risk Liquidity Risk Management BIS recmmandatins Current Examples GAP Analysis Stress Test and Cntingency Funding Plan Operatinal Risk Management BIS II recmmandatins Basic measurement f Operatinal Risk Advanced measurement methds Operatinal Risk Self Assesment Ecnmic Capital and RAROC Ecnmic Capital and Regulatry Capital Defining RAROC Using RAROC Exam Evaluatin 9

11 Certified Financial Supprter - Stckhlm A relevant educatin if yu wrk with r supprt a frnt ffice department in a financial cmpany Wh is it relevant fr? Yu prbably wrk in back- r middle ffice, wrk with IT-systems, as an accuntant, with legal advice r internal audit. T be able t cperate with the dealers, prtfli managers r analysts, it requires an understanding f the mechanisms, the prducts and the risks n the financial markets. The educatin This certified educatin will take yu thrugh the aspects that are critical t be able t supprt r wrk tgether with frnt ffice: Part 1 The Financial Markets: (March 20-21, 2013, Stckhlm) The financial set-up The participants n the market The FX- and mney market The bnd- and stck market Part 2 Derivatives: (April 18-19, 2013, Stckhlm) Futures and ptins FRAs and Swaps Interest rate ptins Credit derivatives Part 3 Risk and Cntrl: (May 22-23, 2013, Stckhlm) Risk key figures (duratin, vlatility, beta value and Value at Risk) Credit- and liquidity risk Operatinal risk Cntrl and management f risk After part 3 there will be an exam f apprximately ne hur. There will be reading material and small exercises between the 3 sessins Registratin Yu can sign up r read mre n ur web page Price The educatin csts SEK The price includes curse material, lunch and refreshments as well as exam and diplma. The educatin can als be run n an inhuse basis. 10

12 Certified Financial Supprter Part 1: The Financial Markets March 20-21, 2013, Stckhlm March 20, Welcme and intrductin The Nature f the Financial Markets What is the prime bjective f the financial markets? Wh needs capital? Investrs wh are they and what are their mtives? The rle f the exchange (OMX) The rle f the banks and life insurance The rle f Riksbanken and Riksgäldskntret The Mney Market Hw d we define the mney market? Wh is active in the mney market? Mney market cnventins Which prducts are traded? Depsits, FRAs, rep s, T/N swaps The Mney Market (cntinued) s The Market f Freign Exchange (FX) What affects the exchange rate? The purchasing pwer parity The interest rate parity The spt and frward market FX market cnventins FX frwards, FX ptins, FX swaps s End f day 1 March 21, The Bnd Market The rle f the bnd market The internatinal bnd markets The Swedish bnd market Issuers f bnds Bnd investrs Bnd markets cnventins Bnd types Hw t determine the yield t maturity Clean price, dirty price and accrued interest The Bnd Market (cntinued) s The Stck Market The rle f the stck market Stcks n OMX Initial Public Offering (IPO) Crprate actins Cmpany valuatin Understanding the annual reprt The balance sheet Relevant key figures Price/Earnings, Price/Bk, Earnings/Share End f part 1 intrductin t hme exercises and reading material 11

13 Certified Financial Supprter Part 2: Derivatives April 18-19, 2013, Stckhlm April 18, 2013 f hme exercises Intrductin t Derivatives What is a derivative? Primary/secndary financial instruments Risk cmpnents Central Clearing Cllateral Futures and frwards Definitins and terminlgy Hedging and speculatin Where and hw are the prducts traded? Pricing methds Reps What is a rep? Special and general cllateral Qutatin and practical trading aspects Optins Definitins and terminlgy Prfit/lss diagrams Intuitin behind ptin pricing Mtivatin fr ptins End f Day 1 April 19, Frward Rate Agreement and interest rate futures What is an FRA? Frward rates Settlement and fair value calculatins Interest rate futures Swaps Why trade swaps? Definitins and cnventins Interest rate, basis-, crss currency swaps and OIS Building blcks Interest Rate Optins Interest rate guarantee (IRG) Caps, Flrs and Cllars Swaptins Credit Derivatives Credit risk trading The credit derivative family Credit Default Swap (CDS) End f part 2 intrductin t hme exercises and reading material 12

14 Certified Financial Supprter Part 3: Risk and Cntrl May 22-23, 2013, Stckhlm May 22, 2013 f hme exercises Bank Risk Management after subprime and befre the new regulatin What is the primary bjective in Risk Management? Defining financial risk Surces f risk in a Bank What t learn frm the subprime crisis? The new regulatin (BIS III and new CRDs) Measuring Market Risk Key Risk measures fr interest rate prducts Duratin measures and Delta Vectr Analysis Key Risk measures fr stcks (Beta Values) Risk measure fr FX Psitins Risk measures fr derivatives Vlatility Estimatin Prtfli Risk Measures Value at Risk (VaR) Chice f Hrizn and Cnfidence Level Single Psitin VaR and Prtfli VaR Variance/Cvariance methd Histrical Simulatin VaR fr Optins Scenari Analysis Stress Testing Back-testing BIS and Market Risk End f Day 1 May 23, Measuring and Managing Credit Risk Credit Risk Measurement Credit Lines and Limits Credit Risk Management n Derivatives The use f Credit Derivatives CDS, TRORS and Credit Linked Ntes BIS II and III and Credit Risk Liquidity Risk Management BIS recmmandatins Current Examples GAP Analysis Stress Test and Cntingency Funding Plan Operatinal Risk Management BIS II recmmandatins Basic measurement f Operatinal Risk Advanced measurement methds Operatinal Risk Self Assesment Ecnmic Capital and RAROC Ecnmic Capital and Regulatry Capital Defining RAROC Using RAROC Exam Evaluatin 13

15 Intrduktin til derivater marts, 2013, København 18. marts, Velkmst g intrduktin Intrduktin til derivater Hvad er et derivat? Primære/sekundær finansielle instrumenter Risik kmpnenter Brug af derivater Central Clearing Cllateral Futures g frwards Definitiner g terminlgi Hedging g spekulatin Hvr g hvrdan handles prdukterne? Prisfastsættelses metder Reps Hvad er en rep? Special g general cllateral Kvtering g praktiske handelsaspekter Optiner Definitiner g terminlgi Prfit/lss diagrammer Intuitin bag ptins prisfastsættelse Mtivatin fr ptins handel 19. marts, Resume Frward Rate Agreements g rentefutures Hvad er en FRA? Mtivatin fr handel med FRAs Frward renter Settlement g fair value beregning Rentefutures Swaps Hvrfr handle swaps? Definitiner g knventiner Rente-, basis-, crss currency swaps g OIS Byggekldserne Renteptiner Interest rate guarantees (IRG er) Caps, Flrs g Cllars Swaptiner Kredit derivater Handel med kredit risik Kreditderivat familien Credit Default Swaps (CDS) Kursusafslutning g evaluering Afslutning af 1. dag Pris g betalingsbetingelser Prisen fr kurset er DKK 11,500. Prisen inkluderer kursusmateriale, frkst g frfriskninger, men prisen er eksklusive mms (25%) Instruktører Carsten Mygind Feldt Jørgen Just Andresen 14

16 Intrduktin til derivater juni, 2013, København 12. juni, Velkmst g intrduktin Intrduktin til derivater Hvad er et derivat? Primære/sekundær finansielle instrumenter Risik kmpnenter Brug af derivater Central Clearing Cllateral Futures g frwards Definitiner g terminlgi Hedging g spekulatin Hvr g hvrdan handles prdukterne? Prisfastsættelses metder Reps Hvad er en rep? Special g general cllateral Kvtering g praktiske handelsaspekter Optiner Definitiner g terminlgi Prfit/lss diagrammer Intuitin bag ptins prisfastsættelse Mtivatin fr ptins handel 13. juni, Resume Frward Rate Agreements g rentefutures Hvad er en FRA? Mtivatin fr handel med FRAs Frward renter Settlement g fair value beregning Rentefutures Swaps Hvrfr handle swaps? Definitiner g knventiner Rente-, basis-, crss currency swaps g OIS Byggekldserne Renteptiner Interest rate guarantees (IRG er) Caps, Flrs g Cllars Swaptiner Kredit derivater Handel med kredit risik Kreditderivat familien Credit Default Swaps (CDS) Kursusafslutning g evaluering Afslutning af 1. dag Pris g betalingsbetingelser Prisen fr kurset er DKK 11,500. Prisen inkluderer kursusmateriale, frkst g frfriskninger, men prisen er eksklusive mms (25%) Instruktører Carsten Mygind Feldt Jørgen Just Andresen 15

17 Intrductin t Derivatives April 10-11, 2013, Osl April 10, Welcme and intrductin Intrductin t Derivatives What is a derivative? Primary/secndary financial instruments Risk cmpnents Central Clearing Cllateral Futures, Frwards and Reps Definitins and terminlgy Hedging and speculatin Where and hw are the prducts traded? Pricing methds Optins Definitins and terminlgy Prfit/lss diagrams Intuitin behind ptin pricing Frward Rate Agreement and interest rate futures What is an FRA? Frward rates Settlement and fair value calculatins Interest rate futures April 11, Swaps Why trade swaps? Definitins and cnventins Interest rate, basis-, crss currency swaps and OIS Building blcks Interest Rate Optins Interest rate guarantee (IRG) Caps, Flrs and Cllars Swaptins Credit Derivatives Credit risk trading The credit derivative family Credit Default Swap (CDS) Financial Market Pwer Derivatives Pwer trading and Exchanges Pwer futures: Peak and Base Cash Settlement Pwer ptins End f curse and evaluatin End f Day 1 Price The price fr the curse is NOK The price includes curse material, lunch and refreshments but is exclusive f VAT Speakers Carsten Mygind Feldt, Financial Training Partner A/S Ulrik Strandgaard, Financial Training Partner A/S 16

18 Intrductin t Derivatives (Derivatinstrument) April 18-19, 2013, Stckhlm April 18, Welcme and intrductin Intrductin t Derivatives What is a derivative? Primary/secndary financial instruments Risk cmpnents Central Clearing Cllateral Futures and frwards Definitins and terminlgy Hedging and speculatin Where and hw are the prducts traded? Pricing methds Reps What is a rep? Special and general cllateral Qutatin and practical trading aspects Optins Definitins and terminlgy Prfit/lss diagrams Intuitin behind ptin pricing Mtivatin fr ptins End f Day 1 April 19, Frward Rate Agreement and interest rate futures What is an FRA? Frward rates Settlement and fair value calculatins Interest rate futures Swaps Why trade swaps? Definitins and cnventins Interest rate, basis-, crss currency swaps and OIS Building blcks Interest Rate Optins Interest rate guarantee (IRG) Caps, Flrs and Cllars Swaptins Credit Derivatives Credit risk trading The credit derivative family Credit Default Swap (CDS) End f curse and evaluatin Price The price fr the curse is SEK The price includes curse material, lunch and refreshments but is exclusive f VAT Speakers Carsten Mygind Feldt, Financial Training Partner A/S Ulrik Strandgaard, Financial Training Partner A/S 17

19 Pricing and Trading Swaps May 21-22, 2013, Cpenhagen May 21, Welcme and intrductin Intrductin t swaps Swap market cnventins and definitins Cnversin frmulas Building blcks in swap pricing Qutatin f Interest rate swaps Crss Currency Swaps Basis swaps Overnight index swaps Zer Cupn Pricing Why swap zer cupn yields? The discunt functin Calibrating the discunt functin using btstrapping Applicatin f the technique Pricing and Valuing Interest Rate Swaps Dual curve pricing and cunterparty risk Defining interest rate swaps Using the discunt functin fr quting par swaps fr estimating fair value Off-market cupn swaps Adjusting thrugh up-frnt fee r libr margin Frward starting swaps Amrtizing swaps End f day 1 May 22, Risk Expsure f a Swap Bk Expsure measurement Duratin Delta vectrs Delta vectr mapping Hedging a swap psitin using depsits and FRA s Managing prtfli curve risk Optimal bucket hedging Credit risk expsure Credit Value Adjustment (CVA) Crss Currency Swaps Defining a crss currency swap Crss currency basis Variatin in crss currency swaps Basis swaps Fixed-flating Fixed-fixed Qutatin thrugh replicatin Advanced swap structures Cancellable swaps Arrears reset swaps (ARS) Cnstant maturity swaps (CMS) Credit deafult swaps (CDS) End f curse and evaluatin Price The price fr the curse is DKK The price includes curse material, lunch and refreshments but is exclusive f VAT Speakers Carsten Mygind Feldt, Financial Training Partner A/S Ulrik Strandgaard, Financial Training Partner A/S 18

20 Det danske bligatinsmarked marts 2013, København 18. marts, Let mrgenmad Velkmst g præsentatin Intrduktin til det danske bligatinsmarked Markedsknventiner Obligatintyper dage knventiner rente knventiner publicering vedhængende rente Stående lån Serie lån Annuitetslån Nul kupn lån Grundlæggende rentefrmler Udsteder/investr vervejelser Kurs, pris g effektiv rente Sammenhæng mellem kurs, pris g effektiv rente via ICMA frmlen Dekmpnering af den effektive rente Lineær g effektiv rentetilskrivning Måling af renterisik Risikfrmer Varighedsbegrebet generelt Macauley varighed Afslutning dag marts, Let mrgenmad Resumé Måling af renterisik (frtsat) Mdificeret varighed Krnevarighed BPV Knveksitet Nøglerente varighed (delta vektren) Prtefølje varighed Nulkupn renter Hvrfr nulkupn renter? Frskel mellem nulkupn g effektive renter Estimatin af nulkupn renter Btstrapping Matematiske mdeller Nulkupn renter (frtsat) Danske realkreditbligatiner Det danske realkredit marked Markedsknventiner Lånefrmer Knverterbare lån Garantilån Rentetilpasnings lån Kursus afslutning g evaluering Pris g betalingsbetingelser Prisen fr kurset er DKK 11,500. Prisen inkluderer kursusmateriale, frkst g frfriskninger, men prisen er eksklusive mms (25%) 19

21 Understanding the Swedish Bnd Market March 4-5, 2013, Stckhlm March 4, Welcme and intrductin Intrductin t Bnds Defining a bnd The Swedish bnd market an verview Issuers Investrs Market characteristics Bnd types Bullet, serial, annuity, zer Bnd market cnventins Calculating accrued interest Price and Yield t Maturity Hw d we interpret the yield t maturity? Clean price and dirty price Decmpsing the yield Yield cnventins The ICMA frmula Cmpunded and linear yield Bnd Risk Measures The risk universe Interest rate risk Macauley duratin Mdified duratin Dllar duratin March 5, Bnd Risk Measures (cntinued) Cnvexity Prtfli risk measures Zer Cupn Pricing Why zer cupn yields? Difference between traditinal and zer yields Estimating zer cupn yields Btstrapping Mathematical mdels The Nelsn Siegel mdel Zer Cupn Pricing (cntinued) Crprate Bnds Overview f the crprate bnd market in Sweden Recent trends Security characteristics Varius trading strategies Credit spread trading Asset swaps End f curse and evaluatin End f day 1 Price The price fr the curse is SEK The price includes curse material, lunch and refreshments but is exclusive f VAT 20

22 Crprate Bnds and Credit Trading May 13-14, 2013, Cpenhagen May 13, Welcme and intrductin Intrductin t Credit Risk Trading Why Trade Credit Risk? Types f Credit Risk Ratings and Rating Transitins Transitin Matrices Market Trends Cffee Break The Crprate Bnd Market and Credit Trading Issuers Market Cnventins Pricing Methdlgies Cvenants Overview Crprate Bnd Trading Strategies Cffee Break Cntinued Establishing a Strategy Svereign Risk Strategies Credit Spread Trading Asset Swap Packages Credit Linked Ntes Appendix: ABS and CDOs End f Day 1 May 14, 2013 f Day Credit Risk Measurement and Management Credit Risk Measurement Techniques Key Figures fr Credit Risk Minimizing Credit Risk Credit Risk Limits Cllateral Management Cffee Break Credit Derivatives Market tendencies after Lehman Default definitin Credit derivatives prduct hierarchy Definitin: Plain vanilla CDS Big Bang and Small Bang in CDS Trading Settlement and legal aspects Capital Adequacy accrding t BIS II Examples f hw t use CDS Cffee Break Cntinued Indices (Itraxx, CDx) Nth t default baskets Ttal Rate f Return Swaps End f Curse and Evaluatin Price The price fr the curse is DKK The price includes curse material, lunch and refreshments but is exclusive f VAT 21

23 Danske Realkreditbligatiner maj 2013, København 16. maj, Let mrgenmad Velkmst g præsentatin Institutinelle frhld Realkreditmarkedets pbygning Kreditrisik g -rating Investrer g udstedere Balanceprincip SDO-lvgivningen Bidragssatser T-lags belåning BIS III Lånetyper: en versigt Frdeling af udstedelser Rentetilpasningslån (Flexlån) Lånebeskrivelse Variatinsmuligheder Refinansiering Frskel mellem låntagersiden g investrsiden Afdragsfrihed Knverterbare bligatiner Lånebeskrivelse Knverteringsretten Op/ned/skrå knvertering Førtidig indfrielse Afslutning dag maj, Let mrgenmad Resumé Knverterbare bligatiner (frtsat) Prissætning af knverteringsretten i verblik Mdellering af renteudviklingen Mdellering af rentevlatiliteten Mdellering af prepayments Låntager sammensætning Knverterings kriterier First strike, npv, ptimal Omkstninger Burn-ut Optinsjusterede nøgletal Teretisk pris g OAS Optinsjusteret varighed g knveksitet Optinsjusteret delta vektr Wrkshp Garantilån g rentedyklån Garantilån Flating-t-fixed eller capped-flaters Frdele g ulemper Risik g prissætning Asset swap pakker Rentedyklån Frdele g ulemper Risik g prissætning Pris g betalingsbetingelser Prisen fr kurset er DKK 11,500. Prisen inkluderer kursusmateriale, frkst g frfriskninger, men prisen er eksklusive mms (25%) Afslutning g evaluering 22

24 Risikstyring g kntrl april, 2013, København 22. april, Let mrgenmad Velkmst g intrduktin Risikstyring g kntrl Hvrfr risikstyring? Typer af risici Udviklingstendenser indenfr risikstyring Hvad har man lært af finanskrisen? Lvgivning Kapitalkravsdirektiver Basel II g III Slvens II Måling g styring af markedsrisik Risik på enkeltpsitiner Varighedsbegreberne g deltavektrer Realkreditbligatiner Vlatilitet Beta-værdi Value at Risk (VaR) Hvad er VaR? Stress Testing g Backtesting Måling g styring af markedsrisik, frtsat Måling g styring af kreditrisik Hvad er kreditrisik? Hvrdan måles kreditrisik? Slut dag april, Let mrgenmad Resumé Måling g styring af kreditrisik, frtsat Kreditrisik på derivater Kreditderivater CDS, TRORS g Credit Linked Ntes BIS II g III g kreditrisik Likviditetsrisik BIS anbefalinger Nye likviditetsratis GAP Analyse Stress Test g Cntingency Funding Plan Operatinel risik Hvad er peratinel risik? Anbefaliner mkring styring De frskellige tilgange til måling g styring Øknmisk kapital g RAROC Øknmisk kapital g regulatrisk kapital Hvrdan måles det g hvad bruges det til Risk Adjusted Return n Capital (RAROC) Cntrlling Opsætning g kntrl af limts Styring af mdpartsrisik Dealer, cmpliance, turnver mm Evaluering g afslutning Pris g betalingsbetingelser Prisen fr kurset er DKK 11,500. Prisen inkluderer kursusmateriale, frkst g frfriskninger, men prisen er eksklusive mms (25%) 23

ANNEXES. Annex A Overview of the Review's recommendations and suggestions 1. Annex B Organisational Structure, Branding and Public Commitment 3

ANNEXES. Annex A Overview of the Review's recommendations and suggestions 1. Annex B Organisational Structure, Branding and Public Commitment 3 File n: 104.N.251.a. ANNEES Thematic Review f CARE Denmark with a special fcus n partnerships, mnitring & evaluatin and n financial and rganisatinal management List f Cntent Annex A Overview f the Review's

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl.

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Hjemmesiden: Organisatinens ansigt udadtil 2015 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Mellemrum: 168082 Stine Netman Abstract The Danish sciety has becme digital. Living

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Bevillingsgiveres krav

Bevillingsgiveres krav Afdækning A Bevillingsgiveres krav Intrduktin Denne afdækning skal besvare spørgsmålet: Hvilke krav stiller bevillingsgivere (EU, frskningsråd mv.) pt. til research data management? Hvad er det, frskningsprjekterne

Læs mere

Counterparty Risk & Counterparty Valuation Adjustment

Counterparty Risk & Counterparty Valuation Adjustment Copenhagen Business School Institut for finansiering Afhandling December 2011 Counterparty Risk & Counterparty Valuation Adjustment ( ) ( ) Skribent: Thomas Saugstrup Rieck Cand.merc. Finansiering og regnskab

Læs mere

En kunstudstilling på SAK som omdrejningspunkt for en række tværfaglige parallelevents med fokus på Brechts virke og betydning for Svendborg

En kunstudstilling på SAK som omdrejningspunkt for en række tværfaglige parallelevents med fokus på Brechts virke og betydning for Svendborg ANSØGNINGSSKEMA PULJEN FOR DE FRIE KULTURMIDLER Kultur, Plan g Erhverv Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendbrg Tlf. 62 23 30 18 Fax. 62 21 18 05 Kulturgplan@svendbrg.dk www.svendbrg.dk Freningens/gruppens

Læs mere

NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME

NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME DRAWNDOWN PROSPECTUS DATED 19 November 2013 NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME (to be consolidated

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

God selskabsledelse som præmis for værdiskabelse 6. oktober 2014 Værdiskabende CSR God ledelse, praksis og rapportering

God selskabsledelse som præmis for værdiskabelse 6. oktober 2014 Værdiskabende CSR God ledelse, praksis og rapportering Gd selskabsledelse sm præmis fr værdiskabelse 6. ktber 2014 Værdiskabende CSR Gd ledelse, praksis g rapprtering Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Frmand fr Kmitéen fr gd Selskabsledelse Kmitéens primære

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

Michael Rygaard CV. Telefon: 5124 4030

Michael Rygaard CV. Telefon: 5124 4030 Michael Rygaard CV. Telefn: 5124 4030 C.V. Uddannelse: Røde tråd: Gennem hele mit studie, har miljø været den faktr der har kædet mine aktiviteter sammen. Med min start på Tek-Sam, blev planlægning fkus

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Definitions and best practice models and processes

Definitions and best practice models and processes Definitions and best practice models and processes 1 Category management = Category development Yes we know that it is a valuable opportunity The key challenges are clear It only works when you can go

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

DBB JACK-UP SERVICES A/S

DBB JACK-UP SERVICES A/S DBB JACKUP SERVICES A/S Årsrapport 2014 Annual report 2014 Vision Offshore renewables are the preferred future source of energy. Mission To provide secondtonone solutions to the Offshore Renewable Industry

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere

SAS Forum Danmark 2010

SAS Forum Danmark 2010 SAS Frum Danmark 2010 Kurser v. Gerg Mrsing Kursusversigt Kursusnr. Titel Sted Varighed Dat Kursus 1 Tips g tricks i SAS Fundatin Kursus 2 Tips g Tricks i SAS Fundatin Skanderbrg 1 dag 31. maj 2010 København

Læs mere

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Læs mere

LAURITZ.COM A/S Prospectus regarding the listing of

LAURITZ.COM A/S Prospectus regarding the listing of LAURITZ.COM A/S Prospectus regarding the listing of SEK 425,000,000 Senior Secured Callable Floating Rate Bonds Due June 17, 2019 ISIN SE0005999521 Table of contents IMPORTANT INFORMATION... 1 RESPONSIBILITY

Læs mere

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR no. 24 21 37 14 Tværkajen 5 P.O. Box 10 5100 Odense C Denmark Phone +45 63 14 66 00 Fax +45 63 14 66 12 www.deloitte.dk MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63

Læs mere

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014 Easyfood A/S CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03

Læs mere

Nordea Liv & Pension s service

Nordea Liv & Pension s service Our service 1 Nordea Liv & Pension s service We are pleased to present our service catalogue, which provides you with a general overview of Nordea Liv & Pension s advisory and service concept. Pensions

Læs mere

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010 Azanta A/S Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup CVR No. 28 10 89 15 Årsrapport 2010 7. regnskabsår Annual Report for the year ended 31 December 2010 7 th financial year Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere