Kursuskatalog Course program. Forår Spring. Financial Training Partner A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog Course program. Forår Spring. Financial Training Partner A/S"

Transkript

1 Kursuskatalg Curse prgram Frår Spring 13 Financial Training Partner A/S

2 Cntent Certificatin Prgrammes 2 Certified Financial Supprter Derivatives 14 Intrduktin til derivater / Intrductin t Derivatives 18 Pricing and Hedging Interest Rate and Crss Currency Swaps Bnd Analysis 19 Intrduktin til det danske bligatinsmarked 20 Understanding the Swedish Bnd Market 21 Crprate Bnds and Credit Trading 22 Danske realkreditbligatiner Risk Management 23 Risikstyring g kntrl 24 Risk Management and Cntrl 26 Value at Risk Prtfli Management 27 Asset Allcatin 28 Perfrmance Measurement Financial Markets 29 Intrduktin til de finansielle markeder / Intrductin t the Financial Markets 33 Intrductin t Back-ffice Financial Applicatins 34 Excel in Finance (I) using the Built-in Functinality 35 Excel in Finance (II) Intrductin t VBA Prgramming 36 Instructrs 1

3 Certificeret Finansiel Supprter Hvem henvender uddannelsen sig til? Du arbejder måske i back- eller middleffice, arbejder med IT-systemer, regnskaber, jura eller intern revisin. Fr at kunne få det ptimale samarbejde med dealerne, prtefølje-frvalterne eller analytikerne kræver det, at du har en all rund frståelse af mekanismerne, prdukterne g risiciene på de finansielle markeder. Hvad indehlder uddannelsen? Denne certificerede uddannelse tager dig mkring de aspekter sm er kritiske fr at kunne yde supprt til, eller samarbejde med frnt ffice: Del 1 De finansielle markeder: ( februar 2013) Det finansielle set-up Aktørerne på markederne Penge- g valutamarkedet Obligatins- g aktiemarkedet Del 2 Derivater ( marts 2013) Futures g ptiner FRAs, Swaps g renteptiner Kreditderivater Hedge fnde g strukturede prdukter Del 3 Risik g kntrl ( april 2013) Risiknøgletal (varighed, vlatilitet, Beta g Value at Risk) Kreditrisik g likviditetsrisik Operatinel risik Kntrl g styring af ricisi Efter del 3 vil der være en eksamen af en times varighed. Der vil være læsestf g små pgaver mellem de enkelte frløb. Passer daterne dig ikke vil der være mulighed fr at sammensætte uddannelsen på andre tidspunkter gså. Kntakt s fr nærmere infrmatin. Tilmelding Du kan allerede nu tilmelde dig eller læse mere på vres hjemmeside Pris Uddannelsen kster DKK inklusiv kursusmateriale, frplejning g diplm. Er i 5 eller flere der ønsker at gennemgå frløbet vil det kunne svare sig øknmisk at køre uddannelsen inhuse. Kntakt s fr mere infrmatin. 2

4 Certificeret Finansiel Supprter Del 1: De finansielle markeder februar, 2013, København 25. februar, Let mrgenmad Velkmst g præsentin De finansielle markeders pbygning Hvilket frmål tjener de finansielle markeder? Aktører med behv fr kapital Investrer hvem er de g hvilke behv har de? Fndsbørsens rlle sm markedsplads Bank, livsfrsikring, investeringsfreninger g realkredit Natinalbankens rlle i det finansielle system Værdipapircentralen Pengemarkedet Hvad er pengemarkedet? Hvrdan defineres penge? Knventiner på pengemarkedet Depsits, Rep er, FRAs, T/N swaps Natinalbankens rlle i pengeplitikken Pengemarkedet (frtsat) Valutamarkedet Hvad bestemmer valutakursen? Valutakursregimer Knventiner i sptmarkedet FX frwards, FX ptiner, FX swaps Natinalbankens rlle I valutakursplitikken 26. februar, Let mrgenmad Resumé Obligatinsmarkedet Obligatinsmarkedets funktin De internatinal markeder Markedsknventiner Udstedere g investrer Hvad bestemmer prisen på en bligatin? Kurs, pris, effektiv rente g vedhængende rente: hvad er sammenhængen? Obligatinsmarkedet (frtsat) Aktiemarkedet Aktiemarkedets funktin Aktier på OMX Udstedelse af aktier Crprate actins Initial Public Offering Emissinsmetder Relevante aktienøgletal P/E, EPS, K/I Værdiansættelses metder Præsentatin af hjemmepgave g læsestf Slut på dag 1 3

5 Certificeret Finansiel Supprter Del 2: Derivater marts, 2013, København 18. marts, Gennemgang af hjemmepgaven Intrduktin til derivater Hvad er et derivat? Primære/sekundær finansielle instrumenter Risik kmpnenter Brug af derivater Central Clearing Cllateral Futures g frwards Definitiner g terminlgi Hedging g spekulatin Hvr g hvrdan handles prdukterne? Prisfastsættelses metder Reps Hvad er en rep? Special g general cllateral Kvtering g praktiske handelsaspekter Optiner Definitiner g terminlgi Prfit/lss diagrammer Intuitin bag ptins prisfastsættelse Mtivatin fr ptins handel 19. marts, Resume Frward Rate Agreements g rentefutures Hvad er en FRA? Mtivatin fr handel med FRAs Frward renter Settlement g fair value beregning Rentefutures Swaps Hvrfr handle swaps? Definitiner g knventiner Rente-, basis-, crss currency swaps g OIS Byggekldserne Renteptiner Interest rate guarantees (IRG er) Caps, Flrs g Cllars Swaptiner Kredit derivater Handel med kredit risik Kreditderivat familien Credit Default Swaps (CDS) Præsentatin af hjemmepgave g læsestf Slut på dag 1 4

6 Certificeret Finansiel Supprter Del 3: Risikstyring g kntrl april 2013, København 22. april Let mrgenmad Gennemgang af hjemmepgaven Risikstyring g kntrl Hvrfr risikstyring? Typer af risici Udviklingstendenser indenfr risikstyring Hvad har man lært af finanskrisen? Lvgivning Kapitalkravsdirektiver Basel II g III Slvens II Måling g styring af markedsrisik Risik på enkeltpsitiner Varighedsbegreberne g deltavektrer Realkreditbligatiner Vlatilitet Beta-værdi Value at Risk (VaR) Hvad er VaR? Stress Testing g Backtesting Måling g styring af markedsrisik, frtsat Måling g styring af kreditrisik Hvad er kreditrisik? Hvrdan måles kreditrisik? Slut dag april Let mrgenmad Resumé Måling g styring af kreditrisik, frtsat Kreditrisik på derivater Kreditderivater CDS, TRORS g Credit Linked Ntes BIS II g III g kreditrisik Likviditetsrisik BIS anbefalinger Nye likviditetsratis GAP Analyse Stress Test g Cntingency Funding Plan Operatinel risik Hvad er peratinel risik? Anbefaliner mkring styring De frskellige tilgange til måling g styring Øknmisk kapital g RAROC Øknmisk kapital g regulatrisk kapital Hvrdan måles det g hvad bruges det til Risk Adjusted Return n Capital (RAROC) Cntrlling Opsætning g kntrl af limts Styring af mdpartsrisik Dealer, cmpliance, turnver mm Eksamen Evaluering g afslutning 5

7 Certified Financial Supprter - Osl Wh is it relevant fr? Yu prbably wrk in back- r middle ffice, wrk with IT-systems, as an accuntant, with legal advice r internal audit. T be able t cperate with the dealers, prtfli managers r analysts, it requires an understanding f the mechanisms, the prducts and the risks n the financial markets. The educatin This certified educatin will take yu thrugh the aspects that are critical t be able t supprt r wrk tgether with frnt ffice: Part 1 The Financial Markets: (March 6-7, 2013, Osl) The financial set-up The participants n the market The FX- and mney market The bnd- and stck market Part 2 Derivatives: (April 10-11, 2013, Osl) Futures and ptins FRAs and Swaps Interest rate ptins Credit and Pwer derivatives Part 3 Risk and Cntrl: (May 14-15, 2013, Osl) Risk key figures (duratin, vlatility, beta value and Value at Risk) Credit- and liquidity risk Operatinal risk Cntrl and management f risk After part 3 there will be a ne hur exam. There will be reading material and small exercises between the 3 sessins Registratin Yu can sign up r read mre n ur web page Price The educatin csts NOK The price includes curse material, lunch and refreshments as well as exam and diplma. The educatin can als be run n an inhuse basis. 6

8 Certified Financial Supprter Part 1: The Financial Markets March 6-7, 2013, Osl March 6, Welcme and intrductin The Nature f the Financial Markets What is the prime bjective f the financial markets? Wh needs capital? Investrs wh are they and what are their mtives? The rle f the exchange The rle f the banks and life insurance The rle f Nrges Bank The Mney Market Hw d we define the mney market? Wh is active in the mney market? Mney market cnventins Which prducts are traded? Depsits, FRAs, rep s, T/N swaps The Mney Market (cntinued) s The Market f Freign Exchange (FX) What affects the exchange rate? The purchasing pwer parity The interest rate parity The spt and frward market FX market cnventins FX frwards, FX ptins, FX swaps s End f day 1 March 7, The Bnd Market The rle f the bnd market The internatinal bnd markets The Nrwegian bnd market Issuers f bnds Bnd investrs Bnd markets cnventins Bnd types Hw t determine the yield t maturity Clean price, dirty price and accrued interest The Bnd Market (cntinued) s The Stck Market The rle f the stck market Stcks n OSE Initial Public Offering (IPO) Crprate actins Cmpany valuatin Understanding the annual reprt The balance sheet Relevant key figures Price/Earnings, Price/Bk, Earnings/Share End f part 1 intrductin t hme exercises and reading material 7

9 Certified Financial Supprter Part 2: Derivatives April 10-11, 2013, Osl April 10, 2013 f hme exercises Intrductin t Derivatives What is a derivative? Primary/secndary financial instruments Risk cmpnents Central Clearing Cllateral Futures, Frwards and Reps Definitins and terminlgy Hedging and speculatin Where and hw are the prducts traded? Pricing methds Optins Definitins and terminlgy Prfit/lss diagrams Intuitin behind ptin pricing Frward Rate Agreement and interest rate futures What is an FRA? Frward rates Settlement and fair value calculatins Interest rate futures April 11, Swaps Why trade swaps? Definitins and cnventins Interest rate, basis-, crss currency swaps and OIS Building blcks Interest Rate Optins Interest rate guarantee (IRG) Caps, Flrs and Cllars Swaptins Credit Derivatives Credit risk trading The credit derivative family Credit Default Swap (CDS) Financial Market Pwer Derivatives Pwer trading and Exchanges Pwer futures: Peak and Base Cash Settlement Pwer ptins End f part 2 intrductin t hme exercises and reading material End f Day 1 8

10 Certified Financial Supprter Part 3: Risk and Cntrl May 14-15, 2013, Osl May 14, 2013 f hme exercises Bank Risk Management after subprime and befre the new regulatin What is the primary bjective in Risk Management? Defining financial risk Surces f risk in a Bank What t learn frm the subprime crisis? The new regulatin (BIS III and new CRDs) Measuring Market Risk Key Risk measures fr interest rate prducts Duratin measures and Delta Vectr Analysis Key Risk measures fr stcks (Beta Values) Risk measure fr FX Psitins Risk measures fr derivatives Vlatility Estimatin Prtfli Risk Measures Value at Risk (VaR) Chice f Hrizn and Cnfidence Level Single Psitin VaR and Prtfli VaR Variance/Cvariance methd Histrical Simulatin VaR fr Optins Scenari Analysis Stress Testing Back-testing BIS and Market Risk End f Day 1 May 15, Measuring and Managing Credit Risk Credit Risk Measurement Credit Lines and Limits Credit Risk Management n Derivatives The use f Credit Derivatives CDS, TRORS and Credit Linked Ntes BIS II and III and Credit Risk Liquidity Risk Management BIS recmmandatins Current Examples GAP Analysis Stress Test and Cntingency Funding Plan Operatinal Risk Management BIS II recmmandatins Basic measurement f Operatinal Risk Advanced measurement methds Operatinal Risk Self Assesment Ecnmic Capital and RAROC Ecnmic Capital and Regulatry Capital Defining RAROC Using RAROC Exam Evaluatin 9

11 Certified Financial Supprter - Stckhlm A relevant educatin if yu wrk with r supprt a frnt ffice department in a financial cmpany Wh is it relevant fr? Yu prbably wrk in back- r middle ffice, wrk with IT-systems, as an accuntant, with legal advice r internal audit. T be able t cperate with the dealers, prtfli managers r analysts, it requires an understanding f the mechanisms, the prducts and the risks n the financial markets. The educatin This certified educatin will take yu thrugh the aspects that are critical t be able t supprt r wrk tgether with frnt ffice: Part 1 The Financial Markets: (March 20-21, 2013, Stckhlm) The financial set-up The participants n the market The FX- and mney market The bnd- and stck market Part 2 Derivatives: (April 18-19, 2013, Stckhlm) Futures and ptins FRAs and Swaps Interest rate ptins Credit derivatives Part 3 Risk and Cntrl: (May 22-23, 2013, Stckhlm) Risk key figures (duratin, vlatility, beta value and Value at Risk) Credit- and liquidity risk Operatinal risk Cntrl and management f risk After part 3 there will be an exam f apprximately ne hur. There will be reading material and small exercises between the 3 sessins Registratin Yu can sign up r read mre n ur web page Price The educatin csts SEK The price includes curse material, lunch and refreshments as well as exam and diplma. The educatin can als be run n an inhuse basis. 10

12 Certified Financial Supprter Part 1: The Financial Markets March 20-21, 2013, Stckhlm March 20, Welcme and intrductin The Nature f the Financial Markets What is the prime bjective f the financial markets? Wh needs capital? Investrs wh are they and what are their mtives? The rle f the exchange (OMX) The rle f the banks and life insurance The rle f Riksbanken and Riksgäldskntret The Mney Market Hw d we define the mney market? Wh is active in the mney market? Mney market cnventins Which prducts are traded? Depsits, FRAs, rep s, T/N swaps The Mney Market (cntinued) s The Market f Freign Exchange (FX) What affects the exchange rate? The purchasing pwer parity The interest rate parity The spt and frward market FX market cnventins FX frwards, FX ptins, FX swaps s End f day 1 March 21, The Bnd Market The rle f the bnd market The internatinal bnd markets The Swedish bnd market Issuers f bnds Bnd investrs Bnd markets cnventins Bnd types Hw t determine the yield t maturity Clean price, dirty price and accrued interest The Bnd Market (cntinued) s The Stck Market The rle f the stck market Stcks n OMX Initial Public Offering (IPO) Crprate actins Cmpany valuatin Understanding the annual reprt The balance sheet Relevant key figures Price/Earnings, Price/Bk, Earnings/Share End f part 1 intrductin t hme exercises and reading material 11

13 Certified Financial Supprter Part 2: Derivatives April 18-19, 2013, Stckhlm April 18, 2013 f hme exercises Intrductin t Derivatives What is a derivative? Primary/secndary financial instruments Risk cmpnents Central Clearing Cllateral Futures and frwards Definitins and terminlgy Hedging and speculatin Where and hw are the prducts traded? Pricing methds Reps What is a rep? Special and general cllateral Qutatin and practical trading aspects Optins Definitins and terminlgy Prfit/lss diagrams Intuitin behind ptin pricing Mtivatin fr ptins End f Day 1 April 19, Frward Rate Agreement and interest rate futures What is an FRA? Frward rates Settlement and fair value calculatins Interest rate futures Swaps Why trade swaps? Definitins and cnventins Interest rate, basis-, crss currency swaps and OIS Building blcks Interest Rate Optins Interest rate guarantee (IRG) Caps, Flrs and Cllars Swaptins Credit Derivatives Credit risk trading The credit derivative family Credit Default Swap (CDS) End f part 2 intrductin t hme exercises and reading material 12

14 Certified Financial Supprter Part 3: Risk and Cntrl May 22-23, 2013, Stckhlm May 22, 2013 f hme exercises Bank Risk Management after subprime and befre the new regulatin What is the primary bjective in Risk Management? Defining financial risk Surces f risk in a Bank What t learn frm the subprime crisis? The new regulatin (BIS III and new CRDs) Measuring Market Risk Key Risk measures fr interest rate prducts Duratin measures and Delta Vectr Analysis Key Risk measures fr stcks (Beta Values) Risk measure fr FX Psitins Risk measures fr derivatives Vlatility Estimatin Prtfli Risk Measures Value at Risk (VaR) Chice f Hrizn and Cnfidence Level Single Psitin VaR and Prtfli VaR Variance/Cvariance methd Histrical Simulatin VaR fr Optins Scenari Analysis Stress Testing Back-testing BIS and Market Risk End f Day 1 May 23, Measuring and Managing Credit Risk Credit Risk Measurement Credit Lines and Limits Credit Risk Management n Derivatives The use f Credit Derivatives CDS, TRORS and Credit Linked Ntes BIS II and III and Credit Risk Liquidity Risk Management BIS recmmandatins Current Examples GAP Analysis Stress Test and Cntingency Funding Plan Operatinal Risk Management BIS II recmmandatins Basic measurement f Operatinal Risk Advanced measurement methds Operatinal Risk Self Assesment Ecnmic Capital and RAROC Ecnmic Capital and Regulatry Capital Defining RAROC Using RAROC Exam Evaluatin 13

15 Intrduktin til derivater marts, 2013, København 18. marts, Velkmst g intrduktin Intrduktin til derivater Hvad er et derivat? Primære/sekundær finansielle instrumenter Risik kmpnenter Brug af derivater Central Clearing Cllateral Futures g frwards Definitiner g terminlgi Hedging g spekulatin Hvr g hvrdan handles prdukterne? Prisfastsættelses metder Reps Hvad er en rep? Special g general cllateral Kvtering g praktiske handelsaspekter Optiner Definitiner g terminlgi Prfit/lss diagrammer Intuitin bag ptins prisfastsættelse Mtivatin fr ptins handel 19. marts, Resume Frward Rate Agreements g rentefutures Hvad er en FRA? Mtivatin fr handel med FRAs Frward renter Settlement g fair value beregning Rentefutures Swaps Hvrfr handle swaps? Definitiner g knventiner Rente-, basis-, crss currency swaps g OIS Byggekldserne Renteptiner Interest rate guarantees (IRG er) Caps, Flrs g Cllars Swaptiner Kredit derivater Handel med kredit risik Kreditderivat familien Credit Default Swaps (CDS) Kursusafslutning g evaluering Afslutning af 1. dag Pris g betalingsbetingelser Prisen fr kurset er DKK 11,500. Prisen inkluderer kursusmateriale, frkst g frfriskninger, men prisen er eksklusive mms (25%) Instruktører Carsten Mygind Feldt Jørgen Just Andresen 14

16 Intrduktin til derivater juni, 2013, København 12. juni, Velkmst g intrduktin Intrduktin til derivater Hvad er et derivat? Primære/sekundær finansielle instrumenter Risik kmpnenter Brug af derivater Central Clearing Cllateral Futures g frwards Definitiner g terminlgi Hedging g spekulatin Hvr g hvrdan handles prdukterne? Prisfastsættelses metder Reps Hvad er en rep? Special g general cllateral Kvtering g praktiske handelsaspekter Optiner Definitiner g terminlgi Prfit/lss diagrammer Intuitin bag ptins prisfastsættelse Mtivatin fr ptins handel 13. juni, Resume Frward Rate Agreements g rentefutures Hvad er en FRA? Mtivatin fr handel med FRAs Frward renter Settlement g fair value beregning Rentefutures Swaps Hvrfr handle swaps? Definitiner g knventiner Rente-, basis-, crss currency swaps g OIS Byggekldserne Renteptiner Interest rate guarantees (IRG er) Caps, Flrs g Cllars Swaptiner Kredit derivater Handel med kredit risik Kreditderivat familien Credit Default Swaps (CDS) Kursusafslutning g evaluering Afslutning af 1. dag Pris g betalingsbetingelser Prisen fr kurset er DKK 11,500. Prisen inkluderer kursusmateriale, frkst g frfriskninger, men prisen er eksklusive mms (25%) Instruktører Carsten Mygind Feldt Jørgen Just Andresen 15

17 Intrductin t Derivatives April 10-11, 2013, Osl April 10, Welcme and intrductin Intrductin t Derivatives What is a derivative? Primary/secndary financial instruments Risk cmpnents Central Clearing Cllateral Futures, Frwards and Reps Definitins and terminlgy Hedging and speculatin Where and hw are the prducts traded? Pricing methds Optins Definitins and terminlgy Prfit/lss diagrams Intuitin behind ptin pricing Frward Rate Agreement and interest rate futures What is an FRA? Frward rates Settlement and fair value calculatins Interest rate futures April 11, Swaps Why trade swaps? Definitins and cnventins Interest rate, basis-, crss currency swaps and OIS Building blcks Interest Rate Optins Interest rate guarantee (IRG) Caps, Flrs and Cllars Swaptins Credit Derivatives Credit risk trading The credit derivative family Credit Default Swap (CDS) Financial Market Pwer Derivatives Pwer trading and Exchanges Pwer futures: Peak and Base Cash Settlement Pwer ptins End f curse and evaluatin End f Day 1 Price The price fr the curse is NOK The price includes curse material, lunch and refreshments but is exclusive f VAT Speakers Carsten Mygind Feldt, Financial Training Partner A/S Ulrik Strandgaard, Financial Training Partner A/S 16

18 Intrductin t Derivatives (Derivatinstrument) April 18-19, 2013, Stckhlm April 18, Welcme and intrductin Intrductin t Derivatives What is a derivative? Primary/secndary financial instruments Risk cmpnents Central Clearing Cllateral Futures and frwards Definitins and terminlgy Hedging and speculatin Where and hw are the prducts traded? Pricing methds Reps What is a rep? Special and general cllateral Qutatin and practical trading aspects Optins Definitins and terminlgy Prfit/lss diagrams Intuitin behind ptin pricing Mtivatin fr ptins End f Day 1 April 19, Frward Rate Agreement and interest rate futures What is an FRA? Frward rates Settlement and fair value calculatins Interest rate futures Swaps Why trade swaps? Definitins and cnventins Interest rate, basis-, crss currency swaps and OIS Building blcks Interest Rate Optins Interest rate guarantee (IRG) Caps, Flrs and Cllars Swaptins Credit Derivatives Credit risk trading The credit derivative family Credit Default Swap (CDS) End f curse and evaluatin Price The price fr the curse is SEK The price includes curse material, lunch and refreshments but is exclusive f VAT Speakers Carsten Mygind Feldt, Financial Training Partner A/S Ulrik Strandgaard, Financial Training Partner A/S 17

19 Pricing and Trading Swaps May 21-22, 2013, Cpenhagen May 21, Welcme and intrductin Intrductin t swaps Swap market cnventins and definitins Cnversin frmulas Building blcks in swap pricing Qutatin f Interest rate swaps Crss Currency Swaps Basis swaps Overnight index swaps Zer Cupn Pricing Why swap zer cupn yields? The discunt functin Calibrating the discunt functin using btstrapping Applicatin f the technique Pricing and Valuing Interest Rate Swaps Dual curve pricing and cunterparty risk Defining interest rate swaps Using the discunt functin fr quting par swaps fr estimating fair value Off-market cupn swaps Adjusting thrugh up-frnt fee r libr margin Frward starting swaps Amrtizing swaps End f day 1 May 22, Risk Expsure f a Swap Bk Expsure measurement Duratin Delta vectrs Delta vectr mapping Hedging a swap psitin using depsits and FRA s Managing prtfli curve risk Optimal bucket hedging Credit risk expsure Credit Value Adjustment (CVA) Crss Currency Swaps Defining a crss currency swap Crss currency basis Variatin in crss currency swaps Basis swaps Fixed-flating Fixed-fixed Qutatin thrugh replicatin Advanced swap structures Cancellable swaps Arrears reset swaps (ARS) Cnstant maturity swaps (CMS) Credit deafult swaps (CDS) End f curse and evaluatin Price The price fr the curse is DKK The price includes curse material, lunch and refreshments but is exclusive f VAT Speakers Carsten Mygind Feldt, Financial Training Partner A/S Ulrik Strandgaard, Financial Training Partner A/S 18

20 Det danske bligatinsmarked marts 2013, København 18. marts, Let mrgenmad Velkmst g præsentatin Intrduktin til det danske bligatinsmarked Markedsknventiner Obligatintyper dage knventiner rente knventiner publicering vedhængende rente Stående lån Serie lån Annuitetslån Nul kupn lån Grundlæggende rentefrmler Udsteder/investr vervejelser Kurs, pris g effektiv rente Sammenhæng mellem kurs, pris g effektiv rente via ICMA frmlen Dekmpnering af den effektive rente Lineær g effektiv rentetilskrivning Måling af renterisik Risikfrmer Varighedsbegrebet generelt Macauley varighed Afslutning dag marts, Let mrgenmad Resumé Måling af renterisik (frtsat) Mdificeret varighed Krnevarighed BPV Knveksitet Nøglerente varighed (delta vektren) Prtefølje varighed Nulkupn renter Hvrfr nulkupn renter? Frskel mellem nulkupn g effektive renter Estimatin af nulkupn renter Btstrapping Matematiske mdeller Nulkupn renter (frtsat) Danske realkreditbligatiner Det danske realkredit marked Markedsknventiner Lånefrmer Knverterbare lån Garantilån Rentetilpasnings lån Kursus afslutning g evaluering Pris g betalingsbetingelser Prisen fr kurset er DKK 11,500. Prisen inkluderer kursusmateriale, frkst g frfriskninger, men prisen er eksklusive mms (25%) 19

21 Understanding the Swedish Bnd Market March 4-5, 2013, Stckhlm March 4, Welcme and intrductin Intrductin t Bnds Defining a bnd The Swedish bnd market an verview Issuers Investrs Market characteristics Bnd types Bullet, serial, annuity, zer Bnd market cnventins Calculating accrued interest Price and Yield t Maturity Hw d we interpret the yield t maturity? Clean price and dirty price Decmpsing the yield Yield cnventins The ICMA frmula Cmpunded and linear yield Bnd Risk Measures The risk universe Interest rate risk Macauley duratin Mdified duratin Dllar duratin March 5, Bnd Risk Measures (cntinued) Cnvexity Prtfli risk measures Zer Cupn Pricing Why zer cupn yields? Difference between traditinal and zer yields Estimating zer cupn yields Btstrapping Mathematical mdels The Nelsn Siegel mdel Zer Cupn Pricing (cntinued) Crprate Bnds Overview f the crprate bnd market in Sweden Recent trends Security characteristics Varius trading strategies Credit spread trading Asset swaps End f curse and evaluatin End f day 1 Price The price fr the curse is SEK The price includes curse material, lunch and refreshments but is exclusive f VAT 20

22 Crprate Bnds and Credit Trading May 13-14, 2013, Cpenhagen May 13, Welcme and intrductin Intrductin t Credit Risk Trading Why Trade Credit Risk? Types f Credit Risk Ratings and Rating Transitins Transitin Matrices Market Trends Cffee Break The Crprate Bnd Market and Credit Trading Issuers Market Cnventins Pricing Methdlgies Cvenants Overview Crprate Bnd Trading Strategies Cffee Break Cntinued Establishing a Strategy Svereign Risk Strategies Credit Spread Trading Asset Swap Packages Credit Linked Ntes Appendix: ABS and CDOs End f Day 1 May 14, 2013 f Day Credit Risk Measurement and Management Credit Risk Measurement Techniques Key Figures fr Credit Risk Minimizing Credit Risk Credit Risk Limits Cllateral Management Cffee Break Credit Derivatives Market tendencies after Lehman Default definitin Credit derivatives prduct hierarchy Definitin: Plain vanilla CDS Big Bang and Small Bang in CDS Trading Settlement and legal aspects Capital Adequacy accrding t BIS II Examples f hw t use CDS Cffee Break Cntinued Indices (Itraxx, CDx) Nth t default baskets Ttal Rate f Return Swaps End f Curse and Evaluatin Price The price fr the curse is DKK The price includes curse material, lunch and refreshments but is exclusive f VAT 21

23 Danske Realkreditbligatiner maj 2013, København 16. maj, Let mrgenmad Velkmst g præsentatin Institutinelle frhld Realkreditmarkedets pbygning Kreditrisik g -rating Investrer g udstedere Balanceprincip SDO-lvgivningen Bidragssatser T-lags belåning BIS III Lånetyper: en versigt Frdeling af udstedelser Rentetilpasningslån (Flexlån) Lånebeskrivelse Variatinsmuligheder Refinansiering Frskel mellem låntagersiden g investrsiden Afdragsfrihed Knverterbare bligatiner Lånebeskrivelse Knverteringsretten Op/ned/skrå knvertering Førtidig indfrielse Afslutning dag maj, Let mrgenmad Resumé Knverterbare bligatiner (frtsat) Prissætning af knverteringsretten i verblik Mdellering af renteudviklingen Mdellering af rentevlatiliteten Mdellering af prepayments Låntager sammensætning Knverterings kriterier First strike, npv, ptimal Omkstninger Burn-ut Optinsjusterede nøgletal Teretisk pris g OAS Optinsjusteret varighed g knveksitet Optinsjusteret delta vektr Wrkshp Garantilån g rentedyklån Garantilån Flating-t-fixed eller capped-flaters Frdele g ulemper Risik g prissætning Asset swap pakker Rentedyklån Frdele g ulemper Risik g prissætning Pris g betalingsbetingelser Prisen fr kurset er DKK 11,500. Prisen inkluderer kursusmateriale, frkst g frfriskninger, men prisen er eksklusive mms (25%) Afslutning g evaluering 22

24 Risikstyring g kntrl april, 2013, København 22. april, Let mrgenmad Velkmst g intrduktin Risikstyring g kntrl Hvrfr risikstyring? Typer af risici Udviklingstendenser indenfr risikstyring Hvad har man lært af finanskrisen? Lvgivning Kapitalkravsdirektiver Basel II g III Slvens II Måling g styring af markedsrisik Risik på enkeltpsitiner Varighedsbegreberne g deltavektrer Realkreditbligatiner Vlatilitet Beta-værdi Value at Risk (VaR) Hvad er VaR? Stress Testing g Backtesting Måling g styring af markedsrisik, frtsat Måling g styring af kreditrisik Hvad er kreditrisik? Hvrdan måles kreditrisik? Slut dag april, Let mrgenmad Resumé Måling g styring af kreditrisik, frtsat Kreditrisik på derivater Kreditderivater CDS, TRORS g Credit Linked Ntes BIS II g III g kreditrisik Likviditetsrisik BIS anbefalinger Nye likviditetsratis GAP Analyse Stress Test g Cntingency Funding Plan Operatinel risik Hvad er peratinel risik? Anbefaliner mkring styring De frskellige tilgange til måling g styring Øknmisk kapital g RAROC Øknmisk kapital g regulatrisk kapital Hvrdan måles det g hvad bruges det til Risk Adjusted Return n Capital (RAROC) Cntrlling Opsætning g kntrl af limts Styring af mdpartsrisik Dealer, cmpliance, turnver mm Evaluering g afslutning Pris g betalingsbetingelser Prisen fr kurset er DKK 11,500. Prisen inkluderer kursusmateriale, frkst g frfriskninger, men prisen er eksklusive mms (25%) 23

www.ftpcourses.com Kursuskatalog Course program Efterår Autumn

www.ftpcourses.com Kursuskatalog Course program Efterår Autumn www.ftpcourses.com Kursuskatalog Course program Efterår Autumn 09 Content Welcome 3 Registration - Practical Information 4 Instructors 5 Conference Risikostyring i liv- og pensionssektoren konference -

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

www.financialtp.com Kursuskatalog Course program Forår Spring

www.financialtp.com Kursuskatalog Course program Forår Spring www.financialtp.com Kursuskatalog Course program Forår Spring 07 Content Welcome 3 Registration Practical Information 4 Instructors 5 Risk Management Asset liability management i pensionssektoren 6 Risk

Læs mere

www.ftpcourses.com Kursuskatalog Course program Efterår Autumn

www.ftpcourses.com Kursuskatalog Course program Efterår Autumn www.ftpcourses.com Kursuskatalog Course program Efterår Autumn 07 Content Welcome 3 Registration Practical Information 4 Instructors 5 Risk Management Asset Liability Management i pensionssektoren 6 Risk

Læs mere

SAS Forum Danmark 2010

SAS Forum Danmark 2010 SAS Frum Danmark 2010 Kurser v. Gerg Mrsing Kursusversigt Kursusnr. Titel Sted Varighed Dat Kursus 1 Tips g tricks i SAS Fundatin Kursus 2 Tips g Tricks i SAS Fundatin Skanderbrg 1 dag 31. maj 2010 København

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

H1 regnskab uden de store overraskelser

H1 regnskab uden de store overraskelser 11-212 12-212 1-213 2-213 3-213 4-213 5-213 6-213 7-213 8-213 9-213 1-213 5.11.213 Marks and Spencer PLC - Køb H1 regnskab uden de stre verraskelser Marks and Spencer PLC km med regnskab fr første halvår

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

CANULI En undersøgelse af social ulighed i incidens af og overlevelse efter kræft i Danmark

CANULI En undersøgelse af social ulighed i incidens af og overlevelse efter kræft i Danmark CANULI En undersøgelse af scial ulighed i incidens af g verlevelse efter kræft i Danmark P H. D. S T U D E N R E N D E E L S E I B F E L T C E N T E R F O R K R Æ F T F O R S K N I N G E N H E D F O R

Læs mere

Indhold. Indhold Indhold. Forord Symbolliste... 13

Indhold. Indhold Indhold. Forord Symbolliste... 13 Indhold Indhold Forord... 11 Symbolliste... 13 Kapitel 1. Introduktion til finansiel risikostyring... 15 1.1 Hvad er risiko?... 15 1.2 Typer af risici... 16 1.2.1 Kreditrisiko... 16 1.2.2 Likviditetsrisiko...

Læs mere

God selskabsledelse som præmis for værdiskabelse 6. oktober 2014 Værdiskabende CSR God ledelse, praksis og rapportering

God selskabsledelse som præmis for værdiskabelse 6. oktober 2014 Værdiskabende CSR God ledelse, praksis og rapportering Gd selskabsledelse sm præmis fr værdiskabelse 6. ktber 2014 Værdiskabende CSR Gd ledelse, praksis g rapprtering Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Frmand fr Kmitéen fr gd Selskabsledelse Kmitéens primære

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

TwinCAT 2 Basic 2012 Modul 1

TwinCAT 2 Basic 2012 Modul 1 TwinCAT 2 Basic 2012 Mdul 1 Frmål: Kursus rækken TwinCAT 2 Basic 2012, består af et frhldsvist krt g intenst frløb, frdelt på i alt 5 mduler. Efter deltagelse i alle 5 mduler er kursisten klædt på, til

Læs mere

Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur

Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur Finansanalytikerforeningen, mandag den 16.september 2013 Christian Heiberg OTC-markedet, den hidtidige markedsstruktur Hvor ligger 500M 10-årige

Læs mere

KINA alt eller intet. Marts 2015 Søren Niebuhr

KINA alt eller intet. Marts 2015 Søren Niebuhr KINA alt eller intet Marts 2015 Søren Niebuhr Histrie 1972: Grundlagt af Frank Niebuhr (ejet af Aksel Niebuhr) 1979: Første prduktin af krøjekranse til vindmøller 1982: Flytter til Neptunvej. Ca. 20 medarbejdere.

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET

RESUMÉ AF PROGRAMMET RESUMÉ AF PROGRAMMET Dette resumé skal læses sm en intrduktin til Basisprspektet ("Base Prspectus"). Enhver beslutning m at investere i Obligatinerne ("Ntes") bør baseres på en gennemgang af Basisprspektet

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Håndtering af Views. Standard List Views. Hvordan jeg kan...

Håndtering af Views. Standard List Views. Hvordan jeg kan... Side 1 af 10 Håndtering af Views Hvrdan jeg kan... Bruge Standard List Views Oprette Brugerdefinerede List Views Specificere List View kriterier Udvælge List View klnner Opsætte beføjelser til List View

Læs mere

Likviditeten i det danske obligationsmarked

Likviditeten i det danske obligationsmarked Likviditeten i det danske obligationsmarked Jens Dick Nielsen Copenhagen Business School 1 Baggrundslitteratur Liquidity in Government versus Covered Bond Markets, 2012, Dick Nielsen, Gyntelberg and Sangill,

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions

Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions Anders Ebert-Petersen, konsulent Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Agenda 1. Indledning 2. Et overblik

Læs mere

Masters Thesis Registration form - modified thesis synopsis Kandidatafhandling registreringsformular til ændret opgaveformulering

Masters Thesis Registration form - modified thesis synopsis Kandidatafhandling registreringsformular til ændret opgaveformulering Masters Thesis Registratin frm - mdified thesis synpsis Kandidatafhandling registreringsfrmular til ændret pgavefrmulering Gdkendelse af ændret pgavefrmulering af vejleder g (fr øknmistuderende) undervisningskrdinatr.

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Lovgivning og produktudvikling Københavns brand (1795) Første realkredit institut (1797) Første realkredit lovgivning (1850) Hypotekforeningslov,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Point of Care Konference 11.12.13

Point of Care Konference 11.12.13 Pint f Care Knference 11.12.13 Medic Innvatin Innvatin Netwrk fr the Danish MedTech Industry Researchers Business peple Health care emplyees Partners: Funded by: Activities Prjects Test facilities Cmpetence

Læs mere

SAS Solvency II Seminar 4/2-2010. Basel II IRB erfaringer fra Bankdata

SAS Solvency II Seminar 4/2-2010. Basel II IRB erfaringer fra Bankdata SAS Slvency II Seminar 4/2-2010 Basel II IRB erfaringer fra Bankdata Agenda Intrduktin til Bankdata Basel II prjektet Anbefalinger/erfaringer Spørgsmål? spørgsmål er gså velkmne undervejs Agenda Intrduktin

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Hvad er CFA? CFA PROGRAM CFA Program 1

Hvad er CFA? CFA PROGRAM CFA Program 1 2008-2009 CFA PROGRAM 2004-2005 CFA Program 1 CFA Institute CFA uddannelsen Indhold Eksamen Krav Pris Studieteknik 2004-2005 CFA Program 2 Chartered Financial Analyst A Symbol of Integrity and Professional

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån udlån,

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Mens vi venter på SEPA

Mens vi venter på SEPA Mens vi venter på SEPA Treasurer & Risk Manager Finansanalytikerforeningen 2013-05-07 Indhold Effektiv CM mens vi venter Nye muligheder med SEPA Håndtering af ikke-eur valutaer Politik Baggrunden for analysen

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

ETF-baseret investeringsportefølje. Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme

ETF-baseret investeringsportefølje. Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme ETF-baseret investeringsportefølje Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme Forslag baseret på Kerne-Satellit strategien Din individuelle portefølje Individuel:

Læs mere

Forrentning af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC)

Forrentning af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC) Frrentning af netvirksmhedernes fremadrettede investeringer (WACC) Energifrum 26. maj 2016 WACCekspertgruppen WACC-ekspertgruppens pgave g frmål Udarbejde en indstilling til fastsættelse af frrentningen

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING Dette udbud er målrettet web- g reklamebureauer i Strkøbenhavn. Opgaven, der beskrives i nærværende udbud, gælder eksekvering af digitale elementer til en destinatinskampagne,

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

SDO-investorseminar - betydning for prisdannelsen

SDO-investorseminar - betydning for prisdannelsen SDO-investorseminar - betydning for prisdannelsen Rune Kristensen Nykredit Markets November 2007 1 En tur i helikopter 30 25 OAS, swap Danmark, konverterbar kurs 96 EUR 100.000 500 20 400 15 10 5 0 Spanien

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Temamøde om Offentlige Udbud

Temamøde om Offentlige Udbud Temamøde m Offentlige Udbud Thmas B. Randrup Frretningsudvikler, HedeDanmark Prfessr, Sveriges Lantbruksuniversitet & Adj. Prfessr, Københavns Universitet Fkus på det grønne siden 1866 Det danske Hedeselskab

Læs mere

DIRF JULEBRUNCH 2015

DIRF JULEBRUNCH 2015 DIRF JULEBRUNCH 2015 ÅRETS HIGHLIGHTS Indeks-og omsætningsudviklingen i København Børsnoteringerne hvor blev de af? 2 BLUE CHIP INDEX DEVELOPMENT IN WORLD EXCHANGES 2002 OCTOBER 2015 3 Indexed with starting

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Grundlæggende regler for artikelskrivning på engelsk. Generelt. Der skal være sammenhæng mellem formål, metode, resultater og konklusion.

Grundlæggende regler for artikelskrivning på engelsk. Generelt. Der skal være sammenhæng mellem formål, metode, resultater og konklusion. Grundlæggende regler fr artikelskrivning på engelsk. Generelt Der skal være sammenhæng mellem frmål, metde, resultater g knklusin. Brug krte sætninger. Når du mener, du er færdig med artiklen, så prøv

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Equity Market Outlook June 2012

Equity Market Outlook June 2012 Equity Market Outlook June 2012 Arvid Jakobsen June 6 th, 2012 Overview 2 Overview GDP growth 2011 2012 2013 Pct. US Euro area US Euro area US Euro area Consensus 2.3-0.4 2.5 1.0 1.7 1.5 Maj Invest 2.0

Læs mere

Kursets var bygget op som et uges kursus med en hovedunderviser krydret med relevante gæstelærere, dagbog med notater følger.

Kursets var bygget op som et uges kursus med en hovedunderviser krydret med relevante gæstelærere, dagbog med notater følger. Samtidig med at smmeren fr alvr begyndte at trække ind ver Eurpa her i starten af juni måned satte jeg kursen md en meget friserede velhaverfrstad til Lndn, Beacnsfield. Beacnsfield genner nemlig på Den

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

ANSØGNING F4: KURSER

ANSØGNING F4: KURSER Udfyldes af DH HP- j.nr. Dat mdtaget Handicappuljen ANSØGNING F4: KURSER 1. Frside Dansk ansøgende rg. (øknmisk ansvarlig): Kntaktpersn fr den danske rganisatin Andre danske partner(e) DHIF Navn: Ole Ansbjerg

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 087211/EU XXIV. GP Eingelangt am 05/07/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 5 July 2012 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 NOTE frm: t: Subject: Danish delegatin Cuncil Cmmunicatin n the 31 st cnference

Læs mere

APPENDIX A: INVITATION TO KICK- OFF WORKSHOP:... 131 APPENDIX B: KICK- OFF WORKSHOP OVERVIEW:... 132 APPENDIX C: INTERVIEW GUIDES...

APPENDIX A: INVITATION TO KICK- OFF WORKSHOP:... 131 APPENDIX B: KICK- OFF WORKSHOP OVERVIEW:... 132 APPENDIX C: INTERVIEW GUIDES... 11. Appendices APPENDIX A: INVITATION TO KICK- OFF WORKSHOP:... 131 APPENDIX B: KICK- OFF WORKSHOP OVERVIEW:... 132 APPENDIX C: INTERVIEW GUIDES... 135 O INTERVIEW WITH T1 - SCHOOL TEACHER, TÅRNBY, 31-1-

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Trends og tendenser som vil præge fødevareinnovation i 2015. Tomas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innovation www.gemba.dk

Trends og tendenser som vil præge fødevareinnovation i 2015. Tomas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innovation www.gemba.dk Trends g tendenser sm vil præge fødevareinnvatin i 2015 Tmas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innvatin www.gemba.dk Agenda 1. Innva s glbale analyse g database 10 trends t watch fr in 2015 Dem viser jeg (hurtigt!)

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Den innovative lærer. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Den innovative lærer. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Den innvative lærer Kjeld Fredens er adjungeret prfessr ved recreate, Institut fr Læring g Filsfi, Aalbrg Universitet. Han har været lektr (hjernefrsker) ved Århus Universitet, seminarierektr ved Skive

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 1 C20+ Regnskabspriserne 2017 Dommerkomiteen uddeler en pris for: Den bedste årsrapport for en C20-virksomhed Den bedste årsrapport for en unoteret virksomhed

Læs mere

Transparens og likviditet på markedet for realkreditobligationer - betyder små investorer noget for realkreditmarkedet?

Transparens og likviditet på markedet for realkreditobligationer - betyder små investorer noget for realkreditmarkedet? 30. MARTS 2017 KRISTIAN V. MYRUP Transparens g likviditet på markedet fr realkreditbligatiner - betyder små investrer nget fr realkreditmarkedet? DISKUSSIONSPAPIR På den ene side har en høj grad af gennemsigtighed

Læs mere

ASSET MAN AGEMEN T. DFM Porteføljekonference 23. september 2008. Gyrithe Saltorp CEO, PG Property Management gsa@propertygroup.dk

ASSET MAN AGEMEN T. DFM Porteføljekonference 23. september 2008. Gyrithe Saltorp CEO, PG Property Management gsa@propertygroup.dk ASSET MAN AGEMEN T DFM Prteføljeknference 23. september 2008 Gyrithe Saltrp CEO, PG Prperty Management gsa@prpertygrup.dk PROFIL Handlekraftigt ejendmsinvesteringsselskab Stiftet den 1. januar 2006 Hvedsæde

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere