Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05."

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling den Dirigent Navn: Klaus Lund Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Investeringsselskabet Artha Max A/S Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Noter 16 achristiansen/ :06/no info/mstc_e Excel BC 2014 DPT 2/E.2.0.2

3 Vir ksomhedsoplysninger Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Virksomhedsoplysninger Virksomhed Investeringsselskabet Artha Max A/S Søllerødvej Holte CVR-nr.: Hjemsted: Registreret i Rudersdal Regnskabsår: Bestyrelse Michael Kjær, formand Klaus Lund Mads Pilgren Direktion Kristian V. Myrup, direktør Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København C

4 Ledelsespåtegning Investeringsselskabet Artha Max A/S 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret for Investeringsselskabet Artha Max A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Holte, den Direktion Kristian V. Myrup direktør Bestyrelse Michael Kjær Klaus Lund Mads Pilgren formand

5 Investeringsselskabet Artha Max A/S 3 Den uafhængige revisors erklæringer Den uaf hængige revisors er klæringer Til kapitalejerne i Investeringsselskabet Artha Max A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Investeringsselskabet Artha Max A/S for regnskabsåret , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Ringbæk statsautoriseret revisor

6 Investeringsselskabet Artha Max A/S 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Hovedaktivitet Investeringsselskabet Artha Max målsætning er at maksimere afkastet, under hensyntagen til at risikoen i selskabet i gennemsnit ligger på en standardafvigelse svarende til en portefølje bestående af 100% aktier. Selskabet anvender dog gearing og investerer i en væsentlig bredere vifte af primært børsnoterede værdipapirer, fonde og finansielle instrumenter for at udnytte dette risikobudget bedst muligt til at opnå et højere langsigtet afkast. I gennemsnit forventer selskabet at investere 40% af egenkapitalen i aktier, 40% af egenkapitalen i højrenteobligationer, 40% af egenkapitalen i særlige investeringer samt 200% i realkreditobligationer via repoforretninger. De særlige investeringer vil være i Hedge Fonde, Private Equity, alternativ energi, ejendomme eller bridgefinansiering. Selskabet forventer i gennemsnit en aktivmasse, som er godt tre gange egenkapitalen. Selskabets investeringsstrategi har, målt på markedsudviklingen fra primo 1993 til ultimo 2014, givet et afkast på 18% p.a. For de kommende år forventes et noget lavere markedsafkast end i perioden fra som følge af et lavere rente- og inflationsniveau. Omvendt forventes selskabets dynamiske allokering på aktivklasser, samt udvælgelse af de operationelle investeringer, at bidrage positivt til selskabets afkast. I perioden fra har investeringsstrategien i gennemsnit haft en standardafvigelse på 15% p.a. målt på månedsdata. Standardafvigelsen har i perioden svinget mellem en bund på 7% i 2007 til en top på 20% i år 1997 og Selskabet forventer samme risiko de kommende år, som der har været i perioden fra , som dækker flere konjunkturcykler samt både it-aktiekrak, finanskrise samt diverse valuta- og kreditkriser relateret til blandt andet Asien, Rusland og Long-Term-Capital-Management. De overordnede investeringsrammer fremgår af selskabets vedtægter og kan kun ændres på en generalforsamling. Investeringsrammerne skal være overholdt på indgåelsestidspunktet for hver enkel investering, og der må ikke foretages nye investeringer indenfor en ramme, hvis denne er overskredet: 1. Standardafvigelse på maksimalt 25% 2. Gearing af egenkapital på maksimalt 300% 3. Aktieandel på maksimalt 75% af egenkapitalen 4. Obligationsandel udover stats- og realkreditobligationer på maksimalt 75% af egenkapitalen 5. Særlige/unoterede investeringer på maksimalt 50% af egenkapitalen 6. Ingen udsteder i ovenstående aktivklasser har mere end 15% af egenkapitalen. Derudover kan selskabets bestyrelse fastlægge investeringsrammer, som er mere snævre end de overordnede rammer. Dette har dog ikke været tilfældet hverken i 2014 eller de foregående år.

7 Investeringsselskabet Artha Max A/S 5 Ledelsesberetning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Periodens resultat Selskabets resultat afhænger af udviklingen på de finansielle markeder, idet selskabets investeringer for en stor del består af langsigtede positioner i finansielle aktiver. Selskabet har dog også kortsigtede og mere opportunistiske investeringer, som eksempelvis kapitaludvidelser, børsnoteringer og handel med finansielle instrumenter med såvel afdækningsmæssige som investeringsmæssige formål. Der er fokus på, at den enkelte position ikke skal kunne påvirke det samlede resultat markant. Dette for at kunne leve op til selskabets risikoprofil. Siden etableringen i oktober 2012 er det gennemsnitlige afkast på 14,3% p.a. Sharpe ratio er beregnet til 3,0. Sharpe ratio viser hvor stort merafkastet er i forhold til merrisikoen. Begge dele i forhold til en kort pengemarkedsplacering. Sharpe ratio skal være positiv for at der skabes et merafkast og en sharpe ratio på over 1,0 er meget flot, hvis der er tale om en periode dækkende en hel konjunkturcyklus. Periodens resultat før omkostninger på 4,5 mio. svarer til et afkast på 11,0% af den gennemsnitlige egenkapital. Resultatet er acceptabelt, men mindre tilfredsstillende end de foregående år, som var rigtig gode - både målt i niveau og set i relation til markedsudviklingen for de aktivklasser, som selskabet investerer i. Efter omkostninger er resultatet 3,5 mio. svarende til en stigning i Selskabets indre værdi på 8,8%. Periodens investeringsresultat på 4,5 mio. er fordelt med 2,2 mio. på aktier, 0,8 mio. på realkreditobligationer, 0,3 mio. på virksomheds- og landeobligationer og 1,1 mio. på øvrige investeringer. Finansieringsomkostningerne ved gearingen er medregnet i afkastet på realkreditobligationer. Især afkastet på de øvrige investeringer er meget tilfredsstillende. Aktiemarkederne udviklede sig positivt i 2014, idet danske aktier steg 17% og globale aktier 18%. Artha Max fik et godt aktieafkast, men lavere end markedsudviklingen. Nogle af de anvendte investeringsforeninger fik således et afkast under markedsudviklingen, hvor de i de foregående år havde skabt et merafkast. Derudover var der et par enkeltaktier, købt i forbindelse med kapitaludvidelser, som trak ned i det samlede resultat. De største positive bidrag kom fra Berkshire Hathaway, Danske Bank, tyrkiske aktier, Novo og Mærsk. Realkreditobligationer gav et positivt afkast i Beholdningen finansieres til en attraktiv rentesats og har en meget lav renterisiko. Afkastet består primært at en forholdsvis stabil rentemarginal og kun i mindre omfang af kursreguleringer. Selskabet fik derfor ikke det store udbytte af det markante rentefald i 2014, men løb heller ikke den medfølgende risiko. Afkastet er set i det lys tilfredsstillende. Virksomhedsobligationer gav et positivt bidrag til resultatet i Afkastet kan især henføres til obligationer udstedt af danske lokalbanker med en høj effektiv rente og landeobligationer fra Emerging Markets i lokal valuta. I modsat retning trak obligationer udstedt i norske kroner, som tabte i værdi i Den effektive rente på obligationsbeholdningen er over 6%, hvilket vurderes attraktivt for de kommende års afkast.

8 Investeringsselskabet Artha Max A/S 6 Ledelsesberetning Hedge Fonde gav et positivt resultat på 0,4 mio. og blev især trukket op af den største fond som gav et afkast på 13,9%. De øvrige fonde gav mere beskedne afkast, men samlet set var resultatet bedre end forventet. Private Equity gav et afkast på 0,4 mio. og kan henføres til to fund-of-funds. De leverer begge meget stabile resultater og er meget likvide. Ejendomme m.v. gav et resultat på 0,3 mio. og kan primært henføres til resultatet fra de særlige investeringer som Artha udbyder. Periodens omkostninger på 0,9 mio. dækker over udgifter til Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S for administration og forvaltning af selskabets investeringsstrategi samt udgifter til øvrige omkostninger. Aftalen med Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S indebærer betaling af et fast honorar på 0,5% p.a. af selskabets aktiver og et resultatafhængigt honorar på 5% af afkastet. Udgifter til øvrige omkostninger dækker revision, depotgebyr, værdipapircentralregistrering m.v. Selskabet har siden opstarten valgt at lade Selskabets aktier registrere i Værdipapircentralen samt lavet aftale med Fundcollect om løbende opdatering af Selskabets aktiekurs i bankernes EDB-centraler. I 2014 udgør den samlede udgift til dette 40t. Til gengæld kan alle aktionærer løbende følge Selskabets kursudvikling i egen netbank, ligesom merudgifterne i Selskabet modsvares af lavere depot- og handelsomkostninger for aktionærernes beholdninger af Artha Max i eget depot. Figur 1: Daglig indre værdi for Investeringsselskabet Artha Max A/S siden opstart. Selskabets indre værdi pr. aktie blev øget fra ultimo 2013 til ultimo 2014 svarende til en stigning på 8,8%. Den indre værdi opgøres dagligt som led i selskabets risikostyring samt til brug for handel i selskabets aktier, jf. nedenfor. Den foreløbige indre værdi ultimo 2014 opgjort i Faktaarket udsendt primo 2015 var Der er således god overenstemmelse mellem den daglige opgørelse og den reviderede opgørelse pr. ultimo 2014, idet afvigelsen er på meget beskedne 0,04%.

9 Investeringsselskabet Artha Max A/S 7 Ledelsesberetning Balance Porteføljens gennemsnitlige estimerede risiko målt ved standardafvigelsen var på 13,1% og dermed lidt lavere end selskabets målsætning om en risiko på 15%. Gearingen var i gennemsnit på 164% og dermed under den langsigtede gennemsnitlige målsætning på 220%, som svarer til, at aktiverne er godt tre gange egenkapitalen. Den lave gearing kan henføres til det lave renteniveau. Tabel 1: Risikorammer og faktisk udnyttelse af disse i Risikorammer Gennemsnit 2014 Interval 2014 Inv. Strategi Maks. Ramme Standardafvigelse 13,1% 11,4% - 14,5% 15% 25% Gearing, Nettogæld/EK 164,5% 112,6% - 197,8% 220% 300% Aktieandel i pct. af EK 40,3% 36,0% - 44,1% 40% 75% Obl. stat + real i pct. af EK 155,6% 116,1% - 191,8% 200% Ingen ramme Obl. ej stat + real i pct. af EK 36,6% 34,1% - 40,0% 40% 75% Særlige/unot i pct. Af EK 24,0% 17,9% - 28,8% 40% 50% Note: EK er selskabets egenkapital jf. månedlige indre værdi opgørelser. Tal er fra Selskabets risikostyringsmodel. Selskabets gennemsnitlige aktieandel på 40,3% af egenkapitalen var på niveau med den stipulerede strategi med 40% aktier. Aktiebeholdningen bestod primært af individuelle danske aktier kombineret med investeringsforeninger på globale og emerging markets aktier. Den gennemsnitlige obligationsandel på 155% var lidt lavere end den stipulerede strategi med 200% realkreditobligationer. Det skyldes dog ikke en markant lavere realkreditbeholdning, men derimod at renterisikoen en del af perioden var delvist afdækket via finansielle instrumenter. Afdækningen bidrog negativt til Selskabets resultat. Andelen af virksomheds- og udenlandske obligationer var i gennemsnit 36,6%, hvilket var lidt lavere end strategien på 40%. Virksomhedsobligationerne er primært individuelle danske udstedelser eller udstedelser relateret til nordiske virksomheder. Der er en del obligationer udstedt af lokale danske pengeinstitutter. Nogle af disse er unoterede og kan kun købes af investorer, der regulativt kategoriseres som professionelle. De særlige/unoterede investeringer var primært fordelt på to private equity fund-of-funds, fem hedgefonde, én vindmølleinvestering og to ejendomsinvesteringer. Vindmølle- og ejendomsinvesteringerne var via selskaber stiftet og drevet af Artha og udgjorde 3% af Selskabets egenkapital ultimo Usikkerhed ved indregning og måling Børsnoterede værdipapirer optages til børskurs. For illikvide værdipapirer anvendes estimeret handelsværdi. Finansielle instrumenter optages til aktuel markedsværdi. Unoterede aktier optages til indre værdi eller værdien ved seneste kapitalforhøjelse. For alle værdipapirer kan handelsværdien afvige fra regnskabsværdien, især hvis der skal ske realisation med kort varsel på unoterede værdipapirer.

10 Investeringsselskabet Artha Max A/S 8 Ledelsesberetning Risikofaktorer Selskabets primære risiko er knyttet til afkastet af de investeringer, der foretages. Denne risiko består blandt andet af aktierisiko, renterisiko, valutakursrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko og afviklingsrisiko. Afkastet, på såvel enkeltinvesteringer som på hele egenkapitalen, kan blive negativ. Selskabet anvender gearing dels via lån i banker og via afledte instrumenter. Det er vigtigt for selskabet, at der etableres rammer med selskabets bankforbindelse, som i betydelig grad sikrer selskabets handlefrihed. En solid og stram likviditets- og risikostyring er derfor vigtig for selskabet. Selskabet har i 2014 øget antallet af bankforbindelser fra tre til fire. Selskabets aktier kan ikke indløses, og den handlebare værdi kan derfor afvige fra selskabets indre værdi. Ændring i skatteregler for investorernes placering i selskabet, samt evt. ændring i selskabets status og skattemæssige behandling som Investeringsselskab, er ligeledes en risikofaktor. Skat Selskabet er et investeringsselskab, og det er derfor skattefrit, bortset fra at der betales skat af modtagne aktieudbytter. Der gøres opmærksom på, at aktionærer i Artha Max skal opgøre gevinst og tab på aktierne i Artha Max efter lagerprincippet. Beløbet beskattes som kapitalindkomst for private investorer og som selskabsindkomst for selskaber. Aktiekapital Selskabet er et unoteret aktieselskab. Selskabets kapital er fordelt på et antal aktier á hver nominelt DKK Aktierne er frit omsættelige, og selskabets indre værdi offentliggøres månedligt på selskabets hjemmeside samt via til Selskabets aktionærer. Der er løbende igennem 2014 gennemført kapitaludvidelser, som, sammen med årets overskud, har øget egenkapitalen fra 36,5 mio. til 82,4 mio. Det er selskabets målsætning løbende at tilpasse selskabets kapital enten via aktieudvidelser eller aktietilbagekøb afhængig af behov. Ordrer afgivet inden kl. 8 afregnes ud fra dagskursen på ordredagen. Ordrer afgivet efter kl. 8 afregnes til dagskursen på næste handelsdag. Dagskursen beregnes som indre værdi baseret på principperne omkring indregning og måling, jf. ovenfor. Hertil kommer et emissionstillæg/indløsningsfradrag, som fremgår af Faktaarket, der til enhver tid kan ses på selskabets hjemmeside. Såfremt der skulle komme meget store tilbagesalg, vil der være et spekulationsværn for at beskytte de tilbageværende aktionærer. Aktietilbagekøb kræver således, at selskabet opbygger en reserve, hvor egenkapitalen overstiger aktiekapitalen. Sidstnævnte var årsagen til, at den nominelle størrelse ved stiftelsen i 2012 kun var det halve af emissionskursen, og dette tilsammen med det løbende resultat har skabt betydelige reserver, som forventes at kunne håndtere eventuelle fremtidige indløsninger i selv temmelig ekstreme situationer. Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold i selskabets virksomhed.

11 Investeringsselskabet Artha Max A/S 9 Ledelsesberetning Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Efter regnskabsårets afslutning er der indgået en ny samarbejdsaftale med Artha-koncernen, idet Selskabet i 2015 vil skulle tilpasse sig den ny regulering for Forvaltere af Alternative Investerings-Fonde (FAIF). Der er tale om en ganske omfattende regulering, som er lovpligtig for alle Investeringsselskaber og lignende kollektive investeringsenheder. Den øgede regulering betyder, at Selskabet skal implementere nye administrative processer. Formålet er at skabe øget sikkerhed og tryghed for investorerne. Valget af Artha-koncernen som leverandør til også de nye adminstrative opgaver er sket ud fra en samlet vurdering af omkostninger og kvalitet. Der er aftalt et nyt samlet gebyr på 0,20% af egenkapitalen for disse ydelser. Derudover betales et fast honorar for kapitalforvaltning på 0,50% af Selskabets egenkapital tillagt et honorar på 0,15% for gearingen. Resultatafhængig honorar på 5% af afkastet er uændret. Alt i alt vil Selskabets omkostningsprocent til administration, depositar og forvaltning blive lavere i 2015 end i Dette kan henføres til at fordelene ved Selskabets øgede størrelse overstiger ulemperne ved de nye administrative omkostninger. Forventet udvikling Selskabets afkast af egenkapitalen afhænger af udviklingen på de værdipapirer, som Selskabet har investeret i. Med Artha s aktuelle forventninger til afkast for de forskellige aktivklasser forventes et gennemsnitligt investeringsafkast de kommende år på 8% p.a. før omkostninger. Resultatet vil dog afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder især aktiekurser, renteudvikling og valutakurser samt udviklingen for de konkrete værdipapirer i Selskabets portefølje.

12 Investeringsselskabet Artha Max A/S 10 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Selskabet aflægger årsrapport efter samme principper som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Resultatopgørelsen Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til diverse gebyrer, revision, samt administrations fee. Andre finansielle indtægter Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. For udbytteindtægter indregnes alene nettobeløb efter afholdt udbytteskat.

13 Investeringsselskabet Artha Max A/S 11 Anvendt regnskabspraksis Andre finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Andre værdipapirer og kapitalandele Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Kapitalandele i unoterede virksomheder indregnes til indre værdi. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter bankindeståender. Andre finansielle forpligtelser Uafviklede handler måles til kostprisen som de er handlet til. Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Øvrige ændringer indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

14 Resultatopgørelse for 2014 Investeringsselskabet Artha Max A/S 12 Resultatopgørelse for 2014 Note t. Andre eksterne omkostninger 1 ( ) (592) Driftsresultat ( ) (592) Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger 3 ( ) (7.179) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat

15 Balance pr Investeringsselskabet Artha Max A/S 13 Balance pr Note t. Andre tilgodehavender Tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

16 Investeringsselskabet Artha Max A/S 14 Balance pr Note t. Virksomhedskapital Overkurs ved emission Overført overskud eller underskud Egenkapital Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Ejerforhold 5

17 Egenkapitalopgørelse for 2014 Investeringsselskabet Artha Max A/S 15 Egenkapitalopgørelse for 2014 Virksomhedskapital Overkurs ved emission Overført overskud eller underskud I alt Egenkapital primo Kapitalforhøjelse Årets resultat Egenkapital ultimo

18 Noter 1. Andre eksterne omkostninger ### ### Investeringsselskabet Artha Max A/S 16 Noter Personale omkostninger: Der ydes ikke vederlag til hverken bestyrelse eller direktion. Selskabet forvaltes af Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S. Selskabets andel af lønudgifterne til direktionen i dette selskab udgør 76 t., hvoraf 0 t. udgør en variabel løn. Foreningens andel af honorar til bestyrelsen i dette selskab udgør 9 t., mens foreningens andel af lønudgifterne til øvrige medarbejdere udgør 266 t. Foreningens andel af de respektive lønudgifter er opgjort forholdsmæssigt på grundlag af det forvaltningsfee, som foreningen har betalt til forvaltningsselskabet. 2. Andre finansielle indtægter 2014* Realiserede finansielle indtægter, aktier Realiserede finansielle indtægter, obligationer Realiserede finansielle indtægter, derivater Realiserede finansielle indtægter, renter Realiserede finansielle indtægter, i alt Urealiserede finansielle indtægter, aktier Urealiserede finansielle indtægter, obligationer Urealiserede finansielle indtægter, renter Urealiserede finansielle indtægter, i alt Andre finansielle indtægter i alt *Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-loven) stiller skærpede krav til alternative investeringsfonde, hvilket medfører oplysninger i regnskabet omkring fordelingen af realiserede og urealiserede indtægter og omkostninger. Sammenligningstallene er ikke udarbejdet grundet dette ville medføre uhensigtsmæssigt store adm. konsekvenser.

19 Investeringsselskabet Artha Max A/S 17 Noter 3. Andre finansielle omkostninger ### 2014* Realiserede finansielle omkostninger, aktier Realiserede finansielle omkostninger, obligationer Realiserede finansielle omkostninger, derivater Realiserede finansielle omkostninger, øvrigt Realiserede finansielle omkostninger, i alt Urealiserede finansielle omkostninger, aktier Urealiserede finansielle omkostninger, obligationer Urealiserede finansielle omkostninger, derivater Urealiserede finansielle indtægter, i alt Andre finansielle omkostninger i alt *Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-loven) stiller skærpede krav til alternative investeringsfonde, hvilket medfører oplysninger i regnskabet omkring fordelingen af realiserede og urealiserede indtægter og omkostninger. Sammenligningstallene er ikke udarbejdet grundet dette ville medføre uhensigtsmæssigt store adm. konsekvenser. Pålydende værdi Nominel værdi Antal 4. Virksomhedskapital Virksomhedskapital , Bevægelser i virksomhedskapitalen Virksomhedskapital primo Kapitalforhøjelse Virksomhedskapital ultimo

20 ### Investeringsselskabet Artha Max A/S 18 Noter 5. Ejerforhold Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi: Pilgren ApS / Dronningholmsvej 14, 2840 Holte Sten & Grus Holding ApS / Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde V. Rørsgaard Trading A/S / Laplandsgade 4, 3, 2300 København S Anpartsselskabet af 11. juni 1997 / Ole Rømers Vej 11 / 6100 Haderslev Johs. Tandrup Metalvarefabrik Holding ApS / Gydevang 1, 3450 Allerød

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05.

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Max A/S

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2011 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved CVR-nr. 25 53 66 06 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere