Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer"

Transkript

1 Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

2 Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER GENEREL BESKRIVELSE AF UDBYDER PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER UDBUDSMATERIALETS OPBYGNING... 4 Tidsfrister og kontaktoplysninger... 4 Udbudsbetingelser... 4 Udkast til kontrakt... 4 Bilag 1 Samlede bilag... 4 Bilag 1a Underskrift og oplysninger... 4 Bilag 1b Nøgletal... 4 Bilag 1c Referenceliste... 4 Bilag 1d Afprøvning... 4 Bilag 1e - Registreringsskema... 4 Bilag 2 Tilbudsliste... 4 Bilag 3 Kravspecifikation... 4 Bilag 4 Varsling af sortiments- og prisændringer... 4 Bilag 5 Uddannelse- og konsulentbistand... 4 Bilag 6 Økonomisk opfølgning TIDSFRISTER OG KONTAKTOPLYSNINGER UDBUDDETS OMFANG OG VILKÅR OMFANG AFTALE OMSÆTNING FORMKRAV UDBYDERS FORBEHOLD PROCEDURER OG KONKURRENCEVILKÅR VILKÅR FOR AFGIVELSE AF TILBUD Udbudsform Alternative og sideordnet bud Tilbud afgivet af konsortier Sprogkrav Retsvirkninger af Tilbudsgivers forbehold TILBUDSBEHANDLING Åbning af indkomne tilbud Procedure for behandling af tilbud Underretning om valg af tilbud og kontraktindgåelse Udgifter ved tilbudsgivning Vareprøver Vareprøver til brug produkttesten Vareprøver til brug for Afprøvning EGNETHEDSKRITERIER TILDELINGSKRITERIET Afprøvning KRAVSPECIFIKATION TJEKLISTE UDKAST TIL KONTRAKT KONTRAKTGRUNDLAG Side 2 af 34

3 2. KONTRAKTENS OMFANG KONTRAKTENS VARIGHED TILDELING AF KONKRETE ORDRER BESTILLING AF PRODUKTER OG HÅNDTERING AF BEVILLINGER LEVERINGSBETINGELSER FØLGESEDDEL RETURVARER RESTORDRER OG RESTLEVERANCER UDGÅENDE PRODUKTER PRISER PRISREGULERING FAKTURERING BETALINGSBETINGELSER BONUS, GEBYRER, MV UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING OFFENTLIGE PÅBUD MILJØ ETIK OG SOCIALT ANSVAR KONTAKT MELLEM PARTERNE STATISTIK REKLAMATION UNDERLEVERANDØRER UDVIKLING AF INKONTINENSPLEJE MED VELFÆRDSTEKNOLOGI OG FOREBYGGELSE AF INKONTINENS ERSTATNING OG FORSIKRING OPFYLDELSESHINDRINGER, HERUNDER FORCE MAJEURE MISLIGHOLDELSE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER ANSVARSBEGRÆNSNING LOVVALG OG AFGØRELSE AF TVISTER TAVSHEDSPLIGT OG OFFENTLIGGØRELSE AF KONTRAKTEN OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER OG FORDRINGER KONTRAKTÆNDRINGER UNDERSKRIFT Side 3 af 34

4 1 Informationer til Tilbudsgiver 1.1 Generel beskrivelse af Udbyder Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner er et samarbejde mellem Hedensted, Horsens og Odder Kommuner og agerer som tovholder i forbindelse med gennemførelse af udbuddet. Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner varetager indtil indgåelsen af endelig kontrakt al kommunikation vedrørende udbuddet. Efter udbuddets afslutning handler de i udbuddet deltagende kommuner med den valgte tilbudsgiver som individuelle juridiske parter. De deltagende kommuner og Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner kaldes i nærværende dokument for Udbyder. 1.2 Personfølsomme oplysninger Nærværende udbud er omfattet af lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. Loven har til formål at sikre, at borgernes personfølsomme oplysninger behandles forsvarligt hos den offentlige forvaltning. Måtte udbuddet omfatte former for behandling af persondata, såsom registrering, opbevaring, redigering eller videregivelse, skal disse behandlinger ske i respekt af lovens ordlyd. Det præciseres, at der i forbindelse med udbudsprocessen og den senere effektuering af udbuddet, ikke uden samtykke fra borgeren kan videregives oplysninger til tilbudsvinderen fra de deltagende kommuner. Kommunerne er meget tilbageholdende med at videregive personfølsomme oplysninger, idet det ikke er nødvendigt i forhold til at byde ind på den i udbuddet omtalte ydelse. 1.3 Udbudsmaterialets opbygning Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter: Tidsfrister og kontaktoplysninger Udbudsbetingelser Udkast til kontrakt Bilag 1 Samlede bilag Herunder samles Bilag 1a Underskrift og oplysninger Bilag 1b Nøgletal Bilag 1c Referenceliste Bilag 1d Afprøvning Bilag 1e - Registreringsskema Bilag 2 Tilbudsliste Bilag 3 Kravspecifikation Bilag 4 Varsling af sortiments- og prisændringer Bilag 5 Uddannelse- og konsulentbistand Bilag 6 Økonomisk opfølgning Side 4 af 34

5 1.4 Tidsfrister og kontaktoplysninger Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet skal formuleres skriftligt. Det anbefales, at Tilbudsgiver fremsender spørgsmål så tidligt som muligt i tilbudsperioden, således der er tid til at svare på spørgsmålene og til at tage svarene til efterretning i udarbejdelsen af tilbud. Spørgsmålene skal sendes pr. og vil blive besvaret skriftligt. Alle spørgsmål og svar vil, i anonymiseret form, blive offentliggjort på Indkøbsfællesskabet HHOs hjemmeside under udbud aktuelle udbud: Tilbudsfrist Fristen for tilbudsafgivelse: Tilbuddet skal enten sendes pr. post eller afleveres personligt hos Indkøbsfællesskabet HHO. Tilbuddet skal være mærket og forsendelsen skal være lukket. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen vil tilbuddet ikke blive taget i betragtning. Ved personlig aflevering af tilbuddet til Indkøbsfællesskabet HHO vil Tilbudsgiver få en kvittering på, at tilbuddet er modtaget og hvornår. For aflevering af vareprøver se nærmere i afsnit 3. Forventet kontraktstart Frister og kontaktoplysninger Alle spørgsmål, der er modtaget senest den , kl vil blive besvaret. Spørgsmål, der er fremsendt senere, vil blive besvaret såfremt spørgsmålenes antal og kompleksitet ikke umuliggør det inden for svarfristen. Besvarelse af spørgsmålene vil i videst muligt omfang blive offentliggjort løbende, dog senest den , kl , som er 6 hele kalenderdage før tilbudsfristen. Spørgsmål sendes til følgende adresse: med emnet Spørgsmål udbud på inkontinens bleer. Tilbuddet skal senest afleveres d , kl Horsens Kommune, Indkøbsfællesskabet HHO lokale Rådhustorvet Horsens Att./Cc.: Susanne Bak Tilbud mærkes med: Tilbud EU udbud 2015/S XXX. Må kun åbnes af Indkøbsfællesskabet HHO. Normal åbningstid for kontoret er mandagonsdag kl , torsdag kl og fredag kl Forventet kontraktstart d Side 5 af 34

6 Udbudsbetingelser Den Udbudsbekendtgørelsens nummer: XXXX Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Side 6 af 34

7 2 Udbuddets omfang og vilkår 2.1 Omfang Udbuddet omfatter køb og levering af inkontinens bleer, underlag og fikseringstrusser til Udbyder, jf. Servicelovens 112. I begrænset omfang også efter 41. Leveringen foregår direkte til borgere med bevillinger. Der er på tidspunktet for offentliggørelse af udbuddet 1546 borgere i Horsens Kommune, 386 borgere i Odder Kommune og 874 borgere i Hedensted Kommune, der har en bevilling på bleer i henhold til Servicelovens 112. Jf. Servicelovens 112 har borgerne som udgangspunkt frit leverandørvalg, hvorfor der ikke kan garanteres en bestemt volumen på aftalen. Ordregivers erfaring er dog, at der inden for dette område anvendes Kommunens Leverandør. Hos Udbyder ønsker vi at sætte fokus på totalomkostningerne i forbindelse med indkøb af inkontinenspleje. Nærværende materiale vil således afspejle, at vi lægger stor vægt på tillægsydelserne i form af uddannelse, service, kvalitet af produkterne og bestillingssystemer der kan skabe overblik og gøre behandling af bevillinger let og overskueligt. Prisen er naturligvis også en vigtig faktor men vi tror på, at vi ved at medtage andre faktorer får den mest optimale aftale total set, som skaber større glæder hos borgerne og plejerne. 2.2 Aftale Aftalen udbydes som en rammeaftale, og aftalen vil blive indgået med én leverandør, således at leverandøren er eneleverandør inden for området. Udbyder kan uden videre trække på aftalen i dennes løbetid. 2.3 Omsætning Den estimerede omsætning af de produkter, som er omfattet af udbuddet, er opgjort på årsbasis og udgør samlet set kr. ekskl. moms. Den vedlagte tilbudsliste bilag 2, viser hvilke varer, der hovedsagligt efterspørges inden for aftalen. Det forventes, at alle de udbudte produkter som fremgår af tilbudslisten, vil dække mere end 80 % af det samlede behov. 2.4 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i originalt eksemplar samt 1 kopi, dvs. i alt 2 eksemplarer. Endvidere skal det samlede tilbud, inkl. alle bilag, vedlægges elektronisk på en CD-rom eller USB-nøgle, kompatibelt med Microsoft Office pakken eller PDF, dog skal Bilag 2 Tilbudsliste være vedlagt i Microsoft Excel kompatibelt format. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. Bilag 2 Tilbudsliste skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Side 7 af 34

8 2.5 Udbyders forbehold Den estimerede omsætning er cirkatal, der har baggrund i statistiske oplysninger fra tidligere regnskabsperioder og tjener alene det formål at give et indtryk af det mulige omfang. Alle de angivne mængder kan som udgangspunkt variere ubegrænset og være forskellige fra år til år i kontraktperioden. Den estimerede omsætning er under forbehold for kommunalbestyrelsens fortsatte bevilling til det pågældende område i kontraktperioden. Der kan under hele aftaleperioden frit tilmeldes bevillinger og afmeldes bevillinger. Udbyder har udbudt nærværende kontrakt under hensynstagen til gældende lovgivning, herunder udbudsreglerne. Såfremt en administrativ myndighed, herunder men ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller EuropaKommissionen, eller dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse /dom om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er overtrådt i forbindelse med tildeling af kontrakten med den konsekvens, at beslutning om tildeling af kontrakten annulleres, er Udbyder berettiget til med 3 måneders varsel at opsige kontrakten for fremtiden. Udbyder godtgør ikke tabt dækningsbidrag i rest kontraktperiode. Leverandøren vil blive holdt orienteret herom. Udbyders ret til at opsige kontrakten gælder selvom afgørelsen/dommen ankes. Endelig forbeholder Udbyder sig ret til, at indkøbe produkter uden for kontrakten, såfremt der er tale om specielle produkter inden for denne aftale, der ikke kan leveres eller erstattes af tilsvarende produkter fra den tilbudsgiver, der indgås kontrakt med. Det samme gælder, hvis et fagligt personale skønner, at Tilbudsgivers produkter ikke er brugbare i en konkret situation. I forbindelse med forberedelsen af nærværende udbud er det undersøgt, om der i Udbyders afdelinger og institutioner forekommer lokalt indgåede aftaler med andre leverandører. Indgåede, obligatoriske lokale aftaler, som på trods af det forberedende arbejde ikke er identificeret endnu, vil blive søgt afviklet i et samarbejde mellem Udbyder og vindende Tilbudsgiver. 3 Procedurer og konkurrencevilkår 3.1 Vilkår for afgivelse af tilbud Udbudsform Udbuddet gennemføres efter reglerne om offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet (Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige byggeog anlægskontrakter), som er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbudsforretningen er derfor omfattet af EU s udbudsregler. Dette medfører en forpligtelse til at følge en række formelle regler og procedurer i forbindelse med tildeling af kontrakt. Kontrakten vil blive indgået på baggrund af det udkast til kontrakt, der indgår i dette udbudsmateriale Alternative og sideordnet bud Der kan ikke afgives alternative eller sideordnet bud. Side 8 af 34

9 3.1.3 Tilbud afgivet af konsortier Tilbud kan afgives af konsortier. Et konsortium er et samarbejde eller en sammenslutning mellem to eller flere virksomheder. I et konsortium kan virksomhederne lægge deres tekniske, faglige, økonomiske og finansielle formåen sammen. Såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal tilbuddet indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltagere i konsortiet samt bemyndigelse til at en deltager i konsortiet ubegrænset kan forpligte alle medlemmer i konsortiet ved sin underskrift. Ved tilbud afgivet af konsortier skal oplysningerne, der kræves jf. egnethedskriterierne, gives for hver deltager i konsortiet. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsortiedeltagers vedkommende, vil tilbuddet ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysningerne kan have indflydelse på egnethedsvurderingen og vil efter omstændighederne kunne medføre, at den pågældende konsortiedeltagers kompetencer (økonomiske og tekniske) ikke kan indgå i tilbudsvurderingen. Tilbuddet er således kun ukonditionsmæssig, såfremt der mangler oplysninger fra alle konsortiedeltagere. I tilbud afgivet af konsortier skal det sikres, at ordretilgang og fakturering behandles ens af alle konsortiets medlemmer. Såfremt Tilbudsgiver afgiver tilbud som et konsortium, kan Tilbudsgiver bede Udbyder om en formular til udfyldelse af erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltagere i konsortiet, samt bemyndigelse til at en deltager i konsortiet ubegrænset kan forpligte alle medlemmer i konsortiet ved sin underskrift. Ovennævnte krav til konsortier gælder kun, hvor flere virksomheder i fællesskab afgiver tilbud og omfatter således ikke virksomheder, der skal fungere som underentreprenør/underrådgiver/samarbejdspartner til en Tilbudsgiver Sprogkrav Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og aftaleperioden skal være på dansk. Produktblade, manualer og lignende kan imidlertid accepteres på svensk, norsk og engelsk, såfremt der ikke eksisterer danske udgaver. Såfremt Udbyder måtte kræve det, skal Tilbudsgiver oversætte disse til dansk. Udgifter forbundet hermed, er Udbyder uvedkommende Retsvirkninger af Tilbudsgivers forbehold Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet medfører, at Udbyder har pligt til at se bort fra tilbuddet. Grundlæggende elementer er elementer, som direkte eller indirekte er beskrevet som ufravigelige i udbudsmaterialet, herunder også kontrakten. Ved forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Udbyder ret til, at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Udbyder pligt til at se bort fra tilbuddet. Såfremt Tilbudsgiver tager forbehold over for mindstekrav i kravspecifikationen, vil tilbuddet blive anset for ukonditionsmæssigt og derfor blive forkastet af Udbyder. Side 9 af 34

10 Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet inden for fristen, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås, jf. afsnit 1.4 Tidsfrister og kontaktoplysninger. Tilbudsgiver bør således nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Udbyder er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Tilbudsgiver skal i særlig grad være opmærksom på forbehold, såfremt Tilbudsgiver vedlægger sine standardbetingelser i sit tilbud. 3.2 Tilbudsbehandling Åbning af indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen Procedure for behandling af tilbud Tilbudsgiver vil som udgangspunkt ikke blive orienteret i vurderingsprocessen, før der er truffet beslutning om tildeling af kontrakten. De indkomne tilbud vil blive behandlet efter nedenstående procedure. Egnethedskriterier: Indledningsvis vurderes om tilbuddene er konditionsmæssige i forhold til den anførte dokumentation under egnethedskriterierne. Det vil sige, at det kontrolleres, om de efterspurgte bilag er vedlagt. Herefter vurderes Tilbudsgivers egnethed i forhold til aftalen, der er afgivet tilbud på. Mindstekrav og krav til tilbudslisterne: I anden omgang vurderes tilbuddets konditionsmæssighed i forhold til overholdelse af de opstillede mindstekrav i udbudsmaterialet, herunder blandt andet om tilbudslisten er udfyldt korrekt. Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses det pågældende tilbud for ikke-konditionsmæssig. Tildeling af kontrakt: I tredje omgang vurderes tilbuddene i forhold til tildelingskriteriet samt ved en vurdering af de opstillede krav vedr. vareprøver og den praktiske afprøvning, jf. 5. På baggrund heraf træffes beslutning om tildeling af kontrakten. Der gøres igen opmærksom på, at der er en pligt til at se bort fra tilbuddet, hvis det indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer og ret til at se bort fra tilbuddet ved forbehold for ikkegrundlæggende elementer Underretning om valg af tilbud og kontraktindgåelse Gennemgang og vurdering af tilbuddene er planlagt til perioden uge 15 til uge 19 i Side 10 af 34

11 Når der foreligger en afgørelse, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om tildelingsbeslutningen, jf. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne med videre af 12. maj 2010 med senere ændringer om samtidig underretning af samtlige ansøgere, tilbudsgivere med videre. Det præciseres, at i henhold til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne med videre 3, stk. 1, må der tidligst underskrives kontrakten efter udløb af standstill-perioden på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor underretningen er afsendt elektronisk til alle tilbudsgivere om valg af leverandører. Det vil sige kontrakten underskrives tidligst på 12. dagen fra fremsendelse af underretning. Der vil endvidere ske offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til de gældende regler for offentliggørelse af indgåede kontrakter Udgifter ved tilbudsgivning Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Udbyder uvedkommende. Modtagne tilbud vil ikke blive returneret eller udleveret efter endt tilbudsvurdering. 3.3 Vareprøver Til brug for vurdering af underkriterierne, jf. tildelingskriteriet afsnit 5 af de indkomne tilbud skal Tilbudsgiver i forbindelse med udbuddet levere vareprøver til Udbyder. Der skal leveres produkter til en produkttest og til en afprøvningsperiode. Vareprøverne skal leveres vederlagsfrit, og returneres som udgangspunkt ikke. 3.4 Vareprøver til brug for produkttesten. Til produkttesten skal der skal indleveres 2 stk. vareprøver af hvert tilbudt produkt på den obligatoriske tilbudsliste. Vareprøverne skal afleveres sammen med tilbuddet. Vareprøverne, der leveres til produkttesten, skal opfylde følgende: Vareprøverne skal svare nøjagtigt til de tilbudte produkter på tilbudslisten. Vareprøverne skal være tydeligt mærket med Tilbudsgivers navn, positionsnummer fra tilbudslisten og nøjagtig varebeskrivelse svarende til oplysningerne på tilbudslisten. Udbyder gennemgår de afleverede vareprøver. Mangler vareprøver eller dele af vareprøver får Tilbudsgiver mulighed for at efterlevere de manglende vareprøver på et nyt tidspunkt i uge 16. Kan Tilbudsgiver ikke levere alle de efterspurgte vareprøver eller er vareprøverne mangelfulde er Tilbudsgivers tilbud ikke ukonditionsmæssige, men Tilbudsgiver vil i stedet opnå den dårligste pointscore for de pågældende produkter der ikke leveres i forbindelse med evalueringen. 3.5 Vareprøver til brug for Afprøvning. Vareprøverne til brug for afprøvning skal ikke leveres sammen med tilbuddet. Det forventes, at vareprøverne skal afleveres i uge 16 på [indsæt adresser] Side 11 af 34

12 Udbyder kontakter Tilbudsgiver i uge 15 med henblik på at aftale nøjagtigt tidspunkt og sted for aflevering af vareprøver. Vareprøverne bestemmes efter den type produkter testpersonerne vurderes at skal bruge, jf. Bilag 1d Afprøvning. 4 Egnethedskriterier Tilbudsgiver henstilles til at medsende dokumentation jf. nedenstående. Dokumentationen anvendes til vurdering af Tilbudsgivers egnethed til at løfte den udbudte opgave. Hvis den medsendte dokumentation sår berettiget tvivl om Tilbudsgivers egnethed til at løfte opgaven, forbeholder Udbyder sig således ret til at afvise Tilbudsgiver. Tilbudsgivers personlige forhold Underskrevet tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, samt hvorvidt Tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene nævnt i artikel 45, stk. 1 samt art. 45, stk. 2, litra a-c samt litra e-f i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Mindstekrav: - Tilbudsgiver må højst have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på DKK. - Tilbudsgiver må ikke befinde sig i blot en af udelukkelsesgrundene i art. 45, stk. 1 og stk. 2, litra a-c samt litra e-f. I disse tilfælde vil Tilbudsgiver blive udelukket. Fortrykt formular findes som Bilag 1a Underskrift og oplysninger. Udbyder forbeholder sig ret til inden aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, maksimalt 3 måneder gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at den vindende Tilbudsgiver ikke befinder sig i de i udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f anførte situationer. Økonomisk og finansiel formåen Oplysninger om Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen skal være oplysninger for den virksomheds CVR-nr., som byder på opgaven og står for udførelsen, medmindre der foreligger en ubetinget støtteerklæring fra en anden virksomhed. Revisorpåtegnet årsregnskab for Tilbudsgivers senest afsluttede årsregnskab. Revisors kommentarer til regnskabet skal fremgå af det medsendte. Der skal fremsendes ét eksemplar af det efterspurgte årsregnskab. Revisorattesteringen skal være af registreret eller statsautoriseret revisor. Udover årsregnskabet skal nøgletal fra de seneste 2 regnskabsår fremgå af Bilag 1b Nøgletal. Såfremt Tilbudsgiver ikke kan fremlægge årsregnskab for det senest afsluttede regnskabsår f.eks. på grund af tidspunktet for Tilbudsgivers etablering, kan Tilbudsgiver blot vedlægge udfyldt, men i dette til- Side 12 af 34

13 fælde revisorattesteret Bilag 1b Nøgletal. Revisorattestering skal foretages af registreret eller statsautoriseret revisor. I dette tilfælde skal der minimum være nøgletal for 1 år. Det senest afsluttede årsregnskab samt nøgletallene skal være retvisende. Tilbudsgiver kan oplyse Udbyder om forhold, der ligger til grund for, at regnskabet og/eller nøgletallene ikke er retvisende. De negative eller positive ændringer kan således indgå i vurderingen af Tilbudsgivers egnethed. Disse oplysninger kan gives i Bilag 1b Nøgletal. Teknisk og faglig formåen Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de seneste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Ved sammenlignelige leveringer forstås opgaver inden for samme fagområde med omtrent samme leveringsbetingelser. Der skal dog være minimum være én reference, som dokumenterer at Tilbudsgiver er bekendt med at levere varer på bevilling til borgeres hjemmeadresser. Det skal være leverancer, hvor det også har været et krav, at der skulle ydes konsulentbistand. Det er uden betydning, om leverancen er foretaget til det offentlige eller en privat virksomhed. Følgende oplysninger skal angives: o Beskrivelse og omfang af sammenlignelige leveringer o Tidspunkt/periode for levering o Kontaktperson (navn, tlf.nr., ) Fortrykt formular findes som Bilag 1c Referenceliste, som skal anvendes. Der skal angives 3 referencer. Tilbudsgiver vil ikke være ukonditionsmæssig, hvis denne indfører flere referencer end de angivne 3. Såfremt Tilbudsgiver ønsker, at en underleverandørs økonomiske, finansielle og/eller tekniske kapacitet skal indgå i bedømmelsen af Tilbudsgivers egnethed til at udføre kontrakten, skal underleverandøren afgive en støtteerklæring. Støtteerklæringen kan rekvireres på Udbyders hjemmeside: Ved støtteerklæring dokumenterer Tilbudsgiver, at denne er berettiget til at råde over underleverandørens økonomiske, finansielle og/eller tekniske kapacitet for den del af opgaven, som underleverandøren forventes at udføre. Støtteerklæringen skal afleveres rettidig sammen med tilbuddet, for at den kan indgå i tilbudsevalueringen. 5 Tildelingskriteriet Kontrakten vil blive tildelt den Tilbudsgiver, der afgiver det for Udbyder økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Underkriterium Totaløkonomi, herunder vil der blive foretaget en vurdering af: - Produktpris** Vægtning i procent 40 % Fordelt med 30 % pro- Side 13 af 34

14 - Udbyders beregnede lønomkostninger ved hjulpne skift. Der vurderes ud fra den samlede omkostning for kommunerne ved den tilbudte inkontinensløsning. Totaløkonomien beregnes med udgangspunkt i afprøvning af hjulpne skift. Der gennemføres en nærmere beskrevet afprøvning på en gruppe borgere, der behøver hjælp til deres inkontinenspleje. Der vil kvantitativt blive målt på skiftefrekvens og antal opståede lækager. Totaløkonomi beregnes som summen af følgende: Produktpris. Beregnes i forhold til de tilbudte stykpriser multipliceret med de skønnede omsætningstal, anført på tilbudslisten. Udbyders beregnede lønomkostninger ved hjulpne skift. Beregnes på baggrund af kvantitative tests udført i henhold til afprøvningen. Testens lønomkostninger opgøres som: Omkostninger ved skift: (antal skift x 7 minutter) / 60 x Timeløn (500 kr.). Yderligere omkostninger ved lækager: (antal lækager i forbindelse med skift på testpersoner x 13 minutter) / 60 x timeløn (500 kr.). Testens lønomkostninger omregnes herefter til Udbyders samlede lønomkostninger ved hjulpne skift (beregnet som 50 % af alle borgere med bevilling). duktpris og 70 % totalomkostning. Kvalitet Produkternes kvalitet vurderes ud fra nedenstående evalueringsparametre: 25 % Evalueringsparametre: 1. Pasform 2. Elasticitet 3. Komfort 4. Diskretion 5. Ergonomi og arbejdsbelastning ved hjulpne skift 6. Hudvenlighed 7. Brugervenlighed 8. Lækagesikkerhed For konkurrenceparametre under hvert evalueringsparameter henvises til Bilag 3 Kravspecifikation under fanen konkurrenceparametre. Evalueringsparametrene vurderes ud fra produkttesten. Endvidere vil en kvalitativ analyse af plejepersonalets oplevede kvalitet og effektivitet i de tilbudte løsninger indgå. Denne analyse foretages med baggrund i de tilbagemeldinger personalet afgiver i forbindelse med afprøvningen under underkriteriet totaløkonomi men ud fra samme evalueringsparametre. Uddannelse/konsulentbistand Brugergruppen vil evaluere underkriteriet ud fra en faglig vurdering af i hvor 20 % Side 14 af 34

15 høj grad tilbudsgivers besvarelse lever op til eller overgår Udbyders behov. Brugergruppen vil evaluere dette underkriterium ved at forholde sig til nedenstående parametre, samt i hvilken grad disse vurderes at have betydning for borgers livskvalitet, medarbejdernes arbejdsmiljø samt effektiviteten i inkontinensplejen. Evalueringsparametre: 1. Anvendelse af netværk og forslået struktur omkring dette. 2. Tilbudte netværksmøder samt det faglige indhold heri. 3. Kvantitet og kvalitet i tilbudte kompetenceudviklingsplaner, og hvordan tilbudsgiver sikrer viden til de forskellige niveauer i kommunen. 4. Bredden af den tilbudte uddannelse, herunder hvordan tilbudsgiver vil sikre uddannelse af nye medarbejdere og vikarer. 5. Hvordan tilbudsgiver vil sikre information om produktændringer og nye tiltag til Udbyders personale. 6. Tilbudsgivers måde at tilrettelægge kursusaktiviteterne. 7. Hvordan tilbudsgiver vil dokumentere resultaterne af de tilbudte indsatser. 8. Tilbudsgivers indsats for at sikre forebyggelse på området. 9. Hvordan tilbudsgiver vil sikre, at den nyeste viden indenfor inkontinens altid bliver formidlet. 10. Den oplevede konsulentbistand i forbindelse med afprøvningen Økonomisk opfølgning. Brugergruppen vil vurdere de tilbudte rådgivende konsulentydelser til kommunens ledere og medarbejdere, herunder de rapporter (årsrapport og årsplan) tilbudsgiver kan præsentere, med det formål at kunne sikre fokuseret forbrugsopfølgning og løbende forbrugsoptimering ud fra en faglig vurdering af i hvor høj grad tilbudsgivers besvarelser lever op til eller overgår Udbyders behov. Evalueringsparametre: 1. Antal økonomiske netværks-/opfølgningsmøder og tilbudsgivers måde at tilrettelægge opfølgningsmøderne på. 2. Det tilbudte opfølgningssystem for forbrug pr. borger samt den tilbudte rådgivning og assistance i forbindelse med analyse af forbrugsmønstre og frekvens. 3. Rapporter på hel- og halvårsbasis, der dokumenterer og beskriver udvikling i aktiviteter, forbrug samt totaløkonomisk udvikling. Bilag 5 kan bruges til udfyldelse. 15 % Bilag 6 kan bruges til udfyldelse Side 15 af 34

16 ** Ved bedømmelsen af prisen, vil der blive lagt vægt på de af Tilbudsgiver oplyste priser jf. nedenfor. ** Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter og gebyrer. ** Tilbud skal afgives ved udfyldelse af Bilag 2 Tilbudsliste ** Tilbuddet skal dække alle krav i udbudsmaterialet og alle ydelser tilbudt af Tilbudsgiver under underkriterierne. Timelønnen på 500 kr. givet i ligningen under totaløkonomi er givet af fritvalgsdatabasen. Minutterne i de anførte ligninger under totaløkonomien er givet til 7 minutter pr. skift. Når lækager finder sted tager skiftet yderligere 10 minutter, samt tiden med håndtering af vasketøj på 3 minutter. Der skal gives tilbud på minimum 90 % af varelinjerne. Såfremt alle tilbudsgivere ikke byder ind på en varelinje, anses denne for at være udgået, og vil således ikke indgå i minimumskravet på 90 %. Såfremt der ikke er givet tilbud på en varelinje af en tilbudsgiver (men at tilbudsgiver har udfyldt over de krævede 90 % af varelinjerne), vil dette blive betragtet som et forbehold, som prissættes af Udbyder. Dette vil være højeste pris, tilbudt af de øvrige tilbudsgivere, da dette forventes at dække den udgift, Udbyder vil få ved at købe ved en anden leverandør. 5.1 Afprøvning Til brug for beregning af totaløkonomi gennemføres en afprøvning. Afprøvningen kommer til at foregå på 2 plejecentre og vil strække sig over knap 2 uger for hver tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal levere den nødvendige mængde bleer til afprøvningen omfattende borgere til de i alt 8 døgn, hvor afprøvningen forestår. Bleerne skal leveres uden beregning for Udbyder. Afprøvningen vil for alle indkomne tilbud foregå på den samme gruppe borgere, for at sikre et ensartet grundlag. Personalet vil blive udstyret med vedlagte registreringsskemaer for hver enkelt borger, som løbende skal udfyldes i forbindelse med den daglige inkontinenspleje. Afprøvningen vil gennemføres på borgere der har behov for hjælp til deres inkontinenspleje. Se de to skemaer i bilag 1e. Første uge starter med en grundig introduktion fra Tilbudsgiver til det involverede personale og eventuelt borger. Hele ugen er en tilpasningsuge, således at uhensigtsmæssigheder i produktvalg samt personalets og borgerenes usikkerhed ved en ny produktserie får mindst mulig indflydelse på den samlede vurdering. Undervisning og valg af produkter i samarbejde med plejepersonalet vil foregå i den indledende del af afprøvningen. Dette er ligeledes uden omkostninger for Udbyder. Efter introduktion og valg af produkter deltager tilbudsgiver ikke i den videre afprøvning. I anden uge vil selve afprøvningen på borgere og registrering af data finde sted. Selve registreringen kommer til at foregå på 3 hverdagsdøgn. Nærmere om afprøvning i Bilag 1d. Der gøres opmærksom på, at en tilbudsgiver ikke må møde op imens testperioden er i gang for en anden tilbudsgiver. Udbyder afslutter forløbet med den første tilbudsgiver, inden den næste tilbudsgivers produkter skal afprøves. Side 16 af 34

17 6 Kravspecifikation I nærværende afsnit angives forhold vedrørende Bilag 3 Kravspecifikation. I kravspecifikationen indgår både mindstekrav samt konkurrenceparametre. Mindstekrav er krav, der skal være opfyldt for at tilbuddet kan anses som konditionsmæssigt. Konkurrenceparametrene konkurreres der på. Såfremt der er tvivl vedrørende forståelsen af et mindstekrav opfordres Tilbudsgiver til at stille spørgsmål, jf. 1.4 Tidsfrister og kontaktoplysninger. Side 17 af 34

18 7 Tjekliste Følgende huskeliste er ment som en hjælp til Tilbudsgiverne for at gøre det mere overskueligt at aflevere et tilbud, der opfylder de nødvendige formkrav. Det anbefales derfor at gennemgå huskelisten. Formkrav Krav til materiale Beskrivelse Afleveringssted: Tilbud skal afleveres pr. , sendes pr. post eller afleveres personligt til: Horsens Rådhus Indkøbsfællesskabet HHO, lokale Rådhustorvet Horsens Att./Cc.: Susanne Bak Tilbud skal indleveres i: Et originalt eksemplar + 1 kopi Elektronisk kopi: Sammenslutninger af tilbudsgivere: Støtteerklæring Tilbuddet inkl. alle bilag skal vedlægges på enten USB-nøgle, CD-ROM eller tilsvarende fysisk medie i format der er kompatibelt med Microsoft Office pakken eller i pdf-format, dog skal Bilag 2 Tilbudsliste være vedlagt i Microsoft Excel kompatibelt format. Hvis der bydes som et konsortium, skal samtlige deltagere give samtlige oplysninger under afsnit 4 Egnethedskriterier, og der skal angives med hvilken konsortiedeltager der kan føres afklarende drøftelser med virkning for alle deltagere i konsortiet. Såfremt der skal vurderes på en underleverandør i egnethedsvurderingen, skal der rekvireres en støtteerklæring hos Udbyder, som skal udfyldes og indsendes sammen med tilbuddet Bilag Dokumentation / Titel Bilag 1a Underskrift og oplysninger Bilag 1b Nøgletal Bilag 1c Referenceliste Bemærkninger Udfyld kontaktoplysninger og underskriv bilaget. Udfyldes og medsendes. Såfremt regnskabet ikke kan revisorattesteres skal nøgletallene revisorattesteres. Udfyld de krævede felter og medsend det udfyldte bilag. Side 18 af 34

19 Bilag 1d - afprøvning Bilag 1e - registreringsskema Bilag 2 Tilbudsliste Bilag 3 Kravspecifikation Regnskab Til orientering Til orientering Udfyld de krævede felter og medsend det udfyldte bilag. Udfyld de krævede felter og medsend det udfyldte bilag. Årsregnskab /årsrapport for seneste afsluttede regnskabsperiode skal medsendes. Regnskabet skal være revisorattesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor og revisionspåtegningen skal fremgå. Bilag 4 Varsling af sortiments- og prisændringer Bilaget bruges såfremt der er sortiments- eller prisændringer under kontraktforløbet, og skal ikke udfyldes eller medsendes. Beskrivelse/besvarelse til underkriterierne Underkriterier Bemærkninger Totaløkonomi Udfylde Tilbudslisten og levering af vareprøver til afprøvning jf. afsnit 3.5 Kvalitet Vareprøver jf. afsnit 3. Uddannelse/Konsulentbistand Økonomisk opfølgning Beskrivelse vedlægges tilbuddet. Bilag 5 kan benyttes. Beskrivelse vedlægges tilbuddet. Bilag 6 kan benyttes. Side 19 af 34

20 8 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Udbyder i forbindelse med en eventuel kontraktindgåelse. Rammekontrakt om Levering af inkontinens produkter mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Leverandøren) og [Kommune] [Adresse] [Postnr.] [By] (herefter kaldet Ordregiver) Side 20 af 34

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser til borgere ved Vejen Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2007 BRYSTPROTESER Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbud af levering af 800 liter glasbeholdere til Københavns Kommune

Udbud af levering af 800 liter glasbeholdere til Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Udbud af levering af 800 liter glasbeholdere til Københavns Kommune Udbudsbetingelser 19. maj 2015 Udbudsbetingelser, 800 l glasbeholdere Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Udbudsbetingelser Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1 Udbudsbetingelser Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser Version 1 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere