Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem"

Transkript

1 Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt leverandøren)

2 Indholdsfortegnelse Rammeaftale Formål Definitioner Aftalegrundlag Aftaleperioden Rammeaftalens omfang Implementering og krav til leverandøren Kontakt mellem kommunen og leverandøren Bestilling af produkter E-handel, kataloger og prislister Leveringsbetingelser Følgeseddel Returvarer Priser Prisregulering Elektronisk fakturering Betaling Ændring af produktsammensætning Produkter der udgår af sortimentet Kvalitetssikring Statistik Erstatningsansvar Erhverv- og produktansvarsforsikring Love, myndighedskrav mm Tavshedspligt, aktindsigt, reference og markedsføring Data og datasikkerhed Underleverandører Konsortium

3 28. Miljø Socialt ansvar Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Misligholdelse Væsentlig misligeholdelse Ophør af rammeaftalen (ophævelse og opsigelse) Konkurs Force majeure Fortolkning af rammeaftalen og tvistløsning Aftaleændringer Underskrift Bilag: 1. Kravspecifikation 1.1 Svarskema - dental 2. Tilbudsliste 3. Oversigt over E-handel 4. Oversigt over kontaktpersoner 3

4 1. Formål Formålet med nærværende rammeaftale samt tilhørende bilag 1 4 (herefter samlet benævnt rammeaftalen) er at regulere forholdet mellem Kommunen og Leverandøren i forbindelse med Leverandørens varetagelse af levering af dentalprodukter til tandbehandling Rammeaftalen baserer sig på et samlet udbud med 11 kommuner, hvorefter der er indgået enslydende rammeaftaler med hver enkelt Kommune. 2. Definitioner Arbejdsdag Bestillere Mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Personer, der har ret til at bestille på vegne af Kommunen. Data Al information, alle oplysninger, resultater, undersøgelser og dokumenter m.v., som Leverandøren modtager, tilvejebringer eller udarbejder i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen. Kontaktperson Kontraktansvarlig Leverandørens samlede Tilbud Rammeaftalen Tilbudsliste Udbudsmaterialet Underleverandør med forpligtende deltagelse Person som er bindeled mellem Leverandør og Kommunen i forbindelse med den daglige drift. Person som er bindeled mellem Leverandøren og Kommunen i forbindelse med kontraktretlige forhold, herunder ændringer til rammeaftalen. Leverandørens tilbud, inkl. samtlige dokumenter og bilag der er indleveret i forbindelse med udbudsforretningen. Nærværende rammeaftale inkl. bilag med alle senere ændringer og tillæg. Den del af udbudsmaterialet, hvor Leverandøren har udfyldt sit tilbud og pris tilbud. Alt materiale der er udsendt af Kommunen i udbuddet, herunder udbudsbetingelser, kravspecifikation, udkast til rammeaftale, bilag spørgsmål og svar, eventuelle rettelsesblade og anden information der er udsendt i processen. Underleverandører med hvem Leverandøren har indgået en forpligtende aftale om, at den pågældende stiller sine tekniske og/eller økonomiske ressourcer og kompetencer til rådighed for Leverandøren. Dvs. underleverandør, som Leverandøren helt eller delvist baserer sin egnethed og/eller sit tilbud på. En forpligtende underleverandør vil typisk besidde kompetencer, der er nødvendige for projektets gennemførelse, og som således supplerer Leverandørens kompetencer. 4

5 3. Aftalegrundlag Rammeaftalen er indgået efter gennemført EU-udbud i overensstemmelse med EU's udbudsregler, jf. Rådets direktiv nr.2004/18/ef af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Rammeaftalen beskriver Kommunens og Leverandørens forpligtigelser og rettigheder. Aftalegrundlaget udgør følgende i prioriteret rækkefølge. jf. endvidere rammeaftalens punkt vedr. fortolkning af rammeaftalen pkt. 36: Rammeaftalen inklusive bilag, dateret den [xx.xx.20xx] Udbudsmaterialet Spørgsmål og svar dateret den xx.xx.2014 Leverandørens tilbud, dateret den xx.xx.2014 Såfremt andet ikke er bestemt i rammeaftalen, gælder Købelovens regler. Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder således ikke anvendelse. 4. Aftaleperioden Rammeaftalen indgås for perioden og udløber med en option for Kommunen på forlængelse i op til yderligere 1 x 12 måneder. Kommunen giver senest 3 måneder før rammeaftalens udløb meddelelse til Leverandøren, såfremt Kommunen ønsker at gøre brug af optionen. Rammeaftalen træder dog først i kraft, når Leverandøren har fremsendt et korrekt elektronisk varekatalog. I fald optionen ønskes benyttet, vil rammeaftalen blive forlænget på uændrede vilkår. Såfremt optionen ikke ønskes benyttet, udløber rammeaftalen automatisk ved udløbsdato. 5. Rammeaftalens omfang Rammeaftalen omfatter køb og levering af dentalprodukter til tandbehandling. Det forudsættes, at Leverandøren til enhver tid er leveringsdygtig i samtlige de produkter, der er omfattet af rammeaftalen. Leverancernes omfang bestemmes af de bestillinger, som de enkelte bestillere i Kommunen løbende afgiver. Kommunen forbeholder sig ret til at udvide eller indskrænke antallet af leveringssteder, eksempelvis i forbindelse med etablering af nye enheder, nedlæggelse/sammenlægning af enheder samt beslutninger om omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger etc. Rammeaftalen er eksklusiv i forhold til tilbudslisten, men Kommunen er ikke forpligtet til at aftage et vist minimum hos Leverandøren. 5

6 6. Implementering og krav til samarbejde Leverandøren skal deltage aktivt med implementering af rammeaftalen bl.a. ved at være behjælpelig med konvertering af tidligere køb 1 til 1 til tilbudslisten for Kommunens klinikker. Leverandøren og Kommunen vil loyalt samarbejde om rammeaftalens opfyldelse, herunder loyalt udveksle information, data og dokumentation i det omfang, det er relevant for rammeaftalens opfyldelse. Leverandøren skal loyalt henvise Kommunens bestillere til den udbudte tilbudsliste og er således forpligtet til at søge forbruget placeret på tilbudslistens varenumre. Leverandøren skal på anmodning af Kommunen kunne redegøre compliance i forhold til køb på/uden for tilbudslisten. Leverandøren har ansvar for straks at kontakte Kommunens indkøbsfunktion i det tilfælde, at der købes for mere en 20 % uden for tilbudslistens varenumre. 7. Kontakt mellem Kommunen og Leverandøren Leverandøren og Kommunen skal gensidigt orientere hinanden ved ændringer i kontaktoplysninger. De af Kommunen og Leverandøren udpegede personer/afdelinger skal sikre formidling af det fornødne samarbejde og den nødvendige kommunikation. Eventuelt besøg på Kommunens adresser skal aftales i forvejen og direkte med bestilleren, og det kan kun ske efter forudgående accept fra den kontraktsansvarlige medmindre andet aftales med kontraktansvarlige. Leverandørens personale skal agere professionelt i forbindelse med kontakt til Kommunen. Kommunens kontaktperson(er): (stilling og tlf.: Leverandørens kontaktperson(er): (stilling og tlf.: 8. Bestilling Bestilling skal fortrinsvist ske ved Kommunens e-shop, og Leverandørens online e- shop med lukket adgang til tilbudslisten. Inden for Leverandørens normale åbningstid skal bestiller endvidere have mulighed for at afgive bestilling pr. telefon. Ved telefonisk henvendelse skal Leverandøren henvise til Kommunens tilbudsliste med oplysning om prisdifference ved sammenlignelige varer (konvertering) og oplyse bestiller, hvis vedkommende fortsat kræver varer uden for tilbudslisten. Leverandøren er forpligtet til at notere på bestillingen, såfremt bestiller fortsat kræver at bestille vare uden for tilbudslisten. Ved ikke konverterbare varer skal billigst mulige alternativ tilbydes. Leverandøren skal kunne modtage og gennemføre akutte bestillinger og leveringer mod et mindre gebyr, jf. Leverandørens tilbud, bilag 2, Tilbudslisten. Bestilleren oplyser ved bestilling, navn, adresse samt EAN-nummer, som Leverandøren er forpligtet til at angive på følgeseddel. Hvis det ikke oplyses af bestiller selv, skal Leverandøren anmode om det. 6

7 Såfremt Leverandøren har restordre på de bestilte produkter og produkterne dermed ikke kan leveres inden for den aftalte tid, skal Leverandøren omgående tilbyde at levere andre tilsvarende eller bedre produkter uden meromkostninger for Kommunen. 9. E-handel, kataloger og prislister Det er et krav, at Leverandøren kan e-handle med Kommunens e-handelssystem samt at Leverandøren løbende og efter Kommunens behov vederlagsfrit stiller tilpassede elektroniske kataloger og prislister til rådighed. Kravet gælder også, såfremt Kommunen i aftaleperioden implementerer e-handel, eller overgår til et andet e-handelssystem. Krav til kataloger i forbindelse med Kommunens e-handelssystem fremgår af Bilag 3. Det forudsættes, at Leverandøren i aftaleperioden både i elektronisk form via elektronisk katalog, og excel-ark samt i papirform (hvor det er aktuelt) sikrer, at Kommunen til enhver tid er opdateret med de rigtige aftalepriser samt produktsortiment med tilhørende billeder og fyldestgørende beskrivelse af produkterne. Leverandøren er således ansvarlig for at sikre, at opdaterede prislister er korrekte og fyldestgørende ift. tilbudslisten fra det gennemførte udbud. Leverandøren skal inden rammeaftalens ikrafttræden have afleveret et elektronisk varekatalog. Såfremt der er fejl og mangler herunder i billederne og i de fyldestgørende beskrivelser i det fremsendte varekatalog, vil det blive afvist af Kommunen. Leverandøren skal senest 5 arbejdsdage efter afvisning uploade et nyt varekatalog tilrettet efter Kommunens anvisninger. 10. Leveringsbetingelser Leveringsbetingelse er frit leveret efter konkret bestilling på den i bestillingen anviste plads. Hvis der ikke er anvist plads, er Leverandøren ansvarlig for at få oplyst leveringsadresse af bestiller. Produkter der bestilles inden kl.15.00, skal leveres inden for max 2 arbejdsdage. Det vil sige, at en ordre afgivet mandag inden kl skal leveres senest om onsdagen. Akutlevering bestilt inden kl skal ske senest den efterfølgende hverdag kl.12 evt. mod et mindre gebyr på XX kr. jf. bilag 2, Tilbudsliste. Levering anses for opfyldt, når leverancen er leveret i rette kvalitet og kvantitet samt på rette tid og sted i henhold til bestillingen. Leverandøren har ansvar for at kunne dokumentere, at korrekt leveringen er sket. Den almindelige regel om undersøgelsespligt ved levering finder ikke anvendelse. 11. Følgeseddel Leverancerne skal ledsages af en følgeseddel, der for hver pakning nøjagtigt angiver den aftalte leveringsadresse, herunder EAN-nr., navnet på bestilleren, dato, antal, varetype, varenummer samt evt. restordrer. 12. Returvarer Ved fejlbestilling af produkter under rammeaftalen, giver leverandøren en 30 dages retureller ombytningsret, såfremt produkterne og emballagen er intakt. Ovenstående retur- og ombytningsret gælder ligeledes, hvis produkternes emballage er beskadiget ved levering. 7

8 Forsendelsesomkostninger mv. ved returnering/ombytning er for kommunens regning. Ved returnering af dentalprodukter sender Leverandøren inden 10 arbejdsdage en særskilt kreditnota. Ved Leverandørens fejllevering af produkter, er Leverandøren pligtig til uden ugrundet ophold, at afhente eller på anden måde foranledige tilbagetagelse af produkterne, uden beregning for Kommunen. 13. Priser Priserne anført i Leverandørens tilbud jf. bilag 2, Tilbudsliste og er i danske kroner, ekskl. moms, men inkl. told og øvrige afgifter, som måtte være gældende på tidspunktet for rammeaftalens underskrivelse. Ved lejlighedsvis tilbuds- og kampagnepriser, som er lavere end priserne i Leverandørens tilbud, skal det sikres, at produkterne tilbydes Kommunen til laveste pris. Køb på tilbuds- og kampagnepriser skal indgå i det årlige realiserede køb ved opgørelse af statistik. Denne regulering af prisen kan ske uanset bestemmelserne nedenfor. 14. Prisregulering Prisregulering kan kun finde sted én gang årligt, hver den 1. marts, første gang den 1. marts Prisregulering kan alene ske for fremtidige leverancer efter reguleringstidspunktet. Såfremt leverandøren ønsker at benytte muligheden for prisregulering, skal dette varsles kommunen senest den 1. januar med henblik på ikrafttræden efterfølgende 1. marts. En eventuel prisregulering skal ske i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks med udgangspunkt i september Priserne kan således forhøjes én gang årligt hver den 1. marts med den procentvise stigning i nettoprisindekset fra 1. september det foregående år til 1. september året før, dog således at prisstigningen ikke kan overstige udviklingen i Kommunernes Landsforenings udmeldte løn- og prisindeks for øvrige varer og anskaffelser for varekøb for tilsvarende periode. Ikke varslede, men fakturerede, prisstigninger skal hurtigst muligt, dog inden 10 arbejdsdage krediteres kommunen ved fremsendelse af kreditnota. Såfremt der vedtages ny lovgivning, herunder omlægning af skatter og afgifter, som påvirker leverandøren produktionsomkostninger, har leverandøren ret til en genforhandling af prisstrukturen. En sådan genforhandling skal baseres på detaljeret dokumentation, der godtgør en stigning i produktionsomkostningerne. Leverandøren kan alene kompenseres for den nettovirkning som ny lovgivning og omlægning af skatter og afgifter medfører. Påvirkes leverandørens direkte omkostninger i nedadgående retning, eksempelvis grundet faldende råvarepriser, skal dette komme Kommunen til gode, således at priserne anført i tilbudslisten reguleres tilsvarende nedad. Leverandøren skal på forlangende kunne dokumentere sine produktionsomkostninger over tid. 8

9 15. Elektronisk fakturering Fakturering kan tidligst fremsendes til Kommunen, når der er sket korrekt levering i henhold til den bestilling, fakturaen vedrører. Leverandøren kan således alene fremsende faktura for leverede produkter. Fakturering skal ske ved fremsendelse af elektronisk faktura i OIOUBL format, fx via Nemhandel, jf. lov nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger med senere ændringer, via EAN-nr., og skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts Yderligere oplysninger om elektronisk faktura findes på VIRK.dk. Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger: Rekvirent/bestiller (EAN - nummer) Rekvisitionsnummer, som bestillingen angiver Leverandørens navn, adresse og CVR.nr. Betalingsoplysninger Produktbetegnelse Omfang (den fakturerede mængde skal angives således, at der er fuld overensstemmelse med antallet af bestilte enheder, dvs. ikke som bestillingsmængden i alt.) Ved brug af Kommunens E-handelssystem må der ikke blandes varelinjer fra forskellig ordre på samme faktura Sigende varelinjer: Der må ikke indsætte ekstra varelinjer med ekstra oplysninger som. fx i henhold til katalog, der må ikke benyttes forkortelser, der må ikke bruges omvendt ordstilling fx bor diamant ) Varenummer (som angivet i Leverandørens tilbud) Dato for levering Fakturabeløb (som er fuldstændig identiske med de priser, som er fastsat i aftalen.) UNSPSC-kode De elektroniske fakturaer skal sendes til EAN nr. oplyst af bestilleren ifbm. afgivelse af bestillingen. Leverandøren kan ikke som følge af den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse. Såfremt oplysningerne på fakturaen ikke er fyldestgørende efter ovenstående anvisning, eller fakturaen ikke er modtaget elektronisk, forbeholder Kommunen sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Leverandøren forpligtes til at fremsende faktura senest 4 uger efter fyldestgørende levering. Kommunen forbeholder sig ret til at kræve afslag i fakturabeløb på 5 %, hver 2. uge af det resterende fakturabeløb, hvis faktura ikke er afsendt inden for fristen. Efter anmodning skal leverandøren sende en månedlig og samlet faktura per EAN-nummer for det løbende køb under 1500,- kr. per bestilling i den foregående måned. 16. Betaling Betaling forfalder 30 kalenderdage regnet fra det tidspunkt, hvor Leverandøren har afsendt fyldestgørende faktura i overensstemmelse med rammeaftalens bestemmelser. Hvis der er afvigelser i de leverede produkter i faktura, fremsendes særskilt kreditnota den efterfølgende måned, relaterende til den fejlbehæftede faktura. Leverandøren må således ikke fremsende én kreditnota, der vedrører flere forhold. 9

10 17. Ændring af produktsammensætning Der må ikke leveres andre end de i aftalen omfattede produkter uden forudgående godkendelse fra Kommunen i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser. Såfremt der som følge af lovgivningsmæssige ændringer mv. foretages korrektioner/ændringer i produkternes sammensætning, er Leverandøren pligtig til omgående at informere Kommunen herom samt omgående at ændre på produktet, hvor dette følger af lovgivning og/eller myndighedskrav. Såfremt Leverandøren ved produktudvikling eller på anden måde udvider sit sortiment med tilsvarende dentalprodukter af samme kvalitet, skal Leverandøren efter aftale med Kommunen tilbyde sådanne produkter og til samme rabatstruktur, som de produkter, de erstatter. Oplæg til ændringer af sortimentet skal meddeles den kontraktansvarlige med et passende varsel. Godkendelse af substituerende produkter kan alene forventes givet i det omfang, det ikke strider mod gældende ret. Kommunen medvirker gerne ved afprøvning af nye dentalprodukter, i det omfang disse i alle led lever op til de af rammeaftalen stillede minimumsbetingelser. Leverandøren skal i tilfælde af ændringer i sortimentet kunne dokumentere alle specifikationer på mindst samme niveau som for produkter allerede omfattet af nærværende aftale. Som en del af dokumentationen indgår på hvilken måde en ny kvalitet modsvarer kvaliteten af det produkt, der erstattes. Som en del af dokumentationen indgår tillige, at et substituerende produkt som minimum ikke må være mere miljøbelastende i produktets livscyklus end det produkt, der erstattes. Produktdatablade for samtlige varetyper skal på forespørgsel være tilgængelige. 18. Produkter der udgår af sortimentet Såfremt leverandøren ophører med salg af produkter under rammeaftalen, og de herved udgår af rammeaftalens sortiment, skal leverandøren senest 15 hverdage før ophør skriftligt meddele kommunen herom med oplysning om tilbud på erstatningsprodukter af mindst samme kvalitet. Produkterne skal tilbydes til samme pris som de produkter de erstatter. 19. Kvalitetssikring Leverandøren skal have en egenkontrol, der sikrer et kvalitets- og serviceniveau i produkterne, der som minimum svarer til Leverandørens tilbud. Leverandøren skal til enhver tid kunne fremsende dokumentation herfor. 20. Statistik Leverandøren skal fremsende 4 kvartalsrapporter og 1 årsrapport over kommunens samlede køb hos leverandøren. Statistikkravene fremgår af Bilag 1.1 svarskema Kravspecifikation Mindstekrav dentalprodukter pkt. 9. I forbindelse med forberedelse til genudbud skal leverandøren efter anmodning fra Kommunen kunne sende statistik på Kommunens samlede indkøb hos leverandøren i en af Kommunen udarbejdet skabelon. Statistikkerne fremsendes vederlagsfrit for Kommunen. Statistikkerne skal kunne leveres elektronisk og i excel-form med henblik på bearbejdning i gængse elektroniske systemer. 10

11 21. Erstatningsansvar Leverandøren er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves i det omfang, hvor Kommunen dokumenterer et tab udover boden. Kommunen har ret til at modregne erstatningskrav mod Leverandøren i betalingen i henhold til rammeaftalen, når erstatningskravet enten er anerkendt af Leverandøren eller fastslået ved domstol i Kommunens hjemting. Leverandørens produktansvar følger dansk rets almindelige regler. 22. Erhvervs- og produktansvarsforsikring Leverandøren skal senest i forbindelse med aftaleindgåelse udlevere certifikat (alternativ kopi af police med dokumentation for at policen er betalt), på policenummer xxxxxxx, hvor Leverandøren har erhvervet erhvervs- og produktansvarsforsikring inkl. ingrediens og komponentdækning (skade/tabsdækning), hvis der opstår skade forårsaget af produktet eller fejl ved produktet. Forsikringen skal være indtegnet i et af det Danske Finanstilsyn godkendt forsikringsselskab. Forsikringssummen skal udgøre min. 10 mio. DKK. Leverandøren ansvar er dog ikke begrænset hertil. Leverandøren skal senest i forbindelse med aftaleindgåelse udlevere bindende forsikringserklæring på dansk, fra det pågældende forsikringsselskab om, at det er muligt for tilbudsgiver at tilkøbe yderligere dækning såfremt dækningssummen opbruges i indeværende dækningsperiode. Således at Leverandøren til enhver tid kan overholde kravet på min. 10 mio. DKK. dækning Såfremt forsikringstager er et holdingselskab eller har anden virksomhedskonstruktion, skal tilbudsgiver senest i forbindelse med aftaleindgåelse udlevere bindende erklæring på dansk, fra det pågældende forsikringsselskab om, at det er den bydende virksomhed, der kan opfylde forsikringskravene. Leverandøren er forpligtet til i hele rammeaftaleperioden at opretholde denne forsikringsdækning, og Kommunen forbeholder sig ret til under rammeaftalens løbetid at afkræve Leverandøren dokumentation herfor. Leverandøren er - i fald forsikringen opsiges eller bortfalder forpligtet til straks at informere Kommunen herom. Såfremt Leverandøren ikke er registeret i Danmark, skal Leverandøren overfor Kommunen udstede en garanti for at Leverandøren er omfattet af den forsikringsdækning som er angivet ovenfor, jf. lovgivning som er gældende i Danmark. 23. Love, myndighedskrav mm. Leverandøren er forpligtet til og ansvarlig for at overholde de til enhver tid gældende direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav, offentlige påbud, regulativer og diverse standarder såvel på tidspunktet for indgåelse af rammeaftalen som i rammeaftaleperioden. 11

12 24. Tavshedspligt, aktindsigt, reference og markedsføring Leverandøren og dennes ansatte samt tilknyttede personer har ubegrænset tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen, jf. relevante bestemmelser i hhv. Straffelov, Forvaltningslov og Retssikkerhedslov. Tilsvarende gør sig gældende for evt. underleverandør og dennes personale. Det er Leverandørens ansvar at sikre, at ansatte, tilknyttede personer samt underleverandører kender og overholder de forpligtelser, der følger af tavshedspligten. Tavshedspligten fortsætter efter rammeaftalens udløb og efter den enkelte medarbejders fratræden af sin stilling hos Leverandøren. Rammeaftalen er undergivet aktindsigt efter lovgivningen almindelige regler herom. Leverandøren må ikke uden Kommunens forudgående skriftlige tilladelse rette direkte henvendelse til Kommunens borgere, personale mv. omkring rammeaftalen. Leverandørens brug af Kommunens navn og/eller Kommunens logo i sin markedsføring og eventuel anden brug som reference kræver forudgående skriftlig accept i hvert enkeltstående tilfælde. Leverandøren må dog gerne medtage Kommunens navn på sin generelle referenceliste. 25. Data og datasikkerhed Inden for lovens rammer har Leverandøren brugsret til diverse data og informationer, så længe Leverandøren udfører opgaver beskrevet i rammeaftalen. Data og informationer må alene anvendes i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen. Alt materialet tilhører Kommunen og skal vederlagsfrit efter konkret anmodning udleveres til Kommunen enten elektronisk eller såfremt dette ikke er muligt i papirform. Leverandøren forpligter sig til at overholde sikkerhedsforskrifter mv. i forbindelse med behandling af personoplysninger, jf. Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). 26. Underleverandører Såfremt Leverandøren anvender underleverandører til opfyldelsen af sine forpligtelser under rammeaftalen, garanterer og hæfter Leverandøren for opfyldelsen af rammeaftalen i samme omfang, som hvis Leverandøren selv havde udført opgaven. Desuden forudsætter udskiftning eller anvendelse af ny underleverandør, der ikke er godkendt på tidspunktet for rammeaftalens indgåelse, forudgående skriftlig godkendelse af Kommunen. Kommunens kontakt foregår altid via Leverandøren. 27. Konsortium Såfremt Leverandøren er et konsortium, hæfter de i konsortiet deltagende fysiske/juridiske personer ubegrænset, solidarisk og direkte for opfyldelse af rammeaftalen. 12

13 28. Miljø Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under rammeaftalen opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver m.m. På Kommunens forlangende skal Leverandøren, uden udgifter for Kommunen, fremskaffe den dokumentation, som Kommunen måtte ønske omkring dentalprodukternes miljøegenskaber. 29. Socialt ansvar Leverancerne skal ske under respekt af nationale, fællesskabsretlige og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, børnearbejde, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption mm. Leverandøren er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder må leverandøren ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold. Leverandøren skal endvidere bestræbe sig på at deltage i integration af udsatte grupper, eksempelvis længerevarende ledige, personer med anden etnisk baggrund end dansk og personer med nedsat arbejdsevne. 30. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Leverandørens forpligtigelser og rettigheder i henhold til rammeaftalen kan hverken helt eller delvist uden forudgående skriftlig aftale med Kommunen overdrages eller på anden måde overføres til tredjemand. Overdragelse af en bestemmende andel af Leverandørens aktier/anparter kræver endvidere forudgående skriftlig godkendelse af Kommunen. 31. Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver forsinkelse af bestilte produkter, samt faktisk eller retlig mangel ved produkterne. Forinden misligholdelsesbestemmelsen bringes i anvendelse, har Kommunen og Leverandøren pligt til at søge uoverensstemmelserne løst i mindelighed. Forsinkelser Leverandørens forsinkelse Overskrides leveringstidspunktet på max 2 hverdage fra afgiven ordre, så foreligger der en forsinkelse. Jf. Bilag Svarskema Kravspecifikation Mindstekrav pkt.8. Foreligger der risiko for forsinkelse, skal Leverandøren straks give bestiller/kommunen meddelelse herom. Ved forsinket eller udeblevet levering er Kommunen berettiget til enten at fastholde eller at ophæve købet efter nedenstående bestemmelser. Kommunen er forpligtet til at meddele Leverandøren, om Kommunen ønsker at gøre en misligholdelsesbeføjelse gældende. Meddelelse herom skal ske inden for rimelig tid. Leverandøren skal ved samme lejlighed underrette kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe forsinkelse, og hvad Leverandøren vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. 13

14 Vælger Kommunen at kræve produktet leveret trods forsinkelsen og dermed fastholde købet, er Kommunen berettiget til at fastsætte en ny frist, hvor Leverandøren skal sikre fyldestgørende levering. Såfremt Leverandøren ikke har leveret inden for en fornyet tidsfrist, kan Kommunen herefter gøre de øvrige nedenstående misligholdelsesbeføjelser gældende: Dækningskøb: Kommunen er berettiget til dækningskøb, dvs. et køb, der vedrører genstande af samme art og beskaffenhed, som den misligholdte bestilling. Eventuelle meromkostninger herved afholdes af Leverandøren. Kommunen er berettiget til at hæve bestillingen uanset, om leverancen er leveret efter udløb af ny frist, eller at leveringen ikke har fundet sted. Kommunen er foruden ovennævnte misligholdelsesbeføjelser ligeledes berettiget til erstatning. Kommunens forsinkelse Overskrides betalingstidspunktet, jf. betalingsbetingelserne, foreligger der en forsinkelse. Leverandøren kan alene opkræve morarente i henhold til LBK nr. 743 af 04/09/2002 bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v. (renteloven) med eventuelle senere ændringer. Rykkegebyr mm. kan derfor ikke opkræves Leverandøren er ikke berettiget til at hæve kontrakten grundet for sen betaling. Mangler Faktisk mangel Der foreligger en faktisk mangel, hvis der enten på kvalitet eller kvantitet er uoverensstemmelse mellem det bestilte produkt omfattet af rammeaftalen og det leverede produkt. Der foreligger ligeledes en faktisk mangel, hvis produktet ikke er, som bestilleren med rette kunne forvente, eller hvis produktet ikke kan anvendes til det af bestilleren oplyste behov. Den almindelige regel om undersøgelsespligt ved levering gælder ikke. Kommunen skal inden rimelig tid efter konstateringen af en mangel rette henvendelse til Leverandøren med henblik på at gøre sine misligholdelsesbeføjelser gældende. Meddelelsen om en mangel kan ske skriftligt, herunder pr. mail, eller mundtligt. Leverandøren skal ved samme lejlighed underrette Kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad Leverandøren vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Kommunen kan gøre sine misligholdelsesbeføjelser gældende i produktets estimerede levetid, dog som minimum to år fra tidspunktet fra fyldestgørende levering af varen. Såfremt leverandøren har givet en mere fordelagtig garanti, kan misligholdelsesbeføjelser gøres gældende i Leverandørens garantiperiode. Ved konstatering af en faktisk mangel er Kommunen berettiget til at kræve afhjælpning. Ved afhjælpning forstås udbedring i form af efterlevering, omlevering eller reparation. Leverandøren er forpligtet til at foretage afhjælpning af en mangel inden for en af Kommunen særskilt specificeret tidsfrist, der fastsættes ud fra Kommunens behov for en funktionel realydelse. Afhjælpningen skal ske uden yderligere vederlag for Kommunen og udføres således, at Kommunens drift forstyrres mindst muligt. Leverandøren er i forbindelse med Kommunens henvendelse forpligtet til at oplyse, hvornår afhjælpningen forventes udført inden for fristen. 14

15 Såfremt Leverandøren enten ikke har afhjulpet inden for den angivne tidsfrist, har meddelt Kommunen at afhjælpning ikke er mulig inden for tidsfristen, eller såfremt det er væsentligt for Kommunen at få leveret produktet hurtigere end Leverandøren kan afhjælpe, kan Kommunen efter eget valg foretage dækningskøb. Eventuelle meromkostninger herved afholdes fuldt ud af Leverandøren. Retlige mangler Leverandøren er forpligtet til at sikre, at der ikke eksisterer retlige mangler ved det leverede i form af materielle eller immaterielle ejendomsrettigheder. Retlige mangler reguleres i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser herom. Der foreligger derudover en misligholdelse, såfremt Leverandøren ikke sikrer indkøb på tilbudslisten herunder konvertering af løbende bestillinger til tilbudslisten, jf. pkt. 8 Manglende overholdelse heraf medfører, at Kommunen kan opkræve en bod svarende til prisdifferencen på den fakturerede pris ift. tilsvarende el.lign. produkt på tilbudslisten. Øvrige mangler Ligeledes foreligger der en misligholdelse, hvis Basisprisbog og det Elektroniske varekatalog på forlangende ikke fremsendes senest til kontraktens ikrafttræden, i korrekt format herunder opfylder krav som fremgår af Bilag 3. E-handelsoversigt, eller ikke stemmer overens med Leverandørens tilbud. Manglende overholdelse heraf medfører, at Kommunen kan opkræve en bod på 2500 kr. pr. påbegyndt uge. 32. Væsentlig misligholdelse Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af rammeaftalen uden varsel. Ved bedømmelsen af om der foreligger en væsentlig misligholdelse, skal der tages hensyn til, misligholdelsens karakter (antal og omfang), risikoen for gentagelse efter allerede indtrufne misligholdelser mv. Nedenfor er anført liste over mulige situationer, der er at betragte som væsentlig misligholdelse. Listen er ikke udtømmende: a) Væsentlig misligholdelse anses altid for at foreligge, når Leverandørens levering i henhold til rammeaftalen er behæftet med så alvorlige mangler og/eller forsinkelser, at Kommunen ikke med rimelighed fortsat kan forventes at ville overlade den fortsatte levering af de i rammeaftalen omfattende ydelser eller dele heraf til Leverandøren. b) Ved gentagne konstateringer af mangler. c) Enhver misligholdelse, som ikke er afhjulpet inden for 14 dage regnet fra datoen for Kommunens påkrav. d) Leverandøren kan ophæve rammeaftalen, hvis Kommunen væsentligt misligholder sin betalingsforpligtelse over en længere periode uden kontraktretligt grundlag herfor. e) Det betragtes som væsentlig misligholdelse, hvis der er dokumentation for, at der er sket fald i produktionsomkostningerne f.eks. på baggrund af faldende råvarepriser, men dette, efter dialog med Leverandøren, ikke kommer Kommunen til gode. f) Det betragtes som væsentlig misligholdelse, såfremt der over en tre måneders periode er placeret mere end 20 % af forbruget udenfor tilbudslistens varenumre, medmindre Leverandøren kan godtgøre, at dette beror på bestillers forhold, jf. punkt 8 g) Manglende forsikringsdækning h) Overtrædelse af punktet om underleverandører i) Overtrædelse af punktet om overdragelse af rettigheder og forpligtelser Ved Kommunens konstatering af en væsentlig misligholdelse, kan Kommunen rette skriftlig henvendelse til Leverandøren med meddelelse om, at rammeaftalen ophæves straks samt baggrunden herfor. 15

16 33. Ophør af rammeaftalen (ophævelse og opsigelse) Ved ophævelse af rammeaftale, og uanset årsagen hertil, er Leverandøren i en overgangsperiode fastsat af Kommunen forpligtet til at varetage leverancerne, som er omfattet af rammeaftalen, indtil rammeaftalen med rimeligt varsel kan overdrages til tredjemand. Kommunen kan opsige rammeaftaler med 6 måneders varsel uden angivelse af nærmere begrundelse. Kommunen er derudover berettiget til at opsige rammeaftalen med en måneds forudgående skriftligt varsel, hvis en administrativ myndighed eller domstol afsiger kendelse/dom om eller Kommunen selv bliver opmærksom på, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er blevet overtrådt i forbindelse med gennemførelse af udbudsforretningen på en måde, der indebærer, at tildelingsbeslutningen hel eller delvis er ulovlig efter gældende regler og praksis. En myndighed i denne bestemmelse er ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud. Kommunens ret til at opsige rammeaftalen i henhold til denne bestemmelse gælder, uanset om en afgørelse, kendelse eller dom appelleres. Leverandøren er ved rammeaftalens ophør, uanset årsagen hertil, forpligtet til aktivt og på absolut bedste vis at medvirke til, at opgaven overgår til tredjemand uden problemer. Leverandøren er i den forbindelse forpligtet til at overdrage alle relevante materialer, informationer, data mv. til Kommunen med henblik på at sikre, at opgaven kan videreføres uden gener for Kommunen. I tilfælde rammeaftalens ophør uanset årsagen hertil er Leverandøren ikke berettiget til at modtage nogen form for kompensation, erstatning eller godtgørelse. Det samme gør sig gældende, hvis rammeaftalen erklæres for uden virkning. 34. Konkurs I tilfælde af Leverandørens rekonstruktionsbehandling, konkurs, insolvens, likvidation eller anden manglende økonomisk rådighedsevne forbeholder Kommunen sig ret til uden varsel at ophæve rammeaftalen og alle hertil forbundet ydelser i det omfang, Konkursloven ikke hindrer dette. Hvis konkursboet måtte have ret til at indtræde i aftalen i medfør af Konkurslovens regler, skal konkursboet efter forespørgsel inden for en frist af 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. Hvis Leverandøren er et kapitalselskab eller virksomhed med begrænset ansvar kan Kommunen ophæve rammeaftalen, hvis selskabet/virksomheden kræves opløst af Erhvervsstyrelsen. 35. Force majeure Force majeure reguleres i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser herom. 36. Fortolkning af rammeaftalen og tvistløsning Såfremt der er modstrid mellem rammeaftalens ordlyd og de til rammeaftalen knyttede bilag, går rammeaftalens ordlyd forud for bilagene. Ligeledes er bilagene oplistet i prioriteret rækkefølge, således at bilag 1 går forud for bilag 2 etc. Ved fortolkning prioriteres kravspecifikationen dermed forud for Leverandørens tilbud, dog således at, hvor Leverandørens tilbud stiller Kommunen bedre end krav, som fremgår af Kravspecifikationen, har dette forrang. 16

17 Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af rammerammeaftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt en tvist ikke kan løses ved forhandling eller mægling, kan parterne lade tvisten afgøre ved domstolene. Værneting er Kommunens hjemting. Rammeaftalen er undergivet dansk ret og skal således udfyldes og fortolkes i overensstemmelse hermed. CISG finder dog ikke anvendelse. 37. Aftaleændringer Rammeaftalen kan kun ændres ved allonge underskrevet af begge parter. 38. Underskrift Rammeaftalen underskrives i 2 eksemplarer, hvor Kommunen og leverandøren, hver beholder ét eksemplar. Dato: Dato: [Leverandøren ved xx].. [Xx Kommune ved xx]... [Xx Kommune ved xx] 17

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Fælleskommunalt indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Udkast til høring EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandregulering til KomUdbud November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 96 63 12 00 Mail: lemvig@lemvig.dk http://www.lemvig.dk/ og

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere