Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem"

Transkript

1 Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Leverandøren) 1

2 Indholdsfortegnelse Rammeaftale Formål Definitioner Kontaktpersoner Aftalegrundlag Aftaleperioden Prøveperiode Rammeaftalens omfang Implementering og krav til samarbejde Kontakt mellem Kommunen og Leverandøren Bestilling E-handel, kataloger og prislister Leveringsbetingelser Følgeseddel Returvarer Priser Prisregulering Elektronisk fakturering Betaling Ændring af produktsammensætning Kvalitetssikring Statistik Erstatningsansvar Produkt-, person- og erhvervsansvarsforsikring Love, myndighedskrav mm Tavshedspligt, aktindsigt, reference og markedsføring

3 26. Data og datasikkerhed Underleverandører Konsortium Miljø Socialt ansvar Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Misligholdelse Væsentlig misligholdelse Ophør af rammeaftalen (ophævelse og opsigelse) Konkurs Force majeure Fortolkning af rammeaftalen og tvistløsning Aftaleændringer Underskrift Aftalebilag : 1. Kravspecifikation 2. Leverandørens tilbudsliste 3. E-handelsoversigt 4. Spørgsmål og svar 5. Oversigt over kontaktpersoner 6. Udbudsmaterialet 7. Leverandørens tilbud ud over tilbudsliste 3

4 1. Formål Formålet med nærværende rammeaftale samt tilhørende aftalebilag 1-7 (herefter samlet benævnt rammeaftalen) er at regulere forholdet mellem Kommunen og Leverandør i forbindelse med leverandørens varetagelse af opgaver vedr. fremstilling og levering af ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg, som fremgår af kravspecifikationen, aftalebilag 1 og tilbudslisten i aftalebilag Definitioner Arbejdsdag Mandag til fredag bortset fra danske helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Bestillere Data Kontaktperson Kontraktansvarlig Leverandørens samlede tilbud Rammeaftalen Tilbudsliste Udbudsmaterialet Underleverandør med forpligtende deltagelse Personer, der har ret til at bestille på vegne af Kommunen, herunder borgere med bevillinger udstedt af Kommunen. Al information, alle oplysninger, resultater, undersøgelser og dokumenter m.v., som Leverandøren modtager, tilvejebringer eller udarbejder i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen. Person som er bindeled mellem Leverandør og Kommunen i forbindelse med den daglige drift. Person som er bindeled mellem Leverandøren og Kommunen i forbindelse med kontraktretlige forhold, herunder ændringer til rammeaftalen. Leverandørens tilbud, inkl. samtlige dokumenter og bilag der er indleveret i forbindelse med udbudsforretningen. Nærværende rammeaftale inkl. aftalebilag med alle senere ændringer og tillæg. Den del af udbudsmaterialet, hvor Leverandøren har udfyldt sit tilbud og pris tilbud. Alt materiale der er udsendt af Kommunen i udbuddet, herunder udbudsbetingelser, kravspecifikation, udkast til rammeaftale, bilag spørgsmål og svar, eventuelle rettelsesblade og anden information, der er udsendt i processen. Underleverandører med hvem Leverandøren har indgået en forpligtende aftale om, at den pågældende stiller sine tekniske og/eller økonomiske ressourcer og kompetencer til rådighed for Leverandøren. Dvs. underleverandør, som Leverandøren helt eller delvist baserer sin egnethed og/eller sit tilbud på. En forpligtende underleverandør vil typisk besidde kompetencer, der er nødvendige for projektets gennemførelse, og som således supplerer Leverandørens kompetencer. 4

5 3. Kontaktpersoner Kommunens kontaktperson(er) Og (Stilling og Navn) Tlf.: xxxx xxxx Leverandørens kontaktperson(er) (Stilling og Navn) Tlf.: xxxx xxxx 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen er indgået efter gennemført EU-udbud i overensstemmelse med EU's udbudsregler, jf. Rådets direktiv nr.2004/18/ef af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet med senere ændringer, senest nr. 895 af 17. august Rammeaftalen fastlægger Kommunens og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kommunens aftalenummer er :. Kommunens aftalenummer skal anføres som reference på samtlige dokumenter og korrespondance vedrørende denne aftale/kontrakt. Aftalegrundlaget udgør følgende i prioriteret rækkefølge, jf. endvidere rammeaftalens punkt vedr. fortolkning af rammeaftalen: Rammeaftalen, dateret den [xx.xx.20xx] Aftalebilag 1: Kravspecifikation Aftalebilag 2: Tilbudsliste Aftalebilag 3: E-handelsoversigt Aftalebilag 4: Spørgsmål og svar Aftalebilag 5: Oversigt over kontaktpersoner Aftalebilag 6: Udbudsmaterialet Aftalebilag 7: Leverandørens tilbud ud over tilbudsliste Såfremt andet ikke er bestemt i rammeaftalen, gælder Købelovens regler om forbrugerkøb. Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder således ikke anvendelse. 5. Aftaleperioden Rammeaftalen gælder fra 1. april 2015 og udløber 31. marts 2018 dog med en option for Kommunen på forlængelse i yderligere 1 x 12 måneder. Kommunen giver senest 3 måneder før rammeaftalens udløb meddelelse til Leverandøren, såfremt Kommunen ønsker at gøre brug af optionen. 5

6 I fald optionen ønskes benyttet, vil rammeaftalen blive forlænget på uændrede vilkår. Såfremt optionen ikke ønskes benyttet, udløber rammeaftalen automatisk ved udløbsdato. 6. Prøveperiode De første 6 måneder af aftaleperioden er prøvetid. Såfremt samhandlen efter Kommunens vurdering forløber tilfredsstillende, fortsætter aftalen indtil udløb. I modsat fald kan Kommunen opsige aftalen med virkning fra datoen for prøveperiodens udløb. Opsigelse med henvisning til denne bestemmelse skal ske ved skriftlig meddelelse, som fremsendes af kommunen inden prøveperiodens udløb. 7. Rammeaftalens omfang Rammeaftalen omfatter fremstilling, køb og levering af ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg. Det forudsættes, at Leverandøren til enhver tid er leveringsdygtig i samtlige de produkter, der er omfattet af rammeaftalen. Leverancernes omfang bestemmes af de bestillinger, som de enkelte bestillere i Kommunen løbende afgiver. For produkter omfattet af fritvalgsområdet omfatter bestillere også borgere i Kommunen med gyldigt betalingstilsagn eller relevant bevilling udstedt af Kommunen. Bevillinger kan tage afsæt i Lov om social service 112 eller Kompensationsloven, kap 12. (Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.) Bestilles der produkter, der ikke er omfattet af betalingstilsagn eller bevilling, faktureres borgeren særskilt for dette. Ved køb af ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg har Kommunen en ret, men ikke en pligt, til at aftage produkterne omfattet af rammeaftalen. Rammeaftalen er eksklusiv, således at kommunen, medmindre andet aftales, i det omfang de konkrete produkter skal anvendes, er forpligtet til at foretage dette køb hos leverandøren. Lov om social service 112 og Kompensationsloven, kap 12 giver dog borgere frit valg til at benytte et andet produkt, og dermed også en anden leverandør, end den af kommunen valgte. Hjælpemidlerne omfattet af denne rammeaftale bevilges efter en konkret vurdering af borgerens behov. Antallet af bevillinger under aftalen kan variere, hvilket leverandøren skal være indstillet på. 8. Implementering og krav til samarbejde Leverandøren skal deltage aktivt med implementering af rammeaftalen, bl.a. ved at være behjælpelig med konvertering af tidligere køb til tilbudslisten for Kommunens institutioner, enheder og borgere. Leverandøren og Kommunen vil loyalt samarbejde om rammeaftalens opfyldelse, herunder loyalt udveksle information, data og dokumentation i det omfang, det er relevant for rammeaftalens opfyldelse. Leverandøren skal loyalt henvise Kommunens bestillere til den udbudte tilbudsliste og er således forpligtet til at søge forbruget placeret på tilbudslistens varenumre. Leverandøren skal på anmodning af Kommunen kunne redegøre for compliance i forhold til køb på/uden for tilbudslisten. Borgere må kun bestille andre produkter end de bevilgede, såfremt de selv betaler differencen. 6

7 Leverandøren skal 1 gang årligt, vederlagsfrit, stå til rådighed for kommunen med temadage, hvor plejepersonale og sagsbehandlere i kommunen får information om ny viden. 9. Kontakt mellem Kommunen og Leverandøren Ved rammeaftaleindgåelse aftales kontaktperson og kontraktansvarlig hos Kommunen og Leverandøren. Leverandøren og Kommunen skal gensidigt orientere hinanden ved ændringer i kontaktoplysninger. Leverandørens personale skal agere professionelt i forbindelse med kontakt til Kommune og borgere. De af Kommunen og Leverandøren udpegede personer/afdelinger skal sikre formidling af det fornødne samarbejde og den nødvendige kommunikation. Eventuelt besøg på Kommunens adresser skal aftales i forvejen og direkte med bestilleren, og kan kun ske efter forudgående accept fra den kontraktsansvarlige medmindre andet aftales med kontraktansvarlige. Leverandørens eventuelle besøg hos borgere skal aftales med den relevante kontaktperson forud for besøget, idet en aftale er forudsætning for at kunne oppebære gebyret vedr. besøg hos borger jf. Leverandørens tilbud, aftalebilag 2, tilbudslisten. 10. Bestilling Bestilleren skal indenfor leverandørens normale åbningstid have mulighed for at afgive bestilling pr. telefon. Derudover skal der være mulighed for at afgive bestilling pr. , ved konsulentbesøg eller pr. brev. Kundeservicemedarbejdere skal tale dansk. Bestilling sker ved borgerens henvendelse på grundlag af en af kommunen udstedt bevilling. Ordre afgives således successivt af kommunen samt af de enkelte borgere ved aflevering af bevilling. Det er således kommunen, og kun kommunen, der i samråd med borgeren afgør tidspunktet for fornyelse. Dette indebærer, at det ikke tilkommer leverandøren at tage initiativ til fornyelse, og det vil blive betragtet som misligholdelse af aftalen, hvis noget sådant finder sted. Leverer leverandøren et andet produkt, end det som er blevet bevilget til borgeren, og som ikke lever op til mindst samme funktionalitet, vil det også blive betragtet som misligholdelse af aftalen. Merudgifter i forhold til det bevilgede afholdes af borgeren. Bestilleren oplyser ved bestilling, navn, adresse samt EAN-nummer, som Leverandøren er forpligtet til at angive på følgeseddel. Hvis det ikke oplyses af bestiller selv, skal Leverandøren anmode om det. EAN-nummer fremgår af borgerens bevilling sammen med sagsnr. Såfremt Leverandøren har restordre på de bestilte produkter, og produkterne dermed ikke kan leveres inden for den aftalte tid, skal Leverandøren omgående tilbyde at levere andre tilsvarende eller bedre produkter uden meromkostninger for Kommunen. 11. E-handel, kataloger og prislister Det er et krav, at Leverandøren kan e-handle med Kommunens e-handelssystem, samt at Leverandøren løbende og efter behov vederlagsfrit stiller tilpassede elektroniske kataloger og prislister til rådighed. Kravet gælder også, såfremt Kommunen i aftaleperioden implementerer e- handel eller overgår til et andet e-handelssystem. Krav til kataloger ifm. Kommunens e- 7

8 handelssystem fremgår af aftalebilag 3. Det forudsættes, at Leverandøren i aftaleperioden både i elektronisk form via elektronisk katalog og/eller excel-ark samt i papirform (hvor det er aktuelt) sikrer, at Kommunen til enhver tid er opdateret med de rigtige aftalepriser samt produktsortiment. Leverandøren er således ansvarlig for at sikre, at opdaterede prislister er korrekte og fyldestgørende i forhold til tilbudslisten fra det gennemførte udbud. Leverandøren skal inden rammeaftalens ikrafttræden have afleveret et elektronisk varekatalog. Såfremt der er fejl og mangler i det fremsendte varekatalog, vil det blive afvist af Kommunen. Leverandøren skal senest 5 arbejdsdage efter afvisning uploade et nyt varekatalog tilrettet efter Kommunens anvisninger. 12. Leveringsbetingelser I tilfælde hvor produkterne ikke udleveres fra leverandørens forretningsadresse, skal produkterne leveres frit til én af Kommunen eller borgeren opgivet adresse. Borgere skal kunne ændre adresse til sommerhus eller lignende inden for Danmarks grænser. Der skal altid foreligge en skriftlig bevilling, før produkterne udleveres. Udlevering i tilfælde, hvor bevilling ikke foreligger, sker på leverandørens eget ansvar. Ved efterfølgende levering skal der foreligge ny bevilling. I modsat fald skal leverandøren kontakte bevilgende myndighed i kommunen. Bevillingen skal, ved modtagelse af hjælpemidlet, underskrives af borgeren. Kopi af underskreven bevilling skal sendes til kommunen. Denne udleveringsseddel med borgerens underskrift bekræfter, at hjælpemidlet umiddelbart fungerer tilfredsstillende. Såvel leverandør som borger, skal være enige og tilfredse med produktet, før leverandøren kan udskrive og fremsende faktura. Leverandøren må kun udlevere og sende faktura på de varer, kommunen skal betale i henhold til Servicelovens 112 eller Kompensationsloven, kap. 12. Såfremt produkterne skal sendes eller på anden måde transporteres til borgeren, finder levering og risikoovergang først sted, når produktet er modtaget af borgeren og behørig kvittering er foretaget. Transport foregår for leverandørens ansvar og risiko. Hvis en vare er i restordre, skal der ikke udstedes faktura før, alle varer fra den pågældende ordre er leveret, så der kun kommer én faktura gennem systemet pr. ordre, der er optaget. Den almindelige regel om undersøgelsespligt ved levering finder ikke anvendelse. 13. Følgeseddel Leverancerne skal ledsages af en følgeseddel, der nøjagtigt angiver den aftalte leveringsadresse, herunder EAN-nr., navnet på bestilleren, dato, antal, varetype, varenummer samt evt. restordrer. Leverandøren skal sikre behørig kvittering for modtagelse i forbindelse med levering af produkterne. 8

9 14. Returvarer Ved fejlbestilling af produkter under rammeaftalen, giver Leverandøren en 30 dages retur- eller ombytningsret, såfremt produkterne og emballagen er intakt. Dette gælder ikke ved individuelt tilpassede produkter. Ovenstående retur- og ombytningsret gælder ligeledes, hvis produkternes emballage er beskadiget ved levering. Forsendelsesomkostninger mv. ved returnering/ombytning er for borgerens/kommunens regning. Ved returnering af produkter sender Leverandøren inden 10 arbejdsdage en særskilt kreditnota. Ved Leverandørens fejllevering af produkter er Leverandøren pligtig til uden ugrundet ophold at afhente eller på anden måde foranledige tilbagetagelse af produkterne uden beregning for Kommunen eller borgeren. 15. Priser Priserne er anført i Leverandørens tilbud, jf. aftalebilag 2 og er i danske kroner, ekskl. moms, men inkl. told og øvrige afgifter, som måtte være gældende på tidspunktet for rammeaftalens underskrivelse. Ved lejlighedsvis tilbuds- og kampagnepriser, som er lavere end priserne i Leverandørens tilbud, skal produkterne tilbydes Kommunen til laveste pris. Køb på tilbuds- og kampagnepriser skal indgå i det årlige realiserede køb ved opgørelse af statistik. Denne regulering af prisen kan ske uanset bestemmelserne nedenfor. 16. Prisregulering Regulering af de i aftalebilag 2 angivne priser kan ske én gang årligt hver den 1. januar, første gang med virkning pr. 1. januar Prisreguleringen finder tidligst anvendelse på bestillinger, der afgives efter den 1. januar i reguleringsåret. Prisreguleringen skal ske i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Priserne kan således stige med den procentvise stigning i nettoprisindekset fra oktober det foregående år til oktober året før, dog således at prisstigningen ikke kan overstige udviklingen i Kommunernes Landsforenings udmeldte løn- og prisfremskrivning for varekøb. Leverandøren fremsender opdateret prisliste og/eller e-katalog senest den 15. december i året før reguleringsåret. Såfremt Kommunen ikke har modtaget en opdateret prisliste og/eller e- katalog senest på denne dato, fortaber Leverandøren retten til at prisregulere for det kommende år. Påvirkes Leverandørens direkte omkostninger i nedadgående retning, eksempelvis grundet faldende råvarepriser, skal dette komme Kommunen til gode, således at priserne anført i tilbudslisten reguleres tilsvarende nedad. Leverandøren skal på forlangende kunne dokumentere sine produktionsomkostninger over tid. Er der sket fald i produktionsomkostningerne f.eks. på baggrund af faldende råvarepriser, har Kommunen altid ret til en genforhandling af priserne. 17. Elektronisk fakturering Fakturering kan tidligst fremsendes til Kommunen, når der er sket korrekt levering i henhold til den bestilling, fakturaen vedrører. Leverandøren kan således alene fremsende faktura for leverede produkter. Der fremsendes én faktura pr. borger, idet samlefakturaer ikke accepteres. 9

10 Fakturering skal ske ved fremsendelse af elektronisk faktura fx via Nemhandel, jf. lov nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger med senere ændringer, via EAN-nr., og skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts Yderligere oplysninger om elektronisk faktura findes på VIRK.dk. Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger: Rekvirent/bestiller (EAN - nummer) CPR.-nr. og navn på borger Rekvisitionsnummer, som bestillingen angiver Leverandørens navn, adresse og CVR.nr. Betalingsoplysninger Produktbetegnelse Omfang (den fakturerede mængde skal angives således, at der er fuld overensstemmelse med antallet af bestilte enheder, dvs. ikke som bestillingsmængden i alt.) Varenummer og tekst (som angivet i Leverandørens tilbud) Dato for levering Fakturabeløb (som er fuldstændig identiske med de priser, som er fastsat i aftalen) Hvor det er muligt UNSPSC-kode De elektroniske fakturaer skal sendes til Kommunen/bestilleren, med mindre andet er angivet ved bestillingen. Ved borgeres bestilling af varer udenfor bevillingen sendes regningen direkte til borgeren. Leverandøren kan ikke som følge af den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse. Såfremt oplysningerne på fakturaen ikke er fyldestgørende efter ovenstående anvisning, eller fakturaen ikke er modtaget elektronisk, forbeholder Kommunen sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Leverandøren forpligtes til at fremsende faktura senest 4 uger efter fyldestgørende levering. 18. Betaling Betaling forfalder efter 30 kalenderdage regnet fra det tidspunkt, hvor Leverandøren har afsendt fyldestgørende faktura i overensstemmelse med rammeaftalens bestemmelser. Hvis der er afvigelser i de leverede produkter i faktura for den ene måned, krediteres betalingen i den efterfølgende måned i en særskilt kreditnota relaterende til den fejlbehæftede faktura. Leverandøren må således ikke fremsende kreditnota, der vedrører flere forhold. 19. Ændring af produktsammensætning Der må ikke leveres andre end de i aftalen omfattede produkter uden forudgående godkendelse fra Kommunen i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser. Såfremt der som følge af lovgivningsmæssige ændringer mv. foretages korrektioner/ændringer i produkternes sammensætning, er Leverandøren pligtig til omgående at informere Kommunen herom samt omgående at ændre på produktet, hvor dette følger af lovgivning og/eller myndighedskrav. 10

11 Såfremt Leverandøren ved produktudvikling eller på anden måde tilpasser sit sortiment med tilsvarende produkter af samme kvalitet, skal Leverandøren efter aftale med Kommunen tilbyde sådanne produkter og til samme rabatstruktur som de produkter, de erstatter. Oplæg til ændringer af sortimentet skal meddeles Kommunens kontaktpersoner samt Indkøbsafdelingen med et passende varsel. Godkendelse af substituerende produkter kan alene forventes givet i det omfang, det ikke strider mod gældende ret. Kommunen medvirker gerne ved afprøvning af nye produkter i det omfang, disse i alle led lever op til de af rammeaftalen stillede minimumsbetingelser. Leverandøren skal i tilfælde af ændringer i sortimentet kunne dokumentere alle specifikationer på mindst samme niveau som for produkter allerede omfattet af nærværende aftale. Som en del af dokumentationen indgår på hvilken måde en ny kvalitet modsvarer kvaliteten af det produkt, der erstattes. Som en del af dokumentationen indgår tillige, at et substituerende produkt som minimum ikke må være mere miljøbelastende i produktets livscyklus end det produkt, der erstattes. Produktdatablade for samtlige varetyper skal på forespørgsel være tilgængelige. 20. Kvalitetssikring Leverandøren skal have en egenkontrol, der sikrer et kvalitets- og serviceniveau i produkterne, der som minimum svarer til Leverandørens tilbud. Leverandøren skal til enhver tid kunne fremsende dokumentation herfor. 21. Statistik Leverandøren skal minimum en gang årligt og i forbindelse med forberedelse til genudbud efter anmodning fra Kommunen kunne sende statistik på Kommunens samlede indkøb hos Leverandøren. I det omfang Kommunen har udarbejdet en skabelon, skal denne anvendes. Statistikkerne fremsendes vederlagsfrit for Kommunen. Leverandøren skal efter anmodning endvidere på kvartalsvis basis fremsende statistik vedr. leveringstider, omfattende dato for afgivelse af hver enkelt ordre samt dato for ordrens levering. Statistikken skal som minimum kunne oplyse detaljerede oplysninger om salget i mængde og kr. fordelt på: o Varegrupper o Varenumre jf. leverandørens tilbud o Bestiller/bruger (inkl. CPR-nr., navn og adresse) Statistikkerne skal kunne leveres elektronisk og i excel-form med henblik på bearbejdning i gængse elektroniske systemer. 22. Erstatningsansvar Leverandøren er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves i det omfang, hvor Kommunen dokumenterer et tab udover boden. Kommunen har ret til at modregne erstatningskrav mod Leverandøren i betalingen i henhold til rammeaftalen, når erstatningskravet enten er anerkendt af Leverandøren eller fastslået ved Kommunens hjemting. 11

12 Leverandørens produktansvar følger dansk rets almindelige regler. 23. Produkt-, person- og erhvervsansvarsforsikring Leverandøren er forpligtet til i rammeaftaleperioden at opretholde sædvanlig erhvervsansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab dækkende tingskade på minimum kr. 5 mio. og dækkende personskade på minimum 10 mio. kr. pr. år. Leverandørens ansvar er dog ikke begrænset hertil. Efter begæring fra kommunen, har leverandøren pligt til at dokumentere, at de nødvendige og relevante forsikringer er tegnet og i kraft. Leverandøren har pligt til at meddele kommunen om eventuelle ændringer eller ophør af disse forsikringer. Såfremt Leverandøren ikke er registreret i Danmark, skal Leverandøren overfor Kommunen udstede en garanti for at Leverandøren er omfattet af den forsikringsdækning, som er angivet ovenfor, og at Leverandøren - i fald forsikringen opsiges eller bortfalder - forpligter sig til straks at informere Kommunen herom. Manglende forsikringsdækning vil være at betragte som en væsentlig misligholdelse. 24. Love, myndighedskrav mm. Leverandøren er forpligtet til og ansvarlig for at overholde de til enhver tid gældende direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav, offentlige påbud, regulativer og diverse standarder såvel på tidspunktet for indgåelse af rammeaftalen som i rammeaftaleperioden. 25. Tavshedspligt, aktindsigt, reference og markedsføring Leverandøren, dennes ansatte samt tilknyttede personer har ubegrænset tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen, jf. relevante bestemmelser i hhv. Straffelov, Forvaltningslov og Retssikkerhedslov. Tilsvarende gør sig gældende for evt. underleverandør og dennes personale. Det er Leverandørens ansvar at sikre, at ansatte, tilknyttede personer samt underleverandører kender og overholder de forpligtelser, der følger af tavshedspligten. Tavshedspligten fortsætter efter rammeaftalens udløb og efter den enkelte medarbejders fratræden af sin stilling hos Leverandøren. Rammeaftalen er undergivet aktindsigt efter lovgivningens almindelige regler herom. Leverandøren må ikke uden Kommunens forudgående skriftlige tilladelse rette direkte henvendelse til Kommunens borgere, personale mv. omkring rammeaftalen. Leverandørens brug af Kommunens navn og/eller Kommunens logo i sin markedsføring og eventuel anden brug som reference kræver forudgående skriftlig accept i hvert enkeltstående tilfælde. Leverandøren må dog gerne medtage Kommunens navn på sin generelle referenceliste. 26. Data og datasikkerhed Inden for lovens rammer har Leverandøren brugsret til diverse data og informationer, så længe Leverandøren udfører opgaver beskrevet i rammeaftalen. Data og informationer må alene anvendes i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen. 12

13 Alt materialet tilhører Kommunen og skal vederlagsfrit efter konkret anmodning udleveres til Kommunen enten elektronisk eller såfremt dette ikke er muligt i papirform. Leverandøren forpligter sig til at overholde sikkerhedsforskrifter mv. i forbindelse med behandling af personoplysninger, jf. Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Leverandøren skal være godkendt af Datatilsynet til at behandle personlige oplysninger, herunder CPR-numre efter lov om behandling af personoplysninger, jf. persondatalovens 43, med virkning fra den 1. juli Godkendelsen skal senest foreligge på tidspunktet for rammeaftalens ikrafttræden. Leverandøren er ansvarlig for, at godkendelsen er gældende i hele aftaleperioden. Kommunen kan forlange dokumentation for godkendelsen. 27. Underleverandører Såfremt Leverandøren anvender underleverandører til opfyldelsen af sine forpligtelser under rammeaftalen, garanterer og hæfter Leverandøren for opfyldelsen af rammeaftalen i samme omfang, som hvis Leverandøren selv havde udført opgaven. Desuden forudsætter udskiftning eller anvendelse af ny underleverandør, der ikke er godkendt på tidspunktet for rammeaftalens indgåelse, forudgående skriftlig godkendelse af Kommunen. Kommunens kontakt foregår altid via leverandøren. 28. Konsortium Såfremt Leverandøren er et konsortium, hæfter de i konsortiet deltagende fysiske/juridiske personer ubegrænset, solidarisk og direkte for opfyldelse af rammeaftalen. 29. Miljø Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under rammeaftalen opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mm. På Kommunens forlangende skal Leverandøren, uden udgifter for Kommunen og inden for en rimelig tidsfrist, fremskaffe den dokumentation, som Kommunen måtte ønske omkring produkternes miljøegenskaber. 30. Socialt ansvar Leverancerne skal ske under respekt af nationale, fællesskabsretlige og internationale love og regler samt internationale konventioner tiltrådt af Danmark vedrørende menneskerettigheder, børnearbejde, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption mm. Leverandøren er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder må leverandøren ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold. På kommunens forlangende skal leverandøren, uden udgifter for Kommunen og inden for en rimelig tidsfrist, fremskaffe den dokumentation, som Kommunen måtte forlange omkring leverandørens overholdelse af disse principper omkring socialt ansvar. 31. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Leverandørens forpligtelser og rettigheder i henhold til rammeaftalen kan hverken helt eller delvist uden forudgående skriftlig aftale med Kommunen overdrages eller på anden måde 13

14 overføres til tredjemand. Overdragelse af en bestemmende andel af Leverandørens aktier/anparter kræver endvidere forudgående skriftlig godkendelse af Kommunen. 32. Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver forsinkelse af bestilte produkter eller manglende betaling af vederlag samt faktisk eller retlig mangel ved produkterne. Forinden misligholdelsesbestemmelsen bringes i anvendelse, har Kommunen og Leverandøren pligt til at søge uoverensstemmelserne løst i mindelighed. Forsinkelser Leverandørens forsinkelse Leveringstidspunktet aftales fra bestilling til bestilling. Overskrides leveringstidspunktet foreligger der en forsinkelse. Foreligger der risiko for forsinkelse, skal Leverandøren straks give bestiller/kommunen meddelelse herom. Ved forsinket eller udeblevet levering er Kommunen berettiget til enten at fastholde eller at ophæve købet efter nedenstående bestemmelser. Kommunen er forpligtet til at meddele Leverandøren, om Kommunen ønsker at gøre en misligholdelsesbeføjelse gældende. Meddelelse herom skal ske inden for rimelig tid. Leverandøren skal ved samme lejlighed underrette Kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe forsinkelse, og hvad Leverandøren vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Vælger Kommunen at kræve produktet leveret trods forsinkelsen og dermed fastholde købet, er Kommunen berettiget til at fastsætte en ny frist, hvor Leverandøren skal sikre fyldestgørende levering. Såfremt Leverandøren ikke har leveret inden for en fornyet tidsfrist, kan Kommunen herefter gøre øvrige nedenstående misligholdelsesbeføjelse gældende: Dækningskøb: Kommunen er berettiget til dækningskøb, dvs. et køb der vedrører genstande af samme art og beskaffenhed som den misligholdte bestilling. Eventuelle meromkostninger herved afholdes af Leverandøren. Kommunen er berettiget til at hæve bestillingen uanset, om leverancen er leveret efter udløb af ny frist, eller at leveringen ikke har fundet sted. Kommunen er foruden ovennævnte misligholdelsesbeføjelser ligeledes berettiget til erstatning. Kommunens forsinkelse Overskrides betalingstidspunktet, jf. betalingsbetingelserne, foreligger der en forsinkelse. Leverandøren kan alene opkræve morarente i henhold til LBK nr. 743 af 04/09/2002 bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v. (renteloven) med eventuelle senere ændringer. Rykkergebyr mm. kan derfor ikke opkræves. Mangler Faktisk mangel Der foreligger en faktisk mangel, hvis der enten på kvalitet eller kvantitet er uoverensstemmelse mellem de bestilte produkter omfattet af rammeaftalen og det leverede produkt. 14

15 Der foreligger ligeledes en faktisk mangel, hvis produktet ikke er, som bestilleren med rette kunne forvente, eller hvis produktet ikke kan anvendes til det af bestilleren oplyste behov. Den almindelige regel om undersøgelsespligt ved levering gælder ikke. Kommunen skal inden rimelig tid efter konstateringen af en mangel rette henvendelse til Leverandøren med henblik på at gøre sine misligholdelsesbeføjelser gældende. Meddelelsen om en mangel kan ske skriftligt, herunder per mail, eller mundtligt. Leverandøren skal ved samme lejlighed underrette Kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad Leverandøren vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Kommunen kan gøre sine misligholdelsesbeføjelser gældende i produktets estimerede levetid, dog som minimum to år fra tidspunktet fra fyldestgørende levering af varen. Såfremt Leverandøren har givet en mere fordelagtig garanti, kan misligholdelsesbeføjelser gøres gældende i Leverandørens garantiperiode. Ved konstatering af en faktisk mangel er Kommunen berettiget til at kræve afhjælpning. Ved afhjælpning forstås udbedring i form af efterlevering, omlevering eller reparation. Leverandøren er forpligtet til at foretage afhjælpning af en mangel inden for en af Kommunen særskilt specificeret tidsfrist, der fastsættes ud fra Kommunens behov for en funktionel realydelse. Afhjælpningen skal ske uden yderligere vederlag for kommunen/borgeren og udføres således, at Kommunens drift forstyrres mindst muligt. Leverandøren er i forbindelse med Kommunens henvendelse forpligtet til at oplyse, hvornår afhjælpningen forventes udført inden for fristen. Såfremt Leverandøren enten ikke har afhjulpet inden for den angivne tidsfrist, har meddelt Kommunen at afhjælpning ikke er mulig inden for tidsfristen, eller såfremt det er væsentligt for Kommunen at få leveret produktet hurtigere end Leverandøren kan afhjælpe, kan Kommunen efter eget valg foretage dækningskøb. Eventuelle meromkostninger herved afholdes fuldt ud af Leverandøren. Retlige mangler Leverandøren er forpligtet til at sikre, at der ikke eksisterer retlige mangler ved det leverede i form af materielle eller immaterielle ejendomsrettigheder. Retlige mangler reguleres i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser herom. Øvrige mangler Der foreligger derudover en misligholdelse, såfremt Leverandøren ikke sikrer indkøb på tilbudslisten herunder konvertering af løbende bestillinger til tilbudslisten. Manglende overholdelse heraf medfører, at Kommunen kan opkræve en bod svarende til prisdifferencen på den fakturerede pris i forhold til tilsvarende eller lignende produkt på tilbudslisten. Ved leverancer i henhold til Serviceloven 112 vil det være bevillingen der har forrang. 33. Væsentlig misligholdelse Væsentlig misligholdelse berettiger til hel eller delvis ophævelse af rammeaftalen uden varsel. Ved bedømmelsen af om der foreligger en væsentlig misligholdelse, skal der tages hensyn til, misligholdelsens karakter (antal og omfang), risikoen for gentagelse efter allerede indtrufne 15

16 misligholdelser mv. Nedenfor er anført liste over mulige situationer, der er at betragte som væsentlig misligholdelse. Listen er ikke udtømmende: a) Væsentlig tilsidesættelse af hele eller dele af rammeaftalens grundlag, herunder forpligtelser hertil eller væsentlige ændringer af opgavens indhold uden forudgående skriftlig aftale med Kommunen. b) Væsentlig misligholdelse anses altid for at foreligge, når Leverandørens udførelse af opgaven i henhold til rammeaftalen er behæftet med så alvorlige mangler og/eller forsinkelse, at Kommunen ikke med rimelighed fortsat kan forventes at ville overlade den fortsatte levering af de i rammeaftalen omfattende ydelser eller dele heraf til Leverandøren. c) Ved gentagne konstateringer af mangler d) Enhver misligholdelse, som ikke er afhjulpet inden for 14 dage regnet fra datoen for Kommunens påkrav. e) Leverandøren kan ophæve rammeaftalen, hvis Kommunen væsentligt misligholder sin betalingsforpligtelse over en længere periode uden kontraktretligt grundlag herfor. f) Det betragtes som væsentlig misligholdelse, hvis der er dokumentation for, at der er sket fald i produktionsomkostningerne f.eks. på baggrund af faldende råvarepriser, men dette, efter dialog med Leverandøren, ikke kommer Kommunen til gode. g) Manglende forsikringsdækning h) Overtrædelse af punktet om underleverandører i) Overtrædelse af punktet om overdragelse af rettigheder og forpligtelser Ved Kommunens konstatering af en væsentlig misligholdelse, kan Kommunen rette skriftlig henvendelse til Leverandøren med meddelelse om, at rammeaftalen ophæves straks samt baggrunden herfor. 34. Ophør af rammeaftalen (ophævelse og opsigelse) Ved ophør af rammeaftale, uanset årsagen hertil, er Leverandøren i en overgangsperiode fastsat af Kommunen forpligtet til at varetage leverancerne, som er omfattet af rammeaftalen, indtil rammeaftalen med rimeligt varsel kan overdrages til tredjemand. Kommunen kan opsige rammeaftalen, hvor indkøbet afviger væsentligt i forhold til den udbudte ydelse for eksempel i form af budgetmæssige ændringer eller såfremt der sker direktiv-, lov- eller myndighedsmæssige indgreb af væsentlig betydning for rammeaftalen. I disse situationer vil opsigelse kunne ske med 6 måneders varsel til den første i en måned. Kommunen er derudover berettiget til at opsige rammeaftalen med en måneds forudgående skriftligt varsel, hvis en administrativ myndighed eller domstol afsiger kendelse/dom om eller Kommunen selv bliver opmærksom på, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er blevet overtrådt i forbindelse med gennemførelse af udbudsforretningen på en måde, der indebærer, at tildelingsbeslutningen hel eller delvis er ulovlig efter gældende regler og praksis. En myndighed i denne bestemmelse er ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud. Kommunens ret til at opsige rammeaftalen i henhold til denne bestemmelse gælder, uanset om en afgørelse, kendelse eller dom appelleres. Leverandøren er ved rammeaftalens ophør, uanset årsagen hertil, forpligtet til aktivt og på absolut bedste vis at medvirke til, at opgaven overgår til tredjemand uden problemer. Leverandøren er i den forbindelse forpligtet til at overdrage alle relevante materialer, informationer, data mv. til Kommunen med henblik på at sikre, at opgaven kan videreføres uden 16

17 gener for Kommunen og borgeren. I tilfælde rammeaftalens ophør, uanset årsagen hertil, er Leverandøren ikke berettiget til at modtage nogen form for kompensation, erstatning eller godtgørelse. Det samme gør sig gældende, hvis rammeaftalen erklæres for uden virkning. 35. Konkurs I tilfælde af Leverandørens rekonstruktionsbehandling, konkurs, insolvens, likvidation eller anden manglende økonomisk rådighedsevne forbeholder Kommunen sig ret til uden varsel at ophæve rammeaftalen og alle hertil forbundet ydelser i det omfang, Konkursloven ikke hindrer dette. Hvis konkursboet måtte have ret til at indtræde i aftalen i medfør af Konkurslovens regler, skal konkursboet efter forespørgsel inden for en frist af 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. Hvis Leverandøren er et kapitalselskab eller virksomhed med begrænset ansvar kan Kommunen ophæve rammeaftalen, hvis selskabet/virksomheden kræves opløst af Erhvervsstyrelsen. 36. Force majeure Force majeure reguleres i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser herom. 37. Fortolkning af rammeaftalen og tvistløsning Såfremt der er modstrid mellem rammeaftalens ordlyd og de til rammeaftalen knyttede aftalebilag, går rammeaftalens ordlyd forud for bilagene. Ligeledes er bilagene oplistet i prioriteret rækkefølge, således at aftalebilag 1 går forud for aftalebilag 2 etc. Ved fortolkning prioriteres kravspecifikationen dermed forud for Leverandørens tilbud dog således at, hvor Leverandørens tilbud stiller Kommunen bedre end krav, som fremgår af kravspecifikationen, har dette forrang. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af rammerammeaftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt en tvist ikke kan løses ved forhandling eller mægling, kan parterne lade tvisten afgøre ved domstolene. Værneting er Kommunens hjemting. Rammeaftalen er undergivet dansk ret og skal således udfyldes og fortolkes i overensstemmelse hermed. CISG finder dog ikke anvendelse. 38. Aftaleændringer Rammeaftalen kan kun ændres ved allonge underskrevet af begge parter. 17

18 39. Underskrift Rammeaftalen underskrives i 2 eksemplarer, hvor Kommunen og Leverandøren hver beholder ét eksemplar. Dato [Leverandøren ved xx].. [Xx Kommune ved xx] [Leverandøren ved xx].. [Xx Kommune ved xx] 18

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Fælleskommunalt indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Udkast til høring EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandregulering til KomUdbud November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Rammeaftale Delaftale 2

Rammeaftale Delaftale 2 Rammeaftale Delaftale 2 Nærværende Rammeaftale er en integreret del af det samlede annonceringsmateriale. Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Rammeaftalen udfyldes af udbyder i tilfælde af

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere