4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A"

Transkript

1 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A

2 UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Bilag A, skema 2: dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Bilag B, Gældserklæring ( Tro og love ) Bilag 1, Tilbudsskema A-kontrakt Bilag 4, Oplysning om organisation og ressourcer A KONTRAKT BILAG TIL A KONTRAKT: Bilag 3, Oversigt over kontraktbusser Bilag 3, Busoplysningsskema Bilag 5, Regulering for pris- og lønudvikling ( 17) Bilag 6, Køreplansamarbejdet Bilag 7, Beregning af køreplantimer Bilag 8, Procedure ved genudbud Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 10, Opsætning af køreplantavler Bilag 11, Busforskrifter Bilag 12, Busudskiftningsplan Bilag 13, Indtægtsopgørelses skemaer Bilag 14, Dubleringsaftale Bilag 15, Chaufføraftale Bilag 16, Busovertagelse ved genudbud 2008 Midttrafik

3 UDBUDSBETINGELSER Oversigt over den udbudte kørsel. Holstebro Bybus Holstebro Bybus Pakkeopdeling Bybus i een pakke. Linjer 1-9 Køreplantimer (52 uger) Kørslen Kontraktform Ja regulær bybuskørsel. Lidt kørsel lørdage A-kontrakt Kontraktlængde Antal kontraktbusser Antal busser der skal overtages ved start Busovertagelse ved udløb Bustype. Kontraktbusser Busalder - kontraktbusser Max gennemsnitsalder Max. absolut alder Busalder-reservebusser Max. absolut alder 6 år 8 i alt. Ingen Ja Laventre 6 år 12 år 14 år Døre Fabriksnye busser Busfarve Afregningsmæssigt forudsat stationering. Miljøkrav Dubleringsaftale Der stilles ikke krav om, at anskaffede busser skal være fabriksnye Midttrafiks bybusgule Gælder alle busser. Gælder først fra den 1. november 2008 Slotsgade Kan tænkes ændret i kontraktperioden Holstebro Kommune stiller ikke særlige krav udover gældende lovgivning. Ja. Tildelingskriterier Incitament/Bonus Option på 13,7 m bus Krav om lokalkontor i kommunen Ca. antal køreplantavler Postbefordring Alene pris Nej Ja Nej Ca. 222 Stk. Nej 2008 Midttrafik

4

5 UDBUDSBETINGELSER UDBUDSVILKÅR A KONTRAKT 2008 Midttrafik

6

7 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDBUDSGRUNDLAG DEN UDBUDTE KØRSEL HVEM KAN BYDE? TILBUDDETS FORM PRISNIVEAU TIDSFRISTER HENVENDELSER KØREPLANÆNDRINGER VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE OVERTAGELSE AF BUSSER KRAV TIL BUSSER KONTRAKTLØBETID VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE UNDERENTREPRENØRER PERSONALEFORHOLD RUTEBILSTATION OG GODSBEFORDRING DUBLERINGSAFTALE KVALITETSKRAV KOMMUNIKATION MELLEM MIDTTRAFIK OG BUSSELSKABET FORBEHOLD ALTERNATIVE TILBUD SIKKERHEDSSTILLELSE AKTINDSIGT - OFFENTLIGGØRELSE BETINGELSER FOR AT KUNNE DELTAGE KRITERIER FOR VALG AF TILBUD KONTRAKTINDGÅELSE AFREGNING BORTFALD AF REFUSION AF BRÆNDSTOFAFGIFTER Midttrafik Side 1 4. udbud, Holstebro bybus

8 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Bilag til udbudsvilkår: Bilag A: Skema A1: Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Skema A2: Dokumentation fra Færdselsstyrelsen Bilag B: Gældserklæring (Tro og love erklæring) Bilag C: Garantistillelse Bilag 1: Tilbudsblanket Bilag 4: Virksomhedsbeskrivelse Oversigt over vigtige datoer: Emne Dato Orienteringsmøde Den 5. februar 2008, kl Sidste frist for modtagelse af spørgsmål Den 20. februar 2008 Sidste frist for fremsendelse af svar på spørgsmål Den 27. februar 2008 Afleveringsfrist Den 6. marts 2008, kl Åbning af indkomne tilbud Den 6. marts 2008, kl Sidste frist for fremsendelse af tilladelse til buskørsel Den 19. marts 2008 Forventet afgørelse Den 4. april 2008 Vedståelsesfrist Den 30. april 2008 Kontraktstart Den 1. august 2008 Ordinært kontraktudløb Den 31. juli 2012 Seneste kontraktudløb Den 31. juli Midttrafik Side 2 4. udbud, Holstebro bybus

9 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Oversigt over den udbudte kørsel: Holstebro Bybus Pakkeopdeling Bybus i een pakke. Linjer 1-9 Køreplantimer (52 uger) Kørslen Ja regulær bybuskørsel. Lidt kørsel lørdage Kontraktform A-kontrakt Kontraktlængde Antal kontraktbusser Antal busser der skal overtages ved start Busovertagelse ved udløb Bustype. Kontraktbusser Busalder - kontraktbusser Max gennemsnitsalder Max. absolut alder Busalder-reservebusser Max. absolut alder 6 år 8 i alt. Ingen Ja Laventre 6 år 12 år 14 år Døre Der stilles ikke krav om, at anskaffede busser skal være fa- Fabriksnye busser briksnye Midttrafiks bybusgule Gælder alle busser. Busfarve Gælder først fra den 1. november 2008 Slotsgade Afregningsmæssigt forudsat Kan tænkes ændret i kontraktperioden stationering. Holstebro Kommune stiller ikke Miljøkrav særlige krav udover gældende lovgivning. Dubleringsaftale Ja. Tildelingskriterier Incitament/Bonus Option på 13,7 m bus Krav om lokalkontor i kommunen Ca. antal køreplantavler Postbefordring Alene pris Nej Ja Nej Ca. 222 Stk. Nej 2008 Midttrafik Side 3 4. udbud, Holstebro bybus

10 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT 1. Udbudsgrundlag Det samlede udbudsmateriale består af 3 dele: Udbudsbetingelser (Udbudsvilkår og kontrakten), Bilag med beskrivelse af den udbudte kørsel, Eventuelle rettelsesblade. Udbudsvilkårene anvendes i forbindelse med tilbudsgivningen og indeholder vejledning og krav til byderen ved afgivelse af tilbud. Kontrakten fastlægger de krav, der vil være gældende for udførelsen af kørslen og angiver, hvorledes forholdet mellem Midttrafik og busselskabet reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen udføres på grundlag af kontrakten. Beskrivelsen af den udbudte kørsel indeholder bl.a. foreløbige køreplaner, vognløb, kørselsomfang, oplysninger om personale, der skal overtages i følge lov om virksomhedsoverdragelse. Herudover er der oplysninger om vejforhold og andre forhold, som byderen skal være opmærksom på. Kontraktmaterialet består af det samlede udbudsmateriale, som nævnt ovenfor, og det vindende tilbud, inkl. bilag. Materialet er prioriteret på følgende måde, hvor ovenstående har forrang for nedenstående: Udfyldt tilbudsblanket, Rettelsesblade, Øvrigt udbudsmateriale, inkl. bilag, Andet tilbudsmateriale fra byder. 2. Den udbudte kørsel Udbuddet foretages som et offentligt udbud i henhold til EU s direktiv 2004/17/EF, jf. bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004 (Forsyningsvirksomhedsdirektivet). Der er en oversigt over den udbudte kørsel forrest i dette bind. Kørslen er nærmere beskrevet i bilaget Beskrivelse af den udbudte kørsel. 3. Hvem kan byde? Aftale kan indgås med såvel enkeltperson som et selskab eller anden juridisk person. Byderen skal opfylde de kvalifikationskrav, der fremgår af busloven og ledsagende bekendtgørelser. Byderen skal enten have en tilladelse efter buslovens 1, stk. 1 ( Grundtilladelse ) og tilladelse for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn fra Færdselsstyrelsen Midttrafik Side 4 4. udbud, Holstebro bybus

11 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Dokumentation for, at de nødvendige tilladelser foreligger eller kan udstedes, vedlægges tilbuddet. Dokumentation indhentes ved, at byderen indsender Skema A1 og A2 til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen fremsender herefter, hvis tilladelse foreligger eller kan udstedes, udfyldte skema A2, som byderen vedlægger tilbuddet. Dokumentation fra Færdselsstyrelsen skal indhentes af alle tilbudsgivere. Der er fra 2 6 ugers ekspeditionstid hos Færdselsstyrelsen. Det vil blive accepteret, at dokumentationen indsendes efter, at tilbuddet er indsendt, hvis der er rimelige begrundelser herfor. Begrundelse skal angives ved fremsendelse af tilbuddet. Dokumentationen skal være Midttrafik i hænde senest den 19. marts Byder skal endvidere - i henhold til Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, nr. 336 af 13. maj afgive en tro og love erklæring herom. Bilag B (Gældserklæring) udfyldes og vedlægges tilbuddet. Midttrafik kan anmode om supplerende oplysninger om byderens økonomiske og faglige baggrund. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 4. Tilbuddets form Tilbuddet afgives på en særlig tilbudsblanket (Bilag 1), som er vedlagt udbudsmaterialet. Bemærk at bilag 1 og 4 samt A og B skal udfyldes og følge tilbuddet. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner, inkl. eventuel moms og afgifter. Der kan afgives tilbud på én eller flere af de angivne pakker enkeltvis, jf. oversigten forrest i dette bind. Herudover kan der alene afgives tilbud på de i oversigten anførte kombinationer. Der skal altid udfyldes en tilbudsblanket for hvert enkelt tilbud. Byder kan ikke betinge, at der opnås en bestemt kørselsmængde. Der kan ikke afgives tilbud på en del af en pakke. Der kan ikke afgives tilbud med forbehold om, at andre pakker vindes. Tilbud må ikke være afhængige af andre juridiske personers bud. På tilbudsblanketten angives såvel den samlede tilbudspris som en specifikation af tilbudsprisen. Den samlede tilbudspris angives som den samlede betaling pr. år, og pr. gennemsnitlig køreplantime, beregnet på grundlag af de i udbudsmaterialet anførte køreplantimer og kontraktbusser. De specificerede priser angives som betaling pr. køreplantime til dæk Midttrafik Side 5 4. udbud, Holstebro bybus

12 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT ning af chaufføromkostninger, betaling pr. køreplantime til dækning af øvrige variable omkostninger og betaling pr. busmåned pr. kontraktbus (reservebusser ikke medregnet) til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i kontraktens 19 og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. Såvel felterne med den samlede tilbudspris som felterne med de specificerede priser skal udfyldes. Hvis der er uoverensstemmelser mellem den samlede tilbudspris og de specificerede priser, vil den samlede tilbudspris blive lagt til grund for tilbuddet. Det antal køreplantimer og kontraktbusser, som tilbudsprisen er baseret på, anføres på tilbudsblanketten. Betalingen vil, når kørslen påbegyndes, blive beregnet på grundlag af den faktisk udførte kørsel. 5. Prisniveau Tilbuddet angives i prisniveauet pr. 1. marts 2008 (indeks 162,9). Priserne reguleres i kontraktperioden 2 gange årligt, jf. 21 i kontrakten. Reguleringen sker efter et sammenvejet indeks, jf. kontraktens bilag Tidsfrister Tilbuddet skal være Midttrafik i hænde senest den 6. marts 2008, kl på følgende adresse: Midttrafik Bredgade Videbæk Tilbud skal afleveres i den særlige tilbudskuvert, som er mærket Tilbud på buskørsel i Midttrafik, og som er vedlagt udbudsmaterialet. Byders navn, samt det udbudsnummer tilbuddene omfatter, skal anføres på kuverten. Åbning af tilbud vil ske samme dag på Vestergaards Hotel, Bredgade 12, 6920 Videbæk kl Der vil være offentlig adgang. Ved åbningen vil følgende blive oplyst: Byder, pakke, samlet pris pr. år og om der er taget forbehold. Det indkomne tilbudsmateriale er Midttrafiks ejendom og vil ikke blive returneret. Andre vigtige datoer er anført forrest i dette bind. 7. Henvendelser Der afholdes informationsmøde for interesserede bydere, den 5. februar. 2008, kl i mødelokale 187, Rådhuset, 7500 Holstebro Midttrafik Side 6 4. udbud, Holstebro bybus

13 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Henvendelser med henblik på bekræftelse af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk til Midttrafik, att. Martha Johansen på telefon nummer Spørgsmål til udbudsmaterialet rettes skriftligt til Midttrafik enten pr. mail til med kopi til eller pr. brev til Midttrafik, Bredgade 1, 6920 Videbæk. Alle skriftlige spørgsmål besvares skriftligt. Spørgsmål og svar sendes til alle registrerede modtagere af udbudsmaterialet, idet det ikke angives, hvem der har stillet spørgsmålet. Bydere, som har hentet udbudsmaterialet på Midttrafiks hjemmeside, kan ved henvendelse til Midttrafik komme med på udsendelseslisten, så de kan få fremsendt spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade. Spørgsmål og svar vil også blive lagt på Midttrafiks hjemmeside. Dette gælder også eventuelle rettelsesblade. Spørgsmål skal være Midttrafik i hænde senest den 20. februar 2008, kl Der vil ikke blive udsendt svar senere end den 27. februar Køreplanændringer I foråret 2008 træffes der endelig beslutning om de køreplaner, der skal gælde fra sommeren Køreplanerne i dette udbudsmateriale er således ikke endelige køreplaner og der kan ske ændringer i køreplanerne. Eventuelle større ændringer af køreplanerne, der er afklaret, inden tilbud skal afgives, vil blive udsendt som rettelsesblade. Tilbuddet baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelt fremsendte ændringer. Ændringer i forhold hertil i de endelige køreplaner vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Der reguleres for ændret køreplantid, ændret tidsforbrug til pauser samt ændret fordeling på døgnets timer og hverdage/søndage jf. kontraktens 20 og bilag 7. Køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle fremsendte ændringer, vil også være udgangspunktet for beregning af ændringer i kørselsomfanget i henhold til kontraktens 4. I følge denne kan Midttrafik frit ændre antallet af køreplantimer op til 20 % i kontraktperioden i både op og nedadgående retning. Køreplanomfanget kan dog altid reduceres med en daglig dobbelttur pr. år uden økonomisk kompensation. Midttrafik kan jf. bilag 7 til kontrakten, pålægge busselskabet at ændre tomkørsel, der er et resultat af en anden busstationering end forudsat i udbudsmaterialet, til køreplanlagt kørsel, mod at det ekstra tidsforbrug ved ændringen indregnes som køreplantid. Det forventes at bybusterminalen flyttes i løbet af kontraktperioden. 9. Virksomhedsoverdragelse Lov nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtagers retstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-overførselsdirektiv (77/187 EØF) skal følges. Den byder, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at byder umid Midttrafik Side 7 4. udbud, Holstebro bybus

14 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT delbart indtræder i de pligter, som påhvilede det tidligere busselskab, i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1. Opmærksomheden henledes på, at efter lovens 3, stk. 2 må afskedigelse ikke finde sted alene som følge af den virksomhedsoverdragelse, som licitationen indebærer. Ansvaret for, hvorvidt én eller flere af undtagelserne i lovens 3, stk. 2 er opfyldt eller ej, påhviler byder selv. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at efter lovens 5, stk. 2 skal byderen, hvis denne i forvejen er virksomhedsindehaver, underrette egne medarbejdere, der berøres af overdragelsen, om konsekvenserne m.v. De nødvendige oplysninger vedrørende det personale, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakke i bilagsbindet. Oplysningerne er givet af de nuværende busselskaber og oplyses uden ansvar for Midttrafik. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal byderen godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning, såfremt byderen ønsker at blive kompenseret herfor. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysninger om personaleforhold m.v., som fremgår af de enkelte pakker og eventuelt supplerende oplysninger, der fremsendes til byderne. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 10. Overtagelse af busser Der er ingen busser, der skal overtages i forbindelse med indgåelse af kontrakt. Kontrakten er udformet, så der ved udløb af kontrakten er pligt til for Midttrafik at overtage busselskabets kontraktbusser, der er omfattet af denne kontrakt. Midttrafik vil overføre forpligtigelsen til busovertagelse til det nye busselskab, således at busserne overdrages direkte mellem hidtidige og nye busselskaber. Der kan kun afgives tilbud med overtagelsespligt ved fremtidigt kontraktudløb. Busoverdragelsen vil ske i overensstemmelse med den procedure og tidsplan, der fremgår af kontraktens bilag 16. Opmærksomheden henledes på, bilag 16 Procedure og tidsplan for busoverdragelse er udformet således, at der 1 år forud for kontraktens udløb, skal gives bindende tilsagn om 2008 Midttrafik Side 8 4. udbud, Holstebro bybus

15 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT bussernes ønskes overtaget. 11. Krav til busser Kontraktbusser skal opfylde de krav til bustyper og busstørrelser, der er angivet forrest i dette bind. Kontraktbusser skal opfylde de anførte krav. De anførte krav vedr. maksimal gennemsnitsalder og maksimal absolut alder gælder for busserne i pakken. Hvis der er uoverensstemmelse mellem beskrivelsen forrest i dette bind, bilag 11 og Beskrivelse af den udbudte kørsel, er det Beskrivelse af den udbudte kørsel, der gælder. Bybusser skal være malet i Midttrafiks bybusgule farve, jf. busforskrifternes, bilag 11, punkt 17. Midttrafik ønsker mulighed for alternativt at indsætte 13,7 m busser i stedet for 12 m busser ved fremtidige busudskiftninger. I de tilfælde hvor Midttrafik benytter sig af denne mulighed, betaler Midttrafik en merpris på kr. (prisniveau 1. marts ,9) pr. måned for de busafhængige omkostninger ( 19.4). Der ydes ikke anden merbetaling. Merprisen er fastsat under forudsætning af, at indsættelse af 13,7m busser sker i forbindelse med planlagt busudskiftning. Alderskravene til den indsatte 13,7 m bus er de samme som til den 12 m bus, der skulle have været indsat. Midttrafik meddeler i god tid, hvis en 12 m bus ønskes udskiftet med en 13,7 m bus i forbindelse med en planlagt busudskiftning. Ved udregningen af den samlede tilbudspris skal merprisen for 13,7m bus ikke indregnes. Midttrafik kan i kontraktperioden jf. kontraktens 15, stk. 2 ændre kravene til bustype i forbindelse med fremtidige busudskiftninger, ved skriftligt at meddele dette. Busselskabet kan kræve forhandling, hvis ændringen påvirker købsprisen af bussen i væsentlig grad. Busselskabet skal råde over tilstrækkelige reservebusser. Busselskaber med over 6 kontraktbusser skal have mindst 1 reservebus pr. påbegyndt 8 kontraktbusser malet i Midttrafiks bybusgule farve. Reservebusser skal opfylde busforskrifterne på linje med kontraktbusser, dog kan mindre betydende afvigelser accepteres. Afvigelser skal godkendes af Midttrafik. Der er IKKE krav om, at tilbuddet vedlægges en busudskiftningsplan. Men der skal hvert år indsendes en busoversigt. Oversigten skal laves for hver pakke og der benyttes det samme skema som i Oversigt over kontraktbusser ved kontraktstart som anført i bilag 3 til kontrakten. Oversigten skal udarbejdes hvert år med status pr. 1. januar og skal indsendes i januar måned. Hvis kontrakten forlænges gælder følgende i forlængelsesperioden: For kontraktbusser må den maksimale gennemsnitsalder overskrides med længden af den forløbne forlængelsesperiode Midttrafik Side 9 4. udbud, Holstebro bybus

16 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT For kontraktbusser må den maksimale absolutte alder ikke overskrides. For reservebusser må den maksimale absolutte alder overskrides med længden af den forløbne forlængelsesperiode. Kontraktbusser må ikke anvendes til kørsel til andre formål, med mindre andet forudgående aftales. Destinations- og linjenummerskiltning sker ved brug af diodeskilte. Tidligere har der været krævet matrixskiltning. 12. Kontraktløbetid Kontrakterne gælder i 6 år. Ved enighed mellem partnerne kan kontrakten forlænges på uændrede vilkår ad én eller flere gange i op til i alt 2 år. 13. Virksomhedsbeskrivelse Sammen med tilbuddet skal byderen vedlægge en redegørelse for sin organisation og ressourcer, jf. bilag 4 (Virksomhedsbeskrivelse). Byderen skal beskrive, hvordan driftsledelsen vil blive varetaget, og hvordan kvalitetskravene vil blive opfyldt. Redegørelsen skal være velunderbygget og dokumentere byderens evne til at udføre opgaverne, der er beskrevet i udbudsbetingelserne. Redegørelsen er forpligtende for byderen og vil indgå som bilag 4 til kontrakten. 14. Underentreprenører Byderen skal på tilbudsblanketten oplyse om eventuelle underentreprenører og omfanget af deres kørsel. Underentreprenøren skal opfylde buslovens kvalifikationskrav, og tilladelse efter busloven skal dokumenteres på samme måde som for bydere, der selv udfører kørslen. Byderen er eneansvarlig over for Midttrafik og har dermed det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Antagelse af underentreprenører, udskiftning af underentreprenører eller væsentlige ændringer i omfanget af underentreprenørers kørsel i kontraktperioden skal godkendes af Midttrafik, jf. kontraktens Personaleforhold Midttrafik forventer, at busselskabet arbejder for at sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø Midttrafik Side udbud, Holstebro bybus

17 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT I henhold til Bekendtgørelse om lov om buskørsel, nr. 107 af 19. februar 2003, 18, stk. 3 skal indehaveren af en tilladelse følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster - jf. endvidere punkt. 9 vedrørende lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Herudover skal busselskabet sikre, at køre- og hviletidsbestemmelser, der er omfattet af de almindelige danske arbejdsregler, overholdes. For ruter på 50 km og derover gælder særlige EU-regler om køre- og hviletid (Rådets forordning 3820/85 EØF). De almindelige danske arbejdsmiljøregler for køre- og hviletid gælder for ruter under 50 km. Virksomhedens miljø- og arbejdsmiljøpolitik skal beskrives som angivet i Oplysning om organisation og ressourcer (bilag 4 punkt 4). Oplysningerne vil indgå i Midttrafiks vurderinger i forbindelse med valg af tilbud. Busselskabet skal medvirke i en årlig opfølgning, hvor busselskabet redegør for arbejdsmiljøet i virksomheden. Såfremt tider i en køreplan indebærer, at kørslen ikke kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, skal Midttrafik straks underrettes. 16. Rutebilstation og godsbefordring Ansvaret for at indgå aftaler om drift af rutebilstationer og aftaler om postbefordring m.v. påhviler Midttrafik. Byderen sørger selv for tilvejebringelse af busanlæg, opstillingsplads og personalefaciliteter m.v. Busselskabet forestår opsætning af køreplantavler på stoppesteder efter aftale og uden ekstra betaling. Opgavens omfang er beskrevet i bilag 10 til kontrakten, samt forrest i dette bind. 17. Dubleringsaftale Ekstra- og dubleringskørsel med ikke kontraktbusser betales efter særskilt aftale jf. kontraktens 6, stk. 8. Dubleringsaftalen er vist i kontraktens bilag Kvalitetskrav Midttrafik lægger vægt på, at servicen overfor kunderne har så høj en kvalitet som muligt. De kvalitetskrav, Midttrafik stiller til busmateriellet og dets vedligeholdelse, grund- og ef Midttrafik Side udbud, Holstebro bybus

18 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT teruddannelse af chauffører, busselskabets miljøforanstaltninger, kørslens udførelse, betjening af kunder, fremgår af kontrakten og dens bilag samt i håndbøger om takstsystem og rejsegaranti m.v. Dette er uddybet i bilag Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Midttrafik lægger vægt på et tæt samarbejde med busselskaberne, baseret på dialog. Busselskaberne skal deltage i busselskabsmøder og evt. nedsatte udvalg Busselskabet skal sikre, at al information fra Midttrafik er tilgængeligt for og kendt af personalet (for eksempel chaufførinformation, håndbøger om kvalitet og betjening af billetmaskiner og forskellige retningslinjer, der har betydning for opgavens udførelse). Busselskabet skal medvirke i et årligt opfølgningsmøde, hvor busselskabet redegør for, hvordan ovenfor nævnte kvalitetskrav opfyldes. Busselskabet har pligt til at indberette til Midttrafik om alle forhold, der har betydning for kvaliteten og planlægningen. For at effektivisere kommunikationen skal den så vidt muligt være elektronisk. Midttrafik skal have mulighed for at kommunikere med busselskabet via og internet. Et eksempel på dette kan være, at der på et tidspunkt bliver stillet krav om elektronisk afregning med digital signatur fra busselskabet og at driftsforstyrrelser indberettes elektronisk. Det er et krav, at busselskabet er koblet på internet med mail-adresse. 20. Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten. Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes. Midttrafik accepterer ikke forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, herunder formuleringer i kontrakten, virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven eller Midttrafiks videregivelse af nøgleoplysninger i tilbuddet. Forbehold på disse områder betyder, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. 21. Alternative tilbud Tilbudsgiver kan afgive alternative tilbud. Alternative tilbud skal overholde samtlige vilkår i udbuddet som nævnt i punkt 20. Overholdes de nævnte vilkår ikke, vil tilbuddet blive vurderet som ukonditionsmæssigt. Alternative løsninger kan vedrøre forskellige løsninger vedrørende kvalitet af drift og kvalitet af busmateriel. Det skal klart fremgå, hvad det alternative tilbud omfatter, ligesom det klart skal fremgå, 2008 Midttrafik Side udbud, Holstebro bybus

19 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT hvilke dele af det primære tilbud alternativet erstatter/supplerer. Der skal indleveres tilbudsblanket for hvert enkelt tilbud. 22. Sikkerhedsstillelse Der forlanges ingen sikkerhedsstillelse ved tilbudsgivningen. Ved kontraktindgåelse skal som sikkerhed for busselskabets opfyldelse af kontrakten kræves en anfordringsgaranti på kr. pr. kontraktbus. I bilag C er der en standardformulering af garantistillelsen. Garantien er nærmere beskrevet i 1, stk. 8 til kontrakten. Garantien skal indestå indtil 3 måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. 23. Aktindsigt - offentliggørelse Efter udløbet af tilbudsfristen vil Midttrafik dels ved åbningen og dels på forespørgsel oplyse, hvem der har afgivet tilbud, hvilken pakke tilbuddet omfatter, antal kontraktbusser, den samlede tilbudspris og om der er taget forbehold. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke f.eks. ved forbehold kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. 24. Betingelser for at kunne deltage Midttrafik vil se bort fra urealistiske tilbud eller bud fra bydere, som skønnes ikke at kunne udføre kørslen tilfredsstillende. Følgende materiale skal vedlægges tilbuddet: Dokumentation for tilladelser (bilag A) Tro og love erklæring (bilag B) Tilbudsskema (bilag 1) Virksomhedsbeskrivelse (bilag 4) I redegørelse for organisation og ressourcer er der et punkt vedrørende referencer. Midttrafik vil anvende de indkomne referencer med henblik på at vurdere om entreprenøren kan udføre opgaven tilfredsstillende. 25. Kriterier for valg af tilbud Hvis der er taget forbehold, jf. punkt 20, vil Midttrafik opgøre værdien heraf med udgangspunkt i byderens eventuelle prisfastsættelse. Den af Midttrafik opgjorte værdi vil indgå ved opgørelsen af tilbudsprisen Midttrafik Side udbud, Holstebro bybus

20 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT For udbuddet som helhed vil der alene blive vurderet tilbud fra tilbudsgivere, der opfylder udbudsmaterialets konditioner, med vedlæggelse af krævede bilag og korrekt udformede tilbud. Kriteriet for valg af tilbud vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 26. Kontraktindgåelse Hvis tilbud accepteres, vil Midttrafik sende udfyldt kontrakt og garantiformular til byder til underskrift. Efter modtagelse af underskrevet kontrakt samt garantiformular fra byder tilbagesendes kontrakten med Midttrafiks underskrift. Det tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag. 27. Afregning Fast månedsbetaling ved kontraktstart og kontraktophør. Den faste månedsbetaling ved kontraktstart og ved kontraktophør er defineret i et nyt 20. stk. 3. Den faste månedsbetaling ydes i forhold til antal kontraktdage i den pågældende måned. Eksempel: Kontrakten udløber den 24. marts ved driftsdøgnets ophør og nyt busselskab har kontrakt fra og med den 25. marts. Det ophørende busselskab får betalt 24/31 af den faste månedlige busbetaling Det nye busselskab får udbetalt 7/31 af den faste månedlige busbetaling. 28. Bortfald af refusion af brændstofafgifter Der er fremsat lovforslag om bortfald af refusion af brændstofafgifter. Et sådant bortfald henhører under 23 i kontrakten, hvorfor en regulering af betalingens størrelse i givet fald vil blive forhandlet. Midttrafik forventer, at der kan blive tale om en ekstraordinær forhøjelse af det indeks, der ligger til grund for betalingsreguleringen. Denne forhøjelse vil også være gældende for dette udbud, uanset at bortfald af afgiftsrefusionen måtte være vedtaget, inden tilbud afgives. Tilbudsgivningen skal således være baseret på den gældende situation med afgiftsrefusion Midttrafik Side udbud, Holstebro bybus

21

22 UDBUDSVILKÅR Bilag A Skema 1 Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Udfyldes af entreprenøren (kun i ét eksemplar - ikke for hver pakke). Entreprenørens navn: Adresse: Der afgives tilbud til: 4. udbud, Midttrafik Entreprenøren har allerede tilladelse(r) til erhvervsmæssig personbefordring sæt X ID nr.: Gyldig til: Ansvarlig leder: Antal tilladelser: Herudover søges der om yderligere tilladelser. Til færdselsstyrelsens behandling vedlægger vognmanden: skatteregnskab og kopi af årsopgørelse fra skattevæsenet, eller sikkerhedsstillelse, eller revisorerklæring Entreprenøren har ikke tilladelse til erhvervsmæssig befordring sæt X Der søges om godkendelse af som ansvarlig leder. Der søges om tilladelser. Entreprenøren vedlægger en udfyldt ansøgningsblanket til Færdselsstyrelsen. Vejledning om egenkapital kan findes på færdselsstyrelsens hjemmeside (www.fstyr.dk) Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Færdselsstyrelsen. Hvis entreprenøren allerede har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 2 ugers ekspeditionstid. Hvis entreprenøren ikke har en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 6 ugers ekspeditionstid. Færdselsstyrelsen returnerer et skema med oplysning om det godkendte antal tilladelser. Skemaet vedlægges tilbudsblanketten. Entreprenørens underskrift Ovenstående skema sendes til: Færdselsstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K 2008 Midttrafik 1 4. udbud, Holstebro bybusser

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1.

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 1 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Onsdag d. 5. december 2012 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 2 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Dagsorden:

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3.

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3. Notatark Sagsnr. 88.16.12-Ø54-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 25.2.2014 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5 2. Retsgrundlaget 5 3. Egnethed 5

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 8 side 1

HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 8 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 8 side 1 Bilag 8 Redegørelse for drift og ressourcer 8.1 Personaleressourcer... 3 8.1.1 Oversigt over antal medarbejdere... 3 8.1.2 Navn på kontaktpersoner

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere