4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A"

Transkript

1 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A

2 UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Bilag A, skema 2: dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Bilag B, Gældserklæring ( Tro og love ) Bilag 1, Tilbudsskema A-kontrakt Bilag 4, Oplysning om organisation og ressourcer A KONTRAKT BILAG TIL A KONTRAKT: Bilag 3, Oversigt over kontraktbusser Bilag 3, Busoplysningsskema Bilag 5, Regulering for pris- og lønudvikling ( 17) Bilag 6, Køreplansamarbejdet Bilag 7, Beregning af køreplantimer Bilag 8, Procedure ved genudbud Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 10, Opsætning af køreplantavler Bilag 11, Busforskrifter Bilag 12, Busudskiftningsplan Bilag 13, Indtægtsopgørelses skemaer Bilag 14, Dubleringsaftale Bilag 15, Chaufføraftale Bilag 16, Busovertagelse ved genudbud 2008 Midttrafik

3 UDBUDSBETINGELSER Oversigt over den udbudte kørsel. Holstebro Bybus Holstebro Bybus Pakkeopdeling Bybus i een pakke. Linjer 1-9 Køreplantimer (52 uger) Kørslen Kontraktform Ja regulær bybuskørsel. Lidt kørsel lørdage A-kontrakt Kontraktlængde Antal kontraktbusser Antal busser der skal overtages ved start Busovertagelse ved udløb Bustype. Kontraktbusser Busalder - kontraktbusser Max gennemsnitsalder Max. absolut alder Busalder-reservebusser Max. absolut alder 6 år 8 i alt. Ingen Ja Laventre 6 år 12 år 14 år Døre Fabriksnye busser Busfarve Afregningsmæssigt forudsat stationering. Miljøkrav Dubleringsaftale Der stilles ikke krav om, at anskaffede busser skal være fabriksnye Midttrafiks bybusgule Gælder alle busser. Gælder først fra den 1. november 2008 Slotsgade Kan tænkes ændret i kontraktperioden Holstebro Kommune stiller ikke særlige krav udover gældende lovgivning. Ja. Tildelingskriterier Incitament/Bonus Option på 13,7 m bus Krav om lokalkontor i kommunen Ca. antal køreplantavler Postbefordring Alene pris Nej Ja Nej Ca. 222 Stk. Nej 2008 Midttrafik

4

5 UDBUDSBETINGELSER UDBUDSVILKÅR A KONTRAKT 2008 Midttrafik

6

7 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDBUDSGRUNDLAG DEN UDBUDTE KØRSEL HVEM KAN BYDE? TILBUDDETS FORM PRISNIVEAU TIDSFRISTER HENVENDELSER KØREPLANÆNDRINGER VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE OVERTAGELSE AF BUSSER KRAV TIL BUSSER KONTRAKTLØBETID VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE UNDERENTREPRENØRER PERSONALEFORHOLD RUTEBILSTATION OG GODSBEFORDRING DUBLERINGSAFTALE KVALITETSKRAV KOMMUNIKATION MELLEM MIDTTRAFIK OG BUSSELSKABET FORBEHOLD ALTERNATIVE TILBUD SIKKERHEDSSTILLELSE AKTINDSIGT - OFFENTLIGGØRELSE BETINGELSER FOR AT KUNNE DELTAGE KRITERIER FOR VALG AF TILBUD KONTRAKTINDGÅELSE AFREGNING BORTFALD AF REFUSION AF BRÆNDSTOFAFGIFTER Midttrafik Side 1 4. udbud, Holstebro bybus

8 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Bilag til udbudsvilkår: Bilag A: Skema A1: Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Skema A2: Dokumentation fra Færdselsstyrelsen Bilag B: Gældserklæring (Tro og love erklæring) Bilag C: Garantistillelse Bilag 1: Tilbudsblanket Bilag 4: Virksomhedsbeskrivelse Oversigt over vigtige datoer: Emne Dato Orienteringsmøde Den 5. februar 2008, kl Sidste frist for modtagelse af spørgsmål Den 20. februar 2008 Sidste frist for fremsendelse af svar på spørgsmål Den 27. februar 2008 Afleveringsfrist Den 6. marts 2008, kl Åbning af indkomne tilbud Den 6. marts 2008, kl Sidste frist for fremsendelse af tilladelse til buskørsel Den 19. marts 2008 Forventet afgørelse Den 4. april 2008 Vedståelsesfrist Den 30. april 2008 Kontraktstart Den 1. august 2008 Ordinært kontraktudløb Den 31. juli 2012 Seneste kontraktudløb Den 31. juli Midttrafik Side 2 4. udbud, Holstebro bybus

9 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Oversigt over den udbudte kørsel: Holstebro Bybus Pakkeopdeling Bybus i een pakke. Linjer 1-9 Køreplantimer (52 uger) Kørslen Ja regulær bybuskørsel. Lidt kørsel lørdage Kontraktform A-kontrakt Kontraktlængde Antal kontraktbusser Antal busser der skal overtages ved start Busovertagelse ved udløb Bustype. Kontraktbusser Busalder - kontraktbusser Max gennemsnitsalder Max. absolut alder Busalder-reservebusser Max. absolut alder 6 år 8 i alt. Ingen Ja Laventre 6 år 12 år 14 år Døre Der stilles ikke krav om, at anskaffede busser skal være fa- Fabriksnye busser briksnye Midttrafiks bybusgule Gælder alle busser. Busfarve Gælder først fra den 1. november 2008 Slotsgade Afregningsmæssigt forudsat Kan tænkes ændret i kontraktperioden stationering. Holstebro Kommune stiller ikke Miljøkrav særlige krav udover gældende lovgivning. Dubleringsaftale Ja. Tildelingskriterier Incitament/Bonus Option på 13,7 m bus Krav om lokalkontor i kommunen Ca. antal køreplantavler Postbefordring Alene pris Nej Ja Nej Ca. 222 Stk. Nej 2008 Midttrafik Side 3 4. udbud, Holstebro bybus

10 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT 1. Udbudsgrundlag Det samlede udbudsmateriale består af 3 dele: Udbudsbetingelser (Udbudsvilkår og kontrakten), Bilag med beskrivelse af den udbudte kørsel, Eventuelle rettelsesblade. Udbudsvilkårene anvendes i forbindelse med tilbudsgivningen og indeholder vejledning og krav til byderen ved afgivelse af tilbud. Kontrakten fastlægger de krav, der vil være gældende for udførelsen af kørslen og angiver, hvorledes forholdet mellem Midttrafik og busselskabet reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen udføres på grundlag af kontrakten. Beskrivelsen af den udbudte kørsel indeholder bl.a. foreløbige køreplaner, vognløb, kørselsomfang, oplysninger om personale, der skal overtages i følge lov om virksomhedsoverdragelse. Herudover er der oplysninger om vejforhold og andre forhold, som byderen skal være opmærksom på. Kontraktmaterialet består af det samlede udbudsmateriale, som nævnt ovenfor, og det vindende tilbud, inkl. bilag. Materialet er prioriteret på følgende måde, hvor ovenstående har forrang for nedenstående: Udfyldt tilbudsblanket, Rettelsesblade, Øvrigt udbudsmateriale, inkl. bilag, Andet tilbudsmateriale fra byder. 2. Den udbudte kørsel Udbuddet foretages som et offentligt udbud i henhold til EU s direktiv 2004/17/EF, jf. bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004 (Forsyningsvirksomhedsdirektivet). Der er en oversigt over den udbudte kørsel forrest i dette bind. Kørslen er nærmere beskrevet i bilaget Beskrivelse af den udbudte kørsel. 3. Hvem kan byde? Aftale kan indgås med såvel enkeltperson som et selskab eller anden juridisk person. Byderen skal opfylde de kvalifikationskrav, der fremgår af busloven og ledsagende bekendtgørelser. Byderen skal enten have en tilladelse efter buslovens 1, stk. 1 ( Grundtilladelse ) og tilladelse for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn fra Færdselsstyrelsen Midttrafik Side 4 4. udbud, Holstebro bybus

11 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Dokumentation for, at de nødvendige tilladelser foreligger eller kan udstedes, vedlægges tilbuddet. Dokumentation indhentes ved, at byderen indsender Skema A1 og A2 til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen fremsender herefter, hvis tilladelse foreligger eller kan udstedes, udfyldte skema A2, som byderen vedlægger tilbuddet. Dokumentation fra Færdselsstyrelsen skal indhentes af alle tilbudsgivere. Der er fra 2 6 ugers ekspeditionstid hos Færdselsstyrelsen. Det vil blive accepteret, at dokumentationen indsendes efter, at tilbuddet er indsendt, hvis der er rimelige begrundelser herfor. Begrundelse skal angives ved fremsendelse af tilbuddet. Dokumentationen skal være Midttrafik i hænde senest den 19. marts Byder skal endvidere - i henhold til Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, nr. 336 af 13. maj afgive en tro og love erklæring herom. Bilag B (Gældserklæring) udfyldes og vedlægges tilbuddet. Midttrafik kan anmode om supplerende oplysninger om byderens økonomiske og faglige baggrund. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 4. Tilbuddets form Tilbuddet afgives på en særlig tilbudsblanket (Bilag 1), som er vedlagt udbudsmaterialet. Bemærk at bilag 1 og 4 samt A og B skal udfyldes og følge tilbuddet. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner, inkl. eventuel moms og afgifter. Der kan afgives tilbud på én eller flere af de angivne pakker enkeltvis, jf. oversigten forrest i dette bind. Herudover kan der alene afgives tilbud på de i oversigten anførte kombinationer. Der skal altid udfyldes en tilbudsblanket for hvert enkelt tilbud. Byder kan ikke betinge, at der opnås en bestemt kørselsmængde. Der kan ikke afgives tilbud på en del af en pakke. Der kan ikke afgives tilbud med forbehold om, at andre pakker vindes. Tilbud må ikke være afhængige af andre juridiske personers bud. På tilbudsblanketten angives såvel den samlede tilbudspris som en specifikation af tilbudsprisen. Den samlede tilbudspris angives som den samlede betaling pr. år, og pr. gennemsnitlig køreplantime, beregnet på grundlag af de i udbudsmaterialet anførte køreplantimer og kontraktbusser. De specificerede priser angives som betaling pr. køreplantime til dæk Midttrafik Side 5 4. udbud, Holstebro bybus

12 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT ning af chaufføromkostninger, betaling pr. køreplantime til dækning af øvrige variable omkostninger og betaling pr. busmåned pr. kontraktbus (reservebusser ikke medregnet) til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i kontraktens 19 og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. Såvel felterne med den samlede tilbudspris som felterne med de specificerede priser skal udfyldes. Hvis der er uoverensstemmelser mellem den samlede tilbudspris og de specificerede priser, vil den samlede tilbudspris blive lagt til grund for tilbuddet. Det antal køreplantimer og kontraktbusser, som tilbudsprisen er baseret på, anføres på tilbudsblanketten. Betalingen vil, når kørslen påbegyndes, blive beregnet på grundlag af den faktisk udførte kørsel. 5. Prisniveau Tilbuddet angives i prisniveauet pr. 1. marts 2008 (indeks 162,9). Priserne reguleres i kontraktperioden 2 gange årligt, jf. 21 i kontrakten. Reguleringen sker efter et sammenvejet indeks, jf. kontraktens bilag Tidsfrister Tilbuddet skal være Midttrafik i hænde senest den 6. marts 2008, kl på følgende adresse: Midttrafik Bredgade Videbæk Tilbud skal afleveres i den særlige tilbudskuvert, som er mærket Tilbud på buskørsel i Midttrafik, og som er vedlagt udbudsmaterialet. Byders navn, samt det udbudsnummer tilbuddene omfatter, skal anføres på kuverten. Åbning af tilbud vil ske samme dag på Vestergaards Hotel, Bredgade 12, 6920 Videbæk kl Der vil være offentlig adgang. Ved åbningen vil følgende blive oplyst: Byder, pakke, samlet pris pr. år og om der er taget forbehold. Det indkomne tilbudsmateriale er Midttrafiks ejendom og vil ikke blive returneret. Andre vigtige datoer er anført forrest i dette bind. 7. Henvendelser Der afholdes informationsmøde for interesserede bydere, den 5. februar. 2008, kl i mødelokale 187, Rådhuset, 7500 Holstebro Midttrafik Side 6 4. udbud, Holstebro bybus

13 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Henvendelser med henblik på bekræftelse af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk til Midttrafik, att. Martha Johansen på telefon nummer Spørgsmål til udbudsmaterialet rettes skriftligt til Midttrafik enten pr. mail til med kopi til eller pr. brev til Midttrafik, Bredgade 1, 6920 Videbæk. Alle skriftlige spørgsmål besvares skriftligt. Spørgsmål og svar sendes til alle registrerede modtagere af udbudsmaterialet, idet det ikke angives, hvem der har stillet spørgsmålet. Bydere, som har hentet udbudsmaterialet på Midttrafiks hjemmeside, kan ved henvendelse til Midttrafik komme med på udsendelseslisten, så de kan få fremsendt spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade. Spørgsmål og svar vil også blive lagt på Midttrafiks hjemmeside. Dette gælder også eventuelle rettelsesblade. Spørgsmål skal være Midttrafik i hænde senest den 20. februar 2008, kl Der vil ikke blive udsendt svar senere end den 27. februar Køreplanændringer I foråret 2008 træffes der endelig beslutning om de køreplaner, der skal gælde fra sommeren Køreplanerne i dette udbudsmateriale er således ikke endelige køreplaner og der kan ske ændringer i køreplanerne. Eventuelle større ændringer af køreplanerne, der er afklaret, inden tilbud skal afgives, vil blive udsendt som rettelsesblade. Tilbuddet baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelt fremsendte ændringer. Ændringer i forhold hertil i de endelige køreplaner vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Der reguleres for ændret køreplantid, ændret tidsforbrug til pauser samt ændret fordeling på døgnets timer og hverdage/søndage jf. kontraktens 20 og bilag 7. Køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle fremsendte ændringer, vil også være udgangspunktet for beregning af ændringer i kørselsomfanget i henhold til kontraktens 4. I følge denne kan Midttrafik frit ændre antallet af køreplantimer op til 20 % i kontraktperioden i både op og nedadgående retning. Køreplanomfanget kan dog altid reduceres med en daglig dobbelttur pr. år uden økonomisk kompensation. Midttrafik kan jf. bilag 7 til kontrakten, pålægge busselskabet at ændre tomkørsel, der er et resultat af en anden busstationering end forudsat i udbudsmaterialet, til køreplanlagt kørsel, mod at det ekstra tidsforbrug ved ændringen indregnes som køreplantid. Det forventes at bybusterminalen flyttes i løbet af kontraktperioden. 9. Virksomhedsoverdragelse Lov nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtagers retstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-overførselsdirektiv (77/187 EØF) skal følges. Den byder, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at byder umid Midttrafik Side 7 4. udbud, Holstebro bybus

14 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT delbart indtræder i de pligter, som påhvilede det tidligere busselskab, i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1. Opmærksomheden henledes på, at efter lovens 3, stk. 2 må afskedigelse ikke finde sted alene som følge af den virksomhedsoverdragelse, som licitationen indebærer. Ansvaret for, hvorvidt én eller flere af undtagelserne i lovens 3, stk. 2 er opfyldt eller ej, påhviler byder selv. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at efter lovens 5, stk. 2 skal byderen, hvis denne i forvejen er virksomhedsindehaver, underrette egne medarbejdere, der berøres af overdragelsen, om konsekvenserne m.v. De nødvendige oplysninger vedrørende det personale, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakke i bilagsbindet. Oplysningerne er givet af de nuværende busselskaber og oplyses uden ansvar for Midttrafik. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal byderen godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning, såfremt byderen ønsker at blive kompenseret herfor. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysninger om personaleforhold m.v., som fremgår af de enkelte pakker og eventuelt supplerende oplysninger, der fremsendes til byderne. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 10. Overtagelse af busser Der er ingen busser, der skal overtages i forbindelse med indgåelse af kontrakt. Kontrakten er udformet, så der ved udløb af kontrakten er pligt til for Midttrafik at overtage busselskabets kontraktbusser, der er omfattet af denne kontrakt. Midttrafik vil overføre forpligtigelsen til busovertagelse til det nye busselskab, således at busserne overdrages direkte mellem hidtidige og nye busselskaber. Der kan kun afgives tilbud med overtagelsespligt ved fremtidigt kontraktudløb. Busoverdragelsen vil ske i overensstemmelse med den procedure og tidsplan, der fremgår af kontraktens bilag 16. Opmærksomheden henledes på, bilag 16 Procedure og tidsplan for busoverdragelse er udformet således, at der 1 år forud for kontraktens udløb, skal gives bindende tilsagn om 2008 Midttrafik Side 8 4. udbud, Holstebro bybus

15 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT bussernes ønskes overtaget. 11. Krav til busser Kontraktbusser skal opfylde de krav til bustyper og busstørrelser, der er angivet forrest i dette bind. Kontraktbusser skal opfylde de anførte krav. De anførte krav vedr. maksimal gennemsnitsalder og maksimal absolut alder gælder for busserne i pakken. Hvis der er uoverensstemmelse mellem beskrivelsen forrest i dette bind, bilag 11 og Beskrivelse af den udbudte kørsel, er det Beskrivelse af den udbudte kørsel, der gælder. Bybusser skal være malet i Midttrafiks bybusgule farve, jf. busforskrifternes, bilag 11, punkt 17. Midttrafik ønsker mulighed for alternativt at indsætte 13,7 m busser i stedet for 12 m busser ved fremtidige busudskiftninger. I de tilfælde hvor Midttrafik benytter sig af denne mulighed, betaler Midttrafik en merpris på kr. (prisniveau 1. marts ,9) pr. måned for de busafhængige omkostninger ( 19.4). Der ydes ikke anden merbetaling. Merprisen er fastsat under forudsætning af, at indsættelse af 13,7m busser sker i forbindelse med planlagt busudskiftning. Alderskravene til den indsatte 13,7 m bus er de samme som til den 12 m bus, der skulle have været indsat. Midttrafik meddeler i god tid, hvis en 12 m bus ønskes udskiftet med en 13,7 m bus i forbindelse med en planlagt busudskiftning. Ved udregningen af den samlede tilbudspris skal merprisen for 13,7m bus ikke indregnes. Midttrafik kan i kontraktperioden jf. kontraktens 15, stk. 2 ændre kravene til bustype i forbindelse med fremtidige busudskiftninger, ved skriftligt at meddele dette. Busselskabet kan kræve forhandling, hvis ændringen påvirker købsprisen af bussen i væsentlig grad. Busselskabet skal råde over tilstrækkelige reservebusser. Busselskaber med over 6 kontraktbusser skal have mindst 1 reservebus pr. påbegyndt 8 kontraktbusser malet i Midttrafiks bybusgule farve. Reservebusser skal opfylde busforskrifterne på linje med kontraktbusser, dog kan mindre betydende afvigelser accepteres. Afvigelser skal godkendes af Midttrafik. Der er IKKE krav om, at tilbuddet vedlægges en busudskiftningsplan. Men der skal hvert år indsendes en busoversigt. Oversigten skal laves for hver pakke og der benyttes det samme skema som i Oversigt over kontraktbusser ved kontraktstart som anført i bilag 3 til kontrakten. Oversigten skal udarbejdes hvert år med status pr. 1. januar og skal indsendes i januar måned. Hvis kontrakten forlænges gælder følgende i forlængelsesperioden: For kontraktbusser må den maksimale gennemsnitsalder overskrides med længden af den forløbne forlængelsesperiode Midttrafik Side 9 4. udbud, Holstebro bybus

16 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT For kontraktbusser må den maksimale absolutte alder ikke overskrides. For reservebusser må den maksimale absolutte alder overskrides med længden af den forløbne forlængelsesperiode. Kontraktbusser må ikke anvendes til kørsel til andre formål, med mindre andet forudgående aftales. Destinations- og linjenummerskiltning sker ved brug af diodeskilte. Tidligere har der været krævet matrixskiltning. 12. Kontraktløbetid Kontrakterne gælder i 6 år. Ved enighed mellem partnerne kan kontrakten forlænges på uændrede vilkår ad én eller flere gange i op til i alt 2 år. 13. Virksomhedsbeskrivelse Sammen med tilbuddet skal byderen vedlægge en redegørelse for sin organisation og ressourcer, jf. bilag 4 (Virksomhedsbeskrivelse). Byderen skal beskrive, hvordan driftsledelsen vil blive varetaget, og hvordan kvalitetskravene vil blive opfyldt. Redegørelsen skal være velunderbygget og dokumentere byderens evne til at udføre opgaverne, der er beskrevet i udbudsbetingelserne. Redegørelsen er forpligtende for byderen og vil indgå som bilag 4 til kontrakten. 14. Underentreprenører Byderen skal på tilbudsblanketten oplyse om eventuelle underentreprenører og omfanget af deres kørsel. Underentreprenøren skal opfylde buslovens kvalifikationskrav, og tilladelse efter busloven skal dokumenteres på samme måde som for bydere, der selv udfører kørslen. Byderen er eneansvarlig over for Midttrafik og har dermed det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Antagelse af underentreprenører, udskiftning af underentreprenører eller væsentlige ændringer i omfanget af underentreprenørers kørsel i kontraktperioden skal godkendes af Midttrafik, jf. kontraktens Personaleforhold Midttrafik forventer, at busselskabet arbejder for at sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø Midttrafik Side udbud, Holstebro bybus

17 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT I henhold til Bekendtgørelse om lov om buskørsel, nr. 107 af 19. februar 2003, 18, stk. 3 skal indehaveren af en tilladelse følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster - jf. endvidere punkt. 9 vedrørende lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Herudover skal busselskabet sikre, at køre- og hviletidsbestemmelser, der er omfattet af de almindelige danske arbejdsregler, overholdes. For ruter på 50 km og derover gælder særlige EU-regler om køre- og hviletid (Rådets forordning 3820/85 EØF). De almindelige danske arbejdsmiljøregler for køre- og hviletid gælder for ruter under 50 km. Virksomhedens miljø- og arbejdsmiljøpolitik skal beskrives som angivet i Oplysning om organisation og ressourcer (bilag 4 punkt 4). Oplysningerne vil indgå i Midttrafiks vurderinger i forbindelse med valg af tilbud. Busselskabet skal medvirke i en årlig opfølgning, hvor busselskabet redegør for arbejdsmiljøet i virksomheden. Såfremt tider i en køreplan indebærer, at kørslen ikke kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, skal Midttrafik straks underrettes. 16. Rutebilstation og godsbefordring Ansvaret for at indgå aftaler om drift af rutebilstationer og aftaler om postbefordring m.v. påhviler Midttrafik. Byderen sørger selv for tilvejebringelse af busanlæg, opstillingsplads og personalefaciliteter m.v. Busselskabet forestår opsætning af køreplantavler på stoppesteder efter aftale og uden ekstra betaling. Opgavens omfang er beskrevet i bilag 10 til kontrakten, samt forrest i dette bind. 17. Dubleringsaftale Ekstra- og dubleringskørsel med ikke kontraktbusser betales efter særskilt aftale jf. kontraktens 6, stk. 8. Dubleringsaftalen er vist i kontraktens bilag Kvalitetskrav Midttrafik lægger vægt på, at servicen overfor kunderne har så høj en kvalitet som muligt. De kvalitetskrav, Midttrafik stiller til busmateriellet og dets vedligeholdelse, grund- og ef Midttrafik Side udbud, Holstebro bybus

18 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT teruddannelse af chauffører, busselskabets miljøforanstaltninger, kørslens udførelse, betjening af kunder, fremgår af kontrakten og dens bilag samt i håndbøger om takstsystem og rejsegaranti m.v. Dette er uddybet i bilag Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Midttrafik lægger vægt på et tæt samarbejde med busselskaberne, baseret på dialog. Busselskaberne skal deltage i busselskabsmøder og evt. nedsatte udvalg Busselskabet skal sikre, at al information fra Midttrafik er tilgængeligt for og kendt af personalet (for eksempel chaufførinformation, håndbøger om kvalitet og betjening af billetmaskiner og forskellige retningslinjer, der har betydning for opgavens udførelse). Busselskabet skal medvirke i et årligt opfølgningsmøde, hvor busselskabet redegør for, hvordan ovenfor nævnte kvalitetskrav opfyldes. Busselskabet har pligt til at indberette til Midttrafik om alle forhold, der har betydning for kvaliteten og planlægningen. For at effektivisere kommunikationen skal den så vidt muligt være elektronisk. Midttrafik skal have mulighed for at kommunikere med busselskabet via og internet. Et eksempel på dette kan være, at der på et tidspunkt bliver stillet krav om elektronisk afregning med digital signatur fra busselskabet og at driftsforstyrrelser indberettes elektronisk. Det er et krav, at busselskabet er koblet på internet med mail-adresse. 20. Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten. Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes. Midttrafik accepterer ikke forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, herunder formuleringer i kontrakten, virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven eller Midttrafiks videregivelse af nøgleoplysninger i tilbuddet. Forbehold på disse områder betyder, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. 21. Alternative tilbud Tilbudsgiver kan afgive alternative tilbud. Alternative tilbud skal overholde samtlige vilkår i udbuddet som nævnt i punkt 20. Overholdes de nævnte vilkår ikke, vil tilbuddet blive vurderet som ukonditionsmæssigt. Alternative løsninger kan vedrøre forskellige løsninger vedrørende kvalitet af drift og kvalitet af busmateriel. Det skal klart fremgå, hvad det alternative tilbud omfatter, ligesom det klart skal fremgå, 2008 Midttrafik Side udbud, Holstebro bybus

19 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT hvilke dele af det primære tilbud alternativet erstatter/supplerer. Der skal indleveres tilbudsblanket for hvert enkelt tilbud. 22. Sikkerhedsstillelse Der forlanges ingen sikkerhedsstillelse ved tilbudsgivningen. Ved kontraktindgåelse skal som sikkerhed for busselskabets opfyldelse af kontrakten kræves en anfordringsgaranti på kr. pr. kontraktbus. I bilag C er der en standardformulering af garantistillelsen. Garantien er nærmere beskrevet i 1, stk. 8 til kontrakten. Garantien skal indestå indtil 3 måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. 23. Aktindsigt - offentliggørelse Efter udløbet af tilbudsfristen vil Midttrafik dels ved åbningen og dels på forespørgsel oplyse, hvem der har afgivet tilbud, hvilken pakke tilbuddet omfatter, antal kontraktbusser, den samlede tilbudspris og om der er taget forbehold. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke f.eks. ved forbehold kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. 24. Betingelser for at kunne deltage Midttrafik vil se bort fra urealistiske tilbud eller bud fra bydere, som skønnes ikke at kunne udføre kørslen tilfredsstillende. Følgende materiale skal vedlægges tilbuddet: Dokumentation for tilladelser (bilag A) Tro og love erklæring (bilag B) Tilbudsskema (bilag 1) Virksomhedsbeskrivelse (bilag 4) I redegørelse for organisation og ressourcer er der et punkt vedrørende referencer. Midttrafik vil anvende de indkomne referencer med henblik på at vurdere om entreprenøren kan udføre opgaven tilfredsstillende. 25. Kriterier for valg af tilbud Hvis der er taget forbehold, jf. punkt 20, vil Midttrafik opgøre værdien heraf med udgangspunkt i byderens eventuelle prisfastsættelse. Den af Midttrafik opgjorte værdi vil indgå ved opgørelsen af tilbudsprisen Midttrafik Side udbud, Holstebro bybus

20 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT For udbuddet som helhed vil der alene blive vurderet tilbud fra tilbudsgivere, der opfylder udbudsmaterialets konditioner, med vedlæggelse af krævede bilag og korrekt udformede tilbud. Kriteriet for valg af tilbud vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 26. Kontraktindgåelse Hvis tilbud accepteres, vil Midttrafik sende udfyldt kontrakt og garantiformular til byder til underskrift. Efter modtagelse af underskrevet kontrakt samt garantiformular fra byder tilbagesendes kontrakten med Midttrafiks underskrift. Det tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag. 27. Afregning Fast månedsbetaling ved kontraktstart og kontraktophør. Den faste månedsbetaling ved kontraktstart og ved kontraktophør er defineret i et nyt 20. stk. 3. Den faste månedsbetaling ydes i forhold til antal kontraktdage i den pågældende måned. Eksempel: Kontrakten udløber den 24. marts ved driftsdøgnets ophør og nyt busselskab har kontrakt fra og med den 25. marts. Det ophørende busselskab får betalt 24/31 af den faste månedlige busbetaling Det nye busselskab får udbetalt 7/31 af den faste månedlige busbetaling. 28. Bortfald af refusion af brændstofafgifter Der er fremsat lovforslag om bortfald af refusion af brændstofafgifter. Et sådant bortfald henhører under 23 i kontrakten, hvorfor en regulering af betalingens størrelse i givet fald vil blive forhandlet. Midttrafik forventer, at der kan blive tale om en ekstraordinær forhøjelse af det indeks, der ligger til grund for betalingsreguleringen. Denne forhøjelse vil også være gældende for dette udbud, uanset at bortfald af afgiftsrefusionen måtte være vedtaget, inden tilbud afgives. Tilbudsgivningen skal således være baseret på den gældende situation med afgiftsrefusion Midttrafik Side udbud, Holstebro bybus

21

22 UDBUDSVILKÅR Bilag A Skema 1 Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Udfyldes af entreprenøren (kun i ét eksemplar - ikke for hver pakke). Entreprenørens navn: Adresse: Der afgives tilbud til: 4. udbud, Midttrafik Entreprenøren har allerede tilladelse(r) til erhvervsmæssig personbefordring sæt X ID nr.: Gyldig til: Ansvarlig leder: Antal tilladelser: Herudover søges der om yderligere tilladelser. Til færdselsstyrelsens behandling vedlægger vognmanden: skatteregnskab og kopi af årsopgørelse fra skattevæsenet, eller sikkerhedsstillelse, eller revisorerklæring Entreprenøren har ikke tilladelse til erhvervsmæssig befordring sæt X Der søges om godkendelse af som ansvarlig leder. Der søges om tilladelser. Entreprenøren vedlægger en udfyldt ansøgningsblanket til Færdselsstyrelsen. Vejledning om egenkapital kan findes på færdselsstyrelsens hjemmeside (www.fstyr.dk) Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Færdselsstyrelsen. Hvis entreprenøren allerede har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 2 ugers ekspeditionstid. Hvis entreprenøren ikke har en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 6 ugers ekspeditionstid. Færdselsstyrelsen returnerer et skema med oplysning om det godkendte antal tilladelser. Skemaet vedlægges tilbudsblanketten. Entreprenørens underskrift Ovenstående skema sendes til: Færdselsstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K 2008 Midttrafik 1 4. udbud, Holstebro bybusser

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune

EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune Den 26. maj 2010 EU-udbud vedrørende udbringning af mad til Roskilde Kommune 1 Tilbudsdisposition Ved udformning af tilbud skal tilbudsgiver relatere dette til udbudsmaterialets opbygning. Dvs. at tilbuddet

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere