Sundheds- og Psykiatriudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Psykiatriudvalget"

Transkript

1 Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard, Vibe Bøgvad Ingen Ekstraordinært møde

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Budget Bilagsoversigt...4 Underskriftsside...5

3 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Budget Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Budgetmaterialet der er vedlagt denne sag indeholder en kort notat om den økonomiske situation, et budgetsammendrag der viser indtægter, udgifter, anlæg, finansielle poster og konsekvenser for kassebeholdningen. Derudover er der oversigter over reduktionsforslag inden for hver enkelt fagudvalgs område (0,5%) som skal gennemføres for at den udmeldte ramme kan overholdes. Der er en oversigt over reduktioner til prioritering (1,5%) samt en oversigt over de forslag til nye tiltag der kan understøtte visionen (1,5%). Der er en oversigt over de tekniske korrektioner af budgetrammerne. Endelig er vedlagt en investeringsoversigt som både indeholder de projekter der allerede var prioriteret i den eksisterende investeringsoversigt samt alle de nye ønsker til anlægsprojekter. Fælles for disse oversigter er at Excel-filen indeholder oversigten som forside og derefter et skema for hvert forslag på de efterfølgende faneblade. Alle disse bilag er til udvalgets orientering og vil indgå i det materiale der sendes til Kommunalbestyrelsen inden budgetforhandlingerne går i gang. På mødet vil der være en mundtlig gennemgang af materialet og betydningen for budgetbalancen, flerårsbudgettet samt drøftelse af den videre proces. Kort efter dette møde udsendes det samlede budgetmateriale til hele Kommunalbestyrelsen forud for det fælles budgetmøde den 3. september 2015, hvor budgetforhandlingerne også officielt sættes i gang. Det er det samme materiale som er grundlag for 1. behandlingen af budgettet i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 9. september og i Kommunalbestyrelsen den 17.september Bilag: 1 Åben Økonomisk overblik budget /15 2 Åben Budgetsammendrag 13. august.pdf /15 3 Åben Udmøntning af 10 mio. kr. (0,5%).( ) /15 4 Åben Forslag til reduktioner (1,5%) /15 5 Åben Forslag til nye tiltag (1,5%). ( ) /15 6 Åben Tekniske korrektioner ( ) /15 7 Åben Investeringsoversigt incl. nye anlægsønsker 19.8.xls /15 8 Åben 1,5% Visionsforslag til prioritering, SP udvalg.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at budgetmaterialet drøftes. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den På sundhedsområdet ønsker udvalget at fremme den sundeste forhave ved at understøtte forebyggelsespakkerne kr. (VIS nr. 18). På psykiatri- og handicapområdet ønsker udvalget at fastholde den socialpædagogiske bistand og støtte til unge med særlige problemstillinger (VIS nr. 20). Udvalget ønsker dernæst øget uddannelse til de unge borgere med funktionsnedsættelse kr. (VIS nr. 22). og for at fastholde arbejdspladser ønskes en yderligere indsats for at markedsføre Vordingborg Kommunes tilbud kr. (VIS nr. 23). Anlæg Færdiggørelse af Sundhedscenter Vordingborg kr. (NA 1). 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Bilagsoversigt 1. Budget Økonomisk overblik budget 2016 (113014/15) 2. Budgetsammendrag 13. august.pdf (113016/15) 3. Udmøntning af 10 mio. kr. (0,5%).( ) (112962/15) 4. Forslag til reduktioner (1,5%) (117169/15) 5. Forslag til nye tiltag (1,5%). ( ) (112968/15) 6. Tekniske korrektioner ( ) (112955/15) 7. Investeringsoversigt incl. nye anlægsønsker 19.8.xls (117167/15) 8. 1,5% Visionsforslag til prioritering, SP udvalg.pdf (117325/15) 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Underskriftsside Kim Petersen Mette Høgh Christiansen Brit Skovgaard Kirsten Overgaard Vibe Bøgvad 5

7 Bilag: 1.1. Økonomisk overblik budget 2016 Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

8 13. august 2015 Snorre Brink-Pedersen Budget 2016 Aftalen Folketingsvalget i juni 2015 betød at forhandlingerne mellem Regeringen og KL om aftale om kommunernes økonomi for 2016 blev udskudt. Aftalen blev indgået 3. juli 2015 ca. 3 uger senere end normalt. Forløbet har også betydet at der ikke er aftalt så meget indholdsmæssigt, som der plejer. Det må derfor forventes at der i finanslovsforhandlingerne kommer til at indgå flere områder der får effekt på den kommunale økonomi. Aftalen om kommunernes økonomiske rammer for 2016 er vedlagt. De væsentligste elementer i aftalen er: - De kommunale serviceudgifter skal reduceres med 2,4 mia. kr. hvert år. Det svarer til 1% og er et bidrag til omprioritering. Prioriteringen er ikke foretaget i fremtiden, men i 2016 er det aftalt at 1,9 mia. kr. tilbageføres kommunernes rammer. Dette forventes at ske i forbindelse med finansloven for I Vordingborg Kommune svarer det til henholdsvis 20,3 mio. kr. og 16,1 mio. kr. - Det særlige tilskud til ældreområdet betegnet Ældremilliarden udgår, til gengæld hæves bloktilskud og serviceramme tilsvarende med 1 mia. kr. Det svarer til 8,5 mio. kr. i Vordingborg. - Der er fastsat et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i Af dette beløb fordeles 2 mia. kr. efter kommunerne grundlæggende økonomiske vilkår. Det betyder at Vordingborg Kommunes ekstraordinære tilskud i 2016 bliver på 43,8 mio. kr. - Der afsættes lånepuljer i samme niveau som tidligere år. Budgetsammendrag I vedlagte budgetsammendrag ses balancen, som den ser ud lige nu. De forventede skatteindtægter er lidt lavere end tidligere forventet. Det er særligt indkomstskatten som er lavere. Til gengæld er udligning og tilskud højere end tidligere forventet og det ekstraordinære tilskud til styrkelse af likviditeten på 43,8 mio. kr. forbedrer indtægterne markant. I 2017 og efterfølgende bortfalder det ekstraordinære tilskud på 43,8 mio. kr. Skatterne stiger, men det modsvares af faldende udligning og tilskud. Blandt andet reduceres tilskuddet med 20,3 mio. kr. årligt som er Vordingborg Kommunes andel af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. årligt. På udgiftssiden tages der udgangspunkt i de udvalgsrammer som har været behandlet i april til juni måned. De skal justeres for ny lovgivning og KB-beslutninger, hvilket fremgår af de nederste linjer i sammendraget. Refusionsomlægning beskæftigelsesområdet Det absolut væsentligste er her den refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet som planlægges fra Det betyder at Vordingborg Kommune kan forvente lavere refusionsindtægter på overførselsområdet (budgetramme 2) på 52,6 mio. kr. Det betyder at udvalgets budgetramme skal øges med et tilsvarende beløb. Finansieringen af disse 52,6 mio. kr. findes i det forhøjede tilskud og udligning, så det er ikke isoleret set en belastning for kommunekassen i

9 13. august 2015 Snorre Brink-Pedersen Ældremilliarden En anden stor post i ændringen af rammerne er vores andel af ældremilliarden. Som nævnt er indtægten flyttet til bloktilskuddet og indgår dermed i udligning og tilskud. Det kan betyde at rammen til socialudvalget øges tilsvarende med 8,5 mio. kr. Det er en politisk prioritering da bloktilskuddet ikke er øremærket til særlige formål, men i lighed med tidligere sager på fx dagtilbudsområdet og sundhedsområdet, så er de øgede udgifter regnet ind i budgetbalancen nederst på siden. Tekniske korrektioner De tekniske korrektioner som præsenteres på oversigten af samme navn skal godkendes af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 19. august. De er dog indarbejdet i det vedlagte budgetsammendrag. Anlæg På anlægsområdet er der taget udgangspunkt i den senest vedtagne investeringsoversigt. Der er samlet set afsat 80,5 mio. kr. til anlæg og den økonomiske politik siger at anlægsniveauet skal være omkring 80 mio. kr. Det er dog vigtigt at huske på at der er fremrykket en stor investering fra 2016 til 2015 i byggemodning af etape 1 på afkørsel 41. Dette burde reducere anlægsrammen med 10 mio. kr. i 2016 til 70 mio. kr. Brugerfinansieret Det brugerfinansierede område dækker kun over renovation og er ikke særlig interessant i forhold til budgetbalancen. Afdrag og lån Endelig regnes med afdrag på gæld 45,4 mio. kr. samt ny lånoptagelse på 15 mio. kr. Afdrag på gæld er en rimelig fast størrelse da vi har optaget en række lån der løbende tilbagebetales. Lånoptagelsen er sat lavt da lånepuljerne i år er små og de projekter der er i investeringsoversigten ikke passer lige til kriterierne. Der er søgt lånedispensation til alt der kunne tænkes at være relevant, men det kan ikke forventes at der optages lån for ret meget mere end de 15 mio. kr. som er i budgettet. Budgetbalance Dette giver samlet set et budget hvor der i 2016 sker en styrkelse af kassebeholdningen med 18,8 mio. kr. Dette er fornuftigt, men set i lyset af et ekstraordinært tilskud på 43,8 mio. kr. i 2016, som ikke forventes de følgende år, så burde kassestyrkelsen måske være større. I de efterfølgende år forværres balancen markant. I 2017 forværres kassebeholdningen med 50,5 mio. kr. stigende til 123,8 mio. kr. i Dette skyldes hovedsageligt at indtægterne i disse år reduceres. Serviceramme Servicerammen er teknisk beregnet af KL og dermed vejledende for hver enkelt kommunes budgetlægning. I 2016 er den mio. kr. Udgifterne i budgettet er opgjort til mio. kr. på nuværende tidspunkt. Heri er indregnet de 8,5 mio. kr. til pleje og omsorg. 2

10 13. august 2015 Snorre Brink-Pedersen Anlægsramme Anlægsrammen for kommunerne er samlet set 16,6 mia. kr. Det er 900 mio. kr. lavere end i Det må derfor forventes at anlægsudgifterne i Vordingborg Kommune skal være lavere i 2016 end hidtil antaget. Her udmeldes ikke kommunefordelte rammer, da det styres i den faseopdelte budgetlægning hvor KL løbende koordinerer kommunernes budgetlægning således at rammen overholdes samlet set. Likviditet Målsætningen i den gældende økonomiske politik er en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. Kommunens gennemsnitlige likviditet er 109 mio. kr. i sommeren Det forventes at denne falder yderligere det kommende år til omkring 70 mio. kr. Det er derfor væsentligt at der i budgetlægningen for de kommende år ikke budgetteres med træk på kassebeholdningen da dette vil sænke den gennemsnitlige kassebeholdning yderligere. Derimod skal der budgetteres med kassestyrkelse på 30 mio. kr. i budgetperioden således at den økonomiske politik gennemføres. 3

11 Bilag: 1.2. Budgetsammendrag 13. august.pdf Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

12 Budgetforslag 2016 og budgetoverslag Budgetversion B16 Beløb i kr prisniveau, priser fra 3. juli 2015 Budget B u d g e t o v e r s l a g forslag (2016-pr) (2016-pr) (2016-pr) (2016-pr) SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Indtægter 05 Skatter Udligning og tilskud Refusion af købsmoms Ekstraordinært tilskud til styrkelse af likviditet Indtægter, i alt Drift og refusion 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Pris- og lønstigninger vedr. HK Drift og refusion, i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Anlægsudgifter, i alt Resultat af skattefinansierede områder BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER 35 Teknik- og Miljøudvalg, drift Brugerfinansieret drift, i alt Teknik- og Miljøudvalg, anlæg Brugerfinansieret anlæg, i alt Resultat af brugerfinansierede områder Finansforskydninger Afdrag på lån Låneoptagelse Ændring af likvid beholdning Refusionsomlægning arbejdsmarkedsområdet Opdateret budgetskøn budgetramme omlægning af ældremia Ny Ændring af likviditet Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter Afdelingen for Økonomi og Personale, d. 12. august 2015

13 Bilag: 1.3. Udmøntning af 10 mio. kr. (0,5%).( ) Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

14 Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele kr priser Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling UDM10-1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse UDM10-2 Hjemtagelse af frankeringsmaskiner UDM10-3 Ubrugte mobilabonnementer UDM10-4 Administrationen under skoleafdelingen UDM10-5 Dagtilbud - Reduktion af normering UDM10-6 Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge UDM10-7 Normering under Kultur og fritid UDM10-8 Borger og arbejdsmarked - lønreduktion UDM10-9 Psykiatri og handicap- Rehabiliterings indsats i jobcentret UDM10-10 Sundhed - lønreduktion UDM10-11 Pleje og omsorg - lønreduktion UDM10-12 Reduktion på rengøringsfunktion UDM10-13 Digitalisering af veje og grønne områder UDM10-14 LEAN i administrative arbejdsgange Erhvervsudvalget UDM10-15 Særlige udviklingsinitiativer Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg UDM10-16 Andre sundhedsudgifter - befordringsgodtgør Socialudvalg UDM10-17 Udbygget rehabiliterende indsats Sundheds- og Psykiatriudvalg UDM10-18 Center for Rusmidler, døgnbehandling UDM10-19 Sundhedscent. borgerrettet forebyggelse UDM10-20 Træning og Rehab. løn UDM10-21 Sundhedsplejen, løn UDM10-22 Tandplejen, tandlægetimer UDM10-23 Psykiatri og handicap takstreduktion på 1 % Teknik- og Miljøudvalg UDM10-24 Reduktion af positiv budgetpulje - 0,5% Børne-, Unge- og Familieudvalg UDM10-25 Kørsel på skoleområdet (Skoler) UDM10-26 Kørsel på børne- og familieområdet (B&F) UDM10-27 Kørsel på dagtilbudsområdet (Dagtilbud) UDM10-28 Administration på Gåsetårnskolen (Skoler) Administration på Præstø Skole og Svend Gøngeskolen UDM10-29 (Skoler) UDM10-30 Digitalt disponeringssystem (B&F) UDM10-31 Nedbringelse af kopiforbrug, færre bøger mv. (Skoler) Side 1 af 47

15 UDM10-32 Diverse udgifter til inventar (Dagtilbud) UDM10-33 Dagplejen (Dagtilbud) UDM10-34 Pædagogiske konsulenter (Dagtilbud) Længerevarende kompetenceudvikling på UDM10-35 dagtilbudsområdet (Dagtilbud) UDM10-36 Justeringer på inkluderende miljøer (Dagtilbud) UDM10-37 Søskenderabat og fripladser (Skoler) UDM10-38 Justeringer på fællesområdet (Skoler) Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg UDM10-39 Vordingborg Bibliotek - Omstrukturering og tilpasning Vordingborg Svømmehal Omstrukturering, tilpasning og justeringer i vagtplan UDM10-40 og mødetider UDM10-41 Liselund Gl. Slotspark - genforhandlet aftale UDM10-42 Præstø Brandværensmuseum - opsige huslejekontrakt UDM10-43 Vordingborg Musikskole - generelle effektiviseringer UDM10-44 Museum Sydøstdanmark - nedsættelse af tilskud UDM10-45 Thorvaldsen Samlingen på Nysø Gods - genforhandlet I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser Side 2 af 47

16 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 0,5% Ledelsessekretariatet - rammebesparelse Skema UDM10-1 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Besparelsen på 0,5 % foreslås taget på ledelsessekretariatet samlede ramme. Herefter vil der være en dialog med medarbejdere omkring konkret udmøntning. I alt

17 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 0,5% Ledelsessekretariatet - Hjemtagelse af frankeringsmaskiner Skema UDM10-2 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Fælles adm. og projekter Som en del af digitaliseringen er det besluttet at hjemtage de decentrale frankeringsmaskiner - Besparelsen på ca kr. om året vil kunne udmønte besparelsen. I alt

18 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Ubrugte mobilabonnementer Skema UDM10-3 Forslag nr. I alt Oprydning og nedlæggelse af ubrugte mobilabonn Beskrivelse: Afdeling for IT har igangsat en proces med at identificere mobil, fastnet og dataabonnemter der ikke er i anvendelse, for så centralt at kunne opsige disse abonnemter. Den nuværende status i oprydningsarbejdet, er at det forventes at der minimum kan opsiges abonnemter svarende til en samlet årlig omkostning på kr. I 2015 vil udgiften til afløning af den projektmedarbejder der forestår oprydningen skulle modregnes, men det vil i 2016 og frem have fuld effekt. I alt

19 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-4 Forslag nr. Administrationen under skoleafdelingen I alt Reduktion i normeringen Normeringen i skoleafdelingen reduceres med 1,5 ugentlig time. Reduktion i normeringen I alt

20 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Dagtilbud kt.6 - Reduktion af normeringen Skema UDM10-5 Forslag nr. I alt Omlægning af arbejdsopgaver Beskrivelse: Antal stillinger -0,04-0,04-0,04-0,04 I alt -0,04-0,04-0,04-0,04

21 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge Skema UDM10-6 Forslag nr. I alt Ved øget brug af videokonference kan spares på udgiften til tjenstekørsel i afdelingen for Børn og Unge I alt

22 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-7 Forslag nr. Administrationen under Kultur og Fritid I alt Reduktion i normeringen Beskrivelse: Den samlede normering på kultur og fritidsforvaltningen reduceres med 1,3 ugentlig time Reduktion i normeringen I alt

23 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Borger og arbejdsmarked - lønreduktion Skema UDM10-8 Forslag nr. I alt /4 årsværk Besparelsen udgør kr. Dette svarer til 3/4 årsværk. Besparelsen vil blive gennemført som en rammebesparelse indenfor området sygedagpenge og fastholdelse. Besparelsen vil betyde længere sagsbehandlingstid på myndighedsområdet generelt. Hvad enten besparelsen rammer den administrative bistand, eller den generelle sagsbehandling, eller specialområder, vil besparelsen betyde, at der er opgaver der fordeles på de resterende myndighedssagsbehandlere, og der dermed generelt vi ske en forlængelse af sagsbehandlingstider. Forlængelse af sagsbehandlingstider vil generelt betyde en stor risiko for øgede udgifter til forsørgelse. Området sygedagpengeindsats er i dag yderst velfungerende, med en af de mest effektive indsatser mål på landsplan. Afdelingen er pt. Ved at arbejde med en øget effektivisering af indsatsen i forhold til borgere på ledighedsydelse, i revalidering eller i resurseforløb. Særligt i forhold til borgere på ledighedsydelse, har Vordingborg en relativ høj andel af borgere der er godkendt til fleksjob, som gå ledige på ledighedsydelse. I forhold til indsatsen overfor borgere i resurseforløb har Vordingborg som alle kommuner en stor udfordring med at effektivisere den og målrette den koordinerede indsats på tværs af kommunen og regionen for disse borgere. Da Borger- og Arbejdsmarked i langt overvejende grad er en myndighedsafdeling, betyder dette at stor set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. I december 2013 udstedte arbejdstilsynet et påbud til Borger og Arbejdsmarked, om at afhjælpe det som Arbejdstilsynet anså for et for stort arbejdspres på centrale myndighedsteams. I juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg Kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. I april 2014 Godkendte Kommunalbestyrelsen en opretningsplan for økonomien på konto 6 området i Borger og Arbejdsmarked, fordi der trods et relativt meget lavt resurseforbrug, var generelle løbende budgetoverskridelser. I 2015 er budgettet for borger og arbejdsmarked på bl.a. konto 6 området blevet forøget, fordi det anses for nødvendigt at investere flere resurser i myndighedsopgaven, hvis der skal kunne ske forbedringer i forhold til kommunens meget lave uddannelsesgrad og forholdsvis høje andel af unge på offentlig forsørgelse. 3/4 årsværk 0,75 0,75 0,75 0,75 I alt 0,75 0,75 0,75 0,75

24 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Lavere rehabiliterings indsats i jobcentret Skema UDM10-9 Forslag nr. I alt Lavere rehabiliterings indsats i jobcentret Beskrivelse: P.t. deltager Psykiatri og Handicap personale i rehabiliteringteam i jobcentret vedr. ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er en lovpligtig deltagelse og denne kræver stort fravær fra visitationsteamet. Det er det samme team der skal gennemføre de øvrige besparelser på området. Pesonalet fra Psykiatri og Handicap bruger i alt 345 timer om året i rehabiliteringsteamet. Derudover bruger afdelingsleder 80 timer om året til visitationsmøder. Besparelsen kan gennemføres ved at reducere timeforbruget i form af deltagelse i færre møder. Møderne kan ikke gennemføres, hvis der ikke deltagelse fra Psykiatri og Handicap jf. lovgivningen. I alt

25 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Sundhed kt.6 - lønreduktion Skema UDM10-10 Forslag nr. I alt Reduktion af lønbudget Beskrivelse: Reduktionen vil ske på lønkontoen, da der ikke er andre muligheder. Dette vil i første omgang betyde, at der ikke er mulighed for lønudvikling og på nogle års sigt, at der må tages stilling til nedregulering af timetal hos sekretariatets nuværende 3,7 medarbejderårsværk. I alt

26 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5 %) Pleje og Omsorg kt.6 - lønreduktion Skema UDM10-11 Forslag nr. I alt Reduceret lønomkostning ved afgang af personale Beskrivelse: Reduktion af lønomkostning med kr. på konto 6-0,1-0,1-0,1-0,1 I alt -0,1-0,1-0,1-0,1 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for sygeplejersker.

27 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-12 Forslag nr. Reduktion på rengøringsfunktion centralkonti I alt Beskrivelse: Den centrale konto til ekstraordinære udgifter på den private rengøringsfunktion reduseres med kr. I alt

28 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-13 Forslag nr. Digitalisering af veje og grønne områder I alt Beskrivelse: Der er allerede store områder, som er digitaliseret i kommunen, men der udestår arealer langs vejene, samt enkelte elementer på vejene (f.eks. Skilte). Dette arbejde vil kunne færdiggøres i 2015, og dermed lette arbejdet hos bestillerteamet. I alt

29 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) LEAN i administrative arbejdsgange Skema UDM10-14 Forslag nr. I alt Effektiviseringsprojekter Beskrivelse: Der reserveres kr. af direktionens konsulentkonto til konkrete effektiviseringsprojekter, hvor der kigges på arbejdsgange og LEAN-processer. Gevinsten heraf kendes ikke før de er gennemført, men der afsættes en reduktionspulje på kr. i 2016 stigende til kr. i Nærmere beskrivelse findes i notatet vedr. LEAN. 1,2 1,2 1,2 1,2 I alt 1,2 1,2 1,2 1,2

30 Erhvervsudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Særlige udviklingsinitiativer Skema UDM10-15 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Forslaget bevirker, at udvalgets mulighed for at afsætte midler til særlige udviklingsinitiativer forringes. Efter reduktionen vil udvalget have cirka kr til disposition. I alt

31 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Overskrift UA-udvalgets forslag til andel af udmøntning af 10 mio. kr. reduktion på udvalgets budgetramme 1. Skema UDM10-16 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Reduktion af restbudget vedrørende individuel handicapkørsel, hvor drift og budget overført til kørselskontoret pr. 1. januar 2014 I alt

32 Socialudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-17 Udbygget rehabiliterende indsats I alt Udbygget rehabiliterende indsats Beskrivelse: Pleje og Omsorgsområdet har siden 2013 arbejdet med rehabiliterende indsats, hvor borgere ved indsats fra plejepersonalet og Det rehabiliterende team bliver helt eller delvis uafhængig af hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og/ eller sygepleje. Vurderingen er nu, at indsatsen for flere borgere giver længere tids effekt end antaget i 2014 og samlet set forventes det, at den udbyggede rehabiliterende indsats i 2015, i kombination med en udbygning af revisitationen og en fortsat stram økonomistyring i disktrikterne, alt andet lige, vil medføre en reduktion i plejebehovet for mindst 2,4 mio. kr. fra og med Ingen I alt

33 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Center for Rusmidler - døgnbehandling Skema UDM10-18 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Reduktionen vil ske på budgettet til døgnbehandling I alt

34 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Sundhedscenter - lønbudget Skema UDM10-19 Forslag nr. I alt Beskrivelse: reduktionen vil ske på lønbudgettet og betyde færre timer til borgerrettet forebyggelse. I alt

35 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Træning og rehabilitering - lønbudget Skema UDM10-20 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Reduktionen vil ske på lønbudgettet, og vil betyde kortere forløb og mindre individuel vejledning. I alt

36 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Skema UDM10-21 Forslag nr. Sundhedspleje - lønbudget I alt Beskrivelse: Reduktionen vil ske på Sundhedsplejens lønbudget. I alt

37 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Skema UDM10-22 Forslag nr. Tandpleje - Tandlægetimer I alt Beskrivelse: Reduktionen vil ske som en nednormering af tandlægetimer - ca. 9 timer ugentligt. I alt

38 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Psykiatri og handicap - takstreduktion på 1 % Skema UDM10-23 Forslag nr. I alt Sænkning af taksterne med 1 % og effektiviseringer i tilbuddene Taksterne er som bekendt i en årrække sænket med 2 % årligt efter aftale i KKR regi. Forventningen er, at der i 2016 vil blive lagt op til en besparelse på 1 % på taksterne, som svarer til en besparelse for Vordingborg Kommunes borgere på kr. Det foreslås at den halve procent, svarende til kr. findes gennem ændringer, som medfører effektiviseringer i vores tilbud og derved også en nedgang i taksten. Det tilstræbes at der bliver tale om effektiviseringer, som samtidig fastholder de gode tilbud. Det skal bemærkes, at der i en lang årrække har været et pres på prisen og kvaliteten inden for Psykiatri og handicapområdet og der er derfor allerede løbende ændret i organisationen og tilbuddene, hvor bl.a. den nye centerstruktur er indført for at styrke tilbuddene i denne udvikling. Det handler om, at kunne give en god ydelse inden for et stadigt strammere budget. Initiativerne er bl.a. et større samarbejde på tværs for at optimere personaleressourcerne og i højere grad kunne udnytte fælles kontorer, kontorpersonale, vikarer m.m. Det er initiativer, som har været nødvendige for at sikre sammenhæng i budgettet. I alt

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL... Årsberetning Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Forslag til årsbudget 2015

Forslag til årsbudget 2015 Forslag til årsbudget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Byrådets møde den 16. september 2014 1. behandling af budgetforslaget Indholdsfortegnelse Side GENEREL DEL Økonomisk redegørelse... 7 Økonomisk politik...

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 21. august 2013 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 15:40 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul A. Larsen,

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2013 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere