Sundheds- og Psykiatriudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Psykiatriudvalget"

Transkript

1 Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard, Vibe Bøgvad Ingen Ekstraordinært møde

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Budget Bilagsoversigt...4 Underskriftsside...5

3 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Budget Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Budgetmaterialet der er vedlagt denne sag indeholder en kort notat om den økonomiske situation, et budgetsammendrag der viser indtægter, udgifter, anlæg, finansielle poster og konsekvenser for kassebeholdningen. Derudover er der oversigter over reduktionsforslag inden for hver enkelt fagudvalgs område (0,5%) som skal gennemføres for at den udmeldte ramme kan overholdes. Der er en oversigt over reduktioner til prioritering (1,5%) samt en oversigt over de forslag til nye tiltag der kan understøtte visionen (1,5%). Der er en oversigt over de tekniske korrektioner af budgetrammerne. Endelig er vedlagt en investeringsoversigt som både indeholder de projekter der allerede var prioriteret i den eksisterende investeringsoversigt samt alle de nye ønsker til anlægsprojekter. Fælles for disse oversigter er at Excel-filen indeholder oversigten som forside og derefter et skema for hvert forslag på de efterfølgende faneblade. Alle disse bilag er til udvalgets orientering og vil indgå i det materiale der sendes til Kommunalbestyrelsen inden budgetforhandlingerne går i gang. På mødet vil der være en mundtlig gennemgang af materialet og betydningen for budgetbalancen, flerårsbudgettet samt drøftelse af den videre proces. Kort efter dette møde udsendes det samlede budgetmateriale til hele Kommunalbestyrelsen forud for det fælles budgetmøde den 3. september 2015, hvor budgetforhandlingerne også officielt sættes i gang. Det er det samme materiale som er grundlag for 1. behandlingen af budgettet i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 9. september og i Kommunalbestyrelsen den 17.september Bilag: 1 Åben Økonomisk overblik budget /15 2 Åben Budgetsammendrag 13. august.pdf /15 3 Åben Udmøntning af 10 mio. kr. (0,5%).( ) /15 4 Åben Forslag til reduktioner (1,5%) /15 5 Åben Forslag til nye tiltag (1,5%). ( ) /15 6 Åben Tekniske korrektioner ( ) /15 7 Åben Investeringsoversigt incl. nye anlægsønsker 19.8.xls /15 8 Åben 1,5% Visionsforslag til prioritering, SP udvalg.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at budgetmaterialet drøftes. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den På sundhedsområdet ønsker udvalget at fremme den sundeste forhave ved at understøtte forebyggelsespakkerne kr. (VIS nr. 18). På psykiatri- og handicapområdet ønsker udvalget at fastholde den socialpædagogiske bistand og støtte til unge med særlige problemstillinger (VIS nr. 20). Udvalget ønsker dernæst øget uddannelse til de unge borgere med funktionsnedsættelse kr. (VIS nr. 22). og for at fastholde arbejdspladser ønskes en yderligere indsats for at markedsføre Vordingborg Kommunes tilbud kr. (VIS nr. 23). Anlæg Færdiggørelse af Sundhedscenter Vordingborg kr. (NA 1). 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Bilagsoversigt 1. Budget Økonomisk overblik budget 2016 (113014/15) 2. Budgetsammendrag 13. august.pdf (113016/15) 3. Udmøntning af 10 mio. kr. (0,5%).( ) (112962/15) 4. Forslag til reduktioner (1,5%) (117169/15) 5. Forslag til nye tiltag (1,5%). ( ) (112968/15) 6. Tekniske korrektioner ( ) (112955/15) 7. Investeringsoversigt incl. nye anlægsønsker 19.8.xls (117167/15) 8. 1,5% Visionsforslag til prioritering, SP udvalg.pdf (117325/15) 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Underskriftsside Kim Petersen Mette Høgh Christiansen Brit Skovgaard Kirsten Overgaard Vibe Bøgvad 5

7 Bilag: 1.1. Økonomisk overblik budget 2016 Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

8 13. august 2015 Snorre Brink-Pedersen Budget 2016 Aftalen Folketingsvalget i juni 2015 betød at forhandlingerne mellem Regeringen og KL om aftale om kommunernes økonomi for 2016 blev udskudt. Aftalen blev indgået 3. juli 2015 ca. 3 uger senere end normalt. Forløbet har også betydet at der ikke er aftalt så meget indholdsmæssigt, som der plejer. Det må derfor forventes at der i finanslovsforhandlingerne kommer til at indgå flere områder der får effekt på den kommunale økonomi. Aftalen om kommunernes økonomiske rammer for 2016 er vedlagt. De væsentligste elementer i aftalen er: - De kommunale serviceudgifter skal reduceres med 2,4 mia. kr. hvert år. Det svarer til 1% og er et bidrag til omprioritering. Prioriteringen er ikke foretaget i fremtiden, men i 2016 er det aftalt at 1,9 mia. kr. tilbageføres kommunernes rammer. Dette forventes at ske i forbindelse med finansloven for I Vordingborg Kommune svarer det til henholdsvis 20,3 mio. kr. og 16,1 mio. kr. - Det særlige tilskud til ældreområdet betegnet Ældremilliarden udgår, til gengæld hæves bloktilskud og serviceramme tilsvarende med 1 mia. kr. Det svarer til 8,5 mio. kr. i Vordingborg. - Der er fastsat et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i Af dette beløb fordeles 2 mia. kr. efter kommunerne grundlæggende økonomiske vilkår. Det betyder at Vordingborg Kommunes ekstraordinære tilskud i 2016 bliver på 43,8 mio. kr. - Der afsættes lånepuljer i samme niveau som tidligere år. Budgetsammendrag I vedlagte budgetsammendrag ses balancen, som den ser ud lige nu. De forventede skatteindtægter er lidt lavere end tidligere forventet. Det er særligt indkomstskatten som er lavere. Til gengæld er udligning og tilskud højere end tidligere forventet og det ekstraordinære tilskud til styrkelse af likviditeten på 43,8 mio. kr. forbedrer indtægterne markant. I 2017 og efterfølgende bortfalder det ekstraordinære tilskud på 43,8 mio. kr. Skatterne stiger, men det modsvares af faldende udligning og tilskud. Blandt andet reduceres tilskuddet med 20,3 mio. kr. årligt som er Vordingborg Kommunes andel af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. årligt. På udgiftssiden tages der udgangspunkt i de udvalgsrammer som har været behandlet i april til juni måned. De skal justeres for ny lovgivning og KB-beslutninger, hvilket fremgår af de nederste linjer i sammendraget. Refusionsomlægning beskæftigelsesområdet Det absolut væsentligste er her den refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet som planlægges fra Det betyder at Vordingborg Kommune kan forvente lavere refusionsindtægter på overførselsområdet (budgetramme 2) på 52,6 mio. kr. Det betyder at udvalgets budgetramme skal øges med et tilsvarende beløb. Finansieringen af disse 52,6 mio. kr. findes i det forhøjede tilskud og udligning, så det er ikke isoleret set en belastning for kommunekassen i

9 13. august 2015 Snorre Brink-Pedersen Ældremilliarden En anden stor post i ændringen af rammerne er vores andel af ældremilliarden. Som nævnt er indtægten flyttet til bloktilskuddet og indgår dermed i udligning og tilskud. Det kan betyde at rammen til socialudvalget øges tilsvarende med 8,5 mio. kr. Det er en politisk prioritering da bloktilskuddet ikke er øremærket til særlige formål, men i lighed med tidligere sager på fx dagtilbudsområdet og sundhedsområdet, så er de øgede udgifter regnet ind i budgetbalancen nederst på siden. Tekniske korrektioner De tekniske korrektioner som præsenteres på oversigten af samme navn skal godkendes af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 19. august. De er dog indarbejdet i det vedlagte budgetsammendrag. Anlæg På anlægsområdet er der taget udgangspunkt i den senest vedtagne investeringsoversigt. Der er samlet set afsat 80,5 mio. kr. til anlæg og den økonomiske politik siger at anlægsniveauet skal være omkring 80 mio. kr. Det er dog vigtigt at huske på at der er fremrykket en stor investering fra 2016 til 2015 i byggemodning af etape 1 på afkørsel 41. Dette burde reducere anlægsrammen med 10 mio. kr. i 2016 til 70 mio. kr. Brugerfinansieret Det brugerfinansierede område dækker kun over renovation og er ikke særlig interessant i forhold til budgetbalancen. Afdrag og lån Endelig regnes med afdrag på gæld 45,4 mio. kr. samt ny lånoptagelse på 15 mio. kr. Afdrag på gæld er en rimelig fast størrelse da vi har optaget en række lån der løbende tilbagebetales. Lånoptagelsen er sat lavt da lånepuljerne i år er små og de projekter der er i investeringsoversigten ikke passer lige til kriterierne. Der er søgt lånedispensation til alt der kunne tænkes at være relevant, men det kan ikke forventes at der optages lån for ret meget mere end de 15 mio. kr. som er i budgettet. Budgetbalance Dette giver samlet set et budget hvor der i 2016 sker en styrkelse af kassebeholdningen med 18,8 mio. kr. Dette er fornuftigt, men set i lyset af et ekstraordinært tilskud på 43,8 mio. kr. i 2016, som ikke forventes de følgende år, så burde kassestyrkelsen måske være større. I de efterfølgende år forværres balancen markant. I 2017 forværres kassebeholdningen med 50,5 mio. kr. stigende til 123,8 mio. kr. i Dette skyldes hovedsageligt at indtægterne i disse år reduceres. Serviceramme Servicerammen er teknisk beregnet af KL og dermed vejledende for hver enkelt kommunes budgetlægning. I 2016 er den mio. kr. Udgifterne i budgettet er opgjort til mio. kr. på nuværende tidspunkt. Heri er indregnet de 8,5 mio. kr. til pleje og omsorg. 2

10 13. august 2015 Snorre Brink-Pedersen Anlægsramme Anlægsrammen for kommunerne er samlet set 16,6 mia. kr. Det er 900 mio. kr. lavere end i Det må derfor forventes at anlægsudgifterne i Vordingborg Kommune skal være lavere i 2016 end hidtil antaget. Her udmeldes ikke kommunefordelte rammer, da det styres i den faseopdelte budgetlægning hvor KL løbende koordinerer kommunernes budgetlægning således at rammen overholdes samlet set. Likviditet Målsætningen i den gældende økonomiske politik er en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. Kommunens gennemsnitlige likviditet er 109 mio. kr. i sommeren Det forventes at denne falder yderligere det kommende år til omkring 70 mio. kr. Det er derfor væsentligt at der i budgetlægningen for de kommende år ikke budgetteres med træk på kassebeholdningen da dette vil sænke den gennemsnitlige kassebeholdning yderligere. Derimod skal der budgetteres med kassestyrkelse på 30 mio. kr. i budgetperioden således at den økonomiske politik gennemføres. 3

11 Bilag: 1.2. Budgetsammendrag 13. august.pdf Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

12 Budgetforslag 2016 og budgetoverslag Budgetversion B16 Beløb i kr prisniveau, priser fra 3. juli 2015 Budget B u d g e t o v e r s l a g forslag (2016-pr) (2016-pr) (2016-pr) (2016-pr) SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Indtægter 05 Skatter Udligning og tilskud Refusion af købsmoms Ekstraordinært tilskud til styrkelse af likviditet Indtægter, i alt Drift og refusion 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Pris- og lønstigninger vedr. HK Drift og refusion, i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Anlægsudgifter, i alt Resultat af skattefinansierede områder BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER 35 Teknik- og Miljøudvalg, drift Brugerfinansieret drift, i alt Teknik- og Miljøudvalg, anlæg Brugerfinansieret anlæg, i alt Resultat af brugerfinansierede områder Finansforskydninger Afdrag på lån Låneoptagelse Ændring af likvid beholdning Refusionsomlægning arbejdsmarkedsområdet Opdateret budgetskøn budgetramme omlægning af ældremia Ny Ændring af likviditet Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter Afdelingen for Økonomi og Personale, d. 12. august 2015

13 Bilag: 1.3. Udmøntning af 10 mio. kr. (0,5%).( ) Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

14 Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele kr priser Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling UDM10-1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse UDM10-2 Hjemtagelse af frankeringsmaskiner UDM10-3 Ubrugte mobilabonnementer UDM10-4 Administrationen under skoleafdelingen UDM10-5 Dagtilbud - Reduktion af normering UDM10-6 Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge UDM10-7 Normering under Kultur og fritid UDM10-8 Borger og arbejdsmarked - lønreduktion UDM10-9 Psykiatri og handicap- Rehabiliterings indsats i jobcentret UDM10-10 Sundhed - lønreduktion UDM10-11 Pleje og omsorg - lønreduktion UDM10-12 Reduktion på rengøringsfunktion UDM10-13 Digitalisering af veje og grønne områder UDM10-14 LEAN i administrative arbejdsgange Erhvervsudvalget UDM10-15 Særlige udviklingsinitiativer Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg UDM10-16 Andre sundhedsudgifter - befordringsgodtgør Socialudvalg UDM10-17 Udbygget rehabiliterende indsats Sundheds- og Psykiatriudvalg UDM10-18 Center for Rusmidler, døgnbehandling UDM10-19 Sundhedscent. borgerrettet forebyggelse UDM10-20 Træning og Rehab. løn UDM10-21 Sundhedsplejen, løn UDM10-22 Tandplejen, tandlægetimer UDM10-23 Psykiatri og handicap takstreduktion på 1 % Teknik- og Miljøudvalg UDM10-24 Reduktion af positiv budgetpulje - 0,5% Børne-, Unge- og Familieudvalg UDM10-25 Kørsel på skoleområdet (Skoler) UDM10-26 Kørsel på børne- og familieområdet (B&F) UDM10-27 Kørsel på dagtilbudsområdet (Dagtilbud) UDM10-28 Administration på Gåsetårnskolen (Skoler) Administration på Præstø Skole og Svend Gøngeskolen UDM10-29 (Skoler) UDM10-30 Digitalt disponeringssystem (B&F) UDM10-31 Nedbringelse af kopiforbrug, færre bøger mv. (Skoler) Side 1 af 47

15 UDM10-32 Diverse udgifter til inventar (Dagtilbud) UDM10-33 Dagplejen (Dagtilbud) UDM10-34 Pædagogiske konsulenter (Dagtilbud) Længerevarende kompetenceudvikling på UDM10-35 dagtilbudsområdet (Dagtilbud) UDM10-36 Justeringer på inkluderende miljøer (Dagtilbud) UDM10-37 Søskenderabat og fripladser (Skoler) UDM10-38 Justeringer på fællesområdet (Skoler) Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg UDM10-39 Vordingborg Bibliotek - Omstrukturering og tilpasning Vordingborg Svømmehal Omstrukturering, tilpasning og justeringer i vagtplan UDM10-40 og mødetider UDM10-41 Liselund Gl. Slotspark - genforhandlet aftale UDM10-42 Præstø Brandværensmuseum - opsige huslejekontrakt UDM10-43 Vordingborg Musikskole - generelle effektiviseringer UDM10-44 Museum Sydøstdanmark - nedsættelse af tilskud UDM10-45 Thorvaldsen Samlingen på Nysø Gods - genforhandlet I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser Side 2 af 47

16 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 0,5% Ledelsessekretariatet - rammebesparelse Skema UDM10-1 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Besparelsen på 0,5 % foreslås taget på ledelsessekretariatet samlede ramme. Herefter vil der være en dialog med medarbejdere omkring konkret udmøntning. I alt

17 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 0,5% Ledelsessekretariatet - Hjemtagelse af frankeringsmaskiner Skema UDM10-2 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Fælles adm. og projekter Som en del af digitaliseringen er det besluttet at hjemtage de decentrale frankeringsmaskiner - Besparelsen på ca kr. om året vil kunne udmønte besparelsen. I alt

18 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Ubrugte mobilabonnementer Skema UDM10-3 Forslag nr. I alt Oprydning og nedlæggelse af ubrugte mobilabonn Beskrivelse: Afdeling for IT har igangsat en proces med at identificere mobil, fastnet og dataabonnemter der ikke er i anvendelse, for så centralt at kunne opsige disse abonnemter. Den nuværende status i oprydningsarbejdet, er at det forventes at der minimum kan opsiges abonnemter svarende til en samlet årlig omkostning på kr. I 2015 vil udgiften til afløning af den projektmedarbejder der forestår oprydningen skulle modregnes, men det vil i 2016 og frem have fuld effekt. I alt

19 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-4 Forslag nr. Administrationen under skoleafdelingen I alt Reduktion i normeringen Normeringen i skoleafdelingen reduceres med 1,5 ugentlig time. Reduktion i normeringen I alt

20 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Dagtilbud kt.6 - Reduktion af normeringen Skema UDM10-5 Forslag nr. I alt Omlægning af arbejdsopgaver Beskrivelse: Antal stillinger -0,04-0,04-0,04-0,04 I alt -0,04-0,04-0,04-0,04

21 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge Skema UDM10-6 Forslag nr. I alt Ved øget brug af videokonference kan spares på udgiften til tjenstekørsel i afdelingen for Børn og Unge I alt

22 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-7 Forslag nr. Administrationen under Kultur og Fritid I alt Reduktion i normeringen Beskrivelse: Den samlede normering på kultur og fritidsforvaltningen reduceres med 1,3 ugentlig time Reduktion i normeringen I alt

23 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Borger og arbejdsmarked - lønreduktion Skema UDM10-8 Forslag nr. I alt /4 årsværk Besparelsen udgør kr. Dette svarer til 3/4 årsværk. Besparelsen vil blive gennemført som en rammebesparelse indenfor området sygedagpenge og fastholdelse. Besparelsen vil betyde længere sagsbehandlingstid på myndighedsområdet generelt. Hvad enten besparelsen rammer den administrative bistand, eller den generelle sagsbehandling, eller specialområder, vil besparelsen betyde, at der er opgaver der fordeles på de resterende myndighedssagsbehandlere, og der dermed generelt vi ske en forlængelse af sagsbehandlingstider. Forlængelse af sagsbehandlingstider vil generelt betyde en stor risiko for øgede udgifter til forsørgelse. Området sygedagpengeindsats er i dag yderst velfungerende, med en af de mest effektive indsatser mål på landsplan. Afdelingen er pt. Ved at arbejde med en øget effektivisering af indsatsen i forhold til borgere på ledighedsydelse, i revalidering eller i resurseforløb. Særligt i forhold til borgere på ledighedsydelse, har Vordingborg en relativ høj andel af borgere der er godkendt til fleksjob, som gå ledige på ledighedsydelse. I forhold til indsatsen overfor borgere i resurseforløb har Vordingborg som alle kommuner en stor udfordring med at effektivisere den og målrette den koordinerede indsats på tværs af kommunen og regionen for disse borgere. Da Borger- og Arbejdsmarked i langt overvejende grad er en myndighedsafdeling, betyder dette at stor set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. I december 2013 udstedte arbejdstilsynet et påbud til Borger og Arbejdsmarked, om at afhjælpe det som Arbejdstilsynet anså for et for stort arbejdspres på centrale myndighedsteams. I juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg Kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. I april 2014 Godkendte Kommunalbestyrelsen en opretningsplan for økonomien på konto 6 området i Borger og Arbejdsmarked, fordi der trods et relativt meget lavt resurseforbrug, var generelle løbende budgetoverskridelser. I 2015 er budgettet for borger og arbejdsmarked på bl.a. konto 6 området blevet forøget, fordi det anses for nødvendigt at investere flere resurser i myndighedsopgaven, hvis der skal kunne ske forbedringer i forhold til kommunens meget lave uddannelsesgrad og forholdsvis høje andel af unge på offentlig forsørgelse. 3/4 årsværk 0,75 0,75 0,75 0,75 I alt 0,75 0,75 0,75 0,75

24 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Lavere rehabiliterings indsats i jobcentret Skema UDM10-9 Forslag nr. I alt Lavere rehabiliterings indsats i jobcentret Beskrivelse: P.t. deltager Psykiatri og Handicap personale i rehabiliteringteam i jobcentret vedr. ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er en lovpligtig deltagelse og denne kræver stort fravær fra visitationsteamet. Det er det samme team der skal gennemføre de øvrige besparelser på området. Pesonalet fra Psykiatri og Handicap bruger i alt 345 timer om året i rehabiliteringsteamet. Derudover bruger afdelingsleder 80 timer om året til visitationsmøder. Besparelsen kan gennemføres ved at reducere timeforbruget i form af deltagelse i færre møder. Møderne kan ikke gennemføres, hvis der ikke deltagelse fra Psykiatri og Handicap jf. lovgivningen. I alt

25 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Sundhed kt.6 - lønreduktion Skema UDM10-10 Forslag nr. I alt Reduktion af lønbudget Beskrivelse: Reduktionen vil ske på lønkontoen, da der ikke er andre muligheder. Dette vil i første omgang betyde, at der ikke er mulighed for lønudvikling og på nogle års sigt, at der må tages stilling til nedregulering af timetal hos sekretariatets nuværende 3,7 medarbejderårsværk. I alt

26 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5 %) Pleje og Omsorg kt.6 - lønreduktion Skema UDM10-11 Forslag nr. I alt Reduceret lønomkostning ved afgang af personale Beskrivelse: Reduktion af lønomkostning med kr. på konto 6-0,1-0,1-0,1-0,1 I alt -0,1-0,1-0,1-0,1 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for sygeplejersker.

27 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-12 Forslag nr. Reduktion på rengøringsfunktion centralkonti I alt Beskrivelse: Den centrale konto til ekstraordinære udgifter på den private rengøringsfunktion reduseres med kr. I alt

28 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-13 Forslag nr. Digitalisering af veje og grønne områder I alt Beskrivelse: Der er allerede store områder, som er digitaliseret i kommunen, men der udestår arealer langs vejene, samt enkelte elementer på vejene (f.eks. Skilte). Dette arbejde vil kunne færdiggøres i 2015, og dermed lette arbejdet hos bestillerteamet. I alt

29 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) LEAN i administrative arbejdsgange Skema UDM10-14 Forslag nr. I alt Effektiviseringsprojekter Beskrivelse: Der reserveres kr. af direktionens konsulentkonto til konkrete effektiviseringsprojekter, hvor der kigges på arbejdsgange og LEAN-processer. Gevinsten heraf kendes ikke før de er gennemført, men der afsættes en reduktionspulje på kr. i 2016 stigende til kr. i Nærmere beskrivelse findes i notatet vedr. LEAN. 1,2 1,2 1,2 1,2 I alt 1,2 1,2 1,2 1,2

30 Erhvervsudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Særlige udviklingsinitiativer Skema UDM10-15 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Forslaget bevirker, at udvalgets mulighed for at afsætte midler til særlige udviklingsinitiativer forringes. Efter reduktionen vil udvalget have cirka kr til disposition. I alt

31 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Overskrift UA-udvalgets forslag til andel af udmøntning af 10 mio. kr. reduktion på udvalgets budgetramme 1. Skema UDM10-16 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Reduktion af restbudget vedrørende individuel handicapkørsel, hvor drift og budget overført til kørselskontoret pr. 1. januar 2014 I alt

32 Socialudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-17 Udbygget rehabiliterende indsats I alt Udbygget rehabiliterende indsats Beskrivelse: Pleje og Omsorgsområdet har siden 2013 arbejdet med rehabiliterende indsats, hvor borgere ved indsats fra plejepersonalet og Det rehabiliterende team bliver helt eller delvis uafhængig af hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og/ eller sygepleje. Vurderingen er nu, at indsatsen for flere borgere giver længere tids effekt end antaget i 2014 og samlet set forventes det, at den udbyggede rehabiliterende indsats i 2015, i kombination med en udbygning af revisitationen og en fortsat stram økonomistyring i disktrikterne, alt andet lige, vil medføre en reduktion i plejebehovet for mindst 2,4 mio. kr. fra og med Ingen I alt

33 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Center for Rusmidler - døgnbehandling Skema UDM10-18 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Reduktionen vil ske på budgettet til døgnbehandling I alt

34 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Sundhedscenter - lønbudget Skema UDM10-19 Forslag nr. I alt Beskrivelse: reduktionen vil ske på lønbudgettet og betyde færre timer til borgerrettet forebyggelse. I alt

35 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Træning og rehabilitering - lønbudget Skema UDM10-20 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Reduktionen vil ske på lønbudgettet, og vil betyde kortere forløb og mindre individuel vejledning. I alt

36 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Skema UDM10-21 Forslag nr. Sundhedspleje - lønbudget I alt Beskrivelse: Reduktionen vil ske på Sundhedsplejens lønbudget. I alt

37 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Skema UDM10-22 Forslag nr. Tandpleje - Tandlægetimer I alt Beskrivelse: Reduktionen vil ske som en nednormering af tandlægetimer - ca. 9 timer ugentligt. I alt

38 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Psykiatri og handicap - takstreduktion på 1 % Skema UDM10-23 Forslag nr. I alt Sænkning af taksterne med 1 % og effektiviseringer i tilbuddene Taksterne er som bekendt i en årrække sænket med 2 % årligt efter aftale i KKR regi. Forventningen er, at der i 2016 vil blive lagt op til en besparelse på 1 % på taksterne, som svarer til en besparelse for Vordingborg Kommunes borgere på kr. Det foreslås at den halve procent, svarende til kr. findes gennem ændringer, som medfører effektiviseringer i vores tilbud og derved også en nedgang i taksten. Det tilstræbes at der bliver tale om effektiviseringer, som samtidig fastholder de gode tilbud. Det skal bemærkes, at der i en lang årrække har været et pres på prisen og kvaliteten inden for Psykiatri og handicapområdet og der er derfor allerede løbende ændret i organisationen og tilbuddene, hvor bl.a. den nye centerstruktur er indført for at styrke tilbuddene i denne udvikling. Det handler om, at kunne give en god ydelse inden for et stadigt strammere budget. Initiativerne er bl.a. et større samarbejde på tværs for at optimere personaleressourcerne og i højere grad kunne udnytte fælles kontorer, kontorpersonale, vikarer m.m. Det er initiativer, som har været nødvendige for at sikre sammenhæng i budgettet. I alt

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen)

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Reduktioner 1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver

Læs mere

Forslag til reduktioner (1,5% puljen) 12.08.15

Forslag til reduktioner (1,5% puljen) 12.08.15 Forslag til reduktioner (1,5% puljen) 12.08.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling RED1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver - - - -

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionsforslag 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet -150-150

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 26. februar 2015 Mødetidspunkt 17:15 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere