Sundheds- og Psykiatriudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Psykiatriudvalget"

Transkript

1 Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard, Vibe Bøgvad Ingen Ekstraordinært møde

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Budget Bilagsoversigt...4 Underskriftsside...5

3 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Budget Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Budgetmaterialet der er vedlagt denne sag indeholder en kort notat om den økonomiske situation, et budgetsammendrag der viser indtægter, udgifter, anlæg, finansielle poster og konsekvenser for kassebeholdningen. Derudover er der oversigter over reduktionsforslag inden for hver enkelt fagudvalgs område (0,5%) som skal gennemføres for at den udmeldte ramme kan overholdes. Der er en oversigt over reduktioner til prioritering (1,5%) samt en oversigt over de forslag til nye tiltag der kan understøtte visionen (1,5%). Der er en oversigt over de tekniske korrektioner af budgetrammerne. Endelig er vedlagt en investeringsoversigt som både indeholder de projekter der allerede var prioriteret i den eksisterende investeringsoversigt samt alle de nye ønsker til anlægsprojekter. Fælles for disse oversigter er at Excel-filen indeholder oversigten som forside og derefter et skema for hvert forslag på de efterfølgende faneblade. Alle disse bilag er til udvalgets orientering og vil indgå i det materiale der sendes til Kommunalbestyrelsen inden budgetforhandlingerne går i gang. På mødet vil der være en mundtlig gennemgang af materialet og betydningen for budgetbalancen, flerårsbudgettet samt drøftelse af den videre proces. Kort efter dette møde udsendes det samlede budgetmateriale til hele Kommunalbestyrelsen forud for det fælles budgetmøde den 3. september 2015, hvor budgetforhandlingerne også officielt sættes i gang. Det er det samme materiale som er grundlag for 1. behandlingen af budgettet i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 9. september og i Kommunalbestyrelsen den 17.september Bilag: 1 Åben Økonomisk overblik budget /15 2 Åben Budgetsammendrag 13. august.pdf /15 3 Åben Udmøntning af 10 mio. kr. (0,5%).( ) /15 4 Åben Forslag til reduktioner (1,5%) /15 5 Åben Forslag til nye tiltag (1,5%). ( ) /15 6 Åben Tekniske korrektioner ( ) /15 7 Åben Investeringsoversigt incl. nye anlægsønsker 19.8.xls /15 8 Åben 1,5% Visionsforslag til prioritering, SP udvalg.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at budgetmaterialet drøftes. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den På sundhedsområdet ønsker udvalget at fremme den sundeste forhave ved at understøtte forebyggelsespakkerne kr. (VIS nr. 18). På psykiatri- og handicapområdet ønsker udvalget at fastholde den socialpædagogiske bistand og støtte til unge med særlige problemstillinger (VIS nr. 20). Udvalget ønsker dernæst øget uddannelse til de unge borgere med funktionsnedsættelse kr. (VIS nr. 22). og for at fastholde arbejdspladser ønskes en yderligere indsats for at markedsføre Vordingborg Kommunes tilbud kr. (VIS nr. 23). Anlæg Færdiggørelse af Sundhedscenter Vordingborg kr. (NA 1). 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Bilagsoversigt 1. Budget Økonomisk overblik budget 2016 (113014/15) 2. Budgetsammendrag 13. august.pdf (113016/15) 3. Udmøntning af 10 mio. kr. (0,5%).( ) (112962/15) 4. Forslag til reduktioner (1,5%) (117169/15) 5. Forslag til nye tiltag (1,5%). ( ) (112968/15) 6. Tekniske korrektioner ( ) (112955/15) 7. Investeringsoversigt incl. nye anlægsønsker 19.8.xls (117167/15) 8. 1,5% Visionsforslag til prioritering, SP udvalg.pdf (117325/15) 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Underskriftsside Kim Petersen Mette Høgh Christiansen Brit Skovgaard Kirsten Overgaard Vibe Bøgvad 5

7 Bilag: 1.1. Økonomisk overblik budget 2016 Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

8 13. august 2015 Snorre Brink-Pedersen Budget 2016 Aftalen Folketingsvalget i juni 2015 betød at forhandlingerne mellem Regeringen og KL om aftale om kommunernes økonomi for 2016 blev udskudt. Aftalen blev indgået 3. juli 2015 ca. 3 uger senere end normalt. Forløbet har også betydet at der ikke er aftalt så meget indholdsmæssigt, som der plejer. Det må derfor forventes at der i finanslovsforhandlingerne kommer til at indgå flere områder der får effekt på den kommunale økonomi. Aftalen om kommunernes økonomiske rammer for 2016 er vedlagt. De væsentligste elementer i aftalen er: - De kommunale serviceudgifter skal reduceres med 2,4 mia. kr. hvert år. Det svarer til 1% og er et bidrag til omprioritering. Prioriteringen er ikke foretaget i fremtiden, men i 2016 er det aftalt at 1,9 mia. kr. tilbageføres kommunernes rammer. Dette forventes at ske i forbindelse med finansloven for I Vordingborg Kommune svarer det til henholdsvis 20,3 mio. kr. og 16,1 mio. kr. - Det særlige tilskud til ældreområdet betegnet Ældremilliarden udgår, til gengæld hæves bloktilskud og serviceramme tilsvarende med 1 mia. kr. Det svarer til 8,5 mio. kr. i Vordingborg. - Der er fastsat et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i Af dette beløb fordeles 2 mia. kr. efter kommunerne grundlæggende økonomiske vilkår. Det betyder at Vordingborg Kommunes ekstraordinære tilskud i 2016 bliver på 43,8 mio. kr. - Der afsættes lånepuljer i samme niveau som tidligere år. Budgetsammendrag I vedlagte budgetsammendrag ses balancen, som den ser ud lige nu. De forventede skatteindtægter er lidt lavere end tidligere forventet. Det er særligt indkomstskatten som er lavere. Til gengæld er udligning og tilskud højere end tidligere forventet og det ekstraordinære tilskud til styrkelse af likviditeten på 43,8 mio. kr. forbedrer indtægterne markant. I 2017 og efterfølgende bortfalder det ekstraordinære tilskud på 43,8 mio. kr. Skatterne stiger, men det modsvares af faldende udligning og tilskud. Blandt andet reduceres tilskuddet med 20,3 mio. kr. årligt som er Vordingborg Kommunes andel af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. årligt. På udgiftssiden tages der udgangspunkt i de udvalgsrammer som har været behandlet i april til juni måned. De skal justeres for ny lovgivning og KB-beslutninger, hvilket fremgår af de nederste linjer i sammendraget. Refusionsomlægning beskæftigelsesområdet Det absolut væsentligste er her den refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet som planlægges fra Det betyder at Vordingborg Kommune kan forvente lavere refusionsindtægter på overførselsområdet (budgetramme 2) på 52,6 mio. kr. Det betyder at udvalgets budgetramme skal øges med et tilsvarende beløb. Finansieringen af disse 52,6 mio. kr. findes i det forhøjede tilskud og udligning, så det er ikke isoleret set en belastning for kommunekassen i

9 13. august 2015 Snorre Brink-Pedersen Ældremilliarden En anden stor post i ændringen af rammerne er vores andel af ældremilliarden. Som nævnt er indtægten flyttet til bloktilskuddet og indgår dermed i udligning og tilskud. Det kan betyde at rammen til socialudvalget øges tilsvarende med 8,5 mio. kr. Det er en politisk prioritering da bloktilskuddet ikke er øremærket til særlige formål, men i lighed med tidligere sager på fx dagtilbudsområdet og sundhedsområdet, så er de øgede udgifter regnet ind i budgetbalancen nederst på siden. Tekniske korrektioner De tekniske korrektioner som præsenteres på oversigten af samme navn skal godkendes af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 19. august. De er dog indarbejdet i det vedlagte budgetsammendrag. Anlæg På anlægsområdet er der taget udgangspunkt i den senest vedtagne investeringsoversigt. Der er samlet set afsat 80,5 mio. kr. til anlæg og den økonomiske politik siger at anlægsniveauet skal være omkring 80 mio. kr. Det er dog vigtigt at huske på at der er fremrykket en stor investering fra 2016 til 2015 i byggemodning af etape 1 på afkørsel 41. Dette burde reducere anlægsrammen med 10 mio. kr. i 2016 til 70 mio. kr. Brugerfinansieret Det brugerfinansierede område dækker kun over renovation og er ikke særlig interessant i forhold til budgetbalancen. Afdrag og lån Endelig regnes med afdrag på gæld 45,4 mio. kr. samt ny lånoptagelse på 15 mio. kr. Afdrag på gæld er en rimelig fast størrelse da vi har optaget en række lån der løbende tilbagebetales. Lånoptagelsen er sat lavt da lånepuljerne i år er små og de projekter der er i investeringsoversigten ikke passer lige til kriterierne. Der er søgt lånedispensation til alt der kunne tænkes at være relevant, men det kan ikke forventes at der optages lån for ret meget mere end de 15 mio. kr. som er i budgettet. Budgetbalance Dette giver samlet set et budget hvor der i 2016 sker en styrkelse af kassebeholdningen med 18,8 mio. kr. Dette er fornuftigt, men set i lyset af et ekstraordinært tilskud på 43,8 mio. kr. i 2016, som ikke forventes de følgende år, så burde kassestyrkelsen måske være større. I de efterfølgende år forværres balancen markant. I 2017 forværres kassebeholdningen med 50,5 mio. kr. stigende til 123,8 mio. kr. i Dette skyldes hovedsageligt at indtægterne i disse år reduceres. Serviceramme Servicerammen er teknisk beregnet af KL og dermed vejledende for hver enkelt kommunes budgetlægning. I 2016 er den mio. kr. Udgifterne i budgettet er opgjort til mio. kr. på nuværende tidspunkt. Heri er indregnet de 8,5 mio. kr. til pleje og omsorg. 2

10 13. august 2015 Snorre Brink-Pedersen Anlægsramme Anlægsrammen for kommunerne er samlet set 16,6 mia. kr. Det er 900 mio. kr. lavere end i Det må derfor forventes at anlægsudgifterne i Vordingborg Kommune skal være lavere i 2016 end hidtil antaget. Her udmeldes ikke kommunefordelte rammer, da det styres i den faseopdelte budgetlægning hvor KL løbende koordinerer kommunernes budgetlægning således at rammen overholdes samlet set. Likviditet Målsætningen i den gældende økonomiske politik er en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. Kommunens gennemsnitlige likviditet er 109 mio. kr. i sommeren Det forventes at denne falder yderligere det kommende år til omkring 70 mio. kr. Det er derfor væsentligt at der i budgetlægningen for de kommende år ikke budgetteres med træk på kassebeholdningen da dette vil sænke den gennemsnitlige kassebeholdning yderligere. Derimod skal der budgetteres med kassestyrkelse på 30 mio. kr. i budgetperioden således at den økonomiske politik gennemføres. 3

11 Bilag: 1.2. Budgetsammendrag 13. august.pdf Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

12 Budgetforslag 2016 og budgetoverslag Budgetversion B16 Beløb i kr prisniveau, priser fra 3. juli 2015 Budget B u d g e t o v e r s l a g forslag (2016-pr) (2016-pr) (2016-pr) (2016-pr) SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Indtægter 05 Skatter Udligning og tilskud Refusion af købsmoms Ekstraordinært tilskud til styrkelse af likviditet Indtægter, i alt Drift og refusion 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Pris- og lønstigninger vedr. HK Drift og refusion, i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Anlægsudgifter, i alt Resultat af skattefinansierede områder BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER 35 Teknik- og Miljøudvalg, drift Brugerfinansieret drift, i alt Teknik- og Miljøudvalg, anlæg Brugerfinansieret anlæg, i alt Resultat af brugerfinansierede områder Finansforskydninger Afdrag på lån Låneoptagelse Ændring af likvid beholdning Refusionsomlægning arbejdsmarkedsområdet Opdateret budgetskøn budgetramme omlægning af ældremia Ny Ændring af likviditet Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter Afdelingen for Økonomi og Personale, d. 12. august 2015

13 Bilag: 1.3. Udmøntning af 10 mio. kr. (0,5%).( ) Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 27. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

14 Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele kr priser Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling UDM10-1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse UDM10-2 Hjemtagelse af frankeringsmaskiner UDM10-3 Ubrugte mobilabonnementer UDM10-4 Administrationen under skoleafdelingen UDM10-5 Dagtilbud - Reduktion af normering UDM10-6 Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge UDM10-7 Normering under Kultur og fritid UDM10-8 Borger og arbejdsmarked - lønreduktion UDM10-9 Psykiatri og handicap- Rehabiliterings indsats i jobcentret UDM10-10 Sundhed - lønreduktion UDM10-11 Pleje og omsorg - lønreduktion UDM10-12 Reduktion på rengøringsfunktion UDM10-13 Digitalisering af veje og grønne områder UDM10-14 LEAN i administrative arbejdsgange Erhvervsudvalget UDM10-15 Særlige udviklingsinitiativer Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg UDM10-16 Andre sundhedsudgifter - befordringsgodtgør Socialudvalg UDM10-17 Udbygget rehabiliterende indsats Sundheds- og Psykiatriudvalg UDM10-18 Center for Rusmidler, døgnbehandling UDM10-19 Sundhedscent. borgerrettet forebyggelse UDM10-20 Træning og Rehab. løn UDM10-21 Sundhedsplejen, løn UDM10-22 Tandplejen, tandlægetimer UDM10-23 Psykiatri og handicap takstreduktion på 1 % Teknik- og Miljøudvalg UDM10-24 Reduktion af positiv budgetpulje - 0,5% Børne-, Unge- og Familieudvalg UDM10-25 Kørsel på skoleområdet (Skoler) UDM10-26 Kørsel på børne- og familieområdet (B&F) UDM10-27 Kørsel på dagtilbudsområdet (Dagtilbud) UDM10-28 Administration på Gåsetårnskolen (Skoler) Administration på Præstø Skole og Svend Gøngeskolen UDM10-29 (Skoler) UDM10-30 Digitalt disponeringssystem (B&F) UDM10-31 Nedbringelse af kopiforbrug, færre bøger mv. (Skoler) Side 1 af 47

15 UDM10-32 Diverse udgifter til inventar (Dagtilbud) UDM10-33 Dagplejen (Dagtilbud) UDM10-34 Pædagogiske konsulenter (Dagtilbud) Længerevarende kompetenceudvikling på UDM10-35 dagtilbudsområdet (Dagtilbud) UDM10-36 Justeringer på inkluderende miljøer (Dagtilbud) UDM10-37 Søskenderabat og fripladser (Skoler) UDM10-38 Justeringer på fællesområdet (Skoler) Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg UDM10-39 Vordingborg Bibliotek - Omstrukturering og tilpasning Vordingborg Svømmehal Omstrukturering, tilpasning og justeringer i vagtplan UDM10-40 og mødetider UDM10-41 Liselund Gl. Slotspark - genforhandlet aftale UDM10-42 Præstø Brandværensmuseum - opsige huslejekontrakt UDM10-43 Vordingborg Musikskole - generelle effektiviseringer UDM10-44 Museum Sydøstdanmark - nedsættelse af tilskud UDM10-45 Thorvaldsen Samlingen på Nysø Gods - genforhandlet I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser Side 2 af 47

16 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 0,5% Ledelsessekretariatet - rammebesparelse Skema UDM10-1 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Besparelsen på 0,5 % foreslås taget på ledelsessekretariatet samlede ramme. Herefter vil der være en dialog med medarbejdere omkring konkret udmøntning. I alt

17 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 0,5% Ledelsessekretariatet - Hjemtagelse af frankeringsmaskiner Skema UDM10-2 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Fælles adm. og projekter Som en del af digitaliseringen er det besluttet at hjemtage de decentrale frankeringsmaskiner - Besparelsen på ca kr. om året vil kunne udmønte besparelsen. I alt

18 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Ubrugte mobilabonnementer Skema UDM10-3 Forslag nr. I alt Oprydning og nedlæggelse af ubrugte mobilabonn Beskrivelse: Afdeling for IT har igangsat en proces med at identificere mobil, fastnet og dataabonnemter der ikke er i anvendelse, for så centralt at kunne opsige disse abonnemter. Den nuværende status i oprydningsarbejdet, er at det forventes at der minimum kan opsiges abonnemter svarende til en samlet årlig omkostning på kr. I 2015 vil udgiften til afløning af den projektmedarbejder der forestår oprydningen skulle modregnes, men det vil i 2016 og frem have fuld effekt. I alt

19 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-4 Forslag nr. Administrationen under skoleafdelingen I alt Reduktion i normeringen Normeringen i skoleafdelingen reduceres med 1,5 ugentlig time. Reduktion i normeringen I alt

20 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Dagtilbud kt.6 - Reduktion af normeringen Skema UDM10-5 Forslag nr. I alt Omlægning af arbejdsopgaver Beskrivelse: Antal stillinger -0,04-0,04-0,04-0,04 I alt -0,04-0,04-0,04-0,04

21 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge Skema UDM10-6 Forslag nr. I alt Ved øget brug af videokonference kan spares på udgiften til tjenstekørsel i afdelingen for Børn og Unge I alt

22 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-7 Forslag nr. Administrationen under Kultur og Fritid I alt Reduktion i normeringen Beskrivelse: Den samlede normering på kultur og fritidsforvaltningen reduceres med 1,3 ugentlig time Reduktion i normeringen I alt

23 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Borger og arbejdsmarked - lønreduktion Skema UDM10-8 Forslag nr. I alt /4 årsværk Besparelsen udgør kr. Dette svarer til 3/4 årsværk. Besparelsen vil blive gennemført som en rammebesparelse indenfor området sygedagpenge og fastholdelse. Besparelsen vil betyde længere sagsbehandlingstid på myndighedsområdet generelt. Hvad enten besparelsen rammer den administrative bistand, eller den generelle sagsbehandling, eller specialområder, vil besparelsen betyde, at der er opgaver der fordeles på de resterende myndighedssagsbehandlere, og der dermed generelt vi ske en forlængelse af sagsbehandlingstider. Forlængelse af sagsbehandlingstider vil generelt betyde en stor risiko for øgede udgifter til forsørgelse. Området sygedagpengeindsats er i dag yderst velfungerende, med en af de mest effektive indsatser mål på landsplan. Afdelingen er pt. Ved at arbejde med en øget effektivisering af indsatsen i forhold til borgere på ledighedsydelse, i revalidering eller i resurseforløb. Særligt i forhold til borgere på ledighedsydelse, har Vordingborg en relativ høj andel af borgere der er godkendt til fleksjob, som gå ledige på ledighedsydelse. I forhold til indsatsen overfor borgere i resurseforløb har Vordingborg som alle kommuner en stor udfordring med at effektivisere den og målrette den koordinerede indsats på tværs af kommunen og regionen for disse borgere. Da Borger- og Arbejdsmarked i langt overvejende grad er en myndighedsafdeling, betyder dette at stor set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. I december 2013 udstedte arbejdstilsynet et påbud til Borger og Arbejdsmarked, om at afhjælpe det som Arbejdstilsynet anså for et for stort arbejdspres på centrale myndighedsteams. I juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg Kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. I april 2014 Godkendte Kommunalbestyrelsen en opretningsplan for økonomien på konto 6 området i Borger og Arbejdsmarked, fordi der trods et relativt meget lavt resurseforbrug, var generelle løbende budgetoverskridelser. I 2015 er budgettet for borger og arbejdsmarked på bl.a. konto 6 området blevet forøget, fordi det anses for nødvendigt at investere flere resurser i myndighedsopgaven, hvis der skal kunne ske forbedringer i forhold til kommunens meget lave uddannelsesgrad og forholdsvis høje andel af unge på offentlig forsørgelse. 3/4 årsværk 0,75 0,75 0,75 0,75 I alt 0,75 0,75 0,75 0,75

24 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Lavere rehabiliterings indsats i jobcentret Skema UDM10-9 Forslag nr. I alt Lavere rehabiliterings indsats i jobcentret Beskrivelse: P.t. deltager Psykiatri og Handicap personale i rehabiliteringteam i jobcentret vedr. ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er en lovpligtig deltagelse og denne kræver stort fravær fra visitationsteamet. Det er det samme team der skal gennemføre de øvrige besparelser på området. Pesonalet fra Psykiatri og Handicap bruger i alt 345 timer om året i rehabiliteringsteamet. Derudover bruger afdelingsleder 80 timer om året til visitationsmøder. Besparelsen kan gennemføres ved at reducere timeforbruget i form af deltagelse i færre møder. Møderne kan ikke gennemføres, hvis der ikke deltagelse fra Psykiatri og Handicap jf. lovgivningen. I alt

25 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Sundhed kt.6 - lønreduktion Skema UDM10-10 Forslag nr. I alt Reduktion af lønbudget Beskrivelse: Reduktionen vil ske på lønkontoen, da der ikke er andre muligheder. Dette vil i første omgang betyde, at der ikke er mulighed for lønudvikling og på nogle års sigt, at der må tages stilling til nedregulering af timetal hos sekretariatets nuværende 3,7 medarbejderårsværk. I alt

26 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5 %) Pleje og Omsorg kt.6 - lønreduktion Skema UDM10-11 Forslag nr. I alt Reduceret lønomkostning ved afgang af personale Beskrivelse: Reduktion af lønomkostning med kr. på konto 6-0,1-0,1-0,1-0,1 I alt -0,1-0,1-0,1-0,1 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for sygeplejersker.

27 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-12 Forslag nr. Reduktion på rengøringsfunktion centralkonti I alt Beskrivelse: Den centrale konto til ekstraordinære udgifter på den private rengøringsfunktion reduseres med kr. I alt

28 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-13 Forslag nr. Digitalisering af veje og grønne områder I alt Beskrivelse: Der er allerede store områder, som er digitaliseret i kommunen, men der udestår arealer langs vejene, samt enkelte elementer på vejene (f.eks. Skilte). Dette arbejde vil kunne færdiggøres i 2015, og dermed lette arbejdet hos bestillerteamet. I alt

29 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) LEAN i administrative arbejdsgange Skema UDM10-14 Forslag nr. I alt Effektiviseringsprojekter Beskrivelse: Der reserveres kr. af direktionens konsulentkonto til konkrete effektiviseringsprojekter, hvor der kigges på arbejdsgange og LEAN-processer. Gevinsten heraf kendes ikke før de er gennemført, men der afsættes en reduktionspulje på kr. i 2016 stigende til kr. i Nærmere beskrivelse findes i notatet vedr. LEAN. 1,2 1,2 1,2 1,2 I alt 1,2 1,2 1,2 1,2

30 Erhvervsudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Særlige udviklingsinitiativer Skema UDM10-15 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Forslaget bevirker, at udvalgets mulighed for at afsætte midler til særlige udviklingsinitiativer forringes. Efter reduktionen vil udvalget have cirka kr til disposition. I alt

31 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Overskrift UA-udvalgets forslag til andel af udmøntning af 10 mio. kr. reduktion på udvalgets budgetramme 1. Skema UDM10-16 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Reduktion af restbudget vedrørende individuel handicapkørsel, hvor drift og budget overført til kørselskontoret pr. 1. januar 2014 I alt

32 Socialudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-17 Udbygget rehabiliterende indsats I alt Udbygget rehabiliterende indsats Beskrivelse: Pleje og Omsorgsområdet har siden 2013 arbejdet med rehabiliterende indsats, hvor borgere ved indsats fra plejepersonalet og Det rehabiliterende team bliver helt eller delvis uafhængig af hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og/ eller sygepleje. Vurderingen er nu, at indsatsen for flere borgere giver længere tids effekt end antaget i 2014 og samlet set forventes det, at den udbyggede rehabiliterende indsats i 2015, i kombination med en udbygning af revisitationen og en fortsat stram økonomistyring i disktrikterne, alt andet lige, vil medføre en reduktion i plejebehovet for mindst 2,4 mio. kr. fra og med Ingen I alt

33 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Center for Rusmidler - døgnbehandling Skema UDM10-18 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Reduktionen vil ske på budgettet til døgnbehandling I alt

34 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Sundhedscenter - lønbudget Skema UDM10-19 Forslag nr. I alt Beskrivelse: reduktionen vil ske på lønbudgettet og betyde færre timer til borgerrettet forebyggelse. I alt

35 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Træning og rehabilitering - lønbudget Skema UDM10-20 Forslag nr. I alt Beskrivelse: Reduktionen vil ske på lønbudgettet, og vil betyde kortere forløb og mindre individuel vejledning. I alt

36 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Skema UDM10-21 Forslag nr. Sundhedspleje - lønbudget I alt Beskrivelse: Reduktionen vil ske på Sundhedsplejens lønbudget. I alt

37 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Skema UDM10-22 Forslag nr. Tandpleje - Tandlægetimer I alt Beskrivelse: Reduktionen vil ske som en nednormering af tandlægetimer - ca. 9 timer ugentligt. I alt

38 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Psykiatri og handicap - takstreduktion på 1 % Skema UDM10-23 Forslag nr. I alt Sænkning af taksterne med 1 % og effektiviseringer i tilbuddene Taksterne er som bekendt i en årrække sænket med 2 % årligt efter aftale i KKR regi. Forventningen er, at der i 2016 vil blive lagt op til en besparelse på 1 % på taksterne, som svarer til en besparelse for Vordingborg Kommunes borgere på kr. Det foreslås at den halve procent, svarende til kr. findes gennem ændringer, som medfører effektiviseringer i vores tilbud og derved også en nedgang i taksten. Det tilstræbes at der bliver tale om effektiviseringer, som samtidig fastholder de gode tilbud. Det skal bemærkes, at der i en lang årrække har været et pres på prisen og kvaliteten inden for Psykiatri og handicapområdet og der er derfor allerede løbende ændret i organisationen og tilbuddene, hvor bl.a. den nye centerstruktur er indført for at styrke tilbuddene i denne udvikling. Det handler om, at kunne give en god ydelse inden for et stadigt strammere budget. Initiativerne er bl.a. et større samarbejde på tværs for at optimere personaleressourcerne og i højere grad kunne udnytte fælles kontorer, kontorpersonale, vikarer m.m. Det er initiativer, som har været nødvendige for at sikre sammenhæng i budgettet. I alt

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15 Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling UDM10-1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 24. august 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Enhedslistens ændringsforslag

Enhedslistens ændringsforslag Enhedslistens ændringsforslag 29. september 2015 2016 2017 2018 2019 Balance, jf. budgetsammendrag af 3. september 2015, inkl. Valdemarstorvet -25.926 63.225 99.586 137.791 Driftsmæssige nettoændringer

Læs mere

Forslag til reduktioner (1,5% puljen) 12.08.15

Forslag til reduktioner (1,5% puljen) 12.08.15 Forslag til reduktioner (1,5% puljen) 12.08.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling RED1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver - - - -

Læs mere

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen)

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Reduktioner 1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver

Læs mere

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen)

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Reduktioner 1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Tillægsreferat Dato 01. december 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 19:45 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Forslag 7.1 (2012-2015)

Forslag 7.1 (2012-2015) Forslag 7.1 06.45.51 Fælles formål 34.820.000 kr. Reduktionsområde: Porto for udsendelse af kommunens breve Beskrivelse: I forbindelse med den øgede digitalisering forventes det, at en større del af kontakten

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Med etableringen af det nye Borgercenter i Vordingborg åbner der sig en mulighed for en ny og bedre organisering af borgerhenvendelser

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

NOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune

NOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune Den 10. juni 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere