184» december samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "184» december 2011. samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag"

Transkript

1 184» december 2011 samfundsfagsnyt Indtryk fra GFK Årets gang i bestyrelsen Dansen om EURO en foreningen af lærere i samfundsfag

2 Deadline: Blad nr. 185: Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman Redaktionens adresse: Marie-Louise Bach Christianslundsvej Nyborg Tlf / Priser: Abonnement 300,00 kr./år Enkelteksemplar kr. 80,00 Annonceekspedition: Forlaget Columbus og Annoncer: 1/4 side kr. 500,00 1/2 side kr ,00 1/1 side kr ,00 Bagsiden kr ,00 Farvetillæg + 100% Udgivere: FALS og Forlaget Columbus Fond Indhold Fra bestyrelsen Bestyrelsens beretning. Året der gik siden sidste GFK 3 Nyt fra fagkonsulenten 7 Referat af Generalforsamling Indtryk fra GFK 18 FALS nye bestyrelse 22 Øvrige artikler Lineær regression hvordan? 11 Dansen om EURO en 24 Ungdomsvalget Et rigtigt notat og Samfundscup Anmeldelser 44 Bøger til anmeldelse 48 Øvrige adresser 54 Produktion: Forlaget Columbus og Clemenstrykkeriet Manuskripter til Samfundsfagsnyt sendes pr. (vedhæftet som rtf-fil) til Forsidefoto: Marie-Louise Bach 2

3 Bestyrelsens beretning. Året der gik siden sidste GFK Vi kan i år lige som sidste år konstatere, at vi er inde i en mere rolig periode, hvad angår reformer og justeringer. Dog har der været enkelte tilpasninger i vejledningerne, som mest har karakter af redigering og accept af den herskende praksis i undervisningen. I forhold til kravene om samarbejde med matematik synes det som om, at tingene er ved at være faldet på plads på en hensigtsmæssig måde. Det er vores indtryk, at der er kommet mere fokus på statistisk metode og samarbejde med matematik uden, at det kan siges at have medført væsentlige problemer for faget og den daglige undervisning. Dog kan det konstateres, at det til stadighed er behov forventningsafstemning med matematiklærerne. Det er også værd at være opmærksom på udvikling af de digitale skriftlige eksamener (specielt med henblik på talbehandling). Vi har endnu ikke kunnet registrere nogen særlige konsekvenser af regeringsskiftet i forhold til gymnasiet og til samfundsfag. Vi må dog være opmærksomme på, at ministeren har dekreteret et eftersyn af gymnasierne og gymnasiereformen og specielt det faktum, at der er et stort antal studenter, der er nødt til at supplere med yderligere fag for at komme ind på drømmestudiet. De samfundsfaglige studieretninger oplever stadig en pæn søgning, skønnet ud fra de seneste tal. I 2010 havde elever samfundsfag på mindst B niveau. Heraf havde over 7000 STX-elever samfundsfag på A niveau. En opgørelse fra 2008 viste, at godt en tredje del af studieretningerne på STX angiveligt var samfundsvidenskabelige, og der er næppe ændret meget i det mønster. Vi kan derfor med tilfredshed ud fra det foreliggende materiale konstatere, at faget fortsat har appel til de unge uddannelsessøgende. Samarbejde Samarbejdet med fagkonsulenten Der har i det sidste år været et velfungerende samarbejde mellem fagkonsulenten og FALS. Bent Fischer-Nielsen er til stede på langt de fleste bestyrelsesmøder. Det er gavnligt, da der på den måde sikres en gensidig og konstruktiv dialog mellem faget og fagkonsulent. FALS bestyrelsesmedlemmer er ligeledes repræsenteret til møder med UVM, PS (Pædagogisk Samarbejdsudvalg) og Fagligt forum, så vi forsøger hele tiden, at være med til at præge udviklingen. Regionalt samarbejde: Det går tilsyneladende godt i regionerne, og der er mange steder gang i kursusaktiviteterne. Igen i år blev der afholdt fælleskursus for regionssekretærerne og bestyrelsen i Horsens. Det var et vellykket kursus, som meget passende handlede om fængselsvæsnet. Efter et interessant besøg i Horsens gamle statsfængsel holdt Trine Brun Petersen et indsigtsfuldt oplæg om fængselsdesign og adfærdsregulering. På kurset var der derudover besøg fra Columbus af Kjeld Mazanti. Der var mange, der bidrog med ideer og kommentarer til forlagets udgivelser, og vi fik samfundsfagsnyt december

4 BESTYRELSENS BERETNING en åbenhjertig og kammeratlig diskussion om forlagets betalingsordning for bøgernes webside. Samarbejde med Forlaget Columbus Forlaget Columbus er fondsejet og stiftet af FALS. De formelle bindinger lægger en naturlig grund for det stærke samarbejde, der er mellem forlaget, fondsbestyrelse og FALS. FALS er repræsenteret i fondsbestyrelsen, der blandt andet uddeler fondsmidler til samfundsfagsrelevante projekter. I det sidste år er der igen uddelt mere end kroner til støtte af relevante projekter. Blandt andet har fondsbestyrelsen de sidste år valgt at støtte etableringen af Samfundscup. Samarbejdet mellem forlaget og FALS viser sig desuden særligt på det årlige fællesmøde, hvor redaktører og medlemmer af bestyrelserne diskuterer udgivelser, forlagets profil, og mulighederne for udvikling. Derudover er forlaget fast repræsenteret ved både Generalforsamlingskurset samt kurset for regionssekretærer. Vi synes i bestyrelsen synes, at samarbejdet med Forlaget er frugtbart. Samarbejde med LMFK (Regnskabsassistance) Processen hvor LMFK har overtaget mange af kassér funktionerne synes at være faldet nogenlunde på plads. Fals arbejder på, at LMFK fuldstændig kommer til at stå for administration af kurser og håndtering af regninger. Denne prioritering har bestyrelsen foretaget ud det ræsonnement, at med det pres, der er på dagens gymnasielærere, er det ikke realistisk, at det er en del af det frivillige arbejde i foreningen. Vi vil derfor budgettere med, at LMFK varetager disse funktioner i fremtiden. Indsatsområder Bladet - SamfundsfagsNyt Det nye princip for redigeringen af samfundsfagsnyt har været meget succesfuldt. Bladet er udkommet 3 gange i Næste deadline er umiddelbart efter GFK (d. 15. november). I år har redaktionen lanceret tre temanumre, der omhandler hhv. efterløn (marts), valget (maj) og EU (september), hvilket har affødt positiv respons fra medlemmerne. Redaktionen planlægger at fortsætte med temanumre og satser på, at næste temanummer kommer til at omhandle omvæltningerne i Nordafrika og Mellemøsten. Redaktionen er modtagelig over for henvendelser vedr. mulige temaer samt indlæg til bladet. Samarbejdet med Columbus fungerer fint og alle henvendelser vedrørende annoncer rettes til forlaget, som tager sig af denne del. Desværre er ekspeditionstiden fra deadline til at medlemmerne har bladet i hænderne til tider lidt lang, hvilket blandt andet skyldes, at bladet udsendes som B-post. Vi må desuden konstatere, at der lige som sidste år mangler anmeldere til bladet. SamfundsCup SamfundsCup er en vigtig markør for samfundsfag i gymnasiet. I forhold til de aktuelle tendenser omkring profilering af innovation som et dynamikfelt, er samfundscuppen et relevant bud på en meningsfuld tilgang til dette felt. Der er ikke tvivl om, at SamfundsCups særlige fokus på løsninger er relevant for mange af vores elever. FALS bakker op om projektet og er på forskellig vis involveret i det. I årets løb «låner» FALS således penge til udgifterne, der først bliver dækket når projektmidlerne bliver uddelt senere på året. I bestyrelsen anser vi det for meget vigtigt, at SamfundsCup fortsat består. Fals Digitalt Bestyrelsen har besluttet, at hjemmesiden skal fornys. Der er formentlig tale om en større opgave, som vi skal have teknisk assistance til udefra. Det er nødvendigt at lave en ny og mere 4 samfundsfagsnyt december 2011

5 BESTYRELSENS BERETNING smidig hjemmeside til gavn for såvel bestyrelsen som for medlemmerne. Hvis der er medlemmer af FALS, der er kyndige udi dette felt eller har gode ideer, så modtages de gerne. Bare skriv til et af bestyrelsesmedlemmerne. Fals på Facebook har i skrivende stund 69 medlemmer. Det er positivt, at vi har et sted for debat og ideudveksling, men det er ikke mange af FALS medlemmer, der har fundet frem til gruppen endnu. Kurser Afvikling af FALS udviklingsprojekt om Ny Skriftlighed For udviklingsmidler fra UVM blev der udarbejdet et større materiale om skriftlighed. Resultaterne af udviklingsprojektet blev formidlet på en temadag om ny skriftlighed i samfundsfag december 2010 Materialerne fra kurset samt en afslutningsrapport er uploadet på EMU ens udviklingskursusside og FALS hjemmeside samt på projektets egen hjemmeside: (https://sites.google. com/site/skriftligsamf/materialer). I 2011 har dele af kurset været afholdt på flere gymnasier rundt omkring i landet, og det er naturligvis stadig muligt at booke en eller flere workshops, hvis et/ flere gymnasier eller faggruppe kunne ønske det. Kontakt i det tilfælde Janne Bisgaard Wikman på Udviklingskursus i Kultur- og Samfundsfagsgruppen FALS modtog sidste år sammen med Historielærerforeningen og Religionslærerforeningen midler fra UVM til at udvikle KS på baggrund af læreplansændringerne. I oktober 2010 blev selve udviklingskurset afholde med deltagelse af engagerede HF-lærere og anstrengelserne af kursuset kan ses på KS-siden på EMU en. (http://www.emu.dk/gym/fag/ks/inspiration/ konf/ksudvikling.html) I forlængelse af udviklingskurset blev der i september 2011 afholdt to regionale kurser i hhv. Aalborg og Odense, hvor i knap 80 KSundervisere deltog. På regionalkurserne blev resultaterne af udviklingsarbejdet præsenteret og materialet fra kurserne er ligeledes tilgængeligt på KS-siden på EMU en (http://www.emu. dk/gym/fag/ks/inspiration/konf/kskursus2011. html). Matematik-samfundsfag Matematik og samfundsfag har gennemført et udviklingsprojekt om spørgeskemaundersøgelser, der har resulteret i et omfangsrigt materiale, der frit kan benyttes, Skolebaserede kurser kan rekvireres hos Lisbeth Basballe: Fals deltog i et samarbejde mellem matematik, samfundsfag og biologi under ledelse af fagkonsulenten i matematik Bjørn Grøn. Opgaven gik ud på at producere lærer- og undervisningsmateriale, der kan bruges i forbindelse med samarbejde mellem fagene. Som et resultat heraf skulle der have været afholdt kursus d nov. om EU s forvaltning af de fornybare naturressourcer (fiskeriet), samt de statistiske redskaber der benyttes hertil. Det har vist sig ikke at trække folk til. Der arbejdes nu på at bruge kurset i et regional-kursus sammenhæng. Kursustilbud under udvikling: Diskurskonsortiet arbejder lige nu med at færdigudvikle diverse forløb og redskaber til anvendelse af diskursanalyse i den daglige undervisning, hvor der blandt andet er fokus på, at der kan laves diskursanalyse af andet end nytårstaler, og at diskursanalyse i høj grad kan understøtte den daglige undervisning i kernestoffet såvel som være et aktiv i tværfaglige samarbejder. Konsortiet mødes ultimo december for at lægge sidste hånd på arbejdet. Det forventes, at der afholdes et en-dags-kursus i løbet af foråret samfundsfagsnyt december

6 BESTYRELSENS BERETNING Kursets præcise indhold og tidspunkt annonceres først i januar. FALS arrangerer i samarbejde med dialoginstituttet i Cairo et rejsekursus om Det arabiske forår. Kurset finder sted i ugen op til efterårsferien 2012 (dvs. uge 41, 2012). Der er overvejelser om, at kurset skal startes op med et lille indledende for-kursus hjemmefra, evt. i DIIS regi inden afrejsen til Egypten. Der arbejdes desuden med et udviklingsprojekt om elevaktiverende pædagogik i samfundsfag. Projektet afholder sit første kursus d. 7/ på Fredericia Gymnasium. Flere kurser forventes i efteråret Fremtiden Gymnasieskolen har i det forgangne år været i pressens søgelys omkring arbejdstid og effektivitet. Det må være en del af de faglige foreningers opgave at imødegå insinueringer om slendrian, med påpegning af nødvendigheden af forberedelse og koordinering i overensstemmelse med gymnasieskolereformens intentioner om samarbejde og et højt fagligt niveau i relevante fora. Specielt hviler der en særlig opgave på lærerne i samfundsfag, idet de ud over at skulle være opdaterede på de skiftende politiske, sociale og økonomiske udviklinger i ind- og udland også skal være skarpe på de tendenser og nye vinde, som gælder inden for de samfundsvidenskabelige teoridannelser og samfundsfortolkninger. Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende bestyrelsesmedlemmers træder ud af bestyrelsen: Michael Bang Sørensen, Det Fri Gymnasium Jon Urskov Pedersen, Egå Gymnasium Susan Pauli, Egedal Gymnasium Anders Hassing, Ørestad Gymnasium Følgende bestyrelsesmedlemmers ønsker at genopstille: Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium Marie-Louise Bach, Nyborg Gymnasium Jørgen Lassen, Sct. Knud Gymnasium Derudover ønsker den hidtidige aktive suppleant at stille op som fuldgyldigt medlem af FALS bestyrelse. Ditte Nørtoft Nielsen, Århus Katedralskole Nyopstillede: Stine Jul Pedersen, Det Fri Gymnasium Lene Nibuhr Andersen, Nyborg Gymnasium 6 samfundsfagsnyt december 2011

7 Nyt fra fagkonsulenten af Bent Fischer-Nielsen Ny minister ny politik? Vi har fået en ny minister med nogle uddannelsespolitiske målsætninger, som har direkte betydning for vores didaktik. Praktik, teori, praktik, teori Bemærk rækkefølgen. 1 Udgangspunktet for undervisningen skal være konkrete autentiske problemstillinger. Christine Antorini ønsker en praksisorienteret undervisning. 2 Teori og virkelighed skal kobles sammen. 3 Det svarer fint til læreplanernes bestemmelser om en induktiv didaktik. De konkrete problemstillinger kan udspringe af elevernes undren, TV-klip, statistik, artikler eller elevernes egne spørgeskemaundersøgelser og interviews. Jeg havde fx en klasse med i Røde Kors Center Auderød. Her talte eleverne i grupper med asylansøgere, der fortalte deres historie om, hvorfor de måtte flygte, hvordan de var kommet til Danmark, og hvordan livet var i flygtningelejren. Eleverne fik et konkret og autentisk udgangspunkt for at kunne arbejde videre med udlændingepolitik, integration og alverdens konflikter. De brugte deres interviews til at reflektere over kvalitativ metode i et efterfølgende AT-forløb. Skabelsesorienteret dannelse Efter de mere teoretiske forløb skal teorien konfronteres med praksis som led i en skabelsesorienteret dannelse. 4 Det betyder, at eleverne skal kunne bruge deres faglige viden til at skabe noget, som er til glæde for andre end dem selv. Vi skal bidrage til at udvikle elevernes kreative og innovative kompetencer. Begrundelse for praksis, teori, praksis, teori.. er, at det både er til gavn for de teoretisk svage og de teoretisk stærke elever, at udgangspunktet er autentisk, og at teorien skal kunne anvendes i praksis. Det er hverken enestående eller nyt at tage ud af huset, lave spørgeskemaundersøgelser, bruge TV-klip mm. Men ministerens udmelding kan bruges til at overveje den vægtning og den rækkefølge mellem praksis og teori, vi udfører i den daglige undervisning. Vi oplever et stærkt tidspres i det daglige for at nå alle de faglige mål og al kernestoffet. Man må her overveje, om ikke de praksisorienterede aktiviteter kommer igen i kraft af øget motivation og dermed øget udbytte af undervisningen for eleverne. I figur 1 giver jeg et bud på hvordan Praksis, teori, praksis kan omsættes til undervisningen i samfundsfag. 1 CA på møde i ministeriet Interview i Gymnasieskolen Efterskrift til Lars Olsen: Uddannelse for de mange. Gyldendal Brugt af CA på møde i ministeriet og af Lars Olsen i Uddannelse for de mange. samfundsfagsnyt december

8 NYT FRA FAGKONSULENTEN Figur 1 Praksis Konkrete autentiske problemer. Induktivt Interviews fx med asylansøgere. Deltagerobservation Spørgeskemaundersøgelser fx i lectio, surveybank eller Samfundsstatistik Ekskursioner Studieture Virksomhedsbesøg Artikler Nettet Tv-klip Teori Relevante dele af kernestoffet Ud fra interviews med fx med asylansøgere inddrages udlændingepolitik og integration eller konflikter i forskellige lande. Kvalitativ metode Kvantitativ metode og chi2-test Praksis Løsninger på problemerne Præsentation for andre Kreativitet og innovation fx Samfundscup om temaet integration. Produkt med undersøgelse og løsningsforslag: - Planche - Powerpoint - Podcast - TV-avis - Notat Præsentere produkt for: - Andre elever - Forældre - Beboerforening - Kommunen - Politikere Gruppeeksamen Christine Antorini og Morten Østergaard har meldt ud, at de vil give mulighed for gruppeeksamen. Det vil fremme elevernes samarbejdskompetence og vil passe godt til synopsis-prøver med mulighed for gruppeforberedelse. Det er min erfaring som censor, at man sagtens kan vurdere individuelt og give individuelle karakterer, selv om det er en gruppeeksamen. Det bliver spændende at se, hvordan og hvornår der bliver åbnet for gruppeeksamen. Digital eksamensopgave med adgang til nettet Alle skoler har fået brev fra eksamenskontoret om, at man inden udgangen af februar kan tilmelde sin 2.g til digital eksamensopgave året efter. Tilsvarende for de nuværende 1.g ere, når der når til februar i 2.g. It-opgaverne er kommet for at blive! Alle skoler har fået tre it-opgavesæt fra 2011 og to it-opgavesæt fra 2010, hvor det fremgår at: Eleverne har fået udleveret ét eller to små videoklip i stedet for én eller to tekster. Der var én opgave, hvor der skulle bruges regneark til beregninger og evt. et diagram. Der blev i én eller to af de valgfri opgaver stillet krav om at finde supplerende materiale. Til gengæld var der typisk to færre figurer i det udleverede materiale. Der stod i bedømmelsesvejledningen, at det kunne være nok til den fremragende præstation at finde ét stk. supplerende materiale, som blev anvendt relevant. Der er adgang til nettet under hele prøven. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven. Gennemsnit til den digitale prøve i 2011 lå på 6,0, hvilket er stort set det samme som gennemsnittet til den ordinære prøve på 6,1. Hvis man tilmelder klassen denne prøve, skal man naturligvis træne eleverne i de nævnte opgavetyper. Jeg vil opfordre alle til sammen med eleverne at overveje at tilmelde klassen til digital eksamensopgave. 8 samfundsfagsnyt december 2011

9 NYT FRA FAGKONSULENTEN Skriftlig censor til sommer? Hvis du har ført en 3.g til skriftlig prøve og har mod på at blive skriftlig censor til sommer, så spørg din rektor om han/hun vil indberette dig og skriv derefter til mig. Der er skriftlig prøve i samfundsfag den 30. maj og den 1. juni. Der er censormøde den 19. juni. Man skal bedømme ca. 100 opgaver, med mindre man beder om at få dobbelt portion. Det er en meget lærerig proces, som gør, at man bliver bedre til at vejlede sine elever. Man får ca. 250 kr. i timen for at bedømme to opgaver pr. time. Som hjælp udarbejder opgavekommissionen en bedømmelsesvejledning til censorerne. Statistik i alle spørgsmål/prøvesæt Jeg omtalte i sidste nr. af Samfundsfagsnyt læreplanerne for Samfundsfag C: mundtlig prøve på grundlag af et prøvemateriale med et ukendt bilagsmateriale med forskellige materialetyper. Det betyder at der i alle prøvematerialer skal være forskellige materialetyper, hvilket ifølge vejledningen betyder både tekst og statistik. Det har givet anledning til spørgsmål om, hvorfor der skal være statistik i alle prøvesæt. Svaret er, at en række af de faglige mål kun kan testes med inddragelse af statistik: - påvise sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale mønstre - anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge - formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer. - demonstrere viden om fagets identitet og metoder, hvor der i kernestoffet nævnes kvantitativ og kvalitativ metode. Fx kan prøvesæt om livsstil indeholde statistik om forbrugets sammensætning, socialisation kan illustreres af antal børn i daginstitutioner og levevilkår kan underbygges af arbejdsmiljøforhold fordelt på uddannelse. Politik og ideologi kan fx underbygges af tabeller med partivalg og baggrundsvariable og af tabeller fra surveybank om vælgernes holdninger til ideologiske og værdipolitiske spørgsmål. Demokratibegreber kan fx illustreres af tal om stemmeprocent, og beslutningsprocesser kan fx indeholde mandatfordelingen eller medlemstal for interesseorganisationer. Og økonomiske emner kan naturligvis let dækkes med statistik. Statistik behøver ikke at være tabeller, men kan også være diagrammer (med kvantitative mål). Og er det helt umuligt at finde relevant statistisk materiale til et spørgsmål, så er det undtagelsesvist ok. Kurser og konferencer Hold selv øje med kurser på For tiden annonceres fx Økonomiske gymnasielærerdage på Aarhus Universitet den 16. januar. Tilmeld dig Fagkonsulentens Nyhedsbrev Du kan du tilmelde dig Fagkonsulentens nyhedsbrev på min side på emu en: > Gymnasiale fag > Samfundsfag > Fagkonsulenten Nyt på fagkonsulentens side på emu en Link til fire små videoklip med instruktion i, hvordan man laver pivottabeller og chi2-test ud fra spørgeskemaundersøgelse i lectio. Præsentation fra generalforsamlingskursus Præsentation om prøven i KS efter ny læreplan Desuden kan det fortsat anbefales at bruge Elevhandouts til de skriftlige opgaver og bruge materialet om samfundsfag og matematik Bent Fischer-Nielsen samfundsfagsnyt december

10 Nu lancerer vi vores version af den interaktive bog til Samfundsfag på B-niveau 1. generation rummer alt hvad man forventer af powerpoints multiple choice opgaver videoer interaktive figurer noter Køb licens til 1 år kr. 40,- 2 år kr. 75,- 3 år kr. 110,-. Priserne er excl. moms. 2. generation som kommer i løbet af foråret, vil give læreren mulighed for at skrive i elevernes udgaver med kommentarer, tilføjelser og links ligesom lærerne kan dele tips, tricks og tilgange til stoffet med hinanden. forlaget columbus samfundsfagslærernes forlag Prøv mens den er åben

11 Lineær regression hvordan? af Bent Fischer-Nielsen Lineær regression er blevet obligatorisk stof på A-niveau fra og med prøven i Lineær regression kan bruges til at undersøge, om der er en samvariation/sammenhæng mellem to variable. Eleverne skal kunne tolke resultatet af lineær regression, som figuren er et eksempel på. Sådan gør du Opstil i regneark en tabel med samhørende værdier for fx lande eller årstal. Hent fx regnearksfilen Lineær regression. Datasæt på fagkonsulentens side på emu en. Markér de tal (og kun selve tallene) i regnearket, som skal undersøges for lineær regression. Dvs. to rækker eller søjler med samhørende tal, fx benzinpris og årskørsel for en række år. Vælg Indsæt > Punktdiagram. Punktdiagram tegnes nu. Vælg et Diagramlayout. Du kan nu skrive Diagramtitel og Aksetitel ved at klikke på disse ord. Excel 2007 og 2010: Vælg Diagramlayout med fx og du får tegnet tendenslinje inkl. ligning og R2-værdi. Excel 2003 og MAC: Højreklik på et af punkterne i diagrammet og vælg Tilføj tendenslinje, Indstillinger og sæt hak i Vis ligning i diagram og i Vis R-kvadreret. Du har nu konstrueret et diagram med lineær regression! Som det ses, er det meget enkelt at transformere tabellens tal til et diagram, hvor man mere overskueligt kan se graden af samvariation. Tolkning af lineær regression Man kan starter med at beskrive punkternes beliggenhed i diagrammet. Ligger de lidt spredt omkring tendenslinjen som en cigar, meget tæt på linjen eller helt spredt som i en bisværm? Tendenslinjen er den linje, der ligger tættest på punkterne. Ligningen for linjen er af typen y = ax + b, hvor a angiver hældningskoefficienten for linjen: I ligningen y = -798,83x er hældningskoefficienten -798,83: Når x (benzinpris pr. liter) stiger med 1 kr., falder y med 798,83 km (årskørsel ). Modellen udtrykker denne sammenhæng mellem x og y. Modellen er en kvantitativ model (til forskel fra en kvalitativ model) og er lineær. R2 viser forklaringsgraden, som udtrykker hvor stor en del af variationen i den afhængige Benzinpris og kørsel Benzinpris (kr. pr liter) 8,22 8,71 11,84 10,26 7,65 7,48 8,76 8,39 9,1 Årskørsel (km pr. køretøj/år) Kilde: Per Henriksen: Trafikpolitik. Columbus 2009 side 39 og samfundsfagsnyt december

12 LINEÆR REGRESSION Benzinpris og kørsel Årskørsel Benzinpris (kr. pr liter) variabel y, der forklares/ beskrives af tendenslinjen/ligningen/modellen1. Lineær regression er ikke i sig selv et bevis for, at der er en årsagssammenhæng. For at kunne tale om en sammenhæng (og ikke blot en samvariation) skal vi fagligt, teoretisk kunne begrunde en sammenhæng mellem den uafhængige og den afhængige variabel. Vi kan her godt fagligt, teoretisk begrunde, at en højere pris medfører et lavere forbrug. I det klassiske eksempel med antal storke og antal børnefødsler i Sønderjylland, kan der godt påvises en samvariation, men der er ikke nogen faglig begrundelse for en sammenhæng. Her er det en tredje variabel urbaniseringsgraden, der kan forklare både faldet i antal storke og faldet i antal børnefødsler. 1 Vi siger derfor, at den lineære model har en forklaringsgrad på 43,8 %, fordi den kan forklare 43,8 % af datapunkternes variation, men der er altså en betydelig restvariation, som modellen ikke kan forklare. Den kan så enten skyldes skjulte variable, som f.eks. køn eller tilfældige variationer Matematiklærerforeningen 2010: MATHIT side 63 R2 varierer mellem 0 og 1. Hvis R2 er 1, ligger alle punkterne præcis på den rette linje, og tendenslinjen/den lineære model kan forklare 100 % af variationen i den afhængige variabel y. Jo tættere punkterne ligger på tendenslinjen, jo højere bliver R2. Jo mere spredt punkterne ligger i forhold til linjen, jo mere vil R2 nærme sig 0. Hvis R2 er 0,59, ligger punkterne lidt spredt i forhold til linjen, men har stadig form som en cigar omkring linjen. Tendenslinjen/ligningen/ modellen om sammenhængen mellem årskørsel og benzinpris kan forklare 59 % af variationen i y (årskørsel), mens de sidste 41 % må forklares ud fra andre forhold end denne model. Metodediskussioner i undervisningen Kan vi være sikre på at den ene variabel påvirker den anden variabel, blot fordi R2 er høj, eller kan der tænkes andre forklaringer? Der må bl.a. tages forbehold for, om der er en tredje variabel, der kan forklare variationen i de to faktorer jf. eksemplet med storkene. Man kan diskutere og evt. undersøge, hvilken tredje 12 samfundsfagsnyt december 2011

13 LINEÆR REGRESSION variabel det kunne være. Kunne fx øget miljøbevidsthed forklare, både at benzinprisen steg, og at årskørslen faldt? Der må også tages forbehold for, at R2 ikke siger noget om hvilken retning en evt. kausalitet har: Afhænger y af x, eller afhænger x af y? Det må fagligt begrundes, hvilken variabel, der er afhængig, og hvilken der er uafhængig. Kan den faldende årskørsel være skyld i en højere benzinpris? Man kan desuden undersøge de punkter, der afviger fra linjen. Sæt markøren på et punkt og se hvilke værdier, der knytter sig til punktet. Punktet (8,71, 14700) er fra 1975 og ligger under linjen. Hvad kan forklaringen være? Øvelser ud fra regnearket Lineær regression. Datasæt Konstruer diagram med lineær regression ud fra data på de øvrige ark i filen. Hvordan skal diagram med tendenslinje, R2 og ligning for linjen tolkes? Hvad viser lineær regression for BNP og CO2? Slet USA og Kina i tabellen, og se hvad der sker med figuren, tendenslinjens ligning og R2. Det ses, at R2 er meget påvirkelig af såkaldte outliers som USA og Kina. Hvilke forklaringer kan der være på at Rusland, Kina, Brasilien og Frankrig afviger fra tendenslinjen? Hvilke Data i EU-lande kan det være relevant at teste for lineær regression? Hvad bliver resultatet? Korrelationskoefficienten r (ikke obligatorisk stof)findes således: Sæt markøren i et tomt felt > vælg fx-knappen > Statistisk > Korrelation > markér felterne for x-værdierne (priserne) > sæt markør i Vektor 2 > markér felterne for y-værdierne (årskørsel) > r beregnes som -0,77. Se i Fold dig ud 2. udg. side 95 for en tolkning af r. r varierer mellem -1 og +1. Test for andre former for regression fx eksponentiel regression (ikke obligatorisk stof), hvis punkterne i diagrammet ikke ligger omkring en linje. Held og lykke med at bruge lineær regression! samfundsfagsnyt december

14 Få gratis adgang til Som FALS-medlem har du gratis adgang til Samfundsfag.dk og Columbus Web. - Opret dig som LÆRER i Columbus Webshop - Indtast dit FALS-medlemsnummer (se bagsiden af Samfundsfagsnyt) forlaget columbus samfundsfagslærernes forlag

15 Referat af Generalforsamling Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Niels Eriksen, Det fri Gymnasium, Referent: Lone Bentzen, VUF Dagsorden blev godkendt 2. Kort præsentation af bestyrelsen Næstformand: Jørgen Lassen Kasserer: Jon Urskov Marie-Louise Bach, Lisbeth Basballe, Jens Folke Harrits, Ditte Nørtoft Nielsen, Anders Hassing Ikke til stede: Michael Bang Sørensen, og Janne Bisgaard Wikman De enkelte medlemmer præsenterede sig selv og deres funktioner i bestyrelsen. 3. Beretning ved Jørgen Lassen Sankt Knuds Gymnasium Bringes i næste nummer af Samfundsfagsnyt, kort opsummering her: Året der gik: Der er lavet en del kurser, brugt tid på forventningsafstemning med matematiklærerne. Regeringsskiftet har ikke sat sig spor endnu elever på mindst B-niveau, heraf mindst på A-niveau Samarbejde: Med fagkonsulenten er der fint samarbejde, indgår i en del relevante udvalg og får en del ud af det, ligesom regionssamarbejde er udmærket. Samarbejdet med det fondsejede af FALS stiftede forlag Columbus har bl.a. indebåret midler til Samfundscup. LMFK har håndteret vores økonomiske administration og det går bedre og bedre. Bladet: Ny redaktionel stil med temanumre, som optages positivt af kollegerne. Bladet mangler dog anmeldere så overvej, om det er noget for dig? Samfundscup: Lever op til innovationsudfordringen løsning af problemer er i fokus. Ny FALShjemmeside er på vej, den gamle er bedaget mere kommunikation med FALS medlemmer er målet. Gode idéer modtages. Vi er på Facebook, meld jer gerne ind synes godt om. Kurser: Skriftlighedskurset og KS-kurset har været godt søgt. Mat-samf-kurser er stadig relevante og der ligger materiale fra disse på emu en Nye kursustilbud om diskursanalyse, som en anden måde at forstå magten på, venter bestyrelsen sig en del af. Rejsekursus til Cairo på bedding i uge Fremtiden: Der ligger en opgave i at få formidlet hvilken enorm indsats,vi gør som samfundsfagslærere i vores daglige undervisning og forberedelse for at leve op til kravene i læreplanerne. Beretningen blev godkendt med applaus. 4. Regnskab og budget ved kasserer Jon Lassen Jon indledte med at referere til tidligere kritik af, at bestyrelsen åbenbart pugede penge sammen, men i år er der et underskud på ca Det skyldes bl.a., at vi sidste år besluttede, at alle skulle betale kontingent på 350 kr., mens nyindmeldte fik et år gratis medlemskab svarende til ca. 4 blade. Imidlertid har kasseren fået lov til at investere af det overskud, der var, da vi fik 0 kr. samfundsfagsnyt december

16 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN i rente på en alm. konto. Den beslutning har foreløbig resulteret i en gevinst på ca kr. FALS samlede aktiver er på ca kr. Regnskabet er revideret af en uafhængig revisor med en ren revisorpåtegning og af den politiske revisor Steffen Christensen, som blev valgt på GF Regnskabet blev godkendt. Budgettet for 2012 anslås til ca og et lille overskud på ca kr. budgettet blev godkendt. 5. Forlaget Columbus Samfundsfagslærernes forlag - Per Rasmussen gennemgik forlagets regnskab, som ser nogenlunde fornuftigt ud i en tid præget af tæt konkurrence på skolebogsmarkedet. Alle medlemmer af FALS får fra nu af gratis medlemskab af samfundsfag.dk og columbusweb, man skal blot gå på forlagets hjemmeside (www.forlagetcolumbus.dk) og registrere sig som FALSmedlem. Forlaget udgiver selvfølgelig bøger (og der er en række nye bøger på vej), men involverer sig også i andet arbejdet ved bl.a. at støtte aktiviteter, som har relevans for samfundsfaglærere og er i overensstemmelse med fundatsen for fonden, f.eks. støtte til et ulighedsforum, som CEVEA har lavet. Vi kan her opfordre til, at man søger midler fra fonden, hvis man går og pusler med idéer til samfundsfaglig relevant udvikling. En række digitale satsninger er sat i værk og flere er på vej. Det stiller forlaget over for mange udfordringer, som ikke er løst lige elegant i alle tilfælde, men der arbejdes på forbedringer. 6. Valg af revisor Martin Bech Sørensen er brugt i år, og ham kan vi godt fortsætte med, men det er op til bestyrelsen at beslutte. Politisk revisor: Steffen Christensen blev valgt igen ved denne generalforsamling. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Genopstillede: Lisbeth Basballe, Jørgen Lassen, Marie-Louise Bach. Nyopstillede: Stine Jul Pedersen (ikke til stede, Det fri Gymnasium), Lene Nibuhr Andersen (ikke til stede, Nyborg Gymnasium). Suppleantvalg: Claus Corneliussen fra Gl. Hellerup Gymnasium. Opstillede: Ditte Nørtoft Nielsen, Aarhus Katedralskole, suppleant, stiller op til valg. Alle opstillede blev (gen)valgt. 8. Debat - Herfra og hvortil? a. Kursusdeltagelse FALS bestyrelse vil gerne forny kursudbuddet, men det ser ud til at være svært at få tilstrækkeligt med tilmeldinger. b. GFK s fremtidige form Traditionen med tidspunkt og form kunne måske brydes: Måske ville det være smart at lægge kurset i København og lave en familietur i forbindelse med kurset, hvis det ligger op af en weekend? Måske skal emnet være mere fagligt orienteret, måske endda disciplinorienteret? Der var en vis enighed om, at det var en god idé med et todagesmøde, hvor man også møder FALS bestyrelse og hører, hvad den arbejder med. En god idé at invitere politikere og/eller virksomhedsrepræsentanter og få dem og os i debat kunne kombineres med besøg et eller andet sted, som det tidligere er sket med Horsens Statsfængsel. c. Samfundscup ved Jon (udsættes til debat fredag hvor der var stor opbakning til at cuppen fortsættes og styrkes. Det er bl.a. hensigten at FALS bestyrelse skal være repræsenteret i Samfundsup-arrangementsgruppen). 16 samfundsfagsnyt december 2011

17 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d. Forslag til fremtidig kursusaktivitet Annette Nordstrøm opfordrer til, at samfundsfag går med i de nye udviklingsprojekter, som også GL er aktive i. Kan man forestille sig AT på en ny måde f.eks. koblet til studieretningerne? Nogle regioner virker noget døde i det derfor forslag om flere endageskurser i regionerne, som kunne gøre det mere overkommeligt at deltage og ad den vej få mere aktivitet Nye eksamensformer og ud - af huset aktiviteter 9. Eventuelt Ny emu-redaktør efterlyses af Bent Fischer- Nielsen samfundsfagsnyt december

18 Indtryk fra GFK GFK blev i år afholdt i Middelfart d november med deltagelse af knap 45 FALS medlemmer. Temaet for generalforsamlingskurset var EU, hvor bl.a og 2009 modtagerne af Columbusprisen, Marlene Wind og Christoffer Guldbrandsen holdt oplæg. Marlene Wind kom med et aktuelt perspektiv på den finansielle krise i EURO-landene (se uddybende artikel andetsted i bladet) og Christoffer Guldbrandsen viste klip fra Præsidenten og fortalte veloplagt dokumentarfilmens tilbliven. Rasmus Nørlem fra Oplysningsforbundet DEO (Demokrati i Europa) gav fin inspiration til, hvordan EU-stoffet kunne formidles i undervisningen. Professor Morten Broberg holdt i forlængelse af sit indlæg i sidste nummer af Samfundsfagsnyt et udbytterigt oplæg om EU og U-landene. Efter at generalforsamlingen var blevet afviklet i god ro og orden torsdag sidst på eftermiddagen, blev festmiddagen indtaget og kursusdeltagerne fik lejlighed til at demonstrere deres innovative evner. Underholdningsopgaverne lød : Vær innovativ - red det danske EU-formandsskab! Vær innovativ- red Grækenlands økonomi! Vær innovativ - red Italien! 18 samfundsfagsnyt december 2011

19 INDTRYK FRA GFK Deltagerne gik med med stor ildhu til opgaven og der blev bl.a. fremført en ny fortolkning af 80 er hittet Afrika, en græsk tragedie samt en italiensk operette. Fagkonsulenten var tilsyneladende meget imponeret over talentmassen hos FALS medlemmer, men fandt efter grundig votering en værdig vinder. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til deltagerne på GFK for et par gode og inspirerende dage. På bestyrelsen vegne Marie-Louise samfundsfagsnyt december

20 indtryk fra gfk 20 samfundsfagsnyt december 2011

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag 180» december 2010 samfundsfagsnyt Ny bestyrelse for FALS Landbrugets store fallit Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 181: 15.02.2011 Redaktion:

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG 187» september 2012 samfundsfagsnyt USA optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG Deadline: Blad nr. 188: 15.11.2012 Indhold Redaktion: Marie-Louise Bach og Janne Bisgaard

Læs mere

189» marts 2013. samfundsfagsnyt. Tema: Udblik FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG

189» marts 2013. samfundsfagsnyt. Tema: Udblik FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG 189» marts 2013 samfundsfagsnyt Tema: Udblik FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG Indhold Deadline: Blad nr. 190: 15.04.2013 Redaktion: Marie-Louise Bach og Janne Bisgaard Wikman Redaktionens adresse: Marie-Louise

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

182» maj 2011. samfundsfagsnyt. Temanummer om valg Samfundscup. foreningen af lærere i samfundsfag

182» maj 2011. samfundsfagsnyt. Temanummer om valg Samfundscup. foreningen af lærere i samfundsfag 182» maj 2011 samfundsfagsnyt Temanummer om valg Samfundscup foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 183: xx. xx 2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne

Læs mere

GISP. Nr. 155 September 2014

GISP. Nr. 155 September 2014 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten

Læs mere

samfundsfagsnyt Model United Nations i Nyborg Moderate islamister og ordentlige kvinder SamfundsCup en invitation 178» maj 2010

samfundsfagsnyt Model United Nations i Nyborg Moderate islamister og ordentlige kvinder SamfundsCup en invitation 178» maj 2010 178» maj 2010 samfundsfagsnyt Model United Nations i Nyborg Moderate islamister og ordentlige kvinder SamfundsCup en invitation foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 179: 15.08.2010 Redaktion:

Læs mere

samfundsfagsnyt Istanbul en storby mellem tradition og modernitet Stemningsrapport fra generalforsamlingskurset Adidasmanden

samfundsfagsnyt Istanbul en storby mellem tradition og modernitet Stemningsrapport fra generalforsamlingskurset Adidasmanden 172» december 2008 samfundsfagsnyt Istanbul en storby mellem tradition og modernitet Stemningsrapport fra generalforsamlingskurset Adidasmanden Historielærere debatterer samfundsfag C foreningen af lærere

Læs mere

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60 februar-marts 2005 Det danske land er fuld af stednavne, som man kan lægge det ene eller andet i, foto: Laust Wium Olesen Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

Biofag. Nr.5 november 2012

Biofag. Nr.5 november 2012 Biofag Nr.5 november 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 78 april 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Niels Vinther formand Lønstrupvej 100 2720 Vanløse tlf. 24 88 10 94 niels.vinther@greve-gym.dk Birgit Sandermann Justesen næstformand Kollelevbakken

Læs mere

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

GISP. Nr. 151 Maj 2013

GISP. Nr. 151 Maj 2013 GISP Nr. 151 Maj 2013 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING IDRÆT Få gratis prøveperiode! Opret en profil på gyldendal-uddannelse.dk eller scan koden 8651 C-DET ER IDRÆT + B-FOR BEDRE IDRÆT i-bøger på

Læs mere

KAN EN LÆRER MÅLES? Gymnasieskolen TAG ANSVAR FOR EGET MUDDER BIOTEKNOLOGI HITTER HOS PIGERNE. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening

KAN EN LÆRER MÅLES? Gymnasieskolen TAG ANSVAR FOR EGET MUDDER BIOTEKNOLOGI HITTER HOS PIGERNE. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 19. MAJ 2011 #9 TAG ANSVAR FOR EGET MUDDER BIOTEKNOLOGI HITTER HOS PIGERNE Interview med konflikt coach Lars Mogensen Kemi og biologi føler

Læs mere

Nyt fag ny bestyrelse

Nyt fag ny bestyrelse Nyt fag ny bestyrelse De nye læreplaner for samfundsfag er vedtaget, og de nye vejledninger er stort set færdige. Planlægning af efteråret i et nyt gymnasium med et nyt samfundsfag er i fuld gang. Hvordan

Læs mere

GISP. Nr. 148 Maj 2012

GISP. Nr. 148 Maj 2012 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP 13869 Fås som

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

skolen TEMA Uddannelse og forskning skal redde Europa med Mogens Lykketoft: De unge lærere indtager gymnasierne

skolen TEMA Uddannelse og forskning skal redde Europa med Mogens Lykketoft: De unge lærere indtager gymnasierne skolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 23. FEBRUAR 2012 #3 med Mogens Lykketoft: Uddannelse og forskning skal redde Europa TEMA De unge lærere indtager gymnasierne 13749 Mediefag NYHED

Læs mere

Gymnasieskolen HVAD BETYDER KLASSESTØRRELSEN FOR FRAFALDET? SOM SILD I EN TØNDE NYT GYMNASIUM FOR TOSPROGEDE

Gymnasieskolen HVAD BETYDER KLASSESTØRRELSEN FOR FRAFALDET? SOM SILD I EN TØNDE NYT GYMNASIUM FOR TOSPROGEDE Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 1. SEPTEMBER 2011 #13 NYT GYMNASIUM FOR TOSPROGEDE Rektor: Vi vil skabe en ny skolekultur INTERVIEW MED PETER MOGENSEN, DIREKTØR FOR NY TÆNKETANK

Læs mere

Gymnasieskolen GYMNASIET SKAL TIL SERVICEEFTERSYN GYMNASIEELEVER SNYDER EKSTRA UDFORDRINGER TIL TALENTFULDE ELEVER CHRISTINE ANTORINI:

Gymnasieskolen GYMNASIET SKAL TIL SERVICEEFTERSYN GYMNASIEELEVER SNYDER EKSTRA UDFORDRINGER TIL TALENTFULDE ELEVER CHRISTINE ANTORINI: Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 27. OKTOBER 2011 #17 GYMNASIEELEVER SNYDER Hvad gør vi ved det? EKSTRA UDFORDRINGER TIL TALENTFULDE ELEVER nu også i Jylland CHRISTINE ANTORINI:

Læs mere

MEDLEMSKOMMUNIKATION 1, 2008

MEDLEMSKOMMUNIKATION 1, 2008 MEDLEMSKOMMUNIKATION 1, 2008 7. juli INDHOLDSFORTEGNELSE Redaktionelt...3 Siden sidst...4 Generalforsamling 2007...6 Formandsberetning 2007...8 Censornyt - KR & KL...12 Kierkegaard Texthæfte...13 Censornyt

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

Biofag. Nr.4 September 2009

Biofag. Nr.4 September 2009 Biofag Nr.4 September 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009 1 Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009 August 2009 Konstitueringen Ved generalforsamlingen i 2007 gik 5 medlemmer af bestyrelsen for Historielærerforeningen

Læs mere

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 -

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 - Farvel og Goodbye - den gamle redacteur forlader skuden og begiver sig mod nye mål (her Nuussuaq), foto: Laust Wium Olesen Geo-Nyt 62, september 2005 - Geo-Nyt 62 september 2005 Geografilærerforeningen

Læs mere