184» december samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "184» december 2011. samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag"

Transkript

1 184» december 2011 samfundsfagsnyt Indtryk fra GFK Årets gang i bestyrelsen Dansen om EURO en foreningen af lærere i samfundsfag

2 Deadline: Blad nr. 185: Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman Redaktionens adresse: Marie-Louise Bach Christianslundsvej Nyborg Tlf / Priser: Abonnement 300,00 kr./år Enkelteksemplar kr. 80,00 Annonceekspedition: Forlaget Columbus og Annoncer: 1/4 side kr. 500,00 1/2 side kr ,00 1/1 side kr ,00 Bagsiden kr ,00 Farvetillæg + 100% Udgivere: FALS og Forlaget Columbus Fond Indhold Fra bestyrelsen Bestyrelsens beretning. Året der gik siden sidste GFK 3 Nyt fra fagkonsulenten 7 Referat af Generalforsamling Indtryk fra GFK 18 FALS nye bestyrelse 22 Øvrige artikler Lineær regression hvordan? 11 Dansen om EURO en 24 Ungdomsvalget Et rigtigt notat og Samfundscup Anmeldelser 44 Bøger til anmeldelse 48 Øvrige adresser 54 Produktion: Forlaget Columbus og Clemenstrykkeriet Manuskripter til Samfundsfagsnyt sendes pr. (vedhæftet som rtf-fil) til Forsidefoto: Marie-Louise Bach 2

3 Bestyrelsens beretning. Året der gik siden sidste GFK Vi kan i år lige som sidste år konstatere, at vi er inde i en mere rolig periode, hvad angår reformer og justeringer. Dog har der været enkelte tilpasninger i vejledningerne, som mest har karakter af redigering og accept af den herskende praksis i undervisningen. I forhold til kravene om samarbejde med matematik synes det som om, at tingene er ved at være faldet på plads på en hensigtsmæssig måde. Det er vores indtryk, at der er kommet mere fokus på statistisk metode og samarbejde med matematik uden, at det kan siges at have medført væsentlige problemer for faget og den daglige undervisning. Dog kan det konstateres, at det til stadighed er behov forventningsafstemning med matematiklærerne. Det er også værd at være opmærksom på udvikling af de digitale skriftlige eksamener (specielt med henblik på talbehandling). Vi har endnu ikke kunnet registrere nogen særlige konsekvenser af regeringsskiftet i forhold til gymnasiet og til samfundsfag. Vi må dog være opmærksomme på, at ministeren har dekreteret et eftersyn af gymnasierne og gymnasiereformen og specielt det faktum, at der er et stort antal studenter, der er nødt til at supplere med yderligere fag for at komme ind på drømmestudiet. De samfundsfaglige studieretninger oplever stadig en pæn søgning, skønnet ud fra de seneste tal. I 2010 havde elever samfundsfag på mindst B niveau. Heraf havde over 7000 STX-elever samfundsfag på A niveau. En opgørelse fra 2008 viste, at godt en tredje del af studieretningerne på STX angiveligt var samfundsvidenskabelige, og der er næppe ændret meget i det mønster. Vi kan derfor med tilfredshed ud fra det foreliggende materiale konstatere, at faget fortsat har appel til de unge uddannelsessøgende. Samarbejde Samarbejdet med fagkonsulenten Der har i det sidste år været et velfungerende samarbejde mellem fagkonsulenten og FALS. Bent Fischer-Nielsen er til stede på langt de fleste bestyrelsesmøder. Det er gavnligt, da der på den måde sikres en gensidig og konstruktiv dialog mellem faget og fagkonsulent. FALS bestyrelsesmedlemmer er ligeledes repræsenteret til møder med UVM, PS (Pædagogisk Samarbejdsudvalg) og Fagligt forum, så vi forsøger hele tiden, at være med til at præge udviklingen. Regionalt samarbejde: Det går tilsyneladende godt i regionerne, og der er mange steder gang i kursusaktiviteterne. Igen i år blev der afholdt fælleskursus for regionssekretærerne og bestyrelsen i Horsens. Det var et vellykket kursus, som meget passende handlede om fængselsvæsnet. Efter et interessant besøg i Horsens gamle statsfængsel holdt Trine Brun Petersen et indsigtsfuldt oplæg om fængselsdesign og adfærdsregulering. På kurset var der derudover besøg fra Columbus af Kjeld Mazanti. Der var mange, der bidrog med ideer og kommentarer til forlagets udgivelser, og vi fik samfundsfagsnyt december

4 BESTYRELSENS BERETNING en åbenhjertig og kammeratlig diskussion om forlagets betalingsordning for bøgernes webside. Samarbejde med Forlaget Columbus Forlaget Columbus er fondsejet og stiftet af FALS. De formelle bindinger lægger en naturlig grund for det stærke samarbejde, der er mellem forlaget, fondsbestyrelse og FALS. FALS er repræsenteret i fondsbestyrelsen, der blandt andet uddeler fondsmidler til samfundsfagsrelevante projekter. I det sidste år er der igen uddelt mere end kroner til støtte af relevante projekter. Blandt andet har fondsbestyrelsen de sidste år valgt at støtte etableringen af Samfundscup. Samarbejdet mellem forlaget og FALS viser sig desuden særligt på det årlige fællesmøde, hvor redaktører og medlemmer af bestyrelserne diskuterer udgivelser, forlagets profil, og mulighederne for udvikling. Derudover er forlaget fast repræsenteret ved både Generalforsamlingskurset samt kurset for regionssekretærer. Vi synes i bestyrelsen synes, at samarbejdet med Forlaget er frugtbart. Samarbejde med LMFK (Regnskabsassistance) Processen hvor LMFK har overtaget mange af kassér funktionerne synes at være faldet nogenlunde på plads. Fals arbejder på, at LMFK fuldstændig kommer til at stå for administration af kurser og håndtering af regninger. Denne prioritering har bestyrelsen foretaget ud det ræsonnement, at med det pres, der er på dagens gymnasielærere, er det ikke realistisk, at det er en del af det frivillige arbejde i foreningen. Vi vil derfor budgettere med, at LMFK varetager disse funktioner i fremtiden. Indsatsområder Bladet - SamfundsfagsNyt Det nye princip for redigeringen af samfundsfagsnyt har været meget succesfuldt. Bladet er udkommet 3 gange i Næste deadline er umiddelbart efter GFK (d. 15. november). I år har redaktionen lanceret tre temanumre, der omhandler hhv. efterløn (marts), valget (maj) og EU (september), hvilket har affødt positiv respons fra medlemmerne. Redaktionen planlægger at fortsætte med temanumre og satser på, at næste temanummer kommer til at omhandle omvæltningerne i Nordafrika og Mellemøsten. Redaktionen er modtagelig over for henvendelser vedr. mulige temaer samt indlæg til bladet. Samarbejdet med Columbus fungerer fint og alle henvendelser vedrørende annoncer rettes til forlaget, som tager sig af denne del. Desværre er ekspeditionstiden fra deadline til at medlemmerne har bladet i hænderne til tider lidt lang, hvilket blandt andet skyldes, at bladet udsendes som B-post. Vi må desuden konstatere, at der lige som sidste år mangler anmeldere til bladet. SamfundsCup SamfundsCup er en vigtig markør for samfundsfag i gymnasiet. I forhold til de aktuelle tendenser omkring profilering af innovation som et dynamikfelt, er samfundscuppen et relevant bud på en meningsfuld tilgang til dette felt. Der er ikke tvivl om, at SamfundsCups særlige fokus på løsninger er relevant for mange af vores elever. FALS bakker op om projektet og er på forskellig vis involveret i det. I årets løb «låner» FALS således penge til udgifterne, der først bliver dækket når projektmidlerne bliver uddelt senere på året. I bestyrelsen anser vi det for meget vigtigt, at SamfundsCup fortsat består. Fals Digitalt Bestyrelsen har besluttet, at hjemmesiden skal fornys. Der er formentlig tale om en større opgave, som vi skal have teknisk assistance til udefra. Det er nødvendigt at lave en ny og mere 4 samfundsfagsnyt december 2011

5 BESTYRELSENS BERETNING smidig hjemmeside til gavn for såvel bestyrelsen som for medlemmerne. Hvis der er medlemmer af FALS, der er kyndige udi dette felt eller har gode ideer, så modtages de gerne. Bare skriv til et af bestyrelsesmedlemmerne. Fals på Facebook har i skrivende stund 69 medlemmer. Det er positivt, at vi har et sted for debat og ideudveksling, men det er ikke mange af FALS medlemmer, der har fundet frem til gruppen endnu. Kurser Afvikling af FALS udviklingsprojekt om Ny Skriftlighed For udviklingsmidler fra UVM blev der udarbejdet et større materiale om skriftlighed. Resultaterne af udviklingsprojektet blev formidlet på en temadag om ny skriftlighed i samfundsfag december 2010 Materialerne fra kurset samt en afslutningsrapport er uploadet på EMU ens udviklingskursusside og FALS hjemmeside samt på projektets egen hjemmeside: (https://sites.google. com/site/skriftligsamf/materialer). I 2011 har dele af kurset været afholdt på flere gymnasier rundt omkring i landet, og det er naturligvis stadig muligt at booke en eller flere workshops, hvis et/ flere gymnasier eller faggruppe kunne ønske det. Kontakt i det tilfælde Janne Bisgaard Wikman på Udviklingskursus i Kultur- og Samfundsfagsgruppen FALS modtog sidste år sammen med Historielærerforeningen og Religionslærerforeningen midler fra UVM til at udvikle KS på baggrund af læreplansændringerne. I oktober 2010 blev selve udviklingskurset afholde med deltagelse af engagerede HF-lærere og anstrengelserne af kursuset kan ses på KS-siden på EMU en. (http://www.emu.dk/gym/fag/ks/inspiration/ konf/ksudvikling.html) I forlængelse af udviklingskurset blev der i september 2011 afholdt to regionale kurser i hhv. Aalborg og Odense, hvor i knap 80 KSundervisere deltog. På regionalkurserne blev resultaterne af udviklingsarbejdet præsenteret og materialet fra kurserne er ligeledes tilgængeligt på KS-siden på EMU en (http://www.emu. dk/gym/fag/ks/inspiration/konf/kskursus2011. html). Matematik-samfundsfag Matematik og samfundsfag har gennemført et udviklingsprojekt om spørgeskemaundersøgelser, der har resulteret i et omfangsrigt materiale, der frit kan benyttes, Skolebaserede kurser kan rekvireres hos Lisbeth Basballe: Fals deltog i et samarbejde mellem matematik, samfundsfag og biologi under ledelse af fagkonsulenten i matematik Bjørn Grøn. Opgaven gik ud på at producere lærer- og undervisningsmateriale, der kan bruges i forbindelse med samarbejde mellem fagene. Som et resultat heraf skulle der have været afholdt kursus d nov. om EU s forvaltning af de fornybare naturressourcer (fiskeriet), samt de statistiske redskaber der benyttes hertil. Det har vist sig ikke at trække folk til. Der arbejdes nu på at bruge kurset i et regional-kursus sammenhæng. Kursustilbud under udvikling: Diskurskonsortiet arbejder lige nu med at færdigudvikle diverse forløb og redskaber til anvendelse af diskursanalyse i den daglige undervisning, hvor der blandt andet er fokus på, at der kan laves diskursanalyse af andet end nytårstaler, og at diskursanalyse i høj grad kan understøtte den daglige undervisning i kernestoffet såvel som være et aktiv i tværfaglige samarbejder. Konsortiet mødes ultimo december for at lægge sidste hånd på arbejdet. Det forventes, at der afholdes et en-dags-kursus i løbet af foråret samfundsfagsnyt december

6 BESTYRELSENS BERETNING Kursets præcise indhold og tidspunkt annonceres først i januar. FALS arrangerer i samarbejde med dialoginstituttet i Cairo et rejsekursus om Det arabiske forår. Kurset finder sted i ugen op til efterårsferien 2012 (dvs. uge 41, 2012). Der er overvejelser om, at kurset skal startes op med et lille indledende for-kursus hjemmefra, evt. i DIIS regi inden afrejsen til Egypten. Der arbejdes desuden med et udviklingsprojekt om elevaktiverende pædagogik i samfundsfag. Projektet afholder sit første kursus d. 7/ på Fredericia Gymnasium. Flere kurser forventes i efteråret Fremtiden Gymnasieskolen har i det forgangne år været i pressens søgelys omkring arbejdstid og effektivitet. Det må være en del af de faglige foreningers opgave at imødegå insinueringer om slendrian, med påpegning af nødvendigheden af forberedelse og koordinering i overensstemmelse med gymnasieskolereformens intentioner om samarbejde og et højt fagligt niveau i relevante fora. Specielt hviler der en særlig opgave på lærerne i samfundsfag, idet de ud over at skulle være opdaterede på de skiftende politiske, sociale og økonomiske udviklinger i ind- og udland også skal være skarpe på de tendenser og nye vinde, som gælder inden for de samfundsvidenskabelige teoridannelser og samfundsfortolkninger. Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende bestyrelsesmedlemmers træder ud af bestyrelsen: Michael Bang Sørensen, Det Fri Gymnasium Jon Urskov Pedersen, Egå Gymnasium Susan Pauli, Egedal Gymnasium Anders Hassing, Ørestad Gymnasium Følgende bestyrelsesmedlemmers ønsker at genopstille: Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium Marie-Louise Bach, Nyborg Gymnasium Jørgen Lassen, Sct. Knud Gymnasium Derudover ønsker den hidtidige aktive suppleant at stille op som fuldgyldigt medlem af FALS bestyrelse. Ditte Nørtoft Nielsen, Århus Katedralskole Nyopstillede: Stine Jul Pedersen, Det Fri Gymnasium Lene Nibuhr Andersen, Nyborg Gymnasium 6 samfundsfagsnyt december 2011

7 Nyt fra fagkonsulenten af Bent Fischer-Nielsen Ny minister ny politik? Vi har fået en ny minister med nogle uddannelsespolitiske målsætninger, som har direkte betydning for vores didaktik. Praktik, teori, praktik, teori Bemærk rækkefølgen. 1 Udgangspunktet for undervisningen skal være konkrete autentiske problemstillinger. Christine Antorini ønsker en praksisorienteret undervisning. 2 Teori og virkelighed skal kobles sammen. 3 Det svarer fint til læreplanernes bestemmelser om en induktiv didaktik. De konkrete problemstillinger kan udspringe af elevernes undren, TV-klip, statistik, artikler eller elevernes egne spørgeskemaundersøgelser og interviews. Jeg havde fx en klasse med i Røde Kors Center Auderød. Her talte eleverne i grupper med asylansøgere, der fortalte deres historie om, hvorfor de måtte flygte, hvordan de var kommet til Danmark, og hvordan livet var i flygtningelejren. Eleverne fik et konkret og autentisk udgangspunkt for at kunne arbejde videre med udlændingepolitik, integration og alverdens konflikter. De brugte deres interviews til at reflektere over kvalitativ metode i et efterfølgende AT-forløb. Skabelsesorienteret dannelse Efter de mere teoretiske forløb skal teorien konfronteres med praksis som led i en skabelsesorienteret dannelse. 4 Det betyder, at eleverne skal kunne bruge deres faglige viden til at skabe noget, som er til glæde for andre end dem selv. Vi skal bidrage til at udvikle elevernes kreative og innovative kompetencer. Begrundelse for praksis, teori, praksis, teori.. er, at det både er til gavn for de teoretisk svage og de teoretisk stærke elever, at udgangspunktet er autentisk, og at teorien skal kunne anvendes i praksis. Det er hverken enestående eller nyt at tage ud af huset, lave spørgeskemaundersøgelser, bruge TV-klip mm. Men ministerens udmelding kan bruges til at overveje den vægtning og den rækkefølge mellem praksis og teori, vi udfører i den daglige undervisning. Vi oplever et stærkt tidspres i det daglige for at nå alle de faglige mål og al kernestoffet. Man må her overveje, om ikke de praksisorienterede aktiviteter kommer igen i kraft af øget motivation og dermed øget udbytte af undervisningen for eleverne. I figur 1 giver jeg et bud på hvordan Praksis, teori, praksis kan omsættes til undervisningen i samfundsfag. 1 CA på møde i ministeriet Interview i Gymnasieskolen Efterskrift til Lars Olsen: Uddannelse for de mange. Gyldendal Brugt af CA på møde i ministeriet og af Lars Olsen i Uddannelse for de mange. samfundsfagsnyt december

8 NYT FRA FAGKONSULENTEN Figur 1 Praksis Konkrete autentiske problemer. Induktivt Interviews fx med asylansøgere. Deltagerobservation Spørgeskemaundersøgelser fx i lectio, surveybank eller Samfundsstatistik Ekskursioner Studieture Virksomhedsbesøg Artikler Nettet Tv-klip Teori Relevante dele af kernestoffet Ud fra interviews med fx med asylansøgere inddrages udlændingepolitik og integration eller konflikter i forskellige lande. Kvalitativ metode Kvantitativ metode og chi2-test Praksis Løsninger på problemerne Præsentation for andre Kreativitet og innovation fx Samfundscup om temaet integration. Produkt med undersøgelse og løsningsforslag: - Planche - Powerpoint - Podcast - TV-avis - Notat Præsentere produkt for: - Andre elever - Forældre - Beboerforening - Kommunen - Politikere Gruppeeksamen Christine Antorini og Morten Østergaard har meldt ud, at de vil give mulighed for gruppeeksamen. Det vil fremme elevernes samarbejdskompetence og vil passe godt til synopsis-prøver med mulighed for gruppeforberedelse. Det er min erfaring som censor, at man sagtens kan vurdere individuelt og give individuelle karakterer, selv om det er en gruppeeksamen. Det bliver spændende at se, hvordan og hvornår der bliver åbnet for gruppeeksamen. Digital eksamensopgave med adgang til nettet Alle skoler har fået brev fra eksamenskontoret om, at man inden udgangen af februar kan tilmelde sin 2.g til digital eksamensopgave året efter. Tilsvarende for de nuværende 1.g ere, når der når til februar i 2.g. It-opgaverne er kommet for at blive! Alle skoler har fået tre it-opgavesæt fra 2011 og to it-opgavesæt fra 2010, hvor det fremgår at: Eleverne har fået udleveret ét eller to små videoklip i stedet for én eller to tekster. Der var én opgave, hvor der skulle bruges regneark til beregninger og evt. et diagram. Der blev i én eller to af de valgfri opgaver stillet krav om at finde supplerende materiale. Til gengæld var der typisk to færre figurer i det udleverede materiale. Der stod i bedømmelsesvejledningen, at det kunne være nok til den fremragende præstation at finde ét stk. supplerende materiale, som blev anvendt relevant. Der er adgang til nettet under hele prøven. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven. Gennemsnit til den digitale prøve i 2011 lå på 6,0, hvilket er stort set det samme som gennemsnittet til den ordinære prøve på 6,1. Hvis man tilmelder klassen denne prøve, skal man naturligvis træne eleverne i de nævnte opgavetyper. Jeg vil opfordre alle til sammen med eleverne at overveje at tilmelde klassen til digital eksamensopgave. 8 samfundsfagsnyt december 2011

9 NYT FRA FAGKONSULENTEN Skriftlig censor til sommer? Hvis du har ført en 3.g til skriftlig prøve og har mod på at blive skriftlig censor til sommer, så spørg din rektor om han/hun vil indberette dig og skriv derefter til mig. Der er skriftlig prøve i samfundsfag den 30. maj og den 1. juni. Der er censormøde den 19. juni. Man skal bedømme ca. 100 opgaver, med mindre man beder om at få dobbelt portion. Det er en meget lærerig proces, som gør, at man bliver bedre til at vejlede sine elever. Man får ca. 250 kr. i timen for at bedømme to opgaver pr. time. Som hjælp udarbejder opgavekommissionen en bedømmelsesvejledning til censorerne. Statistik i alle spørgsmål/prøvesæt Jeg omtalte i sidste nr. af Samfundsfagsnyt læreplanerne for Samfundsfag C: mundtlig prøve på grundlag af et prøvemateriale med et ukendt bilagsmateriale med forskellige materialetyper. Det betyder at der i alle prøvematerialer skal være forskellige materialetyper, hvilket ifølge vejledningen betyder både tekst og statistik. Det har givet anledning til spørgsmål om, hvorfor der skal være statistik i alle prøvesæt. Svaret er, at en række af de faglige mål kun kan testes med inddragelse af statistik: - påvise sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale mønstre - anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge - formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer. - demonstrere viden om fagets identitet og metoder, hvor der i kernestoffet nævnes kvantitativ og kvalitativ metode. Fx kan prøvesæt om livsstil indeholde statistik om forbrugets sammensætning, socialisation kan illustreres af antal børn i daginstitutioner og levevilkår kan underbygges af arbejdsmiljøforhold fordelt på uddannelse. Politik og ideologi kan fx underbygges af tabeller med partivalg og baggrundsvariable og af tabeller fra surveybank om vælgernes holdninger til ideologiske og værdipolitiske spørgsmål. Demokratibegreber kan fx illustreres af tal om stemmeprocent, og beslutningsprocesser kan fx indeholde mandatfordelingen eller medlemstal for interesseorganisationer. Og økonomiske emner kan naturligvis let dækkes med statistik. Statistik behøver ikke at være tabeller, men kan også være diagrammer (med kvantitative mål). Og er det helt umuligt at finde relevant statistisk materiale til et spørgsmål, så er det undtagelsesvist ok. Kurser og konferencer Hold selv øje med kurser på For tiden annonceres fx Økonomiske gymnasielærerdage på Aarhus Universitet den 16. januar. Tilmeld dig Fagkonsulentens Nyhedsbrev Du kan du tilmelde dig Fagkonsulentens nyhedsbrev på min side på emu en: > Gymnasiale fag > Samfundsfag > Fagkonsulenten Nyt på fagkonsulentens side på emu en Link til fire små videoklip med instruktion i, hvordan man laver pivottabeller og chi2-test ud fra spørgeskemaundersøgelse i lectio. Præsentation fra generalforsamlingskursus Præsentation om prøven i KS efter ny læreplan Desuden kan det fortsat anbefales at bruge Elevhandouts til de skriftlige opgaver og bruge materialet om samfundsfag og matematik Bent Fischer-Nielsen samfundsfagsnyt december

10 Nu lancerer vi vores version af den interaktive bog til Samfundsfag på B-niveau 1. generation rummer alt hvad man forventer af powerpoints multiple choice opgaver videoer interaktive figurer noter Køb licens til 1 år kr. 40,- 2 år kr. 75,- 3 år kr. 110,-. Priserne er excl. moms. 2. generation som kommer i løbet af foråret, vil give læreren mulighed for at skrive i elevernes udgaver med kommentarer, tilføjelser og links ligesom lærerne kan dele tips, tricks og tilgange til stoffet med hinanden. forlaget columbus samfundsfagslærernes forlag Prøv mens den er åben

11 Lineær regression hvordan? af Bent Fischer-Nielsen Lineær regression er blevet obligatorisk stof på A-niveau fra og med prøven i Lineær regression kan bruges til at undersøge, om der er en samvariation/sammenhæng mellem to variable. Eleverne skal kunne tolke resultatet af lineær regression, som figuren er et eksempel på. Sådan gør du Opstil i regneark en tabel med samhørende værdier for fx lande eller årstal. Hent fx regnearksfilen Lineær regression. Datasæt på fagkonsulentens side på emu en. Markér de tal (og kun selve tallene) i regnearket, som skal undersøges for lineær regression. Dvs. to rækker eller søjler med samhørende tal, fx benzinpris og årskørsel for en række år. Vælg Indsæt > Punktdiagram. Punktdiagram tegnes nu. Vælg et Diagramlayout. Du kan nu skrive Diagramtitel og Aksetitel ved at klikke på disse ord. Excel 2007 og 2010: Vælg Diagramlayout med fx og du får tegnet tendenslinje inkl. ligning og R2-værdi. Excel 2003 og MAC: Højreklik på et af punkterne i diagrammet og vælg Tilføj tendenslinje, Indstillinger og sæt hak i Vis ligning i diagram og i Vis R-kvadreret. Du har nu konstrueret et diagram med lineær regression! Som det ses, er det meget enkelt at transformere tabellens tal til et diagram, hvor man mere overskueligt kan se graden af samvariation. Tolkning af lineær regression Man kan starter med at beskrive punkternes beliggenhed i diagrammet. Ligger de lidt spredt omkring tendenslinjen som en cigar, meget tæt på linjen eller helt spredt som i en bisværm? Tendenslinjen er den linje, der ligger tættest på punkterne. Ligningen for linjen er af typen y = ax + b, hvor a angiver hældningskoefficienten for linjen: I ligningen y = -798,83x er hældningskoefficienten -798,83: Når x (benzinpris pr. liter) stiger med 1 kr., falder y med 798,83 km (årskørsel ). Modellen udtrykker denne sammenhæng mellem x og y. Modellen er en kvantitativ model (til forskel fra en kvalitativ model) og er lineær. R2 viser forklaringsgraden, som udtrykker hvor stor en del af variationen i den afhængige Benzinpris og kørsel Benzinpris (kr. pr liter) 8,22 8,71 11,84 10,26 7,65 7,48 8,76 8,39 9,1 Årskørsel (km pr. køretøj/år) Kilde: Per Henriksen: Trafikpolitik. Columbus 2009 side 39 og samfundsfagsnyt december

12 LINEÆR REGRESSION Benzinpris og kørsel Årskørsel Benzinpris (kr. pr liter) variabel y, der forklares/ beskrives af tendenslinjen/ligningen/modellen1. Lineær regression er ikke i sig selv et bevis for, at der er en årsagssammenhæng. For at kunne tale om en sammenhæng (og ikke blot en samvariation) skal vi fagligt, teoretisk kunne begrunde en sammenhæng mellem den uafhængige og den afhængige variabel. Vi kan her godt fagligt, teoretisk begrunde, at en højere pris medfører et lavere forbrug. I det klassiske eksempel med antal storke og antal børnefødsler i Sønderjylland, kan der godt påvises en samvariation, men der er ikke nogen faglig begrundelse for en sammenhæng. Her er det en tredje variabel urbaniseringsgraden, der kan forklare både faldet i antal storke og faldet i antal børnefødsler. 1 Vi siger derfor, at den lineære model har en forklaringsgrad på 43,8 %, fordi den kan forklare 43,8 % af datapunkternes variation, men der er altså en betydelig restvariation, som modellen ikke kan forklare. Den kan så enten skyldes skjulte variable, som f.eks. køn eller tilfældige variationer Matematiklærerforeningen 2010: MATHIT side 63 R2 varierer mellem 0 og 1. Hvis R2 er 1, ligger alle punkterne præcis på den rette linje, og tendenslinjen/den lineære model kan forklare 100 % af variationen i den afhængige variabel y. Jo tættere punkterne ligger på tendenslinjen, jo højere bliver R2. Jo mere spredt punkterne ligger i forhold til linjen, jo mere vil R2 nærme sig 0. Hvis R2 er 0,59, ligger punkterne lidt spredt i forhold til linjen, men har stadig form som en cigar omkring linjen. Tendenslinjen/ligningen/ modellen om sammenhængen mellem årskørsel og benzinpris kan forklare 59 % af variationen i y (årskørsel), mens de sidste 41 % må forklares ud fra andre forhold end denne model. Metodediskussioner i undervisningen Kan vi være sikre på at den ene variabel påvirker den anden variabel, blot fordi R2 er høj, eller kan der tænkes andre forklaringer? Der må bl.a. tages forbehold for, om der er en tredje variabel, der kan forklare variationen i de to faktorer jf. eksemplet med storkene. Man kan diskutere og evt. undersøge, hvilken tredje 12 samfundsfagsnyt december 2011

13 LINEÆR REGRESSION variabel det kunne være. Kunne fx øget miljøbevidsthed forklare, både at benzinprisen steg, og at årskørslen faldt? Der må også tages forbehold for, at R2 ikke siger noget om hvilken retning en evt. kausalitet har: Afhænger y af x, eller afhænger x af y? Det må fagligt begrundes, hvilken variabel, der er afhængig, og hvilken der er uafhængig. Kan den faldende årskørsel være skyld i en højere benzinpris? Man kan desuden undersøge de punkter, der afviger fra linjen. Sæt markøren på et punkt og se hvilke værdier, der knytter sig til punktet. Punktet (8,71, 14700) er fra 1975 og ligger under linjen. Hvad kan forklaringen være? Øvelser ud fra regnearket Lineær regression. Datasæt Konstruer diagram med lineær regression ud fra data på de øvrige ark i filen. Hvordan skal diagram med tendenslinje, R2 og ligning for linjen tolkes? Hvad viser lineær regression for BNP og CO2? Slet USA og Kina i tabellen, og se hvad der sker med figuren, tendenslinjens ligning og R2. Det ses, at R2 er meget påvirkelig af såkaldte outliers som USA og Kina. Hvilke forklaringer kan der være på at Rusland, Kina, Brasilien og Frankrig afviger fra tendenslinjen? Hvilke Data i EU-lande kan det være relevant at teste for lineær regression? Hvad bliver resultatet? Korrelationskoefficienten r (ikke obligatorisk stof)findes således: Sæt markøren i et tomt felt > vælg fx-knappen > Statistisk > Korrelation > markér felterne for x-værdierne (priserne) > sæt markør i Vektor 2 > markér felterne for y-værdierne (årskørsel) > r beregnes som -0,77. Se i Fold dig ud 2. udg. side 95 for en tolkning af r. r varierer mellem -1 og +1. Test for andre former for regression fx eksponentiel regression (ikke obligatorisk stof), hvis punkterne i diagrammet ikke ligger omkring en linje. Held og lykke med at bruge lineær regression! samfundsfagsnyt december

14 Få gratis adgang til Som FALS-medlem har du gratis adgang til Samfundsfag.dk og Columbus Web. - Opret dig som LÆRER i Columbus Webshop - Indtast dit FALS-medlemsnummer (se bagsiden af Samfundsfagsnyt) forlaget columbus samfundsfagslærernes forlag

15 Referat af Generalforsamling Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Niels Eriksen, Det fri Gymnasium, Referent: Lone Bentzen, VUF Dagsorden blev godkendt 2. Kort præsentation af bestyrelsen Næstformand: Jørgen Lassen Kasserer: Jon Urskov Marie-Louise Bach, Lisbeth Basballe, Jens Folke Harrits, Ditte Nørtoft Nielsen, Anders Hassing Ikke til stede: Michael Bang Sørensen, og Janne Bisgaard Wikman De enkelte medlemmer præsenterede sig selv og deres funktioner i bestyrelsen. 3. Beretning ved Jørgen Lassen Sankt Knuds Gymnasium Bringes i næste nummer af Samfundsfagsnyt, kort opsummering her: Året der gik: Der er lavet en del kurser, brugt tid på forventningsafstemning med matematiklærerne. Regeringsskiftet har ikke sat sig spor endnu elever på mindst B-niveau, heraf mindst på A-niveau Samarbejde: Med fagkonsulenten er der fint samarbejde, indgår i en del relevante udvalg og får en del ud af det, ligesom regionssamarbejde er udmærket. Samarbejdet med det fondsejede af FALS stiftede forlag Columbus har bl.a. indebåret midler til Samfundscup. LMFK har håndteret vores økonomiske administration og det går bedre og bedre. Bladet: Ny redaktionel stil med temanumre, som optages positivt af kollegerne. Bladet mangler dog anmeldere så overvej, om det er noget for dig? Samfundscup: Lever op til innovationsudfordringen løsning af problemer er i fokus. Ny FALShjemmeside er på vej, den gamle er bedaget mere kommunikation med FALS medlemmer er målet. Gode idéer modtages. Vi er på Facebook, meld jer gerne ind synes godt om. Kurser: Skriftlighedskurset og KS-kurset har været godt søgt. Mat-samf-kurser er stadig relevante og der ligger materiale fra disse på emu en Nye kursustilbud om diskursanalyse, som en anden måde at forstå magten på, venter bestyrelsen sig en del af. Rejsekursus til Cairo på bedding i uge Fremtiden: Der ligger en opgave i at få formidlet hvilken enorm indsats,vi gør som samfundsfagslærere i vores daglige undervisning og forberedelse for at leve op til kravene i læreplanerne. Beretningen blev godkendt med applaus. 4. Regnskab og budget ved kasserer Jon Lassen Jon indledte med at referere til tidligere kritik af, at bestyrelsen åbenbart pugede penge sammen, men i år er der et underskud på ca Det skyldes bl.a., at vi sidste år besluttede, at alle skulle betale kontingent på 350 kr., mens nyindmeldte fik et år gratis medlemskab svarende til ca. 4 blade. Imidlertid har kasseren fået lov til at investere af det overskud, der var, da vi fik 0 kr. samfundsfagsnyt december

16 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN i rente på en alm. konto. Den beslutning har foreløbig resulteret i en gevinst på ca kr. FALS samlede aktiver er på ca kr. Regnskabet er revideret af en uafhængig revisor med en ren revisorpåtegning og af den politiske revisor Steffen Christensen, som blev valgt på GF Regnskabet blev godkendt. Budgettet for 2012 anslås til ca og et lille overskud på ca kr. budgettet blev godkendt. 5. Forlaget Columbus Samfundsfagslærernes forlag - Per Rasmussen gennemgik forlagets regnskab, som ser nogenlunde fornuftigt ud i en tid præget af tæt konkurrence på skolebogsmarkedet. Alle medlemmer af FALS får fra nu af gratis medlemskab af samfundsfag.dk og columbusweb, man skal blot gå på forlagets hjemmeside (www.forlagetcolumbus.dk) og registrere sig som FALSmedlem. Forlaget udgiver selvfølgelig bøger (og der er en række nye bøger på vej), men involverer sig også i andet arbejdet ved bl.a. at støtte aktiviteter, som har relevans for samfundsfaglærere og er i overensstemmelse med fundatsen for fonden, f.eks. støtte til et ulighedsforum, som CEVEA har lavet. Vi kan her opfordre til, at man søger midler fra fonden, hvis man går og pusler med idéer til samfundsfaglig relevant udvikling. En række digitale satsninger er sat i værk og flere er på vej. Det stiller forlaget over for mange udfordringer, som ikke er løst lige elegant i alle tilfælde, men der arbejdes på forbedringer. 6. Valg af revisor Martin Bech Sørensen er brugt i år, og ham kan vi godt fortsætte med, men det er op til bestyrelsen at beslutte. Politisk revisor: Steffen Christensen blev valgt igen ved denne generalforsamling. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Genopstillede: Lisbeth Basballe, Jørgen Lassen, Marie-Louise Bach. Nyopstillede: Stine Jul Pedersen (ikke til stede, Det fri Gymnasium), Lene Nibuhr Andersen (ikke til stede, Nyborg Gymnasium). Suppleantvalg: Claus Corneliussen fra Gl. Hellerup Gymnasium. Opstillede: Ditte Nørtoft Nielsen, Aarhus Katedralskole, suppleant, stiller op til valg. Alle opstillede blev (gen)valgt. 8. Debat - Herfra og hvortil? a. Kursusdeltagelse FALS bestyrelse vil gerne forny kursudbuddet, men det ser ud til at være svært at få tilstrækkeligt med tilmeldinger. b. GFK s fremtidige form Traditionen med tidspunkt og form kunne måske brydes: Måske ville det være smart at lægge kurset i København og lave en familietur i forbindelse med kurset, hvis det ligger op af en weekend? Måske skal emnet være mere fagligt orienteret, måske endda disciplinorienteret? Der var en vis enighed om, at det var en god idé med et todagesmøde, hvor man også møder FALS bestyrelse og hører, hvad den arbejder med. En god idé at invitere politikere og/eller virksomhedsrepræsentanter og få dem og os i debat kunne kombineres med besøg et eller andet sted, som det tidligere er sket med Horsens Statsfængsel. c. Samfundscup ved Jon (udsættes til debat fredag hvor der var stor opbakning til at cuppen fortsættes og styrkes. Det er bl.a. hensigten at FALS bestyrelse skal være repræsenteret i Samfundsup-arrangementsgruppen). 16 samfundsfagsnyt december 2011

17 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d. Forslag til fremtidig kursusaktivitet Annette Nordstrøm opfordrer til, at samfundsfag går med i de nye udviklingsprojekter, som også GL er aktive i. Kan man forestille sig AT på en ny måde f.eks. koblet til studieretningerne? Nogle regioner virker noget døde i det derfor forslag om flere endageskurser i regionerne, som kunne gøre det mere overkommeligt at deltage og ad den vej få mere aktivitet Nye eksamensformer og ud - af huset aktiviteter 9. Eventuelt Ny emu-redaktør efterlyses af Bent Fischer- Nielsen samfundsfagsnyt december

18 Indtryk fra GFK GFK blev i år afholdt i Middelfart d november med deltagelse af knap 45 FALS medlemmer. Temaet for generalforsamlingskurset var EU, hvor bl.a og 2009 modtagerne af Columbusprisen, Marlene Wind og Christoffer Guldbrandsen holdt oplæg. Marlene Wind kom med et aktuelt perspektiv på den finansielle krise i EURO-landene (se uddybende artikel andetsted i bladet) og Christoffer Guldbrandsen viste klip fra Præsidenten og fortalte veloplagt dokumentarfilmens tilbliven. Rasmus Nørlem fra Oplysningsforbundet DEO (Demokrati i Europa) gav fin inspiration til, hvordan EU-stoffet kunne formidles i undervisningen. Professor Morten Broberg holdt i forlængelse af sit indlæg i sidste nummer af Samfundsfagsnyt et udbytterigt oplæg om EU og U-landene. Efter at generalforsamlingen var blevet afviklet i god ro og orden torsdag sidst på eftermiddagen, blev festmiddagen indtaget og kursusdeltagerne fik lejlighed til at demonstrere deres innovative evner. Underholdningsopgaverne lød : Vær innovativ - red det danske EU-formandsskab! Vær innovativ- red Grækenlands økonomi! Vær innovativ - red Italien! 18 samfundsfagsnyt december 2011

19 INDTRYK FRA GFK Deltagerne gik med med stor ildhu til opgaven og der blev bl.a. fremført en ny fortolkning af 80 er hittet Afrika, en græsk tragedie samt en italiensk operette. Fagkonsulenten var tilsyneladende meget imponeret over talentmassen hos FALS medlemmer, men fandt efter grundig votering en værdig vinder. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til deltagerne på GFK for et par gode og inspirerende dage. På bestyrelsen vegne Marie-Louise samfundsfagsnyt december

20 indtryk fra gfk 20 samfundsfagsnyt december 2011

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: UC1 Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Margit

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser.

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Assembly Voting valget er dit et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Valget er dit Et demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og til ungdomsuddannelser,

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen

Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen Mødt: Merete Bagger, Annette Gregersen, Lisbeth Verstraete-Hansen, Kathrine Henriksen, Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 VUC

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Hvorfor undervise i EU?

Hvorfor undervise i EU? Hvorfor undervise i EU? Oplæg ved: Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Konference: EU i undervisningen sådan! Onsdag den 5. oktober 2011 Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab Indhold Præsentation

Læs mere

samfundsfagsnyt Debat: Regnedrengene har vundet! Viden(s)deling i spil Digital ekamen en helt naturlig udvikling 177» marts 2010

samfundsfagsnyt Debat: Regnedrengene har vundet! Viden(s)deling i spil Digital ekamen en helt naturlig udvikling 177» marts 2010 177» marts 2010 samfundsfagsnyt Debat: Regnedrengene har vundet! Viden(s)deling i spil Digital ekamen en helt naturlig udvikling foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 178: 15.04.2010 Redaktion:

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag 180» december 2010 samfundsfagsnyt Ny bestyrelse for FALS Landbrugets store fallit Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 181: 15.02.2011 Redaktion:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011 1. april 2011 Danmark har en lang tradition for at bruge design til at skabe nye innovative muligheder og løsninger. Det er samtidig et af nøgleområderne for fremtidens vækst i Danmark. Derfor har Radikale

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE

De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE GUX Nuuk 53 lærere 10 spor i 2014 21 klasser 487 elever pr. 1. august 2014 GUX Aasiaat 35 lærere 9 spor i 2014 20 klasser 425 elever pr. 1. august

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag C Jonas

Læs mere

Vejledning og uddannelse

Vejledning og uddannelse Vejledning og uddannelse Fag og læsning (hf) 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761668905 Forfatter(e) En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning.

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for gymnasiet Bind 3 A-niveau af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen 4 Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for stx. Bind 3.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere