Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 15 Offentligt. 71-tilsynets virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 15 Offentligt. 71-tilsynets virksomhed 2014-2015"

Transkript

1 Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 15 Offentligt 71-tilsynets virksomhed

2 71-TILSYNETS VIRKSOMHED tilsynets virksomhed Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015

3 2 71-TILSYNETS VIRKSOMHED tilsynets virksomhed Udgiver: Tilsynet i henhold til grundlovens 71, Folketinget Udgivelsesår: 2015 Layout og produktionsstyring: Folketinget, Kommunikationsenheden Tryk: Grafisk Rådgivning / Folketinget, Printcentret Oplag: 100

4 71-TILSYNETS VIRKSOMHED Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret INDHOLD tilsynets virksomhed generelt Indledning Konkrete sager Spørgsmål til ministre Anvendelse af tvang efter psykiatriloven over for patienter, der er indlagt til behandling på en somatisk afdeling (organisk delirium) Status for anvendelse af Open Dialogue i psykiatrien i Finland Anvendelse af bløde stofseler i ældreomsorgen Sikring af ledelsesmæssig opbakning til implementeringen af gennembrudsprojektet Besøg på psykiatriske afdelinger m.v Regionspsykiatrien Horsens Børne- og Ungepsykiatrien i Roskilde Børne- og Ungepsykiatrien i Hillerød Psykiatrisk Center Ballerup, intensivt voksenafsnit Psykiatrisk Center Glostrup, intensivt døgnafsnit for unge Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatrien Aalborg... 16

5 4 71-TILSYNETS VIRKSOMHED Opfølgning på tidligere besøg på psykiatriske afdelinger m.v Psykiatrisk Center København, Bispebjerg, Afd. A Psykiatrien Roskilde, Afsnit Ø4 og Ø Psykiatrisk Center Hvidovre, afsnit 809 og Møder Møde med Folketingets Ombudsmand Møde om anvendelse af tvang efter psykiatriloven på somatiske afdelinger (Hvidovre) Temamøde om anvendelse af store doser medicin i psykiatrien Møde med ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om omfanget af kommunernes magtanvendelse efter serviceloven i forhold til demente ældre Samråd Samråd om en forebyggelsesplan for anvendelse af tvang over for patienter med organisk delirium Information om tilsynets arbejde... 19

6 71-TILSYNETS VIRKSOMHED Forord Det er Folketingets 71-tilsyns opgave at føre kontrol med forholdene for personer, som er administrativt frihedsberøvede. Det drejer sig bl.a. om tvangsindlagte patienter, tvangsanbragte børn samt demente, der bliver tilbageholdt på et plejehjem. Tilsynets opgave følger af Grundloven og omfatter - ud over tilsynet med forholdene for administrativt frihedsberøvede personer - også disse personers ret til at henvende sig til tilsynet. Der er 9 medlemmer af 71-tilsynet, som pr. 9. juli 2015 består af: Karina Adsbøl (DF), formand, Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Hans Andersen (V), May-Britt Kattrup (LA), Karen J. Klint (S), næstformand, Stine Brix (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT) og Lotte Rod (RV). Tilsynet afgiver hvert år en beretning, der i korte træk beskriver tilsynets arbejde i det forgangne folketingsår. Formålet med beretningen er at udbrede kendskabet til 71-tilsynet til en bredere kreds af offentlige myndigheder, personale og ikke mindst de administrativt frihedsberøvede personer. I beretningen kan du bl.a. læse om de tilsynsbesøg, som 71-tilsynet har været på, og hvilke udtalelser det har givet anledning til, samt hvilke spørgsmål tilsynet har stillet til forskellige ministre.

7 6 71-TILSYNETS VIRKSOMHED I Folketingsåret har tilsynet haft et særligt fokus på børn og unge i psykiatrien og på forholdene for tvangsfjernede børn, herunder deres mulighed for søskendekontakt. Tilsynet har også haft fokus på anvendelse af store doser medicin i psykiatrien, på tvang efter psykiatriloven overfor patienter, der er indlagt til behandling på en somatisk afdeling, samt på magtanvendelse efter serviceloven i forhold til demente ældre. God læselyst. Årets beretning er afgivet den 10. september På 71-tilsynets vegne Karina Adsbøl Formand

8 71-TILSYNETS VIRKSOMHED Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september TILSYNETS VIRKSOMHED GENERELT Det retlige grundlag 71-tilsynet er udtrykkeligt nævnt i grundloven. Grundlovens 71, stk. 6 og 7, har følgende ordlyd:»stk. 6. Uden for strafferetsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet af en dømmende myndighed, og som ikke har hjemmel i lovgivningen om udlændinge, på begæring af den, der er berøvet sin frihed, eller den, der handler på hans vegne, forelægges de almindelige domstole eller anden dømmende myndighed til prøvelse. Nærmere regler herom fastsættes ved lov. Stk. 7. Behandlingen af de i stk. 6 nævnte personer undergives et af Folketinget valgt tilsyn, hvortil de pågældende skal have adgang til at rette henvendelse.«bestemmelserne er baggrunden for, at man taler om Tilsynet i henhold til grundlovens 71 eller i daglig tale 71-tilsynet. 71-tilsynet består af 9 medlemmer. Opgaver Med hensyn til sine opgaver adskiller 71-tilsynet sig fra Folketingets øvrige udvalg. På sine møder behandler tilsynet en række generelle og konkrete sager. Derimod bliver lov og beslutningsforslag ikke henvist til behandling i tilsynet.

9 8 71-TILSYNETS VIRKSOMHED Tilsynet modtager henvendelser fra og om enkeltpersoner, som administrativt er berøvet deres frihed. En del af disse henvendelser vedrører spørgsmål, som ligger uden for tilsynets kompetence, herunder spørgsmål om lovligheden af selve frihedsberøvelsen. Andre sager finder tilsynet det mest hensigtsmæssigt at henvise eller videresende til de administrative klage- eller tilsynsmyndigheder på det pågældende retsområde. Tilbage er et antal sager vedrørende selve behandlingen under frihedsberøvelsen. Tilsynet behandler disse sager, som bl.a. giver anledning til besøg på psykiatriske afdelinger. 71-tilsynets besøg på psykiatriske afdelinger kan være enten anmeldte eller uanmeldte. Besøgene er et meget væsentligt element i tilsynsvirksomheden. Som led i de almindelige bestræbelser på at følge med i, hvad der sker i regioner og kommuner på tilsynets områder, kan tilsynet også besøge væresteder, skoler m.v. Ud over sine ordinære møder holder 71-tilsynet også møder med Folketingets Ombudsmand, foreninger m.v., som bl.a. kan være med til at belyse, hvad der set fra henholdsvis patienternes, de pårørendes og personalets synsvinkel giver anledning til problemer på tilsynets områder. 71-tilsynet deltager desuden i konferencer, studieture m.v. til belysning af emner inden for tilsynets områder. De generelle og konkrete sager giver sammen med besøgene, møderne, konferencerne m.v. bl.a. anledning til, at tilsynet retter henvendelse til og stiller spørgsmål til ministre,regioner og kommuner. Udtalelser 71-tilsynet kommer med sin vurdering af forhold, der vedrører behandlingen af administrativt frihedsberøvede, f.eks. kan tilsynet udtale kritik og komme med anbefalinger og henstillinger. Typisk sker det enten i forbindelse med behandlingen af en konkret sag eller på baggrund af et tilsynsbesøg på en institution, hvor der er administrativt frihedsberøvede personer. 71-tilsynet kan derimod ikke træffe afgørelser i konkrete sager, behandle en klage eller tage stilling til, om en beslutning om administrativ frihedsberøvelse er rigtig eller forkert. Sammenfatning 71-tilsynet er nedsat i henhold til grundloven for at føre tilsyn med behandlingen af de personer, som administrativt er berøvet deres frihed. 71-tilsynet bestræber sig i hele sin virksomhed på at føre dette tilsyn på en sådan måde, at behandlingen af de administrativt frihedsberøvede personer til stadighed forbedres på såvel det konkrete som på det generelle plan.

10 71-TILSYNETS VIRKSOMHED INDLEDNING 71-tilsynet har i løbet af folketingsåret holdt 12 møder. Tilsynet har endvidere været på tilsynsbesøg på seks psykiatriske afdelinger, heraf på fem børne- og ungepsykiatriske afdelinger. Tilsynet har i folketingsåret haft fokus på anvendelse af store doser medicin i psykiatrien, brug af magt over for ældre på plejehjem i henhold til serviceloven samt anvendelse af tvang i henhold til psykiatriloven i forbindelse med behandling af patienter indlagt med somatisk lidelse/organisk delirium. De generelle og konkrete sager, der løbende har været i tilsynet, har sammen med tilsynsbesøgene og møderne givet anledning til, at tilsynet har rettet henvendelse og stillet spørgsmål til flere ministre samt regioner og kommuner om forskellige problemstillinger, som der kan læses om i det følgende. 3. KONKRETE SAGER Tilsynet har i løbet af folketingsåret modtaget henvendelser fra og om enkeltpersoner, der administrativt er berøvet deres frihed. En del af disse henvendelser vedrørte spørgsmål, som ligger uden for tilsynets kompetence, herunder spørgsmål om lovligheden af selve frihedsberøvelsen eller tvangsforanstaltningen. Andre sager har tilsynet fundet det mest hensigtsmæssigt at henvise eller videresende til de administrative klage- eller tilsynsmyndigheder på det pågældende retsområde. Tilbage er et antal sager, der vedrører forholdene under frihedsberøvelsen. Tilsynet har også i enkelte tilfælde af egen drift valgt at behandle konkrete sager, som de har fået kendskab til via omtale i pressen eller på de sociale medier. Således har tilsynet i år bl.a. behandlet sager om forholdene for tvangsadskilte søskende og for tvangsindlagte børn og unge. Tilsynet har behandlet disse sager fortroligt. 4. SPØRGSMÅL TIL MINISTRE 4.1 Anvendelse af tvang efter psykiatriloven over for patienter, der er indlagt til behandling på en somatisk afdeling (organisk delirium) På baggrund af en undersøgelse af anvendelse af tvang efter psykiatriloven foretaget af overlæge Jens Nørbæk på Psykiatrisk Center Hvidovre har 71-tilsynet bedt ministeren for sundhed og forebyggelse om at redegøre for regler, procedurer og omfanget af tvangsanvendelse i henhold til psykiatriloven over for patienter, der er indlagt på en somatisk afdeling til behandling for en legemlig lidelse. Ministeren for sundhed og forebyggelse svarede bl.a.:»undersøgelsen omfatter alle journaler på Psykiatrisk Center Hvidovre, der har været frihedsberøvet i

11 10 71-TILSYNETS VIRKSOMHED Det drejer sig om i alt 157 patienter. Ud af de 157 frihedsberøvede patienter var de 54 såkaldt dobbeltindlagte, dvs. udstationeret til undersøgelse og behandling på Hvidovre Hospital. 3 af de 54 var frihedsberøvet med henblik på at blive behandlet for en legemlig lidelse i forbindelse med en kronisk psykose. Hovedparten i alt 38 ud af 54 blev underlagt psykiatrisk tvang pga. delir. 20 ud af de 54 patienter blev tvangsfikseret under deres ophold på Hvidovre Hospital.I alle 54 tilfælde er lovens bestemmelser blevet overholdt, og patienten har modtaget klagevejledning og fået en patientrådgiver.opgørelsen fra Psykiatrisk Center Hvidovre er udarbejdet på baggrund af en manuel gennemgang, og der er ikke udarbejdet tilsvarende analyser på de øvrige centre i Region Hovedstadens Psykiatri. Det er derfor ikke muligt at vurdere det samlede antal tvangsanvendelser i Region Hovedstaden vedr. patienter indlagt med en fysisk lidelse.«se 71-tilsynet alm. del svar på spm. 1 og Status for anvendelse af Open Dialogue i psykiatrien i Finland I forbindelse med overvejelser om en eventuel studietur til Finland har 71-tilsynet bedt ministeren for sundhed og forebyggelse om en status for anvendelsen af Open Dialogue i psykiatrien i Finland. Ministeren for sundhed og forebyggelse svarede bl.a.:»åben Dialog som relations- og netværksorienteret tilgang er udviklet i Finland i 1990 erne. I dansk kontekst er tilgangen taget i brug og udviklet i f.eks. Herning og Odsherred Kommune, i hospitalspsykiatrien i Svendborg, i ungdomspsykiatrien i Sønderjylland og som en del af Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt for»den gode psykiatriske afdeling«i Distrikt Køge i Region Sjælland. Der findes i dag muligheder for uddannelse for Åben Dialog og relations- og netværksorienteret tilgang både nationalt og internationalt, f.eks. er der i Århus etableret kurser i Åben Dialog, som kan uddanne 30 personer årligt.ministeriet har ikke nærmere kendskab til den aktuelle brug af åben dialog i Finland.«Se 71-tilsynet alm. del svar på spm Anvendelse af bløde stofseler i ældreomsorgen På baggrund af en konkret sag på et plejehjem i Aalborg Kommune har 71-tilsynet bedt ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om at redegøre for anvendelsen af bløde stofseler på

12 71-TILSYNETS VIRKSOMHED plejehjem. Tilsynet har også spurgt ministeren for sundhed og forebyggelse om sagen fra Aalborg og om, hvorvidt overlæge Jens Nørbæks undersøgelse fra Psykiatrisk Center Hvidovre giver ministeren anledning til at overveje ændringer i psykiatriloven. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold svarede bl.a.:»det er [ ] den enkelte kommune, der må påse, at stofselerne efter en faglig vurdering er sikkerhedsmæssige forsvarlige for borgeren, og at der føres det rette tilsyn. Der udarbejdes ikke nationale statistikker om kommunernes anvendelse af fastspænding med stofsele. Efter Servicelovens 136 skal magtanvendelse efter Servicelovens 128 registreres og indberettes af tilbuddet til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet og til kommunalbestyrelsen i den kommune, der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet. Hvis borgeren ikke samtykker i anvendelsen af fastspænding med stofsele efter Servicelovens 128 er der tale om magtanvendelse, der har karakter af administrativ frihedsberøvelse.der er ikke fastsat særlige krav til, hvordan kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse efter servicelovens 128. Kommunalbestyrelsen har derfor mulighed for at delegere kompetencen til forvaltningen.jeg har i regi af Ankestyrelsen igangsat en undersøgelse af kommunernes håndtering af reglerne om magtanvendelse i forhold til mennesker med demens. Et af formålene med undersøgelsen er at få belyst kommunernes håndtering af tilsynet med borgere, hvor der anvendes stofseler. Den endelige rapport kan forventes ultimo august 2015.«Ministeren for sundhed og forebyggelse henviste for så vidt angår spørgsmålet om fastspænding af demente borgere med stofsele til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og svarede bl.a., at» det ikke giver mening at ændre psykiatrilovens bestemmelser.hvad angår overlæge Jens Nørbæks undersøgelse fra Psykiatrisk Center Hvidovre henviser jeg til samrådet i 71-udvalget den 16. december 2014 og mit tilsagn om at fortsætte drøftelserne om tvang i somatikken på vores kommende etiske møde.«se 71-tilsynet alm. del svar på spm. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 og 13.

13 12 71-TILSYNETS VIRKSOMHED Sikring af ledelsesmæssig opbakning til implementeringen af gennembrudsprojektet 71-tilsynet har spurgt ministeren for sundhed og forebyggelse om, hvordan ministeren vil sikre, at der i forbindelse med implementeringen af gennembrudsprojektet er den fornødne ledelsesmæssige opbakning på afdelingerne. Ministeren for sundhed og forebyggelse svarede bl.a.:»der er ingen tvivl om, at et stærkt og ledelsesmæssigt fokus og en bevidst prioritering hos såvel sygehusledelse som afdelingsledelse øger mulighederne for at nedbringe anvendelsen af tvang. Opmærksomhed fra ledelsen er tillige en forudsætning for at sikre organisatoriske forhold, herunder ændring af kultur til fastholdelse af gode resultater. Netop ledelsesfokus indgår som et særligt princip i de partnerskabsaftaler om nedbringelse af tvang, som ministeriet i efteråret indgik med regionerne.«se 71-tilsynet alm. del svar på spm BESØG PÅ PSYKIATRISKE AFDELINGER M.V. 71-tilsynet tager i løbet af et folketingsår på både uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på forskellige psykiatriske afdelinger. Efterfølgende skriver tilsynet en faktuel rapport og stiller en række opfølgende spørgsmål til den pågældende region. Når disse er besvaret, skriver 71-tilsynet en endelig rapport, hvor tilsynet giver deres vurdering af konkrete forhold på afdelingen. De endelige tilsynsrapporter er offentligt tilgængelige på Folketingets hjemmeside Regionspsykiatrien Horsens Den 24. januar 2014 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt besøg på intensivt sengeafsnit 02 i Horsens. Tilsynsbesøget foregik i forrige folketingsår, men den endelige rapport nåede ikke at blive omtalt i årsberetningen for , hvorfor den medtages i denne årsberetning. I den endelige rapport udtalte tilsynet:»tilsynet finder det positivt, at afsnittet har gode fysiske rammer både for så vidt angår patientstuerne som de fælles arealer. Tilsynet finder det positivt, at ledelsen lytter og søger at finde løsninger på personalets ønsker dels om flere kædedyner m.v., dels om at kunne bære arbejdsuniform/busseronne.

14 71-TILSYNETS VIRKSOMHED Tilsynet finder det positivt, at patienterne har stor indflydelse på kostplanen, og at personalet sørger for, at der serveres tilstrækkeligt med mad.«hele rapporten kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag Børne- og Ungepsykiatrien i Roskilde Den 14. marts 2014 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på afsnit U1 og U3, Børne- og Ungepsykiatrien i Roskilde. Tilsynsbesøget foregik i forrige folketingsår, men den endelige rapport nåede ikke at blive omtalt i årsberetningen for , hvorfor den medtages i denne årsberetning. I den endelige rapport udtalte tilsynet:»tilsynet finder det positivt, at miljøet i den nye bygningsarkitektur er tænkt ind i forebyggelsen af tvang, og at der også arbejdes forebyggende ved brug af fysisk aktivitet. Tilsynet finder det positivt, at der er opmærksomhed på de patienter, der oplever at blive vidne til tvang mod andre, og at der bliver fulgt op også over for disse patienter. Tilsynet finder det uheldigt, at der på afsnittene anvendes medicin, som ikke er godkendt i Danmark til anvendelse på børn og unge. Tilsynet finder det uheldigt, at der ved omorganiseringen i 2012 ikke er taget højde for, at det bør være muligt at trække oplysninger om udviklingen i omfanget af tvangsforanstaltninger m.v. over årene. Det er således ikke muligt for tilsynet at konstatere, om sammenlægningen af regionens sengepladser i Roskilde generelt har medført en nedgang eller en stigning i tvangsanvendelsen m.v. Tilsynet finder det positivt, at der er øget opmærksomhed på, at tallene for tvangsanvendelse, medicinering m.v. skal være så retvisende som muligt.«hele rapporten kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag Børne- og Ungepsykiatrien i Hillerød Den 25. april 2014 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på afsnit B303, Børne- og Ungepsykiatrien i Hillerød. Tilsynsbesøget foregik i forrige folketingsår, men den endelige rapport nåede ikke at blive omtalt i årsberetningen for , hvorfor den medtages i denne årsberetning. I den endelige rapport udtalte tilsynet:»tilsynet finder det positivt, at tvangsanvendelsen på afsnit B303 i 2014 ser ud til at være væsentligt lavere end i tidligere år.

15 14 71-TILSYNETS VIRKSOMHED Tilsynet finder det positivt, at personalet er opmærksomt på, at øvrige patienter ikke bør overvære tvangsanvendelse, og at såfremt dette alligevel skulle ske, at der følges op med en drøftelse af oplevelsen. Tilsynet finder det uheldigt, at der på afsnittet anvendes medicin, der ikke er godkendt i Danmark til anvendelse på børn og unge. Også selv om det ikke forekommer i stort omfang. Tilsynet finder det uheldigt, at nogle patienter gav udtryk for at have haft dårlige oplevelser i forbindelse med henholdsvis tvangsanvendelse og tvangsopfølgning samt meddelelse af diagnose og medicinering, og at der blev givet udtryk for et ønske om større forudsigelighed og bedre planlægning af møder.«hele rapporten kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag Psykiatrisk Center Ballerup, intensivt voksenafsnit Den 31. oktober 2014 aflagte 71-tilsynet et uanmeldt besøg på intensivt voksenafsnit M01 i Ballerup. I den endelige rapport udtalte tilsynet:»tilsynet finder det uheldigt, at der har hersket usikkerhed omkring registreringspraksis, samt at det ikke er muligt at få oplyst sammenlignelige tal på afsnitsniveau fra før primo Tilsynet finder det positivt, at der nu er fokus på registreringspraksis, således at tallene for tvangsanvendelse, medicinering m.v. er så retvisende som muligt. Tilsynet har noteret sig, at faldet i bæltefikseringer er sket uden signifikant stigning i antallet af fastholdelser og anvendelse af akut beroligende medicin. Tilsynet finder det særdeles positivt, at der er massivt ledelsesmæssigt fokus på at skabe en inkluderende og imødekommende kultur og at nedbringe antallet af bæltefikseringer og anden tvangsanvendelse. Tilsynet finder det uheldigt, at der på grund af overbelægning er sket hurtigere udskrivning af patienter, hvilket øger risikoen for genindlæggelse. Tilsynet har noteret sig, at der er fokus på sammenhængen mellem gennemsnitlig indlæggelsestid og genindlæggelsesprocent, og at overbelægning bør søges undgået«. Hele rapporten kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag 25.

16 71-TILSYNETS VIRKSOMHED Psykiatrisk Center Glostrup, intensivt døgnafsnit for unge Den 31. oktober 2014 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt tilsynsbesøg på afsnit B204, Psykiatrisk Center Glostrup, intensivt døgnafsnit for unge. I den endelige rapport udtalte tilsynet:»tilsynet finder det uheldigt, at det ikke er muligt at få oplyst tal for tvangsanvendelse på afsnit B204 fra før ultimo Tilsynet finder det positivt, at der er sket et samlet fald i antallet af tvangsforanstaltninger fra 2013 til 2014, herunder et væsentligt fald i antallet af bæltefikseringer. Tilsynet finder det ikke tilfredsstillende, at de unge patienter ikke har medindflydelse på sammensætningen af menuen, og at mange finder maden gammeldags. Tilsynet finder det beklageligt, at det ikke har været muligt at imødekomme behovet for bedre fysiske rammer, herunder ikke mindst for ordentlig afskærmning i afsnittet. Tilsynet finder det positivt, at afsnittet deltager i det nationale gennembrudsprojekt, og der bør være stærkt ledelsesmæssigt fokus på, at det også forankres hos afsnittets personale«. Hele rapporten kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg Den 28. november 2014 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt tilsynsbesøg på afsnit B104, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg. På tidspunktet for beretningens afgivelse var den endelige rapport ikke færdiggjort. Rapporten vil blive omtalt i næste årsberetning. 5.7 Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Den 30. januar 2015 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på afsnit U1 og U2, Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding. På tidspunktet for beretningens afgivelse var den endelige rapport ikke færdiggjort. Rapporten vil blive omtalt i næste årsberetning. 5.8 Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Den 30. januar 2015 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt besøg på døgnafsnit BUP-O, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense.

17 16 71-TILSYNETS VIRKSOMHED På tidspunktet for beretningens afgivelse var den endelige rapport ikke færdiggjort. Rapporten vil blive omtalt i næste årsberetning. 5.9 Børne- og Ungdomspsykiatrien Aalborg Den 13. marts 2015 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt besøg på sengeafsnit BU1, Aalborg Universitetshospital Psykiatrien. På tidspunktet for beretningens afgivelse var den endelige rapport ikke færdiggjort. Rapporten vil blive omtalt i næste årsberetning. 6. OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE BESØG PÅ PSYKIATRISKE AFDELINGER M.V. Det er tilsynets praksis, at der cirka et års tid efter et tilsynsbesøg som udgangspunkt følges op på den rapport, som besøget mundede ud i over for den ansvarlige region. 71-tilsynet har i indeværende samling spurgt til en opfølgende status på de kritikpunkter, som fremgik af den endelige rapport for følgende afdelinger: 6.1 Psykiatrisk Center København, Bispebjerg, Afd. A Den 22. april 2013 aflagde 71-tilsynet et anmeldt tilsynsbesøg på Psykiatrisk Center København, Afdeling A, Bispebjerg. På baggrund af 71-tilsynets rapport fra tilsynsbesøget har tilsynet den 5. maj 2015 skrevet et opfølgende brev til Region Hovedstaden for at spørge til en status på forskellige områder. Af Region Hovedstadens svar fremgår bl.a.:»generelle bemærkninger Afdeling A er siden tilsynsbesøget i 2013 lavet om som følge af en ny organisering af Psykiatrisk Center København. Afsnittet, som 71-tilsynet refererer til, findes derfor ikke længere. Omorganiseringen har bl.a. betydet en stigning i antallet af akutte behandlingspladser fra 20 til 25. De retslige patienter, som på daværende tidspunkt var indlagt på afsnit 52.2, bliver nu fordelt på andre afsnit i centret. Der er etableret udflytning af fire sengeafsnit til matriklen på Gentofte Hospital, og centerledelsen er i gang med at finde en holdbar visitering til de lukkede behandlingspladser med oprettelsen af en»flowmaster-funktion«. Dette skal medvirke til et dagligt overblik over udvisitering fra akutafsnit og flytninger mellem stationære afsnit, så der sikres både hensyntagen til patientforløb og til de enkelte afsnits ressourcer. Udviklingen vedrørende efteruddannelse af specielle nøglepersoner inden for feltet dobbeltdiagnose Psykiatrisk Center København har uddannet ressourcepersoner på tværs af centret. Ressourcepersonerne

18 71-TILSYNETS VIRKSOMHED følger et forløb med løbende opkvalificering på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Der er lavet en handleplan med uddannelse af nøglepersoner i halvdelen af centrets enheder, som er gennemført. 2. halvdel af handleplanen er under udarbejdelse i samarbejde med et konsulentfirma, hvor resten af centrets nøglepersoner og personalegrupper gennemgår undervisning i dobbeltdiagnoser. Udviklingen vedrørende retspsykiatriske patienter, som venter på overflytning til andre afsnit Siden tilsynsbesøget er der på Afdeling A sket et fald i antallet af indlagte, retspsykiatriske patienter. Udviklingen med hensyn til antallet af voldsepisoder mod personalet med sygemelding til følge Der er sket et fald i antallet af registrerede voldsepisoder mod personalet med fravær som følge. Centret har fokus på registrering af arbejdsskader samt konstant fokus på voldsforebyggende tiltag. Status for afdelingens medicinstudier Oplysninger om medicinstudier, som der blev refereret til under tilsynsbesøget i 2013, havde ikke specifikt noget med afdelingen eller Psykiatrisk Center København at gøre. Oplysningerne var ment som en generel orientering af tilsynet om, at Danske Regioner i 2013 besluttede af oprette en uafhængig forskningspulje på medicinområdet. Puljen var på 20 mio. kr. i 2014 til brug for finansiering af projekter, som lægemiddelindustrien ikke har en økonomisk interesse i at gennemføre og finansiere.«se Region Hovedstadens svar på 71-tilsynet alm. del (2.samling) bilag Psykiatrien Roskilde, Afsnit Ø4 og Ø5 Den 9. december 2013 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg hos Psykiatrien Roskilde, afsnit Ø4 og Ø5. På baggrund af 71-tilsynets rapport fra tilsynsbesøget har tilsynet den 5. maj 2015 skrevet et opfølgende brev til Region Sjælland for at spørge til en status på forskellige områder. Af regionens svar fremgår bl.a.:»sammenhængen mellem fysisk aktivitet og minimering af tvang Afsnit Ø4 og Ø5 er siden 71-tilsynets besøg blevet en del af henholdsvis afsnit Ø1 og Ø2, hvilket har medført et»databrud«, som gør at de to afsnit ikke kan følges separat efter sammenlægningen. Rekrutteringsproblemer og konsekvensen heraf for aktivitetstilbud Der er fortsat rekrutteringsproblemer, specielt i forhold til sygeplejersker, hvorfor der er ansat sygeplejersker i særlige 1-årige introduktionsforløb som led i rekruttering og fastholdelse. Det har i perioder været nødvendigt at give patienterne færre aktivitetstilbud. Etablering af flugtsikret hegn omkring haven Der er siden 71-tilsynets besøg blevet etableret højere hegn om haven, som giver større sikring mod

19 18 71-TILSYNETS VIRKSOMHED undvigelser. Der er dog ikke tale om en fuldstændig flugtsikring. I øvrigt er haven blevet udvidet og nyanlagt, så det bl.a. er muligt at dyrke motion i haven. Udviklingen i forhold til samarbejde med pårørende Der er fortsat fokus på samarbejdet med de pårørende. Der vil blive gennemført nye tiltag i efteråret 2015 med henblik på yderligere optimering«. Se Region Sjællands svar på 71-tilsynet alm. del bilag Psykiatrisk Center Hvidovre, afsnit 809 og 811 Den 7. oktober 2013 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt tilsynsbesøg på Psykiatrisk Center Hvidovre, afsnit 809 og 811. På baggrund af den endelige rapport fra tilsynsbesøget har tilsynet skrevet et opfølgende brev til Region Hovedstaden den 5. maj 2015 for at spørge om status på forskellige områder. På tidspunktet for afgivelse af beretningen var der endnu ikke indkommet svar på spørgsmålene. Svaret vil fremgå af næste års beretning. 7. MØDER 7.1 Møde med Folketingets Ombudsmand Tilsynet har holdt møde med Folketingets Ombudsmand den 2. december På mødet orienterede Ombudsmanden blandt andet om årets tilsyn og planer for 2015 på det psykiatriske område, om arbejdet på børneområdet og om en række generelle problemstillinger, som man er stødt på i årets løb. 7.2 Møde om anvendelse af tvang efter psykiatriloven på somatiske afdelinger (Hvidovre) Tilsynet har den 4. november 2014 holdt møde med overlæge Jens Nørbæk og ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glistrup om anvendelse af tvang over for patienter med organisk delirium på somatiske afdelinger. Mødet fandt sted på baggrund af en undersøgelse på Psykiatrisk Center Hvidovre, som har vist, at en stor del af tvangsanvendelser efter psykiatriloven ikke foregår på de psykiatriske afdelinger, men på de somatiske. Mødet gav bl.a. anledning til en række spørgsmål til ministeren for sundhed og forebyggelse, jf. afsnit Temamøde om anvendelse af store doser medicin i psykiatrien Tilsynet har den 9. december 2014 holdt et temamøde med tre eksperter om anvendelse af store doser medicin i psykiatrien. På mødet blev problemstillingen drøftet, og mødet gav bl.a. anledning til, at 71-tilsynet overvejer en studietur til Norge for at høre om norske erfaringer med effekten af langvarig

20 71-TILSYNETS VIRKSOMHED tvang,»tvungen psykisk helseværn«samt tilgangen til tvang også over for andre grupper end psykiatriske patienter, f.eks. gravide, alkoholikere m.fl. 7.4 Møde med ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om omfanget af kommunernes magtanvendelse efter serviceloven i forhold til demente ældre Tilsynet har den 20. januar 2015 holdt et møde med ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, hvor servicelovens regler om brug af stofsele i kommunerne blev drøftet. Både forud for og efter mødet stillede 71-tilsynet en række skriftlige spørgsmål til ministeren. Se ministerens talepapir fra mødet på 71-tilsynet alm. del bilag SAMRÅD 8.1 Samråd om en forebyggelsesplan for anvendelse af tvang over for patienter med organisk delirium 71-tilsynet havde den 16. december 2014 ministeren for sundhed og forebyggelse i samråd om, hvordan ministeren vil forebygge anvendelse af tvang i henhold til psykiatriloven over for patienter med organisk delirium, som er indlagt på somatiske afdelinger, og om ministeren vil tage initiativ til at udarbejde en forebyggelsesplan, ligesom man har gjort det i lande som Holland, England og Canada. Se ministerens talepapir fra samrådet på 71-tilsynet alm. del svar på spm. 7 og spm INFORMATION OM TILSYNETS ARBEJDE Der findes en folder, som orienterer om tilsynets kompetence og arbejde. Målet er, at folderen skal medvirke til en positiv udvikling, således at administrativt frihedsberøvede personer, hvor de end befinder sig, bliver tilbudt rimelige forhold. Folderen udleveres efter anmodning og i forbindelse med tilsynsbesøg eller besvarelse af henvendelser. Orientering om tilsynets arbejde, herunder de offentlige dokumenter, kan findes på Folketingets hjemmeside: Folketingets 71-tilsyn ( aspx) Karina Adsbøl (DF), formand, Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Hans Andersen (V), May-Britt Kattrup (LA), Karen J. Klint (S), næstformand, Stine Brix (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT) og Lotte Rod (RV).

21 20 71-TILSYNETS VIRKSOMHED

22 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 Folketinget Christiansborg 1240 København K Tlf

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Beretning nr. 1 Folketinget 2014-15 (2. samling) Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Indholdsfortegnelse: 1. 71-tilsynets

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014/2 BR 1 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling Beretning nr. 4 Folketinget 2007-08 (2. samling) Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling 2007/2 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 Beretning nr. 5 Folketinget 2013-14 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning 3.

Læs mere

Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 28. august 2012 Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup 1. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 2010/1 BR 7 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 12. september 2011 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Læs mere

Tema om forebyggelse af vold og trusler mellem brugerne indbyrdes. Dok.nr. 14/01741-2/ RI

Tema om forebyggelse af vold og trusler mellem brugerne indbyrdes. Dok.nr. 14/01741-2/ RI Tema om forebyggelse af vold og trusler mellem brugerne indbyrdes Dok.nr. 14/01741-2/ RI 2/7 Hvad har temaet ført til? Forebyggelse af vold og trusler mellem brugerne indbyrdes var tema for de tilsynsbesøg,

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN MAJ, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

PSYKIATRIUDVALG. Tirsdag den 28. august 2012. Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup. 1.

PSYKIATRIUDVALG. Tirsdag den 28. august 2012. Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup. 1. KONKLUSIONER REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALG Tirsdag den 28. august 2012 Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup 1. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 25. november 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Helene Hvid

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014.

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014. Redegørelse vedrørende sager om i Ældreområdet 2014. Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om antal sager vedrørende indenfor Ældreområdet. Ældre Bevillingsenheden Tlf. 46 11

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd i SOU om forsinkede

Læs mere

Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud jævnfør Lov om Dagtilbud for Børn og Unge

Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud jævnfør Lov om Dagtilbud for Børn og Unge Analyse marts 2010 09/67371 Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud jævnfør Lov om Dagtilbud for Børn og Unge Holbæk Kommune foretager pædagogisk tilsyn med de kommunale børnehuse og private pasningstilbud.

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Den 12. november 2014 J.nr. 2014103514 Ref.: kj Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Sundhedsstyrelsens opfølgning på Rigsrevisionens beretning af 5.

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2011-12

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2011-12 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2011-12 71 alm. del Bilag 135 Offentligt OMTRYK Beretning nr. 9 Folketinget 2011-12 OMTRYK (Ændret årstal for beretningsafgivelse) Beretning afgivet af 71-tilsynet

Læs mere

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen?

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Talepapir Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Sundhedsudvalget o.a. Anledning: Samråd Q, R og S om akuttelefonen

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder

TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPBGB Sags nr.: 1406454 Dok. Nr.:

Læs mere

Svar: De fem spørgsmål hænger tæt sammen, og jeg vil derfor besvare dem under ét.

Svar: De fem spørgsmål hænger tæt sammen, og jeg vil derfor besvare dem under ét. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål AO DR kontant viste den 23. marts 2010 en udsendelse om en familie, der har købt et hus af Glostrup

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål J fra Folketingets Skatteudvalg den 1. februar 2012

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål J fra Folketingets Skatteudvalg den 1. februar 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 322 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. januar 2012 Dok.: 328697 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Kl. 16.30 på Herlev Hospital, Akutmodtagelsen, lokale 53 G2

Kl. 16.30 på Herlev Hospital, Akutmodtagelsen, lokale 53 G2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 31. august 2010 Kl. 16.30 på Herlev Hospital, Akutmodtagelsen, lokale 53 G2 Møde nr. 5 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del Bilag 6 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Samråd tirsdag den 25. september 2012 Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Læs mere

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 4. december 2012 Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 5. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

1. udkast. Beretning. svindel med refusion af udbytteskat

1. udkast. Beretning. svindel med refusion af udbytteskat Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 195 Offentligt Beretning nr. 00 Folketinget 2015-16 Beretning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2016 1. udkast til Beretning om svindel med refusion af udbytteskat

Læs mere

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejecentret Lillevang Lillevænget 1 3520 Farum

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejecentret Lillevang Lillevænget 1 3520 Farum Furesø Kommune Ældreområdet Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn Plejecentret Lillevang Lillevænget 1 3520 Farum Tilsynsbesøg den 9. og 16. maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for

Læs mere

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15 Jens Rohde (V), Lone Langballe (DF) og Stine Damborg (K) Viborg Byråd stdp@viborg.dk Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000

Læs mere

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 INDHOLD Mission, vision og værdier 8 Strategi 16 Fokusområder 18 3 Psykiatrien i Region Syddanmark ER TIL FOR PATIENTER & PÅRØRENDE 4 I ARBEJDET MED AT

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig

Læs mere

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2.

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2. 2014-15 Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Nordfyns Kommune i medfør af offentlighedslovens

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

25.11.2010. Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset 1599 København V. Sagsnr. 2010-86079. Dokumentnr. 2010-805610. Kære Henrik Appel Esbensen

25.11.2010. Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset 1599 København V. Sagsnr. 2010-86079. Dokumentnr. 2010-805610. Kære Henrik Appel Esbensen Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset 1599 København V. Kære Henrik Appel Esbensen 25.11.2010 Sagsnr. 2010-86079 Dokumentnr. 2010-805610 Tak for din henvendelse af 18. november 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet 2013. Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud

Børn og Unge sekretariatet 2013. Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud Børn og Unge sekretariatet 2013 Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud Formål med tilsyn: Baggrund for tilsyn med dagtilbud Holbæk Kommune har pligt til at sikre, at dagtilbuddene lever op til lovgivningen

Læs mere

Børnepsykiatrisk afsnit, U3

Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 11. januar 2007 RN A601/07

RIGSREVISIONEN København, den 11. januar 2007 RN A601/07 RIGSREVISIONEN København, den 11. januar 2007 RN A601/07 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Arbejdstilsynets styring af tilsynsfunktionen (beretning nr. 14/99) 1. I mit supplerende

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 586 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 586 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 586 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål X om borgerens retsstilling i relation

Læs mere

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Handleplan for sorg og krise Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Denne handleplan skal bruges som

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser.

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser. 2009 12-1 Patientklagenævnets pligt til at vejlede om konsekvenserne af en afgørelse truffet af nævnet I fortsættelse af behandlingen af en konkret klagesag om en fars ret til aktindsigt i sin søns patientjournal

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Finanstilsynet Forbrugerombudsmanden Den 2. september 2013 Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Som følge af ændringerne i markedsføringsloven

Læs mere

2014-34. Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer

2014-34. Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer 2014-34 Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Finansministeriet om sikringen af, at nye offentlige

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

Velkommen. Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien

Velkommen. Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien Velkommen Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien Hvad er Region Hovedstadens Psykiatri? Varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden Ét hospital med centre beliggende geografisk spredt i

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2010

Handlingsplan for Vestre Landsret 2010 Handlingsplan for Vestre Landsret 2010 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og følge op på i 2010. Den internt ansvarlige for den

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Mener ministeren, at der er tilstrækkelig klarhed om reglerne for opkrævning af registreringsafgift,

Mener ministeren, at der er tilstrækkelig klarhed om reglerne for opkrævning af registreringsafgift, Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Tale Samrådsspørgsmål G 12. november 2014 J.nr. 14-4367518 Samrådsspm G Mener ministeren, at der er tilstrækkelig klarhed om

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets Miljøudvalg efter ønske fra Jan E. Jørgensen (V)

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets Miljøudvalg efter ønske fra Jan E. Jørgensen (V) Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 133 Offentligt J.nr. 001-08288 Den 10. januar 2013 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets Miljøudvalg efter ønske fra Jan E. Jørgensen

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet i Ringe den 15. maj 2012

Inspektion af Statsfængslet i Ringe den 15. maj 2012 Inspektion af Statsfængslet i Ringe den 15. maj 2012 OPFØLGNING Dok.nr. 12/01219-30/PLS 2/8 Indholdsfortegnelse Ad 2.5. Telefonbokse... 3 Ad 2.6. Gårdhaver... 4 Ad 3.2.1. Forholdet mellem kvindelige og

Læs mere

OPCAT-besøg afdækkede urimelig behandling af unge på sikret institution

OPCAT-besøg afdækkede urimelig behandling af unge på sikret institution OPCAT-besøg afdækkede urimelig behandling af unge på sikret institution I mindst to tilfælde har unge på den sikrede institution Grenen været udsat for urimelig behandling af medarbejdere. Det fremgår

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2014. Fremlæggelsen er opdelt i:

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2014. Fremlæggelsen er opdelt i: Bilag 1: Årsberetning for magtanvendelser på SÆH- området 2014 Side 1. Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2014. Fremlæggelsen er opdelt i: - Magtanvendelser, hvor er myndighed

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Tønder Kommune- Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Leos Leos Alle 4 6270 Tønder

Tønder Kommune- Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Leos Leos Alle 4 6270 Tønder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune- Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Leos Leos Alle 4 6270 Tønder T December 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2 Metode...

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013/1 BR 5 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:12

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:12 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om Statens Forsvarshistoriske Museum Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Tirsdag d. 19. juni, kl. 9.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om Statens Forsvarshistoriske Museum Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Tirsdag d. 19. juni, kl. 9. Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 210 Offentligt TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg om Statens Forsvarshistoriske Museum Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: Tirsdag

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016 Kommissorium for Revisionsudvalget Juni 2016 Indhold 1. KONSTITUERING OG FORMÅL... 3 2. MEDLEMSKAB... 3 3. MØDESTRUKTUR- OG FREKVENS... 4 4. BEMYNDIGELSE OG RESSOURCER... 4 5. OPGAVER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 13. januar 2011. Oplysninger om tilbudet Tilbudets navn Lokalpsykiatri Vest, bofællesskabet Bymosevej Tilbudstype

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13 2012/1 BR 7 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 24. september 2013 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Syd den 9. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 01. marts 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2015/1 BR 11 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 13. september 2016. Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om et uafhængigt klagenævn for familiesammenføring m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om et uafhængigt klagenævn for familiesammenføring m.v. 2007/2 BSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. april 2008 af Morten Østergaard (RV), Simon Emil Ammitzbøll (RV), Marianne Jelved (RV),

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på XX udført den 15. januar 2016 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på XX udført den 15. januar 2016 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på XX udført den 15. januar 2016 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 6. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden

Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 18. december 2007 Sag nr. 5 Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden Bilag 3 Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens

Læs mere

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Den Sociale Ankestyrelse havde oplyst, at det er den overvejende hovedregel i sager om anerkendelse af en arbejdsskade at hjemvise spørgsmålet om ménfastsættelse

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 04-06-2016. Sagsbehandlingstider i patientklagesystemet

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 04-06-2016. Sagsbehandlingstider i patientklagesystemet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Omfatter både borgere i eget hjem og på plejecenter. Gælder for både kommunal og privat leverandør. Kvalitetstandarden omfatter

Læs mere

Lovgrundlag og jura Alkohollederkurset, 24.-27. april 2012. Anette Søgaard Nielsen Behandlingscenter Odense

Lovgrundlag og jura Alkohollederkurset, 24.-27. april 2012. Anette Søgaard Nielsen Behandlingscenter Odense Lovgrundlag og jura Alkohollederkurset, 24.-27. april 2012 Anette Søgaard Nielsen Behandlingscenter Odense Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2015 2016 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

Jeg har udtalt mig om sagen på baggrund af Odder Kommunes brev af 6. maj 2010 med kopi af instruksen.

Jeg har udtalt mig om sagen på baggrund af Odder Kommunes brev af 6. maj 2010 med kopi af instruksen. Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Til samtlige kommuner Departementet

Til samtlige kommuner Departementet Til samtlige kommuner Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Hyrdebrev vedr. undervisning på interne skoler på dagbehandlingstilbud

Læs mere

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation Præsentation af hovedresultater af survey blandt 1720 patienter maj 2011 Eva Draborg, Mickael Bech,

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning

Kvalitetsstandard for aflastning Kvalitetsstandard for aflastning 1 Kvalitetsstandard for aflastning Område Randers Kommune tilbyder aflastningsophold til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn på Alkoholrådgivningen i Næstved Kommune

Anmeldt ledelsestilsyn på Alkoholrådgivningen i Næstved Kommune Næstved Kommune Borger og Udvikling www.naestved.dk Anmeldt ledelsestilsyn på Alkoholrådgivningen i Næstved Kommune Mødedato 2. december 2014 Tid 13.00 14.30 Sted Sundhedscentret Mødedeltagere Anne Planck,

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren Trafikudvalget 2010-11 L 173 Bilag 11 Offentligt Samrådstale til et kommende lukket samråd om forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning

Læs mere

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen af aktindsigtsanmodninger ved Task Forcen/Jobcenter København, Musvågevej

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen af aktindsigtsanmodninger ved Task Forcen/Jobcenter København, Musvågevej Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Rådhuset 1599 København V Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 15-06-2010 Sagsnr. 2009-180637 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. 3. november 2008 EM2008/10 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge Fremsat af Landsstyret til anden behandling.

Læs mere

22. december 2011. Rikke Lauritzen, MB. Sagsnr. 2011-180858. Dokumentnr. 2011-918776. Kære Rikke Lauritzen

22. december 2011. Rikke Lauritzen, MB. Sagsnr. 2011-180858. Dokumentnr. 2011-918776. Kære Rikke Lauritzen Rikke Lauritzen, MB 22. december 2011 Sagsnr. 2011-180858 Dokumentnr. 2011-918776 Kære Rikke Lauritzen Tak for din henvendelse af 16. december 2011, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. sundheds-it og elektronisk kommunikation Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål AD Hvilke konsekvenser får det for landbrugsskolerne, at tilsynsrapporter fra ministeriet viser adskillige alvorlige fejl, og hvilke initiativer vil ministeren

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005 Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 August 2006 Danske Regioner 1. Indledning Siden midten af 1990 erne har indsatsen for psykisk syge børn og unge påkaldt sig

Læs mere

Tilsynsnotat Dagplejen

Tilsynsnotat Dagplejen Tilsynsnotat Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene og den måde,

Læs mere