Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet."

Transkript

1 i:\jan-feb-2000\femer-bælt-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: februar 2000 RESUMÈ GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FAST FEMER BÆLT-FORBINDELSE Trafikministeriet og Transportrådet afholdt i januar 2000 en konference om beslutningsgrundlaget for Femer Bælt-forbindelsen. Konferencens sigte var at få en uafhængig faglig vurdering af de fremlagte forundersøgelser og diskutere, om de udgør et fyldestgørende grundlag for en principbeslutning. Efter AE's vurdering viste konferencen, at der foreligger et godt grundlag for en principbeslutning vedr. en fast Femer Bælt-forbindelse modsat gengivelse i pressen m.v., hvor det blev fremstillet som om, de foretagne undersøgelser var helt utilstrækkelige, at Femer Bælt-forbindelsen var urentabel etc. Af de uafhængige eksperters indlæg fremgik, at der ikke er nogen miljøproblemer vedr. en fast Femer Bælt-forbindelse. Tværtimod reduceres CO-2-emissionen. Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet. På det samfundsøkonomiske område er de ønskede ekstraundersøgelser, f.eks. en ren vejforbindelse, ikke politisk relevant, når man ud fra overordnede trafik-, energi- og miljøpolitiske målsætninger har besluttet sig for en kombineret forbindelse. Den øvrige kritik efterlyser i de fleste tilfælde undersøgelser, som allerede er gennemført i det meget omfattende materiale, der ligger til grund for de udsendte rapporter. Der vil altid være usikkerhed knyttet til skønnene over den fremtidige økonomiske vækst og hermed trafikudviklingen samt til udviklingen i rente og prisstigning og heraf følgende realrente. Denne usikkerhed vil imidlertid også eksistere om 2, 5 eller 10 år. Også til den tid vil der være - formentlig lige så stor usikkerhed om den fremtidige økonomiske udvikling samt usikkerhed vedr. priser og rente, når man skal skønne år ud i fremtiden. Derfor er denne usikkerhed ikke noget argument for at udsætte en principbeslutningvedr. en fast Femer Bælt-forbindelse. Tværtimod mener AE, at et vigtigt argument for at træffe en hurtig principbeslutning er at det er ofte er ved nye typer af infrastrukturprojekter, der opstår problemer/ekstra omkostninger. Disse omkostninger bæres ofte ikke blot af byggekonsortiet, men væltes også over på samfundet. Derfor bør man udnytte den erfaring, der er opsamlet på Storebælt og Øresund, før den forsvinder.

2 2 GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FAST FEMER BÆLT-FORBINDELSE Trafikministeriet og Transportrådet afholdt i januar 2000 en konference om beslutningsgrundlaget for Femer Bælt-forbindelsen. Efter AE's vurdering viste konferencen, at der foreligger et godt grundlag for en principbeslutning vedr. en fast Femer Bælt-forbindelse modsat gengivelse i pressen m.v., hvor det blev fremstillet som om, de foretagne undersøgelser var helt utilstrækkelige, at Femer Bælt-forbindelsen var urentabel etc.,etc. Baggrund Det flerårige samlede dansk-tyske undersøgelsesprogram vedrørende en eventuel fast forbindelse over Femer Bælt er afsluttet. Undersøgelsesresultaterne er offentliggjort i "Femer Bælt-forbindelsen, Forundersøgelsen Resumèrapport, marts 1999" samt "Femer Bælt-forbindelsen, Økonomiske undersøgelser, august 1999". Jf. AE-notater herom: "Femer Bælt-forbindelsen" af 6. maj 1999 samt "God økonomi i Femer Bæltforbindelsen" af 9. december Den danske regering forventer at træffe en principbeslutning om Femer Bælt-forbindelsen i løbet af 1. halvdel af Regeringen og Folketinget skal med andre ord beslutte, om der skal arbejdes videre med den faste forbindelse, eller om man hellere skal lægge projektet "på hylden". Formålet med konferencen Bl.a. på baggrund af kritikken vedr. beslutningsprocessen i forbindelse med Storebælt-forbindelsen og Øresunds-forbindelsen er det vigtigt, at regeringens principbeslutning om Femer Bælt-forbindelsen kommer til at hvile på et grundlag, som ikke efterfølgende kan kritiseres for at være ufuldstændigt. Konferencens sigte var derfor at få en uafhængig faglig vurdering af de fremlagte forundersøgelser og diskutere, om de udgør et fyldestgørende grundlag for en principbeslutning. Altså at høre vurderinger og synspunkter fra en række kloge folk, der ikke har været involveret i de omfattende forundersøgelser.

3 3 Det fremgik i øvrigt, at det havde været svært at finde nogen, men Transportrådet havde dog fået udpeget en række uafhængige eksperter, som inden for deres felt skulle give en uafhængig faglig vurdering af det fælles dansk-tyske undersøgelsesmateriale. Eksperterne var emnemæssigt inddelt i fire grupper: 1. Miljø 2. Trafikprognoser 3. Driftsøkonomi 4. Samfundsøkonomi Hovedpunkterne i eksperternes kritik Nedenfor skal redegøres for hovedpunkterne i kritikken på de fire emneområder, idet hovedvægten dog vil blive lagt på de samfundsøkonomiske områder, da det var på dette område, der var mest substans i kritikken. Indledningsvist skal det dog nævnes, at eksperterne selv gjorde opmærksom på, at der er godt håndværk i de dansk-tyske undersøgelsesrapporter, men at formålet med deres bemærkninger ikke var at gennemgå/rose det gode i rapporterne, men at påpege mangler, svagheder og uklarheder. 1.Miljø Der blev givet en lang, kritisk redegørelse vedr. miljøspørgsmålene, som ikke skal gengives her. Eksperternes hovedkonklusion var, at der reelt ikke er nogen miljøproblemer ved en fast Femer Bæltforbindelse set i forhold til fortsat færgefart. Tværtimod bliver der forbedringer på nogle områder: overordnet set vil det samlede CO-2-udslip ved en fast Femer Bælt-forbindelse blive mindre end ved fortsat færgefart. Skaderne på havmiljøet vil ikke blive større end ved fortsat færgefart. En af eksperterne bemærkede afslutningsvis, at han på baggrund af sine erfaringer med at overvåge gennemførelsen af Øresunds-forbindelsen havde svært ved at forestille sig, hvordan man med det foreliggende projekt overhovedet skulle bære sig ad for at forårsage miljøskader ved Femer Bælt.

4 4 2. Trafikprognoser Der blev her givet en lang, kritisk gennemgang af de valgte metoder og trafikmodeller. Denne, delvis meget tekniske debat, skal ikke gengives her. Eksperternes hovedkonklusion var imidlertid, at de officielle undersøgelser undervurderede trafikudviklingen, og at trafikken vedr. broprojektet ville blive større end anslået. Den største usikkerhedsfaktor med hensyn til den fremtidige trafikudvikling var skønnet over den økonomiske vækst. 3. Driftsøkonomi Der blev her redegjort for en række af de krav og betingelser, som skal fastlægges for det selskab, der skal bygge en eventuel fast forbindelse. En række af disse forhold er endnu ikke fastlagt, og kan heller ikke forventes at være det, inden en principbeslutning vedr. en fast forbindelse er truffet. Når dette er sket, vil de nærmere krav og betingelser kunne fastlægges, inden en egentlig lovbeslutning (anlægslov) træffes. Herunder skal det afgøres hvilken type selskab, man ønsker skal gennemføre projektet. (Der kan her være forskellige dansk-tyske ønsker). Projektet forudsættes finansieret via lån og i den forbindelse blev det fremhævet, at investorerne kan huske de store problemer med det engelsk-franske kanalselskab. Uanset selskabsmodel vedr. Femer Bælt-forbindelsen er det derfor af afgørende økonomisk betydning at få en statsgaranti vedr. låntagning (som det er tilfældet vedr. Storebælts- og Øresundsforbindelsen). Uden statsgaranti vil selskabet komme til at betale en meget høj risikopræmie vedr. sine lån. Men hvorfor betale en præmie for en risiko, man selv kontrollerer! Uden en statsgaranti bliver lånene så dyre, at de kan true økonomien i projektet. Tvinges selskabet af denne grund f.eks. til at stoppe på halvvejen, må de to lande, Danmark og Tyskland, realistisk set samle stumperne op og fuldende projektet.

5 5 Man kan ikke forestille sig, at den står en halv bro i Femer Bælt. Selvom der uden statslig lånegaranti formelt set ikke er nogen statsgaranti, "hænger" staterne alligevel på projektet. Omvendt vil en uformel statslig lånegaranti give så billige lån, at projektet fuldt ud kan brugerfinansieres, og at statsgarantien derfor ikke bliver udløst (som det skønnes at blive tilfældet for Storebælt og Øresund). Sammenfattende var der fra eksperterne ikke nogen egentlig kritik af undersøgelsesmaterialet, men snarere en præcisering af hvor vigtigt, det er at såvel organisering og finansiering tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde. 4. Samfundsøkonomi Det er på dette område den mest grundlæggende kritik af undersøgelsesmaterialet blev fremført. Det blev anført, at undersøgelsesmaterialet endnu ikke var tilstrækkeligt til en principbeslutning vedr. Femer Bælt-forbindelsen. Nedenfor skal gennemgås de enkelte kritikpunkter, idet AE's bemærkninger hertil samtidig anføres. Kritikpunkterne kan inddeles i to hovedgrupper: A. Forhold, som ikke er undersøgt, men som efter eksperternes mening burde undersøges. B. Kritik af selvundersøgelsesmaterialet. ad A) Forhold som ikke er undersøgt Trafikforbindelserne Det kritiseres, at man kun har undersøgt forskellige kombinationer af jernbane- og jernbanevejforbindelser, men ikke en vejforbindelse uden jernbane. Hvis man f.eks. kunne spare 10 mio.kr. i anlægsomkostninger, kunne disse midler anvendes til investeringer på andre områder, f.eks. jernbaneinvesteringer. Trafikministeren udtalte, at hun ikke ville betale for en sådan undersøgelse, idet regeringen under ingen omstændigheder kan gå ind for en Femer Bælt-forbindelse uden jernbane men andre må gerne gennemføre en sådan undersøgelse.

6 6 AE er helt enig i dette synspunkt. Dette ville være stærkt diskriminerende for jernbanetrafikken, hvis Femer Bælt-forbindelsen blev udført som en ren vejforbindelse. I øvrigt kan det få betydning for EUstøtten på op til 10 procent via det transeuropæiske netværk. Halvdelen af EU-midlerne skal bruges til jernbaneprojekter. Priser på overfart Det kritiseres, at man kun har undersøgt priser svarende til overfart med færge, men ikke "alle" andre priser, f.eks. priser tæt på nul. AE: Det er ikke korrekt, at man kun har undersøgt prisen svarende til færgepriserne. Man opererer med en noget højere betaling for brugerne af den faste Femer Bælt-forbindelse for at sikre, at den kan brugerfinansieres. En pris på nul eller tæt på nul forekommer ikke at være relevant at undersøge. Forbindelsen kan i så tilfælde ikke brugerfinansieres, jf. at Storebælt- og Øresundsforbindelsen brugerfinasieres. En endnu højere overfartspris end den forudsatte kunne muligvis give en større indtægt for broselskabet, men med færre rejsende. Femer Bælt-forbindelsen bygges imidlertid ikke for at opnå profitmaksimering for et broselskab, men udfra samfundsøkonomiske overvejelser. Hvem får fordelene: Danmark, Tyskland? Det kritiseres, at dette ikke er undersøgt. AE: Dette er korrekt (jf. dog nedenfor om de regional-økonomiske aspekter). Dette burde dog ikke hindre en principbeslutning vedr. et projekt, der brugerfinansieres. Ingen vurdering af fremtidig færgeteknologi Det kritiseres, at sammenligningsgrundlaget er dagens færgeteknologi. AE: Trafikministeriet oplyste, at man har undersøgt forholdene, og at situationen er den, at man allerede i dag anvender en moderne færgeteknologi, og at der ikke ventes yderligere afgørende forbedringer frem til år 2010.

7 7 Behov for optionsberegning Det kritiseres, at man ikke nærmere har analyseret problemerne vedr. trængsel og trængselsomkostninger. Hvis trafikken vokser mere end antaget, opstår der trængsel og dermed trængselsomkostninger ved. 3+1 løsningen. Trængsel opstår efter ca. 30 år ved f.eks. gennemsnitlig vækst i trafikken på 1,7 procent om året. Ved 4+2 løsningen er der "forsikret" mod trængsel. Derfor kan 4+2 løsningen vise sig ud fra en optionsbetragtning at være mest fordelagtig. Dette aspekt burde have været analyseret nærmere. AE: Er enig i betragtningen. AE har i øvrigt advaret imod en 3+1 løsning, især ud fra trafiksikkerhedsmæssige synspunkter. Indvendingerne knytter sig imidlertid udelukkende til 3+1 løsningen. Vælger man, som AE anbefaler, en 4+2 skråstagsbroløsning, er der ingen trængselsproblemer. De allerede gennemførte analyser viser i øvrigt, at en 4+2 skråstagsbro (fire vejbane + to jernbanespor) er rentabel og kun lidt dyrere end en 3+1 løsning. ad B) Kritik af analyserne Valg af diskonteringsrate Det kritiseres, at man har valgt en real diskonteringsrate på kun 3 procent. AE: Der er også gennemført beregninger, hvor man udregner den samfundsøkonomiske rentabilitet. For skråstagsbroen er den realt beregnet til 5,9 procent ved fuld udbygning af landanlæg og 6,5 procent ved en kun delvis udbygning af landanlæg. Rejseomkostninger (værdi af rejsetid) Det kritiseres, at værdien af rejsetid er sat (for) højt. AE: Værdisætningen af rejsetid er sket ud fra en omfattende trafikundersøgelser vedr. Femer Bæltforbindelsen, der viser en væsentlig højere tidsværdi end for befolkningen som gennemsnit.

8 8 Der er imidlertid også gennemført beregninger med en tidsværdi svarende til gennemsnittet for befolkningen som helhed. I så tilfælde er skråstagsbroen fortsat samfundsøkonomisk rentabel. Betalingsvilje for brooplevelsen Det kritiseres, at man ikke har analyseret, om der skulle være større betalingsvilje for en bro end for en tunnel. AE: ud fra en samlet afvejning er en skråstagsbro den bedste løsning. 3+1 tunnelforbindelserne er bl.a. udfra trafiksikkerhedsmæssige synspunkter uhensigtsmæssige og 4+2 tunnelløsningerne er alt for dyre. Derfor er der ikke behov for flere analyser af ovennævnte art, jf. i øvrigt bemærkning vedr. overfartsprisen. Værdisætning af miljøeffekter Det kritiseres, at CO-2-emissionen er sat alt for højt til 700 kr./tons. AE: problemstillingen afspejler, at den samlede CO-2-emission reduceres ved en fast forbindelse, og at dette forhold indgår i beregningerne. Selve værdisætningen afspejler, at det er et dansk-tysk undersøgelsesprojekt, og at værdisætningen af CO-2-emissionen er klart højere i Tyskland end i Danmark. Værdisætning af trafikuheld Det kritiseres, at det øgede antal trafikuheld m.v., der følger af den øgede trafik med en fast forbindelse, er sat for lavt. AE Det har været svært at finde nogle objektivt rigtige tal, men synspunktet kan ikke afvises, selvom skønnet over tallene i forhold til Femer Bælt-projektets omfang er beskedent. I øvrigt må opgaven være gennem trafikpolitiske foranstaltninger og styrkelse af den kollektive trafik at nedbringe antallet af uheld mest muligt.

9 9 Regionaløkonomiske aspekter Det anføres, at undersøgelsesmaterialet indeholder vurderinger af de regionale konsekvenser af en fast forbindelse. Analysen viser, at konsekvenserne er usikre, men små. Eksperterne er enige i disse vurderinger og anbefaler derfor, at de regionale aspekter ikke får nogen fremtrædende plads i overvejelserne. AE: Det konstateres, at der på dette område ikke anføres nogen egentlig kritik eller argument for en udsættelse af en principbeslutning. I øvrigt må udbygning af infrastrukturen med en fast forbindelse give muligheder for regionen, som ellers ikke ville være til stede. Makroøkonomiske aspekter Det kritiseres, at man ikke har anlyseret disse aspekter tilstrækkeligt, f.eks. fortrængning af andre (bedre) investeringer. AE: Dette ligger i udkanten af undersøgelsernes formål og må gennemføres som led i den almindelige økonmisk-politiske debat og analyse. Det er f.eks. vanskeligt objektivt at angive hvilke andre investeringer eller sammensætning heraf, der er et relevant alternativ. Sammenfattende vedr. kritikken af den samfundsøkonomiske analyse mener AE, at de ekstra undersøgelser, der ønskes vedr. løsningsmuligheder, er politisk fravalgte eller ikke relevante, mens kritikken af selve analysen i de fleste tilfælde blot efterlyser beregninger, der rent faktisk er gennemført. Spørgsmålet om værdisætning af forskellige forhold kan diskuteres, men vil ikke ændre afgørende på beregningernes hovedresultat. Andre kritikpunkter på konferencen Udover ekspertgruppernes bemærkninger blev der på Trafikministeriets konference fremført andre kritiske synspunkter, hvoraf nogle enkelte skal anføres her: Påstand: Femer Bælt-forbindelsen vil undergrave Storebæltsforbindelsen økonomi.

10 10 AE: De foreløbige undersøgelser, der er gennemført, viser, at Storebæltsforbindelsen kun mister nogle få procent af trafikken, når Femer Bælt-forbindelsen åbner. I øvrigt sker dette først (tidligst) i år Hertil kommer, at Øresundsforbindelsens trafikgrundlag forbedres med en Femer Bæltforbindelse, således at økonomien i de to øvrige broforbindelser sammenlagt påvirkes positivt, om end kun beskedent. Påstand: Efter Berlinmurens fald er en Femer Bælt-forbindelse ikke længere aktuel. AE: Denne betragtning er kun relevant i det omfang, den påvirker trafikudviklingen af Femer Bæltforbindelsen i negativ retning, så den ikke er samfundsøkonomisk rentabel og/eller ikke kan brugerfinansieres. Ifølge det foreliggende undersøgelsesmateriale er dette ikke tilfældet. Påstand: Den opsamlede viden fra Storebælt- og Øresundsforbindelsen har ingen samfundsmæssig betydning, men vil blot sikre de involverede konsortier en ekstra fortjeneste. Det er derfor ingen begrundelse for at træffe en hurtig beslutning. AE: Erfaringer viser, at der ofte opstår problemer/ekstra omkostning ved nye typer af projekter og at disse omkostninger ikke blot bæres af bygekonsortiet, men at samfundet også kommer til at bære sin del heraf. Derfor vigtigt at udnytte den ekspertise, der er samlet med Storebælt og Øresund, før den forsvinder. Sammenfatning: godt beslutningsgrundlag, men altid usikkerhed Af de uafhængige eksperters indlæg fremgik, at der ikke er nogen miljøproblemer vedr. en fast Femer Bælt-forbindelse. Tværtimod reduceres CO-2-emissionen. Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet. På det samfundsøkonomiske område er de ønskede ekspertundersøgelser, f.eks. en ren vejforbindelse, ikke politisk relevant, når man ud fra overordnede trafik-, energi- og milljøpolitiske målsætninger har besluttet sig for en kombineret forbindelse. Den øvrige kritik efterlyser i de fleste tilfælde undersøgelser, som allerede er gennemført i det meget omfattende materiale, der ligger til grund for de udsendte rapporter.

11 11 Der foreligger således et omfattende materiale, som giver et godt beslutningsgrundlag. Dette betyder ikke, at der ikke er nogen usikkerhed knyttet til et så stort infrastrukturprojekt. Der vil således altid være usikkerhed knyttet til skønnene over den fremtidige økonomiske vækst og i sammenhæng hermed trafikudviklingen. Endvidere vil der være usikkerhed, hvad angår rente og prisstigning og heraf følgende realrente. Denne usikkerhed vil imidlertid også eksistere om 2, 5 eller 10 år. Også til den tid vil der være formentlig lige så stor usikkerhed om den fremtidige økonomiske udvikling samt usikkerhed vedr. priser og rente, når man skal skønne år ud i fremtiden. Derfor er denne usikkerhed ikke noget argument for at udsætte en principbeslutning vedr. en fast Femer Bælt-forbindelse. Tværtimod mener AE, at der er et vigtigt argument for at træffe en hurtig principbeslutning, nemlig at udnytte den ekspertise, der er opsamlet på Storebælt og Øresund, før den forsvinder. Det er ofte ved nye typer af infrastrukturprojekter, der opstår problemer. Erfaringerne fra de tidligere store broprojekter viser, at samlet set forløb Øresundsprojektet bedre end Storebælt, både hvad angår byggeomkostninger og byggeperiodens længde. Ved Øresundsprojektet kunne man trække på erfaringerne fra Storebælt. Ved bygningen af en fast Femer Bælt-forbindelse er man endnu en erfaring rigere.

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Analyser for 80 mio. kroner er det godt nok? Generel artikel om dagens debat 5

Analyser for 80 mio. kroner er det godt nok? Generel artikel om dagens debat 5 Forord Transportrådet og Trafikministeriet holdt den 13. januar 2000 en konference om beslutningsgrundlaget for en fast forbindelse over Femer Bælt. Regeringen ventes inden sommeren 2000 at træffe en principbeslutning

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk Fast HH forbindelse Sund og Bælt modellen stats eller markedstilgang? Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk 1 Spørgsmål Kan en fast HH forbindelse bruger finansieres? Med en

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Femern og fremtiden. Indhold

Femern og fremtiden. Indhold Femern og fremtiden Oplæg og diskussion fra konferencen 23. maj 1995 om inddragelse af offentlighed og borgere i beslutningsprocesen Redigeret båndudskrift af oplæg og diskussion. Projektledelse i Teknologirådets

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Femern tilbageviser påstande i debatbog

Femern tilbageviser påstande i debatbog Nyhedsbrev nr. 39 August 2014 Indhold Debatbog om Femernprojektet 1 Banedanmark tager hul på Femern-jernbane 13 Fokus på Femern-tunnelens muligheder 13 Positive takter for fragttrafikken 15 Besøg femern.dk

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2008-09 Fremsat den 17. december 2008 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Har tid værdien 0 i samfundsøkonomien?

Har tid værdien 0 i samfundsøkonomien? Har tid værdien 0 i samfundsøkonomien? af Hans Ege, Strategichef i Hovedstadsområdets trafikselskab. a. Baggrund Samfundsøkonomisk værdisætning har vundet indpas som del af beslutningsgrundlaget for visse

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

Den danske statsgarantimodel

Den danske statsgarantimodel EksterntNotat RAPPORT Den danske statsgarantimodel Funktionsmåde og erfaringer med store trafikale infrastrukturprojekter Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V Indhold Resumé...

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi

Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi 1 Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi Mette K. Skamris Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Paper præsenteret ved Trafikdage på AUC, 21 august 1995. Dette paper

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

En fast Kattegatforbindelse

En fast Kattegatforbindelse En fast Kattegatforbindelse Jens Kampmann formand for Kattegatkomitéen besøg os på www.metropol-danmark.dk Kattegatkomitéen Etableret i oktober 2008 Formål: Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt November 2014 Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt INDHOLD 0. RESUME AF TRAFIKPROGNOSENS GRUNDLAG OG HOVEDKONKLUSIONER... 3 0.1. Grundlaget for trafikprognosen... 3 0.2. Trafikprognosens

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Finansiering af transportinfrastruktur projekter

Finansiering af transportinfrastruktur projekter 1 Finansiering af transportinfrastruktur projekter 1.1 Introduktion Mange nye transportinfrastruktur projekter af både national og international betydning, herunder TransEuropæiske Net projekterne, gennemføres

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Folketinget, Christiansborg DK-1240 København K Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere