Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet."

Transkript

1 i:\jan-feb-2000\femer-bælt-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: februar 2000 RESUMÈ GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FAST FEMER BÆLT-FORBINDELSE Trafikministeriet og Transportrådet afholdt i januar 2000 en konference om beslutningsgrundlaget for Femer Bælt-forbindelsen. Konferencens sigte var at få en uafhængig faglig vurdering af de fremlagte forundersøgelser og diskutere, om de udgør et fyldestgørende grundlag for en principbeslutning. Efter AE's vurdering viste konferencen, at der foreligger et godt grundlag for en principbeslutning vedr. en fast Femer Bælt-forbindelse modsat gengivelse i pressen m.v., hvor det blev fremstillet som om, de foretagne undersøgelser var helt utilstrækkelige, at Femer Bælt-forbindelsen var urentabel etc. Af de uafhængige eksperters indlæg fremgik, at der ikke er nogen miljøproblemer vedr. en fast Femer Bælt-forbindelse. Tværtimod reduceres CO-2-emissionen. Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet. På det samfundsøkonomiske område er de ønskede ekstraundersøgelser, f.eks. en ren vejforbindelse, ikke politisk relevant, når man ud fra overordnede trafik-, energi- og miljøpolitiske målsætninger har besluttet sig for en kombineret forbindelse. Den øvrige kritik efterlyser i de fleste tilfælde undersøgelser, som allerede er gennemført i det meget omfattende materiale, der ligger til grund for de udsendte rapporter. Der vil altid være usikkerhed knyttet til skønnene over den fremtidige økonomiske vækst og hermed trafikudviklingen samt til udviklingen i rente og prisstigning og heraf følgende realrente. Denne usikkerhed vil imidlertid også eksistere om 2, 5 eller 10 år. Også til den tid vil der være - formentlig lige så stor usikkerhed om den fremtidige økonomiske udvikling samt usikkerhed vedr. priser og rente, når man skal skønne år ud i fremtiden. Derfor er denne usikkerhed ikke noget argument for at udsætte en principbeslutningvedr. en fast Femer Bælt-forbindelse. Tværtimod mener AE, at et vigtigt argument for at træffe en hurtig principbeslutning er at det er ofte er ved nye typer af infrastrukturprojekter, der opstår problemer/ekstra omkostninger. Disse omkostninger bæres ofte ikke blot af byggekonsortiet, men væltes også over på samfundet. Derfor bør man udnytte den erfaring, der er opsamlet på Storebælt og Øresund, før den forsvinder.

2 2 GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FAST FEMER BÆLT-FORBINDELSE Trafikministeriet og Transportrådet afholdt i januar 2000 en konference om beslutningsgrundlaget for Femer Bælt-forbindelsen. Efter AE's vurdering viste konferencen, at der foreligger et godt grundlag for en principbeslutning vedr. en fast Femer Bælt-forbindelse modsat gengivelse i pressen m.v., hvor det blev fremstillet som om, de foretagne undersøgelser var helt utilstrækkelige, at Femer Bælt-forbindelsen var urentabel etc.,etc. Baggrund Det flerårige samlede dansk-tyske undersøgelsesprogram vedrørende en eventuel fast forbindelse over Femer Bælt er afsluttet. Undersøgelsesresultaterne er offentliggjort i "Femer Bælt-forbindelsen, Forundersøgelsen Resumèrapport, marts 1999" samt "Femer Bælt-forbindelsen, Økonomiske undersøgelser, august 1999". Jf. AE-notater herom: "Femer Bælt-forbindelsen" af 6. maj 1999 samt "God økonomi i Femer Bæltforbindelsen" af 9. december Den danske regering forventer at træffe en principbeslutning om Femer Bælt-forbindelsen i løbet af 1. halvdel af Regeringen og Folketinget skal med andre ord beslutte, om der skal arbejdes videre med den faste forbindelse, eller om man hellere skal lægge projektet "på hylden". Formålet med konferencen Bl.a. på baggrund af kritikken vedr. beslutningsprocessen i forbindelse med Storebælt-forbindelsen og Øresunds-forbindelsen er det vigtigt, at regeringens principbeslutning om Femer Bælt-forbindelsen kommer til at hvile på et grundlag, som ikke efterfølgende kan kritiseres for at være ufuldstændigt. Konferencens sigte var derfor at få en uafhængig faglig vurdering af de fremlagte forundersøgelser og diskutere, om de udgør et fyldestgørende grundlag for en principbeslutning. Altså at høre vurderinger og synspunkter fra en række kloge folk, der ikke har været involveret i de omfattende forundersøgelser.

3 3 Det fremgik i øvrigt, at det havde været svært at finde nogen, men Transportrådet havde dog fået udpeget en række uafhængige eksperter, som inden for deres felt skulle give en uafhængig faglig vurdering af det fælles dansk-tyske undersøgelsesmateriale. Eksperterne var emnemæssigt inddelt i fire grupper: 1. Miljø 2. Trafikprognoser 3. Driftsøkonomi 4. Samfundsøkonomi Hovedpunkterne i eksperternes kritik Nedenfor skal redegøres for hovedpunkterne i kritikken på de fire emneområder, idet hovedvægten dog vil blive lagt på de samfundsøkonomiske områder, da det var på dette område, der var mest substans i kritikken. Indledningsvist skal det dog nævnes, at eksperterne selv gjorde opmærksom på, at der er godt håndværk i de dansk-tyske undersøgelsesrapporter, men at formålet med deres bemærkninger ikke var at gennemgå/rose det gode i rapporterne, men at påpege mangler, svagheder og uklarheder. 1.Miljø Der blev givet en lang, kritisk redegørelse vedr. miljøspørgsmålene, som ikke skal gengives her. Eksperternes hovedkonklusion var, at der reelt ikke er nogen miljøproblemer ved en fast Femer Bæltforbindelse set i forhold til fortsat færgefart. Tværtimod bliver der forbedringer på nogle områder: overordnet set vil det samlede CO-2-udslip ved en fast Femer Bælt-forbindelse blive mindre end ved fortsat færgefart. Skaderne på havmiljøet vil ikke blive større end ved fortsat færgefart. En af eksperterne bemærkede afslutningsvis, at han på baggrund af sine erfaringer med at overvåge gennemførelsen af Øresunds-forbindelsen havde svært ved at forestille sig, hvordan man med det foreliggende projekt overhovedet skulle bære sig ad for at forårsage miljøskader ved Femer Bælt.

4 4 2. Trafikprognoser Der blev her givet en lang, kritisk gennemgang af de valgte metoder og trafikmodeller. Denne, delvis meget tekniske debat, skal ikke gengives her. Eksperternes hovedkonklusion var imidlertid, at de officielle undersøgelser undervurderede trafikudviklingen, og at trafikken vedr. broprojektet ville blive større end anslået. Den største usikkerhedsfaktor med hensyn til den fremtidige trafikudvikling var skønnet over den økonomiske vækst. 3. Driftsøkonomi Der blev her redegjort for en række af de krav og betingelser, som skal fastlægges for det selskab, der skal bygge en eventuel fast forbindelse. En række af disse forhold er endnu ikke fastlagt, og kan heller ikke forventes at være det, inden en principbeslutning vedr. en fast forbindelse er truffet. Når dette er sket, vil de nærmere krav og betingelser kunne fastlægges, inden en egentlig lovbeslutning (anlægslov) træffes. Herunder skal det afgøres hvilken type selskab, man ønsker skal gennemføre projektet. (Der kan her være forskellige dansk-tyske ønsker). Projektet forudsættes finansieret via lån og i den forbindelse blev det fremhævet, at investorerne kan huske de store problemer med det engelsk-franske kanalselskab. Uanset selskabsmodel vedr. Femer Bælt-forbindelsen er det derfor af afgørende økonomisk betydning at få en statsgaranti vedr. låntagning (som det er tilfældet vedr. Storebælts- og Øresundsforbindelsen). Uden statsgaranti vil selskabet komme til at betale en meget høj risikopræmie vedr. sine lån. Men hvorfor betale en præmie for en risiko, man selv kontrollerer! Uden en statsgaranti bliver lånene så dyre, at de kan true økonomien i projektet. Tvinges selskabet af denne grund f.eks. til at stoppe på halvvejen, må de to lande, Danmark og Tyskland, realistisk set samle stumperne op og fuldende projektet.

5 5 Man kan ikke forestille sig, at den står en halv bro i Femer Bælt. Selvom der uden statslig lånegaranti formelt set ikke er nogen statsgaranti, "hænger" staterne alligevel på projektet. Omvendt vil en uformel statslig lånegaranti give så billige lån, at projektet fuldt ud kan brugerfinansieres, og at statsgarantien derfor ikke bliver udløst (som det skønnes at blive tilfældet for Storebælt og Øresund). Sammenfattende var der fra eksperterne ikke nogen egentlig kritik af undersøgelsesmaterialet, men snarere en præcisering af hvor vigtigt, det er at såvel organisering og finansiering tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde. 4. Samfundsøkonomi Det er på dette område den mest grundlæggende kritik af undersøgelsesmaterialet blev fremført. Det blev anført, at undersøgelsesmaterialet endnu ikke var tilstrækkeligt til en principbeslutning vedr. Femer Bælt-forbindelsen. Nedenfor skal gennemgås de enkelte kritikpunkter, idet AE's bemærkninger hertil samtidig anføres. Kritikpunkterne kan inddeles i to hovedgrupper: A. Forhold, som ikke er undersøgt, men som efter eksperternes mening burde undersøges. B. Kritik af selvundersøgelsesmaterialet. ad A) Forhold som ikke er undersøgt Trafikforbindelserne Det kritiseres, at man kun har undersøgt forskellige kombinationer af jernbane- og jernbanevejforbindelser, men ikke en vejforbindelse uden jernbane. Hvis man f.eks. kunne spare 10 mio.kr. i anlægsomkostninger, kunne disse midler anvendes til investeringer på andre områder, f.eks. jernbaneinvesteringer. Trafikministeren udtalte, at hun ikke ville betale for en sådan undersøgelse, idet regeringen under ingen omstændigheder kan gå ind for en Femer Bælt-forbindelse uden jernbane men andre må gerne gennemføre en sådan undersøgelse.

6 6 AE er helt enig i dette synspunkt. Dette ville være stærkt diskriminerende for jernbanetrafikken, hvis Femer Bælt-forbindelsen blev udført som en ren vejforbindelse. I øvrigt kan det få betydning for EUstøtten på op til 10 procent via det transeuropæiske netværk. Halvdelen af EU-midlerne skal bruges til jernbaneprojekter. Priser på overfart Det kritiseres, at man kun har undersøgt priser svarende til overfart med færge, men ikke "alle" andre priser, f.eks. priser tæt på nul. AE: Det er ikke korrekt, at man kun har undersøgt prisen svarende til færgepriserne. Man opererer med en noget højere betaling for brugerne af den faste Femer Bælt-forbindelse for at sikre, at den kan brugerfinansieres. En pris på nul eller tæt på nul forekommer ikke at være relevant at undersøge. Forbindelsen kan i så tilfælde ikke brugerfinansieres, jf. at Storebælt- og Øresundsforbindelsen brugerfinasieres. En endnu højere overfartspris end den forudsatte kunne muligvis give en større indtægt for broselskabet, men med færre rejsende. Femer Bælt-forbindelsen bygges imidlertid ikke for at opnå profitmaksimering for et broselskab, men udfra samfundsøkonomiske overvejelser. Hvem får fordelene: Danmark, Tyskland? Det kritiseres, at dette ikke er undersøgt. AE: Dette er korrekt (jf. dog nedenfor om de regional-økonomiske aspekter). Dette burde dog ikke hindre en principbeslutning vedr. et projekt, der brugerfinansieres. Ingen vurdering af fremtidig færgeteknologi Det kritiseres, at sammenligningsgrundlaget er dagens færgeteknologi. AE: Trafikministeriet oplyste, at man har undersøgt forholdene, og at situationen er den, at man allerede i dag anvender en moderne færgeteknologi, og at der ikke ventes yderligere afgørende forbedringer frem til år 2010.

7 7 Behov for optionsberegning Det kritiseres, at man ikke nærmere har analyseret problemerne vedr. trængsel og trængselsomkostninger. Hvis trafikken vokser mere end antaget, opstår der trængsel og dermed trængselsomkostninger ved. 3+1 løsningen. Trængsel opstår efter ca. 30 år ved f.eks. gennemsnitlig vækst i trafikken på 1,7 procent om året. Ved 4+2 løsningen er der "forsikret" mod trængsel. Derfor kan 4+2 løsningen vise sig ud fra en optionsbetragtning at være mest fordelagtig. Dette aspekt burde have været analyseret nærmere. AE: Er enig i betragtningen. AE har i øvrigt advaret imod en 3+1 løsning, især ud fra trafiksikkerhedsmæssige synspunkter. Indvendingerne knytter sig imidlertid udelukkende til 3+1 løsningen. Vælger man, som AE anbefaler, en 4+2 skråstagsbroløsning, er der ingen trængselsproblemer. De allerede gennemførte analyser viser i øvrigt, at en 4+2 skråstagsbro (fire vejbane + to jernbanespor) er rentabel og kun lidt dyrere end en 3+1 løsning. ad B) Kritik af analyserne Valg af diskonteringsrate Det kritiseres, at man har valgt en real diskonteringsrate på kun 3 procent. AE: Der er også gennemført beregninger, hvor man udregner den samfundsøkonomiske rentabilitet. For skråstagsbroen er den realt beregnet til 5,9 procent ved fuld udbygning af landanlæg og 6,5 procent ved en kun delvis udbygning af landanlæg. Rejseomkostninger (værdi af rejsetid) Det kritiseres, at værdien af rejsetid er sat (for) højt. AE: Værdisætningen af rejsetid er sket ud fra en omfattende trafikundersøgelser vedr. Femer Bæltforbindelsen, der viser en væsentlig højere tidsværdi end for befolkningen som gennemsnit.

8 8 Der er imidlertid også gennemført beregninger med en tidsværdi svarende til gennemsnittet for befolkningen som helhed. I så tilfælde er skråstagsbroen fortsat samfundsøkonomisk rentabel. Betalingsvilje for brooplevelsen Det kritiseres, at man ikke har analyseret, om der skulle være større betalingsvilje for en bro end for en tunnel. AE: ud fra en samlet afvejning er en skråstagsbro den bedste løsning. 3+1 tunnelforbindelserne er bl.a. udfra trafiksikkerhedsmæssige synspunkter uhensigtsmæssige og 4+2 tunnelløsningerne er alt for dyre. Derfor er der ikke behov for flere analyser af ovennævnte art, jf. i øvrigt bemærkning vedr. overfartsprisen. Værdisætning af miljøeffekter Det kritiseres, at CO-2-emissionen er sat alt for højt til 700 kr./tons. AE: problemstillingen afspejler, at den samlede CO-2-emission reduceres ved en fast forbindelse, og at dette forhold indgår i beregningerne. Selve værdisætningen afspejler, at det er et dansk-tysk undersøgelsesprojekt, og at værdisætningen af CO-2-emissionen er klart højere i Tyskland end i Danmark. Værdisætning af trafikuheld Det kritiseres, at det øgede antal trafikuheld m.v., der følger af den øgede trafik med en fast forbindelse, er sat for lavt. AE Det har været svært at finde nogle objektivt rigtige tal, men synspunktet kan ikke afvises, selvom skønnet over tallene i forhold til Femer Bælt-projektets omfang er beskedent. I øvrigt må opgaven være gennem trafikpolitiske foranstaltninger og styrkelse af den kollektive trafik at nedbringe antallet af uheld mest muligt.

9 9 Regionaløkonomiske aspekter Det anføres, at undersøgelsesmaterialet indeholder vurderinger af de regionale konsekvenser af en fast forbindelse. Analysen viser, at konsekvenserne er usikre, men små. Eksperterne er enige i disse vurderinger og anbefaler derfor, at de regionale aspekter ikke får nogen fremtrædende plads i overvejelserne. AE: Det konstateres, at der på dette område ikke anføres nogen egentlig kritik eller argument for en udsættelse af en principbeslutning. I øvrigt må udbygning af infrastrukturen med en fast forbindelse give muligheder for regionen, som ellers ikke ville være til stede. Makroøkonomiske aspekter Det kritiseres, at man ikke har anlyseret disse aspekter tilstrækkeligt, f.eks. fortrængning af andre (bedre) investeringer. AE: Dette ligger i udkanten af undersøgelsernes formål og må gennemføres som led i den almindelige økonmisk-politiske debat og analyse. Det er f.eks. vanskeligt objektivt at angive hvilke andre investeringer eller sammensætning heraf, der er et relevant alternativ. Sammenfattende vedr. kritikken af den samfundsøkonomiske analyse mener AE, at de ekstra undersøgelser, der ønskes vedr. løsningsmuligheder, er politisk fravalgte eller ikke relevante, mens kritikken af selve analysen i de fleste tilfælde blot efterlyser beregninger, der rent faktisk er gennemført. Spørgsmålet om værdisætning af forskellige forhold kan diskuteres, men vil ikke ændre afgørende på beregningernes hovedresultat. Andre kritikpunkter på konferencen Udover ekspertgruppernes bemærkninger blev der på Trafikministeriets konference fremført andre kritiske synspunkter, hvoraf nogle enkelte skal anføres her: Påstand: Femer Bælt-forbindelsen vil undergrave Storebæltsforbindelsen økonomi.

10 10 AE: De foreløbige undersøgelser, der er gennemført, viser, at Storebæltsforbindelsen kun mister nogle få procent af trafikken, når Femer Bælt-forbindelsen åbner. I øvrigt sker dette først (tidligst) i år Hertil kommer, at Øresundsforbindelsens trafikgrundlag forbedres med en Femer Bæltforbindelse, således at økonomien i de to øvrige broforbindelser sammenlagt påvirkes positivt, om end kun beskedent. Påstand: Efter Berlinmurens fald er en Femer Bælt-forbindelse ikke længere aktuel. AE: Denne betragtning er kun relevant i det omfang, den påvirker trafikudviklingen af Femer Bæltforbindelsen i negativ retning, så den ikke er samfundsøkonomisk rentabel og/eller ikke kan brugerfinansieres. Ifølge det foreliggende undersøgelsesmateriale er dette ikke tilfældet. Påstand: Den opsamlede viden fra Storebælt- og Øresundsforbindelsen har ingen samfundsmæssig betydning, men vil blot sikre de involverede konsortier en ekstra fortjeneste. Det er derfor ingen begrundelse for at træffe en hurtig beslutning. AE: Erfaringer viser, at der ofte opstår problemer/ekstra omkostning ved nye typer af projekter og at disse omkostninger ikke blot bæres af bygekonsortiet, men at samfundet også kommer til at bære sin del heraf. Derfor vigtigt at udnytte den ekspertise, der er samlet med Storebælt og Øresund, før den forsvinder. Sammenfatning: godt beslutningsgrundlag, men altid usikkerhed Af de uafhængige eksperters indlæg fremgik, at der ikke er nogen miljøproblemer vedr. en fast Femer Bælt-forbindelse. Tværtimod reduceres CO-2-emissionen. Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet. På det samfundsøkonomiske område er de ønskede ekspertundersøgelser, f.eks. en ren vejforbindelse, ikke politisk relevant, når man ud fra overordnede trafik-, energi- og milljøpolitiske målsætninger har besluttet sig for en kombineret forbindelse. Den øvrige kritik efterlyser i de fleste tilfælde undersøgelser, som allerede er gennemført i det meget omfattende materiale, der ligger til grund for de udsendte rapporter.

11 11 Der foreligger således et omfattende materiale, som giver et godt beslutningsgrundlag. Dette betyder ikke, at der ikke er nogen usikkerhed knyttet til et så stort infrastrukturprojekt. Der vil således altid være usikkerhed knyttet til skønnene over den fremtidige økonomiske vækst og i sammenhæng hermed trafikudviklingen. Endvidere vil der være usikkerhed, hvad angår rente og prisstigning og heraf følgende realrente. Denne usikkerhed vil imidlertid også eksistere om 2, 5 eller 10 år. Også til den tid vil der være formentlig lige så stor usikkerhed om den fremtidige økonomiske udvikling samt usikkerhed vedr. priser og rente, når man skal skønne år ud i fremtiden. Derfor er denne usikkerhed ikke noget argument for at udsætte en principbeslutning vedr. en fast Femer Bælt-forbindelse. Tværtimod mener AE, at der er et vigtigt argument for at træffe en hurtig principbeslutning, nemlig at udnytte den ekspertise, der er opsamlet på Storebælt og Øresund, før den forsvinder. Det er ofte ved nye typer af infrastrukturprojekter, der opstår problemer. Erfaringerne fra de tidligere store broprojekter viser, at samlet set forløb Øresundsprojektet bedre end Storebælt, både hvad angår byggeomkostninger og byggeperiodens længde. Ved Øresundsprojektet kunne man trække på erfaringerne fra Storebælt. Ved bygningen af en fast Femer Bælt-forbindelse er man endnu en erfaring rigere.

De foreliggende rapporter, der er resultat af et omfattende undersøgelsesarbejde, viser, at disse forudsætninger

De foreliggende rapporter, der er resultat af et omfattende undersøgelsesarbejde, viser, at disse forudsætninger i:\december 99\femer-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 20. december 1999 RESUMÈ GOD ØKONOMI I FEMER BÆLT-FORBINDELSEN Den senest foreliggende rapport fra Trafikministeriet vedr. en

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN i:\jan-feb-2001\trafik-02-01.doc RESUMÉ Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 12.- februar 2001 SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN Nu godt et halvt år efter Øresundsbroens åbning har der rejst

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE

ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE 9. oktober 2007 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE Resumé: Både ud fra miljøhensyn, finansielle forhold og en samfundsøkonomisk

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Udarbejdet af Femern Bælt A/S. for. Transportministeriet. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Udarbejdet af Femern Bælt A/S. for. Transportministeriet. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Udarbejdet af Femern Bælt A/S for Transportministeriet Finansiel analyse September 2008 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse September 2008 Transportministeriet

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Analyser for 80 mio. kroner er det godt nok? Generel artikel om dagens debat 5

Analyser for 80 mio. kroner er det godt nok? Generel artikel om dagens debat 5 Forord Transportrådet og Trafikministeriet holdt den 13. januar 2000 en konference om beslutningsgrundlaget for en fast forbindelse over Femer Bælt. Regeringen ventes inden sommeren 2000 at træffe en principbeslutning

Læs mere

Analyse 23. oktober 2013

Analyse 23. oktober 2013 23. oktober 2013. Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet Af Jens Hauch Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Transportministeriet 1 Indledning, baggrund og konklusion Forfattere: Kristian Kolstrup og Thomas Odgaard Dato: 27.03.2015

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE Overordnede betragtninger Formålet med dette kapitel er i en kort og oversigtlig form at præsentere nogle overordnede sammenhænge i relation til faste forbindelser generelt og nogle centrale erfaringer

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Fehmarn Belt. Issues of Acountability

Fehmarn Belt. Issues of Acountability Startside Fehmarn Belt. Issues of Acountability Spørgsmål om ansvarlighed - erfaringer og anbefalinger vedrørende vurderingen af en fast forbindelse over Femer Belt Copyright Transportrådet, København

Læs mere

Et risikabelt projekt

Et risikabelt projekt 1 Det danske Transportrådet, som er nedsat af Folketinget blandt andet med henblik på at bidrage til et bedre grundlag for dansk transportpolitik, nedsatte i 1994 et panel, som i perioden 1994-95 gennemførte

Læs mere

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk Fast HH forbindelse Sund og Bælt modellen stats eller markedstilgang? Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk 1 Spørgsmål Kan en fast HH forbindelse bruger finansieres? Med en

Læs mere

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den faste forbindelse under Femern Bælt Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den korteste vej mellem Nordeuropa og Skandinavien En del af det europæiske transportnetværk Den faste forbindelse

Læs mere

NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring

NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Udkast NOTAT DEPARTEMENTET [Navn] Dato 17. maj 2011 J. nr. Center for Veje og Broer Karsten Kirk Larsen Telefon 33 92 38 95 kkl@trm.dk Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2 1. Baggrund

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004 Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten Jens Andersen Fire nøgleord Ny Sammenhæng Trafikkøb Planlægning Indlægget har to dele Den aktuelle jernbanestrukturændring

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Stigende opbakning til Femern Tunnel

Stigende opbakning til Femern Tunnel Nyhedsbrev nr. 36 maj 2014 Indhold Stigende opbakning til Femern Tunnel 1 Økonomien i Femern Bælt tunnelen er sund 3 Virksomheder i Slesvig- Holsten klar til at blive underentreprenører på Femern tunnel

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT

EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT 5. oktober 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT Resumé: I sin Hvidbog om EU's transportpolitik frem til 2010 lægger EUkommissionen op til et afgørende skifte.

Læs mere

Ekspertkonference om Femer Bælt forbindelsen d. 13/1 2000

Ekspertkonference om Femer Bælt forbindelsen d. 13/1 2000 Startside Forrige Næste Ekspertkonference om Femer Bælt forbindelsen d. 13/1 2000 Copyright Transportrådet m.fl. Analyser for 80 mio. kroner er det godt nok? Generel artikel om dagens debat Åben debat

Læs mere

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser Deloitte Financial Advisory Services A/S CVR-nr. 25 84 91 4 Weidekampsgade 6 Postboks 16 9 København C Notat Telefon 36 1 2 3 Telefax 36 1 2 4 www.deloitte.dk Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Forsyningssikkerhed i cost-benefit analyser

Forsyningssikkerhed i cost-benefit analyser Forsyningssikkerhed i cost-benefit analyser Et forsøg på at inddrage forsyningssikkerhed på olie i cost benefitanalyser for transportsektoren Thomas C. Jensen, DTU Transport Flemming Møller, DMU Introduktion

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål Egedal Kommune Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus 1. Baggrund og formål Nærværende notat gengiver resultaterne af de følsomhedsberegninger, der er gennemført som led i beskrivelsen

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 1. Baggrund Femern A/S har i april 2012 udarbejdet en revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet, som tager højde for de udfordringer, der er

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

TRAFIKSTØJ HVOR MEGET STØJER DET I DANMARK?

TRAFIKSTØJ HVOR MEGET STØJER DET I DANMARK? TRAFIKSTØJ HVOR MEGET STØJER DET I DANMARK? Allan Jensen, afdelingsleder, Rambøll Tlf. 51615812 aaj@ramboll.dk LYDEN AF TRAFIK Kontakten mellem dæk og vejbane Hastigheden Antallet af køretøjer En lastvogn

Læs mere

FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG

FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG 31. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG De to overordnede pejlemærker for fastlæggelsen af finanspolitikken er finanseffekten dvs. aktivitetsvirkningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Femern og fremtiden. Indhold

Femern og fremtiden. Indhold Femern og fremtiden Oplæg og diskussion fra konferencen 23. maj 1995 om inddragelse af offentlighed og borgere i beslutningsprocesen Redigeret båndudskrift af oplæg og diskussion. Projektledelse i Teknologirådets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Statusnotat vedrørende Fyn-Als-forbindelsen

Statusnotat vedrørende Fyn-Als-forbindelsen Statusnotat vedrørende Fyn-Als-forbindelsen Overblik over beslutninger og aktiviteter siden 2011 COWIs screeningrapport i 2011 samfundsøkonomisk rentabel forbindelse, men med behov for offentlige tilskud

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Bro kan give bagslag

Bro kan give bagslag Bro kan give bagslag En Kattegatforbindelse kan blive til fordel for hovedstadsområdet, mens Østjylland kan miste arbejdspladser, lyder advarslen fra flere eksperter. Dette er indledningen til en artikelserie

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Analyse om infrastrukturprojekter fra Kraka I en ny analyse 1 har Kraka lavet en gennemgang af det samfundsøkonomiske afkast af en række større infrastrukturprojekter.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om løntilskudsordningen (beretning nr. 12/04) 3. august 2007 RN A103/07 1. I mit notat af 28. juni 2005 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Baggrund På baggrund af nye retningslinjer for VVM-arbejdet har transportministeren i brev af 16. marts 2011 anmodet Femern A/S om at indarbejde

Læs mere

PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER

PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER HOVEDPUNKTER Noget om statsvejnettet i Danmark Noget om perspektiv/omverdens analyse Problemstillinger

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Konsolideret anlægsoverslag

Konsolideret anlægsoverslag 1. november 2010 Konsolideret anlægsoverslag 1. Baggrund Dette notat sammenligner de to anlægsoverslag for henholdsvis en skråstagsbroløsning og en sænketunnelløsning, samt præsenterer rentabilitetsberegninger

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Femern tilbageviser påstande i debatbog

Femern tilbageviser påstande i debatbog Nyhedsbrev nr. 39 August 2014 Indhold Debatbog om Femernprojektet 1 Banedanmark tager hul på Femern-jernbane 13 Fokus på Femern-tunnelens muligheder 13 Positive takter for fragttrafikken 15 Besøg femern.dk

Læs mere

Hovedstadsområdets Trafikselskab

Hovedstadsområdets Trafikselskab Hovedstadsområdets Trafikselskab Per Homann Jespersen/26. oktober 2012 - En alternativ organisering af den kollektive trafik øst for Storebælt Dette oplæg er et indspil til Trængselskommissionens arbejde

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Otto Anker Nielsen Professor Leder af Transport DTU Afdelingsleder for Transportmodeller Otto Anker Nielsen Overblik Hvorfor en langsigtet strategi? Seneste

Læs mere