Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012"

Transkript

1 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: og Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Telefon Telefax Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Direkte telefon Dato 10. januar 2012 j./sagsnr. 11/23425 En ny start for varmeforbrugerne i Ørslev-Terslev Faxe Kommune ønsker hermed at indlede en dialog med Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg om de helt uholdbare og uacceptable forhold, som de af kommunens borgere, der er tilsluttet Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk lever under, og hvor de er tvunget til at betale varmepriser, som ligger på omkring kr. årligt - mere end det dobbelte af landsgennemsnittet 1. Faxe Kommune foreslår derfor en skrotningsordning for Kraftvarmeværket i Terslev. Alternativt foreslår kommunen en hel eller delvis afgiftsfritagelse for forbrugerne. Det er Faxe Kommunes vurdering, at der er brug for en statslig involvering for at løse dette samfundsmæssige problem, som vedrører en lille gruppe borgere, der må leve med konsekvenserne af en fejlinvestering, som havde til formål at sikre en bred anvendelse af naturgas, men hvor udviklingen siden har vist, at strategien var helt forkert. Problemerne for varmeforbrugerne i Ørslev-Terslev og de øvrige barmarksværker med ekstremt høje varmepriser udgør således i dag reelt en udfordring for hele den statslige energipolitik og for den fremtidige opbakning til og udbredelse af fjernvarme som en grundlæggende god, billig og klimavenlig form for opvarmning. Det er i den forbindelse værd at bemærke, de 30 værker i landet med de absolut højeste varmepriser tilsammen har mindre end kunder - ud af i alt mere end 1,6 mio. danske fjernvarmekunder. De økonomiske tiltag, : kr årligt pr. enfamiliehus mod kr. årligt i 2008, iflg. Energitilsynets prisstatistik. Til sammenligning er landsgennemsnittet på kr , iflg. Dansk Fjernvarme. 1

2 der ville skulle løftes for at afhjælpe de strukturelle udfordringer for disse 30 værker, vil i alle tilfælde være af meget begrænset størrelse set i lyset af udgifterne til den samlede energipolitik. Negativ effekt på lokalsamfundet Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk er opført i 1997 og var oprindeligt et Amba ejet af forbrugerne i Terslev og Ørslev. Fjernvarmeværket blev opført på et tidspunkt, hvor staten anbefalede opførelse af kraftvarmeværker for at udnytte naturgassen til varmeformål og samtidig producere elektricitet. Forbrugerne var således fra statens side stillet i udsigt, at tilslutning til kraftvarmeværket var en økonomisk fordel. Man kan nu konstatere, at stigende gaspriser og faldende el-priser har gjort kraftvarmeværket til et ekstremt dyrt bekendtskab for forbrugerne. Årsagerne til kraftvarmeværkets høje prisniveau skal findes i den optimistiske vurdering af prisudviklingen på gas og el ved etableringen, det høje varmetab i ledningsnetværket (op til 45 pct.) som følge af et utilstrækkeligt kundegrundlag og værkets relativt store anlægsgæld. Disse faktorer medfører samlet set, at økonomien i værket ikke kan rettes op på det nuværende kundegrundlag og med de nuværende afgifter på værkets produktion. Dette gør efter Faxe Kommunes vurdering et statsligt indgreb nødvendigt, da vi her taler om et samfundsmæssigt problem, som ikke kan isoleres til nogle få borgere, som er kommet i klemme. De stigende varmepriser er medvirkende til at gøre mange af husene i området direkte usælgelige. Da ejendomspriserne i området samtidig er faldet betragteligt, har beboerne hverken mulighed for at optage lån til at betale udtrædelsesgebyret eller etablere individuel varmeforsyning. Dette gælder både beboere, der er omfattet af tilslutningspligten via lokalplanen, og de der ikke er omfattet af denne forpligtelse. Samlet set har den nuværende situation - og den manglende udsigt til forbedring en meget stor negativ betydning for lokalsamfundet. En del af de tilsluttede forbrugere har søgt at løse deres egen situation ved at investere i brændeovne m.v. Således aftager de nu kun en beskeden mængde varme fra værket. Dette er medvirkende til at forøge det i forvejen meget store varmetab i ledningsnetværket, og resulterer i yderligere stigninger i varmepriserne for de tilbageværende forbrugere. Faxe Kommune har forgæves søgt at løse problemstillingen. Senest i 2010 har kommunen nedsat et udvalg, bestående af lokalpolitikere og forbrugere, der har til formål at undersøge forskellige muligheder for at finde en varig løsning på problemerne med høje varmepriser. Udvalget har bl.a. undersøgt, om det kommunalt ejede forsyningsselskab, Faxe Forsyning kan levere varmen billigere, hvis selskabet overtog værket fra E.ON. Desuden er det undersøgt, om kommunen kan kræve værket nedlagt. Senest har E.ON ladet udarbejde en rapport til udvalget, som bl.a. dokumenterer, at fjernvarmen i Ørslev-Terslev ikke er eller kan blive det 2

3 billigste alternativ til fjernvarmen uanset hvilke andre brændselsformer, der investeres i. Trods de mange løsningsforslag og forslag på samarbejde med såvel det kommunalt ejede forsyningsselskab, Faxe Forsyning, lokale landmænd og Haslev Fjernvarmeværk, har der således ikke vist sig en brugbar lokalt funderet løsning for Ørslev-Terslev. Ingen af de lokalt funderede løsninger, der har været drøftet vil kunne resultere i væsentligt lavere varmepriser end tilfældet er i dag. Faxe Kommune ønsker på denne baggrund at fremsætte nogle forslag til statslig involvering, som vil kunne sikre en varig og fornuftig løsning på situationen for varmeforbrugerne tilsluttet Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. Samtidig kan indgrebet være et foregangsprojekt for de i alt 30 værker i Danmark, hvis varmepriser ligger markant over landsgennemsnittet. Faxe Kommune er bl.a. blevet ansporet hertil af regeringens energiudspil, hvor der konkret foreslås en målrettet rådgivning og øget fleksibilitet i brændselsvalg for de op til 30 fjernvarmeværker med de højeste varmepriser. Samtidig er Faxe Kommune vidende om, at løsningsmodeller for de dyreste barmarksværker konkret er til drøftelse blandt Folketingets partier i forbindelse med de igangværende energiforhandlinger. Forslag til løsninger af problemet for varmeforbrugerne i Ørslev-Terslev A) Skrotningsordning Kraftvarmeværket skrottes individuelle VE-løsninger for borgerne Faxe Kommunes primære forslag er en skrotningsordning, da hverken Faxe Kommune eller forbrugerne vurderer, at en løsning baseret på det eksisterende værk er mulig. Faxe Kommune vurderer, at en skrotningsordning med beskedne økonomiske konsekvenser vil kunne løse problemet for de få, hårdt trængte borgere, som denne beklagelige situation berører. Faxe Kommune er af den grundlæggende opfattelse, at værket i Ørslev-Terslev er født med en række indbyggede problemer, som i dag afspejler sig i de ekstremt høje varmepriser, og at det i realiteten aldrig skulle have været bygget. En løsning på varmepriserne, som tager udgangspunkt i det eksisterende værk, vil kræve betydelige særregler og/eller øremærkede støttemidler. Derfor kunne meget tale for, at værket skrottes og der startes forfra med nye, bæredygtige energiløsninger for de eksisterende varmeforbrugere. Udgifterne hertil kan forventes at overstige 15 mio. for værket samt indebære massive investeringer for borgerne. Udgifterne på værket kan finansieres via en skrotningsordning fra statslig side i 3

4 erkendelse af, at det oprindelig var på statens initiativ, at værket blev etableret med sine indbyggede svagheder. Uden en sådan ordning, kan det ikke forventes at ejeren E.ON vil nedlægge værket. Udgifter til borgernes individuelle VE-løsninger vil afhænge af, hvilke støtteordninger staten vil iværksætte i forbindelse med den kommende energiaftale. Endvidere anbefales en finansieringsordning med billige lån til de berørte til køb af klimavenlige VE-løsninger. En skrotningsordning for værket vil således skulle finansiere den resterende gæld i værket, nedrivning af værket, samt bidrage til at borgerne kan investere i individuelle varmeløsninger. Konkrete forslag Skrotningsordning til afvikling af værkets gæld og nedrivning af værket Særlig støtteordning til individuelle VE-løsninger for berørte borgere B) Afgiftsfritagelse, hel eller delvis Den store del af varmeprisen, som udgør afgifter til staten, bortfalder helt eller delvist Såfremt en skrotningsordning ikke er gennemførlig, er afgiftsfritagelse en alternativ løsning. Varmeproduktionen i kraftvarmeværker som Ørslev-Terslev og forbruget af varmen er pålagt en række forskellige statslige afgifter, der samlet set har en stor indvirkning til den endelige varmepris for forbrugerne. Varmekunderne i Ørslev-Terslev betaler således i dag op til kr. om året i afgift til staten. Jf. formuleringen i Vores energi, som er citeret ovenfor, er Faxe Kommune vidende om, at Folketingets partier p.t. drøfter muligheden for at indføre frit brændselsvalg for de 30 dyreste barmarksværker. Dette vil muliggøre en omstilling til en form for vedvarende energi f.eks. træflis eller træpiller som i dag er fritaget for afgift. Men en sådan omstilling kan ikke gennemføres uden betydelige nyinvesteringer i værket formentlig vil det nødvendiggøre opførelse af en helt ny kedel i tilknytning til det eksisterende varmeværk. Dette vil resultere i en markant forøgelse af værkets gæld formentlig i størrelsesordnen mio. kr. Denne gæld skal der afdrages på, og besparelsen for varmeforbrugerne vil dermed blive reduceret ganske betydeligt, og de ekstremt høje varmepriser vil derfor fortsat bestå måske med en lille reduktion, men slet ikke 4

5 med et beløb, som bringer prisen bare i nærheden af landsgennemsnittet. Frit brændselsvalg kan derfor ikke forventes at løse problemet med de høje priser for varmekunderne i Ørslev-Terslev på hverken kort eller mellemlangt sigt. Et alternativ til forslaget om fleksibelt brændselsvalg kunne imidlertid være at fritage værket helt eller delvist for de nuværende afgifter på naturgas. Derved opnås konkrete besparelser for forbrugerne - uden at ændre på statens afgiftsprovenu i forhold til omstilling til afgiftsfri brændsel. Med andre ord vil provenuet for staten være det samme, men forbrugerne vil undgå at øge deres kollektive gæld i værket markant. Konkret kunne der være tale om en målrettet afgiftsfritagelse for Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk - og andre værker i tilsvarende situation - eller indførelse af et afgiftsloft for varmekunder tilknyttet de dyreste barmarksværker. En variant heraf kunne være en regelændring, således at forbrugerne fremover alene skal betale afgifter for den varme de hver især forbruger - og ikke for den varme der ikke forbruges, men går tabt i distributionsnettet. Dette vil have en væsentlig betydning for et værk som Ørslev-Terslev, da distributionsnettet har et varmetab på ca. 45 pct. Konkrete forslag Målrettet afgiftsfritagelse for værket i Ørslev-Terslev Indførelse af et afgiftsloft for de dyreste barmarksværker Nyt afgiftssystem, hvor forbrugerne alene betaler afgift af den varme de får leveret og ikke den varme der produceres Det er Faxe Kommunes forhåbning, at vi med dette bidrag vil have øget forståelsen for det samfundsmæssige behov for at finde en løsning for varmeforbrugerne tilknyttet værket i Ørslev-Terslev såvel som de øvrige varmeforbrugere andre steder i landet, som står i en tilsvarende situation. Vi ser frem til en dialog med udvalget om disse spørgsmål og de idéer, vi har fremlagt. Venlig hilsen Knud Erik Hansen Borgmester Ole Møller Kommunaldirektør 5

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt N O T AT 20. marts 2015 J.nr. 2008/2015-0018 / 2015-972 Ref. RVN Center for Forsyning Høringsnotat vedr. udkast til forslag til ændring

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 1. maj 2015 CEL/KBJ Vedr.: Udredning vedr. aftale om ny vandsektorlov DANVA giver med dette notat sine medlemmer en foreløbig udredning

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 INDLEDNING Energibesparelser ses af en stadigt stigende kreds af aktører inklusiv Det Internationale Energiagentur som det billigste virkemiddel

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere