KOMMUNALT FORFALD FOR MILLIARDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALT FORFALD FOR MILLIARDER"

Transkript

1 BREV NR. 1/2005 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri KOMMUNALT FORFALD FOR MILLIARDER Af Lars Høier, konsulent i Dansk Byggeri Regningen for vedligeholdelse af skoler, plejehjem og andre kommunale bygninger vil stige fra 1,8 mia. kr. i 2006 til 3,4 mia. kr. i 2009, hvis ikke kommunerne øger deres budgetter til vedligeholdelse af bygningerne. Det viser en ny analyse fra COWI. Fugtskade i dag. Skimmelsvamp i morgen. Gennemrådnet træværk i overmorgen. Eksemplet er fortegnet, men det illustrerer, hvad der kan ske, hvis en skade ikke udbedres, og en bygning ikke vedligeholdes. Hvis ikke kommunerne vedligeholder skoler, plejehjem og andre kommunale bygninger i år, kommer rykkeren næste år med renter og renters renter. Fænomenet kaldes vedligeholdelsesefterslæb, og det kan blive dyrt for kommunerne. Helt kontant vil regningen for genopretning af nedslidte kommunale bygninger vokse fra 1,8 mia. kr. i 2006 til 3,4 mia. kr. i 2009, hvis ikke kommunerne øger deres budgetter til vedligeholdelse af bygningerne. Dertil kommer det løbende behov for vedligeholdelse, der samlet set vil bringe regningen op på 5,7 mia. kr. i Det viser en analyse, som det rådgivende ingeniørfirma COWI har foretaget for Dansk Byggeri. Og så er der ikke taget højde for de følgeskader og den forværringsfaktor, der risikerer at øge regningen endnu mere. Udvikling i efterslæb ved uændret budgetniveau (2005) Kr Kilde: COWI Vi skubber regningen for manglende vedligehold foran os Eksemplet fra Odense Kommune Fra 1992 til 2002 blev vedligeholdelsen af skolebygningerne i Odense Kommune styret decentralt; skolerne kunne således selv disponere over midlerne til vedligeholdelse af bygningerne. Men i samme periode oparbejdede skolerne et efterslæb på vedligeholdelsen på 30 mio. kr. Derfor blev 40 pct. af vedligeholdelsesbudgetterne lagt tilbage i kommunens centrale vedligeholdelsesafdeling i I dag har kommunen intet vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale ejendomme, hvis man ser bort fra skoleområdet, hvor efterslæbet endnu ikke er indhentet. - Hvis man vil opretholde det centralt styrede vedligehold, som jeg mener er det eneste rigtige for en kommune med så store værdier som Odense, så ser jeg lyst på vedligeholdelsestilstanden for vores bygninger, siger lederen af Odense Kommunes vedligeholdelsesafdeling, John Douglas. Det viser analysen Det er dog langt fra alle kommuner, som har fået styr på vedligeholdelsesefterslæbet. På grundlag af data fra en udsnitsprøve på 12 kommuner samt arealoplysninger fra BBR har COWI estimeret det samlede efterslæb på landsplan. KAPLØB OM FLERE OG BEDRE BOLIGER Der bygges boliger som aldrig før i København, og der er fortsat mange byggemuligheder. Men for hver gang der bygges 10 nye boliger, nedlægges der 7 boliger andre steder i kommunen. Det gør det til en svær opgave at skaffe boliger til alle. Dertil kommer, at det typisk tager fem år fra byggemuligheder lokaliseres til bygningerne opføres. Det er en relativ kort planlægningsfase i forhold til andre internationale storbyer, men det betyder, at politikerne må tænke langsigtet. Side 5 BEGRÆNSET EFFEKT AF UDBUDSCHOK Priserne på sommerhuse er steget voldsomt i næsten hele landet. Nu åbner et Landsplansdirektiv mulighed for udstykning af nye sommerhusgrunde i udvalgte kommuner. Det vil dog ikke, som vurderet af flere analytikere, føre til kraftige prisfald generelt. Prisdannelse på sommerhus er nemlig først og fremmest forbundet med herlighedsværdier og et politisk ønske om at skåne natur og miljø i landet mod den belastning sommerhusområderne giver. Side 7

2 Kommunalt forfald for milliarder Der er således ikke tale om en komplet kortlægning, men om en sandsynliggørelse af vedligeholdelsesefterslæbets omfang. På det grundlag konkluderer COWI, at: Vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale bygninger er på ca. 1,8 mia. kr. i 2006 Vedligeholdelsesefterslæbet vil vokse til ca. 3,4 mia. kr. i 2009, hvis kommunerne fastholder deres budgetter til bygningsvedligeholdelse på 2005-niveau. Det svarer til en stigning på 29 kr. pr. m 2 eller over 850 mio. kr. om året. Så teoretisk set ville en kommune som Odense - hvis den ikke havde fået kontrol over vedligeholdelsesefterslæbet - øge efterslæbet på sine m 2 bygninger med 23,6 mio. kr. om året. COWI vurderer imidlertid, at vedligeholdelsesefterslæbet kan være noget større end det, som fremkommer i analysen. Det skyldes, at: 1. Analyseresultatet er udtryk for et øjebliksbillede, dvs. det som man på nuværende tidspunkt kan se, hvis man kigger et par år frem i tiden. Der er således ikke indregnet en forværringsfaktor, og der er ikke indregnet udgifter til de følgeskader, som måtte opstå som konsekvens af mangelfuld og udskudt vedligeholdelse. 2. Hovedparten af de kommuner, som indgår i udsnitsprøven, og som danner grundlag for estimeringen af efterslæbet på landsplan, har et edb-baseret vedligeholdelsessystem. De må derfor formodes at have større fokus på bygningsvedligeholdelse end de kommuner, som ikke anvender systematisk vedligeholdelse. 3. Københavns Kommune indgår ikke i udsnitsprøven men har et markant vedligeholdelsesefterslæb på skoler og idrætsanlæg. Rettidig vedligeholdelse i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune er ligesom Odense blevet meget opmærksomme på rettidigt vedligehold. I en årrække var der i Gladsaxe Kommune sat for få penge af til vedligeholdelse med nedslidning af kommunens skoler og idrætsanlæg til følge. I slutningen af 1990 erne fik forvaltningen overbevist politikerne om, at der var behov for at øge bevillingerne til vedligehold med 50 pct. Det betyder, at man i dag er nået langt med hensyn til at indhente vedligeholdelsesefterslæbet, og på skoleområdet er man halvvejs. Det er sket trods en vis decentralisering af vedligeholdelsesfunktionen. Bygningschef Jens Førby i Gladsaxe Kommune forklarer: - Vi får mange penge stillet til rådighed til bygningsvedligeholdelse, og vi styrer den planlagte del fra centralt hold. Men institutionerne skal engageres i og tage et ansvar for FAKTA Definition af vedligeholdelsesefterslæb Efterslæb er forskellen mellem behov og budget. Vedligeholdelsesefterslæb er forskellen mellem de forventelige udgifter til at vedligeholde bygningerne på middelstands niveau - og budgettet, der faktisk er afsat til vedligeholdelse. Vedligeholdelsesbehov omfatter afhjælpende vedligehold (reparationer), forebyggende vedligehold og oprettende vedligehold (f.eks. renoveringer). Fordyrende følgeskader er skader, der kan opstå som konsekvens af, at vedligehold udskydes i ét eller flere år. Som navnet antyder, kan følgeskader gøre det dyrere at udbedre skaden. Når COWI anslår, at vedligeholdelsesefterslæbet vil stige til 3,4 mia. i 2009, er der ikke taget højde for fordyrende følgeskader. I beløbet er heller ikke indregnet forværringsfaktoren, som betyder, at en oprindelig skade forværres p.g.a. manglende vedligehold. Kilder: COWI: Analyserapport af vedligeholdelsesefterslæbet i Danmark Dansk Byggeri bygningerne, og derfor er den daglige og den akutte vedligeholdelse deres ansvar. Derudover nævner både John Douglas i Odense Kommune og Jens Førbyi Gladsaxe Kommune, atdeter vigtigtatkunne synliggøre vedligeholdelsesefterslæbet og ikke mindst effekten af vedligeholdelsesbudgetterne overfor de politikere, som skal bevilge pengene. Politisk bevågenhed - Vi har vedligeholdelsesplaner på en stor del af vores ejendomme, og de planer genererer budgetter i en 12-årig periode. Planerne udarbejdes ud fra et objektivt syn. Budgetterne tilpasses den vedligeholdelsestilstand, som vedligeholdelsesplanerne udtrykker, forklarer John Douglas, og fortsætter: - Vores område er nok ikke det, der har størst politisk bevågenhed, og det er sjældent, at vi snakker med politikere, men ud fra det aflagte regnskab kan det ses, hvad bevillingerne anvendes til. Og med vedligeholdelsesplaner gøres behovet mere overskueligt og synligt. Hvis efterslæbet skal indhentes Set over perioden ligger kommunernes samlede vedligeholdelsesbudget ca. 9 kr./m 2 under det gennemsnitlige normtal for middel vedligeholdsstand. 2 barometer 1/2005

3 BREV 1/2005 Vedligeholdelsesbehovet på de kommunale bygninger ligger i gennemsnit på 106 kr. pr. m 2. Men ifølge COWIs beregninger er det 29 kr./m 2 mere, end der er afsat på det gennemsnitlige budget. Derved vil efterslæbet altså stige med 29 kr./m 2 hvert år, hvis kommunerne fastholder deres budgetter til bygningsvedligeholdelse på 2005-niveau. Konklusionen er derfor, at hvis vedligeholdelsesefterslæbet skal afvikles inden for de kommende fire år, kræver det, at kommunernes budgetter til formålet hæves med ca. 860 mio. kr. om året fra ca. 2,2 mia. kr. til ca. 3,1 mia. kr. Udviklingen i efterslæbet ved uændret budgetniveau 2005 Observeret behov for vedligeholdelse pr. august 2005 Vedligeholdelsesefterslæb Budgetniveau 2005 Mio. kr efterslæb Hvis budgetniveauet fastholdes, vil vedligeholdelsesbehovet vokse for hver gang, efterslæbet overføres til det efterfølgende år. I 2009 vil det samlede vedligeholdelsesbehov være steget til ca. 5,7 mia. kr. Her er de 3,4 mia. kr. efterslæb fra tidligere år. Kilde: COWI Kilde: COWI BEHOV FOR RENOVERING KOMMER I BØLGER Jo ældre en bygning er, desto større bliver behovet for renovering og vedligeholdelse. I de kommende år vil behovet for renovering og vedligeholdelse af den ældste del af de kommunale bygninger derfor stige betydeligt. De danske kommuner er blevet udviklet i samme takt og historik som opbygningen af den danske velfærdstat. Det betyder, at en stor del af den kommunale bygningsmasse er opført i perioden , nemlig 11,6 mio. m 2, hvilket er ca. 35 % af bygningerne. Andre 35 % af bygningerne er opført før 1960, mens kun knap 30 % er opført efter Der er således ingen tvivl om, at behovet for renovering og vedligeholdelse af de kommunale bygninger vil stige markant i de kommende år alene på grund af bygningernes alder. Den store andel af kommunale bygninger, der er opført i 60 erne og 70 erne, har nu stået i år, hvilket er den beregnede levetid for en række af de tunge bygningsdele på bygningerne som tage, facader m.v. Den problemstilling gør sig især gældende for de kommunale skoler og undervisningslokaler, der generelt hører til den ældste del af den kommunale bygningsbestand. Hele 87 % af disse bygninger er opført før 1980 og er i dag over 25 år gamle. COWIs analyse peger på, at det er på dette område, at renoverings- og vedligeholdelsesefterslæbet er størst. Anderledes forholder det sig for daginstitutioner, hvor over 50 % er bygget efter 1980, hvilket hænger sammen med kvindernes start på arbejdsmarkedet, der eskalerede allerede i 1970 erne. Det er således et resultat af lovgivning og politisk fokus på området fra 1980 erne og fremefter. Her er det interessant at iagttage, at COWIs analyse peger på et meget lille eller intet efterslæb på daginstititionsområdet. lh DET SAMLEDE BYGNINGSAREAL FORDELT EFTER EJERFORHOLD OG BYGNINGERNES HOVEDSAGLIGE ANVENDELSE - HELE LANDET Tusind m 2 Før Ukendt opførelsesår Beboelse Døgninstitutioner og anden institution Daginstitution Erhverv og forsyning Teater, museum, kirke etc Undervisning, forskning o.l Idræts-, svømmehal, klubhus Øvrige Samlet kommunal bygningsmasse Samlet bygningsmasse i Danmark Kilde: DST I alt barometer 1/2005 3

4 Kommunalt forfald for milliarder FOLKESKOLERNE FORFALDER Mens daginstitutionerne er velholdte, forfalder folkeskolerne. Også veje og kloakker mangler vedligeholdelse. Med et efterslæb på 1,6 mia. kr. er folkeskolerne det område, der halter mest bagefter i kapløbet om vedligeholdelseskronerne. - På skolerne er der i forvejen et kolossalt stort dagligt slid på bygningerne, og hvis der ikke sker en forøgelse af midlerne til vedligehold, vil de forfalde yderligere i de kommende år. Den besparelse eller manglende bevilling til vedligehold er et dyrt bekendtskab for kommunerne, når forfaldet kræver en genopretning, skriver COWI. Folkeskolerne udgør 41 pct. af kommunernes samlede bygningsareal, men det er kun 32 pct. af vedligeholdelsesbudgettet, der går til skolerne. Derimod er daginstitutionerne i god stand. Analysen viser, at vedligeholdelsesefterslæbet på daginstitutionsområdet vil være elimineret i 2007 ved et uændret budgetniveau. Daginstitutionerne udgør 8 pct. af det kommunale bygningsareal, og 12 pct. af vedligeholdelsesbudgettet går til disse bygninger. COWI forklarer det med, at der i en årrække har været stor opmærksomhed om dette område. lh Efterslæb på anvendelsesområder Kr Kilde: COWI Folkeskoler Daginstitutioner MERE INFO Plejehjem Idrætsbygninger Administration Kulturelle bygninger Øvrige Se hele COWIs analyse på Yderligere information og kommentarer: Konsulent Lars Høier, KOMMENTAR Det politiske ansvar for forfaldet - Analysen sætter fokus på nogle tendenser, som de nye kommunalbestyrelser i de nye storkommuner bør tage meget alvorligt. Det mener adm. direktør Jens Klarskov, Dansk Byggeri, og understreger, at hvis kommunalbestyrelserne nedprioriterer vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, udhules de meget store værdier, som samfundet har bundet i bygningsmassen. Man vil så på et tidspunkt stå med et stort akut problem, som er meget dyrere at få løst, end hvis man havde handlet i tide. Det er ikke en rationel måde at bruge skatteborgernes penge på, advarer Jens Klarskov. Han vil dog ikke anbefale, at kommunerne sætter en mængde renoverings- og vedligeholdelsesarbejder i gang her og nu, men peger i stedet på behovet for, at der tages tilløb til det i budgetlægningen og prognoserne for de næste par år, og at der i det hele taget bliver foretaget en systematisk kortlægning af problemets omfang i de enkelte kommuner og på landsplan. - Det må ikke blive glemt i forberedelsen af de nye storkommuner. Den nye analyse fra COWI viser, at vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale bygninger trods alt ikke er uoverkommeligt set på landsplan. Et efterslæb på 3,4 mia. kr. i perioden må siges at være en pæn sum, og det er værd at bide mærke i, at COWI selv peger på, at efterslæbet i virkeligheden kan være noget større, fordi der ikke er indregnet en forværringsfaktor eller udgifter til følgeskader. Blandt andet er København, med sine mange nedslidte kommunale bygninger, ikke med i undersøgelsen. - Det er med andre ord sandsynliggjort, hvor stort vedligeholdelsesefterslæbet er på de kommunale bygninger - som minimum og vi har fået tal på, at problemet bliver værre, hvis kommunerne ikke hæver deres budgetter til bygningsvedligeholdelse. Jens Klarskov peger også på sammenhængen mellem decentralisering af ansvaret for bygningsvedligeholdelsen og vedligeholdelsesstandarden. - Noget tyder på, at det er en dårlig strategi at lægge ansvaret for vedligeholdelse af bygningerne ud til den enkelte institution, hvis personale er fagfolk på børnepasning og undervisning. At centralisere ansvaret for bygningsvedligeholdelsen i den kompetente afdeling i teknisk forvaltning og at lade fagfolk herfra køre systematisk vedligeholdelse på grundlag af langsigtede planer synes at være en bedre løsning, slutter Jens Klarskov. 4 barometer 1/2005

5 BREV 1/2005 KAPLØB OM FLERE OG BEDRE BOLIGER BAGGRUND Der er ikke boliger nok til københavnerne. Konsekvensen er tårnhøje priser og en skæv fordeling af indbyggere. Der bygges ellers som aldrig før. Men hver gang der bygges 10 nye boliger, nedlægges der 7 boliger andre steder i kommunen. Af Jonas Møller, specialkonsulent i Dansk Byggeri Boligmarkedet i København kan ikke følge med den rivende udvikling. Indbyggertallet vokser, men der er langt fra boliger nok til alle. Over de seneste 15 år, er der bygget godt nye boliger i Københavns Kommune, men samtidig er ca andre boliger blevet spist af sammenlægninger af eksisterende boliger samt boligers overgang til anden anvendelse. Københavns Kommune har derfor kun haft en nettotilvækst på nye boliger, samtidig med, at befolkningen er vokset med ca , ligesom der er skabt ca nye arbejdspladser. København er altså et vækstområde, der trækker befolkningen til sig i overgangen fra industrisamfund til videnssamfundet, hvor jobskabelsen finder sted, og de velbetalte jobs findes. Konsekvensen er, at Københavns Kommune er det område, hvor presset på boligmarkedet er størst. Nybyggeriet har på landsplan, ifølge Økonomi- og Erhvervsministeriets nylige analyse, lagt en dæmper på prisstigningerne på 26 %. Men hvor priserne på landsplan kun er vokset 34 % siden 2001, er tallet for København helt oppe på 65 %. Men for gennemsnitsdanskeren er det ikke blevet dyrere at bo de senere år. Som følge af rentefald, skattestop, højere løn m.m. sidder førstegangskøbere, ifølge en analyse fra Nykredit, ikke hårdere i det end for fem år siden. Kun i Storkøbenhavn har potentielle købere fået forringet deres vilkår. De skal nu bruge 50 % af deres indkomst efter skat for at købe en ejerbolig. Udviklingen presser med andre ord folk med en lav- eller mellemindkomst ud af byen. Få ejerboliger flere på vej Det hidtidige nybyggeri siden midten af 90 erne har fortrinsvis været rettet mod de mere købedygtige kundegrupper, altså folk med en høj indkomst, idet en meget stor del af nybyggeriet har været ejerboliger. Det er sket med politikernes velsignelse, hvilket delvis skyldes, at boligfordelingen i København er særdeles skæv. Kun 20 % af de eksisterende boliger er ejerboliger. Det forklarer, at der kun er blevet opført et meget beskedent antal nye almene boliger, nemlig ca i løbet af de sidste fem år. Det har bidraget til, at boligmarkedet i København opleves som lukket land for mange tilflyttere, unge og lavindkomstgrupper. I dag stiller Københavns Kommune krav om, at hver tredje ledige almene bolig stilles til rådighed for løsning af boligsociale opgaver. Men, som de også selv erkender, er det langt fra nok til at løse de faktiske problemer. Vil man sikre en mere alsidig social befolkningssammensætning, er det nødvendigt med flere almene boliger. HUR står for den overordnede planlægning Det er Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), der står for den overordnede planlægning af byggeriet i København. I HUR opererer man med begrebet boligrummelighed, altså hvor stor mængde nye boliger, man åbner op for i regionsplanen. Hele hovedstadsområdet har i dag en boligrummelighed på (Dette antal har HUR i et nyt forslag netop udvidet til nye boligenheder, red.). Halvdelen af boligrummeligheden består af fortætningsrummelighed, altså områder som ikke er særlig tæt bebyggede, og hvor man dermed vil kunne skabe flere boliger ved at bygge tættere. Den anden halvdel består af ubebygget rummelighed, altså ubebyggede områder. Regionplanforslaget peger også på muligheden for byomdannelse, hvor man omdanner erhvervsområder til boligformål. Fra blev halvdelen af alt nyt boligbyggeri realiseret ved fortætning eller ved byomdannelse. Der er altså lagt op til en fortsættelse af den hidtidige udvikling, hvor man udnytter de frie arealer og bygger tættere, og HUR forventer, at der i alt vil blive opført nye boliger frem til Det vil det give en samlet vækst i den nuværende boligbestand på ca. 9 %. Selv om HUR har det overordnede ansvar i planlægningen, ligger mange af beslutningerne om det fremtidige byggeri i Københavns Kommune. FAKTA Væksten i hovedstadens boligbehov skyldes ifølge HUR tre forhold: Befolkningsvækst på 2,7 % frem til 2017 Erstatningsboliger i forbindelse med nedrivninger Flere ældre og mindre husstande boliger boliger boliger Forventet udvikling i København Ifølge Kommuneplan 2001 kan boligarealet øges med 3,5 mio. etagekvm. Det svarer til 15 % af det eksisterende boligareal. Det vil give mulighed for nye boliger med plads til indbyggere. Frem til 2018 forventer København at give tilladelse til nye boliger. Samtidig forventes der at blive nedlagt boliger, så nettotilvæksten vil blive på boliger. Det er dog et spørgsmål, om man ikke har undervurderet barometer 1/2005 5

6 Kapløb om flere og bedre boliger BAGGRUND antallet af de boliger, der vil blive nedlagt. Halvdelen af kommunens boliger er på 1 eller 2 værelser, og København ønsker fortsat at tiltrække børnefamilier, hvilket også fremover vil medføre et pres for at sammenlægge boliger. Mulighederne i højden København er en lav by. De få højhuse, der findes, ligger udenfor centrum og omfatter dels nogle enkelte hotelbygninger umiddelbart udenfor de gamle voldanlæg og dels et mindre antal perifere boligbebyggelser. Ofte vil forslag om at tillade væsentlig højere bygninger i bebyggede områder blive mødt med modstand fra omkringboende grundejere. Krøyers Plads på Christianshavn er et eksempel herpå. En anden, dog mere begrænset mulighed for fortætning af byområder, er udnyttelse af uudnyttede tagetager. I 2002 blev det påvist, at der i Storkøbenhavn er mulighed for at oprette nye boliger i uudnyttede tagetager heraf alene i den indre by. I august 2005 blev det dog opgjort, at der foreløbig kun er indrettet eller påbegyndt 290 nye tagboliger i København. Udnyttelse af erhvervsarealer I København skønnes det, at der alene i den indre by er erhvervslokaler til ca boliger. Genbrug af erhvervsarealer har hidtil været et helt centralt redskab i kampen for flere boliger. Omdannelsen indebærer enten, at eksisterende bygninger genanvendes - hvis de kan medvirke til at skabe bymæssig og arkitektonisk variation eller ved, at der sker nedrivninger og efterfølgende nybyggeri. Når man genbruger erhvervsarealer, opnår man, at byområder kun i kortere perioder rummer nedslidte og delvist forladte erhvervsejendomme. De nye erhverv, som ikke længere baserer sig på tonstunge maskiner og fabrikker med røg og damp, gør genbrugsmodellen nemmere. Af samme grund er det nu også muligt at placere erhverv og bolig dør om dør. København er begunstiget af omfattende arealreserver i form af tidligere havnearealer, militære områder og industriarealer, der kan konverteres til boligområder. Alene i Syd- og Nordhavnen vil der blive opført nye boliger, og i Ørestaden er der planlagt nye boliger. I Ørestad City har Københavns Kommune i 2005 godkendt en lokalplan, der tillader opførelse af i alt 16 højhuse, heraf fem op til 80 meter i højden. Forventninger til fremtiden I Københavns Kommunes boligplan Boliger for alle peges der på, at kommunen vil kunne medvirke til at gøre nybyggeriet billigere gennem den måde, hvorpå støtten til alment nybyggeri udbydes. Desuden konstateres det, at boligbyggeri i Danmark er % dyrere end i andre EU-lande, og at kommunen vil arbejde for et mere effektivt etageboligbyggeri. Vendes blikket mod udlandet kan man her finde ordninger, hvor der ydes direkte tilskud til bestemte erhvervsgruppers boligforbrug i form af huslejerefusion, billige lån og lignende. I England er der eksempler på, at supermarkedskæder kun får lov til at etablere sig eller udvide, hvis de samtidig opfører boliger med lave huslejer i tilknytning til byggeriet. Det ikke overraskende, at det boligsociale problem er blevet et centralt tema i efterårets kommunevalgkamp. Grundprisernes skyline, skitsemodel Prisniveau Grundprisernes skyline - I centrum er grundpriserne højest, og overfører man billedet til København er grundprisernes skyline væsentlig højere end den faktiske bebyggelse. Forklaringen er, at grundpriserne ikke kun afspejler bebyggelsens tæthed i form af antal etagekvadratmeter. De afspejler også det årlige afkast pr. etagekvadratmeter, der kan opnås de forskellige steder i byen. I mange nyere storbyer kan man finde en høj grad af sammenfald mellem grundprisernes skyline og byernes fysiske skyline. yderdistrikt bymidten yderdistrikt 6 barometer 1/2005

7 BREV 1/2005 BAGGRUND FEM ÅR FRA TANKE TIL HUS Der er fortsat mange byggemuligheder, men det tager typisk fem år fra byggemulighederne lokaliseres til bygningerne opføres. Derfor er politikerne nødt til at tænke langsigtet. Fra idé til den sidste mursten er lagt, går der omtrent fem år, hvis man vil bygge i København. Når en oplagt byggemulighed er lokaliseret, går planlægningsprocessen i gang. Først skal der udarbejdes en lokalplan i overensstemmelse med regionplanen, kommuneplanen og bydelsplanen. Den fastsætter, hvad de enkelte arealer må benyttes til. Den skal indeholde bebyggelsesprocent, placering og udformning af bygninger, krav til friarealer, beplantningsforhold, adgangsforhold, fællesanlæg osv. Dernæst skal offentligheden inddrages gennem beboerdeltagelse, nabohøring m.m., før lokalplanen kan vedtages endeligt. Først herefter kan der ske tinglysning, udmatrikulering og salg af byggegrunde samt byggemodning i form af forsynings- og afledningsinstallationer m.m. Og endelig kan byggeriet gå i gang. Planlægning er altså en tidskrævende proces. Særligt set i forhold til det tempo, hvori efterspørgslen efter nybyggeri udvikler sig - og i forhold til den tid, det tager at bygge. Som sådan kan planlægningen siges at være en medvirkende årsag til at drive ejendomspriserne i vejret. Lokalplanproceduren i København er endda ikke specielt langstrakt. I andre europæiske storbyer kan man forvente en planlægningsperiode på gennemsnitlig 10 år. jm BEGRÆNSET EFFEKT AF UDBUDSCHOK I juni 2005 præsenterede regeringen sin plan for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonerne i Danmark. Landsplansdirektivet fra Skov- og Naturstyrelsen åbner op for udstykning af nye sommerhusgrunde i kommunerne rundt omkring i landet. Men det vil ikke - som vurderet af flere analytikere - slå bunden ud af sommerhusmarkedet. Af Henrik Stig Sørensen, chefkonsulent i Dansk Byggeri Udbuddet af nye sommerhusgrunde har i mange år været styret af et politisk ønske om at tage hensyn til natur og miljø og ikke af efterspørgslen efter nye sommerhusområder. Der har med andre ord været tale om en politisk regulering af udbuddet af nye sommerhusområder. Det vil sige, at den politiske begrænsning af udbuddet af velbeliggende sommerhusgrunde har haft større betydning for prisdannelsen og tilgangen af nye fritidsboliger end den egentlige konjunkturudvikling og prisdannelsen på fast ejendom generelt. Den tendens er specielt stærk de senere år. Den gennemsnitlige tilgang af nye sommerhuse og fritidsboliger siden midten af 80 erne har været relativt konstant og har været i intervallet 0,5-0,7 % af den samlet bestand. Tilgangen af nye sommerhuse i perioden har tilmed været på kun 0,5 % af bestanden til trods for de gode konjunkturer og betydelige stigninger i priserne på sommerhuse og fast ejendom generelt. En udvikling der understreger det miljøpolitisk styrede udbud af sommerhusgrunde. Priserne slår alle rekorder Priserne på sommerhuse slår faktisk alle andre boligformer over de seneste år med en gennemsnitlig stigning på landsplan på et godt stykke over 100 %. I 2004 og 2005 ventes tilgangen af nye sommerhuse at være kommet over 1,0 % om året, men priserne på sommerhuse er alligevel steget markant. Men Dansk Byggeris analyse af sommerhusområdet viser, at prisudviklingen er forskellig i de regionale dele af landet. I Vestsjælland og Frederiksborg er sommerhusene steget mest, med henholdsvis 226 % og 177 %, mens prisudviklingen har været mest behersket i Ringkøbing og Sønderjylland med henholdsvis 88 % og 94 %. Som det gør sig gældende for helårsboliger er nogle landsdele altså mere attraktive at købe sommerhus i end andre, og det har selvsagt betydning for prisdannelsen. Denne tendens ventes også at aftegne sig i effekten af det nye og større udbud af sommerhusgrunde, som regeringens landsplansdirektiv åbner op for. Nyt udbud kan påvirkes regionalt Sønderjylland, Storstrøm og Fyn vil som følge af regeringens plan opleve den største stigning i udbuddet af nye sommerbarometer 1/2005 7

8 Begrænset effekt af udbudschok BAGGRUND MERE INFO Analyse: Stud. polit. Tore Damgaard Stramer, Dansk Byggeri WEB: husgrunde med henholdsvis 8,0 %, 7,3 % og 4,7 % i forhold til den eksisterende bestand. Der kan her være enkelte kommuner med pæne tildelinger af nye sommerhusgrunde, der kan påvirke prisdannelsen i mere moderat eller negativ retning i en periode, men et generelt prisfald på landsplan bliver der næppe tale om. I gennemsnit vil antallet af mulige salgsemner stige med 18 % pr. år over tre år i de amter - i forhold til 2004-niveauet - som bliver tildelt nye sommerhusområder efter Landsplansdirektivet. Vel og mærke, hvis alle grunde bliver bebygget i perioden. Igen er der store regionale forskelle, hvor Sønderjylland, Storstrøm og Fyn træder frem med de største stigninger, mens f.eks. det efterspurgte og attraktive Frederiksborg ikke bliver tildelt nye områder. Samlet set er konklusionen af Dansk Byggeris sommerhusanalyse, at det nye udbud af grunde næppe isoleret vil føre til et generelt prisfald på sommerhuse på landsplan. Prisudviklingen kan blive påvirket negativt i de regioner og kommuner, der er blevet tildelt de største nye områder, f.eks. i Sønderjylland og Storstrøm. Det er derfor Dansk Byggeris forventning, at det nye udbud af sommerhusgrunde i det kommende år skal ledsages af en solid rentestigning, hvis vi midt i en højkonjunktur skal opleve kraftige prisfald på sommerhuse generelt. Det er derfor en tilsnigelse, når flere analytikere forudsiger, at nu stopper festen. Senest som omtalt i en artikel i Jyllands-Posten Erhverv lørdag d. 22. oktober. Her varsles det, at udsigten til det nye store udbud af sommerhusgrunde og saltvandsindsprøjtningen fra indførelsen af de afdragsfrie lån vil ebbe ud og føre til en ende på prisfesten og endda udløse dramatiske prisfald på sommerhuse. Så galt går det dog næppe, hvis man ser isoleret på effekten af udbuddet af de ca nye sommerhusgrunde. Udbuddet svarer til ca. 2,5 % af den samlede bestand af sommerhuse og ventes under hensyntagen til lokalplanlægning i kommunerne og projektplanlægning osv. at blive udbudt over ca. tre år. Det kan trække den årlige tilgang af nye sommerhuse op på ca. 1,3 % af den samlede bestand i de næste tre år, hvilket under de givne positive økonomiske konjunkturer ikke er nok til at slå bunden ud af markedet. Ikke mindst set i lyset af den ændrede forbrugsadfærd fra danskernes side de senere år. Køb af sommerhuse er blevet et langsigtet investeringsgode, som opsparing til pensionen, hvor man kan udnytte herlighedsværdien i opsparingsperioden. Mindre krusninger på prisudviklingen i perioder vil næppe få disse investorer til at ryste på hånden og stå i kø for at sætte huset til salg. Tværtimod vil de velbeliggende sommerhuse eller grunde forblive en eftertragtet vare godt hjulpet af de fortsat prioriterede miljøpolitiske hensyn. ÆNDRING I GENNEMSNITLIGE KVMPRISER ( ) Gns. kvmpris (kr.) kvt kvt. Ændring Frederiksborg Amt % Vejle Amt % Fyns Amt % Vestsjællands Amt % Roskilde Amt % Ribe Amt % Århus Amt % Sønderjyllands Amt % Storstrøms Amt % Nordjyllands Amt % Ringkøbing Amt % Viborg Amt % Kilde: DST, Realkreditrådet og Dansk Byggeri NYE SOMMERHUSGRUNDE PR. AMT Antal nye Eksisterende grunde sommerhuse Sum Stigning Sønderjylland ,0 % Storstrøm ,3 % Fyn ,7 % Århus ,9 % Ringkøbing ,9 % Viborg ,7 % Nordjylland ,4 % Bornholm ,9 % Vestsjælland ,8 % Kilde: DST og Miljøstyrelsen (Skov- og Naturstyrelsen) FORVENTET ANTAL NYE SOMMERHUSE I UDBUD Antal nye Antal nye huse Handler Forventet grunde pr. år i 2004 stigning Bornholm % Fyn % Ringkøbing % Storstrøm % Sønderjylland % Vestsjælland % Viborg % Århus % Total % Kilde: DST, Miljøstyrelsen (Skov- og Naturstyrelsen), Realkreditrådet og Dansk Byggeri barometer Erhvervspolitisk analysebrev Ansvarshavende: Anders Hundahl Redaktører: Mogens Hjelm og Henrik Stig Sørensen Redaktionelle medarbejdere: Mette Schmidt og Katrine Romme Udgivet af Dansk Byggeri Postboks 2125, 1015 København K Tlf Grafisk opsætning: MONTAGEbureauet ApS Tryk: Kailow Graphic A/S Oplag: ISBN

VELFÆRDENS RAMMER SKAL I SPIL

VELFÆRDENS RAMMER SKAL I SPIL BREV NR. 2/2007 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer KVALITETSREFORM: VELFÆRDENS RAMMER SKAL I SPIL Mange af de bygninger, der danner ramme om sygepleje, undervisning, børnepasning

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Indhold Sammenfatning...5 Baggrund, statistik og teori...15

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 9 Byggeri i alt 1 Boligbyggeriet

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Virksomheder tøver med import af byggematerialer

Virksomheder tøver med import af byggematerialer Analysebrev nr. 1/2008 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Virksomheder tøver med import af byggematerialer Mangel på byggematerialer var en flaskehals for byggeprojekter i

Læs mere

En balanceret boligpolitik

En balanceret boligpolitik Debatoplæg En balanceret boligpolitik Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Alex Tran Indhold En balanceret boligpolitik... 5 Klimaet udfordrer de almene boliger... 6 Sunde boliger til et sundt liv... 9 Fremtidssikring

Læs mere

STORE KONTRASTER PÅ BOLIGMARKEDET

STORE KONTRASTER PÅ BOLIGMARKEDET BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV ONLINE NR 18 JANUAR 2015 STORE KONTRASTER PÅ BOLIGMARKEDET Nyt boligprisindeks, som Boligøkonomisk Videncenter har udviklet, viser markante forskelle i prisudviklingen

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING SBI 2014:04 Boligmarkedet uden for de store byer Sammenfatning Hans Thor Andersen Jacob

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter BYGHERREFORENINGEN OG GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND Udarbejdet for Bygherreforeningen

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid.

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid. Til: Socialministeriet. Boligfagligt Center Holmens Kanal 22 1060 København udredning@sm.dk Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors

Læs mere

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING. Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING. Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter B Y G H E R R E F O R E N I N G E N O G G R U N D E J E R N E S I N V E S T E R I

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Boligpolitik for Køge Kommune 2009

Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Indhold 1 Indledning 3 2 Køge i et regionalt perspektiv forudsætninger og styrker 4 3 Befolkningens sammensætning 7 4 Boligmassens sammensætning 8 5 Den økonomiske bæredygtighed

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2001 KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT III.1 Indledning Høj velstand og store subsidier betyder høj boligstandard Går subsidierne til de rigtige personer? Boligmarkedet

Læs mere

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne Indledning Forord Så foreligger den nye kommuneplan for Skjern Kommune. I planen skitserer byrådet sit bud på nogle af de overordnede mål og rammer for udviklingen i kommunen de kommende år. Kommuneplanen

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark H.D. studiet i Finansiering Hovedopgave Forår 2010 --------------- Opgaveløser: Jacob Saltoft Kristiansen Vejleder: Mikkel Høegh Opgaveemne 49 Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Privat boligudlejning

Privat boligudlejning SBi 2008:01 Privat boligudlejning Motiver, strategier og økonomi Privat boligudlejning Motiver, strategi og økonomi Hans Skifter Andersen Morten Skak SBi 2008:01 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere