Europaudvalget EUU alm. del E 22 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik i EU Sammenfatning EU-Kommissionen har udsendt en grønbog, som skal sætte gang i debatten om, hvordan EU s udviklingspolitik bedst kan understøtte udviklingslandenes indsats i forhold til at opfylde FN s såkaldte millenniumudviklingsmål. Kommissionen fremlægger grønbogen for EU-landenes regeringer på det kommende rådsmøde for udenrigsanliggender den 9. december EU-landene forventes her at have en meningsudveksling om de bredder linjer i Kommissionens udspil samt om det videre forløb herunder hvordan landene indgår mest hensigtsmæssigt i processen FN s udviklingsmål EU-Kommissionen har udsendt en grønbog, som skal sætte gang i debatten om, hvordan EU s udviklingspolitik bedst kan understøtte udviklingslandenes indsats i forhold til at opfylde FN s såkaldte millenniumudviklingsmål 1. 1 Kom (2010) 629 af 10. november /6

2 Millenniumudviklingsmålene, der blev vedtaget på FN s Generalforsamling i 2000, fastlægger otte hovedmålsætninger, som bl.a. skal være med til at nedbringe fattigdom og sult i verden inden år FN bekræftede disse mål på det seneste møde i Generalforsamlingen, som fandt sted den september Her understregede man behovet for at holde løfterne fra 2000, og at der trods tilbageslag forårsaget af bl.a. finanskrisen var gjort bemærkelsesværdige fremskridt vedrørende bl.a. fattigdomsbekæmpelse i flere lande. FN s millenniumudviklingsmål vedtaget i september nedbringe fattigdommen og sulten i verden 2. sikre grundskoleundervisning til alle 3. fremme kønnenes ligestilling 4. nedbringe børnedødeligheden 5. forbedre mødresundhed 6. bekæmpe hiv/aids og andre sygdomme 7. sikre et bæredygtigt miljø 8. deltage i et globalt partnerskab for udvikling. Kommissionen fremlægger grønbogen for EU-landenes regeringer på det kommende rådsmøde for udenrigsanliggender den 9. december EU-landene forventes her at have en meningsudveksling om de bredder linjer i Kommissionens udspil samt om det videre forløb herunder hvordan landene indgår mest hensigtsmæssigt i processen. Der er mulighed for at sende høringssvar til Kommissionen frem til den 17. januar 2011, hvor lande, organisationer og privatpersoner kan fremsende svar på en række spørgsmål, som Kommissionen rejser i grønbogen. EU s udviklingspolitik I løbet af de seneste ti år har EU øget sin udviklingsbistand betydeligt. Siden år 2000 har EU og medlemsstaterne ifølge Kommissionen fordoblet den offentlige udviklingsbistand og forbedret bistandseffektiviteten. 2/6

3 I 2010 vedtog EU-landene det fælles mål, at man inden år 2015, skulle afsætte 0,7 pct. af BNI til offentlig udviklingsbistand. Bistand gør det dog ifølge Kommissionen ikke alene, hvis man skal nå millenniumudviklingsmålene. Bistand skal også tjene som katalysator for, at udviklingslandene selv kan skabe økonomisk vækst. Ifølge Kommissionen vil en stigning på bare 1 pct. i udviklingslandenes BNI være langt mere effektiv i forhold til at nedbringe fattigdom end en stigning i bistanden til disse lande. Ifølge Kommissionen anerkender EU i dag, at det er udviklingslandene selv, som bærer det primære ansvar for at fastlægge deres egne udviklingsstrategier. EU har derfor i stigende omfang tilpasset sin strategi fra at bygge på et donor-modtager-forhold til at være orienteret mod partnerskaber, som bygger på politisk dialog, hvor resultaterne er knyttet til specifikke samarbejdsprogrammer eller instrumenter. Kommissionen understreger dog, at opfyldelsen af FN s udviklingsmål fortsat er EU s altoverskyggende prioritet, og at det vil være den europæiske konsensus om udvikling, der fastlægger de grundlæggende principper for den videre indsats 2. Med dette mål for øje opstiller Kommissionen i grønbogen fire hovedudfordringer, som EU og medlemsstaterne sammen skal forsøge at finde svar på: I. Hvordan får EU en effektiv udviklingspolitik? II. Hvordan opnår man øget inklusiv vækst i udviklingslandene, som kan nedbringe fattigdom? III. Hvordan kan man gøre bæredygtig udvikling til en drivkraft for fremskridt i forhold til at realisere udviklingsmålene? IV. Hvordan opnår man bæredygtige resultater på landbrugsområdet og inden for fødevaresikkerhed? 2 Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet undertegnede den 20. december 2005 en erklæring om EU's udviklingspolitik, den såkaldte "europæiske konsensus". I erklæringen opstilles en række mål og principper om bekæmpelse af verdens fattigdom på basis af en bæredygtig udvikling med henblik på at realisere FN s millenniumsmålsætninger på udviklingsområdet. 3/6

4 I. En effektiv udviklingspolitik? Det er et centralt mål for Kommissionen, at gøre EU s udviklingspolitik mere effektiv i forhold til at nå FN s udviklingsmål. Udviklingspolitikkens gennemslagskraft er dog afhængig af mange forskellige faktorer. En af de vigtigste er, hvilke finansielle midler der er til rådighed. Her er der ifølge Kommissionen et betydeligt finansieringsbehov, som langt overgår de offentlige midler, der er til rådighed i dag. Samtidig er bistandsbudgetterne under pres i de fleste lande pga. den aktuelle økonomiske og finansielle krise. Man bør derfor ifølge Kommissionen overveje, om man kan finde innovative finansieringskilder. Kommissionen nævner selv et forslag fra Europa- Parlamentet om at indføre en afgift på finansielle transaktioner, som kan bidrage til finansiering af udviklingssamarbejdet. Derudover mener Kommissionen, at EU og medlemsstaterne bør stille en række effektivitetskrav til deres programmer, projekter og støtte. F.eks. at EU-bistand skal skabe merværdi i forhold til national bistand. EUmidler skal investeres i projekter, som mobiliserer yderligere midler og skaber vækst i udviklingslandene - f.eks. private midler eller indenlandske budgetmidler. Kommissionen foreslår desuden, at der stilles krav om en forudgående koordinering på EU-plan forud for godkendelsen af konkrete programmer. Endelig skal EU og medlemsstaterne ifølge Kommissionen fremme god og effektiv regeringsførelse i udviklingslandene, hvis bistandsprogrammerne skal fungere optimalt. Demokratisk regeringsførelse, bekæmpelse af korruption, respekt for menneskerettigheder, overholdelse af retsstatsprincippet og nødvendigheden af stats- og institutionsopbygning er nogle af grundpillerne i EU s samarbejdsstrategier med udviklingslandene. II. Hvordan fremmer man inklusiv vækst? EU s udviklingspolitik skal ifølge Kommissionen fremme inklusiv og bæredygtig vækst i udviklingslandene, idet det kan have betydelig positiv effekt på nedbringelse af fattigdom. Kommissionen nævner i grønbogen følgende vigtige faktorer, som kan bidrage til at skabe et sådant vækstfremmende miljø: - makroøkonomisk stabilitet - god regeringsførelse - sikkerhed 4/6

5 - respekt for menneskerettighederne - erhvervsvenlig regulering, der kan skabe produktiv og ordentlig beskæftigelse - veluddannet, sund og kreativ befolkning - bæredygtig udnyttelse af knappe ressourcer - økonomisk infrastruktur - centrale arbejdsstandarder - effektiv og fordelagtig deltagelse i international handel Kommissionen foreslår, at EU og medlemslandene overvejer at vedtage nye fælles strategier for inklusiv vækst, som bl.a. fremmer: - produktive og bæredygtige investeringer i de fattigste udviklingslande - adgang til kapital og lån på lempelige vilkår for især små og mellemstore virksomheder - retlige og reguleringsmæssige rammer, som gør det lettere og billigere at oprette og drive en virksomhed - innovation: videnskabeligt og teknologisk samarbejde og kapacitetsopbygning samt investering i viden, innovation og nye teknologier - anstændigt arbejde og social beskyttelse med fokus på bekæmpelse af ulighed og investering i menneskelig kapital De fælles strategier udvikles i partnerskaber med enkelte udviklingslande eller regionale grupper af udviklingslande, hvor man inddrager interessenter fra den private sektor, fonde, universiteter og interesseorganisationer. Endelig finder Kommissionen, at øget regional økonomisk integration og handel er en afgørende faktorer, hvis man vil fremme vækst og udvikling i udviklingslandene. En vigtig forudsætning for øget integration i verdensøkonomien er ifølge Kommissionen en gradvis liberalisering af landenes handel med varer og tjenesteydelser. III. Bæredygtig udvikling drivkraft for udviklingsmål Ifølge Kommissionen vil øget global vækst stille EU og medlemsstater over for nogle betydelige udfordringer med hensyn til miljømæssig bæredygtighed og i forhold til afbødning af klimaændringerne i verden. Dette gælder også i udviklingslandene, hvor den økonomiske vækst også vil skulle foregå på et bæredygtigt grundlag. På FN s klimatopmøde i København blev der derfor afsat 7,2 mia. euro til den såkaldte hurtige opstartsfinansiering, ligesom de udviklede lande besluttede, at der skulle rejses 100 mia. dollar om året, som kan være med til at hjælpe 5/6

6 udviklingslandene med at håndtere klimaændringer og støtte overgangen til en kulstoffattig udvikling. Disse klima- og udviklingsmidler bør ifølge Kommissionen have fokus på at styrke evnen i alle dele af samfundet til at tiltrække investeringer i kulstoffattige teknologier og bæredygtig arealudnyttelse. En af de allervigtigste udfordringer i forhold til at opfylde FN s millenniumudviklingsmål er ifølge Kommissionen almindelig adgang til bæredygtig energi i udviklingslandene. Der er behov for sikre leverancer af energi til stabile priser navnlig elektricitet er afgørende for udryddelsen af fattigdom og af vital betydning for sundhed, uddannelse, landbrug og økonomisk udvikling. Det kræver ifølge Kommissionen innovative svar. Klimamidlerne bør derfor bl.a. bruges til at fremme investeringer i vedvarende energi og elektricitet i udviklingslandene, hvilket kan nedbringe deres afhængighed af og sårbarhed over for de svingende oliepriser. Endelig foreslår Kommissionen, at EU og udviklingslandene inden for eksisterende partnerskaber opstiller konkrete programmer, som kan tilvejebringe bæredygtig energi til borgerne. Med disse programmer kan EU og udviklingslandene sammen med energiindustrien og EU-finansieringsinstitutter iværksætte fælles tiltag, som indebærer reformer i lavindkomstlande med hensyn til investeringsbeskyttelse, beskatning og regionalt samarbejde. IV Landbrug og fødevaresikkerhed Endelig er fødevaresikkerhed fortsat en af de største udfordringer i mange udviklingslande. Kommissionen anslår, at verdens landbrugsproduktion skal øges med 70 pct. for at ernære verdens befolkning, som forventes at stige til ca. 9. mia. i Ifølge Kommissionen går udvikling og fødevaresikkerhed hånd i hånd. Investeringer og reformer i landbruget har et stort potentiale i forhold til at stimulere en indkomstforøgelse i udviklingslandene og dermed nedbringe fattigdom. Kommissionen foreslår på den baggrund, at EU og medlemslandene sætter fokus på, hvordan man bedst kan fremme et rummeligt, intensiveret, bæredygtigt og økologisk effektivt landbrug og fiskeri i udviklingslandene. Med venlig hilsen Morten Knudsen (3695) 6/6

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2013 COM(2013) 739 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer

LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer Vedtaget på det uformelle ministermøde om byudvikling og territorial samhørighed i Leipzig den 24.-25. maj 2007 PRÆAMBEL "LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006 i

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

bistandskronen 2009, mio. kr. *

bistandskronen 2009, mio. kr. * Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 bistandskronen 2009, mio. kr. * BISTAND I ALT: 15.022 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 68 % 10.188 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 32 % 4.834

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 18.2.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om udviklingen i forbindelse med folkeskoleundervisning for alle og ligestilling

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte Burkina FASO-danmark partnerskab strategi for udviklingssamarbejdet 2006-2010 Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte burkina faso-danmark partnerskab STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere