Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek"

Transkript

1 Organisationsplan for Nationalbibliotek og Gældende fra 1. april 2007

2 Indholdsfortegnelse side Forord...3 Organisationsdiagram...4 Direktionen...5 Direktøren...6 Direktør Erland Kolding Nielsen...6 Nationalbiblioteket...7 Vicedirektør Steen Bille Larsen...7 Pligtafleveringsafdelingen...7 Specialsamlinger...10 Håndskriftafdelingen...10 Kort- og Billedafdelingen...11 Musik- og Teaterafdeling...12 Orientalsk og Judaistisk Afdeling...14 Kulturafdelingen...15 Bevaringsafdelingen...19 Digital Bevaring...21 Forskningsafdelingen Vicedirektør Michael Cotta-Schønberg...23 City...24 Nord...25 Afdeling for Fagreference og Dokumentation...25 Procesafdelingen...26 Publikumsafdelingen...27 Syd...28 Slotsholmen...29 Administrativt-teknisk område...30 Administrationsafdelingen...30 Driftsafdelingen...33 Bygningsdriftsafdelingen...33 Sikringsafdelingen...34 IT-område...37 IT-afdelingen...37 Digital Udvikling og Produktion...40 Side 2

3 Forord Denne organisationsplan beskriver den nye institution:, Nationalbibliotek og, der blev en realitet i sommeren 2005 ved sammenlægning af Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek og Det Kongelige Bibliotek. Med, Nationalbibliotek og, ønsker vi at skabe en moderne og fleksibel organisation og skabe et større og bredere fagligt miljø, der øger mulighederne for at udnytte vores kompetencer og vores faglige indsigt. Dette gælder for nationalbibliotek, universitetsbibliotek og fællesfunktioner. Erland Kolding Nielsen Direktør Side 3

4 Organisationsdiagram. Nationalbibliotek og. Organisationsdiagram gældende fra Direktør Stab Administrativt-teknisk område Stab Administrationsafdeling Bygningsdriftafdeling Sikringsafdeling Driftsafdeling Nationalbibliotek Stab Pligtafleveringsafdelingen Specialsamlinger: Håndskriftafdelingen Kort- og Billedafdelingen Musik- og Teaterafdelingen Orientalsk og Judaistisk Afdeling Kulturafdelingen Bevaringsafdelingen Digital Bevaring Forskningsafdelingen Københavns Universitetsbibliotek Stab City Nord: Fagreference og Dokumentation Procesafdelingen Publikumsafdeling Syd Slotsholmen IT-område IT-afdeling Digital Udvikling og Produktion Side 4

5 Direktionen Direktionen består af 4 medlemmer: Direktør Erland Kolding Nielsen, institutionschef Vicedirektør Steen Bille Larsen, chef for Nationalbiblioteket Vicedirektør Michael Cotta-Schønberg, chef for Administrationschef Bodil Henriksen, chef for det administrativt-tekniske område og for forskningen. Direktionen varetager den overordnede ledelse af og har det daglige ansvar for de hovedområder, som i henhold til organisationsplanen er henlagt til det enkelte direktionsmedlem. Side 5

6 Direktøren Direktør Erland Kolding Nielsen varetager som øverste leder af institutionen principielle spørgsmål vedrørende alle sider af institutionens interne og eksterne virksomhed. Direktøren varetager overordnede opgaver som forhandling og repræsentation af Det Kongelige Bibliotek over for Kulturministeriet og andre ministerier, Biblioteksstyrelsen og andre styrelser, mv., finansloven, institutionens regnskab og budget, ansættelse af førstebibliotekarer og afdelingsledere, forskningsspørgsmål, formidlingsspørgsmål, kulturpolitiske spørgsmål, principielle bibliotekspolitiske spørgsmål, sponsorering og fondssager. Direktøren er leder af Direktionen og Førstebibliotekarkollegiet samt formand for Samarbejdsudvalget. Direktørens stab Til direktøren er knyttet en stab, der varetager opgaver som direktionssekretær, sekretær for Førstebibliotekarkollegiet, sekretær for direktøren, styring af institutionens kommunikation, varetagelse af institutionens sponsorarbejde, styring af udbygningen af institutionen på N 112 og Godsbanegården og biblioteksjura. Side 6

7 Nationalbiblioteket Vicedirektør Steen Bille Larsen er chef for Nationalbiblioteket. Vicedirektøren refererer til direktør Erland Kolding Nielsen. Afdelingsleder Birgit N. Henriksen er souschef med ansvar for den digitale udvikling af Nationalbiblioteket. Vicedirektøren er desuden ansvarlig for Forskningsbiblioteksstatistikken og Det Kongelige Biblioteks officielle årsberetning. Vicedirektøren er medlem af Direktionen, Førstebibliotekarkollegiet og af Samarbejdsudvalget. Vicedirektørens stab Til vicedirektøren er tilknyttet et team, der udfører stabsopgaver. Pligtafleveringsafdelingen Ledelse Afdelingsleder: Førstebibliotekar Grethe Jacobsen Stedfortræder: Afdelingsbibliotekar Anne-Marie Smith Afdelingslederen refererer direkte til direktionen ved vicedirektør Steen Bille Larsen. Opgaver Afdelingens opgave er - i medfør af Lov nr af 22. december 2004 om pligtaflevering af offentliggjort materiale at sikre en dækkende pligtaflevering af de materialetyper, som har ansvaret for at indsamle. Dette omfatter trykte udgivelser, noder, kort, cd-rommer, disketter og andre værker, der offentliggøres ved udgivelse i eksemplarform. Afdelingen varetager i samarbejde med DUP og Statsbiblioteket indsamling (høstning) af den danske del af Internettet og indgår derved i den virtuelle institution Netarkivet.dk, der har ansvaret for denne del af pligtafleveringen. Af værker udgivet i eksemplarform modtages 2 eksemplarer, og afdelingen sender det ene eksemplar til Statsbiblioteket. Monografier og periodika registreres i REX (monografiregistrering sker i samarbejde med Dansk BiblioteksCenter). Småtryk behandles arkivalsk med henblik på, at det kan stilles til rådighed via Småtrykssamlingen. Afdelingen har ansvaret for de nationalbibliografiske fortegnelser for periodika både i eksemplarform Side 7

8 og som netpublikationer, herunder tildeling af International Standard Serial Number (ISSN). Modtagelse, monografier og Småtrykssamlingen Sektionsleder: Afdelingsbibliotekar Anne-Marie Smith Sektionen har ansvaret for kontakten til de afleveringspligtige af værker i eksemplarform, sikring af modtagelse af det pligtafleverede materiale samt information om loven. Sektionen har ansvaret for at indlemme monografiske pligtafleverede værker i bibliotekets nationale samlinger i et tæt samarbejder med Dansk BiblioteksCenter. Sektionen varetager samlingsopbygning, magasinforvaltning og publikumsbetjening af pligtafleverede småtryk, defineret som publikationer, der omhandler korporationers (institutioners, foreningers og firmaers) aktuelle interne forhold, dvs. sektionen foretager kontrol-, rykker-, informations- og reklamationsprocedurer over for de afleveringspligtige modtager 2 eksemplarer af det pligtafleverede materiale i eksemplarform og videresender det ene eksemplar til Statsbiblioteket sender trykte monografier til DBC fordeler det øvrige modtagne materiale internt på registrerer modtagne monografier (andre medier end tryk), der ikke sendes til DBC udarbejder Index Translationums danske afsnit reklamerer manglende monografier for og Statsbiblioteket varetager samlingsopbygning og bevaring af småtryk (kassation, systematisering og indlægning af materiale) udfører dokumentlevering af bestilte småtryk varetager referenceopgaver og lånerbetjening pr. telefon, og på intern læsesal registrerer årspublikationer og småtrykstidsskrifter til REX varetager magasinpleje i Småtrykssamlingens magasiner Danske Tidsskrifter Sektionsleder: Afdelingsbibliotekar Esther Skaarup Sektionen varetager samlingsopbygning af pligtafleverede periodika i eksemplarform til bibliotekets samlinger, har ansvaret for katalogisering af periodika til REX samt ansvaret for den nationalbibliografiske registrering til ISSN, dvs. sektionen hefteregistrerer og reklamerer de pligtafleverede periodika, der skal registreres og reklameres Side 8

9 katalogiserer og klassificerer periodika til REX udfører ISSN centerarbejde: tildeler og registrerer numre og vejleder om systemet udarbejder Dansk Periodicafortegnelse = danske ISSN poster videreformidler periodisk materiale (årbøger) til Dansk Bogfortegnelse (Dansk BiblioteksCenter) Funktioner under afdelingsleder Nethøstning Specialist: Afdelingsbibliotekar Karen Høgsberg Funktionen varetager følgende arbejdsområder nethøstning (i samarbejde med Statsbiblioteket i form af den virtuelle institution Netarkivet.dk) vedligehold af vedligehold af listen over danske tidsskrifter på Internettet Indbinding/Klargøring Ansvarlig: Fuldmægtig Jón Eiríksson Funktionen varetager indbinding og klargøring af pligtafleverede bøger og tidsskrifter i eksemplarform i henhold til de regler der er fastlagt for dette arbejde, dvs. indbinding af pligtafleveret materiale, der skal til bogbinder kassettering af øvrigt materiale klargøring af materialerne inden påpladssætning (opstillingssignatur og stregkode) administration af indbindingsbudgettet for nationalbiblioteksmaterialerne (budgetkontrol og attestering af regninger) anskaffelse af indbindingsmaterialer og arkivæsker i standardformater Side 9

10 Specialsamlinger Specialsamlinger består af fire afdelinger, Håndskriftafdelingen, Kort- og Billedafdelingen, Musik- og Teaterafdelingen samt Orientalsk og Judaistisk Afdeling. De fire afdelinger indgår i et tværgående samarbejde, således at de administrativt opfattes som en enhed. Dette gælder specielt varetagelsen af centervagter, budgetlægning, personalenormering, indberetning af statistik, udarbejdelse af årsberetning m.m. Håndskriftafdelingen Ledelse Afdelingsleder: Overarkivar Ivan Boserup Stedfortræder: Forskningsbibliotekar Bruno Svindborg Afdelingslederen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Opgaver Håndskriftafdelingen varetager s opgaver som nationalbibliotek for så vidt angår følgende hovedkategorier af materialer: europæiske håndskrifter fra middelalderen nyere håndskrifter og privatarkiver, der vedrører Danmarks historie i bred forstand nyere håndskrifter og privatarkiver (breve, manuskripter, optegnelser m.v.) af danske (også nulevende) forfattere, videnskabsmænd, kunstnere, kulturpersonligheder og tilsvarende kulturinstitutioner europæiske trykte værker, fra bogtrykkets oprindelse til i dag, der i særlig grad belyser bogens udvikling (tryk, papirtyper, illustrationer, bind, provenienser, etc.) og bogens betydning i kulturlærdoms- og åndshistorien Håndskriftafdelingen iværksætter tillige konservering, fotografering og digitalisering af håndskrifter, arkivalier og trykte værker i sine samlinger. Håndskriftafdelingen har ansvaret for driften af Center for Manuskripter og Boghistorie, som drives i samdrift med Center for Musik og Teater samt Center for Orientalia og Judaica. Desuden har afdelingen ansvaret for driften af Læsesal Vest. Der er endvidere afdelingens opgave at koordinere og prioritere s opgaver som Danmarks Bogmuseum og at behandle og koordinere kulturværdisager for direktøren i medfør af dennes medlemskab for Statens Kulturværdiudvalg. Afdelingen forestår/deltager desuden i forskellige formidlingsopgaver, foredrag, forevisninger, rundvisninger samt udstillingsvirksomhed. Side 10

11 Endelig varetager afdelingen behandling af ansøgninger om lån fra bibliotekets samlinger til udstillingsbrug i eller uden for Danmark. Kort- og Billedafdelingen Ledelse Afdelingsleder: Førstebibliotekar Grethe Jacobsen Souschef: Forskningsbibliotekar Henrik Dupont Afdelingslederen refererer direkte til direktionen ved vicedirektør Steen Bille Larsen. Opgaver Afdelingen varetager statens almene indsamling af danske såvel som udenlandske kort og billeder gennem pligtaflevering og køb. Med til denne samlingsopbygning hører registrering, systematisering, samt en løbende bevaringsindsats overfor de erhvervede samlinger. Afdelingen skal herudover tilgængeliggøre samlingerne, der er de eneste i landet af deres art og derfor fungerer som national hovedsamling. Desuden varetages samlingsansvar for Museet for Dansk Bladtegning og for kunstværker på. Kort- og Billedafdelingen har ansvaret for driften af Center for Kort og Billeder, herunder formidling af Det Nationale Fotomuseums samlinger på Center for Kort og Billeder. Kortsamlingen Kortsamlingens opgaver er at indsamle, systematisere, registrere, opbevare og formidle kort og atlas over alle geografiske lokaliteter med hovedvægten på det danske materiale; udarbejde Dansk Kortfortegnelse. Samlingen har desuden særlig nationalbiblioteksforpligtelse for historisk kartografi og anskaffer som følge heraf litteratur om dette emne samt faksimileudgaver af kort og atlas. Kortsamlingen er repræsenteret i såvel nationale som internationale sammenhænge som IFLA, LIBER og Kortsamlergruppen, hvor koordinering og udviklingsopgaver finder sted. Billedsamlingen Billedsamlingens opgaver er at anskaffe, systematisere, registrere, opbevare og formidle billeder af enhver teknik. Der anskaffes primært dokumentarisk materiale. Billedsamlingen rummer desuden en meget stor referencesamling om grafik. Side 11

12 Billedsamlingen udarbejder fotografregistre og samlingsoversigter gennem et aktivt samarbejde med billedsamlinger i såvel Danmark som andre lande. Billedsamlingen administrerer afdelingens billeddigitalisering, der som Den Nationale Billedbase har til formål at tilgængeliggøre Kort- og Billedafdelingens samlinger for publikum gennem anvendelse af edb med registrering af oplysninger om billederne i REX og digitalisering af billederne således, at disse kan gøres tilgængelige for brugerne i elektronisk form. Billedsamlingens håndtering af bestillinger på fotografier drives efter princippet om indtægtsdækket virksomhed for statslige institutioner. Til Billedsamlingen er endvidere knyttet varetagelse af Museet for Dansk Bladtegnings samlinger, herunder registrering og bevaring. Museums- og Kulturchef Ingrid Fischer Jonge varetager indsamling, forskning og formidling, herunder udstillingsvirksomhed for Museet for Dansk Bladtegning. Luftfotosamlingen Ansvarlig: Forskningsbibliotekar, souschef Henrik Dupont Luftfotosamlingens opgave er at indsamle, systematisere, registrere og formidle bibliotekets luftfotosamlinger. Luftfotosamlingens håndtering af bestillinger på fotografier drives efter princippet om indtægtsdækket virksomhed for statslige institutioner. Musik- og Teaterafdeling Ledelse Afdelingsleder: Førstebibliotekar Niels Krabbe Stedfortræder: Forskningsbibliotekar Anne Ørbæk Jensen Afdelingslederen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Vedr. Carl Nielsen Udgaven er umiddelbart foresatte direktør Erland Kolding Nielsen. Samtlige medarbejdere refererer direkte til afdelingslederen, førstebibliotekar Niels Krabbe. Varetagelse af de daglige arbejdsopgaver i Det Kongelige Teaters Arkiv og Bibliotek er uddelegeret til gruppelederen. Side 12

13 Opgaver Musik- og Teaterafdelingen rummer Danmarks nationale hovedsamling af musikalier. Dens hovedopgave er at opbygge, bevare og tilgængeliggøre en så vidt mulig komplet samling af danske nodetryk og -manuskripter af danske komponister, et omfattende udvalg af ældre og nyere, danske og udenlandske nodetryk til forskningsbrug og praktisk musikudøvelse samt orkestermateriale til professionelle musikere såvel som kor og amatørorkestre. Afdelingen varetager desuden udarbejdelsen af Dansk Musikfortegnelse, der er en del af den danske nationalbibliografi. Orkesterbiblioteket med egen udlånsadministration virker som national overcentral for musiklivet for udlån af opførelsesklare orkester- og korværker. Dramatisk Bibliotek indgår i afdelingen som national overcentral for teaterlivet for udlån af skuespiltekster og leverer teatervidenskabelige dokumentationsydelser (vedr. drama, opera, ballet og cirkus) samt bibliografisk service over for alle kategorier af brugere. Musik- og Teaterafdelingen leder og koordinerer det danske RISM- og rilm-arbejde i samarbejde med de internationale centralredaktioner. Carl Nielsen-udgaven, der har til opgave at forestå en samlet, kritisk-videnskabelig udgave af Carl Nielsens værker, indgår i afdelingen som eksternt finansieret projekt. Den systematiske, løbende RISM-katalogisering er indtil videre indstillet. Musik- og Teaterafdelingen har ansvaret for driften af Center for Musik og Teater, som drives i samdrift med Center for Manuskripter og Boghistorie samt Center for Orientalia og Judaica. Det Kongelige Teaters Arkiv og Bibliotek Gruppeleder: Forskningsbibliotekar Lilo Skaarup Det Kongelige Teaters Arkiv og Bibliotek har ansvaret for biblioteket og forestillingsarkivet, herunder udlånsfunktion, registrering af materiale, edb-håndtering og øvrige med en sædvanlig biblioteksdrift normalt forbundne arbejdsopgaver. Side 13

14 Orientalsk og Judaistisk Afdeling Ledelse Afdelingsleder: Førstebibliotekar Stig T. Rasmussen Stedfortræder: Forskningsbibliotekar Bent Lerbæk Pedersen Afdelingslederen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Samtlige medarbejdere refererer direkte til afdelingslederen førstebibliotekar Stig Rasmussen. Opgaver Orientalsk og Judaistisk Afdeling rummer Danmarks nationale hovedsamling af og er hovedbibliotek for Orientalia, Judaica og Hebraica (håndskrifter, bøger, tidsskrifter og arkivalier på orientalske sprog, hebraisk og jiddisch) og varetager alle biblioteksfaglige opgaver i forbindelse hermed. Afdelingen har et særligt formidlingsansvar, idet den med samlinger, der er de eneste af deres art i landet, også fungerer som national specialsamling. Afdelingen udfører derfor et større formidlings- og udstillingsarbejde, indgår i internationale projekter og forestår bl. a. udgivelsen af en række eksternt finansierede bibliografier og værkfortegnelser. Orientalsk og Judaistisk Afdeling har ansvaret for driften af Center for Orientalia og Judaica, som drives i samdrift med Center for Manuskripter og Boghistorie samt Center for Musik og Teater. Orientalsk Samling Orientalsk Samling varetager samlingsforvaltningen for s samling af håndskrevet, bloktrykt og bogtrykt originalmateriale på orientalske sprog samt af skrive- og trykkeredskaber fra Orienten. Geografisk dækker Orientalsk Samling hele Asien, med tyngdepunkter i Vestasien, Centralasien, Sydasien og Østasien samt Nordafrika. Hovedvægten ligger på humaniora i videste forstand, herunder religion, sprog og kultur suppleret med samfundsforhold i fortid og nutid. Judaistisk Samling Judaistisk Samling varetager samlingsforvaltningen for s samling af hebraiske håndskrifter, trykte bøger på hebraisk og jiddisch samt judaistisk litteratur og arkivalier. Judaistisk Samling skal fortsat udbygge, registrere, klassificere og bevare sine samlinger. Geografisk dækker Judaistisk Samling hele den historiske og nutidige jødiske diaspora, samt Israel, med tyngdepunkter i de historisk vigtige centre (Nærøsten, Europa & Nordaf- Side 14

15 rika, USA). Hovedvægten ligger på humaniora i videste forstand, herunder religion, sprog og kultur suppleret med samfundsforhold i fortid og nutid. Kulturafdelingen Ledelse Afdelingsleder: Museums- og kulturchef Ingrid Fischer Jonge Stedfortræder: Afdelingsbibliotekar Birgitte Hvidt Afdelingslederen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Opgaver Kulturafdelingen har ansvaret for s kulturelle aktiviteter, herunder information om og markedsføring af disse aktiviteter. Det drejer sig om følgende områder: Udstillinger, vandreudstillinger, kulturelle arrangementer, besøg og omvisninger, videnskabelige og populære foredrag, foredragsrækker, seminarer m.v. Afdelingen har desuden ansvaret for pressekontakt, designprogram, skiltning og annoncering. Hertil kommer drift og udlejning af Dronningesalen og bibliotekets mødelokaler, herunder udlejning til koncerter, møder og konferencer og drift af Receptionen. Endelig har afdelingen ansvaret for driften af Diamantklubben. Besøg- og omvisningsopgaverne omfatter dels systematisk tilrettelagte omvisninger i udstillingerne, dels i s bygninger, dels individuelt tilrettelagte besøg m.v. Der skelnes imellem offentligt annoncerede gratis omvisninger, som planlægges mindst halvårligt og individuelt rekvirerede omvisninger. Disse opgaver varetages dels af fast personale, dels af et korps af studentermedhjælpere, for hvis oplæring, kompetence og kvalitet Kulturafdelingen er ansvarlig. En del af aktiviteterne i enhederne Udstillinger og Diamantklub samt hele aktiviteten i Arrangementssektionen og i Musikaktiviteter finansieres uden for den ordinære driftsbevilling. Opgaverne er fordelt på funktionsansvarlige, dog er Udlejningsvirksomheden organiseret som en sektion. Publikationer - Udstillingskataloger/kulturkalender/foredragspamflet/plakater/postkort m.v. - Diamanten. Kulturtidsskrift med præsentationer af s kulturaktiviteter m.v. Kvartalsvis. - Magasin fra. Kulturtidsskrift med præsentationer fra Det Kongelige Biblioteks samlinger. Kvartalsvis. Side 15

16 Markedsføring, formidling Afdelingsbibliotekar Birgitte Hvidt Opgaver: markedsføring af afdelingens aktiviteter administration af designprogram og skiltning publikationsvirksomhed Markedsføring af afdelingens aktiviteter i form af annoncering, fællesannoncering, fællesfolder m.v. Inden for det af direktionen fastlagte Designprogram omfatter denne opgave at fastlægge retningslinier for og forestå den grafiske tilrettelæggelse af skiltning, publikationer m.v. Publikations- og forlagsopgaverne omfatter ansvar for redaktionel planlægning, budgetlægning, trykning og markedsføring og evt. distribution af publikationer til gratis formidling og salg. De faglige afdelinger har det fagligt-indholdsmæssige ansvar for egne publikationer. Diamantklub og øvrige kulturarrangementer Kulturproducent Lise Bach Hansen Opgaver: drift af medlemsbaseret kulturklub populærvidenskabelige foredrag og foredragsrække hovedredaktør af Diamanten, nyhedsblad om s kulturelle aktiviteter, kvartalsvis ansvar for Kulturnatten, BogForum og andre kulturarrangementer Arrangementsopgaverne omfatter ansvaret for aktiviteter som foredrag i tilknytning til udstillinger, gallery-talks, forelæsnings og foredragsrækker, konferencer, forevisning af videofilm (gentagne eller enkeltstående tilfælde), filmforevisninger, optræden i salen m.m. Foredrags- og seminarvirksomhed forestås overordnet af Kulturafdelingen. Forskningsafdelingen har det faglig- indholdsmæssige ansvar for videnskabelige foredragsrækker, og tilsvarende kan andre faglige afdelinger tilrettelægge egne arrangementer, der dog skal koordineres med Kulturafdelingen. Side 16

17 Bladet Diamanten er et kulturblad, der formidler som kulturinstitution. Gennem artikler, interviews og anden præsentation offentliggøres centrale kulturaktiviteter ikke mindst i Nationalbibliotekets regi. Desuden præsenteres kommende udstillinger, foredragsrækker, musikaktiviteter, særlige initiativer for Diamantklubbens medlemmer m.m. Endelig oplister en kulturkalender tid og sted for samtlige aktiviteter. Musikaktiviteter Musikproducent Bette Thomas Opgaver: gennemførelse af koncerter i Dronningesalen koncertorganisation for musiksamarbejdsprojekter i Dronningesalen Musikafdelingens udstillingskoncerter sker inden for overordnede rammer, som er fastlagt af Kulturafdelingen. opretholder en professionel musikorganisation i bibliotekets regi. Det sker ud fra det programkoncept, der har det formål, at Dronningesalen skal fungere som en attraktiv koncertsal med et program af høj kvalitet inden for klassisk kammermusik, jazz, det 20. århundredes kunstmusik og etnisk musik. Grundlaget for s musikaktivitet er formuleret i notatet Det Kongelige Biblioteks musikpolitik samt uddybende bemærkninger til samme. Udlejningsvirksomhed Salgs- og marketingskonsulent Morten Schmidt, sektionsleder Opgaver: drift af Dronningesalen og mødelokaler, herunder udlejning til koncerter, møder, konferencer og lign. drift af elektronisk 12 spors lydanlæg i Atriet Driftopgaverne for sale, mødelokaler m.v. omfatter ansvaret for udlejning og booking, herunder markedsføring og opsøgende opgaver. Udlejningsopgaven omfatter endvidere ansvaret for tilsyn med salens og mødelokalernes tekniske stand, herunder at det rette tekniske udstyr er til stede ved de enkelte arrangementer. Udlejningsopgaven indebærer ansvaret for kontakt til restauranten samt ansvaret for aftaler med firmaer, hvorfra der skal lejes udstyr eller skaffes ekstra personale ved særlige lejligheder. Udlejningsopgaven indebærer desuden ansvaret for koordinering af aktiviteter, som inddrager såvel restaurant som bibliotekets områder. Udlejningsopgaverne finansieres af egne indtægter. Side 17

18 Udstillingsvirksomhed Udstillingskoordinator Christina Back Opgaver: koordinering af udstillinger i Søjlesalen, Fotomuseet og Bladtegnermuseet ansvar for udstillinger i Søjlesalen, Montanasalen, diverse indbyggede montre i Den Sorte Diamant og i andre af s bygninger ansvar for s kulturhistoriske udstillinger i ind- og udland ansvar for besvarelse af uopfordrede udstillingstilbud Udstillingsopgaverne omfatter inden for det af institutionschefen godkendte udstillingsprogram at forestå planlægning, produktion, redaktion, opbygning og nedtagning af s egne udstillinger samt at bistå ved produktion og opbygning af udstillinger i Nationalbiblioteksområdets særlige udstillingsområder. Udstillingsopgaven omfatter endvidere ansvar for produktion af plakater, udstillingskataloger, folder m.m. Udstillingsopgaven omfatter endelig ansvaret for produktion, markedsføring og distribution af egenproducerede vandreudstillinger samt originaludstillinger uden for institutionen i ind- og udland. Det Nationale Fotomuseums udstillinger sker inden for de overordnede rammer, som fastlægges af Kulturafdelingen. Udstillingsprogrammet planlægges rullende for 3 år og idémæssigt op til 5 år. Side 18

19 Bevaringsafdelingen Ledelse Afdelingsleder: Bevaringschef Marie Vest Sektionsleder: NN Bevaringschefen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Ansvarsområde Bevaringsafdelingen har ansvar for bevaringen af KB s samlinger for eftertiden, herunder begrænsning af risikoen for skader ved brug og formidling af samlingerne i nutiden. Arbejdsopgaverne omfatter tilsyn med samlingernes opbevaringsmiljø og bevaringstilstand. Desuden arbejdes der for at forebygge og begrænse skader i forbindelse med katastrofer og ved alle former for benyttelse af KB s materialer (udlån, udstilling, kopiering (digitalisering/mikrofilmning). Endelig er afdelingen ansvarlig for konservering og specialindbinding af KB s materialer, ligesom afdelingen står for den individuelt tilpassede produktion af arkivæsker og læg til emballering og beskyttelse af KB s materialer. Det er afdelingens mål at være videns- og kompetencecenter for bevaring af arkiv og biblioteksmaterialer. Afdelingens faglige viden og kompetencer holdes ajour med den internationale udvikling gennem publikationer, kurser og konferencer, ligesom de enkelte medarbejdere forventes at dele deres viden. Afdelingen løser bevaringsopgaver for eksterne institutioner og andre kunder via indtægtsdækket virksomhed. Afdelingen udfører dels opgaver på værkstedet på LGV, dels på bibliotekets øvrige adresser. Afdelingen er opdelt i to sektioner, Sektion 1 og Sektion 2, som udfører de samme opgaver, dog med visse særopgaver placeret i den ene af sektionerne. De akademiske medarbejdere refererer direkte til bevaringschefen Sektion 1 Sektionsleder: NN Udarbejdelse af bevaringsplaner (tilstandsvurdering af samlinger, stikprøveundersøgelser, opbevaringsmiljø, beregning af udgifter forbundet med bevaringsindsatser) Planlægning af katastrofeberedskab Udarbejdelse af tilbud på konserverings- og bevaringsopgaver Konservering af arkiv og biblioteksmaterialer (dokumentation, teknologihistorie, test af materialer, tilstandsvurdering, behandlingsforslag, materialevalg, rapportering) Side 19

20 Indbinding (omindbinding, trykning, materialevalg) Kvalitetskontrol med eksterne bogbindere og andre underleverandører Montering og emballering (passepartout, arkivæsker/mapper, kuverter) Registrering og overvågning af opbevaringsmiljø i magasiner, udstilling, læsesale mm. (klima, lys, luft, mikroorganismer, skadedyr, orden, rengøring) Udstilling (opsætning og nedtagning af udstillingsmaterialer, klargøring af montrer (klima), vurdering af bogstøtter/ophængningslister mm.) Udlån (tilstandsrapport, kureropgaver, pakning/transportsikring) Metodeudvikling indenfor bevaringsfaget Indsamling og formidling af opdateret viden om bevaring, konservering og restaurering af arkiv og biblioteksmaterialer Udarbejdelse af informationsmateriale om bevaring til intern og ekstern brug Deltagelse i nationale og internationale samarbejdsprojekter Sektion 2 Sektionsleder: Konserveringstekniker Anna Magdalena Lindskog-Midtgaard Udarbejdelse af bevaringsplaner (tilstandsvurdering af samlinger, stikprøveundersøgelser, opbevaringsmiljø, beregning af udgifter forbundet med bevaringsindsatser) Planlægning af katastrofeberedskab Udarbejdelse af tilbud på konserverings- og bevaringsopgaver Konservering af arkiv og biblioteksmaterialer (dokumentation, teknologihistorie, test af materialer, tilstandsvurdering, behandlingsforslag, materialevalg, rapportering) Indbinding (omindbinding, trykning, materialevalg) Kvalitetskontrol med eksterne bogbindere og andre underleverandører Montering og emballering (passepartout, arkivæsker/mapper, kuverter) Registrering og overvågning af opbevaringsmiljø i magasiner, udstilling, læsesale mm. (klima, lys, luft, mikroorganismer, skadedyr, orden, rengøring) Udstilling (opsætning og nedtagning af udstillingsmaterialer, klargøring af montrer (klima), vurdering af bogstøtter/ophængningslister mm.) Udlån (tilstandsrapport, kureropgaver, pakning/transportsikring) Metodeudvikling indenfor bevaringsfaget Indsamling og formidling af opdateret viden om bevaring, konservering og restaurering af arkiv og biblioteksmaterialer Udarbejdelse af informationsmateriale om bevaring til intern og ekstern brug Deltagelse i nationale og internationale samarbejdsprojekter Side 20

21 Digital Bevaring Ledelse Afdelingsleder Birgit Nordsmark Henriksen Afdelingslederen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Opgaver Afdelingen har ansvaret for bevaring af digitale objekter på KB. Ansvarsområdet dækker langtidsopbevaring af digitale objekter, herunder både lagringen af digitale værker oparbejdet på KB og det tekniske ansvar for indsamling og lagring af statiske webpublikationer indsamlet efter lov om pligtaflevering. (Ansvaret for registrering og hjemtagning ligger hos Pligtafleveringsafdelingen.) Afdelingen skal udvikle og drive en infrastruktur, som understøtter hele den digitale livscyklus fra indsamling og produktion over registrering og formidling til langtidsbevaring. Arkivering af det danske internet indgår som en særlig opgave, der løses i samarbejde med kolleger fra Statsbiblioteket. Afdelingen samarbejder primært med andre institutioner under KUM samt med kolleger fra søsterinstitutioner i udlandet. Side 21

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

2 0 04 sberetning år

2 0 04 sberetning år D E T K G L B I B ÅRSBERETNING L I O T E K 2004 årsberetning 2004 NORDISK MILJØMÆRKNING kolofon FORSIDE: Fakultetsbiblioteket for humaniora skal ligge på det nye Universitetstorv i Ørestaden, og bestå

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å

D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å D E T K G L Å r s b e r e t n i n g B I B L I O T E K 20 06 årsberetning 2006 541-006 Svanemærket tryksag kolofon Forsidemotivet viser Københavns Universitetsbibliotek Nords bygning, som ligger på hjørnet

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2008 årsberetning 2008 KOLOFON Årsberetning 2008 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

B I B ÅRSBERETNING L I O

B I B ÅRSBERETNING L I O D E T K G L B I B ÅRSBERETNING L I O T E K årsberetning KOLOFON Forsidemotivet stammer fra Skandinaviens eneste eksemplar af John James Audubons Birds of America. Birds of America er et af de mest spektakulære

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Året 2014 har været præget af at Sine Kusk Clausen har været på barsel og Kirsten Lindbæk Knudsen er gået på pension. Det har

Læs mere

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDLEDNING Nærværende bilag udfolder den statslige definition af. Der skal anvendes to principper til at fastslå, om en omkostning er en del

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Velkommen Præsentation af Biblioteksmedier Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Agenda Præsentation af Martin Lauritsen Præsentation af Biblioteksmedier Serviceydelser

Læs mere

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Aftalegrundlag I henhold til biblioteksloven 6, stk 2 afholdes udgifter til biblioteksbetjening af statslige

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Hovedprocesser og effektivisering

Hovedprocesser og effektivisering Sommerstatus/midtvejsstatus for hovedprocesser og effektivisering 25. juni 2008 Dias 1 Baggrund: Organisationsanalysen viste i 2006 generelt et behov for en mere klar og gennemsigtig struktur på de administrative

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket. Avisdigitalisering Fjernlånsmøde 12. november 2013 Planen Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Om bevillingerne bag Bevaring og formidling Avisdigitalisering hvordan Digitalisering

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX I denne guide kan du læse om hvordan du udfører avancerede søgninger i REX, der er Det Kongelige Biblioteks katalog. De 2 faneblade Når du skal søge i REX skal du først beslutte

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Ledelsespolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Ledelsespolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Ledelsespolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og 2013 Indhold Side Forord... 3 1. Lederstillinger... 4 2. Samarbejde i ledelsen... 5 3. God ledelse på Det Kongelige Bibliotek... 5 3.1. Fokus

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Offentlig-privat samarbejde om Park og Vej OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ September 2013 Dokument nr. 2013-6 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B)

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Den Sorte Diamant 1999-2013

Den Sorte Diamant 1999-2013 Bibliotekshistorie nr. 11, 2014 Den Sorte Diamant 1999-2013 Funktionelle ændringer for at møde IT-udfordringerne Af Steen Bille Larsen I marts 1993 indbød Kulturministeriet til en arkitektkonkurrence om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere