Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek"

Transkript

1 Organisationsplan for Nationalbibliotek og Gældende fra 1. april 2007

2 Indholdsfortegnelse side Forord...3 Organisationsdiagram...4 Direktionen...5 Direktøren...6 Direktør Erland Kolding Nielsen...6 Nationalbiblioteket...7 Vicedirektør Steen Bille Larsen...7 Pligtafleveringsafdelingen...7 Specialsamlinger...10 Håndskriftafdelingen...10 Kort- og Billedafdelingen...11 Musik- og Teaterafdeling...12 Orientalsk og Judaistisk Afdeling...14 Kulturafdelingen...15 Bevaringsafdelingen...19 Digital Bevaring...21 Forskningsafdelingen Vicedirektør Michael Cotta-Schønberg...23 City...24 Nord...25 Afdeling for Fagreference og Dokumentation...25 Procesafdelingen...26 Publikumsafdelingen...27 Syd...28 Slotsholmen...29 Administrativt-teknisk område...30 Administrationsafdelingen...30 Driftsafdelingen...33 Bygningsdriftsafdelingen...33 Sikringsafdelingen...34 IT-område...37 IT-afdelingen...37 Digital Udvikling og Produktion...40 Side 2

3 Forord Denne organisationsplan beskriver den nye institution:, Nationalbibliotek og, der blev en realitet i sommeren 2005 ved sammenlægning af Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek og Det Kongelige Bibliotek. Med, Nationalbibliotek og, ønsker vi at skabe en moderne og fleksibel organisation og skabe et større og bredere fagligt miljø, der øger mulighederne for at udnytte vores kompetencer og vores faglige indsigt. Dette gælder for nationalbibliotek, universitetsbibliotek og fællesfunktioner. Erland Kolding Nielsen Direktør Side 3

4 Organisationsdiagram. Nationalbibliotek og. Organisationsdiagram gældende fra Direktør Stab Administrativt-teknisk område Stab Administrationsafdeling Bygningsdriftafdeling Sikringsafdeling Driftsafdeling Nationalbibliotek Stab Pligtafleveringsafdelingen Specialsamlinger: Håndskriftafdelingen Kort- og Billedafdelingen Musik- og Teaterafdelingen Orientalsk og Judaistisk Afdeling Kulturafdelingen Bevaringsafdelingen Digital Bevaring Forskningsafdelingen Københavns Universitetsbibliotek Stab City Nord: Fagreference og Dokumentation Procesafdelingen Publikumsafdeling Syd Slotsholmen IT-område IT-afdeling Digital Udvikling og Produktion Side 4

5 Direktionen Direktionen består af 4 medlemmer: Direktør Erland Kolding Nielsen, institutionschef Vicedirektør Steen Bille Larsen, chef for Nationalbiblioteket Vicedirektør Michael Cotta-Schønberg, chef for Administrationschef Bodil Henriksen, chef for det administrativt-tekniske område og for forskningen. Direktionen varetager den overordnede ledelse af og har det daglige ansvar for de hovedområder, som i henhold til organisationsplanen er henlagt til det enkelte direktionsmedlem. Side 5

6 Direktøren Direktør Erland Kolding Nielsen varetager som øverste leder af institutionen principielle spørgsmål vedrørende alle sider af institutionens interne og eksterne virksomhed. Direktøren varetager overordnede opgaver som forhandling og repræsentation af Det Kongelige Bibliotek over for Kulturministeriet og andre ministerier, Biblioteksstyrelsen og andre styrelser, mv., finansloven, institutionens regnskab og budget, ansættelse af førstebibliotekarer og afdelingsledere, forskningsspørgsmål, formidlingsspørgsmål, kulturpolitiske spørgsmål, principielle bibliotekspolitiske spørgsmål, sponsorering og fondssager. Direktøren er leder af Direktionen og Førstebibliotekarkollegiet samt formand for Samarbejdsudvalget. Direktørens stab Til direktøren er knyttet en stab, der varetager opgaver som direktionssekretær, sekretær for Førstebibliotekarkollegiet, sekretær for direktøren, styring af institutionens kommunikation, varetagelse af institutionens sponsorarbejde, styring af udbygningen af institutionen på N 112 og Godsbanegården og biblioteksjura. Side 6

7 Nationalbiblioteket Vicedirektør Steen Bille Larsen er chef for Nationalbiblioteket. Vicedirektøren refererer til direktør Erland Kolding Nielsen. Afdelingsleder Birgit N. Henriksen er souschef med ansvar for den digitale udvikling af Nationalbiblioteket. Vicedirektøren er desuden ansvarlig for Forskningsbiblioteksstatistikken og Det Kongelige Biblioteks officielle årsberetning. Vicedirektøren er medlem af Direktionen, Førstebibliotekarkollegiet og af Samarbejdsudvalget. Vicedirektørens stab Til vicedirektøren er tilknyttet et team, der udfører stabsopgaver. Pligtafleveringsafdelingen Ledelse Afdelingsleder: Førstebibliotekar Grethe Jacobsen Stedfortræder: Afdelingsbibliotekar Anne-Marie Smith Afdelingslederen refererer direkte til direktionen ved vicedirektør Steen Bille Larsen. Opgaver Afdelingens opgave er - i medfør af Lov nr af 22. december 2004 om pligtaflevering af offentliggjort materiale at sikre en dækkende pligtaflevering af de materialetyper, som har ansvaret for at indsamle. Dette omfatter trykte udgivelser, noder, kort, cd-rommer, disketter og andre værker, der offentliggøres ved udgivelse i eksemplarform. Afdelingen varetager i samarbejde med DUP og Statsbiblioteket indsamling (høstning) af den danske del af Internettet og indgår derved i den virtuelle institution Netarkivet.dk, der har ansvaret for denne del af pligtafleveringen. Af værker udgivet i eksemplarform modtages 2 eksemplarer, og afdelingen sender det ene eksemplar til Statsbiblioteket. Monografier og periodika registreres i REX (monografiregistrering sker i samarbejde med Dansk BiblioteksCenter). Småtryk behandles arkivalsk med henblik på, at det kan stilles til rådighed via Småtrykssamlingen. Afdelingen har ansvaret for de nationalbibliografiske fortegnelser for periodika både i eksemplarform Side 7

8 og som netpublikationer, herunder tildeling af International Standard Serial Number (ISSN). Modtagelse, monografier og Småtrykssamlingen Sektionsleder: Afdelingsbibliotekar Anne-Marie Smith Sektionen har ansvaret for kontakten til de afleveringspligtige af værker i eksemplarform, sikring af modtagelse af det pligtafleverede materiale samt information om loven. Sektionen har ansvaret for at indlemme monografiske pligtafleverede værker i bibliotekets nationale samlinger i et tæt samarbejder med Dansk BiblioteksCenter. Sektionen varetager samlingsopbygning, magasinforvaltning og publikumsbetjening af pligtafleverede småtryk, defineret som publikationer, der omhandler korporationers (institutioners, foreningers og firmaers) aktuelle interne forhold, dvs. sektionen foretager kontrol-, rykker-, informations- og reklamationsprocedurer over for de afleveringspligtige modtager 2 eksemplarer af det pligtafleverede materiale i eksemplarform og videresender det ene eksemplar til Statsbiblioteket sender trykte monografier til DBC fordeler det øvrige modtagne materiale internt på registrerer modtagne monografier (andre medier end tryk), der ikke sendes til DBC udarbejder Index Translationums danske afsnit reklamerer manglende monografier for og Statsbiblioteket varetager samlingsopbygning og bevaring af småtryk (kassation, systematisering og indlægning af materiale) udfører dokumentlevering af bestilte småtryk varetager referenceopgaver og lånerbetjening pr. telefon, og på intern læsesal registrerer årspublikationer og småtrykstidsskrifter til REX varetager magasinpleje i Småtrykssamlingens magasiner Danske Tidsskrifter Sektionsleder: Afdelingsbibliotekar Esther Skaarup Sektionen varetager samlingsopbygning af pligtafleverede periodika i eksemplarform til bibliotekets samlinger, har ansvaret for katalogisering af periodika til REX samt ansvaret for den nationalbibliografiske registrering til ISSN, dvs. sektionen hefteregistrerer og reklamerer de pligtafleverede periodika, der skal registreres og reklameres Side 8

9 katalogiserer og klassificerer periodika til REX udfører ISSN centerarbejde: tildeler og registrerer numre og vejleder om systemet udarbejder Dansk Periodicafortegnelse = danske ISSN poster videreformidler periodisk materiale (årbøger) til Dansk Bogfortegnelse (Dansk BiblioteksCenter) Funktioner under afdelingsleder Nethøstning Specialist: Afdelingsbibliotekar Karen Høgsberg Funktionen varetager følgende arbejdsområder nethøstning (i samarbejde med Statsbiblioteket i form af den virtuelle institution Netarkivet.dk) vedligehold af vedligehold af listen over danske tidsskrifter på Internettet Indbinding/Klargøring Ansvarlig: Fuldmægtig Jón Eiríksson Funktionen varetager indbinding og klargøring af pligtafleverede bøger og tidsskrifter i eksemplarform i henhold til de regler der er fastlagt for dette arbejde, dvs. indbinding af pligtafleveret materiale, der skal til bogbinder kassettering af øvrigt materiale klargøring af materialerne inden påpladssætning (opstillingssignatur og stregkode) administration af indbindingsbudgettet for nationalbiblioteksmaterialerne (budgetkontrol og attestering af regninger) anskaffelse af indbindingsmaterialer og arkivæsker i standardformater Side 9

10 Specialsamlinger Specialsamlinger består af fire afdelinger, Håndskriftafdelingen, Kort- og Billedafdelingen, Musik- og Teaterafdelingen samt Orientalsk og Judaistisk Afdeling. De fire afdelinger indgår i et tværgående samarbejde, således at de administrativt opfattes som en enhed. Dette gælder specielt varetagelsen af centervagter, budgetlægning, personalenormering, indberetning af statistik, udarbejdelse af årsberetning m.m. Håndskriftafdelingen Ledelse Afdelingsleder: Overarkivar Ivan Boserup Stedfortræder: Forskningsbibliotekar Bruno Svindborg Afdelingslederen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Opgaver Håndskriftafdelingen varetager s opgaver som nationalbibliotek for så vidt angår følgende hovedkategorier af materialer: europæiske håndskrifter fra middelalderen nyere håndskrifter og privatarkiver, der vedrører Danmarks historie i bred forstand nyere håndskrifter og privatarkiver (breve, manuskripter, optegnelser m.v.) af danske (også nulevende) forfattere, videnskabsmænd, kunstnere, kulturpersonligheder og tilsvarende kulturinstitutioner europæiske trykte værker, fra bogtrykkets oprindelse til i dag, der i særlig grad belyser bogens udvikling (tryk, papirtyper, illustrationer, bind, provenienser, etc.) og bogens betydning i kulturlærdoms- og åndshistorien Håndskriftafdelingen iværksætter tillige konservering, fotografering og digitalisering af håndskrifter, arkivalier og trykte værker i sine samlinger. Håndskriftafdelingen har ansvaret for driften af Center for Manuskripter og Boghistorie, som drives i samdrift med Center for Musik og Teater samt Center for Orientalia og Judaica. Desuden har afdelingen ansvaret for driften af Læsesal Vest. Der er endvidere afdelingens opgave at koordinere og prioritere s opgaver som Danmarks Bogmuseum og at behandle og koordinere kulturværdisager for direktøren i medfør af dennes medlemskab for Statens Kulturværdiudvalg. Afdelingen forestår/deltager desuden i forskellige formidlingsopgaver, foredrag, forevisninger, rundvisninger samt udstillingsvirksomhed. Side 10

11 Endelig varetager afdelingen behandling af ansøgninger om lån fra bibliotekets samlinger til udstillingsbrug i eller uden for Danmark. Kort- og Billedafdelingen Ledelse Afdelingsleder: Førstebibliotekar Grethe Jacobsen Souschef: Forskningsbibliotekar Henrik Dupont Afdelingslederen refererer direkte til direktionen ved vicedirektør Steen Bille Larsen. Opgaver Afdelingen varetager statens almene indsamling af danske såvel som udenlandske kort og billeder gennem pligtaflevering og køb. Med til denne samlingsopbygning hører registrering, systematisering, samt en løbende bevaringsindsats overfor de erhvervede samlinger. Afdelingen skal herudover tilgængeliggøre samlingerne, der er de eneste i landet af deres art og derfor fungerer som national hovedsamling. Desuden varetages samlingsansvar for Museet for Dansk Bladtegning og for kunstværker på. Kort- og Billedafdelingen har ansvaret for driften af Center for Kort og Billeder, herunder formidling af Det Nationale Fotomuseums samlinger på Center for Kort og Billeder. Kortsamlingen Kortsamlingens opgaver er at indsamle, systematisere, registrere, opbevare og formidle kort og atlas over alle geografiske lokaliteter med hovedvægten på det danske materiale; udarbejde Dansk Kortfortegnelse. Samlingen har desuden særlig nationalbiblioteksforpligtelse for historisk kartografi og anskaffer som følge heraf litteratur om dette emne samt faksimileudgaver af kort og atlas. Kortsamlingen er repræsenteret i såvel nationale som internationale sammenhænge som IFLA, LIBER og Kortsamlergruppen, hvor koordinering og udviklingsopgaver finder sted. Billedsamlingen Billedsamlingens opgaver er at anskaffe, systematisere, registrere, opbevare og formidle billeder af enhver teknik. Der anskaffes primært dokumentarisk materiale. Billedsamlingen rummer desuden en meget stor referencesamling om grafik. Side 11

12 Billedsamlingen udarbejder fotografregistre og samlingsoversigter gennem et aktivt samarbejde med billedsamlinger i såvel Danmark som andre lande. Billedsamlingen administrerer afdelingens billeddigitalisering, der som Den Nationale Billedbase har til formål at tilgængeliggøre Kort- og Billedafdelingens samlinger for publikum gennem anvendelse af edb med registrering af oplysninger om billederne i REX og digitalisering af billederne således, at disse kan gøres tilgængelige for brugerne i elektronisk form. Billedsamlingens håndtering af bestillinger på fotografier drives efter princippet om indtægtsdækket virksomhed for statslige institutioner. Til Billedsamlingen er endvidere knyttet varetagelse af Museet for Dansk Bladtegnings samlinger, herunder registrering og bevaring. Museums- og Kulturchef Ingrid Fischer Jonge varetager indsamling, forskning og formidling, herunder udstillingsvirksomhed for Museet for Dansk Bladtegning. Luftfotosamlingen Ansvarlig: Forskningsbibliotekar, souschef Henrik Dupont Luftfotosamlingens opgave er at indsamle, systematisere, registrere og formidle bibliotekets luftfotosamlinger. Luftfotosamlingens håndtering af bestillinger på fotografier drives efter princippet om indtægtsdækket virksomhed for statslige institutioner. Musik- og Teaterafdeling Ledelse Afdelingsleder: Førstebibliotekar Niels Krabbe Stedfortræder: Forskningsbibliotekar Anne Ørbæk Jensen Afdelingslederen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Vedr. Carl Nielsen Udgaven er umiddelbart foresatte direktør Erland Kolding Nielsen. Samtlige medarbejdere refererer direkte til afdelingslederen, førstebibliotekar Niels Krabbe. Varetagelse af de daglige arbejdsopgaver i Det Kongelige Teaters Arkiv og Bibliotek er uddelegeret til gruppelederen. Side 12

13 Opgaver Musik- og Teaterafdelingen rummer Danmarks nationale hovedsamling af musikalier. Dens hovedopgave er at opbygge, bevare og tilgængeliggøre en så vidt mulig komplet samling af danske nodetryk og -manuskripter af danske komponister, et omfattende udvalg af ældre og nyere, danske og udenlandske nodetryk til forskningsbrug og praktisk musikudøvelse samt orkestermateriale til professionelle musikere såvel som kor og amatørorkestre. Afdelingen varetager desuden udarbejdelsen af Dansk Musikfortegnelse, der er en del af den danske nationalbibliografi. Orkesterbiblioteket med egen udlånsadministration virker som national overcentral for musiklivet for udlån af opførelsesklare orkester- og korværker. Dramatisk Bibliotek indgår i afdelingen som national overcentral for teaterlivet for udlån af skuespiltekster og leverer teatervidenskabelige dokumentationsydelser (vedr. drama, opera, ballet og cirkus) samt bibliografisk service over for alle kategorier af brugere. Musik- og Teaterafdelingen leder og koordinerer det danske RISM- og rilm-arbejde i samarbejde med de internationale centralredaktioner. Carl Nielsen-udgaven, der har til opgave at forestå en samlet, kritisk-videnskabelig udgave af Carl Nielsens værker, indgår i afdelingen som eksternt finansieret projekt. Den systematiske, løbende RISM-katalogisering er indtil videre indstillet. Musik- og Teaterafdelingen har ansvaret for driften af Center for Musik og Teater, som drives i samdrift med Center for Manuskripter og Boghistorie samt Center for Orientalia og Judaica. Det Kongelige Teaters Arkiv og Bibliotek Gruppeleder: Forskningsbibliotekar Lilo Skaarup Det Kongelige Teaters Arkiv og Bibliotek har ansvaret for biblioteket og forestillingsarkivet, herunder udlånsfunktion, registrering af materiale, edb-håndtering og øvrige med en sædvanlig biblioteksdrift normalt forbundne arbejdsopgaver. Side 13

14 Orientalsk og Judaistisk Afdeling Ledelse Afdelingsleder: Førstebibliotekar Stig T. Rasmussen Stedfortræder: Forskningsbibliotekar Bent Lerbæk Pedersen Afdelingslederen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Samtlige medarbejdere refererer direkte til afdelingslederen førstebibliotekar Stig Rasmussen. Opgaver Orientalsk og Judaistisk Afdeling rummer Danmarks nationale hovedsamling af og er hovedbibliotek for Orientalia, Judaica og Hebraica (håndskrifter, bøger, tidsskrifter og arkivalier på orientalske sprog, hebraisk og jiddisch) og varetager alle biblioteksfaglige opgaver i forbindelse hermed. Afdelingen har et særligt formidlingsansvar, idet den med samlinger, der er de eneste af deres art i landet, også fungerer som national specialsamling. Afdelingen udfører derfor et større formidlings- og udstillingsarbejde, indgår i internationale projekter og forestår bl. a. udgivelsen af en række eksternt finansierede bibliografier og værkfortegnelser. Orientalsk og Judaistisk Afdeling har ansvaret for driften af Center for Orientalia og Judaica, som drives i samdrift med Center for Manuskripter og Boghistorie samt Center for Musik og Teater. Orientalsk Samling Orientalsk Samling varetager samlingsforvaltningen for s samling af håndskrevet, bloktrykt og bogtrykt originalmateriale på orientalske sprog samt af skrive- og trykkeredskaber fra Orienten. Geografisk dækker Orientalsk Samling hele Asien, med tyngdepunkter i Vestasien, Centralasien, Sydasien og Østasien samt Nordafrika. Hovedvægten ligger på humaniora i videste forstand, herunder religion, sprog og kultur suppleret med samfundsforhold i fortid og nutid. Judaistisk Samling Judaistisk Samling varetager samlingsforvaltningen for s samling af hebraiske håndskrifter, trykte bøger på hebraisk og jiddisch samt judaistisk litteratur og arkivalier. Judaistisk Samling skal fortsat udbygge, registrere, klassificere og bevare sine samlinger. Geografisk dækker Judaistisk Samling hele den historiske og nutidige jødiske diaspora, samt Israel, med tyngdepunkter i de historisk vigtige centre (Nærøsten, Europa & Nordaf- Side 14

15 rika, USA). Hovedvægten ligger på humaniora i videste forstand, herunder religion, sprog og kultur suppleret med samfundsforhold i fortid og nutid. Kulturafdelingen Ledelse Afdelingsleder: Museums- og kulturchef Ingrid Fischer Jonge Stedfortræder: Afdelingsbibliotekar Birgitte Hvidt Afdelingslederen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Opgaver Kulturafdelingen har ansvaret for s kulturelle aktiviteter, herunder information om og markedsføring af disse aktiviteter. Det drejer sig om følgende områder: Udstillinger, vandreudstillinger, kulturelle arrangementer, besøg og omvisninger, videnskabelige og populære foredrag, foredragsrækker, seminarer m.v. Afdelingen har desuden ansvaret for pressekontakt, designprogram, skiltning og annoncering. Hertil kommer drift og udlejning af Dronningesalen og bibliotekets mødelokaler, herunder udlejning til koncerter, møder og konferencer og drift af Receptionen. Endelig har afdelingen ansvaret for driften af Diamantklubben. Besøg- og omvisningsopgaverne omfatter dels systematisk tilrettelagte omvisninger i udstillingerne, dels i s bygninger, dels individuelt tilrettelagte besøg m.v. Der skelnes imellem offentligt annoncerede gratis omvisninger, som planlægges mindst halvårligt og individuelt rekvirerede omvisninger. Disse opgaver varetages dels af fast personale, dels af et korps af studentermedhjælpere, for hvis oplæring, kompetence og kvalitet Kulturafdelingen er ansvarlig. En del af aktiviteterne i enhederne Udstillinger og Diamantklub samt hele aktiviteten i Arrangementssektionen og i Musikaktiviteter finansieres uden for den ordinære driftsbevilling. Opgaverne er fordelt på funktionsansvarlige, dog er Udlejningsvirksomheden organiseret som en sektion. Publikationer - Udstillingskataloger/kulturkalender/foredragspamflet/plakater/postkort m.v. - Diamanten. Kulturtidsskrift med præsentationer af s kulturaktiviteter m.v. Kvartalsvis. - Magasin fra. Kulturtidsskrift med præsentationer fra Det Kongelige Biblioteks samlinger. Kvartalsvis. Side 15

16 Markedsføring, formidling Afdelingsbibliotekar Birgitte Hvidt Opgaver: markedsføring af afdelingens aktiviteter administration af designprogram og skiltning publikationsvirksomhed Markedsføring af afdelingens aktiviteter i form af annoncering, fællesannoncering, fællesfolder m.v. Inden for det af direktionen fastlagte Designprogram omfatter denne opgave at fastlægge retningslinier for og forestå den grafiske tilrettelæggelse af skiltning, publikationer m.v. Publikations- og forlagsopgaverne omfatter ansvar for redaktionel planlægning, budgetlægning, trykning og markedsføring og evt. distribution af publikationer til gratis formidling og salg. De faglige afdelinger har det fagligt-indholdsmæssige ansvar for egne publikationer. Diamantklub og øvrige kulturarrangementer Kulturproducent Lise Bach Hansen Opgaver: drift af medlemsbaseret kulturklub populærvidenskabelige foredrag og foredragsrække hovedredaktør af Diamanten, nyhedsblad om s kulturelle aktiviteter, kvartalsvis ansvar for Kulturnatten, BogForum og andre kulturarrangementer Arrangementsopgaverne omfatter ansvaret for aktiviteter som foredrag i tilknytning til udstillinger, gallery-talks, forelæsnings og foredragsrækker, konferencer, forevisning af videofilm (gentagne eller enkeltstående tilfælde), filmforevisninger, optræden i salen m.m. Foredrags- og seminarvirksomhed forestås overordnet af Kulturafdelingen. Forskningsafdelingen har det faglig- indholdsmæssige ansvar for videnskabelige foredragsrækker, og tilsvarende kan andre faglige afdelinger tilrettelægge egne arrangementer, der dog skal koordineres med Kulturafdelingen. Side 16

17 Bladet Diamanten er et kulturblad, der formidler som kulturinstitution. Gennem artikler, interviews og anden præsentation offentliggøres centrale kulturaktiviteter ikke mindst i Nationalbibliotekets regi. Desuden præsenteres kommende udstillinger, foredragsrækker, musikaktiviteter, særlige initiativer for Diamantklubbens medlemmer m.m. Endelig oplister en kulturkalender tid og sted for samtlige aktiviteter. Musikaktiviteter Musikproducent Bette Thomas Opgaver: gennemførelse af koncerter i Dronningesalen koncertorganisation for musiksamarbejdsprojekter i Dronningesalen Musikafdelingens udstillingskoncerter sker inden for overordnede rammer, som er fastlagt af Kulturafdelingen. opretholder en professionel musikorganisation i bibliotekets regi. Det sker ud fra det programkoncept, der har det formål, at Dronningesalen skal fungere som en attraktiv koncertsal med et program af høj kvalitet inden for klassisk kammermusik, jazz, det 20. århundredes kunstmusik og etnisk musik. Grundlaget for s musikaktivitet er formuleret i notatet Det Kongelige Biblioteks musikpolitik samt uddybende bemærkninger til samme. Udlejningsvirksomhed Salgs- og marketingskonsulent Morten Schmidt, sektionsleder Opgaver: drift af Dronningesalen og mødelokaler, herunder udlejning til koncerter, møder, konferencer og lign. drift af elektronisk 12 spors lydanlæg i Atriet Driftopgaverne for sale, mødelokaler m.v. omfatter ansvaret for udlejning og booking, herunder markedsføring og opsøgende opgaver. Udlejningsopgaven omfatter endvidere ansvaret for tilsyn med salens og mødelokalernes tekniske stand, herunder at det rette tekniske udstyr er til stede ved de enkelte arrangementer. Udlejningsopgaven indebærer ansvaret for kontakt til restauranten samt ansvaret for aftaler med firmaer, hvorfra der skal lejes udstyr eller skaffes ekstra personale ved særlige lejligheder. Udlejningsopgaven indebærer desuden ansvaret for koordinering af aktiviteter, som inddrager såvel restaurant som bibliotekets områder. Udlejningsopgaverne finansieres af egne indtægter. Side 17

18 Udstillingsvirksomhed Udstillingskoordinator Christina Back Opgaver: koordinering af udstillinger i Søjlesalen, Fotomuseet og Bladtegnermuseet ansvar for udstillinger i Søjlesalen, Montanasalen, diverse indbyggede montre i Den Sorte Diamant og i andre af s bygninger ansvar for s kulturhistoriske udstillinger i ind- og udland ansvar for besvarelse af uopfordrede udstillingstilbud Udstillingsopgaverne omfatter inden for det af institutionschefen godkendte udstillingsprogram at forestå planlægning, produktion, redaktion, opbygning og nedtagning af s egne udstillinger samt at bistå ved produktion og opbygning af udstillinger i Nationalbiblioteksområdets særlige udstillingsområder. Udstillingsopgaven omfatter endvidere ansvar for produktion af plakater, udstillingskataloger, folder m.m. Udstillingsopgaven omfatter endelig ansvaret for produktion, markedsføring og distribution af egenproducerede vandreudstillinger samt originaludstillinger uden for institutionen i ind- og udland. Det Nationale Fotomuseums udstillinger sker inden for de overordnede rammer, som fastlægges af Kulturafdelingen. Udstillingsprogrammet planlægges rullende for 3 år og idémæssigt op til 5 år. Side 18

19 Bevaringsafdelingen Ledelse Afdelingsleder: Bevaringschef Marie Vest Sektionsleder: NN Bevaringschefen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Ansvarsområde Bevaringsafdelingen har ansvar for bevaringen af KB s samlinger for eftertiden, herunder begrænsning af risikoen for skader ved brug og formidling af samlingerne i nutiden. Arbejdsopgaverne omfatter tilsyn med samlingernes opbevaringsmiljø og bevaringstilstand. Desuden arbejdes der for at forebygge og begrænse skader i forbindelse med katastrofer og ved alle former for benyttelse af KB s materialer (udlån, udstilling, kopiering (digitalisering/mikrofilmning). Endelig er afdelingen ansvarlig for konservering og specialindbinding af KB s materialer, ligesom afdelingen står for den individuelt tilpassede produktion af arkivæsker og læg til emballering og beskyttelse af KB s materialer. Det er afdelingens mål at være videns- og kompetencecenter for bevaring af arkiv og biblioteksmaterialer. Afdelingens faglige viden og kompetencer holdes ajour med den internationale udvikling gennem publikationer, kurser og konferencer, ligesom de enkelte medarbejdere forventes at dele deres viden. Afdelingen løser bevaringsopgaver for eksterne institutioner og andre kunder via indtægtsdækket virksomhed. Afdelingen udfører dels opgaver på værkstedet på LGV, dels på bibliotekets øvrige adresser. Afdelingen er opdelt i to sektioner, Sektion 1 og Sektion 2, som udfører de samme opgaver, dog med visse særopgaver placeret i den ene af sektionerne. De akademiske medarbejdere refererer direkte til bevaringschefen Sektion 1 Sektionsleder: NN Udarbejdelse af bevaringsplaner (tilstandsvurdering af samlinger, stikprøveundersøgelser, opbevaringsmiljø, beregning af udgifter forbundet med bevaringsindsatser) Planlægning af katastrofeberedskab Udarbejdelse af tilbud på konserverings- og bevaringsopgaver Konservering af arkiv og biblioteksmaterialer (dokumentation, teknologihistorie, test af materialer, tilstandsvurdering, behandlingsforslag, materialevalg, rapportering) Side 19

20 Indbinding (omindbinding, trykning, materialevalg) Kvalitetskontrol med eksterne bogbindere og andre underleverandører Montering og emballering (passepartout, arkivæsker/mapper, kuverter) Registrering og overvågning af opbevaringsmiljø i magasiner, udstilling, læsesale mm. (klima, lys, luft, mikroorganismer, skadedyr, orden, rengøring) Udstilling (opsætning og nedtagning af udstillingsmaterialer, klargøring af montrer (klima), vurdering af bogstøtter/ophængningslister mm.) Udlån (tilstandsrapport, kureropgaver, pakning/transportsikring) Metodeudvikling indenfor bevaringsfaget Indsamling og formidling af opdateret viden om bevaring, konservering og restaurering af arkiv og biblioteksmaterialer Udarbejdelse af informationsmateriale om bevaring til intern og ekstern brug Deltagelse i nationale og internationale samarbejdsprojekter Sektion 2 Sektionsleder: Konserveringstekniker Anna Magdalena Lindskog-Midtgaard Udarbejdelse af bevaringsplaner (tilstandsvurdering af samlinger, stikprøveundersøgelser, opbevaringsmiljø, beregning af udgifter forbundet med bevaringsindsatser) Planlægning af katastrofeberedskab Udarbejdelse af tilbud på konserverings- og bevaringsopgaver Konservering af arkiv og biblioteksmaterialer (dokumentation, teknologihistorie, test af materialer, tilstandsvurdering, behandlingsforslag, materialevalg, rapportering) Indbinding (omindbinding, trykning, materialevalg) Kvalitetskontrol med eksterne bogbindere og andre underleverandører Montering og emballering (passepartout, arkivæsker/mapper, kuverter) Registrering og overvågning af opbevaringsmiljø i magasiner, udstilling, læsesale mm. (klima, lys, luft, mikroorganismer, skadedyr, orden, rengøring) Udstilling (opsætning og nedtagning af udstillingsmaterialer, klargøring af montrer (klima), vurdering af bogstøtter/ophængningslister mm.) Udlån (tilstandsrapport, kureropgaver, pakning/transportsikring) Metodeudvikling indenfor bevaringsfaget Indsamling og formidling af opdateret viden om bevaring, konservering og restaurering af arkiv og biblioteksmaterialer Udarbejdelse af informationsmateriale om bevaring til intern og ekstern brug Deltagelse i nationale og internationale samarbejdsprojekter Side 20

21 Digital Bevaring Ledelse Afdelingsleder Birgit Nordsmark Henriksen Afdelingslederen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Opgaver Afdelingen har ansvaret for bevaring af digitale objekter på KB. Ansvarsområdet dækker langtidsopbevaring af digitale objekter, herunder både lagringen af digitale værker oparbejdet på KB og det tekniske ansvar for indsamling og lagring af statiske webpublikationer indsamlet efter lov om pligtaflevering. (Ansvaret for registrering og hjemtagning ligger hos Pligtafleveringsafdelingen.) Afdelingen skal udvikle og drive en infrastruktur, som understøtter hele den digitale livscyklus fra indsamling og produktion over registrering og formidling til langtidsbevaring. Arkivering af det danske internet indgår som en særlig opgave, der løses i samarbejde med kolleger fra Statsbiblioteket. Afdelingen samarbejder primært med andre institutioner under KUM samt med kolleger fra søsterinstitutioner i udlandet. Side 21

D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å

D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å D E T K G L Å r s b e r e t n i n g B I B L I O T E K 20 06 årsberetning 2006 541-006 Svanemærket tryksag kolofon Forsidemotivet viser Københavns Universitetsbibliotek Nords bygning, som ligger på hjørnet

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2008 årsberetning 2008 KOLOFON Årsberetning 2008 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G D E T K G L B I B Å R S B E R E T N I N G L I O T E K 20 13 årsberetning 2013 KOLOFON Årsberetningen 2013 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger Redaktion: Lotte Svenningsen, Joana

Læs mere

D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 2009 r s b b e s r e r t n Å in g 2009

D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 2009 r s b b e s r e r t n Å in g 2009 D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2009 årsberetning 2009 KOLOFON Årsberetning 2009 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af

Læs mere

B I B. Årsberetning L I O

B I B. Årsberetning L I O D E T K G L B I B Årsberetning L I O T E K 20 12 årsberetning 2012 KOLOFON Årsberetning 2012 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lisbet Crone Jensen Summary

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur Albertslund Bibliotek Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK Det Kongelige Bibliotek 2011-2014 Indhold 1. Interessentanalyse... 4 2. Kerneopgaver... 5 3. Udefra kommende påvirkninger

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Museumsnummer 0461 Odense November 2006 Indhold 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers målsætning.. 5 3. Organisationsplan..

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008

Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008 Odense Bys Museer Årsplan 2005 Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008 Odense november 2004 Indholdsfortegnelse 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers mission og værdigrundlag. 6 3. Organisationsplan..

Læs mere

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN 1 1 MUSEUMSCHEFENS REDEGØRELSE 3 2 MUSEUMSCHEFEN 9 3 CENTER FOR STRATEGI, KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION 15 4. CENTER FOR FORMIDLING 22 5 DANMARKS OLDTID

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotek for København Amt Virksomhedsregnskab for år 2000 1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2000 Indledning Gentofte bibliotekerne varetager

Læs mere

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK DIREKTØREN J.nr. 2014-000497 Det Kongelige Bibliotek i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige

Læs mere

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand

Læs mere

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN Udredning om bevaring af kulturarven Kulturministeriet 2003 NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport om udredning om kulturarven Udvalget er nedsat af : Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde med lokalhistorie som genstandsfelt. (Foto: Sv. Aa. Kühl, Aalborg Stadsarkiv)

Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde med lokalhistorie som genstandsfelt. (Foto: Sv. Aa. Kühl, Aalborg Stadsarkiv) Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde med lokalhistorie som genstandsfelt (Foto: Sv. Aa. Kühl, Aalborg Stadsarkiv) Udarbejdet af Aalborg Historiske Museum, Aalborg Stadsarkiv, Aalborg Bibliotekerne,

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2001 Nationalmuseet September 2002 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger...4 1.1 Målsætning... 1.2 Ressourcer... 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

Budget og Arbejdsplan

Budget og Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen og Arbejdsplan 28. december 2011 og Regnskab side 1 1. Administrationschefens redegørelse..... side 3 2. Chef og Sekretariat. 3. Sikringsteknik, Kommandørgården og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere