FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910."

Transkript

1 FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911.

2 TEEN SKKE BOKTRYKKERI,

3 A argangen 1910 av Statistisk Aarbok er redigert av b y r a a c h e f J o n a s H a a n s h u s i det væsentlige efter samme plan som tidligere aargange r med tilføielse av de nyeste opgaver paa de forskjellige omraader. Aarboken er denne gang i større utstrækning end tidligere utstyrt med procenttal og andr e forholdstal. De foreløbige hovedresultater av den almindelige folketælling den ist e december 1910 er indtat paa omstaaende side. Av Aarbokens internationale avsnit er tabellerne A-C og N utarbeidet av det svenske statistiske centralbyraa, tabellerne D-F og O-P av det danske og tabellerne G-M av det norske statistiske byraa. Sidst i boken er indtat grafiske fremstillinger vedkommende indtægtsforhold. Le présent volume de l'annuaire statistique de la Norvège a été rédigé par M. Jonas Haanshus, chef de section au Bureau Central de Statistique, d'aprè s le même plan que celui adopté pour les années précédentes toutefois en y inséran t plusieurs chiffres proportionnels. On a ajouté les plus récentes données concernant les différentes matières, y-compris les résultats les plus importants du recensemen t du z"y décembre 1910, voir la page suivante. La partie internationale de l'annuaire a été élaborée de concert avec le s bureaux de statistique de la Suède et du Danemark, de sorte que les tableaux A-C et N ont été élaborés par le bureau suèdois, les tableaux D-F et par le bureau danois et les tableaux G-M par le bureau norvégien. O-P La dernière partie du volume contient des graphiques concernant la répartition revenus en Norvège. Det Statistiske Centralbyraa, Kristiania i januar 1911, A. N. Kiær.

4 6 * Hjemmehørende Hjemmehørend e folkemængde 1900,/10 folkemængde 1900/1 0 Riket, dets bygder, Landsdele. - + byer og landsdele. eller eller 3 decbr. 1 decbr. 3 decbr. 1 decbr. _ Riket II. Rikets bygder VII. Byerne. stø i rre landsdele e. Østlandsbyer Oplandsbyer III. Rikets byer Sørlandsbyer Vestlandsbyer Trondhjemsbyer Nordnorges byer IV. De størr e landsdele. VIII. Bygdern e Østlandet artsvis. Oplandene Smaalenene Sørlandet Akershus Vestlandet { Hedemarken Trøndelagen Kristians Nord-Norge Buskerud Jarlsberg og Larvik, Bratsberg V. Arrterne. Nedenes Lister og Mandal Smaalenene Stavanger Akershus Søndre Bergenhus Kristiania Nordre Bergenhus ' Hedemarken Romsdal Kristians Søndre Trondhjem Buskerud Nordre Trondhjem I Jarlsberg og Larvik Nordland C Bratsberg Tromsø Nedenes Finmarken Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus IX. Byerne anus- Bergen vis. Nordre Bergenhus Smaalenene Romsdal Akershus Søndre Trondhjem Kristiania Nordre Trondhjem Hedemarken '; Nordland Kristians Tromsø Buskerud ` ( Finmarken Jarlsberg og Larvik : Bratsberg Nedenes Lister og Mandal VI. Bygderne i de Stavanger større landsdele. Bergen ( Nordre Bergenhus r Østlandsbygder Romsdal Oplandsbygder Søndre Trondhjem Sørlandsbygder Nordre Trondhjem 5 939! Vestlandsbygder Nordland Trondhjemsbygder Tromsø E Nordnorges bygder Finmarken 6 843,

5 Oversigt ove r 1 nd holdsfortegnelsen. Side. Avsnit I. Flateindhold, befolkning 1-5 II. Folkemængdens bevægelse III. Sundhetstilstanden og medicinalforhold IV. Faste eiendomme, jordbruk V. Fiskerier VI. Bergverker. - Fabrikanlæg VII. Handel og skibsfart : VIII. Kommunikationsvæsen IX. Kreditanstalter X. Assuranse XI. Sociale forhold XII. Fattigvæsen XIII. Retsvæsen XIV. Undervisning XV. Valgstatistik XVI. Finanser Mynt, vegt og maal 9 3 Internationale oversigter over befolknings-, landbruks-, omsætnings- og sociale forhold Grafiske fremstillinger. Indholdsfortegnelse. Under hvert avsnit (I, II, III o. s. v.) er angit, hvor der i tidligere aarganger findes oplysninger, so m kan tjene til supplering av nærværende aargangs indhold. De romerske tal betegner aargangen, de arabiske tabellens nr. 1. Flateindhold, befolkning. 'fabel 1. Rikets inddelinger ved begyndelsen av aaret Areal og folkemængde amts pis efter folketællingen 3 december pr. kvadratkilometer land : r 3. Rikets samt bygdernes og byernes hjemmehørende folkemængde hvert tiende aar og aarlig Side. 3

6 Side. Tabel 4. Hjemmehørende folkemængde med særskilte opgaver for bygder og byer samt over befolkningstilveksten 4-5 Hjemmehørende folkemængde i laeddistrikterne (herreder, fogderier og amter ) 3 december x900 XXII. 3. Tilstedeværende og hjemmehørende folkemængde i byerne 3 december 1900 XXIII. 3. Tilstedeværende folkemængde 3 december Iglo og hjemmehørende folkemængd e 1 januar Igor, fordelt efter alder, kjem og egteskabelig stilling samt efter livsstillinger m. v. henholdsvis XXII. 6, XXIV. 5 og XXVII. 5. Dissentere 3 december 1900 XXIV. 6. Abnorme 3 december Igoo XXIV. 7. Særskilt fremhævede livsstillinger XXIV. 8. Tilstedeværende folkemængde 3 december Igoo, fordelt efter fødested og nationalitet XXIV. 9. Beboede hus og husholdninger 3 december Hoo XXIV. ro. H. Folkemængdens bevægelse. Tabel 5 a. Summarisk oversigt over egteskaper, fødsler, dødsfald, overskud av fødte, utvandring samt folkemængdens tilvekst i aarene b. Summarisk oversigt over egteskaper, fødsler, dødsfald, overskud a v fødte, utvandring samt folkemængdens tilvekst i aarene (Forholdstal) 7 6. Folkemængdens bevægelse amtsvis i aaret Egteskaper indgaat i aarene Egteskaper stiftet paa borgerlig maate i aarene De i egteskap i aarene 1906 og 1907 indtraadte, fordelt efter alder 1 o ro. Egteskaper maanedsvis t o u. Egteskaper indgaat i aarene fordelt efter brudgommen s livsstilling Skilsmisser og separationer i aarene Fødte i aarene Levendefødte barn i aarene 1899 og 1900, fordelt efter forældrenes alde r 'og efter mødrenes alder Dødfødte i aarene Døde Døde o6 og 1907, fordelt efter alder Voldsomme dødsfald i aarene Den oversjøiske utvandring i aarene Dødelighet.=,tabeller for aarene go samt for 1895, beregnet efter 'Standard - befolkningen XVIII. Ir. Livs- og dedstabel efter erfaringer fra aarene 1881/s /o i XVIII. 12. Levendefødte og dødfødte maanedsvis XXIV. 17. Døde , fordelt efter ntaaneder og alder XXIV. 21. Sundhetstilstanden og medicinalforhold. Tabel 20. Rekrutering i aaret Medicinalpersonale og sykehus i aarene Sindssykeasylernes virksomhet De vigtigste epidemiske sygdommer De vigtigste dødsaarsaker og Spedalskhet i Norge V. et. De vigtigste dødsaarsaker $.VIII. 18.

7 Side. IV. Faste eiéndomme, jordbruk. Tabel 25. Landeiendommenes ental og matrikelskyld amtsvis samt beregnet værdi Antal særskilt skyldsatte bruk i 1907, fordelt i klasser efter arealet a v dyrket jord Priserne paa jordeiendomme i aarene Opgaver over arealet og dets benyttelse væsentlig efter jordbruks. tællingen Beregnet avling av korn, poteter og hoi i 1909 samt avlingens værd i amtsvis i 1908 og Utsæd, avl, indførsel, utførsel og beregnet forbruk av de forskjellig e kornsorter samt av poteter med beregning Sver det samlede forbruk s bygværdi for aarene 1890 og 1900 samt Gjennemsnitspriser paa korn (utdrag av kapitelstaksterne) for aarene Xreaturhold samt fjærfæ og bikuber amtsvis 30 september Opgave over de ved utgangen av aaret 1905 bestaaende meierier, ysterier og kondenseringsfabrikker Gjennemsnitspriser paa kreaturer i aarene 1900 og 1907 samt paa mel k og smør i aarene 1900 og Forholdet mellem utsæd og avl i aaret 1907 samt folkemængde o g indmarksareal Forholdet mellem kreaturhold 30 september 1907 og folkemængde sam t indmarksareal 4.0 Jordfællesskapets utstrækning 1875 I. 41. Skogareal VII. 33. Aarlig forbruk av trævirke fra landets skoge 1I. 33. Beregnet akerareal 1900 XXiV 30. Forholdet mellem utsæd og avl 1900 samt folkem. og matrikelskyld XXIV. 33. Forholdet mellem kreaturhold og folkem. samt matrikelskyld 1900 XXIV. 34 Utsæd, areal til have samt antal landbruksredskaper 1900 XXV. 24. Priser paa kreaturer, melk og smal- x895 og xgoo XXV. 28. V. Fiskerier. Tabel 37. Samtlige skreifiskerier i aarene Utbyttet av sildefiskerierne J9. De vigtigste skreifiskerier Baater og fartøier ved skreifiskerierne i aaret Samtlige fiskerier amtsvis i aaret Forsikrede fiskere og den av dem betalte præmie i aaret Utbyttet av laks- og sjøørretfisket, saavel sjø- som elvefisket, amtsvis i aarene Utbyttet av laks- og sjøørretfisket, saavel sjø- som elvefisket, amtsvis i aaren e XXI. 26, XXV. 34. VI. Bergverker. - Fabrikanlæeg. Tabel Bergverksdriften i aarene Opgave over fabrikanlæg m. v. ved utgangen av aaret 1908 Fabrikarbeiderne ved utgangen av aaret 1908, fordelt efter kjøn og alde r Fabrikanlæg for aarene : Antal dagverk XIX. 33 a. De vigtigste slags fabrikanlæg i aaret x895 XIX. 34. Fabrikanlæg amtsvis for aaret Vigtigste fabrikdistrikter XIX. 35 a

8 Side. VII. Handel og skibsfart. Tabel 47. Summarisk oversigt over indførsel og utførsel i aarene Vareomsætningen med de forskjellige land i aaret Værdien av indførsel og utførsel i aarene , fordelt efte r varegrupper o. Indførselsmængder og indførselsværdier i aarene Utførselsmængder og utførselsværdier av norske varer i aarene Vareomsætningen og toldintraderne ved de vigtigste norske toldstede r i aaret o 53 A. Indførselsmængder B. Utførselsmængder Handelsflaaten : Beregnet tonnage samt bemanding ved utgangen av aarene Fartens beskaffenhet pr. 31 december 1909 og de vigtigste toldsteder Tilvekst ved nybygning og indkjøp i aarene Forlis anmeldt i aarene Skibsfarten mellem Norge og utlandet i aaret 1908, efter nationalitet , efter land Den utenrikske skibsfart paa de vigtigste norske toldsteder i aaret o under norsk flag i aaret Trælastutførselen i aaret 1908 XIX. 44. De for de vigtigste artikler ved værdiberegningerne benyttede gjennernsnits - priser for aarene 1897 og x898 XIX. 46. Handelsflaaten : Summariske opgaver for aarene 186o-1898 XIX. 47. Strandinger og forlis paa den norske kyst 187o-1882 V. 63. VI11. Korn munikationsvæsen. Tabel 61. Jernbanerne i driftsaaret 1908/ Jernbanerne : Person- og godsbefordring ved de vigtigste jernbane - stationer i driftsaarene 1904/ / Længden av de offentlige veier ved utgangen av aarene Postvæsenet i aarene Rikstelegrafen og rikstelefonen i aarene 1907/ / Jernbanerne : Summariske opgaver /82 XIII. 63. IX. Kreditanstalter. Tabel 66. Hypotekbanken i aarene Norges bank i aarene Private aktiebanker ved utgangen av aaret Sparebankerne amtsvis ved utgangen av aaret Nye, utvidede og ophørte aktieselskaper i aaret Diskontosatser ved Norges bank : a. Diskontoforandringer i aarene b. Gjennemsnitlig diskonto Vekselkurser paa Kristiania Børs i aarene 1909 og Kurser for endel værdipapirer, notert paa Kristiania Børs i aaren e

9 Tabel 74. Oversigt over overformynderiernes regnskaper amtsvis for aaret Norges Bank 185o & V. 68. Hypotekbanken V, 70. De private banker x I. 72 & V. 71. Diskontoforandringer Side. ir r X. Assuranse. Tabe1 75. Brandforsikrings-indretninger : a. Den Alm. Brandforsikrings-Indretning og Akershus Grandforsikrings - Forening i aarene 1908 og b, Mindre gjensidige brandforsikringsforeninger i landdistrikterne i aaret c. Brandforsikringsselskaper i aaret Livsforsikringsselskapernes virksomhet i aaret Riksforsikringsanstalten i aarene De gjensidige skips- og fragtassuranseforeninger i aaret Sjøforsikringsselskapernes virksomhet i aaret X1. Sociale forhold. Tabel 8o. Arbeidslønninger i aarene 189o Arbeidsledighet blandt fagforeningsmedlemmer De offentlige arbeidskontorer i aaret Antal Arbeidere beskjæftiget hos 83 arbeidsgivere Arbeidskonflikter Aarsløn for tjenere o V. 45. Dagløn for dagarbeidere 185o-188o V. 46. Dagløn ved de offentlige jernbane og veianlæg. 189r-1883 V. 47. (Arbeidsledighetstælling i nogen byer se «Arbeidsmarkedets ) XII. Fattigvæsen. Tabel 85. Fattigvæsenet amtsvis i aaret Summariske opgaver for riket for aarene XIX. 73 b. XI1l. Retsvæsen. Tabel 86. Antal straffældte for forbrydelser og forseelser i aaret 1907, amtsvis Antal straffældte i aarene , fordelt efter forbrydelsens art Den kriminelle retspleie i aaret Salg av faste eiendomme samt tinglæste og avlæste panteheftelser, eksekutioner, utpantninger og tvangsauktioner, amtsvis i aaren e og Antal saker behandlet ved forlikskommissionerne i aaret 1908, amtsvis Antal underretssaker, behandlet i aaret 1908, amtsvis Antal saker, behandlet ved Overretterne og Høiesteret : a. Overretterne i aaret b. Høiesteret i aarene Summarisk oversigt over de av skiftevæsenet i aaret 1908 behandled e boer 14 1

10 Tabel 94. Side. Aktiver og gjæld m. v. i de i aaret 1908 sluttede og ekstraderte konkurs - boer, akkordforhandlingsboer og dødsboer, amtsvis Antal tiltalte efter kjea og alder V. 24. Antal saker behandlet ved forlikskommissionerne XI. 23. Strafarbeidsanstalterne V. 29 Antal konkursboer og dødsboer, behandlet i aaret 1886, amtsvis XIX. 79. Tinglæste og avlæste panteheftelser i aarene XIV 31. Salg av faste eiendomme samt tinglæste og avlæste panteheftelser, eksekutioner, utpantninger og tvangsauktioner amtsvis og goo XXIV. gr. XIV. Undervisning. Tabel 95. Kristiania Universitet i aarene Høiere almenskoler in. m. i aaret 1907/ A. Høiere fagskoler : a. Norges landbrukshøiskole i aaret 1909/ b. Tekniske skoler i aaret 1909/ c. Handelsgymnasier i aaret 1909/ d. Krigsskolerne i aaret 1909/ B. Andre fagskoler : a Elementære tekniske skoler i aaret 1908/ b. De offentlige tegneskoler i aarene 1906/ c. Industri- og husflidsskoler / d. Den kongelige norske kunst- og haandverksskole i Kristiania i aarene 1906/ Amtsskoler i aaret 1908/ Folkeskoler i byerne i aaret Ioo. Folkeskoler i landdistrikterne i aaret XV. Valgstatistik. Takel 101. Stortingsvalget Kommunevalgene o-16 1 Valgmandsvalg og stortingsvalg 1906 XXVIII. 95. XVI. Finanser. Tabel 103. Antal skatydere, formue og indtægt efter skatteligningen for aaret Kommunale skatter samt antal skatydere for aarene Sum av kommunale skatter i bygderne amtsvis og i byerne for aaren e samt antallet av skatydere i Oversigt over antagen formue og indtægt samt over kommunale skatte r sammenholdt med folkemængde m. v. i bygderne amtsvis og i byern e for aaret Herredskassernes indtægter, utgifter, formue og gjæld i aaret Amtskassernes Bykassernes Havnekassernes Statskassens indto gter og utgifter i budgetaarene 1907/ / Statsgjælden ved utgangen av budgetaarene 1905/ / Statsgjælden og statskassens aktiver Indkoinstskat til Staten 1909/l Toldintrader for de vigtigste toldartikler i aarene Toldsatserne for de i fiskal henseende vigtigste artikler 18 7

11 Taffel 117. Produktionsavgifter for tilvirkning av brændevin og malt i aaren e Skibsavgifter i aarene Samlet beregnet alkoholforbruk i brændevin, vin og øl, pr. indbygger, i hvert av aarene Side. Tilvirkning og forbruk av brændevin i aarene Beregnet tilvirkning og forbruk av øl i aarene Kommunale skatter & VII. 65. Statskassens indtægter og utgifter i budgetaarene /9o Xl. 79. Forbruk av de vigtigste toldartikler V. 57. Skatydernes fordeling i indtægtsgrupper 1903/04 XXV Kommunale gjældsrenter 1904 XXVII. mo Mynt, vegt og maal Internationale oversigter over befolknings-, landbruks-, omsætningsog sociale forhold. Tabel A. Areal og folkemængde i de forskjellige verdensdele 19 7 B. De europæiske lands areal, folkemængde, befolkningsbevægelse m. tn C 1. De europæiske lands oversjøiske utvandring 20 0 C 2. Indvandringen til Amerikas Forenede Stater 20 0 D. Arealets benyttelse i de europæiske og andre land 20 1 E i. Høstutbyttet i de europæiske og andre land i aaret E 2. Høstutbyttet i de europæiske og andre land i aaret F. Kreaturhold i de europæiske og andre land 20 4 G. De vigtigste lands utenrikske handelsomsætning i aarene 1907 o g H. De vigtigste lands handelsflaater 31 december 1908, sammenligne t med (Skibe over 50 ton.) De vigtigste lands utenrikske skibsfartsbevægelse i aarene 1907 o g K. De vigtigste lands jernbaner i aarene 1906 og L. De vigtigste lands telegrafvæsen i aarene 1907 og M. De vigtigste lands postvæsen i aarene 1907 og N. De skandinaviske samt de vigtigste øvrige seddelutstedende hoved - bankers stilling 21 1 O. De faglige arbeiderorganisationer i aaret P. Arbeidsstansninger i nogen europæiske stater og i Amerikas Forened e Stater i adret Alfabetisk sakregister Grafiske fremstillinger : Nr. 1. Gjennemsnitlig indtægt i 1906 for voksne mænd og kvinder i Norge, særskilt fo r ugifte, gifte, enkemænd og enker i de forskjellige aldersgrupper.. 2. Gifte mænd og kvinder i Norge, fordelt efter indtægtsgrupper i 1906, særskilt for d e forskjellige aldersgrupper.

12 Aperç u de l a Table des matières. Pages. Section I. Superficie, population 1-5 II. Mouvement de la population III. Service de santé IV. Propriétés foncières, agriculture V. Pêches VI. Mines et usines. - Établissements industriels VII. Commerce, navigation VIII. Communications IX. Établissements de crédit II I X. Assurances XI. Statistique sociale et du travail : XII. Assistance publique XIII. Justice criminelle et civile XIV. Instruction publique XV. Statistique électorale XVI. Finances Monnaie, poids et mesures 1 93 Tableaux internationaux de population, de l'agriculture, du commerce, etc Graphiques. Table des matières. A la fin de chaque section (I, II, III, etc.) se trouvent indiqués les endroits des années antérieures o ù il y a des renseignements pouvant servir à suppléer le contenu de la présente année. Les chiffres romain s indiquent l'année, les chiffres arabes, le numéro du tableau. J. Superficie, population. Tableaux. Pages. N o 1. Aperçu des divisions administratives le 1 janvier 1910 I 2. Superficie territoriale et population de fait au 3e décembre par pré - fecture et par kilomètre carré 2 3. Population de droit du Royaume, des communes rurales et des ville s pour les années 175o à 190o, tous les dix ans et pour 1894 à 1909 tou s les ans 3

13 Tableaux. Pagée. N o 4. La population de droit et son accroissement annuel 1860 à 1909, avec des données spéciales pour les communes rurales et pour les villes 4-5 Population de droit des communes rurales (communes, sous-préfectures et préfectures ) au 3e décembre 1900 XXII. 3. Population des villes au 3e décembre 1900 XXIII. 3. Population de fait au 3e décembre 19oo et population de droit au r janvier r9or, par âge, par sexe, par état civil et par profession XXII. 6, XXIV. 5 et XXVII. 5. Dissidents au 3e décembre 1900, par confession XXIV. 6. Infirmités au 3e décembre 19oo XXIV. 7. Spécification des classes les plus importantes XXIV. 8. Population de fait au 3e décembre r9oo, par pays de naissance XXIV. 9. Nombre des maisons habitées, des ménages et des ménages spéciaux avec indicatio n de la population de droit au 3e décembre 1900 XXIV. ro. II. Mouvement de population. N o 5 a. Mariages, naissances, décès, émigration et accroissement de la populatio n 1871 à b. Mariages, naissances, décès, excédants des naissances, émigration et accroisse - ment de la population (Chiffres proportionnels.) 7 6. Mouvement de la population en 1908, par préfecture 8 7. Mariages ; années 1901 à Mariages civils ; années 1902 à Ages au mariage: groupes d'âge ; années 1906 et 1907 I o Io. Mariages par mois : années 1901 à I o tt. Mariages d'après la profession des mariés ; années 1891 à 1907 I l 12. Divorces et séparations de corps ; années 1905 à Naissances ; années 1896 à Nés-vivants par âge des parents ; années 1899 et 1900 et 1901 à 1905 pa r âge de la mère Mort-nés ; années 1896 à Décès ; années 1896 à Décédés par âge ; années 1906 et Morts violentes ; années 1904 à Émigration d'outre-nier pendant les années 1896 à Taux de mortalité en o et en 1895 calculé selon la «Standard» populatio n XVIII. Ir. Table de mortalité et de survie XVIII. 12. Naissances par mois XXIV. 17. Décédés par mois et par âge oo XXIV. 21. III. Service de santé. No 20. Recrutement de l'armée ; année I. Personnel médical et Ilôpitaux ; années 1905 à Hospices d'aliénés ; années 1905 à Principales maladies épidémiques ; années 1904 à Causes de décès ; années 1907 et Nombre de lépreux V. 21. Causes de décès classées par ordre de fréquence XVIII. 18

14 Tableaux. IV. Propriétés foncières, agriculture. N 25. Nombre et évaluation cadastrale des propriétés foncières rurales, et valeu r totale calculée, par préfecture 26. Nombre de propriétés foncières rurales réparties par classes d'après l a surface cultivée, en Valeur moyenne des propriétés par askyldmark» ; années 1900 à Superficie et répartition de la terre (données d'après le recensement agricole de 1907) 29. Céréales, pommes de terre et foin : récolte, quantités et valeurs ; année s 1908 et 1909, par préfecture 3o. Céréales et pommes de terre 1890 et 1900, 1905 à 1909 : Semences, récolte, importation, exportation et consommation ; consommation totale des céréale s et des pommes de terre, réduite en orge : : 31. Taux officiels des céréales ; années 1905 à Animaux domestiques et ruches au 3oe septembre 1907, par préfecture 33. Métairies, fromageries et fabriques de lait condensé, fin Prix moyens des diverses espèces d'animaux domestiques les années 1900 et 1907 ainsi que de lait et de beurre pour les années 1900 et Rapport de la semence et de la récolte à la population et à la surface agricole 36. Rapport du nombre des animaux domestiques au 3oe septembre à la population et à la surface agricole Distribution et contenance des forêts VII. 33. ;!valution de la consommation annuelle de bois tiré des forêts du pays I. 37. Surface cultivée 1900 XXIV. 30. Rapport de la semence et de la récolte à la population et à la valeur cadastrale de s propriétés foncières rurales en 1900 XXIV. 33. Rapport du nombre des animaux domestiques au 3e décembre 1900 à la population et à la valeur cadastrale des propriétés foncières rurales XXIV. 34. Quantités de semences en rgoo et le nombre des machines agricoles au 3e décembr e 1900 XXV. 24. Prix moyens des diverses espèces d' animaux domestiques ainsi que du lait et du beurre pour les années 1895 et 1900 XXV. 28. V. Pêches. N Toutes les pêches de la morne ; années 1900 à 1909 Produit des pêches du hareng ; années 1900 à 1909 Principales pêches de la morue ; années 1900 à 1909 Bateaux de toute espèce employés dans les pêches de la morue dan s l'année 1909 Pêches en 1909, par préfecture Pêcheurs assurés en 1909 conformément à la loi du 8 août 1908 Produit des pêches côtières et fluviales du saumon et de la truite saumonée, par préfecture ; années 1903 à 1906 Produit des pêches côtières et fluviales du saumon et de la truite saumonée, pa r préfecture : années 1895 à 1898 XXI. 26, 1899 à 1902 XXV VI. Mines et usines. - Établissements industriels. N 44. Mines et usines ; années 1904 à Établissements industriels en 1908, par groupes

15 Tableaux. N 46. Ouvriers des établissements industriels à la fin de l'année 1908, réparti s par sexe et par âge Établissements industriels, etc., par groupes d 'industrie ; années ; Somm e des journées de travail XIX. 33a.. Principales industries en 1895 XIX. 34. Répartition des établissements industriels, par préfecture ; année 1885 : Les district s industriels les plus importants XIX. 35a. Pages. 5 5 VII. Commerce, Navigation. N o 47. Aperçu général de l'importation et de l 'exportation ; années 1895 à Valeurs de l 'importation et de l'exportation en 1909, par pays de prove - nance et de destination Valeurs de l'importation et de l'exportation ; années 1907 à 1909, pa r groupes de marchandises Quantités et valeurs de l 'importation ; années 1906 à Quantités et valeurs de l'exportation des marchandises norvégiennes ; années 1906 à 1909 : Mouvement commercial des principaux bureaux de douane en Droit s perçus 8 o 53 A. Quantités de l 'importation ; années 1851 à B. Quantités de l'exportation ; années 1851 à 1909 : Marine marchande : Tonnage et équipage à la fin des années 1906 à 1909 ; données sur les principaux ports d'attache au 31 dé - cembre 19C Nouvelles constructions et achats : années 1904 à Naufrages de navires norvégiens pendant les année s 1898 à Aperçu de la navigation entre la Norvège et l'étranger en 1908, par pavillon en 1908, par pays Mouvement de la navigation entre l'étranger et les principaux port s norvégiens en o. Aperçu du mouvement des navires norvégiens à l' Étranger en Exportation de bois ; année 1898 XIX. 44. Prix moyens d'après lesquels a été calculée la valeur des principales marchandises ; années 1897 et 1898 XIX. 46. Marine marchande. Aperçu général pour les années 186o à 1898 XIX. 47. Échouements et naufrages sur les côtes de Norvége 187o-188n V. 63. Vlll. Communications. No 61. Chemins de fer ; exercice 1908/ Mouvement des voyageurs des marchandises des station s les plus importantes ; exercices 1904/05 à 1908/ Longueur des routes publiques ; années 1850 à 1905 : Postes ; années 1905 à Télégraphes et téléphones de l'état ; années 1907/08 à 1909/ I0 1 Chemins de fer : Données sommaires r855 à 1881/82 XIII X. Établissements de crédit. N o 66. Banque hypothécaire ; années 1907 à Banque de Norvège ; années 1907 à 1909, Banques privées par actions au 31 décembre Caisses d'épargne au 31 décembre 1909, par préfecture

16 Tableaux. Pages. N 70. Sociétés par actions : mouvement pendant l'année 1909 Io8 71. Taux de l'escompte à la Banque de Norvège : a. Variations du taux de 1901 à b. Moyenne du taux de l'escompte de 1888 à 191o Io9-72. Cours des changes à la Bourse de Kristiania ; années 1909 et Cours et dividendes distribués pour diverses valeurs mobilières cotée s à la Bourse de Kristiania ; années 1908 à I o 74. Administrations des biens pupillaires, aperçu des comptes, par préfecture ; année 1908 Banque de Norvége 185o II. 51 & V. 68. Banque hypothécaire 185s-1883 V. 70. Banques privées par actions II. 53 & V. 7r. Changements du taux de l'escompte 18, III. 65. II I X. Assurances. No Compagnies d 'assurances contre l'incendie : a. Sociétés d'assurances immobilières mutuelles : Société générale et Société d'akershus ; années 1908 et b. Sociétés d' assurances mutuelles d'intérêt local dans les commune s rurales en I 2 c. Sociétés d'assurances contre l'incendie en Sociétés d'assurance sur la vie en L'Office des Assurances de l'état (accidents du travail) ; années 1900 à Associations mutuelles d'assurances maritimes en I Sociétés d'assurances maritimes en XI. Statistique sociale et du travail. N 8o. Salaires moyens ; années 1890 à Chômage chez des ouvriers syndiqués 1908 à Les Offices publics de Placement en Nombre des ouvriers chez 83 employeurs 1906 à Grèves et lockoute ; 1903 à Gages annuels des domestiques 185o-188o V. 45. Salaires des ouvriers à la journée 185o-188o V. 46. Salaires des ouvriers des chemins de fer et des routes publiques V. 47. (Recensement des chômeurs dans quelques villes, voir "Arbeidsmarkedet" 0905.) XII. Assistance publique. N 85. Assistance publique en 1908, par prefecture Données sommaires pour le Royaume ; de 1884 à 1896 XIX. 93 b. X111. Justice, criminelle et civile. N 86. Crimes et délits et contraventions 1907, nombre des condamnés, par préfecture Nombre des condamnés, répartis selon la nature des crimes et délits et de s contraventions; années 1903 à Justice criminelle en Ventes d'immeubles, saisies-exécutions et ventes forcées ; années 1896 à 1900 et 1901 à 1905, par préfecture

17 Tableaux Pages. N 90. Commissions de conciliation (justices de paix) ; nombre des affaires en 1908, par préfecture Tribunaux de 'ère instance; nombre des affaires en 1908, par préfecture Cours d'appel; année 1909, et Cour suprême ; années 1905 à Tableau des successions, des concordats préventifs et des faillites, en Aperçu de l'actif et du passif des faillites, concordats préventifs et suc - cessions terminées et restituées en 1908, par préfecture 14s--4 4 Nombre des accusés i851--i881, par sexe et par âge V. 24. Commissions de conciliation (justices de paix); nombre des affaires 1844 à 1883 XI. 23. Faillites et successions en 1896, par préfecture XIX. 79. Inscriptions et radiations des hypothèques ; années 1836 à 189o XIV. 31. Ventes d 'immeubles, hypothèques, saisies exécutions et ventes forcées de 1891 à et de 1896 à 1ooo, par préfecture XXIV. g1. XIV. Instruction publique. N 95. Université de Kristiania ; années 1906 à 1909 : 96. Écoles secondaires en 1907/ A. Enseignement professionnel supérieur : a. Académie agricole en 1909/10 b. Écoles techniques en 1909/10 c. Écoles commerciales en 1909/10 d. Écoles militaires en 1909/ B. Enseignement professionnel primaire : a. Écoles techniques primaires en 19o8/09 b. Écoles de dessin en 1906/09 c. Ecoles d'industrie domestique en 1906/09 d. L'école royale norvégienne des arts et métiers en 1906/ Écoles secondaires des campagnes en 1908/ Écoles primaires des villes en Écoles primaires des campagnes en XV. Statistique électorale. N loi. Élections en 1909 pour le estortings Élections en 1907 pour les conseils communaux 16o-16 1 Statistique électorale pour 1903 XXIV. 97. XVI. Finances. No 103. Nombre des contribuables, fortunes et revenus, évaluation de Impositions communales, nombre des contribuables ; années 1885 à Impositions communales par préfecture et par ville ; années 1904 à 1908, nombre des contribuables, année Fortunes et revenus des contribuables, impositions communales par rappor t à la population, etc., par préfecture et par ville ; année Caisses des communes rurales : Recettes, dépenses, actif et passif en o. Caisses des préfectures : Caisses communales des villes : Caisses des ports : Finances de l'état, recettes et dépenses ; exercices de 1907/08 à 1909,/ III Dette publique; exercices de 1905/06 à 1909/10 18 ' 113. Passif et actif de l'état 1870 à Impôt sur le revenu ; exercice 1909/10 '

18 Tableaux. Page s N 115. Droits d'entrée bruts des principales marchandises importées ; année s 1906 à T'axes des droits de douane sur les articles les plus importants à un poin t de vue fiscal Droits perçus à la fabrication de l'eau de vie et du malt ; années 1872 à Droits de navigation ; années 1890 à Consommation d'alcool contenu dans l'eau de vie, dans le vin et dans l a bière, calculée pour chaque des années 1876 à Production et consommation de l'eau de vie pendant les années 1876 à Production et consommation de la bière pendant les années 1876 à Impositions communales a85u-1885 IV. 8e & VII. 65. Finances de l ' État ; exercices de 1858 à 188g/9o XI. 7g. Consommation de certaines marchandises importantes à un point de vue fisca l V. 57. Répartition des contribuables d'après leurs revenus, évaluation pour l'année budgét aire 1903/04 XXV Intérêts des dettes communales payés XXVII Monnaie, poids et mesures 1 93 Tableau Tableaux internationaux de population, de l'agriculture, du commerce, etc. A. Superficie et population des différentes parties du monde 19 7 B. Pays de l'europe : superficie, population, mouvement de l'état civil, etc C 1. Émigration européenne d'outre-mer 20 0 C 2. Immigration aux États-Unis 20 0 D. Emploi de la terre dans les pays de l'europe et dans d'autres pays 20 1 E 1. Produit des récoltes dans les pays de l'europe et dans d'autres pays pendant l'année E 2. Produit des récoltes dans les pays de l'europe et dans d'autres pays pendant l'année F. Bétail par milliers dans les pays de l'europe et dans d'autres pays 20 4 G. Valeur du commerce des principaux pays avec l'étranger 1907 et I-I. Marines marchandes des principaux pays au 31 décembre 1908, compar é à (Navires dépassant 5o tonneaux) 20 6 I. Navigation extérieure des principaux pays, mouvement 1907 et K. Chemins de fer dans les principaux pays 1906 et L. Télégraphes des principaux pays 1907 et M. Postes des principaux pays 1907 et o N. Situation de quelques banques d'émission 21 1 O. Syndicats ouvriers en P. Grèves et lockouts pendant 1908' en Europe et aux États-Unis d e l'amérique 213 Graphiques : N 1. Revenus moyens des hommes et des femmes adultes en Norvège, en 1906, répartis par groupes d'âge et d 'état civil. Hommes et femmes mariés en Norvège, répartis par catégories de revenus eu séparément pour les différents groupes d'âge.

19 Norges Officielle Statistik. Statistique officielle de la Norvège. Nedenfor er for vedkommende statistik angit det sidst utgivne heftes -række og numme r, (On trouvera ci-dessous l'indication de la série et du numéro de la dernière publication de chaque section.) 1. Flateindhold og befolkning. IV nr. 52, 73 ; 82, 83, In ; 124 ôgv nr Folkemængdens bevægelse. IV nr. 118 (livs- og dødstabeller) og nr. 13o (skils - misser og separationer), V nr. 25 (oversigt), nr. 70 (folkemængdens bevægelse), nr. 113 (folkemængden ), nr. 123 (sammendrag) Sundnetstilstand og medicinalforhold. V nr. 32 (spedalske), nr. 102 (sindssyke), nr. 112 (veterinærvæsen m. v.), nr. 122 (sundhetstilstand og medicinalforhold). 4. Faste eiendomme, jordbruk. V nr. 85 (jordbruk og fædrift), nr. l09 (arealet o g dets anvendelse). 5. Fiskerier. V nr Bergverk. V nr Handel og skibsfart. V nr. 116 (handel), nr. 117 (skibsfart). 8. Kom munikationsvæsen. V nr. 103 (telegrafvæsen), nr. 107 (jernbaner), nr. 114 (postvæsen ) 9. Kreditanstalter. V nr. 85 (private aktiebanker), nr. i18 (sparehanker). Io. Assuranse. V nr. 108 (fiskerforsikring), nr. 125 (den Almindelige Brandforsi-krings-lndretning), nr. 126 (ulykkesforsikring). t i. Sociale forhold. V nr. 37 (barn, født utenfor egteskap), nr. 39 (arbeidsledighetstællinger), nr. 42 (arbeids- og lønningsforhold ved sagbruk og høvlerier), nr. 6o (arbeidslønninger), nr. 96 (forsømte barn), nr. to4 (skatternes fordeling efter indtæg t og forsørgelsesbyrde), nr. 120 (industristatistik) Fattigvæsen. V nr Retsvæsen. V nr. 48 (kriminel retspleie), nr. 82 (skiftevæsen), nr. gy (kriminalstatistik), nr. 92 (civil retspleie), nr. 119 (fængselsstyrelsens aarbok) Undervisning. V nr. lot (fagskoler), nr. 115 (skolestatistik) Valgstatistik. V nr. 61 (kommunevalg), nr. 128 (stortingsvalg). ` - T6. Finanser. V nr. 64 (Statens finanser), nr. 106 (aktieselskaper), nr. 121 (kommunal e finanser). 17. Rekrutering. V nr. 1 ïo. 18 Alkoholstatistik. V nr Beretninger om amternes økonomiske tilstand. préfectures.) I. V nr. 93. (Rapports sur l'état économique des Kilder ikke henhørende til Norges Officielle Statistik. (Publications non comprises dans /a Statistique officielle de la Norvège.) Rikets inddeling, flateindhold og befolkning - Divisions administratives, superficie e t population - Tabellerne 1-2 : «Kongeriket Norges civile, geistlige og judiciell e inddeling t april 1908» med tillæg.

20 Priser paa jordeiendom me. Valeur moyenne des propriétés - ("Tab. 27) : Meddelelse r fra det Statistiske Centralbyraa, bd. XXVIII side Laks- og sjøørretfisket - Pêches du saumon, etc. - (Tab. 43) : Fiskeri-inspektørens indberetning om ferskvandsfiskerierne. Fabrikanlæg m. v. - Établissements industriels, etc. - (Tab. 45 og 46) : Fabrikinspektørernes beretninger. Hypotekbanken - Banque hypothécaire -- (Tab. 66) : Bankens aarsberetninger. Norges Bank - Banque de Norvège - (Tab. 67) : Bankens trykte aarsregnskaper. Diskontosatser ved Norges Bank - Taux de l'escompte à la Banque de Norvège - (Tab. 71) : Efter «Farmand». Vekselkurser paa Kristiania Børs -- Cours des changes à la Bourse de Kristiania - (Tab. 72): Børsnoteringerne. Kurser for endel værdipapirer, notert paa Kristiania Børs - Cours de diverses valeurs mobilières à la Bourse de Kristiania - (Tab. 73) : Kurslisterne. Den almindelige Brandforsikrings-Indretning - Société générale d'assurances des bhrti - ments contre l'incendie - (Tab. 75 a 1) : Meddelt av indretningen. Akershus Brandforsikrings - Forening -- Société d'assurances d'akershus - (Tab. 75 a II) : Den trykte aarsberetning. Brandforsikringsselskaper - Sociétés d'assurances contre l'incendie - (Tab. 75 e) : D e trykte aarsheretninger. Livsforsikringsselskaper -- Sociétés d'assurances sur la vie - (Tab. 76) : De trykte aarsberetninger. De gjensidige skibs- og fragtassuranseforeninger - Associations mutuelles d'assurances maritimes -- (Tab. 78) : Aarsberetningerne. Sjøforsikringsselskaper - Sociétés d'assurances maritimes (Tab. 79) : De trykte aar s beretninger. Arbeidsledighet og arbeidskonflikter - Chômage, bureaux de placement, grèves et lock-out s ("l'ab ) : «Arbeidsmarkedet», utgit av det Statistiske Centralbyraa. Kristiania Universitet - Université de Kristiania - (Tab. 95) : Universitetets aarsberetning. Høiere fagskoler - Enseignement professionnel supérieur - (Tab. 97 A) : Skolernes aars - beretninger. Amtsskoler - Écoles secondaires des campagnes - (Tab. 98) : St. prp. nr. 2, Avd. B. Folkeskolevæsenet. Bilag 8 og 9. Formue og indtægt efter skatteligningen og kommunale skatter samt anta l skatydere - Fortunes et revenus des contribuables, impositions communales, nombr e des contribuables - (Tab. 103 og 104) : Meddelelser fra det Statistiske Centralbyraa, bd. XXVIII side Statens finanser -- Finances de l'état - (Tab. III-113) : Oversigt over kongerike t Norges statsindtægter og statsutgifter 1909/I. Indkomstskat til Staten - Impôt sur le revenu - (Tab. 114) : Tabeller over fordelinge n av statsskatten for budgetaaret 1909/10. Toldsatser og sktbs9vgifter Taxes des droits de douane. Droits de navigation - (Tab ) : Toldtarifferne. Produktionsavgifter for tilvirkning av brændevin og malt -- Droits perçus à la fabrication de l'eau de vie et du malt - (Tab. 117) : St. prp. nr. 6 for 1910.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA. STATISTIS K AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. VINGTSIXIÈME ANNÉE. 1906, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) - Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-128 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910 Trykt 1911: Nr

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

(Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-18 se tidligere hetter Trykt 1911: Nr 19 Private aktiebanker 199 (Banques pricees par actions) - 1 Skolevæsenets

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in v 12830 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMTENDE AARGANG. 1895. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANN U Al RE STATISTIQUE

Læs mere

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA.

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. STATISTISK AARBO G FO R KONGERIGET NORGE. TIENDE AARGANG. 1890. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o 1-85 findes opferte i Fortegnelse over orges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 940 ANNUAIRE STATISTIQUE 940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938 STATISTISK AARBOG 938 . STATISTIQUE DANMARKS STATISTIK DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 938 ANNUAIRE STATISTIQUE 938 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929 STATISTISK AARBOG 929 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 929 AN N UAI RE STATISTIQUE 929 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942 STATISTISK AARBOG 942 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK.AARBOG 942 ANNUAIRE STATISTIQUE 942 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE I FEB. 043

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. page Kildeangivelse (S. XI). Fortegnelse over Bureauets Skrifter (S. XIV). I. Areal og Befolkning.... i. Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed........

Læs mere

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession.

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession. INDHOLDSFORTEGNELSE I Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter i 2 3 4- s 6 7 8 9 I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning; Boligforhold Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

STATISTISK ÅRBOG. Statistisk Aarbog 1951

STATISTISK ÅRBOG. Statistisk Aarbog 1951 STATSTSK ÅRBOG 95 Statistisk Aarbog 95 Statistisk Aarbog 95 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK URBOG 95 ANNUARE STATSTQUE 95 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE

Læs mere

... Hoveddele... INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page. I. Superfleie et population Reunion des departements du Danemark.

... Hoveddele... INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page. I. Superfleie et population Reunion des departements du Danemark. INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Kildeangivelse (S XII) Fortegnelse over Bureauets Skrifter (S XV) I Areal og Befolkning i Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2 Danmarks

Læs mere

page XIV XVII 2. Danmarks Areal Arealets Fordeling paa de forskellige større lo. 11. Population en 1911 par lien natal.

page XIV XVII 2. Danmarks Areal Arealets Fordeling paa de forskellige større lo. 11. Population en 1911 par lien natal. INDHOLDSFORTEGNELSE Side TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XIV XVII Sources Les publications du Departement de la Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. Page

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. Page . INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. Page Kildeangivelse. Fortegnelse over Bureauets Skrifter. I. Areal og Befolkning........ i. Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed........

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 16DE AARGANG 1911 ANNUAIRE STATISTIQUE 16ME ANNE 1911

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 16DE AARGANG 1911 ANNUAIRE STATISTIQUE 16ME ANNE 1911 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 6DE AARGANG 9 ANNUARE STATSTQUE 6ME ANNE 9 UDGVET AF STATENS STATSTSKE BUREAU PUBLtU, it4e STATSTQUE DE L'ETAT t KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER (GYLDENDALSKE

Læs mere

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 6. klasse TV5MONDE Europe, 30.08.2014, 4 min. Helveticus er en serie korte schweiziske animationsfilm

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. Iot AARGANG 19o5 ANNUAIRE STATISTIQUE. TOME ANNEE 19o5

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. Iot AARGANG 19o5 ANNUAIRE STATISTIQUE. TOME ANNEE 19o5 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG ot AARGANG 9o5 ANNUARE STATSTQUE TOME ANNEE 9o5 UDGVET AF STATEN, -STATSTSKE BUREAU PUBL$ PAR LE BUREAU'ESTÅTSTQUE DE L'ETAT KØBENHAVN HHTHELES BOGTRYKKER

Læs mere

Page XIV XVII. 1. Population, superficie et densite de la population. 2. Danmarks Kystlinie og Areal

Page XIV XVII. 1. Population, superficie et densite de la population. 2. Danmarks Kystlinie og Areal i INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Page Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning I Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1943

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1943 STATISTISK AARBOG 943 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 943 ANNUAIRE STATISTIQUE 943 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 13DE AARGANG 1908 ANNUAIRE STATISTIQUE. I;Mg ANNE 19o8

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 13DE AARGANG 1908 ANNUAIRE STATISTIQUE. I;Mg ANNE 19o8 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 3DE AARGANG 908 ANNUAIRE STATISTIQUE I;Mg ANNE 9o8 UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU PUBLIE PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ETAT KØBENHAVN

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H.

FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, 188188. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & Co,

Læs mere

Side page XIII XVI Danmarks Kystlinie og Areal Befolkningen i de enkelte Byer, bymæssige ... jo.

Side page XIII XVI Danmarks Kystlinie og Areal Befolkningen i de enkelte Byer, bymæssige ... jo. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XIII XVI Sources - Les publications du Departement de Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1937

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1937 STATISTISK AARBOG 93 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 937 ANNUAIRE STATISTIQUE 937 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1917 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1917 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 97 ANNUARE STATSTQUE 97 t UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT DE LA STATSTQUE KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER 97 (GYLDENDALSKE

Læs mere

DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. i. Areal og Befolkning... Erhvervsforhold m. v Agriculture, industrie, commerce, etc.

DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. i. Areal og Befolkning... Erhvervsforhold m. v Agriculture, industrie, commerce, etc. TABLE INDHOLDSFORTEGNELSE. i side I DES MATIERES. Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XV XVIII Sources. Les publications du Departement de Statistique. I. DET EGENTLIGE DANMARK. I.

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal IO Antal Personer i visse Aldersklasser...

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal IO Antal Personer i visse Aldersklasser... INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I. DET EGENTLIGE DANMARK. Areal og Befolkning.... i. Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed............

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1928

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1928 STATSTSK AARBOG 928 Statistisk Aarbog 928 Statistisk Aarbog 928 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 928 AN N UA RE STATSTQUE 928 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT

Læs mere

TABLE DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. og Igle efter Køn, Alder og ægteskabelig

TABLE DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. og Igle efter Køn, Alder og ægteskabelig INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I Areal og Befolkning I Det danske Monarkis Folkemængde, Areal 2 3- samt Befolkningstæthed Danmarks Areal

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. 1 5 D8 AARGANG 1 91 o ANNUAIRE STATISTIQUE 15ME ANNEE 1910

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. 1 5 D8 AARGANG 1 91 o ANNUAIRE STATISTIQUE 15ME ANNEE 1910 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 5 D8 AARGANG 9 o ANNUARE STATSTQUE 5ME ANNEE 90 UDGVET AF STATENS S T BUREAU PUBLE` PAR LE BUREAU DE STAT L'RTAT KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER (GYLDENDALSKE

Læs mere

DAN MARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. ANNUAIRE STATISTIQUE igi8 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DAN MARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. ANNUAIRE STATISTIQUE igi8 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DAN MARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 98 ANNUARE STATSTQUE igi8 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT DE LA STATSTQUE KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER 98 (GYLDENDALSKE

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1944

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1944 STATISTISK AARBOG 944 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 944 ANNUAIRE STATISTIQUE 944 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Areal og Befolkning... I. Danmarks Kystlinie og Areal Omraader af Aarene Folketællingen

Areal og Befolkning... I. Danmarks Kystlinie og Areal Omraader af Aarene Folketællingen INDHOLDSFORTEGNELSE i TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I. DET EGENTLIGE DANMARK XVII XXII Sources. Les publications du Departement de Statistique. L LE DANEMARK

Læs mere

mer

mer INDHOLDSFORTEGNELSE I TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XV XVIII Sources Les publications du Departement de Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK I LE DANEMARK PROPREMENT

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. I ITE AARGANG 19o6 ANNUAIRE STATISTIQUE 1IME ANNEE 1906

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. I ITE AARGANG 19o6 ANNUAIRE STATISTIQUE 1IME ANNEE 1906 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG TE AARGANG 9o6 ANNUARE STATSTQUE ME ANNEE 906 UDGVET AF STATENS STATSTSKE BUREAU PUBL$ PAR LE BUREAU DE STATSTQUE DE L'ETAT KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER

Læs mere

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné - Général Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Læs mere

Side. page. Sources. XVIII Population, superficie et densite de la population. i Io. i i.

Side. page. Sources. XVIII Population, superficie et densite de la population. i Io. i i. I INDHOLDSFORTEGNELSE! TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Forteanielse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning; Boligforhold i Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolk- 2

Læs mere

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal Danmarks administrative Inddeling (i. Januar I0 13

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal Danmarks administrative Inddeling (i. Januar I0 13 INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning I Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2 Danmarks

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1915 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1915 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 95 ANNUARE STATSTQUE 95 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE LA STATSTQUE KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER g5 (GYLDENDALSKE

Læs mere

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.'

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.' DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.' Les publications du Departement de la Statistique. Traduction en francais page XXII. I. Areal og Befolkning. I. Danmarks Areal 19o6: Betænkning 4,3,2; Beretning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices -d'aliénés) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 935 ANNUAIRE STATISTIQUE 935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLI$ PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN H H THIELES BOGTRYKKERI

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

De urørlige, scene 1-14

De urørlige, scene 1-14 De urørlige, scene 1-14 Delprøve 1 Navn og klasse:.. Varighed: 1 time Ingen hjælpemidler 1. Tekstgenre a) une lettre personnelle b) un extrait de roman c) une nouvelle d) un scénario e) un article dans

Læs mere

STATISTISK AARBOG 1926

STATISTISK AARBOG 1926 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 926 ANNUARE STATSTQUE 926 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE STATSTQUE r t' DT > T l' T `LKE,, OTEK KØBENHAVN H H THELES

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetuinger fra de forenede Rigers Konsuler for A aret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

- E. Kommune- og Havneregnskaber t89o-19 4/os

- E. Kommune- og Havneregnskaber t89o-19 4/os XIV SKRIFTER, UDGIVNE AF STATENS STATISTISKE BUREAU I AARENE 1896-191o. Oeuvres publiees par le Bureau de slatistique de t'l%'tat 1896-1910. Statistisk Tabelværk. Litra A. Viede, fødte og døde 1890-94,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième sériej No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

SOMMAIRE... 0 AMENAGEMENT DU LITTORAL... 2 TOURISME... 2 Hébergement... 2 Croisires et plaisance... 2 Autres activités nautiques... 2 Pressions du secteur touristique... 2 Projets... 3 Conclusion... 3

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse.

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse. Tendres agneaux épisodes 7 à 12 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Alle billeder

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1932

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1932 STATSTSK AARBOG 932 Statistisk Aarbog 932 Statistisk Aarbog 932 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 932 ANNUARE STATSTQUE 932 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT

Læs mere

Communieations de statistique

Communieations de statistique DANMARKS STATISTIK. STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISKE MEDDELELSER, TREDIE KÆKKE, BIO. Communieations de statistique 3^ série, tome 8\ UDGIVET AF DET STATISTISKE Publié par le Bureau de Statistique. BUREAU.

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 6 x 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Titlen:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Til stede : Skolens ledelse: Michel Chesne, Cédric Hartvick, Nicolas Hernandez de la Mano, Cherif Abdelmoumene

Læs mere

Alors on danse de Stromae

Alors on danse de Stromae de Stromae http://www.youtube.com/watch?v=7pkrvb5f2w0&feature=related A. Les mots du texte Mål : at stifte bekendtskab til ordforrådet i teksten. 1. Trouve l intrus. Utilise un dictionnaire pour trouver

Læs mere

i. Superficie et population. Mouvement 1-31 III. Le Danemark proprement dit: Populations 9 I0 IO II VIII. Le Danemark proprement dit: population

i. Superficie et population. Mouvement 1-31 III. Le Danemark proprement dit: Populations 9 I0 IO II VIII. Le Danemark proprement dit: population INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES.. Kildeangivelse, Mønt, Vægt og Maal. Tabel: i. Areal og Befolkning. Folkemængdens Bevægelse m. m...... I. Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed..

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.1 Les publications du Departeinent de Statistique.

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.1 Les publications du Departeinent de Statistique. DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.1 Les publications du Departeinent de Statistique. Traduction en francais page XXIII. I. Areal og Befolkning. I. Danmarks Areal 19o6: Betænkning 4,3,2; Beretning

Læs mere

SKRIFTER, UDGIVNE AF STATENS STATISTISKE BUREAU I AARENE Oeuvres publiees par le Bureau de statistique de l'etat

SKRIFTER, UDGIVNE AF STATENS STATISTISKE BUREAU I AARENE Oeuvres publiees par le Bureau de statistique de l'etat (5. R., XV SKRIFTER, UDGIVNE AF STATENS STATISTISKE BUREAU I AARENE 18961912. Oeuvres publiees par le Bureau de statistique de l'etat 18961912. Statistisk Tabelværk. Litra A. Viede, fødte og døde 189094,

Læs mere

I,XXVIII)... TABLE DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. I A. OVERSIGT. A. APERCU. (Tabel XVI)... LXIX-LXX)...

I,XXVIII)... TABLE DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. I A. OVERSIGT. A. APERCU. (Tabel XVI)... LXIX-LXX)... INDHOLDSFORTEGNELSE. I TABLE DES MATIERES. Kildeangivelse. A. OVERSIGT. Mønt, Vægt og Maal. i. Areal, Folkemængde, Befolkningstæthed, Tilvækstforhold (Tabel I-III).......2. Befolkningens Fordeling efter

Læs mere

bopæl Antal levendefødte pr kvinder i forskellige. årene tjeneste landsdele varighed

bopæl Antal levendefødte pr kvinder i forskellige. årene tjeneste landsdele varighed INDIIOLDSFORTEGNELSE I l TABLE DES MATIERES kildeangivelse Fortegnelse over Departementets skrifter I. DET EGENTLIGE DANMARK XVIII XXIV Areal og befolkning... 1-43 I. Meteorologiske forhold... I 2. Danmarks

Læs mere

Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold

Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold Foto: Angel Films Fag: Fransk Niveau: 6.-7. Klasse Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold Mål: Udvide ordforrådet til at kunne snakke og skrive om filmen Læse korte sætninger

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1939

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1939 STATISTISK AARBOG 939 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 939 ANNUAIRE STATISTIQUE 939 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE r)fn KØBENHAVN

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1946

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1946 STATSTSK AARBOG 946 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 946 ANNUARE STATSTQUE 946 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE STATSTQUE KØBENHAVN BANCO LUNOS BOGTRYKKER

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 59. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Livsstilling med Angivelse af Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du e'

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Undervisningsforløb med sang Jean Petit qui danse

Undervisningsforløb med sang Jean Petit qui danse Find tekst og videoklip på denne side: http://comptine.free.fr/comptine/jean_petit_qui_danse.html Mål : - at kende navnene på kropsdele på fransk - at kunne spørge om et ords betydning på fransk - at kunne

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.l85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 880 Juni 889, S. 7. 8646 findes

Læs mere

א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א

א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א K K א א א K א W א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א K א א א א א : اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ K א א א א א א Résumé : La femme durant l époque Zianide Durant l époque

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik række V. (Statistique officielle de la Norvège série V.) Nr. vil findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 0 december 0. Trykt Nr.. Private aktiebanker

Læs mere

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er - Sted Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? At spørge efter et bestemt på et kort Où puis-je trouver? At spørge efter en bestemt... des toilettes?... une

Læs mere