FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910."

Transkript

1 FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911.

2 TEEN SKKE BOKTRYKKERI,

3 A argangen 1910 av Statistisk Aarbok er redigert av b y r a a c h e f J o n a s H a a n s h u s i det væsentlige efter samme plan som tidligere aargange r med tilføielse av de nyeste opgaver paa de forskjellige omraader. Aarboken er denne gang i større utstrækning end tidligere utstyrt med procenttal og andr e forholdstal. De foreløbige hovedresultater av den almindelige folketælling den ist e december 1910 er indtat paa omstaaende side. Av Aarbokens internationale avsnit er tabellerne A-C og N utarbeidet av det svenske statistiske centralbyraa, tabellerne D-F og O-P av det danske og tabellerne G-M av det norske statistiske byraa. Sidst i boken er indtat grafiske fremstillinger vedkommende indtægtsforhold. Le présent volume de l'annuaire statistique de la Norvège a été rédigé par M. Jonas Haanshus, chef de section au Bureau Central de Statistique, d'aprè s le même plan que celui adopté pour les années précédentes toutefois en y inséran t plusieurs chiffres proportionnels. On a ajouté les plus récentes données concernant les différentes matières, y-compris les résultats les plus importants du recensemen t du z"y décembre 1910, voir la page suivante. La partie internationale de l'annuaire a été élaborée de concert avec le s bureaux de statistique de la Suède et du Danemark, de sorte que les tableaux A-C et N ont été élaborés par le bureau suèdois, les tableaux D-F et par le bureau danois et les tableaux G-M par le bureau norvégien. O-P La dernière partie du volume contient des graphiques concernant la répartition revenus en Norvège. Det Statistiske Centralbyraa, Kristiania i januar 1911, A. N. Kiær.

4 6 * Hjemmehørende Hjemmehørend e folkemængde 1900,/10 folkemængde 1900/1 0 Riket, dets bygder, Landsdele. - + byer og landsdele. eller eller 3 decbr. 1 decbr. 3 decbr. 1 decbr. _ Riket II. Rikets bygder VII. Byerne. stø i rre landsdele e. Østlandsbyer Oplandsbyer III. Rikets byer Sørlandsbyer Vestlandsbyer Trondhjemsbyer Nordnorges byer IV. De størr e landsdele. VIII. Bygdern e Østlandet artsvis. Oplandene Smaalenene Sørlandet Akershus Vestlandet { Hedemarken Trøndelagen Kristians Nord-Norge Buskerud Jarlsberg og Larvik, Bratsberg V. Arrterne. Nedenes Lister og Mandal Smaalenene Stavanger Akershus Søndre Bergenhus Kristiania Nordre Bergenhus ' Hedemarken Romsdal Kristians Søndre Trondhjem Buskerud Nordre Trondhjem I Jarlsberg og Larvik Nordland C Bratsberg Tromsø Nedenes Finmarken Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus IX. Byerne anus- Bergen vis. Nordre Bergenhus Smaalenene Romsdal Akershus Søndre Trondhjem Kristiania Nordre Trondhjem Hedemarken '; Nordland Kristians Tromsø Buskerud ` ( Finmarken Jarlsberg og Larvik : Bratsberg Nedenes Lister og Mandal VI. Bygderne i de Stavanger større landsdele. Bergen ( Nordre Bergenhus r Østlandsbygder Romsdal Oplandsbygder Søndre Trondhjem Sørlandsbygder Nordre Trondhjem 5 939! Vestlandsbygder Nordland Trondhjemsbygder Tromsø E Nordnorges bygder Finmarken 6 843,

5 Oversigt ove r 1 nd holdsfortegnelsen. Side. Avsnit I. Flateindhold, befolkning 1-5 II. Folkemængdens bevægelse III. Sundhetstilstanden og medicinalforhold IV. Faste eiendomme, jordbruk V. Fiskerier VI. Bergverker. - Fabrikanlæg VII. Handel og skibsfart : VIII. Kommunikationsvæsen IX. Kreditanstalter X. Assuranse XI. Sociale forhold XII. Fattigvæsen XIII. Retsvæsen XIV. Undervisning XV. Valgstatistik XVI. Finanser Mynt, vegt og maal 9 3 Internationale oversigter over befolknings-, landbruks-, omsætnings- og sociale forhold Grafiske fremstillinger. Indholdsfortegnelse. Under hvert avsnit (I, II, III o. s. v.) er angit, hvor der i tidligere aarganger findes oplysninger, so m kan tjene til supplering av nærværende aargangs indhold. De romerske tal betegner aargangen, de arabiske tabellens nr. 1. Flateindhold, befolkning. 'fabel 1. Rikets inddelinger ved begyndelsen av aaret Areal og folkemængde amts pis efter folketællingen 3 december pr. kvadratkilometer land : r 3. Rikets samt bygdernes og byernes hjemmehørende folkemængde hvert tiende aar og aarlig Side. 3

6 Side. Tabel 4. Hjemmehørende folkemængde med særskilte opgaver for bygder og byer samt over befolkningstilveksten 4-5 Hjemmehørende folkemængde i laeddistrikterne (herreder, fogderier og amter ) 3 december x900 XXII. 3. Tilstedeværende og hjemmehørende folkemængde i byerne 3 december 1900 XXIII. 3. Tilstedeværende folkemængde 3 december Iglo og hjemmehørende folkemængd e 1 januar Igor, fordelt efter alder, kjem og egteskabelig stilling samt efter livsstillinger m. v. henholdsvis XXII. 6, XXIV. 5 og XXVII. 5. Dissentere 3 december 1900 XXIV. 6. Abnorme 3 december Igoo XXIV. 7. Særskilt fremhævede livsstillinger XXIV. 8. Tilstedeværende folkemængde 3 december Igoo, fordelt efter fødested og nationalitet XXIV. 9. Beboede hus og husholdninger 3 december Hoo XXIV. ro. H. Folkemængdens bevægelse. Tabel 5 a. Summarisk oversigt over egteskaper, fødsler, dødsfald, overskud av fødte, utvandring samt folkemængdens tilvekst i aarene b. Summarisk oversigt over egteskaper, fødsler, dødsfald, overskud a v fødte, utvandring samt folkemængdens tilvekst i aarene (Forholdstal) 7 6. Folkemængdens bevægelse amtsvis i aaret Egteskaper indgaat i aarene Egteskaper stiftet paa borgerlig maate i aarene De i egteskap i aarene 1906 og 1907 indtraadte, fordelt efter alder 1 o ro. Egteskaper maanedsvis t o u. Egteskaper indgaat i aarene fordelt efter brudgommen s livsstilling Skilsmisser og separationer i aarene Fødte i aarene Levendefødte barn i aarene 1899 og 1900, fordelt efter forældrenes alde r 'og efter mødrenes alder Dødfødte i aarene Døde Døde o6 og 1907, fordelt efter alder Voldsomme dødsfald i aarene Den oversjøiske utvandring i aarene Dødelighet.=,tabeller for aarene go samt for 1895, beregnet efter 'Standard - befolkningen XVIII. Ir. Livs- og dedstabel efter erfaringer fra aarene 1881/s /o i XVIII. 12. Levendefødte og dødfødte maanedsvis XXIV. 17. Døde , fordelt efter ntaaneder og alder XXIV. 21. Sundhetstilstanden og medicinalforhold. Tabel 20. Rekrutering i aaret Medicinalpersonale og sykehus i aarene Sindssykeasylernes virksomhet De vigtigste epidemiske sygdommer De vigtigste dødsaarsaker og Spedalskhet i Norge V. et. De vigtigste dødsaarsaker $.VIII. 18.

7 Side. IV. Faste eiéndomme, jordbruk. Tabel 25. Landeiendommenes ental og matrikelskyld amtsvis samt beregnet værdi Antal særskilt skyldsatte bruk i 1907, fordelt i klasser efter arealet a v dyrket jord Priserne paa jordeiendomme i aarene Opgaver over arealet og dets benyttelse væsentlig efter jordbruks. tællingen Beregnet avling av korn, poteter og hoi i 1909 samt avlingens værd i amtsvis i 1908 og Utsæd, avl, indførsel, utførsel og beregnet forbruk av de forskjellig e kornsorter samt av poteter med beregning Sver det samlede forbruk s bygværdi for aarene 1890 og 1900 samt Gjennemsnitspriser paa korn (utdrag av kapitelstaksterne) for aarene Xreaturhold samt fjærfæ og bikuber amtsvis 30 september Opgave over de ved utgangen av aaret 1905 bestaaende meierier, ysterier og kondenseringsfabrikker Gjennemsnitspriser paa kreaturer i aarene 1900 og 1907 samt paa mel k og smør i aarene 1900 og Forholdet mellem utsæd og avl i aaret 1907 samt folkemængde o g indmarksareal Forholdet mellem kreaturhold 30 september 1907 og folkemængde sam t indmarksareal 4.0 Jordfællesskapets utstrækning 1875 I. 41. Skogareal VII. 33. Aarlig forbruk av trævirke fra landets skoge 1I. 33. Beregnet akerareal 1900 XXiV 30. Forholdet mellem utsæd og avl 1900 samt folkem. og matrikelskyld XXIV. 33. Forholdet mellem kreaturhold og folkem. samt matrikelskyld 1900 XXIV. 34 Utsæd, areal til have samt antal landbruksredskaper 1900 XXV. 24. Priser paa kreaturer, melk og smal- x895 og xgoo XXV. 28. V. Fiskerier. Tabel 37. Samtlige skreifiskerier i aarene Utbyttet av sildefiskerierne J9. De vigtigste skreifiskerier Baater og fartøier ved skreifiskerierne i aaret Samtlige fiskerier amtsvis i aaret Forsikrede fiskere og den av dem betalte præmie i aaret Utbyttet av laks- og sjøørretfisket, saavel sjø- som elvefisket, amtsvis i aarene Utbyttet av laks- og sjøørretfisket, saavel sjø- som elvefisket, amtsvis i aaren e XXI. 26, XXV. 34. VI. Bergverker. - Fabrikanlæeg. Tabel Bergverksdriften i aarene Opgave over fabrikanlæg m. v. ved utgangen av aaret 1908 Fabrikarbeiderne ved utgangen av aaret 1908, fordelt efter kjøn og alde r Fabrikanlæg for aarene : Antal dagverk XIX. 33 a. De vigtigste slags fabrikanlæg i aaret x895 XIX. 34. Fabrikanlæg amtsvis for aaret Vigtigste fabrikdistrikter XIX. 35 a

8 Side. VII. Handel og skibsfart. Tabel 47. Summarisk oversigt over indførsel og utførsel i aarene Vareomsætningen med de forskjellige land i aaret Værdien av indførsel og utførsel i aarene , fordelt efte r varegrupper o. Indførselsmængder og indførselsværdier i aarene Utførselsmængder og utførselsværdier av norske varer i aarene Vareomsætningen og toldintraderne ved de vigtigste norske toldstede r i aaret o 53 A. Indførselsmængder B. Utførselsmængder Handelsflaaten : Beregnet tonnage samt bemanding ved utgangen av aarene Fartens beskaffenhet pr. 31 december 1909 og de vigtigste toldsteder Tilvekst ved nybygning og indkjøp i aarene Forlis anmeldt i aarene Skibsfarten mellem Norge og utlandet i aaret 1908, efter nationalitet , efter land Den utenrikske skibsfart paa de vigtigste norske toldsteder i aaret o under norsk flag i aaret Trælastutførselen i aaret 1908 XIX. 44. De for de vigtigste artikler ved værdiberegningerne benyttede gjennernsnits - priser for aarene 1897 og x898 XIX. 46. Handelsflaaten : Summariske opgaver for aarene 186o-1898 XIX. 47. Strandinger og forlis paa den norske kyst 187o-1882 V. 63. VI11. Korn munikationsvæsen. Tabel 61. Jernbanerne i driftsaaret 1908/ Jernbanerne : Person- og godsbefordring ved de vigtigste jernbane - stationer i driftsaarene 1904/ / Længden av de offentlige veier ved utgangen av aarene Postvæsenet i aarene Rikstelegrafen og rikstelefonen i aarene 1907/ / Jernbanerne : Summariske opgaver /82 XIII. 63. IX. Kreditanstalter. Tabel 66. Hypotekbanken i aarene Norges bank i aarene Private aktiebanker ved utgangen av aaret Sparebankerne amtsvis ved utgangen av aaret Nye, utvidede og ophørte aktieselskaper i aaret Diskontosatser ved Norges bank : a. Diskontoforandringer i aarene b. Gjennemsnitlig diskonto Vekselkurser paa Kristiania Børs i aarene 1909 og Kurser for endel værdipapirer, notert paa Kristiania Børs i aaren e

9 Tabel 74. Oversigt over overformynderiernes regnskaper amtsvis for aaret Norges Bank 185o & V. 68. Hypotekbanken V, 70. De private banker x I. 72 & V. 71. Diskontoforandringer Side. ir r X. Assuranse. Tabe1 75. Brandforsikrings-indretninger : a. Den Alm. Brandforsikrings-Indretning og Akershus Grandforsikrings - Forening i aarene 1908 og b, Mindre gjensidige brandforsikringsforeninger i landdistrikterne i aaret c. Brandforsikringsselskaper i aaret Livsforsikringsselskapernes virksomhet i aaret Riksforsikringsanstalten i aarene De gjensidige skips- og fragtassuranseforeninger i aaret Sjøforsikringsselskapernes virksomhet i aaret X1. Sociale forhold. Tabel 8o. Arbeidslønninger i aarene 189o Arbeidsledighet blandt fagforeningsmedlemmer De offentlige arbeidskontorer i aaret Antal Arbeidere beskjæftiget hos 83 arbeidsgivere Arbeidskonflikter Aarsløn for tjenere o V. 45. Dagløn for dagarbeidere 185o-188o V. 46. Dagløn ved de offentlige jernbane og veianlæg. 189r-1883 V. 47. (Arbeidsledighetstælling i nogen byer se «Arbeidsmarkedets ) XII. Fattigvæsen. Tabel 85. Fattigvæsenet amtsvis i aaret Summariske opgaver for riket for aarene XIX. 73 b. XI1l. Retsvæsen. Tabel 86. Antal straffældte for forbrydelser og forseelser i aaret 1907, amtsvis Antal straffældte i aarene , fordelt efter forbrydelsens art Den kriminelle retspleie i aaret Salg av faste eiendomme samt tinglæste og avlæste panteheftelser, eksekutioner, utpantninger og tvangsauktioner, amtsvis i aaren e og Antal saker behandlet ved forlikskommissionerne i aaret 1908, amtsvis Antal underretssaker, behandlet i aaret 1908, amtsvis Antal saker, behandlet ved Overretterne og Høiesteret : a. Overretterne i aaret b. Høiesteret i aarene Summarisk oversigt over de av skiftevæsenet i aaret 1908 behandled e boer 14 1

10 Tabel 94. Side. Aktiver og gjæld m. v. i de i aaret 1908 sluttede og ekstraderte konkurs - boer, akkordforhandlingsboer og dødsboer, amtsvis Antal tiltalte efter kjea og alder V. 24. Antal saker behandlet ved forlikskommissionerne XI. 23. Strafarbeidsanstalterne V. 29 Antal konkursboer og dødsboer, behandlet i aaret 1886, amtsvis XIX. 79. Tinglæste og avlæste panteheftelser i aarene XIV 31. Salg av faste eiendomme samt tinglæste og avlæste panteheftelser, eksekutioner, utpantninger og tvangsauktioner amtsvis og goo XXIV. gr. XIV. Undervisning. Tabel 95. Kristiania Universitet i aarene Høiere almenskoler in. m. i aaret 1907/ A. Høiere fagskoler : a. Norges landbrukshøiskole i aaret 1909/ b. Tekniske skoler i aaret 1909/ c. Handelsgymnasier i aaret 1909/ d. Krigsskolerne i aaret 1909/ B. Andre fagskoler : a Elementære tekniske skoler i aaret 1908/ b. De offentlige tegneskoler i aarene 1906/ c. Industri- og husflidsskoler / d. Den kongelige norske kunst- og haandverksskole i Kristiania i aarene 1906/ Amtsskoler i aaret 1908/ Folkeskoler i byerne i aaret Ioo. Folkeskoler i landdistrikterne i aaret XV. Valgstatistik. Takel 101. Stortingsvalget Kommunevalgene o-16 1 Valgmandsvalg og stortingsvalg 1906 XXVIII. 95. XVI. Finanser. Tabel 103. Antal skatydere, formue og indtægt efter skatteligningen for aaret Kommunale skatter samt antal skatydere for aarene Sum av kommunale skatter i bygderne amtsvis og i byerne for aaren e samt antallet av skatydere i Oversigt over antagen formue og indtægt samt over kommunale skatte r sammenholdt med folkemængde m. v. i bygderne amtsvis og i byern e for aaret Herredskassernes indtægter, utgifter, formue og gjæld i aaret Amtskassernes Bykassernes Havnekassernes Statskassens indto gter og utgifter i budgetaarene 1907/ / Statsgjælden ved utgangen av budgetaarene 1905/ / Statsgjælden og statskassens aktiver Indkoinstskat til Staten 1909/l Toldintrader for de vigtigste toldartikler i aarene Toldsatserne for de i fiskal henseende vigtigste artikler 18 7

11 Taffel 117. Produktionsavgifter for tilvirkning av brændevin og malt i aaren e Skibsavgifter i aarene Samlet beregnet alkoholforbruk i brændevin, vin og øl, pr. indbygger, i hvert av aarene Side. Tilvirkning og forbruk av brændevin i aarene Beregnet tilvirkning og forbruk av øl i aarene Kommunale skatter & VII. 65. Statskassens indtægter og utgifter i budgetaarene /9o Xl. 79. Forbruk av de vigtigste toldartikler V. 57. Skatydernes fordeling i indtægtsgrupper 1903/04 XXV Kommunale gjældsrenter 1904 XXVII. mo Mynt, vegt og maal Internationale oversigter over befolknings-, landbruks-, omsætningsog sociale forhold. Tabel A. Areal og folkemængde i de forskjellige verdensdele 19 7 B. De europæiske lands areal, folkemængde, befolkningsbevægelse m. tn C 1. De europæiske lands oversjøiske utvandring 20 0 C 2. Indvandringen til Amerikas Forenede Stater 20 0 D. Arealets benyttelse i de europæiske og andre land 20 1 E i. Høstutbyttet i de europæiske og andre land i aaret E 2. Høstutbyttet i de europæiske og andre land i aaret F. Kreaturhold i de europæiske og andre land 20 4 G. De vigtigste lands utenrikske handelsomsætning i aarene 1907 o g H. De vigtigste lands handelsflaater 31 december 1908, sammenligne t med (Skibe over 50 ton.) De vigtigste lands utenrikske skibsfartsbevægelse i aarene 1907 o g K. De vigtigste lands jernbaner i aarene 1906 og L. De vigtigste lands telegrafvæsen i aarene 1907 og M. De vigtigste lands postvæsen i aarene 1907 og N. De skandinaviske samt de vigtigste øvrige seddelutstedende hoved - bankers stilling 21 1 O. De faglige arbeiderorganisationer i aaret P. Arbeidsstansninger i nogen europæiske stater og i Amerikas Forened e Stater i adret Alfabetisk sakregister Grafiske fremstillinger : Nr. 1. Gjennemsnitlig indtægt i 1906 for voksne mænd og kvinder i Norge, særskilt fo r ugifte, gifte, enkemænd og enker i de forskjellige aldersgrupper.. 2. Gifte mænd og kvinder i Norge, fordelt efter indtægtsgrupper i 1906, særskilt for d e forskjellige aldersgrupper.

12 Aperç u de l a Table des matières. Pages. Section I. Superficie, population 1-5 II. Mouvement de la population III. Service de santé IV. Propriétés foncières, agriculture V. Pêches VI. Mines et usines. - Établissements industriels VII. Commerce, navigation VIII. Communications IX. Établissements de crédit II I X. Assurances XI. Statistique sociale et du travail : XII. Assistance publique XIII. Justice criminelle et civile XIV. Instruction publique XV. Statistique électorale XVI. Finances Monnaie, poids et mesures 1 93 Tableaux internationaux de population, de l'agriculture, du commerce, etc Graphiques. Table des matières. A la fin de chaque section (I, II, III, etc.) se trouvent indiqués les endroits des années antérieures o ù il y a des renseignements pouvant servir à suppléer le contenu de la présente année. Les chiffres romain s indiquent l'année, les chiffres arabes, le numéro du tableau. J. Superficie, population. Tableaux. Pages. N o 1. Aperçu des divisions administratives le 1 janvier 1910 I 2. Superficie territoriale et population de fait au 3e décembre par pré - fecture et par kilomètre carré 2 3. Population de droit du Royaume, des communes rurales et des ville s pour les années 175o à 190o, tous les dix ans et pour 1894 à 1909 tou s les ans 3

13 Tableaux. Pagée. N o 4. La population de droit et son accroissement annuel 1860 à 1909, avec des données spéciales pour les communes rurales et pour les villes 4-5 Population de droit des communes rurales (communes, sous-préfectures et préfectures ) au 3e décembre 1900 XXII. 3. Population des villes au 3e décembre 1900 XXIII. 3. Population de fait au 3e décembre 19oo et population de droit au r janvier r9or, par âge, par sexe, par état civil et par profession XXII. 6, XXIV. 5 et XXVII. 5. Dissidents au 3e décembre 1900, par confession XXIV. 6. Infirmités au 3e décembre 19oo XXIV. 7. Spécification des classes les plus importantes XXIV. 8. Population de fait au 3e décembre r9oo, par pays de naissance XXIV. 9. Nombre des maisons habitées, des ménages et des ménages spéciaux avec indicatio n de la population de droit au 3e décembre 1900 XXIV. ro. II. Mouvement de population. N o 5 a. Mariages, naissances, décès, émigration et accroissement de la populatio n 1871 à b. Mariages, naissances, décès, excédants des naissances, émigration et accroisse - ment de la population (Chiffres proportionnels.) 7 6. Mouvement de la population en 1908, par préfecture 8 7. Mariages ; années 1901 à Mariages civils ; années 1902 à Ages au mariage: groupes d'âge ; années 1906 et 1907 I o Io. Mariages par mois : années 1901 à I o tt. Mariages d'après la profession des mariés ; années 1891 à 1907 I l 12. Divorces et séparations de corps ; années 1905 à Naissances ; années 1896 à Nés-vivants par âge des parents ; années 1899 et 1900 et 1901 à 1905 pa r âge de la mère Mort-nés ; années 1896 à Décès ; années 1896 à Décédés par âge ; années 1906 et Morts violentes ; années 1904 à Émigration d'outre-nier pendant les années 1896 à Taux de mortalité en o et en 1895 calculé selon la «Standard» populatio n XVIII. Ir. Table de mortalité et de survie XVIII. 12. Naissances par mois XXIV. 17. Décédés par mois et par âge oo XXIV. 21. III. Service de santé. No 20. Recrutement de l'armée ; année I. Personnel médical et Ilôpitaux ; années 1905 à Hospices d'aliénés ; années 1905 à Principales maladies épidémiques ; années 1904 à Causes de décès ; années 1907 et Nombre de lépreux V. 21. Causes de décès classées par ordre de fréquence XVIII. 18

14 Tableaux. IV. Propriétés foncières, agriculture. N 25. Nombre et évaluation cadastrale des propriétés foncières rurales, et valeu r totale calculée, par préfecture 26. Nombre de propriétés foncières rurales réparties par classes d'après l a surface cultivée, en Valeur moyenne des propriétés par askyldmark» ; années 1900 à Superficie et répartition de la terre (données d'après le recensement agricole de 1907) 29. Céréales, pommes de terre et foin : récolte, quantités et valeurs ; année s 1908 et 1909, par préfecture 3o. Céréales et pommes de terre 1890 et 1900, 1905 à 1909 : Semences, récolte, importation, exportation et consommation ; consommation totale des céréale s et des pommes de terre, réduite en orge : : 31. Taux officiels des céréales ; années 1905 à Animaux domestiques et ruches au 3oe septembre 1907, par préfecture 33. Métairies, fromageries et fabriques de lait condensé, fin Prix moyens des diverses espèces d'animaux domestiques les années 1900 et 1907 ainsi que de lait et de beurre pour les années 1900 et Rapport de la semence et de la récolte à la population et à la surface agricole 36. Rapport du nombre des animaux domestiques au 3oe septembre à la population et à la surface agricole Distribution et contenance des forêts VII. 33. ;!valution de la consommation annuelle de bois tiré des forêts du pays I. 37. Surface cultivée 1900 XXIV. 30. Rapport de la semence et de la récolte à la population et à la valeur cadastrale de s propriétés foncières rurales en 1900 XXIV. 33. Rapport du nombre des animaux domestiques au 3e décembre 1900 à la population et à la valeur cadastrale des propriétés foncières rurales XXIV. 34. Quantités de semences en rgoo et le nombre des machines agricoles au 3e décembr e 1900 XXV. 24. Prix moyens des diverses espèces d' animaux domestiques ainsi que du lait et du beurre pour les années 1895 et 1900 XXV. 28. V. Pêches. N Toutes les pêches de la morne ; années 1900 à 1909 Produit des pêches du hareng ; années 1900 à 1909 Principales pêches de la morue ; années 1900 à 1909 Bateaux de toute espèce employés dans les pêches de la morue dan s l'année 1909 Pêches en 1909, par préfecture Pêcheurs assurés en 1909 conformément à la loi du 8 août 1908 Produit des pêches côtières et fluviales du saumon et de la truite saumonée, par préfecture ; années 1903 à 1906 Produit des pêches côtières et fluviales du saumon et de la truite saumonée, pa r préfecture : années 1895 à 1898 XXI. 26, 1899 à 1902 XXV VI. Mines et usines. - Établissements industriels. N 44. Mines et usines ; années 1904 à Établissements industriels en 1908, par groupes

15 Tableaux. N 46. Ouvriers des établissements industriels à la fin de l'année 1908, réparti s par sexe et par âge Établissements industriels, etc., par groupes d 'industrie ; années ; Somm e des journées de travail XIX. 33a.. Principales industries en 1895 XIX. 34. Répartition des établissements industriels, par préfecture ; année 1885 : Les district s industriels les plus importants XIX. 35a. Pages. 5 5 VII. Commerce, Navigation. N o 47. Aperçu général de l'importation et de l 'exportation ; années 1895 à Valeurs de l 'importation et de l'exportation en 1909, par pays de prove - nance et de destination Valeurs de l'importation et de l'exportation ; années 1907 à 1909, pa r groupes de marchandises Quantités et valeurs de l 'importation ; années 1906 à Quantités et valeurs de l'exportation des marchandises norvégiennes ; années 1906 à 1909 : Mouvement commercial des principaux bureaux de douane en Droit s perçus 8 o 53 A. Quantités de l 'importation ; années 1851 à B. Quantités de l'exportation ; années 1851 à 1909 : Marine marchande : Tonnage et équipage à la fin des années 1906 à 1909 ; données sur les principaux ports d'attache au 31 dé - cembre 19C Nouvelles constructions et achats : années 1904 à Naufrages de navires norvégiens pendant les année s 1898 à Aperçu de la navigation entre la Norvège et l'étranger en 1908, par pavillon en 1908, par pays Mouvement de la navigation entre l'étranger et les principaux port s norvégiens en o. Aperçu du mouvement des navires norvégiens à l' Étranger en Exportation de bois ; année 1898 XIX. 44. Prix moyens d'après lesquels a été calculée la valeur des principales marchandises ; années 1897 et 1898 XIX. 46. Marine marchande. Aperçu général pour les années 186o à 1898 XIX. 47. Échouements et naufrages sur les côtes de Norvége 187o-188n V. 63. Vlll. Communications. No 61. Chemins de fer ; exercice 1908/ Mouvement des voyageurs des marchandises des station s les plus importantes ; exercices 1904/05 à 1908/ Longueur des routes publiques ; années 1850 à 1905 : Postes ; années 1905 à Télégraphes et téléphones de l'état ; années 1907/08 à 1909/ I0 1 Chemins de fer : Données sommaires r855 à 1881/82 XIII X. Établissements de crédit. N o 66. Banque hypothécaire ; années 1907 à Banque de Norvège ; années 1907 à 1909, Banques privées par actions au 31 décembre Caisses d'épargne au 31 décembre 1909, par préfecture

16 Tableaux. Pages. N 70. Sociétés par actions : mouvement pendant l'année 1909 Io8 71. Taux de l'escompte à la Banque de Norvège : a. Variations du taux de 1901 à b. Moyenne du taux de l'escompte de 1888 à 191o Io9-72. Cours des changes à la Bourse de Kristiania ; années 1909 et Cours et dividendes distribués pour diverses valeurs mobilières cotée s à la Bourse de Kristiania ; années 1908 à I o 74. Administrations des biens pupillaires, aperçu des comptes, par préfecture ; année 1908 Banque de Norvége 185o II. 51 & V. 68. Banque hypothécaire 185s-1883 V. 70. Banques privées par actions II. 53 & V. 7r. Changements du taux de l'escompte 18, III. 65. II I X. Assurances. No Compagnies d 'assurances contre l'incendie : a. Sociétés d'assurances immobilières mutuelles : Société générale et Société d'akershus ; années 1908 et b. Sociétés d' assurances mutuelles d'intérêt local dans les commune s rurales en I 2 c. Sociétés d'assurances contre l'incendie en Sociétés d'assurance sur la vie en L'Office des Assurances de l'état (accidents du travail) ; années 1900 à Associations mutuelles d'assurances maritimes en I Sociétés d'assurances maritimes en XI. Statistique sociale et du travail. N 8o. Salaires moyens ; années 1890 à Chômage chez des ouvriers syndiqués 1908 à Les Offices publics de Placement en Nombre des ouvriers chez 83 employeurs 1906 à Grèves et lockoute ; 1903 à Gages annuels des domestiques 185o-188o V. 45. Salaires des ouvriers à la journée 185o-188o V. 46. Salaires des ouvriers des chemins de fer et des routes publiques V. 47. (Recensement des chômeurs dans quelques villes, voir "Arbeidsmarkedet" 0905.) XII. Assistance publique. N 85. Assistance publique en 1908, par prefecture Données sommaires pour le Royaume ; de 1884 à 1896 XIX. 93 b. X111. Justice, criminelle et civile. N 86. Crimes et délits et contraventions 1907, nombre des condamnés, par préfecture Nombre des condamnés, répartis selon la nature des crimes et délits et de s contraventions; années 1903 à Justice criminelle en Ventes d'immeubles, saisies-exécutions et ventes forcées ; années 1896 à 1900 et 1901 à 1905, par préfecture

17 Tableaux Pages. N 90. Commissions de conciliation (justices de paix) ; nombre des affaires en 1908, par préfecture Tribunaux de 'ère instance; nombre des affaires en 1908, par préfecture Cours d'appel; année 1909, et Cour suprême ; années 1905 à Tableau des successions, des concordats préventifs et des faillites, en Aperçu de l'actif et du passif des faillites, concordats préventifs et suc - cessions terminées et restituées en 1908, par préfecture 14s--4 4 Nombre des accusés i851--i881, par sexe et par âge V. 24. Commissions de conciliation (justices de paix); nombre des affaires 1844 à 1883 XI. 23. Faillites et successions en 1896, par préfecture XIX. 79. Inscriptions et radiations des hypothèques ; années 1836 à 189o XIV. 31. Ventes d 'immeubles, hypothèques, saisies exécutions et ventes forcées de 1891 à et de 1896 à 1ooo, par préfecture XXIV. g1. XIV. Instruction publique. N 95. Université de Kristiania ; années 1906 à 1909 : 96. Écoles secondaires en 1907/ A. Enseignement professionnel supérieur : a. Académie agricole en 1909/10 b. Écoles techniques en 1909/10 c. Écoles commerciales en 1909/10 d. Écoles militaires en 1909/ B. Enseignement professionnel primaire : a. Écoles techniques primaires en 19o8/09 b. Écoles de dessin en 1906/09 c. Ecoles d'industrie domestique en 1906/09 d. L'école royale norvégienne des arts et métiers en 1906/ Écoles secondaires des campagnes en 1908/ Écoles primaires des villes en Écoles primaires des campagnes en XV. Statistique électorale. N loi. Élections en 1909 pour le estortings Élections en 1907 pour les conseils communaux 16o-16 1 Statistique électorale pour 1903 XXIV. 97. XVI. Finances. No 103. Nombre des contribuables, fortunes et revenus, évaluation de Impositions communales, nombre des contribuables ; années 1885 à Impositions communales par préfecture et par ville ; années 1904 à 1908, nombre des contribuables, année Fortunes et revenus des contribuables, impositions communales par rappor t à la population, etc., par préfecture et par ville ; année Caisses des communes rurales : Recettes, dépenses, actif et passif en o. Caisses des préfectures : Caisses communales des villes : Caisses des ports : Finances de l'état, recettes et dépenses ; exercices de 1907/08 à 1909,/ III Dette publique; exercices de 1905/06 à 1909/10 18 ' 113. Passif et actif de l'état 1870 à Impôt sur le revenu ; exercice 1909/10 '

18 Tableaux. Page s N 115. Droits d'entrée bruts des principales marchandises importées ; année s 1906 à T'axes des droits de douane sur les articles les plus importants à un poin t de vue fiscal Droits perçus à la fabrication de l'eau de vie et du malt ; années 1872 à Droits de navigation ; années 1890 à Consommation d'alcool contenu dans l'eau de vie, dans le vin et dans l a bière, calculée pour chaque des années 1876 à Production et consommation de l'eau de vie pendant les années 1876 à Production et consommation de la bière pendant les années 1876 à Impositions communales a85u-1885 IV. 8e & VII. 65. Finances de l ' État ; exercices de 1858 à 188g/9o XI. 7g. Consommation de certaines marchandises importantes à un point de vue fisca l V. 57. Répartition des contribuables d'après leurs revenus, évaluation pour l'année budgét aire 1903/04 XXV Intérêts des dettes communales payés XXVII Monnaie, poids et mesures 1 93 Tableau Tableaux internationaux de population, de l'agriculture, du commerce, etc. A. Superficie et population des différentes parties du monde 19 7 B. Pays de l'europe : superficie, population, mouvement de l'état civil, etc C 1. Émigration européenne d'outre-mer 20 0 C 2. Immigration aux États-Unis 20 0 D. Emploi de la terre dans les pays de l'europe et dans d'autres pays 20 1 E 1. Produit des récoltes dans les pays de l'europe et dans d'autres pays pendant l'année E 2. Produit des récoltes dans les pays de l'europe et dans d'autres pays pendant l'année F. Bétail par milliers dans les pays de l'europe et dans d'autres pays 20 4 G. Valeur du commerce des principaux pays avec l'étranger 1907 et I-I. Marines marchandes des principaux pays au 31 décembre 1908, compar é à (Navires dépassant 5o tonneaux) 20 6 I. Navigation extérieure des principaux pays, mouvement 1907 et K. Chemins de fer dans les principaux pays 1906 et L. Télégraphes des principaux pays 1907 et M. Postes des principaux pays 1907 et o N. Situation de quelques banques d'émission 21 1 O. Syndicats ouvriers en P. Grèves et lockouts pendant 1908' en Europe et aux États-Unis d e l'amérique 213 Graphiques : N 1. Revenus moyens des hommes et des femmes adultes en Norvège, en 1906, répartis par groupes d'âge et d 'état civil. Hommes et femmes mariés en Norvège, répartis par catégories de revenus eu séparément pour les différents groupes d'âge.

19 Norges Officielle Statistik. Statistique officielle de la Norvège. Nedenfor er for vedkommende statistik angit det sidst utgivne heftes -række og numme r, (On trouvera ci-dessous l'indication de la série et du numéro de la dernière publication de chaque section.) 1. Flateindhold og befolkning. IV nr. 52, 73 ; 82, 83, In ; 124 ôgv nr Folkemængdens bevægelse. IV nr. 118 (livs- og dødstabeller) og nr. 13o (skils - misser og separationer), V nr. 25 (oversigt), nr. 70 (folkemængdens bevægelse), nr. 113 (folkemængden ), nr. 123 (sammendrag) Sundnetstilstand og medicinalforhold. V nr. 32 (spedalske), nr. 102 (sindssyke), nr. 112 (veterinærvæsen m. v.), nr. 122 (sundhetstilstand og medicinalforhold). 4. Faste eiendomme, jordbruk. V nr. 85 (jordbruk og fædrift), nr. l09 (arealet o g dets anvendelse). 5. Fiskerier. V nr Bergverk. V nr Handel og skibsfart. V nr. 116 (handel), nr. 117 (skibsfart). 8. Kom munikationsvæsen. V nr. 103 (telegrafvæsen), nr. 107 (jernbaner), nr. 114 (postvæsen ) 9. Kreditanstalter. V nr. 85 (private aktiebanker), nr. i18 (sparehanker). Io. Assuranse. V nr. 108 (fiskerforsikring), nr. 125 (den Almindelige Brandforsi-krings-lndretning), nr. 126 (ulykkesforsikring). t i. Sociale forhold. V nr. 37 (barn, født utenfor egteskap), nr. 39 (arbeidsledighetstællinger), nr. 42 (arbeids- og lønningsforhold ved sagbruk og høvlerier), nr. 6o (arbeidslønninger), nr. 96 (forsømte barn), nr. to4 (skatternes fordeling efter indtæg t og forsørgelsesbyrde), nr. 120 (industristatistik) Fattigvæsen. V nr Retsvæsen. V nr. 48 (kriminel retspleie), nr. 82 (skiftevæsen), nr. gy (kriminalstatistik), nr. 92 (civil retspleie), nr. 119 (fængselsstyrelsens aarbok) Undervisning. V nr. lot (fagskoler), nr. 115 (skolestatistik) Valgstatistik. V nr. 61 (kommunevalg), nr. 128 (stortingsvalg). ` - T6. Finanser. V nr. 64 (Statens finanser), nr. 106 (aktieselskaper), nr. 121 (kommunal e finanser). 17. Rekrutering. V nr. 1 ïo. 18 Alkoholstatistik. V nr Beretninger om amternes økonomiske tilstand. préfectures.) I. V nr. 93. (Rapports sur l'état économique des Kilder ikke henhørende til Norges Officielle Statistik. (Publications non comprises dans /a Statistique officielle de la Norvège.) Rikets inddeling, flateindhold og befolkning - Divisions administratives, superficie e t population - Tabellerne 1-2 : «Kongeriket Norges civile, geistlige og judiciell e inddeling t april 1908» med tillæg.

20 Priser paa jordeiendom me. Valeur moyenne des propriétés - ("Tab. 27) : Meddelelse r fra det Statistiske Centralbyraa, bd. XXVIII side Laks- og sjøørretfisket - Pêches du saumon, etc. - (Tab. 43) : Fiskeri-inspektørens indberetning om ferskvandsfiskerierne. Fabrikanlæg m. v. - Établissements industriels, etc. - (Tab. 45 og 46) : Fabrikinspektørernes beretninger. Hypotekbanken - Banque hypothécaire -- (Tab. 66) : Bankens aarsberetninger. Norges Bank - Banque de Norvège - (Tab. 67) : Bankens trykte aarsregnskaper. Diskontosatser ved Norges Bank - Taux de l'escompte à la Banque de Norvège - (Tab. 71) : Efter «Farmand». Vekselkurser paa Kristiania Børs -- Cours des changes à la Bourse de Kristiania - (Tab. 72): Børsnoteringerne. Kurser for endel værdipapirer, notert paa Kristiania Børs - Cours de diverses valeurs mobilières à la Bourse de Kristiania - (Tab. 73) : Kurslisterne. Den almindelige Brandforsikrings-Indretning - Société générale d'assurances des bhrti - ments contre l'incendie - (Tab. 75 a 1) : Meddelt av indretningen. Akershus Brandforsikrings - Forening -- Société d'assurances d'akershus - (Tab. 75 a II) : Den trykte aarsberetning. Brandforsikringsselskaper - Sociétés d'assurances contre l'incendie - (Tab. 75 e) : D e trykte aarsheretninger. Livsforsikringsselskaper -- Sociétés d'assurances sur la vie - (Tab. 76) : De trykte aarsberetninger. De gjensidige skibs- og fragtassuranseforeninger - Associations mutuelles d'assurances maritimes -- (Tab. 78) : Aarsberetningerne. Sjøforsikringsselskaper - Sociétés d'assurances maritimes (Tab. 79) : De trykte aar s beretninger. Arbeidsledighet og arbeidskonflikter - Chômage, bureaux de placement, grèves et lock-out s ("l'ab ) : «Arbeidsmarkedet», utgit av det Statistiske Centralbyraa. Kristiania Universitet - Université de Kristiania - (Tab. 95) : Universitetets aarsberetning. Høiere fagskoler - Enseignement professionnel supérieur - (Tab. 97 A) : Skolernes aars - beretninger. Amtsskoler - Écoles secondaires des campagnes - (Tab. 98) : St. prp. nr. 2, Avd. B. Folkeskolevæsenet. Bilag 8 og 9. Formue og indtægt efter skatteligningen og kommunale skatter samt anta l skatydere - Fortunes et revenus des contribuables, impositions communales, nombr e des contribuables - (Tab. 103 og 104) : Meddelelser fra det Statistiske Centralbyraa, bd. XXVIII side Statens finanser -- Finances de l'état - (Tab. III-113) : Oversigt over kongerike t Norges statsindtægter og statsutgifter 1909/I. Indkomstskat til Staten - Impôt sur le revenu - (Tab. 114) : Tabeller over fordelinge n av statsskatten for budgetaaret 1909/10. Toldsatser og sktbs9vgifter Taxes des droits de douane. Droits de navigation - (Tab ) : Toldtarifferne. Produktionsavgifter for tilvirkning av brændevin og malt -- Droits perçus à la fabrication de l'eau de vie et du malt - (Tab. 117) : St. prp. nr. 6 for 1910.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices -d'aliénés) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber (uddrag) Pia Levring, HHÅ, 1998 Faglig indledning I et moderne samfund er vores økonomiske system baseret på tilliden til vores penge. Vi forventer,

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

Lycée Français Prins Henrik Copenhague

Lycée Français Prins Henrik Copenhague Lycée Français Prins Henrik Copenhague Procès- verbal de Conseil d Administration du 12 Novembre 2014 Lycée Français Prins Henrik Frederiksberg Alle 22 1820 FREDERIKSBERG C DENMARK Présents : Parents d

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DANOIS. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DANOIS. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2 Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DANOIS Mardi 23 juin 2015 Langue vivante 2 Séries ES/S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

UGIFTE SAMLEVENDE OG DERES

UGIFTE SAMLEVENDE OG DERES Handelshøjskolen i København/Copenhagen Business School Maj 2009 UGIFTE SAMLEVENDE OG DERES BØRNS ARVERETLIGE STILLING VED DEN ENE FORÆLDERS DØD EN KOMPARATIV ANALYSE AF DANSK OG FRANSK ARVERET AF NAJA

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) 77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 90, december 908. Trykt 909: Nr.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 90: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Hachette Tourisme 2015

Hachette Tourisme 2015 Hachette Tourisme 2015 Hachette Tourisme 2015 TABLE DES MATIÈRES LES QUESTIONS QU ON SE POSE LE PLUS SOUVENT... 8 LES COUPS DE CŒUR DU ROUTARD... 9 ITINÉRAIRES CONSEILLÉS... 11 COMMENT Y ALLER? G EN AVION...

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Webside score horrea.fr

Webside score horrea.fr Webside score horrea.fr Genereret September 15 2015 08:51 AM Scoren er 54/100 SEO Indhold Titel HORREA EXPERT Logiciel de Gestion des Biens Immobiliers d'entreprises - Achat Location Vente Længde :

Læs mere

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M03/207/S(1)Q DANISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 DANOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 DANÉS B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Candidate number/numéro

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindsqygeasylern es,virksomhed 90. (Hospices d' aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

INDEMNISATION DES VICTIMES DE LA CRIMINALITE DANEMARK

INDEMNISATION DES VICTIMES DE LA CRIMINALITE DANEMARK Manuel 80/2004 DANEMARK (fr) 1 INDEMNISATION DES VICTIMES DE LA CRIMINALITE DANEMARK 1. Droit national...2 1.1. Mise en œuvre [article 18]...2 1.2. Régimes nationaux d indemnisation [article 12, paragraphe

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M04/207/S(1)Q DANISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 DANOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 DANÉS B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Candidate number/numéro

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

DRENGEN MED CYKLEN - ELEVARK

DRENGEN MED CYKLEN - ELEVARK DRENGEN MED CYKLEN - ELEVARK Foto: Christine Plenus Opgaver til dansk Formålet med opgaverne er at analysere filmens fortællestruktur, at få viden om udsatte børn og unge og overveje, hvordan filmen Drengen

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv Bilag oversigt: Bilag 1 Tidslinje, Tidslinje til ledelsesberetning Bilag 2 Årsregnskab, Resultatopgørelse Bilag 3 Årsregnskab, Balance aktiv Bilag 4 Årsregnskab, Balance passiv Bilag 5 Korrigeret årsregnskab,

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

TO DAGE, ÉN NAT. Deux jours, une nuit. Et undervisningsmateriale

TO DAGE, ÉN NAT. Deux jours, une nuit. Et undervisningsmateriale TO DAGE, ÉN NAT Deux jours, une nuit Et undervisningsmateriale Fag: fransk og historie Niveau: udskolingens 9.-10. klasse, samt gymnasiale uddannelser Forfatter: Mimi Sørensen Synopsis Et menneskeligt

Læs mere

MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES PARIS DANEMARK. Novembre 2006

MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES PARIS DANEMARK. Novembre 2006 MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES PARIS STATUT DES PRISONNIERS DROIT A UNE VIE CONJUGALE ET FAMILIALE DANEMARK Novembre 2006 JURISCOPE C.N.R.S. - UMS 2268 Téléport

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Hvem har sundhedsforsikringer? Der findes flere rapporter, som har undersøgt karakteristika ved personer med sundhedsforsikringer i. De overordnede resultater er som

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Kære selvstuderende i fransk begyndersprog A! Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Alle film bør være tilgængelig

Læs mere

[DANSK/08-12] Brugervejledning

[DANSK/08-12] Brugervejledning [DANSK/08-12] Brugervejledning Lydformat Pakkens indhold... 3 Sådan tilkobles mikrofonen... 4 Inline kontrolenhed... 6 Opret forbindelse til Nintendo 3DS TM... 7 Wii U GamePad TM... 8 Sådan fjernes højttalermærkaterne...

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sundhedsforholdene på Færøerne

Sundhedsforholdene på Færøerne 1 Sundhedsforholdene på Færøerne (Foredrag holdt på konference 2. og 3. september 2004 på Hotel Tórshavn, Færøerne, vedrørende forskning indenfor social- sundheds- og arbejdsmarkedsforhold i Vestnorden,

Læs mere

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN M12/2/ABDAN/SP1/DAN/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2012 DANISH / DANOIS / DANES B Standard Level Niveau Moyen Nivel Medio Paper / Épreuve / Prueba 1 6 pages/páginas

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME c PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABDAN/SP1/DAN/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 DANISH / DANOIS /

Læs mere

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M05/2/ABDAN/HP1/DAN/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2005 DANISH / DANOIS / DANÉS

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Skolebesøg i Saaba kommune, Burkina Faso, Februar 2011

Skolebesøg i Saaba kommune, Burkina Faso, Februar 2011 Skolebesøg i Saaba kommune, Burkina Faso, Februar 2011 Af Kirsten Krogh-Jespersen, juli 2011 I 2011 besøgte jeg en række skoler i Saaba Kommune, Burkina Faso, i følgeskab med Madame l Inspectrice Seraphine

Læs mere

Formelsamling til statistik-del af metodekursus, 4. semester, lægevidenskab Version 3 (26/9-2011)

Formelsamling til statistik-del af metodekursus, 4. semester, lægevidenskab Version 3 (26/9-2011) Formelsamlig til statistik-el af metoekursus, 4. semester, lægevieskab Versio 3 (6/9-011) Kære læser Dee formelsamlig er lavet me ugagspukt i Meical Statistics, seco eitio af Betty R. Kirkwoo og A. C.

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Materialet forsøger at aktivere elevernes forforståelse for fransk sprog og kultur i form af oplysninger, spil og opgaver.

Materialet forsøger at aktivere elevernes forforståelse for fransk sprog og kultur i form af oplysninger, spil og opgaver. Til fransklæreren Kære fransklærer! Dette materiale kan du bruge til at præsentere fransk som 2. eller 3. fremmedsprog for eleverne i 5., 6 eller 7. klasse inden de vælger om de vil have fransk. Mange

Læs mere

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Meddelelse til indehavere af investeringsbeviser i Danske Invest Kære investeringsbevisindehaver Luxembourg, 13 Marts

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

MARKSCHEME BARÈME DES NOTATIONS RESPUESTAS Y PUNTUACIÓN. May / Mai / Mayo 2002 DANISH / DANOIS / DANÉS B

MARKSCHEME BARÈME DES NOTATIONS RESPUESTAS Y PUNTUACIÓN. May / Mai / Mayo 2002 DANISH / DANOIS / DANÉS B INTERNATIONAL cbaccalaureate BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M02/207/S(1)M MARKSCHEME BARÈME DES NOTATIONS RESPUESTAS Y PUNTUACIÓN May / Mai / Mayo 2002 Standard Level Niveau Moyen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark

Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark SPROGFORUM NO. 19 Det Mangesprogede Danmark ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018591 Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark format format - PDF- - PDF- Redaktionen for nr. 19: Karen Lund, Michael Svendsen

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009 DANMARKS NATIONALBANK Finansiel statistik TABELTILLÆG Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. 2009 Danmarks Nationalbank's lending survey, 3rd 2009 12. oktober 2009 Tabel Side 1. Erhverv 1: Ændring i kreditpolitik

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Luxembourg

Dine rettigheder til social sikring. i Luxembourg Dine rettigheder til social sikring i Luxembourg Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Kopi af det, der ligger på hjemmesiden under Au Pair

Kopi af det, der ligger på hjemmesiden under Au Pair Kopi af det, der ligger på hjemmesiden under Au Pair I det følgende vil du finde en del informationer om det at være au pair. Der er dels en række praktiske informationer samt informationer, der gerne

Læs mere

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen. 'UStdl Autoriseret Børs-Varemægler Telefon 1932 Jrondhjem Telefon 1932 rb3003241 Etablere! 1882 i iramadresse: Privatbank Etableret1882 % Trondhjems mek. Verksted StøberlavdeSingee Utfører Incasso og iøvrigt

Læs mere

DE URØRLIGE - ELEVARK

DE URØRLIGE - ELEVARK DE URØRLIGE - ELEVARK Foto: Scanbox Entertainment B: Når I har adgang til filmen på DVD Opgaver til fransk Opgaverne til fransk er delt i tre. Først er der en avant de visionner le film som følges af en

Læs mere

Fortiden. Et undervisningsmateriale for gymnasiefagene. dansk, samfundsfag, religion og fransk. Af Birgitte Maria Smidt

Fortiden. Et undervisningsmateriale for gymnasiefagene. dansk, samfundsfag, religion og fransk. Af Birgitte Maria Smidt Fortiden Et undervisningsmateriale for gymnasiefagene dansk, samfundsfag, religion og fransk Af Birgitte Maria Smidt 1 1. Synopsis 2. Kærlighedens dødelighed 3. Modernitet og individualitet: Bruddet som

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsendes det sidste nummer af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold for i år.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsendes det sidste nummer af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold for i år. ORIENTERING om franske forhold December 2011 Kære læsere En julehilsen Hermed udsendes det sidste nummer af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold for i år. Året 2011 har været et godt år for ORIENTERING

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

HOVEDFORMER. Geografisk. Since 1963. Since 1963. Demografisk. Logo før/efter. Psykografisk. Adfærdsmæssig

HOVEDFORMER. Geografisk. Since 1963. Since 1963. Demografisk. Logo før/efter. Psykografisk. Adfærdsmæssig BUREAU PHILATELIQUE BUREAU PHILATELIQUE HOVEDFORMER SEGMENTERINGS- KRITERIER FOR BUREAU P. Målgruppeanalyse: B2C og Minerva-modellem Logo før/efter Geografisk Demografisk Region Land Køn Alder Familieforhold

Læs mere