FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910."

Transkript

1 FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911.

2 TEEN SKKE BOKTRYKKERI,

3 A argangen 1910 av Statistisk Aarbok er redigert av b y r a a c h e f J o n a s H a a n s h u s i det væsentlige efter samme plan som tidligere aargange r med tilføielse av de nyeste opgaver paa de forskjellige omraader. Aarboken er denne gang i større utstrækning end tidligere utstyrt med procenttal og andr e forholdstal. De foreløbige hovedresultater av den almindelige folketælling den ist e december 1910 er indtat paa omstaaende side. Av Aarbokens internationale avsnit er tabellerne A-C og N utarbeidet av det svenske statistiske centralbyraa, tabellerne D-F og O-P av det danske og tabellerne G-M av det norske statistiske byraa. Sidst i boken er indtat grafiske fremstillinger vedkommende indtægtsforhold. Le présent volume de l'annuaire statistique de la Norvège a été rédigé par M. Jonas Haanshus, chef de section au Bureau Central de Statistique, d'aprè s le même plan que celui adopté pour les années précédentes toutefois en y inséran t plusieurs chiffres proportionnels. On a ajouté les plus récentes données concernant les différentes matières, y-compris les résultats les plus importants du recensemen t du z"y décembre 1910, voir la page suivante. La partie internationale de l'annuaire a été élaborée de concert avec le s bureaux de statistique de la Suède et du Danemark, de sorte que les tableaux A-C et N ont été élaborés par le bureau suèdois, les tableaux D-F et par le bureau danois et les tableaux G-M par le bureau norvégien. O-P La dernière partie du volume contient des graphiques concernant la répartition revenus en Norvège. Det Statistiske Centralbyraa, Kristiania i januar 1911, A. N. Kiær.

4 6 * Hjemmehørende Hjemmehørend e folkemængde 1900,/10 folkemængde 1900/1 0 Riket, dets bygder, Landsdele. - + byer og landsdele. eller eller 3 decbr. 1 decbr. 3 decbr. 1 decbr. _ Riket II. Rikets bygder VII. Byerne. stø i rre landsdele e. Østlandsbyer Oplandsbyer III. Rikets byer Sørlandsbyer Vestlandsbyer Trondhjemsbyer Nordnorges byer IV. De størr e landsdele. VIII. Bygdern e Østlandet artsvis. Oplandene Smaalenene Sørlandet Akershus Vestlandet { Hedemarken Trøndelagen Kristians Nord-Norge Buskerud Jarlsberg og Larvik, Bratsberg V. Arrterne. Nedenes Lister og Mandal Smaalenene Stavanger Akershus Søndre Bergenhus Kristiania Nordre Bergenhus ' Hedemarken Romsdal Kristians Søndre Trondhjem Buskerud Nordre Trondhjem I Jarlsberg og Larvik Nordland C Bratsberg Tromsø Nedenes Finmarken Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus IX. Byerne anus- Bergen vis. Nordre Bergenhus Smaalenene Romsdal Akershus Søndre Trondhjem Kristiania Nordre Trondhjem Hedemarken '; Nordland Kristians Tromsø Buskerud ` ( Finmarken Jarlsberg og Larvik : Bratsberg Nedenes Lister og Mandal VI. Bygderne i de Stavanger større landsdele. Bergen ( Nordre Bergenhus r Østlandsbygder Romsdal Oplandsbygder Søndre Trondhjem Sørlandsbygder Nordre Trondhjem 5 939! Vestlandsbygder Nordland Trondhjemsbygder Tromsø E Nordnorges bygder Finmarken 6 843,

5 Oversigt ove r 1 nd holdsfortegnelsen. Side. Avsnit I. Flateindhold, befolkning 1-5 II. Folkemængdens bevægelse III. Sundhetstilstanden og medicinalforhold IV. Faste eiendomme, jordbruk V. Fiskerier VI. Bergverker. - Fabrikanlæg VII. Handel og skibsfart : VIII. Kommunikationsvæsen IX. Kreditanstalter X. Assuranse XI. Sociale forhold XII. Fattigvæsen XIII. Retsvæsen XIV. Undervisning XV. Valgstatistik XVI. Finanser Mynt, vegt og maal 9 3 Internationale oversigter over befolknings-, landbruks-, omsætnings- og sociale forhold Grafiske fremstillinger. Indholdsfortegnelse. Under hvert avsnit (I, II, III o. s. v.) er angit, hvor der i tidligere aarganger findes oplysninger, so m kan tjene til supplering av nærværende aargangs indhold. De romerske tal betegner aargangen, de arabiske tabellens nr. 1. Flateindhold, befolkning. 'fabel 1. Rikets inddelinger ved begyndelsen av aaret Areal og folkemængde amts pis efter folketællingen 3 december pr. kvadratkilometer land : r 3. Rikets samt bygdernes og byernes hjemmehørende folkemængde hvert tiende aar og aarlig Side. 3

6 Side. Tabel 4. Hjemmehørende folkemængde med særskilte opgaver for bygder og byer samt over befolkningstilveksten 4-5 Hjemmehørende folkemængde i laeddistrikterne (herreder, fogderier og amter ) 3 december x900 XXII. 3. Tilstedeværende og hjemmehørende folkemængde i byerne 3 december 1900 XXIII. 3. Tilstedeværende folkemængde 3 december Iglo og hjemmehørende folkemængd e 1 januar Igor, fordelt efter alder, kjem og egteskabelig stilling samt efter livsstillinger m. v. henholdsvis XXII. 6, XXIV. 5 og XXVII. 5. Dissentere 3 december 1900 XXIV. 6. Abnorme 3 december Igoo XXIV. 7. Særskilt fremhævede livsstillinger XXIV. 8. Tilstedeværende folkemængde 3 december Igoo, fordelt efter fødested og nationalitet XXIV. 9. Beboede hus og husholdninger 3 december Hoo XXIV. ro. H. Folkemængdens bevægelse. Tabel 5 a. Summarisk oversigt over egteskaper, fødsler, dødsfald, overskud av fødte, utvandring samt folkemængdens tilvekst i aarene b. Summarisk oversigt over egteskaper, fødsler, dødsfald, overskud a v fødte, utvandring samt folkemængdens tilvekst i aarene (Forholdstal) 7 6. Folkemængdens bevægelse amtsvis i aaret Egteskaper indgaat i aarene Egteskaper stiftet paa borgerlig maate i aarene De i egteskap i aarene 1906 og 1907 indtraadte, fordelt efter alder 1 o ro. Egteskaper maanedsvis t o u. Egteskaper indgaat i aarene fordelt efter brudgommen s livsstilling Skilsmisser og separationer i aarene Fødte i aarene Levendefødte barn i aarene 1899 og 1900, fordelt efter forældrenes alde r 'og efter mødrenes alder Dødfødte i aarene Døde Døde o6 og 1907, fordelt efter alder Voldsomme dødsfald i aarene Den oversjøiske utvandring i aarene Dødelighet.=,tabeller for aarene go samt for 1895, beregnet efter 'Standard - befolkningen XVIII. Ir. Livs- og dedstabel efter erfaringer fra aarene 1881/s /o i XVIII. 12. Levendefødte og dødfødte maanedsvis XXIV. 17. Døde , fordelt efter ntaaneder og alder XXIV. 21. Sundhetstilstanden og medicinalforhold. Tabel 20. Rekrutering i aaret Medicinalpersonale og sykehus i aarene Sindssykeasylernes virksomhet De vigtigste epidemiske sygdommer De vigtigste dødsaarsaker og Spedalskhet i Norge V. et. De vigtigste dødsaarsaker $.VIII. 18.

7 Side. IV. Faste eiéndomme, jordbruk. Tabel 25. Landeiendommenes ental og matrikelskyld amtsvis samt beregnet værdi Antal særskilt skyldsatte bruk i 1907, fordelt i klasser efter arealet a v dyrket jord Priserne paa jordeiendomme i aarene Opgaver over arealet og dets benyttelse væsentlig efter jordbruks. tællingen Beregnet avling av korn, poteter og hoi i 1909 samt avlingens værd i amtsvis i 1908 og Utsæd, avl, indførsel, utførsel og beregnet forbruk av de forskjellig e kornsorter samt av poteter med beregning Sver det samlede forbruk s bygværdi for aarene 1890 og 1900 samt Gjennemsnitspriser paa korn (utdrag av kapitelstaksterne) for aarene Xreaturhold samt fjærfæ og bikuber amtsvis 30 september Opgave over de ved utgangen av aaret 1905 bestaaende meierier, ysterier og kondenseringsfabrikker Gjennemsnitspriser paa kreaturer i aarene 1900 og 1907 samt paa mel k og smør i aarene 1900 og Forholdet mellem utsæd og avl i aaret 1907 samt folkemængde o g indmarksareal Forholdet mellem kreaturhold 30 september 1907 og folkemængde sam t indmarksareal 4.0 Jordfællesskapets utstrækning 1875 I. 41. Skogareal VII. 33. Aarlig forbruk av trævirke fra landets skoge 1I. 33. Beregnet akerareal 1900 XXiV 30. Forholdet mellem utsæd og avl 1900 samt folkem. og matrikelskyld XXIV. 33. Forholdet mellem kreaturhold og folkem. samt matrikelskyld 1900 XXIV. 34 Utsæd, areal til have samt antal landbruksredskaper 1900 XXV. 24. Priser paa kreaturer, melk og smal- x895 og xgoo XXV. 28. V. Fiskerier. Tabel 37. Samtlige skreifiskerier i aarene Utbyttet av sildefiskerierne J9. De vigtigste skreifiskerier Baater og fartøier ved skreifiskerierne i aaret Samtlige fiskerier amtsvis i aaret Forsikrede fiskere og den av dem betalte præmie i aaret Utbyttet av laks- og sjøørretfisket, saavel sjø- som elvefisket, amtsvis i aarene Utbyttet av laks- og sjøørretfisket, saavel sjø- som elvefisket, amtsvis i aaren e XXI. 26, XXV. 34. VI. Bergverker. - Fabrikanlæeg. Tabel Bergverksdriften i aarene Opgave over fabrikanlæg m. v. ved utgangen av aaret 1908 Fabrikarbeiderne ved utgangen av aaret 1908, fordelt efter kjøn og alde r Fabrikanlæg for aarene : Antal dagverk XIX. 33 a. De vigtigste slags fabrikanlæg i aaret x895 XIX. 34. Fabrikanlæg amtsvis for aaret Vigtigste fabrikdistrikter XIX. 35 a

8 Side. VII. Handel og skibsfart. Tabel 47. Summarisk oversigt over indførsel og utførsel i aarene Vareomsætningen med de forskjellige land i aaret Værdien av indførsel og utførsel i aarene , fordelt efte r varegrupper o. Indførselsmængder og indførselsværdier i aarene Utførselsmængder og utførselsværdier av norske varer i aarene Vareomsætningen og toldintraderne ved de vigtigste norske toldstede r i aaret o 53 A. Indførselsmængder B. Utførselsmængder Handelsflaaten : Beregnet tonnage samt bemanding ved utgangen av aarene Fartens beskaffenhet pr. 31 december 1909 og de vigtigste toldsteder Tilvekst ved nybygning og indkjøp i aarene Forlis anmeldt i aarene Skibsfarten mellem Norge og utlandet i aaret 1908, efter nationalitet , efter land Den utenrikske skibsfart paa de vigtigste norske toldsteder i aaret o under norsk flag i aaret Trælastutførselen i aaret 1908 XIX. 44. De for de vigtigste artikler ved værdiberegningerne benyttede gjennernsnits - priser for aarene 1897 og x898 XIX. 46. Handelsflaaten : Summariske opgaver for aarene 186o-1898 XIX. 47. Strandinger og forlis paa den norske kyst 187o-1882 V. 63. VI11. Korn munikationsvæsen. Tabel 61. Jernbanerne i driftsaaret 1908/ Jernbanerne : Person- og godsbefordring ved de vigtigste jernbane - stationer i driftsaarene 1904/ / Længden av de offentlige veier ved utgangen av aarene Postvæsenet i aarene Rikstelegrafen og rikstelefonen i aarene 1907/ / Jernbanerne : Summariske opgaver /82 XIII. 63. IX. Kreditanstalter. Tabel 66. Hypotekbanken i aarene Norges bank i aarene Private aktiebanker ved utgangen av aaret Sparebankerne amtsvis ved utgangen av aaret Nye, utvidede og ophørte aktieselskaper i aaret Diskontosatser ved Norges bank : a. Diskontoforandringer i aarene b. Gjennemsnitlig diskonto Vekselkurser paa Kristiania Børs i aarene 1909 og Kurser for endel værdipapirer, notert paa Kristiania Børs i aaren e

9 Tabel 74. Oversigt over overformynderiernes regnskaper amtsvis for aaret Norges Bank 185o & V. 68. Hypotekbanken V, 70. De private banker x I. 72 & V. 71. Diskontoforandringer Side. ir r X. Assuranse. Tabe1 75. Brandforsikrings-indretninger : a. Den Alm. Brandforsikrings-Indretning og Akershus Grandforsikrings - Forening i aarene 1908 og b, Mindre gjensidige brandforsikringsforeninger i landdistrikterne i aaret c. Brandforsikringsselskaper i aaret Livsforsikringsselskapernes virksomhet i aaret Riksforsikringsanstalten i aarene De gjensidige skips- og fragtassuranseforeninger i aaret Sjøforsikringsselskapernes virksomhet i aaret X1. Sociale forhold. Tabel 8o. Arbeidslønninger i aarene 189o Arbeidsledighet blandt fagforeningsmedlemmer De offentlige arbeidskontorer i aaret Antal Arbeidere beskjæftiget hos 83 arbeidsgivere Arbeidskonflikter Aarsløn for tjenere o V. 45. Dagløn for dagarbeidere 185o-188o V. 46. Dagløn ved de offentlige jernbane og veianlæg. 189r-1883 V. 47. (Arbeidsledighetstælling i nogen byer se «Arbeidsmarkedets ) XII. Fattigvæsen. Tabel 85. Fattigvæsenet amtsvis i aaret Summariske opgaver for riket for aarene XIX. 73 b. XI1l. Retsvæsen. Tabel 86. Antal straffældte for forbrydelser og forseelser i aaret 1907, amtsvis Antal straffældte i aarene , fordelt efter forbrydelsens art Den kriminelle retspleie i aaret Salg av faste eiendomme samt tinglæste og avlæste panteheftelser, eksekutioner, utpantninger og tvangsauktioner, amtsvis i aaren e og Antal saker behandlet ved forlikskommissionerne i aaret 1908, amtsvis Antal underretssaker, behandlet i aaret 1908, amtsvis Antal saker, behandlet ved Overretterne og Høiesteret : a. Overretterne i aaret b. Høiesteret i aarene Summarisk oversigt over de av skiftevæsenet i aaret 1908 behandled e boer 14 1

10 Tabel 94. Side. Aktiver og gjæld m. v. i de i aaret 1908 sluttede og ekstraderte konkurs - boer, akkordforhandlingsboer og dødsboer, amtsvis Antal tiltalte efter kjea og alder V. 24. Antal saker behandlet ved forlikskommissionerne XI. 23. Strafarbeidsanstalterne V. 29 Antal konkursboer og dødsboer, behandlet i aaret 1886, amtsvis XIX. 79. Tinglæste og avlæste panteheftelser i aarene XIV 31. Salg av faste eiendomme samt tinglæste og avlæste panteheftelser, eksekutioner, utpantninger og tvangsauktioner amtsvis og goo XXIV. gr. XIV. Undervisning. Tabel 95. Kristiania Universitet i aarene Høiere almenskoler in. m. i aaret 1907/ A. Høiere fagskoler : a. Norges landbrukshøiskole i aaret 1909/ b. Tekniske skoler i aaret 1909/ c. Handelsgymnasier i aaret 1909/ d. Krigsskolerne i aaret 1909/ B. Andre fagskoler : a Elementære tekniske skoler i aaret 1908/ b. De offentlige tegneskoler i aarene 1906/ c. Industri- og husflidsskoler / d. Den kongelige norske kunst- og haandverksskole i Kristiania i aarene 1906/ Amtsskoler i aaret 1908/ Folkeskoler i byerne i aaret Ioo. Folkeskoler i landdistrikterne i aaret XV. Valgstatistik. Takel 101. Stortingsvalget Kommunevalgene o-16 1 Valgmandsvalg og stortingsvalg 1906 XXVIII. 95. XVI. Finanser. Tabel 103. Antal skatydere, formue og indtægt efter skatteligningen for aaret Kommunale skatter samt antal skatydere for aarene Sum av kommunale skatter i bygderne amtsvis og i byerne for aaren e samt antallet av skatydere i Oversigt over antagen formue og indtægt samt over kommunale skatte r sammenholdt med folkemængde m. v. i bygderne amtsvis og i byern e for aaret Herredskassernes indtægter, utgifter, formue og gjæld i aaret Amtskassernes Bykassernes Havnekassernes Statskassens indto gter og utgifter i budgetaarene 1907/ / Statsgjælden ved utgangen av budgetaarene 1905/ / Statsgjælden og statskassens aktiver Indkoinstskat til Staten 1909/l Toldintrader for de vigtigste toldartikler i aarene Toldsatserne for de i fiskal henseende vigtigste artikler 18 7

11 Taffel 117. Produktionsavgifter for tilvirkning av brændevin og malt i aaren e Skibsavgifter i aarene Samlet beregnet alkoholforbruk i brændevin, vin og øl, pr. indbygger, i hvert av aarene Side. Tilvirkning og forbruk av brændevin i aarene Beregnet tilvirkning og forbruk av øl i aarene Kommunale skatter & VII. 65. Statskassens indtægter og utgifter i budgetaarene /9o Xl. 79. Forbruk av de vigtigste toldartikler V. 57. Skatydernes fordeling i indtægtsgrupper 1903/04 XXV Kommunale gjældsrenter 1904 XXVII. mo Mynt, vegt og maal Internationale oversigter over befolknings-, landbruks-, omsætningsog sociale forhold. Tabel A. Areal og folkemængde i de forskjellige verdensdele 19 7 B. De europæiske lands areal, folkemængde, befolkningsbevægelse m. tn C 1. De europæiske lands oversjøiske utvandring 20 0 C 2. Indvandringen til Amerikas Forenede Stater 20 0 D. Arealets benyttelse i de europæiske og andre land 20 1 E i. Høstutbyttet i de europæiske og andre land i aaret E 2. Høstutbyttet i de europæiske og andre land i aaret F. Kreaturhold i de europæiske og andre land 20 4 G. De vigtigste lands utenrikske handelsomsætning i aarene 1907 o g H. De vigtigste lands handelsflaater 31 december 1908, sammenligne t med (Skibe over 50 ton.) De vigtigste lands utenrikske skibsfartsbevægelse i aarene 1907 o g K. De vigtigste lands jernbaner i aarene 1906 og L. De vigtigste lands telegrafvæsen i aarene 1907 og M. De vigtigste lands postvæsen i aarene 1907 og N. De skandinaviske samt de vigtigste øvrige seddelutstedende hoved - bankers stilling 21 1 O. De faglige arbeiderorganisationer i aaret P. Arbeidsstansninger i nogen europæiske stater og i Amerikas Forened e Stater i adret Alfabetisk sakregister Grafiske fremstillinger : Nr. 1. Gjennemsnitlig indtægt i 1906 for voksne mænd og kvinder i Norge, særskilt fo r ugifte, gifte, enkemænd og enker i de forskjellige aldersgrupper.. 2. Gifte mænd og kvinder i Norge, fordelt efter indtægtsgrupper i 1906, særskilt for d e forskjellige aldersgrupper.

12 Aperç u de l a Table des matières. Pages. Section I. Superficie, population 1-5 II. Mouvement de la population III. Service de santé IV. Propriétés foncières, agriculture V. Pêches VI. Mines et usines. - Établissements industriels VII. Commerce, navigation VIII. Communications IX. Établissements de crédit II I X. Assurances XI. Statistique sociale et du travail : XII. Assistance publique XIII. Justice criminelle et civile XIV. Instruction publique XV. Statistique électorale XVI. Finances Monnaie, poids et mesures 1 93 Tableaux internationaux de population, de l'agriculture, du commerce, etc Graphiques. Table des matières. A la fin de chaque section (I, II, III, etc.) se trouvent indiqués les endroits des années antérieures o ù il y a des renseignements pouvant servir à suppléer le contenu de la présente année. Les chiffres romain s indiquent l'année, les chiffres arabes, le numéro du tableau. J. Superficie, population. Tableaux. Pages. N o 1. Aperçu des divisions administratives le 1 janvier 1910 I 2. Superficie territoriale et population de fait au 3e décembre par pré - fecture et par kilomètre carré 2 3. Population de droit du Royaume, des communes rurales et des ville s pour les années 175o à 190o, tous les dix ans et pour 1894 à 1909 tou s les ans 3

13 Tableaux. Pagée. N o 4. La population de droit et son accroissement annuel 1860 à 1909, avec des données spéciales pour les communes rurales et pour les villes 4-5 Population de droit des communes rurales (communes, sous-préfectures et préfectures ) au 3e décembre 1900 XXII. 3. Population des villes au 3e décembre 1900 XXIII. 3. Population de fait au 3e décembre 19oo et population de droit au r janvier r9or, par âge, par sexe, par état civil et par profession XXII. 6, XXIV. 5 et XXVII. 5. Dissidents au 3e décembre 1900, par confession XXIV. 6. Infirmités au 3e décembre 19oo XXIV. 7. Spécification des classes les plus importantes XXIV. 8. Population de fait au 3e décembre r9oo, par pays de naissance XXIV. 9. Nombre des maisons habitées, des ménages et des ménages spéciaux avec indicatio n de la population de droit au 3e décembre 1900 XXIV. ro. II. Mouvement de population. N o 5 a. Mariages, naissances, décès, émigration et accroissement de la populatio n 1871 à b. Mariages, naissances, décès, excédants des naissances, émigration et accroisse - ment de la population (Chiffres proportionnels.) 7 6. Mouvement de la population en 1908, par préfecture 8 7. Mariages ; années 1901 à Mariages civils ; années 1902 à Ages au mariage: groupes d'âge ; années 1906 et 1907 I o Io. Mariages par mois : années 1901 à I o tt. Mariages d'après la profession des mariés ; années 1891 à 1907 I l 12. Divorces et séparations de corps ; années 1905 à Naissances ; années 1896 à Nés-vivants par âge des parents ; années 1899 et 1900 et 1901 à 1905 pa r âge de la mère Mort-nés ; années 1896 à Décès ; années 1896 à Décédés par âge ; années 1906 et Morts violentes ; années 1904 à Émigration d'outre-nier pendant les années 1896 à Taux de mortalité en o et en 1895 calculé selon la «Standard» populatio n XVIII. Ir. Table de mortalité et de survie XVIII. 12. Naissances par mois XXIV. 17. Décédés par mois et par âge oo XXIV. 21. III. Service de santé. No 20. Recrutement de l'armée ; année I. Personnel médical et Ilôpitaux ; années 1905 à Hospices d'aliénés ; années 1905 à Principales maladies épidémiques ; années 1904 à Causes de décès ; années 1907 et Nombre de lépreux V. 21. Causes de décès classées par ordre de fréquence XVIII. 18

14 Tableaux. IV. Propriétés foncières, agriculture. N 25. Nombre et évaluation cadastrale des propriétés foncières rurales, et valeu r totale calculée, par préfecture 26. Nombre de propriétés foncières rurales réparties par classes d'après l a surface cultivée, en Valeur moyenne des propriétés par askyldmark» ; années 1900 à Superficie et répartition de la terre (données d'après le recensement agricole de 1907) 29. Céréales, pommes de terre et foin : récolte, quantités et valeurs ; année s 1908 et 1909, par préfecture 3o. Céréales et pommes de terre 1890 et 1900, 1905 à 1909 : Semences, récolte, importation, exportation et consommation ; consommation totale des céréale s et des pommes de terre, réduite en orge : : 31. Taux officiels des céréales ; années 1905 à Animaux domestiques et ruches au 3oe septembre 1907, par préfecture 33. Métairies, fromageries et fabriques de lait condensé, fin Prix moyens des diverses espèces d'animaux domestiques les années 1900 et 1907 ainsi que de lait et de beurre pour les années 1900 et Rapport de la semence et de la récolte à la population et à la surface agricole 36. Rapport du nombre des animaux domestiques au 3oe septembre à la population et à la surface agricole Distribution et contenance des forêts VII. 33. ;!valution de la consommation annuelle de bois tiré des forêts du pays I. 37. Surface cultivée 1900 XXIV. 30. Rapport de la semence et de la récolte à la population et à la valeur cadastrale de s propriétés foncières rurales en 1900 XXIV. 33. Rapport du nombre des animaux domestiques au 3e décembre 1900 à la population et à la valeur cadastrale des propriétés foncières rurales XXIV. 34. Quantités de semences en rgoo et le nombre des machines agricoles au 3e décembr e 1900 XXV. 24. Prix moyens des diverses espèces d' animaux domestiques ainsi que du lait et du beurre pour les années 1895 et 1900 XXV. 28. V. Pêches. N Toutes les pêches de la morne ; années 1900 à 1909 Produit des pêches du hareng ; années 1900 à 1909 Principales pêches de la morue ; années 1900 à 1909 Bateaux de toute espèce employés dans les pêches de la morue dan s l'année 1909 Pêches en 1909, par préfecture Pêcheurs assurés en 1909 conformément à la loi du 8 août 1908 Produit des pêches côtières et fluviales du saumon et de la truite saumonée, par préfecture ; années 1903 à 1906 Produit des pêches côtières et fluviales du saumon et de la truite saumonée, pa r préfecture : années 1895 à 1898 XXI. 26, 1899 à 1902 XXV VI. Mines et usines. - Établissements industriels. N 44. Mines et usines ; années 1904 à Établissements industriels en 1908, par groupes

15 Tableaux. N 46. Ouvriers des établissements industriels à la fin de l'année 1908, réparti s par sexe et par âge Établissements industriels, etc., par groupes d 'industrie ; années ; Somm e des journées de travail XIX. 33a.. Principales industries en 1895 XIX. 34. Répartition des établissements industriels, par préfecture ; année 1885 : Les district s industriels les plus importants XIX. 35a. Pages. 5 5 VII. Commerce, Navigation. N o 47. Aperçu général de l'importation et de l 'exportation ; années 1895 à Valeurs de l 'importation et de l'exportation en 1909, par pays de prove - nance et de destination Valeurs de l'importation et de l'exportation ; années 1907 à 1909, pa r groupes de marchandises Quantités et valeurs de l 'importation ; années 1906 à Quantités et valeurs de l'exportation des marchandises norvégiennes ; années 1906 à 1909 : Mouvement commercial des principaux bureaux de douane en Droit s perçus 8 o 53 A. Quantités de l 'importation ; années 1851 à B. Quantités de l'exportation ; années 1851 à 1909 : Marine marchande : Tonnage et équipage à la fin des années 1906 à 1909 ; données sur les principaux ports d'attache au 31 dé - cembre 19C Nouvelles constructions et achats : années 1904 à Naufrages de navires norvégiens pendant les année s 1898 à Aperçu de la navigation entre la Norvège et l'étranger en 1908, par pavillon en 1908, par pays Mouvement de la navigation entre l'étranger et les principaux port s norvégiens en o. Aperçu du mouvement des navires norvégiens à l' Étranger en Exportation de bois ; année 1898 XIX. 44. Prix moyens d'après lesquels a été calculée la valeur des principales marchandises ; années 1897 et 1898 XIX. 46. Marine marchande. Aperçu général pour les années 186o à 1898 XIX. 47. Échouements et naufrages sur les côtes de Norvége 187o-188n V. 63. Vlll. Communications. No 61. Chemins de fer ; exercice 1908/ Mouvement des voyageurs des marchandises des station s les plus importantes ; exercices 1904/05 à 1908/ Longueur des routes publiques ; années 1850 à 1905 : Postes ; années 1905 à Télégraphes et téléphones de l'état ; années 1907/08 à 1909/ I0 1 Chemins de fer : Données sommaires r855 à 1881/82 XIII X. Établissements de crédit. N o 66. Banque hypothécaire ; années 1907 à Banque de Norvège ; années 1907 à 1909, Banques privées par actions au 31 décembre Caisses d'épargne au 31 décembre 1909, par préfecture

16 Tableaux. Pages. N 70. Sociétés par actions : mouvement pendant l'année 1909 Io8 71. Taux de l'escompte à la Banque de Norvège : a. Variations du taux de 1901 à b. Moyenne du taux de l'escompte de 1888 à 191o Io9-72. Cours des changes à la Bourse de Kristiania ; années 1909 et Cours et dividendes distribués pour diverses valeurs mobilières cotée s à la Bourse de Kristiania ; années 1908 à I o 74. Administrations des biens pupillaires, aperçu des comptes, par préfecture ; année 1908 Banque de Norvége 185o II. 51 & V. 68. Banque hypothécaire 185s-1883 V. 70. Banques privées par actions II. 53 & V. 7r. Changements du taux de l'escompte 18, III. 65. II I X. Assurances. No Compagnies d 'assurances contre l'incendie : a. Sociétés d'assurances immobilières mutuelles : Société générale et Société d'akershus ; années 1908 et b. Sociétés d' assurances mutuelles d'intérêt local dans les commune s rurales en I 2 c. Sociétés d'assurances contre l'incendie en Sociétés d'assurance sur la vie en L'Office des Assurances de l'état (accidents du travail) ; années 1900 à Associations mutuelles d'assurances maritimes en I Sociétés d'assurances maritimes en XI. Statistique sociale et du travail. N 8o. Salaires moyens ; années 1890 à Chômage chez des ouvriers syndiqués 1908 à Les Offices publics de Placement en Nombre des ouvriers chez 83 employeurs 1906 à Grèves et lockoute ; 1903 à Gages annuels des domestiques 185o-188o V. 45. Salaires des ouvriers à la journée 185o-188o V. 46. Salaires des ouvriers des chemins de fer et des routes publiques V. 47. (Recensement des chômeurs dans quelques villes, voir "Arbeidsmarkedet" 0905.) XII. Assistance publique. N 85. Assistance publique en 1908, par prefecture Données sommaires pour le Royaume ; de 1884 à 1896 XIX. 93 b. X111. Justice, criminelle et civile. N 86. Crimes et délits et contraventions 1907, nombre des condamnés, par préfecture Nombre des condamnés, répartis selon la nature des crimes et délits et de s contraventions; années 1903 à Justice criminelle en Ventes d'immeubles, saisies-exécutions et ventes forcées ; années 1896 à 1900 et 1901 à 1905, par préfecture

17 Tableaux Pages. N 90. Commissions de conciliation (justices de paix) ; nombre des affaires en 1908, par préfecture Tribunaux de 'ère instance; nombre des affaires en 1908, par préfecture Cours d'appel; année 1909, et Cour suprême ; années 1905 à Tableau des successions, des concordats préventifs et des faillites, en Aperçu de l'actif et du passif des faillites, concordats préventifs et suc - cessions terminées et restituées en 1908, par préfecture 14s--4 4 Nombre des accusés i851--i881, par sexe et par âge V. 24. Commissions de conciliation (justices de paix); nombre des affaires 1844 à 1883 XI. 23. Faillites et successions en 1896, par préfecture XIX. 79. Inscriptions et radiations des hypothèques ; années 1836 à 189o XIV. 31. Ventes d 'immeubles, hypothèques, saisies exécutions et ventes forcées de 1891 à et de 1896 à 1ooo, par préfecture XXIV. g1. XIV. Instruction publique. N 95. Université de Kristiania ; années 1906 à 1909 : 96. Écoles secondaires en 1907/ A. Enseignement professionnel supérieur : a. Académie agricole en 1909/10 b. Écoles techniques en 1909/10 c. Écoles commerciales en 1909/10 d. Écoles militaires en 1909/ B. Enseignement professionnel primaire : a. Écoles techniques primaires en 19o8/09 b. Écoles de dessin en 1906/09 c. Ecoles d'industrie domestique en 1906/09 d. L'école royale norvégienne des arts et métiers en 1906/ Écoles secondaires des campagnes en 1908/ Écoles primaires des villes en Écoles primaires des campagnes en XV. Statistique électorale. N loi. Élections en 1909 pour le estortings Élections en 1907 pour les conseils communaux 16o-16 1 Statistique électorale pour 1903 XXIV. 97. XVI. Finances. No 103. Nombre des contribuables, fortunes et revenus, évaluation de Impositions communales, nombre des contribuables ; années 1885 à Impositions communales par préfecture et par ville ; années 1904 à 1908, nombre des contribuables, année Fortunes et revenus des contribuables, impositions communales par rappor t à la population, etc., par préfecture et par ville ; année Caisses des communes rurales : Recettes, dépenses, actif et passif en o. Caisses des préfectures : Caisses communales des villes : Caisses des ports : Finances de l'état, recettes et dépenses ; exercices de 1907/08 à 1909,/ III Dette publique; exercices de 1905/06 à 1909/10 18 ' 113. Passif et actif de l'état 1870 à Impôt sur le revenu ; exercice 1909/10 '

18 Tableaux. Page s N 115. Droits d'entrée bruts des principales marchandises importées ; année s 1906 à T'axes des droits de douane sur les articles les plus importants à un poin t de vue fiscal Droits perçus à la fabrication de l'eau de vie et du malt ; années 1872 à Droits de navigation ; années 1890 à Consommation d'alcool contenu dans l'eau de vie, dans le vin et dans l a bière, calculée pour chaque des années 1876 à Production et consommation de l'eau de vie pendant les années 1876 à Production et consommation de la bière pendant les années 1876 à Impositions communales a85u-1885 IV. 8e & VII. 65. Finances de l ' État ; exercices de 1858 à 188g/9o XI. 7g. Consommation de certaines marchandises importantes à un point de vue fisca l V. 57. Répartition des contribuables d'après leurs revenus, évaluation pour l'année budgét aire 1903/04 XXV Intérêts des dettes communales payés XXVII Monnaie, poids et mesures 1 93 Tableau Tableaux internationaux de population, de l'agriculture, du commerce, etc. A. Superficie et population des différentes parties du monde 19 7 B. Pays de l'europe : superficie, population, mouvement de l'état civil, etc C 1. Émigration européenne d'outre-mer 20 0 C 2. Immigration aux États-Unis 20 0 D. Emploi de la terre dans les pays de l'europe et dans d'autres pays 20 1 E 1. Produit des récoltes dans les pays de l'europe et dans d'autres pays pendant l'année E 2. Produit des récoltes dans les pays de l'europe et dans d'autres pays pendant l'année F. Bétail par milliers dans les pays de l'europe et dans d'autres pays 20 4 G. Valeur du commerce des principaux pays avec l'étranger 1907 et I-I. Marines marchandes des principaux pays au 31 décembre 1908, compar é à (Navires dépassant 5o tonneaux) 20 6 I. Navigation extérieure des principaux pays, mouvement 1907 et K. Chemins de fer dans les principaux pays 1906 et L. Télégraphes des principaux pays 1907 et M. Postes des principaux pays 1907 et o N. Situation de quelques banques d'émission 21 1 O. Syndicats ouvriers en P. Grèves et lockouts pendant 1908' en Europe et aux États-Unis d e l'amérique 213 Graphiques : N 1. Revenus moyens des hommes et des femmes adultes en Norvège, en 1906, répartis par groupes d'âge et d 'état civil. Hommes et femmes mariés en Norvège, répartis par catégories de revenus eu séparément pour les différents groupes d'âge.

19 Norges Officielle Statistik. Statistique officielle de la Norvège. Nedenfor er for vedkommende statistik angit det sidst utgivne heftes -række og numme r, (On trouvera ci-dessous l'indication de la série et du numéro de la dernière publication de chaque section.) 1. Flateindhold og befolkning. IV nr. 52, 73 ; 82, 83, In ; 124 ôgv nr Folkemængdens bevægelse. IV nr. 118 (livs- og dødstabeller) og nr. 13o (skils - misser og separationer), V nr. 25 (oversigt), nr. 70 (folkemængdens bevægelse), nr. 113 (folkemængden ), nr. 123 (sammendrag) Sundnetstilstand og medicinalforhold. V nr. 32 (spedalske), nr. 102 (sindssyke), nr. 112 (veterinærvæsen m. v.), nr. 122 (sundhetstilstand og medicinalforhold). 4. Faste eiendomme, jordbruk. V nr. 85 (jordbruk og fædrift), nr. l09 (arealet o g dets anvendelse). 5. Fiskerier. V nr Bergverk. V nr Handel og skibsfart. V nr. 116 (handel), nr. 117 (skibsfart). 8. Kom munikationsvæsen. V nr. 103 (telegrafvæsen), nr. 107 (jernbaner), nr. 114 (postvæsen ) 9. Kreditanstalter. V nr. 85 (private aktiebanker), nr. i18 (sparehanker). Io. Assuranse. V nr. 108 (fiskerforsikring), nr. 125 (den Almindelige Brandforsi-krings-lndretning), nr. 126 (ulykkesforsikring). t i. Sociale forhold. V nr. 37 (barn, født utenfor egteskap), nr. 39 (arbeidsledighetstællinger), nr. 42 (arbeids- og lønningsforhold ved sagbruk og høvlerier), nr. 6o (arbeidslønninger), nr. 96 (forsømte barn), nr. to4 (skatternes fordeling efter indtæg t og forsørgelsesbyrde), nr. 120 (industristatistik) Fattigvæsen. V nr Retsvæsen. V nr. 48 (kriminel retspleie), nr. 82 (skiftevæsen), nr. gy (kriminalstatistik), nr. 92 (civil retspleie), nr. 119 (fængselsstyrelsens aarbok) Undervisning. V nr. lot (fagskoler), nr. 115 (skolestatistik) Valgstatistik. V nr. 61 (kommunevalg), nr. 128 (stortingsvalg). ` - T6. Finanser. V nr. 64 (Statens finanser), nr. 106 (aktieselskaper), nr. 121 (kommunal e finanser). 17. Rekrutering. V nr. 1 ïo. 18 Alkoholstatistik. V nr Beretninger om amternes økonomiske tilstand. préfectures.) I. V nr. 93. (Rapports sur l'état économique des Kilder ikke henhørende til Norges Officielle Statistik. (Publications non comprises dans /a Statistique officielle de la Norvège.) Rikets inddeling, flateindhold og befolkning - Divisions administratives, superficie e t population - Tabellerne 1-2 : «Kongeriket Norges civile, geistlige og judiciell e inddeling t april 1908» med tillæg.

20 Priser paa jordeiendom me. Valeur moyenne des propriétés - ("Tab. 27) : Meddelelse r fra det Statistiske Centralbyraa, bd. XXVIII side Laks- og sjøørretfisket - Pêches du saumon, etc. - (Tab. 43) : Fiskeri-inspektørens indberetning om ferskvandsfiskerierne. Fabrikanlæg m. v. - Établissements industriels, etc. - (Tab. 45 og 46) : Fabrikinspektørernes beretninger. Hypotekbanken - Banque hypothécaire -- (Tab. 66) : Bankens aarsberetninger. Norges Bank - Banque de Norvège - (Tab. 67) : Bankens trykte aarsregnskaper. Diskontosatser ved Norges Bank - Taux de l'escompte à la Banque de Norvège - (Tab. 71) : Efter «Farmand». Vekselkurser paa Kristiania Børs -- Cours des changes à la Bourse de Kristiania - (Tab. 72): Børsnoteringerne. Kurser for endel værdipapirer, notert paa Kristiania Børs - Cours de diverses valeurs mobilières à la Bourse de Kristiania - (Tab. 73) : Kurslisterne. Den almindelige Brandforsikrings-Indretning - Société générale d'assurances des bhrti - ments contre l'incendie - (Tab. 75 a 1) : Meddelt av indretningen. Akershus Brandforsikrings - Forening -- Société d'assurances d'akershus - (Tab. 75 a II) : Den trykte aarsberetning. Brandforsikringsselskaper - Sociétés d'assurances contre l'incendie - (Tab. 75 e) : D e trykte aarsheretninger. Livsforsikringsselskaper -- Sociétés d'assurances sur la vie - (Tab. 76) : De trykte aarsberetninger. De gjensidige skibs- og fragtassuranseforeninger - Associations mutuelles d'assurances maritimes -- (Tab. 78) : Aarsberetningerne. Sjøforsikringsselskaper - Sociétés d'assurances maritimes (Tab. 79) : De trykte aar s beretninger. Arbeidsledighet og arbeidskonflikter - Chômage, bureaux de placement, grèves et lock-out s ("l'ab ) : «Arbeidsmarkedet», utgit av det Statistiske Centralbyraa. Kristiania Universitet - Université de Kristiania - (Tab. 95) : Universitetets aarsberetning. Høiere fagskoler - Enseignement professionnel supérieur - (Tab. 97 A) : Skolernes aars - beretninger. Amtsskoler - Écoles secondaires des campagnes - (Tab. 98) : St. prp. nr. 2, Avd. B. Folkeskolevæsenet. Bilag 8 og 9. Formue og indtægt efter skatteligningen og kommunale skatter samt anta l skatydere - Fortunes et revenus des contribuables, impositions communales, nombr e des contribuables - (Tab. 103 og 104) : Meddelelser fra det Statistiske Centralbyraa, bd. XXVIII side Statens finanser -- Finances de l'état - (Tab. III-113) : Oversigt over kongerike t Norges statsindtægter og statsutgifter 1909/I. Indkomstskat til Staten - Impôt sur le revenu - (Tab. 114) : Tabeller over fordelinge n av statsskatten for budgetaaret 1909/10. Toldsatser og sktbs9vgifter Taxes des droits de douane. Droits de navigation - (Tab ) : Toldtarifferne. Produktionsavgifter for tilvirkning av brændevin og malt -- Droits perçus à la fabrication de l'eau de vie et du malt - (Tab. 117) : St. prp. nr. 6 for 1910.

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

De første norske amtmænd

De første norske amtmænd Heimen, ISSN 0017 9841, bind 44, 2007, side 3 16 De første norske amtmænd Om baggrunden for amtmandsinstruksen af 1685 Av Karl Peder Pedersen Landsarkivet for Sjælland Den 7. februar 1685 underskrev Christian

Læs mere

RELATIONERNE MELLEM KØNNENE

RELATIONERNE MELLEM KØNNENE Pierre Bourdieu: Les relations entre les sexes dans la société paysanne. Les Temps modernes, 195, août 1962, p. 307-331 Oversat af Annette Holm, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, januar 2004 RELATIONERNE

Læs mere

Prénom: Nom : Classe: UN WEEK-END À PARIS CAHIER. Encyclopædia Britannica Image

Prénom: Nom : Classe: UN WEEK-END À PARIS CAHIER. Encyclopædia Britannica Image Prénom: Nom : Classe: CAHIER UN WEEK-END À PARIS Encyclopædia Britannica Image Un week-end à Paris D après une idée originale de Birgitte Sonne, Danièle Eychenne et Dea Jespersen 1 Un week-end à Paris

Læs mere

HÅNDBOG. Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling

HÅNDBOG. Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling HÅNDBOG Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, 2010. Europarådet, 2010. Manuskriptet blev afsluttet i juli 2010. Gengivelse

Læs mere

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855.

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Sdlidlialtilstandeli maa i dette Aar ansees for at have været i det' hele taget god; den angives endogsaa fra de fleste Amter som st6rde1es

Læs mere

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE Oversigter Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY AF LARS B. STRUWE Udskrivningen af karle til den forhadte landmilits og stavnsbåndet har i

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad.

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad. # # # Under 9de Decbr 1840 har Amtet tilskrevet undertegnede Formandskab en Anmodning om at erholde forskiellige Oplysninger, dette Formandskabs Distrikts vedkommende, hvilken Opfordring den herved pligtskyldigen

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

TEKNISK NOTE NR. 15. Direkte omkostninger ved kriminalitet i Danmark

TEKNISK NOTE NR. 15. Direkte omkostninger ved kriminalitet i Danmark TEKNISK NOTE NR. 15 Direkte omkostninger ved kriminalitet i Danmark Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Opgaven... 3 1 Indledning... 4 2 Omkostninger ved politi, retsvæsen og kriminalforsorg...

Læs mere

ANNE LØKKE: Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til 1920. Gyldendal 1998.

ANNE LØKKE: Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til 1920. Gyldendal 1998. 262 Anmeldelser Bind 4 præsenterer en overgangstid, hvor dansk søfart fremstår i stor mangfoldighed, med fordums arv og fremtids løfter. Der er al grund til at se frem til næste bind. Benny Christensen

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Forvandlingen af Peder Madsens Gang til

Forvandlingen af Peder Madsens Gang til 1 HVOR ER KVINDERNE HENNE? Synliggørelse af kvinders liv i Peder Madsens Gang ca. 1870 Af Mette Mortensen Forvandlingen af Peder Madsens Gang til den mondæne Ny Østergade skete i årene 1873-76. Det var

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 1939 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER ANDEN TREDIE OFFICIEL

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere