Risikostyring af en erhvervsvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikostyring af en erhvervsvirksomhed"

Transkript

1 Risikostyring af en erhvervsvirksomhed Afgangsprojekt på akademiuddannelsen i Aalborg d. 26. maj 2015 Udarbejdet af: Michael Koch Kristensen Vestergade 41A, Nørresundby Skole: Akademiuddannelsen på UCN act2lean Lindholm Brygge Nørresundby Fag: Afgangsprojekt Hold/Klasse: 151aal1d-ap6 / C32019A6-F15 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Dato 26/ : Underskrift af: Michael Koch Kristensen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Præsentation af virksomheden Bioflame A/S Engagement i Dronninglund Sparekasse Erhvervsengagement Kommentering af regnskab Privatengagement & samlet engagement Delkonklusion Holdingselskab Beskrivelse af et holdingselskab Fordele og ulemper ved holdingselskab Koncernoversigt Oprettelse af et holdingselskab Delkonklusion Risikostyring Risiko ved selve erhvervsaktiviteten Risk management analyse Forsikring af udvalgte risici Risiko ved anlægsaktiverne Delkonklusion Risiko ved omsætningsaktiverne Likviditet Virksomhedens debitorer Fakturabelåning Factoring Debitorrisiko Debitorforsikring Remburs Beskrivelse af en remburs Fordele ved en remburs Former for remburser Side 2 af 63

3 Betalingsformer Forløbet af en remburs Delkonklusion Risiko ved forpligtelser (passiverne) Renterisici Renteswap Valutaswap Sammenfatning af Swapaftaler Valutarisici Valutakonto Udlandslån Valutaterminsforretning Valutaoptioner Valutarisicis belastning af kundeengagementet Delkonklusion Hovedkonklusion & perspektivering Perspektivering Kildefortegnelse Bøger & pjecer Internetsider Artikler Bilag 1: Regnskab Bilag 2: Engagementsoversigt Bilag 3: Reel egenkapitalopgørelse Bilag 4: Sådan fungere kreditsikring Bilag 5: Forløbet af en remburs Antal sider eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildefortegnelse og bilag: Anslag i alt / 2100 pr. side = 39,83 Sider Angående kilder i fodnoterne må der refereres til kildefortegnelse for de fulde links. Side 3 af 63

4 1. Indledning Den 15. januar 2015 fjernede den schweiziske centralbank sit loft over schweizerfrancen. Dette bredte panik blandt investorerne, som de efterfølgende dage strømmede til Danmark med deres investeringer og sendte kronen til sit stærkeste niveau over for euroen siden den græske gældskrise i Interessen for kronen blev heller ikke mindre efter at den europæiske centralbank en uge senere annoncerede sit store opkøbsprogram for opkøb af europæiske statsobligationer 1. Som svar måtte Nationalbanken trække adskillige redskaber op af lommen, blandt andet med fire rentesænkninger til minus 0,75 pct. for indskudsrenten på bare 3 uger, og der var snak om, at Danmark måske var nødt til at opgive fastkurspolitikken. Men sådan er det ikke gået endnu, tværtimod. Kronen er nu i stedet historisk svag over for euroen, hvilket er et klart signal om, at Nationalbankens medicin har virket 2. Spekulanterne, der startede det opadgående pres på kronen, blev afløst af helt almindelige danske virksomheder og investorer, der ønskede at beskytte sig selv mod det næsten utænkelige at båndet til euroen kappes 3. Det var bl.a. virksomheder, der ønskede afdække deres eksportindtægter. Ikke fordi at tilliden til kronen ikke var stor, men kun alene for at være forsigtige. Normalt ville man ikke foretage nogen afdækning, fordi spændet mellem euroen og kronen er så snævert. I dag foretager virksomheden en afdækning af valutarisikoen for at sikre sig, at den valutakurs, der skal veksles til om et par måneder, bliver låst allerede i dag. Dette henleder mig til interessen for denne opgave, da jeg til dagligt sidder som kunderådgiver i Dronninglund Sparekasse med til dels privat- og erhvervskunder. Som erhvervskunderådgiver i et pengeinstitut er det en af vores opgaver at rådgive virksomheder om, hvordan de afdækker deres risici mod tab samt andre økonomiske forhold. Dette leder mig derfor til følgende problemstilling: 1.1 Problemformulering Hvilke elementer indgår der i rådgivningen omkring risikoafdækning af en erhvervsvirksomhed i et dansk pengeinstitut? 1 Sydbank Svageste krone nogensinde beviser Nationalbankens sejr? 2 Sydbank Svageste krone nogensinde beviser Nationalbankens sejr? 3 Kronepresset kom primært hjemmefra Side 4 af 63

5 1.1.1 Afgrænsning Risikostyring er et stort område, hvorfor opgaven vil være afgrænset til at omhandle de løsninger Dronninglund Sparekasse og dets samarbejdspartnere kan tilbyde deres kunder. Opgaven omhandler derfor primært Dronninglund Sparekasses syn på risikostyring, hvorfor der som udgangspunkt afgrænses fra de løsninger andre pengeinstitutter og forsikringsselskaber kan tilbyde deres kunder. Debitorforsikring og factoring vil dog blive belyst, da disse har relevans for opgavens problemstilling. Det betyder naturligvis heller ikke at de mere generelle risici som gennemgås i opgaven, kun er relevante for bankverdenen, da nogle risici gælder for alle typer af virksomheder. Her kan bl.a. nævnes forsikringsrisici, svind, tyveri mv. Disse typer risici vil derfor kortvarigt blive beskrevet. Der er ingen virksomheder som er ens. Det samme gælder, hvordan risici styres og ligeledes hvad der interessant at foretage risikostyrring på. Her tænkes der fx på de virksomheder som kun handler indenlands og derfor ikke har nogen forretningsmæssig fordel i at have fokus på valutarisici. I opgaven tages der udgangspunkt i produktion- og salgsvirksomheden Bioflame A/S, hvor debitorrisici, renterisici og valutarisici er interessante at belyse. Virksomheden har ingen relevans i forhold til garantier, herunder betalingsgarantier og arbejdsgarantier, hvorfor disse ikke bliver belyst i opgaven. I præsentationen af virksomheden vil sikkerhedsstillelse og regnskabsanalyse kortvarigt blive nævnt, men da disse er emner for sig selv, vil der ikke blive foretage en større beskrivelse, analyse og vurdering af disse. Ydermere afgrænses der fra selve implementeringen af risikostyring, da dette ligeledes vurderes som værende et emne for sig selv. Der vil heller ikke blive gennemgået eventuelle lovgivningskrav omkring risikostyring. Endeligt afgrænses der fra andre hovedområder end erhvervsrådgivning, hvorfor pensions, bolig-, skatte- og investeringsrådgivning kun begrænset vil blive berørt i forbindelse med rådgivningen af kunden. Side 5 af 63

6 1.2 Metode Opgaven vil tage udgangspunkt i virksomheden Bioflame A/S for at belyse rådgivningen omkring risikoafdækning. Virksomheden er fiktiv, men der vil blive taget udgangspunkt i et eksisterende kundeengagement, hvorfor regnskab, engagementsoversigter mv. er yderst fortroligt materiale. Metoden, hvorpå opgaven vil blive besvaret, er ud fra teorier omkring risikostyring. Opgaven vil i sin helhed være beskrevet ved hjælp fra sekundær data, ligesom der hovedsageligt bliver tale om data af kvalitativt karakter. De praktiske dele omkring risikostyring vil blive belyst ved hjælp af primær data. Der vil løbende i gennem opgaven blive henvist til regnskab og engagementsoversigt for virksomheden, eksempler og dokumenter, som er lagt i bilag. Der vil ligeledes blive henvist til kilder i fodnoterne, hvor der må refereres til kildeliste for de fulde links. Den tillærte teori fra undervisningen i fagene på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning samt den tillærte praksis i Dronninglund Sparekasse anvendes i opgaven. Endvidere vil Dronninglund Sparekasses programmer blive benyttet til brug for at analysere kundens mulige behov for risikostyrring. Formålet med den teoretiske gennemgang af risikostyring er at skabe et større indblik i, hvilke elementer der ligger i risikostyring. Ved den praktiske del er formålet at se eksempler på, hvordan risikostyring benyttes og anvendes i dagligdagen. Opgaven er opbygget således at der først laves en præsentation af selve virksomheden, herunder en beskrivelse af engagementet og en kort belysning af virksomhedens regnskab. Dernæst præsteres og analyseres en holdingselskabskonstruktion samt hvilke fordele og ulemper sådan en konstruktion har for virksomheden i forhold til dets risikostyring. Herefter vil virksomedens risikostyring blive analyseret og vurderet. Risikostyringen bliver delt op i hovedområder, som enkeltvis vil blive belyst. Der vil endvidere løbende igennem opgaven blive perspektiveret til nationaløkonomien, tidligere historiske begivenheder og til andre tilsvarende emner. Opgaven afsluttes endeligt med en hovedkonklusion og en perspektivering, som har til hensigt at besvare problemformuleringen og perspektivere til en nationaløkonomisk og samfundsmæssig betragtning. Side 6 af 63

7 2. Præsentation af virksomheden Bioflame A/S Bioflame A/S er en dansk producent af biopejse og har siden år 2000 designet og produceret biopejse i Aalborg, hvor virksomhedens hovedsæde ligger. Selskabets formål er som udgangspunkt produktion og salg af biopejse. I dag beskæftiger virksomheden 10 ansatte, og havde en omsætning på ca. 10 mio. i 2014 jf. vedlagte regnskab 4. Bioflame s biopejse er kendetegnet ved lange flammer og et exceptionelt traditionelt dansk design. De eksklusive biopejse er designet, håndlavet og testet i Aalborg, hvor højt kvalificerede medarbejdere fremstiller disse på forkant med nyt design og teknologi. Bioflame anvender sine ekspertiser og designkompetencer til også at producere skræddersyede biopejse til hver sit individuelle behov. Produkterne sælges i et større antal lande, hvor primært England og USA er deres største markeder. Herudover sælges der også en del produkter til hele Europa generelt. Virksomhedens råvarer får de fra dets leverandører rundt omkring i Europa samt fra USA og Kina. Erhvervsvirksomheden Bioflame A/S blev kunde hos mig i Dronninglund Sparekasse i starten af 2012 efter at have været utilfreds med sit tidligere pengeinstitut. Ejer af Bioflame A/S, Morten, kontaktede mig, da han havde haft et større tab på nogle udenlandske debitorer samt valutakurstab på sine eksportindtægter efter sparring med den daværende bank. Morten var skuffet over rådgivningen, som han mente var mangelfuld, da den daværende rådgiver ikke anbefalede ham at gøre noget i forbindelse med sikring af sine tilgodehavender. I samme forbindelse ville Morten høre mulighederne omkring oprettelse af et holdingselskab, da han havde snakket med sin revisor herom. Før var det bare Morten som ejede Bioflame A/S 100 %, men han ville gerne stifte et holdingselskab for bl.a. at beskytte sin formue og udnytte visse skattefordele. Morten søgte derfor rådgivning i Dronninglund Sparekasse, da han gerne fremadrettet vil have en afdækning af sin virksomheds risici og rådgivning omkring oprettelse af et holdingselskab, hvilket skal hjælpe ham til en overordnet risikostyring af virksomheden. I Dronninglund Sparekasse yder vi rådgivning med udgangspunkt i kundernes behov, og vi stod naturligvis klar til rådgive ham. Ved etableringen af kundeforholdet blev der lavet en holdingselskabskonstruktion og virksomhedens risikoafdækning er nu blevet en naturlig del af hverdagen, hvilket bliver belyst i gennem opgaven. 4 Se bilag 1: 9 Siders uddrag af regnskabet for 2014 Side 7 af 63

8 2.1 Engagement i Dronninglund Sparekasse Morten forespurgte i april 2015 om en udvidelse af engagementet med kr. 1 mio. Det var Mortens forventning at forhøjelsen af engagementet ville give Bioflame A/S den nødvendige frihed til at ekspandere firmaet. Dette menes at være en nødvendighed for at bibeholde virksomhedes markedsposition, og udvide på det engelske og amerikanske marked, hvor der stadig er stort potentiale. Udvidelsen skulle bl.a. anvendes til opførelse af showroom på adressen, udvikling af nye og eksisterende produkter, messedeltagelse samt markedsføring på de forskellige markeder. Det forventes at disse investeringer vil kunne øge omsætningen i Bioflame med ca. kr. 10 mio. i løbet af de næste 3 år, hvilket er en fordobling af omsætningen i forhold til i dag. Udvidelsen blev bevilget mod vækstkaution af vækstfonden, som det fremgår af engagementsoversigten 5. Lånet afdrages årligt i april med tkr De kvartalvise renter hæves på erhvervskreditten. Vækstkaution dækker med op til 75% af et eventuelt tab efter sikkerheder og øvrige kautioner, hvilket i princippet reducerer risikoen for udlånet og begrænser vores blanco med op til 75%. Tabskautionen nedskrives lineært over finansieringens løbetid. I det her tilfælde har vi et lån på tkr , som er bevilget over en 10 årig periode. Kautionen er en tabskaution, som derfor har en dækning på tkr. 750 det første år, og derefter nedskrives med tkr. 75 hvert år. I april 2016 dækker kautionen således tkr. 675, og lånet udgår tkr Erhvervsengagement Bioflame s erhvervsengagement i øvrigt består af en erhvervskredit med et træktilladelse på op til tkr til den løbende drift i virksomheden. Endvidere er der erhvervslån for samlet tkr. 900, som har været investeret i anlægsaktiverne bl.a. produktionsanlæg og maskiner. Endeligt er der også tilsagn om terminsforretninger, som bliver belyst senere. Forretningsområdet for erhvervsdelen er således i alt inklusiv ovennævnte tkr Til sikkerhed for engagementet er der etableret et virksomhedspant på tkr med pant i varelager, varedebitorer, produktionsanlæg og maskiner. Virksomhedspant er et fyldende pant, som giver mulighed for at pantsætte, hvad virksomheden ejer, og hvad den kommer til eje i fremtiden. At virksomhedspantet er flydende betyder, at virksomheden kan foretage udskillelse fra pantet som følge af regelmæssig drift, og at pantet automatisk omfatter aktiver, som virksomheden erhverver 5 Se bilag 2: 3 sider - engagementsoversigt Erhverv på side Vækstkaution 7 Se Bilag 2: 3 sider engagementsoversigt Erhverv på side 2 Side 8 af 63

9 efter pantsætningen. Desuden er der alskyldskaution af Morten og Mortens Holding for engagementet 8. Vi vil som udgangspunkt altid have alskyldskaution af alle reelle ejere/hovedaktionærer i et selskab for engagementet i sparekassen. Kautionen dækker nuværende engagement samt kommende engagement, herunder bevilget såvel ubevilget overtræk. Derved sikres det, at ejeren ikke handler i strid med vores interesser, hvis virksomheden skulle komme i økonomiske vanskeligheder. Denne form for styringskaution udtrykker, at vi lægger vægt på personens moral og arbejdsindsats ud over personens private økonomi. Endeligt er der livsforsikringer tegnet på Morten til sikkerhed for engagementet. En livsforsikring er næsten lige så vigtig som kaution, da virksomheden umiddelbart ikke ville kunne drives videre uden den primære ejer. Skulle det værst tænkelige ske at Morten dør, vil livsforsikringerne blive udbetalt til dækning af henholdsvis Mortens og Bioflame s engagement Kommentering af regnskab En vigtig del af kreditvurderingen af en erhvervsvirksomhed er at kigge på virksomhedens interne regnskab samt en eventuel balance for perioden. For at kunne skabe et hurtig overblik over kreditværdigheden kan man kontrollere om, der er et positivt driftsresultat, foretaget konsolidering og om der er en positiv egenkapital i virksomheden. Hvis disse tal er positive, man ellers ikke finder noget mærkværdigt i regnskabet og engagementet har kørt anmærkningsfrit, så er man alt andet lige indstillet på at forlænge engagementet. Er der tvivl om engagementet af en eller anden årsag, bør man grave længere ned i tallene og foretage en egentlig regnskabsanalyse for at belyse virksomhedens rentabilitet, likviditet og finansieringsstruktur. Regnskabsanalysen skal altså hjælpe med at forklare udviklingen i virksomhedens regnskab, finde årsagerne til udviklingen og skal ellers ses i sammenhæng med virksomhedens forventninger til de kommende år i form af budgetter, strategi, mål samt forudsætninger herfor. Årets resultat i 2014 var på tkr. 272 mod tkr. 659 året før. Dette må betegnes som en smule skuffende, og skal bl.a. findes i virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital. (Rentabiliteten i virksomheden). Her anvendes nøgletallet afkastningsgraden som viser et fald på 7,4 %-point fra 16,34 til 8,94. Faldet i afkastningsgraden kan forklares nærmere med et kig på udviklingen i virksomhedens overskudsgrad, som er forholdet mellem omsætningen og omkostningerne, og aktivernes omsætningshastighed, som er forholdet mellem omsætningen og aktiverne 9. 8 Se Bilag 2: 3 sider engagementsoversigt Erhverv på side 2 9 Se Bilag 1: Regnskab side 1 for beregninger & Finansielle Forretninger Erhverv Side 49 Side 9 af 63

10 Overskudsgaden er faldet med 3,63 %-point fra 9,56 til 5,93, og viser virksomhedens evne til at tjene penge. Faldet skal bl.a. forklares med at omsætningen er faldet med tkr fra tkr i 2013 til tkr i 2014 og forholdet mellem virksomhedens kapacitetsomkostninger, som umiddelbart ikke har tilpasset sig. Der ses også, at virksomhedens har mistet en lejeindtægt samt at virksomhedens har haft ekstraordinære udgifter til bl.a. forsikring og konsulentbistand i Aktivernes omsætningshastighed er faldet med 0,2 fra 1,71 til 1,51, og viser hvor stor en omsætning der er skabt på baggrund af den investerede kapital (aktiverne). Det lille fald kan også forklares i omsætningen og aktiverne. Der ses bl.a. at virksomheden har investeret i produktionsanlæggene og maskinerne 11. Alt andet lige er der fortsat positiv konsolidering og nøgletallene ligger fortsat på nogle fornuftige niveauer selvom afkastningsgraden er faldet betydeligt, som bl.a. kan forklares med lavere omsætning. Dette er også en af hovedårsagerne til at virksomheden ønskede en udvidelse af engagementet, hvor det er deres forventning at kunne øge omsætningen betydeligt. Egenkapitalen er pr. 31/ tkr i virksomheden. Aktiverne og passiverne balancerer ved tkr Den reelle beregnede egenkapital er vurderet til tkr Underskud af sikkerheder er tkr. 955 (Blanco) 14. Bioflame s soliditet er 42,3 %, dog er den reelle beregnede soliditet 31,84 % beregnet ud fra egenkapitalopgørelsen i bilag Soliditeten skal helst udgøre % i forhold til fremmedkapitalen. Soliditeten fortæller om virksomhedens evne til at bære større tab. Soliditeten viser derfor, hvor stor en procentdel af kapitalen, der kan mistes, før fremmedkapitalen bliver rørt 16. Der er således tale om en solid virksomhed med positiv konsolidering, som er i stand til at klare større tab uden at komme i finansielt uføre. Desuden passes engagementet anmærkningsfrit, hvorfor det vurderes at virksomhedens kreditfaciliteter kan fortsætte Privatengagement & samlet engagement Privat har Morten en kassekredit med én trækningstilladelse på op til tkr. 100 samt et boliglån på tkr Til sikkerhed for Mortens og Bioflame s engagement er der et ejerpantebrev i Mortens private ejendom på tkr , hvor sikkerhedsværdien er vurderet til tkr Sikkerhedsværdien 10 Se Bilag 1: Regnskab side 1 for beregninger & Finansielle Forretninger Erhverv Side Se Bilag 1: Regnskab side 1 for beregninger & Finansielle Forretninger Erhverv Side Se Bilag 1: Regnskab se side 3-4 ud af 9 siders uddrag 13 Se Bilag 3: Reel egenkapitalopgørelse 14 Se Bilag 2: Engagementsoversigt Side 2 for erhverv 15 Soliditet: EK tkr / Aktiver tkr x 100 = 42,3 %. Reel Soliditet: EK tkr / Aktiver = 31,84 16 Finansielle Forretninger og Rådgivning Erhverv Side 52 Side 10 af 63

11 er handelsværdien af ejendommen på 8 mio. fratrukket gæld til Totalkredit på 6 mio. og et risikotillæg på 10 % af handelsværdien. Mortens private ejendom er en udsøgt liebhaverejendom, som vil være svær at sælge pga. prisen, designet osv. Derfor er den vurderede handelsværdi på 8 mio. også lavere i forhold til de 12 mio., som Morten regner med, at den kan sælges for. Overskud af sikkerheder er vurderet til tkr Mortens løn er i 2015 hævet til tkr. 100 før skat pr. måned, hvilket betyder at Mortens rådighedsbeløb er tkr. 8 pr. måned ved nuværende lån og afdrag. Omlægges lånene til fastforrentet lån vil Mortens rådighedsbeløb være tkr. 5 pr. måned 17. Mortens private egenkapital er pr. 31/ vurderet til tkr Mortens private økonomi er dermed også fornuftig. Morten og Bioflame s engagement giver et samlet forretningsomfang på tkr , hvor sikkerhederne til engagementet er vurderet til tkr Risikoen, dvs. blanco, er vurderet til tkr. 205 ud fra det samlede engagement Delkonklusion Bioflame A/S er en velkørende dansk virksomhed, som handler med store dele af verdenen, hvorfor det er vigtigt med en god risikostyring og en løbende rådgivning fra Sparekassen i den forbindelse. Det er endvidere er en solid virksomhed med fortsat positiv konsolidering og fine økonomiske nøgletal, selvom der var et fald i driftsresultatet i Faldet i driftsresultat begrundes i virksomhedens rentabilitet, som bl.a. kan forklares med en lavere omsætning. Virksomheden har i den forbindelse fået udvidet engagementet med kr. 1 mio. til at ekspandere forretningen med en forventning om en fordobling af omsætningen i løbet af 3 år, hvilket der bakkes op om. Mortens private økonomi er også fornuftig, da der en fin egenkapital og et fornuftigt rådighedsbeløb. Der er således tale om et rigtig fint samlet engagement. 17 De oprindelige beregninger for lønindkomst og rådighedsbeløb lægges ikke bilag, da de ellers ville fylde for meget i forhold til dets relevans for opgaven. 18 Se Bilag 3 - Egenkapitalopgørelse 19 Bilag 2 Engagementsoversigt Se samleoversigt på side 3 Side 11 af 63

12 3. Holdingselskab Morten forespurgte som tidligere omtalt rådgivning omkring mulighederne for oprettelse af et holdingselskab. Det var efter anbefaling af sin revisor i BDO, at Morten blev opmærksom på fordelene ved et holdingselskab. Morten ville bl.a. beskytte sin formue i Bioflame. Derudover ville han benytte sig af visse skattefordele, som fx udlodning af udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet. 3.1 Beskrivelse af et holdingselskab Et holdingselskab er normalt ikke momsregistreret, og som udgangspunkt driver et holdingselskab ingen egentlig virksomhed, men der er dog ikke noget, der forhindrer det. Det ses nemlig at et holdingselskab driver virksomhed i samarbejde med dets datterselskaber. Et holdingselskab er altså bare et andet ord for et moderselskab. Man ejer holdingselskabet, og holdingselskabet ejer driftsvirksomheden. Enten alene eller sammen med andre partnere 20. Definitionen af et holdingselskab er følgende: Et holdingselskab er et selskab, som sædvanligvis ikke selv producere noget, men som besidder aktier eller anparter (kapitalandele) i et eller flere andre selskaber kaldet datter- og driftsselskaber, hvor i selve virksomhedsdriften foregår Fordele og ulemper ved holdingselskab Formålet med at stifte et holdingselskab er bl.a. at minimere risikoen for ejeren/ejerne af driftsvirksomheden. Som erhvervsdrivende løber man mange forretningsmæssige risici og man kan derfor være uheldig at blive mødt af store erstatningskrav eller lignende, som kan medføre at driftsselskabet går konkurs, fx personaleerstatning. Alt sammen kan medvirke til, at det oparbejdede overskud kan forsvinde helt eller delvist fra virksomheden. Hvis der således løbende er blevet overført overskud fra driftsselskab til holdingselskab, kan man derved undgå at miste den opsparede formue. Et potentielt erstatningskrav vil nemlig blive i driftsselskabet og kreditorerne kan som hovedregel ikke gøre krav gældende hos holdingselskabet 22. Formen er desuden forbundet med visse skattefordele. Skattefordelen kan forklares ved, at ejer holdingselskabet mindst 10 % af et driftsselskab kan overskuddet efter skat i driftsselskabet skattefrit overføres til holdingselskabet. Selskabsskatten er i ,5 %, og betales i driftsselskabet inden udlodningen af udbyttet 23. Her er der således tale om sambeskatning mellem selskaberne. Der kan 20 Mere info Holdingselskab Holdingselskab Holdingselskab 23 Skat, Moms og personalegoder BDO Side 12 af 63

13 dermed være op til ti holdingselskaber, der kan modtage skattefrit udbytte fra et driftsselskab 24. En holdingselskabskonstruktion giver også større fleksibilitet, når driftsselskabet er ejet af flere parter. De enkelte parter kan have forskellige behov for udbyttebetaling til privatforbrug. Den ene part har måske behov for at trække et større udbytte end den anden part, som måske har et mindre privatforbrug og derved ikke ønsker at blive beskattet af mere end nødvendigt af en unødig udlodning af overskuddet. Udbytteskatten er i % indtil kr og 42 % derover 25. Med holdingselskabskonstruktion kan udbyttet fra driftsselskabet føres skattefrit til parternes holdingselskaber, som så hver især kan bestemme, hvor meget de ønsker at afsætte til privatforbrug, og hvor meget de vil lade stå i holdingselskabet med henblik på senere udbetalinger eller investeringer i nye virksomheder. Der er tale om en skatteudskydelse, hvor beskatningen typisk finder sted senere enten i en lempeligere eller strammere form. Et holdingselskab bliver således anvendt som en slags pengetank, hvorfra der typisk investeres i flere virksomheder eller etableres flere selskaber under sig 26. Der er endvidere skattefordele i forbindelse med salg af driftsvirksomheden idet avancen i så fald er skattefri 27. Ejer man således ikke et holdingselskab og man driver driftsselskabet personligt, vil man skulle beskattes personligt af hele avancen i øjeblikket efter salget. Med et holdingselskab kan man modtage avancen skattefrit og lade pengene stå i holdingselskabet. Løbende har man mulighed for at udbetale pengene til privatforbrug og først her lade pengene blive beskattet. Man undgår således at betale mere skat end nødvendigt 28. Der er stort set ingen ulemper ved et holdingselskab, udover der er en smule mere administrativt arbejde. Nyere regler i 2013 gør at man kan fravælge revision i holdingselskabet, ligesom i datterselskabet. Her gælder det, at selskaber omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis selskabet i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: 29 En balancesum på 4 mio. kr. En nettoomsætning på 8 mio. kr. Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret. 24 Holdingselskab 25 Skat, Moms og personalegoder 2015 side 6 - BDO 26 Holdingselskab og - Holdingselskab 27 Dette gælder dog ikke børsnoterede selskaber. 28 Holdingselskab og - Holdingselskab 29 Fravalg af revision og Publikation Fravalg af revision Side 13 af 63

14 Så længe driftsvirksomheden Bioflame A/S er velkørende og der skabes overskud, vil de mange fordele opveje de næsten ikke eksisterende ulemper ved et holdingselskab. Det vurderes derfor til at være fornuftigt med et holdingselskab for Mortens vedkommende. 3.2 Koncernoversigt Holdingselskabet og dets datterselskaber omtales ofte som en koncern. De fleste selskaber, der indgår i koncernforhold vil være aktieselskaber, anpartsselskaber eller iværksætterselskab, men det ses også at kommanditselskaber eller partnerselskaber gør det. Ofte kan holdingselskaber kendes på, at de i deres navn bærer betegnelsen Holding Oprettelse af et holdingselskab Der er som udgangspunkt 2 måder at oprette et holdingselskab på. Man kan stifte et holdingselskab samtidig med, at man stifter sin nystartede virksomhed. Dette er alt andet lige den billigste metode, da man både sparer advokatomkostninger og kan anvende den samme kapital 2 gange. Så i princippet får du holdingselskabet gratis. Altså først etablere man holdingselskabet med de fx kr , som det kræver at stifte et anpartsselskab. Og når det så er etableret, så stifter man datterselskabet ved hjælp af de samme kr Man kan også etablere et holdingselskab senere, som er tilfældet i Mortens situation. Dog er situationen, at man ikke bare kan bestille et anparts-/aktieselskab, og så bare ligge anparterne/aktierne over i det nystiftede selskab, for så har man solgt sine kapitalandele, og så skal man altså betale skat af det. Man laver det som hedder en skattefri aktie-/ anpartsombytning, hvor man bytter de andele af driftsselskabet, som man ejer, med andele i et nyoprettet holdingselskab. Man behøver ikke at eje driftsselskabet 100 %, man skal bare eje mere end 50 %. Navnet anpartsombytning anvendes, når det drejer sig om anparter. Aktieombytning, når det drejer sig om aktier i et aktieselskab. Der er dog ikke noget i vejen med at bytte aktier i et aktieselskab med anparter i et anpartsselskab som i det her tilfælde. Man kan altså sagtens etablere et Holding ApS ved hjælp af aktier. Derfor er det ingen hindring for Morten at lave denne manøvre 31. Jf. nedenstående koncernoversigter var det Morten som ejede Bioflame A/S 100 % før. Morten byttede således aktierne i selskabet ud med anparter i Mortens Holding ApS. Nu ejer Morten altså Mortens Holding ApS, og Mortens Holding ApS ejer Bioflame A/S Hvad er en skattefri aktieombytning eller en skattefri anpartsombytning Hvad er en skattefri aktieombytning eller en skattefri anpartsombytning Side 14 af 63

15 Koncernoversigt før: Koncernoversigt efter: Koncernoversigt senere: Morten Morten Morten 100% Bioflame A/S 100% Mortens Holding ApS 100% 100% Mortens Holding ApS 100% Bioflame A/S Bioflame A/S Morten Ejd. ApS Mortens Holding kan også etablere flere selskaber under sig kaldet datterselskaber. Det kan fx være, at man opretter et ejendomsselskab, som køber den bygning som Bioflame A/S i dag bor til leje i. Der er her tale om et søsterselskab til Bioflame A/S, hvor fordelen for Bioflame kan være, at man sikrer sig, at huslejen ikke stiger og at risikoen for at blive opsagt forsvinder. Desuden kan man lave alle de investeringer i bygningen, som man vil, og samtidig beholde værdien heraf i koncernen. Denne metode minder om det, som man kalder for sale and leaseback. Denne metode er, hvor man sælger sin ejendom for i stedet at leje sig ind i ejendommen på en lang lejekontrakt. Fx hvis Bioflame ejede bygningen i dag og således sælger den til ejendomsselskabet for i stedet at leje sig ind på en lejekontrakt. På denne måde beholder en virksomhed brugsretten til ejendommen samtidig med at den undgår at have store kapitalværdier bundet op i fast ejendom 32. Sale and lease back vil ofte være en attraktiv mulighed for en virksomhed for at få frigjort økonomiske og administrative ressourcer til andre dele af virksomheden og samtidig fjerne risikoeksponeringen i forbindelse med et svingende ejendomsmarked. Man vil således kunne koncentrere sine personale- og kapitalmæssige værdier omkring de dele af virksomheden, der ligger inden for virksomhedens kerneområder, og hvor de faglige spidskompetencer er til stede 33. Det kan anbefales Morten at oprette et ejendomsselskab til køb af fast ejendom, hvor Bioflame A/S fremadrettet kan bo til leje Sælg investeringsejendom artikler - Sale and leaseback Sælg investeringsejendom artikler - Sale and leaseback Side 15 af 63

16 Vi som pengeinstitut kræver som udgangspunkt, at den personlige ejer hæfter for holdingselskabet og driftsselskabet samt at holdingselskabet hæfter for driftsselskabet med en såkaldt alskyldskaution. Vi vil derfor kunne opkræve vores tilgodehavende hos holdingselskabet og hos den personlige ejer, hvis en af dem ikke overholder dets forpligtelser. Foruden en kaution får vi typisk også pant i aktierne/anparterne. Denne form for sikkerhed betegnes som styringspant, fordi vi via pantet kan overtage styringen og forhindre virksomheden i at handle imod vores interesser, fx sælge virksomheden til nogle vi ikke ønsker at gøre forretninger med. Hvis aktionærerne har et større tilgodehavende hos virksomheden laves også en tilbagetrædelseserklæring, hvor aktionærerne accepterer at træde tilbage over for os med sit tilgodehavende ved fx en konkurs. En aktie-/anpartsombytning kan enten gennemføres skattepligtigt eller skattefrit. Baggrunden herfor er, at overførslen af anparterne/aktierne til holdingselskabet er interessant for SKAT. Det er derfor vigtigt, at inden man foretager ombytningen, så skal man finde ud af, om den vil udløse skat eller ej. Man ser herfor på værdien af driftsselskabet. Hvis overdragelsen ikke udløser en skat, så bytter man skattepligtigt, men udløser den skat, eller er der risiko herfor, så bytter man skattefrit. Altså en skattefri aktieombytning eller skattefri anpartsombytning 34. Det fungere fx således i praksis: Hvis det antages, at driftsselskabet har samme værdi, som den gang det blev stiftet, så bytter man skattepligtigt. Altså købesum minus salgssum = 0. Der er derfor ingen avance til beskatning. I Mortens tilfælde vil der dog være udsigt til beskatning, da Bioflame er mere værd end ved stiftelsen. Ved udsigt til avancebeskatning skal man anvende de regler, der findes i aktieavancebeskatningsloven. Her kan man gennemføre den beskrevne ombytning uden tilladelse fra SKAT. Det forudsætter blot, at man oplyser SKAT om, at byttet har fundet stedet, og at byttet foretages på en særlig måde 35. Herefter kan Morten altså stifte sit holdingselskab på helt normal vis bortset fra, at der selvfølgelig ikke skal findes en startkapital på kr eller lignede. Holdingselskabet etableres på grundlag af værdien og indskuddet af sine eksisterende aktier i det eksisterende driftsselskab. Gennemfører man en skattefri anpartsombytning eller en skattefri aktieombytning, må man ikke lade holdingselskabet sælge aktierne eller anparterne i datterselskabet i 3 år fra ombytningstidspunktet, hvilket Morten skulle være opmærksom på 36. Denne periode er således udløbet, hvorfor holdingselskabet på et senere tidspunkt har mulighed for at sælge Bioflame skattefrit efter gældende regler Hvad er en skattefri aktieombytning eller en skattefri anpartsombytning Hvad er en skattefri aktieombytning eller en skattefri anpartsombytning Hvad er en skattefri aktieombytning eller en skattefri anpartsombytning Side 16 af 63

17 3.3 Delkonklusion Mortens Holding er et typisk holdingselskab, som ingen egentlig virksomhed driver, men derimod besidder kapitalandele i en virksomhed, her Bioflame A/S. Morten ejer således Mortens Holding ApS 100 %, der ejer Bioflame A/S 100 %. Mortens Holding og Bioflame betegnes som en koncern. Morten lavede det som hedder en skattefri aktieombytning i 2012, hvor han byttede de andele af driftsselskabet, som han ejede, med andele i et nyoprettet holdingselskab, Mortens Holding. Mortens formål med oprettelsen af holdingselskabet var bl.a. at minimere sin risiko for at miste den opsparede formue i Bioflame A/S, hvis der fx skulle komme et stort erstatningskrav. Formålet var desuden forbundet med visse skattefordele for Morten. Overskuddet efter skat i Bioflame kan overføres skattefrit til holdingselskabet, da der er sambeskatning ved en ejerandel over 10 %. Morten kan dermed mere fleksibelt styre sin udbyttebetaling. Et holdingselskab bliver endvidere typisk anvendt som en pengetank, hvorfra der typisk investeres i flere virksomheder eller etableres flere selskaber under sig. Her kan det på sigt være en ide med en oprettelse af et ejendomsselskab, som kan købe den bygning, Bioflame i dag bor til leje i. Endeligt kan Morten også opnå en skattefordel i forbindelse med et fremtidig salg af Bioflame A/S, idet avancen som udgangspunkt er skattefri ved salg af virksomheden gennem holdingselskabet. Der er stort set ingen ulemper ved et holdingselskab ud over det administrative med flere selskaber. Der kan endda fravælges revision efter gældende regler, hvorfor det administrative begrænses. Det kan konkluderes, at Mortens valg omkring oprettelse af holdingselskab er fornuftigt. Fordelene opvejer således ulemperne, og Morten har dermed fået sine forventninger ved holdingselskabskonstruktionen indfriet. Side 17 af 63

18 4. Risikostyring Der findes mange former for risici ved at drive en erhvervsvirksomhed. Renter og kurser er dynamiske, hus- og råvarepriser kan svinge voldsomt i værdi, og et lands pengepolitik kan ændre sig. Alt sammen parametre som kan påvirke en virksomheds indtjening og konkurrenceevne. For at beskytte virksomheden mod udsving på de finansielle markeder og styrke likviditeten er det afgørende at have overblik over virksomhedens risikoprofil. For at producere afkast eksponerer alle virksomheder sig dagligt mod risici. Uden risiko, ingen vækst 37. Når eksterne investorer og samarbejdspartnere overvejer at investere i eller indgå samarbejde med en virksomhed indgår bl.a. virksomhedens risikovurdering og risikohåndtering som et væsentligt parameter i investorernes og/eller samarbejdsparternes beslutningsproces 38. Det ser vi også i pengeinstitutterne, da vi bl.a. kreditvurderer og rådgiver virksomheden i dets risikostyring. Risikostyring er en vigtig del af dagligdagen i pengeinstitutter og virksomheder, da en virksomhed således til enhver tid skal kunne dokumentere, hvorvidt de er i stand til at håndtere relevante risici på en betryggende måde. Det samme gælder i virksomheden Bioflame A/S. For at skabe de bedste forudsætninger for drift og udvikling bør de løbende forholde sig til aktuelle og potentielle risici. Det kan derfor være en god ide for Bioflame at udarbejde en strategi for håndteringen af de pågældende risici og sikre at strategien implementeres. Risikostyring er en proces i en virksomhed, hvor ledelsen forsøger at danne sig et overblik over udefra- og indefrakommende faktorer, som vil kunne påvirke virksomhedens fremtidige indtjening 39. Virksomheden er udsat for flere risici og disse kan opdeles i tre hovedområder 40 : - Risikostyring ved selve erhvervsaktiviteten - Også kaldet operationel risiko i bankverdenen. - Risiko ved aktiverne Også delvist kaldet kreditrisiko i bankverdenen. - Risiko ved passiverne Også kaldet markedsrisiko i bankverdenen. Fælles for disse risici er det, at de vedrører virksomhedens strategi, mål og fremtid. 37 Finansielle Forretninger og Rådgivning - Erhverv side 175 og Privat side 10 og - Risikostyring 38 Risk management og compliance Marts Risikostyring 40 Finansielle Forretninger og Rådgivning - Erhverv side 175 og Privat side 10 og - Risikostyring Side 18 af 63

19 4.1 Risiko ved selve erhvervsaktiviteten Risikoen ved selve erhvervsaktiviteten er for mange virksomheders vedkommende af en sådan karakter, at de er vanskelige helt at undgå. Det samme gælder i Bioflame, hvor der af og til er uforudsete begivenheder. Uforudsete begivenheder, også kaldet operationelle risici, som en virksomhed er udsat for, er risici for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedure, menneskellige fejl og systemmæssige fejl eller tab som følge af restsager 41. Alle elementer som påvirker Bioflame negativt. Et eksempel kan være nedbrud af IT-systemer i virksomheden. Disse operationelle risici er af en bred karakter og kan umiddelbart ikke indgå i Bioflame s strategi for risikostyring, men må søges afhjulpet og minimeret i virksomhedens daglige drift Risk management analyse Mange risici kan minimeres ved at gennemføre en risk mangagement analyse. En sådan analyse er en systematisk proces, der identificere, måler og beskriver de risici, som virksomheden kan blive udsat for 42. I Bioflame benytter man sig også af denne proces, da den har til formål at beskytte aktiver, passiver og fremtidig indtjening på den økonomisk set mest effektive måde. Her vil man ved kunne søge hyppigheden og konsekvenserne af skader reduceret ved en bedre kontrol og tilrettelæggelse af virksomhedens aktiviteter. Derved begrænser Bioflame dets skader og reducerer dets forsikringspræmier ved at føre en konsekvent politik herfor. Det fremgår blandet andet af selskabsloven 115, stk. 1, nr. 2, at bestyrelsen i et kapitalselskab ud over at varetage den overordnede og stratetiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed skal påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller 43. Dette understreger vigtigheden af risikostyring i virksomheder Forsikring af udvalgte risici Bioflame kan vælge at forsikre sig mod udvalgte risici, mens det for andre risici er meget vanskeligt eller helt umuligt at forsikre. Det kan også være for bekosteligt. Det er fx i praksis næsten umulig at forsikre sig mod at producere fejlbehæftede varer, mens det er muligt helt eller delvist at forsikre sig mod konsekvenserne. Der kan også tegnes en såkaldt driftstabsforsikring ved mange forsikringsselskaber. Forsikringen har til formål at dække en virksomheds tab af fortjeneste under en stilstand i driften som følge af en 41 Finansielle Forretninger og rådgivning Privat side Finansielle Forretninger og rådgivning Erhverv side Selskabsloven 115, stk. 1, nr. 2 Side 19 af 63

20 materiel skade, der er defineret i forsikringspolicen, fx brand, indbrudstyveri, vandskade, maskinhavari mv 44. Man kan dog ikke blot forsikre sig mod alle disse kendte risici uden selv at minimere de risici, der forsikres mod. Det kræves som udgangspunkt ved de fleste forsikringsselskaber, at der etableres en eller anden form for særlig sikring uden for åbningstiden i form af gittersystemer og alarmsystemer, hvis der fx ønskes forsikret imod indbrud Risiko ved anlægsaktiverne Virksomhedens risici ved anlægsaktiverne bør som ved erhvervsaktiviteten forsøges minimeres ved tegning af forsikringer. Det er også her vigtigt at have forsikret sig ordenligt. Vi pengeinstitutter kræver fx at virksomheder tegner en brandforsikring, hvis der stillet sikkerhed i fast ejendom. Bioflame A/S bor kun til leje, men vi ser at virksomheden har forsikret sine maskiner og sit inventar mod skade som følge af brand og tyveri i forbindelse med bl.a. vores virksomhedspant. Det kan være skæbnesvangert at være underforsikret. En stor del af de virksomheder der helt stopper produktionen i kortere eller længere periode på grund af en væsentlig skade, kommer aldrig i gang igen. Årsagen er, at der ikke har været tegnet forsikringer, som dækker de ekstraordinære omkostninger, der optræder, når en virksomhed bliver svært beskadiget og må standse produktionen. Vi lægger derfor stor vægt på at Bioflame A/S har tegnet fuldt ud dækkende forsikringer 46. En anden risiko Bioflame s anlægsaktiver kan være udsat for, er at aktiverne kan ændre sig i værdi. Det kan fx være at produktionsapparaterne bliver forældet, da de ikke har fuldt med den tekniske udvikling eller pga. faldende ejendomspriser, hvis vi antager, at virksomheden på et tidspunkt køber fast ejendom. 4.3 Delkonklusion Der findes alt andet lige mange risici ved at drive en erhvervsvirksomhed som Bioflame A/S. Det er således afgørende for Morten at have overblik over virksomhedens risikoprofil og samtidig have tid til at fokusere på forretningen. Risikostyring handler ikke kun om at forsøge at minimere risici men også om at skabe indtjening til virksomheden. For at producere mest mulig afkast eksponerer Bioflame sig dagligt mod risici. Derfor er virksomhedens risikostyring og håndtering heraf væsentlig for driften Driftstabsforsikring 45 Finansielle Forretninger og Rådgivning Erhverv side Finansielle Forretninger og Rådgivning Erhverv side 176 Side 20 af 63

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN

TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN Praktisk vejledning vedrørende problemstillinger som rejseudbyderne støder på i hverdagen i forhold

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank HDFR-Aalborg, Speciale Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank Forfatter: Sanne Ørum Larsen Studienr.: 20102233 Aalborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Afleveringsdato: 30-04-2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valutarisikostyring i Pandora

Valutarisikostyring i Pandora Valutarisikostyring i Pandora 1 Navn: Studium: Muoi Si HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Emneformulering: Pandora er ligesom mange andre virksomheder, som har meget handel i udlandet, eksponeret over

Læs mere

Et velforberedt generationsskifte

Et velforberedt generationsskifte Et velforberedt generationsskifte Advokat Peter Schiøtz, Advodan Statsaut.rev. Martin Harill Nielsen, PricewaterhouseCoopers Indholdsfortegnelse Side nr. 1. Praktisk guide 6 Forord Økonomisk serviceeftersyn

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

En tænkt situation! Fusion mellem

En tænkt situation! Fusion mellem En tænkt situation! Fusion mellem og HD Finansiel rådgivning Aalborg Universitet Mette Hvidberg, Studienr. 20102247 Vejleder: Jesper Raalskov 30. april 2012 I DLED I G... 4 E GLISH SUMMARY... 5 PROBLEMFORMULERI

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

FUSION. Kaare Lundorff Hansen. Aalborg Universitet HD-FR. Vejleder. Christian Farø. Den 29.04.2011

FUSION. Kaare Lundorff Hansen. Aalborg Universitet HD-FR. Vejleder. Christian Farø. Den 29.04.2011 FUSION Af Kaare Lundorff Hansen Aalborg Universitet HD-FR Vejleder Christian Farø Den 29.04.2011 Indholdsfortegnelse!"# $!"% &' #' (($ %) *+,) -)., / 0, / 0,,1 ",.2+,1 3.4,,5 + 6,$ ", $& -$2 ",.2+,7, 3.4,6,7,

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Ny aktieskat for personer side 3 Vi arbejder

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere