KonjunkturNYT - uge 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 13"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i januar Faldende ØMU-gæld og overskud på de offentlige finanser i. kvartal Uændret udlån til husholdninger og erhverv i februar Ny prognose fra AE-rådet Internationalt USA: Større boligsalg, højere boligpriser og uændret inflation Euroområdet: Stigning i både forbruger- og erhvervstilliden Tyskland: Forbedret erhvervstillid Japan: Fald i inflationen Kina: Forværret erhvervstillid i fremstillingserhvervene Verden: Fald i verdenshandlen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Nationalbanken forhøjer foliorammen Den danske krone er styrket over for en række andre valutaer Fald på de internationale aktiekursindeks og stigning i olieprisen målt i USD Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Stigende forbrugertillid i marts Den samlede forbrugertillidsindikator steg i marts til,9, hvor den i februar lå på 9,, jf. figur.. Indikatoren er steget de seneste tre måneder i træk og ligger nu på det højeste niveau siden 6. Forbrugertilliden har generelt ligget højt igennem de seneste par år i forhold til perioden umiddelbart efter tilbagefaldet i 8. Den stigende forbrugertillid er funderet i en fremgang i alle underkomponenter. Særligt positive er dog forbrugernes vurderinger af den danske økonomi, både situationen i dag og i forventningerne til fremtiden. De positive vurderinger understøttes af, at forbrugerne vurderer prisudviklingen til at være svag. Samtidig vurderes det for første gang siden at være mere fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder nu i forhold til at vente. Stadig flere forbrugere forventer, at ledigheden vil være lavere om et år. Forventningerne til ledigheden nærmer sig dermed niveauet fra sommeren, hvor de var mest positive, jf. figur.. Figur. Forbrugertillidsindikatoren Figur. Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Anm.: I figur. betyder et positivt tal, at hovedparten af forbrugerne forventer en stigning i ledigheden over de næste måneder. Forbrugernes vurdering af ledighed indgår ikke i den samlede forbrugertillidsindikator. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Stigende huspriser i. kvartal Priserne på enfamiliehuse steg, pct. (efter egen sæsonkorrektion) fra. kvartal til. kvartal, jf. figur.. Således lå huspriserne i, pct. over niveauet i. Det ligger på linje med forventningen i ØR december om en vækst i huspriserne på omtrent pct. i og bekræfter billedet af generel fremgang på det danske boligmarked. De sæsonkorrigerede huspriser steg i alle regioner, undtagen Region Nordjylland, fra. kvartal til. kvartal, jf. figur.. Huspriserne steg kraftigst i Region Sjælland, hvilket dog skal ses i lyset af, at huspriserne befinder sig på et relativt lavt niveau sammenlignet med årene før krisen, ligesom stigningerne de seneste år i Region Sjælland har været relativt afdæmpede. De sæsonkorrigerede priser på ejerlejligheder har været støt stigende siden. kvartal og steg,7 pct. på landsplan i. kvartal i forhold til. kvartal. For året som helhed er priserne på ejerlejligheder steget 8, pct. på landsplan. Stigningerne er bredt funderet med fremgang i alle regioner undtagen Region Syddanmark. Figur. Boligpriser Figur. Priser på enfamiliehuse fordelt på regioner Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Sommerhuse Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Nordjylland Region Sjælland Region Midtjylland Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Den første offentliggørelse bygger på ca. 9 pct. af handlerne, og opgørelsen af priserne bliver løbende revideret i de efterfølgende kvartaler. Historisk set har der været en tendens til, at tallene er blevet revideret opad. På den bagrund har Danmarks Statistik nu ændret opgørelsesmetoden for at tage højde for, at dyrere boliger generelt ligger iblandt de pct. af handlerne, der først registreres til den endelige opgørelse.

4 Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Forbrugerpriserne (målt ved HICP-indekset ) steg i Danmark med, pct.-point til pct. (fra februar -februar ), og dermed er der ikke længere deflation. Deflationen i euroområdet aftog til -, pct. fra -,6 pct. i januar, jf. figur.. Stigningen i inflationen i både Danmark og euroområdet skyldes især, at energipriserne steg fra januar til februar. Energipriserne er dog væsentligt lavere end for et år siden, hvilket holder inflationen nede. Den danske kerneinflation, der måler inflationen renset for prisstigninger på energi og uforarbejdede fødevarer, tiltog med, pct.-point til,8 pct. i februar, men niveauet er fortsat lavt, jf. figur.6. Kerneinflationen i Danmark og euroområdet er omtrent ens. Figur. Forbrugerprisinflation (HICP) Figur.6 Kerneinflation Pct. Pct. Pct. Pct Danmark Euroområdet Danmark Eurooområdet - Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).

5 Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i januar Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med. personer i december. Det dækker over en fremgang i den private beskæftigelse på knap. personer, mens beskæftigelsen inden for offentlig forvaltning og service steg med godt personer. Lønmodtagerbeskæftigelsen er nu steget hver måned siden april og ligger nu på det højeste niveau siden udgangen af 9, jf. figur.7. Siden april er antallet af lønmodtagere steget med. personer, hvilket primært skyldes fremgang i den private beskæftigelse, jf. figur.8. Stigningen i januar måned er især drevet af fremgang i beskæftigelsen inden for industri, bygge og anlæg, og handel og transport. Den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen viser antal personer med lønmodtagerjob uden omregning til fuldtidsbeskæftigelse. Det vil sige, at alle lønmodtagere er medregnet, uanset om de arbejder på hel- eller deltid. Det svarer omtrent til opgørelsen i nationalregnskabet, og de seneste nationalregnskabstal for lønmodtagerbeskæftigelsen viste en stigning på knap 6. personer i. kvartal. Figur.7 Lønmodtagere ifølge lønmodtagerbeskæftigelsen og nationalregnskabet Figur.8 Lønmodtagerbeskæftigede. personer. personer Lønmodtagerbeskæftigelse Nationalregnskab personer. personer Anm.: Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private non-profit organisationer (herunder privatskoler mv.). Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse)

6 Faldende ØMU-gæld og overskud på de offentlige finanser i. kvartal Overskuddet på den offentlige saldo var 9, mia. kr. i. kvartal, hvilket er en stigning på ca. mia. kr. i forhold til. kvartal, jf. figur.9. Overskuddet i. kvartal skal ses i lyset af et ekstraordinært provenu fra omlægningen af kapitalpensionsordningen på mia. kr. Til sammenligning var dette provenu mia. kr. i. kvartal. Det offentlige forbrug steg til mia. kr. i. kvartal mod 8 mia. kr. i det foregående kvartal (ikke korrigeret for pris- og lønstigninger). Sammenlignet med. kvartal er forbruget steget med godt mia. kr. Det højere forbrug skyldes især flere udgifter til køb af varer og tjenester. Den offentlige nettogæld steg med 8, mia. kr. i. kvartal sammenlignet med det foregående kvartal, jf. figur.. Stigningen skyldes især et tab på 7, mia. kr. som følge af omvurderinger af obligationer, der mere end modsvarede overskuddet på den offentlige saldo på 9, mia. kr. Nettogælden udgjorde dermed, pct. af BNP ved udgangen af året. Den offentlige ØMU-gæld faldt, pct.-point i. kvartal og udgjorde dermed, pct. af BNP ved udgangen af december. Faldet i ØMU-gælden skyldes et fald i statsgælden. ØMU-gælden er en bruttostørrelse, der primært omfatter gældsposter. Nettogælden inddrager derimod både finansielle aktiver og passiver. Figur.9 Den offentlige saldo Figur. Den offentlige nettogæld Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr Kilde: Danmarks Statistik. 6

7 Uændret udlån til husholdninger og erhverv i februar Det samlede udlån fra den konsoliderede MFI-sektor, der består af penge- og realkreditinstitutternes udlån, til husholdninger var omtrent uændret i februar, jf. figur.. Udlånene til husholdningerne har dog været stigende det seneste halvår, og sammenligner man med februar, er udlånene steget med, pct. Udlånsstigningerne til husholdningerne er dog fortsat moderate, særligt når man tager den aktuelle udvikling på boligmarkedet med i betragtningen, hvor priserne på enfamiliehuse steg med, pct. i, mens prisen på ejerlejligheder steg med 8, pct. Den relativt lave udlånsvækst indikerer, at fremgangen på boligmarkedet ikke er ledsaget af større gældssætning hos husholdningerne. Realkreditinstitutternes udlån til husholdninger, som udgør størstedelen af de samlede lån, sker i stigende grad i lån med fast rente, jf. figur.. Det skal blandt andet ses i lyset af et dyk i de lange renter gennem andet halvår af og januar. Penge- og realkreditinstitutternes samlede udlån til erhverv var ligeledes omtrent uændret i februar sammenlignet med januar, jf. figur.. Dette dækker dog over et lille fald i udlån fra pengeinstitutterne og en mindre stigning i udlån fra realkreditinstitutter. Sammenlignes med februar, er erhvervsudlånene steget med,8 pct. Figur. Indeks over nominelle beholdninger Udlån fra realkredit- og pengeinstitutter Figur. Indeks over nominelle beholdninger Udlån fra realkreditinstitutter til husholdninger Indeks (M9=) Indeks (M9=) feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep Indeks (M9=) Indeks (M9=) feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep Erhverv Husholdninger I alt Fast forrentet Variabelt forrentet Anm.: Indeks over nominelle beholdninger er et mål, der viser bevægelser i balanceposterne, som følger af faktiske transaktioner. Bevægelser i indekset giver et bedre billede af bevægelser i ud- og indlån på baggrund af aktive beslutninger, hvor valutakursændringer, tab, lånoverførsler til enheder uden for MFI-sektoren mv. ikke indgår. Variabelt forrentede lån i figur. indeholder kun lån uden renteloft. Kilde: Danmarks Nationalbank. 7

8 Ny prognose fra AE-rådet AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) har offentliggjort en ny konjunkturvurdering af dansk økonomi. AE forudser en fremgang i BNP på, pct. og, pct. i henholdsvis og 6, jf. tabel.. Det er første gang AE skønner for 6. I forhold til AE s prognose fra september er skønnet for uændret. Det er en kombination af stigende indenlandsk efterspørgsel og en gradvist stigende eksport, der er årsag til det positive vækstbillede. Prognosen indebærer, at BNPniveauet i 6 er tilbage på niveauet før krisen. Dansk økonomi har ifølge AE igennem det seneste år udviklet sig stærkere, end det BNP-væksten har vist. Beskæftigelsen er siden foråret steget med. personer. Boligmarkedet har været i bedring, reallønnen på det privat arbejdsmarked har været stigende, forbrugertilliden er meget høj og dansk industris lønkonkurrenceevne er steget markant. Den lave oliepris, de lave renter og en svækkelse af valutakursen kan ifølge AE potentielt sætte gang i væksten i Danmark og euroområdet. Der er således mulighed for, at væksten i udlandet bliver stærkere end forudsat i prognosen. Der er også mulighed for, at den indenlandske efterspørgsel løfter sig kraftigere end forudsat i prognosen. Risici i prognosen knytter sig blandt andet til virkningen af de udenlandske stimulanser. AE vurderer samlet set, at der er større sandsynlighed for en højere vækst end en lavere vækst. Tabel. Seneste vækstskøn for Danmark 6 ØR AE ØR AE Realvækst, pct. BNP,,,, Privat forbrug,,9,6, Offentligt forbrug,,,, Offentlige investeringer,6, -, -, Boliginvesteringer,,, 6, Erhvervsinvesteringer,, 6,8 6, Lagerinvesteringer, -,,, Eksport,,6,7, Import,8,,,6 Betalingsbalance 6 Offentlig saldo Beskæftigelse 9 8 Kilde: AE Økonomisk prognose, marts og Økonomisk Redegørelse, december. 8

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Boligsalget steg med knap pct. i februar, jf. figur.. Salget af eksisterende boliger steg med 6. boliger, mens salget af nye boliger steg med 9. boliger. Salget af nye boliger er steget betydeligt de seneste måneder, mens salget af eksisterende boliger er faldet over samme periode. Boligpriserne steg, pct. fra december til januar ifølge FHFA-indekset, som måler prisudviklingen for hele landet, jf. figur.. Boligpriserne har været stigende siden og befinder sig nu omkring niveauet ved udgangen af 7. Case-Shillerindekset, som måler prisudviklingen i de største amerikanske byer, offentliggøres i næste uge. Figur. Boligsalg, USA Figur. Boligpriser, USA. boliger. boliger. 6. Indeks (7M=) Indeks (7M=) Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h. akse) FHFA Case-Shiller C Kilde: Reuters EcoWin. Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, var omtrent uændret i februar, jf. figur.. Det er første gang siden november, at inflationen ikke er faldet, hvilket skal ses i sammenhæng med, at oliepriserne steg gennem februar måned. Det kommer efter et betydeligt fald i oliepriserne siden efteråret, hvilket har trykket inflationen over samme periode. Kerneinflationen, som er forbrugerprisindekset ekskl. fødevare- og energipriser, var omtrent uændret i februar. Figur. Inflation, USA Pct. (å/å) Pct. (å/å) Forbrugerpriser Kerneinflation Kilde: Reuters EcoWin. 9

10 Euroområdet DG ECFIN s foreløbige opgørelse af forbrugertilliden steg med point til indeks -,7 i marts, jf. figur.. Det er. måned i træk, at forbrugertilliden er steget, og den befinder sig nu omkring niveauet ved sommeren 7. Sammen med den generelt faldende ledighed i euroområdet kan det bidrage til, at det stigende privatforbrug gennem er fortsat ind i starten af. Forbrugertilliden for marts er endnu ikke blevet offentliggjort på landeniveau, men blandt de største økonomier har forbrugertilliden på det seneste særligt været stigende i Spanien og Italien, mens den er steget mere moderat i Tyskland og Frankrig. Erhvervstilliden i euroområdet, målt ved PMI-indikatoren, steg med,8 point til indeks, i marts ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.. Erhvervstilliden steg i både fremstillings- og serviceerhvervene. Det skyldes hovedsageligt en stigning i både ordreindgangen og produktionen, mens en stigende beskæftigelse også bidrog positivt til erhvervstilliden. Figur. Forbrugertillid, euroområdet Figur. Erhvervstillid, euroområdet Indeks Indeks Forbrugertillid Historisk gnst. 98 til seneste opgørelse Kilde: Reuters EcoWin. Indeks Indeks PMI fremstilling PMI service Tyskland Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, steg omtrent point til indeks 7,9 i marts, jf. figur.6. Virksomhedernes vurdering af den nuværende situation steg med,7 point til indeks, mens deres forventninger til fremtiden steg, point til indeks,9. Det er. måned i træk, at erhvervstilliden stiger, hvilket peger på, at fremgangen i tysk økonomi fra udgangen af er fortsat ind i.

11 Figur.6 Erhvervstillid (IFO), Tyskland Indeks (=) Indeks (=) IFO samlet IFO forventninger IFO tilstand 7 Kilde: Reuters EcoWin. Japan Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, faldt med, pct.-point til, pct. i februar, jf. figur.7. Momsforhøjelsen i april medførte, at inflationen steg betydeligt, mens de faldende energipriser gennem efteråret i øjeblikket trykker inflationen. Kerneinflationen, som er forbrugerpriserne ekskl. energi- og fødevarer, var pct. i februar, hvilket er omtrent uændret i forhold til januar. Figur.7 Inflation, Japan Figur.8 Erhvervstillid (HSBC), Kina Pct. (å/å) Pct. (å/å) Indeks 6 Indeks Inflation Kerneinflation Kilde: Reuters EcoWin. Kina Ifølge den foreløbige opgørelse faldt erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved HSBC-indikatoren, med, point til indeks 9, i marts, jf. figur.8. Det skyldes særligt en mindre ordreindgang og reduceret beskæftigelse. Erhvervstilliden har ligget omkring den neutrale værdi på indeks siden august.

12 Verdenshandel Verdenshandlen faldt, pct. i januar ifølge den foreløbige opgørelse fra CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis), jf. figur.9. Der er traditionelt betydelige udsving i verdenshandlen fra måned til måned. Ser man derfor på et måneders glidende gennemsnit, var verdenshandlen omtrent uændret fra december til januar. Verdenshandlen har haft en stigende tendens gennem, hvilket blandt andet afspejler den generelle genopretning i verdensøkonomien. Figur.9 Verdenshandlen Indeks (8M = ) Indeks (8M = ) Indeks mdrs. glid. gennemsnit Kilde: Reuters EcoWin.

13 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Nationalbanken valgte d. marts at forhøje den samlede folioramme fra mia. kr. til 7 mia. kr. Ugen forinden, d. 8 marts, blev den samlede folioramme forhøjet fra 7 mia. kr. til mia. kr. Dette gøres for at imødegå bankernes behov for større foliorammer i den nuværende situation med negative renter og stor forskel mellem Nationalbankens rentesatser. Den danske krone er i løbet af ugen blevet styrket, særligt overfor den amerikanske dollar, det britiske pund og den svenske krone. Siden sidste torsdag er det danske og de ledende internationale aktiekursindeks faldet. Olieprisen (målt i USD) er steget med godt USD. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag 6/ sidste tordag 6/ Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: -md. Pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,6, pct.point Sverige (repo) -, -, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (refinansieringsrenten),, pct.point Kort realkreditlån -,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån, -, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,99, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan, -, pct.point Indskudsbeviser -,7, pct.point Tyskland,, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,8, pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-mdr.) -,, pct.point JPY/EUR,77 -,7 pct. Langt (-årigt):,7, pct.point GBP/EUR 6, -, pct. USD/EUR 9,89 -,6 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/7-89 = ) 9,6 -,7 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 6 -,9 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 986 -, pct. EUR/DKK 76,8,6 pct. USD/DKK 686,9 -,8 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 7 -,9 pct. SEK/DKK 79,9 -,7 pct. Storbritannien, FTSE 689 -,96 pct. NOK/DKK 86,77, pct. GBP/DKK 9, -, pct. JPY/DKK,76 -,9 pct. Oliepriser: CHE/DKK 7,78,9 pct. Brent (USD) 7,,9 USD Brent (DKK) 9, DKK Effektiv kronekursindeks (98 = ) 98,9,9 point ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Reuters EcoWin, Bloomberg og Danmarks Nationalbank Foliorammen er rammen for bankernes anfordringskonti, foliokontoerne, hos Nationalbanken, hvor de kan placere dag til dag-indskud, som forrentes med foliorenten.

14 Millioner Figur. Pengepolitiske renter Figur. Den Europæiske Centralbanks (ECB) balance Pct. Pct Bio. euro,,,,,,,, -, -, Bio. euro,,,,,,,, -, -, USA Danmark¹ Euroområdet LTRO MRO Værdipap. Andre aktiver Indlån ) Diskontoen anvendes som Danmarks pengepolitiske rente. ) MRO-lån er udlån optaget i forbindelse med ECB s ordinære refinansieringsoperationer, mens LTRO-lån er udlån optaget i forbindelse med ECB s længerevarende refinansieringsoperationer. Kilde: Reuters EcoWin og Bloomberg. Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Pct., Pct.-point,6 Pct.-point 8 Pct.-point 8,,,, 6 6,,,, -, -, -, -,6 -, -,8 -, -, mar jul nov mar jul nov mar -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Kilde: Reuters EcoWin og Bloomberg. - - nov mar jul nov mar jul nov mar Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Figur.6 Udvalgte aktieindeks Euro Dollar mar jul nov mar jul nov mar Indeks (=) Indeks (=) mar jul nov mar jul nov mar Euro Kilde: Reuters EcoWin Dollar (h. akse) Eurostoxx Nikkei S&P OMX C

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 215 Stockholm Nøgletal for Danmark Januar 215 Forventet BNP-udvikling i 215 1,4 % Forventet Inflation i 215,8 % Forventet Ledighed 215 4,5 %

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\december 99\oko-sb.doc Af Steen Bocian RESUMÈ 20. december 1999 De seneste indikatorer for udviklingen i det private forbrug bekræfter tendensen til en meget afdæmpet forbrugsudvikling

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013 13. maj 13 Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 13 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 13. INDHOLD 1. International økonomi.... Dansk økonomi... 15.1. Finansielle

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2014

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2014 d. 21.5.214 KLAUSULERET INDTIL TIRSDAG DEN 27. MAJ 214 KL. 12. Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 214 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 214. INDHOLD 1. International

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER 8. december 2006 af Anita Vium direkte tlf. 33557724 Resumé: DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER Historien viser, at renten fra ECB har ligget lavere, end man kunne forvente. Dog har renteniveauet

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Mens de danske familier i 2010 oplevede stigende rådighedsbeløb, udhules familiernes indkomstfremgang i 2011 af stigende skatter og forbrugspriser.

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

Ny og mere detaljeret

Ny og mere detaljeret Ny og mere detaljeret MFI-statistik Jens Uhrskov Hjarsbech og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling Indledning og sammenfatning Nationalbanken har offentliggjort en ny MFI-statistik, der bygger på nye,

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere