KonjunkturNYT - uge 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 13"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i januar Faldende ØMU-gæld og overskud på de offentlige finanser i. kvartal Uændret udlån til husholdninger og erhverv i februar Ny prognose fra AE-rådet Internationalt USA: Større boligsalg, højere boligpriser og uændret inflation Euroområdet: Stigning i både forbruger- og erhvervstilliden Tyskland: Forbedret erhvervstillid Japan: Fald i inflationen Kina: Forværret erhvervstillid i fremstillingserhvervene Verden: Fald i verdenshandlen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Nationalbanken forhøjer foliorammen Den danske krone er styrket over for en række andre valutaer Fald på de internationale aktiekursindeks og stigning i olieprisen målt i USD Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Stigende forbrugertillid i marts Den samlede forbrugertillidsindikator steg i marts til,9, hvor den i februar lå på 9,, jf. figur.. Indikatoren er steget de seneste tre måneder i træk og ligger nu på det højeste niveau siden 6. Forbrugertilliden har generelt ligget højt igennem de seneste par år i forhold til perioden umiddelbart efter tilbagefaldet i 8. Den stigende forbrugertillid er funderet i en fremgang i alle underkomponenter. Særligt positive er dog forbrugernes vurderinger af den danske økonomi, både situationen i dag og i forventningerne til fremtiden. De positive vurderinger understøttes af, at forbrugerne vurderer prisudviklingen til at være svag. Samtidig vurderes det for første gang siden at være mere fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder nu i forhold til at vente. Stadig flere forbrugere forventer, at ledigheden vil være lavere om et år. Forventningerne til ledigheden nærmer sig dermed niveauet fra sommeren, hvor de var mest positive, jf. figur.. Figur. Forbrugertillidsindikatoren Figur. Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Anm.: I figur. betyder et positivt tal, at hovedparten af forbrugerne forventer en stigning i ledigheden over de næste måneder. Forbrugernes vurdering af ledighed indgår ikke i den samlede forbrugertillidsindikator. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Stigende huspriser i. kvartal Priserne på enfamiliehuse steg, pct. (efter egen sæsonkorrektion) fra. kvartal til. kvartal, jf. figur.. Således lå huspriserne i, pct. over niveauet i. Det ligger på linje med forventningen i ØR december om en vækst i huspriserne på omtrent pct. i og bekræfter billedet af generel fremgang på det danske boligmarked. De sæsonkorrigerede huspriser steg i alle regioner, undtagen Region Nordjylland, fra. kvartal til. kvartal, jf. figur.. Huspriserne steg kraftigst i Region Sjælland, hvilket dog skal ses i lyset af, at huspriserne befinder sig på et relativt lavt niveau sammenlignet med årene før krisen, ligesom stigningerne de seneste år i Region Sjælland har været relativt afdæmpede. De sæsonkorrigerede priser på ejerlejligheder har været støt stigende siden. kvartal og steg,7 pct. på landsplan i. kvartal i forhold til. kvartal. For året som helhed er priserne på ejerlejligheder steget 8, pct. på landsplan. Stigningerne er bredt funderet med fremgang i alle regioner undtagen Region Syddanmark. Figur. Boligpriser Figur. Priser på enfamiliehuse fordelt på regioner Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Sommerhuse Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Nordjylland Region Sjælland Region Midtjylland Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Den første offentliggørelse bygger på ca. 9 pct. af handlerne, og opgørelsen af priserne bliver løbende revideret i de efterfølgende kvartaler. Historisk set har der været en tendens til, at tallene er blevet revideret opad. På den bagrund har Danmarks Statistik nu ændret opgørelsesmetoden for at tage højde for, at dyrere boliger generelt ligger iblandt de pct. af handlerne, der først registreres til den endelige opgørelse.

4 Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Forbrugerpriserne (målt ved HICP-indekset ) steg i Danmark med, pct.-point til pct. (fra februar -februar ), og dermed er der ikke længere deflation. Deflationen i euroområdet aftog til -, pct. fra -,6 pct. i januar, jf. figur.. Stigningen i inflationen i både Danmark og euroområdet skyldes især, at energipriserne steg fra januar til februar. Energipriserne er dog væsentligt lavere end for et år siden, hvilket holder inflationen nede. Den danske kerneinflation, der måler inflationen renset for prisstigninger på energi og uforarbejdede fødevarer, tiltog med, pct.-point til,8 pct. i februar, men niveauet er fortsat lavt, jf. figur.6. Kerneinflationen i Danmark og euroområdet er omtrent ens. Figur. Forbrugerprisinflation (HICP) Figur.6 Kerneinflation Pct. Pct. Pct. Pct Danmark Euroområdet Danmark Eurooområdet - Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).

5 Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i januar Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med. personer i december. Det dækker over en fremgang i den private beskæftigelse på knap. personer, mens beskæftigelsen inden for offentlig forvaltning og service steg med godt personer. Lønmodtagerbeskæftigelsen er nu steget hver måned siden april og ligger nu på det højeste niveau siden udgangen af 9, jf. figur.7. Siden april er antallet af lønmodtagere steget med. personer, hvilket primært skyldes fremgang i den private beskæftigelse, jf. figur.8. Stigningen i januar måned er især drevet af fremgang i beskæftigelsen inden for industri, bygge og anlæg, og handel og transport. Den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen viser antal personer med lønmodtagerjob uden omregning til fuldtidsbeskæftigelse. Det vil sige, at alle lønmodtagere er medregnet, uanset om de arbejder på hel- eller deltid. Det svarer omtrent til opgørelsen i nationalregnskabet, og de seneste nationalregnskabstal for lønmodtagerbeskæftigelsen viste en stigning på knap 6. personer i. kvartal. Figur.7 Lønmodtagere ifølge lønmodtagerbeskæftigelsen og nationalregnskabet Figur.8 Lønmodtagerbeskæftigede. personer. personer Lønmodtagerbeskæftigelse Nationalregnskab personer. personer Anm.: Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private non-profit organisationer (herunder privatskoler mv.). Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse)

6 Faldende ØMU-gæld og overskud på de offentlige finanser i. kvartal Overskuddet på den offentlige saldo var 9, mia. kr. i. kvartal, hvilket er en stigning på ca. mia. kr. i forhold til. kvartal, jf. figur.9. Overskuddet i. kvartal skal ses i lyset af et ekstraordinært provenu fra omlægningen af kapitalpensionsordningen på mia. kr. Til sammenligning var dette provenu mia. kr. i. kvartal. Det offentlige forbrug steg til mia. kr. i. kvartal mod 8 mia. kr. i det foregående kvartal (ikke korrigeret for pris- og lønstigninger). Sammenlignet med. kvartal er forbruget steget med godt mia. kr. Det højere forbrug skyldes især flere udgifter til køb af varer og tjenester. Den offentlige nettogæld steg med 8, mia. kr. i. kvartal sammenlignet med det foregående kvartal, jf. figur.. Stigningen skyldes især et tab på 7, mia. kr. som følge af omvurderinger af obligationer, der mere end modsvarede overskuddet på den offentlige saldo på 9, mia. kr. Nettogælden udgjorde dermed, pct. af BNP ved udgangen af året. Den offentlige ØMU-gæld faldt, pct.-point i. kvartal og udgjorde dermed, pct. af BNP ved udgangen af december. Faldet i ØMU-gælden skyldes et fald i statsgælden. ØMU-gælden er en bruttostørrelse, der primært omfatter gældsposter. Nettogælden inddrager derimod både finansielle aktiver og passiver. Figur.9 Den offentlige saldo Figur. Den offentlige nettogæld Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr Kilde: Danmarks Statistik. 6

7 Uændret udlån til husholdninger og erhverv i februar Det samlede udlån fra den konsoliderede MFI-sektor, der består af penge- og realkreditinstitutternes udlån, til husholdninger var omtrent uændret i februar, jf. figur.. Udlånene til husholdningerne har dog været stigende det seneste halvår, og sammenligner man med februar, er udlånene steget med, pct. Udlånsstigningerne til husholdningerne er dog fortsat moderate, særligt når man tager den aktuelle udvikling på boligmarkedet med i betragtningen, hvor priserne på enfamiliehuse steg med, pct. i, mens prisen på ejerlejligheder steg med 8, pct. Den relativt lave udlånsvækst indikerer, at fremgangen på boligmarkedet ikke er ledsaget af større gældssætning hos husholdningerne. Realkreditinstitutternes udlån til husholdninger, som udgør størstedelen af de samlede lån, sker i stigende grad i lån med fast rente, jf. figur.. Det skal blandt andet ses i lyset af et dyk i de lange renter gennem andet halvår af og januar. Penge- og realkreditinstitutternes samlede udlån til erhverv var ligeledes omtrent uændret i februar sammenlignet med januar, jf. figur.. Dette dækker dog over et lille fald i udlån fra pengeinstitutterne og en mindre stigning i udlån fra realkreditinstitutter. Sammenlignes med februar, er erhvervsudlånene steget med,8 pct. Figur. Indeks over nominelle beholdninger Udlån fra realkredit- og pengeinstitutter Figur. Indeks over nominelle beholdninger Udlån fra realkreditinstitutter til husholdninger Indeks (M9=) Indeks (M9=) feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep Indeks (M9=) Indeks (M9=) feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep Erhverv Husholdninger I alt Fast forrentet Variabelt forrentet Anm.: Indeks over nominelle beholdninger er et mål, der viser bevægelser i balanceposterne, som følger af faktiske transaktioner. Bevægelser i indekset giver et bedre billede af bevægelser i ud- og indlån på baggrund af aktive beslutninger, hvor valutakursændringer, tab, lånoverførsler til enheder uden for MFI-sektoren mv. ikke indgår. Variabelt forrentede lån i figur. indeholder kun lån uden renteloft. Kilde: Danmarks Nationalbank. 7

8 Ny prognose fra AE-rådet AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) har offentliggjort en ny konjunkturvurdering af dansk økonomi. AE forudser en fremgang i BNP på, pct. og, pct. i henholdsvis og 6, jf. tabel.. Det er første gang AE skønner for 6. I forhold til AE s prognose fra september er skønnet for uændret. Det er en kombination af stigende indenlandsk efterspørgsel og en gradvist stigende eksport, der er årsag til det positive vækstbillede. Prognosen indebærer, at BNPniveauet i 6 er tilbage på niveauet før krisen. Dansk økonomi har ifølge AE igennem det seneste år udviklet sig stærkere, end det BNP-væksten har vist. Beskæftigelsen er siden foråret steget med. personer. Boligmarkedet har været i bedring, reallønnen på det privat arbejdsmarked har været stigende, forbrugertilliden er meget høj og dansk industris lønkonkurrenceevne er steget markant. Den lave oliepris, de lave renter og en svækkelse af valutakursen kan ifølge AE potentielt sætte gang i væksten i Danmark og euroområdet. Der er således mulighed for, at væksten i udlandet bliver stærkere end forudsat i prognosen. Der er også mulighed for, at den indenlandske efterspørgsel løfter sig kraftigere end forudsat i prognosen. Risici i prognosen knytter sig blandt andet til virkningen af de udenlandske stimulanser. AE vurderer samlet set, at der er større sandsynlighed for en højere vækst end en lavere vækst. Tabel. Seneste vækstskøn for Danmark 6 ØR AE ØR AE Realvækst, pct. BNP,,,, Privat forbrug,,9,6, Offentligt forbrug,,,, Offentlige investeringer,6, -, -, Boliginvesteringer,,, 6, Erhvervsinvesteringer,, 6,8 6, Lagerinvesteringer, -,,, Eksport,,6,7, Import,8,,,6 Betalingsbalance 6 Offentlig saldo Beskæftigelse 9 8 Kilde: AE Økonomisk prognose, marts og Økonomisk Redegørelse, december. 8

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Boligsalget steg med knap pct. i februar, jf. figur.. Salget af eksisterende boliger steg med 6. boliger, mens salget af nye boliger steg med 9. boliger. Salget af nye boliger er steget betydeligt de seneste måneder, mens salget af eksisterende boliger er faldet over samme periode. Boligpriserne steg, pct. fra december til januar ifølge FHFA-indekset, som måler prisudviklingen for hele landet, jf. figur.. Boligpriserne har været stigende siden og befinder sig nu omkring niveauet ved udgangen af 7. Case-Shillerindekset, som måler prisudviklingen i de største amerikanske byer, offentliggøres i næste uge. Figur. Boligsalg, USA Figur. Boligpriser, USA. boliger. boliger. 6. Indeks (7M=) Indeks (7M=) Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h. akse) FHFA Case-Shiller C Kilde: Reuters EcoWin. Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, var omtrent uændret i februar, jf. figur.. Det er første gang siden november, at inflationen ikke er faldet, hvilket skal ses i sammenhæng med, at oliepriserne steg gennem februar måned. Det kommer efter et betydeligt fald i oliepriserne siden efteråret, hvilket har trykket inflationen over samme periode. Kerneinflationen, som er forbrugerprisindekset ekskl. fødevare- og energipriser, var omtrent uændret i februar. Figur. Inflation, USA Pct. (å/å) Pct. (å/å) Forbrugerpriser Kerneinflation Kilde: Reuters EcoWin. 9

10 Euroområdet DG ECFIN s foreløbige opgørelse af forbrugertilliden steg med point til indeks -,7 i marts, jf. figur.. Det er. måned i træk, at forbrugertilliden er steget, og den befinder sig nu omkring niveauet ved sommeren 7. Sammen med den generelt faldende ledighed i euroområdet kan det bidrage til, at det stigende privatforbrug gennem er fortsat ind i starten af. Forbrugertilliden for marts er endnu ikke blevet offentliggjort på landeniveau, men blandt de største økonomier har forbrugertilliden på det seneste særligt været stigende i Spanien og Italien, mens den er steget mere moderat i Tyskland og Frankrig. Erhvervstilliden i euroområdet, målt ved PMI-indikatoren, steg med,8 point til indeks, i marts ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.. Erhvervstilliden steg i både fremstillings- og serviceerhvervene. Det skyldes hovedsageligt en stigning i både ordreindgangen og produktionen, mens en stigende beskæftigelse også bidrog positivt til erhvervstilliden. Figur. Forbrugertillid, euroområdet Figur. Erhvervstillid, euroområdet Indeks Indeks Forbrugertillid Historisk gnst. 98 til seneste opgørelse Kilde: Reuters EcoWin. Indeks Indeks PMI fremstilling PMI service Tyskland Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, steg omtrent point til indeks 7,9 i marts, jf. figur.6. Virksomhedernes vurdering af den nuværende situation steg med,7 point til indeks, mens deres forventninger til fremtiden steg, point til indeks,9. Det er. måned i træk, at erhvervstilliden stiger, hvilket peger på, at fremgangen i tysk økonomi fra udgangen af er fortsat ind i.

11 Figur.6 Erhvervstillid (IFO), Tyskland Indeks (=) Indeks (=) IFO samlet IFO forventninger IFO tilstand 7 Kilde: Reuters EcoWin. Japan Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, faldt med, pct.-point til, pct. i februar, jf. figur.7. Momsforhøjelsen i april medførte, at inflationen steg betydeligt, mens de faldende energipriser gennem efteråret i øjeblikket trykker inflationen. Kerneinflationen, som er forbrugerpriserne ekskl. energi- og fødevarer, var pct. i februar, hvilket er omtrent uændret i forhold til januar. Figur.7 Inflation, Japan Figur.8 Erhvervstillid (HSBC), Kina Pct. (å/å) Pct. (å/å) Indeks 6 Indeks Inflation Kerneinflation Kilde: Reuters EcoWin. Kina Ifølge den foreløbige opgørelse faldt erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved HSBC-indikatoren, med, point til indeks 9, i marts, jf. figur.8. Det skyldes særligt en mindre ordreindgang og reduceret beskæftigelse. Erhvervstilliden har ligget omkring den neutrale værdi på indeks siden august.

12 Verdenshandel Verdenshandlen faldt, pct. i januar ifølge den foreløbige opgørelse fra CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis), jf. figur.9. Der er traditionelt betydelige udsving i verdenshandlen fra måned til måned. Ser man derfor på et måneders glidende gennemsnit, var verdenshandlen omtrent uændret fra december til januar. Verdenshandlen har haft en stigende tendens gennem, hvilket blandt andet afspejler den generelle genopretning i verdensøkonomien. Figur.9 Verdenshandlen Indeks (8M = ) Indeks (8M = ) Indeks mdrs. glid. gennemsnit Kilde: Reuters EcoWin.

13 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Nationalbanken valgte d. marts at forhøje den samlede folioramme fra mia. kr. til 7 mia. kr. Ugen forinden, d. 8 marts, blev den samlede folioramme forhøjet fra 7 mia. kr. til mia. kr. Dette gøres for at imødegå bankernes behov for større foliorammer i den nuværende situation med negative renter og stor forskel mellem Nationalbankens rentesatser. Den danske krone er i løbet af ugen blevet styrket, særligt overfor den amerikanske dollar, det britiske pund og den svenske krone. Siden sidste torsdag er det danske og de ledende internationale aktiekursindeks faldet. Olieprisen (målt i USD) er steget med godt USD. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag 6/ sidste tordag 6/ Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: -md. Pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,6, pct.point Sverige (repo) -, -, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (refinansieringsrenten),, pct.point Kort realkreditlån -,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån, -, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,99, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan, -, pct.point Indskudsbeviser -,7, pct.point Tyskland,, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,8, pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-mdr.) -,, pct.point JPY/EUR,77 -,7 pct. Langt (-årigt):,7, pct.point GBP/EUR 6, -, pct. USD/EUR 9,89 -,6 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/7-89 = ) 9,6 -,7 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 6 -,9 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 986 -, pct. EUR/DKK 76,8,6 pct. USD/DKK 686,9 -,8 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 7 -,9 pct. SEK/DKK 79,9 -,7 pct. Storbritannien, FTSE 689 -,96 pct. NOK/DKK 86,77, pct. GBP/DKK 9, -, pct. JPY/DKK,76 -,9 pct. Oliepriser: CHE/DKK 7,78,9 pct. Brent (USD) 7,,9 USD Brent (DKK) 9, DKK Effektiv kronekursindeks (98 = ) 98,9,9 point ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Reuters EcoWin, Bloomberg og Danmarks Nationalbank Foliorammen er rammen for bankernes anfordringskonti, foliokontoerne, hos Nationalbanken, hvor de kan placere dag til dag-indskud, som forrentes med foliorenten.

14 Millioner Figur. Pengepolitiske renter Figur. Den Europæiske Centralbanks (ECB) balance Pct. Pct Bio. euro,,,,,,,, -, -, Bio. euro,,,,,,,, -, -, USA Danmark¹ Euroområdet LTRO MRO Værdipap. Andre aktiver Indlån ) Diskontoen anvendes som Danmarks pengepolitiske rente. ) MRO-lån er udlån optaget i forbindelse med ECB s ordinære refinansieringsoperationer, mens LTRO-lån er udlån optaget i forbindelse med ECB s længerevarende refinansieringsoperationer. Kilde: Reuters EcoWin og Bloomberg. Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Pct., Pct.-point,6 Pct.-point 8 Pct.-point 8,,,, 6 6,,,, -, -, -, -,6 -, -,8 -, -, mar jul nov mar jul nov mar -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Kilde: Reuters EcoWin og Bloomberg. - - nov mar jul nov mar jul nov mar Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Figur.6 Udvalgte aktieindeks Euro Dollar mar jul nov mar jul nov mar Indeks (=) Indeks (=) mar jul nov mar jul nov mar Euro Kilde: Reuters EcoWin Dollar (h. akse) Eurostoxx Nikkei S&P OMX C

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den globale økonomi vokser langsomt, men med betydelige forskelle på tværs af regioner. Blandt de avancerede økonomier er væksten stærkest

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L Danmarks Nationalbank Beretning og regnskab 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 3 Beretning og regnskab 2003 kan rekvireres ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank, Informationssektionen,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2008 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2008 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere