KonjunkturNYT - uge 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 13"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i januar Faldende ØMU-gæld og overskud på de offentlige finanser i. kvartal Uændret udlån til husholdninger og erhverv i februar Ny prognose fra AE-rådet Internationalt USA: Større boligsalg, højere boligpriser og uændret inflation Euroområdet: Stigning i både forbruger- og erhvervstilliden Tyskland: Forbedret erhvervstillid Japan: Fald i inflationen Kina: Forværret erhvervstillid i fremstillingserhvervene Verden: Fald i verdenshandlen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Nationalbanken forhøjer foliorammen Den danske krone er styrket over for en række andre valutaer Fald på de internationale aktiekursindeks og stigning i olieprisen målt i USD Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Stigende forbrugertillid i marts Den samlede forbrugertillidsindikator steg i marts til,9, hvor den i februar lå på 9,, jf. figur.. Indikatoren er steget de seneste tre måneder i træk og ligger nu på det højeste niveau siden 6. Forbrugertilliden har generelt ligget højt igennem de seneste par år i forhold til perioden umiddelbart efter tilbagefaldet i 8. Den stigende forbrugertillid er funderet i en fremgang i alle underkomponenter. Særligt positive er dog forbrugernes vurderinger af den danske økonomi, både situationen i dag og i forventningerne til fremtiden. De positive vurderinger understøttes af, at forbrugerne vurderer prisudviklingen til at være svag. Samtidig vurderes det for første gang siden at være mere fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder nu i forhold til at vente. Stadig flere forbrugere forventer, at ledigheden vil være lavere om et år. Forventningerne til ledigheden nærmer sig dermed niveauet fra sommeren, hvor de var mest positive, jf. figur.. Figur. Forbrugertillidsindikatoren Figur. Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Anm.: I figur. betyder et positivt tal, at hovedparten af forbrugerne forventer en stigning i ledigheden over de næste måneder. Forbrugernes vurdering af ledighed indgår ikke i den samlede forbrugertillidsindikator. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Stigende huspriser i. kvartal Priserne på enfamiliehuse steg, pct. (efter egen sæsonkorrektion) fra. kvartal til. kvartal, jf. figur.. Således lå huspriserne i, pct. over niveauet i. Det ligger på linje med forventningen i ØR december om en vækst i huspriserne på omtrent pct. i og bekræfter billedet af generel fremgang på det danske boligmarked. De sæsonkorrigerede huspriser steg i alle regioner, undtagen Region Nordjylland, fra. kvartal til. kvartal, jf. figur.. Huspriserne steg kraftigst i Region Sjælland, hvilket dog skal ses i lyset af, at huspriserne befinder sig på et relativt lavt niveau sammenlignet med årene før krisen, ligesom stigningerne de seneste år i Region Sjælland har været relativt afdæmpede. De sæsonkorrigerede priser på ejerlejligheder har været støt stigende siden. kvartal og steg,7 pct. på landsplan i. kvartal i forhold til. kvartal. For året som helhed er priserne på ejerlejligheder steget 8, pct. på landsplan. Stigningerne er bredt funderet med fremgang i alle regioner undtagen Region Syddanmark. Figur. Boligpriser Figur. Priser på enfamiliehuse fordelt på regioner Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Sommerhuse Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Nordjylland Region Sjælland Region Midtjylland Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Den første offentliggørelse bygger på ca. 9 pct. af handlerne, og opgørelsen af priserne bliver løbende revideret i de efterfølgende kvartaler. Historisk set har der været en tendens til, at tallene er blevet revideret opad. På den bagrund har Danmarks Statistik nu ændret opgørelsesmetoden for at tage højde for, at dyrere boliger generelt ligger iblandt de pct. af handlerne, der først registreres til den endelige opgørelse.

4 Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Forbrugerpriserne (målt ved HICP-indekset ) steg i Danmark med, pct.-point til pct. (fra februar -februar ), og dermed er der ikke længere deflation. Deflationen i euroområdet aftog til -, pct. fra -,6 pct. i januar, jf. figur.. Stigningen i inflationen i både Danmark og euroområdet skyldes især, at energipriserne steg fra januar til februar. Energipriserne er dog væsentligt lavere end for et år siden, hvilket holder inflationen nede. Den danske kerneinflation, der måler inflationen renset for prisstigninger på energi og uforarbejdede fødevarer, tiltog med, pct.-point til,8 pct. i februar, men niveauet er fortsat lavt, jf. figur.6. Kerneinflationen i Danmark og euroområdet er omtrent ens. Figur. Forbrugerprisinflation (HICP) Figur.6 Kerneinflation Pct. Pct. Pct. Pct Danmark Euroområdet Danmark Eurooområdet - Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).

5 Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i januar Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med. personer i december. Det dækker over en fremgang i den private beskæftigelse på knap. personer, mens beskæftigelsen inden for offentlig forvaltning og service steg med godt personer. Lønmodtagerbeskæftigelsen er nu steget hver måned siden april og ligger nu på det højeste niveau siden udgangen af 9, jf. figur.7. Siden april er antallet af lønmodtagere steget med. personer, hvilket primært skyldes fremgang i den private beskæftigelse, jf. figur.8. Stigningen i januar måned er især drevet af fremgang i beskæftigelsen inden for industri, bygge og anlæg, og handel og transport. Den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen viser antal personer med lønmodtagerjob uden omregning til fuldtidsbeskæftigelse. Det vil sige, at alle lønmodtagere er medregnet, uanset om de arbejder på hel- eller deltid. Det svarer omtrent til opgørelsen i nationalregnskabet, og de seneste nationalregnskabstal for lønmodtagerbeskæftigelsen viste en stigning på knap 6. personer i. kvartal. Figur.7 Lønmodtagere ifølge lønmodtagerbeskæftigelsen og nationalregnskabet Figur.8 Lønmodtagerbeskæftigede. personer. personer Lønmodtagerbeskæftigelse Nationalregnskab personer. personer Anm.: Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private non-profit organisationer (herunder privatskoler mv.). Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse)

6 Faldende ØMU-gæld og overskud på de offentlige finanser i. kvartal Overskuddet på den offentlige saldo var 9, mia. kr. i. kvartal, hvilket er en stigning på ca. mia. kr. i forhold til. kvartal, jf. figur.9. Overskuddet i. kvartal skal ses i lyset af et ekstraordinært provenu fra omlægningen af kapitalpensionsordningen på mia. kr. Til sammenligning var dette provenu mia. kr. i. kvartal. Det offentlige forbrug steg til mia. kr. i. kvartal mod 8 mia. kr. i det foregående kvartal (ikke korrigeret for pris- og lønstigninger). Sammenlignet med. kvartal er forbruget steget med godt mia. kr. Det højere forbrug skyldes især flere udgifter til køb af varer og tjenester. Den offentlige nettogæld steg med 8, mia. kr. i. kvartal sammenlignet med det foregående kvartal, jf. figur.. Stigningen skyldes især et tab på 7, mia. kr. som følge af omvurderinger af obligationer, der mere end modsvarede overskuddet på den offentlige saldo på 9, mia. kr. Nettogælden udgjorde dermed, pct. af BNP ved udgangen af året. Den offentlige ØMU-gæld faldt, pct.-point i. kvartal og udgjorde dermed, pct. af BNP ved udgangen af december. Faldet i ØMU-gælden skyldes et fald i statsgælden. ØMU-gælden er en bruttostørrelse, der primært omfatter gældsposter. Nettogælden inddrager derimod både finansielle aktiver og passiver. Figur.9 Den offentlige saldo Figur. Den offentlige nettogæld Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr Kilde: Danmarks Statistik. 6

7 Uændret udlån til husholdninger og erhverv i februar Det samlede udlån fra den konsoliderede MFI-sektor, der består af penge- og realkreditinstitutternes udlån, til husholdninger var omtrent uændret i februar, jf. figur.. Udlånene til husholdningerne har dog været stigende det seneste halvår, og sammenligner man med februar, er udlånene steget med, pct. Udlånsstigningerne til husholdningerne er dog fortsat moderate, særligt når man tager den aktuelle udvikling på boligmarkedet med i betragtningen, hvor priserne på enfamiliehuse steg med, pct. i, mens prisen på ejerlejligheder steg med 8, pct. Den relativt lave udlånsvækst indikerer, at fremgangen på boligmarkedet ikke er ledsaget af større gældssætning hos husholdningerne. Realkreditinstitutternes udlån til husholdninger, som udgør størstedelen af de samlede lån, sker i stigende grad i lån med fast rente, jf. figur.. Det skal blandt andet ses i lyset af et dyk i de lange renter gennem andet halvår af og januar. Penge- og realkreditinstitutternes samlede udlån til erhverv var ligeledes omtrent uændret i februar sammenlignet med januar, jf. figur.. Dette dækker dog over et lille fald i udlån fra pengeinstitutterne og en mindre stigning i udlån fra realkreditinstitutter. Sammenlignes med februar, er erhvervsudlånene steget med,8 pct. Figur. Indeks over nominelle beholdninger Udlån fra realkredit- og pengeinstitutter Figur. Indeks over nominelle beholdninger Udlån fra realkreditinstitutter til husholdninger Indeks (M9=) Indeks (M9=) feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep Indeks (M9=) Indeks (M9=) feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep Erhverv Husholdninger I alt Fast forrentet Variabelt forrentet Anm.: Indeks over nominelle beholdninger er et mål, der viser bevægelser i balanceposterne, som følger af faktiske transaktioner. Bevægelser i indekset giver et bedre billede af bevægelser i ud- og indlån på baggrund af aktive beslutninger, hvor valutakursændringer, tab, lånoverførsler til enheder uden for MFI-sektoren mv. ikke indgår. Variabelt forrentede lån i figur. indeholder kun lån uden renteloft. Kilde: Danmarks Nationalbank. 7

8 Ny prognose fra AE-rådet AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) har offentliggjort en ny konjunkturvurdering af dansk økonomi. AE forudser en fremgang i BNP på, pct. og, pct. i henholdsvis og 6, jf. tabel.. Det er første gang AE skønner for 6. I forhold til AE s prognose fra september er skønnet for uændret. Det er en kombination af stigende indenlandsk efterspørgsel og en gradvist stigende eksport, der er årsag til det positive vækstbillede. Prognosen indebærer, at BNPniveauet i 6 er tilbage på niveauet før krisen. Dansk økonomi har ifølge AE igennem det seneste år udviklet sig stærkere, end det BNP-væksten har vist. Beskæftigelsen er siden foråret steget med. personer. Boligmarkedet har været i bedring, reallønnen på det privat arbejdsmarked har været stigende, forbrugertilliden er meget høj og dansk industris lønkonkurrenceevne er steget markant. Den lave oliepris, de lave renter og en svækkelse af valutakursen kan ifølge AE potentielt sætte gang i væksten i Danmark og euroområdet. Der er således mulighed for, at væksten i udlandet bliver stærkere end forudsat i prognosen. Der er også mulighed for, at den indenlandske efterspørgsel løfter sig kraftigere end forudsat i prognosen. Risici i prognosen knytter sig blandt andet til virkningen af de udenlandske stimulanser. AE vurderer samlet set, at der er større sandsynlighed for en højere vækst end en lavere vækst. Tabel. Seneste vækstskøn for Danmark 6 ØR AE ØR AE Realvækst, pct. BNP,,,, Privat forbrug,,9,6, Offentligt forbrug,,,, Offentlige investeringer,6, -, -, Boliginvesteringer,,, 6, Erhvervsinvesteringer,, 6,8 6, Lagerinvesteringer, -,,, Eksport,,6,7, Import,8,,,6 Betalingsbalance 6 Offentlig saldo Beskæftigelse 9 8 Kilde: AE Økonomisk prognose, marts og Økonomisk Redegørelse, december. 8

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Boligsalget steg med knap pct. i februar, jf. figur.. Salget af eksisterende boliger steg med 6. boliger, mens salget af nye boliger steg med 9. boliger. Salget af nye boliger er steget betydeligt de seneste måneder, mens salget af eksisterende boliger er faldet over samme periode. Boligpriserne steg, pct. fra december til januar ifølge FHFA-indekset, som måler prisudviklingen for hele landet, jf. figur.. Boligpriserne har været stigende siden og befinder sig nu omkring niveauet ved udgangen af 7. Case-Shillerindekset, som måler prisudviklingen i de største amerikanske byer, offentliggøres i næste uge. Figur. Boligsalg, USA Figur. Boligpriser, USA. boliger. boliger. 6. Indeks (7M=) Indeks (7M=) Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h. akse) FHFA Case-Shiller C Kilde: Reuters EcoWin. Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, var omtrent uændret i februar, jf. figur.. Det er første gang siden november, at inflationen ikke er faldet, hvilket skal ses i sammenhæng med, at oliepriserne steg gennem februar måned. Det kommer efter et betydeligt fald i oliepriserne siden efteråret, hvilket har trykket inflationen over samme periode. Kerneinflationen, som er forbrugerprisindekset ekskl. fødevare- og energipriser, var omtrent uændret i februar. Figur. Inflation, USA Pct. (å/å) Pct. (å/å) Forbrugerpriser Kerneinflation Kilde: Reuters EcoWin. 9

10 Euroområdet DG ECFIN s foreløbige opgørelse af forbrugertilliden steg med point til indeks -,7 i marts, jf. figur.. Det er. måned i træk, at forbrugertilliden er steget, og den befinder sig nu omkring niveauet ved sommeren 7. Sammen med den generelt faldende ledighed i euroområdet kan det bidrage til, at det stigende privatforbrug gennem er fortsat ind i starten af. Forbrugertilliden for marts er endnu ikke blevet offentliggjort på landeniveau, men blandt de største økonomier har forbrugertilliden på det seneste særligt været stigende i Spanien og Italien, mens den er steget mere moderat i Tyskland og Frankrig. Erhvervstilliden i euroområdet, målt ved PMI-indikatoren, steg med,8 point til indeks, i marts ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.. Erhvervstilliden steg i både fremstillings- og serviceerhvervene. Det skyldes hovedsageligt en stigning i både ordreindgangen og produktionen, mens en stigende beskæftigelse også bidrog positivt til erhvervstilliden. Figur. Forbrugertillid, euroområdet Figur. Erhvervstillid, euroområdet Indeks Indeks Forbrugertillid Historisk gnst. 98 til seneste opgørelse Kilde: Reuters EcoWin. Indeks Indeks PMI fremstilling PMI service Tyskland Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, steg omtrent point til indeks 7,9 i marts, jf. figur.6. Virksomhedernes vurdering af den nuværende situation steg med,7 point til indeks, mens deres forventninger til fremtiden steg, point til indeks,9. Det er. måned i træk, at erhvervstilliden stiger, hvilket peger på, at fremgangen i tysk økonomi fra udgangen af er fortsat ind i.

11 Figur.6 Erhvervstillid (IFO), Tyskland Indeks (=) Indeks (=) IFO samlet IFO forventninger IFO tilstand 7 Kilde: Reuters EcoWin. Japan Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, faldt med, pct.-point til, pct. i februar, jf. figur.7. Momsforhøjelsen i april medførte, at inflationen steg betydeligt, mens de faldende energipriser gennem efteråret i øjeblikket trykker inflationen. Kerneinflationen, som er forbrugerpriserne ekskl. energi- og fødevarer, var pct. i februar, hvilket er omtrent uændret i forhold til januar. Figur.7 Inflation, Japan Figur.8 Erhvervstillid (HSBC), Kina Pct. (å/å) Pct. (å/å) Indeks 6 Indeks Inflation Kerneinflation Kilde: Reuters EcoWin. Kina Ifølge den foreløbige opgørelse faldt erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved HSBC-indikatoren, med, point til indeks 9, i marts, jf. figur.8. Det skyldes særligt en mindre ordreindgang og reduceret beskæftigelse. Erhvervstilliden har ligget omkring den neutrale værdi på indeks siden august.

12 Verdenshandel Verdenshandlen faldt, pct. i januar ifølge den foreløbige opgørelse fra CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis), jf. figur.9. Der er traditionelt betydelige udsving i verdenshandlen fra måned til måned. Ser man derfor på et måneders glidende gennemsnit, var verdenshandlen omtrent uændret fra december til januar. Verdenshandlen har haft en stigende tendens gennem, hvilket blandt andet afspejler den generelle genopretning i verdensøkonomien. Figur.9 Verdenshandlen Indeks (8M = ) Indeks (8M = ) Indeks mdrs. glid. gennemsnit Kilde: Reuters EcoWin.

13 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Nationalbanken valgte d. marts at forhøje den samlede folioramme fra mia. kr. til 7 mia. kr. Ugen forinden, d. 8 marts, blev den samlede folioramme forhøjet fra 7 mia. kr. til mia. kr. Dette gøres for at imødegå bankernes behov for større foliorammer i den nuværende situation med negative renter og stor forskel mellem Nationalbankens rentesatser. Den danske krone er i løbet af ugen blevet styrket, særligt overfor den amerikanske dollar, det britiske pund og den svenske krone. Siden sidste torsdag er det danske og de ledende internationale aktiekursindeks faldet. Olieprisen (målt i USD) er steget med godt USD. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag 6/ sidste tordag 6/ Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: -md. Pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,6, pct.point Sverige (repo) -, -, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (refinansieringsrenten),, pct.point Kort realkreditlån -,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån, -, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,99, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan, -, pct.point Indskudsbeviser -,7, pct.point Tyskland,, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,8, pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-mdr.) -,, pct.point JPY/EUR,77 -,7 pct. Langt (-årigt):,7, pct.point GBP/EUR 6, -, pct. USD/EUR 9,89 -,6 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/7-89 = ) 9,6 -,7 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 6 -,9 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 986 -, pct. EUR/DKK 76,8,6 pct. USD/DKK 686,9 -,8 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 7 -,9 pct. SEK/DKK 79,9 -,7 pct. Storbritannien, FTSE 689 -,96 pct. NOK/DKK 86,77, pct. GBP/DKK 9, -, pct. JPY/DKK,76 -,9 pct. Oliepriser: CHE/DKK 7,78,9 pct. Brent (USD) 7,,9 USD Brent (DKK) 9, DKK Effektiv kronekursindeks (98 = ) 98,9,9 point ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Reuters EcoWin, Bloomberg og Danmarks Nationalbank Foliorammen er rammen for bankernes anfordringskonti, foliokontoerne, hos Nationalbanken, hvor de kan placere dag til dag-indskud, som forrentes med foliorenten.

14 Millioner Figur. Pengepolitiske renter Figur. Den Europæiske Centralbanks (ECB) balance Pct. Pct Bio. euro,,,,,,,, -, -, Bio. euro,,,,,,,, -, -, USA Danmark¹ Euroområdet LTRO MRO Værdipap. Andre aktiver Indlån ) Diskontoen anvendes som Danmarks pengepolitiske rente. ) MRO-lån er udlån optaget i forbindelse med ECB s ordinære refinansieringsoperationer, mens LTRO-lån er udlån optaget i forbindelse med ECB s længerevarende refinansieringsoperationer. Kilde: Reuters EcoWin og Bloomberg. Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Pct., Pct.-point,6 Pct.-point 8 Pct.-point 8,,,, 6 6,,,, -, -, -, -,6 -, -,8 -, -, mar jul nov mar jul nov mar -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Kilde: Reuters EcoWin og Bloomberg. - - nov mar jul nov mar jul nov mar Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Figur.6 Udvalgte aktieindeks Euro Dollar mar jul nov mar jul nov mar Indeks (=) Indeks (=) mar jul nov mar jul nov mar Euro Kilde: Reuters EcoWin Dollar (h. akse) Eurostoxx Nikkei S&P OMX C

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september. september Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i juli Lille fald detailsalget i august efter stigning i juli Forbrugertilliden faldt i september, men

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34-35

KonjunkturNYT - uge 34-35 KonjunkturNYT - uge - 7. august 8. august Danmark Fortsat lav ledighed trods svag stigning i. kvartal ifølge AKU Lønmodtagerbeskæftigelsen steg i juni for 6. måned i træk Detailsalget steg i juli Forbrugertilliden

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere