ÅRSBERETNING Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2011. Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

2

3 indhold 1. RegnsKABSOVERSIGT Indledning Medlemsudvikling Investeringer Pensioner Risikostyring Udsigter for Bestyrelse og direktion Regnskabsberetning RESULTATOPGØRELSE... 23

4 1 RegnsKABSOVERSIGT Regnskab Nøgletal (%) Afkast før skat 0,1 9,9 13,8-11,1 3,1 Afkast efter skat 0,1 8,5 11,9-9,5 2,8 Omkostninger af hensættelser 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Medlemstal Betalende Hvilende Opsparere Alderspensionister Invalidepensionister 1) Medlemmer i alt Ægtefællepensionister Børnepensionister Depotrenter (%) Depotrente efter skat 4,5/3,0 2) 4,5/3,0 4,1 5,9 4,5 Depotrente før skat 5,3/3,5 2) 5,3/3,5 4,8 6,8 5,2 Hovedtal (mio. kr.) Medlemsbidrag Pensionsydelser Resultat af investeringsvirksomhed efter skat Driftsomkostninger Pensionsteknisk resultat Årets resultat Årets totalindkomst Pensionsmæssige hensættelser Egenkapital Aktiver Koncernens og DIP s nøgletal er identiske bortset fra: Aktiver DIP ) Modtagere af invalidepension under 65. 2) Depotrenter for 2011 for medlemmer på hhv. Regulativ 3 og 4 og Regulativ 1 og 2. Side 4 DIP Årsberetning 2011

5 2 INDLEDNING Et år med store udfordringer, men også stor medlemstilvækst Selv om det er to år siden, at finanskrisen var på sit højeste, har den endnu ikke sluppet sit tag i de globale og europæiske økonomier. Usikkerheden om euroens fremtid og gældsproblemerne i en række europæiske lande har medført øget risikoaversion blandt investorerne. Dette har påvirket DIP s afkast, der i 2011 endte på 0,1 %. Et resultat, der må betegnes som ikke tilfredsstillende. Ved indgangen til 2011 forventede DIP en svag, positiv fremgang i økonomierne og stigende renter. De økonomiske nøgletal så ud til at stabilisere sig og endda vise en svag positiv tendens, og renterne lå i et rekordlavt niveau. I stedet faldt renterne i 2011 til et endnu lavere niveau. Usikkerheden omkring omfanget af gældskrisen i Europa betød stærk risikoaversion i markederne. Året blev derfor præget af store svingninger, i takt med at der fra investorernes side blev taget risiko afhængig af udviklingen i den europæiske statsgældskrise. Det er også på denne baggrund, at mange pensionsselskaber har set sig nødsaget til at genindføre kursværn. Selskaberne har tabt så meget på krisen, at de midlertidigt låner penge af kunderne og derfor er nødt til at indføre kursværn. DIP har naturligvis også været påvirket af den økonomiske situation, men pensionskassen er velkonsolideret og har derfor ikke haft behov for at indføre kursværn. DIP satte i 2011 endnu engang rekord i tilvækst af nye medlemmer, samtidig med at indbetalingerne også igen slog rekord. Ved udgangen af 2011 havde DIP knap flere medlemmer end ved årets start, og pensionskassen er med medlemmer blot en knivsæg fra målsætningen om medlemmer. Tilsvarende har de samlede indbetalinger aldrig været højere. I alt blev der i 2011 indbetalt 886 mio. kr. inkl. unit-link og AMB, hvilket er en stigning på 10,6 % i forhold til Tilfredsheden med DIP er fortsat på et meget højt niveau. Igen i år udmærker pensionskassen sig ved at have de klart mest tilfredse medlemmer - uanset om sammenligningen sker med pensionskasserne eller de kommercielle selskaber. Det er DIP meget glad for, og det forpligter i kontakten med medlemmerne i fremtiden. I 2011 kom pension på finansloven, og det udmøntede sig i et lavere loft for indbetaling til ratepension og en mindre forhøjelse af pensionsafkastskatten til 15,3 %. Der er fortsat mulighed for ubegrænset at spare op til livslang pension, som er det produkt, DIP opfatter som det mest optimale. DIP s høje soliditet betyder også, at pensionskassen, på trods af et ikke tilfredsstillende afkast, kan fastholde en høj depotrente. Depotrenten for 2012 er foreløbigt fastsat til 5,3 % før skat for medlemmer på Regulativ 3 og 4 og 3,5 % før skat for medlemmer på Regulativ 1 og 2. Generalforsamling 2012 DIP s ordinære generalforsamling afholdes 12. april 2012 kl i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V DIP Årsberetning 2011 Side 5

6 MEDLEMSUDVIKLING Medlemsudvikling Fortsat god vækst 2011 blev året, hvor DIP oplevede den største medlemsvækst nogensinde med knap nye medlemmer. Det vidner om, at pensionskassen har valgt den rigtige strategi, og at ingeniører ser DIP som deres foretrukne leverandør af pension. Den positive udvikling er meget glædelig. Det er vigtigt for DIP at skabe fortsat vækst i medlemstallet i pensionskassen. Det holder omkostningerne nede for alle medlemmer, og det skaber grundlag for, at DIP fremover kan udvikle tidssvarende pensionstilbud til medlemmerne på en økonomisk forsvarlig måde. Firmapension godt fra start Tilfredse medlemmer i DIP Hvert år får DIP lavet en tilfredsheds- og kendskabsmåling, som sammenligner pensionskassen med de største kommercielle pensions selskaber. Igen i år viser målingen, at DIP har de klart mest tilfredse medlemmer. Hele 91 % erklærer sig tilfredse eller meget tilfredse med DIP (heraf erklærer 53 % sig meget tilfredse og 38 % tilfredse), hvilket er en fremgang i forhold til en i forvejen meget positiv måling i TILFREDSE MEDLEMMER I DIP (2011) Tilfreds Meget tilfreds 100 Den 1. januar 2011 lancerede DIP firmapension til ingeniørvirksomheder, og pensionskassen er kommet godt fra start. Det har været positivt at opleve den store interesse for firmapension og ikke mindst de aftaler, der er indgået med virksomheder på baggrund af anbefalinger fra eksisterende medlemmer % 15 % 38 % 53 % Gns. øvrige DIP Kilde: Userneeds, maj 2011 baseret på respondenter Afgørende for valget af DIP som ny pensionsleverandør var kombinationen af en høj forrentning kombineret med evnen til at kunne tilbyde en gennemskuelig og billig omkostningsstruktur. Derudover er vi godt tilfredse med, at DIP er medlemsejet, da det øger troværdigheden i rådgivningssituationen. Afdelingsleder Morten Lybech Thøgersen Vindenergi, EMD International A/S Side 6 DIP Årsberetning 2011

7 Analyseinstituttet Aalund gennemfører ligeledes en tilfredshedsmåling af DIP og en række andre pensionskasser to gange årligt. Også her har DIP den suverænt største andel af tilfredse medlemmer. Kun 1 % erklærer sig utilfredse, mens 76 % erklærer sig tilfredse eller meget tilfredse med DIP mod et gennemsnit på 53 % på tværs af pensionskasserne. Højt kendskab skaber godt grundlag for vækst Målingen viser også, at ingeniørerne kender DIP. Hele 62 % svarer, at de kender pensionskassen. Det placerer DIP foran eller på niveau med de største kommercielle pensionsselskaber. Dette er meget tilfredsstillende og et godt incitament til fortsat at arbejde målrettet for at øge kendskabet til DIP som det logiske valg, når det gælder pension til ingeniører. Med udgangspunkt i det høje kendskab til DIP vil pensionskassen fortsat have fokus på at tiltrække endnu flere medlemmer og samtidig øge tilfredsheden blandt de eksisterende medlemmer. Bedre information til medlemmerne Et af de områder, DIP løbende arbejder på at forbedre, er informationen til medlemmerne især har pensionskassen fokuseret på den elektroniske information i DIP har blandt andet udviklet et simpelt og overskueligt layout til Medlemsweb'en, ligesom medlemmerne i 2011 for første gang modtog deres pensionsoversigt på Medlemsweb'en. På web'en kan medlemmerne selv foretage væsentligt flere pensions beregninger, end DIP tidligere har fremsendt. Derudover sender DIP i stigende grad nyhedsbreve og årsberetning elektronisk via og e-boks. Det er alt sammen med til at minimere omkostningerne til gavn for medlemmerne. Når det kommer til omkostninger, er der åbenhed i DIP. Medlemmernes omkostninger fremgår af depotoversigten på Medlemsweb'en, og vil man have det fulde overblik over sine omkostninger, kan man benytte den nye omkostningsmåler på dip.dk. Den viser de årlige omkostninger i kroner og procent inklusive alle investeringsomkostninger. Med kundeservice på Facebook åbnede DIP i 2011 en helt ny informationskanal. Her kan både eksisterende og potentielle medlemmer stille spørgsmål og se med, når pensionskassen deler relevante nyheder og viden. Se mere på Videnressourcer DIP er meget afhængig af medarbejdernes viden. Generelt er arbejdet i DIP præget af en væsentlig specialisering, og medarbejderne har stor erfaring. Der arbejdes løbende på efteruddannelse af medarbejderne for at sikre de rigtige faglige kvalifikationer og personlig udvikling. DIP samarbejder med andre pensionskasser for at sikre den bedste drift. I januar 2010 tog DIP således et nyt medlemssystem i drift, som er udviklet i samarbejde med seks andre pensionskasser. Der samarbejdes herudover med Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) og Lægernes Pensionskasse (LPK) omkring investeringsforvaltning, og dette samarbejde udvides i 2012, hvor de tre pensionskasser flytter sammen. DIP Årsberetning 2011 Side 7

8 SAMLET AFKAST (FØR SKAT) 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% JAN MAR MAJ JUL SEP NOV JAN 4 InvesteringER 2011 gav et afkast på 0,1 % Ved indgangen til 2011 forventede DIP en svag, men positiv fremgang i økonomierne. Pensionskassen positionerede sig til en styrkelse af aktier og andre risikobehæftede aktiver samt stigende renter. Denne positionering blev understøttet af det faktum, at renterne ved indgangen til 2011 bundede i et hidtil historisk lavt niveau. DIP's forventninger holdt ikke stik, idet renterne fortsatte med at falde, og risikofyldte aktiver tabte over en bred kam. Det samlede afkast i 2011 endte på 0,1 %, hvilket må betegnes som ikke tilfredsstillende, da benchmark gav 2,8 %. Årsagen til det lave afkast ligger hovedsagelig i følgende: DIP havde ingen renteafdækning DIP havde en høj andel i risikobehæftede aktiver, herunder danske aktier og europæisk kredit DIP havde for få danske statsobligationer og dermed for lidt reel varighed i obligationsporteføljen DIP havde en overvægt i de europæiske randlande i eurostatsporteføljen Udviklingen på de finansielle markeder var præget af følgende to hovedfaktorer: Den europæiske gældskrise 2011 var præget af stigende usikkerhed om den fremtidige udvikling og alt for store gældsproblemer i Vesten med særligt fokus på Europa. Krisen startede i Sydeuropa men har nu bredt sig til at omfatte det meste af Europa. Det vurderes, at Europa kan være på vej ind i en kortvarig recession, hvilket synes at være inddiskonteret i aktie- og obligationsmarkederne, hvor statsrenterne i de sikre lande som Tyskland, Finland og Holland er historisk lave. Den Europæiske Centralbank var i starten tilbageholdende men har nu to gange sat renten ned for at skubbe gang i økonomien. Eurokrisen er den største risiko for markederne, og selvom der er leveret en stor redningspakke, er det næppe den varige løsning af problemerne i EU. Udviklingen i USA Markedet blev for alvor ramt af risikoaversion i juli og august måned som følge af de politiske problemer med hævelsen af gælds loftet. Denne manglende beslutningsdygtighed var medvirkende til, at kreditvurderingsinstituttet Standard & Poors valgte at nedjustere USA's kredit-rating. Henover efteråret begyndte nøgletallene for USA så småt at vise tegn på en mere positiv udvikling. Senest er arbejdsløsheden begyndt at falde, hvilket er nødvendigt for at sætte gang i forbruget. Den europæiske gældskrise Udviklingen i USA Side 8 DIP Årsberetning 2011

9 Den amerikanske centralbank har gjort alt for at skubbe gang i væksten. Den har både forlænget fastholdelsen af en 0 % rentepolitik og gennemført flere pengepolitiske lempelser, hvor der opkøbes amerikanske statsobligationer i markedet. Overordnet er vækstforventningerne til USA dog beskedne i markedet. Puljeafkast DIP s medlemmer på Regulativ 4 har mulighed for at vælge mellem tre forskellige investeringsprofiler, der har givet følgende afkast i 2011: Regulativ 4 Afkast Aktiemax -1,5 % DIP Vælger 0,1 % Obligationsmax 3,7 % Afkastet i DIP Vælger svarer til DIP s samlede afkast. Aktiemax gav med en overvægt i risikofyldte aktiver et afkast på -1,5 %, mens Obligationsmax gav et positivt afkast på 3,7 %, hvilket skyldes undervægten i risikofyldte aktiver. Afkastene gælder for rate- og kapitalpensioner efter omkostninger. Der arbejdes løbende med analyse og vurdering af hvilken aktivfordeling, der er den optimale for DIP. Aktivernes fordeling i de forskellige aktivgrupper er det vigtigste for det overordnede afkast og for risikoen. Således er fordelingen mellem aktivgrupper vigtigere for det samlede afkast end præcis hvilke aktiver, der er investeret i inden for den enkelte aktivgruppe. DIP beregner stressscenarier samt optimerer risikopositionering på aktivsiden under forskellige scenarier med udgangspunkt i de opsatte rammer for investeringerne. I inddragelsen af ALM-analysen sikres, at passivsidens udformning og risiko tilgodeses, når strategien fastlægges. DIP s passivside har i dag en udformning, der tillader en aktiv investeringsstrategi uden specielle restriktioner ud over dem, der indgår i Lov om Finansiel Virksomhed. I tilfælde af større ændringer på de finansielle markeder eller i pensionsforpligtelserne vil dette blive inddraget i analyserne og i fastlæggelsen af de investeringsmæssige rammer. Bestyrelsen fastlægger minimum en gang årligt rammer og mål for de overordnede aktivtyper samt det overordnede benchmark. Investeringsstrategi DIP har valgt en langsigtet investeringsstrategi. Der tages udgangspunkt i såvel aktiv- som passivsiden (ALM) med forudsætningen om, at DIP ønsker en aktiv investeringspolitik. DIP er økonomisk velfunderet, og det har givet mulighed for, at pensionskassen har kunnet vælge en højere risikoprofil. DIP Årsberetning 2011 Side 9

10 AFKAST 2011 (%) Danske aktier Udenlandske aktier ekskl. valutaafdækning Danske obligationer Indeksobligationer Euro statsobligationer Kredit & EM obligationer inkl. valutaafdækning Fast ejendom Alternative investeringer ekskl. valutaafdækning Risikoappetit DIP har valgt en forholdsvis høj risikoprofil. Udgangspunktet for det valg er, at DIP er meget solvent samt en grundantagelse om, at øget risiko giver øget afkast på langt sigt til gavn for medlemmerne. DIP s risikoprofil afviger fra sammenlignelige pensionskasser. Det skyldes primært, at langt størstedelen af pensionerne for DIP s medlemmer er baseret på en lav grundlagsrente og et betinget grundlag. Derfor har DIP råd til at tage investeringsrisici og har i den sammenhæng fravalgt at købe renteafdækning. Endvidere har DIP en høj aktie- og kreditobligationsandel i forhold til de andre pensionskasser, og der er derfor risiko for store afvigelser i afkast, når der sammenlignes med andre pensionskasser. Etik og samfundsansvar DIP s bestyrelse har en målsætning om at investere ansvarligt. DIP har derfor siden 2009 rapporteret til UNPRI, som er et netværk af investeringsorganisationer under FN. Netværket arbejder for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i forbindelse med investeringer. Pensionskassen har dermed forpligtet sig til at leve op til FN s principper for ansvarlige investeringer og samtidig medvirke til at opfordre andre til at gøre det samme. DIP har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutningen til FN s Global Compact, hvorfor der ikke er redegjort for samfundsansvar i ledelsesberetningen. DIP s individuelle feedback-rapport kan ses på Investeringsresultat for 2011 DIP s samlede afkast for 2011 blev 0,1 % mod benchmark på 2,8 %, hvilket må betegnes som ikke tilfredsstillende. Danske aktier gav et afkast på -17,9 % mod benchmark på -19,9 %. Det danske aktiemarked klarede sig generelt værre end det europæiske aktiemarked i Dette skyldes hovedsageligt, at de danske banker i maj-juni bl.a. blev ramt af et skuffende kvartalsregnskab fra Danske Bank samt endnu et bankkrak, nemlig Fjordbank Mors. DIP har en overvægt i danske aktier set i forhold til verdensindekset, hvilket har givet et negativt bidrag til det samlede resultat. DIP s beholdning af danske aktier udgør 13 % af den samlede aktiebeholdning svarende til 4 % af de samlede aktiver. DIP s beholdning af udenlandske aktier gav et afkast på -2,7 % mod benchmark på -4,5 %. DIP tabte altså mindre end benchmark som følge af en markant undervægt i emerging markets. Udenlandske aktier udgør 87 % af DIP s aktiebeholdning svarende til 29 % af de samlede aktiver. DIP s beholdning af danske obligationer, som omfatter stats- og realkreditobligationer, gav et afkast på 7,3 % mod benchmark på 8,1 %. Det lave porteføljeafkast skyldes hovedsagligt en undervægt i danske statsobligationer. I takt med rentefaldet gennem 2. halvår holdt danske statsobligationer deres varighed og dermed deres kursstigningspotentiale intakt, mens varigheden på konverterbare realkreditobligationer sivede ud som følge af låntageres ret til førtidig indfrielse til kurs 100. Danske statsobligationer var derfor den bedst performende aktivklasse i 2011 med et benchmarkafkast på 13,4 %. Undervægten i statsobligationer har således haft en mærkbar indflydelse på DIP s underperformance i Den danske realkreditportefølje, som udgør 98 % af danske obligationer, gav et afkast på 7,1 % mod benchmark på 6,6 %, hvilket isoleret set er tilfredsstillende. Danske obligationer udgør 37 % af DIP s samlede aktiver. Danske indeksobligationer gav et afkast på 5,5 % mod benchmark på -2,1 %. Porteføljen udgør 1 % af DIP s samlede aktiver og består udelukkende af illikvide danske indeksobligationer. Porteføljen er under afvikling. Side 10 DIP Årsberetning 2011

11 AFKAST DANSKE AKTIER (%) JAN MAR MAJ JUL SEP NOV JAN DIP s beholdning af eurostatsobligationer gav et afkast på -4,6 % mod benchmark på 2,3 %. Denne underperformance skyldes DIP s overvægt i randlandene. Beholdningen udgør 3 % af DIP s samlede aktiver. Beholdningen af eurorandlandene er blevet reduceret gennem året på opportune tidspunkter, hvilket har reduceret tabet. DIP s beholdning af kredit- og emerging market-obligationer udgør 17 % af de samlede aktiver, og de gav et afkast på -0,6 % mod benchmark på 2,5 %. Begge inklusive valutaafdækning. Dette skyldes hovedsagligt en overvægt i europæiske seniorlån og high yield-obligationer. Europa var epicenter for uroen på de finansielle markeder i 2. halvår, hvilket gav anledning til en svækkelse af alle europæiske aktiver med iboende kreditrisiko. Denne underperformance har ligeledes haft en mærkbar effekt på DIP s samlede resultat. Fast ejendom gav et tab på -0,5 % mod benchmark på 4,3 %. Fast ejendom udgør 7 % af DIP s samlede aktiver. Øvrige investeringsaktiver består af alternative investeringer samt valutaafdækning på aktier og alternative investeringer. DIP s alternative investeringer gav et afkast på 6,8 % mod benchmark på 4,3 %. Denne merperformance stammer fra de alternative obligationer herunder distressed debt. Valutaafdækningen på aktier og alternative investeringer gav et tab på DKK 203,5 mio. Fordeling af investerings aktiver (mio. kr.) Markedsværdier Fordeling Aktivgrupper Danske aktier % Udenlandske aktier % Danske obligationer % Danske indeksobligationer % Eurostatsobligationer % Kredit & EM obligationer % Fast ejendom % Øvrige investeringsaktiver % I alt % DIP Årsberetning 2011 Side 11

12 Investeringscase: Hilton Hotels Corp. Alternative obligationer De alternative obligationer, som udgør en del af de Øvrige investeringsaktiver, gav isoleret set et afkast på 13,9 % mod benchmark på 4,3 %. DIP s idé med alternative obligationsinvesteringer har været at indgå i investeringer i kreditmarkedet (en slags obligationsinvestering med aktielignende afkastforventning) med en lang bindingsperiode på typisk op til 10 år. Slutresultatet kan forventes at være et højere afkast, end der kan opnås på de likvide markeder. Den lange bindingsperiode betyder, at der blandt andet kan investeres i illikvid virksomhedsgæld, som giver et højere afkast end virksomhedsgæld, der handles på børserne. Der kan ligeledes investeres i virksomhedsgæld i konkurstruede virksomheder. Herved opnås en risikospredning i forhold til den samlede portefølje, som ellers indeholder likvide aktiver i sunde virksomheder. Fælles for disse investeringsmuligheder er, at de har en lang investeringsperiode. Det øger sandsynligheden for at kunne opkøbe særdeles billigt i kriseperioder. Desuden har denne type investeringer det til fælles, at realiseringen af afkastet typisk er lang tid undervejs, når de først er fuldt investeret. Som investor skal man altså have råd til at kunne holde investeringerne gennem hele bindingsperioden især i krisetider. I 2009 investerede DIP i amerikansk distressed debt. En investering i amerikanske virksomheder, der har besvær med at overholde deres økonomiske forpligtigelser og dermed vurderes som værende på vej mod en konkurserklæring med en efterfølgende restrukturering af gælden som følge. Tumulten på de finansielle markeder i 2. halvår betød, at DIP kunne finde attraktive investeringsmuligheder i dette marked. Således er DIP nu fuldt investeret inden for dette område og har mulighed for et attraktivt investeringsresultat, når disse virksomheder har været igennem processen med en restrukturering. Som et eksempel kan nævnes investering i Hilton Hotels Corp., som er en af verdens største hotelkæder. Hilton kom i 2010 i betalingsvanskeligheder som følge af en kombination af deres store gældssætning i forbindelse med en kapitalfonds overtagelse i 2007 og de kraftigt faldende belægningsgrader i hotelbranchen. DIP har i den forbindelse opkøbt i gæld i Hilton Hotels Corp. til en attraktiv pris. Hvis Hilton skulle ende i en konkurs, vil DIP blive aktionær i virksomheden til en meget favorabel kurs, og hvis gælden udløber almindeligt som forventet, vil DIP have tjent ca. 13 % i årligt afkast. Side 12 DIP Årsberetning 2011

13 Benchmark DIP måler løbende sit opnåede afkast op mod et fastlagt sammenligningsindeks, også kaldet benchmark. Denne måling foregår både på enkeltporteføljer såvel som DIP s samlede portefølje. DIP s benchmark på den samlede portefølje gav et afkast på 2,8 % i PENSIONER Pension på finansloven Finansloven for 2012 inkluderer ikke et loft over indbetaling til livrenter. Der er altså fortsat mulighed for at spare op til livslang pension uden begrænsning. udskudt til Fjernelse af fradrag for omkostninger til formueforvaltning og forhøjelse af PAL-skattesatsen giver ifølge regeringens beregninger det samme provenue til statskassen. Større fleksibilitet med nyt regulativ Oprindeligt var der fra regeringspartiernes side planlagt et loft på kr. over indbetalinger til livrente. Dette forslag blev taget af bordet til gengæld for et loft over indbetaling til ratepension på kr. Når alle lever længere, er det afgørende, at man sparer nok op til hele livet og ikke risikerer at løbe tør for penge undervejs i sin pension. DIP har siden starten i 1953 tilbudt livrenter, som netop giver en livslang pension. Det er fortsat DIP s opfattelse, at livrenten er det bedste pensionsprodukt, ligesom pensionskassen er af den overbevisning, at ratepension er et rigtig godt opsparingssupplement til livrenten. Udover loftet på ratepension er fradrag for sundhedsforsikringer afskaffet. Folketinget har endvidere ændret PAL-skattesatsen fra 15 % til 15,3 % fra Det var oprindeligt planen, at man ville fjerne fradrag for formueforvaltningsomkostninger, men det er Den 1. januar 2011 tog DIP Regulativ 4 i brug. Regulativet adskiller sig fra Regulativ 3 på en række væsentlige punkter, som betyder større fleksibilitet for medlemmerne. Nye medlemmer er ofte unge uden ægtefælle og børn. Hidtil har nye medlemmer som udgangspunkt fået en pensionsordning med livsvarig ægtefælle- eller samleverpension. Da flere og flere har valgt dækningen fra, har medlemmer på Regulativ 4 som udgangspunkt ikke en ægtefælle- eller samleverpension. Men den kan vælges til efter behov. Fra december 2011 er det også blevet muligt helt at fravælge gruppeforsikringen for medlemmer, der ikke er offentligt ansatte, ligesom invalidepensionen som noget nyt kan reduceres, hvis medlemmet har en god invalidedækning fra tidligere. Dette vil forhøje alderspensionen. Med en kombination af de to pensionsformer har man en højere pension de første ti år af sin pensionisttilværelse, som er det tidspunkt, hvor man er mest aktiv, hvorefter man fra fx 75 år og frem nøjes med sin livrentepension i kombination med folkepensionen. Søren Kolbye Sørensen, Direktør, DIP ing.dk, 8. feb DIP Årsberetning 2011 Side 13

14 I de fleste pensionsaftaler med kommercielle pensionsselskaber er invalidedækningen defineret som en procent af lønnen. DIP s invalidedækning har tidligere været sat til størrelsen af alderspensionen ved alder 65. Det medførte, at DIP s invalidedækning ved optagelsen godt kunne matche de kommercielle selskabers dækning for de yngre medlemmer, mens dækningen for nye, ældre medlemmer i nogle tilfælde ikke var tilstrækkelig, bl.a. når de ældre medlemmer skiftede fra offentlig til privat ansættelse. For at kunne opfylde nye medlemmers forventning om tilstrækkelig invalidedækning er DIP s Forsikringsbetingelser på Regulativ 4 rettet til, så invalidedækningen kan vælges helt op til 50 % af medlemmets løn på optagelsestidspunktet uanset alder. Det giver bedre muligheder for at opnå tilstrækkelig forsikringsdækning for medlemmer, som optages i en lidt højere alder. Endelig kan medlemmer ved etablering af rate- og kapitalpension vælge mellem tre investeringspuljer og derved få mulighed for at præge deres egne afkast. Børnepensionen har hidtil været obligatorisk. På Regulativ 4 er der ingen børnepension bortset fra pensionsordninger til offentligt ansatte medlemmer efter krav fra arbejdsgiverne. DIP tilbyder nu sundhedsforsikring Efter mange forespørgsler fra vores medlemmer valgte DIP i 2011 at tilbyde en attraktiv sundhedsforsikring. Aftalen er forhandlet i stand med Danmarks største udbyder af sundhedsforsikringer, Tryg Forsikring, som også varetager administrationen. Fordelene ved en sundhedsforsikring er mange. Ud over uafhængighed af lange ventelister og hjælp til at finde de rette kompetencer viser analyser også, at medarbejdere omfattet af en sundhedsforsikring har færre sygedage og hurtigere rehabilitering. Forsikringen er én samlet pakke, som består af grunddækning, fysiske behandlinger samt psykologhjælp. Den skal oprettes før alder 60 og dækker indtil alder 70. Depotrenter i top Langt størstedelen af DIP s nuværende medlemmer er omfattet af Regulativ 3, mens medlemmer optaget efter 1. januar 2011 omfattes af Regulativ 4. I 2011 blev depotrenten for begge grupper fastsat til 5,3 % før skat. Det svarer til 4,5 % efter skat for et medlem uden friholdte værdier. For medlemmer på Regulativ 1 og 2 blev depotrenten fastsat til 3,5 % før skat. Det svarer til 3,0 % efter skat for et medlem uden friholdte værdier. Forskellen mellem depotrenterne er begrundet i, at udviklingen de sidste år har vist en ubalance i risikoen for de to grupper af medlemmer. Det skyldes både de højere grundlagsrenter for medlemmerne på Regulativ 1 og 2, og at grundlaget for medlemmerne på disse regulativer ikke er betinget. Der var ved udgangen af 2011 en skyggekonto (skyldigt rentebeløb) på 550 mio. kr., hvoraf 518 mio. kr. vedrører medlemmerne på Regulativ 1 og 2. Konkurrencedygtige priser og lave administrationsomkostninger DIP fastholder konkurrencedygtige priser på indbetaling til pension. Priserne er enkle: 2 % ved indbetaling til livsvarig alderspension Side 14 DIP Årsberetning 2011

15 Omkostninger: Pensionsordning med løbende udbetaling Rate- og kapitalpension Månedligt administrationsgebyr 30 kr. 0 kr. Omkostningsprocent af månedlig indbetaling og indskud 2 % 1 % Årligt fradrag i depot 0 % 0 % Omkostninger ved overførsel og udtrædelse (maks. et gebyr pr. overførsel) kr kr. Investeringsomkostningerne til rate- og kapitalpension på Regulativ 4 udgør: Aktiemax 0,6 % DIP Vælger 0,5 % Obligationsmax 0,3 % og 1 % ved supplerende indbetaling til rate- eller kapitalpension. Dertil kommer et månedligt gebyr på 30 kr. Dette gør DIP s omkostninger til nogle af de laveste på pensionsmarkedet. Præmien for gruppeforsikringen er ligeledes meget konkurrencedygtig. I 2011 var præmien uændret på kr. Præmie og dækningsomfang for 2012 er tilsvarende uændret. I 2011 udgjorde de samlede omkostninger til pensionsadministration 992 kr. pr. medlem i forhold til 941 kr. pr. medlem i Omkostningsprocenten, hvor administrationsomkostningerne måles i forhold til indbetalingerne, ligger på 2,9 %, hvilket skal ses i forhold til 2,8 % i Omkostningerne til investeringsadministration er fratrukket i det offentliggjorte afkast. DIP har en aktiv investeringsstrategi og har outsourcet en stor del af investeringsforvaltningen. De samlede direkte og indirekte omkostninger ved investeringsadministration udgør knap 0,5 %-point af investeringsafkastet. Betinget grundlag DIP s medlemmer lever længere end oprindeligt forudsat i pensionsberegningerne. Det er positivt for det enkelte medlem, men dyrt for DIP. Derfor ændrede DIP den 1. november 2011 forudsætningerne for beregning af grundlagspensionen for alle medlemmer på Regulativ 3. DIP Årsberetning 2011 Side 15

16 Det betyder, at DIP fremover med kort varsel kan ændre på en større andel af pensionen, hvis der sker ændringer i levetiderne eller afkastet. Ændringen får ingen umiddelbare konsekvenser for størrelsen af medlemmernes pensionsprognose, samlede pension eller depot. Pensionstillæg Pensionstillægget blev i sin tid indført for at fordele reserver, som pensionskassens medlemmer har været med til at opbygge. I 2011 udbetalte DIP pensionstillæg på 1,75 % som tillæg til den pension, der blev udbetalt i 1. halvår af I kraft af aktiefald, lave renter og længere levetid er værdien af den beregnede fremtidige pension markant højere end værdien af aktiverne. På den baggrund har DIP indtil videre besluttet at sætte pensionstillægget til nul. Vækst i både bidrag og pensionsudbetalinger Den pæne vækst blandt betalende medlemmer det forløbne år har en direkte effekt på de samlede bidrag til livrenter, som aldrig har været højere. Bidragene steg fra 728 mio. kr. i 2010 til 755 mio. kr. i Det er en stigning på 3,7 %. Derudover er der blevet indbetalt hele 131 mio. kr. til ratepensioner mod 74 mio. kr. sidste år, så de samlede indbetalinger inkl. unit-link og AMB blev på 886 mio. kr. set i forhold til 802 mio. kr. i Pensionsudbetalingerne var i 2011 på mio. kr. i forhold til mio. kr. i Intet kursværn i DIP Mange pensionsselskaber har indført kursværn for pensioner med gennemsnitsrente, fordi deres økonomiske situation kræver, at der skal betales en afgift (kursværn), når man ønsker at flytte sin pension fra selskabet. Indførelse af kursværn sker, fordi selskaberne har tabt så meget under krisen, at de midlertidigt har måttet låne af kundernes depoter. Et kursværn på 10 % betyder derfor, at man mister 10 % af opsparingen, hvis man flytter fra pensionsselskabet. Det kan betyde, at man undlader at samle sine pensionsordninger i forbindelse med jobskifte, og for mange opleves dette som stavnsbinding. DIP har ikke indført kursværn. Pensionskassen er påvirket af den økonomiske situation men er så velkonsolideret, at der ikke til dato har været behov for at indføre et kursværn. Pensioner (mio. kr.) Medlemsbidrag inkl. unit-link og AMB Pensionsydelser Medlemstal Medlemmer i alt Ikke-pensionerede medlemmer Alderspensionister Invalidepensionister Side 16 DIP Årsberetning 2011

17 6 RISIKOSTYRING DIP s risikostyring skal sikre, at DIP fortsat kan leve op til sine pensionsforpligtigelser og ikke rammes af teknisk insolvens. Bestyrelsen fastlægger rammer for DIP s risikostyring, mens den daglige ledelse overvåger risici og sikrer, at rammerne overholdes. Markedsværdien af pensionsforpligtelserne og aktiverne beregnes løbende. Samtidig laves der en risikoberegning ud fra Finanstilsynets stressscenarier og en opgørelse af det individuelle solvensbehov (ISB). Det individuelle solvensbehov er i korte træk DIP s egen opgørelse over hvor meget kapital, der skal være til rådighed i forhold til de risici, pensionskassen har påtaget sig. Derudover suppleres med egne stress testberegninger af, hvorledes DIP påvirkes af endnu voldsommere markedsudsving. I risikostyringen tages der højde for risici både på kort og langt sigt. DIP s samlede individuelle solvensbehov er ultimo 2011 på 645 mio. kr. og kapitalkravet på 722 mio. kr. Til sammenligning var det individuelle solvensbehov ultimo 2010 på 458 mio. kr., mens kapitalkravet var på 728 mio. kr. Ved beregningen af det individuelle solvensbehov sammenlægges de beregnede risikotal for hver af de individuelle risici. Listen af individuelle risici består hovedsagelig af de risici, som er nævnt i afsnittet om risikostyring. For markedsrisici, som udgør de største risikobidrag, er det Finanstilsynets røde trafiklysscenarie, der ligger til grund for beregningen. Det individuelle solvensbehov ultimo 2011 er beregnet ved hjælp af individuelle beregninger på DIP s fire kontributionsgrupper. Hvis det sker, at det kollektive bonuspotentiale og bonus på fripoliceydelser i en kontributionsgruppe ikke har været tilstrækkelig til at dække risiciene i en kontributionsgruppe, er den overskydende risiko overført til egenkapitalen. I de kommende år forbereder DIP indførelse af Solvens II, der træder i kraft ved udgangen af DIP er allerede i gang med implementeringsprojektet og fortsætter arbejdet med at integrere data, data-flow og systemer, således at de meget omfangsrige beregninger i Solvens II kan udføres med høj frekvens, når Solvens II træder i kraft. Der samarbejdes for så vidt muligt med Juristernes og Økonomernes Pensionskasse og Lægernes Pensionskasse om implementeringen af Solvens II. De endelige krav i Solvens II foreligger endnu ikke, og der kan stadig komme ændringer fra politisk side. DIP er påvirket af en række forskellige risici. Størrelsen af hver af disse risici påvirker det individuelle solvensbehov. I forbindelse med opgørelsen af det individuelle solvensbehov har bestyrelsen gennemgået de forskellige risici og deres mulige påvirkning af DIP s soliditet. FORRETNINGS- MÆSSIGE RISICI OPERATIONELLE RISICI Markedsrisici INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV FORSIKRINGS- MÆSSIGE RISICI MARKEDS- RISICI MODPARTS- RISICI Markedsrisici består af aktierisiko, renterisiko, kredittillægsrisiko, ejendomsrisiko, valutarisiko og koncentrationsrisiko. Aktierisikoen er risikoen for at tabe penge, hvis DIP s aktier falder. Dette er DIP s største risiko i den forstand, at det er aktier, der er de mest risikofyldte aktiver. DIP s samlede aktieportefølje er veldiversificeret, men hvis aktiemarkedet falder generelt, kan det ikke forhindres, at pensionskassen taber penge. Renterisikoen er risikoen for at tabe penge ved ændringer i rentekurven. DIP s sikre obligationer på aktivsiden falder normalt i værdi, når renterne stiger, og omvendt stiger de i værdi, når renterne falder. DIP s hensættelser til pensioner stiger også i værdi, når renten falder, og omvendt falder de, når renten stiger, men fordi de skyldes væk, udgør de en modsatrettet effekt på renterisikoen fra aktivsiden. Efter omvalget i 2006, hvor størstedelen af DIP s medlemmer valgte en ordning med en lavere grundlagsrente, er rentefølsomheden af hensættelserne til dækning af medlemmernes pensioner aftaget betydeligt. Derfor er rentefølsomheden på hensættelserne ikke så store, at det er nødvendigt at forsikre sig mod rentefald på samme måde, som andre pensionsselskaber har gjort. I løbet af kalenderåret 2011 har der været udført et større arbejde med at implementere Finanstilsynets nye krav til ledelse af pensionskasser (FIL 71 bekendtgørelsen), hvor kravene er tiltænkt at øge fokus på bestyrelsens rolle ved fastlæggelse af risikoappetit og individuelt solvensbehov. DIP stræber efter at skabe høje afkast på langt sigt, og pensionskassen har derfor valgt en investeringsstrategi med en relativt høj aktieandel. DIP søger at mindske den samlede investeringsrisiko ved at sprede investeringerne på flere aktivgrupper i både ind- og udland og ved at sprede investeringerne i de enkelte delporteføljer. Kredittillægsrisiko eller kreditrisiko er risikoen for at tabe penge, hvis markedet er usikkert på, om udsteder kan betale tilbage og derfor kræver højere risikopræmie. Tidligere var denne risiko begrænset til at eksistere på emerging markets-obligationer og high yield-virksomhedsobligationer, men inden for de seneste par år er også en række vestlige landes statsobligationer blevet omfattet. Ejendomsrisiko er risikoen for at tabe penge på DIP s ejendomsinvesteringer. DIP har en ejendomsportefølje, der indeholder en vis koncentration i Danmark. DIP Årsberetning 2011 Side 17

18 Valutarisiko er risikoen for at tabe penge, når valutakurserne svinger. DIP benytter valutaterminskontrakter på de største valutaer til at nedbringe pensionskassens valutaeksponeringer. Dette udføres blandt andet for at kunne efterleve Lov om Finansiel Virksomhed, der sætter grænser for, hvor store valutaeksponeringer DIP kan have. Dermed er DIP s valutarisiko begrænset. Forsikringsmæssige risici De forsikringsmæssige risici vedrører udviklingen i dødelighed, invaliditet mv. En forlængelse af levetiden medfører en forøgelse af varigheden på udbetalingerne af pensioner og er den væsentligste forsikringsmæssige risiko. Koncentrationsrisiko opstår, hvis man har placeret for stor en del af sine samlede aktiver hos en enkelt udsteder eller et selskab. Såfremt årets investeringsafkast ikke er tilstrækkeligt til at dække medlemmernes forrentning og nødvendige styrkelser af hensættelser til pensionerne, dækkes underskuddet først af kollektivt bonuspotentiale og derefter delvist af bonuspotentiale på fripoliceydelser. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler her, anvendes egenkapitalen til dækning. DIP har ikke indført kursværn, og der har ikke i 2011 været indført en ekstra forrentning af egenkapitalen et såkaldt driftsherretillæg. Modpartsrisici Modpartsrisikoen er risikoen for tab, hvis en af DIP s modparter går konkurs. Herunder hører ikkerealiserede gevinster på fx valutaterminskontrakter og indestående på bankkonti. Til sikring af ikkerealiserede gevinster på derivater kræver DIP sikkerhedsstillelse fra sine modparter, og der flyttes værdipapirer til sikkerhedsstillelse frem og tilbage på daglig basis. Det betyder, at det potentielle tab fra en modpartskonkurs i forhold til derivater er yderst begrænset. DIP er nødsaget til at have en vis likviditetsreserve stående, og dermed er kontantkonti i DIP s hovedbankforbindelse den største modpartsrisiko i DIP. Fordi risikoen, for at medlemmerne lever længere end hidtil forudsat, efterhånden har manifesteret sig, blev det i 2011 nødvendigt at omregne grundlagspensionen, som er den betinget garanterede del af pensionen. Da DIP fortsat er regnskabsmæssigt meget solvent, kan der dog foreløbigt kompenseres ved at forhøje tillægspensionen, som er den ugaranterede del af pensionen. DIP er regnskabsmæssigt meget solvent med store reserver, fordi værdien af de fremtidige pensioner beregnes ud fra tegningsgrundlagets rente på 1,5 % for langt størstedelen af medlemmerne. Omvendt har pensionskassen til hensigt at give medlemmerne pensioner beregnet på 4,5 %, og dette er indregnet med en etårig beregningsrente i de udmeldte pensioner for medlemmerne på Regulativ 3 og 4. Operationelle risici De operationelle risici vedrører tab som følge af fx fejl i IT systemer, fejl i procedurer og bedrageri. DIP begrænser de operationelle risici med en klar funktionsadskillelse og med interne kontroller, som løbende opdateres. Samarbejde med eksterne forvaltere og administratorer begrænser tilsvarende de operationelle risici. Forretningsmæssige risici De forretningsmæssige risici er strategiske risici, risici for pensionskassens omdømme og andre eksterne faktorer. DIP følger nøje såvel udviklingen på markedet som ændringer i lovgivningen. Risikoen vurderes her som lav. DIP anvender ikke variable lønandele for risikotagere i pensionskassen. Lønpolitikken kan findes på Side 18 DIP Årsberetning 2011

19 7 Udsigter for 2012 Det er DIP's forventning, at udviklingen i Europa fortsat kommer til at spille en stor rolle for stemningen på de finansielle markeder i Gældskrisen skal under kontrol, før troen på et fortsat eurosamarbejde for alvor kan slå igennem, og derfor må der forventes stort fokus på dette - især frem mod eurotopmødet i marts. Fortsat stigning i medlemstal På medlemssiden forventer DIP i 2012 fortsat vækst i både medlemstal og indbetalte bidrag. Det er stadig DIP s helt klare mål at skabe endnu større medlemstilfredshed samt øge kendskabet til DIP som det logiske valg for ingeniører. Udsigterne for 2012 er præget af høj usikkerhed om udviklingen på både obligations- og aktiemarkederne. Renterne er historisk lave, og dermed er obligationerne behæftet med stort tabspotentiale ved rentestigninger. Samtidig forventer DIP store svingninger på aktiemarkederne i 1. halvår af 2012 men vurderer, at aktierne nu er lavt værdisat i forhold til den forventede fremtidige indtjening, og at de begynder at være prissat efter et negativt vækstbillede. Der skal derfor ikke mange positive overraskelser til, før aktierne igen kan begynde at stige. DIP's aktieandel har givet 7,5 % i de første to måneder af indeværende år. Afkastforventningerne er et positivt resultat, men på grund af den uafklarede situation i Europa er de behæftet med stor usikkerhed. DIP s depotrenter i 2012 DIP har fastsat depotrenterne foreløbigt for 2012, og de er ligesom i 2011 differentierede. For medlemmerne på Regulativ 3 og 4 er depotrenten fastsat til 5,3 % før skat, mens den for medlemmerne på Regulativ 1 og 2 er fastsat til 3,5 % før skat. DIP flytter DIP, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) og Lægernes Pensionskasse (LPK) flytter i juli 2012 sammen i et nybygget domicil på Flintholm. Dette sker med henblik på at øge det allerede eksisterende samarbejde. Der er ikke indtruffet begivenheder efter udgangen af 2011, som har påvirket årets resultat. DIP Årsberetning 2011 Side 19

20 8 Bestyrelse og direktion (bestyrelsens valgperiode er angivet i parentes) Jens Hald Mortensen, 66 år ( ) Civilingeniør, lic.tech. Medlem af DIP siden 1970 og medlem af bestyrelsen i DIP og DIP A/S siden Pensioneret medlem. Medlem af bestyrelsen i Berlin IV A/S og grundejerforeningen A.P. Møllers Allé. Medejer af og direktør i Jomsborgvej I/S. Torben Arnbjerg-Nielsen, 48 år ( ) Civilingeniør, Ph.D. Afdelingsleder i Rambøll. Medlem af DIP siden 1987 og medlem af bestyrelsen i DIP og DIP A/S siden Betalende medlem. Peter Falkenham, 54 år ( ) Civilingeniør, M.Sc. Medlem af DIP siden 2011 og medlem af bestyrelsen i DIP og DIP A/S siden Betalende medlem. Næstformand for bestyrelsen i Solar A/S. Sara Grex, 37 år Udpeget af IDA Civilingeniør, Ph.D. Medlem af DIP siden 2003 og medlem af bestyrelsen i DIP og DIP A/S siden Betalende medlem. Medlem af bestyrelsen i Ingeniørhuset Holding A/S, Ingeniørforeningens Mødecenter A/S og Fonden Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Jens Otto Veile, 61 år ( ) Bankdirektør, cand.oecon. Medlem af bestyrelsen i DIP og DIP A/S siden Ikke medlem af DIP. Bankdirektør senest i Danske Bank, kvæstor ved Carlsberg fondet, og bestyrelsesformand for Bascon A/S, Bascon Holding A/S, Kaj Andersen og Sønner Holding A/S, Investeringsselskabet af 1. november 2011 A/S, Andersen Motors Ejendomme A/S, Andersen Motors A/S, Suzuki Bilimport Danmark A/S, E-Parts A/S samt medlem af bestyrelsen i Scandinavian Highlands Holdings A/S, Scandinavian Highlands Holding ApS, Energi Danmark A/S og Karen Krieger-Fonden. Søren Kolbye Sørensen, 54 år Direktør i DIP, cand.polit. Medlem af bestyrelsen i BEC Pension, Ejendomsselskabet Norden I K/S og de interne selskaber PPE Aps. PPE I og PPE II. Direktør i DIP A/S. På den ordinære generalforsamling den 21. april 2011 blev Jens Hald Mortensen genvalgt og Peter Falkenham valgt for en periode på tre år. Bestyrelsen konstituerede sig med Jens Hald Mortensen som formand og Torben Arnbjerg-Nielsen som næstformand. Desuden blev Jens Otto Veile valgt som formand for revisionsudvalget ud fra hans kvalifikationer inden for risiko og regnskab primært inden for den finansielle sektor. Bestyrelsen har afholdt seks møder i Revisionsudvalget Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg bestående af alle bestyrelsens medlemmer. Revisionsudvalget skal overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse, interne kontroller og risikosystemer, den lovpligtige revision af årsregnskabet samt revisors uafhængighed. Jens Otto Veile er uafhængigt bestyrelsesmedlem og opfylder lovens krav om særlige kompetencer vedrørende regnskabsforhold i kraft af sin erfaring som bankdirektør i Danske Bank, kvæstor ved Carlsbergfondet samt bestyrelsesformand i danske aktieselskaber. Side 20 DIP Årsberetning 2011

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 6 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 7 Vision...

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Årsrapport 2011 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning Overblik 2014 3 Forord 4 Ledelsesberetning 5 Investeringer 12 Forventninger til 2015 16 Honorar og aflønning

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal...17 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

ÅRS RAPPORT 2011. MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816

ÅRS RAPPORT 2011. MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816 ÅRS RAPPORT 2011 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816 Indholdsfortegnelse Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 3 Ledelsens beretning Side 4 Unipension version 2.0

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår

Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal.....16 Ledelsespåtegning... 17 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Alice Lykke Doris Nielsen Markussen Anders Kvist

Læs mere

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64.

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64. Kort og godt om Pensionspakken 2013 Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Antal medlemmer på markedsrente - totalt: 89.850 Betalende medlemmer (inkl.

Læs mere

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer CVR-nr: 2076 6816 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,3 pct. i 2013

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse CVR-nr.: 17 34 04 84 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 2014 et godt år i PBU 1 Medlemmerne har fået mere end 3,2 mia. kr. i 2014 1 Enklere og billigere

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere