ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014"

Transkript

1 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN, STUD.POLIT, ASBJØRN HENNEBERG SØ- RENSEN, STUD. POLIT. Resumé: Godt i gang med 2014 er dansk økonomi fortsat præget af lav vækst, men i servicesektoren er der en rimelig optimisme at spore. De 5 år, der er gået siden finanskrisens start har været noget af en ørkenvandring for dansk økonomi. Den kvartalsvise vækst i det danske bruttonationalprodukt (BNP) har sejlet ind og ud af små recessioner uden rigtig at finde en fast retning. Afslutningen på 2013 med en negativ vækst i 4. kvartal på en halv procent stadfæstede, at 2013 blev endnu et lavvækst-år med en realvækst på kun 0,4 pct. i forhold til året før. På den måde blev 2013 ikke året, hvor dansk økonomi vågnede op til dåd. Dansk Erhvervs forventninger til de kommende år er noget højere, omend en behersket vækst på 1,3 pct. i 2014 og 1,6 pct. i 2015 ikke er imponerende, men dog kan være de første skridt på vej ind i den konjunkturgenopretning, som har været så længe undervejs. En vækst på 0,4 pct. i 2013 veksles til en noget højere om end stadig behersket vækst i 2014 og 2015 Det er glædeligt, at Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder opretholder den generelt positive stemning, som vi har set gennem de seneste medlemsundersøgelser. Et stort flertal af virksomhederne forventer øget omsætning, og blandt de eksporterende virksomheder er der en solid tro på fremgang i de næste tolv måneder sammenlignet med niveauet i de foregående tolv måneder. Ligeledes forventer et lille flertal af virksomhederne at skrue op for både beskæftigelse og investeringer. Dette billede stemmer rimeligt godt overens med de mere positive nøgletal, der har vist sig fra andre dele af økonomien igennem efteråret. Imidlertid er det stadig en mere tydelig positiv reaktion fra forbrugerne, der mangler for, at man kan konsolidere de optimistiske toner. Tabel 1 Forsyningsbalancen Mia. kr. Real vækst Privat forbrug 904,9 0,0 0,9 1,5 Offentligt forbrug 524,2 0,9 1,0 0,6 Faste bruttoinvesteringer 322,1 0,8 2,2 2,6 Lagerforøgelser 1) 1,7 0,2 0,0 0,0 Eksport af varer og tjenester 1017,9 1,0 2,6 3,6 Import af varer og tjenester 914,7 1,5 2,4 3,4 BNP 1858,8 0,4 1,3 1,6 Den økonomiske vækst forventes i 2014 og 2015 at blive mere solid, omend behersket. Fortsat lav inflation i udsigt Bruttoledighed (1.000 personer) Inflation (pct.) 0,8 1,1 1,5 Kilde: Danmarks Statistik (2013) og Dansk Erhvervs egne skøn ( ). 1) Bidrag til realvækst i BNP. DANSK ERHVERV 1

2 Status og prognose for dansk økonomi Den lave økonomiske vækst i 2013 skyldes primært, at den indenlandske private efterspørgsel i form af det private forbrug og investeringerne lå underdrejet, mens eksporten og det offentlig forbrug holdt dansk økonomi oven vande. Forventningen er, at vi i de kommende par år vil se en mere solid vækst i den indenlandske efterspørgsel, der kan give den nødvendige støtte til genopretningen af dansk økonomi. Det private forbrug, der kun er vokset i et enkelt år siden finanskrisens start, må forventes at skulle give et væsentligt bidrag til væksten i de kommende år. Ligeledes ventes de faste bruttoinvesteringer at lægge betydeligt oveni de sidste par års spæde vækst til gavn for dansk økonomi. Betydningen af en solid vækst i den indenlandske private efterspørgsel ser man tydeligt ved at sammenligne Danmark med vores nærmeste nabolande Sverige og Tyskland, der er sluppet betydeligt mere heldigt gennem krisen blandt andet som følge af en mere solid udvikling i den indenlandske efterspørgsel. Øget indenlandsk privat efterspørgsel er nøglen til vækst fremadrettet Figur 1 Kvartalvis BNP , sæsonkorrigeret (mia. kr.) ,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% Meget svagt økonomisk vækstbillede giver Danmark et BNP-efterslæb K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 Realvækst i forhold til kvartalet før, h. akse BNP (2013-priser) 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4-2,0% -2,5% -3,0% Kilde: Danmarks Statistik. Dansk økonomi har siden 2008 haft en utrolig skuffende BNP-udvikling og 2013 blev ikke undtagelsen fra dette billede, idet der var en meget beskeden vækst på blot 0,4 pct. i forhold til 2012, der med negativ vækst bestemt ikke var et imponerende udgangspunkt. Med den negative vækst i 4. kvartal 2013 har den kvartalsvise vækst været negativ i præcis halvdelen af de 22 kvartaler siden finanskrisens start i 3. kvartal 2008, mens der kun har været positiv vækst i 9 af kvartalerne, jf. figur 1. Hertil bør så lægges, at i de kvartaler, hvor væksten har været positiv, har den været meget beskeden og kun 3 gange været over en halv procent. Det har betydet, at det danske BNP-niveau (den blå kurve i figur 1) ved udgangen af 2013 stadig ligger væsentligt under niveauet fra Beregninger viser, at dansk økonomi har et BNP-efterslæb på godt 4,2 pct. svarende til godt 78 mia.kr. ved udgangen af Dansk økonomi ventes med en BNP-vækst på 1,3 procent i 2014 og 1,6 pct. i 2015 at komme betydeligt mere op i fart end det, som vi har oplevet de senere år i. Dette er faktisk en rigtig pæn økonomisk vækst for Danmark, når man sammenligner med de fore- DANSK ERHVERV 2

3 gående 6 år. Sammenligner man over en længere periode er det dog stadig ikke en prangende vækstrate, men det er i de senere år også blevet mere og mere tydeligt, at den nuværende økonomiske krise ikke er en, som man nemt slipper ud af. De forventede vækstrater er et resultat af de bedre vækstudsigter for vores store nærmarkeder, men også den hjemlige efterspørgsel vil bidrage gennem stigende niveau for privatforbrug og investeringer. På trods af dette vækstbillede for de kommende år, så vil dansk økonomi stadig ved udgangen af 2015 halte bagefter niveauet fra 2007, men efterslæbet vil trods alt være indsnævret til omkring 1,7 pct., svarende til godt 30 mia.kr., jf. figur 2. Figur 2 BNP-udvikling, (mia. kr.) BNP-efterslæb på 1,7 pct., i 2015 svarende til godt 30 mia. kr. BNP-efterslæb i 2015 på godt 30 mia.kr. i forhold til BNP 2013-priser BNP 2007 (2013-priser) Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhvervs egne beregninger. Selvom det overordnede vækstskøn for 2014 stort set er opretholdt i forhold til Dansk Erhvervs december-prognose, så har der været behov for at tilpasse forventningerne til væksttempoet i de forskellige efterspørgselskomponenter i forhold til det billede, der nu tegner sig af den økonomiske udvikling. Især den fortsatte langsomme udvikling i privatforbruget indikerer, at væksttallene for det private forbrug vil ligge lavere i forhold til vores december-skøn. Til gengæld forventer vi en mere ekspansiv effekt fra det offentlige forbrug i 2014 baseret på de indgåede aftaler og den tekniske nedjustering af de nominelle forbrugsudgifter i 2013 og Det rekordstore og stigende overskud på handelsbalancen har til og med 2011 fungeret, som en god hjælpemotor for dansk økonomi, men svagere efterspørgsel i eurozonen har sat sit præg på dansk eksport, og væksten i eksporten har været noget lavere i de seneste par år. I 2014 forventer vi, at der kommer noget mere gang i eksporten, om end der stadig vil være et stykke vej op til fordums styrke. Til gengæld vil den svage indenlandske efterspørgsel fastholde importen på relativt lave vækstrater, hvorved handelsoverskuddet stadig forventes at blive en faktor i dansk økonomi. Ledigheden i 2014 forventes at slutte i et årsgennemsnit på omkring personer, hvilket er godt personer lavere end det forventede endelige niveau i Denne udvikling sker i høj grad i kraft af dagpengereformen, idet flere personer får et incitament til at komme i arbejde, men desværre også fordi flere fortsat vil trække sig ud af arbejdsmarkedet og dermed ikke vil blive registreret som ledige. I 2015 forventes den DANSK ERHVERV 3

4 økonomiske vækst at bidrage så meget, at der kommer et yderligere fald i ledigheden på personer, således at den ender på omkring personer. Det store lyspunkt i 2013 var inflationen, der da også endte på et historisk lavt niveau med et årsgennemsnit på 0,8 pct. Fremadrettet forventer vi et lidt højere inflationsniveau i 2014 på 1,1 pct. stigende til 1,5 pct. i 2015, hvorfor dansk økonomi også i de kommende år forventes at kunne høste fordelene af, at forbrugerne får en forøget købekraft af deres disponible indkomster. Det er dog værd at bemærke sig, at den lave inflation også har en negativ side, idet personer med gæld ikke i samme omfang får den hjælpende hånd, som de ellers får, når det beløb, som de skylder væk, bliver udhulet af en højere inflation. En længere periode med meget lav inflation er altså ikke nødvendigvis gavnlig, men indtil videre er det til fordel for forbrugerne, der oplever, at deres købekraft øges gennem reallønsstigninger. Beskæftigelse og ledighed Det samlede antal fuldtidsbeskæftigede steg i løbet af 2013 med næsten personer, så beskæftigelsen i 4. kvartal 2013 var på personer. De seneste kvartaler viser, at beskæftigelsen i den private sektor er begyndt at stige lidt, efter at have ligget underdrejet i en lang periode siden starten af 2010, jf. figur 3. En større stigning lader dog vente på sig, og det skyldes fortsat en haltende efterspørgsel på det danske arbejdsmarked. Danmark skal en del længere i den lange proces med genopretning til normale økonomiske vækstforhold, før vi vil se en mere signifikant beskæftigelsesfremgang. Fortsat lav inflation gavner forbrugernes købekraft Den private beskæftigelse i lille bedring, men har tabt siden krisens start Figur 3 Beskæftigelsesudvikling , sæsonkorrigeret (antal personer) Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse (h.akse) 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K Kilde: Danmarks Statistik. Siden oktober 2012 har der været et fald i den sæsonkorrigerede bruttoledighed på næsten personer. Fra december 2013 til januar 2014 faldt bruttoledigheden hele personer. Før man lader champagnepropperne springe for arbejdsmarkedet skal man dog holde sig for øje, at denne udvikling i høj grad er et resultat af institutionelle Reformer har den ønskede effekt, men giver også nogle statistiske skævheder DANSK ERHVERV 4

5 ændringer. Den kontanthjælpsreform, der delvist trådte i kraft ved årsskiftet, har en markant indflydelse på det store fald fra december til januar. Det sker, fordi flere overgår til nye ydelser eller helt mister retten til ydelserne, og derfor også falder ud af registreringssystemet. Det er samme mønster, der tegnede sig sidste år, da dagpengereformen trådte i kraft ved indgangen til det nye år, og påvirkede udviklingen i hele første halvår. At der i højere grad er tale om institutionelle effekter end faktiske ændringer på arbejdsmarkedet underbygges også af, at AKU-ledigheden siden sommeren 2013 har ligget stort set uændret. Figur 4 Udviklingen i bruttoledigheden (antal personer) Sæsonkorrigeret bruttoledighed Faktisk bruttoledighed M M M M M M M M M M M M10 Kilde: Danmarks Statistik. Anm.: Bruttoledighed er summen af nettoledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt aktiverede. 2010M M04 Investeringer De faste bruttoinvesteringer var ude for et brat fald i starten af den økonomiske krise. Efter en lille genopretning frem mod 2. kvartal 2010 har investeringsniveauet ligget ret stabilt mellem 80 mia. kr. og 84 mia. kr., jf. figur 5. ii Denne udvikling ligner i høj grad den udvikling, som man havde i årene 2000 til 2005, hvor investeringsniveauet også lå og svingede omkring de 80 mia. kr. I det seneste kvartal så man et fald, som i høj grad var en korrektion tilbage til det jævne niveau efter, at kvartalet før var præget af en stor engangsinvestering. 2010M M M M M M M M M M M M M M M01 De faste bruttoinvesteringer forventes fremover at stige afdæmpet med 2,2 pct. i Den lave stigningstakt skyldes den lave økonomiske aktivitet. Man vil stadig se lidt efterdønninger af de to store efterårsstorme og den dertilhørende stormflod fra 2013, hvilket især slår igennem på boliginvesteringerne. I 1999 så man en positiv effekt på investeringsniveauet som følge af december-orkanen, der havde virkning både i 1999 og Lille stigning i de faste bruttoinvesteringer I 2015 forventes en lidt større stigning i investeringsaktiviteten på 2,6 pct. Det sker som DANSK ERHVERV 5

6 en del af den forventede økonomiske genopretning. De fleste større virksomheder sidder efterhånden på en pæn egenkapital, men på grund af efterspørgselskrisen både i Danmark og på flere af vores vigtige eksportmarkeder, har virksomhederne ikke hidtil haft behov for at udvide deres produktion for at kunne følge med efterspørgslen. Den gryende genopretning i Danmark og specielt i udlandet vil forhåbentlig løsne op for denne knude, og derfor forventes en større stigning i investeringsniveauet i 2015 Figur 5 Faste bruttoinvesteringer , sæsonkorrigeret (mia. kr.) Vækst i forhold til samme kvartal året før, højre akse Faste bruttoinvesteringer mv., mia. kr. (2013-priser) 15% 10% % 0% -5% -10% -15% 80-20% K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4-25% Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv. For de små og mellemstore virksomheder er problemet det modsatte. På grund af kreditopstramning hos pengeinstitutterne er det svært for de små virksomheder, der ikke har den nødvendige egenkapital, at lånefinansiere investeringer. Der er fortsat brug for, men stadig mangel på, risikovillig kapital til denne type investeringer. Der er dog tendens til, at finansiering til små og mellemstore virksomheder udenom bankerne vinder indpas, eksempelvis via crowdfunding og andre innovative finansieringsinstrumenter. Disse er dog stadig på et meget nyt stadie. Alternative investeringskilder kan være en vej frem Det private forbrug Privatforbruget forventes at stige med beskedne 0,9 pct. i 2014 og med 1,5 pct. i Disse forventninger skyldes meget blandede signaler i de indikatorer, der ligger tæt på privatforbruget. Forbrugertilliden sprang i juni op i positivt territorium, men efter stigningen kunne den ikke rigtigt fortsætte de fine takter, og selvom den stadig er i positivt område, er det ikke blevet til den ekstra stigning, der tilsyneladende skal til. De underliggende parametre viser også, at det i højere grad er andres økonomi folk er optimistiske omkring, og ikke i så høj grad deres egen. Før folk tør stole på deres egen økonomi er det svært at se, hvordan det private forbrug skal stige nævneværdigt. Dette under- Positive nøgletal mangler at smitte af på forbrugernes adfærd DANSK ERHVERV 6

7 streges også ved, at eksempelvis detailhandlens omsætning fortsat er på en nedadgående kurs. Den faldende tendens er dog aftaget i løbet af 2013, uden dog at være vendt til vækst. Selvom flere vigtige parametre peger i den rigtige retning, så tyder alt på, at danskerne stadig har finanskrisen klart i erindring, samt at man ikke skal være blind for, at 5 år med økonomisk krise sætter sine spor. Derfor forventer Dansk Erhverv også, at det endnu vil tage noget tid at vende stemningen, og væksten i privatforbruget vil derfor først komme over 1 procent i løbet af så det kan tage lang tid før efterspørgselskrisen bliver løsnet op I 4. kvartal 2013 tog det private forbrug et gevaldigt dyk. Det skete som følge af de to storme, der udløste store forsikringsudbetalinger til husholdningerne. Dette tæller i statistiske opgørelser som negativt privatforbrug. Korrigeres der for dette forhold var der i 4. kvartal 2013 en lille stigning på 0,2 procent i det private forbrug. Figur 6 Privatforbrug , sæsonkorrigeret (mia. kr.) K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 Kvartalsvis vækst, højre akse Privatforbrug, mia. kr. (2013-priser) 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -3,0% -3,5% -4,0% Kilde: Danmarks Statistik. Der er også nogle faremomenter, der kan få de private forbrugere til at beholde pungen i lommen i endnu længere tid. Heriblandt kan nævnes en stigende rente. Lige nu betaler de danske boligejere en historisk lav rente på deres lån, og udgifterne til at eje et hus er således meget små. Det er til gavn for det private forbrug lige nu, fordi penge, der ikke går til at betale renter, kan gå til andet forbrug. Men på sigt vil de stigende renter, som typisk følger med en konjunkturgenopretning, tage noget af rådighedsbeløbet fra forbruget, hvilket vil lægge låg på et opsving i økonomien. Dette scenarie ligger dog noget ude i fremtiden og afventer stadig den første rigtig store forbedring i økonomien. Det offentlige forbrug De seneste tal for Nationalregnskabet viste en overraskende høj vækst i det offentlige forbrug på 0,9 pct. i fjerde kvartal. Dermed kunne man få mistanke om, at mønsteret fra 2013 vil gentage sig, således at vi i 1. kvartal vil se en lav vækst, eller måske ligefrem DANSK ERHVERV 7

8 et fald i det offentlige forbrug, som så efterfølgende vil stige hen igennem året, jf. figur 7. Denne udviklingen skyldes nok i høj grad den nye budgetlov, der har indført et kraftigt incitament for kommunerne til at overholde deres årsbudgetter. Indtil kommunerne i højere grad har lært at sprede deres udgifter henover året, vil man nok se lignende pludselige udsving fra kvartal til kvartal, især med et lavt forbrug i starten af året stigende til et højere forbrug sidst på året. iii Indførelsen af de nye udgiftslofter må forventes at give en bedre styring af udgifterne på alle niveauer, og regeringens ønske om at holde sig inden for de udstukne rammer for underskuddet på de offentlige finanser sætter sine grænser for den ekspansive effekt af de offentlige udgifter. Når det er sagt, så giver den moderat lempelige finanslov et positivt bidrag til den økonomiske vækst. Forventningen er, at det offentlige forbrug i 2014 vokser med 1,0 pct., hvorefter vi forventer, at det offentlige forbrug falder tilbage til den politisk udstukne kurs med en vækst på 0,6 procent i Hvordan det offentlige forbrug præcist vil udvikle sig afhænger dog meget af den vækstpakke regeringen har bebudet i løbet af foråret. De første antydninger siger, at pakken bliver pengeløs, og at det derfor ikke kommer til at påvirke det offentlige forbrug så meget. Figur 7 Offentligt forbrug , sæsonkorrigeret (mia. kr.) ,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% 122 Kvartalvis vækst, h. akse Offentlig forbrugsudgift, mia. kr. (2013-priser) -2,0% -2,5% 120-3,0% 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 Kilde: Danmarks Statistik. Udenrigshandel og betalingsbalance Den økonomiske vækst var i 2013 gået lidt ned i kadence hos vores to største samhandelspartnere i Sverige og Tyskland. På den baggrund har eksportvæksten de seneste år været betydeligt mere afdæmpet, jf. figur 8. Fra andet kvartal 2009 til 2. kvartal 2011 steg eksporten med 10 pct., mens den fra andet kvartal 2011 og frem til 3. kvartal 2013 blot steg med 2,5 pct. Importen er i de samme perioder steget med henholdsvis 10,6 pct. og 2,1 pct. Seneste kvartal var dog præget af, at stormene i 2013 krævede forsikringstjenester i udlandet, der regnskabsteknisk sænker importen. Mange år med massive danske overskud i samhandlen med udlandet DANSK ERHVERV 8

9 Figur 8 Udenrigshandel: Varer & tjenester , sæsonkorrigeret (mia. kr.) K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 Eksport af varer og tjenester, mia. kr priser Import af varer og tjenester,mia. kr., priser 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 Kilde: Danmarks Statistik. Den danske eksport nyder dog stadig godt af en produktsammensætning, som ikke er særlig konjunkturfølsom. Nødvendighedsvarer som medicin og andre farmaceutiske produkter, samt fødevarer udgør en relativt stor del af den danske eksportportefølje. Væksten i importen har været meget moderat de seneste to år. Det skyldes den lave danske indenlandske efterspørgsel, både hos de private og offentlige virksomheder og de private forbrugere. Samtidig betyder det, at der har været et betydeligt handelsoverskud i lang tid, hvilket har medført et rekordstort overskud på betalingsbalancen. Dansk Erhverv forventer, at eksporten stiger med 2,6 pct. i 2014, for derefter at stige 3,6 pct. i 2015 i takt med, at den internationale økonomi begynder at vinde momentum. Den forventede importvækst ligger en anelse lavere med 2,4 pct. i 2014, og et plus på 3,4 pct. i Der vil derfor nok gå en rum tid, før vi ser en måned med handelsunderskud. Udviklingen i verdensøkonomien BNP i eurozonen forventes at stige moderat med 1,0 pct. i Som sædvanlig er det Tyskland, der med en forventet vækst på 1,8 procent trækker et stort læs. Det er også hjulpet på vej af den tyske økonomis markante størrelse i forhold til de andre økonomier i Eurozonen. En risikofaktor ligger i, om den franske økonomi kan fortsætte sin økonomiske udvikling. Der er tegn på, at netop franskmændene måske står foran en opbremsning. Lav eksportvækst i 2014, men større positiv udvikling i 2015 Forventet positiv udvikling i eurozonen, men små skridt fremad I Sverige ventes væksten i 2014 at ende på 2,3 pct. Sverige er kommet hurtigere ud af krisen end mange andre lande. Dermed forventes den økonomiske vækst hos vores to nærmeste handelspartnere igen at komme op på et relativt højt niveau. Især sammenlignet med en europæisk økonomi, der ikke har set prangende økonomisk udvikling i de sidste fem år. DANSK ERHVERV 9

10 Norge har klaret sig ganske pænt gennem krisen i høj grad takket være Nordsøolien. Desværre er nordmændene ikke så store aftagere af danske varer, som deres umiddelbare nærhed ellers burde tilsige. I USA forventes det, at økonomien efterhånden har ramt et stabilt opsving. Det skal dog blive spændende at se, hvorvidt USA kan holde de økonomiske hjul i gang, efterhånden som det månedlige støtteopkøb af statsobligationer fra FEDs side udfases yderligere. Mere positive toner fra USA, men der er stadig risikofaktorer, der lurer Tabel 2 Forventet økonomisk realvækst for udvalgte eksportmarkeder Land Andel Danmarks samlede vareeksport i 2012 Forventet BNPvækst, 2014 (pct.) Forventet BNPvækst, 2015 (pct.) Tyskland 15,2 1,8 2,1 Sverige 13,1 2,3 2,8 Storbritannien 9,3 2,3 2,4 USA 7,4 2,9 3,0 Norge 6,8 2,2 2,5 Kina 2,9 7,5 7,5 Eurozonen 33,9 1,0 1,4 Kilder: Økonomisk Redegørelse 2013, Eurostat, OECD Economic Outlook, Danmarks Statistik, EUkommissionens efterårsprognose og Dansk Erhverv. Så længe den indenlandske private efterspørgsel i Danmark ikke er stærkere, så er den danske eksport fortsat meget vigtig for den økonomiske fremdrift. De fem øverste lande i tabel 2 aftager godt 52 procent af vores eksport, derfor er det også vigtigt for Danmarks eksport, at disse lande har et sundt økonomisk klima. Det bemærkes også, at fire ud af vore fem største samhandelspartnere ligger uden for eurozonen (Sverige, Storbritannien, USA og Norge), hvilket betyder, at Danmark gennem faldende eurokurs iv alt andet lige opnår forbedret konkurrenceevne over for disse lande. Godt 34 pct. af den danske vareeksport går til lande, der ligger i eurozonen, hvor krisen stadig har et vist tag, omend vi forventer en afdæmpet vækst på 1,0 pct. i 2014, og 1,4 pct. i pct. af vareeksport går til fem lande DANSK ERHVERV 10

11 Konjunkturmåling: Optimisme i serviceerhverv Dansk Erhverv offentliggør som en del af den økonomiske prognose en medlemsundersøgelse, der belyser den aktuelle situation i servicesektoren og erhvervslivets forventninger til de kommende 12 måneder. 501 virksomheder har givet deres syn på fremtiden Virksomhederne har positive forventninger til de kommende 12 måneder. I alt forventer 48 pct. en stigning i omsætningen, mens 15 pct. vurderer, at deres omsætning vil falde i løbet af de næste 12 måneder, som vist i den nedenstående figur. Netto (andel, der forventer en stigning, fratrukket andelen, der forventer et fald) er det således 33 pct., der forventer en stigende omsætning i Figur 9 Forventninger til de kommende 12 måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder Omsætning 15% 38% 48% Netto 33 % Halvdelen af eksportvirksomhederne forventer fremgang i eksporten i de næste 12 måneder Ansatte 12% 22% 65% Netto 10 % Investering 15% 26% 59% Netto 11 % Eksport 8% 41% 51% Netto 43 % Den vil stige Den vil være uændret Den vil falde Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, februar n=501. Anm.: Spørgsmål om eksport kun besvaret af virksomheder, der har eksportsalg De positive forventninger afspejler sig ligeledes i, at en overvægt svarende til omkring hver tiende virksomhed forventer at øge antallet af ansatte og investeringsniveauet. Det tyder på, at der samlet set er en behersket optimisme omkring Blandt eksporterende virksomheder er optimismen væsentligt mere udtalt. Som vist er det hver anden virksomhed, der forventer at øge sit eksportsalg, mens kun 8 pct. forventer en nedgang i deres eksport. Det afspejler både, at dansk eksport længe har oplevet en gunstig udvikling trods indenlandsk lavvækst, og at de virksomheder, der har opbygget eksportsalg, typisk også er større og mere velkonsoliderede virksomheder. Den forventede omsætningsfremgang er tilsyneladende ikke nok til at hæve antallet af ansatte Forskelle mellem brancher Der er væsentlig forskelle på, hvorledes medlemsvirksomhederne inden for forskellige brancher oplever og vurderer den aktuelle økonomiske situation. Størst optimisme er der i engros- og rådgivningsbrancherne, mens der er mere afdæmpede forventninger DANSK ERHVERV 11

12 inden for detail- og transportbranchen. Dette er opsummeret i tabellen nedenfor. Tabel 3 Forventninger til de kommende 12 måneder, nettotal Omsætning Ansatte Investeringer Detailhandel 16 % -14 % 1 % Engroshandel 53 % 41 % 21 % Transport 15 % -1 % 4 % Rådgivningserhverv 62 % 37 % 25 % Anm.: Der er vist udvalgte brancher. Detailhandel n=152, Engroshandel n=78, Transport n=116 og Rådgivningserhverv n=58. Rådgivningserhvervene er de mest optimistiske i servicesektoren Detailhandlen er en meget konjunkturafhængig branche, hvilket afspejler sig i branchens vurdering af de kommende 12 måneder. Detailomsætningen har været kontinuerligt faldende over de senere år. Forbrugertilliden er steget over det seneste halve år, men endnu har det ikke manifesteret sig i voksende salg. Der er imidlertid en tro på, at det vil begynde at ske igennem Sideløbende med det regner branchen dog også med at fortsætte tilpasningen i form af en reduktion af antal ansatte. Netto 16 pct. af detailvirksomhederne forventer således omsætningsfremgang, mens netto 14 pct. forventer at reducere medarbejderstyrken. Engrosbranchen har samlet set positive forventninger til de kommende 12 måneder. Godt halvdelen af grossistvirksomhederne forventer en stigning i omsætningen og to ud af fem forventer en stigning i antal ansatte i En ud af fem forventer at øge investeringsniveauet de kommende 12 måneder. Optimismen i branchen skal ses i forhold til, at branchen blev særligt hårdt ramt af krisen og tvunget til at foretage mange tilpasninger, men den er siden kommet på fode igen og har den senere tid klaret sig bedre end samfundsøkonomien som helhed. Transportbranchen har overvejende positive forventninger til 2014, og netto 15 pct. forventer således en fremgang i omsætningen. Omvendt er forventningerne væsentligt mindre positive end nogle af de andre brancher. Som underleverandør af transportydelser er transportsektoren afhængig af udviklingen i andre dele af økonomien, og så længe der ikke forventes et egentligt generelt opsving, så er det ikke overraskende, at sektoren er tilbageholdende med at øge investeringsniveauet og arbejdsstyrken. Rådgivningserhvervene, der bl.a. omfatter it-virksomheder, konsulenthuse og revisorer, er den mest positive branche i konjunkturanalysen. Der forventes både stor fremgang i omsætningsudvikling, beskæftigelse og investeringsniveau de kommende 12 måneder. Det hænger blandt andet sammen med, at branchens virksomheder er knap så konjunkturfølsomme som i mange andre erhverv, da der er behov for eksempelvis konsulentbistand og revisionsydelser uanset, hvordan den økonomiske situation ser ud. Fakta om konjunkturmålingen Dansk Erhvervs konjunkturanalyser baserer sig dels på nøgletallenes udvikling og dels på erhvervslivets forventninger til fremtiden, der afdækkes igennem medlemssurveys. Medlemsundersøgelsen blev gennemført i februar 2014 blandt et tilfældigt udsnit af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder. Der er i alt indsamlet 501 besvarelser. DANSK ERHVERV 12

13 REDAKTION Økonomisk prognose er udarbejdet af cheføkonom Michael H.J. Stæhr, Ph.D. & cand. scient. oecon., økonom Andreas Kildegaard Pedersen, cand. polit., konsulent Malthe Munkøe, cand. scient. pol. og makroøkonomiske medarbejdere Asbjørn Henneberg Sørensen, stud. polit., og Maria Ramsø Kjeldsen, stud. polit. Redaktionen er afsluttet 10.marts FAKTA OM MEDLEMSUNDERSØGELSEN Medlemsundersøgelsen, der udgør grundlaget for den økonomiske prognose er gennemført i september 2013 blandt et tilfældigt udsnit af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder. Svarprocenten var 9, hvilket er normalt for den slags undersøgelser. Dansk Erhverv gennemfører hvert år en række analyser, medlemssurveys og befolkningsundersøgelser. Kvaliteten og troværdigheden af disse undersøgelser af afgørende for os. Vi arbejder i overensstemmelse med principperne i vores interne kvalitetsmanual, og gennemfører desuden egne surveys i overensstemmelse med de internationalt anerkendte kvalitetsstandarder ICC/ESOMAR, fastlagt af European Society for Opinion and Marketing Research, hvor Dansk Erhverv er medlem. PRESSEKONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til cheføkonom Michael H.J. Stæhr på eller tlf SLUTNOTER i Prognosen er udarbejdet dels ud fra Dansk Erhvervs medlemsvirksomheders besvarelser i en spørgeskemaundersøgelse i februar 2014 og dels under forudsætning af bekendtgjort økonomisk politik i prognose-perioden. ii Kronebeløbene for bruttoinvesteringerne er for sammenlignelighedens skyld angivet i faste 2013-priser. iii Der kan dog også til dels være en mere regnskabsteknisk forklaring på de store udsving i det offentlige forbrug i de seneste kvartaler, men disse plejer at forsvinde med revisioner af nationalregnskabstallene. iv Danmark fører som bekendt fastkurspolitik overfor euroen, hvorfor faldende eurokurs automatisk resulterer i faldende effektiv kronekurs også. DANSK ERHVERV 13

Økonomisk prognose, december 2013

Økonomisk prognose, december 2013 Økonomisk prognose, december 2013 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN

Læs mere

Økonomisk prognose, juli 2013

Økonomisk prognose, juli 2013 Økonomisk prognose, juli 2013 AF ERHVERVSØKONOMISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN,

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Vækstpause med lysere tider forude

Vækstpause med lysere tider forude DI ANALYSE september 2014 Vækstpause med lysere tider forude Dansk økonomi er medio 2014 ramt af en vigende eksport, som dog forventes at være midlertidig. Der ventes fortsat tiltagende vækst i euro-landene

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Erhvervslivet i Øresundsregionen har positive forventninger til den økonomiske udvikling de kommende 12 måneder, og en væsentlig overvægt af virksomheder

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 215 Stockholm Nøgletal for Danmark Januar 215 Forventet BNP-udvikling i 215 1,4 % Forventet Inflation i 215,8 % Forventet Ledighed 215 4,5 %

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\december 99\oko-sb.doc Af Steen Bocian RESUMÈ 20. december 1999 De seneste indikatorer for udviklingen i det private forbrug bekræfter tendensen til en meget afdæmpet forbrugsudvikling

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Norden er vores vigtigste marked

Norden er vores vigtigste marked Norden er vores vigtigste marked AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ De nordiske lande er hver for sig relativt små lande, og bliver derfor nogle gange overset i forhold

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere