Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov"

Transkript

1 Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard og Jan Rodtwitt 1) Referater a) HB 9/02: Referatet godkendt. b) SD Motocross 7/02: 5) DM-A: Peter Hansen supplerede med at oplyse, at 10 klubber er gået sammen om at arrangere og afvikle DM-A. Referatet godkendt. SD Motocross 1/03: 7) Kraftcentre: SD Motocross efterlyser, hvilke klubber der har søgt om at blive udpeget til DMU Kraftcenter, alt. hvilke klubber, der allerede er udpeget til at varetage denne opgave. Bent Andersen oplyste hertil, at det desværre har taget længere tid end forventet at få strukturoplægget gjort klar, men at Eliteudvalget nu er klar til at igangsætte opgaven. Bent Andersen beklagede, at SD Motocross ikke havde modtaget de ønskede oplysninger, som man kunne have fået ved blot at henvende sig til DMUs kontor. Referatet godkendt. c) SD Speedway 1/03: 8) UEM Youth Cup & YGT 80cc: Bemærkningen om, at SD Speedway er utilfredse med flytningen af datoen for afviklingen af YGT finder Hovedbestyrelsen meget relevant. Fremgangsmåden er ikke korrekt, da klubben har aftalt ændringen direkte med det danske CCP medlem, Jørgen Jensen. Hverken SD Speedway eller DMUs kontor har været forespurgt eller indblandet. Niels Munk Nielsen oplyste, at han har påtalt samme over for Outrup Speedway Club og Jørgen Jensen. HB præciserer hermed over for alle parter, herunder klubber og vore internationale repræsentanter, at enhver kommunikation, som DMU har interesser i, med vore internationale forbund skal ske via Sportsdivisionen og DMUs kontor. Referatet godkendt. d) SD Road Racing 5/02: 2) DMU referater: Det under dette punkt nævnte forslag om at afholde DMUs repræsentantskabsmøder over 2 dage, har Hovedbestyrelsen tidligere behandlet og konkluderet på. HB udtrykte forståelse for forslaget, men frygter, at en sådan model vil føre til et kraftigt mandefald til lørdagens repræsentantskabsmøde hvilket også kan få en afsmittende virkning for deltagelsen søndag. Som møderne er afholdt nu, har vi en meget fornem deltagelse på omkring 200 personer. Det blev konkluderedet, at DMU-repræsentantskabsmødet vil blive indkaldt med mødestart kl Samtidig vil det blive tilstræbt, at dette møde afsluttes kl , således at SD-møderne kan starte kl efter frokost. 3) Mails og breve: Til kritikken rettet mod DMUs kontor om ikke at have fulgt op på klagebrev vedr. Vandel oplyste Jan Rodtwitt, at omtalte brev 2 gange er udsendt til SD Road Racings medlemmer samt Bjarne Kryger Sørensen. 14) Baner: SD RR opfordrer Miljøudvalgets formand til sammen med SD RR at gå i dialog med Vejle Amt med henblik på at opnå køretid på Vandel. Miljøudvalget og DMUs kontor støtter gerne op om et sådant initiativ, men der skal være en gruppe kørere/en klub, der ønsker at køre på banen i Vandel. RR Fyn ønsker ikke længere at lægge deres aktiviteter her. SD RR bør derfor forsøge at finde en ny klub til at varetage aktiviteterne her. Når dette er sket, tages der gerne et møde med den nye administrator fra World Wide Wind om et nyt aftale grundlag, samt med Vejle Amt. Det skal samtidig forsøges at få alle informationer om aktiviteterne på Vandel fra RR Fyn, så en ny klub er godt klædt på. Poul Tirsgaard oplyste, at RR Fyn fortsætter sine aktiviteter på den nye Padborg Ring. Referatet godkendt. e) Møde HN/JR 9. januar 2002: Dette møde blev afholdt, da man valgte at aflyse HB-møde 1/03. I forbindelse med mødet tog Henrik Nørgaard og Jan Rodtwitt fat i nogle af de sager, der ikke kunne afvente næste HB-møde. Notatet blev gennemgået. Der var til enkelte af punkterne følgende bemærkninger: Side 1 af 6

2 1) e) Møde HN/JR 9. januar 2002, fortsat: Steen Fredsøe oplyste i forbindelse med budgettet for 2003, at i Miljøudvalgets budget er der afsat et for lavt beløb på kontoen Miljøofficials. Med de internationale opgaver, der er på dansk grund i år, er det afsatte beløb ikke tilstrækkeligt. Dette blev taget til efterretning. Om de afsatte midler til møder i både Miljøudvalget og Uddannelses- og Breddeudvalget er tilstrækkelige afhænger i en vis udstrækning af den kommende sammensætning af disse udvalg, samt de aktiviteter, der bliver igangsat. Dette blev ligeledes taget til efterretning. Notatet godkendt. f) Aktivitetslisten: Denne blev gennemgået, drøftet og justeringer foretaget. Til HBs mødekalender for 2003 blev tilføjet møde 4/03, der finder sted søndag den 6. april kl i Odense. De resterende HB-møder i 2003 fastlægges på dette møde Det årlige seminar for DMUs valgte ledelse blev også drøftet under dette punkt. Konklusionen på denne drøftelse blev, at ideen at afholde et årligt seminar for den valgte ledelse (medlemmerne af Hovedbestyrelsen og de 4 Sportsdivisioner) fortsat findes god, men at seminaret skal afholdes på et andet tidspunkt, sidst på året. Endelig dato for 2003 seminaret fastsættes senere. 2) Klubseminar & Repræsentantskabsmøder 2003 a) Klublederseminaret lørdag d. 7. marts 2003, program og indhold: Der er udsendt invitation til samtlige klubber. Tovholdere for seminaret er Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe, Erling Christiansen, Kenneth Mikkelsen og Jan Rodtwitt. De sidste dele af seminaret planlægges af tovholderne ved et møde tirsdag den 25. februar kl på DMUs kontor. For BMX delen er Karsten Filsø tovholder. b) Repræsentantskabsmøde DMU 1) Valg, kommentarer til samme: Valglisten blev gennemgået. 2) Forslag fra HB: Forslaget til ændringer i DMUs vedtægter udarbejdet af Henrik Nørgaard blev gennemgået. Forslaget blev godkendt af HB til fremsættelse på repræsentantskabsmødet. Som en service over for repræsentantskabet udarbejder Henrik Nørgaard en skriftligt bilag, der gennemgår og forklarer ændringsforslagene. 3) Eventuel optagelse af Dansk Dragracing Klub: Klubben har begæret, at dens ansøgning om optagelse bliver behandlet på repræsentantskabsmødet, jfr. 26 i vore vedtægter. Behandling af optagelsesbegæringen indsættes i dagsordenen til DMUs repræsentantskabsmøde som et selvstændigt punkt. Poul Tirsgaard giver repræsentantskabet en mundtlig orientering. Klubben inviteres ikke til at overvære repræsentantskabsmødet. 4) Gennemgang af indstilling af kandidater til modtagelse af DMUs Fortjensttegn: De udarbejdede indstillinger til modtagelse af DMUs Fortjensttegn blev gennemgået. Blandt de fra klubberne indstillede personer var nogle, der på klubplan har gjort en særdeles fortjenstfuld indsats. Dette berettiger dog ikke til at modtage DMUs Fortjensttegn, da man for at modtage denne hæder skal have udført en speciel indsats bredt i DMU. Til at revidere kriterierne for fremtidig tildeling af Fortjensttegn til kørere nedsatte HB en lille arbejdsgruppe bestående af Bent Andersen, Peter Hansen, Dennis Lybech og Per Østergaard. Revisionen skal være foretaget i efteråret 2003, således at nye kriterier ligger klar i forbindelse med vurderingen af tildeling af Fortjensttegn i c) Repræsentantskabsmøder i Sportsdivisionerne 1) Valg, kommentarer til samme: Valglisten blev gennemgået. SD-formændene er alle på valg i år. 2) Eventuelle forslag: Der var frem til dette møde ikke modtaget forslag fra klubberne til behandling på repræsentantskabsmøderne. Ingen af de 4 Sportsdivisioner stiller forslag. Side 2 af 6

3 3) Miljø a) Møde mellem repræsentanter for DIFs bestyrelse, DASU og DMU d. 15. januar 2003: Det var et godt og konstruktivt møde for DASU og DMU med deltagelse af 2 medlemmer af DIFs bestyrelse, den nye ansvarlige for miljøområdet Niels Nygaard, DMU- og DASUkontaktperson og næstformand Gert Nielsen. Der var en god og positiv dialog om de områder, der har vores primære interesser og hvor vi søger et tæt samarbejde mellem DIF og vore 2 motorsports unioner, herunder Tæskeholdet og miljøforhold. b) Møde med Miljøstyrelsen d. 28. januar: Dette møde er det årlige samarbejdsmøde mellem motorsporten og Miljøstyrelsen. Mødet i år var indholdsmæssigt væsentligt bedre, ligesom Miljøstyrelsen havde øget betydningen af mødet, hvilket sås på Styrelsens deltagerkreds. Emner der bl.a. blev drøftet var DMUs banesituation, vore strategier og handlingsprogrammer, de forskellige politiske initiativer, samt grundlaget for en opdatering af bilag 1 til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra motorsportsbaner. c) Motorsportens Akustiklaboratorium: Akustiklaboratoriet ophører sit virke pr. 30. juni DMU arbejder derfor på at indgå en samarbejdsaftale med et af de autoriserede firmaer, som gerne skulle afstedkomme, at denne opgave også fremover vil ligge i faste rammer og til så lav en omkostning, som muligt. HB overvejer samtidig, om man skal afsætte en økonomisk pulje, som kan søges af økonomisk klemte klubber i forbindelse med myndigheders krav til udførelse af støjmålinger og -beregninger. Dog skal klubberne i den forbindelse opfordres til at søge tæt samarbejde med kommune/amt til at få finansieret / medfinansieret krævede målinger og beregninger. d) MotorBladet 1-2/03 tema om miljø: Som et led i vores bearbejdning af opinionen var der i første nummer af MotorBladet i 2003 et tema om miljø. HB påskønnede dette tiltag, som blev lavet efter koncept af Steen Fredsøe og Kenneth Mikkelsen og udført af sidstnævnte, en meget flot og professionel præsentation og fremstilling af vores situation p.t. Vi kan se resultatet af det udadvendte arbejde med vore miljøforhold, der er er udført i 2002, at vi over for myndighederne i øget omfang fremstår som en seriøs og stærk forhandlingspartner, og at vi målrettet arbejder med og for miljøet på vore baner. e) Fynsgruppen: Denne gruppe med politisk deltagelse fra Fyns amt og Odense kommune har nu fremsendt en skrivelse til Miljøministeren med en opfordring til ministeren på 2 primærområder: Forbedring af mulighederne for at fastholde aktivitetsomfanget på de eksisterende motorsportsbaner, samt forbedring af mulighederne og forenkling af sagsbehandlingen for at få placeret og godkendt nye motorsportsanlæg. Et synligt bevis på Fynsgruppens indsats er, at Fjelsted Speedway Klub af Fyns amt nu har fået en tilladelse, der indebærer overskridelse af de vejledende støjgrænser på op til 12 db(a), og at Broby Motocross Klub kan forvente en tilladelse, der tilsvarende accepterer en overskridelse af de vejledende støjgrænser med op til 10 db(a). Sluttelig opfordres ministeren til at medvirke til, at der i klagesagsbehandlingen lægges en linie, som baserer sig på principperne i disse 2 amtslige afgørelser. f) Oplæg til ny struktur for DMUs miljøarbejde: Steen Fredsøe fremlagte et idégrundlag til en omstrukturering af MU opbygget med en koordinatorfunktion og 5 underliggende projektgrupper. Omstruktureringen tager sit udgangspunkt i DMUs nye Strategiplan og Handlingsprogram på støjområdet. Oplægget blev drøftet af HB, som gav sin tilkendegivelse om at fortsætte og færdiggøre oplægget. Oplægget bliver præsenteret for klubberne i forbindelse med Klublederseminaret i Horsens den 8. marts. Steen Fredsøe informerede, at han netop har igangsat et rundspørge til de banedrivende klubber omkring informationer om, hvor mange timer pr. uge banens Miljøtilladelse giver tilladelse til at udnytte, hvor mange minutter af hver time, man må udnytte, samt tilladt antal kørere på banen på samme tid. På baggrund af klubbernes svar vil DMU udarbejde oversigt over, hvor mange minutter, hver enkelt kører reelt har til rådighed pr. uge. Dette materiale skal bruges som et supplement til undersøgelsen fra sidste år vedr. nedskæringer af tilladt køretid/antal kørere på banerne. Side 3 af 6

4 3) g) Andet: Henrik Nørgaard deltog den 7. februar 2003 i et møde i Århus Amt vedr. Kronjyllands Speedway Club s muligheder for et fortsat rimeligt aktivitetsniveau på Fladbro Banen. På mødet blev fra amtet givet tilsagn om, at man indstiller til at forlænge tilladelsen med de nuværende støjgrænser frem til og med Som et modkøb for dette skal klubben holde banen træningsfri i juli måned. Banen ligger tæt på et boligområde og i et naturskønt område. I et samarbejde med Randers Kommune skal klubben på sigt forsøge at finde en ny og mere hensigtsmæssig placering for banen. Dette er et eksempel på, at DMU har mulighed for at hjælpe sine klubber, når disse henvender sig til DMU om hjælp til at løse miljøproblemer. Vi skal sikre os, at vi ved mest muligt om de sager, der kører og hjælpe klubberne i det omfang, vi magter med de i øjeblikket tilrådighed værende ressourcer. 4) DMUs Elitesatsning a) Referat fra Arbejdsgruppemøde 1/03: 4) Disciplinanalyser: Det må konstateres, at udarbejdelsen af disciplinanalyser på grund af skiftende indspil fra Team Danmark er blevet en temmelig rodet affære med adskillige tilretningsrunder til følge. Eliteudvalget har nu materialet til kommentering. Disciplinanalyserne fremlægges på TD/DMU Styregruppemødet den 18. februar. 9b) Det blev fra HB understreget, at elitesatsningens budget skal behandles af DMUs Eliteudvalg, ligesom sæsonens aktiviteter gennemgås i dette forum. Større aktivitetsændringer med påfølgende budgetændringer skal godkendes af HB. Der skal for Eliteudvalget lægges en fast mødekalender, der følger aktiviteterne og de øvrige møder i Elitesatsningen. Fordeling af Arbejdsgruppens mødereferater blev drøftet. Det blev konkluderet, at disse referater sendes til Hovedbestyrelsen og til Arbejdsgruppens medlemmer. SD-formændene informerer i nødvendigt omfang selv SDB-medlemmerne. Bent Andersen orienterede HBs medlemmer om status på projekt Dansk Road Racing Team. Dette udviklingsprojekt skrider godt fremad. Det forventes, at teamet er på plads og køreklart til sæsonstart I det første år vil holdet kun deltage i 250cc klassen. b) Kommende møde i Styregruppen: Dagsordenen til Styregruppemødet den 18. februar blev gennemgået. Kraftcenteretablering og Disciplinanalyse for BMX blev tilføjet. c) BMX, disciplinanalyse: TD konsulent Poul Jenker har oplyst, at han snarest kommer med oplæg til gennemgang af det af SD BMX indsendte materiale. Der skal udarbejdes en del supplerende svar. Efter fremsendelse af nævnte oplæg vil repræsentanter for SD BMX blive indkaldt til et møde herom. Den videre plan lægges på dette møde. d) Kraftcenter etablering: Forberedelserne til etablering af DMU Kraftcentre er ved at være tilendebragt. De klubber, der har oplyst, at de er interesseret i at etablere et Kraftcenter, vil snarest blive indkaldt til orienteringsmøde. De første Kraftcentre forventes opstartet i foråret e) DMUs Ernæringspolitik: Den af DMU tidligere vedtagne ernæringspolitik har af TD været ønsket yderligere specificeret og tilført et par elementer mere. Henrik Nørgaard har gennemarbejdet de rettelser og tilføjelser, TDs ernæringsvejleder har foreslået. Det af Henrik Nørgaard udarbejdede materiale blev godkendt af HB. Dette fremsendes til Team Danmark som værende DMUs Ernæringspolitik og samme vil ikke blive yderligere tilrettet. f) TDs Elitekonference: Henrik Nørgaard og Bent Andersen deltog i Team Danmarks Elitekonference den 7. og 8. februar. Det var en udmærket konference med godt indhold. Konferencen er med til at befæste samarbejdet mellem TD og specialforbundene. Konflikten mellem DIF og TD om den fremtidige struktur på Eliteidrætsområdet blev også berørt. På dette punkt skal konklusionen drages af det udvalg, Kulturministeren har nedsat om en revision af eliteidrætsloven. Dette forventes at ske i løbet af h) WADA konference den marts 2003 i København: World Anti-Doping Agency (WADA) afholder i starten af marts en konference i København. I forbindelse med denne præsenteres en nyt globalt anti-doping kodeks. Kongressens primære formål er at vedtage dette kodeks. Henrik Nørgaard oplyste, at han deltager i konferencen som leder af FIMs delegation. Side 4 af 6

5 5) UbU a) Referat 1/03: 5) DMU dag: Erling Christiansen oplyste, at det er svært at komme i kontakt med Den Blå Avis, og det skal ikke forventes, at de deltager i årets arrangement, der finder sted lørdag den 26. april. Erling Christiansen har møde med Dansk Metal Ungdom i uge 8. Erling forventer, at Metal deltager på lige fod med tidligere. Referatet godkendt. b) Plan for relancering af DMU s breddearbejde: På et møde den 4. februar 2003 udarbejdede Henrik Nørgaard, Erling Christiansen og Jan Rodtwitt et forslag til relancering af DMUs breddearbejde og dermed et nyt arbejdsgrundlag for UbU. Det fra mødet udarbejdede notat blev gennemgået. Notatet omhandler forslag til den fremtidige politik på området, målene for indsatsen, samt en række prioriterede indsatsområder. Oplægget blev godkendt af HB. Det er nu det nye UbUs opgave at omsætte oplægget til reel handling, samt udarbejde konkrete tilhørende handlingsplaner. Dette oplæg skal kobles sammen med det arbejdet i Sportsdivisionerne. I oplægget foreslås også, at DMUs nye Sportssekretær, Søren Andersen, fremover fungerer som sekretær for udvalget. Dette blev tiltrådt af HB, dog under den forudsætning, at dette engagement ikke går ud over Sørens primær opgave, at fungere som sportssekretær for de 4 Sportsdivisioner. d) Evaluering af breddekonsulentordningen: DIF har bedt DMU deltage i et focusgruppemøde den 25. februar i forbindelse den af DIF igangsatte evaluering af Breddekonsulentordningen. DMU har takket ja til opfordringen. HN/EC/JR deltager. 6) Økonomi a) Gennemgang af reviderede årsregnskaber 2002: Regnskaberne for 2002 blev gennemgået. Der var ingen bemærkninger til samme. b) Underskrivelse af regnskaber og revisionsprotokollat: Regnskaber og de af revisionen udarbejde revisionsprotokollat blev underskrevet. c) Endelig vedtagelse af 2003 budgetter: Budget for Hovedkasse og de 4 Sportsdivisioner blev gennemgået. EN enkelt tilretning i Hovedkassens budget blev foretaget. I SD RR blev enkelte tilretninger foretaget, hvilket formindsker dette budgetoverskud med godt kr. i forhold til tidligere budgetoplæg. Alle 2003 budgetter blev godkendt. d) Transpondersystem i motocross: Der afventes svar fra vor advokat i den mod DCE anlagte retssag. Svaret forventes i løbet af kort tid. e) Ny plan for anskaffelse af transpondersystem i motocross: Peter Hansen orienterede om, at 2 af klubberne i DM-A foreningen selv ønsker at anskaffe et anlæg, der kan benyttes til tidtagning i Det er kun selve anlægget, de 2 klubber indkøber, transponderne indkøbes af SD Motocross efter bestilling og samtidig betaling fra kørerne. Ideen bag er, at de øvrige arrangører af DM-A skal leje anlægget af de 2 klubber. Dette set-up blev drøftet, da det kan være en uheldig udvikling, at enkelte klubber ejer og udlejer et anlæg, som SD Motocross foreskriver skal benyttes til DM-A. HB fastslog, at SD Motocross skal sørge for, at de nødvendige aftaler om lån/leje m. v. udarbejdes, samt overvåge, at økonomien for arrangørklubberne ligger inden for de ad SD MX fastsatte rammer. De økonomiske krav må ikke overstige det, man skal betale for at leje Road Racings tilsvarende anlæg. f) Motocross of Nations og World Cup of Motocross, status på det økonomiske krav mod Dorna: Der er endnu ingen afgørelse i denne sag, vi udveksler fortsat argumenter. 7) Diverse sager a) Nye klubber: Københavns BMX Klub er ultimo januar 2003 optaget som nyt medlem af DMU. b) Stævning mod AMK: I forbindelse med et uheld på JyllandsRingen i 2000 har en tilskadekommen kører udtaget stævning mod Aarhus Motor Klub. AMK har aktiveret retshjælpforsikringen, der er en del af DIFs forsikringspakke. DMU bistår. c) RR køreren Christian Bach: Christian Bach skal i år deltage i DTC Challenge. Det blev påpeget, at Christian skal udrede sin gæld til AMK, før der kan blive tale om at udstede et kørerlicens. Side 5 af 6

6 8) Internationalt arbejde a) Nordisk: Der var intet nyt at berette om det nordiske samarbejde. b) UCI: Der var intet nyt at berette fra denne front. c) UEM: UEMs kasse er tom, man er gået i en slags midlertidig betalingsstandsning. Iflg. UEM skyldes denne drastiske handling, at FIM har trukket behandlingen af størrelse af subsider til de kontinentale unioner i langdrag. d) FIM, Conference Meetings i Geneve februar 2003: Alt materiale til disse møder er udsendt. DMU deltager med sine til FIM knyttede personer. 9) Næste møder Møde 3/02: Fredag d. 7. marts kl i Horsens Møde 4/03: Søndag d. 6. april kl i Odense Kalender for de resterende møder i 2003 fastlægges på møde 4/03. 10) Eventuelt Poul Tirsgaard forespurgte om reglerne for ansøgning /udstedelse af en promotor licens. Der findes i DMU ingen detaljeret opskrift på samme, men kriterierne vil være bedømmelse af såvel sportsfaglig, organisatorisk som økonomisk habitus. En ansøgning forbehandles af pågældende Sportsdivision. Sportsdivisionens indstilling forelægges HB, der skal godkende samme. Referent: Jan Rodtwitt Side 6 af 6

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen,

Læs mere

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 1/05 d. 12. februar i København Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04

Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04 Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04 Referat fra HB-møde 1/04 den 7. februar i Brædstrup Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen,

Læs mere

Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03

Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03 Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03 Referat fra HB-møde 7 / 03 den 30. september i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen,

Læs mere

Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense

Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts i Horsens

Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts i Horsens Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts i Horsens Deltagere: Afbud: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Peter Hansen, Poul Tirsgaard, Niels Munk Nielsen, Jette Heitmann, Kenneth

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk

Læs mere

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Referat fra HB-møde 4 / 06 d. 16. august i Middelfart Deltagere: Afbud fra: Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Deltagere: Fraværende: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03 Udsendt den 26.november 2003. Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03 Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller,

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august 2003 Deltagere: Afbud: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen,

Læs mere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere HB 01 2016/17 Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl. 17.30 22.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SU RR og Admin møde 20. oktober 2011, kl. 17.00 Sted: DMU Kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere: Jesper Holm (SK formand),

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense

Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010 DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER 20. februar 2010 1 DMU s ØKONOMI OG REGNSKABSPRINCIPPER DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik Driften må ikke finansieres via låntagning Budgetlægningen skal

Læs mere

Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia

Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller,

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 18. oktober 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

Referat fra. Hovedservicerådsmøde lørdag den 6. februar Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken

Referat fra. Hovedservicerådsmøde lørdag den 6. februar Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken Referat fra Hovedservicerådsmøde lørdag den 6. februar 2010 Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken 10.30-16 1. Servicekonferenceudvalget: a. Rapport (bilag 1) b. Tidsskema (bilag 2) Dagsorden:

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010.

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Mødedato: Lørdag d. 8. maj 2010 kl. 10:00-14:00 Mødested: Mødedeltagere: Referent: Horsens

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens VELKOMMEN til DMU s Klublederseminar 2012 2. og 3. november 2012, Horsens 1 DMU Klublederseminar, November 2012 Formål Status for den forgangne sæson og sikre at DMU fokuserer på de rigtige områder og

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag d. 15. november 2014 Hotel Scandic, Odense Mødestart kl.10.00

Referat HB 02. Lørdag d. 15. november 2014 Hotel Scandic, Odense Mødestart kl.10.00 Referat HB 02 Lørdag d. 15. november 2014 Hotel Scandic, Odense Mødestart kl.10.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen,

Læs mere

Referat fra sportsdivisionsmøde i Motocross, onsdag den 9.april 2003, på Hejse Kro, Fredericia

Referat fra sportsdivisionsmøde i Motocross, onsdag den 9.april 2003, på Hejse Kro, Fredericia Referat fra sportsdivisionsmøde i Motocross, onsdag den 9.april 2003, på Hejse Kro, Fredericia Til Stede: (PH), Finn Rasmussen(FR), (JS), Jette Andersen(JA), (BE), Claus Larsen(CL), Claus Menne Nielsen(CMN),

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere.

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Referat fra 3.2.2011. 1) Der var velkomst og godtagelse af dagsordenen. Forretningsorden gældende fra ledelsesmødet 16 maj 2011, godkendt med de tilførte

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. maj Dansk Tennis Forbund Idrættens Hus 2605 Brøndby

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. maj Dansk Tennis Forbund Idrættens Hus 2605 Brøndby Referat Bestyrelsesmøde d. 8. maj 2017 Dansk Tennis Forbund dtf@tennis Mødereferatnummer: Mødetid og sted: Mødedeltagere: eltagere: Afbud: Andre deltagere: Mødeleder: Referent: BS-4/2017 8. maj 2017 kl.17:30

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte:

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte: Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: Nr. 02 2013 på Rustik Café og Restaurant i Fredericia Mødedato: 12.02-2013 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 03-12 Mødedato: 03-04-2012 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), Hans Jørn Beck (H), Palle Lind (PL), Asger

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde Tid: 4. april 2011, kl. 16.00 Sted: DMU kontor, Idrættens Hus Deltagere: Jesper Holm (formand), Henrik Berendt og Palle Lind samt Søren Andersen

Læs mere

Dagsorden til 4Hs Landsmøde

Dagsorden til 4Hs Landsmøde Til: Postmodtager I 4H klubber, 4H områdeformænd, IFYE, 4H konsulenter og 4Hs landsledelse Cc: Sven-Aage Steenholdt Århus, den 7. april 2016 Dagsorden til 4Hs Landsmøde 4H afholder Landsmøde lørdag den

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 696 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 17. juni 2010 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere