Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov"

Transkript

1 Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard og Jan Rodtwitt 1) Referater a) HB 9/02: Referatet godkendt. b) SD Motocross 7/02: 5) DM-A: Peter Hansen supplerede med at oplyse, at 10 klubber er gået sammen om at arrangere og afvikle DM-A. Referatet godkendt. SD Motocross 1/03: 7) Kraftcentre: SD Motocross efterlyser, hvilke klubber der har søgt om at blive udpeget til DMU Kraftcenter, alt. hvilke klubber, der allerede er udpeget til at varetage denne opgave. Bent Andersen oplyste hertil, at det desværre har taget længere tid end forventet at få strukturoplægget gjort klar, men at Eliteudvalget nu er klar til at igangsætte opgaven. Bent Andersen beklagede, at SD Motocross ikke havde modtaget de ønskede oplysninger, som man kunne have fået ved blot at henvende sig til DMUs kontor. Referatet godkendt. c) SD Speedway 1/03: 8) UEM Youth Cup & YGT 80cc: Bemærkningen om, at SD Speedway er utilfredse med flytningen af datoen for afviklingen af YGT finder Hovedbestyrelsen meget relevant. Fremgangsmåden er ikke korrekt, da klubben har aftalt ændringen direkte med det danske CCP medlem, Jørgen Jensen. Hverken SD Speedway eller DMUs kontor har været forespurgt eller indblandet. Niels Munk Nielsen oplyste, at han har påtalt samme over for Outrup Speedway Club og Jørgen Jensen. HB præciserer hermed over for alle parter, herunder klubber og vore internationale repræsentanter, at enhver kommunikation, som DMU har interesser i, med vore internationale forbund skal ske via Sportsdivisionen og DMUs kontor. Referatet godkendt. d) SD Road Racing 5/02: 2) DMU referater: Det under dette punkt nævnte forslag om at afholde DMUs repræsentantskabsmøder over 2 dage, har Hovedbestyrelsen tidligere behandlet og konkluderet på. HB udtrykte forståelse for forslaget, men frygter, at en sådan model vil føre til et kraftigt mandefald til lørdagens repræsentantskabsmøde hvilket også kan få en afsmittende virkning for deltagelsen søndag. Som møderne er afholdt nu, har vi en meget fornem deltagelse på omkring 200 personer. Det blev konkluderedet, at DMU-repræsentantskabsmødet vil blive indkaldt med mødestart kl Samtidig vil det blive tilstræbt, at dette møde afsluttes kl , således at SD-møderne kan starte kl efter frokost. 3) Mails og breve: Til kritikken rettet mod DMUs kontor om ikke at have fulgt op på klagebrev vedr. Vandel oplyste Jan Rodtwitt, at omtalte brev 2 gange er udsendt til SD Road Racings medlemmer samt Bjarne Kryger Sørensen. 14) Baner: SD RR opfordrer Miljøudvalgets formand til sammen med SD RR at gå i dialog med Vejle Amt med henblik på at opnå køretid på Vandel. Miljøudvalget og DMUs kontor støtter gerne op om et sådant initiativ, men der skal være en gruppe kørere/en klub, der ønsker at køre på banen i Vandel. RR Fyn ønsker ikke længere at lægge deres aktiviteter her. SD RR bør derfor forsøge at finde en ny klub til at varetage aktiviteterne her. Når dette er sket, tages der gerne et møde med den nye administrator fra World Wide Wind om et nyt aftale grundlag, samt med Vejle Amt. Det skal samtidig forsøges at få alle informationer om aktiviteterne på Vandel fra RR Fyn, så en ny klub er godt klædt på. Poul Tirsgaard oplyste, at RR Fyn fortsætter sine aktiviteter på den nye Padborg Ring. Referatet godkendt. e) Møde HN/JR 9. januar 2002: Dette møde blev afholdt, da man valgte at aflyse HB-møde 1/03. I forbindelse med mødet tog Henrik Nørgaard og Jan Rodtwitt fat i nogle af de sager, der ikke kunne afvente næste HB-møde. Notatet blev gennemgået. Der var til enkelte af punkterne følgende bemærkninger: Side 1 af 6

2 1) e) Møde HN/JR 9. januar 2002, fortsat: Steen Fredsøe oplyste i forbindelse med budgettet for 2003, at i Miljøudvalgets budget er der afsat et for lavt beløb på kontoen Miljøofficials. Med de internationale opgaver, der er på dansk grund i år, er det afsatte beløb ikke tilstrækkeligt. Dette blev taget til efterretning. Om de afsatte midler til møder i både Miljøudvalget og Uddannelses- og Breddeudvalget er tilstrækkelige afhænger i en vis udstrækning af den kommende sammensætning af disse udvalg, samt de aktiviteter, der bliver igangsat. Dette blev ligeledes taget til efterretning. Notatet godkendt. f) Aktivitetslisten: Denne blev gennemgået, drøftet og justeringer foretaget. Til HBs mødekalender for 2003 blev tilføjet møde 4/03, der finder sted søndag den 6. april kl i Odense. De resterende HB-møder i 2003 fastlægges på dette møde Det årlige seminar for DMUs valgte ledelse blev også drøftet under dette punkt. Konklusionen på denne drøftelse blev, at ideen at afholde et årligt seminar for den valgte ledelse (medlemmerne af Hovedbestyrelsen og de 4 Sportsdivisioner) fortsat findes god, men at seminaret skal afholdes på et andet tidspunkt, sidst på året. Endelig dato for 2003 seminaret fastsættes senere. 2) Klubseminar & Repræsentantskabsmøder 2003 a) Klublederseminaret lørdag d. 7. marts 2003, program og indhold: Der er udsendt invitation til samtlige klubber. Tovholdere for seminaret er Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe, Erling Christiansen, Kenneth Mikkelsen og Jan Rodtwitt. De sidste dele af seminaret planlægges af tovholderne ved et møde tirsdag den 25. februar kl på DMUs kontor. For BMX delen er Karsten Filsø tovholder. b) Repræsentantskabsmøde DMU 1) Valg, kommentarer til samme: Valglisten blev gennemgået. 2) Forslag fra HB: Forslaget til ændringer i DMUs vedtægter udarbejdet af Henrik Nørgaard blev gennemgået. Forslaget blev godkendt af HB til fremsættelse på repræsentantskabsmødet. Som en service over for repræsentantskabet udarbejder Henrik Nørgaard en skriftligt bilag, der gennemgår og forklarer ændringsforslagene. 3) Eventuel optagelse af Dansk Dragracing Klub: Klubben har begæret, at dens ansøgning om optagelse bliver behandlet på repræsentantskabsmødet, jfr. 26 i vore vedtægter. Behandling af optagelsesbegæringen indsættes i dagsordenen til DMUs repræsentantskabsmøde som et selvstændigt punkt. Poul Tirsgaard giver repræsentantskabet en mundtlig orientering. Klubben inviteres ikke til at overvære repræsentantskabsmødet. 4) Gennemgang af indstilling af kandidater til modtagelse af DMUs Fortjensttegn: De udarbejdede indstillinger til modtagelse af DMUs Fortjensttegn blev gennemgået. Blandt de fra klubberne indstillede personer var nogle, der på klubplan har gjort en særdeles fortjenstfuld indsats. Dette berettiger dog ikke til at modtage DMUs Fortjensttegn, da man for at modtage denne hæder skal have udført en speciel indsats bredt i DMU. Til at revidere kriterierne for fremtidig tildeling af Fortjensttegn til kørere nedsatte HB en lille arbejdsgruppe bestående af Bent Andersen, Peter Hansen, Dennis Lybech og Per Østergaard. Revisionen skal være foretaget i efteråret 2003, således at nye kriterier ligger klar i forbindelse med vurderingen af tildeling af Fortjensttegn i c) Repræsentantskabsmøder i Sportsdivisionerne 1) Valg, kommentarer til samme: Valglisten blev gennemgået. SD-formændene er alle på valg i år. 2) Eventuelle forslag: Der var frem til dette møde ikke modtaget forslag fra klubberne til behandling på repræsentantskabsmøderne. Ingen af de 4 Sportsdivisioner stiller forslag. Side 2 af 6

3 3) Miljø a) Møde mellem repræsentanter for DIFs bestyrelse, DASU og DMU d. 15. januar 2003: Det var et godt og konstruktivt møde for DASU og DMU med deltagelse af 2 medlemmer af DIFs bestyrelse, den nye ansvarlige for miljøområdet Niels Nygaard, DMU- og DASUkontaktperson og næstformand Gert Nielsen. Der var en god og positiv dialog om de områder, der har vores primære interesser og hvor vi søger et tæt samarbejde mellem DIF og vore 2 motorsports unioner, herunder Tæskeholdet og miljøforhold. b) Møde med Miljøstyrelsen d. 28. januar: Dette møde er det årlige samarbejdsmøde mellem motorsporten og Miljøstyrelsen. Mødet i år var indholdsmæssigt væsentligt bedre, ligesom Miljøstyrelsen havde øget betydningen af mødet, hvilket sås på Styrelsens deltagerkreds. Emner der bl.a. blev drøftet var DMUs banesituation, vore strategier og handlingsprogrammer, de forskellige politiske initiativer, samt grundlaget for en opdatering af bilag 1 til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra motorsportsbaner. c) Motorsportens Akustiklaboratorium: Akustiklaboratoriet ophører sit virke pr. 30. juni DMU arbejder derfor på at indgå en samarbejdsaftale med et af de autoriserede firmaer, som gerne skulle afstedkomme, at denne opgave også fremover vil ligge i faste rammer og til så lav en omkostning, som muligt. HB overvejer samtidig, om man skal afsætte en økonomisk pulje, som kan søges af økonomisk klemte klubber i forbindelse med myndigheders krav til udførelse af støjmålinger og -beregninger. Dog skal klubberne i den forbindelse opfordres til at søge tæt samarbejde med kommune/amt til at få finansieret / medfinansieret krævede målinger og beregninger. d) MotorBladet 1-2/03 tema om miljø: Som et led i vores bearbejdning af opinionen var der i første nummer af MotorBladet i 2003 et tema om miljø. HB påskønnede dette tiltag, som blev lavet efter koncept af Steen Fredsøe og Kenneth Mikkelsen og udført af sidstnævnte, en meget flot og professionel præsentation og fremstilling af vores situation p.t. Vi kan se resultatet af det udadvendte arbejde med vore miljøforhold, der er er udført i 2002, at vi over for myndighederne i øget omfang fremstår som en seriøs og stærk forhandlingspartner, og at vi målrettet arbejder med og for miljøet på vore baner. e) Fynsgruppen: Denne gruppe med politisk deltagelse fra Fyns amt og Odense kommune har nu fremsendt en skrivelse til Miljøministeren med en opfordring til ministeren på 2 primærområder: Forbedring af mulighederne for at fastholde aktivitetsomfanget på de eksisterende motorsportsbaner, samt forbedring af mulighederne og forenkling af sagsbehandlingen for at få placeret og godkendt nye motorsportsanlæg. Et synligt bevis på Fynsgruppens indsats er, at Fjelsted Speedway Klub af Fyns amt nu har fået en tilladelse, der indebærer overskridelse af de vejledende støjgrænser på op til 12 db(a), og at Broby Motocross Klub kan forvente en tilladelse, der tilsvarende accepterer en overskridelse af de vejledende støjgrænser med op til 10 db(a). Sluttelig opfordres ministeren til at medvirke til, at der i klagesagsbehandlingen lægges en linie, som baserer sig på principperne i disse 2 amtslige afgørelser. f) Oplæg til ny struktur for DMUs miljøarbejde: Steen Fredsøe fremlagte et idégrundlag til en omstrukturering af MU opbygget med en koordinatorfunktion og 5 underliggende projektgrupper. Omstruktureringen tager sit udgangspunkt i DMUs nye Strategiplan og Handlingsprogram på støjområdet. Oplægget blev drøftet af HB, som gav sin tilkendegivelse om at fortsætte og færdiggøre oplægget. Oplægget bliver præsenteret for klubberne i forbindelse med Klublederseminaret i Horsens den 8. marts. Steen Fredsøe informerede, at han netop har igangsat et rundspørge til de banedrivende klubber omkring informationer om, hvor mange timer pr. uge banens Miljøtilladelse giver tilladelse til at udnytte, hvor mange minutter af hver time, man må udnytte, samt tilladt antal kørere på banen på samme tid. På baggrund af klubbernes svar vil DMU udarbejde oversigt over, hvor mange minutter, hver enkelt kører reelt har til rådighed pr. uge. Dette materiale skal bruges som et supplement til undersøgelsen fra sidste år vedr. nedskæringer af tilladt køretid/antal kørere på banerne. Side 3 af 6

4 3) g) Andet: Henrik Nørgaard deltog den 7. februar 2003 i et møde i Århus Amt vedr. Kronjyllands Speedway Club s muligheder for et fortsat rimeligt aktivitetsniveau på Fladbro Banen. På mødet blev fra amtet givet tilsagn om, at man indstiller til at forlænge tilladelsen med de nuværende støjgrænser frem til og med Som et modkøb for dette skal klubben holde banen træningsfri i juli måned. Banen ligger tæt på et boligområde og i et naturskønt område. I et samarbejde med Randers Kommune skal klubben på sigt forsøge at finde en ny og mere hensigtsmæssig placering for banen. Dette er et eksempel på, at DMU har mulighed for at hjælpe sine klubber, når disse henvender sig til DMU om hjælp til at løse miljøproblemer. Vi skal sikre os, at vi ved mest muligt om de sager, der kører og hjælpe klubberne i det omfang, vi magter med de i øjeblikket tilrådighed værende ressourcer. 4) DMUs Elitesatsning a) Referat fra Arbejdsgruppemøde 1/03: 4) Disciplinanalyser: Det må konstateres, at udarbejdelsen af disciplinanalyser på grund af skiftende indspil fra Team Danmark er blevet en temmelig rodet affære med adskillige tilretningsrunder til følge. Eliteudvalget har nu materialet til kommentering. Disciplinanalyserne fremlægges på TD/DMU Styregruppemødet den 18. februar. 9b) Det blev fra HB understreget, at elitesatsningens budget skal behandles af DMUs Eliteudvalg, ligesom sæsonens aktiviteter gennemgås i dette forum. Større aktivitetsændringer med påfølgende budgetændringer skal godkendes af HB. Der skal for Eliteudvalget lægges en fast mødekalender, der følger aktiviteterne og de øvrige møder i Elitesatsningen. Fordeling af Arbejdsgruppens mødereferater blev drøftet. Det blev konkluderet, at disse referater sendes til Hovedbestyrelsen og til Arbejdsgruppens medlemmer. SD-formændene informerer i nødvendigt omfang selv SDB-medlemmerne. Bent Andersen orienterede HBs medlemmer om status på projekt Dansk Road Racing Team. Dette udviklingsprojekt skrider godt fremad. Det forventes, at teamet er på plads og køreklart til sæsonstart I det første år vil holdet kun deltage i 250cc klassen. b) Kommende møde i Styregruppen: Dagsordenen til Styregruppemødet den 18. februar blev gennemgået. Kraftcenteretablering og Disciplinanalyse for BMX blev tilføjet. c) BMX, disciplinanalyse: TD konsulent Poul Jenker har oplyst, at han snarest kommer med oplæg til gennemgang af det af SD BMX indsendte materiale. Der skal udarbejdes en del supplerende svar. Efter fremsendelse af nævnte oplæg vil repræsentanter for SD BMX blive indkaldt til et møde herom. Den videre plan lægges på dette møde. d) Kraftcenter etablering: Forberedelserne til etablering af DMU Kraftcentre er ved at være tilendebragt. De klubber, der har oplyst, at de er interesseret i at etablere et Kraftcenter, vil snarest blive indkaldt til orienteringsmøde. De første Kraftcentre forventes opstartet i foråret e) DMUs Ernæringspolitik: Den af DMU tidligere vedtagne ernæringspolitik har af TD været ønsket yderligere specificeret og tilført et par elementer mere. Henrik Nørgaard har gennemarbejdet de rettelser og tilføjelser, TDs ernæringsvejleder har foreslået. Det af Henrik Nørgaard udarbejdede materiale blev godkendt af HB. Dette fremsendes til Team Danmark som værende DMUs Ernæringspolitik og samme vil ikke blive yderligere tilrettet. f) TDs Elitekonference: Henrik Nørgaard og Bent Andersen deltog i Team Danmarks Elitekonference den 7. og 8. februar. Det var en udmærket konference med godt indhold. Konferencen er med til at befæste samarbejdet mellem TD og specialforbundene. Konflikten mellem DIF og TD om den fremtidige struktur på Eliteidrætsområdet blev også berørt. På dette punkt skal konklusionen drages af det udvalg, Kulturministeren har nedsat om en revision af eliteidrætsloven. Dette forventes at ske i løbet af h) WADA konference den marts 2003 i København: World Anti-Doping Agency (WADA) afholder i starten af marts en konference i København. I forbindelse med denne præsenteres en nyt globalt anti-doping kodeks. Kongressens primære formål er at vedtage dette kodeks. Henrik Nørgaard oplyste, at han deltager i konferencen som leder af FIMs delegation. Side 4 af 6

5 5) UbU a) Referat 1/03: 5) DMU dag: Erling Christiansen oplyste, at det er svært at komme i kontakt med Den Blå Avis, og det skal ikke forventes, at de deltager i årets arrangement, der finder sted lørdag den 26. april. Erling Christiansen har møde med Dansk Metal Ungdom i uge 8. Erling forventer, at Metal deltager på lige fod med tidligere. Referatet godkendt. b) Plan for relancering af DMU s breddearbejde: På et møde den 4. februar 2003 udarbejdede Henrik Nørgaard, Erling Christiansen og Jan Rodtwitt et forslag til relancering af DMUs breddearbejde og dermed et nyt arbejdsgrundlag for UbU. Det fra mødet udarbejdede notat blev gennemgået. Notatet omhandler forslag til den fremtidige politik på området, målene for indsatsen, samt en række prioriterede indsatsområder. Oplægget blev godkendt af HB. Det er nu det nye UbUs opgave at omsætte oplægget til reel handling, samt udarbejde konkrete tilhørende handlingsplaner. Dette oplæg skal kobles sammen med det arbejdet i Sportsdivisionerne. I oplægget foreslås også, at DMUs nye Sportssekretær, Søren Andersen, fremover fungerer som sekretær for udvalget. Dette blev tiltrådt af HB, dog under den forudsætning, at dette engagement ikke går ud over Sørens primær opgave, at fungere som sportssekretær for de 4 Sportsdivisioner. d) Evaluering af breddekonsulentordningen: DIF har bedt DMU deltage i et focusgruppemøde den 25. februar i forbindelse den af DIF igangsatte evaluering af Breddekonsulentordningen. DMU har takket ja til opfordringen. HN/EC/JR deltager. 6) Økonomi a) Gennemgang af reviderede årsregnskaber 2002: Regnskaberne for 2002 blev gennemgået. Der var ingen bemærkninger til samme. b) Underskrivelse af regnskaber og revisionsprotokollat: Regnskaber og de af revisionen udarbejde revisionsprotokollat blev underskrevet. c) Endelig vedtagelse af 2003 budgetter: Budget for Hovedkasse og de 4 Sportsdivisioner blev gennemgået. EN enkelt tilretning i Hovedkassens budget blev foretaget. I SD RR blev enkelte tilretninger foretaget, hvilket formindsker dette budgetoverskud med godt kr. i forhold til tidligere budgetoplæg. Alle 2003 budgetter blev godkendt. d) Transpondersystem i motocross: Der afventes svar fra vor advokat i den mod DCE anlagte retssag. Svaret forventes i løbet af kort tid. e) Ny plan for anskaffelse af transpondersystem i motocross: Peter Hansen orienterede om, at 2 af klubberne i DM-A foreningen selv ønsker at anskaffe et anlæg, der kan benyttes til tidtagning i Det er kun selve anlægget, de 2 klubber indkøber, transponderne indkøbes af SD Motocross efter bestilling og samtidig betaling fra kørerne. Ideen bag er, at de øvrige arrangører af DM-A skal leje anlægget af de 2 klubber. Dette set-up blev drøftet, da det kan være en uheldig udvikling, at enkelte klubber ejer og udlejer et anlæg, som SD Motocross foreskriver skal benyttes til DM-A. HB fastslog, at SD Motocross skal sørge for, at de nødvendige aftaler om lån/leje m. v. udarbejdes, samt overvåge, at økonomien for arrangørklubberne ligger inden for de ad SD MX fastsatte rammer. De økonomiske krav må ikke overstige det, man skal betale for at leje Road Racings tilsvarende anlæg. f) Motocross of Nations og World Cup of Motocross, status på det økonomiske krav mod Dorna: Der er endnu ingen afgørelse i denne sag, vi udveksler fortsat argumenter. 7) Diverse sager a) Nye klubber: Københavns BMX Klub er ultimo januar 2003 optaget som nyt medlem af DMU. b) Stævning mod AMK: I forbindelse med et uheld på JyllandsRingen i 2000 har en tilskadekommen kører udtaget stævning mod Aarhus Motor Klub. AMK har aktiveret retshjælpforsikringen, der er en del af DIFs forsikringspakke. DMU bistår. c) RR køreren Christian Bach: Christian Bach skal i år deltage i DTC Challenge. Det blev påpeget, at Christian skal udrede sin gæld til AMK, før der kan blive tale om at udstede et kørerlicens. Side 5 af 6

6 8) Internationalt arbejde a) Nordisk: Der var intet nyt at berette om det nordiske samarbejde. b) UCI: Der var intet nyt at berette fra denne front. c) UEM: UEMs kasse er tom, man er gået i en slags midlertidig betalingsstandsning. Iflg. UEM skyldes denne drastiske handling, at FIM har trukket behandlingen af størrelse af subsider til de kontinentale unioner i langdrag. d) FIM, Conference Meetings i Geneve februar 2003: Alt materiale til disse møder er udsendt. DMU deltager med sine til FIM knyttede personer. 9) Næste møder Møde 3/02: Fredag d. 7. marts kl i Horsens Møde 4/03: Søndag d. 6. april kl i Odense Kalender for de resterende møder i 2003 fastlægges på møde 4/03. 10) Eventuelt Poul Tirsgaard forespurgte om reglerne for ansøgning /udstedelse af en promotor licens. Der findes i DMU ingen detaljeret opskrift på samme, men kriterierne vil være bedømmelse af såvel sportsfaglig, organisatorisk som økonomisk habitus. En ansøgning forbehandles af pågældende Sportsdivision. Sportsdivisionens indstilling forelægges HB, der skal godkende samme. Referent: Jan Rodtwitt Side 6 af 6

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere