Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov"

Transkript

1 Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard og Jan Rodtwitt 1) Referater a) HB 9/02: Referatet godkendt. b) SD Motocross 7/02: 5) DM-A: Peter Hansen supplerede med at oplyse, at 10 klubber er gået sammen om at arrangere og afvikle DM-A. Referatet godkendt. SD Motocross 1/03: 7) Kraftcentre: SD Motocross efterlyser, hvilke klubber der har søgt om at blive udpeget til DMU Kraftcenter, alt. hvilke klubber, der allerede er udpeget til at varetage denne opgave. Bent Andersen oplyste hertil, at det desværre har taget længere tid end forventet at få strukturoplægget gjort klar, men at Eliteudvalget nu er klar til at igangsætte opgaven. Bent Andersen beklagede, at SD Motocross ikke havde modtaget de ønskede oplysninger, som man kunne have fået ved blot at henvende sig til DMUs kontor. Referatet godkendt. c) SD Speedway 1/03: 8) UEM Youth Cup & YGT 80cc: Bemærkningen om, at SD Speedway er utilfredse med flytningen af datoen for afviklingen af YGT finder Hovedbestyrelsen meget relevant. Fremgangsmåden er ikke korrekt, da klubben har aftalt ændringen direkte med det danske CCP medlem, Jørgen Jensen. Hverken SD Speedway eller DMUs kontor har været forespurgt eller indblandet. Niels Munk Nielsen oplyste, at han har påtalt samme over for Outrup Speedway Club og Jørgen Jensen. HB præciserer hermed over for alle parter, herunder klubber og vore internationale repræsentanter, at enhver kommunikation, som DMU har interesser i, med vore internationale forbund skal ske via Sportsdivisionen og DMUs kontor. Referatet godkendt. d) SD Road Racing 5/02: 2) DMU referater: Det under dette punkt nævnte forslag om at afholde DMUs repræsentantskabsmøder over 2 dage, har Hovedbestyrelsen tidligere behandlet og konkluderet på. HB udtrykte forståelse for forslaget, men frygter, at en sådan model vil føre til et kraftigt mandefald til lørdagens repræsentantskabsmøde hvilket også kan få en afsmittende virkning for deltagelsen søndag. Som møderne er afholdt nu, har vi en meget fornem deltagelse på omkring 200 personer. Det blev konkluderedet, at DMU-repræsentantskabsmødet vil blive indkaldt med mødestart kl Samtidig vil det blive tilstræbt, at dette møde afsluttes kl , således at SD-møderne kan starte kl efter frokost. 3) Mails og breve: Til kritikken rettet mod DMUs kontor om ikke at have fulgt op på klagebrev vedr. Vandel oplyste Jan Rodtwitt, at omtalte brev 2 gange er udsendt til SD Road Racings medlemmer samt Bjarne Kryger Sørensen. 14) Baner: SD RR opfordrer Miljøudvalgets formand til sammen med SD RR at gå i dialog med Vejle Amt med henblik på at opnå køretid på Vandel. Miljøudvalget og DMUs kontor støtter gerne op om et sådant initiativ, men der skal være en gruppe kørere/en klub, der ønsker at køre på banen i Vandel. RR Fyn ønsker ikke længere at lægge deres aktiviteter her. SD RR bør derfor forsøge at finde en ny klub til at varetage aktiviteterne her. Når dette er sket, tages der gerne et møde med den nye administrator fra World Wide Wind om et nyt aftale grundlag, samt med Vejle Amt. Det skal samtidig forsøges at få alle informationer om aktiviteterne på Vandel fra RR Fyn, så en ny klub er godt klædt på. Poul Tirsgaard oplyste, at RR Fyn fortsætter sine aktiviteter på den nye Padborg Ring. Referatet godkendt. e) Møde HN/JR 9. januar 2002: Dette møde blev afholdt, da man valgte at aflyse HB-møde 1/03. I forbindelse med mødet tog Henrik Nørgaard og Jan Rodtwitt fat i nogle af de sager, der ikke kunne afvente næste HB-møde. Notatet blev gennemgået. Der var til enkelte af punkterne følgende bemærkninger: Side 1 af 6

2 1) e) Møde HN/JR 9. januar 2002, fortsat: Steen Fredsøe oplyste i forbindelse med budgettet for 2003, at i Miljøudvalgets budget er der afsat et for lavt beløb på kontoen Miljøofficials. Med de internationale opgaver, der er på dansk grund i år, er det afsatte beløb ikke tilstrækkeligt. Dette blev taget til efterretning. Om de afsatte midler til møder i både Miljøudvalget og Uddannelses- og Breddeudvalget er tilstrækkelige afhænger i en vis udstrækning af den kommende sammensætning af disse udvalg, samt de aktiviteter, der bliver igangsat. Dette blev ligeledes taget til efterretning. Notatet godkendt. f) Aktivitetslisten: Denne blev gennemgået, drøftet og justeringer foretaget. Til HBs mødekalender for 2003 blev tilføjet møde 4/03, der finder sted søndag den 6. april kl i Odense. De resterende HB-møder i 2003 fastlægges på dette møde Det årlige seminar for DMUs valgte ledelse blev også drøftet under dette punkt. Konklusionen på denne drøftelse blev, at ideen at afholde et årligt seminar for den valgte ledelse (medlemmerne af Hovedbestyrelsen og de 4 Sportsdivisioner) fortsat findes god, men at seminaret skal afholdes på et andet tidspunkt, sidst på året. Endelig dato for 2003 seminaret fastsættes senere. 2) Klubseminar & Repræsentantskabsmøder 2003 a) Klublederseminaret lørdag d. 7. marts 2003, program og indhold: Der er udsendt invitation til samtlige klubber. Tovholdere for seminaret er Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe, Erling Christiansen, Kenneth Mikkelsen og Jan Rodtwitt. De sidste dele af seminaret planlægges af tovholderne ved et møde tirsdag den 25. februar kl på DMUs kontor. For BMX delen er Karsten Filsø tovholder. b) Repræsentantskabsmøde DMU 1) Valg, kommentarer til samme: Valglisten blev gennemgået. 2) Forslag fra HB: Forslaget til ændringer i DMUs vedtægter udarbejdet af Henrik Nørgaard blev gennemgået. Forslaget blev godkendt af HB til fremsættelse på repræsentantskabsmødet. Som en service over for repræsentantskabet udarbejder Henrik Nørgaard en skriftligt bilag, der gennemgår og forklarer ændringsforslagene. 3) Eventuel optagelse af Dansk Dragracing Klub: Klubben har begæret, at dens ansøgning om optagelse bliver behandlet på repræsentantskabsmødet, jfr. 26 i vore vedtægter. Behandling af optagelsesbegæringen indsættes i dagsordenen til DMUs repræsentantskabsmøde som et selvstændigt punkt. Poul Tirsgaard giver repræsentantskabet en mundtlig orientering. Klubben inviteres ikke til at overvære repræsentantskabsmødet. 4) Gennemgang af indstilling af kandidater til modtagelse af DMUs Fortjensttegn: De udarbejdede indstillinger til modtagelse af DMUs Fortjensttegn blev gennemgået. Blandt de fra klubberne indstillede personer var nogle, der på klubplan har gjort en særdeles fortjenstfuld indsats. Dette berettiger dog ikke til at modtage DMUs Fortjensttegn, da man for at modtage denne hæder skal have udført en speciel indsats bredt i DMU. Til at revidere kriterierne for fremtidig tildeling af Fortjensttegn til kørere nedsatte HB en lille arbejdsgruppe bestående af Bent Andersen, Peter Hansen, Dennis Lybech og Per Østergaard. Revisionen skal være foretaget i efteråret 2003, således at nye kriterier ligger klar i forbindelse med vurderingen af tildeling af Fortjensttegn i c) Repræsentantskabsmøder i Sportsdivisionerne 1) Valg, kommentarer til samme: Valglisten blev gennemgået. SD-formændene er alle på valg i år. 2) Eventuelle forslag: Der var frem til dette møde ikke modtaget forslag fra klubberne til behandling på repræsentantskabsmøderne. Ingen af de 4 Sportsdivisioner stiller forslag. Side 2 af 6

3 3) Miljø a) Møde mellem repræsentanter for DIFs bestyrelse, DASU og DMU d. 15. januar 2003: Det var et godt og konstruktivt møde for DASU og DMU med deltagelse af 2 medlemmer af DIFs bestyrelse, den nye ansvarlige for miljøområdet Niels Nygaard, DMU- og DASUkontaktperson og næstformand Gert Nielsen. Der var en god og positiv dialog om de områder, der har vores primære interesser og hvor vi søger et tæt samarbejde mellem DIF og vore 2 motorsports unioner, herunder Tæskeholdet og miljøforhold. b) Møde med Miljøstyrelsen d. 28. januar: Dette møde er det årlige samarbejdsmøde mellem motorsporten og Miljøstyrelsen. Mødet i år var indholdsmæssigt væsentligt bedre, ligesom Miljøstyrelsen havde øget betydningen af mødet, hvilket sås på Styrelsens deltagerkreds. Emner der bl.a. blev drøftet var DMUs banesituation, vore strategier og handlingsprogrammer, de forskellige politiske initiativer, samt grundlaget for en opdatering af bilag 1 til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra motorsportsbaner. c) Motorsportens Akustiklaboratorium: Akustiklaboratoriet ophører sit virke pr. 30. juni DMU arbejder derfor på at indgå en samarbejdsaftale med et af de autoriserede firmaer, som gerne skulle afstedkomme, at denne opgave også fremover vil ligge i faste rammer og til så lav en omkostning, som muligt. HB overvejer samtidig, om man skal afsætte en økonomisk pulje, som kan søges af økonomisk klemte klubber i forbindelse med myndigheders krav til udførelse af støjmålinger og -beregninger. Dog skal klubberne i den forbindelse opfordres til at søge tæt samarbejde med kommune/amt til at få finansieret / medfinansieret krævede målinger og beregninger. d) MotorBladet 1-2/03 tema om miljø: Som et led i vores bearbejdning af opinionen var der i første nummer af MotorBladet i 2003 et tema om miljø. HB påskønnede dette tiltag, som blev lavet efter koncept af Steen Fredsøe og Kenneth Mikkelsen og udført af sidstnævnte, en meget flot og professionel præsentation og fremstilling af vores situation p.t. Vi kan se resultatet af det udadvendte arbejde med vore miljøforhold, der er er udført i 2002, at vi over for myndighederne i øget omfang fremstår som en seriøs og stærk forhandlingspartner, og at vi målrettet arbejder med og for miljøet på vore baner. e) Fynsgruppen: Denne gruppe med politisk deltagelse fra Fyns amt og Odense kommune har nu fremsendt en skrivelse til Miljøministeren med en opfordring til ministeren på 2 primærområder: Forbedring af mulighederne for at fastholde aktivitetsomfanget på de eksisterende motorsportsbaner, samt forbedring af mulighederne og forenkling af sagsbehandlingen for at få placeret og godkendt nye motorsportsanlæg. Et synligt bevis på Fynsgruppens indsats er, at Fjelsted Speedway Klub af Fyns amt nu har fået en tilladelse, der indebærer overskridelse af de vejledende støjgrænser på op til 12 db(a), og at Broby Motocross Klub kan forvente en tilladelse, der tilsvarende accepterer en overskridelse af de vejledende støjgrænser med op til 10 db(a). Sluttelig opfordres ministeren til at medvirke til, at der i klagesagsbehandlingen lægges en linie, som baserer sig på principperne i disse 2 amtslige afgørelser. f) Oplæg til ny struktur for DMUs miljøarbejde: Steen Fredsøe fremlagte et idégrundlag til en omstrukturering af MU opbygget med en koordinatorfunktion og 5 underliggende projektgrupper. Omstruktureringen tager sit udgangspunkt i DMUs nye Strategiplan og Handlingsprogram på støjområdet. Oplægget blev drøftet af HB, som gav sin tilkendegivelse om at fortsætte og færdiggøre oplægget. Oplægget bliver præsenteret for klubberne i forbindelse med Klublederseminaret i Horsens den 8. marts. Steen Fredsøe informerede, at han netop har igangsat et rundspørge til de banedrivende klubber omkring informationer om, hvor mange timer pr. uge banens Miljøtilladelse giver tilladelse til at udnytte, hvor mange minutter af hver time, man må udnytte, samt tilladt antal kørere på banen på samme tid. På baggrund af klubbernes svar vil DMU udarbejde oversigt over, hvor mange minutter, hver enkelt kører reelt har til rådighed pr. uge. Dette materiale skal bruges som et supplement til undersøgelsen fra sidste år vedr. nedskæringer af tilladt køretid/antal kørere på banerne. Side 3 af 6

4 3) g) Andet: Henrik Nørgaard deltog den 7. februar 2003 i et møde i Århus Amt vedr. Kronjyllands Speedway Club s muligheder for et fortsat rimeligt aktivitetsniveau på Fladbro Banen. På mødet blev fra amtet givet tilsagn om, at man indstiller til at forlænge tilladelsen med de nuværende støjgrænser frem til og med Som et modkøb for dette skal klubben holde banen træningsfri i juli måned. Banen ligger tæt på et boligområde og i et naturskønt område. I et samarbejde med Randers Kommune skal klubben på sigt forsøge at finde en ny og mere hensigtsmæssig placering for banen. Dette er et eksempel på, at DMU har mulighed for at hjælpe sine klubber, når disse henvender sig til DMU om hjælp til at løse miljøproblemer. Vi skal sikre os, at vi ved mest muligt om de sager, der kører og hjælpe klubberne i det omfang, vi magter med de i øjeblikket tilrådighed værende ressourcer. 4) DMUs Elitesatsning a) Referat fra Arbejdsgruppemøde 1/03: 4) Disciplinanalyser: Det må konstateres, at udarbejdelsen af disciplinanalyser på grund af skiftende indspil fra Team Danmark er blevet en temmelig rodet affære med adskillige tilretningsrunder til følge. Eliteudvalget har nu materialet til kommentering. Disciplinanalyserne fremlægges på TD/DMU Styregruppemødet den 18. februar. 9b) Det blev fra HB understreget, at elitesatsningens budget skal behandles af DMUs Eliteudvalg, ligesom sæsonens aktiviteter gennemgås i dette forum. Større aktivitetsændringer med påfølgende budgetændringer skal godkendes af HB. Der skal for Eliteudvalget lægges en fast mødekalender, der følger aktiviteterne og de øvrige møder i Elitesatsningen. Fordeling af Arbejdsgruppens mødereferater blev drøftet. Det blev konkluderet, at disse referater sendes til Hovedbestyrelsen og til Arbejdsgruppens medlemmer. SD-formændene informerer i nødvendigt omfang selv SDB-medlemmerne. Bent Andersen orienterede HBs medlemmer om status på projekt Dansk Road Racing Team. Dette udviklingsprojekt skrider godt fremad. Det forventes, at teamet er på plads og køreklart til sæsonstart I det første år vil holdet kun deltage i 250cc klassen. b) Kommende møde i Styregruppen: Dagsordenen til Styregruppemødet den 18. februar blev gennemgået. Kraftcenteretablering og Disciplinanalyse for BMX blev tilføjet. c) BMX, disciplinanalyse: TD konsulent Poul Jenker har oplyst, at han snarest kommer med oplæg til gennemgang af det af SD BMX indsendte materiale. Der skal udarbejdes en del supplerende svar. Efter fremsendelse af nævnte oplæg vil repræsentanter for SD BMX blive indkaldt til et møde herom. Den videre plan lægges på dette møde. d) Kraftcenter etablering: Forberedelserne til etablering af DMU Kraftcentre er ved at være tilendebragt. De klubber, der har oplyst, at de er interesseret i at etablere et Kraftcenter, vil snarest blive indkaldt til orienteringsmøde. De første Kraftcentre forventes opstartet i foråret e) DMUs Ernæringspolitik: Den af DMU tidligere vedtagne ernæringspolitik har af TD været ønsket yderligere specificeret og tilført et par elementer mere. Henrik Nørgaard har gennemarbejdet de rettelser og tilføjelser, TDs ernæringsvejleder har foreslået. Det af Henrik Nørgaard udarbejdede materiale blev godkendt af HB. Dette fremsendes til Team Danmark som værende DMUs Ernæringspolitik og samme vil ikke blive yderligere tilrettet. f) TDs Elitekonference: Henrik Nørgaard og Bent Andersen deltog i Team Danmarks Elitekonference den 7. og 8. februar. Det var en udmærket konference med godt indhold. Konferencen er med til at befæste samarbejdet mellem TD og specialforbundene. Konflikten mellem DIF og TD om den fremtidige struktur på Eliteidrætsområdet blev også berørt. På dette punkt skal konklusionen drages af det udvalg, Kulturministeren har nedsat om en revision af eliteidrætsloven. Dette forventes at ske i løbet af h) WADA konference den marts 2003 i København: World Anti-Doping Agency (WADA) afholder i starten af marts en konference i København. I forbindelse med denne præsenteres en nyt globalt anti-doping kodeks. Kongressens primære formål er at vedtage dette kodeks. Henrik Nørgaard oplyste, at han deltager i konferencen som leder af FIMs delegation. Side 4 af 6

5 5) UbU a) Referat 1/03: 5) DMU dag: Erling Christiansen oplyste, at det er svært at komme i kontakt med Den Blå Avis, og det skal ikke forventes, at de deltager i årets arrangement, der finder sted lørdag den 26. april. Erling Christiansen har møde med Dansk Metal Ungdom i uge 8. Erling forventer, at Metal deltager på lige fod med tidligere. Referatet godkendt. b) Plan for relancering af DMU s breddearbejde: På et møde den 4. februar 2003 udarbejdede Henrik Nørgaard, Erling Christiansen og Jan Rodtwitt et forslag til relancering af DMUs breddearbejde og dermed et nyt arbejdsgrundlag for UbU. Det fra mødet udarbejdede notat blev gennemgået. Notatet omhandler forslag til den fremtidige politik på området, målene for indsatsen, samt en række prioriterede indsatsområder. Oplægget blev godkendt af HB. Det er nu det nye UbUs opgave at omsætte oplægget til reel handling, samt udarbejde konkrete tilhørende handlingsplaner. Dette oplæg skal kobles sammen med det arbejdet i Sportsdivisionerne. I oplægget foreslås også, at DMUs nye Sportssekretær, Søren Andersen, fremover fungerer som sekretær for udvalget. Dette blev tiltrådt af HB, dog under den forudsætning, at dette engagement ikke går ud over Sørens primær opgave, at fungere som sportssekretær for de 4 Sportsdivisioner. d) Evaluering af breddekonsulentordningen: DIF har bedt DMU deltage i et focusgruppemøde den 25. februar i forbindelse den af DIF igangsatte evaluering af Breddekonsulentordningen. DMU har takket ja til opfordringen. HN/EC/JR deltager. 6) Økonomi a) Gennemgang af reviderede årsregnskaber 2002: Regnskaberne for 2002 blev gennemgået. Der var ingen bemærkninger til samme. b) Underskrivelse af regnskaber og revisionsprotokollat: Regnskaber og de af revisionen udarbejde revisionsprotokollat blev underskrevet. c) Endelig vedtagelse af 2003 budgetter: Budget for Hovedkasse og de 4 Sportsdivisioner blev gennemgået. EN enkelt tilretning i Hovedkassens budget blev foretaget. I SD RR blev enkelte tilretninger foretaget, hvilket formindsker dette budgetoverskud med godt kr. i forhold til tidligere budgetoplæg. Alle 2003 budgetter blev godkendt. d) Transpondersystem i motocross: Der afventes svar fra vor advokat i den mod DCE anlagte retssag. Svaret forventes i løbet af kort tid. e) Ny plan for anskaffelse af transpondersystem i motocross: Peter Hansen orienterede om, at 2 af klubberne i DM-A foreningen selv ønsker at anskaffe et anlæg, der kan benyttes til tidtagning i Det er kun selve anlægget, de 2 klubber indkøber, transponderne indkøbes af SD Motocross efter bestilling og samtidig betaling fra kørerne. Ideen bag er, at de øvrige arrangører af DM-A skal leje anlægget af de 2 klubber. Dette set-up blev drøftet, da det kan være en uheldig udvikling, at enkelte klubber ejer og udlejer et anlæg, som SD Motocross foreskriver skal benyttes til DM-A. HB fastslog, at SD Motocross skal sørge for, at de nødvendige aftaler om lån/leje m. v. udarbejdes, samt overvåge, at økonomien for arrangørklubberne ligger inden for de ad SD MX fastsatte rammer. De økonomiske krav må ikke overstige det, man skal betale for at leje Road Racings tilsvarende anlæg. f) Motocross of Nations og World Cup of Motocross, status på det økonomiske krav mod Dorna: Der er endnu ingen afgørelse i denne sag, vi udveksler fortsat argumenter. 7) Diverse sager a) Nye klubber: Københavns BMX Klub er ultimo januar 2003 optaget som nyt medlem af DMU. b) Stævning mod AMK: I forbindelse med et uheld på JyllandsRingen i 2000 har en tilskadekommen kører udtaget stævning mod Aarhus Motor Klub. AMK har aktiveret retshjælpforsikringen, der er en del af DIFs forsikringspakke. DMU bistår. c) RR køreren Christian Bach: Christian Bach skal i år deltage i DTC Challenge. Det blev påpeget, at Christian skal udrede sin gæld til AMK, før der kan blive tale om at udstede et kørerlicens. Side 5 af 6

6 8) Internationalt arbejde a) Nordisk: Der var intet nyt at berette om det nordiske samarbejde. b) UCI: Der var intet nyt at berette fra denne front. c) UEM: UEMs kasse er tom, man er gået i en slags midlertidig betalingsstandsning. Iflg. UEM skyldes denne drastiske handling, at FIM har trukket behandlingen af størrelse af subsider til de kontinentale unioner i langdrag. d) FIM, Conference Meetings i Geneve februar 2003: Alt materiale til disse møder er udsendt. DMU deltager med sine til FIM knyttede personer. 9) Næste møder Møde 3/02: Fredag d. 7. marts kl i Horsens Møde 4/03: Søndag d. 6. april kl i Odense Kalender for de resterende møder i 2003 fastlægges på møde 4/03. 10) Eventuelt Poul Tirsgaard forespurgte om reglerne for ansøgning /udstedelse af en promotor licens. Der findes i DMU ingen detaljeret opskrift på samme, men kriterierne vil være bedømmelse af såvel sportsfaglig, organisatorisk som økonomisk habitus. En ansøgning forbehandles af pågældende Sportsdivision. Sportsdivisionens indstilling forelægges HB, der skal godkende samme. Referent: Jan Rodtwitt Side 6 af 6

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Deltagere: Fraværende: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 01-15 Mødedato: 11.02.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Kenneth Majkjær

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 19. september 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 19. september 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 19. september 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa) (fra kl. 19.15), Paul Erik Sørensen (PES), Jan Lykke Jensen (JLJ), Hugo Andresen (HAn),

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Dagsorden: 1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden 2. Generelle sager Status på virksomhedsplanen Hvordan

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 31. marts 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 03-2009 28. marts 2009 Idrættens Hus kl. 10.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2009 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme A/S Østerlund Varme A/S Sønderborg

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-15 Mødedato: 22-06-2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013 Mødereferat Dato: 17. september 2013 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Finn Stengel Petersen Christen Dam Larsen Kent Falkenvig Gert N. S. Jensen Inger Vejlgaard Jess Jan K. Pedersen Niels

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-15 Mødedato: 09.04.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Afbud: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens

Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens Sportsdivision Motocross R E F E R A T Dagsorden pkt. 1 Konstatering af møderet og stemmetal Anna Marie Ebbesen gennemgik listen

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Bestyrelsesmøde Imarsiornermik Ilinniarfik

Bestyrelsesmøde Imarsiornermik Ilinniarfik Bestyrelsesmøde Imarsiornermik Ilinniarfik REFERAT 01.11.2013 1400-1730 QORSUSSUAQ MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT INVITEREDE DELTAGERE Ordinært Bestyrelsesmøde Mike Høegh (MH), Line Mika Skov

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013.

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013. Brøndby, den 17. maj 2013 Journalnummer 1424-13-kkc REFERAT Internationalt Udvalg Møde mandag d. 13. maj 2013 Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Deltagere: Per Bertelsen, Henrik La

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 27. maj 2014 3. juni 2014 /csv Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Deltagere: Formand

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere