Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning. 1. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning. 1. udgave"

Transkript

1 Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller 1. udgave 28. marts 2014

2

3 Ændringshistorik Nærværende vejledning vil løbende blive opdateret, og offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside, Ændringsoversigt: Version Afsnit Bemærkninger

4 Indhold 1. Indledning 5 2. Anvendelse af farveafmærkning 5 3. Specifikationer for hindringslys 5 4. Brug af sigtbarhedsmålere 6 5. Sagsbehandling ved anmeldelse af luftfartsafmærkning på vindmøller Anmeldelse af vindmøller med en totalhøjde op til og med 150 m Anmeldelse af vindmøller med en totalhøjde over 150 m 7 6. Vindmøller på land med en totalhøjde op til og med 150 m 8 7. Enkeltstående vindmøller på land med en totalhøjde over 150 m 9 8. Vindmøller på havet med en totalhøjde under 100 m Enkeltstående vindmøller på havet med en totalhøjde mellem 100 m og 150 m Enkeltstående vindmøller på havet med en totalhøjde over 150 m Vindmølleparker på land med møller med en totalhøjde over 150 m Vindmølleparker på havet med møller med en totalhøjde mellem 100 m og 150 m Vindmølleparker på havet med møller med totalhøjde over 150 m Afmærkning af vindmøller med alternative foranstaltninger Forskellige veje at gå 15 Bilag 1: Opsummering 16 Bilag 2: Specifikationer for hindringslys 24 Bilag 3: Anmeldelsesskema 25

5 1. Indledning Trafikstyrelsen har udarbejdet særlige regler for luftfartsafmærkning af vindmøller ved BL 3-11, Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller. Denne publikation fungerer som vejledning til bestemmelserne. Vejledningen indledes med fire generelle afsnit, som har relevans for alle vindmølleejere. Således redegøres der i afsnit 2 for farvemarkering af vindmøller, i afsnit 3 for specifikationerne for hindringslys, i afsnit 4 for anvendelsen af sigtbarhedsmålere og i afsnit 5 for proces og dokumentationskrav i forbindelse med anmeldelse af nye vindmøller og vindmølleparker til Trafikstyrelsen samt ændringer af attester. De efterfølgende afsnit (6-13) er inddelt efter om vindmøllerne er placeret på land eller på havet, hvilken højde vindmøllerne har samt efter om der er tale om enkeltstående vindmøller eller vindmølleparker. Således har ikke alle afsnit relevans for alle vindmølleejere, og man kan nøjes med at læse det afsnit, som har relevans for ens vindmølle eller vindmøllepark. Endelig omhandler afsnit 14 luftfartsafmærkning af vindmøller med alternative foranstaltninger. Den samlede vejledning er opsummeret i matrix i Bilag 1. Der er tale om en vejledning. Med andre ord et levende dokument, som kan ændres i takt med at der genereres ny viden. I forlængelse heraf opfordres til at orientere sig på Trafikstyrelsens hjemmeside om den nyeste version. 2. Anvendelse af farveafmærkning Alle vindmøller uanset totalhøjde inden for en flyveplads indflyvningsplan skal afmærkes med hvid farve, der opfylder CIE-normen, på vinger, nacelle (generatorhuset) samt øverste 2/3 dele af mølletårnet. Farven RAL 7035 lever op til dette krav. Ligeledes skal vindmøller med en totalhøjde på 100 m eller derover uden for en flyveplads indflyvningsplan farveafmærkes som angivet ovenfor. 3. Specifikationer for hindringslys Når der i bestemmelserne og i denne vejledning refereres til forskellige typer af hindringslys (eksempelvis type A eller type B) refereres der til specifikationer angivet af FN-organisationen International Civil Aviation Organization (ICAO) i Annex 14 Aerodromes. ICAO inddeler hindringslys i tre hovedgrupper: lavintensive, mellemintensive og højintensive hindringslys, hvilket refererer til hindringlysets lysstyrke, som angives i måleenheden candela. Herudover inddeles hindringslys i farver (på vindmøller er hindringslys enten røde eller hvide), vertikal spredning af lysstrålen og i blinkintervaller (fast eller blinkende lys). 5

6 Specifikationerne er optegnet i tabel 6-3 i ICAO s Annex 14 Aerodromes. Tabellen er vedlagt i Bilag 2 til denne vejledning. Anvendes LED-lys skal man være opmærksom på, at piloter, under natflyvning med militære luftfartøjer anvender lysforstærkende udstyr Night Vision Goggles (NVG). NVG materiellet registrerer lys i spektret indenfor bølgelængderne 645 nanometer (nm) til 905 nm. Da NVG ofte anvendes af luftfartøjer under flyvning i meget lav højde, vil Trafikstyrelsen ved godkendelse af luftfartsafmærkning af vindmøller lægge vægt på, at der ved brug af rødt LED-lys anvendes bølgelængder, der falder inden for det ovenfor anførte spektrum. Lys med bølgelængde umiddelbart udenfor det angivne spektrum vil imidlertid kunne godkendes efter individuel vurdering og afprøvning. 4. Brug af sigtbarhedsmålere Trafikstyrelsen vil ved godkendelse af luftfartsafmærkning af vindmøller have fokus på, at vindmølleejeren har tilstræbt at undgå unødige lysgener for vindmøllernes naboer. I godkendelsesprocessen vil der eksempelvis lægges vægt på, at lysintensiteten på vindmøller, der er placeret tæt på områder med bebyggelse, kan reguleres i forhold til den aktuelle sigtbarhed. Det anbefales, at når lysintensiteten er på 2000 candela eller derover, reduceres denne til 30 %, hvis den målte sigtbarhed er mere end 5 km, og reduceres til 10 % ved sigtbarhed på mere end 10 km. Når der i denne vejledning refereres til sigtbarhed, henvises til meteorologiske sigtbarhed, som defineret af World Meteorological Organization (WMO, De anvendte sigtbarhedsmålere skal være testet af en uafhængig 3. part (eksempelvis DMI) og være godkendt af Trafikstyrelsen, eller de skal være godkendt af en kompetent myndighed i en anden EU- eller EØS-medlemsstat. Trafikstyrelsen kan endvidere bede vindmølleejeren om at fremlægge en plan for vedligehold og eftersyn af udstyret. Afstanden mellem vindmøllerne, som skal have sigtbarhedsmålere påmonteret, i vindmølleparker afgøres fra projekt til projekt. Den dårligste sigtbarhed, som måles i en vindmøllepark, skal benyttes som reference for hele parken. Hvis én eller flere målere ikke virker, skal alle hindringslys aktiveres ved deres maksimale ydeevne (100 %). 5. Sagsbehandling ved anmeldelse af luftfartsafmærkning på vindmøller Det fremgår af luftfartsloven og bestemmelserne i BL 3-11, at vindmøller placeret inden for en flyveplads indflyvningsplan uanset totalhøjde ikke må påbegyndes opført, før Trafikstyrelsen har godkendt projektet, herunder luftfartsafmærkningen, ved dispensation eller attest. Ej heller må der foretages ændringer i forhold til attesten før Trafikstyrelsen har godkendt sådanne ændringer. Samme krav gælder for vindmøller placeret uden for en flyveplads indflyvningsplan med en totalhøjde på 100 m eller derover. 6

7 Hertil bemærkes, at de gældende krav om projektansøgning m.v. til andre relevante myndigheder, herunder til kommuner og miljømyndigheder (Naturstyrelsen), ikke berøres af bestemmelserne i BL Endvidere bemærkes, at Trafikstyrelsen opkræver et gebyr for udstedelse af attest eller dispensation efter BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer på luftfartsområdet mv. I det følgende beskrives, hvordan vindmølleejerne kan opnå attest eller dispensation fra Trafikstyrelsen. I forbindelse med anmeldelser skelnes mellem: a) Vindmøller op til og med 150 m b) Vindmøller over 150 m 5.1 Anmeldelse af vindmøller med en totalhøjde op til og med 150 m Ønsker man at opstille en vindmølle med en totalhøjde op til og med 150 m eller ændre en allerede godkendt luftfartsafmærkning på en sådan vindmølle, skal man indsende et Anmeldelsesskema til Trafikstyrelsen på Anmeldelsesskemaet er vedhæftet denne vejledning som Bilag 3. Derudover kan skemaet findes på Trafikstyrelsens hjemmeside: Ønsker en ejer at opstille en vindmøllepark (det vil sige mere end to vindmøller) med en totalhøjde op til og med 150 m, skal ejeren indsende en samlet projektbeskrivelse med de oplysninger, som efterspørges i anmeldelsesskemaet, herunder en liste med den geografiske position i system WGS84 for hver enkelt mølle i vindmølleparken. 1 Når Trafikstyrelsen modtager anmeldelsesskemaet eller projektbeskrivelsen, sendes projektet i høring hos Forsvaret, der eventuelt kan komme med indsigelse. I sådanne tilfælde vil Trafikstyrelsen og Forsvaret være i dialog om, hvorvidt projektet kan godkendes af Trafikstyrelsen. Forsvarets høringsperiode forventes afsluttet inden for 4 uger, og umiddelbart efter Trafikstyrelsen har modtaget høringssvar fra Forsvaret, vil vindmølleejeren modtage en attest, dispensation eller afslag. Har vindmølleejeren ikke modtaget en besvarelse fra Trafikstyrelsen inden 6 uger, kan vindmøller med en totalhøjde op til og med 150 m uden for en flyveplads indflyvningsplan påbegyndes opført. Denne 6-ugers regel gælder ikke for vindmøller inden for en flyveplads indflyvningsplan. 5.2 Anmeldelse af vindmøller med en totalhøjde over 150 m Ønsker en ejer at opstille en ny vindmølle med en totalhøjde over 150 m samt ændre en allerede godkendt luftfartsafmærkning på en sådan vindmølle, skal vedkommende først udfylde et Anmeldelsesskema og indsende skemaet til Trafikstyrelsen på e- mail: 1 For mere information om angivelse af vindmøller geografiske positioner henvises til BL 3-38 Bestemmelse om anvendelse af geografiske koordinater. 7

8 Anmeldelsesskemaet er vedhæftet denne vejledning i Bilag 3. Derudover kan skemaet findes på Trafikstyrelsens hjemmeside: Ønsker en ejer at opstille en vindmøllepark (det vil sige mere end to vindmøller) med en totalhøjde over 150 m, skal der indsendes en samlet projektbeskrivelse med de oplysninger, som efterspørges i anmeldelsesskemaet, herunder en liste med den geografiske position i system WGS84 for hver enkelt mølle i vindmølleparken. 2 Vil ejeren afmærke en vindmølle eller vindmøllepark med lys, der ikke følger anvisningerne i denne vejlednings afsnit 7 og 10-13, eller med anden afmærkning end lys, skal vedkommende, udover anmeldelsesskemaet, fremsende en dokumenteret risikovurdering. Trafikstyrelsen bør orienteres om sådanne planer tidligt i processen for at lette sagsbehandlingen og for at sikre gode nye løsninger. Når Trafikstyrelsen modtager anmeldelsesskemaet eller projektbeskrivelsen (samt eventuel risikovurdering), sendes projektet i høring hos Forsvaret, der eventuelt kan komme med indsigelse. I sådanne tilfælde vil Trafikstyrelsen og Forsvaret være i dialog om hvorvidt projektet kan godkendes af Trafikstyrelsen. Der må forventes en længere sagsbehandlingstid for vindmøller over 150 m, end de 6 uger, som sagsbehandlingstiden er berammet til for vindmøller med en totalhøjde op til og med 150 m. 6. Vindmøller på land med en totalhøjde op til og med 150 m Vindmøller på land inden for en flyveplads indflyvningsplan med en totalhøjde under 100 m skal ikke luftfartafmærkes med lys. Disse vindmøller skal blot farveafmærkes som angivet i afsnit 2. Af flyvesikkerhedsmæssige årsager må vindmøller inden for en flyveplads indflyvningsplan ikke have en totalhøjde, der medfører, at vindmøllens vingetip gennemskærer indflyvningsplanens hindringsbegrænsede flade. 3 Vindmøller med en totalhøjde fra 100 m og op til og med 150 m både inden for og uden for en flyveplads indflyvningsplan skal ligeledes farveafmærkes som angivet i afsnit 2. Derudover skal vindmøller fra 100 m og op til og med 150 m, af hensyn til Forsvarets beredskabsflyvninger, afmærkes med to lavintensive faste, røde hindringslys (type A med en intensitet på 10 candela tændt 24 timer i døgnet). De to lys skal placeres på overdelen af nacellen, således at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret uanset møllevingernes position. 2 For mere information om angivelse af geografiske positioner henvises til BL 3-38 Bestemmelse om anvendelse af geografiske koordinater. 3 Angivelse af indflyvningsplaner kan indhentes hos den relevante lufthavn eller flyveplads. 8

9 Endvidere bør vindmølleejere være opmærksomme på, at for vindmøller inden for en flyveplads indflyvningsplan, kan Trafikstyrelsen i særlige tilfælde, såfremt vindmøllens placering og højde skønnes at kunne påvirke flyvesikkerheden, kræve supplerende luftfartsafmærkning. 7. Enkeltstående vindmøller på land med en totalhøjde over 150 m Som angivet indledningsvis i denne vejledning, vil godkendelse af luftfartsafmærkning af vindmøller over 150 m hvile på en individuel vurdering. Således kan vindmølleejere vælge enten: a) Luftfartsafmærkning med lys samt farvemarkering, eller b) Luftfartsafmærkning med alternative foranstaltninger. Vælger vindmølleejeren at anvende lys til luftfartsafmærkning af en enkeltstående vindmølle med en totalhøjde over 150 m, kan toppunktsafmærkningen begrænses til to mellemintensive blinkende lys (type A med en intensitet på candela (hvidt lys) i dagtimerne 4, og type B med en intensitet på candela (rødt) i natperioden 5 ) på overdelen af vindmøllens nacelle (generatorhuset). De to lys på nacellens overdel placeres således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret uanset møllevingernes position. Derudover afmærkes vindmøllen med minimum tre lavintensive røde faste lys (type B med en intensitet på 32 candela) på mølletårnet. Lysene placeres i samme niveau og fordeles jævnt på mølletårnets omkreds, så synlighed fra alle retninger sikres. Lysene placeres så tæt som muligt midt mellem toppunktsafmærkningen og jorden. Dertil er det et krav i bestemmelserne, at den uafmærkede del af vindmøllen (det vil sige vindmøllevingerne), ikke må overstige toppunktsafmærkningen med mere end 120 m. For at undgå unødige lysgener, vil Trafikstyrelsen lægge vægt på, at vindmøllens toppunktsafmærkning kan synkroniseres med blinkende lys på andre luftfartshindringer i området omkring vindmøllen. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. Endelig skal vindmøllerne farvemarkeres som angivet i afsnit 2. 4 Det vil sige ved en baggrundsbelysning over 50 cd/m 2. 5 Det vil sige ved en baggrundsbelysning under 50 cd/m 2. 9

10 8. Vindmøller på havet med en totalhøjde under 100 m Vindmøller på havet inden for en flyveplads indflyvningsplan med en totalhøjde under 100 m skal ikke luftfartafmærkes med hindringslys. Disse vindmøller skal blot farvemarkeres som angivet i afsnit 2. Af flyvesikkerhedsmæssige årsager må vindmøller inden for en flyveplads indflyvningsplan ikke have en totalhøjde, der medfører, at vindmøllens vingetip gennemskærer indflyvningsplanens hindringsbegrænsede flade. 6 Endelig bør vindmølleejere være opmærksomme på, at for vindmøller inden for en flyveplads indflyvningsplan, kan Trafikstyrelsen i særlige tilfælde, såfremt vindmøllens placering og højde skønnes at kunne påvirke flyvesikkerheden, kræve supplerende luftfartsafmærkning. 9. Enkeltstående vindmøller på havet med en totalhøjde mellem 100 m og 150 m For enkeltstående vindmøller på havet med en totalhøjde mellem 100 m og 150 m, kan vindmølleejeren vælge enten: a) Luftfartsafmærkning med lys samt farvemarkering, eller b) Luftfartsafmærkning med alternative foranstaltninger Vælger vindmølleejeren at anvende lys til luftfartsafmærkning af enkeltstående vindmøller på havet, skal vindmøllen toppunktsafmærkes på nacellens (generatorhuset) overdel med to mellemintensive blinkende lys (type B (rødt lys) med en intensitet på candela). De to lys placeres således at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret uanset møllevingernes position. For at undgå unødige lysgener, vil Trafikstyrelsen lægge vægt på, at vindmøllens toppunktsafmærkning kan synkroniseres med blinkende lys på andre luftfartshindringer i området omkring vindmøllen. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. Endelig skal vindmøllerne farvemarkeres som angivet i afsnit 2. 6 Angivelser af indflyvningsplaner kan indhentes hos den relevante lufthavn eller flyveplads. 10

11 10. Enkeltstående vindmøller på havet med en totalhøjde over 150 m Som angivet indledningsvis i denne vejledning, vil godkendelse af luftfartsafmærkning af vindmøller over 150 m hvile på en individuel vurdering. Således kan vindmølleejere vælge enten: a) Luftfartsafmærkning med lys samt farvemarkering, eller b) Luftfartsafmærkning med alternative foranstaltninger. Vælger vindmølleejeren at anvende lys til luftfartsafmærkning af en enkeltstående vindmølle med en totalhøjde over 150 m, kan toppunktsafmærkningen begrænses til to mellemintensive blinkende lys (type A med en intensitet på candela (hvidt lys) i dagtimerne 7, og type B med en intensitet på candela (rødt) i natteperioden 8 ) på overdelen af vindmøllens nacelle (generatorhuset). Vælges denne løsning, placeres de to lys på nacellens overdel således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret uanset møllevingernes position. Derudover afmærkes vindmøllen med minimum tre lavintensive røde faste lys (type B med en intensitet på 32 candela) på mølletårnet. Lysene placeres i samme niveau og fordeles jævnt på mølletårnets omkreds, så synlighed fra alle retninger sikres. Lysene placeres så tæt som muligt midt mellem toppunktsafmærkningen og havoverfladen. Dertil er det et krav i bestemmelserne, at den uafmærkede del af vindmøllen (det vil sige vindmøllevingerne), ikke må overstige toppunktsafmærkningen med mere end 120 m. For at undgå unødige lysgener, vil Trafikstyrelsen lægge vægt på, at vindmøllens toppunktsafmærkning kan synkroniseres med blinkende lys på andre luftfartshindringer i området omkring vindmøllen. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. Endelig skal vindmøllerne farvemarkeres som angivet i afsnit 2. 7 Det vil sige ved en baggrundsbelysning over 50 cd/m 2. 8 Det vil sige ved en baggrundsbelysning under 50 cd/m 2. 11

12 11. Vindmølleparker på land med møller med en totalhøjde over 150 m Som angivet indledningsvis i denne vejledning, vil godkendelse af luftfartsafmærkning af vindmølleparker over 150 m hvile på en individuel vurdering. Således kan vindmølleejere vælge enten: a) Luftfartsafmærkning med lys samt farvemarkering, eller b) Luftfartsafmærkning med alternative foranstaltninger. Vælger vindmølleejeren at anvende lys til at luftfartsafmærke en vindmøllepark med en totalhøjde over 150 m, vil flyvesikkerheden kunne sikres ved at vindmøller i hjørner og knæk på vindmølleparkens ydre grænse (perimeteren) med en maksimal afstand på 900 m (med mindre det konkret vurderes, at afstanden mellem de afmærkede vindmøller kan være større) toppunktafmærkes på nacellens (generatorhovedet) overdel med to mellemintensive hvidt blinkende lys (type A med en intensitet på candela (hvidt lys) i dagtimerne 9, og type B med en intensitet på candela (rødt lys) i natteperioden 10 ). Vælges denne løsning, placeres de to lys på nacellens overdel således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret uanset møllevingernes position. Derudover afmærkes vindmøllen med minimum tre lavintensive røde faste lys (type B med en intensitet på 32 candela) på mølletårnet. Lysene placeres i samme niveau og fordeles jævnt på mølletårnets omkreds, så synlighed fra alle retninger sikres. Lysene placeres så tæt som muligt midt mellem toppunktsafmærkningen og jorden. De mellemstående vindmøller i vindmølleparken skal afmærkes med to lavintensive faste, røde hindringslys (type A med en intensitet på 10 cd) tændt 24 timer i døgnet og placeret på overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader i vandret plan uanset møllevingernes position. Dertil er det et krav i bestemmelserne, at den uafmærkede del af vindmøllen (det vil sige vindmøllevingerne), ikke må overstige toppunktsafmærkningen med mere end 120 m. Lysafmærkningen i vindmølleparken bør være synkroniseret. Ligeledes, for at undgå unødige lysgener, vil Trafikstyrelsen lægge vægt på, at vindmøllens toppunktsafmærkning kan synkroniseres med blinkende lys på andre luftfartshindringer i området omkring vindmølleparken. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. Endelig skal alle vindmøller i vindmølleparken farvemarkeres som angivet i afsnit 2. 9 Det vil sige ved en baggrundsbelysning over 50 cd/m Det vil sige ved en baggrundsbelysning under 50 cd/m 2. 12

13 12. Vindmølleparker på havet med møller med en totalhøjde mellem 100 m og 150 m For vindmølleparker på havet med en totalhøjde mellem 100 m og 150 m, kan vindmølleejeren vælge enten: a) Luftfartsafmærkning med lys samt farveafmærkning, eller b) Luftfartsafmærkning med alternative foranstaltninger Vælger vindmølleejeren at anvende lys til at luftfartsafmærke en vindmøllepark på havet med en totalhøjde mellem 100 m og 150 m, skal vindmøller i hjørner og knæk på vindmølleparkens ydre grænse (perimeteren) med en maksimal afstand på 900 m (med mindre det konkret vurderes, at afstanden mellem de afmærkede vindmøller kan være større) toppunktafmærkes på nacellens (generatorhovedet) overdel med to mellemintensive rødt blinkende lys (type B med en intensitet på candela). De to lys placeres således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret uanset møllevingernes position. De mellemstående vindmøller i vindmølleparken skal afmærkes med to lavintensive faste, røde hindringslys (type A med en intensitet på 10 cd) tændt 24 timer i døgnet og placeret på overdelen af nacellen således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader i vandret plan uanset møllevingernes position. Lysafmærkningen i vindmølleparken bør være synkroniseret. Ligeledes, for at undgå unødige lysgener, vil Trafikstyrelsen lægge vægt på, at vindmøllens hindringslys kan synkroniseres med blinkende lys på andre luftfartshindringer i området omkring vindmølleparken. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. Endelig skal alle vindmøller i vindmølleparken farvemarkeres som angivet i afsnit Vindmølleparker på havet med møller med totalhøjde over 150 m Som angivet indledningsvis i denne vejledning, vil godkendelse af luftfartsafmærkning af vindmølleparker over 150 m hvile på en individuel vurdering. Således kan vindmølleejere vælge enten: a) Luftfartsafmærkning med lys samt farvemarkering, eller b) Luftfartsafmærkning med alternative foranstaltninger. Vælger vindmølleejeren at anvende hindringslys til at luftfartsafmærke en vindmøllepark med en totalhøjde over 150 m, vil flyvesikkerheden kunne sikres ved at vindmøller i hjørner og knæk på vindmølleparkens ydre grænse (perimeteren) med en maksimal afstand på 900 m (med mindre det konkret vurderes, at afstanden mellem de afmærkede vindmøller kan være større) toppunktafmærkes på nacellens (generatorhovedet) overdel med to mellemintensive hvidt blinkende lys (type A med 13

14 en intensitet på candela (hvidt lys) i dagtimerne 11, og type B med en intensitet på candela (rødt lys) i natteperioden 12 ). Vælges denne løsning, placeres de to lys på nacellens overdel således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret uanset møllevingernes position. Derudover afmærkes vindmøllen med minimum tre lavintensive røde faste lys (type B med en intensitet på 32 candela) på mølletårnet. Lysene placeres i samme niveau og fordeles jævnt på mølletårnets omkreds, så synlighed fra alle retninger sikres. Lysene placeres så tæt som muligt midt mellem toppunktsafmærkningen og havoverfladen. Mellemstående vindmøller i vindmølleparken skal afmærkes med to lavintensive faste, røde hindringslys (type A med en intensitet på 10 cd) tændt 24 timer i døgnet og placeret på overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader i vandret plan uanset møllevingernes position. Dertil er det et krav i bestemmelserne, at den uafmærkede del af vindmøllen (det vil sige vindmøllevingerne), ikke må overstige toppunktsafmærkningen med mere end 120 m. Lysafmærkningen i vindmølleparken bør være synkroniseret. Ligeledes, for at undgå unødige lysgener, vil Trafikstyrelsen lægge vægt på, at vindmøllens hindringslys kan synkroniseres med blinkende lys på andre luftfartshindringer i området omkring vindmølleparken. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. Endelig skal alle vindmøller i vindmølleparken farvemarkeres som angivet i afsnit Afmærkning af vindmøller med alternative foranstaltninger I bestemmelserne åbnes op for afmærkning med alternative foranstaltninger for vindmøller på land med en totalhøjde over 150 m, og for vindmøller på havet med en totalhøjde på 100 m eller derover. I forbindelse hermed kan Trafikstyrelsen i særlige tilfælde fastsætte tidsbegrænsede indskrænkninger af luftfarten i særlige testområder ved forsøg med alternative løsninger. Det skal understreges, at testområderne ikke er permanente, men at et område kan udpeges som testområde for en periode af eksempelvis 3-5 år. Baggrunden herfor er et ønske om at indsamle viden, der på sigt kan lede til en reduktion i brugen af lysafmærkning, og dermed mindske lysforureningen over for møllernes naboer. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at det er altafgørende, at flyvesikkerheden opretholdes på trods af en reduktion i anvendelsen af lysmarkering. 11 Det vil sige ved en baggrundsbelysning over 50 cd/m Det vil sige ved en baggrundsbelysning under 50 cd/m 2. 14

15 Det er Trafikstyrelsens forventning, at vindmølleejere vil benytte denne mulighed til at tænke i nye løsninger og frembringe ny viden Forskellige veje at gå Alternative foranstaltninger kan eksempelvis være Air Detection Systems (ADS), som monteres på vindmøllerne, hvorefter vindmøllerne populært sagt finder forbipasserende fly. ADS ere registrerer og analyserer forbipasserende luftfartøjers position, højde, hastighed og retning. Risikerer luftfartøjet at komme tæt på vindmøllen, da vil hindringslyset tændes. Således muliggør ADS, at hindringslysene kan være slukkede, når der ikke er luftfartøjer tæt på dem. Derved reduceres lysgenerne for vindmøllernes naboer. En anden vej at gå, er at installere teknologi i luftfartøjerne, som gør dem i stand til at finde vindmøllerne. Et sådan system kan sende luftfartøjernes position ved hjælp af en radiodataforbindelse, som sender over en licensfri båndtransmission. Hvis vindmøllerne er udstyret med et kompatibelt system, vurderer enhederne de fremtidige konflikter og advarer piloten både akustisk og optisk. Med et sådan system skal luftfartøjerne have modtagere monteret, der kan opfange og behandle signalet, eller have vindmøllernes position i en database, således at piloten får den nødvendige advarsel/information. Endvidere kræver det, at stabiliteten af både sender og modtager er tilstrækkelig god. Vælger en vindmølleejer at luftfartsafmærke vindmøller med en totalhøjde over 150 m med alternative foranstaltninger, skal der foreligge en dokumenteret risikovurdering fra ejeren af vindmøllen eller vindmølleparken. I forlængelse heraf bør Trafikstyrelsen orienteres om sådanne planer tidligt i processen for at lette sagsbehandlingen og sikre gode nye løsninger. 15

16 Bilag 1: Opsummering Enkeltstående vindmølle på land Totalhøjde under 100 meter Inden for en flyveplads indflyvningsplan Hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og øverste 2/3 dele af mølletårnet. Uden for en flyveplads indflyvningsplan (en-route) Ingen markering nødvendig. Totalhøjde fra 100 meter til og med 150 meter - Hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og på øverste 2/3 dele af mølletårnet. - To lavintensive røde faste lys (type A med en intensitet på 10 cd) placeret på overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret. Bemærkninger: - Ved brug af rødt LED-lys anvendes lys med bølgelængder, der falder indenfor spektrummet nm. 16

17 - Hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og øverste 2/3 dele af mølletårnet. - To mellemintensive blinkende lys placeret på overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret: Type A ( candela, hvidt lys) i dagtimerne (baggrundsbelysning over 50cd/m 2 ) Type B (2.000 candela, rødt lys) i natteperioden (baggrundsbelysning under 50cd/m 2 ) - Minimum tre lavintensive røde faste lys (type B med en intensitet på 32 candela) på mølletårnet. Lysene placeres i samme niveau og fordeles jævnt på mølletårnets omkreds, så synlighed fra alle retninger sikres. Lysene placeres så tæt som muligt midt mellem toppunktsafmærkningen og jorden. Totalhøjde over 150 meter Bemærkninger: - Ved brug af rødt LED-lys anvendes lys med bølgelængder, der falder indenfor spektrummet nm. - Hvis vindmøllen er placeret tæt på områder med bebyggelse bør lysintensiteten kunne reguleres i forhold til den aktuelle meteorologiske sigtbarhed, således at lysintensiteten reduceres til 30 %, hvis den målte sigtbarhed er mere end 5 km, og reduceres til 10 % ved sigtbarhed på mere end 10 km. - Blinkende lys bør kunne synkroniseres med blinkende lys på omgivende luftfartshindringer, herunder andre vindmøller og vindmølleparker. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. - Den uafmærkede del af vindmøllen, herunder vindmøllevingerne, må højst overstige toppunktsafmærkningen med 120 m. 17

18 Enkeltstående vindmølle på havet Totalhøjde under 100 meter Inden for en flyveplads indflyvningsplan Hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og øverste 2/3 dele af mølletårnet. Uden for en flyveplads indflyvningsplan (en-route) Ingen markering nødvendig. - Hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og på øverste 2/3 dele af mølletårnet. - To middelintensive røde blinkende lys (type B med en intensitet på 2000 cd) placeret på overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret. Bemærkninger: Totalhøjde fra 100 meter til og med 150 meter - Ved brug af rødt LED-lys anvendes lys med bølgelængder, der falder indenfor spektrummet nm. - Hvis vindmøllen er placeret tæt på områder med bebyggelse bør lysintensiteten kunne reguleres i forhold til den aktuelle meteorologiske sigtbarhed, således at lysintensiteten reduceres til 30 %, hvis den målte sigtbarhed er mere end 5 km, og reduceres til 10 % ved sigtbarhed på mere end 10 km. - Blinkende lys bør kunne synkroniseres med blinkende lys på omgivende luftfartshindringer, herunder andre vindmøller og vindmølleparker. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. 18

19 - Hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og øverste 2/3 dele af mølletårnet. - To mellemintensive blinkende lys placeret på overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret: Type A ( candela, hvidt lys) i dagtimerne (baggrundsbelysning over 50cd/m 2 ) Type B (2.000 candela, rødt lys) i natteperioden (baggrundsbelysning under 0cd/m 2 ) - Minimum tre lavintensive røde faste lys (type B med en intensitet på 32 candela) på mølletårnet. Lysene placeres i samme niveau og fordeles jævnt på mølletårnets omkreds, så synlighed fra alle retninger sikres. Lysene placeres så tæt som muligt midt mellem toppunktsafmærkningen og havoverfladen. Totalhøjde over 150 meter Bemærkninger: - Ved brug af rødt LED-lys anvendes lys med bølgelængder, der falder indenfor spektrummet nm. - Hvis vindmøllen er placeret tæt på områder med bebyggelse bør lysintensiteten kunne reguleres i forhold til den aktuelle meteorologiske sigtbarhed, således at lysintensiteten reduceres til 30 %, hvis den målte sigtbarhed er mere end 5 km, og reduceres til 10 % ved sigtbarhed på mere end 10 km. - Blinkende lys bør kunne synkroniseres med blinkende lys på omgivende luftfartshindringer, herunder andre vindmøller og vindmølleparker. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. - Den uafmærkede del af vindmøllen, herunder vindmøllevingerne, må højst overstige toppunktsafmærkningen med 120 m. 19

20 Vindmølleparker på land (mere end to vindmøller) Totalhøjde under 100 meter Inden for en flyveplads indflyvningsplan Alle vindmøller skal markeres med hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og øverste 2/3 dele af mølletårnet. Uden for en flyveplads indflyvningsplan (en-route) Ingen markering nødvendig. Totalhøjde fra 100 meter til og med 150 meter Totalhøjde over 150 meter - Alle vindmøller skal markeres med hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og øverste 2/3 dele af mølletårnet. - Alle vindmøller i vindmølleparken afmærkes med to lavintensive røde faste lys (type A med en intensitet på 10 cd) placeret på overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret. - Ved brug af rødt LED-lys anvendes lys med bølgelængder, der falder indenfor spektrummet nm. - Alle møller skal markeres med hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og øverste 2/3 dele af mølletårnet - Vindmøller placeret i knæk og hjørner af mølleparkers perimeter bør: toppunktafmærkes med to mellemintensive blinkende lys placeret på overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret: i. Type A ( candela, hvidt lys) i dagtimerne (baggrundsbelysning over 50cd/m 2 ) ii. Type B (2.000 candela, rødt lys) i natperioden (baggrundsbelysning under 50cd/m 2 ) afmærkes med minimum tre lavintensive røde faste lys (type B med en intensitet på 32 candela) på mølletårnet. Lysene placeres i samme niveau og fordeles jævnt på mølletårnets omkreds, så synlighed fra alle retninger sikres. Lysene placeres så tæt som muligt midt mellem toppunktsafmærkningen og jorden. 20

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august

Læs mere

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller*

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* 1. udgave, 21. marts 2013 I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller*

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* 2. udgave, xx. xxx 2014 I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 danish@windpower.org www.windpower.org Bemærkninger til nye

Læs mere

Kriegers Flak Havmøllepark

Kriegers Flak Havmøllepark Kriegers Flak Havmøllepark Flytrafik VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Oktober 2015 a Energinet.dk Denne rapport er udarbejdet for Energinet.dk som en del af VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark.

Læs mere

SMÅLANDSFARVANDET HAVMØLLEPARK FLYTRAFIK

SMÅLANDSFARVANDET HAVMØLLEPARK FLYTRAFIK Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato April 2015 SMÅLANDSFARVANDET HAVMØLLEPARK FLYTRAFIK HAVMØLLEPARK FLYTRAFIK Revision 3 Dato 2015-04-13 Udarbejdet af HEH Kontrolleret af SSB/JCXS Godkendt

Læs mere

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Flytrafik PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Version 1 Dokument nr. 1215123489

Læs mere

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK FLYTRAFIK

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK FLYTRAFIK Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato April 2015 SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK FLYTRAFIK SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK FLYTRAFIK Revision 4 Dato 2015-04-15 Udarbejdet af HEH Kontrolleret af JCXS Godkendt

Læs mere

BORNHOLM HAVMØLLEPARK

BORNHOLM HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Flytrafik PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Version 1 Dokument nr. 1215273180

Læs mere

SÆBY HAVMØLLEPARK FLYTRAFIK

SÆBY HAVMØLLEPARK FLYTRAFIK Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato April 2015 SÆBY HAVMØLLEPARK FLYTRAFIK SÆBY HAVMØLLEPARK FLYTRAFIK Revision 3 Dato 2015-04-13 Udarbejdet af HEH Kontrolleret af JCXS Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Flytrafik PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Version 2 Dokument nr. 1215123637

Læs mere

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012 Notat Til Aarhus Byråd Den 10. oktober 2012 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger 1. Konklusion Dette notat indeholder redegørelser og svar

Læs mere

Kriegers Flak Havmøllepark

Kriegers Flak Havmøllepark Kriegers Flak Havmøllepark Flytrafik VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015 a Energinet.dk Denne rapport er udarbejdet for Energinet.dk som en del af VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark.

Læs mere

er behandlet, og sikker- er følgende: rojektet:

er behandlet, og sikker- er følgende: rojektet: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 jeda@ @trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato 4. februarr 2015 Trafikstyrelsens bidrag til VVM-redegørelse for kystnærek

Læs mere

BL 3-10 Bestemmelser om luftfartshindringer

BL 3-10 Bestemmelser om luftfartshindringer Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 3-10 Bestemmelser om luftfartshindringer Udgave 2, 22. januar 2010 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rapport om. Lysmarkering af vindmøller

Rapport om. Lysmarkering af vindmøller Rapport om Lysmarkering af vindmøller Naturstyrelsen 2. februar 2011 Indhold Ikke teknisk resumé 3 Baggrund for arbejdet 4 Gældende bestemmelser og praksis 4 Samlet vurdering 12 Anbefalinger 14 Bilag Bestemmelser

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Luftfartsafmærkning af vindmøller Rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe August 2012 1 (41)

Luftfartsafmærkning af vindmøller Rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe August 2012 1 (41) Luftfartsafmærkning af vindmøller Rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe August 2012 1 (41) Forord Denne rapport om luftfartsafmærkning af vindmøller er en afrapportering fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt Tillæg nr. 7 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-5-05 Tillæg nr.7 til Regionplan 2005 for

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rune Balle Seaplanes. Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk

Rune Balle Seaplanes. Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk Rune Balle Seaplanes Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tidsbegrænset tilladelse til at

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-38 Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater Udgave 1, 23. januar 1997 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

ETABLERING AF FIRE TESTVINDMØLLER VED STAUNING LUFTHAVN

ETABLERING AF FIRE TESTVINDMØLLER VED STAUNING LUFTHAVN Udarbejdet til Trafikstyrelsen Dokument type Ansøgning Dato 01.07.2014 ETABLERING AF FIRE TESTVINDMØLLER VED STAUNING LUFTHAVN ETABLERING AF FIRE TESTVINDMØLLER VED STAUNING LUFTHAVN Revision 26 Dato 01.07.2014

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-7 Bestemmelser om overflyvningsafgifter (en-route afgifter), København FIR Udgave 3, 2. december 1994 I medfør af 71, stk. 2, stk. 3, stk. 4

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE FOR VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING I SKIVE KOMMUNE: INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING Skive Kommune har den 12. januar 2011 offentliggjort

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-12 Arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser Udgave 1, 1. september 1984 I medfør af 52, 70, 149, stk. 10 og 13, og 153, stk. 2, i lov om

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE 1 INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE Randers Kommune har den 13.10.2010 offentliggjort forslag til Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, vedrørende etablering af enten

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ Billund Kommune har den 7. juni 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 243 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Slutrapport Visualisering af hindringslys på vindmøller PSO-projekt 3233

Slutrapport Visualisering af hindringslys på vindmøller PSO-projekt 3233 Januar 2003 Slutrapport Visualisering af hindringslys på vindmøller PSO-projekt 3233 Projektdeltagere: SEAS, Slagterivej 25, 4690 Haslev Tech-wise, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia Vindmølleindustrien,

Læs mere

Tilladelse til renovering og fremtidssikring af Gilleleje Havn

Tilladelse til renovering og fremtidssikring af Gilleleje Havn Gilleleje Havn Havnekontoret, Havnen 5 3250 Gilleleje Sendt elektronisk til gillelejehavn@gmail.com og kbo@niras.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Horns Rev 3 Havmøllepark

Horns Rev 3 Havmøllepark Horns Rev 3 Havmøllepark Visuel vurdering af havmøllepark og landanlæg Baggrundsrapport nr. 16 Maj 2014 Horns Rev 3 Havmøllepark Kunde Konsulent Underrådgiver Energinet.dk Att. Indkøb Tonne Kjærsvej 65

Læs mere

Høringsnotat. BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder

Høringsnotat. BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 www.tbst.dk Notat Høringsnotat Dato 16. november 2015 BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december 2015 ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18 Version: 13.11.2015 Bestemmelse Høringssvar Trafik- og Byggestyrelsens bemærkninger

Læs mere

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Københavns S Sendt elektronisk til arj@m.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel tilladelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Der må kun ske start og landing inden for det angivne område, jf. kortbilag.

Der må kun ske start og landing inden for det angivne område, jf. kortbilag. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til para- og hanggliding på Flyvestation Værløse Du har på vegne af Airwave paragliding klub søgt om tilladelse til at flyve med paraglidere og hangglidere fra et

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-22 Bestemmelser om rundflyvningsflyvepladser, flyvemaskine Udgave 2, 26. marts 1990 I medfør af 52, 59, 70 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn Bilag til Rapport afsnit 6 april 2015

Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn Bilag til Rapport afsnit 6 april 2015 Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn Bilag til Rapport afsnit 6 april 2015 Udgivelsesdato : 16. april 2015 Vores reference : 22.2793.02 Udarbejdet : Jens Peter Ringsted Kontrolleret : BMG Version

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Lyngdrup, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat.

Lyngdrup, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat. Punkt 7. Lyngdrup, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat. 2014-2822. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-18 Bestemmelser om etablering af flyvepladsledelse på godkendte flyvepladser mv. 3. udgave, 12. oktober 2006 I medfør af 52 og 149, stk. 10 i

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Early publication. Kriegers Flak Havmøllepark. Visuelle forhold. af VVM-redegørelsen. Teknisk baggrundsrapport Januar 2015

Early publication. Kriegers Flak Havmøllepark. Visuelle forhold. af VVM-redegørelsen. Teknisk baggrundsrapport Januar 2015 Kriegers Flak Havmøllepark Visuelle forhold VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015 Early publication Der tages forbehold for eventuelle ændringer af rapporten frem mod offentliggørelsen af

Læs mere

Vesterhav Syd Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 2: Det marine miljø

Vesterhav Syd Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 2: Det marine miljø Vesterhav Syd Havmøllepark VVM-redegørelse og miljørapport Del 2: Det marine miljø April 2015 1 Kolofon Titel: Vesterhav Syd Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport. Del 2. Det marine miljø. Emneord:

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM REDEGØRELSE Havari 18-05-2014 med REIMS F 172N OY-AZM Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation

Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-23 Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation og data* Udgave 2, 18. september 2013 I medfør af luftfartslovens 52 og 149, stk. 10, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere 2015 Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere Center for Energiressourcer Energistyrelsen 24-11-2015 Indhold Indledning... 2 1. Administration af åben-dør-proceduren for havvindmøller... 3 1.1 Energistyrelsen...

Læs mere

Bornholm Havmøllepark. VVM-redegørelse Del 2: Det marine miljø

Bornholm Havmøllepark. VVM-redegørelse Del 2: Det marine miljø Bornholm Havmøllepark VVM-redegørelse Del 2: Det marine miljø April 2015 1 Kolofon Titel: Bornholm Havmøllepark. VVM-redegørelse Del 2: Det marine miljø. Emneord: VVM, Havmøllepark, Natura 2000, Bilag

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-3 Bestemmelser om civile flyveopvisninger Udgave 4, 31. januar 1990 I medfør af 75, stk. 3, 130, stk. 3, 149, stk. 10, og 151 i lov om luftfart,

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS Herning Kommune har den 5. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 62 samt lokalplan nr. 29.T15.1 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat 25. august 2016 TS31711-00001 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Læs mere

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7.

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7. A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø Sendt elektronisk til jh@a1consult.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Thomas Forslund Rundholtsvej 49 2300 København S Sendt elektronisk til thomas.forslund@gmail.com Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Sydhavn Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

9. marts 2016 SHM/LVN

9. marts 2016 SHM/LVN Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Guldagervej 239, 9760 Vrå som følge af opstilling af vindmøller ved Høgsted i henhold til lokalplan nr. 800.8111-L02 for Hjørring Kommune

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016 I medfør af 54 og 149, stk. 10, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

GLASER DIRKS DG300 OY-XPP

GLASER DIRKS DG300 OY-XPP REDEGØRELSE Havari 22-04-2016 med GLASER DIRKS DG300 OY-XPP Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 7 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere