Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning. 1. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning. 1. udgave"

Transkript

1 Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller 1. udgave 28. marts 2014

2

3 Ændringshistorik Nærværende vejledning vil løbende blive opdateret, og offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside, Ændringsoversigt: Version Afsnit Bemærkninger

4 Indhold 1. Indledning 5 2. Anvendelse af farveafmærkning 5 3. Specifikationer for hindringslys 5 4. Brug af sigtbarhedsmålere 6 5. Sagsbehandling ved anmeldelse af luftfartsafmærkning på vindmøller Anmeldelse af vindmøller med en totalhøjde op til og med 150 m Anmeldelse af vindmøller med en totalhøjde over 150 m 7 6. Vindmøller på land med en totalhøjde op til og med 150 m 8 7. Enkeltstående vindmøller på land med en totalhøjde over 150 m 9 8. Vindmøller på havet med en totalhøjde under 100 m Enkeltstående vindmøller på havet med en totalhøjde mellem 100 m og 150 m Enkeltstående vindmøller på havet med en totalhøjde over 150 m Vindmølleparker på land med møller med en totalhøjde over 150 m Vindmølleparker på havet med møller med en totalhøjde mellem 100 m og 150 m Vindmølleparker på havet med møller med totalhøjde over 150 m Afmærkning af vindmøller med alternative foranstaltninger Forskellige veje at gå 15 Bilag 1: Opsummering 16 Bilag 2: Specifikationer for hindringslys 24 Bilag 3: Anmeldelsesskema 25

5 1. Indledning Trafikstyrelsen har udarbejdet særlige regler for luftfartsafmærkning af vindmøller ved BL 3-11, Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller. Denne publikation fungerer som vejledning til bestemmelserne. Vejledningen indledes med fire generelle afsnit, som har relevans for alle vindmølleejere. Således redegøres der i afsnit 2 for farvemarkering af vindmøller, i afsnit 3 for specifikationerne for hindringslys, i afsnit 4 for anvendelsen af sigtbarhedsmålere og i afsnit 5 for proces og dokumentationskrav i forbindelse med anmeldelse af nye vindmøller og vindmølleparker til Trafikstyrelsen samt ændringer af attester. De efterfølgende afsnit (6-13) er inddelt efter om vindmøllerne er placeret på land eller på havet, hvilken højde vindmøllerne har samt efter om der er tale om enkeltstående vindmøller eller vindmølleparker. Således har ikke alle afsnit relevans for alle vindmølleejere, og man kan nøjes med at læse det afsnit, som har relevans for ens vindmølle eller vindmøllepark. Endelig omhandler afsnit 14 luftfartsafmærkning af vindmøller med alternative foranstaltninger. Den samlede vejledning er opsummeret i matrix i Bilag 1. Der er tale om en vejledning. Med andre ord et levende dokument, som kan ændres i takt med at der genereres ny viden. I forlængelse heraf opfordres til at orientere sig på Trafikstyrelsens hjemmeside om den nyeste version. 2. Anvendelse af farveafmærkning Alle vindmøller uanset totalhøjde inden for en flyveplads indflyvningsplan skal afmærkes med hvid farve, der opfylder CIE-normen, på vinger, nacelle (generatorhuset) samt øverste 2/3 dele af mølletårnet. Farven RAL 7035 lever op til dette krav. Ligeledes skal vindmøller med en totalhøjde på 100 m eller derover uden for en flyveplads indflyvningsplan farveafmærkes som angivet ovenfor. 3. Specifikationer for hindringslys Når der i bestemmelserne og i denne vejledning refereres til forskellige typer af hindringslys (eksempelvis type A eller type B) refereres der til specifikationer angivet af FN-organisationen International Civil Aviation Organization (ICAO) i Annex 14 Aerodromes. ICAO inddeler hindringslys i tre hovedgrupper: lavintensive, mellemintensive og højintensive hindringslys, hvilket refererer til hindringlysets lysstyrke, som angives i måleenheden candela. Herudover inddeles hindringslys i farver (på vindmøller er hindringslys enten røde eller hvide), vertikal spredning af lysstrålen og i blinkintervaller (fast eller blinkende lys). 5

6 Specifikationerne er optegnet i tabel 6-3 i ICAO s Annex 14 Aerodromes. Tabellen er vedlagt i Bilag 2 til denne vejledning. Anvendes LED-lys skal man være opmærksom på, at piloter, under natflyvning med militære luftfartøjer anvender lysforstærkende udstyr Night Vision Goggles (NVG). NVG materiellet registrerer lys i spektret indenfor bølgelængderne 645 nanometer (nm) til 905 nm. Da NVG ofte anvendes af luftfartøjer under flyvning i meget lav højde, vil Trafikstyrelsen ved godkendelse af luftfartsafmærkning af vindmøller lægge vægt på, at der ved brug af rødt LED-lys anvendes bølgelængder, der falder inden for det ovenfor anførte spektrum. Lys med bølgelængde umiddelbart udenfor det angivne spektrum vil imidlertid kunne godkendes efter individuel vurdering og afprøvning. 4. Brug af sigtbarhedsmålere Trafikstyrelsen vil ved godkendelse af luftfartsafmærkning af vindmøller have fokus på, at vindmølleejeren har tilstræbt at undgå unødige lysgener for vindmøllernes naboer. I godkendelsesprocessen vil der eksempelvis lægges vægt på, at lysintensiteten på vindmøller, der er placeret tæt på områder med bebyggelse, kan reguleres i forhold til den aktuelle sigtbarhed. Det anbefales, at når lysintensiteten er på 2000 candela eller derover, reduceres denne til 30 %, hvis den målte sigtbarhed er mere end 5 km, og reduceres til 10 % ved sigtbarhed på mere end 10 km. Når der i denne vejledning refereres til sigtbarhed, henvises til meteorologiske sigtbarhed, som defineret af World Meteorological Organization (WMO, De anvendte sigtbarhedsmålere skal være testet af en uafhængig 3. part (eksempelvis DMI) og være godkendt af Trafikstyrelsen, eller de skal være godkendt af en kompetent myndighed i en anden EU- eller EØS-medlemsstat. Trafikstyrelsen kan endvidere bede vindmølleejeren om at fremlægge en plan for vedligehold og eftersyn af udstyret. Afstanden mellem vindmøllerne, som skal have sigtbarhedsmålere påmonteret, i vindmølleparker afgøres fra projekt til projekt. Den dårligste sigtbarhed, som måles i en vindmøllepark, skal benyttes som reference for hele parken. Hvis én eller flere målere ikke virker, skal alle hindringslys aktiveres ved deres maksimale ydeevne (100 %). 5. Sagsbehandling ved anmeldelse af luftfartsafmærkning på vindmøller Det fremgår af luftfartsloven og bestemmelserne i BL 3-11, at vindmøller placeret inden for en flyveplads indflyvningsplan uanset totalhøjde ikke må påbegyndes opført, før Trafikstyrelsen har godkendt projektet, herunder luftfartsafmærkningen, ved dispensation eller attest. Ej heller må der foretages ændringer i forhold til attesten før Trafikstyrelsen har godkendt sådanne ændringer. Samme krav gælder for vindmøller placeret uden for en flyveplads indflyvningsplan med en totalhøjde på 100 m eller derover. 6

7 Hertil bemærkes, at de gældende krav om projektansøgning m.v. til andre relevante myndigheder, herunder til kommuner og miljømyndigheder (Naturstyrelsen), ikke berøres af bestemmelserne i BL Endvidere bemærkes, at Trafikstyrelsen opkræver et gebyr for udstedelse af attest eller dispensation efter BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer på luftfartsområdet mv. I det følgende beskrives, hvordan vindmølleejerne kan opnå attest eller dispensation fra Trafikstyrelsen. I forbindelse med anmeldelser skelnes mellem: a) Vindmøller op til og med 150 m b) Vindmøller over 150 m 5.1 Anmeldelse af vindmøller med en totalhøjde op til og med 150 m Ønsker man at opstille en vindmølle med en totalhøjde op til og med 150 m eller ændre en allerede godkendt luftfartsafmærkning på en sådan vindmølle, skal man indsende et Anmeldelsesskema til Trafikstyrelsen på Anmeldelsesskemaet er vedhæftet denne vejledning som Bilag 3. Derudover kan skemaet findes på Trafikstyrelsens hjemmeside: Ønsker en ejer at opstille en vindmøllepark (det vil sige mere end to vindmøller) med en totalhøjde op til og med 150 m, skal ejeren indsende en samlet projektbeskrivelse med de oplysninger, som efterspørges i anmeldelsesskemaet, herunder en liste med den geografiske position i system WGS84 for hver enkelt mølle i vindmølleparken. 1 Når Trafikstyrelsen modtager anmeldelsesskemaet eller projektbeskrivelsen, sendes projektet i høring hos Forsvaret, der eventuelt kan komme med indsigelse. I sådanne tilfælde vil Trafikstyrelsen og Forsvaret være i dialog om, hvorvidt projektet kan godkendes af Trafikstyrelsen. Forsvarets høringsperiode forventes afsluttet inden for 4 uger, og umiddelbart efter Trafikstyrelsen har modtaget høringssvar fra Forsvaret, vil vindmølleejeren modtage en attest, dispensation eller afslag. Har vindmølleejeren ikke modtaget en besvarelse fra Trafikstyrelsen inden 6 uger, kan vindmøller med en totalhøjde op til og med 150 m uden for en flyveplads indflyvningsplan påbegyndes opført. Denne 6-ugers regel gælder ikke for vindmøller inden for en flyveplads indflyvningsplan. 5.2 Anmeldelse af vindmøller med en totalhøjde over 150 m Ønsker en ejer at opstille en ny vindmølle med en totalhøjde over 150 m samt ændre en allerede godkendt luftfartsafmærkning på en sådan vindmølle, skal vedkommende først udfylde et Anmeldelsesskema og indsende skemaet til Trafikstyrelsen på e- mail: 1 For mere information om angivelse af vindmøller geografiske positioner henvises til BL 3-38 Bestemmelse om anvendelse af geografiske koordinater. 7

8 Anmeldelsesskemaet er vedhæftet denne vejledning i Bilag 3. Derudover kan skemaet findes på Trafikstyrelsens hjemmeside: Ønsker en ejer at opstille en vindmøllepark (det vil sige mere end to vindmøller) med en totalhøjde over 150 m, skal der indsendes en samlet projektbeskrivelse med de oplysninger, som efterspørges i anmeldelsesskemaet, herunder en liste med den geografiske position i system WGS84 for hver enkelt mølle i vindmølleparken. 2 Vil ejeren afmærke en vindmølle eller vindmøllepark med lys, der ikke følger anvisningerne i denne vejlednings afsnit 7 og 10-13, eller med anden afmærkning end lys, skal vedkommende, udover anmeldelsesskemaet, fremsende en dokumenteret risikovurdering. Trafikstyrelsen bør orienteres om sådanne planer tidligt i processen for at lette sagsbehandlingen og for at sikre gode nye løsninger. Når Trafikstyrelsen modtager anmeldelsesskemaet eller projektbeskrivelsen (samt eventuel risikovurdering), sendes projektet i høring hos Forsvaret, der eventuelt kan komme med indsigelse. I sådanne tilfælde vil Trafikstyrelsen og Forsvaret være i dialog om hvorvidt projektet kan godkendes af Trafikstyrelsen. Der må forventes en længere sagsbehandlingstid for vindmøller over 150 m, end de 6 uger, som sagsbehandlingstiden er berammet til for vindmøller med en totalhøjde op til og med 150 m. 6. Vindmøller på land med en totalhøjde op til og med 150 m Vindmøller på land inden for en flyveplads indflyvningsplan med en totalhøjde under 100 m skal ikke luftfartafmærkes med lys. Disse vindmøller skal blot farveafmærkes som angivet i afsnit 2. Af flyvesikkerhedsmæssige årsager må vindmøller inden for en flyveplads indflyvningsplan ikke have en totalhøjde, der medfører, at vindmøllens vingetip gennemskærer indflyvningsplanens hindringsbegrænsede flade. 3 Vindmøller med en totalhøjde fra 100 m og op til og med 150 m både inden for og uden for en flyveplads indflyvningsplan skal ligeledes farveafmærkes som angivet i afsnit 2. Derudover skal vindmøller fra 100 m og op til og med 150 m, af hensyn til Forsvarets beredskabsflyvninger, afmærkes med to lavintensive faste, røde hindringslys (type A med en intensitet på 10 candela tændt 24 timer i døgnet). De to lys skal placeres på overdelen af nacellen, således at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret uanset møllevingernes position. 2 For mere information om angivelse af geografiske positioner henvises til BL 3-38 Bestemmelse om anvendelse af geografiske koordinater. 3 Angivelse af indflyvningsplaner kan indhentes hos den relevante lufthavn eller flyveplads. 8

9 Endvidere bør vindmølleejere være opmærksomme på, at for vindmøller inden for en flyveplads indflyvningsplan, kan Trafikstyrelsen i særlige tilfælde, såfremt vindmøllens placering og højde skønnes at kunne påvirke flyvesikkerheden, kræve supplerende luftfartsafmærkning. 7. Enkeltstående vindmøller på land med en totalhøjde over 150 m Som angivet indledningsvis i denne vejledning, vil godkendelse af luftfartsafmærkning af vindmøller over 150 m hvile på en individuel vurdering. Således kan vindmølleejere vælge enten: a) Luftfartsafmærkning med lys samt farvemarkering, eller b) Luftfartsafmærkning med alternative foranstaltninger. Vælger vindmølleejeren at anvende lys til luftfartsafmærkning af en enkeltstående vindmølle med en totalhøjde over 150 m, kan toppunktsafmærkningen begrænses til to mellemintensive blinkende lys (type A med en intensitet på candela (hvidt lys) i dagtimerne 4, og type B med en intensitet på candela (rødt) i natperioden 5 ) på overdelen af vindmøllens nacelle (generatorhuset). De to lys på nacellens overdel placeres således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret uanset møllevingernes position. Derudover afmærkes vindmøllen med minimum tre lavintensive røde faste lys (type B med en intensitet på 32 candela) på mølletårnet. Lysene placeres i samme niveau og fordeles jævnt på mølletårnets omkreds, så synlighed fra alle retninger sikres. Lysene placeres så tæt som muligt midt mellem toppunktsafmærkningen og jorden. Dertil er det et krav i bestemmelserne, at den uafmærkede del af vindmøllen (det vil sige vindmøllevingerne), ikke må overstige toppunktsafmærkningen med mere end 120 m. For at undgå unødige lysgener, vil Trafikstyrelsen lægge vægt på, at vindmøllens toppunktsafmærkning kan synkroniseres med blinkende lys på andre luftfartshindringer i området omkring vindmøllen. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. Endelig skal vindmøllerne farvemarkeres som angivet i afsnit 2. 4 Det vil sige ved en baggrundsbelysning over 50 cd/m 2. 5 Det vil sige ved en baggrundsbelysning under 50 cd/m 2. 9

10 8. Vindmøller på havet med en totalhøjde under 100 m Vindmøller på havet inden for en flyveplads indflyvningsplan med en totalhøjde under 100 m skal ikke luftfartafmærkes med hindringslys. Disse vindmøller skal blot farvemarkeres som angivet i afsnit 2. Af flyvesikkerhedsmæssige årsager må vindmøller inden for en flyveplads indflyvningsplan ikke have en totalhøjde, der medfører, at vindmøllens vingetip gennemskærer indflyvningsplanens hindringsbegrænsede flade. 6 Endelig bør vindmølleejere være opmærksomme på, at for vindmøller inden for en flyveplads indflyvningsplan, kan Trafikstyrelsen i særlige tilfælde, såfremt vindmøllens placering og højde skønnes at kunne påvirke flyvesikkerheden, kræve supplerende luftfartsafmærkning. 9. Enkeltstående vindmøller på havet med en totalhøjde mellem 100 m og 150 m For enkeltstående vindmøller på havet med en totalhøjde mellem 100 m og 150 m, kan vindmølleejeren vælge enten: a) Luftfartsafmærkning med lys samt farvemarkering, eller b) Luftfartsafmærkning med alternative foranstaltninger Vælger vindmølleejeren at anvende lys til luftfartsafmærkning af enkeltstående vindmøller på havet, skal vindmøllen toppunktsafmærkes på nacellens (generatorhuset) overdel med to mellemintensive blinkende lys (type B (rødt lys) med en intensitet på candela). De to lys placeres således at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret uanset møllevingernes position. For at undgå unødige lysgener, vil Trafikstyrelsen lægge vægt på, at vindmøllens toppunktsafmærkning kan synkroniseres med blinkende lys på andre luftfartshindringer i området omkring vindmøllen. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. Endelig skal vindmøllerne farvemarkeres som angivet i afsnit 2. 6 Angivelser af indflyvningsplaner kan indhentes hos den relevante lufthavn eller flyveplads. 10

11 10. Enkeltstående vindmøller på havet med en totalhøjde over 150 m Som angivet indledningsvis i denne vejledning, vil godkendelse af luftfartsafmærkning af vindmøller over 150 m hvile på en individuel vurdering. Således kan vindmølleejere vælge enten: a) Luftfartsafmærkning med lys samt farvemarkering, eller b) Luftfartsafmærkning med alternative foranstaltninger. Vælger vindmølleejeren at anvende lys til luftfartsafmærkning af en enkeltstående vindmølle med en totalhøjde over 150 m, kan toppunktsafmærkningen begrænses til to mellemintensive blinkende lys (type A med en intensitet på candela (hvidt lys) i dagtimerne 7, og type B med en intensitet på candela (rødt) i natteperioden 8 ) på overdelen af vindmøllens nacelle (generatorhuset). Vælges denne løsning, placeres de to lys på nacellens overdel således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret uanset møllevingernes position. Derudover afmærkes vindmøllen med minimum tre lavintensive røde faste lys (type B med en intensitet på 32 candela) på mølletårnet. Lysene placeres i samme niveau og fordeles jævnt på mølletårnets omkreds, så synlighed fra alle retninger sikres. Lysene placeres så tæt som muligt midt mellem toppunktsafmærkningen og havoverfladen. Dertil er det et krav i bestemmelserne, at den uafmærkede del af vindmøllen (det vil sige vindmøllevingerne), ikke må overstige toppunktsafmærkningen med mere end 120 m. For at undgå unødige lysgener, vil Trafikstyrelsen lægge vægt på, at vindmøllens toppunktsafmærkning kan synkroniseres med blinkende lys på andre luftfartshindringer i området omkring vindmøllen. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. Endelig skal vindmøllerne farvemarkeres som angivet i afsnit 2. 7 Det vil sige ved en baggrundsbelysning over 50 cd/m 2. 8 Det vil sige ved en baggrundsbelysning under 50 cd/m 2. 11

12 11. Vindmølleparker på land med møller med en totalhøjde over 150 m Som angivet indledningsvis i denne vejledning, vil godkendelse af luftfartsafmærkning af vindmølleparker over 150 m hvile på en individuel vurdering. Således kan vindmølleejere vælge enten: a) Luftfartsafmærkning med lys samt farvemarkering, eller b) Luftfartsafmærkning med alternative foranstaltninger. Vælger vindmølleejeren at anvende lys til at luftfartsafmærke en vindmøllepark med en totalhøjde over 150 m, vil flyvesikkerheden kunne sikres ved at vindmøller i hjørner og knæk på vindmølleparkens ydre grænse (perimeteren) med en maksimal afstand på 900 m (med mindre det konkret vurderes, at afstanden mellem de afmærkede vindmøller kan være større) toppunktafmærkes på nacellens (generatorhovedet) overdel med to mellemintensive hvidt blinkende lys (type A med en intensitet på candela (hvidt lys) i dagtimerne 9, og type B med en intensitet på candela (rødt lys) i natteperioden 10 ). Vælges denne løsning, placeres de to lys på nacellens overdel således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret uanset møllevingernes position. Derudover afmærkes vindmøllen med minimum tre lavintensive røde faste lys (type B med en intensitet på 32 candela) på mølletårnet. Lysene placeres i samme niveau og fordeles jævnt på mølletårnets omkreds, så synlighed fra alle retninger sikres. Lysene placeres så tæt som muligt midt mellem toppunktsafmærkningen og jorden. De mellemstående vindmøller i vindmølleparken skal afmærkes med to lavintensive faste, røde hindringslys (type A med en intensitet på 10 cd) tændt 24 timer i døgnet og placeret på overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader i vandret plan uanset møllevingernes position. Dertil er det et krav i bestemmelserne, at den uafmærkede del af vindmøllen (det vil sige vindmøllevingerne), ikke må overstige toppunktsafmærkningen med mere end 120 m. Lysafmærkningen i vindmølleparken bør være synkroniseret. Ligeledes, for at undgå unødige lysgener, vil Trafikstyrelsen lægge vægt på, at vindmøllens toppunktsafmærkning kan synkroniseres med blinkende lys på andre luftfartshindringer i området omkring vindmølleparken. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. Endelig skal alle vindmøller i vindmølleparken farvemarkeres som angivet i afsnit 2. 9 Det vil sige ved en baggrundsbelysning over 50 cd/m Det vil sige ved en baggrundsbelysning under 50 cd/m 2. 12

13 12. Vindmølleparker på havet med møller med en totalhøjde mellem 100 m og 150 m For vindmølleparker på havet med en totalhøjde mellem 100 m og 150 m, kan vindmølleejeren vælge enten: a) Luftfartsafmærkning med lys samt farveafmærkning, eller b) Luftfartsafmærkning med alternative foranstaltninger Vælger vindmølleejeren at anvende lys til at luftfartsafmærke en vindmøllepark på havet med en totalhøjde mellem 100 m og 150 m, skal vindmøller i hjørner og knæk på vindmølleparkens ydre grænse (perimeteren) med en maksimal afstand på 900 m (med mindre det konkret vurderes, at afstanden mellem de afmærkede vindmøller kan være større) toppunktafmærkes på nacellens (generatorhovedet) overdel med to mellemintensive rødt blinkende lys (type B med en intensitet på candela). De to lys placeres således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret uanset møllevingernes position. De mellemstående vindmøller i vindmølleparken skal afmærkes med to lavintensive faste, røde hindringslys (type A med en intensitet på 10 cd) tændt 24 timer i døgnet og placeret på overdelen af nacellen således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader i vandret plan uanset møllevingernes position. Lysafmærkningen i vindmølleparken bør være synkroniseret. Ligeledes, for at undgå unødige lysgener, vil Trafikstyrelsen lægge vægt på, at vindmøllens hindringslys kan synkroniseres med blinkende lys på andre luftfartshindringer i området omkring vindmølleparken. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. Endelig skal alle vindmøller i vindmølleparken farvemarkeres som angivet i afsnit Vindmølleparker på havet med møller med totalhøjde over 150 m Som angivet indledningsvis i denne vejledning, vil godkendelse af luftfartsafmærkning af vindmølleparker over 150 m hvile på en individuel vurdering. Således kan vindmølleejere vælge enten: a) Luftfartsafmærkning med lys samt farvemarkering, eller b) Luftfartsafmærkning med alternative foranstaltninger. Vælger vindmølleejeren at anvende hindringslys til at luftfartsafmærke en vindmøllepark med en totalhøjde over 150 m, vil flyvesikkerheden kunne sikres ved at vindmøller i hjørner og knæk på vindmølleparkens ydre grænse (perimeteren) med en maksimal afstand på 900 m (med mindre det konkret vurderes, at afstanden mellem de afmærkede vindmøller kan være større) toppunktafmærkes på nacellens (generatorhovedet) overdel med to mellemintensive hvidt blinkende lys (type A med 13

14 en intensitet på candela (hvidt lys) i dagtimerne 11, og type B med en intensitet på candela (rødt lys) i natteperioden 12 ). Vælges denne løsning, placeres de to lys på nacellens overdel således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret uanset møllevingernes position. Derudover afmærkes vindmøllen med minimum tre lavintensive røde faste lys (type B med en intensitet på 32 candela) på mølletårnet. Lysene placeres i samme niveau og fordeles jævnt på mølletårnets omkreds, så synlighed fra alle retninger sikres. Lysene placeres så tæt som muligt midt mellem toppunktsafmærkningen og havoverfladen. Mellemstående vindmøller i vindmølleparken skal afmærkes med to lavintensive faste, røde hindringslys (type A med en intensitet på 10 cd) tændt 24 timer i døgnet og placeret på overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader i vandret plan uanset møllevingernes position. Dertil er det et krav i bestemmelserne, at den uafmærkede del af vindmøllen (det vil sige vindmøllevingerne), ikke må overstige toppunktsafmærkningen med mere end 120 m. Lysafmærkningen i vindmølleparken bør være synkroniseret. Ligeledes, for at undgå unødige lysgener, vil Trafikstyrelsen lægge vægt på, at vindmøllens hindringslys kan synkroniseres med blinkende lys på andre luftfartshindringer i området omkring vindmølleparken. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. Endelig skal alle vindmøller i vindmølleparken farvemarkeres som angivet i afsnit Afmærkning af vindmøller med alternative foranstaltninger I bestemmelserne åbnes op for afmærkning med alternative foranstaltninger for vindmøller på land med en totalhøjde over 150 m, og for vindmøller på havet med en totalhøjde på 100 m eller derover. I forbindelse hermed kan Trafikstyrelsen i særlige tilfælde fastsætte tidsbegrænsede indskrænkninger af luftfarten i særlige testområder ved forsøg med alternative løsninger. Det skal understreges, at testområderne ikke er permanente, men at et område kan udpeges som testområde for en periode af eksempelvis 3-5 år. Baggrunden herfor er et ønske om at indsamle viden, der på sigt kan lede til en reduktion i brugen af lysafmærkning, og dermed mindske lysforureningen over for møllernes naboer. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at det er altafgørende, at flyvesikkerheden opretholdes på trods af en reduktion i anvendelsen af lysmarkering. 11 Det vil sige ved en baggrundsbelysning over 50 cd/m Det vil sige ved en baggrundsbelysning under 50 cd/m 2. 14

15 Det er Trafikstyrelsens forventning, at vindmølleejere vil benytte denne mulighed til at tænke i nye løsninger og frembringe ny viden Forskellige veje at gå Alternative foranstaltninger kan eksempelvis være Air Detection Systems (ADS), som monteres på vindmøllerne, hvorefter vindmøllerne populært sagt finder forbipasserende fly. ADS ere registrerer og analyserer forbipasserende luftfartøjers position, højde, hastighed og retning. Risikerer luftfartøjet at komme tæt på vindmøllen, da vil hindringslyset tændes. Således muliggør ADS, at hindringslysene kan være slukkede, når der ikke er luftfartøjer tæt på dem. Derved reduceres lysgenerne for vindmøllernes naboer. En anden vej at gå, er at installere teknologi i luftfartøjerne, som gør dem i stand til at finde vindmøllerne. Et sådan system kan sende luftfartøjernes position ved hjælp af en radiodataforbindelse, som sender over en licensfri båndtransmission. Hvis vindmøllerne er udstyret med et kompatibelt system, vurderer enhederne de fremtidige konflikter og advarer piloten både akustisk og optisk. Med et sådan system skal luftfartøjerne have modtagere monteret, der kan opfange og behandle signalet, eller have vindmøllernes position i en database, således at piloten får den nødvendige advarsel/information. Endvidere kræver det, at stabiliteten af både sender og modtager er tilstrækkelig god. Vælger en vindmølleejer at luftfartsafmærke vindmøller med en totalhøjde over 150 m med alternative foranstaltninger, skal der foreligge en dokumenteret risikovurdering fra ejeren af vindmøllen eller vindmølleparken. I forlængelse heraf bør Trafikstyrelsen orienteres om sådanne planer tidligt i processen for at lette sagsbehandlingen og sikre gode nye løsninger. 15

16 Bilag 1: Opsummering Enkeltstående vindmølle på land Totalhøjde under 100 meter Inden for en flyveplads indflyvningsplan Hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og øverste 2/3 dele af mølletårnet. Uden for en flyveplads indflyvningsplan (en-route) Ingen markering nødvendig. Totalhøjde fra 100 meter til og med 150 meter - Hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og på øverste 2/3 dele af mølletårnet. - To lavintensive røde faste lys (type A med en intensitet på 10 cd) placeret på overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret. Bemærkninger: - Ved brug af rødt LED-lys anvendes lys med bølgelængder, der falder indenfor spektrummet nm. 16

17 - Hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og øverste 2/3 dele af mølletårnet. - To mellemintensive blinkende lys placeret på overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret: Type A ( candela, hvidt lys) i dagtimerne (baggrundsbelysning over 50cd/m 2 ) Type B (2.000 candela, rødt lys) i natteperioden (baggrundsbelysning under 50cd/m 2 ) - Minimum tre lavintensive røde faste lys (type B med en intensitet på 32 candela) på mølletårnet. Lysene placeres i samme niveau og fordeles jævnt på mølletårnets omkreds, så synlighed fra alle retninger sikres. Lysene placeres så tæt som muligt midt mellem toppunktsafmærkningen og jorden. Totalhøjde over 150 meter Bemærkninger: - Ved brug af rødt LED-lys anvendes lys med bølgelængder, der falder indenfor spektrummet nm. - Hvis vindmøllen er placeret tæt på områder med bebyggelse bør lysintensiteten kunne reguleres i forhold til den aktuelle meteorologiske sigtbarhed, således at lysintensiteten reduceres til 30 %, hvis den målte sigtbarhed er mere end 5 km, og reduceres til 10 % ved sigtbarhed på mere end 10 km. - Blinkende lys bør kunne synkroniseres med blinkende lys på omgivende luftfartshindringer, herunder andre vindmøller og vindmølleparker. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. - Den uafmærkede del af vindmøllen, herunder vindmøllevingerne, må højst overstige toppunktsafmærkningen med 120 m. 17

18 Enkeltstående vindmølle på havet Totalhøjde under 100 meter Inden for en flyveplads indflyvningsplan Hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og øverste 2/3 dele af mølletårnet. Uden for en flyveplads indflyvningsplan (en-route) Ingen markering nødvendig. - Hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og på øverste 2/3 dele af mølletårnet. - To middelintensive røde blinkende lys (type B med en intensitet på 2000 cd) placeret på overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret. Bemærkninger: Totalhøjde fra 100 meter til og med 150 meter - Ved brug af rødt LED-lys anvendes lys med bølgelængder, der falder indenfor spektrummet nm. - Hvis vindmøllen er placeret tæt på områder med bebyggelse bør lysintensiteten kunne reguleres i forhold til den aktuelle meteorologiske sigtbarhed, således at lysintensiteten reduceres til 30 %, hvis den målte sigtbarhed er mere end 5 km, og reduceres til 10 % ved sigtbarhed på mere end 10 km. - Blinkende lys bør kunne synkroniseres med blinkende lys på omgivende luftfartshindringer, herunder andre vindmøller og vindmølleparker. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. 18

19 - Hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og øverste 2/3 dele af mølletårnet. - To mellemintensive blinkende lys placeret på overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret: Type A ( candela, hvidt lys) i dagtimerne (baggrundsbelysning over 50cd/m 2 ) Type B (2.000 candela, rødt lys) i natteperioden (baggrundsbelysning under 0cd/m 2 ) - Minimum tre lavintensive røde faste lys (type B med en intensitet på 32 candela) på mølletårnet. Lysene placeres i samme niveau og fordeles jævnt på mølletårnets omkreds, så synlighed fra alle retninger sikres. Lysene placeres så tæt som muligt midt mellem toppunktsafmærkningen og havoverfladen. Totalhøjde over 150 meter Bemærkninger: - Ved brug af rødt LED-lys anvendes lys med bølgelængder, der falder indenfor spektrummet nm. - Hvis vindmøllen er placeret tæt på områder med bebyggelse bør lysintensiteten kunne reguleres i forhold til den aktuelle meteorologiske sigtbarhed, således at lysintensiteten reduceres til 30 %, hvis den målte sigtbarhed er mere end 5 km, og reduceres til 10 % ved sigtbarhed på mere end 10 km. - Blinkende lys bør kunne synkroniseres med blinkende lys på omgivende luftfartshindringer, herunder andre vindmøller og vindmølleparker. For at lette synkroniseringen bør alle blinkende lys kunne synkroniseres med starttid flash 00:00:00 UTC og en tolerance på 0,01sec. - Den uafmærkede del af vindmøllen, herunder vindmøllevingerne, må højst overstige toppunktsafmærkningen med 120 m. 19

20 Vindmølleparker på land (mere end to vindmøller) Totalhøjde under 100 meter Inden for en flyveplads indflyvningsplan Alle vindmøller skal markeres med hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og øverste 2/3 dele af mølletårnet. Uden for en flyveplads indflyvningsplan (en-route) Ingen markering nødvendig. Totalhøjde fra 100 meter til og med 150 meter Totalhøjde over 150 meter - Alle vindmøller skal markeres med hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og øverste 2/3 dele af mølletårnet. - Alle vindmøller i vindmølleparken afmærkes med to lavintensive røde faste lys (type A med en intensitet på 10 cd) placeret på overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret. - Ved brug af rødt LED-lys anvendes lys med bølgelængder, der falder indenfor spektrummet nm. - Alle møller skal markeres med hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og øverste 2/3 dele af mølletårnet - Vindmøller placeret i knæk og hjørner af mølleparkers perimeter bør: toppunktafmærkes med to mellemintensive blinkende lys placeret på overdelen af nacellen, således, at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret: i. Type A ( candela, hvidt lys) i dagtimerne (baggrundsbelysning over 50cd/m 2 ) ii. Type B (2.000 candela, rødt lys) i natperioden (baggrundsbelysning under 50cd/m 2 ) afmærkes med minimum tre lavintensive røde faste lys (type B med en intensitet på 32 candela) på mølletårnet. Lysene placeres i samme niveau og fordeles jævnt på mølletårnets omkreds, så synlighed fra alle retninger sikres. Lysene placeres så tæt som muligt midt mellem toppunktsafmærkningen og jorden. 20

Luftfartsafmærkning af vindmøller Rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe August 2012 1 (41)

Luftfartsafmærkning af vindmøller Rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe August 2012 1 (41) Luftfartsafmærkning af vindmøller Rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe August 2012 1 (41) Forord Denne rapport om luftfartsafmærkning af vindmøller er en afrapportering fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Vejledning i ansøgning om registrering i - ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Oplysningsskemaer Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0027

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 3-6 - Tankning Bestemmelse: Høringssvar: Bemærkninger: 3.2 Bestemmelserne i pkt. 6.2

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Hubble relationen Øvelsesvejledning

Hubble relationen Øvelsesvejledning Hubble relationen Øvelsesvejledning Matematik/fysik samarbejde Henning Fisker Langkjer Til øvelsen benyttes en computer med CLEA-programmet Hubble Redshift Distance Relation. Galakserne i Universet bevæger

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Høringsudkast af 11. marts 2015 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 2015 I medfør af

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af elektronisk nøglesystem Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2015 fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere