Hvordan bliver det offentlige træ-indkøb grønnere? Oplæg til møde d. 15. April 2013 mellem FSC Danmark, PEFC Danmark og Miljøminister Ida Auken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan bliver det offentlige træ-indkøb grønnere? Oplæg til møde d. 15. April 2013 mellem FSC Danmark, PEFC Danmark og Miljøminister Ida Auken"

Transkript

1 Hvordan bliver det offentlige træ-indkøb grønnere? Oplæg til møde d. 15. April 2013 mellem FSC Danmark, PEFC Danmark og Miljøminister Ida Auken Introduktion Set udefra ligger Danmark i front, når det gælder grønne indkøb af papir og træ. Vi har: mange virksomheder med grønne indkøbspolitikker et offentligt Danmark med en grøn vejledning på indkøb af papir og træ, og en række frivillige offentlige og offentligt støttede partnerskaber med det formål, at Danmark skal købe grønnere ind. Ret beset burde Danmark derfor være et foregangsland, når det gælder grønne indkøb set på tværs af det offentlige og det private erhvervsliv. Der er ingen tvivl om, at vi i alt fald har intentionerne både blandt indkøbere og blandt leverandørerne. Men det er ikke det billede, vi ser. Derfor er vi glade for, at Miljøministeren vil mødes med os, så vi kan komme med vores bud på, hvordan det offentlige indkøb af papir og træ bliver grønnere. Vi har undersøgt grundene til, at vores indkøb ofte ender som non-green trods de gode intentioner. Dette er gjort gennem kvalitative input indsamlet i foråret 2013 fra offentlige indkøbere og leverandører til det offentlige, hvilket understøttes af kvantitative input fra undersøgelsen Grønne indkøb i Danmark 2013 foretaget i marts-april Begge disse undersøgelser er foretaget af FSC Danmark med støtte fra PEFC Danmark. Vi har samlet erfaringerne i dette oplæg, som indeholder en række cases om det offentlige indkøb i Danmark og effekten af den offentlige indkøbsvejledning på papir og træ, samt en række anbefalinger til konkrete tiltag, der kan gøre vejledningen mere kendt og anvendt. Vi fokuserer udelukkende på det offentlige indkøb, og det gør vi af to grunde. For det første fordi den kvantitative undersøgelse bag dette oplæg for andet år i træk viser, at det private erhvervsliv i store træk er rigtig langt fremme, når det kommer til krav om bæredygtighed på deres indkøb. Vi ser derfor ikke et særskilt behov for yderlige tiltag her. For det andet fordi det offentlige er den største indkøber af papir og træprodukter i Danmark. Det er derfor vigtigt for Danmarks samlede grønne profil, at den eksisterende vejledning på området er effektiv og omsættes til handling. Tendensen er, at kravene om bæredygtighed 1 i de offentlige indkøb ofte bortfalder, før købet gennemføres. Svaghederne i den danske indkøbspraksis bliver tydeliggjort i rapporten Collection of statistical information on Green Public Procurement in the EU fra PriceWaterhouseCoopers (PwC) fra Her kan man læse, at Danmark ligger sidst ud af de syv målte lande, når det kommer til verifikation af oprindelsen af det træ, der anvendes i det offentlige byggeri. Byggeriet er den produktgruppe, som udgør den største samlede volumen af indkøbte træprodukter i det offentlige, og 1 Begrebet bæredygtighed i henhold til træ og papir skal i dette dokument forstås som Ministeriets og indkøbsvejledningens definition heraf. Der er således ikke taget højde for de implicerede parters karakteristik af begrebet.

2 det er derfor især her, at fokus på lovlige og bæredygtige indkøb bør være i top. Men kun 27 % af den samlede mængde træ var ifølge rapporten fra verificerede lovlige kilder, mens samme tal fra England var 89 % og fra Finland 75 %. 2 Rapporten viser desværre intet om, hvor stor en andel af de 27 % verificerede lovlige kilder, som samtidig også var bæredygtige. Lovlighed indebærer jo, som bekendt, ikke automatisk, at træet er fra bæredygtige kilder. Hele 89 % af det samlede danske offentlige byggeri bliver i rapporten betragtet som non-green. I England ligger samme tal på 23 % non-green, og her sparer man endda penge på satsning af grønt indkøb i byggeriet gennem centraliserede omfattende krav til miljøhensyn. For produktgruppen papir ser tallene bedre ud, mens der også for produktgruppen møbler efterlades plads til forbedringer. Selvom EUs nye Tømmerforordning (European Union Timber Regulation) er indført for at komme den illegale hugst til livs, og man dermed kunne argumentere for, at indkøb af illegalt træ er i tilbagegang, så giver rapporten fra PriceWaterhouseCoopers Sustainability stadig grund til bekymring. For på trods af gode intentioner i form af tidligere initiativer som f.eks. vejledninger og grønne partnerskaber har vi i Danmark en offentlig indkøbspraksis med plads til væsentlige forbedringer. Den dårlige praksis vækker særligt bekymring i forhold til det offentliges status som rollemodel for grønnere/grønne indkøb. Konklusionen på dette oplæg, og på samtlige undersøgelser af effekten af den frivillige vejledning, er, at vejledningens potentiale ikke udnyttes til fulde. Dette synes ikke at have med vejledningens udformning som sådan at gøre, men skyldes nærmere: 1. Forvirring om muligheder på markedet og dårlig rådgivning fra eksterne aktører. 2. Manglende kontrol af dokumentation for bæredygtighed af det indkøbte. 3. Frygt for klagesager og aktindsigt blandt indkøberne, som afholder dem fra at stille krav. 4. En antagelse af at krav om bæredygtighed vil indebære prisstigninger. Der er flere muligheder for at give den offentlige indkøbsvejledning på papir og træ større gennemslagskraft. Dette oplæg fokuserer kun på mulige forbedringer af arbejdet med den frivillige vejledning med udgangspunkt i konkrete analyser af indkøbssituationerne, som de ser ud i dag. Det skal dog understreges, at FSC Danmark helst så lovgivning på området, da dette uden tvivl ville være det mest effektfulde. Helt konkret anbefaler FSC Danmark og PEFC Danmark, at man: Opretter en uvildig rådgivning af indkøbere og leverandører efter britisk forbillede. Udformer og tilbyder træning til indkøbere og leverandører i vejledningen og brugen heraf. Laver en massiv forbedring i opfølgningen på de stillede krav om bæredygtighed eksempelvis i form af kontrol af fakturaer igennem e-faktura, som en del af kvalitetssikring og som indskrevne krav i bindende kommunale og statslige aftaler. Foretager en baseline-måling af brugen af vejledningen i dag og opsætte mål for, hvor meget den skal bruges fremover for at betragtes som virkningsfuld. Anbefaler at indkøbere fremover opererer med prisrammer og funktion på udbud frem for specifikation af konkrete produkter, samt at dette gøres i en mere dialogbaseret udbudsform. Indfører mindstekrav om bæredygtighed i en lille udvalgt gruppe test-kommuner for derigennem at teste de økonomiske og praktiske omkostninger og fordele ved en bindende vejledning. 2 side 42

3 Case 1: Forvirring om muligheder på markedet Denne første case tager udgangspunkt i en meget almindelig problemstilling: at man som offentlig indkøber ofte sidder med indkøb af flere forskellige produkter. Nogle indkøbere køber måske tilmed kun produkter fra en given produktgruppe med flere års mellemrum. Det er derfor svært at holde sig orienteret om, hvad der er muligt på markedet, og hvad der ikke er. Den enkelte indkøber synes her lidt overladt til sig selv og kollegaernes erfaringer. Undersøgelsen fra PwC viser, at kun 9 % af de offentlige indkøbere får opdateret deres viden om grønne indkøb gennem uddannelse eller træning, mens 54 % får viden igennem indkøbsfællesskaber, og 42 % søger information på nettet. 18 % opnår viden på andre måder. 3 Disse andre måder vil typisk være ved at rådføre sig med enten rådgivere eller med leverandører. Ligesom ved søgning af information på nettet vil svaret her ikke altid være objektivt, og den grønne profil på indkøbet lider ofte herunder. Der er en del eksempler på sager, hvor bæredygtigheden på et indkøb droppes, fordi indkøberen eller bygherren rådgives om, at købet af en bestemt træsort ikke er muligt i en bæredygtig udgave. Et af de mest kendte eksempler på dette er sagen fra Aarhus Kommune, hvor kommunen og Herman Salling Fonden sammen finansierede byggeriet af en ny tagterrasse på taget af Kunstmuseet Aros som en del af installationen Your Rainbow Panaroma. Virksomheden Schmidt, Hammer og Lassen fungerede som rådgiver på byggeriet og rådgav kommunen om, at det ikke var muligt at finde den udvalgte træsort Yellow Balau i en bæredygtig udgave. Man valgte derfor - trods kommunens oprindelige intentioner om at købe bæredygtigt træ - at købe træet uden dokumentation for bæredygtighed. Dette på trods af træartens status som critically endangered på IUCNs røde liste. Dette indkøb kom miljøorganisationen Verdens Skove (tidligere Nepenthes) for øre, og i samarbejde med JP Århus forholdt de sig kritiske til indkøbet på forsiden af avisen d. 15/ Kritikken lød på, at kommunen ikke havde sikret bæredygtighed og samtidig brystede sig ved at være del af indkøbsfællesskabet Partnerskab for Grønne Indkøb. Sagen blev mere prekær, da flere leverandører på dagen for avisartiklen henvendte sig til JP Århus og fortalte, at de nemt kunne levere Yellow Balau i en FSC-certificeret udgave. En af Danmarks største grossister havde det endda liggende på lager i Kolding. I kølvandet fulgte seks større opfølgende artikler omkring sagen, som alle blev bragt på forsiden af avisen. Oplysningen om at træet var på markedet og kunne fås relativt nemt, fik Aarhus Kommune til at annullere den oprindelige ordre med ekstra finansiel støtte fra Herman Salling Fonden. Træet til byggeriet endte med at være FSC-certificeret. Meromkostningen for annulleringen efter deadline i kontrakten og det nye indkøb beløb sig til kr. en omkostning, som kunne være sparet, hvis ikke kommunen var blevet rådgivet forkert i første omgang. Sagen er desværre ikke enkeltstående, men en af de typiske faldgruber især i det offentlige byggeri. Vi har således kendskab til en række lignende sager fra andre kommuner og byggerier. Det er svært at være ansvarlig indkøber, når det kommer til viden om udvikling på et marked, der ændrer sig fra dag til dag. Specielt hvis man kun sidder med indkøb af bestemte varer få gange om året, hvert tredje år eller måske kun én gang i sin ansættelsestid. Der er derfor et stort behov for, at indkøberne har mulighed for adgang til en mere opdateret og uvildig rådgivning end den som internettet, leverandører og rådgivende entreprenører kan give. 3 Opcit., side 22.

4 Konkrete forslag til tiltag, der kan give vejledningen større gennemslagskraft: Skab en uvildig rådgivning med inspiration fra Storbritanniens Central Point of Expertise (CPET). Her vil en kvalificeret medarbejder kunne svare på spørgsmål om tilgængelighed og lave vurdering af certifikater under alternativ dokumentation. I Storbritannien modtager 50 % af indkøberne træning og opkvalificering igennem CPET ifølge undersøgelsen fra PwC og yderligere 49 % igennem seminarer. 4 Også i Danmark er der et akut behov for kvalitetsrådgivning af de offentlige indkøbere, hvis vi skal have en forhåbning om, at de skal give sig i kast med at købe bæredygtigt træ. Da dette forslag er helt centralt for at fremme bæredygtige offentlige indkøb, udgør manglen på et sådant organ pt. en alvorlig barriere. FSC Danmark overvejer derfor at påtage sig rollen, såfremt man ikke prioriterer det fra offentligt hold. Både FSC Danmark og PEFC Danmark mener dog, at det ville være mere passende, at en sådan funktion blev varetaget af Miljøministeriet og eventuelt indgår som en del af opgaverne for de nyoprettede Competent Authorities for Tømmerforordningen, der i store træk vil sidde med samme arbejdsområde - men blot på lovligt træ. Lav informationskampagne for offentlige indkøbere omkring denne hotline og bring omtanke på leveringshorisonter ind som en væsentlig del af denne rådgivning. Dette er et centralt punkt, da tilgængeligheden af en vare ofte ikke begrænses af, om den findes på markedet, men af urealistisk korte leveringsdeadlines for specielt tropiske træsorter og produkter med mindre position på markedet. Lav information om den offentlige indkøbsvejledning rettet mod rådgivere særligt rådgivere i byggebranchen. Det blev fremført som et forslag af følgegruppen for vejledningen for indkøb af træ og papir, og blev diskuteret og vedtaget tilbage i januar Her blev udpeget 3 målgrupper for en kommunikationsindsats: Politiske beslutningstagere, Offentlige indkøbs- og byggeansvarlige og Leverandører af træ og træprodukter, herunder entreprenører, der anvender træ og træprodukter i leverancen til det offentlige. 4 ibid.

5 Case 2: Udbudsmaterialet foreskriver bæredygtigt træ, men det leverede har ingen dokumentation Det næste typiske scenarie tager udgangspunkt i behovet for bedre opfølgning fra det offentlige på, hvad man faktisk får leveret i forhold til det, som er foreskrevet i udbudsmaterialet. Helt overordnet ligger det private erhvervsliv stadig markant foran det offentlige på andel af forespørgsler på bæredygtige produkter. Leverandørerne oplever, at omtrent halvdelen (45%) af de private forespørgsler indeholder mellem % krav om bæredygtige produkter. For de offentlige forespørgsler ligger 61 % til gengæld i kategorierne 0 % og 0-5 % krav om bæredygtighed. Samtidig oplever 68 %, at efterspørgslen fra det private erhvervsliv på bæredygtige produkter af papir og træ er stigende, mens kun 32 % oplever dette på offentlige indkøb 5. Der er dog uden tvivl stadig tale om en fremgang i efterspørgslen på bæredygtige produkter fra det offentlige. De kvalitative interviews viste således en enighed blandt leverandørerne på tværs af sektorer om, at det offentlige er blevet bedre til at foreskrive bæredygtigt træ og papir, og at bæredygtighed i langt større grad end tidligere indgår som mindstekrav i udbuddene. Dette støttes også op af den konkrete tekst i de seneste indkøbsaftaler fra SKI og kommunale forpligtende aftaler. Tendensen er således positiv. Det er med en SKI-medarbejders ord meget nemt at skrive et par ekstra ord ind i et udbud, og udpege en udbudsvinder på baggrund af en række tildelingskriterier. Problemet er blot, at der synes at være en høj grad af mangel på opfølgning på, om det levererede så også er certificeret eller har anden dokumentation for sin bæredygtighed. Flere interviews har vist, at kontrollen hos myndighederne bør blive strammet op. Kontrollen af indkøbsdokumentation for et produkts status som certificeret opleves enten som ikke tilstrækkelig eller helt fraværende, hvilket kan betyde, at et krav eller ønske om certificeret træ ender med en ikkecertificeret leverance. Der er flere årsager til, at certificeringen bortfalder imellem udpegningen af en udbudsvinder/leverandør og til den faktiske levering af produktet. Der kan dels være tale om bevidst snyd, hvor ikke-certificeret træ bruges i stedet for certificeret træ for at spare penge og dermed levere et billigere tilbud på et udbud. Der kan være tale om utilsigtede handlinger, hvor en leverandør ikke kender reglerne for certificeret træ og derfor får købt ikke-certificeret træ fra en certificeret virksomhed uden at være klar over, at en certificeret virksomhed sagtens kan levere ikke-certificeret træ. På den måde skabes der en unfair konkurrence, hvor ikke-certificeret træ kan risikere at blive solgt som certificeret til priser, som ligger under markedsniveau, og samtidig mister certificerede virksomheder den markedsfordel, de har investeret i gennem certificering, og eventuelt incitamentet til at opretholde deres certificering. En bedre kontrol af fakturaer for det indkøbte materiale hos entreprenører og indkøbere/bygherrer ville afhjælpe problematikken. Det er således ikke nok, at der fremsendes CoC-certifikater på leverandørerne som en del af tilbuddet på et udbud, da en virksomheds certificering efter enten FSC eller PEFC ikke nødvendigvis betyder, at de givne varer, der leveres, er certificerede. Opfølgning på dokumentationen for FSC- og PEFC-certificerede varer - som alt andet lige udgør langt størstedelen af det offentlige indkøb af bæredygtigt træ - er forholdsvis simpel: man skal blot på fakturaer for det faktisk leverede produkt kontrollere, at der står angivet FSC eller PEFC på varelinieniveau samt et chain-of-custody-nummer. Hos det offentlige opstår problemet i forhold til 5 Grønne indkøb i Danmark 2013, side 9-10

6 verifikation i de tilfælde, hvor man som bygherre eller offentlig indkøber aldrig ser fakturaerne på det faktisk leverede træ, da dette indgår som en del af et samlet produkt, man køber eksempelvis et nyt sygehus. Nedenfor kommer vi med forslag til, hvordan der kan strammes op på kontrollen, og dermed hvordan man kan fjerne incitamentet til bevidst at omgås mindstekravene. Konkrete forslag til tiltag, der kan give vejledningen større gennemslagskraft: Indskriv opfølgningskrav i de forpligtende kommunale og statslige aftaler og i partnerskabsaftalerne. Indkøberne pålægges derved at følge op på certificeringsstatus for de leverede produkter. I tilfælde, hvor der er tale om alternativ dokumentation, kan dokumentationspligten og verifikationen af produktet hos tredjepart pålægges leverandøren, med mindre der er tale om en brudt sporbarhedskæde, hvor købsdokumentation kan fremsendes efter princippet for two links back. Oprettes der en dansk pendant til CPET kunne denne verifikation af alternativ dokumentation foregå herigennem (Alternativ dokumentation må i lighed med i dag forventes at udgøre en meget lille del af det samlede indkøb). Endvidere kan opfølgning indsættes som en del af kvalitetssikringen på de produktgrupper, hvor man har en sådan i forvejen. Dette gælder eksempelvis ved byggerier og legepladser. Dette vil være en nem måde at verificere, at udbudskravene er overholdt. Man beder således leverandøren om at fremlægge dokumentation (anonymiserede fakturaer) fra underleverandører for, at træet også rent faktisk er bæredygtigt. Ved at lægge det ind som en del af kvalitetssikringen, kan træets status indskrives som en genstand i kontrakten, hvorved leverandøren har et ansvar for udbedring eller kompensation i tilfælde af, at træet viser sig ikke at være certificeret. På de produktgrupper, hvor der leveres et produkt direkte fra en certificeret leverandør til det offentlige - eks. kontormøbler, papirvarer, hegnspæle, etc. kan verifikationen indbygges som en del af E-faktura systemet. Her scannes i forvejen på varelinieniveau for pris. Hvis der her opsættes en scanning for ordene FSC og PEFC på varelinieniveau også, vil systemet kunne varetage kontrollen automatisk. Vi ser dette fungere i praksis hos en lang række private virksomheder allerede. Dette vil dog ikke afløse fakturaer for indkøb, hvor der er gjort brug af alternativ dokumentation. Her vil dokumentationen skulle verificeres igennem uvildige tredjepart i lighed med situationen med kommunale og statslige indkøbsaftaler som beskrevet ovenfor. Skab overblik over det offentlige indkøb. Lav en baseline-måling af, hvor meget træ og papir det offentlige reelt indkøber og undersøg, hvor meget af det, der er bæredygtigt, og hvor meget, der er indkøbt igennem brug af den offentlige indkøbsvejledning. Denne måling bruges som baggrund for at opsætte mål for, hvor hurtigt udviklingen i retning af bæredygtige indkøb skal gå, samt til at vise fremtidig fremgang på området.

7 Case 3: Kravet om bæredygtighed fravælges af frygt for at gøre noget forkert Igennem de samtaler vi har haft med offentlige indkøbere og tidligere offentlige indkøbere, er det kommet frem, at frygten for at gøre noget forkert fylder meget i forhold til at stille krav om bæredygtighed. Indkøberne finder således vejledningen god og brugbar. De mener, at der er meget god information at hente, men deres usikkerhed omkring bedømmelsen af eventuel alternativ dokumentation fraholder dem fra at indskrive mindstekrav. Så selvom alternativ dokumentation ikke er specielt udbredt blandt virksomhederne, afholder frygten for at skulle bedømme den og dermed eventuelt lave fejl, indkøberne fra at følge vejledningen. En tidligere indkøber fra Region Syddanmark siger således: Den offentlige indkøbers verden er styret af udbudsdirektivet og, ifølge mine egne oplevelser, rigtig meget af frygt for klagesager og aktindsigtssager. Man stiller ikke uklare krav om dokumentation og undgår måske hellere punktet [krav til bæredygtighed og miljø] helt af frygt for fortolkningsspørgsmål. Det er ærgerligt, at angsten for, hvad man skal stille op med eventuelle tilbud med alternativ dokumentation spærrer vejen for de mange ligetil tilbud, som ville komme med FSC- eller PEFCcertificerede produkter. Men det er forståeligt, at de offentlige indkøbere har det på den måde. Hvordan skulle de føle sig kvalificeret til at vurdere en alternativ dokumentation eller til at vurdere, om en brudt sporbarhedskæde er uproblematisk efter det brudte led? Især set i lyset af, at kun 9 % af de offentlige indkøbere i PwC-undersøgelsen gennemgår træning eller uddannelse i grønne indkøb, vil området omkring alternativ dokumentation være forvirrende og afskrækkende. I Storbritannien afhjælpes denne barriere ved, at CPET støtter de offentlige indkøbere og tager sig af gennemgangen af den alternative dokumentation. Beslutningen omkring hvorvidt alternativ dokumentation kan vurderes som fyldestgørende eller ej fjernes således fra den enkelte indkøber. Dermed fjernes også sandsynligheden for en klagesag mod den enkeltes afgørelse. 6 Konkrete forslag til forbedringer, der kan give vejledningen større gennemslagskraft Opsæt en dansk pendant til CPET, eventuelt igennem opkvalificering af medarbejdere hos Competent Authorities for tømmerforordningen, så disse kan fungere som uvildige rådgivere for både indkøbere og leverandører og samtidig hjælpe med at vurdere alternativ dokumentation (jf. case 1). Udvikling af træningssessions for indkøbere og rådgivere i, hvordan man reelt følger op på kravene, og hvor svært det er at gøre noget forkert. Denne træning kunne varetages af Competent Authorities. Indfør fortrinsret for produkter, som leveres med ubrudt sporbarhedskæde efter gængse systemer, og som derfor kan verificeres automatisk og uden subjektiv vurdering fra den enkelte indkøbers side. 6 side 22.

8 Case 4: Prisantagelser udkonkurrerer målsætninger om bæredygtige indkøb Det synes at være en almindelig antagelse blandt offentlige indkøbere, at krav om bæredygtigt træ og papir ikke alene vil reducere andelen af potentielle leverandører betragteligt, men også samtidig være et konkurrenceforvridende og fordyrende element. Når man spørger offentlige indkøbere om, hvorfor de ikke stiller krav om bæredygtighed, er svaret ret entydigt: Det er for dyrt for det offentlige at købe bæredygtigt, og det vil være konkurrenceforvridende. Virkeligheden er dog den modsatte. En lang række leverandører opretholder således i dag et sporbarhedscertifikat ud fra en forventning om, at de vil blive mødt med et krav fra det offentlige om at levere bæredygtigt. De afholder som følge heraf de omkostninger, der er forbundet med en sådan certificering, men kun 41 % af de certificerede leverandører har rent faktisk oplevet en forespørgsel fra det offentlige på bæredygtige produkter af træ og papir inden for de sidste to år (samme tal for indkøbet i det private erhvervsliv er 86 %). 7 Disse virksomheder bedes altså af det offentlige med den ene hånd om at kunne levere bæredygtigt, mens selvsamme vælger at købe det konventionelle produkt uden dokumentation i stedet. I vores undersøgelse fra april 2013 viser meromkostningerne sig dog at være lave. Således svarer 20 % af leverandørerne, at meromkostningen vil være 0 %, og yderligere 41 % har en meromkostning på under 5 %. Ingen leverandører i undersøgelsen ligger på en meromkostning på over 30 %, og hos fire ud af fem af de samlede leverandører i undersøgelsen er der en meromkostning på højest 10 %. 8 Det er korrekt, at der på nogle produktgrupper vil være en merpris forbundet med et bæredygtigt indkøb. Men dette er kun naturligt, da man jo netop i form af certificeringen er med til at bevare verdens skove og sikre en bæredygtig brug af disse. Dette har naturligvis omkostninger. Dette gælder især for en række specifikke tropiske træsorter, hvor der er høj efterspørgsel og lavt udbud. Prisforskellen på disse produktgrupper gøres dog yderligere unaturlig stor, idet den certificerede vare ofte skal konkurrere på pris med en stor andel af produkter med ulovlig oprindelse. WWF estimerer, at priserne på træprodukter generelt er sænket mellem 9 % - 16 % afhængig af produktgruppe på grund af konkurrencen fra illegalt hugget træ. 9 En del af dette problem må forventes at løse sig med indførelse af Tømmerforordningen. Umiddelbart må det forventes, at der kommer en generel prisstigning på de ovenfor nævnte produkter i takt med, at deres ophav bliver lovligt. Prisforskellen mellem lovlige og bæredygtige produkter vil således med tiden udlignes yderligere. Da dette vil tage tid, kommer vi nedenfor med en række forslag til tiltag, som kan implementeres i mellemtiden for at imødekomme antagelsen om prisforskel, og udligne den på de områder, hvor den skulle være til stede. Konkrete forslag til forbedringer, der kan give vejledningen større gennemslagskraft Operer mere med prisrammer, hvor leverandørerne gives frihed til at kommed med forslag til, hvilke løsninger der kan tilbydes indenfor rammen i stedet for at specificere specifikke navngivne produkter eller træsorter. Derved kan prisen rammes igennem alternative træsorter og produkttyper. Dette vil også påvirke prisen på de konventionelle produkter, idet udbud med 7 Grønne indkøb i Danmark 2013, side 7 8 Grønne indkøb i Danmark 2013, side 18 9 WWF World Wide Fund for Nature: ILLEGAL LOGGING & THE EU, AN ANALYSIS OF THE EU EXPORT & IMPORT MARKET OF ILLEGAL WOOD AND RELATED PRODUCTS, side 2

9 et ufravigeligt krav om bæredygtige produkter vil skabe lige konkurrence for alle leverandører, og ingen leverandører vil derfor tillægge de bæredygtige produkter en ekstra price premium. Opret en lille gruppe af test-kommuner, hvor man som forsøgsordning tester, hvor dyrt det reelt vil være at stille mindstekrav omkring bæredygtighed på alle produktgrupper af papir og træ. Dette kunne gøres med støtte fra FSC Danmark, PEFC Danmark og erhvervslivet - såsom leverandører og byggemarkeder. Åbn op for en mere dialogbaseret udbudsform, hvor opgaven præsenteres, og leverandører kan byde ind med kommentarer og spørgsmål, før udbudsrunden reelt starter. Dette vil gøre leverandørerne mindre bange for at ramme skævt på udbuddets intention, og gøre dem mere kreative i deres opgaveløsning på kravene om bæredygtighed.

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Tendenser og fakta På den positive side Markedet for FSC og grønne produkter er i fremgang i Danmark. FSC Danmark i fremgang - vi bliver stærkere og større

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK Seminar om certificeret træ -skærpede anbefalinger for offentligt indkøb af træ Dansk Design Center, 8 oktober 2008

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier

Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier NEPENTHES Karoline Nolsø Aaen Jakob Futtrup Steffen Thomsen Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver på Bornholm BUSINESS CENTER BORNHOLM 2» Mange virksomheder og offentlige indkøbere oplever desværre, at udbud kan være omstændigt og

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Om certificering, varemærker og CSR (Corporative Social Responsibility) Af Frans Theilby Baggrund for indlæg Certificering i skovbruget: FSC, PEFC Certificering

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche PEFC seminar viste vejen frem Af Tanja Olsen, PEFC Danmark og Jakob Rygg Klaumann, Dansk Træforening Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche om produktion og handel med træprodukter

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse.

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse. NOTAT Mens vi venter på de grønne indkøbere Februar 2001 Stig Yding Sørensen og Mette Lise Jensen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune 7. marts 2011 Sammenfatning Potentiale Praksis Opmærksomhedspunkter Konsulentteamet har beregnet effektiviseringspotentialet samlet til 16,7 procent

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/16598-4 Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca. 4.300 elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE

INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE FEM INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE UGE 46 / 15.- 21. november 2010 Arrangementerne i UGE 46 er del af den verdensomspændende Global Entrepreneurship Week, som skaber

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Side 2 af 8 Når kommunen indgår en aftale med en ekstern leverandør er det også muligt at indføje en uddannelsesklausul i kontrakten. Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren krav om at tilbyde et antal

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER Mangel på byggematerialer er for mange håndværkere et problem i dagligdagen. Det viser en undersøgelse blandt 271 medlemmer af Håndværksrådet indenfor

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere