Hvordan bliver det offentlige træ-indkøb grønnere? Oplæg til møde d. 15. April 2013 mellem FSC Danmark, PEFC Danmark og Miljøminister Ida Auken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan bliver det offentlige træ-indkøb grønnere? Oplæg til møde d. 15. April 2013 mellem FSC Danmark, PEFC Danmark og Miljøminister Ida Auken"

Transkript

1 Hvordan bliver det offentlige træ-indkøb grønnere? Oplæg til møde d. 15. April 2013 mellem FSC Danmark, PEFC Danmark og Miljøminister Ida Auken Introduktion Set udefra ligger Danmark i front, når det gælder grønne indkøb af papir og træ. Vi har: mange virksomheder med grønne indkøbspolitikker et offentligt Danmark med en grøn vejledning på indkøb af papir og træ, og en række frivillige offentlige og offentligt støttede partnerskaber med det formål, at Danmark skal købe grønnere ind. Ret beset burde Danmark derfor være et foregangsland, når det gælder grønne indkøb set på tværs af det offentlige og det private erhvervsliv. Der er ingen tvivl om, at vi i alt fald har intentionerne både blandt indkøbere og blandt leverandørerne. Men det er ikke det billede, vi ser. Derfor er vi glade for, at Miljøministeren vil mødes med os, så vi kan komme med vores bud på, hvordan det offentlige indkøb af papir og træ bliver grønnere. Vi har undersøgt grundene til, at vores indkøb ofte ender som non-green trods de gode intentioner. Dette er gjort gennem kvalitative input indsamlet i foråret 2013 fra offentlige indkøbere og leverandører til det offentlige, hvilket understøttes af kvantitative input fra undersøgelsen Grønne indkøb i Danmark 2013 foretaget i marts-april Begge disse undersøgelser er foretaget af FSC Danmark med støtte fra PEFC Danmark. Vi har samlet erfaringerne i dette oplæg, som indeholder en række cases om det offentlige indkøb i Danmark og effekten af den offentlige indkøbsvejledning på papir og træ, samt en række anbefalinger til konkrete tiltag, der kan gøre vejledningen mere kendt og anvendt. Vi fokuserer udelukkende på det offentlige indkøb, og det gør vi af to grunde. For det første fordi den kvantitative undersøgelse bag dette oplæg for andet år i træk viser, at det private erhvervsliv i store træk er rigtig langt fremme, når det kommer til krav om bæredygtighed på deres indkøb. Vi ser derfor ikke et særskilt behov for yderlige tiltag her. For det andet fordi det offentlige er den største indkøber af papir og træprodukter i Danmark. Det er derfor vigtigt for Danmarks samlede grønne profil, at den eksisterende vejledning på området er effektiv og omsættes til handling. Tendensen er, at kravene om bæredygtighed 1 i de offentlige indkøb ofte bortfalder, før købet gennemføres. Svaghederne i den danske indkøbspraksis bliver tydeliggjort i rapporten Collection of statistical information on Green Public Procurement in the EU fra PriceWaterhouseCoopers (PwC) fra Her kan man læse, at Danmark ligger sidst ud af de syv målte lande, når det kommer til verifikation af oprindelsen af det træ, der anvendes i det offentlige byggeri. Byggeriet er den produktgruppe, som udgør den største samlede volumen af indkøbte træprodukter i det offentlige, og 1 Begrebet bæredygtighed i henhold til træ og papir skal i dette dokument forstås som Ministeriets og indkøbsvejledningens definition heraf. Der er således ikke taget højde for de implicerede parters karakteristik af begrebet.

2 det er derfor især her, at fokus på lovlige og bæredygtige indkøb bør være i top. Men kun 27 % af den samlede mængde træ var ifølge rapporten fra verificerede lovlige kilder, mens samme tal fra England var 89 % og fra Finland 75 %. 2 Rapporten viser desværre intet om, hvor stor en andel af de 27 % verificerede lovlige kilder, som samtidig også var bæredygtige. Lovlighed indebærer jo, som bekendt, ikke automatisk, at træet er fra bæredygtige kilder. Hele 89 % af det samlede danske offentlige byggeri bliver i rapporten betragtet som non-green. I England ligger samme tal på 23 % non-green, og her sparer man endda penge på satsning af grønt indkøb i byggeriet gennem centraliserede omfattende krav til miljøhensyn. For produktgruppen papir ser tallene bedre ud, mens der også for produktgruppen møbler efterlades plads til forbedringer. Selvom EUs nye Tømmerforordning (European Union Timber Regulation) er indført for at komme den illegale hugst til livs, og man dermed kunne argumentere for, at indkøb af illegalt træ er i tilbagegang, så giver rapporten fra PriceWaterhouseCoopers Sustainability stadig grund til bekymring. For på trods af gode intentioner i form af tidligere initiativer som f.eks. vejledninger og grønne partnerskaber har vi i Danmark en offentlig indkøbspraksis med plads til væsentlige forbedringer. Den dårlige praksis vækker særligt bekymring i forhold til det offentliges status som rollemodel for grønnere/grønne indkøb. Konklusionen på dette oplæg, og på samtlige undersøgelser af effekten af den frivillige vejledning, er, at vejledningens potentiale ikke udnyttes til fulde. Dette synes ikke at have med vejledningens udformning som sådan at gøre, men skyldes nærmere: 1. Forvirring om muligheder på markedet og dårlig rådgivning fra eksterne aktører. 2. Manglende kontrol af dokumentation for bæredygtighed af det indkøbte. 3. Frygt for klagesager og aktindsigt blandt indkøberne, som afholder dem fra at stille krav. 4. En antagelse af at krav om bæredygtighed vil indebære prisstigninger. Der er flere muligheder for at give den offentlige indkøbsvejledning på papir og træ større gennemslagskraft. Dette oplæg fokuserer kun på mulige forbedringer af arbejdet med den frivillige vejledning med udgangspunkt i konkrete analyser af indkøbssituationerne, som de ser ud i dag. Det skal dog understreges, at FSC Danmark helst så lovgivning på området, da dette uden tvivl ville være det mest effektfulde. Helt konkret anbefaler FSC Danmark og PEFC Danmark, at man: Opretter en uvildig rådgivning af indkøbere og leverandører efter britisk forbillede. Udformer og tilbyder træning til indkøbere og leverandører i vejledningen og brugen heraf. Laver en massiv forbedring i opfølgningen på de stillede krav om bæredygtighed eksempelvis i form af kontrol af fakturaer igennem e-faktura, som en del af kvalitetssikring og som indskrevne krav i bindende kommunale og statslige aftaler. Foretager en baseline-måling af brugen af vejledningen i dag og opsætte mål for, hvor meget den skal bruges fremover for at betragtes som virkningsfuld. Anbefaler at indkøbere fremover opererer med prisrammer og funktion på udbud frem for specifikation af konkrete produkter, samt at dette gøres i en mere dialogbaseret udbudsform. Indfører mindstekrav om bæredygtighed i en lille udvalgt gruppe test-kommuner for derigennem at teste de økonomiske og praktiske omkostninger og fordele ved en bindende vejledning. 2 side 42

3 Case 1: Forvirring om muligheder på markedet Denne første case tager udgangspunkt i en meget almindelig problemstilling: at man som offentlig indkøber ofte sidder med indkøb af flere forskellige produkter. Nogle indkøbere køber måske tilmed kun produkter fra en given produktgruppe med flere års mellemrum. Det er derfor svært at holde sig orienteret om, hvad der er muligt på markedet, og hvad der ikke er. Den enkelte indkøber synes her lidt overladt til sig selv og kollegaernes erfaringer. Undersøgelsen fra PwC viser, at kun 9 % af de offentlige indkøbere får opdateret deres viden om grønne indkøb gennem uddannelse eller træning, mens 54 % får viden igennem indkøbsfællesskaber, og 42 % søger information på nettet. 18 % opnår viden på andre måder. 3 Disse andre måder vil typisk være ved at rådføre sig med enten rådgivere eller med leverandører. Ligesom ved søgning af information på nettet vil svaret her ikke altid være objektivt, og den grønne profil på indkøbet lider ofte herunder. Der er en del eksempler på sager, hvor bæredygtigheden på et indkøb droppes, fordi indkøberen eller bygherren rådgives om, at købet af en bestemt træsort ikke er muligt i en bæredygtig udgave. Et af de mest kendte eksempler på dette er sagen fra Aarhus Kommune, hvor kommunen og Herman Salling Fonden sammen finansierede byggeriet af en ny tagterrasse på taget af Kunstmuseet Aros som en del af installationen Your Rainbow Panaroma. Virksomheden Schmidt, Hammer og Lassen fungerede som rådgiver på byggeriet og rådgav kommunen om, at det ikke var muligt at finde den udvalgte træsort Yellow Balau i en bæredygtig udgave. Man valgte derfor - trods kommunens oprindelige intentioner om at købe bæredygtigt træ - at købe træet uden dokumentation for bæredygtighed. Dette på trods af træartens status som critically endangered på IUCNs røde liste. Dette indkøb kom miljøorganisationen Verdens Skove (tidligere Nepenthes) for øre, og i samarbejde med JP Århus forholdt de sig kritiske til indkøbet på forsiden af avisen d. 15/ Kritikken lød på, at kommunen ikke havde sikret bæredygtighed og samtidig brystede sig ved at være del af indkøbsfællesskabet Partnerskab for Grønne Indkøb. Sagen blev mere prekær, da flere leverandører på dagen for avisartiklen henvendte sig til JP Århus og fortalte, at de nemt kunne levere Yellow Balau i en FSC-certificeret udgave. En af Danmarks største grossister havde det endda liggende på lager i Kolding. I kølvandet fulgte seks større opfølgende artikler omkring sagen, som alle blev bragt på forsiden af avisen. Oplysningen om at træet var på markedet og kunne fås relativt nemt, fik Aarhus Kommune til at annullere den oprindelige ordre med ekstra finansiel støtte fra Herman Salling Fonden. Træet til byggeriet endte med at være FSC-certificeret. Meromkostningen for annulleringen efter deadline i kontrakten og det nye indkøb beløb sig til kr. en omkostning, som kunne være sparet, hvis ikke kommunen var blevet rådgivet forkert i første omgang. Sagen er desværre ikke enkeltstående, men en af de typiske faldgruber især i det offentlige byggeri. Vi har således kendskab til en række lignende sager fra andre kommuner og byggerier. Det er svært at være ansvarlig indkøber, når det kommer til viden om udvikling på et marked, der ændrer sig fra dag til dag. Specielt hvis man kun sidder med indkøb af bestemte varer få gange om året, hvert tredje år eller måske kun én gang i sin ansættelsestid. Der er derfor et stort behov for, at indkøberne har mulighed for adgang til en mere opdateret og uvildig rådgivning end den som internettet, leverandører og rådgivende entreprenører kan give. 3 Opcit., side 22.

4 Konkrete forslag til tiltag, der kan give vejledningen større gennemslagskraft: Skab en uvildig rådgivning med inspiration fra Storbritanniens Central Point of Expertise (CPET). Her vil en kvalificeret medarbejder kunne svare på spørgsmål om tilgængelighed og lave vurdering af certifikater under alternativ dokumentation. I Storbritannien modtager 50 % af indkøberne træning og opkvalificering igennem CPET ifølge undersøgelsen fra PwC og yderligere 49 % igennem seminarer. 4 Også i Danmark er der et akut behov for kvalitetsrådgivning af de offentlige indkøbere, hvis vi skal have en forhåbning om, at de skal give sig i kast med at købe bæredygtigt træ. Da dette forslag er helt centralt for at fremme bæredygtige offentlige indkøb, udgør manglen på et sådant organ pt. en alvorlig barriere. FSC Danmark overvejer derfor at påtage sig rollen, såfremt man ikke prioriterer det fra offentligt hold. Både FSC Danmark og PEFC Danmark mener dog, at det ville være mere passende, at en sådan funktion blev varetaget af Miljøministeriet og eventuelt indgår som en del af opgaverne for de nyoprettede Competent Authorities for Tømmerforordningen, der i store træk vil sidde med samme arbejdsområde - men blot på lovligt træ. Lav informationskampagne for offentlige indkøbere omkring denne hotline og bring omtanke på leveringshorisonter ind som en væsentlig del af denne rådgivning. Dette er et centralt punkt, da tilgængeligheden af en vare ofte ikke begrænses af, om den findes på markedet, men af urealistisk korte leveringsdeadlines for specielt tropiske træsorter og produkter med mindre position på markedet. Lav information om den offentlige indkøbsvejledning rettet mod rådgivere særligt rådgivere i byggebranchen. Det blev fremført som et forslag af følgegruppen for vejledningen for indkøb af træ og papir, og blev diskuteret og vedtaget tilbage i januar Her blev udpeget 3 målgrupper for en kommunikationsindsats: Politiske beslutningstagere, Offentlige indkøbs- og byggeansvarlige og Leverandører af træ og træprodukter, herunder entreprenører, der anvender træ og træprodukter i leverancen til det offentlige. 4 ibid.

5 Case 2: Udbudsmaterialet foreskriver bæredygtigt træ, men det leverede har ingen dokumentation Det næste typiske scenarie tager udgangspunkt i behovet for bedre opfølgning fra det offentlige på, hvad man faktisk får leveret i forhold til det, som er foreskrevet i udbudsmaterialet. Helt overordnet ligger det private erhvervsliv stadig markant foran det offentlige på andel af forespørgsler på bæredygtige produkter. Leverandørerne oplever, at omtrent halvdelen (45%) af de private forespørgsler indeholder mellem % krav om bæredygtige produkter. For de offentlige forespørgsler ligger 61 % til gengæld i kategorierne 0 % og 0-5 % krav om bæredygtighed. Samtidig oplever 68 %, at efterspørgslen fra det private erhvervsliv på bæredygtige produkter af papir og træ er stigende, mens kun 32 % oplever dette på offentlige indkøb 5. Der er dog uden tvivl stadig tale om en fremgang i efterspørgslen på bæredygtige produkter fra det offentlige. De kvalitative interviews viste således en enighed blandt leverandørerne på tværs af sektorer om, at det offentlige er blevet bedre til at foreskrive bæredygtigt træ og papir, og at bæredygtighed i langt større grad end tidligere indgår som mindstekrav i udbuddene. Dette støttes også op af den konkrete tekst i de seneste indkøbsaftaler fra SKI og kommunale forpligtende aftaler. Tendensen er således positiv. Det er med en SKI-medarbejders ord meget nemt at skrive et par ekstra ord ind i et udbud, og udpege en udbudsvinder på baggrund af en række tildelingskriterier. Problemet er blot, at der synes at være en høj grad af mangel på opfølgning på, om det levererede så også er certificeret eller har anden dokumentation for sin bæredygtighed. Flere interviews har vist, at kontrollen hos myndighederne bør blive strammet op. Kontrollen af indkøbsdokumentation for et produkts status som certificeret opleves enten som ikke tilstrækkelig eller helt fraværende, hvilket kan betyde, at et krav eller ønske om certificeret træ ender med en ikkecertificeret leverance. Der er flere årsager til, at certificeringen bortfalder imellem udpegningen af en udbudsvinder/leverandør og til den faktiske levering af produktet. Der kan dels være tale om bevidst snyd, hvor ikke-certificeret træ bruges i stedet for certificeret træ for at spare penge og dermed levere et billigere tilbud på et udbud. Der kan være tale om utilsigtede handlinger, hvor en leverandør ikke kender reglerne for certificeret træ og derfor får købt ikke-certificeret træ fra en certificeret virksomhed uden at være klar over, at en certificeret virksomhed sagtens kan levere ikke-certificeret træ. På den måde skabes der en unfair konkurrence, hvor ikke-certificeret træ kan risikere at blive solgt som certificeret til priser, som ligger under markedsniveau, og samtidig mister certificerede virksomheder den markedsfordel, de har investeret i gennem certificering, og eventuelt incitamentet til at opretholde deres certificering. En bedre kontrol af fakturaer for det indkøbte materiale hos entreprenører og indkøbere/bygherrer ville afhjælpe problematikken. Det er således ikke nok, at der fremsendes CoC-certifikater på leverandørerne som en del af tilbuddet på et udbud, da en virksomheds certificering efter enten FSC eller PEFC ikke nødvendigvis betyder, at de givne varer, der leveres, er certificerede. Opfølgning på dokumentationen for FSC- og PEFC-certificerede varer - som alt andet lige udgør langt størstedelen af det offentlige indkøb af bæredygtigt træ - er forholdsvis simpel: man skal blot på fakturaer for det faktisk leverede produkt kontrollere, at der står angivet FSC eller PEFC på varelinieniveau samt et chain-of-custody-nummer. Hos det offentlige opstår problemet i forhold til 5 Grønne indkøb i Danmark 2013, side 9-10

6 verifikation i de tilfælde, hvor man som bygherre eller offentlig indkøber aldrig ser fakturaerne på det faktisk leverede træ, da dette indgår som en del af et samlet produkt, man køber eksempelvis et nyt sygehus. Nedenfor kommer vi med forslag til, hvordan der kan strammes op på kontrollen, og dermed hvordan man kan fjerne incitamentet til bevidst at omgås mindstekravene. Konkrete forslag til tiltag, der kan give vejledningen større gennemslagskraft: Indskriv opfølgningskrav i de forpligtende kommunale og statslige aftaler og i partnerskabsaftalerne. Indkøberne pålægges derved at følge op på certificeringsstatus for de leverede produkter. I tilfælde, hvor der er tale om alternativ dokumentation, kan dokumentationspligten og verifikationen af produktet hos tredjepart pålægges leverandøren, med mindre der er tale om en brudt sporbarhedskæde, hvor købsdokumentation kan fremsendes efter princippet for two links back. Oprettes der en dansk pendant til CPET kunne denne verifikation af alternativ dokumentation foregå herigennem (Alternativ dokumentation må i lighed med i dag forventes at udgøre en meget lille del af det samlede indkøb). Endvidere kan opfølgning indsættes som en del af kvalitetssikringen på de produktgrupper, hvor man har en sådan i forvejen. Dette gælder eksempelvis ved byggerier og legepladser. Dette vil være en nem måde at verificere, at udbudskravene er overholdt. Man beder således leverandøren om at fremlægge dokumentation (anonymiserede fakturaer) fra underleverandører for, at træet også rent faktisk er bæredygtigt. Ved at lægge det ind som en del af kvalitetssikringen, kan træets status indskrives som en genstand i kontrakten, hvorved leverandøren har et ansvar for udbedring eller kompensation i tilfælde af, at træet viser sig ikke at være certificeret. På de produktgrupper, hvor der leveres et produkt direkte fra en certificeret leverandør til det offentlige - eks. kontormøbler, papirvarer, hegnspæle, etc. kan verifikationen indbygges som en del af E-faktura systemet. Her scannes i forvejen på varelinieniveau for pris. Hvis der her opsættes en scanning for ordene FSC og PEFC på varelinieniveau også, vil systemet kunne varetage kontrollen automatisk. Vi ser dette fungere i praksis hos en lang række private virksomheder allerede. Dette vil dog ikke afløse fakturaer for indkøb, hvor der er gjort brug af alternativ dokumentation. Her vil dokumentationen skulle verificeres igennem uvildige tredjepart i lighed med situationen med kommunale og statslige indkøbsaftaler som beskrevet ovenfor. Skab overblik over det offentlige indkøb. Lav en baseline-måling af, hvor meget træ og papir det offentlige reelt indkøber og undersøg, hvor meget af det, der er bæredygtigt, og hvor meget, der er indkøbt igennem brug af den offentlige indkøbsvejledning. Denne måling bruges som baggrund for at opsætte mål for, hvor hurtigt udviklingen i retning af bæredygtige indkøb skal gå, samt til at vise fremtidig fremgang på området.

7 Case 3: Kravet om bæredygtighed fravælges af frygt for at gøre noget forkert Igennem de samtaler vi har haft med offentlige indkøbere og tidligere offentlige indkøbere, er det kommet frem, at frygten for at gøre noget forkert fylder meget i forhold til at stille krav om bæredygtighed. Indkøberne finder således vejledningen god og brugbar. De mener, at der er meget god information at hente, men deres usikkerhed omkring bedømmelsen af eventuel alternativ dokumentation fraholder dem fra at indskrive mindstekrav. Så selvom alternativ dokumentation ikke er specielt udbredt blandt virksomhederne, afholder frygten for at skulle bedømme den og dermed eventuelt lave fejl, indkøberne fra at følge vejledningen. En tidligere indkøber fra Region Syddanmark siger således: Den offentlige indkøbers verden er styret af udbudsdirektivet og, ifølge mine egne oplevelser, rigtig meget af frygt for klagesager og aktindsigtssager. Man stiller ikke uklare krav om dokumentation og undgår måske hellere punktet [krav til bæredygtighed og miljø] helt af frygt for fortolkningsspørgsmål. Det er ærgerligt, at angsten for, hvad man skal stille op med eventuelle tilbud med alternativ dokumentation spærrer vejen for de mange ligetil tilbud, som ville komme med FSC- eller PEFCcertificerede produkter. Men det er forståeligt, at de offentlige indkøbere har det på den måde. Hvordan skulle de føle sig kvalificeret til at vurdere en alternativ dokumentation eller til at vurdere, om en brudt sporbarhedskæde er uproblematisk efter det brudte led? Især set i lyset af, at kun 9 % af de offentlige indkøbere i PwC-undersøgelsen gennemgår træning eller uddannelse i grønne indkøb, vil området omkring alternativ dokumentation være forvirrende og afskrækkende. I Storbritannien afhjælpes denne barriere ved, at CPET støtter de offentlige indkøbere og tager sig af gennemgangen af den alternative dokumentation. Beslutningen omkring hvorvidt alternativ dokumentation kan vurderes som fyldestgørende eller ej fjernes således fra den enkelte indkøber. Dermed fjernes også sandsynligheden for en klagesag mod den enkeltes afgørelse. 6 Konkrete forslag til forbedringer, der kan give vejledningen større gennemslagskraft Opsæt en dansk pendant til CPET, eventuelt igennem opkvalificering af medarbejdere hos Competent Authorities for tømmerforordningen, så disse kan fungere som uvildige rådgivere for både indkøbere og leverandører og samtidig hjælpe med at vurdere alternativ dokumentation (jf. case 1). Udvikling af træningssessions for indkøbere og rådgivere i, hvordan man reelt følger op på kravene, og hvor svært det er at gøre noget forkert. Denne træning kunne varetages af Competent Authorities. Indfør fortrinsret for produkter, som leveres med ubrudt sporbarhedskæde efter gængse systemer, og som derfor kan verificeres automatisk og uden subjektiv vurdering fra den enkelte indkøbers side. 6 side 22.

8 Case 4: Prisantagelser udkonkurrerer målsætninger om bæredygtige indkøb Det synes at være en almindelig antagelse blandt offentlige indkøbere, at krav om bæredygtigt træ og papir ikke alene vil reducere andelen af potentielle leverandører betragteligt, men også samtidig være et konkurrenceforvridende og fordyrende element. Når man spørger offentlige indkøbere om, hvorfor de ikke stiller krav om bæredygtighed, er svaret ret entydigt: Det er for dyrt for det offentlige at købe bæredygtigt, og det vil være konkurrenceforvridende. Virkeligheden er dog den modsatte. En lang række leverandører opretholder således i dag et sporbarhedscertifikat ud fra en forventning om, at de vil blive mødt med et krav fra det offentlige om at levere bæredygtigt. De afholder som følge heraf de omkostninger, der er forbundet med en sådan certificering, men kun 41 % af de certificerede leverandører har rent faktisk oplevet en forespørgsel fra det offentlige på bæredygtige produkter af træ og papir inden for de sidste to år (samme tal for indkøbet i det private erhvervsliv er 86 %). 7 Disse virksomheder bedes altså af det offentlige med den ene hånd om at kunne levere bæredygtigt, mens selvsamme vælger at købe det konventionelle produkt uden dokumentation i stedet. I vores undersøgelse fra april 2013 viser meromkostningerne sig dog at være lave. Således svarer 20 % af leverandørerne, at meromkostningen vil være 0 %, og yderligere 41 % har en meromkostning på under 5 %. Ingen leverandører i undersøgelsen ligger på en meromkostning på over 30 %, og hos fire ud af fem af de samlede leverandører i undersøgelsen er der en meromkostning på højest 10 %. 8 Det er korrekt, at der på nogle produktgrupper vil være en merpris forbundet med et bæredygtigt indkøb. Men dette er kun naturligt, da man jo netop i form af certificeringen er med til at bevare verdens skove og sikre en bæredygtig brug af disse. Dette har naturligvis omkostninger. Dette gælder især for en række specifikke tropiske træsorter, hvor der er høj efterspørgsel og lavt udbud. Prisforskellen på disse produktgrupper gøres dog yderligere unaturlig stor, idet den certificerede vare ofte skal konkurrere på pris med en stor andel af produkter med ulovlig oprindelse. WWF estimerer, at priserne på træprodukter generelt er sænket mellem 9 % - 16 % afhængig af produktgruppe på grund af konkurrencen fra illegalt hugget træ. 9 En del af dette problem må forventes at løse sig med indførelse af Tømmerforordningen. Umiddelbart må det forventes, at der kommer en generel prisstigning på de ovenfor nævnte produkter i takt med, at deres ophav bliver lovligt. Prisforskellen mellem lovlige og bæredygtige produkter vil således med tiden udlignes yderligere. Da dette vil tage tid, kommer vi nedenfor med en række forslag til tiltag, som kan implementeres i mellemtiden for at imødekomme antagelsen om prisforskel, og udligne den på de områder, hvor den skulle være til stede. Konkrete forslag til forbedringer, der kan give vejledningen større gennemslagskraft Operer mere med prisrammer, hvor leverandørerne gives frihed til at kommed med forslag til, hvilke løsninger der kan tilbydes indenfor rammen i stedet for at specificere specifikke navngivne produkter eller træsorter. Derved kan prisen rammes igennem alternative træsorter og produkttyper. Dette vil også påvirke prisen på de konventionelle produkter, idet udbud med 7 Grønne indkøb i Danmark 2013, side 7 8 Grønne indkøb i Danmark 2013, side 18 9 WWF World Wide Fund for Nature: ILLEGAL LOGGING & THE EU, AN ANALYSIS OF THE EU EXPORT & IMPORT MARKET OF ILLEGAL WOOD AND RELATED PRODUCTS, side 2

9 et ufravigeligt krav om bæredygtige produkter vil skabe lige konkurrence for alle leverandører, og ingen leverandører vil derfor tillægge de bæredygtige produkter en ekstra price premium. Opret en lille gruppe af test-kommuner, hvor man som forsøgsordning tester, hvor dyrt det reelt vil være at stille mindstekrav omkring bæredygtighed på alle produktgrupper af papir og træ. Dette kunne gøres med støtte fra FSC Danmark, PEFC Danmark og erhvervslivet - såsom leverandører og byggemarkeder. Åbn op for en mere dialogbaseret udbudsform, hvor opgaven præsenteres, og leverandører kan byde ind med kommentarer og spørgsmål, før udbudsrunden reelt starter. Dette vil gøre leverandørerne mindre bange for at ramme skævt på udbuddets intention, og gøre dem mere kreative i deres opgaveløsning på kravene om bæredygtighed.

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC-certificering som redskab til at opfylde EU-tømmerforordningens Due Diligence -krav Morten Husted Brodde, Rådgivning og kommunikation Non-profit-organisation,

Læs mere

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Tendenser og fakta På den positive side Markedet for FSC og grønne produkter er i fremgang i Danmark. FSC Danmark i fremgang - vi bliver stærkere og større

Læs mere

Grønne indkøb i det offentlige og private Danmark

Grønne indkøb i det offentlige og private Danmark Grønne indkøb i det offentlige og private Danmark April 2013 En undersøgelse foretaget blandt forhandlere og producenter af FSC- og/eller PEFC-certificerede produkter i Danmark. Tal fra denne rapport må

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ København den 4. december 2014 Mads Brinck Lillelund Sikring af

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ Århus, den 2. december 2014 Christian Lundmark Jensen Sikring af

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Notat Ministersekretariatet J.nr. SNS- Ref. CLJ Miljøministerens besvarelse af spørgsmål DF, DG og DH fra Folketingets Miljø- og

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6.

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Att: Christian Lundmark Jensen Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Miljøtemadag Danske Havne 11. Januar 2006 Christian Lundmark Jensen Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Baggrund 50 grønne indkøbsvejledninger

Læs mere

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri Bæredygtigt træ i den Bæredygtigt træ i offentlige indkøb danske byggebranche og byggeri og offentlige indkøb Non-profit-organisation, der styrker FSC s brand og position Arbejder direkte med virksomheder,

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK Seminar om certificeret træ -skærpede anbefalinger for offentligt indkøb af træ Dansk Design Center, 8 oktober 2008

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN En introduktion til FSC-certificeret træ HVORFOR FSC? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation October 9, 2008 1 WWF VURDERER: 50% af alt træ fra congo

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Undersøgelse af status for kommunale indkøb af certificeret træ

Undersøgelse af status for kommunale indkøb af certificeret træ Undersøgelse af status for kommunale indkøb af certificeret træ Juni 2010 Karl Vogt-Nielsen og Henning Hansen CASA Undersøgelse af status for kommunale indkøb af certificeret træ Juni 2010 Karl Vogt-Nielsen

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

NOTAT. Naturplanlægning og skov J.nr. NST Ref. Tisov/Clj/Geknu Den 25. juni 2014

NOTAT. Naturplanlægning og skov J.nr. NST Ref. Tisov/Clj/Geknu Den 25. juni 2014 NOTAT Naturplanlægning og skov J.nr. NST-044-00944 Ref. Tisov/Clj/Geknu Den 25. juni 2014 Høringsnotat vedrørende: 1) Udkast til cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb,

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling

Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling Indhold: Brev forud for generalforsamlingen...2 Baggrundsdokument til de på dagsordenen følgende punkter:...3 Tale fra

Læs mere

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Indledning Herning Kommune har indgået centralt koordinerede indkøbsaftaler for de løbende indkøb af varer og tjenesteydelser, som har en samlet indkøbsværdi

Læs mere

Danske kommuners brug af miljøvejledningen for indkøb af tropisk træ

Danske kommuners brug af miljøvejledningen for indkøb af tropisk træ Danske kommuners brug af miljøvejledningen for indkøb af tropisk træ Undersøgelsen er foretaget i foråret 2005 Rapportens undersøgelser er foretaget af: Søren Brøndum, Rebecca Bolt Ettlinger og Steffen

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( )

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( ) Københavns Kommune 2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud (2017-0188408) Bilag Bilag 1 - Kategorisering af indkøbsområder ud fra miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten Bilag 2 - Om miljømærkerne

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien.

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC F000100 FSC FSC F000208 A.C. All rights - FSC reserved Danmark - All rights reserved Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC Danmark 14/09/2016 FSC F000208 Hvad er FSC og hvad

Læs mere

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør.

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør. Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Talepapir 8. november 2016 Det talte ord gælder Samråd Forenede Service Indledende bemærkninger Jeg er på baggrund

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2017

AKTIVITETSKALENDER 2017 AKTIVITETSKALENDER 2017 FSC Danmark Ferdinand Sallings Stræde 13,3 8000 Aarhus C Tlf. 8870 9518 info@fsc.dk Hjemmeside: www.fsc.dk Facebook: www.facebook.com/fscdanmark Twitter: @FSCDanmark Instagram:

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb 20. september 2012 Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Præsentation Hvorfor et offentlig grønt netværk? Hvad er partnerskabet? Hvad er fordele ved partnerskabet

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

PRIMES. [1]Introduktion til grønne offentlige udbud. Præsenteret af. (Insert own logo)

PRIMES. [1]Introduktion til grønne offentlige udbud. Præsenteret af. (Insert own logo) PRIMES [1]Introduktion til grønne offentlige udbud Præsenteret af (Insert own logo) Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Hvorfor købe grønne produkter? At købe billigt

Læs mere

Høringssvar fra. Bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.

Høringssvar fra. Bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv. Høringssvar fra Bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv. Indhold Indledende kommentarer... 1 Gebyrpriser baseret på fejlfortolket WHO rapport... 2 Proceduren

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Danske Parkdage 2013. Direktør Michael Petersen Danske Anlægsgartnere! Udbud set fra! entreprenør perspektiv!!

Danske Parkdage 2013. Direktør Michael Petersen Danske Anlægsgartnere! Udbud set fra! entreprenør perspektiv!! Danske Parkdage 2013 Direktør Michael Petersen Danske Anlægsgartnere! Udbud set fra! entreprenør perspektiv!! Udfordringer for DAG:! Historiske erfaringer i helikopterperspektiv 8 myter ved offentlige

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Att.: Jesper Halvorsen Socialministeriet Holmens Kanal 22, 1060 København K cas@sm.dk 2. marts 2011 MLR Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Konkurrence-

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier

Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier NEPENTHES Karoline Nolsø Aaen Jakob Futtrup Steffen Thomsen Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier

Læs mere

Tree Hugger? FSC design award 2009

Tree Hugger? FSC design award 2009 Tree Hugger? FSC design award 2009 Vinder af FSC Design Award 2008 Jonas Pedersen arbejder på sin protype på værkstedet i Nicaragua konkurrenceoplæg FSC design award 2009 Har du tænkt over, at dine designs

Læs mere

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet Lad os rydde op i e-handelsbøvlet E-handel kan forbedre og effektivisere de offentlige indkøb. Men succesen er afhængig af, at de praktiske problemer bliver løst. For både kunder og leverandører er der

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde.

INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde. INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde. Med INDICATA ved hånden får du en nem og overskuelig adgang til viden om det

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver på Bornholm BUSINESS CENTER BORNHOLM 2» Mange virksomheder og offentlige indkøbere oplever desværre, at udbud kan være omstændigt og

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Vejledning til indkøb af møbler

Vejledning til indkøb af møbler Der er indgået nye kontrakter på møbler. Kontrakterne er obligatoriske for alle i. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at få et overblik over møbelkontrakterne i. Her er de oplysninger du skal bruge

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme Baggrund Mens FSC og PEFC skovcertificering er blevet stadigt mere udbredt blandt større statslige, andre offentlige og private skov ejere verden over, er det samme ikke tilfældet for små og mindre ejendomme

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Faldgrupper i offentligt indkøb af bæredygtigt træ

Faldgrupper i offentligt indkøb af bæredygtigt træ Forest Stewardship Council Faldgrupper i offentligt indkøb af bæredygtigt træ Presentation September 25, 2014 1 Forest Stewardship Council Fremover vil det være et krav, at når vi køber kontormøbler og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Journal nr. 09/52508 26. oktober 2009 Bjarkesvej 2, 3450 Allerød (Forslag) Handlingsplan for grønne indkøb ALLERØD KOMMUNE side 2 Indhold: Baggrund Mål Målgrupper Ansvar og

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Nordeuropas ledende mødeplads for professionelle indkøbere og leverandører. Dansk Rengøringsteknisk Forening

Nordeuropas ledende mødeplads for professionelle indkøbere og leverandører. Dansk Rengøringsteknisk Forening Nordeuropas ledende mødeplads for professionelle indkøbere og leverandører Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagens emner Kort om Mercell Danmark? Hvad kan man bruge Mercell til i forbindelse med markedsovervågning?

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

EUTR EU s Tømmerforordning. Naturstyrelsens erfaringer med implementering. Niels Bølling Naturstyrelsen

EUTR EU s Tømmerforordning. Naturstyrelsens erfaringer med implementering. Niels Bølling Naturstyrelsen Program Velkomst EUTR-erfaringer v/ Naturstyrelsen Udfordringer for erhvervet - erfaringer med EUTR v/ Dansk Træforening v/ NEPCon Kort pause Nyt cirkulære og ny vejledning om bæredygtigt træ v/ Naturstyrelsen

Læs mere

Bedre udbud og tilbud Ja tak!

Bedre udbud og tilbud Ja tak! Bedre udbud og tilbud Ja tak! DANVA, Vandhuset i Skanderborg torsdag den 28. januar 2016 Jacob Larsen Branchens og sektorens ønsker til gensidige forbedringer i forbindelse med udbud Udbud Kontrakt Samarbejde

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere