LOKALPLAN DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE"

Transkript

1 LOKALPLAN PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993

2 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, vejc O.S.V. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse (grå sider) og lokalplanbestemmelserne (hvide sider) med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområde1 samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter planloven har byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes igang, Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune, Magistratens 2. Afdeling, Vesterbro 14, Postbox 765, 9100 Aalborg Telefon Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med tilladelse A 86, Copyright

3 Redegørelse (grå sider) Lokalplanens formål... Lokalplan-området... Lokalplan-områdets omgivelser... Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... Lokalplanen (hvide sider) 1 Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Ophævelse af lokalplan... Retsvirkninger... Vedtagelsespåtegning Bilag Matrikelkort bilag nr. 1 Arealanvendelsesplan bilag nr. 2

4 REDEGØRELSE Eksisterende forhold, mål 1: Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanen skal sikre, at Den Gamle Golfbane og Sohngårdsholmparken, fortsat kan anvendse til park, samtidig med, at der kan bygges et planetarium i tilknytning til observatoriet. Endvidere skal den sydlige del af Den Gamle Golfbane kunne benyttes til fritidsanlæg med heste, herunder til staldbygning, klubhus, ridebane og mark. Endvidere forhindrer lokalplanen yderligere bebyggelse, bortset fra oven- nævnte. Lokalplanområdet omfatter et ca. 67 ha stort område og er afgrænset af Kommunedata og boligområder mod (øst, Humlebakken med boligområder på den anden side mod nord, kollegier og undervisningsinstitutioner m.m. mod vest og T. H. Sauers Vej med boliger mod syd. En stor del af boligerne i naboområderne ligger i etageblokke med begrænsede friarealer, hvorfor 1

5 REDEGØRELSE området fungerer som rekreativt område for boligerne i nord og øst. Sohngårdsholmparken er en kvarterpark med et højt plejeniveau. Den Gamle Golfbane er et yderst yndet mål med et stort befolkningsmæssigt opland, men pågrund af sin størrelse (ca. 60 ha) kan den bære en stor udnyttelse. Den østlige del af parken er fredskov og resten er græsbevokset med grupper og strøg af træer. Mod syd ud mod T.H. Sauers Vej drives området landbrugsmæssigt. Nordøst i området ligger Urania Observatorietog et landmålingslaboratorie tilknyttet AUC. Området er karakteristisk ved et faldende terræn. Således er observatoriet og landmålingslaboratoriet beliggende i kote 53, den sydligste del af parken i kote og det laveste punkt mod øst i kote 30. Den Gamle Golfbane vedligeholdes som naturpark med et ekstensivt plejeniveau. Kommuneplanens illustrationsplan, mål 1:10.000

6 Lokalplanområdets ser omgivel- REDEGØRELSE Området er mod syd og nord afgrænset af yderst mod øst er der et villakvarter samt Kommunedata. trafikerede veje, nemlig T. H. Sauers Vej med Mod sydøst er der anlagt parkeringsplads til parmotorvejsudfletning og Humlebakken. På den an- kens brugere. Nordvest for Den gamle Golfbane den side af disse veje er der tætte boligkvarterer med ligger Arbejderbevægelsenskollegum, denæst lig- 3-4 etagers boligblokke. Mod nordøst og ost er ger der en række skoler og AUC, samt området ligeledes begrænset af boligblokke og sydligst Tekniskkollegium. Rammer. mål 1:I0.000

7 REDEGØRELSE Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Kommuneplanen I Aalborg kommuneplan 1986 er der udlagt et net af grønne kiler og området er en del af kilen, der strækker sig fra Sohngårdsholmparken via AUCområdet til Lundby krat. Lokalplanen er således med til at sikre den grønne struktur. I Aalborg kommuneplan 1986 er området udlagt til offentlige formål, rekreativt område, men der er ikke åbnet mulighed for at opføre en staldbygning til heste. Da lokalplanen således ikke er i overensstemmelse med kommuneplan 1986, er der udarbejdet et tillæg 2.23 til kommuneplanen. For at lokalplanen kan vedtages endeligt, skal der være overensstemmelse med kommuneplanen. Det er derfor en forudsætning, at byrådet senest samtidig vedtager kommuneplantillæg Fredning Forudende på matrikelkort-udsnittet (se bilag 1) viste fredskovpligtige arealer, er alle større træbevoksninger på det kommunalt ejede areal ifølge skovloven fredskovpligtige. Søen i den Sydvestlige del af lokalplanområdet omfattet af natur beskyttelseslovens 3. Lokalplan , Den Gamle Golfbane, Kommunedata m.m. Ved byrådets endelige godkendelse af nærværende lokalplan, vil den erstatte den del af lokalplan , hvor områdeme er sammenfaldende. er

8 REDEGØRELSE Miljs Affald Der er ikke kendskab til, at der inden for lokalplanens område er forurenet jord, der kan indebære en forureningsrisiko for omgivelseme. Spildevandsplanen Lokalplanområdet er ikke omfattet af kommunens spildevandsplan. Spildevandsplanen skal ændres, så spildevand fra lokalplanenområdets bygninger kan afledes til det offentlige spildevandsanlæg. Husdyrhold i byzone I lokalplanområdets sydlige del er der givet mulighed for, at der kan etableres et projekt med heste. I henhold til miljøbeskyttelseslovens regler er erhvervsmæssigt dyrehold ikke tilladt i byzoneområder. Der er dog givet mulighed for, at der kan dispenseres fra denne regel. Gennemførelsen af hesteprojektet kræver således, at der er meddelt en sådan dispensation. Dispensation er meddelt af Aalborg kommune den , og den er givet på vilkår om krav til dyreholdet, til indretning af stalden, opbevaringsanlæg for gødning m.v. Vilkårene kan herefter ikke ændres, med mindre der opstår forurening eller gener, der går ud over, hvad der blev lagt til grund ved tilladelsen. Tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder Der må ikke uden Skov- og Naturstyrelsens godkendelse foretages ændringer på fredskovpligtige arealer. 5

9 LOKALPLAN Lokalplanområdets beliggenhed Aalborg Kommune, lokalplan for offentlige formål, rekreativt område, Den Gamle Golfbane og Sohngårdsholmparken 1. Formål 1.1 Lokalplanen skal sikre, at Den Gamle Golfbane og Sohngårdsholmparken fortsat kan anvendes til park samtidig med, at der kan bygges et planetarium i tilknytning til observatoriet. Endvidere skal den sydlige del af Den Gamle Golfbane kunne benyttes til fritidsanlæg med heste, herunder til staldbygning, klubhus, ridebane og mark. Endvidere skal lokalplanen sikre, at der ikke sker yderligere bebygelse i området ud over over ovennævnte. 1

10 LOKALPLAN Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område er vist på bilag 1 og 2. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Sohngårdsholm Hgd., Aalborg jorder del af 1 a, del af 17 a, 1 adx, 1 adv, 1 afn. Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders del af 18 s, samt alle parceller, der efter den 2. april 1993 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanens område ligger i byzone og forbliver i byzone. 3. Arealanvendelse Område A 3.1 Området må kun anvendes til offentlige for mål, rekreativt område. Inden for området må der opføres enkelte bygninger eller anlæg til naturvidenskabelige og kulturelle formål, (observatorium, planetarium med bifunktioner som f.eks. sciencecenter med udstillingslokale, nødvendige kontorer, auditorium, mødelokale, bibliotek og restaurant / cafeteria, samt tilhørende parkering). Der ud over måder kun opføres mindre bygninger, der er nødvendige for områdets drift som park ( redskabsskur o.l.) Der har de sidste år været arbejdet på at få opført et planetarium og et astronomisk bibliotek i tilknytning til observatoriet. På det seneste arbejdes der med et større projekt, indeholdende b1.a. sciencecenter, hvor der, foruden udstillinger, gives publikum mulighed for gennem leg at lære om fysikkens og astrofysikkens love. Sohngårdsholmparken.set mod ost 2

11 LOKALPLAN Område B 3.2 Området må kun anvendes til offentlige formål, rekreativt område (park, ridebane med tilhørende mindre staldbygning og klubhus mm. samt parke- ring). Området skal anvendes af Fristedet, et projekt,for årige, og der må højst være 10 heste. Område A og B 3.3 Der kan opføres transformerstationer og andre tekniske anlæg, når de placeres og udformes under hensyntagen til områdets karakter af park. lustration af hvor meget planetariekomplekset,fylder i forhold til hyggefeltet, hvis byggemuligheden udnyttes fuldt ud og der bygges i 2 etager. 'o

12 LOKALPLAN Udstykning Ingen bestemmelser. 5. Bebyggelsens placering og omfang Område A 5.1 Ny bebyggelse (planetariekomplekset.) skal opføres i tilknytning til observatoriet inden for det på bilag 2 viste byggefelt. 5.2 Ny bebyggelse (planetariekomplekset) skal opføres efter en samlet plan således, at den endelige bebyggelse udgør et harmonisk hele. Projektet skal ved sin udformning respektere og skabe sammenhæng til det grønne område. af jordarbejder. Hvis der ønskes et projekt med mere end 300 m2 synligt over jorden, kræver det en ny lokalplan. 5.4 Bygningshøjden af planetariet må ikke overstige kote 64. Enkelte bygningsfremspring må dog opføres i indtil kote 67. Toppen af observatoriet ligger i kote 61,5. Hvis planetariets højde er 20 m, og det placeres nordøst for observatoriet i kote 46, betyder det, at det skal graves 2 m ned. Det omtalte bygningsfremspring er tænkt benyttet til et foucault-pendul, der viser jordens omdrejning, til en heliostat, der viser det aktuelle solbillede, samt udsigtsplatform. Område B 5.5 Ny bebyggelse skal ligge inden for det på bilag 2 viste byggefelt. 5.3 Ny bebyggelse (planetariekomplekset) må ikke opføres med mere end 300 m2 synligt over jorden og mere end m2 bruttoetageareal. Formålet med disse bestemmelser er, at planetariekomplekset ikke må virke dominerende i parken. - Det skal skjules 5.6 Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 1 etage. Der må dog opføres et høloft med en indskudt etage. Byggefelt til staldbygning 4

13 LOKALPLAN Facade mod syd og nord af stald, klubhus høloft m.m Bygningshøjden må ikke overstige 7 m. Trærækken på den østlige side af adgangsvejen fra Borgmester Jørgensens Vej til observatoriet m.v. skal bevares. 6. Bebyggelsens udseende Område A 6.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer og farver, der efter Aalborg kornmunes skøn virker skæmmende. Område B 6.2 Til udvendige bygningssider skal der anvendes træ, som skal holdes inden for jordfarveskalaen. Taghældningen skal være mellem 25 og 35 og udføres i sort tagpap. 7.3 Belysning af adgangsvejen skal ske med ikke blændende parkarmatur. 7.4 Den afskærmende beplantning mod område B skal bibeholdes / suppleres. 7.5 Parkeringsarealet ( ind / afstigning for busser, handicapp-pladser, vendeplads for renovation, m.v. ) skal afskærmes med tæt beplantning og i øvrigt gives et grønt præg. 7. Ubebyggede arealer Område A 7.1 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til terræn må kun finde sted i forbindelse med planetariekomplekset. Område B 7.6 Parkeringsareal i området skal camufleres med tæt randbeplantning og iøvrigt gives et grønt præg. 5

14 LOKALPLAN Der skal reserveres areal til et trerækket, levende hegn langs T. H. Sauers Vej og langs stien i den østlige del af området. Område B 8.3 Vejadgangen skal ske fra Kollegievej. Beplantningen langs T. H. Sauers Vej er etableret. 9. Tekniske anlæg 7.8 Den afskærmende beplantning mod Teknisk kollegium skal bibeholdes og suppleres. 9.1 El-ledninger og lignende skal udføres som jordkabler. 7.9 Der må ikke etableres udvendig belysning af ridebane og parkeringsplads / adgangsvej Hegning af ridebane / mark skal ske med et træhegn holdt i jordfarve eller hvidt, evt. suppleret med elhegn. 8. Veje og parkering Område A 8.1 Vej adgangen til planetariekomplekset må kun finde sted fra Borgmester Jørgensens Vej, som vist i princippet på bilag nr Parkering skal placeres i umiddelbar tilknytning til adgangsvej en og skal fortrinsvis placeres uden for lokalplanens område. I tilknytning til Borgmester Jørgensens Vej ligger der et ca m2 ubebygget, kommunalt ejet område, der skal anvendes til parkering. Det er ikke fastlagt, hvor stort planetariet skal vare, De retningsgivende parkeringskrav er b1.a. 1 p-plads pr. 4 siddepladser, hvilket svarer til ca 80 parkeringspladser med 240 siddepladser i planetarium og auditorium. 10. Miljø Ingen bestemmelser ud over eksisterende lovgivning. 11. Grundejerforening Ingen bestemmelser 12. Betingelse for at ny bebyggelse kan tages i brug Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, for der er etableret kollektiv varmeforsyning efter Aalborg kommunes anvisning Parkeringspladserne i område B må ikke tages i brug, for beplantningen, nævnt under punkt 7.5 er etableret. 13. Ophævelse af lokalplan Den del af lokalplan , Den Gamle Golfbane, Kommunedata m.m., der er omfattet af lokalplan , ophæves ved byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af nærværende lokalplan, 6

15 LOKALPLAN Retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentlig bekcndgjort, gælder følgende retsvirkninger: * Ændret brug, bebyggelse eller udstykning må ikke stride mod lokalplanen. * Lovlig brug af ejendommene kan fortsætte som hidtil. * Grundejerne og brugerne har ikke pligt til at gennemføre de i lokalplanen anførte anlæg. * Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der strider mod planen. * Byrådet kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid medplanens principper. Hvis der skal ske væsentlige afvigelser fra planen, er det nødvendigt at lave en ny lokalplan. * Byrådet kan ekspropriere, hvis det er af væsentlig betydning for at gennemføre planen. Vedtagelse Lokalplanen er endeligt vedtaget af Aalborg byråd, den kommunaldirektør P Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 16 okoktober 1993 Fra hvilken dato lokalplanen har retsvirkninger. planlægger Matrikelnr: 1 A Sohngårdsholm Hovedgård Retten i Aalborg Indført den 1/

16 Lokalplan , Den Gamle Golfbane og Sohngårdsholmsparken, er ophævet for det område, der er omfattet af lokalplan , Trafikkorridor for kollektiv trafik, Grønlandskvarteret, offentligt bekendtgjort den

17

18

19 LOKALPLAN

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere