Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S"

Transkript

1 Kontrakt om offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper mellem Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S og XX (herefter benævnt Operatøren) Vedrørende fjernbusruten [navn] på følgende strækning: X Z Y via xx

2 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DEFINITIONER FJERNBUSOPERATØRENS OFFENTLIGE SERVICEFORPLIGTELSER KRAV TIL RABATSATSER KUNDEGRUPPER, DER KAN OPNÅ RABAT BETALINGEN FOR FORPLIGTELSERNE TIL OFFENTLIG TJENESTE AFREGNING AF GODTGØRELSE REGNSKABSAFLÆGGELSE, REVISORERKLÆRING MV KONTROL AF PASSAGERER, ADGANG TIL INSPEKTIONER MV FJERNBUSOPERATØRENS BRUG AF UNDERLEVERANDØRER MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER FORCE MAJEURE TVISTER KONTRAKTENS VARIGHED MV KONTRAKTEKSEMPLARER OG UNDERSKRIFTER BILAG 1 SKABELON TIL MÅNEDLIG RAPPORTERING BILAG 2 SKABELON TIL KVARTALVIS RAPPORTERING FRA NYE OPERATØRER... 15

3 3 1. INDLEDNING Formålet med nærværende kontrakt om offentlig tjeneste er at understøtte mobilitet og god tilgængelighed til befolkningsgrupper med lavere indkomster og derved styrke den kollektive transport. Ved udformningen af denne kontrakt har sigtet været, at ordningen skal være åben og ikke-diskriminerende samt sikre lige konkurrencevilkår på fjernbusmarkedet og deru dover sikre fjernbusser lige konkurrencevilkår i forhold til anden kollektiv trafik. Endelig afspejler kontrakten, at taksterne i fjernbusser fastsættes frit på kommercielle vilkår af operatøren, men der sættes et loft over den ydede rabatgodtgørelse for at sikre, at ordningen ikke resulterer i en uhensigtsmæssig incitamentsstruktur ved takstfastsæ t- telsen. I overensstemmelse med EU-forordning nr. 1370/2007 skal fjernbusoperatøren opfylde en række krav for at kunne opnå ret til kompensation for udførelse af offentlig tjeneste. Kravene fremgår af kontraktens afsnit 3 og 4. På baggrund af dokumentation for ydede rabatter udbetaler Trafikstyrelsen kvartalsvis godtgørelse til fjernbusoperatøren for levering af offentlig tjeneste. Godtgørelsesmekanismen, herunder operatørens dokumentationskrav, beskrives i kontraktens afsnit 5 og 6. Operatøren skal ved årets afslutning aflægge et særligt regnskab med henblik på at sikre, at operatøren ikke er blevet overkompenseret, idet en eventuel overkompensation vil skulle tilbagebetales. Operatører, der højst modtager 1,2 mio. kr. årligt i kompensation kan efter omstændigheder være fritaget fra forpligtelsen til at aflægge særligt regnskab, hvis operatøren opfylder betingelserne for at modtage kompensationen som de minimisstøtte. Regnskabs- og revisionskravene beskrives i kontrakten afsnit 8.

4 4 2. DEFINITIONER I denne kontrakt forstås ved: Offentlige serviceforpligtigelser : Er de krav, Trafikstyrelsen fastsætter for at sikre ydelser i forbindelse med fjernbuskørsel, som en operatør på rent forrentningsmæssig grundlag ikke vil påtage sig eller ikke vil påtage sig i samme omfang eller under samme vilkår uden at modtage nogen modydelse (kompensation). Offentlig tjeneste anvendes synonymt hermed. Fjernbuskørsel : Ved fjernbuskørsel forstås rutekørsel, der forløber over mere end to trafikselskabers o m- råder, over mere end området for trafikselskabet på Sjælland eller over mere end Bor n- holms Regionskommunes område, jf. definition i 19, stk. 4, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010 af lov om trafikselskaber. Fjernbusrute : Ved fjernbusrute forstås fjernbuskørsel på en specifik strækning i Danmark. Fjernbusruten skal drives af en operatør med tilladelse til at køre fjernbus på den specifikke strækning. Operatøren må gerne anvende underleverandører til udførslen af kørslen, men det er alene operatøren, der har ansvaret for, at kravene i denne kontrakt ove r- holdes herunder kravene til daglige dobbeltture på strækningen, rabatter mv. Det betyder samtidigt, at to operatører med tilladelse til fjernbuskørsel på samme stræ k- ning ikke kan deles om at opfylde kravene i kontrakten eksempelvis ved, at den ene foretager kørslen fire gange om ugen og den anden 3 gange om ugen. Operatørens kørsel og priser skal fremgå tydeligt af operatørens køreplansudgivelser, billetprisoversigter og på Operatørens hjemmeside. Ved fællesmarkedsføring og salgss y- stemer skal den enkelte operatørs kørsel (køreplan er) og prisoversigt være tydeligt adskilt fra andres operatørers kørsel og priser.

5 5 Standardbillet : Er den til enhver tid gældende pris for en voksenbillet uden ekstra service eller gebyrer, der kan købes til rejser på alle Operatørens afgange. Prisen på en standardbillet fastsættes frit af Operatøren. Det betyder, at hvis operatøren i perioder, eventuelt som led i et efterspørgselsdrevet rabatprogram, fx vælger at sænke prisen på en standardbillet fra 200 kr. til 100 kr. for at få bussen fyldt op, skal de faste rabatter i sådanne perioder beregnes forhold til prisen på 100 kr. 3. FJERNBUSOPERATØRENS OFFENTLIGE SERVICEFORPLIGTELSER Kontrakten stiller i tråd med EU-forordning nr. 1370/2007 krav til, at operatøren skal o p- fylde nogle specifikke offentlige serviceforpligtigelser (offentlig tjeneste). De offentlige serviceforpligtigelser er som følger: - Der skal ydes faste rabatter til følgende lavindkomst passagergrupper: studerende, pensionister og børn - De nævnte passagergrupper kan benytte sig af alle afgange hos Operatøren (med mindre afgangen er udsolgt), og de nævnte passagergrupper rejser på samme vi l- kår (bortset fra billetprisen) som andre passagerer. Operatøren kan således f.eks. ikke stille krav om, at de nævnte passagergrupper foretager en særl ig tidlig booking el. andet. - Der skal på de i kontrakten nævnte busrute(r) mindst udføres én daglig dobbelttur hele året, og kørslen skal udføres med busser med over 40 siddepladser. 4. KRAV TIL RABATSATSER Operatøren skal yde rabat i forbindelse med salg af billetter til befordring af følgende passagerer mellem danske destinationer: - (1) studerende og (2) pensionister får mindst 25 % rabat på en standardbillet til en rejse alle dage hele året (også helligdage og højtider). - (3) Maks. to børn under 12 år i følgeskab med en betalende voksen (min. 16 år) rejser gratis, ét barn under 12 år rejser gratis med et betalende barn op til 15 år, og et barn op til 15 år betaler 50 % af prisen på en standardbillet.

6 6 Eksempel 1: Hvis en standardbillet koster 200 kr., er prisen for en studerende 150 kr. Hvis operatøren (enten periodevist eller fast) sænker prisen for en standardbillet til 100 kr., skal den studerende på dette tidspunkt kunne købe sin billet for 75 kr. Rabatten skal ydes alle dage hele året (også helligdage og højtider). Operatøren kan for egen regning og risiko yde rabat til de nævnte passagergrupper u d- over de aftalte minimum rabatsatser. Kontraktens rabatsatser skal fremgå af Operatørens billetprisoversigt, i køreplansudgivelser og på Operatørens hjemmeside, således at passagerer, der er omfattet af rabatordningerne, kan orientere sig om rabatsatserne. Salg af rabatterede billetter skal ske på internettet eller på tilsvarende system med elektronisk sporbarhed. 5. KUNDEGRUPPER, DER KAN OPNÅ RABAT Rabatten omfatter følgende kundegrupper. 1. Rabatten til studerende ydes til personer med gyldigt studiekort med billedlegit i- mation og udløbsdato, til personer med gyldigt studiekort med billeddokumentat i- on samt en indskrivningsbekræftelse udstedt inden for de seneste 12 måneder fra uddannelsesstedet samt til personer med gyldigt Ungdomskort eller ISICstudiekort. 2. Rabatten til pensionister ydes til personer, over 64 år, samt personer, der modtager pension efter lov om social pension. I tvivlstilfælde skal personer over 64 år, dokumentere alder ved sygesikringsbevis. Personer, der modtager pension efter lov om social pension, skal forevise pensionsmeddelelse. 3. Rabatten til børn under 16 år ydes således: (a) En betalende voksen ( min. 16 år) kan gratis medbringe op til to børn under 12 år; et betalende barn op til 15 år kan gratis medbringe ét barn under 12 år; (b) et barn op til 15 år betaler halv pris af en voksenbillet. Børn skal i tvivlstilfælde dokumentere alder ved sygesikringsbevis. 6. BETALINGEN FOR FORPLIGTELSERNE TIL OFFENTLIG TJENESTE Trafikstyrelsen yder Operatøren godtgørelse, for den af Operatøren til de i pkt. 5 nævnte passagergrupper ydede rabat, som nærmere fastlagt i det følgende.

7 7 Operatøren modtager godtgørelse, svarende til 20 % af prisen for en standardbillet, for den til de i pkt. 5, nr. 1-2, nævnte passagergrupper ydede rabat, idet Trafikstyrelsen dog maksimalt yder godtgørelse på 80 kr. pr. rabatteret enkeltbillet. Såfremt operatøren har differentieret pris for en standardbillet i forhold til ugedag eller sæson, kan der aftales et fast gennemsnitligt beløb for godtgørelse, dog maksimalt 80 kr. Ved fastlæggelsen af refusionsprocenten er der taget højde for, at de pågældende pass a- gergrupper sædvanligvis også oppebærer rabat på kommercielle vilkår, og Trafikstyrelsen refunderer således 4/5 af den minimumsrabat, som operatøren skal tilbyde de i pkt. 5, nr. 1-2, nævnte passagergrupper. Operatøren modtager godtgørelse, svarende til 50 % af prisen for en standardbillet, for den til de i pkt. 5, nr. 3 (pkt. a), nævnte passagergrupper ydede rabat, idet Trafikstyrelsen dog maksimalt yder godtgørelse på 125 kr. pr. rabatteret enkeltbillet. Såfremt oper a- tøren har differentieret pris for en standardbillet i forhold til ugedag eller sæson, kan der aftales et fast gennemsnitligt beløb for godtgørelse, dog maksimalt 125 kr. Operatøren modtager ikke godtgørelse for de i pkt. 5. nr. 3 (pkt. b) nævnte passagergrupper (dvs. de betalende børn). Den ydede godtgørelse kan aldrig overstige den ydede rabat. Eksempel 1: Såfremt Operatøren har givet i alt 75 kr. i rabat til en pensionist på baggrund af en standardbilletpris på 300 kr., udgør godtgørelsen 60 kr. (lig 20 % af standardbilletten). Eksempel 2: Såfremt Operatøren har ladet et barn rejse gratis, og prisen for en standardbillet er 200 kr., udgør godtgørelsen 100 kr. (lig 50 % af standardbilletten). Eksempel 3: Såfremt Operatøren har ladet et barn rejse gratis, og prisen for en standar d- billet er 340 kr., udgør godtgørelsen 125 kr. (lig maksbeløbet). Den maksimale ydede godtgørelse pr. rabatteret enkeltbillet reguleres årligt første gang 1. januar 2016 med takststigningsloftet, jf. bekendtgørelse nr. 251 af 22. marts Til gengæld sker der ingen indeksregulering af godtgørelsesprocenten. Godtgørelsesproce n- ten er heller ikke genstand for regulering, selvom om Operatørens udgifter, herunder skatter og afgifter, stiger eller falder.

8 8 7. AFREGNING AF GODTGØRELSE Godtgørelse afregnes kvartalsvist, idet Operatøren fremsender opgørelse underskrevet af Operatøren og en elektronisk faktura til Trafikstyrelsen. Opgørelsen udarbejdet pr. kalendermåned - skal indeholde oplysning om antal passagerer, der har opnået rabat inden for hver af de tre passagerkategorier, fordelt på takstgrupper, herunder standardbilletpris i et elektronisk læsbart format. Hvis standardbilletprisen har varieret i løbet af den pågældende måned udarbejdes således en opgørelse over antal rabatterede billetter mv. med udgangspunkt i hver standardbilletpris. Dokumentationen skal følge skabelonen i bilag 1. Godtgørelsen forfalder til betaling 20 kalenderdage efter modtagelse af behørig opgørelse fra Operatøren. Der kan i særlige tilfælde indgås særskilt aftale mellem Trafikstyrelsen og Operatøren om andre frister mht. afregning af godtgørelse og in dsendelse af oplysninger om billetkategori og strækning. Trafikstyrelsen kan kræve indsendelse af supplerende revisorerklæring fra en statsauto r- isede revisor i forbindelse med udbetaling af godtgørelse. Supplerende revisorerkl æringer kan eksempelvis angå en totalopgørelse attesteret/påtegnet af en statsautoriseret revisor over afgange, afgangstidspunkter, passagerer, rabatterede passagerer samt opg ørelse af ydet rabat og kompensation. I bilag 2 ses et eksempel på mulige oplysni nger. For øvrige krav om revisorerklæring henvises til pkt. 8. Trafikstyrelsen kan endvidere stille krav om en garanti fra Operatøren til sikkerhed for udbetalt godtgørelse, herunder til sikkerhed for tilbagebetaling af for meget modtaget godtgørelse i det tilfælde, at en operatør fejlagtigt har modtaget højere godtgørelse end den pågældende operatør er berettiget til efter denne kontrakt. 8. REGNSKABSAFLÆGGELSE, REVISORERKLÆRING MV. I overensstemmelse med EU-forordning nr. 1370/2007 skal Operatøren årligt aflægge et særligt regnskab, der viser Operatørens omkostninger og indtægter forbundet med udførelse af offentlig tjeneste for det pågældende år.

9 9 Operatøren skal hvert år senest den 31. maj, fremsende det særlige regnskab for det forudgående år med en erklæring fra en statsautorise ret revisor. Regnskabsinstruks, revisionsinstruks og regnskabsmodel fremgår af Trafikstyrelsens (http://www.trafikstyrelsen.dk). Det særlige regnskab aflægges med henblik på at sikre, at Operatøren ikke overkompe n- seres for levering af de offentlige serviceforpl igtigelser det pågældende år. Enhver overkompensation skal tilbagebetales til Trafikstyrelsen senest 4 uger efter kravet fremsat overfor Operatøren. Sker tilbagebetalingen af en eventuel overkompensation ikke rettidigt betales renter i henhold til rentelovens bestemmelser. Operatøren kan undtages fra kravet om aflæggelse af særligt regnskab, hvis Operatøren højst modtager 1,2 mio. kr. pr. år i kompensation, og hvis Operatøren anmoder om, at kompensationen klassificeres som de minimis-støtte. Operatøren skal anmode Trafikstyrelsen om de minimis-støtte for det indeværende år senest den 31. marts. Såfremt grænsen på 1,2 mio. kr., alligevel overskrides skal der altid aflægges særligt reg nskab for det pågældende år. Hvis Operatøren har anmodet om at få kompensationen tildelt som de minimis-støtte skal operatøren i forbindelse med årets afslutning indsende en statsautoriseret revisorerklæring i overensstemmelse med instruksen herfor, se Trafikstyrelsens hjemmeside. Det er endvidere betingelse for anvendelse af undtagelsesreglen, at Operatøren i forbi n- delse med årets afslutning indsender en tro-og loveerklæring til Trafikstyrelsen med oplysninger om anden de minimis-støtte som Operatøren har modtaget inden for de seneste tre regnskabsår, herunder de minimis-støtte modtaget fra andre myndigheder end fra Trafikstyrelsen. Se instruks på Trafikstyrelsens hjemmeside. Undtagelsesreglen kan ikke anvendes såfremt Trafikstyrelsen - på baggrund af oplysningerne i erklæringen - konstaterer at tildeling af kompensationen som de minimis-støtte vil føre til, at den samlede de minimis-støtte, som operatøren har modtaget inden for de seneste tre regnskabsår, overstiger 3,6 mio. kr. Hvis dette er tilfældet, skal der aflægges særligt regnskab, jf. ovenfor.

10 10 Hvis den samlede de minimis-støtte, jf. ovenfor, ikke overstiger 3,6 mio. kr. meddeler Trafikstyrelsen tilsagn til Operatøren om, at den godtgørelse, som Operatøren har modt a- get i det pågældende år, udgør de minimis-støtte. Godtgørelsen anses først for endelig tildelt som de minimis-støtte på datoen for Trafikstyrelsens tilsagn. Tro- og loveerklæringen samt revisorerklæringen skal for 2014 afgives senest den 31. maj 2015 og for 2015 senest den 31. maj KONTROL AF PASSAGERER, ADGANG TIL INSPEKTIONER MV. Inden Operatøren yder rabat, skal Operatøren sikre sig, at passageren er berettiget til rabat, jf. pkt. 5. Operatøren skal kræve, at passageren foreviser fornøden legitimation, som beviser, at passageren er berettiget til rabat (ikke nødvendig for folkepensionister og børn, hvis der ikke er tale om tvivlstilfælde). Når Operatøren yder rabat i henhold til pkt. 5, garanterer/indestår Operatøren over for Trafikstyrelsen, at Operatøren har kontrolleret passagerens legitimation, og at dette viser, at passageren har ret til rabat. Trafikstyrelsen har til enhver tid ret til at foretage (evt. anonyme) inspektioner, heru nder stikprøver mv., med henblik på at kontrollere, at Operatøren udelukkende sælger de af Trafikstyrelsen krævede rabatterede billetter til de i pkt. 5 nævnte passagergrupper. Ved anonym inspektion vil Trafikstyrelsen gøre brug af en af Operatøren ubekendt person, der vil anvende Operatørens ydelser som alm. rejsende og efterfølgende rapportere til Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen kan vælge at lade inspektionen foretage af et uvildigt eksternt firma. Trafikstyrelsen afholder de med inspektionen forbundne omkostninger. 10. FJERNBUSOPERATØRENS BRUG AF UNDERLEVERANDØRER Operatøren kan frit benytte sig af underleverandører. Operatøren hæfter for sine underleverandører på samme måde som for sine egne ydelser, og Operatøren kan ikke begrunde en misligholdelse af kontrakten med, at en underlev e- randør har misligholdt over for Operatøren. 11. MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER Ved misligholdelse finder dansk rets alm. regler anvendelse.

11 11 Begge parter har således bl.a. mulighed for at rette erstatningskrav mod den anden part, såfremt betingelserne i dansk rets alm. regler er opfyldt. Dertil kommer, at Trafikstyrelsen kan kræve godtgørelse, udbetalt under denne kontrakt, tilbagebetalt, såfremt det viser sig, at Operatøren har oppebåret godtgørelsen uberettiget (f.eks. (1) fordi Operatøren har ydet rabat til en kunde, som ikke var berett iget til de i kontrakten definerede rabatter, uanset årsagen, og efterfølgende anmoder om at få den pågældende rabat godtgjort hos Trafikstyrelsen eller (2) fordi godtgørelsen ikke er anvendt til at reducere priserne for de i pkt. 2 nævnte passagergrupper, uanset års agen). Som eksempel på væsentlig misligholdelse fra Operatørens side ka n nævnes, at Trafikstyrelsen er berettiget til, med omgående virkning, at hæve kontrakten, såfremt Operatøren mister sin tilladelse til fjernbuskørsel, uanset årsagen hertil. Det anses endvidere som væsentlig misligholdelse, såfremt Operatøren gentagne gange sælger en billet med rabat til en kunde, som ikke er berettiget til rabatten (jf. pkt. 5) og efterfølgende anmoder om at få den pågældende rabat godtgjort hos Trafikstyrelsen (jf. pkt. 6). Det gælder dog ikke, såfremt Operatøren kan bevise, at Operatøren uforvarende er kommet til at yde rabat til kunden (f.eks. fordi kunden har brugt et falsk studi ekort); i så fald skal godtgørelsen straks tilbagebetales til Trafikstyrelsen, uden at der er tale om væsentlig misligholdelse. Det anses som væsentlig misligholdelse, såfremt Operatørens regnskab ikke opfylder kr a- vene i kontrakten og de dertilhørende instrukser. Trafikstyrelsen kan modregne ethvert tilgodehavende, der vedrører kontrakten, hos Operatøren i enhver betaling. Kontrakten ophører med øjeblikkelig virkning, hvis operatøren ophører med at udføre mindst én daglig dobbelttur på ruten hele året eller ophører med at a nvende busser med over 40 siddepladser. 12. FORCE MAJEURE En part er ikke erstatningsansvarlig over for den anden part (i henhold til ovenstå ende pkt.), for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke

12 12 ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have un d- gået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. afsnit, og som parten ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan højst gøres gældende med det antal dage, som force maje ure situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt parten, der påberåber sig force majeure, har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part, uden ugrundet ophold efter at force majeure er indtrådt. Trafikstyrelsen er berettiget til at annullere kontrakten med virkning for fremtidige yde l- ser, såfremt Operatøren er i force majeure i mere end 90 kalenderdage. 13. TVISTER Tvister afgøres i henhold til dansk ret for de danske domstole. 14. KONTRAKTENS VARIGHED MV. Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2015 og udløber den 31. december Operatøren kan dog til enhver tid opsige kontrakten med 6 måneders va rsel. Hvis prognosen for de samlede udgifter til fjernbusoperatørerne for 2015 viser, at bevillingen bliver overskredet, kan Trafikstyrelsen senest 1. november 2015 indkalde til nye forhandlinger om ordningen, hvor refusionsprocenterne (eller andet) kan justeres med effekt fra 1/1 2016, således at de samlede udgifter holder sig inden for bevillingen. 15. KONTRAKTEKSEMPLARER OG UNDERSKRIFTER Kontrakten er underskrevet i to originaler, én til hver af parterne.

13 13 Dato Dato Trafikstyrelsen xx

14 14 BILAG 1 SKABELON TIL MÅNEDLIG RAPPORTERING [Operatør] [Pris på standardbillet strækning 1] [evt. pris på standardbillet strækning 2 osv.] Pensionister, strækning 1 evt. strækning 2 osv. Studerende, strækning 1 evt. strækning 2 osv. Børn, strækning 1 evt. strækning 2 osv. [Måned] Antal Rabat Rabat total Samlet rabat [Operatør] [Pris på standardbillet strækning 1] [evt. pris på standardbillet strækning 2 osv.] Pensionister, strækning 1 evt. strækning 2 osv. Studerende, strækning 1 evt. strækning 2 osv. Børn, strækning 1 evt. strækning 2 osv. Antal [Måned] Refusion Refusion total Samlet refusion

15 15 BILAG 2 SKABELON TIL KVARTALVIS RAPPORTERING FRA NYE OPERATØRER Dato Afgangstid Rute Passagerer i alt (antal) Heraf passagerer med rabat (antal) Rabat ydet af operatøren

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm

Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm Hovedkontrakt Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm Februar 2009 2 Hovedkontrakt Indhold Indhold 1 Indledende bestemmelser 6 1.1 Kontrakten 6 1.2 Definitioner 6 1.3 Fortolkningsprincipper

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 27. februar 2015 J. nr. 044-01101 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 27. februar 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Indhold 1 Aftalen... 3 2 Leveringsaftalens ikrafttræden mv.... 4 3 Tilskud og priser... 5 4 Optioner...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 4. 28. FEBRUAR 2012 J.nr.: 7501417 KB/MLI/PHI/KRM Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere