Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S"

Transkript

1 Kontrakt om offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper mellem Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S og XX (herefter benævnt Operatøren) Vedrørende fjernbusruten [navn] på følgende strækning: X Z Y via xx

2 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DEFINITIONER FJERNBUSOPERATØRENS OFFENTLIGE SERVICEFORPLIGTELSER KRAV TIL RABATSATSER KUNDEGRUPPER, DER KAN OPNÅ RABAT BETALINGEN FOR FORPLIGTELSERNE TIL OFFENTLIG TJENESTE AFREGNING AF GODTGØRELSE REGNSKABSAFLÆGGELSE, REVISORERKLÆRING MV KONTROL AF PASSAGERER, ADGANG TIL INSPEKTIONER MV FJERNBUSOPERATØRENS BRUG AF UNDERLEVERANDØRER MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER FORCE MAJEURE TVISTER KONTRAKTENS VARIGHED MV KONTRAKTEKSEMPLARER OG UNDERSKRIFTER BILAG 1 SKABELON TIL MÅNEDLIG RAPPORTERING BILAG 2 SKABELON TIL KVARTALVIS RAPPORTERING FRA NYE OPERATØRER... 15

3 3 1. INDLEDNING Formålet med nærværende kontrakt om offentlig tjeneste er at understøtte mobilitet og god tilgængelighed til befolkningsgrupper med lavere indkomster og derved styrke den kollektive transport. Ved udformningen af denne kontrakt har sigtet været, at ordningen skal være åben og ikke-diskriminerende samt sikre lige konkurrencevilkår på fjernbusmarkedet og deru dover sikre fjernbusser lige konkurrencevilkår i forhold til anden kollektiv trafik. Endelig afspejler kontrakten, at taksterne i fjernbusser fastsættes frit på kommercielle vilkår af operatøren, men der sættes et loft over den ydede rabatgodtgørelse for at sikre, at ordningen ikke resulterer i en uhensigtsmæssig incitamentsstruktur ved takstfastsæ t- telsen. I overensstemmelse med EU-forordning nr. 1370/2007 skal fjernbusoperatøren opfylde en række krav for at kunne opnå ret til kompensation for udførelse af offentlig tjeneste. Kravene fremgår af kontraktens afsnit 3 og 4. På baggrund af dokumentation for ydede rabatter udbetaler Trafikstyrelsen kvartalsvis godtgørelse til fjernbusoperatøren for levering af offentlig tjeneste. Godtgørelsesmekanismen, herunder operatørens dokumentationskrav, beskrives i kontraktens afsnit 5 og 6. Operatøren skal ved årets afslutning aflægge et særligt regnskab med henblik på at sikre, at operatøren ikke er blevet overkompenseret, idet en eventuel overkompensation vil skulle tilbagebetales. Operatører, der højst modtager 1,2 mio. kr. årligt i kompensation kan efter omstændigheder være fritaget fra forpligtelsen til at aflægge særligt regnskab, hvis operatøren opfylder betingelserne for at modtage kompensationen som de minimisstøtte. Regnskabs- og revisionskravene beskrives i kontrakten afsnit 8.

4 4 2. DEFINITIONER I denne kontrakt forstås ved: Offentlige serviceforpligtigelser : Er de krav, Trafikstyrelsen fastsætter for at sikre ydelser i forbindelse med fjernbuskørsel, som en operatør på rent forrentningsmæssig grundlag ikke vil påtage sig eller ikke vil påtage sig i samme omfang eller under samme vilkår uden at modtage nogen modydelse (kompensation). Offentlig tjeneste anvendes synonymt hermed. Fjernbuskørsel : Ved fjernbuskørsel forstås rutekørsel, der forløber over mere end to trafikselskabers o m- råder, over mere end området for trafikselskabet på Sjælland eller over mere end Bor n- holms Regionskommunes område, jf. definition i 19, stk. 4, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010 af lov om trafikselskaber. Fjernbusrute : Ved fjernbusrute forstås fjernbuskørsel på en specifik strækning i Danmark. Fjernbusruten skal drives af en operatør med tilladelse til at køre fjernbus på den specifikke strækning. Operatøren må gerne anvende underleverandører til udførslen af kørslen, men det er alene operatøren, der har ansvaret for, at kravene i denne kontrakt ove r- holdes herunder kravene til daglige dobbeltture på strækningen, rabatter mv. Det betyder samtidigt, at to operatører med tilladelse til fjernbuskørsel på samme stræ k- ning ikke kan deles om at opfylde kravene i kontrakten eksempelvis ved, at den ene foretager kørslen fire gange om ugen og den anden 3 gange om ugen. Operatørens kørsel og priser skal fremgå tydeligt af operatørens køreplansudgivelser, billetprisoversigter og på Operatørens hjemmeside. Ved fællesmarkedsføring og salgss y- stemer skal den enkelte operatørs kørsel (køreplan er) og prisoversigt være tydeligt adskilt fra andres operatørers kørsel og priser.

5 5 Standardbillet : Er den til enhver tid gældende pris for en voksenbillet uden ekstra service eller gebyrer, der kan købes til rejser på alle Operatørens afgange. Prisen på en standardbillet fastsættes frit af Operatøren. Det betyder, at hvis operatøren i perioder, eventuelt som led i et efterspørgselsdrevet rabatprogram, fx vælger at sænke prisen på en standardbillet fra 200 kr. til 100 kr. for at få bussen fyldt op, skal de faste rabatter i sådanne perioder beregnes forhold til prisen på 100 kr. 3. FJERNBUSOPERATØRENS OFFENTLIGE SERVICEFORPLIGTELSER Kontrakten stiller i tråd med EU-forordning nr. 1370/2007 krav til, at operatøren skal o p- fylde nogle specifikke offentlige serviceforpligtigelser (offentlig tjeneste). De offentlige serviceforpligtigelser er som følger: - Der skal ydes faste rabatter til følgende lavindkomst passagergrupper: studerende, pensionister og børn - De nævnte passagergrupper kan benytte sig af alle afgange hos Operatøren (med mindre afgangen er udsolgt), og de nævnte passagergrupper rejser på samme vi l- kår (bortset fra billetprisen) som andre passagerer. Operatøren kan således f.eks. ikke stille krav om, at de nævnte passagergrupper foretager en særl ig tidlig booking el. andet. - Der skal på de i kontrakten nævnte busrute(r) mindst udføres én daglig dobbelttur hele året, og kørslen skal udføres med busser med over 40 siddepladser. 4. KRAV TIL RABATSATSER Operatøren skal yde rabat i forbindelse med salg af billetter til befordring af følgende passagerer mellem danske destinationer: - (1) studerende og (2) pensionister får mindst 25 % rabat på en standardbillet til en rejse alle dage hele året (også helligdage og højtider). - (3) Maks. to børn under 12 år i følgeskab med en betalende voksen (min. 16 år) rejser gratis, ét barn under 12 år rejser gratis med et betalende barn op til 15 år, og et barn op til 15 år betaler 50 % af prisen på en standardbillet.

6 6 Eksempel 1: Hvis en standardbillet koster 200 kr., er prisen for en studerende 150 kr. Hvis operatøren (enten periodevist eller fast) sænker prisen for en standardbillet til 100 kr., skal den studerende på dette tidspunkt kunne købe sin billet for 75 kr. Rabatten skal ydes alle dage hele året (også helligdage og højtider). Operatøren kan for egen regning og risiko yde rabat til de nævnte passagergrupper u d- over de aftalte minimum rabatsatser. Kontraktens rabatsatser skal fremgå af Operatørens billetprisoversigt, i køreplansudgivelser og på Operatørens hjemmeside, således at passagerer, der er omfattet af rabatordningerne, kan orientere sig om rabatsatserne. Salg af rabatterede billetter skal ske på internettet eller på tilsvarende system med elektronisk sporbarhed. 5. KUNDEGRUPPER, DER KAN OPNÅ RABAT Rabatten omfatter følgende kundegrupper. 1. Rabatten til studerende ydes til personer med gyldigt studiekort med billedlegit i- mation og udløbsdato, til personer med gyldigt studiekort med billeddokumentat i- on samt en indskrivningsbekræftelse udstedt inden for de seneste 12 måneder fra uddannelsesstedet samt til personer med gyldigt Ungdomskort eller ISICstudiekort. 2. Rabatten til pensionister ydes til personer, over 64 år, samt personer, der modtager pension efter lov om social pension. I tvivlstilfælde skal personer over 64 år, dokumentere alder ved sygesikringsbevis. Personer, der modtager pension efter lov om social pension, skal forevise pensionsmeddelelse. 3. Rabatten til børn under 16 år ydes således: (a) En betalende voksen ( min. 16 år) kan gratis medbringe op til to børn under 12 år; et betalende barn op til 15 år kan gratis medbringe ét barn under 12 år; (b) et barn op til 15 år betaler halv pris af en voksenbillet. Børn skal i tvivlstilfælde dokumentere alder ved sygesikringsbevis. 6. BETALINGEN FOR FORPLIGTELSERNE TIL OFFENTLIG TJENESTE Trafikstyrelsen yder Operatøren godtgørelse, for den af Operatøren til de i pkt. 5 nævnte passagergrupper ydede rabat, som nærmere fastlagt i det følgende.

7 7 Operatøren modtager godtgørelse, svarende til 20 % af prisen for en standardbillet, for den til de i pkt. 5, nr. 1-2, nævnte passagergrupper ydede rabat, idet Trafikstyrelsen dog maksimalt yder godtgørelse på 80 kr. pr. rabatteret enkeltbillet. Såfremt operatøren har differentieret pris for en standardbillet i forhold til ugedag eller sæson, kan der aftales et fast gennemsnitligt beløb for godtgørelse, dog maksimalt 80 kr. Ved fastlæggelsen af refusionsprocenten er der taget højde for, at de pågældende pass a- gergrupper sædvanligvis også oppebærer rabat på kommercielle vilkår, og Trafikstyrelsen refunderer således 4/5 af den minimumsrabat, som operatøren skal tilbyde de i pkt. 5, nr. 1-2, nævnte passagergrupper. Operatøren modtager godtgørelse, svarende til 50 % af prisen for en standardbillet, for den til de i pkt. 5, nr. 3 (pkt. a), nævnte passagergrupper ydede rabat, idet Trafikstyrelsen dog maksimalt yder godtgørelse på 125 kr. pr. rabatteret enkeltbillet. Såfremt oper a- tøren har differentieret pris for en standardbillet i forhold til ugedag eller sæson, kan der aftales et fast gennemsnitligt beløb for godtgørelse, dog maksimalt 125 kr. Operatøren modtager ikke godtgørelse for de i pkt. 5. nr. 3 (pkt. b) nævnte passagergrupper (dvs. de betalende børn). Den ydede godtgørelse kan aldrig overstige den ydede rabat. Eksempel 1: Såfremt Operatøren har givet i alt 75 kr. i rabat til en pensionist på baggrund af en standardbilletpris på 300 kr., udgør godtgørelsen 60 kr. (lig 20 % af standardbilletten). Eksempel 2: Såfremt Operatøren har ladet et barn rejse gratis, og prisen for en standardbillet er 200 kr., udgør godtgørelsen 100 kr. (lig 50 % af standardbilletten). Eksempel 3: Såfremt Operatøren har ladet et barn rejse gratis, og prisen for en standar d- billet er 340 kr., udgør godtgørelsen 125 kr. (lig maksbeløbet). Den maksimale ydede godtgørelse pr. rabatteret enkeltbillet reguleres årligt første gang 1. januar 2016 med takststigningsloftet, jf. bekendtgørelse nr. 251 af 22. marts Til gengæld sker der ingen indeksregulering af godtgørelsesprocenten. Godtgørelsesproce n- ten er heller ikke genstand for regulering, selvom om Operatørens udgifter, herunder skatter og afgifter, stiger eller falder.

8 8 7. AFREGNING AF GODTGØRELSE Godtgørelse afregnes kvartalsvist, idet Operatøren fremsender opgørelse underskrevet af Operatøren og en elektronisk faktura til Trafikstyrelsen. Opgørelsen udarbejdet pr. kalendermåned - skal indeholde oplysning om antal passagerer, der har opnået rabat inden for hver af de tre passagerkategorier, fordelt på takstgrupper, herunder standardbilletpris i et elektronisk læsbart format. Hvis standardbilletprisen har varieret i løbet af den pågældende måned udarbejdes således en opgørelse over antal rabatterede billetter mv. med udgangspunkt i hver standardbilletpris. Dokumentationen skal følge skabelonen i bilag 1. Godtgørelsen forfalder til betaling 20 kalenderdage efter modtagelse af behørig opgørelse fra Operatøren. Der kan i særlige tilfælde indgås særskilt aftale mellem Trafikstyrelsen og Operatøren om andre frister mht. afregning af godtgørelse og in dsendelse af oplysninger om billetkategori og strækning. Trafikstyrelsen kan kræve indsendelse af supplerende revisorerklæring fra en statsauto r- isede revisor i forbindelse med udbetaling af godtgørelse. Supplerende revisorerkl æringer kan eksempelvis angå en totalopgørelse attesteret/påtegnet af en statsautoriseret revisor over afgange, afgangstidspunkter, passagerer, rabatterede passagerer samt opg ørelse af ydet rabat og kompensation. I bilag 2 ses et eksempel på mulige oplysni nger. For øvrige krav om revisorerklæring henvises til pkt. 8. Trafikstyrelsen kan endvidere stille krav om en garanti fra Operatøren til sikkerhed for udbetalt godtgørelse, herunder til sikkerhed for tilbagebetaling af for meget modtaget godtgørelse i det tilfælde, at en operatør fejlagtigt har modtaget højere godtgørelse end den pågældende operatør er berettiget til efter denne kontrakt. 8. REGNSKABSAFLÆGGELSE, REVISORERKLÆRING MV. I overensstemmelse med EU-forordning nr. 1370/2007 skal Operatøren årligt aflægge et særligt regnskab, der viser Operatørens omkostninger og indtægter forbundet med udførelse af offentlig tjeneste for det pågældende år.

9 9 Operatøren skal hvert år senest den 31. maj, fremsende det særlige regnskab for det forudgående år med en erklæring fra en statsautorise ret revisor. Regnskabsinstruks, revisionsinstruks og regnskabsmodel fremgår af Trafikstyrelsens (http://www.trafikstyrelsen.dk). Det særlige regnskab aflægges med henblik på at sikre, at Operatøren ikke overkompe n- seres for levering af de offentlige serviceforpl igtigelser det pågældende år. Enhver overkompensation skal tilbagebetales til Trafikstyrelsen senest 4 uger efter kravet fremsat overfor Operatøren. Sker tilbagebetalingen af en eventuel overkompensation ikke rettidigt betales renter i henhold til rentelovens bestemmelser. Operatøren kan undtages fra kravet om aflæggelse af særligt regnskab, hvis Operatøren højst modtager 1,2 mio. kr. pr. år i kompensation, og hvis Operatøren anmoder om, at kompensationen klassificeres som de minimis-støtte. Operatøren skal anmode Trafikstyrelsen om de minimis-støtte for det indeværende år senest den 31. marts. Såfremt grænsen på 1,2 mio. kr., alligevel overskrides skal der altid aflægges særligt reg nskab for det pågældende år. Hvis Operatøren har anmodet om at få kompensationen tildelt som de minimis-støtte skal operatøren i forbindelse med årets afslutning indsende en statsautoriseret revisorerklæring i overensstemmelse med instruksen herfor, se Trafikstyrelsens hjemmeside. Det er endvidere betingelse for anvendelse af undtagelsesreglen, at Operatøren i forbi n- delse med årets afslutning indsender en tro-og loveerklæring til Trafikstyrelsen med oplysninger om anden de minimis-støtte som Operatøren har modtaget inden for de seneste tre regnskabsår, herunder de minimis-støtte modtaget fra andre myndigheder end fra Trafikstyrelsen. Se instruks på Trafikstyrelsens hjemmeside. Undtagelsesreglen kan ikke anvendes såfremt Trafikstyrelsen - på baggrund af oplysningerne i erklæringen - konstaterer at tildeling af kompensationen som de minimis-støtte vil føre til, at den samlede de minimis-støtte, som operatøren har modtaget inden for de seneste tre regnskabsår, overstiger 3,6 mio. kr. Hvis dette er tilfældet, skal der aflægges særligt regnskab, jf. ovenfor.

10 10 Hvis den samlede de minimis-støtte, jf. ovenfor, ikke overstiger 3,6 mio. kr. meddeler Trafikstyrelsen tilsagn til Operatøren om, at den godtgørelse, som Operatøren har modt a- get i det pågældende år, udgør de minimis-støtte. Godtgørelsen anses først for endelig tildelt som de minimis-støtte på datoen for Trafikstyrelsens tilsagn. Tro- og loveerklæringen samt revisorerklæringen skal for 2014 afgives senest den 31. maj 2015 og for 2015 senest den 31. maj KONTROL AF PASSAGERER, ADGANG TIL INSPEKTIONER MV. Inden Operatøren yder rabat, skal Operatøren sikre sig, at passageren er berettiget til rabat, jf. pkt. 5. Operatøren skal kræve, at passageren foreviser fornøden legitimation, som beviser, at passageren er berettiget til rabat (ikke nødvendig for folkepensionister og børn, hvis der ikke er tale om tvivlstilfælde). Når Operatøren yder rabat i henhold til pkt. 5, garanterer/indestår Operatøren over for Trafikstyrelsen, at Operatøren har kontrolleret passagerens legitimation, og at dette viser, at passageren har ret til rabat. Trafikstyrelsen har til enhver tid ret til at foretage (evt. anonyme) inspektioner, heru nder stikprøver mv., med henblik på at kontrollere, at Operatøren udelukkende sælger de af Trafikstyrelsen krævede rabatterede billetter til de i pkt. 5 nævnte passagergrupper. Ved anonym inspektion vil Trafikstyrelsen gøre brug af en af Operatøren ubekendt person, der vil anvende Operatørens ydelser som alm. rejsende og efterfølgende rapportere til Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen kan vælge at lade inspektionen foretage af et uvildigt eksternt firma. Trafikstyrelsen afholder de med inspektionen forbundne omkostninger. 10. FJERNBUSOPERATØRENS BRUG AF UNDERLEVERANDØRER Operatøren kan frit benytte sig af underleverandører. Operatøren hæfter for sine underleverandører på samme måde som for sine egne ydelser, og Operatøren kan ikke begrunde en misligholdelse af kontrakten med, at en underlev e- randør har misligholdt over for Operatøren. 11. MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER Ved misligholdelse finder dansk rets alm. regler anvendelse.

11 11 Begge parter har således bl.a. mulighed for at rette erstatningskrav mod den anden part, såfremt betingelserne i dansk rets alm. regler er opfyldt. Dertil kommer, at Trafikstyrelsen kan kræve godtgørelse, udbetalt under denne kontrakt, tilbagebetalt, såfremt det viser sig, at Operatøren har oppebåret godtgørelsen uberettiget (f.eks. (1) fordi Operatøren har ydet rabat til en kunde, som ikke var berett iget til de i kontrakten definerede rabatter, uanset årsagen, og efterfølgende anmoder om at få den pågældende rabat godtgjort hos Trafikstyrelsen eller (2) fordi godtgørelsen ikke er anvendt til at reducere priserne for de i pkt. 2 nævnte passagergrupper, uanset års agen). Som eksempel på væsentlig misligholdelse fra Operatørens side ka n nævnes, at Trafikstyrelsen er berettiget til, med omgående virkning, at hæve kontrakten, såfremt Operatøren mister sin tilladelse til fjernbuskørsel, uanset årsagen hertil. Det anses endvidere som væsentlig misligholdelse, såfremt Operatøren gentagne gange sælger en billet med rabat til en kunde, som ikke er berettiget til rabatten (jf. pkt. 5) og efterfølgende anmoder om at få den pågældende rabat godtgjort hos Trafikstyrelsen (jf. pkt. 6). Det gælder dog ikke, såfremt Operatøren kan bevise, at Operatøren uforvarende er kommet til at yde rabat til kunden (f.eks. fordi kunden har brugt et falsk studi ekort); i så fald skal godtgørelsen straks tilbagebetales til Trafikstyrelsen, uden at der er tale om væsentlig misligholdelse. Det anses som væsentlig misligholdelse, såfremt Operatørens regnskab ikke opfylder kr a- vene i kontrakten og de dertilhørende instrukser. Trafikstyrelsen kan modregne ethvert tilgodehavende, der vedrører kontrakten, hos Operatøren i enhver betaling. Kontrakten ophører med øjeblikkelig virkning, hvis operatøren ophører med at udføre mindst én daglig dobbelttur på ruten hele året eller ophører med at a nvende busser med over 40 siddepladser. 12. FORCE MAJEURE En part er ikke erstatningsansvarlig over for den anden part (i henhold til ovenstå ende pkt.), for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke

12 12 ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have un d- gået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. afsnit, og som parten ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan højst gøres gældende med det antal dage, som force maje ure situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt parten, der påberåber sig force majeure, har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part, uden ugrundet ophold efter at force majeure er indtrådt. Trafikstyrelsen er berettiget til at annullere kontrakten med virkning for fremtidige yde l- ser, såfremt Operatøren er i force majeure i mere end 90 kalenderdage. 13. TVISTER Tvister afgøres i henhold til dansk ret for de danske domstole. 14. KONTRAKTENS VARIGHED MV. Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2015 og udløber den 31. december Operatøren kan dog til enhver tid opsige kontrakten med 6 måneders va rsel. Hvis prognosen for de samlede udgifter til fjernbusoperatørerne for 2015 viser, at bevillingen bliver overskredet, kan Trafikstyrelsen senest 1. november 2015 indkalde til nye forhandlinger om ordningen, hvor refusionsprocenterne (eller andet) kan justeres med effekt fra 1/1 2016, således at de samlede udgifter holder sig inden for bevillingen. 15. KONTRAKTEKSEMPLARER OG UNDERSKRIFTER Kontrakten er underskrevet i to originaler, én til hver af parterne.

13 13 Dato Dato Trafikstyrelsen xx

14 14 BILAG 1 SKABELON TIL MÅNEDLIG RAPPORTERING [Operatør] [Pris på standardbillet strækning 1] [evt. pris på standardbillet strækning 2 osv.] Pensionister, strækning 1 evt. strækning 2 osv. Studerende, strækning 1 evt. strækning 2 osv. Børn, strækning 1 evt. strækning 2 osv. [Måned] Antal Rabat Rabat total Samlet rabat [Operatør] [Pris på standardbillet strækning 1] [evt. pris på standardbillet strækning 2 osv.] Pensionister, strækning 1 evt. strækning 2 osv. Studerende, strækning 1 evt. strækning 2 osv. Børn, strækning 1 evt. strækning 2 osv. Antal [Måned] Refusion Refusion total Samlet refusion

15 15 BILAG 2 SKABELON TIL KVARTALVIS RAPPORTERING FRA NYE OPERATØRER Dato Afgangstid Rute Passagerer i alt (antal) Heraf passagerer med rabat (antal) Rabat ydet af operatøren

Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej København S

Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej København S Kontrakt om offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper mellem Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S og XX (herefter benævnt Operatøren) Denne kontrakt omhandler fjernbusruten

Læs mere

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Instruks vedrørende fjernbusoperatører der anvender undtagelsesbestemmelse. ( de minimis-støtte )

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Instruks vedrørende fjernbusoperatører der anvender undtagelsesbestemmelse. ( de minimis-støtte ) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Trafikstyrelsen Instruks for aftalte arbejdshandlinger vedrørende indberetninger til

Læs mere

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Journal 50604-0052 Trafikstyrelsen Regnskabsinstruks for udformning af særligt

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0044 Klageren: XX Indklagede: DSBØresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Indstilling: Administrationen

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt)

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) 1 Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) Indhold 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Aftalegrundlag... 2 4. Kontraktsum og prisregulering... 3 5. Fakturering... 3 6. Entreprenørens forpligtelser...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 6.01. GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen)

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 6.01. GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen) Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 6.01 GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen) På foranledning af [indsæt navn, adresse og cvr. nr.

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr.

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr. STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE Kontrakten er først gældende, når begge parter har underskrevet. 1 Borgeren Cpr.nr: 2 Værgemål Værgemålets art: Adresse: Postnr.:

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 & 2 og danner rammen om parternes

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal.

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal. K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K CVR nr. 2069 9310 om Dansk Flygtningehjælps dokumentationsarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden).

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden). Betingelser for investeringer til danske deltagere i Eurostars, ECSEL, AAL JU, EUREKA Turbo og QuantERA godkendt efter 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 1260 København K Nedenstående bevillingsbetingelser

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser LBK nr 1189 af 10/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0249 Klageren: XX 8000 Aarhus C Indklagede: DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort i spærretiden samt rykkergebyr på hver 100 kr.

2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort i spærretiden samt rykkergebyr på hver 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0210 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Sølvgade 40 1349 K. Klagen vedrører: 2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort

Læs mere

Aftale om forløb under Scale-up Denmark programmet. mellem. [Leverandørens navn] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten)

Aftale om forløb under Scale-up Denmark programmet. mellem. [Leverandørens navn] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) programmet 1 Aftale om forløb under Scale-up Denmark programmet mellem [Leverandørens navn] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) og [virksomhedens navn] [adresse] (CVR-nr. [ ]) (i

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og Region Midtjylland Afdeling eller tilsvarende CVR-nr.

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere