Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S"

Transkript

1 Kontrakt om offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper mellem Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S og XX (herefter benævnt Operatøren) Vedrørende fjernbusruten [navn] på følgende strækning: X Z Y via xx

2 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DEFINITIONER FJERNBUSOPERATØRENS OFFENTLIGE SERVICEFORPLIGTELSER KRAV TIL RABATSATSER KUNDEGRUPPER, DER KAN OPNÅ RABAT BETALINGEN FOR FORPLIGTELSERNE TIL OFFENTLIG TJENESTE AFREGNING AF GODTGØRELSE REGNSKABSAFLÆGGELSE, REVISORERKLÆRING MV KONTROL AF PASSAGERER, ADGANG TIL INSPEKTIONER MV FJERNBUSOPERATØRENS BRUG AF UNDERLEVERANDØRER MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER FORCE MAJEURE TVISTER KONTRAKTENS VARIGHED MV KONTRAKTEKSEMPLARER OG UNDERSKRIFTER BILAG 1 SKABELON TIL MÅNEDLIG RAPPORTERING BILAG 2 SKABELON TIL KVARTALVIS RAPPORTERING FRA NYE OPERATØRER... 15

3 3 1. INDLEDNING Formålet med nærværende kontrakt om offentlig tjeneste er at understøtte mobilitet og god tilgængelighed til befolkningsgrupper med lavere indkomster og derved styrke den kollektive transport. Ved udformningen af denne kontrakt har sigtet været, at ordningen skal være åben og ikke-diskriminerende samt sikre lige konkurrencevilkår på fjernbusmarkedet og deru dover sikre fjernbusser lige konkurrencevilkår i forhold til anden kollektiv trafik. Endelig afspejler kontrakten, at taksterne i fjernbusser fastsættes frit på kommercielle vilkår af operatøren, men der sættes et loft over den ydede rabatgodtgørelse for at sikre, at ordningen ikke resulterer i en uhensigtsmæssig incitamentsstruktur ved takstfastsæ t- telsen. I overensstemmelse med EU-forordning nr. 1370/2007 skal fjernbusoperatøren opfylde en række krav for at kunne opnå ret til kompensation for udførelse af offentlig tjeneste. Kravene fremgår af kontraktens afsnit 3 og 4. På baggrund af dokumentation for ydede rabatter udbetaler Trafikstyrelsen kvartalsvis godtgørelse til fjernbusoperatøren for levering af offentlig tjeneste. Godtgørelsesmekanismen, herunder operatørens dokumentationskrav, beskrives i kontraktens afsnit 5 og 6. Operatøren skal ved årets afslutning aflægge et særligt regnskab med henblik på at sikre, at operatøren ikke er blevet overkompenseret, idet en eventuel overkompensation vil skulle tilbagebetales. Operatører, der højst modtager 1,2 mio. kr. årligt i kompensation kan efter omstændigheder være fritaget fra forpligtelsen til at aflægge særligt regnskab, hvis operatøren opfylder betingelserne for at modtage kompensationen som de minimisstøtte. Regnskabs- og revisionskravene beskrives i kontrakten afsnit 8.

4 4 2. DEFINITIONER I denne kontrakt forstås ved: Offentlige serviceforpligtigelser : Er de krav, Trafikstyrelsen fastsætter for at sikre ydelser i forbindelse med fjernbuskørsel, som en operatør på rent forrentningsmæssig grundlag ikke vil påtage sig eller ikke vil påtage sig i samme omfang eller under samme vilkår uden at modtage nogen modydelse (kompensation). Offentlig tjeneste anvendes synonymt hermed. Fjernbuskørsel : Ved fjernbuskørsel forstås rutekørsel, der forløber over mere end to trafikselskabers o m- råder, over mere end området for trafikselskabet på Sjælland eller over mere end Bor n- holms Regionskommunes område, jf. definition i 19, stk. 4, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010 af lov om trafikselskaber. Fjernbusrute : Ved fjernbusrute forstås fjernbuskørsel på en specifik strækning i Danmark. Fjernbusruten skal drives af en operatør med tilladelse til at køre fjernbus på den specifikke strækning. Operatøren må gerne anvende underleverandører til udførslen af kørslen, men det er alene operatøren, der har ansvaret for, at kravene i denne kontrakt ove r- holdes herunder kravene til daglige dobbeltture på strækningen, rabatter mv. Det betyder samtidigt, at to operatører med tilladelse til fjernbuskørsel på samme stræ k- ning ikke kan deles om at opfylde kravene i kontrakten eksempelvis ved, at den ene foretager kørslen fire gange om ugen og den anden 3 gange om ugen. Operatørens kørsel og priser skal fremgå tydeligt af operatørens køreplansudgivelser, billetprisoversigter og på Operatørens hjemmeside. Ved fællesmarkedsføring og salgss y- stemer skal den enkelte operatørs kørsel (køreplan er) og prisoversigt være tydeligt adskilt fra andres operatørers kørsel og priser.

5 5 Standardbillet : Er den til enhver tid gældende pris for en voksenbillet uden ekstra service eller gebyrer, der kan købes til rejser på alle Operatørens afgange. Prisen på en standardbillet fastsættes frit af Operatøren. Det betyder, at hvis operatøren i perioder, eventuelt som led i et efterspørgselsdrevet rabatprogram, fx vælger at sænke prisen på en standardbillet fra 200 kr. til 100 kr. for at få bussen fyldt op, skal de faste rabatter i sådanne perioder beregnes forhold til prisen på 100 kr. 3. FJERNBUSOPERATØRENS OFFENTLIGE SERVICEFORPLIGTELSER Kontrakten stiller i tråd med EU-forordning nr. 1370/2007 krav til, at operatøren skal o p- fylde nogle specifikke offentlige serviceforpligtigelser (offentlig tjeneste). De offentlige serviceforpligtigelser er som følger: - Der skal ydes faste rabatter til følgende lavindkomst passagergrupper: studerende, pensionister og børn - De nævnte passagergrupper kan benytte sig af alle afgange hos Operatøren (med mindre afgangen er udsolgt), og de nævnte passagergrupper rejser på samme vi l- kår (bortset fra billetprisen) som andre passagerer. Operatøren kan således f.eks. ikke stille krav om, at de nævnte passagergrupper foretager en særl ig tidlig booking el. andet. - Der skal på de i kontrakten nævnte busrute(r) mindst udføres én daglig dobbelttur hele året, og kørslen skal udføres med busser med over 40 siddepladser. 4. KRAV TIL RABATSATSER Operatøren skal yde rabat i forbindelse med salg af billetter til befordring af følgende passagerer mellem danske destinationer: - (1) studerende og (2) pensionister får mindst 25 % rabat på en standardbillet til en rejse alle dage hele året (også helligdage og højtider). - (3) Maks. to børn under 12 år i følgeskab med en betalende voksen (min. 16 år) rejser gratis, ét barn under 12 år rejser gratis med et betalende barn op til 15 år, og et barn op til 15 år betaler 50 % af prisen på en standardbillet.

6 6 Eksempel 1: Hvis en standardbillet koster 200 kr., er prisen for en studerende 150 kr. Hvis operatøren (enten periodevist eller fast) sænker prisen for en standardbillet til 100 kr., skal den studerende på dette tidspunkt kunne købe sin billet for 75 kr. Rabatten skal ydes alle dage hele året (også helligdage og højtider). Operatøren kan for egen regning og risiko yde rabat til de nævnte passagergrupper u d- over de aftalte minimum rabatsatser. Kontraktens rabatsatser skal fremgå af Operatørens billetprisoversigt, i køreplansudgivelser og på Operatørens hjemmeside, således at passagerer, der er omfattet af rabatordningerne, kan orientere sig om rabatsatserne. Salg af rabatterede billetter skal ske på internettet eller på tilsvarende system med elektronisk sporbarhed. 5. KUNDEGRUPPER, DER KAN OPNÅ RABAT Rabatten omfatter følgende kundegrupper. 1. Rabatten til studerende ydes til personer med gyldigt studiekort med billedlegit i- mation og udløbsdato, til personer med gyldigt studiekort med billeddokumentat i- on samt en indskrivningsbekræftelse udstedt inden for de seneste 12 måneder fra uddannelsesstedet samt til personer med gyldigt Ungdomskort eller ISICstudiekort. 2. Rabatten til pensionister ydes til personer, over 64 år, samt personer, der modtager pension efter lov om social pension. I tvivlstilfælde skal personer over 64 år, dokumentere alder ved sygesikringsbevis. Personer, der modtager pension efter lov om social pension, skal forevise pensionsmeddelelse. 3. Rabatten til børn under 16 år ydes således: (a) En betalende voksen ( min. 16 år) kan gratis medbringe op til to børn under 12 år; et betalende barn op til 15 år kan gratis medbringe ét barn under 12 år; (b) et barn op til 15 år betaler halv pris af en voksenbillet. Børn skal i tvivlstilfælde dokumentere alder ved sygesikringsbevis. 6. BETALINGEN FOR FORPLIGTELSERNE TIL OFFENTLIG TJENESTE Trafikstyrelsen yder Operatøren godtgørelse, for den af Operatøren til de i pkt. 5 nævnte passagergrupper ydede rabat, som nærmere fastlagt i det følgende.

7 7 Operatøren modtager godtgørelse, svarende til 20 % af prisen for en standardbillet, for den til de i pkt. 5, nr. 1-2, nævnte passagergrupper ydede rabat, idet Trafikstyrelsen dog maksimalt yder godtgørelse på 80 kr. pr. rabatteret enkeltbillet. Såfremt operatøren har differentieret pris for en standardbillet i forhold til ugedag eller sæson, kan der aftales et fast gennemsnitligt beløb for godtgørelse, dog maksimalt 80 kr. Ved fastlæggelsen af refusionsprocenten er der taget højde for, at de pågældende pass a- gergrupper sædvanligvis også oppebærer rabat på kommercielle vilkår, og Trafikstyrelsen refunderer således 4/5 af den minimumsrabat, som operatøren skal tilbyde de i pkt. 5, nr. 1-2, nævnte passagergrupper. Operatøren modtager godtgørelse, svarende til 50 % af prisen for en standardbillet, for den til de i pkt. 5, nr. 3 (pkt. a), nævnte passagergrupper ydede rabat, idet Trafikstyrelsen dog maksimalt yder godtgørelse på 125 kr. pr. rabatteret enkeltbillet. Såfremt oper a- tøren har differentieret pris for en standardbillet i forhold til ugedag eller sæson, kan der aftales et fast gennemsnitligt beløb for godtgørelse, dog maksimalt 125 kr. Operatøren modtager ikke godtgørelse for de i pkt. 5. nr. 3 (pkt. b) nævnte passagergrupper (dvs. de betalende børn). Den ydede godtgørelse kan aldrig overstige den ydede rabat. Eksempel 1: Såfremt Operatøren har givet i alt 75 kr. i rabat til en pensionist på baggrund af en standardbilletpris på 300 kr., udgør godtgørelsen 60 kr. (lig 20 % af standardbilletten). Eksempel 2: Såfremt Operatøren har ladet et barn rejse gratis, og prisen for en standardbillet er 200 kr., udgør godtgørelsen 100 kr. (lig 50 % af standardbilletten). Eksempel 3: Såfremt Operatøren har ladet et barn rejse gratis, og prisen for en standar d- billet er 340 kr., udgør godtgørelsen 125 kr. (lig maksbeløbet). Den maksimale ydede godtgørelse pr. rabatteret enkeltbillet reguleres årligt første gang 1. januar 2016 med takststigningsloftet, jf. bekendtgørelse nr. 251 af 22. marts Til gengæld sker der ingen indeksregulering af godtgørelsesprocenten. Godtgørelsesproce n- ten er heller ikke genstand for regulering, selvom om Operatørens udgifter, herunder skatter og afgifter, stiger eller falder.

8 8 7. AFREGNING AF GODTGØRELSE Godtgørelse afregnes kvartalsvist, idet Operatøren fremsender opgørelse underskrevet af Operatøren og en elektronisk faktura til Trafikstyrelsen. Opgørelsen udarbejdet pr. kalendermåned - skal indeholde oplysning om antal passagerer, der har opnået rabat inden for hver af de tre passagerkategorier, fordelt på takstgrupper, herunder standardbilletpris i et elektronisk læsbart format. Hvis standardbilletprisen har varieret i løbet af den pågældende måned udarbejdes således en opgørelse over antal rabatterede billetter mv. med udgangspunkt i hver standardbilletpris. Dokumentationen skal følge skabelonen i bilag 1. Godtgørelsen forfalder til betaling 20 kalenderdage efter modtagelse af behørig opgørelse fra Operatøren. Der kan i særlige tilfælde indgås særskilt aftale mellem Trafikstyrelsen og Operatøren om andre frister mht. afregning af godtgørelse og in dsendelse af oplysninger om billetkategori og strækning. Trafikstyrelsen kan kræve indsendelse af supplerende revisorerklæring fra en statsauto r- isede revisor i forbindelse med udbetaling af godtgørelse. Supplerende revisorerkl æringer kan eksempelvis angå en totalopgørelse attesteret/påtegnet af en statsautoriseret revisor over afgange, afgangstidspunkter, passagerer, rabatterede passagerer samt opg ørelse af ydet rabat og kompensation. I bilag 2 ses et eksempel på mulige oplysni nger. For øvrige krav om revisorerklæring henvises til pkt. 8. Trafikstyrelsen kan endvidere stille krav om en garanti fra Operatøren til sikkerhed for udbetalt godtgørelse, herunder til sikkerhed for tilbagebetaling af for meget modtaget godtgørelse i det tilfælde, at en operatør fejlagtigt har modtaget højere godtgørelse end den pågældende operatør er berettiget til efter denne kontrakt. 8. REGNSKABSAFLÆGGELSE, REVISORERKLÆRING MV. I overensstemmelse med EU-forordning nr. 1370/2007 skal Operatøren årligt aflægge et særligt regnskab, der viser Operatørens omkostninger og indtægter forbundet med udførelse af offentlig tjeneste for det pågældende år.

9 9 Operatøren skal hvert år senest den 31. maj, fremsende det særlige regnskab for det forudgående år med en erklæring fra en statsautorise ret revisor. Regnskabsinstruks, revisionsinstruks og regnskabsmodel fremgår af Trafikstyrelsens (http://www.trafikstyrelsen.dk). Det særlige regnskab aflægges med henblik på at sikre, at Operatøren ikke overkompe n- seres for levering af de offentlige serviceforpl igtigelser det pågældende år. Enhver overkompensation skal tilbagebetales til Trafikstyrelsen senest 4 uger efter kravet fremsat overfor Operatøren. Sker tilbagebetalingen af en eventuel overkompensation ikke rettidigt betales renter i henhold til rentelovens bestemmelser. Operatøren kan undtages fra kravet om aflæggelse af særligt regnskab, hvis Operatøren højst modtager 1,2 mio. kr. pr. år i kompensation, og hvis Operatøren anmoder om, at kompensationen klassificeres som de minimis-støtte. Operatøren skal anmode Trafikstyrelsen om de minimis-støtte for det indeværende år senest den 31. marts. Såfremt grænsen på 1,2 mio. kr., alligevel overskrides skal der altid aflægges særligt reg nskab for det pågældende år. Hvis Operatøren har anmodet om at få kompensationen tildelt som de minimis-støtte skal operatøren i forbindelse med årets afslutning indsende en statsautoriseret revisorerklæring i overensstemmelse med instruksen herfor, se Trafikstyrelsens hjemmeside. Det er endvidere betingelse for anvendelse af undtagelsesreglen, at Operatøren i forbi n- delse med årets afslutning indsender en tro-og loveerklæring til Trafikstyrelsen med oplysninger om anden de minimis-støtte som Operatøren har modtaget inden for de seneste tre regnskabsår, herunder de minimis-støtte modtaget fra andre myndigheder end fra Trafikstyrelsen. Se instruks på Trafikstyrelsens hjemmeside. Undtagelsesreglen kan ikke anvendes såfremt Trafikstyrelsen - på baggrund af oplysningerne i erklæringen - konstaterer at tildeling af kompensationen som de minimis-støtte vil føre til, at den samlede de minimis-støtte, som operatøren har modtaget inden for de seneste tre regnskabsår, overstiger 3,6 mio. kr. Hvis dette er tilfældet, skal der aflægges særligt regnskab, jf. ovenfor.

10 10 Hvis den samlede de minimis-støtte, jf. ovenfor, ikke overstiger 3,6 mio. kr. meddeler Trafikstyrelsen tilsagn til Operatøren om, at den godtgørelse, som Operatøren har modt a- get i det pågældende år, udgør de minimis-støtte. Godtgørelsen anses først for endelig tildelt som de minimis-støtte på datoen for Trafikstyrelsens tilsagn. Tro- og loveerklæringen samt revisorerklæringen skal for 2014 afgives senest den 31. maj 2015 og for 2015 senest den 31. maj KONTROL AF PASSAGERER, ADGANG TIL INSPEKTIONER MV. Inden Operatøren yder rabat, skal Operatøren sikre sig, at passageren er berettiget til rabat, jf. pkt. 5. Operatøren skal kræve, at passageren foreviser fornøden legitimation, som beviser, at passageren er berettiget til rabat (ikke nødvendig for folkepensionister og børn, hvis der ikke er tale om tvivlstilfælde). Når Operatøren yder rabat i henhold til pkt. 5, garanterer/indestår Operatøren over for Trafikstyrelsen, at Operatøren har kontrolleret passagerens legitimation, og at dette viser, at passageren har ret til rabat. Trafikstyrelsen har til enhver tid ret til at foretage (evt. anonyme) inspektioner, heru nder stikprøver mv., med henblik på at kontrollere, at Operatøren udelukkende sælger de af Trafikstyrelsen krævede rabatterede billetter til de i pkt. 5 nævnte passagergrupper. Ved anonym inspektion vil Trafikstyrelsen gøre brug af en af Operatøren ubekendt person, der vil anvende Operatørens ydelser som alm. rejsende og efterfølgende rapportere til Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen kan vælge at lade inspektionen foretage af et uvildigt eksternt firma. Trafikstyrelsen afholder de med inspektionen forbundne omkostninger. 10. FJERNBUSOPERATØRENS BRUG AF UNDERLEVERANDØRER Operatøren kan frit benytte sig af underleverandører. Operatøren hæfter for sine underleverandører på samme måde som for sine egne ydelser, og Operatøren kan ikke begrunde en misligholdelse af kontrakten med, at en underlev e- randør har misligholdt over for Operatøren. 11. MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER Ved misligholdelse finder dansk rets alm. regler anvendelse.

11 11 Begge parter har således bl.a. mulighed for at rette erstatningskrav mod den anden part, såfremt betingelserne i dansk rets alm. regler er opfyldt. Dertil kommer, at Trafikstyrelsen kan kræve godtgørelse, udbetalt under denne kontrakt, tilbagebetalt, såfremt det viser sig, at Operatøren har oppebåret godtgørelsen uberettiget (f.eks. (1) fordi Operatøren har ydet rabat til en kunde, som ikke var berett iget til de i kontrakten definerede rabatter, uanset årsagen, og efterfølgende anmoder om at få den pågældende rabat godtgjort hos Trafikstyrelsen eller (2) fordi godtgørelsen ikke er anvendt til at reducere priserne for de i pkt. 2 nævnte passagergrupper, uanset års agen). Som eksempel på væsentlig misligholdelse fra Operatørens side ka n nævnes, at Trafikstyrelsen er berettiget til, med omgående virkning, at hæve kontrakten, såfremt Operatøren mister sin tilladelse til fjernbuskørsel, uanset årsagen hertil. Det anses endvidere som væsentlig misligholdelse, såfremt Operatøren gentagne gange sælger en billet med rabat til en kunde, som ikke er berettiget til rabatten (jf. pkt. 5) og efterfølgende anmoder om at få den pågældende rabat godtgjort hos Trafikstyrelsen (jf. pkt. 6). Det gælder dog ikke, såfremt Operatøren kan bevise, at Operatøren uforvarende er kommet til at yde rabat til kunden (f.eks. fordi kunden har brugt et falsk studi ekort); i så fald skal godtgørelsen straks tilbagebetales til Trafikstyrelsen, uden at der er tale om væsentlig misligholdelse. Det anses som væsentlig misligholdelse, såfremt Operatørens regnskab ikke opfylder kr a- vene i kontrakten og de dertilhørende instrukser. Trafikstyrelsen kan modregne ethvert tilgodehavende, der vedrører kontrakten, hos Operatøren i enhver betaling. Kontrakten ophører med øjeblikkelig virkning, hvis operatøren ophører med at udføre mindst én daglig dobbelttur på ruten hele året eller ophører med at a nvende busser med over 40 siddepladser. 12. FORCE MAJEURE En part er ikke erstatningsansvarlig over for den anden part (i henhold til ovenstå ende pkt.), for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke

12 12 ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have un d- gået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. afsnit, og som parten ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan højst gøres gældende med det antal dage, som force maje ure situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt parten, der påberåber sig force majeure, har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part, uden ugrundet ophold efter at force majeure er indtrådt. Trafikstyrelsen er berettiget til at annullere kontrakten med virkning for fremtidige yde l- ser, såfremt Operatøren er i force majeure i mere end 90 kalenderdage. 13. TVISTER Tvister afgøres i henhold til dansk ret for de danske domstole. 14. KONTRAKTENS VARIGHED MV. Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2015 og udløber den 31. december Operatøren kan dog til enhver tid opsige kontrakten med 6 måneders va rsel. Hvis prognosen for de samlede udgifter til fjernbusoperatørerne for 2015 viser, at bevillingen bliver overskredet, kan Trafikstyrelsen senest 1. november 2015 indkalde til nye forhandlinger om ordningen, hvor refusionsprocenterne (eller andet) kan justeres med effekt fra 1/1 2016, således at de samlede udgifter holder sig inden for bevillingen. 15. KONTRAKTEKSEMPLARER OG UNDERSKRIFTER Kontrakten er underskrevet i to originaler, én til hver af parterne.

13 13 Dato Dato Trafikstyrelsen xx

14 14 BILAG 1 SKABELON TIL MÅNEDLIG RAPPORTERING [Operatør] [Pris på standardbillet strækning 1] [evt. pris på standardbillet strækning 2 osv.] Pensionister, strækning 1 evt. strækning 2 osv. Studerende, strækning 1 evt. strækning 2 osv. Børn, strækning 1 evt. strækning 2 osv. [Måned] Antal Rabat Rabat total Samlet rabat [Operatør] [Pris på standardbillet strækning 1] [evt. pris på standardbillet strækning 2 osv.] Pensionister, strækning 1 evt. strækning 2 osv. Studerende, strækning 1 evt. strækning 2 osv. Børn, strækning 1 evt. strækning 2 osv. Antal [Måned] Refusion Refusion total Samlet refusion

15 15 BILAG 2 SKABELON TIL KVARTALVIS RAPPORTERING FRA NYE OPERATØRER Dato Afgangstid Rute Passagerer i alt (antal) Heraf passagerer med rabat (antal) Rabat ydet af operatøren

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Journal 50604-0052 Trafikstyrelsen Regnskabsinstruks for udformning af særligt

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part",

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen Parterne og hver for sig Part, KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi og Resultater RESULTATKONTRAKT Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

DELTAGERKONTRAKT MELLEM

DELTAGERKONTRAKT MELLEM DELTAGERKONTRAKT MELLEM 1. Lyskildebranchens WEEE Forening (herefter kaldet LWF ) med hjemstedsadresse. Korskildelund 6, 2670 Greve, ved nærværende aftale repræsenteret af Jan Bielefeldt i sin egenskab

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere