TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE"

Transkript

1 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015

2 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Februar 2015 Teknisk Område INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING... 3 BESTEMMELSER OM TILBUD... 4 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 6 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR KØREBANEAFMÆRKNING SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR ARBEJDSPLADS TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG

3 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 3 af 26 ORIENTERING Dette tilbudsmateriale omfatter kørebaneafmærkning på asfaltbelægninger på offentlige veje i Favrskov Kommune fra den 1. april 2015 til den 28. februar 2017, med option på forlængelse i 2 gange 1 år. Arbejdet udbydes i 1 entreprise. Entreprisen omfatter både nymarkering og genmarkering. Herunder også nymarkering på gammel asfalt. Mængderne er i hovedtræk følgende: ca lbm. 0,10 m længdeafmærkning ca lbm. 0,30 m længdeafmærkning ca. 500 m 2 spærreflader m.m. ca.1300 stk. vigelinjer, pile, symboler m.m. I almindelighed vil vejstrækningerne være normalt trafikerede under udførelsen, idet myndighederne kan acceptere, at kørebane afmærkningsarbejder afmærkes efter Vejarbejder i åbent land L1001 og Vejarbejder i byområder B1001. Genmarkeringsarbejder skal udføres i perioden 1. april til 30. juni. Nymarkeringsarbejder skal udføres minimum 1 uge efter nyudlagt asfalt arbejde er færdigmeldt, jf. SB 2 stk. 3. Bygherren er Favrskov Kommune, som ligeledes varetager tilsynet.

4 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 4 af 26 BESTEMMELSER OM TILBUD Arbejdet udbydes i offentlig licitation som en bygge- og anlægskontrakt. Tilbud indhentes i henhold til lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med de ændringer, der følger af lov nr. 572 af 6. juni 2007 Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven). Tildeling Tildelingen sker på basis af laveste pris. Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. Tilbud Tilbud afleveret i en lukket kuvert og mærket Tilbud på kørebaneafmærkning 2015 åbnes i overværelse af de bydende, der måtte være til stede. Tilbud udfærdiges på de udleverede tilbudslister i en original, der afleveres i lukket kuvert, påført entreprisens navn samt entreprenørens navn og adresse. Endvidere skal tilbuddet forefindes elektronisk på et usb stik, som er vedlagt tilbuddet. Elektroniske tilbud accepteres ikke. Tilbud skal være Favrskov Kommune i hænde senest torsdag d. 5. marts 2015 kl , hvor licitationen finder sted i mødelokalet Glasburet i Hammel. Licitationen vil være offentlig, jf. tilbudsloven. Tilbuddet skal som minimum vedlægges følgende: Tilbudsliste Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag 1 i Udbudsmateriale 2015 for Kørebaneafmærkning i Favrskov Kommune ). Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud (fx ved brug af underleverandører). Materialeoplysninger, heriblandt oplysninger om fabrikat, refleks-perler, udlægningstemperatur, som an givet i bilag 2 til nærværende SAB. Udeladelse af dette gør tilbuddet ukonditionsmæssigt. Bygherren har udarbejdet tilbudslister i regneark (Excel), som stilles til rådighed for entreprenøren. Regnearkene indeholder ikke formler. Bygherren påtager sig ingen ansvar for eventuelle regnefejl i regnearket, og entreprenøren er bundet af slutsummen på tilbudslistens forside. Ved sin underskrift på tilbudslisten bekræfter tilbudsgiver, at der ved udarbejdelse af tilbuddet er taget hensyn til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på og miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på Vedståelsesfristen for tilbuddet er 40 arbejdsdage, som angivet i SB ad 3, stk. 5

5 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 5 af 26 Spørgsmål vedrørende tilbudsmaterialet stilles skriftligt indtil d. 23. februar 2015 kl Spørgsmål skal være mærket Tilbud af kørebaneafmærkning 2015 og sendes pr. mail til: Louise Opstrup Tilbudsgivers eventuelle indkomne spørgsmål og tilhørende svar fra ordregiver samt eventuelle rettelsesbreve vil senest d. 26. februar 2015 være tilgængelig på og Ved kontraktindgåelse I forbindelse med eventuel kontraktindgåelse skal tilbudsgiveren kunne fremvise følgende: Skriftlig dokumentation for, at personer der agtes tilknyttet til udførelsen af det udbudte arbejde, er i besiddelse af et gyldigt kursusbevis for anerkendt kursus se nærmere SB 18, stk. 1. Kopi af gyldig entrepriseforsikring og erhvervs- og produktansvarsforsikring.

6 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 6 af 26 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser Ad 1, stk. 1 Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 92 for nærværende entrepriser. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. AB92 er gældende med de præciseringer, suppleringer og fravigelser, der følger af nedenstående formuleringer. Ad 1, stk. 4 Alle afgifter, der er gældende på tilbudsdagen, skal være indeholdt i tilbuddet. Dog skal moms angives særskilt. Bygherrens udbud Ad 2, stk. 1 Ad 2, stk. 2 Arbejdet udbydes til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. For entrepriserne gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Eventuelle rettelsesblade udsendt til de bydende inden licitationen b. Tilbudsliste (TBL) c. "Særlige Betingelser" (SB) d. "Særlig arbejdsbeskrivelse" (SAB) SAB for kørebaneafmærkning SAB for arbejdsplads mv. e. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) f. Vejregler samt udbudsforskrifter m.v. AAB for kørebaneafmærkning, juni 2010 Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, juni 2010 Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder m.v., september 2013 AAB for arbejdsplads mv., november 2007 AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser, februar 2011 Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., oktober 2013, samt tilhørende tegninger g. AB 92 h. Danske standarder (standarder udarbejdet nationalt, betegnet DS, internationalt, betegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med seneste anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. Det under punkterne a - e angivne materiale kan findes på Favrskov Kommunes hjemmeside. Det under punkterne f - h angivne materiale forudsættes anskaffet af den bydende. Afgivelse af tilbud betragtes som tilkendegivelse af, at tilbudsmaterialet er modtaget i komplet stand. Arbejdet kan påregnes overdraget til entreprenøren 1. april 2015, såfremt de kontraktmæssige forhold er på plads.

7 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 7 af 26 Ad 2, stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: Arbejdet skal udføres i perioden 1. april til 31. oktober hvert år, eller efter aftale med bygherren. De bestilte arbejder skal som udgangspunkt være færdiggjort 3 uger fra bestilling, med mindre andet er aftalt med bygherre. Dette kan også være uden for sæson Nymarkering: Inden sæsonstart (1. april) fremsender bygherre en samlet liste over strækninger til nymarkering efter nyudlagt asfalt samt tilhørende kort, for det pågældende år. Nymarkering af spærrefladers afgrænsning skal være igangsat senest 1 uge efter bygherren har meldt asfaltarbejdet afsluttet. Genmarkering: En samlet liste for genmarkeringsarbejde fremsendes ved sæsonstart. Heri vil fremgå hasteopgaver, der skal udføres minimum 3 uger efter bestilling. De resterende genmarkeringsarbejder kan udføres løbende, dog senest 30. juni i udførelsesåret. Ved bestilling udfører entreprenør en foreløbig tidsplan for disse arbejder. Kontrolmålinger Kontrolmålinger udføres kun efter bestilling, jf Kontrolmålinger skal udføres senest 1 måned efter bestilling. Eventuel ommarkering som følge heraf, skal være udført tre uger herefter. Bygherre forbeholder sig ret til at deltage i kontrolmålingerne. Det må forventes at overskridelse af disse frister vil medføre bod jf. 25 stk. 2, med mindre andet er aftalt med bygherre. Ad 2, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten for entreprisen udfyldes i sin helhed. Entreprenørens tilbud Favrskov Kommune accepterer ikke forbehold. Ved uoverensstemmelse er tilbudssummen på tilbudslistens forside bindende. Ad 3, stk. 3 Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. Tilbudssummens på tilbudslistens forside er bindende. Såfremt der forekommer regnefejl på tilbudslisten, skal de enkelte poster reguleres på en måde, der kan godkendes af Favrskov Kommune. Tilbuddet skal som minimum vedlægges følgende: Tilbudsliste Tro og love erklæring vedr. ubetalt forfalden gæld til det offentlige Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud (fx ved brug

8 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 8 af 26 af underleverandører) Materialeoplysninger, heriblandt oplysninger om fabrikat, refleks-perler, udlægningstemperatur, som angivet i bilag 2 til nærværende SAB. Ad 3, stk. 5 Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Ad 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i bilag 3. Ad 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren en uge inden igangsætning skriftligt meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudsloven og EU s udbudsdirektiver. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse Ad 6, stk. 1 Bygherren forlanger, at sikkerhedsstillelse fra pengeinstitut eller kautionsforsikringsinstitut skal foreligge under forhandlingerne om entrepriseaftalen. Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i bilag 4. Nedskrivning af sikkerhedsstillelsen kan først finde sted ved entreprisens udløb. Ad 6, stk. 8 Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Favrskov Kommune har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder, boder og tilbagebetaling af for meget udbetalt vederlag til entreprenøren. Bygherrens sikkerhedsstillelse Ad 7, stk. 1 Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring Ad 8, stk. 2 Ad 8, stk. 3 Entreprenøren skal inden kontraktunderskrivelsen forevise dokumentation for at entrepriseforsikring samt erhvervs- og produktansvarsforsikring er tegnet med ikrafttræden fra entreprisestart. Såfremt entreprenøren ikke har tegnet forsikring i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser, vil det være en væsentlig misligholdelse af den mellem Favrskov Kommune og entreprenøren indgåede aftale. Favrskov Kommune vil som følge heraf være berettiget til at hæve aftalen i overensstemmelse med de Særlige Betingelser 40. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales.

9 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 9 af 26 Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdsplan og afsætning Ad 9 stk. 1 Arbejdsplanen skal afleveres senest ved arbejdets igangsætningsfrist, hvis intet andet herom er aftalt under forhandlingerne om entrepriseaftalen. Entreprenøren skal, hvor arbejdspladsen er omfattet af arbejdsmiljølovens krav om Plan for sikkerhed og sundhed, udarbejde og vedligeholde en sådan plan. Bygherren har hertil udarbejdet en tjekliste Grundlag for arbejdspladsens sikkerhedsog sundhedsplan, se bilag 5. Planen skal accepteres af bygherren ved opstartsmødet. Ud over de i 2 stk. 3 nævnte tidsfrister, og det i AAB-arbejdsplads mv. anførte, skal entreprenøren tage hensyn til bl.a.: - at der af bygherren ikke vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger med mindre tidsplanen er overskredet på grund af forhold, der er entreprenøren uvedkommende. - at der ved arbejde bestilt til udførelse i perioden 1. november 31. marts vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger. Procentsatsen for vintertillæg fastsættes af entreprenøren i tilbudslisten. Det estimeres at 20 % af entreprisen vil blive udført i vinterperioden. - at der normalt ikke må arbejdes på vejarealer i mørke/usigtbart vejr. - at der ikke må henstilles udlægningsmateriel på kørebanen i mørke (dvs. 1 time efter solnedgang og indtil 1 time før solopgang) og i usigtbart vejr. - at der på følgende vejstrækninger ikke må arbejdes i tidsrummet kl og kl : o o o o Landevej 459 fra Kommunegrænse (Randers) til Houlbjerg Landevej 511 i Hadsten by Landevej 527 Hadsten Ødum Landevej 611 fra Hinnerup til Kommunegrænse (Århus) Entreprenørens ydelse Som minimum skal følgende sigtlængder være til stede: m ved 50 km/h, byområder m ved 80 km/h, landområder Ad 10, stk. 1 Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Boligstyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Projektgennemgang, dokumentation og prøver Ad 11, stk. 1 For opfyldelse af bygherrens kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøpolitik stilles der krav

10 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 10 af 26 om, at entreprenøren opfylder de kvalitetsstyrings- og miljøledelseskrav, som er anført i AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser. Kontrol af udførte arbejder udføres som visuel kontrol af både entreprenør og bygherre. Overholder den udførte afmærkning ikke vejreglerne som angivet i AAB for kørebaneafmærkning samt håndbøgerne om afmærkning på kørebanen, skal entreprenøren, uden ekstra omkostninger for bygherren, lave arbejdet om. Bygherre kan forlange at få udført kontrolmålinger i hele mangelansvarsperioden, hvis denne er i tvivl om kvaliteten. Udførelse af kontrolmålinger er en særskilt del af entreprisen, som angivet i tilbudslisten. Prøver og dokumentation udføres som angivet i AAB, SAB og Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Dokumentation (herunder CE-mærkning) der ikke skal fremsendes, skal opbevares af entreprenøren i hele mangelansvarsperioden, jf. AB Ad 11, stk. 4 Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt vejreglernes krav til arbejdet, kan bygherren tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning i eller af det udførte. Forhold til myndigheder Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med bygherren, der samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prøvningen eller eftervisningen. Dersom bygherren ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om, samt eftervise at kvalitetskravene er opfyldte. Udgifter til kontrolmålinger, fjernelse og nymarkering afholdes af entreprenøren. Ad 13, stk. 2 Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. Ændringer i arbejdet Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er indregistreret, må totalvægten ved kørsel på vejbefæstelser ikke medføre, at akseltrykket overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Afmærkningsarbejdet afmærkes efter Vejarbejder i åbent land L1001 og Vejarbejder i byområder B1001. Ved hastighedsnedsættelser indhentes de nødvendige tilladelser hos politiet. Ad 14, stk. 2 Ad 14, stk. 3 Aftaler om ændringer i arbejdet skal være indgået inden arbejdet påbegyndes. Mer-/mindreydelserne reguleres iht. Tilbudslistens enhedspriser. Entreprenørens arbejdsledelse Ad 18, stk. 1 I forbindelse med entreprisens overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet.

11 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 11 af 26 Til ledelse og koordinering af samt kontrol med arbejdets udførelse kræves en arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder. Hermed menes, at formændene skal have et gyldigt kursusbevis i Vejen som arbejdsplads, trin 2. Alle som er beskæftiget med arbejdet, skal som minimum have et gyldigt kursusbevis i Vejen som arbejdsplads, trin 1, af minimum 2 dages varighed. Alle skal til hver en tid kunne forevise gyldigt kursusbevis på arbejdsstedet, og bygherre kan til enhver tid forlange, at der på anmodning fremvises skiftlig dokumentation for, at de personer, der er tilknyttet arbejdets udførelse, er i besiddelse af et gyldigt kursusbevis. Ved etablering, vedligehold og eftersyn af afmærkning af vejarbejder skal den ansvarlige være til stede på arbejdspladsen. Arbejdspladsen skal kunne kontaktes til enhver tid under entreprisens udførelse og tilrettelæggelse (f. eks. via mobiltelefon). Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelse af entreprisen være en dansktalende repræsentant for entreprenøren på arbejdspladsen. Entreprenøren skal sikre, at de ansatte, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos entreprenøren orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Entreprenøren er forpligtet til inden for 10 dage efter skriftlig anmodning at udlevere et udtræk pr. medarbejder fra E-indkomst, med en oversigt over entreprenørens indbetalte A-skat for de pågældende medarbejdere. For personale, hvor oplysningerne indberettes til andre landes skattemyndigheder, skal tilsvarende oplysninger udleveres. Hvis entreprenøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, og hvis dette medfører et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne kan bygherre tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese sådanne krav. Entreprenøren kan endvidere pålægges at betale en bod på kr. pr. dag klausulen ikke overholdes til bygherre. Samvirke med andre entreprenører Ad 20 Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - arbejdsplads m.v. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE Betaling

12 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 12 af 26 Ad 22, stk. 1 Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Betaling vil ske senest 30 dage fra korrekt modtaget faktura. Der ydes ingen betaling for omgørelse/rettelse af mangelfuldt arbejde, når omgørelsen/rettelsen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. Betalingen sker på grundlag af elektronisk faktura fra leverandøren iht. Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, nr. 991 af 7. oktober Priserne skal være faste de første 12 måneder regnet fra kontraktens start. Herefter kan der ske dokumenterede prisreguleringer en gang årligt. Første prisregulering kan ske med virkning fra den , og prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Danmarks statistiks nettoprisindeks fra til Tilsvarende reguleringsformel gælder for evt. følgende prisreguleringer. Kontrakthaver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt kontrakthaver i forhold til de af kontrakten omfattede ydelser, tillægges de aftalte priser. Prisregulering sker på kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Prisreguleringer skal meddeles ordregiver senest 30 dage før ikrafttræden. Varsel om prisreguleringer skal sendes til Favrskov Kommune indkøbsafdelingen på Prisændringers ikrafttræden er betinget af, at en opdateret prisliste fremsendes pr. til Indkøbskontoret inden ændringens ikrafttræden Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af kontrakten omfattede ydelser, skal uden ophold komme ordregiver til gode. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Entreprenørens hæftelse og forsinkelse Ad 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne ved forsinkelse pr. arbejdssted er pr. påbegyndt uge som følger: 1. for igangsættelsesfristen: kr./uge 2. for færdiggørelsesfristen: kr./uge 3. for mangelfuld afmærkning af vejarbejder: 5000 kr. pr. gang 4. for manglende kontrolmåling: 2000 kr./uge F. ARBEJDETS AFLEVERING

13 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 13 af 26 Afleveringsforretningen Ad 28, stk. 1 Entreprisen anses for afleveret ved kontraktens udløb, med mindre der er væsentlige mangler. Som udgangspunkt vil ikke færdiggjort arbejde ved kontraktens udløb overgå til næste entreprenør. Den i Tilsynshåndbog for Kørebaneafmærkning bilag 3 og 4 krævede dokumentation af arbejdets udførelse og kvalitet er en væsentlig del af arbejdet. Entrepriserne kan derfor først afleveres, når denne dokumentation er færdig og overdraget til bygherren. G. MANGLER VED ARBEJDET Mangelansvarets ophør Ad 36 Den i AB 92 nævnte mangelansvarsperiode på 5 år udgår og erstattes af følgende regnet fra ibrugtagningsåret: Langsgående kørebaneafmærkning: 4 år Tværgående kørebaneafmærkning: 1 år Entreprenøren skal fremsende kontrolskemaer iht. Tilsynshåndbog for Kørebaneafmærkning. Umiddelbart inden ophør af mangelansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhedsstillelse frigives. For arbejder, hvor mangelansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages afleveringsforretning normalt altid 30. september. Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 1. april.

14 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 14 af 26 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR KØREBANEAF- MÆRKNING 1. ALMENT Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) indeholder supplerende, særlige beskrivelser til AAB for Kørebaneafmærkning, juni Omfang Arbejdet omfatter al permanent kørebaneafmærkning med lang holdbarhed som anført i tilbudslisten. Afmærkningsarbejder udføres på følgende arealer: Kørebaner Cykelstier Parkeringspladser og torve og lign. Nye afmærkninger kan være efter slidlagsarbejder (herunder fulddækkende slidlag udført uden for denne entreprise), reparation og vejistandsættelse. De aktuelle afmærkningstyper og det årlige afmærkningsomfang og skønnet fordeling mellem typerne kommer til udtryk i tilbudslistens skønnede mængder. Afmærkning på belægninger m.m. omfatter typerne: længdeafmærkning pilafmærkning tværafmærkning tekst og symboler Arbejdet omfatter afsætning, klargøring af underlag, levering af materialer og udførelse af afmærkning. Arbejdet omfatter desuden kørebaneafmærkning med kort holdbarhed på GABoverflader, som ikke umiddelbart afdækkes af slidlag. Arbejdet omfatter derudover fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning på overflader, som ikke umiddelbart afdækkes af slidlag eller i forbindelse med ændring af eksisterende afmærkning. For kørebaneafmærkning på slidlag gælder følgende: Der må ikke udføres afmærkning, der er i strid med den øvrige afmærkning Kørebaneafmærkning udføres normalt med lang holdbarhed Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed må ikke udføres med maling Kantlinier udføres normalt som plan afmærkning. Hvis der bestilles profilerede kantlinjer skal afmærkningen i bymæssige og andre støjfølsomme områder dog udføres som plan afmærkning 150 meter før og efter bebyggelser, for at undgå støjgener for vejens naboer. Langsgående midtermarkering udføres normalt som plan afmærkning Tværgående markering udføres som plan afmærkning Fuldt optrukne kantlinier og midtlinier skal normalt punkteres ud for sideveje og overkørsler. Dette gælder dog ikke markoverkørsler. 14

15 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 15 af 26 Afmærkning efter slidlagsarbejder skal udføres umiddelbart efter slidlagsarbejdernes færdiggørelse. Entreprenøren vil ca. 2 uger før modtage underretning om forventet tidspunkt for slidlagsarbejder. For kørebaneafmærkning på bærelag gælder følgende: Kantlinier udføres som plan afmærkning Langsgående midtermarkering må normalt ikke udføres med maling ved årsdøgntrafik > Langsgående midtermarkering udføres som plan afmærkning Tværgående markeringer udføres som plan afmærkning. Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed på GAB-overflader, som ikke umiddelbart afdækkes af slidlag. Hvert forår kan udvalgte veje gennemgås af bygherren og entreprenøren i fællesskab. Bygherren udarbejder liste med årets arbejder og fremsender den til entreprenøren senest en uge inden 1. april. 1.2 Endelige entreprisegrænser Entreprisegrænser for de enkelte strækninger fastlægges efter aftale med bygherrens tilsyn forud for arbejdets påbegyndelse. Nymarkering i forbindelse med nyanlæg baseres på tegningsmateriale, mens genmarkering og nymarkering i forbindelse med genudlægning af asfalt baseres på luftfotos. 1.4 Standarder / Anvisninger I kontraktperioden skal gældende standarder på udbudstidspunktet anvendes. Standarder er angivet i AAB. 2. MATERIALER Afmærkningsmaterialer skal opfylde kravene i vejreglerne for kørebaneafmærkning. Entreprenørens materialevalg er frit på nær de i punkt 1.1 omtalte begrænsninger. Som materialer kan benyttes: Termoplastisk stribemasse Præfabrikerede afmærkning (folier og termoplast) som striber, symboler af forskellige materialemæssige sammensætninger. Kørebaneafmærkning med langholdbarhed skal have en garanti mod afskalning på minimum 4 år. Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed skal have en garanti mod afskalning på minimum 1 år. Entreprenøren skal i sit tilbud vedlægge oplysninger om fabrikat, refleks-perler, udlægningstemperatur og udlægningsmængder i kg/m2, som angivet i bilag 2 til nærværende SAB. Øvrige specifikationer i henhold til AAB afsnit UDFØRELSE Afmærkningen skal udføres således, den fremtræder i lige flugter for retlinede 15

16 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 16 af 26 strækninger og i jævnt buet forløb, hvor vejen svinger. Hvor tilsynet har angivet placering af afmærkningen, skal denne overholdes. Udlægning af stribemasse udføres manuelt med håndskuffer eller maskinelt med selvkørende stribemaskine. Længdeafmærkning udføres såvel manuelt som maskinelt. Tværafmærkning udføres manuelt. Kørebaneafmærkningen skal i normal trafiksynsafstand fremtræde med lige og skarpe konturer. Profileret kørebaneafmærkning skal, set på 50 m afstand, fremtræde som ubrudte linjer. Affræsning af eksisterende afmærkning skal udføres på en sådan måde, at belægningsoverfladen fremstår så intakt som muligt og uden spor, riller eller lignende ar. Mængde og metode til fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning er angivet i tilbudslisten. 3.1 Kørebaneafmærkning generelt Al kørebaneafmærkning udføres med refleksperler. Refleksionsegenskaber, farveegenskaber og friktion og andre specifikationskrav skal leve op til AAB. Opmærkning af vejmidten udføres som maskinopmærkning, medmindre andet er aftalt. Opmærkning af kantlinjer udføres som maskinopmærkning efter vejmidten, med mindre andet er aftalt. Kørebaneafmærkning skal udføres med de gældende dimensioner, med afvigelser i henhold til AAB. Kørebaneafmærkningen skal udføres med de gældende dimensioner, idet en afvigelse på ± 5 % tillades. Ved fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning skal mængde og metode udføres på en sådan måde, at belægningsoverfladen efter fjernelse fremstår intakt. 4. KONTROL 4.1 Generelt Det påhviler entreprenøren at sikre, at den udførte kørebaneafmærkning overholder funktionskravene, som er angivet i AAB. Kontrolmålinger skal kun udføres af entreprenøren, efter aftale med bygherren. Målingerne udføres i overensstemmelse med Tilsynshåndbog for Kørebaneafmærkning. Alle kontrolmålinger skal anføres på kontrolskemaet. 4.3 Krav i mangelansvarsperioden Bygherren vil i mangelansvarsperioden foretage stikprøvevis kontrolmåling af entreprenørens fremsendte kontroldata og på vejstrækningerne i øvrigt. Dersom der ikke er enighed om, at kravene er opfyldt, påhviler det entreprenøren at eftervise, 16

17 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 17 af 26 at kravene er opfyldt. Såfremt det under udførelsen eller inden for mangelansvarsperioden konstateres, at kørebaneafmærkningen ikke er konditionsmæssig udført og afhjælpning ikke kan give tilfredsstillende egenskaber, kan den uden yderligere omkostninger for bygherren forlanges bragt i konditionsmæssig stand. 17

18 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 18 af 26 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR ARBEJDSPLADS 0. ALMENT Særlig arbejdsbeskrivelse for arbejdsplads m.v. er supplerende, særlig beskrivelse til Almindelige arbejdsbeskrivelse (AAB) for arbejdsplads m.v. af november SITUATION VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende kørebanebelægninger. 2. AFSÆTNING 2.1 Bygherrens afsætning Bygherren foretager ikke anden afsætning end hvad der er angivet på fremsendte kortbilag. 2.2 Entreprenørens afsætning Afsætning foretages af entreprenøren. Projekttegninger foreligger almindeligvis ikke, men udleveres såfremt de forefindes. Afsætning foretages i henhold til gældende vejregler og bekendtgørelser og i øvrigt efter aftale med bygherren. 3. ARBEJDSOMRÅDE, ARBJEDSPLADS OG ADGANGSVEJE Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være retablerede og ryddede. Vejarealer må ikke anvendes til oplagsplads. 4. FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 4.1 Alment Vejstrækningerne vil normalt være trafikerede under udførelsen. Entreprenøren er ansvarlig for, at færdslen på veje med trafik kan afvikles farefrit og uden væsentlige gener fra de med nærværende entreprise forbundne arbejder. Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved afmærkningen af vejarbejder, kan denne omgående stoppe arbejdet. Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved afmærkningen af vejarbejder, eller hvis det er uopsætteligt, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning. Udførelse af kantlinjer skal ske i kørselsretningen med mindre andet er aftalt med bygherrens tilsyn. 4.2 Materialer Entreprenøren skal levere og vedligeholde afspærringer og skiltning. 4.3 Udførelse Følgende foranstaltninger skal påregnes udført inden for entreprisen: Al nødvendig afmærkning af vejarbejder i forbindelse med udførelsen af entreprisen. 18

19 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 19 af 26 Ved nye asfaltarbejder opsætter asfaltentreprenøren advarselstavler om manglende kørebaneafmærkning. Når kørebaneafmærkningen er udført, skal entreprenøren dreje/nedtage disse tavler, så de ikke er synlige for trafikanterne. Entreprenøren skal færdigmelde arbejdet til bygherren, således at bygherre foranlediger at skiltene fjernes. Samtlige udgifter for de under punkt 4 anførte arbejder skal være indeholdt i enhedsprisen for kørebaneafmærkning. 4.4 Kontrol Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol ved daglig inspektion sikre, at kravene til færdselsregulerende foranstaltninger bliver overholdt og anføre det på bilag 3 i Tilsynshåndbog for Kørebaneafmærkning. Konstateres en uforsvarlig forringelse af trafiksikkerheden, skal entreprenøren redegøre for forholdene. 6. LABORATORIEFACILITETER Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af laboratorium. 19

20 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 20 af 26 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) 1. GENERELT TAG angiver generelle forudsætninger for fastlæggelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster. Alle mængder er fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til SAB og AAB, medmindre andet er defineret under den enkelte post/underpost i tilbudslisten. Mængdeændringer (jf. AB 92 14) bestemmes efter samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Priserne under de enkelte poster skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, dokumentationer, beregninger mv. samt spild eventuelle mermængder ud over de teoretiske mv. samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser. Alle udgifter til færdselsregulerende foranstaltninger skal være indeholdt i enhedsprisen. Alle udgifter for opfyldelse af de i arbejdsbeskrivelser for Arbejdsplads og Styring og samarbejde anførte krav skal være indeholdt i enhedspriserne. De udførte mængder bestemmes ved opmåling/optælling og afregnes efter de anførte enhedspriser. 2. UDBUDSMÆNGDER Alle mængder er skønnet, svarende til ét års ydelser. Mængdeændringer bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Kun ændringer ud over ± 50 % af den samlede entreprisesum kan medføre ændringer i enhedspriser jf. AB AFREGNING Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og udførelse af de angivne kørebaneafmærkninger, herunder også nødvendig afsætning, klar- og rengøring, samt alle nødvendige trafikregulerende foranstaltninger. Desuden skal enhedspriserne indeholde udgifter til fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning i de tilfælde, hvor fjernelse nødvendiggøres af hensyn til vedhæftning af nye materialer eller af kravet i AAB om at den færdige kørebaneafmærkning højst må have 5 mm overhøjde i forhold til kørebanen, og hvor fjernelsen ikke er angivet i tilbudslisten. Såfremt der ved bortskaffelse af materialer mv. kræves depotafgift eller lignende, skal dette være indeholdt i enhedsprisen. Kun hvor det i beskrivelsen udtrykkeligt er angivet, betales en afledt ydelse særskilt. 20

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING IKAST-BRANDE KOMMUNE Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

UDBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING IKAST-BRANDE KOMMUNE Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Udbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2014 Side 1 af 25 UDBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014 Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) September 2014 Teknisk Område Udbudsmateriale

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold Bilag 1 - Udelukkelsesforhold I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1-2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SÆRLIGE BETINGELSER BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt Kalundborg Kommune Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt Betingelser Juli 2013 Udgivelsesdato: 5. juli 2013 Kon takt Sagsansvarlig: Jan Krause Teknik og Miljø - Veje, Havne og Grønne Områder E-mail:

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Horsens Kommune Renovering af inderhavnen Opslag om prækvalifikation

Horsens Kommune Renovering af inderhavnen Opslag om prækvalifikation Horsens Kommune Renovering af inderhavnen Opslag om prækvalifikation Sagsnr. 15.015 Dok. Navn Opslag om prækvalifikation Version A Dato 2016.02.03 Rev. - Udarbejdet JJ Kontrol ES Godkendt JJ 1 1. Projektorientering

Læs mere

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1 og 2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Kørebaneafmærkning for motorvejen ved Nørholmsvej. - Den 3. Limfjordsforbindelse. Særlige betingelser. Særlig arbejdsbeskrivelse

Kørebaneafmærkning for motorvejen ved Nørholmsvej. - Den 3. Limfjordsforbindelse. Særlige betingelser. Særlig arbejdsbeskrivelse Kørebaneafmærkning for motorvejen ved Nørholmsvej - Den 3. Limfjordsforbindelse SB SAB TAG Særlige betingelser Særlig arbejdsbeskrivelse Tilbuds- og afregningsgrundlag April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING...

Læs mere

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser.

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Tilbudslister. Undertegnede entreprenør tilbyder at udføre vintertjeneste i Middelfart kommune, som anført i udbudsmaterialet, dateret juni 2011

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

AAB Afd. 06, Vesterport i Horsens - Realisering af fysisk helhedsplan Anmodning om prækvalifikation

AAB Afd. 06, Vesterport i Horsens - Realisering af fysisk helhedsplan Anmodning om prækvalifikation AAB Afd. 06, Vesterport i Horsens - Realisering af fysisk helhedsplan Anmodning om prækvalifikation EU udbudsbekendtgørelse af 04. november 2015, ref. nr. 2015-147437 og 2015-147438 Anmodningen skal være

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 11 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner Rettet Tilbudsliste November 2014 Nomi4s i/s 1. Hovedtilbud Tilbuddet skal

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

For yderligere oplysninger vedrørende kravsspecifikationer, kontakt venligst mekaniker Jens Wigh, mobil nr. 23445750

For yderligere oplysninger vedrørende kravsspecifikationer, kontakt venligst mekaniker Jens Wigh, mobil nr. 23445750 Afsender: Drifts- og anlægsafdelingen 16. februar 2015 ANONCERING AF INDKØB CPR / CVR: BrevID.: 1857640 Medarbejder: BKK Levering af 1 stk. fabriksny traktor, 105-115 HK 4WD 1. UDBYDER Drifts og Anlægsafdelingen

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Tro og Love erklæring

Tro og Love erklæring Tro og Love erklæring OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR Identifikation: Navn: Momsregistreringsnummer (hvis et sådant haves): Hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, anføres et andet nationalt identifikationsnummer

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 8125

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Version 1 Side 1 af 6 Dokumentets anvendelse Hvis tilbudsgiver

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker.

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40920838.aspx Ekstern udbuds ID 305822-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Bilag til tilbudsafgivelse

Bilag til tilbudsafgivelse Bilag 3-9 Bilag til tilbudsafgivelse Naturstyrelsen Bornholm anlægsarbejde på Nordbornholm 21. september 2015 1 Indholdsfortegnelse: Bilag 3: Tilbudsliste... 3 Bilag 4: Virksomhedsoplysninger... 6 Bilag

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver Skabelon - Tilbudsgiver Version 1 Side 1 af 5 Dokumentets anvendelse Dette dokument udfyldes på tro og love af tilbudsgiver. Ved en sammenslutning af virksomhed (f.eks. et konsortium) udfyldes dokumentet

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere