TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE"

Transkript

1 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015

2 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Februar 2015 Teknisk Område INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING... 3 BESTEMMELSER OM TILBUD... 4 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 6 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR KØREBANEAFMÆRKNING SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR ARBEJDSPLADS TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG

3 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 3 af 26 ORIENTERING Dette tilbudsmateriale omfatter kørebaneafmærkning på asfaltbelægninger på offentlige veje i Favrskov Kommune fra den 1. april 2015 til den 28. februar 2017, med option på forlængelse i 2 gange 1 år. Arbejdet udbydes i 1 entreprise. Entreprisen omfatter både nymarkering og genmarkering. Herunder også nymarkering på gammel asfalt. Mængderne er i hovedtræk følgende: ca lbm. 0,10 m længdeafmærkning ca lbm. 0,30 m længdeafmærkning ca. 500 m 2 spærreflader m.m. ca.1300 stk. vigelinjer, pile, symboler m.m. I almindelighed vil vejstrækningerne være normalt trafikerede under udførelsen, idet myndighederne kan acceptere, at kørebane afmærkningsarbejder afmærkes efter Vejarbejder i åbent land L1001 og Vejarbejder i byområder B1001. Genmarkeringsarbejder skal udføres i perioden 1. april til 30. juni. Nymarkeringsarbejder skal udføres minimum 1 uge efter nyudlagt asfalt arbejde er færdigmeldt, jf. SB 2 stk. 3. Bygherren er Favrskov Kommune, som ligeledes varetager tilsynet.

4 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 4 af 26 BESTEMMELSER OM TILBUD Arbejdet udbydes i offentlig licitation som en bygge- og anlægskontrakt. Tilbud indhentes i henhold til lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med de ændringer, der følger af lov nr. 572 af 6. juni 2007 Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven). Tildeling Tildelingen sker på basis af laveste pris. Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. Tilbud Tilbud afleveret i en lukket kuvert og mærket Tilbud på kørebaneafmærkning 2015 åbnes i overværelse af de bydende, der måtte være til stede. Tilbud udfærdiges på de udleverede tilbudslister i en original, der afleveres i lukket kuvert, påført entreprisens navn samt entreprenørens navn og adresse. Endvidere skal tilbuddet forefindes elektronisk på et usb stik, som er vedlagt tilbuddet. Elektroniske tilbud accepteres ikke. Tilbud skal være Favrskov Kommune i hænde senest torsdag d. 5. marts 2015 kl , hvor licitationen finder sted i mødelokalet Glasburet i Hammel. Licitationen vil være offentlig, jf. tilbudsloven. Tilbuddet skal som minimum vedlægges følgende: Tilbudsliste Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag 1 i Udbudsmateriale 2015 for Kørebaneafmærkning i Favrskov Kommune ). Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud (fx ved brug af underleverandører). Materialeoplysninger, heriblandt oplysninger om fabrikat, refleks-perler, udlægningstemperatur, som an givet i bilag 2 til nærværende SAB. Udeladelse af dette gør tilbuddet ukonditionsmæssigt. Bygherren har udarbejdet tilbudslister i regneark (Excel), som stilles til rådighed for entreprenøren. Regnearkene indeholder ikke formler. Bygherren påtager sig ingen ansvar for eventuelle regnefejl i regnearket, og entreprenøren er bundet af slutsummen på tilbudslistens forside. Ved sin underskrift på tilbudslisten bekræfter tilbudsgiver, at der ved udarbejdelse af tilbuddet er taget hensyn til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på og miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på Vedståelsesfristen for tilbuddet er 40 arbejdsdage, som angivet i SB ad 3, stk. 5

5 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 5 af 26 Spørgsmål vedrørende tilbudsmaterialet stilles skriftligt indtil d. 23. februar 2015 kl Spørgsmål skal være mærket Tilbud af kørebaneafmærkning 2015 og sendes pr. mail til: Louise Opstrup Tilbudsgivers eventuelle indkomne spørgsmål og tilhørende svar fra ordregiver samt eventuelle rettelsesbreve vil senest d. 26. februar 2015 være tilgængelig på og Ved kontraktindgåelse I forbindelse med eventuel kontraktindgåelse skal tilbudsgiveren kunne fremvise følgende: Skriftlig dokumentation for, at personer der agtes tilknyttet til udførelsen af det udbudte arbejde, er i besiddelse af et gyldigt kursusbevis for anerkendt kursus se nærmere SB 18, stk. 1. Kopi af gyldig entrepriseforsikring og erhvervs- og produktansvarsforsikring.

6 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 6 af 26 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser Ad 1, stk. 1 Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 92 for nærværende entrepriser. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. AB92 er gældende med de præciseringer, suppleringer og fravigelser, der følger af nedenstående formuleringer. Ad 1, stk. 4 Alle afgifter, der er gældende på tilbudsdagen, skal være indeholdt i tilbuddet. Dog skal moms angives særskilt. Bygherrens udbud Ad 2, stk. 1 Ad 2, stk. 2 Arbejdet udbydes til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. For entrepriserne gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Eventuelle rettelsesblade udsendt til de bydende inden licitationen b. Tilbudsliste (TBL) c. "Særlige Betingelser" (SB) d. "Særlig arbejdsbeskrivelse" (SAB) SAB for kørebaneafmærkning SAB for arbejdsplads mv. e. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) f. Vejregler samt udbudsforskrifter m.v. AAB for kørebaneafmærkning, juni 2010 Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, juni 2010 Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder m.v., september 2013 AAB for arbejdsplads mv., november 2007 AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser, februar 2011 Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., oktober 2013, samt tilhørende tegninger g. AB 92 h. Danske standarder (standarder udarbejdet nationalt, betegnet DS, internationalt, betegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med seneste anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. Det under punkterne a - e angivne materiale kan findes på Favrskov Kommunes hjemmeside. Det under punkterne f - h angivne materiale forudsættes anskaffet af den bydende. Afgivelse af tilbud betragtes som tilkendegivelse af, at tilbudsmaterialet er modtaget i komplet stand. Arbejdet kan påregnes overdraget til entreprenøren 1. april 2015, såfremt de kontraktmæssige forhold er på plads.

7 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 7 af 26 Ad 2, stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: Arbejdet skal udføres i perioden 1. april til 31. oktober hvert år, eller efter aftale med bygherren. De bestilte arbejder skal som udgangspunkt være færdiggjort 3 uger fra bestilling, med mindre andet er aftalt med bygherre. Dette kan også være uden for sæson Nymarkering: Inden sæsonstart (1. april) fremsender bygherre en samlet liste over strækninger til nymarkering efter nyudlagt asfalt samt tilhørende kort, for det pågældende år. Nymarkering af spærrefladers afgrænsning skal være igangsat senest 1 uge efter bygherren har meldt asfaltarbejdet afsluttet. Genmarkering: En samlet liste for genmarkeringsarbejde fremsendes ved sæsonstart. Heri vil fremgå hasteopgaver, der skal udføres minimum 3 uger efter bestilling. De resterende genmarkeringsarbejder kan udføres løbende, dog senest 30. juni i udførelsesåret. Ved bestilling udfører entreprenør en foreløbig tidsplan for disse arbejder. Kontrolmålinger Kontrolmålinger udføres kun efter bestilling, jf Kontrolmålinger skal udføres senest 1 måned efter bestilling. Eventuel ommarkering som følge heraf, skal være udført tre uger herefter. Bygherre forbeholder sig ret til at deltage i kontrolmålingerne. Det må forventes at overskridelse af disse frister vil medføre bod jf. 25 stk. 2, med mindre andet er aftalt med bygherre. Ad 2, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten for entreprisen udfyldes i sin helhed. Entreprenørens tilbud Favrskov Kommune accepterer ikke forbehold. Ved uoverensstemmelse er tilbudssummen på tilbudslistens forside bindende. Ad 3, stk. 3 Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. Tilbudssummens på tilbudslistens forside er bindende. Såfremt der forekommer regnefejl på tilbudslisten, skal de enkelte poster reguleres på en måde, der kan godkendes af Favrskov Kommune. Tilbuddet skal som minimum vedlægges følgende: Tilbudsliste Tro og love erklæring vedr. ubetalt forfalden gæld til det offentlige Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud (fx ved brug

8 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 8 af 26 af underleverandører) Materialeoplysninger, heriblandt oplysninger om fabrikat, refleks-perler, udlægningstemperatur, som angivet i bilag 2 til nærværende SAB. Ad 3, stk. 5 Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Ad 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i bilag 3. Ad 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren en uge inden igangsætning skriftligt meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudsloven og EU s udbudsdirektiver. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse Ad 6, stk. 1 Bygherren forlanger, at sikkerhedsstillelse fra pengeinstitut eller kautionsforsikringsinstitut skal foreligge under forhandlingerne om entrepriseaftalen. Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i bilag 4. Nedskrivning af sikkerhedsstillelsen kan først finde sted ved entreprisens udløb. Ad 6, stk. 8 Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Favrskov Kommune har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder, boder og tilbagebetaling af for meget udbetalt vederlag til entreprenøren. Bygherrens sikkerhedsstillelse Ad 7, stk. 1 Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring Ad 8, stk. 2 Ad 8, stk. 3 Entreprenøren skal inden kontraktunderskrivelsen forevise dokumentation for at entrepriseforsikring samt erhvervs- og produktansvarsforsikring er tegnet med ikrafttræden fra entreprisestart. Såfremt entreprenøren ikke har tegnet forsikring i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser, vil det være en væsentlig misligholdelse af den mellem Favrskov Kommune og entreprenøren indgåede aftale. Favrskov Kommune vil som følge heraf være berettiget til at hæve aftalen i overensstemmelse med de Særlige Betingelser 40. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales.

9 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 9 af 26 Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdsplan og afsætning Ad 9 stk. 1 Arbejdsplanen skal afleveres senest ved arbejdets igangsætningsfrist, hvis intet andet herom er aftalt under forhandlingerne om entrepriseaftalen. Entreprenøren skal, hvor arbejdspladsen er omfattet af arbejdsmiljølovens krav om Plan for sikkerhed og sundhed, udarbejde og vedligeholde en sådan plan. Bygherren har hertil udarbejdet en tjekliste Grundlag for arbejdspladsens sikkerhedsog sundhedsplan, se bilag 5. Planen skal accepteres af bygherren ved opstartsmødet. Ud over de i 2 stk. 3 nævnte tidsfrister, og det i AAB-arbejdsplads mv. anførte, skal entreprenøren tage hensyn til bl.a.: - at der af bygherren ikke vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger med mindre tidsplanen er overskredet på grund af forhold, der er entreprenøren uvedkommende. - at der ved arbejde bestilt til udførelse i perioden 1. november 31. marts vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger. Procentsatsen for vintertillæg fastsættes af entreprenøren i tilbudslisten. Det estimeres at 20 % af entreprisen vil blive udført i vinterperioden. - at der normalt ikke må arbejdes på vejarealer i mørke/usigtbart vejr. - at der ikke må henstilles udlægningsmateriel på kørebanen i mørke (dvs. 1 time efter solnedgang og indtil 1 time før solopgang) og i usigtbart vejr. - at der på følgende vejstrækninger ikke må arbejdes i tidsrummet kl og kl : o o o o Landevej 459 fra Kommunegrænse (Randers) til Houlbjerg Landevej 511 i Hadsten by Landevej 527 Hadsten Ødum Landevej 611 fra Hinnerup til Kommunegrænse (Århus) Entreprenørens ydelse Som minimum skal følgende sigtlængder være til stede: m ved 50 km/h, byområder m ved 80 km/h, landområder Ad 10, stk. 1 Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Boligstyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Projektgennemgang, dokumentation og prøver Ad 11, stk. 1 For opfyldelse af bygherrens kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøpolitik stilles der krav

10 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 10 af 26 om, at entreprenøren opfylder de kvalitetsstyrings- og miljøledelseskrav, som er anført i AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser. Kontrol af udførte arbejder udføres som visuel kontrol af både entreprenør og bygherre. Overholder den udførte afmærkning ikke vejreglerne som angivet i AAB for kørebaneafmærkning samt håndbøgerne om afmærkning på kørebanen, skal entreprenøren, uden ekstra omkostninger for bygherren, lave arbejdet om. Bygherre kan forlange at få udført kontrolmålinger i hele mangelansvarsperioden, hvis denne er i tvivl om kvaliteten. Udførelse af kontrolmålinger er en særskilt del af entreprisen, som angivet i tilbudslisten. Prøver og dokumentation udføres som angivet i AAB, SAB og Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Dokumentation (herunder CE-mærkning) der ikke skal fremsendes, skal opbevares af entreprenøren i hele mangelansvarsperioden, jf. AB Ad 11, stk. 4 Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt vejreglernes krav til arbejdet, kan bygherren tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning i eller af det udførte. Forhold til myndigheder Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med bygherren, der samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prøvningen eller eftervisningen. Dersom bygherren ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om, samt eftervise at kvalitetskravene er opfyldte. Udgifter til kontrolmålinger, fjernelse og nymarkering afholdes af entreprenøren. Ad 13, stk. 2 Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. Ændringer i arbejdet Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er indregistreret, må totalvægten ved kørsel på vejbefæstelser ikke medføre, at akseltrykket overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Afmærkningsarbejdet afmærkes efter Vejarbejder i åbent land L1001 og Vejarbejder i byområder B1001. Ved hastighedsnedsættelser indhentes de nødvendige tilladelser hos politiet. Ad 14, stk. 2 Ad 14, stk. 3 Aftaler om ændringer i arbejdet skal være indgået inden arbejdet påbegyndes. Mer-/mindreydelserne reguleres iht. Tilbudslistens enhedspriser. Entreprenørens arbejdsledelse Ad 18, stk. 1 I forbindelse med entreprisens overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet.

11 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 11 af 26 Til ledelse og koordinering af samt kontrol med arbejdets udførelse kræves en arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder. Hermed menes, at formændene skal have et gyldigt kursusbevis i Vejen som arbejdsplads, trin 2. Alle som er beskæftiget med arbejdet, skal som minimum have et gyldigt kursusbevis i Vejen som arbejdsplads, trin 1, af minimum 2 dages varighed. Alle skal til hver en tid kunne forevise gyldigt kursusbevis på arbejdsstedet, og bygherre kan til enhver tid forlange, at der på anmodning fremvises skiftlig dokumentation for, at de personer, der er tilknyttet arbejdets udførelse, er i besiddelse af et gyldigt kursusbevis. Ved etablering, vedligehold og eftersyn af afmærkning af vejarbejder skal den ansvarlige være til stede på arbejdspladsen. Arbejdspladsen skal kunne kontaktes til enhver tid under entreprisens udførelse og tilrettelæggelse (f. eks. via mobiltelefon). Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelse af entreprisen være en dansktalende repræsentant for entreprenøren på arbejdspladsen. Entreprenøren skal sikre, at de ansatte, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos entreprenøren orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Entreprenøren er forpligtet til inden for 10 dage efter skriftlig anmodning at udlevere et udtræk pr. medarbejder fra E-indkomst, med en oversigt over entreprenørens indbetalte A-skat for de pågældende medarbejdere. For personale, hvor oplysningerne indberettes til andre landes skattemyndigheder, skal tilsvarende oplysninger udleveres. Hvis entreprenøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, og hvis dette medfører et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne kan bygherre tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese sådanne krav. Entreprenøren kan endvidere pålægges at betale en bod på kr. pr. dag klausulen ikke overholdes til bygherre. Samvirke med andre entreprenører Ad 20 Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - arbejdsplads m.v. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE Betaling

12 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 12 af 26 Ad 22, stk. 1 Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Betaling vil ske senest 30 dage fra korrekt modtaget faktura. Der ydes ingen betaling for omgørelse/rettelse af mangelfuldt arbejde, når omgørelsen/rettelsen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. Betalingen sker på grundlag af elektronisk faktura fra leverandøren iht. Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, nr. 991 af 7. oktober Priserne skal være faste de første 12 måneder regnet fra kontraktens start. Herefter kan der ske dokumenterede prisreguleringer en gang årligt. Første prisregulering kan ske med virkning fra den , og prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Danmarks statistiks nettoprisindeks fra til Tilsvarende reguleringsformel gælder for evt. følgende prisreguleringer. Kontrakthaver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt kontrakthaver i forhold til de af kontrakten omfattede ydelser, tillægges de aftalte priser. Prisregulering sker på kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Prisreguleringer skal meddeles ordregiver senest 30 dage før ikrafttræden. Varsel om prisreguleringer skal sendes til Favrskov Kommune indkøbsafdelingen på Prisændringers ikrafttræden er betinget af, at en opdateret prisliste fremsendes pr. til Indkøbskontoret inden ændringens ikrafttræden Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af kontrakten omfattede ydelser, skal uden ophold komme ordregiver til gode. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Entreprenørens hæftelse og forsinkelse Ad 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne ved forsinkelse pr. arbejdssted er pr. påbegyndt uge som følger: 1. for igangsættelsesfristen: kr./uge 2. for færdiggørelsesfristen: kr./uge 3. for mangelfuld afmærkning af vejarbejder: 5000 kr. pr. gang 4. for manglende kontrolmåling: 2000 kr./uge F. ARBEJDETS AFLEVERING

13 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 13 af 26 Afleveringsforretningen Ad 28, stk. 1 Entreprisen anses for afleveret ved kontraktens udløb, med mindre der er væsentlige mangler. Som udgangspunkt vil ikke færdiggjort arbejde ved kontraktens udløb overgå til næste entreprenør. Den i Tilsynshåndbog for Kørebaneafmærkning bilag 3 og 4 krævede dokumentation af arbejdets udførelse og kvalitet er en væsentlig del af arbejdet. Entrepriserne kan derfor først afleveres, når denne dokumentation er færdig og overdraget til bygherren. G. MANGLER VED ARBEJDET Mangelansvarets ophør Ad 36 Den i AB 92 nævnte mangelansvarsperiode på 5 år udgår og erstattes af følgende regnet fra ibrugtagningsåret: Langsgående kørebaneafmærkning: 4 år Tværgående kørebaneafmærkning: 1 år Entreprenøren skal fremsende kontrolskemaer iht. Tilsynshåndbog for Kørebaneafmærkning. Umiddelbart inden ophør af mangelansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhedsstillelse frigives. For arbejder, hvor mangelansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages afleveringsforretning normalt altid 30. september. Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 1. april.

14 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 14 af 26 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR KØREBANEAF- MÆRKNING 1. ALMENT Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) indeholder supplerende, særlige beskrivelser til AAB for Kørebaneafmærkning, juni Omfang Arbejdet omfatter al permanent kørebaneafmærkning med lang holdbarhed som anført i tilbudslisten. Afmærkningsarbejder udføres på følgende arealer: Kørebaner Cykelstier Parkeringspladser og torve og lign. Nye afmærkninger kan være efter slidlagsarbejder (herunder fulddækkende slidlag udført uden for denne entreprise), reparation og vejistandsættelse. De aktuelle afmærkningstyper og det årlige afmærkningsomfang og skønnet fordeling mellem typerne kommer til udtryk i tilbudslistens skønnede mængder. Afmærkning på belægninger m.m. omfatter typerne: længdeafmærkning pilafmærkning tværafmærkning tekst og symboler Arbejdet omfatter afsætning, klargøring af underlag, levering af materialer og udførelse af afmærkning. Arbejdet omfatter desuden kørebaneafmærkning med kort holdbarhed på GABoverflader, som ikke umiddelbart afdækkes af slidlag. Arbejdet omfatter derudover fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning på overflader, som ikke umiddelbart afdækkes af slidlag eller i forbindelse med ændring af eksisterende afmærkning. For kørebaneafmærkning på slidlag gælder følgende: Der må ikke udføres afmærkning, der er i strid med den øvrige afmærkning Kørebaneafmærkning udføres normalt med lang holdbarhed Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed må ikke udføres med maling Kantlinier udføres normalt som plan afmærkning. Hvis der bestilles profilerede kantlinjer skal afmærkningen i bymæssige og andre støjfølsomme områder dog udføres som plan afmærkning 150 meter før og efter bebyggelser, for at undgå støjgener for vejens naboer. Langsgående midtermarkering udføres normalt som plan afmærkning Tværgående markering udføres som plan afmærkning Fuldt optrukne kantlinier og midtlinier skal normalt punkteres ud for sideveje og overkørsler. Dette gælder dog ikke markoverkørsler. 14

15 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 15 af 26 Afmærkning efter slidlagsarbejder skal udføres umiddelbart efter slidlagsarbejdernes færdiggørelse. Entreprenøren vil ca. 2 uger før modtage underretning om forventet tidspunkt for slidlagsarbejder. For kørebaneafmærkning på bærelag gælder følgende: Kantlinier udføres som plan afmærkning Langsgående midtermarkering må normalt ikke udføres med maling ved årsdøgntrafik > Langsgående midtermarkering udføres som plan afmærkning Tværgående markeringer udføres som plan afmærkning. Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed på GAB-overflader, som ikke umiddelbart afdækkes af slidlag. Hvert forår kan udvalgte veje gennemgås af bygherren og entreprenøren i fællesskab. Bygherren udarbejder liste med årets arbejder og fremsender den til entreprenøren senest en uge inden 1. april. 1.2 Endelige entreprisegrænser Entreprisegrænser for de enkelte strækninger fastlægges efter aftale med bygherrens tilsyn forud for arbejdets påbegyndelse. Nymarkering i forbindelse med nyanlæg baseres på tegningsmateriale, mens genmarkering og nymarkering i forbindelse med genudlægning af asfalt baseres på luftfotos. 1.4 Standarder / Anvisninger I kontraktperioden skal gældende standarder på udbudstidspunktet anvendes. Standarder er angivet i AAB. 2. MATERIALER Afmærkningsmaterialer skal opfylde kravene i vejreglerne for kørebaneafmærkning. Entreprenørens materialevalg er frit på nær de i punkt 1.1 omtalte begrænsninger. Som materialer kan benyttes: Termoplastisk stribemasse Præfabrikerede afmærkning (folier og termoplast) som striber, symboler af forskellige materialemæssige sammensætninger. Kørebaneafmærkning med langholdbarhed skal have en garanti mod afskalning på minimum 4 år. Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed skal have en garanti mod afskalning på minimum 1 år. Entreprenøren skal i sit tilbud vedlægge oplysninger om fabrikat, refleks-perler, udlægningstemperatur og udlægningsmængder i kg/m2, som angivet i bilag 2 til nærværende SAB. Øvrige specifikationer i henhold til AAB afsnit UDFØRELSE Afmærkningen skal udføres således, den fremtræder i lige flugter for retlinede 15

16 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 16 af 26 strækninger og i jævnt buet forløb, hvor vejen svinger. Hvor tilsynet har angivet placering af afmærkningen, skal denne overholdes. Udlægning af stribemasse udføres manuelt med håndskuffer eller maskinelt med selvkørende stribemaskine. Længdeafmærkning udføres såvel manuelt som maskinelt. Tværafmærkning udføres manuelt. Kørebaneafmærkningen skal i normal trafiksynsafstand fremtræde med lige og skarpe konturer. Profileret kørebaneafmærkning skal, set på 50 m afstand, fremtræde som ubrudte linjer. Affræsning af eksisterende afmærkning skal udføres på en sådan måde, at belægningsoverfladen fremstår så intakt som muligt og uden spor, riller eller lignende ar. Mængde og metode til fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning er angivet i tilbudslisten. 3.1 Kørebaneafmærkning generelt Al kørebaneafmærkning udføres med refleksperler. Refleksionsegenskaber, farveegenskaber og friktion og andre specifikationskrav skal leve op til AAB. Opmærkning af vejmidten udføres som maskinopmærkning, medmindre andet er aftalt. Opmærkning af kantlinjer udføres som maskinopmærkning efter vejmidten, med mindre andet er aftalt. Kørebaneafmærkning skal udføres med de gældende dimensioner, med afvigelser i henhold til AAB. Kørebaneafmærkningen skal udføres med de gældende dimensioner, idet en afvigelse på ± 5 % tillades. Ved fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning skal mængde og metode udføres på en sådan måde, at belægningsoverfladen efter fjernelse fremstår intakt. 4. KONTROL 4.1 Generelt Det påhviler entreprenøren at sikre, at den udførte kørebaneafmærkning overholder funktionskravene, som er angivet i AAB. Kontrolmålinger skal kun udføres af entreprenøren, efter aftale med bygherren. Målingerne udføres i overensstemmelse med Tilsynshåndbog for Kørebaneafmærkning. Alle kontrolmålinger skal anføres på kontrolskemaet. 4.3 Krav i mangelansvarsperioden Bygherren vil i mangelansvarsperioden foretage stikprøvevis kontrolmåling af entreprenørens fremsendte kontroldata og på vejstrækningerne i øvrigt. Dersom der ikke er enighed om, at kravene er opfyldt, påhviler det entreprenøren at eftervise, 16

17 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 17 af 26 at kravene er opfyldt. Såfremt det under udførelsen eller inden for mangelansvarsperioden konstateres, at kørebaneafmærkningen ikke er konditionsmæssig udført og afhjælpning ikke kan give tilfredsstillende egenskaber, kan den uden yderligere omkostninger for bygherren forlanges bragt i konditionsmæssig stand. 17

18 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 18 af 26 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR ARBEJDSPLADS 0. ALMENT Særlig arbejdsbeskrivelse for arbejdsplads m.v. er supplerende, særlig beskrivelse til Almindelige arbejdsbeskrivelse (AAB) for arbejdsplads m.v. af november SITUATION VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende kørebanebelægninger. 2. AFSÆTNING 2.1 Bygherrens afsætning Bygherren foretager ikke anden afsætning end hvad der er angivet på fremsendte kortbilag. 2.2 Entreprenørens afsætning Afsætning foretages af entreprenøren. Projekttegninger foreligger almindeligvis ikke, men udleveres såfremt de forefindes. Afsætning foretages i henhold til gældende vejregler og bekendtgørelser og i øvrigt efter aftale med bygherren. 3. ARBEJDSOMRÅDE, ARBJEDSPLADS OG ADGANGSVEJE Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være retablerede og ryddede. Vejarealer må ikke anvendes til oplagsplads. 4. FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 4.1 Alment Vejstrækningerne vil normalt være trafikerede under udførelsen. Entreprenøren er ansvarlig for, at færdslen på veje med trafik kan afvikles farefrit og uden væsentlige gener fra de med nærværende entreprise forbundne arbejder. Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved afmærkningen af vejarbejder, kan denne omgående stoppe arbejdet. Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved afmærkningen af vejarbejder, eller hvis det er uopsætteligt, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning. Udførelse af kantlinjer skal ske i kørselsretningen med mindre andet er aftalt med bygherrens tilsyn. 4.2 Materialer Entreprenøren skal levere og vedligeholde afspærringer og skiltning. 4.3 Udførelse Følgende foranstaltninger skal påregnes udført inden for entreprisen: Al nødvendig afmærkning af vejarbejder i forbindelse med udførelsen af entreprisen. 18

19 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 19 af 26 Ved nye asfaltarbejder opsætter asfaltentreprenøren advarselstavler om manglende kørebaneafmærkning. Når kørebaneafmærkningen er udført, skal entreprenøren dreje/nedtage disse tavler, så de ikke er synlige for trafikanterne. Entreprenøren skal færdigmelde arbejdet til bygherren, således at bygherre foranlediger at skiltene fjernes. Samtlige udgifter for de under punkt 4 anførte arbejder skal være indeholdt i enhedsprisen for kørebaneafmærkning. 4.4 Kontrol Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol ved daglig inspektion sikre, at kravene til færdselsregulerende foranstaltninger bliver overholdt og anføre det på bilag 3 i Tilsynshåndbog for Kørebaneafmærkning. Konstateres en uforsvarlig forringelse af trafiksikkerheden, skal entreprenøren redegøre for forholdene. 6. LABORATORIEFACILITETER Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af laboratorium. 19

20 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 20 af 26 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) 1. GENERELT TAG angiver generelle forudsætninger for fastlæggelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster. Alle mængder er fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til SAB og AAB, medmindre andet er defineret under den enkelte post/underpost i tilbudslisten. Mængdeændringer (jf. AB 92 14) bestemmes efter samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Priserne under de enkelte poster skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, dokumentationer, beregninger mv. samt spild eventuelle mermængder ud over de teoretiske mv. samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser. Alle udgifter til færdselsregulerende foranstaltninger skal være indeholdt i enhedsprisen. Alle udgifter for opfyldelse af de i arbejdsbeskrivelser for Arbejdsplads og Styring og samarbejde anførte krav skal være indeholdt i enhedspriserne. De udførte mængder bestemmes ved opmåling/optælling og afregnes efter de anførte enhedspriser. 2. UDBUDSMÆNGDER Alle mængder er skønnet, svarende til ét års ydelser. Mængdeændringer bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Kun ændringer ud over ± 50 % af den samlede entreprisesum kan medføre ændringer i enhedspriser jf. AB AFREGNING Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og udførelse af de angivne kørebaneafmærkninger, herunder også nødvendig afsætning, klar- og rengøring, samt alle nødvendige trafikregulerende foranstaltninger. Desuden skal enhedspriserne indeholde udgifter til fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning i de tilfælde, hvor fjernelse nødvendiggøres af hensyn til vedhæftning af nye materialer eller af kravet i AAB om at den færdige kørebaneafmærkning højst må have 5 mm overhøjde i forhold til kørebanen, og hvor fjernelsen ikke er angivet i tilbudslisten. Såfremt der ved bortskaffelse af materialer mv. kræves depotafgift eller lignende, skal dette være indeholdt i enhedsprisen. Kun hvor det i beskrivelsen udtrykkeligt er angivet, betales en afledt ydelse særskilt. 20

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83 Leverance af portaldragere Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 INDHOLD 1210.83 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere