Indholdsfortegnelse. Projektopgave Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning..."

Transkript

1 Fagprøvevejledning

2 Indholdsfortegnelse 1. Mål for fagprøven Fagprøveperioden... 3 Skrivefasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen Vejleder og censor på fagprøven... 3 Vejledning... 3 Censor Organisering af fagprøven... 4 Emne... 4 Problemformulering... 5 Projektopgave Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning... 6 Problemformulering... 6 Mål... 6 Metode... 6 Behandling/undersøgelse... 6 Konklusion... 7 Kildefortegnelse... 7 Bilag... 7 Layout... 7 Sprog... 7 Karaktergivning... 8 Om eksamen... 9 Klager Eksempler på fagprøveemner...10

3 1. Mål for fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere dine opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for fagområdet og at vise, at du er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. 2. Fagprøveperioden For kontorelever er der afsat 5 dage (37 timer) til fagprøveprojektet. Perioden opdeles med 4 dage til skrivefasen og 1 dag til eksamen. Du kan i samråd med din arbejdsgiver tidsmæssigt placere de 4 dage, efter eget ønske. De behøver ikke ligge i den periode, vi har planlagt, men du har ret til at bruge 4 dage til at arbejde med opgaven i. For offentlig administrationselever er der afsat 10 dage (74 timer) til fagprøveprojektet. Perioden opdeles med 9 dage til skrivefasen og 1 dag til eksamen. Du kan i samråd med din arbejdsgiver tidsmæssigt placere de 9 dage, efter eget ønske. De behøver ikke ligge i den periode, vi har planlagt, men du har ret til at bruge 9 dage til at arbejde med opgaven i. Skrivefasen I denne periode vil der være lokale og computer til rådighed på skolen. Din vejleder er ikke tilstede under skrivefasen, medmindre I laver en individuel aftale. Aflevering Fagprøven afleveres i tre eksemplarer til kursuscentrets kontor senest den sidste dag i skrivefasen. Eksamen Du bedes møde på skolen senest 15 minutter før eksamenstidspunktet. Der vil ved eksaminationen være overhead og kanon til rådighed i lokalet. Ønskes andet udstyr anvendt (TV eller lign.) skal dette meddeles til kontoret senest ved afleveringen. Eksaminationen varer 30 min. inkl. votering. Forløbet kan for eksempel se sådan ud: Præsentation (ca. 15 minutter): Eleven evaluerer opgaven og selve forløbet i perioden. Eleven gør sig overvejelser om opgaven kunne være løst på en anden måde, herunder hvilke resultater dette eventuelt ville medføre. Eleven evaluerer egen indsats. Samtale (ca. 10 minutter): Censor og eksaminator kan stille forklarende og uddybende spørgsmål ud fra opgaven. Eksaminationen er som udgangspunkt offentlig, men du kan frit henstille til, at kun du, din vejleder og censor deltager i selve eksaminationen. 3. Vejledning og censor på fagprøven Vejledning Vejledningen sker på foranledning af dig. Det vil sige, at det er dig, der skal tage initiativet. Du kan træffe vejlederen på skolen, pr. telefon eller . Du vil modtage relevante oplysninger inden fagprøven.

4 Når fagprøveperioden er startet, må vejlederen kun svare på enkelte konkrete spørgsmål. Det betyder, at vejlederen ikke har mulighed for fx at kommentere din disponering af opgaven eller gennemlæse større eller mindre afsnit af opgaven. Censor Censoren udpeges af skolen og skal have relevant erhvervserfaring. Censor kan således komme fra en anden skole eller fra relevante dele af erhvervslivet. Virksomhedens rolle i forbindelse med fagprøven Praktikstedet er som uddannelsesansvarlig forpligtet til at vejlede og hjælpe dig med fagprøven. Dette består blandt andet i, at virksomheden skal hjælpe med forslag til opgavens problemformulering, de skal give dig den fornødne tid til forberedelse og gennemførelse af fagprøven, og de skal give dig den information, du har brug for til fagprøven. 4. Organisering af fagprøven Emne Fagprøven tager udgangspunkt i et emne, som du vælger i samarbejde med praktikstedet. Emnet skal godkendes af vejlederen på skolen og af den uddannelsesansvarlige på praktikstedet. Du skal herefter: formulere en idé fastsætte mål planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset område i praktikvirksomheden kombinere teori og praksis evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål

5 Problemformulering Før arbejdet med fagprøven begynder, udarbejder du en problemformulering, hvor idé, mål og handlingsplan fremgår. Problemformuleringen skal inden et af vejlederen fastsat tidspunkt godkendes og underskrives af dig selv, af vejlederen og af din uddannelsesansvarlige. Projektopgave På baggrund af problemformuleringen laves en skriftlig projektopgave, som dokumenterer/beskriver projektet og dets resultater. Opgaven skal demonstrere, at du er i stand til at udvælge og bruge relevante dele af de lærte teorier til at bearbejde den konkrete problemstilling. Rapporten kan indeholde relevante forhold (problemformulering, mål, beskrivelse, analyse, vurdering, konklusion etc.) samt diskussion og anvendelse af teori i forbindelse med projektet. Fordelen ved denne arbejdsform er at det færdige projekt får lov at fremstå som klar til brug, medens diskussioner, teori og vurdering henlægges til rapporten. Det er vigtigt, at projektopgaver er en god blanding af både teori og praksis. 5. Opgavens disposition og formkrav Målet er, at du udarbejder en rapport, der er problemorienteret. Opgaven skal som før nævnt demonstrere, at du er i stand til at anvende teoretiske og praktiske forhold fra uddannelsen. Det er vigtigt, at opgaven fremstår som logisk sammenhængende for læseren, det vil sige, at der er en rød tråd. Opgavens disposition foreslås derfor værende som følger: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Indledning 4. Problemformulering 5. Mål 6. Metode 7. Behandling/undersøgelse 8. Vurdering af om målet er nået/kritik 9. Konklusion 10. Kildefortegnelse 11. Bilag Forside På forsiden skal alle fagprøvens grundoplysninger være anført. Det vil sige dit navn, virksomhed, emne, vejleder, klassebetegnelse, skolens navn og dato for aflevering. Derudover skal der også stå hvor mange tegn der er brugt. Hvis materialet skal håndteres fortroligt, skal dette angives på forsiden.

6 Indholdsfortegnelse De enkelte hovedemner eller overskrifter i opgaven angives i rækkefølge med sidehenvisning. Indledning I indledningen beskrives, hvilket emne du har valgt, hvad der har givet dig idéen, og med hvilken begrundelse dette emne er valgt. Hvad er problematikken eller interesseområdet inden for dette emne, og hvem har specielt et problem eller en interesse inden for emnet? Problemformulering Da man som regel finder ud af, at man ikke kan behandle alt inden for et emne, må man afgrænse sig. Det er vigtigt, at opgavens indholdsmæssige omfang tilpasses under hensyn til tidsperspektivet og de arbejdsmæssige ressourcer, man har til rådighed. En problemformulering præciserer, hvad man ønsker svar på. Problemformuleringen i den endelige fagprøve skal være nøjagtig den samme som den, du har fået godkendt af din vejleder og din uddannelsesansvarlige. Mål Opgavens mål er en omskrivning af problemformuleringen. Målet fortæller entydigt, hvad det er, der skal nås med opgaven, og denne beskrivelse kan derfor effektivt anvendes, når du sidst i opgaven vurderer, om målet er nået. Metode Metoden beskriver, hvordan målene kan nås eller sagt på en anden måde, hvilke elementer der behandles i forbindelse med problemstillingen. De seks H er: Hvem, Hvad, Hvor, Hvornår, Hvordan og Hvorfor kan være til hjælp i denne forbindelse. Arbejdet med metoden er vigtigt i forhold til det senere arbejde med opgaven, da et godt metodeafsnit kan bruges som hjælp til styring af arbejdet. Metode skal afleveres til godkendelse som en del af problemformuleringen. Det er kun problemformuleringen der godkendes. Behandling/undersøgelse Generelt for fagprøven gælder, at opgaven ikke blot må være en beskrivelse af nogle faktiske forhold. Det, som inddrages i behandlingen/undersøgelsen, skal være relevant for besvarelsen af problemformuleringen, og for at opgavens mål kan nås. Ellers har det ingen berettigelse. Det vil med andre ord sige, at teori og praksis skal kombineres på en fornuftig måde, så sammenhængen får relevans for den færdige opgave. Opgaven skal kunne læses uden brug af bilag og give mening, dvs. alle væsentlige informationer og konklusioner ikke kun må fremgå af bilag de skal skrives ind i selve opgaven. Resultater af undersøgelser og interviews skal opsummeres i selve fagprøven.

7 Konklusion Konklusionen sammenfatter hovedtrækkene i opgaven, opsummerer og bringer intet nyt frem. Det skal være muligt for læseren at springe direkte fra problemformuleringen/målet til konklusionen. Konklusionen er derfor en meget vigtig del af det afsluttende arbejde med opgaven. For at lette arbejdet med konklusionen, kan der efter hvert hovedafsnit inddrages delkonklusioner, som ved opgavens afslutning sammenskrives til den endelige konklusion. Kildefortegnelse Det skal klart fremgå, hvilke kilder der er benyttet under udarbejdelsen af opgaven. Alle kilder skal angives, fx: Bilag bøger, herunder titel, forfatter, forlag, udgivelsesår og udgave tidsskrifter, herunder tidskriftets navn, nummer og årstal samt forfatternavn og titel på artiklen personer, herunder personens navn og eventuel virksomhed aviser, herunder avisens navn, dato for udgivelse, artiklens overskrift og eventuelt journalistens navn internetadresser, herunder dato for opslag En del illustrationsmateriale, dokumentation eller andet uddybende materiale placeres som bilag. Layout Opgaven skal indskrives i et tekstbehandlingsprogram. Alle sider (bortset fra forsiden) nummereres Alle sider (bortset fra forsiden) forsynes med sidehoved med projektets navn. Min tegn og maks tegn(alle sider, undtagen indholdsfortegnelse, kildefortegnelse og bilagsoversigt). Der tælles incl. mellemrum. Ved gruppeopgave tillægges tegn for de efterfølgende deltagere. Sprog Opgaven skrives på dansk. Enkelte bilag må efter aftale med vejlederen være på et andet sprog.

8 6. Bedømmelse Karaktergivning Bedømmelsen af fagprøven sker på baggrund af den skriftlige opgave og den mundtlige eksamen med udgangspunkt i opgaven. Fagprøven bedømmes efter 7-trins skalaen. I bedømmelsen lægges der vægt på, at du kan planlægge, strukturere og færdiggøre en større skriftlig opgave, give en præsentation og gennemføre en diskussion af opgaven, som viser fagligt kendskab til uddannelsens områder. I arbejdet med fagprøven skal du dokumentere både generelle, faglige og personlige færdigheder i forhold til uddannelsens mål. Karakterskalaen har ligesom ECTS-skalaen 7 trin: Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler A B 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler C D 02 Den tilstrækkelige præstation 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. E Fx -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. F

9 For at bestå uddannelsen skal du have mindst karakteren 02 for fagprøven og have et gennemsnit på mindst 02, når karaktererne for grundfagene, tidligere eksamensprojekter og specialefagene lægges sammen og deles med antallet af karakterer. Om eksamen Der er mulighed for reeksamination og sygeeksamen. Der kan tilbydes elever, der ikke består den afsluttende fagprøve, en ny eksamen, hvor den samme opgave indgår, eventuelt efter supplerende praktikundervisning eller supplerende skoleundervisning. Skolen vejleder eleven med hensyn til en yderligere bearbejdning af opgaven. Eleven kan deltage i eksamen 2 gange. Kun under særlige forhold kan eleven få mulighed for yderligere én eksamination. Klager En eventuel klage skal indgives til skolen inden 2 uger efter, at du har modtaget karakteren. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan vedrøre enten selve eksamensforløbet eller de stillede spørgsmåls relevans i forhold til opgavens og uddannelsens mål. Begrundelsen kan også vedrøre selve bedømmelsen, og slutteligt kan klagen også vedrøre en kombination af begge de nævnte forhold. Klager vil straks blive forelagt vejlederen og censoren til udtalelse. Derefter træffer skolen en afgørelse, som kan være: ombedømmelse omprøve at klagen ikke kan tages til følge

10 7. Eksempler på fagprøveemner Boliganvisning set ud fra en integrationsmæssig synsvinkel Løntilskud Inspirationshåndbog til oplæringsansvarlig i XXX Kommune Elektronisk fakturering Flytning af regnskabsafdelingen Lean og den offentlige sektor Implementerings og forandringsfasen Service er vi gode nok? De kontoransatte på XXX afdeling og forandringsprocessen mht. ændringer i organisationen XXX institution som et Brand Økonomiske styringsværktøjer i min kommune Debitorstyring Telefonpolitik Decentralisering vs. Centralisering Udlicitering Sygedagpenge Intranettet i XX-kommune Ventelister problem eller opgave der skal løses (Sygehuse) Visioner for min arbejdsplads Forebyggelse af stofmisbrug blandt unge (info hjemmeside plakater m.m.) Integration af flygtninge og indvandrere i xx kommune Det danske skattesystem Undersøgelse af om/og hvordan mængden af husholdningsaffald kan nedbringes Introduktionsmappe Offentlig børnepasning Velfærdssamfundet brugeren i centrum SSP-samarbejdet Overtage og optimere drift af en virksomhed/afdeling i en begrænset periode. Planlægning og gennemførelse af salgsfremstød for udvalgte varegrupper/ydelser i virksomheden. Opfølgning på virksomhedens markedsføring. Udarbejdelse af komplet SWOT-analyse af virksomheden med idéformulering og målsætning. Vurdering af sortiment med henblik på at foretage ind- eller udmeldelser af varer/ydelser. Planlægning og gennemførelse af kundeanalyse.

11 Markedsføring af nyt produkt/ydelse. Tilrettelæggelse og gennemførelse af markedsanalyse. Analyse af markedsforhold på et nyt marked. Leverandør- og tilbudsvurdering på udvalgte varergrupper/ydelser. Gennemgang og vurdering af informationsmateriale til kunder (eventuelt udarbejdelse af nyt informationsmateriale) Gennemgang af årsregnskab med udarbejdelse af analyser af såvel drift som balancer og likviditet. Udarbejdelse af hjemmeside på inter-/intranet for virksomheden. Analyse af virksomhedens informationssystemer med forslag til ændringer/forbedringer. En beskrivelse af ansættelsesproceduren i virksomheden med udkast til diverse skrivelser, kriterier, budgetter og regler. Analyse af nuværende kundebetjening med henblik på bedre kundevejledning og betjening. Analyse og vurdering af virksomhedens idégrundlag, profil og koncept. Undersøgelse af mulighederne for salg og markedsføring af virksomhedens produkter/ydelser via Internet/postordre. Planlægning og gennemførelse af image-analyse. Tilrettelæggelse og opfølgning af kædekampagne i butikken. Indretning af nyt lager-/vareafsnit. Analyse af eksisterende lager med eventuelt forslag til forbedringer. Etc.

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Projektet er obligatorisk og kan sammenlignes med dit adgangskort til at gå videre i uddannelsen.

Projektet er obligatorisk og kan sammenlignes med dit adgangskort til at gå videre i uddannelsen. Godt købmandskab Formål: I projekt 2 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner inden for den branche, der interesserer

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere