TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/ Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/18222. Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus"

Transkript

1 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 1 TILBUDSINDHENTNING Sagsnr. 08/18222 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus

2 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 2 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING 1.1 : Udbyder af nærværende tilbudsindhentning er: Damhaven 12 DK-7100 Vejle 1.2 Kontaktafdeling og person Damhaven 12 DK-7100 Vejle Kontaktperson: Ditte Nicolajsen Tlf.: (+45) Tidsplan Dato for offentliggørelse af smateriale på udbyders hjemmeside kl Frist for modtagelse af tilbud Uge Uge Uge Forventet valg af leverandør Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakt, henholdsvis afslag til tilbudsgivere. Forventet aftaleindgåelse Forventet kontraktstart Vedståelsesfrist Kontraktudløb, med option på forlængelse i 1 år. 1.4 Aflevering af tilbud Tilbud skal afgives i ét eksemplar. Tilbuddet bedes også afleveret på Cd-rom/USB-stik.

3 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 3 Tilbud skal fremsendes eller afleveres personligt til: Damhaven 12 DK-7100 Vejle Att.: Receptionen Tilbud skal være modtaget på ovennævnte adresse senest den kl Tilbud kan ikke afgives pr. eller i øvrigt fremsendes elektronisk. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i sin helhed til og med den Aftalegrundlag Aftalegrundlag for opgavens gennemførelse er: Kontrakt Bilag 1: Tilbudsgivers besvarelse Bilag 4: Tilbudsgivers egenkontrolprogram Bilag 5: E-handel 1.6 Fortrolighed Tilbud vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, men udbyders fortrolighedstilsagn må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter udbyder til at videregive oplysninger til tredjemand. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne i nærværende tilbudsindhentning, herunder indkomne tilbud, er omfattet af lovgivning om aktindsigt. Det indgår dog bl.a. i bedømmelsen af omfanget af ret til aktindsigt om den virksomhed, der afgiver et tilbud har bedt om, at tilbuddet behandles fortroligt og har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i tilbuddet, det drejer sig om. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, opfordres tilbudsgiver til at angive dette i sit tilbud, gerne ved benyttelse af Bilag 1, pkt. 1.4, Udbyder vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. 1.7 Forbehold Der kan ikke tages forbehold over for kontraktens bestemmelser Forbehold vil blive behandlet i overensstemmelse med udbudsreglerne. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes således særligt på, at udbyder kan være forpligtet til at udelukke tilbud med forbehold, herunder bl.a. tilbud med forbehold overfor udbudets grundlæggende elementer, kontrakten eller mindstekrav.

4 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 4 Såfremt tilbudsgiver vedlægger egne salgs- og leveringsbetingelser, vil disse ikke blive taget i betragtning ved vurdering af tilbud, og vil ikke indgå i en eventuel kontrakt med pågældende. Udbyder opfordrer tilbudsgiverne til at stille spørgsmål, såfremt tilbudsgiverne er i tvivl om forståelsen af krav, kontraktvilkår eller udbudsmaterialet i øvrigt. 1.8 Tildelingskriterium med underkriterier Tildeling af kontrakt vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier: Underkriterier Vægtning Pris Service/materiel 70 % 30 % Pris Tilbudspris pr. kørselsdag som angivet i Bilag 1 punkt 1.6 til 1.9. Ved evalueringen vil prisen for kørsel excl. Sundhedscenter Varde blive vægtet med 80%. Prisen inkl. Sundhedscenter Varde vil blive vægtet med 20% Prisen for henholdsvis mandag og lørdag/søndag vil blive vægtet ens Service/materiel Tilbudsgivers egenkontrolprogram. Der vil især blive lagt vægt dokumentationen for, at egenkontrol udføres samt egenkontrolprogrammets omfang. Besvarelse af Bilag 1 punkt 1.10 til Der vil især blive lagt vægt på, besvarelserne af 1.12 til Disposition for tilbud Vejledning og information om brug af Disposition for tilbud Disposition for tilbud er et værktøj, der skal lette tilbudsgiver i udarbejdelse af det materiale, som tilbudsgiver skal aflevere i forbindelse med tilbudsgivningen. Disposition for tilbud opregner punkt for punkt, hvad tilbudsgiver bør tage højde for, både formelt og indholdsmæssigt. Disposition for tilbud henviser til 4 bilag, benævnt Bilag 1 til 4. Disse bilag er udarbejdet med henblik på at sikre en ligeværdig vurdering af de indkomne tilbud. Hvis alle tilbudsgivere følger samme tilbudsstruktur, bliver vurderingen af de indkomne tilbud lettere og mere gennemsigtig.

5 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 5 Udbyder ser gerne, at disposition for tilbud følges. Tilbudsgivere, der vælger ikke at følge disposition for tilbud, må selv påse, at deres tilbud indeholder de nødvendige oplysninger og dokumentation m.v Tilbudsgivers besvarelse og egenkontrolprogram Generelle oplysninger, tilbudspris, samt oplysninger om service, materiel og tidsplan afgives ved at udfylde Bilag 1: Tilbudsgivers besvarelse. Redegørelse for Tilbudsgivers egenkontrolprogram bedes vedlagt som Bilag 4: Tilbudsgivers egenkontrolprogram Minimumsbetingelser for deltagelse Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle og økonomiske formåen skal tilbudsgiver i underskreven form fremsende: Bilag 2: Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige m.v. Bilag 3: Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Ovennævnte bilag findes i W ordversion til brug for indtastning af tilbudsgivers besvarelser på hjemmesiden

6 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 6 Kontrakt nr. 08/18222 vedr. Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus Nærværende kontrakt er indgået mellem undertegnede Damhaven 12 DK-7100 Vejle (i det følgende benævnt Køberen) og medundertegnede XXX (virksomhedens navn, adresse og CVR.nr.) (i det følgende benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren samlet benævnt Parterne)

7 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 7 1 Præambel 1.1 Efter afholdelse af offentlig tilbudsindhentning har Parterne indgået denne rammekontrakt med Bilag ("Kontrakten") vedrørende samarbejde om transport af fødevarer. 1.2 Kontrakten fastlægger Parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser i dette samarbejde. 2 Definitioner 2.1 Leverandørens kontaktperson vedrørende denne kontrakt fremgår af Bilag s kontaktperson er køkkenchefen på Sydvestjysk Sygehus. 3 Kundens rettigheder, eksklusivitet, og omfang 3.1 Kontrakten giver Sydvestjysk Sygehus (SVS) ret til i kontraktperioden at få foretaget transport af fødevarer som beskrevet i 4, på de vilkår, der er fastsat i Kontrakten. 3.2 Kontrakten er eksklusiv for SVS. SVS er dog berettiget til at foretage dækningskøb i henhold til Ved eventuelle ændringer i lovgivningen eller strukturelle ændringer i organisationen af Kundens sygehuse, herunder til- henholdsvis afgang af produktions-/forbrugssteder, som træder i kraft efter kontraktens indgåelse, og som medfører væsentlige ændringer i produktion, produktsammensætning eller Institutionernes behov for leverancer i henhold til kontrakten i øvrigt, forbeholder Kunden sig ret til at opsige leverancer og forpligtelser på de berørte områder med et 3 måneders skriftligt varsel indeholdende dokumentation for det/de indtrufne forhold eller at udvide kontrakten med de nye produktions-/forbrugssteder. 4 Leverandørens Ydelser 4.1 Transportydelsen omfatter 1 ugentlig leverance af fødevarer i kølevogn. Kørslen foregår året rundt enten på mandage eller på enten lørdage eller søndag. Sydvestjysk sygehus oplyser inden kontraktstart hvilken dag der ønskes kørt. Evt. ændringer meddeles med 3 mdr. varsel til den 1. i måneden. Vælges lørdag/søndag kan leverandøren selv vælge hvilken af disse dage han ønsker at køre, det skal dog være fast for kontraktperioden. 4.2 Mandag starter kørslen kl Ruten skal være effektueret og returgods tilbage på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg senest kl Lørdag/søndag starter kørslen kl Ruten skal være effektueret og returgods tilbage på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg senest kl Hver kørsel skal som minimum kunne medtage fødevarer pakket i 18 rammer med 5 kasser på hver. Kasserne har følgende mål: 60,6x40,6x26,42 cm

8 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus Kørselsruten starter fra SVS-Esbjerg og går til Psykiatrien i, Esbjerg - Sundhedscenter Varde SVS-Grindsted - Psykiatrien i, Ribe og retur til SVS-Esbjerg. Sundhedscenter Varde lukker Leveringsadresser: Køkken Leder Telefon nr. Adresse SVS-Esbjerg (afhentning) Vibeke Jensen Finsensgade 35, 6700 Esbjerg SVS-Grindsted Clara Nielsen Engparken Grindsted Sundhedscenter Varde Helen Johnsen Frisvadvej Varde Psykiatrien i Esbjerg Psykiatrien i Ribe Marianne Poulsen Annette J Andersen Gl.Vardevej Esbjerg N Ribevej Ribe 4.6 Levering skal finde sted i overensstemmelse med de udleverede leverings-adresser. 4.7 Maden skal afhentes af leverandørens chauffører i SVS's centralkøkken. Ved overdragelse af varerne til leverandøren i SVS centralkøkken overgår risikoen for varerne til leverandøren og forbliver leverandørens risiko frem til maden er leveret på de anviste pladser. 4.8 Ved levering køres treller med hvide kasser ind i modtagekøkkenet, personalet kontaktes, så de kan udføre deres egenkontrol, herefter kører chaufføren varerne videre til de respektive kølerum. Brugt emballage tages med retur fra køkkenet. 4.9 I forbindelse med Sydvestjysk Sygehus Esbjergs egenkontrol skal chaufføren oplyse bilens reg.nummer Leverandører er ansvarlig for, at leverandørens eget egenkontrolprogram overholdes jf. Bilag 4 Tilbudsgivers egenkontrolprogram. Kunden er berettiget til på anmodning at se dokumentation for gennemførelse af leverandørens egenkontrolprogram Efter endt kørsel skal brugt emballage (retur treller og kasser) returneres til SVS-Esbjerg centralkøkkenet i opvasken senest kl / Der må ikke ske samtransport med andre kunders varer uanset varekategori, herunder fødevarer, i de transporter, hvor leverandøren medtager fødevarer for SVS Leverandøren er ansvarlig for, at transportydelsen til enhver tid foregår i overensstemmelse med gældende ret. Herunder, forordninger, direktiver, love, bekendtgørelser og andre myndighedskrav i øvrigt.

9 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 9 5 Ændringer 5.1 Ændringer i transportydelsen i form af flere/færre kørselsdage/leverancer skal varsles af SVS over for leverandøren med 1 måneds varsel og vil automatisk omfatte en genforhandling af pris. 5.2 Eventuelle ændringer i forhold til den ovenfor beskrevne rute og rækkefølge skal varsles af SVS til leverandøren så vidt muligt med 14 dage. 5.3 Eventuelt behov for ændringer aftales mellem kontaktpersonerne hurtigst muligt efter behovets opståen. 5.4 Måtte krav, påbud m.v. ifølge lovgivning, myndigheder og/eller en af parterne uafhængig og udefrakommende faktor medføre, at leverandøren er pligtig at foretage korrektioner/ændringer i ydelsen fra leverandøren til SVS, er leverandøren pligtig til omgående dels at informere SVS herom, dels at ændre ydelsen i overensstemmelse med, hvad der måtte følge af sådanne krav, påbud m.v. 5.5 Kravene til elektronisk samhandel med Kunden fremgår af Bilag 5. Såfremt der sker ændringer i den lovgivning, der danner grundlag for disse krav eller der i øvrigt sker ændringer i anvisninger eller anbefalinger for anvendelse og/eller behandling af elektroniske handelsdokumenter for offentlige myndigheder, er Leverandøren forpligtet til at acceptere ændrede krav som følge af sådanne ændringer. 6 Kørselsmateriel 6.1 Det til enhver tid af leverandøren anvendte kørselsmateriel i form af kølevogn til transport af fødevarer for SVS skal være forsynet med temperatur logger. Leverandøren sikrer, at madens temperatur ikke overstiger 4 C. 6.2 Transporten skal foregå i lukkede kølebiler, der til enhver tid som minimum opfylder gældende ret for såvel køretøjer som transport af fødevarer. Køber forudsætter, at bilerne ved transportens start er rengjorte såvel indvendigt som udvendigt, og at kørselsmateriellet i øvrigt fremtræder i god stand og godt vedligeholdt. 6.3 Kørselsmateriellet skal til enhver tid opfylde gældende hygiejnemæssige forskrifter og myndighedskrav i øvrigt. Leverandøren skal være registreret og godkendt hos de lokale sundhedsmyndigheder, jf. gældende ret. Leverandøren sikrer, at de sundhedsmæssige forhold løbende kontrolleres af den ansvarlige Fødevareregion. Leverandøren fremsender kopi til SVS af konklusioner og resultater af sådanne kontroller senest 1 uge efter, at leverandøren har modtaget sådanne fra myndighederne. 6.4 Alle leverandørens vogne, der anvendes til at betjene SVS skal være udstyret med telefon og have leverandørens logo påført. 6.5 Leverandøren skal tilstræbe at ingen bil der anvendes til at betjene SVS er mere end 4 år gammel.

10 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 10 7 Chauffører 7.1 Til at forestå transporten af fødevarer for SVS anvender leverandøren faste og kvalificerede chauffører, der er dansktalende og præsentable med hensyn til påklædning - eventuelt uniform med leverandørens logo. Chaufførerne skal fremtræde velsoignerede og have fornøden viden omkring hygiejne og håndtering af levnedsmidler. Desuden forventes høflig, venlig og hjælpsom optræden. 7.2 Chaufførerne bærer synligt identifiktationskort med billedlegitimation. 7.3 Leverandøren sikrer, at chaufførerne er vidende om og forstår deres tavshedspligt med hensyn til oplysninger, de måtte få i forbindelse med løsningen af opgaver omfattet af nærværende aftale. 7.4 Uagtet SVS ikke har en arbejdsgivers instruktionsbeføjelse over leverandørens chauffører, kan SVS dog til enhver tid give henstillinger til chaufførerne vedrørende udførelsen af arbejdet, idet chaufføren også fremstår som værende en repræsentant for SVS. Evt. henstillinger meddeles til leverandøren forud for meddelelse til chaufførerne. 7.5 Det er et krav, at chaufførerne har anmærkningsfrie straffeattester. Det er ligeledes et krav, at chaufførerne ikke er misbrugere eller lignende. 8 Miljø 8.1 Ved levering skal tomgangskørsel i videst mulig udstrækning undgås. 8.2 Leverandøren skal overholde de til enhver tid gældende miljøkrav, forskrifter m.v. for transportbranchen. 9 Samarbejde 9.1 Parterne udpeger hver især en eller flere personer, der varetager den daglige kontakt i relation til udførelse af kontrakten/daglig drift. 9.2 De udpegede kontaktpersoner udgør ligeledes den arbejdsgruppe, som i samarbejde vil drøfte, tilrettelægge og planlægge arbejdsgange i forbindelse med udmøntningen af aftalens indhold og vilkår. 9.3 Leverandøren skal i kontraktperioden indgå i et fleksibelt og smidigt samarbejde med Kunden, og såvel Kunden som Leverandøren er forpligtet til at informere hinanden om forhold, der skønnes at kunne vedrøre denne Kontrakt. 9.4 Leverandøren skal deltage i relevante møder med Kunden i det omfang Kunden ønsker dette. Leverandørens deltagelse i disse møder vil ikke blive særskilt honoreret. Der forventes 1 årligt møde. 10 Statistik

11 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus Leverandøren skal månedligt udarbejde og fremsende statistik over periodens kørsel inkl. temperaturmålinger. Ydelsen er ikke forbundet med omkostninger for SVS. 11 Underleverandører 11.1 Leverandøren er ikke uden Kundens forudgående skriftlige samtykke berettiget til at anvende underleverandører. Kunden kan ikke nægte at give samtykke uden saglig grund Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i Kontrakten, herunder kravene til forsikring, sikkerhedsgodkendelse mv Eventuelle underleverandørers ydelser skal opfylde samme krav som Leverandørens ydelser, og Leverandøren hæfter fuldt ud for underleverandørens opfyldelse af kravene. 12 Vederlag 12.1 Prisen er aftalt til kr. ekskl. moms pr kørselsdag på mandage inkl. kørsel til Sundhedscenter Varde Prisen er aftalt til kr. ekskl. moms pr kørselsdag på mandage ekskl. kørsel til Sundhedscenter Varde Prisen er aftalt til kr. ekskl. moms pr kørselsdag på lørdage/søndage inkl. kørsel til Sundhedscenter Varde Prisen er aftalt til kr. ekskl. moms pr kørselsdag på lørdage/søndage ekskl. kørsel til Sundhedscenter Varde Prisen kan reguleres hvert år pr 1. juni. Første regulering kan ske pr. 1. juni Regulering foretages på baggrund af den årlige udvikling i Danmarks Statistiks offentliggjorte Nettoprisindeks varegruppe 07, Transport Regulering sker med den procentvise udvikling (anført med én decimal) mellem henholdsvis prisindekset for april 2008 til april Der sker tilsvarende regulering for efterfølgende år. Indekset for april 2008 er 132, Eventuelt ønske om prisregulering skal meddeles Kunden senest 30 dage før ønske om ikrafttræden med henblik på Kundens godkendelse. Samme betingelser gælder for så vidt Kunden har ønske om prisregulering Vederlaget dækker alle Leverandørens ydelser under Kontrakten, herunder Leverandørens omkostninger til, lønninger, forsikringer, arbejdstøj, materiel, redskaber, transport, levering, administration, service, mv. Kunden betaler ikke gebyrer af nogen art. 13 Betaling

12 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus Betaling sker månedsvis bagud Leverandøren udsteder efter udført levering en elektronisk faktura i henhold til de anførte krav i bilag Fakturaen skal være påført, Kontrakt-nr. og kørselsperiode samt modtagers navn og leveringssted, EAN nr, samt personreference Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage fra fakturadato under forudsætning af, at Kunden har modtaget fyldestgørende faktura. Fakturadato må ikke være tidligere end leveringsdato Kunden forbeholder sig ret til at modregne kreditnotaer i Leverandørens tilgodehavender hos. 14 Forsikring 14.1 Leverandøren er forpligtet til i kontraktperioden at opretholde erhvervsansvarsforsikring Leverandøren er forpligtet til i kontraktperioden at opretholde sædvanlig forsikringsdækning, herunder i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovgivningsmæssige krav Med forsikring sidestilles dokumenteret selvforsikring i det omfang, hvor særskilt forsikring ikke er påkrævet i medfør af lovgivningen Leverandøren er til enhver tid forpligtet til over for Kunden at dokumentere, at leverandøren er forsikret i overensstemmelse med ovenstående. Det kræves som en del af dokumentationen for selvforsikring, at leverandøren har en fast procedure for behandling af klager Benytter leverandøren sig af underleverandører, er leverandøren forpligtet til at sørge for, at underleverandørerne opfylder ovenstående krav. Kunden kan ligeledes forlange dokumentation herfor. 15 Mangler/forsinkelser 15.1 Der foreligger en mangel ved Leverandørens ydelser, hvis de ikke opfylder de i kontrakten anførte krav. Der foreligger en forsinkelse, hvis Leverandørens ydelser, ikke leveres tidsmæssigt i overensstemmelse med de i kontrakten anførte krav Hvis leverandøren konstaterer mangler/forsinkelser, skal Leverandøren uden ugrundet ophold påtage sig en ekstraordinær indsats for at afhjælpe manglerne/forsinkelserne og derved genoprette forholdet f.eks. ved indsættelse af ekstra medarbejdere eller lignende. Kunden kan stille rimelige krav til den måde, hvorpå manglen afhjælpes Ved driftsstop, sygdom eller lign. skal leverandøren indsætte reservemateriel og chauffør eller træffe aftale om kørslens planmæssige gennemførelse med en anden af SVS accepteret vognmand i henhold til kontraktens betingelser. Leverandøren orienterer i disse tilfælde, straks SVS om de nødvendige særforanstaltninger.

13 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus SVS er berettiget til at foretage dækningskøb på Leverandørens regning, såfremt leveringen forventes at blive mere end 2 timer forsinket. 16 Reklamation 16.1 Konstateres der mangler, skal der reklameres over for Leverandøren uden ugrundet ophold. 17 Ophævelse 17.1 Parterne kan ophæve Kontrakten eller den enkelte bestilling, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden Parts side De i anførte forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til straks at ophæve Kontrakten eller bestillingen: Leverandøren og dennes ydelse lever trods gentagen skriftlig reklamation fra Kunden ikke op til de angivne krav i Kontrakten eller gældende offentligretlige regulering; Leverandørens grove eller gentagne overtrædelse af offentligretlig regulering; væsentlig forsinkelse trods gentagen skriftlig reklamation fra Kunden; Leverandørens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, jf. dog konkurslovens kapitel 7; Leverandøren undlader at stille det til kontraktens opfyldelse tilstrækkelige, kvalificerede og relevante personale til rådighed; eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Kontraktens opfyldelse i alvorlig fare I tilfælde af Leverandørens væsentlige misligholdelse i øvrigt kan Kunden ophæve Kontrakten med 30 dages varsel fra udgangen af en kalendermåned, dog med omgående virkning i grove tilfælde eller i gentagelsessituationer, hvis misligholdelsen ikke er ophørt efter påkrav. 18 Erstatning 18.1 Leverandøren er erstatningspligtig over for Kunden efter dansk rets almindelige regler, herunder for beskadigelse af Kundens eller tredjemand/tredjemands ejendom i forbindelse med udførelse af Leverandørens ydelser Hvis tredjemand retter erstatningskrav mod Kunden som følge af forhold, der skyldes Leverandørens fejl, eller forhold, som Leverandøren efter kontrakten bærer ansvaret for, skal Leverandøren friholde Kunden for sådanne krav og alle i denne forbindelse afholdte udgifter, herunder advokatomkostninger, og dette gælder uden begrænsning. 19 Force majeure 19.1 Hverken Leverandøren eller Kunden skal i henhold til Kontrakten anses for ansvarlig over for den anden Part for forhold, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved Kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forholdet til en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af første punktum, og som Leveran-

14 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 14 døren ikke burde have undgået eller overvundet, samt at samme forhold ville have forhindret Leverandøren i at levere ydelsen, dersom Leverandøren havde valgt en anden underleverandør eller havde valgt ikke at betjene sig af underleverandører Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 10 Hverdage efter, at force majeure er indtrådt. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Hverdage, som force majeure-situationen varer. 20 Strejker m.v Leverandøren forpligter sig til, uden unødigt ophold, at søge ydelserne omfattet af Kontrakten undtaget af arbejdsnedlæggelser, strejker og lock-out, idet kørslen er af væsentlig betydning for udførelsen af sygehusenes funktioner. 21 Tavshedspligt m.v Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt, herunder oplysninger vedrørende adgangsforhold hos Kunden og andre oplysninger af sikkerhedsmæssig karakter Leverandøren må bruge Kunden som almindelig reference Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om Kontrakten eller offentliggøre noget om Kontraktens indhold, ligesom Leverandøren ikke må anvende Kunden i reklamemæssig sammenhæng uden Kundens forudgående skriftlige samtykke For Kunden gælder reglerne i den offentlige forvaltning, herunder reglerne om aktindsigt. 22 Kontraktperiode 22.1 Kontrakten træder i kraft den 1. juni 2009 og løber indtil den 31. maj 2012 med option på yderligere 1 år til den 31. maj Kunden giver senest 1. marts 2012 meddelelse om brugen af optionen Leverandøren skal påbegynde udførelsen af sine ydelser ved Kontraktens ikrafttræden Kontrakten kan opsiges af Kunden med 6 måneders varsel til den 1. i en måned, såfremt Klagenævnet for Udbud ved kendelse annullerer Kundens beslutning om at indgå kontrakt med Leverandøren Leverandøren er pligtig til, ved ophør af nærværende kontrakt, at samarbejde med Kunden og en ny leverandør, som kontrakt overdrages til, således at overgangen til ny leverandør sker med mindst mulig gene for Kunden.

15 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus Ændringer i kontrakten 23.1 Enhver ændring eller tilføjelse til Kontrakten skal aftales skriftligt mellem Kunden og Leverandøren og vedhæftes Kontrakten som tillæg. 24 Overdragelse 24.1 Kunden har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge kontrakten til en anden offentlig myndighed eller institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler, hvis de opgaver, som Kunden hidtil har varetaget overgår til den pågældende myndighed/institution Leverandøren er ikke uden Kundens forudgående skriftlige samtykke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge kontrakten til tredjemand. Kunden kan ikke nægte at give samtykke uden saglig grund. 25 Fortolkning 25.1 De til Kontrakten hørende bilag anses for en integreret del af kontrakten. Henvisning til Kontrakten eller til en bestemmelse deri omfatter også de til Kontrakten hørende bilag. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem selve kontraktteksten og tekst i bilag, har selve kontraktteksten forrang Hvor intet andet er anført og ikke kan udledes af Kontrakten, gælder Købeloven. 26 Tvister 26.1 Retsforholdet ifølge Kontrakten og dens fortolkning afgøres efter dansk ret Alle uoverensstemmelser herunder ethvert spørgsmål om forståelsen og fortolkning af Kontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses ved forhandling mellem Parterne. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part Såfremt tvisten ikke kan løses gennem Parternes forhandling eller ved mægling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort ved retten i Kolding eller Vestre Landsret.

16 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus Underskrifter 27.1 Kontrakten underskrives i 2 originale eksemplarer. (sted og dato) xxx (Leverandøren) (sted og dato) Sydvestjysk Sygehus Jens Peter Kusk Økonomikontorchef (sted og dato) Inge Dall Indkøbschef (sted og dato) Ditte Nicolajsen Indkøbsområdeansvarlig

17 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 17 Bilag 1 Tilbudsgivers besvarelse 1.1 Generelle oplysninger Såfremt tilbudsgiver har et internt referencenummer/tilbudsnummer, der ønskes anvendt i forbindelse med nærværende tilbudsindhentning, kan dette oplyses. Tilbudsgivers besvarelser 1.2 Tilbudsgiver skal oplyse tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nr. telefonnummer, faxnummer og . Bemærk at udbyder efter modtagelse af tilbud sender meddelelser til tilbudsgiver pr. e- mail, og udbyder vil her benytte den her opgivne adresse. 1.3 Navn på den person, der er virksomhedens kontaktperson i forbindelse med dette udbud samt gerne denne persons direkte telefonnummer, mobilnummer og Oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt. 1.5 Eventuelt supplerende oplysninger. Tilbudspris 1.6 Pris pr kørselsdag mandag, inkl. kørsel til Sundhedscenter Varde, kr. ekskl. moms 1.7 Pris pr kørselsdag mandag, ekskl. kørsel til Sundhedscenter Varde, kr. ekskl. moms. 1.8 Pris pr kørselsdag lørdag/søndag, inkl. kørsel til Sundhedscenter Varde, kr. ekskl. moms 1.9 Pris pr kørselsdag lørdag/søndag, ekskl. kørsel til Sundhedscenter Varde, kr. ekskl. moms. Service og materiel 1.10 Antal kølevogne Byder råder over 1.11 Antal chauffører, der kan betjene kølevogne, Byder råder over 1.12 Hvordan vil Byder løse opgaven med transport af fødevarer for SVS?

18 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus Hvordan vil Byder sikrer sig at SVS får udført transport af fødevarer til tiden i tilfælde af sygdom og materielnedbrud? TIDSPLAN 1.14 Angiv tidsskema for gennemførslen af den planlagte rute Eventuelt supplerende oplysninger Dato Firmanavn Tilbudsgiver Underskrift Evt. stempel

19 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 19 Bilag 2 Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a-c I henhold til 1, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal tilbudsgiver afgive en erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Ved gæld til det offentlige forstås, jf. nævnte lovbekendtgørelses 2, stk. 2, skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Undertegnede virksomhed erklærer herved på tro og love, at virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, som på tilbudstidspunktet overstiger kr. Undertegnede virksomhed giver hermed samtykke til, at udbyder kan kontrollere ovennævnte oplysninger ved henvendelse til de nævnte relevante inkassomyndigheder eksempelvis det kommunale inkassokontor og Skat. I henhold til Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, kan enhver leverandør udelukkes fra at deltage i en udbudsprocedure, såfremt leverandøren er omfattet af en af de i bestemmelsen nævnte situationer. Tilbudsgiver erklærer hermed i henhold til artikel 45, stk. 2, litra a-c, at virksomheden: a) ikke er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, og ikke har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning b) ikke er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning c) ikke ved en retskraftig dom er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed Dato Firmanavn Tilbudsgiver Underskrift Evt. stempel

20 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 20 Bilag 3 Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres I henhold til Udbudsdirektivets artikel 27 skal tilbudsgivere eller de ansøgere, der deltager i en udbudsprocedure angive, at de ved udarbejdelsen af deres tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres. Tilbudsgiver erklærer hermed ved sin underskrift, at bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt, på det sted hvor ydelsen skal præsteres er overholdt. Dato Firmanavn Tilbudsgiver Underskrift Evt. stempel

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere