Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand"

Transkript

1 Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej København NV Telefon: Den 26.april 2012 J.nr.: Ref.: bne Kontrakt om Naturfaglig bistand til klagesagsbehandling på husdyrbrugområdet Nærværende kontrakt er indgået mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn> < Indsæt adresse> < Indsæt postnr. og by> CVR. nr.: < Indsæt CVR. nr.> (herefter Leverandøren) Offentliggjort i TED 1. maj 2012 Referencenummer Side 1/13

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Referencenummer KONTRAKT KONTRAKTENS OMFANG KONTRAKTPERIODE OG FORLÆNGELSE LEVERINGSTID OG LEVERANCER KVALITETSSIKRING VEDERLAG OG PRISREGULERING BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING OPSIGELSE AF KONTRAKTEN KONTRAKTGRUNDLAG KONTRAKTFORTOLKNING ÆNDRINGER AFVIGELSER FRA ALMINDELIGE BESTEMMELSER BILAGSLISTE UNDERSKRIFT...6 MILJØMINISTERIETS ALMINDELIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE TJENESTEYDELSESKONTRAKTER...7 ALMENT FORBEHOLD FOR BEVILLINGSÆNDRINGER/FINANSLOVSÆNDRINGER KRAV TIL LEVERANDØRENS YDELSER, LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER LEVERANDØRENS ERSTATNINGSANSVAR M.V KRAV TIL ORDREGIVER, ORDREGIVERS FORPLIGTELSER FORSINKELSE OG BOD MANGLER MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT UNDERLEVERANDØRER HABILITET MYNDIGHEDSKRAV M.V IMMATERIELRETTIGHEDER M.V FORSIKRING FORCE MAJEURE TAVSHEDSPLIGT...13 Side 2/13

3 32. OVERDRAGELSE TVISTIGHEDER...13 Side 3/13

4 Kontrakt KONTRAKT 1. KONTRAKTENS OMFANG Kontrakten omfatter udførelse af projektet Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet. Omfanget af projektet fremgår af udbudsmateriale, herunder kravsspecifikationen, bilag 3 i udbudsbetingelserne. Leverandøren skal tåle de ændringer i opgaven, såvel udvidelser som indskrænkninger i forhold til det tilbud, som ordregiver har accepteret, der fremgår af det samlede udbudsmateriale. I forbindelse med udvidelser og indskrænkninger vil den samlede kontraktsum blive reguleret. 2. KONTRAKTPERIODE OG FORLÆNGELSE Kontraktperioden er henholdsvis den 1. september til den 31. marts 2012 for delaftale 1 og den 1. oktober 2012 til den 31. marts 2013 for delaftale 2. Kontrakten ophører uden yderligere varsel ved kontraktperiodens ophør. 3. LEVERINGSTID OG LEVERANCER Leverandøren skal overholde de frister, der fremgår af tidsplanen, jfr. kravsspecifikationen bilag 3, idet der henvises til Almindelige bestemmelser vedr. bod, jf. afsnit 6 om Forsinkelse og Bod. Leverancerne fremgår af udbudsmaterialet, jfr. bilag 3 kravsspecifikation. 4. KVALITETSSIKRING Leverandøren skal sikre kvaliteten af projektets leverancer. Kvalitetssikringen skal ske i henhold til kravsspecifikationens krav til kvalitetssikring. 5. VEDERLAG OG PRISREGULERING Den samlede kontraktsum for udførelsen af opgaven fremgår af leverandørens tilbud, jf. <henvisning til bilag>. Kontraktsummen er <indsæt kontraktsum>. Kontraktsummen er i DKK og dækker alle omkostninger i forbindelse med projektets udførelse eksklusive moms. Kontraktsummen indeholder desuden transportomkostninger, omkostninger til rejser, hotelophold, kontorhold samt alle øvrige omkostninger forbundet med løsning af opgaven, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet. 6. BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING Betaling sker månedligt, baseret på det antal timer, som leverandøren har brugt i den pågældende måned. Leverandøren skal levere en elektronisk faktura til ordregiver. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr , att.: Tina Smed Laursen, Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet og projektnummer <indsæt projektnummer>. Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af reglerne i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lov nr af 27. december 2003 med senere ændringer, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007, og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Enhver fakturering skal ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for ordregiver. Vederlaget forfalder til betaling 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. Såfremt ordregiver skal fakturere et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, være ordregiver i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår, således at udbetaling til leverandøren kan ske senest medio januar i det følgende kalenderår. Side 4/13

5 Kontrakt Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder ordregiver sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Ved forsinket betaling er leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til rentelovens bestemmelser. 7. OPSIGELSE AF KONTRAKTEN Såvel leverandøren som ordregiver kan opsige kontrakten skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Ved kontraktophør vil leverandøren ikke være berettiget til nogen form for erstatning, herunder vederlag, driftstab, tab af goodwill eller lignende. Ordregiver kan opsige kontrakten uden varsel, hvis Klagenævnet for Udbud erklærer nærværende kontrakt for uden virkning. 8. KONTRAKTGRUNDLAG Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt EU-udbud i overensstemmelse med EU s udbudsregler, jf. Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 Kontrakten skal ud over sin ordlyd opfyldes i overensstemmelse med kontraktgrundlaget vedrørende Naturfaglig bistand til klagesagsbehandling på husdyrbrugområdet, som i prioriteret rækkefølge består af: Denne kontrakt, inkl. Almindelige Bestemmelser, underskrevet af ordregiver og leverandør. Alle senere ændringer og tillæg til denne kontrakt underskrevet af ordregiver og leverandør. Alle mødereferater ligeledes underskrevet eller på anden måde skriftligt godkendt af parterne fra møder afholdt efter kontraktindgåelsen. Det samlede udbudsmateriale, dvs., Udbudsbetingelser med bilag, herunder bl.a. kravspecifikationen og eventuelle spørgsmål, svar og yderligere oplysninger om udbudsmaterialet udsendt i forbindelse med spørgerunden, samt eventuelle rettelser, jfr. referencenummer De supplerende konkrete aftaler som indgås mellem ordregiver og leverandør i projektperioden. 9. KONTRAKTFORTOLKNING Såfremt der i kontraktperioden opstår tvivl om opgavens omfang, forudsætninger, formål eller gennemførelse, er såvel leverandøren som ordregiver forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at orientere den anden part herom. Opstået uenighed skal løses i henhold til Almindelige Bestemmelser nr. 17 Tvistigheder. Side 5/13

6 Kontrakt 10. ÆNDRINGER Enhver ændring af denne kontrakt skal ske ved skriftligt accept af parterne. 11. AFVIGELSER FRA ALMINDELIGE BESTEMMELSER Der er ingen afgivelser fra Almindelige Bestemmelser 12. BILAGSLISTE Bilag 1 udbudsbetingelser, herunder kravspecifikation Bilag 2 tilbudsgivers tilbud 13. UNDERSKRIFT Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf ét eksemplar er til ordregiver og ét eksemplar er til leverandøren. <indsæt by>, den / København den <Indsæt leverandørens navn> Isabelle Navarro Vinten Side 6/13

7 MILJØMINISTERIETS ALMINDELIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE TJENESTEYDELSESKONTRAKTER ALMENT De Almindelige Bestemmelser er gældende for hele kontraktforholdet. Afvigelser fra de almindelige bestemmelser fremgår af kontrakten. Leverandørens standardbetingelser indgår ikke som en del af kontraktgrundlaget. 14. FORBEHOLD FOR BEVILLINGSÆNDRINGER/FINANSLOVSÆNDRINGER Såfremt Miljøministeriet ikke opnår fuldstændig finanslovsbevilling eller kun opnår delvis finanslovsbevilling for følgende finansår, eller såfremt Miljøministeriet ikke kan opnå sikkerhed for opnåelse af helt eller delvis finanslovsbevilling inden starten af finansåret, kan Miljøministeriet opsige kontrakten uden varsel. Leverandøren har i denne situation krav på vederlag for arbejde udført op til tidspunktet for opsigelsens ikrafttræden. Leverandøren har dog kun krav på vederlag til overflødiggjort arbejdskraft og leje af lokaler herfor såfremt det kan dokumenteres og er forsøgt afværget på enhver tænkelig måde. Leverandøren har ikke krav på mistet fortjeneste for den opsagte opgave eller for opgaver med relation til den opsagte opgave. 15. KRAV TIL LEVERANDØRENS YDELSER, LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER Leverandøren er forpligtet til at opfylde alle krav til løsning af opgaven, der er beskrevet i kontraktgrundlaget. Fravigelser i løsning af opgaven kan kun ske efter skriftlig aftale med ordregiver. Leverandøren er forpligtet til enhver tid at dokumentere overfor ordregiver, at opgavens løsning sker i overensstemmelse med kontraktgrundlaget. Krav til leverandørens medarbejdere Leverandøren skal stille de i tilbuddet anførte personer og medarbejdere til rådighed for udførelsen af opgaven. Leverandøren er forpligtet til i hele perioden, inklusive eventuelle forlængelser, frem til endelig leverance at opretholde den til udførelse af den udbudte opgave fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere. Såfremt leverandøren foretager ændringer, der er af betydning for udførelsen af opgaven, skal dette hurtigst muligt skriftligt meddeles ordregiver. Leverandøren skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet i videst muligt omfang undgå udskiftning af medarbejdere eller væsentlige ændringer i rollefordelingen mellem medarbejderne under udførelsen af opgaven. Såfremt leverandøren undtagelsesvist er nødsaget til at udskifte medarbejdere eller ændre rollefordelingen, må dette ikke have indvirkning på leverandørens løsning af opgaven, og udskiftning af medarbejdere må ikke medføre yderligere omkostninger eller forsinkelse for ordregiver. Udskiftning af kernepersonel, ansvarlige medarbejdere og kontaktperson, kan ikke ske uden ordregivers forudgående indhentede skriftlige samtykke. Medfører udskiftning af medarbejdere eller ændret rollefordeling meromkostninger for gennemførelsen af opgaven, afholdes disse alene af leverandøren.

8 Hvis det på grund af medarbejderens opsigelse af stillingen, eller andre forhold relateret til medarbejderens personlige forhold, er nødvendigt for leverandøren at udskifte en medarbejder som navngivet i leverandørens tilbud, skal leverandøren tilbyde ordregiver medarbejdere med mindst tilsvarende kvalifikationer og erfaring som den tidligere medarbejder. Leverandøren skal efter ordregivers anmodning udskifte en medarbejder, såfremt ordregivers anmodning er sagligt begrundet. Sker udskiftningen med begrundelse i forhold, der tilskrives medarbejderen eller leverandøren, afholder leverandøren eventuelle meromkostninger. Samarbejde Det forudsættes, at leverandøren udviser stor samarbejdsvillighed og indgår i et fleksibelt og smidigt samarbejde med ordregiver, lige som det forudsættes, at leverandøren indgår i en kontinuerlig dialog om kvalitet og kvalitetsudvikling. Såfremt der opstår problemer med opgaven af økonomisk, faglig eller tidsmæssig art, skal leverandøren hurtigst muligt efter problemets opståen informere ordregiver om dette og fremkomme med en skriftlig indstilling om løsningen heraf til ordregiver. 16. LEVERANDØRENS ERSTATNINGSANSVAR M.V. Leverandøren er erstatningspligtig over for ordregiver efter dansk rets almindelige regler. Består leverandøren af et konsortium af leverandører, hæfter den enkelte leverandør i konsortiet solidarisk over for ordregiver. Leverandørernes interne fordeling af eventuelt erstatningsansvar er ordregiver uvedkommende. Ordregiver kan dog ikke kræve erstatning for driftstab eller indirekte tab. Dog præciseres, at enhver begrænsning i leverandørens erstatningsansvar bortfalder ved ansvarspådragende handlinger eller undladelser, der kan tilregnes leverandøren som groft uagtsomme eller forsætlige. Leverandørens samlede erstatningsansvar eksklusiv eventuelle betalinger af bod kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 2 gange kontraktsummen inklusive udnyttede optioner. 17. KRAV TIL ORDREGIVER, ORDREGIVERS FORPLIGTELSER Ordregiver skal hurtigst muligt skriftligt efter konstaterede mangler og/eller uregelmæssigheder give leverandøren meddelelse herom. 18. FORSINKELSE OG BOD Overskrider leverandøren tidsfrist for endelig leverance eller tidsfrister for delleverancer og milepæle, jf. kontraktgrundlaget, foreligger der forsinkelse. Såfremt leverandøren må forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal ordregiver uden unødigt ophold underrettes herom, om baggrunden herfor samt om den forventede tidsmæssige varighed af færdiggørelsen af opgaven. Leverandøren skal ved risiko for forsinkelse tilbyde at allokere yderligere ressourcer til opgaven for at undgå eller overvinde forsinkelsen, selv om dette måtte ligge ud over rammerne i 8

9 leverandørens tilbud. Sådan opnormering sker for leverandørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes ordregivers forhold. Overskridelse af en tidsfrist jf. 6.1, skal leverandøren betale dagbod for hver dag forsinkelsen varer. Boden udgør 0,5 % pr. påbegyndt arbejdsdag af den samlede kontraktsum. Dagbodbeløbet for forsinkelse kan dog ikke overstige 10 % af den samlede kontraktsum. Manglende påkrav fra ordregivers side medfører ikke, at retten til dagbod fortabes. Ordregiver kan modregne dagbodbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura. Bodbestemmelsen gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes ordregivers forhold eller hvis ordregiver kræver ændringer i opgaven. Bodbestemmelsen gælder desuden ikke, hvis forsinkelsen skyldes, at offentlige myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar, eller præsterer materiale eller ydelser indenfor de aftalte tidsfrister, medmindre dette skyldes leverandørens for sene inddragelse af myndigheder i henhold til godkendt tidsplan, eller manglende opfølgning på myndighedens leverance. Når forsinkelsen skyldes ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold indgås der mellem parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister. Herudover gælder dansk rets almindelige regler om forsinkelse, herunder retten til at kræve erstatning. Erstatningen kan afkræves leverandøren, såfremt ordregiver kan dokumentere at have lidt et tab udover den opkrævede bod. Dagbodbeløb betalt efter bestemmelse 6.4 skal fratrækkes eventuelle erstatningskrav. 19. MANGLER Der foreligger en mangel ved leverandørens ydelser, hvis disse ikke opfylder de krav, som fremgår af kontraktgrundlaget eller såfremt ydelserne i øvrigt ikke er, som ordregiver med rette kunne forvente. Såfremt der foreligger en mangel, er leverandøren forpligtet til at genudføre bistanden eller afhjælpe manglen om muligt. Såfremt leverandøren ikke genudfører bistanden eller afhjælper manglen, gælder følgende: Såfremt der konstateres mangler ved leverandørens ydelser, er ordregiver berettiget til og kan frit vælge enten: 20. at kræve disse mangler afhjulpet inden for en af ordregiver fastsat passende kort frist, 21. at lade den ikke leverede eller mangelfulde leverance udføre af en anden for leverandørens regning, 22. at forlange et forholdsmæssigt afslag i leverandørens vederlag, 23. at kræve erstatning. På ordregivers anmodning, skal leverandøren uden unødigt ophold aflevere det indtil da udførte arbejde allerede betalt for, med henblik på, at en anden efter ordregivers valg skal udføre opgaven. Ordregiver kan hæve kontrakten, såfremt der forekommer væsentlige mangler, som ikke afhjælpes af leverandøren inden for en af ordregiver fastsat passende rimelige frist. 9

10 24. MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT Om ordregivers øvrige beføjelser i anledning af leverandørens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Ordregiver har ret til at ophæve kontrakten, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra leverandørens side, eller såfremt aftalegrundlaget gentagne gange overtrædes uden at der isoleret set foreligger væsentligt misligholdelse. Bedømmelse af misligholdelsens væsentlighed foretages på baggrund af opgavens beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse og misligholdelsens betydning for ordregiver. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger ordregiver til ved skriftlig meddelelse til leverandøren med øjeblikkelig virkning at ophæve kontrakten: Leverandørens overskridelse af fristen for levering med mere end 20 arbejdsdage medmindre ordregiver har skriftligt godkendt/accepteret overskridelse af tidsfristen. Følgende forhold berettiger ordregiver til straks at ophæve kontrakten: Leverandøren indleder rekonstruktionsforhandlinger, eller der sker væsentlige forringelser af leverandørens økonomiske forhold i øvrigt, der bringer kontraktens rette opfyldelse i fare. Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra ordregiver uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i nærværende kontrakt. Leverandøren ophører med den virksomhed, som kontrakten vedrører, eller der indtræder andre omstændigheder, der bringer kontraktens rette opfyldelse i fare. 25. UNDERLEVERANDØRER Leverandøren kan ikke uden ordregivers forudgående skriftlige samtykke overlade kontraktens opfyldelse eller dele heraf til underleverandører, med mindre dette udtrykkeligt er angivet i kontraktgrundlaget. Ordregiver skal orienteres, hvis leverandøren udskifter en underleverandør eller hvis der sker en ændring af rollefordeling imellem leverandøren og en underleverandør. Overlades udførelsen efter aftale til en underleverandør hæfter leverandøren for underleverandørens opfyldelse af kravene i kontraktgrundlaget på samme måde som for sine egne forhold. Leverandøren skal i videst muligt omfang undgå udskiftning af underleverandører. Såfremt leverandøren undtagelsesvist er nødsaget til at udskifte en underleverandør, må det ikke påføre ordregiver omkostninger eller forsinkelser. Underleverandører kan ikke i medfør af kontraktgrundlaget rejse nogen former for krav overfor ordregiver, hverken betalingskrav eller erstatningskrav. 10

11 26. HABILITET Leverandøren indestår for, at ingen af leverandørens partnere og de til opgaven allokerede medarbejdere er inhabile i forhold til at skulle udføre den udbudte opgave. Er leverandøren et konsortium, gælder samme regler for konsortiedeltagerne. 27. MYNDIGHEDSKRAV M.V. Udførelsen af den udbudte opgave skal ske i overensstemmelse med og ved overholdelse af de til enhver tid relevante lovkrav, dvs. gældende dansk lovgivning, internationale, europæiske og/eller nationale standarder og kutymer, samt eventuelle af ordregiver vedtagne interne retningslinjer, som er vedlagt udbudsmaterialet eller som udleveres i kontraktperioden. Forekommer der overtrædelse heraf, vil det være at betragte som misligholdelse fra leverandørens side. Leverandøren er forpligtet til at følge udviklingen og overholde de til enhver tid gældende lovgivning. 28. IMMATERIELRETTIGHEDER M.V. Ordregiver erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til leverandørens samlede materiale vedrørende løsningen af den udbudte opgave, inklusive delleverancer, herunder bilag mv., som leverandøren udarbejder som led i kontraktens opfyldelse, med mindre andet er skriftligt aftalt på forhånd. Ordregiver erhverver tilsvarende rettigheder til materiale, som leverandørens underleverandør(er) udarbejder i forbindelse med opgavens udførelse. Ordregiver er derfor berettiget til vederlagsfrit og på enhver måde at anvende det materiale, data og programmel og lignende, der er indsamlet, udarbejdet og erhvervet i forbindelse med opgavens løsning, herunder ved bearbejdelse og anvendelse i anden form og sammenhæng. Anvendes materialet i anden sammenhæng end den udbudte opgave, er leverandøren ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved materialet. Ordregiver har ret til at foretage uddrag fra den samlede leverance og dens data samt til at offentliggøre og udlevere disse til tredjemand. Ordregiver har endvidere ret til frit at udnytte den leverede ydelses resultater og til at offentliggøre disse, herunder at offentliggøre materialet i dets helhed. Rettighederne erhverves i takt med opgavens udførelse til ethvert produkt, der fremkommer som led i leverandørens arbejde under nærværende kontrakt. De af leverandøren anvendte metoder og værktøjer, som er udviklet af leverandøren eller tredjemand, forbliver dog undergivet rettighedshaverens ophavsret. Leverandøren indestår for, at leverandøren har ret til at benytte de anvendte metoder og værktøjer. Ordregiver er dog uanset ovenstående berettiget til uden begrænsninger at anvende det af leverandøren udarbejdede materiale ved eventuelle senere arbejdsopgaver, herunder således at materialet kan stilles til rådighed for ordregivers andre rådgivere (eksisterende som fremtidige), offentliggøres, mangfoldiggøres eller på anden måde nyttiggøres i forbindelse med ordregivers arbejde. Ordregivers ret hertil tilkommer ordregiver, uanset om denne kontrakt opsiges eller ophæves før tid. 11

12 Det påhviler leverandøren at sikre ordregiver de nødvendige rettigheder og tilladelser, som er en forudsætning for anvendelse og opdatering af det udarbejdede materiale og endelige leverance. Leverandøren skal således sikre, at alle rettigheder er clearede, og at eventuelle webmaterialer i form af links omkostningsfrit kan bruges af andre aktører. Leverandøren har ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved arbejdet med den udbudte opgave, i andre sammenhænge, herunder over for tredjemand. Dog skal ordregivers anonymitet altid sikres, medmindre andet er skriftligt aftalt på forhånd. Ordregiver har eneret til at fremstille og offentliggøre materiale og data, der er udarbejdet i forbindelse med den udbudte opgaves løsning, herunder i bog-, i hæfte-, i artikel, og i elektronisk form (herunder CD-ROM, DVD, Internet, programmel og multimedieprodukter) og på alle sprog, jf. Lov om ophavsret 53, medmindre andet er skriftligt aftalt på forhånd. Ordregiver bevarer alle rettigheder til materiale, som udleveres til leverandøren i forbindelse med opgavens udførelse, og sådant materiale skal ved kontraktens ophør tilbageleveres til den udleverende part. 29. FORSIKRING Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for person- og/eller tingsskade forvoldt på grund af fejl eller forsømmelse begået af leverandøren eller andre, som leverandøren har ansvar for. Det samme gælder ansvar for skade på fast ejendom og løsøre. Leverandøren skal i hele kontraktens løbetid og et år efter endelig levering opretholde ansvarsforsikring til dækning af krav der står i rimeligt til forhold kontraktens størrelse. Leverandøren skal til opfyldelse af dette krav tegne en forsikring i anerkendt forsikringsselskab til dækning af enhver skade, som leverandøren måtte have ansvaret for, herunder produktansvar. Ordregiver kan til enhver tid kræve, at leverandøren fremsender dokumentation for opfyldelse af forsikringskrav. Ordregiver skal skriftligt anmelde erstatningskrav til leverandøren snarest muligt efter, at skaden er konstateret. 30. FORCE MAJEURE Hverken leverandøren eller ordregiver skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig over for den anden part for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for enten leverandørens eller ordregivers kontrol, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. 12

13 31. TAVSHEDSPLIGT Leverandøren og dennes personale, skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende ordregivers eller andres forhold, som der opnås kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Overtrædelse heraf vil kunne straffes i henhold til gældende lovgivning. Tavshedspligten påhviler også leverandøren og dennes personale efter kontraktens ophør, samt efter erhvervets henholdsvis ansættelsens ophør. Hvis der foreligger konkrete beskyttelseshensyn, skal disse oplyses. Såfremt ordregiver pålægges et erstatningsansvar som følge af, at leverandøren, det ansatte personale eller eventuel underleverandør overtræder deres tavshedspligt, er leverandøren forpligtet til at dække et sådant. Leverandøren må ikke uden ordregivers forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne kontrakt eller offentliggøre noget om kontraktens indhold eller den udbudte opgaves resultat. Leverandøren må ikke uden ordregivers forudgående skriftlige tilladelse bruge ordregiver som reference. Ordregiver varetager den nødvendige eksterne information om opgavens indhold, forløb og resultater. 32. OVERDRAGELSE Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Leverandøren og leverandørens partnere kan ikke uden ordregivers forudgående skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne kontrakt helt eller delvist til tredjemand. Er leverandør et konsortium, gælder samme regler for konsortiedeltagerne. 33. TVISTIGHEDER Såfremt der påstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende kontrakt, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Kontrakten er undergivet dansk ret. Alle spørgsmål, der måtte give anledning til uenighed mellem leverandøren og ordregiver i forbindelse med denne kontrakt, skal søges løst i mindelighed. Hvis uenighed ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, skal tvisten endeligt afgøres ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Stedet for voldgift er aftalt til København, og processproget er dansk ret. Tvistigheder mellem konsortiemedlemmer på leverandørside og mellem leverandør og eventuelle underleverandører er denne kontrakt uvedkommende. 13

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 27. februar 2015 J. nr. 044-01101 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 27. februar 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere