Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand"

Transkript

1 Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade København K (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn> < Indsæt adresse> < Indsæt postnr. og by> CVR. nr.: < Indsæt CVR. nr.> (herefter Leverandøren) DATO Side 1/15

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KONTRAKT KONTRAKTENS OMFANG KONTRAKTPERIODE OG FORLÆNGELSE LEVERINGSTID OG LEVERANCER KVALITETSSIKRING DOKUMENTATION FOR LEVERET YDELSE VEDERLAG OG PRISREGULERING BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING OPSIGELSE AF KONTRAKTEN KONTRAKTGRUNDLAG KONTRAKTFORTOLKNING ÆNDRINGER AFVIGELSER FRA ALMINDELIGE BESTEMMELSER BILAGSLISTE UNDERSKRIFT... 7 MILJØMINISTERIETS ALMINDELIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE TJENESTEYDELSESKONTRAKTER ALMENT FORBEHOLD FOR BEVILLINGSÆNDRINGER/FINANSLOVSÆNDRINGER KRAV TIL LEVERANDØRENS YDELSER, LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER LEVERANDØRENS ERSTATNINGSANSVAR M.V KRAV TIL ORDREGIVER, ORDREGIVERS FORPLIGTELSER FORSINKELSE OG BOD MANGLER MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT UNDERLEVERANDØRER HABILITET MYNDIGHEDSKRAV M.V IMMATERIELRETTIGHEDER M.V FORSIKRING FORCE MAJEURE TAVSHEDSPLIGT Side 2/15

3 16 OVERDRAGELSE TVISTIGHEDER Side 3/15

4 Kontrakt KONTRAKT 1 KONTRAKTENS OMFANG Kontrakten omfatter udførelse af projektet Dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg. Omfanget af projektet fremgår af udbudsmateriale, se projektbeskrivelsen i bilag 2. Projektet omfatter måle- og analyseprogram på PURSUC-anlæg (Frichs A/S og PurFil ApS) under forgasning af halm, 2 typer husdyrgødning og 2 miks af halm og husdyrgødning, og afrapportering af resultaterne af måle- og analyseprogrammet. Resultaterne af måle- og analyseprogrammet skal danne grundlag for en vurdering af, om gasserne fra forgasningsanlægget er renset i en sådan grad, at de ikke længere udgør affald og at de ikke kan medføre større emissioner end dem der skyldes fyring med naturgas, jf. 3, nr. 5, i bekendtgørelse nr af 20/12/2013 om anlæg, der forbrænder affald (affaldsforbrændingsbekendtgørelsen). Projektet omfatter test på fuldskala PURSUC-anlæg på adressen Bruns Plantagevej 1, 8970 Havndal i Randers Kommune. Anlægget har en kapacitet på ca. 30 tons/døgn. I PURCUS-anlægget frasepareres først hovedparten af gyllens organiske stof. Efter tørring forgasses gylletørstoffet til brændbar gas. Gassen forbrændes efterfølgende i en gasmotor. For hver af de 5 råvare/råvaremiks opdeles testkørslerne i en indkøringsfase og en dokumentationsfase. Der udarbejdes en projektrapport med opsamling og præsentation af resultaterne fra de fem testkørsler, herunder en vurdering i forhold til 3, punkt 5, i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen.. Alle analyserapporter vedlægges som bilag. Rapporten udarbejdes på dansk med et engelsk sammendrag og publiceres efter projektet på Miljøstyrelsens hjemmeside. 1.1 Leverandøren skal tåle de ændringer i opgaven, såvel udvidelser som indskrænkninger i forhold til det tilbud, som ordregiver har accepteret, der fremgår af det samlede udbudsmateriale. I forbindelse med udvidelser og indskrænkninger vil den samlede kontraktsum blive reguleret. 2 KONTRAKTPERIODE OG FORLÆNGELSE Kontraktperioden er fra parternes underskrivelse af kontrakten til 31. maj 2014, med mulighed for forlængelse til 30. juni Kontrakten ophører uden yderligere varsel ved kontraktperiodens ophør. Side 4/15

5 Kontrakt 3 LEVERINGSTID OG LEVERANCER 3.1 Leverandøren skal overholde de frister, der fremgår af tidsplanen, i bilag 2, idet der henvises til Almindelige bestemmelser vedr. bod, jf. afsnit 6 om Forsinkelse og Bod. 3.2 Leverancerne fremgår af udbudsmaterialet, se afsnit Leverandøren skal på anmodning fra ordregiver sende en kort beskrivelse af projektets fremdrift i henhold til tidsplanen. 4 KVALITETSSIKRING Leverandøren skal sikre kvaliteten af projektets leverancer. 5 DOKUMENTATION FOR LEVERET YDELSE 5.1 Leverandøren skal fremlægge dokumentation for, at projektets leverancer kan leveres i det omfang, i den kvalitet og indenfor den tidsfrist, der er fastsat i projektbeskrivelsen, se bilag 2. Dokumentationen fremlægges på Ordregivers forlangende. 6 VEDERLAG OG PRISREGULERING 6.1 Den samlede kontraktsum for udførelsen af opgaven fremgår af leverandørens tilbud, jf. bilag 4. Kontraktsummen er <indsæt kontraktsum>. Kontraktsummen er i DKK og dækker alle omkostninger i forbindelse med projektets udførelse eksklusive moms. Kontraktsummen indeholder desuden transportomkostninger, omkostninger til rejser, hotelophold, kontorhold samt alle øvrige omkostninger forbundet med løsning af opgaven, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet. 6.2 Den tilbudte pris er fast for hele kontraktperioden. 7 BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING 7.1 Betaling sker når Miljøstyrelsen har godkendt slutrapport. 7.2 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura til ordregiver. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr <indsæt institutionens EAN-nr drift eller tilskud>, att.: Anne Jensen, Dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg og MST Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af reglerne i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lov nr af 27. december 2003 med senere ændringer, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007, og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Enhver fakturering skal ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for ordregiver. 7.3 Vederlaget forfalder til betaling 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. Side 5/15

6 Kontrakt 7.4 Såfremt ordregiver skal fakturere et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, være ordregiver i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår, således at udbetaling til leverandøren kan ske senest medio januar i det følgende kalenderår. 7.5 Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder ordregiver sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. 7.6 Ved forsinket betaling er leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til rentelovens bestemmelser. 8 OPSIGELSE AF KONTRAKTEN 8.1 Såvel leverandøren som ordregiver kan opsige kontrakten med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned. 8.2 Leverandøren har ved kontraktophør krav på vederlag for arbejde udført op til tidspunktet for opsigelsens ikrafttræden. Leverandøren vil derudover ikke være berettiget til nogen anden form for erstatning, herunder tab af goodwill, driftstab, øvrigt vederlag eller lignende. 8.3 Ordregiver kan opsige kontrakten uden varsel, hvis Klagenævnet for Udbud erklærer nærværende kontrakt for uden virkning. 9 KONTRAKTGRUNDLAG 9.1 Nærværende kontrakt er indgået efter: afholdt annoncering i henhold til Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 7. december 2007 af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentlig støttede kontrakter. 9.2 Kontrakten skal ud over sin ordlyd opfyldes i overensstemmelse med kontraktgrundlaget vedrørende Dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg, som i prioriteret rækkefølge består af: Denne kontrakt, inkl. Almindelige Bestemmelser, underskrevet af ordregiver og leverandør. Alle senere ændringer og tillæg til denne kontrakt underskrevet af ordregiver og leverandør. Alle mødereferater ligeledes underskrevet eller på anden måde skriftligt godkendt af parterne fra møder afholdt efter kontraktindgåelsen. Projektbeskrivelse, inkl. bilag Leverandørens tilbud. Side 6/15

7 Kontrakt 10 KONTRAKTFORTOLKNING 10.1 Såfremt der i kontraktperioden opstår tvivl om opgavens omfang, forudsætninger, formål eller gennemførelse, er såvel leverandøren som ordregiver forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at orientere den anden part herom Opstået uenighed skal løses i henhold til Almindelige Bestemmelser nr. 17 Tvistigheder. 11 ÆNDRINGER 11.1 Enhver ændring af denne kontrakt skal ske ved skriftligt accept af parterne. 12 AFVIGELSER FRA ALMINDELIGE BESTEMMELSER 12.1 Der er ingen afgivelser fra Almindelige Bestemmelser. 13 BILAGSLISTE Bilag 1 Udbudsbetingelser Bilag 2 Projektbeskrivelse Bilag 3 Beskrivelse af PURSUC-anlægget Bilag 4 Tilbudsgivers tilbud 14 UNDERSKRIFT Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf ét eksemplar er til ordregiver og ét eksemplar er til leverandøren. <indsæt by>, den / København, den / <Indsæt leverandørens navn> Søren Bukh Svenningsen Kontorchef Side 7/15

8 MILJØMINISTERIETS ALMINDELIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE TJENESTEYDELSESKONTRAKTER 1 ALMENT 1.1 De Almindelige Bestemmelser er gældende for hele kontraktforholdet. Afvigelser fra de almindelige bestemmelser fremgår af kontrakten. 1.2 Leverandørens standardbetingelser indgår ikke som en del af kontraktgrundlaget. 2 FORBEHOLD FOR BEVILLINGSÆNDRINGER/FINANSLOVSÆNDRINGER 2.1 Såfremt Miljøministeriet ikke opnår fuldstændig finanslovsbevilling eller kun opnår delvis finanslovsbevilling for følgende finansår, eller såfremt Miljøministeriet ikke kan opnå sikkerhed for opnåelse af helt eller delvis finanslovsbevilling inden starten af finansåret, kan Miljøministeriet opsige kontrakten uden varsel. 2.2 Leverandøren har i denne situation krav på vederlag for arbejde udført op til tidspunktet for opsigelsens ikrafttræden. Leverandøren har dog kun krav på vederlag til overflødiggjort arbejdskraft og leje af lokaler herfor såfremt det kan dokumenteres og er forsøgt afværget på enhver tænkelig måde. Leverandøren har ikke krav på mistet fortjeneste for den opsagte opgave eller for opgaver med relation til den opsagte opgave. 3 KRAV TIL LEVERANDØRENS YDELSER, LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER 3.1 Leverandøren er forpligtet til at opfylde alle krav til løsning af opgaven, der er beskrevet i kontraktgrundlaget. 3.2 Fravigelser i løsning af opgaven kan kun ske efter skriftlig aftale med ordregiver. 3.3 Leverandøren er forpligtet til enhver tid at dokumentere overfor ordregiver, at opgavens løsning sker i overensstemmelse med kontraktgrundlaget. Krav til leverandørens medarbejdere 3.4 Leverandøren skal stille de i tilbuddet anførte personer og medarbejdere til rådighed for udførelsen af opgaven. 3.5 Leverandøren er forpligtet til i hele perioden, inklusive eventuelle forlængelser, frem til endelig leverance at opretholde den til udførelse af den udbudte opgave fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere. Såfremt leverandøren foretager ændringer, der er af betydning for udførelsen af opgaven, skal dette hurtigst muligt skriftligt meddeles ordregiver. 3.6 Leverandøren skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet i videst muligt omfang undgå udskiftning af medarbejdere eller væsentlige ændringer i rollefordelingen mellem medarbejderne under udførelsen af opgaven. Side 8/15

9 3.7 Såfremt leverandøren undtagelsesvist er nødsaget til at udskifte medarbejdere eller ændre rollefordelingen, må dette ikke have indvirkning på leverandørens løsning af opgaven, og udskiftning af medarbejdere må ikke medføre yderligere omkostninger eller forsinkelse for ordregiver. Udskiftning af kernepersonel, ansvarlige medarbejdere og kontaktperson, kan ikke ske uden ordregivers forudgående indhentede skriftlige samtykke. Medfører udskiftning af medarbejdere eller ændret rollefordeling meromkostninger for gennemførelsen af opgaven, afholdes disse alene af leverandøren. 3.8 Hvis det på grund af medarbejderens opsigelse af stillingen, eller andre forhold relateret til medarbejderens personlige forhold, er nødvendigt for leverandøren at udskifte en medarbejder som navngivet i leverandørens tilbud, skal leverandøren tilbyde ordregiver medarbejdere med mindst tilsvarende kvalifikationer og erfaring som den tidligere medarbejder. 3.9 Leverandøren skal efter ordregivers anmodning udskifte en medarbejder, såfremt ordregivers anmodning er sagligt begrundet. Sker udskiftningen med begrundelse i forhold, der tilskrives medarbejderen eller leverandøren, afholder leverandøren eventuelle meromkostninger. Samarbejde 3.10 Det forudsættes, at leverandøren udviser stor samarbejdsvillighed og indgår i et fleksibelt og smidigt samarbejde med ordregiver, lige som det forudsættes, at leverandøren indgår i en kontinuerlig dialog om kvalitet og kvalitetsudvikling Såfremt der opstår problemer med opgaven af økonomisk, faglig eller tidsmæssig art, skal leverandøren hurtigst muligt efter problemets opståen informere ordregiver om dette og fremkomme med en skriftlig indstilling om løsningen heraf til ordregiver. 4 LEVERANDØRENS ERSTATNINGSANSVAR M.V. 4.1 Leverandøren er erstatningspligtig over for ordregiver efter dansk rets almindelige regler. Består leverandøren af et konsortium af leverandører, hæfter den enkelte leverandør i konsortiet solidarisk over for ordregiver. Leverandørernes interne fordeling af eventuelt erstatningsansvar er ordregiver uvedkommende. 4.2 Ordregiver kan dog ikke kræve erstatning for driftstab eller indirekte tab. Dog præciseres, at enhver begrænsning i leverandørens erstatningsansvar bortfalder ved ansvarspådragende handlinger eller undladelser, der kan tilregnes leverandøren som groft uagtsomme eller forsætlige. 4.3 Leverandørens samlede erstatningsansvar eksklusiv eventuelle betalinger af bod kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 2 gange kontraktsummen inklusive udnyttede optioner. 5 KRAV TIL ORDREGIVER, ORDREGIVERS FORPLIGTELSER 5.1 Ordregiver skal hurtigst muligt skriftligt efter konstaterede mangler og/eller uregelmæssigheder give leverandøren meddelelse herom. Side 9/15

10 6 FORSINKELSE OG BOD 6.1 Overskrider leverandøren tidsfrist for endelig leverance eller tidsfrister for delleverancer og milepæle, jf. kontraktgrundlaget, foreligger der forsinkelse. 6.2 Såfremt leverandøren må forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal ordregiver uden unødigt ophold underrettes herom, om baggrunden herfor samt om den forventede tidsmæssige varighed af færdiggørelsen af opgaven. 6.3 Leverandøren skal ved risiko for forsinkelse tilbyde at allokere yderligere ressourcer til opgaven for at undgå eller overvinde forsinkelsen, selv om dette måtte ligge ud over rammerne i leverandørens tilbud. Sådan opnormering sker for leverandørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes ordregivers forhold. 6.4 Overskridelse af en tidsfrist jf. 6.1, skal leverandøren betale dagbod for hver dag forsinkelsen varer. Boden udgør 0,5 % pr. påbegyndt arbejdsdag af den samlede kontraktsum. Dagbodbeløbet for forsinkelse kan dog ikke overstige 10 % af den samlede kontraktsum. Manglende påkrav fra ordregivers side medfører ikke, at retten til dagbod fortabes. Ordregiver kan modregne dagbodbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura. 6.5 Bodbestemmelsen gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes ordregivers forhold eller hvis ordregiver kræver ændringer i opgaven. Bodbestemmelsen gælder desuden ikke, hvis forsinkelsen skyldes, at offentlige myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar, eller præsterer materiale eller ydelser indenfor de aftalte tidsfrister, medmindre dette skyldes leverandørens for sene inddragelse af myndigheder i henhold til godkendt tidsplan, eller manglende opfølgning på myndighedens leverance. Når forsinkelsen skyldes ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold indgås der mellem parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister. 6.6 Herudover gælder dansk rets almindelige regler om forsinkelse, herunder retten til at kræve erstatning. Erstatningen kan afkræves leverandøren, såfremt ordregiver kan dokumentere at have lidt et tab udover den opkrævede bod. Dagbodbeløb betalt efter bestemmelse 6.4 skal fratrækkes eventuelle erstatningskrav. 7 MANGLER 7.1 Der foreligger en mangel ved leverandørens ydelser, hvis disse ikke opfylder de krav, som fremgår af kontraktgrundlaget eller såfremt ydelserne i øvrigt ikke er, som ordregiver med rette kunne forvente. 7.2 Såfremt der foreligger en mangel, er leverandøren forpligtet til at genudføre bistanden eller afhjælpe manglen om muligt. Såfremt leverandøren ikke genudfører bistanden eller afhjælper manglen, gælder følgende: Side 10/15

11 Såfremt der konstateres mangler ved leverandørens ydelser, er ordregiver berettiget til og kan frit vælge enten: at kræve disse mangler afhjulpet inden for en af ordregiver fastsat passende kort frist, at lade den ikke leverede eller mangelfulde leverance udføre af en anden for leverandørens regning, at forlange et forholdsmæssigt afslag i leverandørens vederlag, at kræve erstatning. På ordregivers anmodning, skal leverandøren uden unødigt ophold aflevere det indtil da udførte arbejde allerede betalt for, med henblik på, at en anden efter ordregivers valg skal udføre opgaven. 7.3 Ordregiver kan hæve kontrakten, såfremt der forekommer væsentlige mangler, som ikke afhjælpes af leverandøren inden for en af ordregiver fastsat passende rimelige frist. 8 MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT 8.1 Om ordregivers øvrige beføjelser i anledning af leverandørens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. 8.2 Ordregiver har ret til at ophæve kontrakten, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra leverandørens side, eller såfremt aftalegrundlaget gentagne gange overtrædes uden at der isoleret set foreligger væsentligt misligholdelse. 8.3 Bedømmelse af misligholdelsens væsentlighed foretages på baggrund af opgavens beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse og misligholdelsens betydning for ordregiver. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger ordregiver til ved skriftlig meddelelse til leverandøren med øjeblikkelig virkning at ophæve kontrakten: Leverandørens overskridelse af fristen for levering med mere end 20 arbejdsdage medmindre ordregiver har skriftligt godkendt/accepteret overskridelse af tidsfristen. Følgende forhold berettiger ordregiver til straks at ophæve kontrakten: Leverandøren indleder rekonstruktionsforhandlinger, eller der sker væsentlige forringelser af leverandørens økonomiske forhold i øvrigt, der bringer kontraktens rette opfyldelse i fare. Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra ordregiver uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i nærværende kontrakt. Leverandøren ophører med den virksomhed, som kontrakten vedrører, eller der indtræder andre omstændigheder, der bringer kontraktens rette opfyldelse i fare. Side 11/15

12 9 UNDERLEVERANDØRER 9.1 Leverandøren kan ikke uden ordregivers forudgående skriftlige samtykke overlade kontraktens opfyldelse eller dele heraf til underleverandører, med mindre dette udtrykkeligt er angivet i kontraktgrundlaget. 9.2 Ordregiver skal orienteres, hvis leverandøren udskifter en underleverandør eller hvis der sker en ændring af rollefordeling imellem leverandøren og en underleverandør. 9.3 Overlades udførelsen efter aftale til en underleverandør hæfter leverandøren for underleverandørens opfyldelse af kravene i kontraktgrundlaget på samme måde som for sine egne forhold. 9.4 Leverandøren skal i videst muligt omfang undgå udskiftning af underleverandører. Såfremt leverandøren undtagelsesvist er nødsaget til at udskifte en underleverandør, må det ikke påføre ordregiver omkostninger eller forsinkelser. 9.5 Underleverandører kan ikke i medfør af kontraktgrundlaget rejse nogen former for krav overfor ordregiver, hverken betalingskrav eller erstatningskrav. 10 HABILITET 10.1 Leverandøren indestår for, at ingen af leverandørens partnere og de til opgaven allokerede medarbejdere er inhabile i forhold til at skulle udføre den udbudte opgave. Er leverandøren et konsortium, gælder samme regler for konsortiedeltagerne. 11 MYNDIGHEDSKRAV M.V Udførelsen af den udbudte opgave skal ske i overensstemmelse med og ved overholdelse af de til enhver tid relevante lovkrav, dvs. gældende dansk lovgivning, internationale, europæiske og/eller nationale standarder og kutymer, samt eventuelle af ordregiver vedtagne interne retningslinjer, som er vedlagt udbudsmaterialet eller som udleveres i kontraktperioden. Forekommer der overtrædelse heraf, vil det være at betragte som misligholdelse fra leverandørens side Leverandøren er forpligtet til at følge udviklingen og overholde de til enhver tid gældende lovgivning. 12 IMMATERIELRETTIGHEDER M.V Ordregiver erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til leverandørens samlede materiale vedrørende løsningen af den udbudte opgave, inklusive delleverancer, herunder bilag mv., som leverandøren udarbejder som led i kontraktens opfyldelse, med mindre andet er skriftligt aftalt på forhånd. Side 12/15

13 Ordregiver erhverver tilsvarende rettigheder til materiale, som leverandørens underleverandør(er) udarbejder i forbindelse med opgavens udførelse. Ordregiver er derfor berettiget til vederlagsfrit og på enhver måde at anvende det materiale, data og programmel og lignende, der er indsamlet, udarbejdet og erhvervet i forbindelse med opgavens løsning, herunder ved bearbejdelse og anvendelse i anden form og sammenhæng. Anvendes materialet i anden sammenhæng end den udbudte opgave, er leverandøren ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved materialet Ordregiver har ret til at foretage uddrag fra den samlede leverance og dens data samt til at offentliggøre og udlevere disse til tredjemand. Ordregiver har endvidere ret til frit at udnytte den leverede ydelses resultater og til at offentliggøre disse, herunder at offentliggøre materialet i dets helhed Rettighederne erhverves i takt med opgavens udførelse til ethvert produkt, der fremkommer som led i leverandørens arbejde under nærværende kontrakt De af leverandøren anvendte metoder og værktøjer, som er udviklet af leverandøren eller tredjemand, forbliver dog undergivet rettighedshaverens ophavsret. Leverandøren indestår for, at leverandøren har ret til at benytte de anvendte metoder og værktøjer. Ordregiver er dog uanset ovenstående berettiget til uden begrænsninger at anvende det af leverandøren udarbejdede materiale ved eventuelle senere arbejdsopgaver, herunder således at materialet kan stilles til rådighed for ordregivers andre rådgivere (eksisterende som fremtidige), offentliggøres, mangfoldiggøres eller på anden måde nyttiggøres i forbindelse med ordregivers arbejde. Ordregivers ret hertil tilkommer ordregiver, uanset om denne kontrakt opsiges eller ophæves før tid Det påhviler leverandøren at sikre ordregiver de nødvendige rettigheder og tilladelser, som er en forudsætning for anvendelse og opdatering af det udarbejdede materiale og endelige leverance. Leverandøren skal således sikre, at alle rettigheder er clearede, og at eventuelle webmaterialer i form af links omkostningsfrit kan bruges af andre aktører Leverandøren har ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved arbejdet med den udbudte opgave, i andre sammenhænge, herunder over for tredjemand. Dog skal ordregivers anonymitet altid sikres, medmindre andet er skriftligt aftalt på forhånd Ordregiver har eneret til at fremstille og offentliggøre materiale og data, der er udarbejdet i forbindelse med den udbudte opgaves løsning, herunder i bog-, i hæfte-, i artikel, og i elektronisk form (herunder CD-ROM, DVD, Internet, programmel og multimedieprodukter) og på alle sprog, jf. Lov om ophavsret 53, medmindre andet er skriftligt aftalt på forhånd Ordregiver bevarer alle rettigheder til materiale, som udleveres til leverandøren i forbindelse med opgavens udførelse, og sådant materiale skal ved kontraktens ophør tilbageleveres til den udleverende part. Side 13/15

14 13 FORSIKRING 13.1 Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for person- og/eller tingsskade forvoldt på grund af fejl eller forsømmelse begået af leverandøren eller andre, som leverandøren har ansvar for. Det samme gælder ansvar for skade på fast ejendom og løsøre Leverandøren skal i hele kontraktens løbetid og et år efter endelig levering opretholde ansvarsforsikring til dækning af krav der står i rimeligt til forhold kontraktens størrelse. Leverandøren skal til opfyldelse af dette krav tegne en forsikring i anerkendt forsikringsselskab til dækning af enhver skade, som leverandøren måtte have ansvaret for, herunder produktansvar Ordregiver kan til enhver tid kræve, at leverandøren fremsender dokumentation for opfyldelse af forsikringskrav Ordregiver skal skriftligt anmelde erstatningskrav til leverandøren snarest muligt efter, at skaden er konstateret. 14 FORCE MAJEURE 14.1 Hverken leverandøren eller ordregiver skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig over for den anden part for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for enten leverandørens eller ordregivers kontrol, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet Force majeure kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer Såfremt en tidsfrist for leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. 15 TAVSHEDSPLIGT 15.1 Leverandøren og dennes personale, skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende ordregivers eller andres forhold, som der opnås kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Overtrædelse heraf vil kunne straffes i henhold til gældende lovgivning. Tavshedspligten påhviler også leverandøren og dennes personale efter kontraktens ophør, samt efter erhvervets henholdsvis ansættelsens ophør Hvis der foreligger konkrete beskyttelseshensyn, skal disse oplyses Såfremt ordregiver pålægges et erstatningsansvar som følge af, at leverandøren, det ansatte personale eller eventuel underleverandør overtræder deres tavshedspligt, er leverandøren forpligtet til at dække et sådant. Side 14/15

15 15.4 Leverandøren må ikke uden ordregivers forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne kontrakt eller offentliggøre noget om kontraktens indhold eller den udbudte opgaves resultat. Leverandøren må ikke uden ordregivers forudgående skriftlige tilladelse bruge ordregiver som reference Ordregiver varetager den nødvendige eksterne information om opgavens indhold, forløb og resultater. 16 OVERDRAGELSE 16.1 Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler Leverandøren og leverandørens partnere kan ikke uden ordregivers forudgående skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne kontrakt helt eller delvist til tredjemand. Er leverandør et konsortium, gælder samme regler for konsortiedeltagerne. 17 TVISTIGHEDER 17.1 Såfremt der påstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende kontrakt, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten Kontrakten er undergivet dansk ret Alle spørgsmål, der måtte give anledning til uenighed mellem leverandøren og ordregiver i forbindelse med denne kontrakt, skal søges løst i mindelighed. Hvis uenighed ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, skal tvisten endeligt afgøres ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Stedet for voldgift er aftalt til København, og processproget er dansk Tvistigheder mellem konsortiemedlemmer på leverandørside og mellem leverandør og eventuelle underleverandører er denne kontrakt uvedkommende. Side 15/15

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 mellem: Natur- og

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Indholdsfortegnelse 1. Parterne...3 1.1. Kontrakten indgås mellem...3 2. Opgaven...4 3. Projektperiode...4 4. Pris

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Delaftale 3 Indholdsfortegnelse 1. Parterne...

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

AFTALE OM SALGSSTADER

AFTALE OM SALGSSTADER Vadehavet J.nr. Ref. Anhra Den 26. februar 2015 AFTALE OM SALGSSTADER AFTALENS PARTER Følgende aftale om opstilling af salgsvogn på Lakolk Strand (Sønderstrand), Rømø, indgås mellem: Miljøministeriet,

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere