Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019"

Transkript

1 Udbudsmateriale for Vedligeholdelse af kommunale vandløb i Holstebro Kommune og Struer Kommune FEBRUAR 2015 v. 8 Afleveringsfrist: Mandag den 18. marts 2015 kl på Holstebro Rådhus side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1.1 VANDLØBSOMRÅDER 1.2 ENTREPRISEOMRÅDER 2. UDBUD OG LICITATION 2.1 UDBUDSFORM 2.2. AFLEVERING AF TILBUD 2.3 TILBUDDETS INDHOLD 2.4 VALG AF TILBUD 2.5 VEDSTÅELSESFRIST FOR TILBUD 2.6 SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET. 2.7 BESIGTIGELSE 3. ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) 3.1 INSTRUKSER SKEMAER OG KORT. 3.2 FÆRDIGMELDING Færdigmelding til syn Færdigmelding med skema til brug ved afregning. 3.3 ENTREPRENØRENS FORPLIGTIGELSER Entreprenørens færden Indberetningspligt Vandløbsgennemgang side 2

3 3.4 VEDLIGEHOLDELSESMETODER Grødeskæring Slåning af kanter og anlæg Kantafretning Beskæring og fældning af træer og buske Opgravning Oprydning Oprensning af sandfang Rørledninger og brønde 3.5 ANDRE VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER 4. SÆRLIGE BETINGELSER 4.1 AFTALEGRUNDLAGET Udbuddet Entreprisens omfang Ændringer i direktiver og love 4.2 SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse Entreprenørens forsikring 4.3 KRAV TIL MANDSKAB OG MASKINPARK Mandskab Maskinpark Miljø 4.4 TILSYN OG GODKENDELSE / KASSATION 4.5 TIDSFRISTER side 3

4 4.6 BETALING Prisregulering Afregning 4.7 MISLIGHOLDELSE 4.8 BRUG AF UNDERENTREPRENØRER BILAG B1. TILBUDSGIVERS TRO- OG LOVE ERKLÆRINGER 1. Gæld til det offentlige 2. Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø 3. Udelukkelsesforhold 4. Underskrift på tro- og love erklæring B.2. BORTSKAFFELSE AF GRØDE FRA OPTAGEPLADSER B3. TILBUDSLISTER B4. DETAILSKEMAER B5. VEDLIGEHOLDELSESKORT side 4

5 1. INDLEDNING Arbejdet med vedligeholdelsen af de kommunale vandløb i Holstebro og Struer Kommuner udbydes hermed i et begrænset udbud i henhold til Udbudsdirektivet (direktiv 2004/18/EF), BEK nr. 712 af 15/6 2011, jf. bekendtgørelsen afsendt til EU-tidende den 2. juli 2009 Vedligeholdelsen gælder for perioden Efter denne periode vil der evt.være mulighed for forlængelse. Dette vil blive afgjort og meddelt entreprenøren senest december Udbuddet er fælles for både Holstebro og Struer Kommune, men det er de enkelte kommuner, der står som ansvarlig vandløbsmyndighed for vandløbene i de respektive kommuner. I enkelte vandløb indgår også strækninger i nabokommuner, med hvilke Holstebro / Struer Kommune har indgået et samarbejde om at udbyde pågældende vandløb i hele sin længde for dermed at opnå en mere hensigtsmæssig vedligeholdelse, med kun én entreprenør. Licitationen omfatter regelmæssig vedligeholdelse og grødeskæring af i alt m primært åbne vandløb, samt andre vedligeholdelsesopgaver. Nogle af vandløbene vedligeholdes flere gange, så den reelle længde af de vandløb der vedligeholdes, er derfor mindre end den samlede vedligeholdelseslængde. Desuden omfatter udbuddet tilsyn med meter rørlagte eller særlige vandløb. Entreprisen udbydes i offentlig licitation iht. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Entreprisen er opdelt i 6 entrepriseområder, som fremgår af følgende afsnit. Der kan bydes på en eller flere entrepriser. Hovedtildelingskriteriet er: Det mest fordelagtige bud VANDLØBSOMRÅDER Vandløbene i Holstebro / Struer kommuner er blevet inddelt i en række mindre administrative områder, som illustreret på nedenstående oversigtskort. Ligeledes er vandløbene blevet tildelt numre, som refererer til deres beliggenhed. Eks. NIS- 03: Vandløb nr. 03 i området NIS. Holstebro Kommune: Limfjord som opland: FLY: KAR: VEN: Nissum Fjord: STO: SNV: SNØ: SSV: SSØ: Vandløbene i Flynder Å systemet. Karup Å og dets tilløb. Vandløb med Venø Bugt som slutrecipient. Storå. Vandløb i storåsystemet nord for Storå og vest for Vandkraftsøen. Vandløb i storåsystemet nord for Storå og øst for Vandkraftsøen. Vandløb i storåsystemet syd for Storå og vest for Vandkraftsøen. Vandløb i storåsystemet syd for Storå og øst for Vandkraftsøen. side 5

6 DAM: NIS: Vandløbene i Damhus Å systemet. Alle øvrige vandløb med Nissum Fjord som slutrecipient Stadil Fjord: STA: Vandløb med Stadil Fjord som slutrecipient. Limfjord: LIM: Struer: STR: Vandløb med Limfjorden som slutrecipient. Vandløb i Struer Kommune. Vandløbene i Holstebro er opdelt i vandløbsområder som illustreret på kortet. De tykke blå streger er åbne offentlige vandløb og de tynde blå er lukkede. Storå udgør sit eget område STO og er ikke vist på kortet. side 6

7 Vandløbene i Struer er et område, som illustreret på kortet. De blå streger er åbne offentlige vandløb og de orange stiplede streger er rørlagte offentlige vandløb. side 7

8 1.2. ENTREPRISEOMRÅDER Vedligeholdelsesopgaven er opdelt i seks geografisk definerede entrepriseområder. A-E er beliggende i Holstebro Kommune og F er i Struer Kommune. Herunder ses vedligeholdelseslængderne for de enkelte entrepriseområder. Entrepriseområde Vandløb, åbne, meter Vandløb, rørlagte mm, meter A B C D E F I ALT Der vælges én entreprenør per entreprise, og tilbudsgiverne kan frit vælge, hvilke entrepriser der bydes på. side 8

9 2. UDBUD OG LICITATION Udbudsrunden er planlagt til af følge nedenstående tidsplan: Udsendelse af udbudsmaterialet: 19. februar, 2015 Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål: 4. marts, 2015 Sidste frist for udsendelse af svar: 11. marts, 2015 Afleveringsfrist og åbning af tilbud: kl marts, 2015 Endelig beslutning om licitationsvindere: 20. marts, 2015 Kontraktunderskrivelse og ikrafttrædelse, senest 1. april, UDBUDSFORM Entreprisen udbydes i offentlig licitation iht. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Udbudsmaterialet udsendes efter rekvirering til interesserede tilbudsgiverne på følgende medier: Skriftligt: (Dette) hoveddokument, samt alle bilag undtagen tilbudslister og vedligeholdelseskort. Kommunens hjemmeside: Hele det komplette licitationsmateriale kan hentes i form af PDF filer. Der ligger følgende 13 filer på hjemmesiden: Hoveddokumentet (PDF) inkl. bilag 1 og 2 (dette dokument) Tilbudslister, 6 stk. (PDF). Et for hvert entrepriseområde Vedligeholdelseskort, 6 stk. (PDF). En fil for hvert entrepriseområde. Tilbudslister er udarbejdet for hvert enkelt entrepriseområde. Dertil findes vedligeholdelseskort for alle vandløbene i hvert område AFLEVERING AF TILBUD Tilbud kan kun betragtes som konditionsmæssigt, hvis det i en lukket kuvert mærket vandløbslicitation er afleveret rettidigt i henhold til følgende tidspunkt og adresse: Natur og Miljø Holstebro Rådhus Lokale 188 Kirkestræde Holstebro Att.: Flemming Kofoed Afleveringsfrist: Mandag den 18. marts 2015 kl Tilbud skal afleveres skriftligt og tilbudsskemaerne skal udfyldes og benyttes i uændret form. side 9

10 Der ydes ikke nogen kompensation for beregning af tilbud, og alt afleveret tilbudsmateriale vil blive betragtet som kommunens ejendom. Forbehold vil kun blive accepteret i et meget begrænset omfang og må ikke stride mod udbudsgrundlaget. Evt. forbehold skal afleveres skriftligt på et særskilt ark papir, tydeligt mærket med overskriften FORBEHOLD. Heri skal forbeholdet specificeres klart og entydigt, og evt. økonomiske konsekvenser heraf skal anskueliggøres. Forbehold, som strider mod udbudsgrundlaget medfører at tilbuddet kasseres. 2.3 TILBUDDETS INDHOLD Alle tilbud skal for at kunne komme i betragtning indeholde følgende: En korrekt udfyldt tilbudsliste. Udfyldt Tro- og Love erklæring (Bilag 1) Redegørelse for bortskaffelse af grøde fra optagepladser (Bilag 2) Oplysninger om maskinel, udstyr og mandskab herunder uddannelse, erfaring og åmandskursus. Oplysninger om firmaets organisation, herunder kontaktpersoner, arbejdsleder osv. Referencer. 2.4 VALG AF TILBUD Licitationen finder sted mandag den 18. marts 2015 kl i lokale 188 på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro. Her vil hvert enkelt tilbud blive åbnet og summen fra tilbudslisten oplæst i overværelse af de fremmødte. Kontrakterne vil blive tildelt de(n) entreprenør(er), der vurderes at have givet det mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til nedenstående underkriterier. Dvs. det tilbud, der ud fra en helhedsbetragtning af dels økonomiske og dels den tekniske værdi fremstår som det mest fordelagtige tilbud for kommunen. Licitationsresultatet med begrundelse for udvælgelsen vil blive meddelt til samtlige bydende senest 2 uger efter licitationen. side 10

11 Der vurderes efter følgende kriterier nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Pris for de ordinære og de variable vedligeholdelsesopgaver. 60% 2. Organisering og ledelse af arbejdet. Jf. afsnit % 3. Medarbejdernes kvalifikationer og erfaringer. 10% 4. Anvendt miljøpolitik. 10% 5. Maskinpark. Jf. afsnit % Der uddeles i alt op til 100 points. Den tilbudsgiver der har flest points tilbydes entreprisekontrakten. Der gives op til 60 points for punkt 1 og op til 10 points for hvert af de andre punkter som følger: Ad 1 60 points Laveste pris gives 60 points. Øvrige priser beregnes efter følgende formel: 60*(laveste pris/tilbudt pris) points. Ad 2 10 points Til vurdering af tildelelseskriteriet organisation og ledelse af arbejdet skal følgende oplysninger vedlægges tilbuddet: Organisationsplan for virksomheden, der viser virksomhedens egnethed til at kunne løse opgaven med vandløbsvedligeholdelse for de enkelte entrepriseområder. I organisationsplanen skal være angivet navn, funktion, kvalifikation, erfaring, lokalkendskab og ansvar for den leder, der skal forestå gennemførelsen af entreprisen. Endvidere skal der være en overordnet plan for hvordan lederen har tænkt sig at organisere løsningen af opgaverne. Herunder arbejdets fremdrift i tilfælde af sygdom og i tilfælde af maskinnedbrud. Desuden ønskes oplysninger af virksomhedens tilgængelighed, telefonisk såvel som entreprenørmæssigt, indenfor såvel som udenfor normal arbejdstid, og oplysning om responstid til akut opståede opgaver. Points gives efter en overordnet vurdering af det indsendte materiale. Ad 3 10 points Til vurdering af tildelelseskriteriet medarbejdernes kvalifikationer og erfaringer skal følgende materiale vedlægges tilbuddet: Referenceliste for tilbudsgivers nuværende og tidligere tilsvarende arbejdsopgaver udført de seneste 5 år. Her tænkes på såvel erfaring med den i udbuddet nævnte strækningsmæssige vedligeholdelse, og på de typer af ekstraarbejder, der skal løses. Desuden skal der foreligge en liste med navn, funktion og kvalifikationer (uddannelse og erfaring) for alle de åmænd og maskinførere, der på tilbudstidspunktet er ansat og forventes at udføre arbejdet. Points gives efter en overordnet vurdering af det indsendte materiale. side 11

12 Ad 4 10 points Til vurdering af tildelelseskriteriet anvendt miljøpolitik skal følgende materiale vedlægges tilbuddet: Beskrivelse af tilbudsgivers miljøpolitik. Der skal der være en kort beskrivelse af tilbudsgivers miljøhensyn i forbindelse med opgavens udførelse. Desuden skal der redegøres for hvordan der sikres et godt arbejdsmiljø for åmænd og maskinførere. Points gives efter en overordnet vurdering af det indsendte materiale. Ad 5 10 points Til vurdering af tildelelseskriteriet maskinpark skal følgende materiale vedlægges tilbuddet: Der skal være en liste over tilbudsgivers maskinpark, der tænkes anvendt til udførelse af arbejdet. Herunder maskinernes alder, tilstand og vedligeholdelse (til sikring af maskinernes driftssikkerhed) i arbejdets udførelse, samt erstatningsmaskiner i tilfælde af maskinnedbrud. Desuden en beskrivelse af maskinparkens egnethed til udførelse af arbejdet på meget blød bund som findes langs flere af vandløbene, så køreskader på natur og landbrugsarealer kan minimeres. Points gives efter en overordnet vurdering af det indsendte materiale. Der forbeholdes ret til at forkaste enkelte eller alle indkomne bud. 2.5 VEDSTÅELSESFRIST FOR TILBUD Vedståelsesfristen for de indkomne tilbud er 40 kalenderdage fra tilbudsfristen. 2.6 SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende licitationen bedes rettet skriftligt til: og Ved benyttelse af , bedes emnefeltet udfyldt med spørgsmål til vandløbslicitation. Det vil være hensigtsmæssigt at ringe inden afsendelse af mail. Alle mails vil blive bekræftet med en kvitteringsmail. Samtlige henvendelser, spørgsmål og svar vil blive lagt ud på begge kommuners hjemmesider, sammen med udbudsmaterialet og uden angivelse af den oprindelige spørger. Dette betyder at tilbudsgiver selv er ansvarlig for at være side 12

13 opdateret med samtlige spørgsmål/svar inden endeligt tilbud afgives. 2.7 BESIGTIGELSE OG ADGANGSFORHOLD Der gives tilbud ud fra de eksisterende forhold langs vandløbene, og det forudsættes inden tilbud afgives, at entreprenøren selv gør sig bekendt med disse. Herunder adgangsforhold til vandløbene og mulighederne for at færdes langs med dem. Hvor det vil være formålstjenligt, kan der senere skabes forbedrede arbejdsforhold ved eksempelvis fældning af træer og rydning af krat. Entreprenøren er selv ansvarlig for at vurdere omfang og indvirkning ved evt. hindringer for arbejdets udførelse i form af f. eks. broer, hegn, ruser mv. Ved benyttelse af de udleverede vedligeholdelseskort kan det oplyses, at de underliggende luftfotos er fra side 13

14 3 ARBEJDSBESKRIVELSE 3.1. INSTRUKSER SKEMAER OG KORT Til at lette administrationen af vedligeholdelsen af de offentlige vandløb er der for hvert enkelt vandløb/vandløbssystem udarbejdet et vedligeholdelseskort. Det er et luftfoto med angivelse af vandløbet placering i landskabet, vandløbets stationering, strømrendebredder samt instruks på skemaform om vedligeholdelsesmetode(r), tidstermin(er). Disse skal i princippet følges år efter år, men kommunen er dog i sin ret til, til enhver tid at foretage ændringer, som det er beskrevet i aftalegrundlaget kapitel Vedligeholdelseskortene er vedlagt udbudsmaterialet som bilag i PDF. Til brug i det daglige arbejde vil de(n) vindende entreprenører få udleveret et antal mapper, hvor de er lamineret og dermed egnet til udendørs brug i det daglige arbejde. Kortene: Kortene for entrepriseområderne A-E er lavet i kommunens digitale kortsystem med underliggende luftfoto fra De vigtigste signaturforklaringer er: Offentlige åbne vandløb: tykke blå linier. Offentlige lukkede vandløb: tynde lyseblå linier. Private åbne vandløb: tykke grønne linier. Private lukkede vandløb: tynde grønne linier. Kortene for entrepriseområde F er lavet i Struer kommunes digitale kortsystem med luftfoto fra De vigtigste signaturforklaringer er: Offentlige åbne vandløb: blå linier Offentlige lukkede vandløb: orange stiplede linier Brønde på rørlagte strækninger: rød prik 3.2. FÆRDIGMELDING Der skal foretages en registrering af arbejdets begyndelse og afslutning for de enkelte vandløbs- eller vandløbsstrækningers ordinære vedligeholdelse. Det skal ske af hensyn til afregningen og af hensyn til, at kommunen får mulighed for at foretage syn under og efter arbejdet. Tilbagemeldingerne skal foretages samme dag, som vedligeholdelsen begynder og afsluttes. Tilbagemeldingerne skal foretages via en hjemmeside kaldet grødeskæringsfremdrift for den respektive kommune. Det kan tilgås via internettet fra såvel side 14

15 stationær computer som håndholdt smartphone. Desuden kan der forlanges fremsendt geokodede billeder (billeder med GPS koordinater) der viser vandløbenes tilstand før og efter vedligeholdelsesarbejdet, hvis der er problemer eller særlige forhold som f.eks. inspektion af brønde. Dette betyder, at åmændene og maskinførerne skal have en smartphone med GPS til rådighed. De(n) vindende entreprenører vil få en grundig instruktion af indberetningssystemet for alle relevante medarbejdere varighed ca. 3 timer i løbet af foråret Færdigmelding til syn. Det er i alles interesse, at den respektive kommune har mulighed for at syne vedligeholdelsen hurtigst muligt efter færdiggørelse. Derfor skal en sådan melding være kommunen i hænde samme dag som færdiggørelse af et vandløb. Hvis arbejdet på et enkelt vandløb tager flere dage, skal færdigmeldingerne deles op i delstrækninger. Færdigmelding til syn skal ske på hjemmesiden grødeskæringsfremdrift, der har forbindelse til kommunens vandløbskort. Der betales ikke for vedligeholdelsesarbejde, medmindre der rettidigt er modtaget en færdigmelding for det pågældende vandløb eller vandløbsstrækning, jf. ovenstående. Ligeledes skal entreprenøren være indstillet på, at kommunen kan kræve fotodokumentation for arbejdets udførelse, eksempelvis efter gentagne kassationer eller manglende færdigmeldinger Færdigmelding og afregning. Efter færdigmelding af månedens vandløbsarbejder kan der skrives faktura til kommunen. Fakturaerne skal være korrekt udfyldte med priser for de enkelte ydelser samt den samlede pris. Der tages udgangspunkt i tilbudsskemaerne. Hver måneds indsendte afslutninger i grødeskæringsfremdrift danner grundlag for den månedlige afregning. Der betales ikke for udført arbejde, medmindre der er modtaget korrekt tilbagemelding via grødeskæringsfremdrift. 3.3 ENTREPRENØRENS FORPLIGTIGELSER Entreprenørens færden Inden entreprenøren iværksætter arbejder har han pligt til jf. vandløbslovens 3 stk. 3, at orienteres sig om hvorvidt der er nedstrøms beliggende dambrug i pågældende vandløb der indtager åvand, og i givet fald, mindst en uge før igangsættelse af arbejdet, at orientere pågældende dambrug beliggende mindre end 6 km. nedstrøms. side 15

16 I Holstebro Kommune drejer det sig om Munkbro Dambrug (Vegen Å), Mølbak Dambrug (Gryde Å), Vester Hvoldal Dambrug (Råsted Lilleå) samt Møborg Dambrug i Damhus Å. I Struer Kommune drejer det sig om Møborg Dambrug i Damhus Å og Fousing Dambrug i Bredkær Bæk og Nørredal Bæk. For alle typer arbejde og for anden færden imellem vandløbene i øvrigt gælder at beklædning, maskiner, værktøj osv. skal rengøres og desinficeres på forsvarlig vis imellem de forskellige arbejdssteder (jf. 12 i Bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug og virksomheder). Det er således entreprenørens ansvar at smitsomme fiskesygdomme ikke spredes rundt i vandløbene. Evt. erstatningssager fra dambrug er i den forbindelse Holstebro og Struer Kommuner uvedkommende og påhviler udelukkende entreprenøren. Det forventes også, at entreprenøren ikke beskadiger kreaturhegn (som ikke er blevet fjernet eller forsynet med led rettidigt) og i øvrigt bevæger sig langs vandløbene på en måde, der ikke skaber konflikt med lodsejerne. Personalets færdsel til og fra arbejde skal så vidt muligt følge de eksisterende veje. Indgås der flerårige aftaler mellem entreprenør og lodsejere, skal aftalerne skriftlig tilsendes vandløbsmyndigheden, med henblik på at opdatere vedligeholdelseskortene. Alle vandløb skal som udgangspunkt vedligeholdes i hele deres længde i et sammenhængende stræk Indberetning Entreprenøren har pligt til at meddele kommunen om alle konstaterede uhensigtsmæssigheder for: Åbenbare ulovligheder langs vandløbet, såsom overtrædelse af bræmmebestemmelserne, ulovlige vandingssteder, opgravninger, nye dræningsprojekter m.v. Fiskedød Tegn på forureninger konstateret ved lugt af eksempelvis, gylle eller spildevand, forholdsmæssig mange lammehaler, store forekomster af snittet halm, synlige udledninger af misfarvet vand eller tegn på organisk stof. Lokaliteter med potentielt behov for ekstra oprensning eller anden ekstraordinær vedligeholdelse for at forhindre, tilstopning af rør, udskridninger ved stejle brinker osv. Lokaliteter med stor koncentration af Kæmpebjørneklo. Væltede træer og buske ude i vandløbet. Nedskredne brinker. Behov for tømning af brønde på rørlagte strækninger eller tømning af sandfang Ulovlige fiskeredskaber Fiskedød og andre åbenbare akutte hændelser skal indberettes straks/akut (112). Mens generelle iagttagelser om vandløbenes tilstand indberettes ved færdigmelding. side 16

17 Der skal benyttes geokodede fotos til at understøtte indberetningerne, da fotos alt andet lige, bedre kan forklare mange situationer, end blot en tekst eller telefonsamtale Vandløbsgennemgang Entreprenøren skal på kommunens anmodning mindst en gang årligt deltage i en gennemgang af entreprisens vandløb. Ved gennemgangen gennemgås den overordnede tidsplan, vedligeholdelsesmetoden for de enkelte vandløbsstrækninger, mulige restaureringsprojekter osv. 3.4 VEDLIGEHOLDELSESMETODER De forskellige metoder der kan anvendes skal følge de forskrifter der er beskrevet i det efterfølgende. Metoderne, som beskrives i dette afsnit er gældende for samtlige offentlige vandløb omfattet af licitationen. Der gøres tillige opmærksom på, at der udover de her beskrevne metoder kan være tilføjet yderlige kommentarer og instrukser i vedligeholdelseskortene for de enkelte vandløb og at disse naturligvis skal følges og forudsættes i tilbuddet Grødeskæring Grødeskæring skal ske som angivet i vedligeholdelseskortene, enten ved håndkraft med le, med grødeskærerbåd eller ved mejekurv. I alle tilfælde skal det ske så skånsomt som muligt uden at beskadige bund eller anlæg, men så tæt på bunden som muligt. Entreprenøren er frit stillet til at vælge en anden metode end den der er angivet i vedligeholdelsesplanen, blot den er ligeså eller mere skånsom. Vedligeholdelse med håndredskaber er mest skånsom, dernæst grødeskærerbåd og mindst skånsom er anvendelse af mejekurv. Ved benyttelse af håndredskab i højt målsatte vandløb skæres grøden selektivt, således at hurtigt voksende planter fjernes først, mens sjældne og gavnlige vandplanter (fx vandranunkel og vandstjerne) så vidt muligt lades tilbage. I etablerede stryg er det af hensyn til fiskeyngel vigtigt, at der efterlades grødeøer i stort omfang. Uanset metode skæres en strømrende iht. til den fastlagte strømrendebredde som fremgår af vedligeholdelseskortene. Strømrenden skal såfremt det er muligt slynge og bugte sig. Hvis bredden i de store vandløb er så stor, at der skal sejles mere end en gang, skal strømrenden være afbrudt af grødeøer, blot således at den samlede bredde overholder kravet. I slyngede vandløb hvor der er fare for begyndende skader i ydersving, skal der altid slås grøde i indersving, således at vandpresset tages af ydersvinget. side 17

18 Det er af afgørende betydning og skal prioriteres meget højt, at der bliver slået en forskudt strømrende fra år til år, hvorved man i løbet af en årrække, så vidt det er muligt, kommer ud til alle sider og kanter. Herved mindskes risikoen for, at kantvegetationen på noget tidspunkt bliver alt for tæt med risiko for helt at lukke af og med tiden sande til. Med andre ord skal strømrenden ikke slås, hvor den er lettest at slå, men i hovedreglen, hvor grødevæksten er tættest. Grøden slås altid ud for tydeligt markerede drænudløb. Herved menes, hvor markeringen er tydelig for en person som færdes ude i vandløbet, uanset om det er i en båd eller til fods. Ved grødeskæring i tørre somre med lav vandstand er entreprenøren forpligtet til at bedømme om vandløbenes fiskebestand er i fare for at lide overlast. I så fald skal kommunen kontaktes for en vurdering af, om arbejdet skal indstilles. Optagning af grøde: Ved løbende optagning af grøde lægges det så langt væk fra vandløbet at det ikke kan falde, strømme eller blæse tilbage i vandløbet. Det vil sige aldrig på brinkkanten. Grøden lægges i en tykkelse på højst 30 cm og må ikke kunne beskadige eller tage strømmen fra kreaturhegn, men må dog gerne lægges på den anden side af sådanne. Grøden fordeles så vidt muligt til begge sider af vandløbet. Fritflydende grøde skal opsamles dagligt og bortskaffes på forsvarlig/lovlig vis inden det begynder at afgive ensilagelignende væsker. Dog ikke senere end 3 kalenderdage efter optagning. Optagepladser skal ryddes og rengøres. Broer og skalapæle skal være fri for opfanget grøde. Grødespærringer må først etableres umiddelbart inden grødeskæringen påbegyndes og entreprenøren er forpligtiget til at fjerne det igen straks efter den sidste grøde er opsamlet. Ligeledes skal det opsamles hvor det fanges/hober sig op ved broer osv. Såfremt der efter et godkendt arbejde konstateres større ophobninger af grøde som hindre vandets frie bevægelse skal entreprenøren fjerne dette. Der skal sammen med tilbuddet gives en kortfattet redegørelse for, hvorledes man agter at skille sig af med grøden fra optagepladserne. Dette gøres ved udfyldelse af bilag 2. Tolerancer: Hvor der på vedligeholdelseskortene er angivet et interval for strømrendebredden skal det tilstræbes at skære i en bredde svarende til midten af intervallet. En ensidig afvigelse derfra godkendes ikke og den gennemsnitlige strømrendebredde på strækningen skal således svare til midten af intervallet. Det vil være naturligt og acceptabelt at have de mindste bredder i den opstrøms ende af strækningen og gradvist øge til de største bredder nederst på strækningen. Stryg: I de stejle afløbsstryg slås grøden og kantbevoksningen op til niveauet for høj vintervandstand uanset, hvordan man læser respektive vedligeholdelseskort. Dvs. at kantskæringen foretages således, at der ikke opstår afstrømningsproblemer ved høj vandføring og så der ikke kan forekomme passageproblemer ved lav vandføring. side 18

19 Der skal udvises påpasselighed med ikke at beskadige stensikringen i stejle stryg Slåning af kanter og anlæg Vandløbskanter og anlæg vedligeholdes/slås for den del af anlægget der ligger under højeste vintervandstand. Herunder nedhængende vegetation der kan udgøre en hindring for den frie vandstrøm. Den del af anlægget der ligger højere end højeste vandstand vedligeholdes ikke. Her skal gøres opmærksom på, at i de stejle afløbsstryg efter okkerbassiner og i omløbsstryg ved dambrug kan bunden variere en del. F.eks. kan hele profilet være trekantformet eller bunden kan være rund. Her er ofte en meget lav sommervandstand med en mindre grødebevoksning samt en kraftigere kantbevoksning. I alle tilfælde slås både grøde og kantbevoksning hér, så der skabes plads til høj vintervandføring. Slåning kan foretages ved håndkraft, med kantklipper på grødeskærerbåd eller med mejekurv, blot det udføres skånsomt og uden at beskadige vandløbsbunden eller brinkanlægget med deraf følgende fare for sammenskridning eller erosion ved høje vandføringer. Slåningen af kanter og anlæg foretages fra aktuelt vandspejl og op til vandspejlsniveau ved høj vintervandføring. Dette imødekommes ved at kanterne og brinkanlæg slås ca. 1,0 m op af brinken fra lav sommervandstand, hvor det er muligt. Træer og buske lades uberørte medmindre de hænger ned i vandløbet ved høj vandføring. Ved slåning under lav vandføring skal det således vurderes, om bevoksningen under høj vandføring vil udgøre en hindring for vandstrømmen. Evt. slås der kun en side af gangen, gerne skiftende fra side til side efter entreprenørens eller åmandens skøn. Det høstede materiales opsamles og fordeles jævnt på jorden langs med vandløbet, men så langt fra det, at det ikke risikerer at blive ført med vandstrømmen ved selv høje vandføringer. I Storå gennem Holstebro slås kanter og brinkanlæg helt op til brinkkanten af hensyn til oversvømmelsesrisikoen Kantafretning Kantafretning foretages såfremt der er ved at ske en sammenskridning eller fordi vandløbet er indsnævret så meget at kravet om den fastsatte strømrendebredde ikke længere kan opfyldes ved grødeskæring. Metoden aftales med kommunen eller vil fremgå af feltet "Særlige vedligeholdelsesinstrukser" i vedligeholdelsesplanen Beskæring og fældning af træer og buske Træer og buske ønskes i hovedreglen bevaret, da de bidrager positivt til vandløbets kvalitet. Der vil skulle beskæres, studses eller ske fjernelse, hvor træer og buske vil kunne genere vintervandføringen eller vedligeholdelsesarbejdet side 19

20 dette gælder i særlig grad for pil. I de tilfælde hvor der skal fældes eller beskæres, skal det gøres med pæne skær og snit og grene skal afskæres tæt på stammen. Afskåret materiale skal lægges på den samme bred, hvor det havde rodfæste og således at det ikke senere kan falde, strømme eller blæse tilbage i vandløbet. Kæmpebjørneklo, der er umiddelbar synlig under vedligeholdelsen skal altid bekæmpes indenfor en 2 meter bræmme fra vandløbets øverste kant. Lokaliteter med store koncentrationer skal meldes til kommunen via geokodet fotodokumentation Opgravning Maskinmæssig opgravning- og oprensning er i sig selv en hårdhændet vedligeholdelsesmetode og skal derfor udføres så skånsomt som muligt. Det skal derfor tilstræbes, at der kun fjernes lokale aflejringer af slam og sand. Den faste bund under aflejringer må ikke beskadiges. Sten og grus må ikke fjernes fra vandløbene. Underskårne brinker, dybe passager med grødevækst, store sten, trærødder o.l., der ikke hindrer vandets frie løb og udgør naturlige skjul for vandløbets dyreliv, må ikke fjernes. Det opgravede materiale fordeles jævnt på de tilstødende banketter og kan strækningsvis gøres fra valgfri side. Det skal dog set over en årrække ske således, at det så vidt muligt fordeles ligeligt på begge sider. Kommunen kan i begrænset omfang anvise hvorfra vedligeholdelsen foretages Oprydning Alt affald i vandløbene og på brinkerne samles op og ryddes af vejen på forsvarlig vis. Der henvises til kommunernes regulativer for erhvervsaffald. Cykler der ligger i eller ved vandløb skal afleveres på et depot efter nærmere aftale med kommunen. De må ikke beskadiges unødigt Oprensning af sandfang Alle sandfang tømmes i forbindelse med den årlige vedligeholdelse. Ellers vurderes det løbende, om der er behov for en oprensning. Arbejdet udføres efter aftale med kommunen. Der renses til maksimal dybde uden at det svækker kanternes stabilitet og det opgravede materiale kan deponeres ved sandfangene efter kommunens anvisning. Der kan være behov for at køre sand væk eksempelvis til udspredning på nærliggende marker. Afregning af oprensning foretages efter enhedspriser, som er angivet under 3.5. Andre variable vedligeholdelsesarbejder. Alle okkerbassiner virker i princippet som sandfang i deres indløb. Derfor skal disse bassiners indløb renses op efter ovenstående retningslinier gældende for side 20

EU-UDBUD 2013/S 049079834

EU-UDBUD 2013/S 049079834 EU-UDBUD 2013/S 049079834 Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Ikast-Brande Kommune Marts 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 Orientering... 2 1.1 Udbudsmaterialets opbygning... 2 1.2 Opgavens

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

2015-17. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune

2015-17. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb Frederikshavn Kommune 2015-17 Offentlig annonceret udbud af: Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb i Frederikshavn Kommune

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 27. februar 2015 J. nr. 044-01101 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 27. februar 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune

EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune Den 26. maj 2010 EU-udbud vedrørende udbringning af mad til Roskilde Kommune 1 Tilbudsdisposition Ved udformning af tilbud skal tilbudsgiver relatere dette til udbudsmaterialets opbygning. Dvs. at tilbuddet

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere