Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019"

Transkript

1 Udbudsmateriale for Vedligeholdelse af kommunale vandløb i Holstebro Kommune og Struer Kommune FEBRUAR 2015 v. 8 Afleveringsfrist: Mandag den 18. marts 2015 kl på Holstebro Rådhus side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1.1 VANDLØBSOMRÅDER 1.2 ENTREPRISEOMRÅDER 2. UDBUD OG LICITATION 2.1 UDBUDSFORM 2.2. AFLEVERING AF TILBUD 2.3 TILBUDDETS INDHOLD 2.4 VALG AF TILBUD 2.5 VEDSTÅELSESFRIST FOR TILBUD 2.6 SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET. 2.7 BESIGTIGELSE 3. ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) 3.1 INSTRUKSER SKEMAER OG KORT. 3.2 FÆRDIGMELDING Færdigmelding til syn Færdigmelding med skema til brug ved afregning. 3.3 ENTREPRENØRENS FORPLIGTIGELSER Entreprenørens færden Indberetningspligt Vandløbsgennemgang side 2

3 3.4 VEDLIGEHOLDELSESMETODER Grødeskæring Slåning af kanter og anlæg Kantafretning Beskæring og fældning af træer og buske Opgravning Oprydning Oprensning af sandfang Rørledninger og brønde 3.5 ANDRE VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER 4. SÆRLIGE BETINGELSER 4.1 AFTALEGRUNDLAGET Udbuddet Entreprisens omfang Ændringer i direktiver og love 4.2 SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse Entreprenørens forsikring 4.3 KRAV TIL MANDSKAB OG MASKINPARK Mandskab Maskinpark Miljø 4.4 TILSYN OG GODKENDELSE / KASSATION 4.5 TIDSFRISTER side 3

4 4.6 BETALING Prisregulering Afregning 4.7 MISLIGHOLDELSE 4.8 BRUG AF UNDERENTREPRENØRER BILAG B1. TILBUDSGIVERS TRO- OG LOVE ERKLÆRINGER 1. Gæld til det offentlige 2. Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø 3. Udelukkelsesforhold 4. Underskrift på tro- og love erklæring B.2. BORTSKAFFELSE AF GRØDE FRA OPTAGEPLADSER B3. TILBUDSLISTER B4. DETAILSKEMAER B5. VEDLIGEHOLDELSESKORT side 4

5 1. INDLEDNING Arbejdet med vedligeholdelsen af de kommunale vandløb i Holstebro og Struer Kommuner udbydes hermed i et begrænset udbud i henhold til Udbudsdirektivet (direktiv 2004/18/EF), BEK nr. 712 af 15/6 2011, jf. bekendtgørelsen afsendt til EU-tidende den 2. juli 2009 Vedligeholdelsen gælder for perioden Efter denne periode vil der evt.være mulighed for forlængelse. Dette vil blive afgjort og meddelt entreprenøren senest december Udbuddet er fælles for både Holstebro og Struer Kommune, men det er de enkelte kommuner, der står som ansvarlig vandløbsmyndighed for vandløbene i de respektive kommuner. I enkelte vandløb indgår også strækninger i nabokommuner, med hvilke Holstebro / Struer Kommune har indgået et samarbejde om at udbyde pågældende vandløb i hele sin længde for dermed at opnå en mere hensigtsmæssig vedligeholdelse, med kun én entreprenør. Licitationen omfatter regelmæssig vedligeholdelse og grødeskæring af i alt m primært åbne vandløb, samt andre vedligeholdelsesopgaver. Nogle af vandløbene vedligeholdes flere gange, så den reelle længde af de vandløb der vedligeholdes, er derfor mindre end den samlede vedligeholdelseslængde. Desuden omfatter udbuddet tilsyn med meter rørlagte eller særlige vandløb. Entreprisen udbydes i offentlig licitation iht. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Entreprisen er opdelt i 6 entrepriseområder, som fremgår af følgende afsnit. Der kan bydes på en eller flere entrepriser. Hovedtildelingskriteriet er: Det mest fordelagtige bud VANDLØBSOMRÅDER Vandløbene i Holstebro / Struer kommuner er blevet inddelt i en række mindre administrative områder, som illustreret på nedenstående oversigtskort. Ligeledes er vandløbene blevet tildelt numre, som refererer til deres beliggenhed. Eks. NIS- 03: Vandløb nr. 03 i området NIS. Holstebro Kommune: Limfjord som opland: FLY: KAR: VEN: Nissum Fjord: STO: SNV: SNØ: SSV: SSØ: Vandløbene i Flynder Å systemet. Karup Å og dets tilløb. Vandløb med Venø Bugt som slutrecipient. Storå. Vandløb i storåsystemet nord for Storå og vest for Vandkraftsøen. Vandløb i storåsystemet nord for Storå og øst for Vandkraftsøen. Vandløb i storåsystemet syd for Storå og vest for Vandkraftsøen. Vandløb i storåsystemet syd for Storå og øst for Vandkraftsøen. side 5

6 DAM: NIS: Vandløbene i Damhus Å systemet. Alle øvrige vandløb med Nissum Fjord som slutrecipient Stadil Fjord: STA: Vandløb med Stadil Fjord som slutrecipient. Limfjord: LIM: Struer: STR: Vandløb med Limfjorden som slutrecipient. Vandløb i Struer Kommune. Vandløbene i Holstebro er opdelt i vandløbsområder som illustreret på kortet. De tykke blå streger er åbne offentlige vandløb og de tynde blå er lukkede. Storå udgør sit eget område STO og er ikke vist på kortet. side 6

7 Vandløbene i Struer er et område, som illustreret på kortet. De blå streger er åbne offentlige vandløb og de orange stiplede streger er rørlagte offentlige vandløb. side 7

8 1.2. ENTREPRISEOMRÅDER Vedligeholdelsesopgaven er opdelt i seks geografisk definerede entrepriseområder. A-E er beliggende i Holstebro Kommune og F er i Struer Kommune. Herunder ses vedligeholdelseslængderne for de enkelte entrepriseområder. Entrepriseområde Vandløb, åbne, meter Vandløb, rørlagte mm, meter A B C D E F I ALT Der vælges én entreprenør per entreprise, og tilbudsgiverne kan frit vælge, hvilke entrepriser der bydes på. side 8

9 2. UDBUD OG LICITATION Udbudsrunden er planlagt til af følge nedenstående tidsplan: Udsendelse af udbudsmaterialet: 19. februar, 2015 Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål: 4. marts, 2015 Sidste frist for udsendelse af svar: 11. marts, 2015 Afleveringsfrist og åbning af tilbud: kl marts, 2015 Endelig beslutning om licitationsvindere: 20. marts, 2015 Kontraktunderskrivelse og ikrafttrædelse, senest 1. april, UDBUDSFORM Entreprisen udbydes i offentlig licitation iht. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Udbudsmaterialet udsendes efter rekvirering til interesserede tilbudsgiverne på følgende medier: Skriftligt: (Dette) hoveddokument, samt alle bilag undtagen tilbudslister og vedligeholdelseskort. Kommunens hjemmeside: Hele det komplette licitationsmateriale kan hentes i form af PDF filer. Der ligger følgende 13 filer på hjemmesiden: Hoveddokumentet (PDF) inkl. bilag 1 og 2 (dette dokument) Tilbudslister, 6 stk. (PDF). Et for hvert entrepriseområde Vedligeholdelseskort, 6 stk. (PDF). En fil for hvert entrepriseområde. Tilbudslister er udarbejdet for hvert enkelt entrepriseområde. Dertil findes vedligeholdelseskort for alle vandløbene i hvert område AFLEVERING AF TILBUD Tilbud kan kun betragtes som konditionsmæssigt, hvis det i en lukket kuvert mærket vandløbslicitation er afleveret rettidigt i henhold til følgende tidspunkt og adresse: Natur og Miljø Holstebro Rådhus Lokale 188 Kirkestræde Holstebro Att.: Flemming Kofoed Afleveringsfrist: Mandag den 18. marts 2015 kl Tilbud skal afleveres skriftligt og tilbudsskemaerne skal udfyldes og benyttes i uændret form. side 9

10 Der ydes ikke nogen kompensation for beregning af tilbud, og alt afleveret tilbudsmateriale vil blive betragtet som kommunens ejendom. Forbehold vil kun blive accepteret i et meget begrænset omfang og må ikke stride mod udbudsgrundlaget. Evt. forbehold skal afleveres skriftligt på et særskilt ark papir, tydeligt mærket med overskriften FORBEHOLD. Heri skal forbeholdet specificeres klart og entydigt, og evt. økonomiske konsekvenser heraf skal anskueliggøres. Forbehold, som strider mod udbudsgrundlaget medfører at tilbuddet kasseres. 2.3 TILBUDDETS INDHOLD Alle tilbud skal for at kunne komme i betragtning indeholde følgende: En korrekt udfyldt tilbudsliste. Udfyldt Tro- og Love erklæring (Bilag 1) Redegørelse for bortskaffelse af grøde fra optagepladser (Bilag 2) Oplysninger om maskinel, udstyr og mandskab herunder uddannelse, erfaring og åmandskursus. Oplysninger om firmaets organisation, herunder kontaktpersoner, arbejdsleder osv. Referencer. 2.4 VALG AF TILBUD Licitationen finder sted mandag den 18. marts 2015 kl i lokale 188 på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro. Her vil hvert enkelt tilbud blive åbnet og summen fra tilbudslisten oplæst i overværelse af de fremmødte. Kontrakterne vil blive tildelt de(n) entreprenør(er), der vurderes at have givet det mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til nedenstående underkriterier. Dvs. det tilbud, der ud fra en helhedsbetragtning af dels økonomiske og dels den tekniske værdi fremstår som det mest fordelagtige tilbud for kommunen. Licitationsresultatet med begrundelse for udvælgelsen vil blive meddelt til samtlige bydende senest 2 uger efter licitationen. side 10

11 Der vurderes efter følgende kriterier nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Pris for de ordinære og de variable vedligeholdelsesopgaver. 60% 2. Organisering og ledelse af arbejdet. Jf. afsnit % 3. Medarbejdernes kvalifikationer og erfaringer. 10% 4. Anvendt miljøpolitik. 10% 5. Maskinpark. Jf. afsnit % Der uddeles i alt op til 100 points. Den tilbudsgiver der har flest points tilbydes entreprisekontrakten. Der gives op til 60 points for punkt 1 og op til 10 points for hvert af de andre punkter som følger: Ad 1 60 points Laveste pris gives 60 points. Øvrige priser beregnes efter følgende formel: 60*(laveste pris/tilbudt pris) points. Ad 2 10 points Til vurdering af tildelelseskriteriet organisation og ledelse af arbejdet skal følgende oplysninger vedlægges tilbuddet: Organisationsplan for virksomheden, der viser virksomhedens egnethed til at kunne løse opgaven med vandløbsvedligeholdelse for de enkelte entrepriseområder. I organisationsplanen skal være angivet navn, funktion, kvalifikation, erfaring, lokalkendskab og ansvar for den leder, der skal forestå gennemførelsen af entreprisen. Endvidere skal der være en overordnet plan for hvordan lederen har tænkt sig at organisere løsningen af opgaverne. Herunder arbejdets fremdrift i tilfælde af sygdom og i tilfælde af maskinnedbrud. Desuden ønskes oplysninger af virksomhedens tilgængelighed, telefonisk såvel som entreprenørmæssigt, indenfor såvel som udenfor normal arbejdstid, og oplysning om responstid til akut opståede opgaver. Points gives efter en overordnet vurdering af det indsendte materiale. Ad 3 10 points Til vurdering af tildelelseskriteriet medarbejdernes kvalifikationer og erfaringer skal følgende materiale vedlægges tilbuddet: Referenceliste for tilbudsgivers nuværende og tidligere tilsvarende arbejdsopgaver udført de seneste 5 år. Her tænkes på såvel erfaring med den i udbuddet nævnte strækningsmæssige vedligeholdelse, og på de typer af ekstraarbejder, der skal løses. Desuden skal der foreligge en liste med navn, funktion og kvalifikationer (uddannelse og erfaring) for alle de åmænd og maskinførere, der på tilbudstidspunktet er ansat og forventes at udføre arbejdet. Points gives efter en overordnet vurdering af det indsendte materiale. side 11

12 Ad 4 10 points Til vurdering af tildelelseskriteriet anvendt miljøpolitik skal følgende materiale vedlægges tilbuddet: Beskrivelse af tilbudsgivers miljøpolitik. Der skal der være en kort beskrivelse af tilbudsgivers miljøhensyn i forbindelse med opgavens udførelse. Desuden skal der redegøres for hvordan der sikres et godt arbejdsmiljø for åmænd og maskinførere. Points gives efter en overordnet vurdering af det indsendte materiale. Ad 5 10 points Til vurdering af tildelelseskriteriet maskinpark skal følgende materiale vedlægges tilbuddet: Der skal være en liste over tilbudsgivers maskinpark, der tænkes anvendt til udførelse af arbejdet. Herunder maskinernes alder, tilstand og vedligeholdelse (til sikring af maskinernes driftssikkerhed) i arbejdets udførelse, samt erstatningsmaskiner i tilfælde af maskinnedbrud. Desuden en beskrivelse af maskinparkens egnethed til udførelse af arbejdet på meget blød bund som findes langs flere af vandløbene, så køreskader på natur og landbrugsarealer kan minimeres. Points gives efter en overordnet vurdering af det indsendte materiale. Der forbeholdes ret til at forkaste enkelte eller alle indkomne bud. 2.5 VEDSTÅELSESFRIST FOR TILBUD Vedståelsesfristen for de indkomne tilbud er 40 kalenderdage fra tilbudsfristen. 2.6 SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende licitationen bedes rettet skriftligt til: og Ved benyttelse af , bedes emnefeltet udfyldt med spørgsmål til vandløbslicitation. Det vil være hensigtsmæssigt at ringe inden afsendelse af mail. Alle mails vil blive bekræftet med en kvitteringsmail. Samtlige henvendelser, spørgsmål og svar vil blive lagt ud på begge kommuners hjemmesider, sammen med udbudsmaterialet og uden angivelse af den oprindelige spørger. Dette betyder at tilbudsgiver selv er ansvarlig for at være side 12

13 opdateret med samtlige spørgsmål/svar inden endeligt tilbud afgives. 2.7 BESIGTIGELSE OG ADGANGSFORHOLD Der gives tilbud ud fra de eksisterende forhold langs vandløbene, og det forudsættes inden tilbud afgives, at entreprenøren selv gør sig bekendt med disse. Herunder adgangsforhold til vandløbene og mulighederne for at færdes langs med dem. Hvor det vil være formålstjenligt, kan der senere skabes forbedrede arbejdsforhold ved eksempelvis fældning af træer og rydning af krat. Entreprenøren er selv ansvarlig for at vurdere omfang og indvirkning ved evt. hindringer for arbejdets udførelse i form af f. eks. broer, hegn, ruser mv. Ved benyttelse af de udleverede vedligeholdelseskort kan det oplyses, at de underliggende luftfotos er fra side 13

14 3 ARBEJDSBESKRIVELSE 3.1. INSTRUKSER SKEMAER OG KORT Til at lette administrationen af vedligeholdelsen af de offentlige vandløb er der for hvert enkelt vandløb/vandløbssystem udarbejdet et vedligeholdelseskort. Det er et luftfoto med angivelse af vandløbet placering i landskabet, vandløbets stationering, strømrendebredder samt instruks på skemaform om vedligeholdelsesmetode(r), tidstermin(er). Disse skal i princippet følges år efter år, men kommunen er dog i sin ret til, til enhver tid at foretage ændringer, som det er beskrevet i aftalegrundlaget kapitel Vedligeholdelseskortene er vedlagt udbudsmaterialet som bilag i PDF. Til brug i det daglige arbejde vil de(n) vindende entreprenører få udleveret et antal mapper, hvor de er lamineret og dermed egnet til udendørs brug i det daglige arbejde. Kortene: Kortene for entrepriseområderne A-E er lavet i kommunens digitale kortsystem med underliggende luftfoto fra De vigtigste signaturforklaringer er: Offentlige åbne vandløb: tykke blå linier. Offentlige lukkede vandløb: tynde lyseblå linier. Private åbne vandløb: tykke grønne linier. Private lukkede vandløb: tynde grønne linier. Kortene for entrepriseområde F er lavet i Struer kommunes digitale kortsystem med luftfoto fra De vigtigste signaturforklaringer er: Offentlige åbne vandløb: blå linier Offentlige lukkede vandløb: orange stiplede linier Brønde på rørlagte strækninger: rød prik 3.2. FÆRDIGMELDING Der skal foretages en registrering af arbejdets begyndelse og afslutning for de enkelte vandløbs- eller vandløbsstrækningers ordinære vedligeholdelse. Det skal ske af hensyn til afregningen og af hensyn til, at kommunen får mulighed for at foretage syn under og efter arbejdet. Tilbagemeldingerne skal foretages samme dag, som vedligeholdelsen begynder og afsluttes. Tilbagemeldingerne skal foretages via en hjemmeside kaldet grødeskæringsfremdrift for den respektive kommune. Det kan tilgås via internettet fra såvel side 14

15 stationær computer som håndholdt smartphone. Desuden kan der forlanges fremsendt geokodede billeder (billeder med GPS koordinater) der viser vandløbenes tilstand før og efter vedligeholdelsesarbejdet, hvis der er problemer eller særlige forhold som f.eks. inspektion af brønde. Dette betyder, at åmændene og maskinførerne skal have en smartphone med GPS til rådighed. De(n) vindende entreprenører vil få en grundig instruktion af indberetningssystemet for alle relevante medarbejdere varighed ca. 3 timer i løbet af foråret Færdigmelding til syn. Det er i alles interesse, at den respektive kommune har mulighed for at syne vedligeholdelsen hurtigst muligt efter færdiggørelse. Derfor skal en sådan melding være kommunen i hænde samme dag som færdiggørelse af et vandløb. Hvis arbejdet på et enkelt vandløb tager flere dage, skal færdigmeldingerne deles op i delstrækninger. Færdigmelding til syn skal ske på hjemmesiden grødeskæringsfremdrift, der har forbindelse til kommunens vandløbskort. Der betales ikke for vedligeholdelsesarbejde, medmindre der rettidigt er modtaget en færdigmelding for det pågældende vandløb eller vandløbsstrækning, jf. ovenstående. Ligeledes skal entreprenøren være indstillet på, at kommunen kan kræve fotodokumentation for arbejdets udførelse, eksempelvis efter gentagne kassationer eller manglende færdigmeldinger Færdigmelding og afregning. Efter færdigmelding af månedens vandløbsarbejder kan der skrives faktura til kommunen. Fakturaerne skal være korrekt udfyldte med priser for de enkelte ydelser samt den samlede pris. Der tages udgangspunkt i tilbudsskemaerne. Hver måneds indsendte afslutninger i grødeskæringsfremdrift danner grundlag for den månedlige afregning. Der betales ikke for udført arbejde, medmindre der er modtaget korrekt tilbagemelding via grødeskæringsfremdrift. 3.3 ENTREPRENØRENS FORPLIGTIGELSER Entreprenørens færden Inden entreprenøren iværksætter arbejder har han pligt til jf. vandløbslovens 3 stk. 3, at orienteres sig om hvorvidt der er nedstrøms beliggende dambrug i pågældende vandløb der indtager åvand, og i givet fald, mindst en uge før igangsættelse af arbejdet, at orientere pågældende dambrug beliggende mindre end 6 km. nedstrøms. side 15

16 I Holstebro Kommune drejer det sig om Munkbro Dambrug (Vegen Å), Mølbak Dambrug (Gryde Å), Vester Hvoldal Dambrug (Råsted Lilleå) samt Møborg Dambrug i Damhus Å. I Struer Kommune drejer det sig om Møborg Dambrug i Damhus Å og Fousing Dambrug i Bredkær Bæk og Nørredal Bæk. For alle typer arbejde og for anden færden imellem vandløbene i øvrigt gælder at beklædning, maskiner, værktøj osv. skal rengøres og desinficeres på forsvarlig vis imellem de forskellige arbejdssteder (jf. 12 i Bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug og virksomheder). Det er således entreprenørens ansvar at smitsomme fiskesygdomme ikke spredes rundt i vandløbene. Evt. erstatningssager fra dambrug er i den forbindelse Holstebro og Struer Kommuner uvedkommende og påhviler udelukkende entreprenøren. Det forventes også, at entreprenøren ikke beskadiger kreaturhegn (som ikke er blevet fjernet eller forsynet med led rettidigt) og i øvrigt bevæger sig langs vandløbene på en måde, der ikke skaber konflikt med lodsejerne. Personalets færdsel til og fra arbejde skal så vidt muligt følge de eksisterende veje. Indgås der flerårige aftaler mellem entreprenør og lodsejere, skal aftalerne skriftlig tilsendes vandløbsmyndigheden, med henblik på at opdatere vedligeholdelseskortene. Alle vandløb skal som udgangspunkt vedligeholdes i hele deres længde i et sammenhængende stræk Indberetning Entreprenøren har pligt til at meddele kommunen om alle konstaterede uhensigtsmæssigheder for: Åbenbare ulovligheder langs vandløbet, såsom overtrædelse af bræmmebestemmelserne, ulovlige vandingssteder, opgravninger, nye dræningsprojekter m.v. Fiskedød Tegn på forureninger konstateret ved lugt af eksempelvis, gylle eller spildevand, forholdsmæssig mange lammehaler, store forekomster af snittet halm, synlige udledninger af misfarvet vand eller tegn på organisk stof. Lokaliteter med potentielt behov for ekstra oprensning eller anden ekstraordinær vedligeholdelse for at forhindre, tilstopning af rør, udskridninger ved stejle brinker osv. Lokaliteter med stor koncentration af Kæmpebjørneklo. Væltede træer og buske ude i vandløbet. Nedskredne brinker. Behov for tømning af brønde på rørlagte strækninger eller tømning af sandfang Ulovlige fiskeredskaber Fiskedød og andre åbenbare akutte hændelser skal indberettes straks/akut (112). Mens generelle iagttagelser om vandløbenes tilstand indberettes ved færdigmelding. side 16

17 Der skal benyttes geokodede fotos til at understøtte indberetningerne, da fotos alt andet lige, bedre kan forklare mange situationer, end blot en tekst eller telefonsamtale Vandløbsgennemgang Entreprenøren skal på kommunens anmodning mindst en gang årligt deltage i en gennemgang af entreprisens vandløb. Ved gennemgangen gennemgås den overordnede tidsplan, vedligeholdelsesmetoden for de enkelte vandløbsstrækninger, mulige restaureringsprojekter osv. 3.4 VEDLIGEHOLDELSESMETODER De forskellige metoder der kan anvendes skal følge de forskrifter der er beskrevet i det efterfølgende. Metoderne, som beskrives i dette afsnit er gældende for samtlige offentlige vandløb omfattet af licitationen. Der gøres tillige opmærksom på, at der udover de her beskrevne metoder kan være tilføjet yderlige kommentarer og instrukser i vedligeholdelseskortene for de enkelte vandløb og at disse naturligvis skal følges og forudsættes i tilbuddet Grødeskæring Grødeskæring skal ske som angivet i vedligeholdelseskortene, enten ved håndkraft med le, med grødeskærerbåd eller ved mejekurv. I alle tilfælde skal det ske så skånsomt som muligt uden at beskadige bund eller anlæg, men så tæt på bunden som muligt. Entreprenøren er frit stillet til at vælge en anden metode end den der er angivet i vedligeholdelsesplanen, blot den er ligeså eller mere skånsom. Vedligeholdelse med håndredskaber er mest skånsom, dernæst grødeskærerbåd og mindst skånsom er anvendelse af mejekurv. Ved benyttelse af håndredskab i højt målsatte vandløb skæres grøden selektivt, således at hurtigt voksende planter fjernes først, mens sjældne og gavnlige vandplanter (fx vandranunkel og vandstjerne) så vidt muligt lades tilbage. I etablerede stryg er det af hensyn til fiskeyngel vigtigt, at der efterlades grødeøer i stort omfang. Uanset metode skæres en strømrende iht. til den fastlagte strømrendebredde som fremgår af vedligeholdelseskortene. Strømrenden skal såfremt det er muligt slynge og bugte sig. Hvis bredden i de store vandløb er så stor, at der skal sejles mere end en gang, skal strømrenden være afbrudt af grødeøer, blot således at den samlede bredde overholder kravet. I slyngede vandløb hvor der er fare for begyndende skader i ydersving, skal der altid slås grøde i indersving, således at vandpresset tages af ydersvinget. side 17

18 Det er af afgørende betydning og skal prioriteres meget højt, at der bliver slået en forskudt strømrende fra år til år, hvorved man i løbet af en årrække, så vidt det er muligt, kommer ud til alle sider og kanter. Herved mindskes risikoen for, at kantvegetationen på noget tidspunkt bliver alt for tæt med risiko for helt at lukke af og med tiden sande til. Med andre ord skal strømrenden ikke slås, hvor den er lettest at slå, men i hovedreglen, hvor grødevæksten er tættest. Grøden slås altid ud for tydeligt markerede drænudløb. Herved menes, hvor markeringen er tydelig for en person som færdes ude i vandløbet, uanset om det er i en båd eller til fods. Ved grødeskæring i tørre somre med lav vandstand er entreprenøren forpligtet til at bedømme om vandløbenes fiskebestand er i fare for at lide overlast. I så fald skal kommunen kontaktes for en vurdering af, om arbejdet skal indstilles. Optagning af grøde: Ved løbende optagning af grøde lægges det så langt væk fra vandløbet at det ikke kan falde, strømme eller blæse tilbage i vandløbet. Det vil sige aldrig på brinkkanten. Grøden lægges i en tykkelse på højst 30 cm og må ikke kunne beskadige eller tage strømmen fra kreaturhegn, men må dog gerne lægges på den anden side af sådanne. Grøden fordeles så vidt muligt til begge sider af vandløbet. Fritflydende grøde skal opsamles dagligt og bortskaffes på forsvarlig/lovlig vis inden det begynder at afgive ensilagelignende væsker. Dog ikke senere end 3 kalenderdage efter optagning. Optagepladser skal ryddes og rengøres. Broer og skalapæle skal være fri for opfanget grøde. Grødespærringer må først etableres umiddelbart inden grødeskæringen påbegyndes og entreprenøren er forpligtiget til at fjerne det igen straks efter den sidste grøde er opsamlet. Ligeledes skal det opsamles hvor det fanges/hober sig op ved broer osv. Såfremt der efter et godkendt arbejde konstateres større ophobninger af grøde som hindre vandets frie bevægelse skal entreprenøren fjerne dette. Der skal sammen med tilbuddet gives en kortfattet redegørelse for, hvorledes man agter at skille sig af med grøden fra optagepladserne. Dette gøres ved udfyldelse af bilag 2. Tolerancer: Hvor der på vedligeholdelseskortene er angivet et interval for strømrendebredden skal det tilstræbes at skære i en bredde svarende til midten af intervallet. En ensidig afvigelse derfra godkendes ikke og den gennemsnitlige strømrendebredde på strækningen skal således svare til midten af intervallet. Det vil være naturligt og acceptabelt at have de mindste bredder i den opstrøms ende af strækningen og gradvist øge til de største bredder nederst på strækningen. Stryg: I de stejle afløbsstryg slås grøden og kantbevoksningen op til niveauet for høj vintervandstand uanset, hvordan man læser respektive vedligeholdelseskort. Dvs. at kantskæringen foretages således, at der ikke opstår afstrømningsproblemer ved høj vandføring og så der ikke kan forekomme passageproblemer ved lav vandføring. side 18

19 Der skal udvises påpasselighed med ikke at beskadige stensikringen i stejle stryg Slåning af kanter og anlæg Vandløbskanter og anlæg vedligeholdes/slås for den del af anlægget der ligger under højeste vintervandstand. Herunder nedhængende vegetation der kan udgøre en hindring for den frie vandstrøm. Den del af anlægget der ligger højere end højeste vandstand vedligeholdes ikke. Her skal gøres opmærksom på, at i de stejle afløbsstryg efter okkerbassiner og i omløbsstryg ved dambrug kan bunden variere en del. F.eks. kan hele profilet være trekantformet eller bunden kan være rund. Her er ofte en meget lav sommervandstand med en mindre grødebevoksning samt en kraftigere kantbevoksning. I alle tilfælde slås både grøde og kantbevoksning hér, så der skabes plads til høj vintervandføring. Slåning kan foretages ved håndkraft, med kantklipper på grødeskærerbåd eller med mejekurv, blot det udføres skånsomt og uden at beskadige vandløbsbunden eller brinkanlægget med deraf følgende fare for sammenskridning eller erosion ved høje vandføringer. Slåningen af kanter og anlæg foretages fra aktuelt vandspejl og op til vandspejlsniveau ved høj vintervandføring. Dette imødekommes ved at kanterne og brinkanlæg slås ca. 1,0 m op af brinken fra lav sommervandstand, hvor det er muligt. Træer og buske lades uberørte medmindre de hænger ned i vandløbet ved høj vandføring. Ved slåning under lav vandføring skal det således vurderes, om bevoksningen under høj vandføring vil udgøre en hindring for vandstrømmen. Evt. slås der kun en side af gangen, gerne skiftende fra side til side efter entreprenørens eller åmandens skøn. Det høstede materiales opsamles og fordeles jævnt på jorden langs med vandløbet, men så langt fra det, at det ikke risikerer at blive ført med vandstrømmen ved selv høje vandføringer. I Storå gennem Holstebro slås kanter og brinkanlæg helt op til brinkkanten af hensyn til oversvømmelsesrisikoen Kantafretning Kantafretning foretages såfremt der er ved at ske en sammenskridning eller fordi vandløbet er indsnævret så meget at kravet om den fastsatte strømrendebredde ikke længere kan opfyldes ved grødeskæring. Metoden aftales med kommunen eller vil fremgå af feltet "Særlige vedligeholdelsesinstrukser" i vedligeholdelsesplanen Beskæring og fældning af træer og buske Træer og buske ønskes i hovedreglen bevaret, da de bidrager positivt til vandløbets kvalitet. Der vil skulle beskæres, studses eller ske fjernelse, hvor træer og buske vil kunne genere vintervandføringen eller vedligeholdelsesarbejdet side 19

20 dette gælder i særlig grad for pil. I de tilfælde hvor der skal fældes eller beskæres, skal det gøres med pæne skær og snit og grene skal afskæres tæt på stammen. Afskåret materiale skal lægges på den samme bred, hvor det havde rodfæste og således at det ikke senere kan falde, strømme eller blæse tilbage i vandløbet. Kæmpebjørneklo, der er umiddelbar synlig under vedligeholdelsen skal altid bekæmpes indenfor en 2 meter bræmme fra vandløbets øverste kant. Lokaliteter med store koncentrationer skal meldes til kommunen via geokodet fotodokumentation Opgravning Maskinmæssig opgravning- og oprensning er i sig selv en hårdhændet vedligeholdelsesmetode og skal derfor udføres så skånsomt som muligt. Det skal derfor tilstræbes, at der kun fjernes lokale aflejringer af slam og sand. Den faste bund under aflejringer må ikke beskadiges. Sten og grus må ikke fjernes fra vandløbene. Underskårne brinker, dybe passager med grødevækst, store sten, trærødder o.l., der ikke hindrer vandets frie løb og udgør naturlige skjul for vandløbets dyreliv, må ikke fjernes. Det opgravede materiale fordeles jævnt på de tilstødende banketter og kan strækningsvis gøres fra valgfri side. Det skal dog set over en årrække ske således, at det så vidt muligt fordeles ligeligt på begge sider. Kommunen kan i begrænset omfang anvise hvorfra vedligeholdelsen foretages Oprydning Alt affald i vandløbene og på brinkerne samles op og ryddes af vejen på forsvarlig vis. Der henvises til kommunernes regulativer for erhvervsaffald. Cykler der ligger i eller ved vandløb skal afleveres på et depot efter nærmere aftale med kommunen. De må ikke beskadiges unødigt Oprensning af sandfang Alle sandfang tømmes i forbindelse med den årlige vedligeholdelse. Ellers vurderes det løbende, om der er behov for en oprensning. Arbejdet udføres efter aftale med kommunen. Der renses til maksimal dybde uden at det svækker kanternes stabilitet og det opgravede materiale kan deponeres ved sandfangene efter kommunens anvisning. Der kan være behov for at køre sand væk eksempelvis til udspredning på nærliggende marker. Afregning af oprensning foretages efter enhedspriser, som er angivet under 3.5. Andre variable vedligeholdelsesarbejder. Alle okkerbassiner virker i princippet som sandfang i deres indløb. Derfor skal disse bassiners indløb renses op efter ovenstående retningslinier gældende for side 20

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

2015-17. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune

2015-17. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb Frederikshavn Kommune 2015-17 Offentlig annonceret udbud af: Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb i Frederikshavn Kommune

Læs mere

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015.

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015. Annoncering efter Rådgiverydelse i forbindelse med screening af byggeaffald under nedbrydningsopgaver i Vesthimmerlands Kommune, under Landsbypuljen for 2014 Indledning Med det formål at styrke bosætningen

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Oplysningsskemaer Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0027

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud vedrørende Lederafklaringsforløb i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Østjysk Ledelsesakademi, som er et samarbejde

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v.

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. Marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsbetingelser...3 1.1 Udbudsform og omfang...3 1.2 Tilbudsfrist...3 1.3

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser - prækvalifikation

Udbudsbetingelser - prækvalifikation Aarhus Marts 2015 Sagsnr. 058610-0004 tbr/ase/dla Udbudsbetingelser - prækvalifikation København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark Shanghai Suite

Læs mere

Aabenraa Kommune Udbud af vandløbsvedligeholdelsen 2012 og 2013 Særlige Betingelser og Arbejdsbeskrivelse

Aabenraa Kommune Udbud af vandløbsvedligeholdelsen 2012 og 2013 Særlige Betingelser og Arbejdsbeskrivelse Orbicon A/S Niels Bohrs Vej 6 6700 Esbjerg 36 97 36 36 info@orbicon.dk FRI AABENRAA KOMMUNE UDBUD AF VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSEN 2012 OG 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rekvirent Skelbækvej

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 049079834

EU-UDBUD 2013/S 049079834 EU-UDBUD 2013/S 049079834 Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Ikast-Brande Kommune Marts 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 Orientering... 2 1.1 Udbudsmaterialets opbygning... 2 1.2 Opgavens

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere