Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019"

Transkript

1 Udbudsmateriale for Vedligeholdelse af kommunale vandløb i Holstebro Kommune og Struer Kommune FEBRUAR 2015 v. 8 Afleveringsfrist: Mandag den 18. marts 2015 kl på Holstebro Rådhus side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1.1 VANDLØBSOMRÅDER 1.2 ENTREPRISEOMRÅDER 2. UDBUD OG LICITATION 2.1 UDBUDSFORM 2.2. AFLEVERING AF TILBUD 2.3 TILBUDDETS INDHOLD 2.4 VALG AF TILBUD 2.5 VEDSTÅELSESFRIST FOR TILBUD 2.6 SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET. 2.7 BESIGTIGELSE 3. ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) 3.1 INSTRUKSER SKEMAER OG KORT. 3.2 FÆRDIGMELDING Færdigmelding til syn Færdigmelding med skema til brug ved afregning. 3.3 ENTREPRENØRENS FORPLIGTIGELSER Entreprenørens færden Indberetningspligt Vandløbsgennemgang side 2

3 3.4 VEDLIGEHOLDELSESMETODER Grødeskæring Slåning af kanter og anlæg Kantafretning Beskæring og fældning af træer og buske Opgravning Oprydning Oprensning af sandfang Rørledninger og brønde 3.5 ANDRE VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER 4. SÆRLIGE BETINGELSER 4.1 AFTALEGRUNDLAGET Udbuddet Entreprisens omfang Ændringer i direktiver og love 4.2 SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse Entreprenørens forsikring 4.3 KRAV TIL MANDSKAB OG MASKINPARK Mandskab Maskinpark Miljø 4.4 TILSYN OG GODKENDELSE / KASSATION 4.5 TIDSFRISTER side 3

4 4.6 BETALING Prisregulering Afregning 4.7 MISLIGHOLDELSE 4.8 BRUG AF UNDERENTREPRENØRER BILAG B1. TILBUDSGIVERS TRO- OG LOVE ERKLÆRINGER 1. Gæld til det offentlige 2. Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø 3. Udelukkelsesforhold 4. Underskrift på tro- og love erklæring B.2. BORTSKAFFELSE AF GRØDE FRA OPTAGEPLADSER B3. TILBUDSLISTER B4. DETAILSKEMAER B5. VEDLIGEHOLDELSESKORT side 4

5 1. INDLEDNING Arbejdet med vedligeholdelsen af de kommunale vandløb i Holstebro og Struer Kommuner udbydes hermed i et begrænset udbud i henhold til Udbudsdirektivet (direktiv 2004/18/EF), BEK nr. 712 af 15/6 2011, jf. bekendtgørelsen afsendt til EU-tidende den 2. juli 2009 Vedligeholdelsen gælder for perioden Efter denne periode vil der evt.være mulighed for forlængelse. Dette vil blive afgjort og meddelt entreprenøren senest december Udbuddet er fælles for både Holstebro og Struer Kommune, men det er de enkelte kommuner, der står som ansvarlig vandløbsmyndighed for vandløbene i de respektive kommuner. I enkelte vandløb indgår også strækninger i nabokommuner, med hvilke Holstebro / Struer Kommune har indgået et samarbejde om at udbyde pågældende vandløb i hele sin længde for dermed at opnå en mere hensigtsmæssig vedligeholdelse, med kun én entreprenør. Licitationen omfatter regelmæssig vedligeholdelse og grødeskæring af i alt m primært åbne vandløb, samt andre vedligeholdelsesopgaver. Nogle af vandløbene vedligeholdes flere gange, så den reelle længde af de vandløb der vedligeholdes, er derfor mindre end den samlede vedligeholdelseslængde. Desuden omfatter udbuddet tilsyn med meter rørlagte eller særlige vandløb. Entreprisen udbydes i offentlig licitation iht. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Entreprisen er opdelt i 6 entrepriseområder, som fremgår af følgende afsnit. Der kan bydes på en eller flere entrepriser. Hovedtildelingskriteriet er: Det mest fordelagtige bud VANDLØBSOMRÅDER Vandløbene i Holstebro / Struer kommuner er blevet inddelt i en række mindre administrative områder, som illustreret på nedenstående oversigtskort. Ligeledes er vandløbene blevet tildelt numre, som refererer til deres beliggenhed. Eks. NIS- 03: Vandløb nr. 03 i området NIS. Holstebro Kommune: Limfjord som opland: FLY: KAR: VEN: Nissum Fjord: STO: SNV: SNØ: SSV: SSØ: Vandløbene i Flynder Å systemet. Karup Å og dets tilløb. Vandløb med Venø Bugt som slutrecipient. Storå. Vandløb i storåsystemet nord for Storå og vest for Vandkraftsøen. Vandløb i storåsystemet nord for Storå og øst for Vandkraftsøen. Vandløb i storåsystemet syd for Storå og vest for Vandkraftsøen. Vandløb i storåsystemet syd for Storå og øst for Vandkraftsøen. side 5

6 DAM: NIS: Vandløbene i Damhus Å systemet. Alle øvrige vandløb med Nissum Fjord som slutrecipient Stadil Fjord: STA: Vandløb med Stadil Fjord som slutrecipient. Limfjord: LIM: Struer: STR: Vandløb med Limfjorden som slutrecipient. Vandløb i Struer Kommune. Vandløbene i Holstebro er opdelt i vandløbsområder som illustreret på kortet. De tykke blå streger er åbne offentlige vandløb og de tynde blå er lukkede. Storå udgør sit eget område STO og er ikke vist på kortet. side 6

7 Vandløbene i Struer er et område, som illustreret på kortet. De blå streger er åbne offentlige vandløb og de orange stiplede streger er rørlagte offentlige vandløb. side 7

8 1.2. ENTREPRISEOMRÅDER Vedligeholdelsesopgaven er opdelt i seks geografisk definerede entrepriseområder. A-E er beliggende i Holstebro Kommune og F er i Struer Kommune. Herunder ses vedligeholdelseslængderne for de enkelte entrepriseområder. Entrepriseområde Vandløb, åbne, meter Vandløb, rørlagte mm, meter A B C D E F I ALT Der vælges én entreprenør per entreprise, og tilbudsgiverne kan frit vælge, hvilke entrepriser der bydes på. side 8

9 2. UDBUD OG LICITATION Udbudsrunden er planlagt til af følge nedenstående tidsplan: Udsendelse af udbudsmaterialet: 19. februar, 2015 Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål: 4. marts, 2015 Sidste frist for udsendelse af svar: 11. marts, 2015 Afleveringsfrist og åbning af tilbud: kl marts, 2015 Endelig beslutning om licitationsvindere: 20. marts, 2015 Kontraktunderskrivelse og ikrafttrædelse, senest 1. april, UDBUDSFORM Entreprisen udbydes i offentlig licitation iht. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Udbudsmaterialet udsendes efter rekvirering til interesserede tilbudsgiverne på følgende medier: Skriftligt: (Dette) hoveddokument, samt alle bilag undtagen tilbudslister og vedligeholdelseskort. Kommunens hjemmeside: Hele det komplette licitationsmateriale kan hentes i form af PDF filer. Der ligger følgende 13 filer på hjemmesiden: Hoveddokumentet (PDF) inkl. bilag 1 og 2 (dette dokument) Tilbudslister, 6 stk. (PDF). Et for hvert entrepriseområde Vedligeholdelseskort, 6 stk. (PDF). En fil for hvert entrepriseområde. Tilbudslister er udarbejdet for hvert enkelt entrepriseområde. Dertil findes vedligeholdelseskort for alle vandløbene i hvert område AFLEVERING AF TILBUD Tilbud kan kun betragtes som konditionsmæssigt, hvis det i en lukket kuvert mærket vandløbslicitation er afleveret rettidigt i henhold til følgende tidspunkt og adresse: Natur og Miljø Holstebro Rådhus Lokale 188 Kirkestræde Holstebro Att.: Flemming Kofoed Afleveringsfrist: Mandag den 18. marts 2015 kl Tilbud skal afleveres skriftligt og tilbudsskemaerne skal udfyldes og benyttes i uændret form. side 9

10 Der ydes ikke nogen kompensation for beregning af tilbud, og alt afleveret tilbudsmateriale vil blive betragtet som kommunens ejendom. Forbehold vil kun blive accepteret i et meget begrænset omfang og må ikke stride mod udbudsgrundlaget. Evt. forbehold skal afleveres skriftligt på et særskilt ark papir, tydeligt mærket med overskriften FORBEHOLD. Heri skal forbeholdet specificeres klart og entydigt, og evt. økonomiske konsekvenser heraf skal anskueliggøres. Forbehold, som strider mod udbudsgrundlaget medfører at tilbuddet kasseres. 2.3 TILBUDDETS INDHOLD Alle tilbud skal for at kunne komme i betragtning indeholde følgende: En korrekt udfyldt tilbudsliste. Udfyldt Tro- og Love erklæring (Bilag 1) Redegørelse for bortskaffelse af grøde fra optagepladser (Bilag 2) Oplysninger om maskinel, udstyr og mandskab herunder uddannelse, erfaring og åmandskursus. Oplysninger om firmaets organisation, herunder kontaktpersoner, arbejdsleder osv. Referencer. 2.4 VALG AF TILBUD Licitationen finder sted mandag den 18. marts 2015 kl i lokale 188 på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro. Her vil hvert enkelt tilbud blive åbnet og summen fra tilbudslisten oplæst i overværelse af de fremmødte. Kontrakterne vil blive tildelt de(n) entreprenør(er), der vurderes at have givet det mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til nedenstående underkriterier. Dvs. det tilbud, der ud fra en helhedsbetragtning af dels økonomiske og dels den tekniske værdi fremstår som det mest fordelagtige tilbud for kommunen. Licitationsresultatet med begrundelse for udvælgelsen vil blive meddelt til samtlige bydende senest 2 uger efter licitationen. side 10

11 Der vurderes efter følgende kriterier nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Pris for de ordinære og de variable vedligeholdelsesopgaver. 60% 2. Organisering og ledelse af arbejdet. Jf. afsnit % 3. Medarbejdernes kvalifikationer og erfaringer. 10% 4. Anvendt miljøpolitik. 10% 5. Maskinpark. Jf. afsnit % Der uddeles i alt op til 100 points. Den tilbudsgiver der har flest points tilbydes entreprisekontrakten. Der gives op til 60 points for punkt 1 og op til 10 points for hvert af de andre punkter som følger: Ad 1 60 points Laveste pris gives 60 points. Øvrige priser beregnes efter følgende formel: 60*(laveste pris/tilbudt pris) points. Ad 2 10 points Til vurdering af tildelelseskriteriet organisation og ledelse af arbejdet skal følgende oplysninger vedlægges tilbuddet: Organisationsplan for virksomheden, der viser virksomhedens egnethed til at kunne løse opgaven med vandløbsvedligeholdelse for de enkelte entrepriseområder. I organisationsplanen skal være angivet navn, funktion, kvalifikation, erfaring, lokalkendskab og ansvar for den leder, der skal forestå gennemførelsen af entreprisen. Endvidere skal der være en overordnet plan for hvordan lederen har tænkt sig at organisere løsningen af opgaverne. Herunder arbejdets fremdrift i tilfælde af sygdom og i tilfælde af maskinnedbrud. Desuden ønskes oplysninger af virksomhedens tilgængelighed, telefonisk såvel som entreprenørmæssigt, indenfor såvel som udenfor normal arbejdstid, og oplysning om responstid til akut opståede opgaver. Points gives efter en overordnet vurdering af det indsendte materiale. Ad 3 10 points Til vurdering af tildelelseskriteriet medarbejdernes kvalifikationer og erfaringer skal følgende materiale vedlægges tilbuddet: Referenceliste for tilbudsgivers nuværende og tidligere tilsvarende arbejdsopgaver udført de seneste 5 år. Her tænkes på såvel erfaring med den i udbuddet nævnte strækningsmæssige vedligeholdelse, og på de typer af ekstraarbejder, der skal løses. Desuden skal der foreligge en liste med navn, funktion og kvalifikationer (uddannelse og erfaring) for alle de åmænd og maskinførere, der på tilbudstidspunktet er ansat og forventes at udføre arbejdet. Points gives efter en overordnet vurdering af det indsendte materiale. side 11

12 Ad 4 10 points Til vurdering af tildelelseskriteriet anvendt miljøpolitik skal følgende materiale vedlægges tilbuddet: Beskrivelse af tilbudsgivers miljøpolitik. Der skal der være en kort beskrivelse af tilbudsgivers miljøhensyn i forbindelse med opgavens udførelse. Desuden skal der redegøres for hvordan der sikres et godt arbejdsmiljø for åmænd og maskinførere. Points gives efter en overordnet vurdering af det indsendte materiale. Ad 5 10 points Til vurdering af tildelelseskriteriet maskinpark skal følgende materiale vedlægges tilbuddet: Der skal være en liste over tilbudsgivers maskinpark, der tænkes anvendt til udførelse af arbejdet. Herunder maskinernes alder, tilstand og vedligeholdelse (til sikring af maskinernes driftssikkerhed) i arbejdets udførelse, samt erstatningsmaskiner i tilfælde af maskinnedbrud. Desuden en beskrivelse af maskinparkens egnethed til udførelse af arbejdet på meget blød bund som findes langs flere af vandløbene, så køreskader på natur og landbrugsarealer kan minimeres. Points gives efter en overordnet vurdering af det indsendte materiale. Der forbeholdes ret til at forkaste enkelte eller alle indkomne bud. 2.5 VEDSTÅELSESFRIST FOR TILBUD Vedståelsesfristen for de indkomne tilbud er 40 kalenderdage fra tilbudsfristen. 2.6 SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende licitationen bedes rettet skriftligt til: og Ved benyttelse af , bedes emnefeltet udfyldt med spørgsmål til vandløbslicitation. Det vil være hensigtsmæssigt at ringe inden afsendelse af mail. Alle mails vil blive bekræftet med en kvitteringsmail. Samtlige henvendelser, spørgsmål og svar vil blive lagt ud på begge kommuners hjemmesider, sammen med udbudsmaterialet og uden angivelse af den oprindelige spørger. Dette betyder at tilbudsgiver selv er ansvarlig for at være side 12

13 opdateret med samtlige spørgsmål/svar inden endeligt tilbud afgives. 2.7 BESIGTIGELSE OG ADGANGSFORHOLD Der gives tilbud ud fra de eksisterende forhold langs vandløbene, og det forudsættes inden tilbud afgives, at entreprenøren selv gør sig bekendt med disse. Herunder adgangsforhold til vandløbene og mulighederne for at færdes langs med dem. Hvor det vil være formålstjenligt, kan der senere skabes forbedrede arbejdsforhold ved eksempelvis fældning af træer og rydning af krat. Entreprenøren er selv ansvarlig for at vurdere omfang og indvirkning ved evt. hindringer for arbejdets udførelse i form af f. eks. broer, hegn, ruser mv. Ved benyttelse af de udleverede vedligeholdelseskort kan det oplyses, at de underliggende luftfotos er fra side 13

14 3 ARBEJDSBESKRIVELSE 3.1. INSTRUKSER SKEMAER OG KORT Til at lette administrationen af vedligeholdelsen af de offentlige vandløb er der for hvert enkelt vandløb/vandløbssystem udarbejdet et vedligeholdelseskort. Det er et luftfoto med angivelse af vandløbet placering i landskabet, vandløbets stationering, strømrendebredder samt instruks på skemaform om vedligeholdelsesmetode(r), tidstermin(er). Disse skal i princippet følges år efter år, men kommunen er dog i sin ret til, til enhver tid at foretage ændringer, som det er beskrevet i aftalegrundlaget kapitel Vedligeholdelseskortene er vedlagt udbudsmaterialet som bilag i PDF. Til brug i det daglige arbejde vil de(n) vindende entreprenører få udleveret et antal mapper, hvor de er lamineret og dermed egnet til udendørs brug i det daglige arbejde. Kortene: Kortene for entrepriseområderne A-E er lavet i kommunens digitale kortsystem med underliggende luftfoto fra De vigtigste signaturforklaringer er: Offentlige åbne vandløb: tykke blå linier. Offentlige lukkede vandløb: tynde lyseblå linier. Private åbne vandløb: tykke grønne linier. Private lukkede vandløb: tynde grønne linier. Kortene for entrepriseområde F er lavet i Struer kommunes digitale kortsystem med luftfoto fra De vigtigste signaturforklaringer er: Offentlige åbne vandløb: blå linier Offentlige lukkede vandløb: orange stiplede linier Brønde på rørlagte strækninger: rød prik 3.2. FÆRDIGMELDING Der skal foretages en registrering af arbejdets begyndelse og afslutning for de enkelte vandløbs- eller vandløbsstrækningers ordinære vedligeholdelse. Det skal ske af hensyn til afregningen og af hensyn til, at kommunen får mulighed for at foretage syn under og efter arbejdet. Tilbagemeldingerne skal foretages samme dag, som vedligeholdelsen begynder og afsluttes. Tilbagemeldingerne skal foretages via en hjemmeside kaldet grødeskæringsfremdrift for den respektive kommune. Det kan tilgås via internettet fra såvel side 14

15 stationær computer som håndholdt smartphone. Desuden kan der forlanges fremsendt geokodede billeder (billeder med GPS koordinater) der viser vandløbenes tilstand før og efter vedligeholdelsesarbejdet, hvis der er problemer eller særlige forhold som f.eks. inspektion af brønde. Dette betyder, at åmændene og maskinførerne skal have en smartphone med GPS til rådighed. De(n) vindende entreprenører vil få en grundig instruktion af indberetningssystemet for alle relevante medarbejdere varighed ca. 3 timer i løbet af foråret Færdigmelding til syn. Det er i alles interesse, at den respektive kommune har mulighed for at syne vedligeholdelsen hurtigst muligt efter færdiggørelse. Derfor skal en sådan melding være kommunen i hænde samme dag som færdiggørelse af et vandløb. Hvis arbejdet på et enkelt vandløb tager flere dage, skal færdigmeldingerne deles op i delstrækninger. Færdigmelding til syn skal ske på hjemmesiden grødeskæringsfremdrift, der har forbindelse til kommunens vandløbskort. Der betales ikke for vedligeholdelsesarbejde, medmindre der rettidigt er modtaget en færdigmelding for det pågældende vandløb eller vandløbsstrækning, jf. ovenstående. Ligeledes skal entreprenøren være indstillet på, at kommunen kan kræve fotodokumentation for arbejdets udførelse, eksempelvis efter gentagne kassationer eller manglende færdigmeldinger Færdigmelding og afregning. Efter færdigmelding af månedens vandløbsarbejder kan der skrives faktura til kommunen. Fakturaerne skal være korrekt udfyldte med priser for de enkelte ydelser samt den samlede pris. Der tages udgangspunkt i tilbudsskemaerne. Hver måneds indsendte afslutninger i grødeskæringsfremdrift danner grundlag for den månedlige afregning. Der betales ikke for udført arbejde, medmindre der er modtaget korrekt tilbagemelding via grødeskæringsfremdrift. 3.3 ENTREPRENØRENS FORPLIGTIGELSER Entreprenørens færden Inden entreprenøren iværksætter arbejder har han pligt til jf. vandløbslovens 3 stk. 3, at orienteres sig om hvorvidt der er nedstrøms beliggende dambrug i pågældende vandløb der indtager åvand, og i givet fald, mindst en uge før igangsættelse af arbejdet, at orientere pågældende dambrug beliggende mindre end 6 km. nedstrøms. side 15

16 I Holstebro Kommune drejer det sig om Munkbro Dambrug (Vegen Å), Mølbak Dambrug (Gryde Å), Vester Hvoldal Dambrug (Råsted Lilleå) samt Møborg Dambrug i Damhus Å. I Struer Kommune drejer det sig om Møborg Dambrug i Damhus Å og Fousing Dambrug i Bredkær Bæk og Nørredal Bæk. For alle typer arbejde og for anden færden imellem vandløbene i øvrigt gælder at beklædning, maskiner, værktøj osv. skal rengøres og desinficeres på forsvarlig vis imellem de forskellige arbejdssteder (jf. 12 i Bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug og virksomheder). Det er således entreprenørens ansvar at smitsomme fiskesygdomme ikke spredes rundt i vandløbene. Evt. erstatningssager fra dambrug er i den forbindelse Holstebro og Struer Kommuner uvedkommende og påhviler udelukkende entreprenøren. Det forventes også, at entreprenøren ikke beskadiger kreaturhegn (som ikke er blevet fjernet eller forsynet med led rettidigt) og i øvrigt bevæger sig langs vandløbene på en måde, der ikke skaber konflikt med lodsejerne. Personalets færdsel til og fra arbejde skal så vidt muligt følge de eksisterende veje. Indgås der flerårige aftaler mellem entreprenør og lodsejere, skal aftalerne skriftlig tilsendes vandløbsmyndigheden, med henblik på at opdatere vedligeholdelseskortene. Alle vandløb skal som udgangspunkt vedligeholdes i hele deres længde i et sammenhængende stræk Indberetning Entreprenøren har pligt til at meddele kommunen om alle konstaterede uhensigtsmæssigheder for: Åbenbare ulovligheder langs vandløbet, såsom overtrædelse af bræmmebestemmelserne, ulovlige vandingssteder, opgravninger, nye dræningsprojekter m.v. Fiskedød Tegn på forureninger konstateret ved lugt af eksempelvis, gylle eller spildevand, forholdsmæssig mange lammehaler, store forekomster af snittet halm, synlige udledninger af misfarvet vand eller tegn på organisk stof. Lokaliteter med potentielt behov for ekstra oprensning eller anden ekstraordinær vedligeholdelse for at forhindre, tilstopning af rør, udskridninger ved stejle brinker osv. Lokaliteter med stor koncentration af Kæmpebjørneklo. Væltede træer og buske ude i vandløbet. Nedskredne brinker. Behov for tømning af brønde på rørlagte strækninger eller tømning af sandfang Ulovlige fiskeredskaber Fiskedød og andre åbenbare akutte hændelser skal indberettes straks/akut (112). Mens generelle iagttagelser om vandløbenes tilstand indberettes ved færdigmelding. side 16

17 Der skal benyttes geokodede fotos til at understøtte indberetningerne, da fotos alt andet lige, bedre kan forklare mange situationer, end blot en tekst eller telefonsamtale Vandløbsgennemgang Entreprenøren skal på kommunens anmodning mindst en gang årligt deltage i en gennemgang af entreprisens vandløb. Ved gennemgangen gennemgås den overordnede tidsplan, vedligeholdelsesmetoden for de enkelte vandløbsstrækninger, mulige restaureringsprojekter osv. 3.4 VEDLIGEHOLDELSESMETODER De forskellige metoder der kan anvendes skal følge de forskrifter der er beskrevet i det efterfølgende. Metoderne, som beskrives i dette afsnit er gældende for samtlige offentlige vandløb omfattet af licitationen. Der gøres tillige opmærksom på, at der udover de her beskrevne metoder kan være tilføjet yderlige kommentarer og instrukser i vedligeholdelseskortene for de enkelte vandløb og at disse naturligvis skal følges og forudsættes i tilbuddet Grødeskæring Grødeskæring skal ske som angivet i vedligeholdelseskortene, enten ved håndkraft med le, med grødeskærerbåd eller ved mejekurv. I alle tilfælde skal det ske så skånsomt som muligt uden at beskadige bund eller anlæg, men så tæt på bunden som muligt. Entreprenøren er frit stillet til at vælge en anden metode end den der er angivet i vedligeholdelsesplanen, blot den er ligeså eller mere skånsom. Vedligeholdelse med håndredskaber er mest skånsom, dernæst grødeskærerbåd og mindst skånsom er anvendelse af mejekurv. Ved benyttelse af håndredskab i højt målsatte vandløb skæres grøden selektivt, således at hurtigt voksende planter fjernes først, mens sjældne og gavnlige vandplanter (fx vandranunkel og vandstjerne) så vidt muligt lades tilbage. I etablerede stryg er det af hensyn til fiskeyngel vigtigt, at der efterlades grødeøer i stort omfang. Uanset metode skæres en strømrende iht. til den fastlagte strømrendebredde som fremgår af vedligeholdelseskortene. Strømrenden skal såfremt det er muligt slynge og bugte sig. Hvis bredden i de store vandløb er så stor, at der skal sejles mere end en gang, skal strømrenden være afbrudt af grødeøer, blot således at den samlede bredde overholder kravet. I slyngede vandløb hvor der er fare for begyndende skader i ydersving, skal der altid slås grøde i indersving, således at vandpresset tages af ydersvinget. side 17

18 Det er af afgørende betydning og skal prioriteres meget højt, at der bliver slået en forskudt strømrende fra år til år, hvorved man i løbet af en årrække, så vidt det er muligt, kommer ud til alle sider og kanter. Herved mindskes risikoen for, at kantvegetationen på noget tidspunkt bliver alt for tæt med risiko for helt at lukke af og med tiden sande til. Med andre ord skal strømrenden ikke slås, hvor den er lettest at slå, men i hovedreglen, hvor grødevæksten er tættest. Grøden slås altid ud for tydeligt markerede drænudløb. Herved menes, hvor markeringen er tydelig for en person som færdes ude i vandløbet, uanset om det er i en båd eller til fods. Ved grødeskæring i tørre somre med lav vandstand er entreprenøren forpligtet til at bedømme om vandløbenes fiskebestand er i fare for at lide overlast. I så fald skal kommunen kontaktes for en vurdering af, om arbejdet skal indstilles. Optagning af grøde: Ved løbende optagning af grøde lægges det så langt væk fra vandløbet at det ikke kan falde, strømme eller blæse tilbage i vandløbet. Det vil sige aldrig på brinkkanten. Grøden lægges i en tykkelse på højst 30 cm og må ikke kunne beskadige eller tage strømmen fra kreaturhegn, men må dog gerne lægges på den anden side af sådanne. Grøden fordeles så vidt muligt til begge sider af vandløbet. Fritflydende grøde skal opsamles dagligt og bortskaffes på forsvarlig/lovlig vis inden det begynder at afgive ensilagelignende væsker. Dog ikke senere end 3 kalenderdage efter optagning. Optagepladser skal ryddes og rengøres. Broer og skalapæle skal være fri for opfanget grøde. Grødespærringer må først etableres umiddelbart inden grødeskæringen påbegyndes og entreprenøren er forpligtiget til at fjerne det igen straks efter den sidste grøde er opsamlet. Ligeledes skal det opsamles hvor det fanges/hober sig op ved broer osv. Såfremt der efter et godkendt arbejde konstateres større ophobninger af grøde som hindre vandets frie bevægelse skal entreprenøren fjerne dette. Der skal sammen med tilbuddet gives en kortfattet redegørelse for, hvorledes man agter at skille sig af med grøden fra optagepladserne. Dette gøres ved udfyldelse af bilag 2. Tolerancer: Hvor der på vedligeholdelseskortene er angivet et interval for strømrendebredden skal det tilstræbes at skære i en bredde svarende til midten af intervallet. En ensidig afvigelse derfra godkendes ikke og den gennemsnitlige strømrendebredde på strækningen skal således svare til midten af intervallet. Det vil være naturligt og acceptabelt at have de mindste bredder i den opstrøms ende af strækningen og gradvist øge til de største bredder nederst på strækningen. Stryg: I de stejle afløbsstryg slås grøden og kantbevoksningen op til niveauet for høj vintervandstand uanset, hvordan man læser respektive vedligeholdelseskort. Dvs. at kantskæringen foretages således, at der ikke opstår afstrømningsproblemer ved høj vandføring og så der ikke kan forekomme passageproblemer ved lav vandføring. side 18

19 Der skal udvises påpasselighed med ikke at beskadige stensikringen i stejle stryg Slåning af kanter og anlæg Vandløbskanter og anlæg vedligeholdes/slås for den del af anlægget der ligger under højeste vintervandstand. Herunder nedhængende vegetation der kan udgøre en hindring for den frie vandstrøm. Den del af anlægget der ligger højere end højeste vandstand vedligeholdes ikke. Her skal gøres opmærksom på, at i de stejle afløbsstryg efter okkerbassiner og i omløbsstryg ved dambrug kan bunden variere en del. F.eks. kan hele profilet være trekantformet eller bunden kan være rund. Her er ofte en meget lav sommervandstand med en mindre grødebevoksning samt en kraftigere kantbevoksning. I alle tilfælde slås både grøde og kantbevoksning hér, så der skabes plads til høj vintervandføring. Slåning kan foretages ved håndkraft, med kantklipper på grødeskærerbåd eller med mejekurv, blot det udføres skånsomt og uden at beskadige vandløbsbunden eller brinkanlægget med deraf følgende fare for sammenskridning eller erosion ved høje vandføringer. Slåningen af kanter og anlæg foretages fra aktuelt vandspejl og op til vandspejlsniveau ved høj vintervandføring. Dette imødekommes ved at kanterne og brinkanlæg slås ca. 1,0 m op af brinken fra lav sommervandstand, hvor det er muligt. Træer og buske lades uberørte medmindre de hænger ned i vandløbet ved høj vandføring. Ved slåning under lav vandføring skal det således vurderes, om bevoksningen under høj vandføring vil udgøre en hindring for vandstrømmen. Evt. slås der kun en side af gangen, gerne skiftende fra side til side efter entreprenørens eller åmandens skøn. Det høstede materiales opsamles og fordeles jævnt på jorden langs med vandløbet, men så langt fra det, at det ikke risikerer at blive ført med vandstrømmen ved selv høje vandføringer. I Storå gennem Holstebro slås kanter og brinkanlæg helt op til brinkkanten af hensyn til oversvømmelsesrisikoen Kantafretning Kantafretning foretages såfremt der er ved at ske en sammenskridning eller fordi vandløbet er indsnævret så meget at kravet om den fastsatte strømrendebredde ikke længere kan opfyldes ved grødeskæring. Metoden aftales med kommunen eller vil fremgå af feltet "Særlige vedligeholdelsesinstrukser" i vedligeholdelsesplanen Beskæring og fældning af træer og buske Træer og buske ønskes i hovedreglen bevaret, da de bidrager positivt til vandløbets kvalitet. Der vil skulle beskæres, studses eller ske fjernelse, hvor træer og buske vil kunne genere vintervandføringen eller vedligeholdelsesarbejdet side 19

20 dette gælder i særlig grad for pil. I de tilfælde hvor der skal fældes eller beskæres, skal det gøres med pæne skær og snit og grene skal afskæres tæt på stammen. Afskåret materiale skal lægges på den samme bred, hvor det havde rodfæste og således at det ikke senere kan falde, strømme eller blæse tilbage i vandløbet. Kæmpebjørneklo, der er umiddelbar synlig under vedligeholdelsen skal altid bekæmpes indenfor en 2 meter bræmme fra vandløbets øverste kant. Lokaliteter med store koncentrationer skal meldes til kommunen via geokodet fotodokumentation Opgravning Maskinmæssig opgravning- og oprensning er i sig selv en hårdhændet vedligeholdelsesmetode og skal derfor udføres så skånsomt som muligt. Det skal derfor tilstræbes, at der kun fjernes lokale aflejringer af slam og sand. Den faste bund under aflejringer må ikke beskadiges. Sten og grus må ikke fjernes fra vandløbene. Underskårne brinker, dybe passager med grødevækst, store sten, trærødder o.l., der ikke hindrer vandets frie løb og udgør naturlige skjul for vandløbets dyreliv, må ikke fjernes. Det opgravede materiale fordeles jævnt på de tilstødende banketter og kan strækningsvis gøres fra valgfri side. Det skal dog set over en årrække ske således, at det så vidt muligt fordeles ligeligt på begge sider. Kommunen kan i begrænset omfang anvise hvorfra vedligeholdelsen foretages Oprydning Alt affald i vandløbene og på brinkerne samles op og ryddes af vejen på forsvarlig vis. Der henvises til kommunernes regulativer for erhvervsaffald. Cykler der ligger i eller ved vandløb skal afleveres på et depot efter nærmere aftale med kommunen. De må ikke beskadiges unødigt Oprensning af sandfang Alle sandfang tømmes i forbindelse med den årlige vedligeholdelse. Ellers vurderes det løbende, om der er behov for en oprensning. Arbejdet udføres efter aftale med kommunen. Der renses til maksimal dybde uden at det svækker kanternes stabilitet og det opgravede materiale kan deponeres ved sandfangene efter kommunens anvisning. Der kan være behov for at køre sand væk eksempelvis til udspredning på nærliggende marker. Afregning af oprensning foretages efter enhedspriser, som er angivet under 3.5. Andre variable vedligeholdelsesarbejder. Alle okkerbassiner virker i princippet som sandfang i deres indløb. Derfor skal disse bassiners indløb renses op efter ovenstående retningslinier gældende for side 20

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold Bilag 1 - Udelukkelsesforhold I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1-2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver

Læs mere

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1 og 2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

For yderligere oplysninger vedrørende kravsspecifikationer, kontakt venligst mekaniker Jens Wigh, mobil nr. 23445750

For yderligere oplysninger vedrørende kravsspecifikationer, kontakt venligst mekaniker Jens Wigh, mobil nr. 23445750 Afsender: Drifts- og anlægsafdelingen 16. februar 2015 ANONCERING AF INDKØB CPR / CVR: BrevID.: 1857640 Medarbejder: BKK Levering af 1 stk. fabriksny traktor, 105-115 HK 4WD 1. UDBYDER Drifts og Anlægsafdelingen

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner Rettet Tilbudsliste November 2014 Nomi4s i/s 1. Hovedtilbud Tilbuddet skal

Læs mere

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015.

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015. Annoncering efter Rådgiverydelse i forbindelse med screening af byggeaffald under nedbrydningsopgaver i Vesthimmerlands Kommune, under Landsbypuljen for 2014 Indledning Med det formål at styrke bosætningen

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Oplysningsskemaer Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0027

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer - 2011-093590]

EU-UDBUD [Internt referencenummer - 2011-093590] EU-UDBUD [Internt referencenummer - 2011-093590] Varer Prækvalifikationsmateriale På levering af kaffe, te og maskiner til 12-By Gruppens Indkøbscentral 12-By Gruppens Indkøbscentral [juli, 2011] 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

2015-17. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune

2015-17. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb Frederikshavn Kommune 2015-17 Offentlig annonceret udbud af: Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb i Frederikshavn Kommune

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og love erklæring vedr. udelukkelse fra deltagelse i udbud 2 3. Erklæring vedr. økonomiske nøgletal

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser.

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Tilbudslister. Undertegnede entreprenør tilbyder at udføre vintertjeneste i Middelfart kommune, som anført i udbudsmaterialet, dateret juni 2011

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE 27 1 TIDS- OG ARBEJDSPLAN Til dette dokument følger arbejdsbeskrivelser (bilag 4 og 5) til de enkelte vandløb som er at finde

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker.

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40920838.aspx Ekstern udbuds ID 305822-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) April 2013 April 2013 Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KES Godkendt af KMLJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19.

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19. Prisaftale mellem Syddjurs Kommune og optikere vedrørende optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik Gældende fra den 19. september 2012 Prislisten offentliggøres på Syddjurs Kommunes hjemmeside

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud kantinedrift på Campus Emdrup Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Generel beskrivelse af indkøbet og formålet...

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Transport fra genbrugspladser. Holstebro Kommune. Lemvig Kommune. Tilbudsliste December 2015

Transport fra genbrugspladser. Holstebro Kommune. Lemvig Kommune. Tilbudsliste December 2015 Transport fra genbrugspladser i Holstebro Kommune Og Lemvig Kommune Tilbudsliste December 2015 Nomi4s i/s 1. Tilbudsliste Delpriser i henhold til poster i tilbudslisten: Entreprise 1: kr. Entreprise 2:

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud vedrørende Lederafklaringsforløb i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Østjysk Ledelsesakademi, som er et samarbejde

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver Skabelon - Tilbudsgiver Version 1 Side 1 af 5 Dokumentets anvendelse Dette dokument udfyldes på tro og love af tilbudsgiver. Ved en sammenslutning af virksomhed (f.eks. et konsortium) udfyldes dokumentet

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Version 1 Side 1 af 6 Dokumentets anvendelse Hvis tilbudsgiver

Læs mere

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE JUNI 2013 Tømning af olie- og benzinudskilleranlæg - Tilbudsliste Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning... 3 2 Oplysninger... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1. Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale

Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1. Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1 Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 2 Indhold 1. Aftalens parter... 3 2. Projektledelse... 3 3. Aftalegrundlaget...

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere