Skibsbygningskontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibsbygningskontrakt"

Transkript

1 Skibsbygningskontrakt Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib mellem: Nationalpark Vadehavet Havnebyvej Rømø CVR-nr.: og <Indsæt Værftet> <Indsæt adresse> <Indsæt postnr. og by> CVR-nr.: <Indsæt CVR-nr.> 20. juni /S Side 1/17

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAGSFORTEGNELSE... 3 FORTEGNELSE OVER ANVENDTE DEFINITIONER KONTRAKTGRUNDLAGET SKIBETS HOVEDDATA KLASSE, LOVE OG REGLER UNDERLEVERANDØRER TILSYN VÆRFTETS TEGNINGER, GODKENDELSE OG EJENDOMSRET ÆNDRINGER PRØVER LEVERING FORSINKELSE OG UDSÆTTELSE AF LEVERINGSTIDEN PRIS- OG BETALINGSVILKÅR ANSVAR OG MANGLER PRODUKTANSVAR BØDER EJENDOMSFORBEHOLD RISIKO OG ASSURANCE OPHÆVELSE SKATTER, AFGIFTER, STEMPEL, PATENTER M.V OVERDRAGELSE LOVVALG/TVISTER/ VÆRNETING ØVRIGE BESTEMMELSER UNDERSKRIFTER Side 2/17

3 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Kravspecifikation af 12. juni 2014 Bilag 2 Eventuelle spørgsmål og svar i forbindelse med udbuddet Bilag 3 Betalingsplan Bilag 4 Værftets tilbud af <Indsæt dato> Side 3/17

4 FORTEGNELSE OVER ANVENDTE DEFINITIONER Arbejdsdag Bilag Gældende Lovgivning Kontrakt betyder en dag (bortset fra lørdag og søndag), hvor bankerne normalt holder åbent i København. betyder alle bilag, der fremgår af bilagsfortegnelsen ovenfor. Såfremt definitionen er efterfulgt af et specifikt nummer, henviser definitionen til det specifikke bilag, der fremgår af bilagsfortegnelsen ovenfor. betyder de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser m.v. samt retskraftig EU-ret, der måtte være gældende for forhold, der er omfattet af denne Kontakt. betyder denne Skibsbygningskontrakt, inklusive alle Bilag. Værftet har den betydning, der er fastlagt i pkt. (2). Rederiet har den betydning, der er fastsat i pkt. (1). Part Parterne Projektet Skibet Underleverandører betyder Rederiet eller Værftet. betyder Rederiet og Værftet. det i kravspecifikationen beskrevne projekt, jf. Bilag 1. det i kravspecifikationen, jf. Bilag 1 samt Værftets tilbuds beskrevne skib, jf. Bilag 4. betyder en juridisk person, som for Værftet udfører en del af Værftets forpligtelser i henhold til denne Kontrakt. Kontraktprisen har den betydning, der er fastsat i pkt. 11. Side 4/17

5 Der er dags dato indgået følgende skibsbygningskontrakt ( Kontrakt ) mellem: (1) Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø, CVR-nr.: ( Rederiet ), og (2) <Indsæt Værftet>, < Indsæt adresse >, <Indsæt postnr. og by>, CVR-nr.: <Indsæt CVR-nr.> ( Værftet ) EFTERSOM: (A) Rederiet ønsker, at få projekteret, bygget og leveret et skib til Nationalpark Vadehavet, som skal danne rammen om udstillinger, møder og arrangementer i hele nationalparken; (B) (C) Værftet ønsker, at projektere, bygge og levere dette skib; og Parterne ønsker at formalisere deres samarbejde via denne Kontrakt. 1 KONTRAKTGRUNDLAGET 1.1 Værftet forpligter sig til at projektere, bygge og levere Skibet til Rederiet i overensstemmelse med nærværende Kontrakt og Kontraktens Bilag. 1.2 Ved tvister eller fortolkningstvivl som udspringer af Kontrakten eller Bilag, har angivelser og bestemmelser i Kontrakten forrang for angivelser og bestemmelser i Bilag. Ved tvister eller fortolkningstvivl som udspringer af modstridende forhold i de forskellige Bilag, finder den ovenstående bilagslistes rangorden anvendelse. 1.3 Værftets standardbetingelser indgår ikke i kontraktgrundlaget, uanset om Værftet måtte have udleveret disse til Rederiet som f.eks. en del af Værftets tilbud. 1.4 Eventuelle senere skriftlige aftaler mellem Parterne udgør en integreret del af Kontrakten, også selvom de ikke måtte være vedhæftet Kontrakten. Alle aftaler skal være skriftlige og tiltrådt af begge Parter for at have gyldighed i kontraktforholdet mellem Parterne. 2 SKIBETS HOVEDDATA 2.1 Hoveddimensioner Længde overalt: ca. 16,00 m Længde målt i dæk for måling (L1) under 15,00 m Bredde moulded ca. 4,80 m Sidehøjde til hoveddæk midtskibs ca. 1,20 m Tonnage under 20 GT Dimensionstal under Det henvises i øvrigt til de i kravspecifikationen, jf. Bilag 1 beskrevne krav. Side 5/17

6 3 LOVE OG REGLER 3.1 Fartøjet skal bygges iht. Bekendtgørelse nr. 956 Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer. Fartøjet skal opfylde Søfartsstyrelsens Meddelelser F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr. Fartøjet skal opfylde krav til sejlads i Fartområde F2 og have radioudrustning til Havområde A1. Fartøjet skal opfylde Søfartsstyrelsens Meddelelser A om arbejdsmiljø om bord, hvor der særlig lægges vægt på reduktion af støj. 3.2 Alle certifikater, i det omfang, der er krævet i henhold til kravspecifikationen, jf. Bilag 1, leveres ved Skibets levering af Værftet og for dettes regning. Rederiet sørger for Skibets registrering og afholder heraf følgende omkostninger, inklusive registreringsafgift, samt udgiften til stempling af de for registreringen nødvendige dokumenter. 3.3 Kontrakten er baseret på bygning af Skibet i overensstemmelse med de told- og afgiftstariffer samt Gældende Lovgivning, der er gældende for tidspunktet af indgåelsen af Kontrakten. I tilfælde af at den Gældende Lovgivning, der er gældende for tidspunktet af indgåelsen af Kontrakten bliver ændret, før Skibet er leveret, skal Rederiet, hvis Søfartsstyrelsen eller Gældende Lovgivning kræver det, eller Rederiet ønsker ændringerne taget til følge, betale i ekstraregning til Værftet de dokumenterede merudgifter og med en eventuel justering af Leveringstidspunktet. Såfremt ændringerne medfører besparelser for Værftet, skal Rederiet godskrives et dertil tilsvarende beløb. Det påhviler dog Værftet uden ugrundet ophold, at gøre Rederiet bekendt med ændringer til Gældende Lovgivning. 3.4 Skibet med alt tilhørende bygges, udrustes og leveres med nye materialer og i en udførelse, der overholder god skibsbygningsstandard, og i overensstemmelse med den på tidspunktet for indgåelsen af Kontrakten Gældende Lovgivning og andre skriftlige, offentlige krav til Skibets konstruktion og indretning. 3.5 Søfartsstyrelsens afgørelser er bindende og endelige mellem Parterne for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt Skibet er bygget i overensstemmelse med sådanne bestemmelser, som det påhviler det påhviler Søfartsstyrelsen at påse overholdelsen af. 4 UNDERLEVERANDØRER 4.1 Værftet kan ikke uden Rederiets forudgående skriftlige samtykke overlade Kontraktens opfyldelse eller dele heraf til Underleverandører, med mindre dette udtrykkeligt er angivet i denne Kontrakt. 4.2 Rederiet skal orienteres, hvis Værftet udskifter en Underleverandør, eller hvis der sker en ændring af rollefordeling imellem Rederiet og en Underleverandør. 4.3 Ved brug af en Underleverandør, hæfter Rederiet for Underleverandørens opfyldelse af kravene i denne Kontrakt på samme måde som for sine egne forhold. Side 6/17

7 4.4 Rederiet skal i videst muligt omfang undgå udskiftning af Underleverandører. Såfremt Rederiet undtagelsesvist er nødsaget til at udskifte en Underleverandør, må det ikke påføre Værftet omkostninger eller forsinkelser. 4.5 Underleverandører kan ikke i medfør af denne Kontrakt rejse nogen former for krav over for Rederiet, hverken betalingskrav eller erstatningskrav. 5 TILSYN 5.1 Rederiet har ret til at lade arbejdet med Skibets bygning tilse ved en eller flere inspektører, der i Værftets arbejdstid skal have adgang til alle værksteder, hvor dele til Skibet fremstilles. Værftet skal på Rederiets anmodning endvidere medvirke til, at inspektører får adgang til eventuelle Underleverandørers værksteder, idet Værftet påser bestemmelser herom indskrives i Værftets aftaler med Underleverandørerne. Inspektionen foregår for Rederiets regning og risiko. Værftet stiller uden vederlag kontorlokaler med inventar til rådighed for Rederiets inspektører. 5.2 Rederiets inspektører har ret til at kassere defekte materialer eller dårligt udført arbejde. Dette gælder dog ikke, hvor det pågældende materiale eller arbejde kan godkendes af Søfartsstyrelsen. Krav fra inspektørernes side til materiale eller arbejdsudførelse kan af Værftet forlanges skriftligt fremsat, ligesom Værftet forbeholder sig ret til kun at forhandle med en inspektør med fuldmagt fra Rederiet. 5.3 Værftets ansvar for opfyldelse af sine forpligtelser påvirkes ikke af det af Rederiet førte tilsyn. Hvis Rederiets inspektører bliver opmærksomme på, at konstruktion, materiale eller håndværksmæssige udførelse ikke er i overensstemmelse med Kontrakten, de godkendte tegninger eller Gældende Lovgivning, skal Rederiets inspektører skriftligt meddele dette til Værftet. Modtager Værftet en sådan underretning, og denne erkendes at være berettiget, påhviler det Værftet straks og inden skibets levering at afhjælpe sådan uoverensstemmelse. Værftet er ikke berettiget til at fordre erstatning for materialer eller arbejder, som berettiget er kasseret ved Rederiets inspektørers kontrol. Alt sådan kasseret materiale eller arbejde skal uden udgift for Rederiet erstattes med nyt. 6 VÆRFTETS TEGNINGER, GODKENDELSE OG EJENDOMSRET 6.1 Værftet leverer alle relevante tegninger og beregninger. Det fulde konstruktionsmæssige ansvar påhviler Værftet. Hvis Rederiet, måtte kræve anvendelse af materialer m.v. som leveres af Rederiet, er ansvaret for disse materiales anvendelse alene Rederiets. 6.2 Alle de i kravspecifikationen nævnte tegninger og tekniske dokumenter vedrørende Skibets konstruktion eller bygning, tilhører Rederiet. De nævnte tegninger, tekniske dokumenter eller anden teknisk information kan ikke uden samtykke fra Rederiet anvendes til andre formål end konstruktion, bygning, afprøvning, drift og vedligeholdelse af Skibet. 6.3 Værftet og Rederiet skal gensidigt samarbejde under hele konstruktions- og byggefasen. Værftet tilsender Rederiet tegninger og tekniske specifikationer, som kræves godkendt i henhold til kravspecifikationen, jf. Bilag 1, senest 21 kalenderdage, inden det pågældende arbejde påbegyndes. Materialer der egner sig til elektronisk forsendelse, skal fremsendes pr. for godkendelse. Rederiet er forpligtet til at fremsætte eventuelle forslag til ændringer og/eller godkendelse inden 21 kalenderdage fra modtagelsen af materialet. Fremkommer Side 7/17

8 ændringsforslag eller godkendelse ikke rettigdigt skal materiale, der er fremkommet til Rederiet, anses som godkendt, bortset fra eventuelt ekstra tid, som måtte ønskes skriftligt at Rederiet, og som kan accepteres af Værftet. 6.4 Rederiet har krav på senest samtidig med levering af skibet at modtage kopi a, i den på det tidspunkt gældende version af alle As built tegninger. Senest tre måneder efter aflevering har Rederiet krav på at modtage kopi af samtlige af Værftets tegninger og dokumenter, som vedrører Skibet. 6.5 Mellem Parterne afholdes byggemøde i nødvendigt omfang. Ved disse møder deltager repræsentanter for Parterne efter hver Parts nærmere bestemmelse. Det påhviler Værftet at drage omsorg for, at Værftets koordinator eller dennes stedfortræder deltager i hvert byggemøde. I byggemøderne kan desuden deltage repræsentanter for Værftet, Rederiet, Søfartsstyrelsen, Parternes konsulenter og andre efter Parternes valg. 6.6 Dagsorden for byggemøder omfatter normal gennemgang af arbejdets stade og overholdelse af de af Værftet meddelte arbejdsplaner, vægtregulering samt forhold konstateret af Rederiets inspektører. Værftet udarbejder referart af byggemøderne. Referatet tilsendes Parterne, og godkendes ved næste byggemøde. 7 ÆNDRINGER 7.1 Ekstra arbejde og ekstra udstyr må ikke sættes i arbejde før Rederiets skriftlige bestilling efter forudgående tilbud foreligger. Værftet skal efterkomme rimelige ændringer i kravspecifikationen, jf. Bilag 1, og tegningerne til Skibet, som Rederiet måtte ønske. Hvis der er tale om ændringer af et sådant omfang, at det vil kunne virke forsinkende på Værftets øvrige kontraktmæssige opgaver, udføres sådanne ændringer kun efter nærmere aftale. Hvis Værftet, når Rederiet fremsætter ønsker om ændringer, påviser, at sådanne ændringer ikke kan udføres, uden at der indrømmes Værftet en udskydelse af leveringstiden og/eller forøgelse af Kontraktprisen, skal Rederiet bære de således forøgede omkostninger og indrømme Værftet en passende udskydelse af leveringstiden. Aftales sådanne ændringer efter Kontraktens indgåelse, skal Rederiet og Værftet skriftligt aftale, hvilken virkning sådanne ændringer vil have for økonomien, leveringstid, samt andre forhold i henhold til denne Kontrakt. Hvis Rederiets begæring om ændringer vil indebære en besparelse for Værftet og/eller muliggør en tidligere levering, vil Værftet give Rederiet den fulde fordel heraf. 7.2 Værftet har ret til at foretage sådanne mindre modifikationer, som det måtte finde hensigtsmæssigt enten for at opfylde Kontrakten eller for at tilpasse og til forbedrede produktionsmetoder, materialer eller lignende. Andre ændringer skal før iværksættelsen skriftligt forelægges Rederiet til godkendelse. 7.3 Såfremt der efter indgåelsen af denne Kontrakt foretages ændringer eller tilføjelser til den på tidspunktet for indgåelsen af Kontrakten Gældende Lovgivning, klasseregler, tilsynsregler m.v., hvorefter Skibet bygges, og sådanne ændringer eller tilføjelser er obligatoriske for Skibet, skal Værftet udføre nødvendige ændringsarbejder og meddele Rederiet deraf følgende justeringer i Kontraktprisen, leveringstid og andre relevante bestemmelser i henhold til denne Kontrakt. Ændringer som ikke er obligatoriske for Skibet, skal behandles som Rederiets ændringer i henhold til pkt Side 8/17

9 8 PRØVER 8.1 Når Værftet har meldt Skibet færdig til levering, foretages der i nærværelse af repræsentanter for Rederiet og Søfartsstyrelsen en teknisk prøvetur af passende varighed, til bestemmelse af Skibets kontraktmæssighed som nærmere fastlagt i kravspecifikationen, jf. Bilag Ovennævnte prøvetur foretages for Værftets risiko. 8.3 Der afholdes sådanne prøver ved kaj, som fastlagt i kravspecifikationen, jf. Bilag 1, eller som kræves i henhold til Søfartsstyrelsen til afprøvning af Skibets installationer. 8.4 Skulle Rederiet finde, at Skibet på et eller flere punkter ikke er i kontraktmæssig stand, og ønsker Rederiet at tage forbehold herfor, må dette ske skriftligt på så tidligt et tidspunkt som muligt, således at problemet så vidt muligt kan ordnes inden prøveturen. Såfremt der skulle vise sig fejl under prøver eller prøvetur(e), er Værftet pligtige til at afhjælpe disse og ved nye prøver vise, at Skibet er i overensstemmelse med Kontrakten. 8.5 Afhjælpning af mangler skal ske vederlagsfrit og udføres inden Skibets levering. 8.6 Rederiet skal ikke være forpligtet til at overtage Skibet, hvis der som følge af mangler ikke vil kunne gives certifikater uden pålæg fra Søfartsstyrelsen, eller hvis konstaterede mangler medfører, at Skibet ikke kan udføre de opgaver, som Skibet er bygget til. Værftet kan på Rederiets vegne med Rederiets godkendelse hjemsøge permanente dispensationer og/eller ækvivalenser. 9 LEVERING 9.1 Skibet leveres ved kaj i XXX i Danmark i henhold til Værftets tidsplan, jf. Bilag 4, senest den 1. juni Levering anses ikke for sket, hvis Skibet ikke kan ibrugtages i forhold til dets formål, jf. Bilag 1 kravspecifikation, eller hvis eventuelle udbedringer af mangler udgører mere end 2 % af Kontraktprisen. 9.3 Ved levering skal udfærdiges en afleveringsprotokol til bekræftelse af, at Skibet leveres i kontraktmæssig stand og fri for enhver hæftelse. Afleveringsprotokollen udfærdiges i 2 eksemplarer, der underskrives af Parterne. 9.4 Senest samtidig med underskrivelsen af afleveringsprotokollen overdrager Værftet følgende dokumenter med sædvanlig gyldighedstid og med i øvrigt behørigt indhold til Rederiet: protokol vedrørende afholdelse af prøver, herunder lister over eventuelle resterende mindre fejl og mangler certifikater tilladelser tegninger de i kravspecifikationen, jf. Bilag 1, opregnede certifikater, samt Side 9/17

10 hvad der måtte kræves af Søfartsstyrelsen og andre myndigheder for, at Skibet kan gå i drift umiddelbart efter levering. 10 FORSINKELSE OG UDSÆTTELSE AF LEVERINGSTIDEN 10.1 Det aftalte leveringstidspunkt gælder med sædvanligt forbehold for force majeure. Det anses som force majeure, hvis levering efter indgåelsen af denne Kontrakt hindres eller forsinkes på grund af forhold eller begivenheder, som Værftet ikke med rimelighed kunne have regnet med ved indgåelsen af denne Kontrakt, f.eks. krig, brand, eksplosioner, strejker, lockout, boykot, naturkatastrofer, og andre omstændigheder, som ikke skyldes Værftet eller er uden for dets kontrol, og som Værftet ikke med rimelighed har kunnet afhjælpe. I så fald forlænges den kontraktlige leveringstid med et tidsrum svarende til forsinkelsen, jf. dog pkt Hvis der indtræder en force majeure som vil medføre forsinkelse, skal Værftet snarest muligt og senest inden 8 Arbejdsdage skriftligt varsle Rederiet herom, og Værftet skal i denne meddelelse også angive forsinkelsens sandsynlige varighed. Værftet skal ligeledes, når disse omstændigheder ophører, inden 8 Arbejdsdage varsle Rederiet herom og angive med hvilket tidsrum, Værftet på basis af de pågældende omstændigheder anser sig for berettiget til at kræve leveringstiden udskudt. Ved forsinkelse i tilfælde af force majeure af leverancer fra Underleverandører kan Værftet kun påberåbe sig force majeure, hvis leverancerne er rettidigt bestilt af Værftet, og forsinkelsen ikke skyldes Værftet, er uden for dettes kontrol og ikke med rimelighed har kunnet afhjælpes af Værftet eller forudses af dette ved bestillingen. Værftet er desuagtet forpligtet til i så fald at søge de bedst opnåelige tilbud fremskaffet fra andre leverandører til substituering for de Underleverandører, som ikke kan levere rettidigt. Værftet kan ikke påberåbe sig som force majeure strejke og lockout, der alene vedrører Værftet, og som ikke er led i en landsdækkende arbejdskonflikt. Værftet har under alle omstændigheder pligt til uden udgift for Rederiet, at tilstræbe sig på at afkorte og indhente forsinkelsen mest muligt, inden for normalt arbejdstid og med samme Underleverandører Hvis Rederiet ikke opfylder sine kontraktmæssige forpligtelser, og Værftet af denne grund standser arbejdet, forlænges leveringstiden med det tidsrum, i hvilket arbejdet har været indstillet, og Værftets omkostninger som følge af Rederiets misligholdelse skal godtgøres af Rederiet. 11 PRIS- OG BETALINGSVILKÅR 11.1 Rederiet forpligter sig til for Skibet at betale DKK <indsæt Kontraktpris> ( Kontraktprisen ). Kontraktprisen er at betragte som en fastpris, der kun kan justeres som følge af denne Kontrakts bestemmelser. Prisstigninger- eller fald på materialer, som udspringer af ændringer inden for den danske told-, merværdi eller afgiftslovgivning, vedtaget efter indgåelsen af denne Kontrakt skal inddækkes af eller godskrives Rederiet, dog med fradrag af eventuelle kompensationer, som i medfør af den pågældende lovgivning måtte tilfalde Værftet. Værftet tilstiller Rederiet den fornødne dokumentation for prisstigninger- eller fald af den her omhandlende karakter. Side 10/17

11 11.2 Ekstra arbejder jf. pkt. 7 samt tilbud herpå skal udføres/afgives med den i Værftets tilbud, jf. Bilag 4 angivne timepris, DKK <indsæt timepris> samt med den i Værftets tilbud, jf. Bilag 4 angivne avance på materialer, <indsæt procentsats> %. Rederiet kan på forlangende kræve at se Værftets oprindelige fakturaer på materialeindkøb Rederiet betaler Kontraktprisen som nærmere fastsat i betalingsplanen i Bilag Værftet skal levere en elektronisk faktura til Rederiet. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr , att.: Sara Lindholt, Nationalparkskib. Desuden skal faktura indeholde Rederiets navn og adresse, Værftets navn og adresse samt CVR-nummer, fakturadato, beskrivelse af leverancen inkl. mængde og art af de leverede varer, betalingsdato og betalingsinformation, momsgrundlaget samt evt. rabatter og prisnedslag. Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af reglerne i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lov nr af 27. december 2003 med senere ændringer, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007, og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Enhver fakturering skal ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for Rederiet Faktura forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura Såfremt Værftet skal fakturere Rederiet et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, være Rederiet i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår, således at udbetaling til Værftet kan ske senest medio januar i det følgende kalenderår Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Rederiet sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt Ved forsinket betaling er Værftet berettiget til at beregne renter i henhold til rentelovens bestemmelser Betaling for ændringer og modifikationer i henhold til denne Kontrakt berigtiges ved Skibets levering, med mindre ekstraprisen overstiger DKK , idet beløbet efter påkrav fra Værftet i så fald skal betales i forbindelse med den betaling, jf. Bilag 3, der følges nærmest efter arbejdets udførelse Eventuelle bøder i henhold til pkt. 14 modregnes af Rederiet i den efterfølgende rate Hvis Værftet ikke kan fremlægge endelige slutafregning ved levering, kan Rederiet kræve Skibet udleveret mod at stille ubetinget bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed for Værftets sandsynlige resttilgodehavende Hvis der inden Skibets levering skulle opstå tvister om betalingens størrelse, har Rederiet ret til at kræve bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed for det omtvistede beløb mod at erlægge hele det beløb, som Værftet forlanger. Værftet kan i så fald ikke nægte at levere Skibet. Hvis Værftet ikke ønsker at stille sikkerhed for den omtvistede del af beløbet, har Rederiet ret til at få Skibet leveret mod at betale det beløb, som ikke er omtvistet og stille ubetinget bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed for den omtvistede del af beløbet. Når en Part har stillet sikkerhed, og hvis den anden Part ikke har anlagt voldgiftssag i anledning af tvisten, bortfalder sikkerheden 3 måneder efter sikkerhedsstillelsen. Side 11/17

12 Omkostninger ved sikkerhedsstillelsen deles mellem Parterne i overensstemmelse med voldgiftsafgørelsen. 12 ANSVAR OG MANGLER 12.1 Værftet indestår for sin leverance i form af Skibet og alt dertil hørende i et tidsrum af 12 måneder fra levering i henhold til denne Kontrakts pkt. 9. Mulige fejl og mangler, der skyldes dårlige materialer og/eller dårligt udført arbejde, skal uden unødigt ophold udbedres af Værftet eller efter forhandling med Værftet for dettes regning ved et andet værft. Værftet er erstatningsansvarligt efter dansk rets almindelige regler, men Værftet har afhjælpningsret, idet der dog ikke betales for driftstab Der skal foretages garantieftersyn efter 12 måneders driftsperiode Såfremt der måtte blive tale om afhjælpning af fejl og mangler ved større og/eller væsentlige dele, forlænges ansvarsperioden for de afhjulpne fejl og mangler med 12 måneder fra tidspunktet for udbedringen. Pligten for Værftet til udbedring af fejl og mangler er betinget af rettidig skriftlig reklamation, der skal fremsendes snarest efter, at manglen eller fejlen er konstateret og seneste inden udløbet af den konkrete ansvarsperiode Rederiet har ret til at lade andet værft foretage udbedringsarbejdet hvis det på grund af Skibets position eller i øvrigt ville være urimeligt for en af Parterne at hidbringe Skibet eller vedkommende del af Skibet til Værftet. I så fald skal Værftet betale det, udbedringen koster Garantien omfatter Værftets og dets Underleverandørers og leverandørers arbejde og leverancer, men omfatter ikke Rederiets leverancer I alle tilfælde skal Skibet for Værftets regning og risiko sejles til det sted, hvor arbejdet skal udføres, og Skibet skal i enhver henseende være gjort klar hertil. Ikke planlagt dokning, der er påkrævet alene af hensyn til garantiarbejdet, betales af Værftet Skader og mangler skal i videst muligt omfang udbedres under drift eller i hjemhavn uden for normal driftsperiode. 13 PRODUKTANSVAR 13.1 Vedrørende produktansvar gælder lovgivningens almindelige bestemmelser herom, og Værftet forpligter sig til samtidig med indgåelsen af denne Kontrakt at dokumentere, at behørig produktansvarsforsikring er etableret. 14 BØDER 14.1 Såfremt Skibets levering forsinkes ud over det aftalte leveringstidspunkt, uden at forsinkelsesårsagen kan henføres til denne Kontrakts pkt. 10 om force majeure, skal Værftet betale til Rederiet: DKK pr. Arbejdsdage for de første 10 Arbejdsdage, derefter DKK pr. Arbejdsdag for de efterfølgende Arbejdsdage. Side 12/17

13 14.2 Ved Rederiets ophævelse af Kontrakten skal Værftet refundere Rederiet udbetalte betalinger, som er blevet foretaget i henhold til pkt. 11 med tillæg af rente fra betalingsdagen svarende til den til enhver tid gældende morarentesats, jf. rentelovens Ud over de i dette pkt. 14 fastsatte bødebestemmelser kan Værftet ikke pålægges nogen betalingsforpligtelse for omkostninger eller tab, der er en følge af de mangler, bødebestemmelserne vedrører. 15 EJENDOMSFORBEHOLD 15.1 Skibet samt alt materiale, der er anskaffet til Skibet, er Rederiets ejendom. De pågældende materialer skal straks af Værftet markeres med Skibets navn. Materialer bestemt for Skibet skal være frigjort for hæftelser af enhver art. Inden levering har fundet sted, bærer Værftet risikoen for Skibet samt alt ovennævnte materiale, som af Værftet skal vedligeholdes, indtil levering har fundet sted. Værftet skal sørge for, at Skibet bliver registreret i Dansk Skibsregister senest 14 kalenderdage efter denne Kontrakts indgåelse. 16 RISIKO OG ASSURANCE 16.1 Indtil levering til Rederiet henligger Skibet og enhver form for maskineri. Materialer, dele, tilbehør og udstyr for Værftets regning og risiko i enhver henseende Værftet skal indtil levering holde Skibet og de til dette hørende eller bestemte maskiner, materialer, dele, tilbehør og udstyr forsikret for Værftets regning i et af Rederiet godkendt forsikringsselskab på de af de danske assurandører fastsatte særlige vilkår for forsikring af nybygninger eller tilsvarende, inklusive brandrisiko indtil levering af Skibet. Forsikringen skal også dække under prøvetur(e) Forsikringssummen skal være mindst den til enhver tid værende værdi af Skibet med det til dette hørende bestemte maskineri, materiale, dele, tilbehør og udstyr, alt plus 5 %, og ikke mindre end de af Rederiet betalte beløb i henhold til pkt. 11 plus 5 %. Hvis genopbygningsværdien antages at overstige Kontraktprisen, kan hver af Parterne forlange forsikringssummen udvidet til at dække genopbygningsværdien til enhver tid mod at bære de dermed forbundne meromkostninger I tilfælde af partielle skader kan Værftet kræve udbetalt direkte til sig den erstatning, som vedrører Værftets eget tab og påtage sig for egen regning at udbedre den opståede skade. Værftet har ret til at få udbetalt forskudsterminer, efterhånden som udbedringsarbejdet udføres. Skulle Værftet gennem brand eller anden skade blive så stærkt beskadiget, at det er ude af stand til at bygge Skibet, er Værftet berettiget til at annullere Kontrakten. Rederiet har da ret til at vælge, hvorvidt det ønsker en tilbagebetaling af de indbetalinger, som Rederiet har foretaget i henhold til pkt. 11 med tillæg af renter, svarende til den til enhver tid gældende morarentesats, jf. rentelovens 5, eller om Redriet ønsker at overtage Skibet med tilhørende materialer, som i henhold til pkt. 15 er Rederiets ejendom, i den stand, hvori disse forefindes, mod betaling af eventuelle restbeløb for disse, henholdsvis mod tilbagebetaling af for meget erlagt med tillæg af renter som ovenfor anført. Side 13/17

14 16.5 Rederiet bærer risikoen for krigsskade, og Værftet er ikke ansvarligt for tab, der skyldes beslaglæggelse af Skibet eller de til dette indkøbte materialer eller dele. Eventuel krigsforsikring i byggeperioden kan tegnes af Rederiet for dettes regning. 17 OPHÆVELSE 17.1 Såfremt en Part i væsentlig grad eller gentagne gange har misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne Kontrakt uden, at der isoleret set foreligger væsentlig misligholdelse, kan den anden Part skriftligt ophæve denne Kontrakt Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Rederiet til ved skriftlig meddelelse til Værftet med øjeblikkelig virkning at ophæve Kontrakten: Forsinkelse med levering af Skibet, som betyder, at Skibet først kan blive leveret den 15. juni 2015 eller senere. Værftet indleder rekonstruktionsforhandlinger, eller der sker væsentlige forringelser af Værftets økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare. Værftets konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Rederiet inden 10 Arbejdsdage tilkendegiver, at boet indtræder i nærværende Kontrakt. Værftet ophører med den virksomhed, som Kontrakten vedrører, eller der indtræder andre omstændigheder, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare Såfremt Kontrakten ophæves som følge af væsentlig misligholdelse fra Værftets side, er Rederiet berettiget til enten at vælge, hvorvidt det ønsker en tilbagebetaling af de indbetalinger, som Rederiet har foretaget i henhold til pkt. 11 med tillæg af renter, svarende til den til enhver tid gældende morarentesats, jf. rentelovens 5, eller til at sætte sig i besiddelse af Skibet mod at betale Værftet for faktisk udført arbejde, idet allerede indbetalte betalinger modregnes. Værftet skal erstatte Rederiet for alle omkostninger Rederiet måtte have i forbindelse med ophævelsen, herunder f.eks. omkostninger til at transportere Skibet til et andet værft Hvis Kontrakten ophæves som følge af væsentlig misligholdelse fra Rederiets side, er Værftet berettiget til at få dækket samtlige dokumenterede udgifter, Projektet har medført. Værftet kan dog ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab, indirekte tab eller følgeskader. Værftet er forpligtet til at stille Skibet til rådighed for Rederiet, samtidig med at Værftet er inddækket økonomisk, jf. ovenfor. 18 SKATTER, AFGIFTER, STEMPEL, PATENTER M.V Værftet skal betale alle skatter og afgifter, herunder told- og forbrugsafgift, gebyrer etc. i forbindelse med denne Kontrakts opfyldelse, hvis ikke andet er anført i denne Kontrakt. Værftet skal ligeledes betale enhver form for havneudgifter, som måtte påløbe, indtil Skibet overtages af Rederiet Værftet skal betale alle licensudgifter, ydelser til patenthavere og lignende fees, hvorpå der måtte kunne gøres krav vedrørende Værftet og dets Underleverandørers leverancer og skal Side 14/17

15 holde Rederiet skadesløs, såfremt krav senere måtte blive rejst over for Rederiet. Dette gælder dog ikke, hvor kravet mod Rederiet eller Skibet er begrundet i en krænkelse af patentrettigheder vedrørende dele og/eller en konstruktion, som er leveret til Skibet af Rederiet selv I det omfang denne Kontrakt skal stemples i henhold til dansk stempellov, bærer hver af Parterne halvdelen af udgifterne hertil. Omkostningerne ved oprettelse af denne Kontrakt fordeles mellem Parterne således, at hver Part betaler udgiften til egne rådgivere. 19 OVERDRAGELSE 19.1 Rederiet har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Kontrakt til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler Værftet kan ikke uden Rederiets forudgående skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne Kontrakt helt eller delvist til tredjemand, som f.eks. men ikke begrænset til virksomhedsoverdragelser. Er Værftet et konsortium, gælder samme regler for konsortiedeltagerne. 20 LOVVALG/TVISTER/ VÆRNETING 20.1 Kontrakten er undergivet dansk ret Såfremt der opstår en tvist mellem Parterne i forbindelse med denne Kontrakt, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten Hvis forhandlingerne i henhold til pkt ikke kan løse tvisten, eller forhandlingerne afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten endeligt afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere. Hver Part udpeger én voldgiftsdommer, mens den tredje voldgiftsdommer, der skal være voldgiftsrettens formand, udpeges af Voldgiftsinstituttet. Har en Part ikke udpeget en voldgiftsdommer inden 30 kalenderdage fra indgivelsen eller modtagelsen af begæring om voldgift, udpeges den pågældende voldgiftsdommer af Voldgiftsinstituttet Stedet for voldgift er aftalt til København, og processproget er dansk Tvister mellem konsortiemedlemmer på Værftssiden og mellem Værftet og eventuelle Underleverandører er denne Kontrakt uvedkommende. 21 ØVRIGE BESTEMMELSER 21.1 Delvis ugyldighed Såfremt en eller flere af Kontraktens bestemmelser måtte blive erklæret helt eller delvist ugyldige, har dette ingen indflydelse på gyldigheden af Kontrakten i øvrigt. Parterne og/eller voldgiftsretten skal i så fald bestræbe sig på hurtigst muligt at fastsætte en gyldig bestemmelse til erstatning af den helt eller delvist ugyldige bestemmelse med i det Side 15/17

16 væsentligste samme indhold og effekt, således af Parterne så vidt muligt stilles således, at intentionerne med Kontrakten og senere ændringer hertil opfyldes Ændringer og tilføjelser Ændringer og tilføjelser til denne Kontrakt skal være skriftlige for at være gyldige Ingen tredjemandsrettigheder Ud over Parterne kan ingen tredjemand støtte ret på denne Kontrakt Aftaleeksemplarer Denne Kontrakt er udarbejdet i to eksemplarer, hvoraf hver Part modtager et eksemplar UNDERSKRIFTER På vegne af Værftet: <Indsæt sted og dato> På vegne af Rederiet: <Indsæt sted og dato> <Indsæt navn> <Indsæt stilling> <Indsæt navn> <Indsæt stilling> Side 16/17

17 BILAG 3 Betalingsplan 1. rate: Produktionsstart 25% Dkk. XXXXX 2. rate: Skrog fuldsvejst til hoveddæk 35% Dkk. XXXXX 3. rate: Søsat 20% Dkk. XXXXX 4. rate: Levering, jf. kontraktens pkt. 9 15% Dkk. XXXXX 5. rate: Ved garantiperiodens udløb* 5% Dkk. XXXXX Ovennævnte %-satser beregnes af Kontraktprisen som nævnt i pkt Produktionsstart skal opfattes som det stadie, hvor alle hovedklassetegninger er godkendt. Skrog fuldsvejst til hoveddæk skal opfattes som det stadie, hvor alle sektioner under dæk er samlet og fuldsvejst, eller et tilsvarende produktionsstadie med tilsvarende værdiniveau. Søsat skal opfattes som det stadie, hvor skibet ligger ved Værftets egen kaj. Skibet skal ligge klar til yderligere udrustning, med alle søventiler og tilslutninger monteret, så skibet principielt kan færdiggøres på vandet. *Forudsat at alle fejl og mangler er udbedret Side 17/17

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om projektet Madspildsjægerne mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25798376 og

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 mellem: Natur- og

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4: Kontraktudkast Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsler af affald efter EU Transportforordning nr.

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand

Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand BILAGSFORTEGNELSE Delaftale 1: Organisk affald Delaftale 1 Organisk affald Bilag

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sikkerhedstest af it-systemer mellem: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Haraldsgade 53 2100 København Ø CVR-nr.:

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Marin råstofkortlægning i Kattegat mellem: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Haraldsgade 53 2100 København Ø CVR-nr.:

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Monitering af ikke-hjemmehørende arter i udvalgte danske havne mellem: NaturErhvervstyrelsen (NAER) Nyropsgade 30 1780

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Kontrakt. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kontrakt. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Udbudsmateriale Bilag 1 - Kontrakt Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken J.nr. 0466-00003 Dato: 11/2 2015 Kontrakt Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Side

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger mellem: Miljøstyrelsen

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Informationsindsats om marint affald mellem: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr.:

Læs mere

Region Midtjyllands standardbetingelser

Region Midtjyllands standardbetingelser Region Midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 3. udgave Standardbetingelser april 2013

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere