Skibsbygningskontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibsbygningskontrakt"

Transkript

1 Skibsbygningskontrakt Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib mellem: Nationalpark Vadehavet Havnebyvej Rømø CVR-nr.: og <Indsæt Værftet> <Indsæt adresse> <Indsæt postnr. og by> CVR-nr.: <Indsæt CVR-nr.> 20. juni /S Side 1/17

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAGSFORTEGNELSE... 3 FORTEGNELSE OVER ANVENDTE DEFINITIONER KONTRAKTGRUNDLAGET SKIBETS HOVEDDATA KLASSE, LOVE OG REGLER UNDERLEVERANDØRER TILSYN VÆRFTETS TEGNINGER, GODKENDELSE OG EJENDOMSRET ÆNDRINGER PRØVER LEVERING FORSINKELSE OG UDSÆTTELSE AF LEVERINGSTIDEN PRIS- OG BETALINGSVILKÅR ANSVAR OG MANGLER PRODUKTANSVAR BØDER EJENDOMSFORBEHOLD RISIKO OG ASSURANCE OPHÆVELSE SKATTER, AFGIFTER, STEMPEL, PATENTER M.V OVERDRAGELSE LOVVALG/TVISTER/ VÆRNETING ØVRIGE BESTEMMELSER UNDERSKRIFTER Side 2/17

3 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Kravspecifikation af 12. juni 2014 Bilag 2 Eventuelle spørgsmål og svar i forbindelse med udbuddet Bilag 3 Betalingsplan Bilag 4 Værftets tilbud af <Indsæt dato> Side 3/17

4 FORTEGNELSE OVER ANVENDTE DEFINITIONER Arbejdsdag Bilag Gældende Lovgivning Kontrakt betyder en dag (bortset fra lørdag og søndag), hvor bankerne normalt holder åbent i København. betyder alle bilag, der fremgår af bilagsfortegnelsen ovenfor. Såfremt definitionen er efterfulgt af et specifikt nummer, henviser definitionen til det specifikke bilag, der fremgår af bilagsfortegnelsen ovenfor. betyder de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser m.v. samt retskraftig EU-ret, der måtte være gældende for forhold, der er omfattet af denne Kontakt. betyder denne Skibsbygningskontrakt, inklusive alle Bilag. Værftet har den betydning, der er fastlagt i pkt. (2). Rederiet har den betydning, der er fastsat i pkt. (1). Part Parterne Projektet Skibet Underleverandører betyder Rederiet eller Værftet. betyder Rederiet og Værftet. det i kravspecifikationen beskrevne projekt, jf. Bilag 1. det i kravspecifikationen, jf. Bilag 1 samt Værftets tilbuds beskrevne skib, jf. Bilag 4. betyder en juridisk person, som for Værftet udfører en del af Værftets forpligtelser i henhold til denne Kontrakt. Kontraktprisen har den betydning, der er fastsat i pkt. 11. Side 4/17

5 Der er dags dato indgået følgende skibsbygningskontrakt ( Kontrakt ) mellem: (1) Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø, CVR-nr.: ( Rederiet ), og (2) <Indsæt Værftet>, < Indsæt adresse >, <Indsæt postnr. og by>, CVR-nr.: <Indsæt CVR-nr.> ( Værftet ) EFTERSOM: (A) Rederiet ønsker, at få projekteret, bygget og leveret et skib til Nationalpark Vadehavet, som skal danne rammen om udstillinger, møder og arrangementer i hele nationalparken; (B) (C) Værftet ønsker, at projektere, bygge og levere dette skib; og Parterne ønsker at formalisere deres samarbejde via denne Kontrakt. 1 KONTRAKTGRUNDLAGET 1.1 Værftet forpligter sig til at projektere, bygge og levere Skibet til Rederiet i overensstemmelse med nærværende Kontrakt og Kontraktens Bilag. 1.2 Ved tvister eller fortolkningstvivl som udspringer af Kontrakten eller Bilag, har angivelser og bestemmelser i Kontrakten forrang for angivelser og bestemmelser i Bilag. Ved tvister eller fortolkningstvivl som udspringer af modstridende forhold i de forskellige Bilag, finder den ovenstående bilagslistes rangorden anvendelse. 1.3 Værftets standardbetingelser indgår ikke i kontraktgrundlaget, uanset om Værftet måtte have udleveret disse til Rederiet som f.eks. en del af Værftets tilbud. 1.4 Eventuelle senere skriftlige aftaler mellem Parterne udgør en integreret del af Kontrakten, også selvom de ikke måtte være vedhæftet Kontrakten. Alle aftaler skal være skriftlige og tiltrådt af begge Parter for at have gyldighed i kontraktforholdet mellem Parterne. 2 SKIBETS HOVEDDATA 2.1 Hoveddimensioner Længde overalt: ca. 16,00 m Længde målt i dæk for måling (L1) under 15,00 m Bredde moulded ca. 4,80 m Sidehøjde til hoveddæk midtskibs ca. 1,20 m Tonnage under 20 GT Dimensionstal under Det henvises i øvrigt til de i kravspecifikationen, jf. Bilag 1 beskrevne krav. Side 5/17

6 3 LOVE OG REGLER 3.1 Fartøjet skal bygges iht. Bekendtgørelse nr. 956 Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer. Fartøjet skal opfylde Søfartsstyrelsens Meddelelser F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr. Fartøjet skal opfylde krav til sejlads i Fartområde F2 og have radioudrustning til Havområde A1. Fartøjet skal opfylde Søfartsstyrelsens Meddelelser A om arbejdsmiljø om bord, hvor der særlig lægges vægt på reduktion af støj. 3.2 Alle certifikater, i det omfang, der er krævet i henhold til kravspecifikationen, jf. Bilag 1, leveres ved Skibets levering af Værftet og for dettes regning. Rederiet sørger for Skibets registrering og afholder heraf følgende omkostninger, inklusive registreringsafgift, samt udgiften til stempling af de for registreringen nødvendige dokumenter. 3.3 Kontrakten er baseret på bygning af Skibet i overensstemmelse med de told- og afgiftstariffer samt Gældende Lovgivning, der er gældende for tidspunktet af indgåelsen af Kontrakten. I tilfælde af at den Gældende Lovgivning, der er gældende for tidspunktet af indgåelsen af Kontrakten bliver ændret, før Skibet er leveret, skal Rederiet, hvis Søfartsstyrelsen eller Gældende Lovgivning kræver det, eller Rederiet ønsker ændringerne taget til følge, betale i ekstraregning til Værftet de dokumenterede merudgifter og med en eventuel justering af Leveringstidspunktet. Såfremt ændringerne medfører besparelser for Værftet, skal Rederiet godskrives et dertil tilsvarende beløb. Det påhviler dog Værftet uden ugrundet ophold, at gøre Rederiet bekendt med ændringer til Gældende Lovgivning. 3.4 Skibet med alt tilhørende bygges, udrustes og leveres med nye materialer og i en udførelse, der overholder god skibsbygningsstandard, og i overensstemmelse med den på tidspunktet for indgåelsen af Kontrakten Gældende Lovgivning og andre skriftlige, offentlige krav til Skibets konstruktion og indretning. 3.5 Søfartsstyrelsens afgørelser er bindende og endelige mellem Parterne for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt Skibet er bygget i overensstemmelse med sådanne bestemmelser, som det påhviler det påhviler Søfartsstyrelsen at påse overholdelsen af. 4 UNDERLEVERANDØRER 4.1 Værftet kan ikke uden Rederiets forudgående skriftlige samtykke overlade Kontraktens opfyldelse eller dele heraf til Underleverandører, med mindre dette udtrykkeligt er angivet i denne Kontrakt. 4.2 Rederiet skal orienteres, hvis Værftet udskifter en Underleverandør, eller hvis der sker en ændring af rollefordeling imellem Rederiet og en Underleverandør. 4.3 Ved brug af en Underleverandør, hæfter Rederiet for Underleverandørens opfyldelse af kravene i denne Kontrakt på samme måde som for sine egne forhold. Side 6/17

7 4.4 Rederiet skal i videst muligt omfang undgå udskiftning af Underleverandører. Såfremt Rederiet undtagelsesvist er nødsaget til at udskifte en Underleverandør, må det ikke påføre Værftet omkostninger eller forsinkelser. 4.5 Underleverandører kan ikke i medfør af denne Kontrakt rejse nogen former for krav over for Rederiet, hverken betalingskrav eller erstatningskrav. 5 TILSYN 5.1 Rederiet har ret til at lade arbejdet med Skibets bygning tilse ved en eller flere inspektører, der i Værftets arbejdstid skal have adgang til alle værksteder, hvor dele til Skibet fremstilles. Værftet skal på Rederiets anmodning endvidere medvirke til, at inspektører får adgang til eventuelle Underleverandørers værksteder, idet Værftet påser bestemmelser herom indskrives i Værftets aftaler med Underleverandørerne. Inspektionen foregår for Rederiets regning og risiko. Værftet stiller uden vederlag kontorlokaler med inventar til rådighed for Rederiets inspektører. 5.2 Rederiets inspektører har ret til at kassere defekte materialer eller dårligt udført arbejde. Dette gælder dog ikke, hvor det pågældende materiale eller arbejde kan godkendes af Søfartsstyrelsen. Krav fra inspektørernes side til materiale eller arbejdsudførelse kan af Værftet forlanges skriftligt fremsat, ligesom Værftet forbeholder sig ret til kun at forhandle med en inspektør med fuldmagt fra Rederiet. 5.3 Værftets ansvar for opfyldelse af sine forpligtelser påvirkes ikke af det af Rederiet førte tilsyn. Hvis Rederiets inspektører bliver opmærksomme på, at konstruktion, materiale eller håndværksmæssige udførelse ikke er i overensstemmelse med Kontrakten, de godkendte tegninger eller Gældende Lovgivning, skal Rederiets inspektører skriftligt meddele dette til Værftet. Modtager Værftet en sådan underretning, og denne erkendes at være berettiget, påhviler det Værftet straks og inden skibets levering at afhjælpe sådan uoverensstemmelse. Værftet er ikke berettiget til at fordre erstatning for materialer eller arbejder, som berettiget er kasseret ved Rederiets inspektørers kontrol. Alt sådan kasseret materiale eller arbejde skal uden udgift for Rederiet erstattes med nyt. 6 VÆRFTETS TEGNINGER, GODKENDELSE OG EJENDOMSRET 6.1 Værftet leverer alle relevante tegninger og beregninger. Det fulde konstruktionsmæssige ansvar påhviler Værftet. Hvis Rederiet, måtte kræve anvendelse af materialer m.v. som leveres af Rederiet, er ansvaret for disse materiales anvendelse alene Rederiets. 6.2 Alle de i kravspecifikationen nævnte tegninger og tekniske dokumenter vedrørende Skibets konstruktion eller bygning, tilhører Rederiet. De nævnte tegninger, tekniske dokumenter eller anden teknisk information kan ikke uden samtykke fra Rederiet anvendes til andre formål end konstruktion, bygning, afprøvning, drift og vedligeholdelse af Skibet. 6.3 Værftet og Rederiet skal gensidigt samarbejde under hele konstruktions- og byggefasen. Værftet tilsender Rederiet tegninger og tekniske specifikationer, som kræves godkendt i henhold til kravspecifikationen, jf. Bilag 1, senest 21 kalenderdage, inden det pågældende arbejde påbegyndes. Materialer der egner sig til elektronisk forsendelse, skal fremsendes pr. for godkendelse. Rederiet er forpligtet til at fremsætte eventuelle forslag til ændringer og/eller godkendelse inden 21 kalenderdage fra modtagelsen af materialet. Fremkommer Side 7/17

8 ændringsforslag eller godkendelse ikke rettigdigt skal materiale, der er fremkommet til Rederiet, anses som godkendt, bortset fra eventuelt ekstra tid, som måtte ønskes skriftligt at Rederiet, og som kan accepteres af Værftet. 6.4 Rederiet har krav på senest samtidig med levering af skibet at modtage kopi a, i den på det tidspunkt gældende version af alle As built tegninger. Senest tre måneder efter aflevering har Rederiet krav på at modtage kopi af samtlige af Værftets tegninger og dokumenter, som vedrører Skibet. 6.5 Mellem Parterne afholdes byggemøde i nødvendigt omfang. Ved disse møder deltager repræsentanter for Parterne efter hver Parts nærmere bestemmelse. Det påhviler Værftet at drage omsorg for, at Værftets koordinator eller dennes stedfortræder deltager i hvert byggemøde. I byggemøderne kan desuden deltage repræsentanter for Værftet, Rederiet, Søfartsstyrelsen, Parternes konsulenter og andre efter Parternes valg. 6.6 Dagsorden for byggemøder omfatter normal gennemgang af arbejdets stade og overholdelse af de af Værftet meddelte arbejdsplaner, vægtregulering samt forhold konstateret af Rederiets inspektører. Værftet udarbejder referart af byggemøderne. Referatet tilsendes Parterne, og godkendes ved næste byggemøde. 7 ÆNDRINGER 7.1 Ekstra arbejde og ekstra udstyr må ikke sættes i arbejde før Rederiets skriftlige bestilling efter forudgående tilbud foreligger. Værftet skal efterkomme rimelige ændringer i kravspecifikationen, jf. Bilag 1, og tegningerne til Skibet, som Rederiet måtte ønske. Hvis der er tale om ændringer af et sådant omfang, at det vil kunne virke forsinkende på Værftets øvrige kontraktmæssige opgaver, udføres sådanne ændringer kun efter nærmere aftale. Hvis Værftet, når Rederiet fremsætter ønsker om ændringer, påviser, at sådanne ændringer ikke kan udføres, uden at der indrømmes Værftet en udskydelse af leveringstiden og/eller forøgelse af Kontraktprisen, skal Rederiet bære de således forøgede omkostninger og indrømme Værftet en passende udskydelse af leveringstiden. Aftales sådanne ændringer efter Kontraktens indgåelse, skal Rederiet og Værftet skriftligt aftale, hvilken virkning sådanne ændringer vil have for økonomien, leveringstid, samt andre forhold i henhold til denne Kontrakt. Hvis Rederiets begæring om ændringer vil indebære en besparelse for Værftet og/eller muliggør en tidligere levering, vil Værftet give Rederiet den fulde fordel heraf. 7.2 Værftet har ret til at foretage sådanne mindre modifikationer, som det måtte finde hensigtsmæssigt enten for at opfylde Kontrakten eller for at tilpasse og til forbedrede produktionsmetoder, materialer eller lignende. Andre ændringer skal før iværksættelsen skriftligt forelægges Rederiet til godkendelse. 7.3 Såfremt der efter indgåelsen af denne Kontrakt foretages ændringer eller tilføjelser til den på tidspunktet for indgåelsen af Kontrakten Gældende Lovgivning, klasseregler, tilsynsregler m.v., hvorefter Skibet bygges, og sådanne ændringer eller tilføjelser er obligatoriske for Skibet, skal Værftet udføre nødvendige ændringsarbejder og meddele Rederiet deraf følgende justeringer i Kontraktprisen, leveringstid og andre relevante bestemmelser i henhold til denne Kontrakt. Ændringer som ikke er obligatoriske for Skibet, skal behandles som Rederiets ændringer i henhold til pkt Side 8/17

9 8 PRØVER 8.1 Når Værftet har meldt Skibet færdig til levering, foretages der i nærværelse af repræsentanter for Rederiet og Søfartsstyrelsen en teknisk prøvetur af passende varighed, til bestemmelse af Skibets kontraktmæssighed som nærmere fastlagt i kravspecifikationen, jf. Bilag Ovennævnte prøvetur foretages for Værftets risiko. 8.3 Der afholdes sådanne prøver ved kaj, som fastlagt i kravspecifikationen, jf. Bilag 1, eller som kræves i henhold til Søfartsstyrelsen til afprøvning af Skibets installationer. 8.4 Skulle Rederiet finde, at Skibet på et eller flere punkter ikke er i kontraktmæssig stand, og ønsker Rederiet at tage forbehold herfor, må dette ske skriftligt på så tidligt et tidspunkt som muligt, således at problemet så vidt muligt kan ordnes inden prøveturen. Såfremt der skulle vise sig fejl under prøver eller prøvetur(e), er Værftet pligtige til at afhjælpe disse og ved nye prøver vise, at Skibet er i overensstemmelse med Kontrakten. 8.5 Afhjælpning af mangler skal ske vederlagsfrit og udføres inden Skibets levering. 8.6 Rederiet skal ikke være forpligtet til at overtage Skibet, hvis der som følge af mangler ikke vil kunne gives certifikater uden pålæg fra Søfartsstyrelsen, eller hvis konstaterede mangler medfører, at Skibet ikke kan udføre de opgaver, som Skibet er bygget til. Værftet kan på Rederiets vegne med Rederiets godkendelse hjemsøge permanente dispensationer og/eller ækvivalenser. 9 LEVERING 9.1 Skibet leveres ved kaj i XXX i Danmark i henhold til Værftets tidsplan, jf. Bilag 4, senest den 1. juni Levering anses ikke for sket, hvis Skibet ikke kan ibrugtages i forhold til dets formål, jf. Bilag 1 kravspecifikation, eller hvis eventuelle udbedringer af mangler udgører mere end 2 % af Kontraktprisen. 9.3 Ved levering skal udfærdiges en afleveringsprotokol til bekræftelse af, at Skibet leveres i kontraktmæssig stand og fri for enhver hæftelse. Afleveringsprotokollen udfærdiges i 2 eksemplarer, der underskrives af Parterne. 9.4 Senest samtidig med underskrivelsen af afleveringsprotokollen overdrager Værftet følgende dokumenter med sædvanlig gyldighedstid og med i øvrigt behørigt indhold til Rederiet: protokol vedrørende afholdelse af prøver, herunder lister over eventuelle resterende mindre fejl og mangler certifikater tilladelser tegninger de i kravspecifikationen, jf. Bilag 1, opregnede certifikater, samt Side 9/17

10 hvad der måtte kræves af Søfartsstyrelsen og andre myndigheder for, at Skibet kan gå i drift umiddelbart efter levering. 10 FORSINKELSE OG UDSÆTTELSE AF LEVERINGSTIDEN 10.1 Det aftalte leveringstidspunkt gælder med sædvanligt forbehold for force majeure. Det anses som force majeure, hvis levering efter indgåelsen af denne Kontrakt hindres eller forsinkes på grund af forhold eller begivenheder, som Værftet ikke med rimelighed kunne have regnet med ved indgåelsen af denne Kontrakt, f.eks. krig, brand, eksplosioner, strejker, lockout, boykot, naturkatastrofer, og andre omstændigheder, som ikke skyldes Værftet eller er uden for dets kontrol, og som Værftet ikke med rimelighed har kunnet afhjælpe. I så fald forlænges den kontraktlige leveringstid med et tidsrum svarende til forsinkelsen, jf. dog pkt Hvis der indtræder en force majeure som vil medføre forsinkelse, skal Værftet snarest muligt og senest inden 8 Arbejdsdage skriftligt varsle Rederiet herom, og Værftet skal i denne meddelelse også angive forsinkelsens sandsynlige varighed. Værftet skal ligeledes, når disse omstændigheder ophører, inden 8 Arbejdsdage varsle Rederiet herom og angive med hvilket tidsrum, Værftet på basis af de pågældende omstændigheder anser sig for berettiget til at kræve leveringstiden udskudt. Ved forsinkelse i tilfælde af force majeure af leverancer fra Underleverandører kan Værftet kun påberåbe sig force majeure, hvis leverancerne er rettidigt bestilt af Værftet, og forsinkelsen ikke skyldes Værftet, er uden for dettes kontrol og ikke med rimelighed har kunnet afhjælpes af Værftet eller forudses af dette ved bestillingen. Værftet er desuagtet forpligtet til i så fald at søge de bedst opnåelige tilbud fremskaffet fra andre leverandører til substituering for de Underleverandører, som ikke kan levere rettidigt. Værftet kan ikke påberåbe sig som force majeure strejke og lockout, der alene vedrører Værftet, og som ikke er led i en landsdækkende arbejdskonflikt. Værftet har under alle omstændigheder pligt til uden udgift for Rederiet, at tilstræbe sig på at afkorte og indhente forsinkelsen mest muligt, inden for normalt arbejdstid og med samme Underleverandører Hvis Rederiet ikke opfylder sine kontraktmæssige forpligtelser, og Værftet af denne grund standser arbejdet, forlænges leveringstiden med det tidsrum, i hvilket arbejdet har været indstillet, og Værftets omkostninger som følge af Rederiets misligholdelse skal godtgøres af Rederiet. 11 PRIS- OG BETALINGSVILKÅR 11.1 Rederiet forpligter sig til for Skibet at betale DKK <indsæt Kontraktpris> ( Kontraktprisen ). Kontraktprisen er at betragte som en fastpris, der kun kan justeres som følge af denne Kontrakts bestemmelser. Prisstigninger- eller fald på materialer, som udspringer af ændringer inden for den danske told-, merværdi eller afgiftslovgivning, vedtaget efter indgåelsen af denne Kontrakt skal inddækkes af eller godskrives Rederiet, dog med fradrag af eventuelle kompensationer, som i medfør af den pågældende lovgivning måtte tilfalde Værftet. Værftet tilstiller Rederiet den fornødne dokumentation for prisstigninger- eller fald af den her omhandlende karakter. Side 10/17

11 11.2 Ekstra arbejder jf. pkt. 7 samt tilbud herpå skal udføres/afgives med den i Værftets tilbud, jf. Bilag 4 angivne timepris, DKK <indsæt timepris> samt med den i Værftets tilbud, jf. Bilag 4 angivne avance på materialer, <indsæt procentsats> %. Rederiet kan på forlangende kræve at se Værftets oprindelige fakturaer på materialeindkøb Rederiet betaler Kontraktprisen som nærmere fastsat i betalingsplanen i Bilag Værftet skal levere en elektronisk faktura til Rederiet. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr , att.: Sara Lindholt, Nationalparkskib. Desuden skal faktura indeholde Rederiets navn og adresse, Værftets navn og adresse samt CVR-nummer, fakturadato, beskrivelse af leverancen inkl. mængde og art af de leverede varer, betalingsdato og betalingsinformation, momsgrundlaget samt evt. rabatter og prisnedslag. Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af reglerne i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lov nr af 27. december 2003 med senere ændringer, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007, og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Enhver fakturering skal ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for Rederiet Faktura forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura Såfremt Værftet skal fakturere Rederiet et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, være Rederiet i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår, således at udbetaling til Værftet kan ske senest medio januar i det følgende kalenderår Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Rederiet sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt Ved forsinket betaling er Værftet berettiget til at beregne renter i henhold til rentelovens bestemmelser Betaling for ændringer og modifikationer i henhold til denne Kontrakt berigtiges ved Skibets levering, med mindre ekstraprisen overstiger DKK , idet beløbet efter påkrav fra Værftet i så fald skal betales i forbindelse med den betaling, jf. Bilag 3, der følges nærmest efter arbejdets udførelse Eventuelle bøder i henhold til pkt. 14 modregnes af Rederiet i den efterfølgende rate Hvis Værftet ikke kan fremlægge endelige slutafregning ved levering, kan Rederiet kræve Skibet udleveret mod at stille ubetinget bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed for Værftets sandsynlige resttilgodehavende Hvis der inden Skibets levering skulle opstå tvister om betalingens størrelse, har Rederiet ret til at kræve bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed for det omtvistede beløb mod at erlægge hele det beløb, som Værftet forlanger. Værftet kan i så fald ikke nægte at levere Skibet. Hvis Værftet ikke ønsker at stille sikkerhed for den omtvistede del af beløbet, har Rederiet ret til at få Skibet leveret mod at betale det beløb, som ikke er omtvistet og stille ubetinget bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed for den omtvistede del af beløbet. Når en Part har stillet sikkerhed, og hvis den anden Part ikke har anlagt voldgiftssag i anledning af tvisten, bortfalder sikkerheden 3 måneder efter sikkerhedsstillelsen. Side 11/17

12 Omkostninger ved sikkerhedsstillelsen deles mellem Parterne i overensstemmelse med voldgiftsafgørelsen. 12 ANSVAR OG MANGLER 12.1 Værftet indestår for sin leverance i form af Skibet og alt dertil hørende i et tidsrum af 12 måneder fra levering i henhold til denne Kontrakts pkt. 9. Mulige fejl og mangler, der skyldes dårlige materialer og/eller dårligt udført arbejde, skal uden unødigt ophold udbedres af Værftet eller efter forhandling med Værftet for dettes regning ved et andet værft. Værftet er erstatningsansvarligt efter dansk rets almindelige regler, men Værftet har afhjælpningsret, idet der dog ikke betales for driftstab Der skal foretages garantieftersyn efter 12 måneders driftsperiode Såfremt der måtte blive tale om afhjælpning af fejl og mangler ved større og/eller væsentlige dele, forlænges ansvarsperioden for de afhjulpne fejl og mangler med 12 måneder fra tidspunktet for udbedringen. Pligten for Værftet til udbedring af fejl og mangler er betinget af rettidig skriftlig reklamation, der skal fremsendes snarest efter, at manglen eller fejlen er konstateret og seneste inden udløbet af den konkrete ansvarsperiode Rederiet har ret til at lade andet værft foretage udbedringsarbejdet hvis det på grund af Skibets position eller i øvrigt ville være urimeligt for en af Parterne at hidbringe Skibet eller vedkommende del af Skibet til Værftet. I så fald skal Værftet betale det, udbedringen koster Garantien omfatter Værftets og dets Underleverandørers og leverandørers arbejde og leverancer, men omfatter ikke Rederiets leverancer I alle tilfælde skal Skibet for Værftets regning og risiko sejles til det sted, hvor arbejdet skal udføres, og Skibet skal i enhver henseende være gjort klar hertil. Ikke planlagt dokning, der er påkrævet alene af hensyn til garantiarbejdet, betales af Værftet Skader og mangler skal i videst muligt omfang udbedres under drift eller i hjemhavn uden for normal driftsperiode. 13 PRODUKTANSVAR 13.1 Vedrørende produktansvar gælder lovgivningens almindelige bestemmelser herom, og Værftet forpligter sig til samtidig med indgåelsen af denne Kontrakt at dokumentere, at behørig produktansvarsforsikring er etableret. 14 BØDER 14.1 Såfremt Skibets levering forsinkes ud over det aftalte leveringstidspunkt, uden at forsinkelsesårsagen kan henføres til denne Kontrakts pkt. 10 om force majeure, skal Værftet betale til Rederiet: DKK pr. Arbejdsdage for de første 10 Arbejdsdage, derefter DKK pr. Arbejdsdag for de efterfølgende Arbejdsdage. Side 12/17

13 14.2 Ved Rederiets ophævelse af Kontrakten skal Værftet refundere Rederiet udbetalte betalinger, som er blevet foretaget i henhold til pkt. 11 med tillæg af rente fra betalingsdagen svarende til den til enhver tid gældende morarentesats, jf. rentelovens Ud over de i dette pkt. 14 fastsatte bødebestemmelser kan Værftet ikke pålægges nogen betalingsforpligtelse for omkostninger eller tab, der er en følge af de mangler, bødebestemmelserne vedrører. 15 EJENDOMSFORBEHOLD 15.1 Skibet samt alt materiale, der er anskaffet til Skibet, er Rederiets ejendom. De pågældende materialer skal straks af Værftet markeres med Skibets navn. Materialer bestemt for Skibet skal være frigjort for hæftelser af enhver art. Inden levering har fundet sted, bærer Værftet risikoen for Skibet samt alt ovennævnte materiale, som af Værftet skal vedligeholdes, indtil levering har fundet sted. Værftet skal sørge for, at Skibet bliver registreret i Dansk Skibsregister senest 14 kalenderdage efter denne Kontrakts indgåelse. 16 RISIKO OG ASSURANCE 16.1 Indtil levering til Rederiet henligger Skibet og enhver form for maskineri. Materialer, dele, tilbehør og udstyr for Værftets regning og risiko i enhver henseende Værftet skal indtil levering holde Skibet og de til dette hørende eller bestemte maskiner, materialer, dele, tilbehør og udstyr forsikret for Værftets regning i et af Rederiet godkendt forsikringsselskab på de af de danske assurandører fastsatte særlige vilkår for forsikring af nybygninger eller tilsvarende, inklusive brandrisiko indtil levering af Skibet. Forsikringen skal også dække under prøvetur(e) Forsikringssummen skal være mindst den til enhver tid værende værdi af Skibet med det til dette hørende bestemte maskineri, materiale, dele, tilbehør og udstyr, alt plus 5 %, og ikke mindre end de af Rederiet betalte beløb i henhold til pkt. 11 plus 5 %. Hvis genopbygningsværdien antages at overstige Kontraktprisen, kan hver af Parterne forlange forsikringssummen udvidet til at dække genopbygningsværdien til enhver tid mod at bære de dermed forbundne meromkostninger I tilfælde af partielle skader kan Værftet kræve udbetalt direkte til sig den erstatning, som vedrører Værftets eget tab og påtage sig for egen regning at udbedre den opståede skade. Værftet har ret til at få udbetalt forskudsterminer, efterhånden som udbedringsarbejdet udføres. Skulle Værftet gennem brand eller anden skade blive så stærkt beskadiget, at det er ude af stand til at bygge Skibet, er Værftet berettiget til at annullere Kontrakten. Rederiet har da ret til at vælge, hvorvidt det ønsker en tilbagebetaling af de indbetalinger, som Rederiet har foretaget i henhold til pkt. 11 med tillæg af renter, svarende til den til enhver tid gældende morarentesats, jf. rentelovens 5, eller om Redriet ønsker at overtage Skibet med tilhørende materialer, som i henhold til pkt. 15 er Rederiets ejendom, i den stand, hvori disse forefindes, mod betaling af eventuelle restbeløb for disse, henholdsvis mod tilbagebetaling af for meget erlagt med tillæg af renter som ovenfor anført. Side 13/17

14 16.5 Rederiet bærer risikoen for krigsskade, og Værftet er ikke ansvarligt for tab, der skyldes beslaglæggelse af Skibet eller de til dette indkøbte materialer eller dele. Eventuel krigsforsikring i byggeperioden kan tegnes af Rederiet for dettes regning. 17 OPHÆVELSE 17.1 Såfremt en Part i væsentlig grad eller gentagne gange har misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne Kontrakt uden, at der isoleret set foreligger væsentlig misligholdelse, kan den anden Part skriftligt ophæve denne Kontrakt Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Rederiet til ved skriftlig meddelelse til Værftet med øjeblikkelig virkning at ophæve Kontrakten: Forsinkelse med levering af Skibet, som betyder, at Skibet først kan blive leveret den 15. juni 2015 eller senere. Værftet indleder rekonstruktionsforhandlinger, eller der sker væsentlige forringelser af Værftets økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare. Værftets konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Rederiet inden 10 Arbejdsdage tilkendegiver, at boet indtræder i nærværende Kontrakt. Værftet ophører med den virksomhed, som Kontrakten vedrører, eller der indtræder andre omstændigheder, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare Såfremt Kontrakten ophæves som følge af væsentlig misligholdelse fra Værftets side, er Rederiet berettiget til enten at vælge, hvorvidt det ønsker en tilbagebetaling af de indbetalinger, som Rederiet har foretaget i henhold til pkt. 11 med tillæg af renter, svarende til den til enhver tid gældende morarentesats, jf. rentelovens 5, eller til at sætte sig i besiddelse af Skibet mod at betale Værftet for faktisk udført arbejde, idet allerede indbetalte betalinger modregnes. Værftet skal erstatte Rederiet for alle omkostninger Rederiet måtte have i forbindelse med ophævelsen, herunder f.eks. omkostninger til at transportere Skibet til et andet værft Hvis Kontrakten ophæves som følge af væsentlig misligholdelse fra Rederiets side, er Værftet berettiget til at få dækket samtlige dokumenterede udgifter, Projektet har medført. Værftet kan dog ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab, indirekte tab eller følgeskader. Værftet er forpligtet til at stille Skibet til rådighed for Rederiet, samtidig med at Værftet er inddækket økonomisk, jf. ovenfor. 18 SKATTER, AFGIFTER, STEMPEL, PATENTER M.V Værftet skal betale alle skatter og afgifter, herunder told- og forbrugsafgift, gebyrer etc. i forbindelse med denne Kontrakts opfyldelse, hvis ikke andet er anført i denne Kontrakt. Værftet skal ligeledes betale enhver form for havneudgifter, som måtte påløbe, indtil Skibet overtages af Rederiet Værftet skal betale alle licensudgifter, ydelser til patenthavere og lignende fees, hvorpå der måtte kunne gøres krav vedrørende Værftet og dets Underleverandørers leverancer og skal Side 14/17

15 holde Rederiet skadesløs, såfremt krav senere måtte blive rejst over for Rederiet. Dette gælder dog ikke, hvor kravet mod Rederiet eller Skibet er begrundet i en krænkelse af patentrettigheder vedrørende dele og/eller en konstruktion, som er leveret til Skibet af Rederiet selv I det omfang denne Kontrakt skal stemples i henhold til dansk stempellov, bærer hver af Parterne halvdelen af udgifterne hertil. Omkostningerne ved oprettelse af denne Kontrakt fordeles mellem Parterne således, at hver Part betaler udgiften til egne rådgivere. 19 OVERDRAGELSE 19.1 Rederiet har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Kontrakt til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler Værftet kan ikke uden Rederiets forudgående skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne Kontrakt helt eller delvist til tredjemand, som f.eks. men ikke begrænset til virksomhedsoverdragelser. Er Værftet et konsortium, gælder samme regler for konsortiedeltagerne. 20 LOVVALG/TVISTER/ VÆRNETING 20.1 Kontrakten er undergivet dansk ret Såfremt der opstår en tvist mellem Parterne i forbindelse med denne Kontrakt, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten Hvis forhandlingerne i henhold til pkt ikke kan løse tvisten, eller forhandlingerne afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten endeligt afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere. Hver Part udpeger én voldgiftsdommer, mens den tredje voldgiftsdommer, der skal være voldgiftsrettens formand, udpeges af Voldgiftsinstituttet. Har en Part ikke udpeget en voldgiftsdommer inden 30 kalenderdage fra indgivelsen eller modtagelsen af begæring om voldgift, udpeges den pågældende voldgiftsdommer af Voldgiftsinstituttet Stedet for voldgift er aftalt til København, og processproget er dansk Tvister mellem konsortiemedlemmer på Værftssiden og mellem Værftet og eventuelle Underleverandører er denne Kontrakt uvedkommende. 21 ØVRIGE BESTEMMELSER 21.1 Delvis ugyldighed Såfremt en eller flere af Kontraktens bestemmelser måtte blive erklæret helt eller delvist ugyldige, har dette ingen indflydelse på gyldigheden af Kontrakten i øvrigt. Parterne og/eller voldgiftsretten skal i så fald bestræbe sig på hurtigst muligt at fastsætte en gyldig bestemmelse til erstatning af den helt eller delvist ugyldige bestemmelse med i det Side 15/17

16 væsentligste samme indhold og effekt, således af Parterne så vidt muligt stilles således, at intentionerne med Kontrakten og senere ændringer hertil opfyldes Ændringer og tilføjelser Ændringer og tilføjelser til denne Kontrakt skal være skriftlige for at være gyldige Ingen tredjemandsrettigheder Ud over Parterne kan ingen tredjemand støtte ret på denne Kontrakt Aftaleeksemplarer Denne Kontrakt er udarbejdet i to eksemplarer, hvoraf hver Part modtager et eksemplar UNDERSKRIFTER På vegne af Værftet: <Indsæt sted og dato> På vegne af Rederiet: <Indsæt sted og dato> <Indsæt navn> <Indsæt stilling> <Indsæt navn> <Indsæt stilling> Side 16/17

17 BILAG 3 Betalingsplan 1. rate: Produktionsstart 25% Dkk. XXXXX 2. rate: Skrog fuldsvejst til hoveddæk 35% Dkk. XXXXX 3. rate: Søsat 20% Dkk. XXXXX 4. rate: Levering, jf. kontraktens pkt. 9 15% Dkk. XXXXX 5. rate: Ved garantiperiodens udløb* 5% Dkk. XXXXX Ovennævnte %-satser beregnes af Kontraktprisen som nævnt i pkt Produktionsstart skal opfattes som det stadie, hvor alle hovedklassetegninger er godkendt. Skrog fuldsvejst til hoveddæk skal opfattes som det stadie, hvor alle sektioner under dæk er samlet og fuldsvejst, eller et tilsvarende produktionsstadie med tilsvarende værdiniveau. Søsat skal opfattes som det stadie, hvor skibet ligger ved Værftets egen kaj. Skibet skal ligge klar til yderligere udrustning, med alle søventiler og tilslutninger monteret, så skibet principielt kan færdiggøres på vandet. *Forudsat at alle fejl og mangler er udbedret Side 17/17

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 mellem: Natur- og

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere