Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003"

Transkript

1 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når kontraktparterne har vedtaget dette. Stk. 2 Dersom ABService er vedtaget, er individuelle bestemmelser om afvigelse af reglerne kun gældende, når det tydeligt og udtrykkeligt angives på hvilke punkter fravigelse skal ske. Stk. 3 a-e gælder kun, når kontraktparterne udtrykkeligt har vedtaget en eller flere af disse bestemmelser. Aftalegrundlag kontraktparterne, definitioner m.v. Ved >>aftalen>> forstås kontraktparternes aftale om leverance af serviceydelser samt alle kontraktbilag og tillæg m.v. til de nævnte dokumenter. Stk. 2. Ved >>serviceydelser<< forstås tjenesteydelser generelt. Stk. 3. Ved >> kontraktparter<< forstås ordregiver og leverandør. Stk. 4. Ved >>leverandør<< forstås den, der som påtager, og ved >>ordregiver<< forstås den, der antager leverandøren til at udføre opgaven. Skt. 5. Alle angivne beløb er eksklusiv moms. Stk. 6. Aftalen er undergivet dansk ret. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 ad 1 stk. 1 ABService er aftalt at være gældende for denne entreprise Ad 1 stk. 2 Denne SB er supplerende Særlige beskrivelser til ABService for denne entreprise. De enkelte - og stk. - numre refererer til ABService Ad 1 stk. 3 a-c er ikke gældende for aftalen d e er gældende for entreprisen Ad 3 stk. 1 Aftalen består af nærværende SB (d) samt dokumenterne angivet i a - r. Leverandøren skal udover kontraktens bestemmelser anden relevant lovgivning. Eventuelle rettelsesblade til udbuddet a) Eventuelle rettelsesblade offentliggjort efter offentliggørelsen af udbudsmaterialet b) Orientering c) Betingelse for udbud og tilbud d) (SB) e) Tro og loveerklæring (Bilag A) f) Vilkår- kørsel med traktor g) Vilkår - kørsel med specialmaskine h) Instruks for traktorer i) Instruks for specialmaskiner j) Rutekort k) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) l) Tilbudsliste med tilbudssamleliste, TBL Traktorer m) Tilbudsliste for traktorruter

2 n) Oplysning om traktor og chauffør o) Tilbudsliste med tilbudssamleliste, TBL Specialmaskiner p) Tilbudsliste for læssemaskine. q) Oplysning om læssemaskine og chauffør r) Bilag 2, Entrepriseoversigt (vedlagt som særskilt fil) ad 2 stk. 2. Serviceydelser i denne aftale er udførelse af kørsel for glatførebekæmpelse, kombikørsel og snerydning med, traktorer og læssemaskine på kørebaner, cykelbaner og buslommer på Sønderborg Kommunes vintervejklasser i henhold til udbudsmaterialet. Overdragelse af rettigheder m.v. 3. Kontraktpartnerne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Stk. 2. Overdrager leverandøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, som står i forbindelse med opgavelæsningen, forud for andre transporter. Stk. 3 Uden den anden kontraktparts samtykke kan kontraktparterne ikke overføre deres forpligtigelser til andre. Stk. 4. Leverandøren kan overlade dele af opgavens praktiske udførelse til en underleverandør, medmindre ordregiver har saglige grunde til at nægte dette. Ordregiver skal i givet fald orienteres herom i rimelig tid forinden underleverandøren påbegynder udførelsen af sin opgave. Samarbejdsorganisation 4 Såfremt en af kontraktparterne ønsker det, nedsættes en følgegruppe til løbende dialog og opfølgning vedrørende aftalen. Følgegruppen skal i øvrigt behandle spørgsmål, som ikke har fundet deres afklaring i aftalen. Ad 3 stk. 1 Leverandøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til anerkendt pengeinstitut og kun efter aftale med ordregiver. Ad 3 stk. 4 Forinden tilbuddets antagelse kræver ordregiver, at leverandøren leverer en liste over de evt. underleverandører, der påtænkes anvendt. Underleverandører skal leve op til kravene i udbudsmaterialet. Anvendelse af underleverandører skal på forhånd godkendes af ordregiveren i hvert enkelt tilfælde. Leverandøren er uanset brugen af (godkendte) underleverandør i enhver henseende fuldt ud ansvarlig for den aftalte serviceydelses erlæggelse, herunder at udførelsen sker i overensstemmelse med de aftalte vilkår. Ad 4 Ordregivers tilsyn: Ordregiver varetager selv tilsynet. Leverandørens arbejdsledelse: Til ledelse og koordinering af, samt kontrol med entreprisens udførelse kræves en arbejdsleder der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende serviceydelser.

3 Arbejdslederen skal have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, der er fuldt fortrolige med og fuldt kvalificerede til at udføre de krævede serviceydelser og krævede kontroller. Ordregiver kan kræve arbejdslederen udskiftet i tilfælde af samarbejdsvanskeligheder. Sikkerhedsstillelse 5 Såfremt det kræves i udbudsmaterialet, stiller leverandøren sikkerhed for et beløb svarende til 10% af den gennemsnitlige årlige kontraktsum. Sikkerheden skal opretholdes i indtil 3 måneder efter kontraktperiodens udløb og nedskrives ikke i perioden. Skt. 2 Sikkerheden skal stilles senest 8 hverdage efter kontraktens indgåelse i form af pengeinstitutgaranti eller kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Stk. 3. Sikkerhedsstillelsen tjener til fyldestgørelse af alle krav, som ordregiver har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetalinger. Stk. 4. Hvis ordregiver ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal dette meddeles leverandøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til ordregiverinden 10 hverdage fra meddelelsen fremkomst, medmindre leverandøren forinden har indbragt spørgsmålet om udbetalingskravets berettigelse for Det Danske Voldgiftsinstitut, jfr. 33 Forsikring 6 Leverandøren er forpligtiget til at være dækket af sædvanlige forsikringer, herunder En eventuel udskiftning af arbejdslederen skal ske med mindst mulig gener for ordregiver, og den nye arbejdsleder skal som minimum have tilsvarende kvalifikationer, som den tidligere, der opfylder kravene i udbuddet. Leverandøren skal i forbindelse med entreprisens gennemførelse have internetadgang, idet fremsendelse af rekvisitioner, ordrebekræftelser, fakturaer og anden skriftlig kommunikation må påregnes at foregå elektronisk. Ad 5 stk. 1 Leverandøren skal ikke stille sikkerhed. Ad 6 stk. 1 Leverandøren skal have tegnet de nødvendige ansvars og skadeforsikringer med hensyn til

4 erhvervsansvarsforsikring. Ordregiver kan forlange dokumentation herdor. Stk. 2 Betjener leverandøren sig af underleverandører, jf. herved 3 stk 4, er leverandøren forpligtiget til at sørge for, at underleverandøren på samme måde opfylder de i stk. 1 nævnte krav om forsikringsdækning. Ordregiver kan ligeledes forlange dokumentation herfor. uheld under arbejdet. Forsikringen skal dække skade på 3. part ved kørsel med ordregivers materiel og på eget materiel, som følge af evt. skader ved entreprisens udførelse. Leverandøren skal være dækket af en ansvarsforsikring med min. dækning på 2 mio. DKK for personskade og 1 mio. DKK for tingskade pr. hændelse. I forbindelse med indgåelse af aftalen skal leverandøren dokumentere, at der er tegnet og betalt den krævede forsikring. Dokumentation kan ske ved forelæggelse af police og leverandøren er pligtig til skriftlig at give sit forsikringsselskab meddelelse om, at ophør eller ændring i forsikringen skal meddeles ordregiver omgående. Kopi af leverandørens brev herom til sit forsikringsselskab skal tilsendes ordregiver senest 5 dage efter aftalens indgåelse, og inden serviceydelsernes påbegyndes. Leverandøren skal have tegnet abonnement for redning ved fastkørsel i sne eller lignende uheld der standser arbejdet eller en af ordregiver ved kontraktindgåelse godkendt særlig redningsaftale. Leverandøren har ansvaret for at vintermateriellet, sikkerhedsudstyr og afmærkningsmateriellet der er monteret forsvarligt på køretøjet, og er i øvrigt ansvarlig for enhver skade, som sker under arbejdets udførelse eller ved opbevaring af ordregivers materiel. Genanskaffelsesværdien af ordregivers materiel der er omfattet af forsikringen er: Saltspreder kr Lastbilplov kr Traktorspreder kr Traktorplov kr Ordregivers eventuelle krav mod leverandøren ophører 3 måneder efter entreprisens afslutning, med mindre ordregiver inden da har fremsat skriftligt krav mod leverandøren. Ordregiver kan i hele aftalens løbetid kræve dokumentation for, at forsikringen er opretholdt. B Levering ydelsen, ændringer i kontraktperioden, kontrol, tidsfrister m.v. Ydelser og ændringer i kontraktperioden 7 Opgaven skal udføres i overensstemmelse Ad 7 stk. 1 Vintertjenesten udføres efter det til enhver tid

5 med aftalen. I det omfang aftalen ikke giver tilstrækkelig vejledning, skal opgaven udføres fagmæssigt korrekt. Stk. 2. Opgaven skal udføres i overensstemmelse med gældende miljøarbejdsmiljø- sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Ordregiver skal oplyse om alle forhold af relevans herfor, som denne er bekendt med. politisk vedtagne regulativ for vintertjeneste. Leverandørens ydelser sker i henhold til Vilkår, kapitel 3. Aftalen træder i kraft på datoen for ordregivers skriftlige accept og løber i 4 vinterperioder herefter. Ordregiver kan vælge at forlænge aftalens varighed med op til 2 gange 1 år. Såfremt ordregiver helt eller delvist vælger at udnytte optionen om forlængelse af aftalens varighed, løber aftalen uændret frem til udløbet af perioden. Aftalen kan i sin løbetid ikke opsiges af leverandøren. Ordregiver meddeler senest 1. marts i året for kontraktperiodens udløb, hvorvidt ordregiver ønsker at forlænge aftalens varighed i henhold til ovennævnte mulighed for forlængelse. Senest 15. maj hvert år skal leverandøren aflevere ordregivers grej rengjort i samme stand som ved afhentningen, bortset fra almindelig slidtage. Leverandøren skal også aflevere kvalitetsdokumentation senest denne dag. Senest 1. september hvert år skal leverandøren aflevere skema med opdaterede oplysninger om materiel og chauffører. Såfremt tilbudsgiver skifter køretøj i kontraktperioden, inkl. eventuelle forlængelser af kontraktperioden, afholder tilbudsgiveren alle omkostninger ved fornyet tilpasning. Ad 7 stk. 2 Sønderborg kommune kræver at bestemmelserne i arbejdsmiljøloven efterleves fuldt ud. Leverandøren skal forestå samordning af sikkerhedsarbejde inden for arbejdsområdet i henhold til lov om arbejdsmiljø. Stk. 3. Ved aftalens ophør, uanset årsagen hertil, er leverandøren forpligtet til loyalt at Hvor der anvendes underleverandører skal leverandøren i relevant omfang udarbejde sikkerheds- og sundhedsplaner for arbejdets udførelse. Underleverandøren skal godkendes af ordregiveren. Det påhviler leverandøren at tage kontakt til Arbejdstilsynet, hvis der opstår tvivl om arbejdsmiljømæssige forhold.

6 samarbejde med ordregiver om overdragelsen af serviceydelserne til tredje part eller ordregiver. Leverandøren er særligt forpligtet til at udlevere alle oplysninger, som leverandøren er i besiddelse af, og som er relevant for serviceydelsen overdragelse og udførelse. Leverandøren skal desuden medvirke loyalt til beskrivelse af arbejdsgange og andre relevante forhold over for ordregiver til brug for et nyt udbud. 8. Ordregiveren udarbejder i samarbejde med leverandøren en plan for levering af serviceydelsen, herunder tidsfrister for levering. Ad 8. Leverandøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start del tage i et fælles informationsmøde. Herudover gives instruktion hhv. afholdes instruktionsmøder om hver enkelt rute. Yderligere møder vil blive afholdt i det omfang ordregiver konstaterer behov herfor. Leverandøren og hans chauffører er forpligtiget til at deltage i disse møder. Følgende tidsfrister skal overholdes: Arbejdet gennemføres indenfor beredskabsperioden, der for både glatførebekæmpelse og snerydning på kl. I veje strækker sig fra 15. oktober til 15. april det efterfølgende år og for øvrige veje strækker sig fra 1. november til 1. april det efterfølgende år. Tidsfrister for opstart af arbejdet på ruten efter udkald skal overholde kravene i Vilkår kap Overskridelse af fristerne er bodsbehæftede i henhold til Ordregiveren kan inden for den aftalte kontraktperiodeforlange ændringer i den aftalte serviceydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når ændringerne og de afvigelse fra kontrakten, som ændringerne nødvendiggør, har naturligt sammenhæng med de aftalte serviceydelser. Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte serviceydelses art, omfang og leveringstidspunkt når det følger af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering. Stk. 2. Leverandøren skal have lejlighed til at udtale sig om ønskede ændringer efter stk. 1. Ordregiver forbeholder sig ret til at ændre udstrækningen af de enkelte entrepriser i henhold til Vilkår afsnit 1.4 og Tilbud - og Afregningsgrundlag. TAG afsnit 1.1 Ad 9 stk. 5 For den samlede tilbudssum for den enkelte entreprise, der svarer til ét års arbejde, fastsættes variationsmulighederne til max +/- 100 % pr. år for alle poster bortset fra det faste honorar, der altid vil blive udbetalt.

7 1. pkt. og de afvigelser fra kontrakten, som ændringerne nødvendiggør, inden krav herom fremsættes. Ændringerne skal ske indenfor rimelig frist fra fremsættelse af kravet. Ændringer skal ifølge nye lovkrav eller ændret offentlig regulering skal dog ske i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende lov eller offentlig regulering. Stk. 3 Dersom ordregiver kan kræve ændringer i medfør af stk. 1, har leverandøren ret til at forlange at udføre de ønskede ændringer, hvis det kan ske uden væsentlig ulempe for leverandøren. Stk. 4 Såfremt ordregiver kræver ændringer i medfør af stk. 1, har leverandøren ret til at levere de ændrede serviceydelser, med mindre ordregiveren påviser særlige forhold, der begrunder, at ordregiver lader andre levere de ændrede serviceydelser. Stk. 5. Vedrørende ændringen af mængden af serviceydelser, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte betaling i overensstemmelse hermed. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske indenfor +/- 10% af den oprindelige kontraktsum, jf. herved stk. 6 og stk. 7 Stk. 6. Bevirker en ændring efter stk. 1 en forøgelse af leverandørens udgifter reguleres betalingen. Såfremt leverandøren skal levere flere eller andre serviceydelser end oprindeligt aftalt, levers serviceydelserne i mangel af anden aftale som reguleringsarbejde, i det omfang regulering ikke skal ske efter enhedspriser, jf. stk. 5. Stk. 7. Bevirker ændringen efter stk. 1 en formindskelse af leverandørens udgifter reguleres betalingen. Såfremt leverandøren skal levere færre serviceydelser, skal leverancen alene godskrive ordregiveren de udgifter, som herved sparres eller burde være sparet, i det omfang reguleringen ikke burde være sparet, i det omfang reguleringen ikke skal ske efter enhedspriser, jf. stk. 5.

8 10. Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte serviceydelsers pris, når nye lovkrav eller ændret offentlig regulering bevirker en fordyrelse af eller billiggørelse af leveringen af serviceydelsen Stk. 2 Ændringer efter stk. 1 får virkning fra det tidspunkt, hvor de nye lovkrav eller den ændrede offentlige regulering konkret fordyrer eller billiggør leveringen af serviceydelsen. Kontrol 11 Ordregiver kan føre kontrol med leverandørens opfyldelse af aftalen. I det omfang det ikke er fastlagt i udbudsmaterialet, fastsætter ordregiver og leverandør i forening de nærmere vilkår for kontrollen. Stk. 2 Kontrollen fra ordregivers side fritager ikke leverandøren fra selv at føre kontrol og sørge for rigtig opfyldelse af aftalen. Stk. 3. Leverandøren skal løbende give ordregiver oplysninger om alle relevante forhold om overholdelse af gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter, som leverandøren bliver bekendt med. Ordregiver kan stille krav til detaljeringsgrad og dokumentation af oplysningerne. Ad 11 Generelle krav til leverandørens kvalitetsstyringssystem og miljøledelsessystem: Hvis leverandøren er certificeret i henhold til ISO 9001 hhv samt ISO standarderne eller på anden måde har et dokumenteret kvalitetssystem, så skal han fremlægge dokumentation herfor. Nedenstående punkter skal som minimum dokumenteres: Ansvar og opgavefordeling fastlagt f.eks. i en organisationsplan, herunder også plan for leverandørens sikkerhedsorganisation. Der afholdes informationsmøder dels for nye medarbejdere dels ved opstart af nye arbejder, bl.a. for at sikre medarbejdernes korrekte varetagelse af færdselssikkerhedsmæssige foranstaltninger. Der udføres proceskontrol og slutkontrol ved arbejder til udførelseskrav. Der foreligger beredskabsplan for aktiviteter ved egne uheld og lignende. Hvis leverandøren ikke har nogen form for dokumenteret kvalitetssystem, så skal han udarbejde dokumentation eller på anden måde vise, at ovenstående punkter opfyldes, inden opstart på de aftalte serviceydelser. Disse minimumskrav indebærer, at der ikke stilles krav til et sammenhængende (og evt. dokumenteret i en kvalitetshåndbog) kvalitetsstyringssystem. Fastlæggelse af proceduren m.v. i forbindelse med

9 kontrollen skal ske i samarbejde med ordregiveren. Dokumentationen der ikke skal fremsendes, skal opbevares af leverandøren i mangelansvarsperioden, som løber til 3 måneder efter kontraktperiodens udløb. Kvartalsvis skal leverandøren aflevere dokumentation for hvilke medarbejdere der arbejder på aftalen, samt dokumentation for medarbejdernes kvalifikationer til ordregiver. Ordregiveren skal have adgang til hos entreprenøren at inspicere, at det i KS/ML- planen anførte overholdes. C Forvaltningsmæssige bestemmelser Videregivelse af oplysninger 12 Den private leverandør skal på anmodning fra den ordregivende offentlige myndighed videregive enhver oplysning til myndigheden, som leverandøren har fået kendskab til i forbindelse med udførelse af opgaven for den ordregivende offentlige myndighed, og som myndigheden finder at være nødvendig for, at myndigheden kan varetage sine offentligretlige forpligtigelser. Stk. 2 Den private leverandør skal videregive de ønskede oplysninger snarest efter, den ordregivende offentlige myndighed har anmodet herom. Den ordregivende offentlige myndighed kan fastsætte en frist for den private leverandørs videregivelse af oplysninger, såfremt det er nødvendigt, at myndigheden med henblik på opfyldelse af myndighedens offentligretslige forpligtigelser har rådighed overoplysningerne på et bestemt tidspunkt. Fristen skal fastsættes under fornøden hensyntagen til omfanget af de ønskede oplysninger. Videresendelse af klager 13 Den private leverandør skal til ordregivende offentlige myndighed videresende klager over leverandørens varetagelse af af den pågældende opgave, såfremt klagen indebærer, at der skal træffes en forvaltningsafgørelse. Ad 12 stk. 1 Dette skal opfyldes vederlagsfrit. Bestemmelsen er også gældende efter aftalens ophør for oplysninger, som vedrører aftalen og aftaleperioden. Ad 13stk 2 Leverandøren skal videregive klager med det samme og senest 2 arbejdsdage efter at leverandøren har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen.

10 Stk. 2 Den private leverandør skal videregive de klager, der er omfattet af stk. 1, snarest efter, at den private leverandør har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen D Betaling, prisregulering og bonus Betaling 14 Betaling skal ske inden udløb af den aftalte betalingsfrist. Stk. 2. En aftalt betalingsfrist kan tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor ydelsen faktisk leveres. Stk. 3. Hvis ordregiver er uenig med leverandørens om betalingens størrelse eller forfaldstid skal ordregiver uden ugrundet ophold gøre indsigelse herom, idet indsigelse ellers fortabes. Den uomstridte del af kravet skal betales uanset indsigelse. Stk. 4. Hvis der mellem kontraktparterne er uenighed om betaling, herunder om ordregivers adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i leverandørens betalingskrav, finder reglerne i 33 anvendelse, hvis en kontraktspart begærer det. Generelle prisreguleringsbestemmelser. 15. Medmindre andet fastsættes i udbudsmaterialet reguleres prisen i kontraktperioden én gang årligt med det af Danmarks Statestik offentliggjorte indeks, som i sin opbygning bedst muligt svarer til opgaven. Ad 14 stk. 1 Betaling sker ved indsættelse på en af leverandøren opgiven konto. Ordregiver fremsender i begyndelsen af måneden forslag til faktura på grundlag af registrerede udkald. Fakturering skal ske ved månedlig ved fremsendelse af elektronisk faktura p grundlag at det fremsendte fakturaforslag. Ordregiver vil senest 30 dage netto fra modtagelse af fakturaen betale det beløb, der er enighed om jr. Stk. 3 Leverandøren skal fremsende slutopgørelsen til ordregiveren senest 20 arbejdsdage efter kontraktperiodens udløb. Ad 15 Arbejdet udbydes til fast pris og tid, med en fastprisperiode frem til oktober For den del af entrepriserne, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter tilbudsdagen, efter nedennævnte metode: Til indeksreguleringen anvendes Danmarks Statistiks reguleringsindeks for marts 2015, delindeks for Lastvognkørsel. Delindeks, Lastvognskørsel Basis: marts 1995 = 100 Indeks 15. marts 2015 = 178,25 Delindeks beregnes hvert år ved afslutning af 1. kvartal, og det pågældende indeks er gældende for det efterfølgende år. Reguleringsbeløbet beregnes som de tilbudte

11 anførte enhedspriser eksklusiv moms, multipliceret med: I2 I1 I1 Idet I1 angiver indeks for basismåneden (1. kvartal 2015, og I2 angiver indeks for 1. kvartal i året, hvor regulering finder sted. Regulering er i øvrigt underkastet de begrænsninger, som prislovgivningen giver. For 2016/17 reguleres prisen således: Indeks 1.kvt indeks 178,25 (1. kvt. 2015) 178,25 For den del af entreprisen der udføres inden for fastprisperioden, ydes der leverandøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på f.eks. brændstof der direkte benyttes til arbejdet. Ekstraordinære prisfald giver ordregiver ret til at reducere priserne. Prisændringer skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisændringer der indgår som grundlag for entreprenørens godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisændring der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 % for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisændringen, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen.

12 Er en leverandør i henhold til sin aftale med en underleverandør forpligtiget til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes leverandøren af ordregiver uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der efter de foranstående regler endvidere godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, som ikke dækkes af ovenstående prisstigninger. Bonus 16 Ordregiver udbetaler bonus til leverandøren, såfremt der er truffet særlige aftale herom. E. Misligholdelse - beføjelser Misligholdelse 17. Er serviceydelsen ikke udført i overensstemmelse med 7, uden at dette skyldes ordregiverens forhold, eller forhold i øvrigt som ordregiver bærer risikoen for, foreligger der misligholdelse. Stk. 2. Der foreligger også misligholdelse, hvis serviceydelsen ikke lever op til ordregiverens berettigede kran ifølge 9, eller hvis leverandøren ikke opfylder andre krav, som ifølge aftalen stilles i forbindelse med levering af serviceydelsen, eller som følge af aftalen i øvrigt. Ad 16, stk. 1 Aftalen omfatter ikke bestemmelser om bonus. Ad 17, stk. 1 Misligholdelse forekommer i tilfælde af: Enhver overskridelse af frister (forsinkelse) fastsat i tidsplanen Enhver mangel, forstået som enhver kvantitativ eller kvalitativ fravigelse fra bestemmelserne og ydelserne fastsat i aftalegrundlaget. Det påhviler den misligholdende part at foretage udbedringer af mangler uden ophold og som fastsat i aftalegrundlaget. Den misligholdende part skal uden ophold meddele den anden part misligholdelser i henhold til denne aftale samt hvorledes misligholdelsen planlægges afhjulpet. Væsentlig misligholdelse forekommer blandt andet, hvor: Leverandøren efter påbud fra ordregiveren ikke har udbedret mangler inden for den af ordregiveren rimeligt fastsatte udbedringsfrist. En aftalepart i væsentligt omfang, herunder gentagne gange, tilsidesætte sine forpligtigelser i henhold til denne aftale. Leverandøren kommer under konkursbehandling eller anden

13 insolvensbehandling. Leverandøren ikke længere lovligt kan drive virksomhed eller tilsidesætter krav i henhold til gældende lovgivning. Leverandøren gentagne gange er forsinket eller udebliver. 18 Er der i aftalen fastsat tidsfrister for leverandørens udførelse af arbejdet eller dele deraf, og leveres serviceydelsen eller delydelsen ikke til rette tid, uden at dette skyldes ordregivers forhold, eller forhold i øvrigt, som ordregiver bærer risikoen for, foreligger der ligeledes misligholdelse. Stk 2. Betaler ordregiver ikke i rette tid,eller undlader ordregiver at opfylde sine forpligtigelser til at medvirke til, at leverandøren kan levere rigtige ydelse, foreligge der tilsvarende misligholdelse fra ordregiverens side. 19 En kontraktpart, som må indse, at der er risiko for misligholdelse, har pligt til uden ugrundet ophold at give den anden kontrakt begrundet meddelelse herom. Force majeure 20. Ingen kontraktpart er erstatningsansvarlig for forhold, som ligger uden for kontraktpartens kontrol, og som kontraktparten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning. Stk. 2. Kontraktpartens adgang til at kræve bod, jr. 26, bortfalder i de i stk. 1 nævnte tilfælde. Stk. 3. Forhold, som forhindrer en underleverandør, som leverandøren efter kontraktindgåelsen overlader opgaven til efter 3 skt. 4, i at opfylde sin aftale med leverandøren, kan leverandøren kun påberåbe sig force majeure overfor ordregiveren, i det omfang samme forhold ville have forhindret leverandøren i at levere serviceydelsen, dersom denne havde valgt en anden underleverandør eller havde valgt ikke at betjene sig af underleverandører. Stk. 4. Force majeure kan højest gøres gældende, så længe som force majeure - situationen varer. Ad 20 stk. 1. Mangel ved materiel, lokale arbejdskonflikter og finansielle problemer er ikke at betragte som force majeure. Parterne skal dog i tilfælde omfattet af 20, uden unødigt ophold, rette henvendelse til den anden part og samtidig søge at minimere effekten af forhold samt sikre opfyldelsen af forpligtigelserne efter denne aftale.

14 Stk. 5. Betalinger knyttet til leveringer, der forsinker eller ikke leveres på grund af force majeure, udskydes eller bortfalder tilsvarende. Stk. 6. Såfremt en kontraktpart vil påberåbe sig force majeure, skal denne give skriftlig meddelelse herom til den anden kontraktpart uden ugrundet ophold, eller at force majeure er indtrådt. Reklamation og varsel 21. Vil en kontraktpart påberåbe sig en misligholdelse, skal denne give den anden kontrakt meddelelse herom uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være oplagt. Stk. 2. Vil en kontraktpart hæve kontrakten eller kræve afhjælpning eller omlevering, skal denne uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget, give den anden kontraktpart meddelelse herom. Undlader kontraktparten dette, har parten fortabt sin ret til at hæve kontrakten eller til at kræve afhjælpning eller omlevering. Det samme gælder for ordregiverens ret til at kræve bod efter 26. Stk. 3. Krav om forholdsmæssig afslag eller erstatning skal opgøres og fremsættes uden ugrundet ophold efter meddelelse i henhold til stk. 1, idet retten ellers fortabes. 22. En kontraktpart fortaber dog uanset 21 ikke sin ret til at påberåbe sig misforståelse, når den anden kontraktpart har handlet svigagtigt, eller når denne part har gjort sig skyldig i grove fejl og forsømmelse, og dette medfører betydelig skade for parten. Standsningsret 23. Hvis ordregiveren ikke har betalt i rette tid, kan leverandøren efter et varsel på 5 hverdage standse arbejdet. Standsningsretten ophører straks, når ordregiverens betaling erlægges. Afhjælpning m.v. 24. Ordregiveren kan, hvor dette er praktisk muligt, kræve afhjælpning, efterlevering eller omlevering, medmindre det vil volde leverandøren uforholdsmæssig omkostning eller væsentlig ulempe. Stk. 2. Såfremt afhjælpning, efterlevering eller Varslet efter 23 skal sendes skriftligt. Ad. 24 stk. 1 Ved udeblivelse kan ordregiver - udover at opkræve bod lade arbejdet udføre for leverandørens regning, således at ordregiver holdes skadesløs. Det betragtes som udeblivelse, såfremt ordregiver

15 omlevering kan ske uden væsentlig forsinkelse og uden væsentlig gene for ordregiver i øvrigt, har leverandøren ret til at foretage dette. Leverandøren skal straks efter modtagelsen af reklamation give ordregiver meddelelse, hvis leverandøren ønsker at udøve denne ret. Stk. 3. Foranstaltninger efter stk. 1 og 2 skal ske uden ugrundet ophold, efter at kravet herom er fremsat. Forholdsmæssigt afslag 25. I det omfang den leverede serviceydelse ikke er kontraktmæssig, jf. 17, og dette her bevirket en værdiforringelse, som ikke er kompenseret ved afhjælpning, efter levering eller omlevering, efter 24, er ordregiveren berettiget til at kræve et forholdsmæssigt afslag i den aftalte pris. Bod 26. Leverer leverandøren ikke serviceydelser i overensstemmelse med aftalen, kan ordregiveren pålægge leverandøren en bod, såfremt og i det omfang der er truffet særlige aftale herom. i løbet af mindst tre telefonopkald indenfor mindst 10 minutter ikke får kontakt med leverandøren, eller såfremt leverandøren, - uden at dette er meddelt/aftalt med ordregiver - undlader at stille med det aftalte mandskab og materiel inden for 60 minutter efter udkaldsfristen Ad 26 Ved leverandørens overskridelse af tidsfrister betales bod pr. køretøj, der ikke overholder tidsfristerne nedenfor. Der betales bod pr. påbegyndt uge på 20 % af beredskabshonoraret i tilbudslistens post 1.1 dog mindst kr.: Ved overskridelse af frist for klargøring og besigtigelse af materiel den 1. oktober hvert år. Ved undladelse af opretholdelse af materiellet i funktionsdygtig stand i hele beredskabsperioden. Der betales bod pr. påbegyndt uge på 10 % af beredskabshonoraret i tilbudslistens post 0.1, dog mindst kr.: Ved overskridelse af frist for fremsendelse af skema med oplysninger om personale, materiale mm. den 1. september hvert år. Der betales bod for overskridelse af udkaldsfrist pr. gang baseret på timeprisen for det relevante arbejde: 3-30 min min Udover 60 min Udeblivelse 1000 kr kr kr kr.

16 Bodskravet kan bortfalde i de tilfælde, hvor leverandøren ved omgående meddelelse til vintervagten, kan dokumentere at overskridelsen af tidsfristen skyldes usædvanlige udefrakommende forhold. Som eksempler på udefrakommende forhold kan nævnes forhold kan nævnes situationer, hvor for sent fremmøde skyldes usædvanlige trafikale situationer, materielnedbrud i form af punktering, usædvanlige vejr- og vejforhold hvor mandskab ikke komme frem ol. Forældelse 27. Hvis tidligere forældelse ikke følger af andre regler ophører ethvert krav 5 år efter aftaleforholdets udløb, hvad enten dette sker til et i forvejen aftalt tidspunkt eller efter opsigelse eller ophævelse. Hvis en tidsbegrænset kontrakt forlænges, medfører dette ikke en tilsvarende forlængelse af 5- årsfristen for forhold, som knytter sig til den første kontraktperiode. Afbrydelse af fristen sker ved påkrav. Stk. 2.Har en kontraktpart handlet svigagtigt, eller har han gjort sig skyldig i grov uagtsomhed med betydelig skade for den anden kontraktpart til følge, gælder bestemmelserne i stk. 1 ikke. Erstatning 28. Hver kontraktpart er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for manglende medvirken til rigtig opfyldelse af kontrakten. Leverandøren hæfter ikke for driftstab, avancetab elle andet indirekte tab. Ad 28 stk. 1. Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver skade, der opstår i forbindelse med arbejdets udførelse eller som følge af dette, eksempelvis person eller tingskade, herunder skade på tredjemand eller dennes ejendom, miljøskader og hændelige skader. Leverandøren er i disse tilfælde pligtig at holde Sønderborg Kommune skadesløs, dersom denne ved retssag eller på anden måde måtte blive indblandet i sagen. Såfremt klagenævnet for Udbud eller en domstol måtte annullere ordregivers beslutning om at tildele kontrakten til leverandøren eller pålægger ordregiver at bringe aftalen til ophør, er ordregiver berettiget til at opsige aftalen med minimum 2 måneders varsel til den 1. i en måned. I tilfælde af en sådan opsigelse fra ordregivers side betaler

17 Ophævelse 29. Aftalen kan ophæves af ordregiveren, hvis der forelægger en væsentlig misligholdelse fra leverandørens side. I bedømmelse af misligholdelsens væsentlighed indgår serviceydelsens beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse, misligholdelsens betydning for ordregiveren, ordregiverens eventuelle offentligretlige forpligtigelse til at sørge for serviceydelsen, ophævelsens betydning for leverandøren samt omstændighederne i øvrigt. Stk. 2 Der foreligger ikke væsentlig misligholdelse, så længe der kan ske afhjælpning, efter levering eller omlevering efter 24. Stk. 3. Aftalen kan ophæves af leverandører, hvis ordregiveren væsentligt misligholder sine forpligtigelse til at medvirke til serviceydelsens rigtige levering eller sin betalingsforpligtigelse. Leverandøren kan dog ikke hæve aftalen, hvis dennes interesse er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet, jr. 23. Virkning af ophævelsen 30. Ved ophævelse af aftalen tilbagebetaler leverandøren eventuelt modtaget vederlag for endnu ikke udført levering og ordregiver betaler for eventuelt modtaget, men endnu ikke betalt levering. Stk. 2. Kontraktparterne leverer så vidt muligt til rådighed stillede aktiver tilbage ved ophævelse af kontrakten. Stk. 3. Hvor et leverandørophør efter en ophævelse vil være velfærdstruende for borgere, der er afhængige af serviceydelsen, kan ordregiver uanset aftalens ophævelse kræve, at leverandøren i en overgangsperiode stiller ressourcer til rådighed for leverandørens serviceydelser, indtil leveringen med rimelig varsel kan overdrages af ordregiveren eller anden leverandør. Levering i ordregiver for de serviceydelser, der udføres af leverandøren frem til det tidspunkt, hvor kontrakten udløber. Leverandøren kan bortset fra de anførte betalinger ikke rejse krav, herunder krav om erstatning, mod ordregiver i anledning af en sådan opsigelse.

18 overgangsperioden sker på samme vilkår som i den ophævede aftale, idet den leverandør, som hæver aftalen eller frem til ophævelsen har udøvet standsningsret, dog kan forlange forudbetaling for ydelserne. F Forpligtigelser ved arbejdsgiverskrift m.v. 31. Kontraktparterne vedkender sig deres respektive lov og overenskomstmæssige forpligtigelser over for de medarbejdere, som berøres af overdragelsen. Stk. 2. Kontraktparterne er pålagt en gensidig loyal oplysningspligt, bl.a. for at informationsforpligtelsen i 5 i Lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelser bliver opfyldt. Stk. 3. Ordregiver har pligt til i muligt omfang at oplyse leverandøren om de aktuelle og fremtidige forpligtelser overfor medarbejder, der gælder i henhold til kollektive overenskomster og aftaler m.v. som leverandøren skal respektere i henhold til lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Ordregiver har tillige pligt til at afgive oplysninger, der gør det muligt for leverandøren at vurdere, hvorvidt lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelser finder anvendelse. Stk. 4. I rimelig tid inden nærværende aftales ophør har leverandøren samme forpligtigelse som ordregiver efter stk. 3 til at oplyse ordregiveren om alle kollektive overenskomster og aftaler m.v. af relevans for ordregiveren eller en eventuel ny leverandør i forbindelse med overdragelse af medarbejderen. G Tvister Syn og skøn 32 Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem kontraktparterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes syn og skøn, fremsættes begæring herom til Det Danske Voldgiftsinstitut. Hver kontraktpart kan ensidigt begære syn og skøn. Ad 31 Loven om virksomhedsoverdragelse finder ikke anvendelse i denne entreprise, idet der ikke overdrages medarbejdere. ad 32 stk. 1 Forinden anvendelse af voldgift er parterne forpligtet til at søge enhver konflikt løst ved forhandling.

19 Stk. 2. Begæring skal ved fremsættelsen være ledsaget af oplysning om, hvilke kontraktparter sagen vedrører, samt disse kontraktparters adresser og telefonnummer, en skriftlig fremstilling, hvori der gives en kort redegørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, som skønsmanden skal besvare (skønsskemaet), de dokumenter, der er af betydning for sagen, og eventuelt angivelse af de tekniske kvalifikationer hos skønsmanden. Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis Voldgiftsinstituttet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske særlig omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved afgørelse heraf tages hensyn til kontraktparternes ønske. Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsinstituttet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. 34, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæring om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden skønsmand. Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne derved, herunder skønsmandens honorer, der fastsættes af Voldgiftsinstituttet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar. Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem ordregiver og leverandør, gælder bestemmelserne i stk. 1 5 også i det indbyrdes forhold mellem flere parallelle leverandører. Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Det Danske Voldgiftsinstitut. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed

20 m.v. 33. På en kontraktparts begæring kan Det Danske Voldgiftsinstitut udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillede sikkerhed, jr. 5 stk. 4, og om betaling, herunder om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage medregning, i tilfælde af uenighed som nævnt i 14 stk. 4. Stk. 2. Det Danske Voldgiftsinstitut kan efter sagens karakter bestemme, at beslutningen skal træffes af flere sagkyndige. Stk. 3. Begæring skal indeholde de oplysninger m.v. som fremgår af 32 stk. 2. Kopi af begæring en fremsendes samtidig til leverandøren. Stk. 4. Det Danske Voldgiftsinstitut fastsætter en kort frist for leverandøren til at afgive et indlæg. Den sagkyndige kan give kontraktparterne adgang til at fremkomme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest muligt eg normalt inden 15 hverdage beslutning om, i hvilket omfang udbetalingskravet skønnes begrundet, og hvem der skal betale udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar. Voldgiftsinstituttet fastsætter størrelsen af honoraret. Stk. 5. Beløbet, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 hverdage efter, at kontraktparterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen. Stk. 6. Stk. 1-5 fratager ikke en kontraktpart muligheden for at indbringe tvisten for voldgiftsretten, jf. 34. Voldgift 34. Enhver tvist mellem kontraktparterne, som måtte opstå i forbindelse ar nærværende kontraktforhold, herunder erstatning for skadegørende handling i forbindelse med

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Bilag I. ABService A. Indledende bestemmelser

Bilag I. ABService A. Indledende bestemmelser Bilag I A. Indledende bestemmelser ABService 2003 Anvendelsesområde 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når kontraktsparterne

Læs mere

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014 Containertømning og containerleje Særlige betingelser Juli 2014 Særlige betingelser ABService 2003 er gældende med de efterfølgende angivne fravigelser, udfyldninger og supplementer som grundlag. De angivne

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING APRIL 2016 UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 SÆRLIGE BETINGELSER FOR VINTERTJENESTE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE Udbud af vintertjeneste

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MASKINEL GADEFEJNING SAMT BRØNDRENSNING

MASKINEL GADEFEJNING SAMT BRØNDRENSNING MAJ 2014 FÆLLES SÆRLIGE BETINGELSER - SB ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 FÆLLES SÆRLIGE BETINGELSER - SB PROJEKTNR. A032967-006 DOKUMENTNR.

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni 2016 VINTERTJENESTE SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni 2016 VINTERTJENESTE SÆRLIGE BETINGELSER (SB) Faaborg- Midtfyn Kommune Juni 2016 VINTERTJENESTE SÆRLIGE BETINGELSER (SB) PROJEKT Vintertjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt nr. 225389 Dokument nr. 1220070909 Version 1 Udarbejdet af: STLA Kontrolleret

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

PLUS Bolig, afd.55 Follingsvej

PLUS Bolig, afd.55 Follingsvej PLUS Bolig, afd.55 Follingsvej UDBUDSBETINGELSER November 2014 INDKØB AF FIBERNETFORBINDELSE OG INTERNET PROJEKT Projekt nr. 2193479347 Dokument nr. 1213825542 Version 1 Udarbejdet af JVI Kontrolleret

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bilag 1 Almindelige og Særlige Betingelser

Bilag 1 Almindelige og Særlige Betingelser Bilag 1 Almindelige og 1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 a b c d e Indholdsfortegnelse A. Indledende bestemmelser Anvendelsesområde Aftalegrundlaget

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt)

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) 1 Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) Indhold 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Aftalegrundlag... 2 4. Kontraktsum og prisregulering... 3 5. Fakturering... 3 6. Entreprenørens forpligtelser...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

ABService med særlige betingelser

ABService med særlige betingelser ABService med særlige betingelser ABService 2003 er gældende for opgavefuldførelsen med nedenstående tilføjelser og ændringer, der har direkte henvisning til bestemmelse i ABService 2003. ABService 2003

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem. Guldborgsund Spildevand A/S. CVR. nr

KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem. Guldborgsund Spildevand A/S. CVR. nr KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem Guldborgsund Spildevand A/S CVR. nr. 32 55 98 24 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. (herefter betegnet "Ordregiver") og

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Almindelige og Særlige Betingelser AB Service 2003 og SB

Almindelige og Særlige Betingelser AB Service 2003 og SB Bilag 01 Udbud af vintervedligeholdelse i Ballerup Kommune Almindelige og AB Service 2003 og SB Februar 2016 Ballerup Kommune Center for By, Erhverv og Miljø Sags id: 05.07.02-G01-4-14 Dato: 27. april

Læs mere

K O N T R A K T. mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver)

K O N T R A K T. mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) K O N T R A K T mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) og [Her indsætter tilbudsgiver sit navn, sin adresse og sit cvr. nr. Ved konsortium indsættes oplysningerne for hver konsortiedeltager]

Læs mere

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter Kontrakt Dato: 05-09-2017 Dokument id.: 70349 Version: 0.1 Udarbejdet af: RAO Kontrol: Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde K O N T R A K T mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) og [Her indsætter tilbudsgiver sit navn, sin adresse og sit cvr. nr. Ved konsortium indsættes oplysningerne for hver konsortiedeltager]

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Kontrakt vedrørende revisionsydelser

Kontrakt vedrørende revisionsydelser Kontrakt INDLEVELSE vedrørende SKABER UDVIKLING revisionsydelser Kontrakt vedrørende revisionsydelser 2017-2019 April 2016 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse Side 1

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) mellem [Indsæt Bygherre] Afd.nr. CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata] [Indsæt kontaktdata]

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Kontrakt vedr. [tjenesteydelsen/udbuddets navn]

Kontrakt vedr. [tjenesteydelsen/udbuddets navn] Kontraktudkast Rettes endeligt til inden offentliggørelse Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Levering af miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø. Kontrakt

Levering af miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø. Kontrakt Levering af miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø Kontrakt Dato: 02-10-2017 Dokument id.: 70293 Version: 0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: FA, PSR, SH Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere