Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003"

Transkript

1 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når kontraktparterne har vedtaget dette. Stk. 2 Dersom ABService er vedtaget, er individuelle bestemmelser om afvigelse af reglerne kun gældende, når det tydeligt og udtrykkeligt angives på hvilke punkter fravigelse skal ske. Stk. 3 a-e gælder kun, når kontraktparterne udtrykkeligt har vedtaget en eller flere af disse bestemmelser. Aftalegrundlag kontraktparterne, definitioner m.v. Ved >>aftalen>> forstås kontraktparternes aftale om leverance af serviceydelser samt alle kontraktbilag og tillæg m.v. til de nævnte dokumenter. Stk. 2. Ved >>serviceydelser<< forstås tjenesteydelser generelt. Stk. 3. Ved >> kontraktparter<< forstås ordregiver og leverandør. Stk. 4. Ved >>leverandør<< forstås den, der som påtager, og ved >>ordregiver<< forstås den, der antager leverandøren til at udføre opgaven. Skt. 5. Alle angivne beløb er eksklusiv moms. Stk. 6. Aftalen er undergivet dansk ret. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 ad 1 stk. 1 ABService er aftalt at være gældende for denne entreprise Ad 1 stk. 2 Denne SB er supplerende Særlige beskrivelser til ABService for denne entreprise. De enkelte - og stk. - numre refererer til ABService Ad 1 stk. 3 a-c er ikke gældende for aftalen d e er gældende for entreprisen Ad 3 stk. 1 Aftalen består af nærværende SB (d) samt dokumenterne angivet i a - r. Leverandøren skal udover kontraktens bestemmelser anden relevant lovgivning. Eventuelle rettelsesblade til udbuddet a) Eventuelle rettelsesblade offentliggjort efter offentliggørelsen af udbudsmaterialet b) Orientering c) Betingelse for udbud og tilbud d) (SB) e) Tro og loveerklæring (Bilag A) f) Vilkår- kørsel med traktor g) Vilkår - kørsel med specialmaskine h) Instruks for traktorer i) Instruks for specialmaskiner j) Rutekort k) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) l) Tilbudsliste med tilbudssamleliste, TBL Traktorer m) Tilbudsliste for traktorruter

2 n) Oplysning om traktor og chauffør o) Tilbudsliste med tilbudssamleliste, TBL Specialmaskiner p) Tilbudsliste for læssemaskine. q) Oplysning om læssemaskine og chauffør r) Bilag 2, Entrepriseoversigt (vedlagt som særskilt fil) ad 2 stk. 2. Serviceydelser i denne aftale er udførelse af kørsel for glatførebekæmpelse, kombikørsel og snerydning med, traktorer og læssemaskine på kørebaner, cykelbaner og buslommer på Sønderborg Kommunes vintervejklasser i henhold til udbudsmaterialet. Overdragelse af rettigheder m.v. 3. Kontraktpartnerne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Stk. 2. Overdrager leverandøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, som står i forbindelse med opgavelæsningen, forud for andre transporter. Stk. 3 Uden den anden kontraktparts samtykke kan kontraktparterne ikke overføre deres forpligtigelser til andre. Stk. 4. Leverandøren kan overlade dele af opgavens praktiske udførelse til en underleverandør, medmindre ordregiver har saglige grunde til at nægte dette. Ordregiver skal i givet fald orienteres herom i rimelig tid forinden underleverandøren påbegynder udførelsen af sin opgave. Samarbejdsorganisation 4 Såfremt en af kontraktparterne ønsker det, nedsættes en følgegruppe til løbende dialog og opfølgning vedrørende aftalen. Følgegruppen skal i øvrigt behandle spørgsmål, som ikke har fundet deres afklaring i aftalen. Ad 3 stk. 1 Leverandøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til anerkendt pengeinstitut og kun efter aftale med ordregiver. Ad 3 stk. 4 Forinden tilbuddets antagelse kræver ordregiver, at leverandøren leverer en liste over de evt. underleverandører, der påtænkes anvendt. Underleverandører skal leve op til kravene i udbudsmaterialet. Anvendelse af underleverandører skal på forhånd godkendes af ordregiveren i hvert enkelt tilfælde. Leverandøren er uanset brugen af (godkendte) underleverandør i enhver henseende fuldt ud ansvarlig for den aftalte serviceydelses erlæggelse, herunder at udførelsen sker i overensstemmelse med de aftalte vilkår. Ad 4 Ordregivers tilsyn: Ordregiver varetager selv tilsynet. Leverandørens arbejdsledelse: Til ledelse og koordinering af, samt kontrol med entreprisens udførelse kræves en arbejdsleder der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende serviceydelser.

3 Arbejdslederen skal have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, der er fuldt fortrolige med og fuldt kvalificerede til at udføre de krævede serviceydelser og krævede kontroller. Ordregiver kan kræve arbejdslederen udskiftet i tilfælde af samarbejdsvanskeligheder. Sikkerhedsstillelse 5 Såfremt det kræves i udbudsmaterialet, stiller leverandøren sikkerhed for et beløb svarende til 10% af den gennemsnitlige årlige kontraktsum. Sikkerheden skal opretholdes i indtil 3 måneder efter kontraktperiodens udløb og nedskrives ikke i perioden. Skt. 2 Sikkerheden skal stilles senest 8 hverdage efter kontraktens indgåelse i form af pengeinstitutgaranti eller kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Stk. 3. Sikkerhedsstillelsen tjener til fyldestgørelse af alle krav, som ordregiver har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetalinger. Stk. 4. Hvis ordregiver ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal dette meddeles leverandøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til ordregiverinden 10 hverdage fra meddelelsen fremkomst, medmindre leverandøren forinden har indbragt spørgsmålet om udbetalingskravets berettigelse for Det Danske Voldgiftsinstitut, jfr. 33 Forsikring 6 Leverandøren er forpligtiget til at være dækket af sædvanlige forsikringer, herunder En eventuel udskiftning af arbejdslederen skal ske med mindst mulig gener for ordregiver, og den nye arbejdsleder skal som minimum have tilsvarende kvalifikationer, som den tidligere, der opfylder kravene i udbuddet. Leverandøren skal i forbindelse med entreprisens gennemførelse have internetadgang, idet fremsendelse af rekvisitioner, ordrebekræftelser, fakturaer og anden skriftlig kommunikation må påregnes at foregå elektronisk. Ad 5 stk. 1 Leverandøren skal ikke stille sikkerhed. Ad 6 stk. 1 Leverandøren skal have tegnet de nødvendige ansvars og skadeforsikringer med hensyn til

4 erhvervsansvarsforsikring. Ordregiver kan forlange dokumentation herdor. Stk. 2 Betjener leverandøren sig af underleverandører, jf. herved 3 stk 4, er leverandøren forpligtiget til at sørge for, at underleverandøren på samme måde opfylder de i stk. 1 nævnte krav om forsikringsdækning. Ordregiver kan ligeledes forlange dokumentation herfor. uheld under arbejdet. Forsikringen skal dække skade på 3. part ved kørsel med ordregivers materiel og på eget materiel, som følge af evt. skader ved entreprisens udførelse. Leverandøren skal være dækket af en ansvarsforsikring med min. dækning på 2 mio. DKK for personskade og 1 mio. DKK for tingskade pr. hændelse. I forbindelse med indgåelse af aftalen skal leverandøren dokumentere, at der er tegnet og betalt den krævede forsikring. Dokumentation kan ske ved forelæggelse af police og leverandøren er pligtig til skriftlig at give sit forsikringsselskab meddelelse om, at ophør eller ændring i forsikringen skal meddeles ordregiver omgående. Kopi af leverandørens brev herom til sit forsikringsselskab skal tilsendes ordregiver senest 5 dage efter aftalens indgåelse, og inden serviceydelsernes påbegyndes. Leverandøren skal have tegnet abonnement for redning ved fastkørsel i sne eller lignende uheld der standser arbejdet eller en af ordregiver ved kontraktindgåelse godkendt særlig redningsaftale. Leverandøren har ansvaret for at vintermateriellet, sikkerhedsudstyr og afmærkningsmateriellet der er monteret forsvarligt på køretøjet, og er i øvrigt ansvarlig for enhver skade, som sker under arbejdets udførelse eller ved opbevaring af ordregivers materiel. Genanskaffelsesværdien af ordregivers materiel der er omfattet af forsikringen er: Saltspreder kr Lastbilplov kr Traktorspreder kr Traktorplov kr Ordregivers eventuelle krav mod leverandøren ophører 3 måneder efter entreprisens afslutning, med mindre ordregiver inden da har fremsat skriftligt krav mod leverandøren. Ordregiver kan i hele aftalens løbetid kræve dokumentation for, at forsikringen er opretholdt. B Levering ydelsen, ændringer i kontraktperioden, kontrol, tidsfrister m.v. Ydelser og ændringer i kontraktperioden 7 Opgaven skal udføres i overensstemmelse Ad 7 stk. 1 Vintertjenesten udføres efter det til enhver tid

5 med aftalen. I det omfang aftalen ikke giver tilstrækkelig vejledning, skal opgaven udføres fagmæssigt korrekt. Stk. 2. Opgaven skal udføres i overensstemmelse med gældende miljøarbejdsmiljø- sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Ordregiver skal oplyse om alle forhold af relevans herfor, som denne er bekendt med. politisk vedtagne regulativ for vintertjeneste. Leverandørens ydelser sker i henhold til Vilkår, kapitel 3. Aftalen træder i kraft på datoen for ordregivers skriftlige accept og løber i 4 vinterperioder herefter. Ordregiver kan vælge at forlænge aftalens varighed med op til 2 gange 1 år. Såfremt ordregiver helt eller delvist vælger at udnytte optionen om forlængelse af aftalens varighed, løber aftalen uændret frem til udløbet af perioden. Aftalen kan i sin løbetid ikke opsiges af leverandøren. Ordregiver meddeler senest 1. marts i året for kontraktperiodens udløb, hvorvidt ordregiver ønsker at forlænge aftalens varighed i henhold til ovennævnte mulighed for forlængelse. Senest 15. maj hvert år skal leverandøren aflevere ordregivers grej rengjort i samme stand som ved afhentningen, bortset fra almindelig slidtage. Leverandøren skal også aflevere kvalitetsdokumentation senest denne dag. Senest 1. september hvert år skal leverandøren aflevere skema med opdaterede oplysninger om materiel og chauffører. Såfremt tilbudsgiver skifter køretøj i kontraktperioden, inkl. eventuelle forlængelser af kontraktperioden, afholder tilbudsgiveren alle omkostninger ved fornyet tilpasning. Ad 7 stk. 2 Sønderborg kommune kræver at bestemmelserne i arbejdsmiljøloven efterleves fuldt ud. Leverandøren skal forestå samordning af sikkerhedsarbejde inden for arbejdsområdet i henhold til lov om arbejdsmiljø. Stk. 3. Ved aftalens ophør, uanset årsagen hertil, er leverandøren forpligtet til loyalt at Hvor der anvendes underleverandører skal leverandøren i relevant omfang udarbejde sikkerheds- og sundhedsplaner for arbejdets udførelse. Underleverandøren skal godkendes af ordregiveren. Det påhviler leverandøren at tage kontakt til Arbejdstilsynet, hvis der opstår tvivl om arbejdsmiljømæssige forhold.

6 samarbejde med ordregiver om overdragelsen af serviceydelserne til tredje part eller ordregiver. Leverandøren er særligt forpligtet til at udlevere alle oplysninger, som leverandøren er i besiddelse af, og som er relevant for serviceydelsen overdragelse og udførelse. Leverandøren skal desuden medvirke loyalt til beskrivelse af arbejdsgange og andre relevante forhold over for ordregiver til brug for et nyt udbud. 8. Ordregiveren udarbejder i samarbejde med leverandøren en plan for levering af serviceydelsen, herunder tidsfrister for levering. Ad 8. Leverandøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start del tage i et fælles informationsmøde. Herudover gives instruktion hhv. afholdes instruktionsmøder om hver enkelt rute. Yderligere møder vil blive afholdt i det omfang ordregiver konstaterer behov herfor. Leverandøren og hans chauffører er forpligtiget til at deltage i disse møder. Følgende tidsfrister skal overholdes: Arbejdet gennemføres indenfor beredskabsperioden, der for både glatførebekæmpelse og snerydning på kl. I veje strækker sig fra 15. oktober til 15. april det efterfølgende år og for øvrige veje strækker sig fra 1. november til 1. april det efterfølgende år. Tidsfrister for opstart af arbejdet på ruten efter udkald skal overholde kravene i Vilkår kap Overskridelse af fristerne er bodsbehæftede i henhold til Ordregiveren kan inden for den aftalte kontraktperiodeforlange ændringer i den aftalte serviceydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når ændringerne og de afvigelse fra kontrakten, som ændringerne nødvendiggør, har naturligt sammenhæng med de aftalte serviceydelser. Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte serviceydelses art, omfang og leveringstidspunkt når det følger af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering. Stk. 2. Leverandøren skal have lejlighed til at udtale sig om ønskede ændringer efter stk. 1. Ordregiver forbeholder sig ret til at ændre udstrækningen af de enkelte entrepriser i henhold til Vilkår afsnit 1.4 og Tilbud - og Afregningsgrundlag. TAG afsnit 1.1 Ad 9 stk. 5 For den samlede tilbudssum for den enkelte entreprise, der svarer til ét års arbejde, fastsættes variationsmulighederne til max +/- 100 % pr. år for alle poster bortset fra det faste honorar, der altid vil blive udbetalt.

7 1. pkt. og de afvigelser fra kontrakten, som ændringerne nødvendiggør, inden krav herom fremsættes. Ændringerne skal ske indenfor rimelig frist fra fremsættelse af kravet. Ændringer skal ifølge nye lovkrav eller ændret offentlig regulering skal dog ske i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende lov eller offentlig regulering. Stk. 3 Dersom ordregiver kan kræve ændringer i medfør af stk. 1, har leverandøren ret til at forlange at udføre de ønskede ændringer, hvis det kan ske uden væsentlig ulempe for leverandøren. Stk. 4 Såfremt ordregiver kræver ændringer i medfør af stk. 1, har leverandøren ret til at levere de ændrede serviceydelser, med mindre ordregiveren påviser særlige forhold, der begrunder, at ordregiver lader andre levere de ændrede serviceydelser. Stk. 5. Vedrørende ændringen af mængden af serviceydelser, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte betaling i overensstemmelse hermed. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske indenfor +/- 10% af den oprindelige kontraktsum, jf. herved stk. 6 og stk. 7 Stk. 6. Bevirker en ændring efter stk. 1 en forøgelse af leverandørens udgifter reguleres betalingen. Såfremt leverandøren skal levere flere eller andre serviceydelser end oprindeligt aftalt, levers serviceydelserne i mangel af anden aftale som reguleringsarbejde, i det omfang regulering ikke skal ske efter enhedspriser, jf. stk. 5. Stk. 7. Bevirker ændringen efter stk. 1 en formindskelse af leverandørens udgifter reguleres betalingen. Såfremt leverandøren skal levere færre serviceydelser, skal leverancen alene godskrive ordregiveren de udgifter, som herved sparres eller burde være sparet, i det omfang reguleringen ikke burde være sparet, i det omfang reguleringen ikke skal ske efter enhedspriser, jf. stk. 5.

8 10. Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte serviceydelsers pris, når nye lovkrav eller ændret offentlig regulering bevirker en fordyrelse af eller billiggørelse af leveringen af serviceydelsen Stk. 2 Ændringer efter stk. 1 får virkning fra det tidspunkt, hvor de nye lovkrav eller den ændrede offentlige regulering konkret fordyrer eller billiggør leveringen af serviceydelsen. Kontrol 11 Ordregiver kan føre kontrol med leverandørens opfyldelse af aftalen. I det omfang det ikke er fastlagt i udbudsmaterialet, fastsætter ordregiver og leverandør i forening de nærmere vilkår for kontrollen. Stk. 2 Kontrollen fra ordregivers side fritager ikke leverandøren fra selv at føre kontrol og sørge for rigtig opfyldelse af aftalen. Stk. 3. Leverandøren skal løbende give ordregiver oplysninger om alle relevante forhold om overholdelse af gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter, som leverandøren bliver bekendt med. Ordregiver kan stille krav til detaljeringsgrad og dokumentation af oplysningerne. Ad 11 Generelle krav til leverandørens kvalitetsstyringssystem og miljøledelsessystem: Hvis leverandøren er certificeret i henhold til ISO 9001 hhv samt ISO standarderne eller på anden måde har et dokumenteret kvalitetssystem, så skal han fremlægge dokumentation herfor. Nedenstående punkter skal som minimum dokumenteres: Ansvar og opgavefordeling fastlagt f.eks. i en organisationsplan, herunder også plan for leverandørens sikkerhedsorganisation. Der afholdes informationsmøder dels for nye medarbejdere dels ved opstart af nye arbejder, bl.a. for at sikre medarbejdernes korrekte varetagelse af færdselssikkerhedsmæssige foranstaltninger. Der udføres proceskontrol og slutkontrol ved arbejder til udførelseskrav. Der foreligger beredskabsplan for aktiviteter ved egne uheld og lignende. Hvis leverandøren ikke har nogen form for dokumenteret kvalitetssystem, så skal han udarbejde dokumentation eller på anden måde vise, at ovenstående punkter opfyldes, inden opstart på de aftalte serviceydelser. Disse minimumskrav indebærer, at der ikke stilles krav til et sammenhængende (og evt. dokumenteret i en kvalitetshåndbog) kvalitetsstyringssystem. Fastlæggelse af proceduren m.v. i forbindelse med

9 kontrollen skal ske i samarbejde med ordregiveren. Dokumentationen der ikke skal fremsendes, skal opbevares af leverandøren i mangelansvarsperioden, som løber til 3 måneder efter kontraktperiodens udløb. Kvartalsvis skal leverandøren aflevere dokumentation for hvilke medarbejdere der arbejder på aftalen, samt dokumentation for medarbejdernes kvalifikationer til ordregiver. Ordregiveren skal have adgang til hos entreprenøren at inspicere, at det i KS/ML- planen anførte overholdes. C Forvaltningsmæssige bestemmelser Videregivelse af oplysninger 12 Den private leverandør skal på anmodning fra den ordregivende offentlige myndighed videregive enhver oplysning til myndigheden, som leverandøren har fået kendskab til i forbindelse med udførelse af opgaven for den ordregivende offentlige myndighed, og som myndigheden finder at være nødvendig for, at myndigheden kan varetage sine offentligretlige forpligtigelser. Stk. 2 Den private leverandør skal videregive de ønskede oplysninger snarest efter, den ordregivende offentlige myndighed har anmodet herom. Den ordregivende offentlige myndighed kan fastsætte en frist for den private leverandørs videregivelse af oplysninger, såfremt det er nødvendigt, at myndigheden med henblik på opfyldelse af myndighedens offentligretslige forpligtigelser har rådighed overoplysningerne på et bestemt tidspunkt. Fristen skal fastsættes under fornøden hensyntagen til omfanget af de ønskede oplysninger. Videresendelse af klager 13 Den private leverandør skal til ordregivende offentlige myndighed videresende klager over leverandørens varetagelse af af den pågældende opgave, såfremt klagen indebærer, at der skal træffes en forvaltningsafgørelse. Ad 12 stk. 1 Dette skal opfyldes vederlagsfrit. Bestemmelsen er også gældende efter aftalens ophør for oplysninger, som vedrører aftalen og aftaleperioden. Ad 13stk 2 Leverandøren skal videregive klager med det samme og senest 2 arbejdsdage efter at leverandøren har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen.

10 Stk. 2 Den private leverandør skal videregive de klager, der er omfattet af stk. 1, snarest efter, at den private leverandør har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen D Betaling, prisregulering og bonus Betaling 14 Betaling skal ske inden udløb af den aftalte betalingsfrist. Stk. 2. En aftalt betalingsfrist kan tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor ydelsen faktisk leveres. Stk. 3. Hvis ordregiver er uenig med leverandørens om betalingens størrelse eller forfaldstid skal ordregiver uden ugrundet ophold gøre indsigelse herom, idet indsigelse ellers fortabes. Den uomstridte del af kravet skal betales uanset indsigelse. Stk. 4. Hvis der mellem kontraktparterne er uenighed om betaling, herunder om ordregivers adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i leverandørens betalingskrav, finder reglerne i 33 anvendelse, hvis en kontraktspart begærer det. Generelle prisreguleringsbestemmelser. 15. Medmindre andet fastsættes i udbudsmaterialet reguleres prisen i kontraktperioden én gang årligt med det af Danmarks Statestik offentliggjorte indeks, som i sin opbygning bedst muligt svarer til opgaven. Ad 14 stk. 1 Betaling sker ved indsættelse på en af leverandøren opgiven konto. Ordregiver fremsender i begyndelsen af måneden forslag til faktura på grundlag af registrerede udkald. Fakturering skal ske ved månedlig ved fremsendelse af elektronisk faktura p grundlag at det fremsendte fakturaforslag. Ordregiver vil senest 30 dage netto fra modtagelse af fakturaen betale det beløb, der er enighed om jr. Stk. 3 Leverandøren skal fremsende slutopgørelsen til ordregiveren senest 20 arbejdsdage efter kontraktperiodens udløb. Ad 15 Arbejdet udbydes til fast pris og tid, med en fastprisperiode frem til oktober For den del af entrepriserne, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter tilbudsdagen, efter nedennævnte metode: Til indeksreguleringen anvendes Danmarks Statistiks reguleringsindeks for marts 2015, delindeks for Lastvognkørsel. Delindeks, Lastvognskørsel Basis: marts 1995 = 100 Indeks 15. marts 2015 = 178,25 Delindeks beregnes hvert år ved afslutning af 1. kvartal, og det pågældende indeks er gældende for det efterfølgende år. Reguleringsbeløbet beregnes som de tilbudte

11 anførte enhedspriser eksklusiv moms, multipliceret med: I2 I1 I1 Idet I1 angiver indeks for basismåneden (1. kvartal 2015, og I2 angiver indeks for 1. kvartal i året, hvor regulering finder sted. Regulering er i øvrigt underkastet de begrænsninger, som prislovgivningen giver. For 2016/17 reguleres prisen således: Indeks 1.kvt indeks 178,25 (1. kvt. 2015) 178,25 For den del af entreprisen der udføres inden for fastprisperioden, ydes der leverandøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på f.eks. brændstof der direkte benyttes til arbejdet. Ekstraordinære prisfald giver ordregiver ret til at reducere priserne. Prisændringer skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisændringer der indgår som grundlag for entreprenørens godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisændring der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 % for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisændringen, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen.

12 Er en leverandør i henhold til sin aftale med en underleverandør forpligtiget til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes leverandøren af ordregiver uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der efter de foranstående regler endvidere godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, som ikke dækkes af ovenstående prisstigninger. Bonus 16 Ordregiver udbetaler bonus til leverandøren, såfremt der er truffet særlige aftale herom. E. Misligholdelse - beføjelser Misligholdelse 17. Er serviceydelsen ikke udført i overensstemmelse med 7, uden at dette skyldes ordregiverens forhold, eller forhold i øvrigt som ordregiver bærer risikoen for, foreligger der misligholdelse. Stk. 2. Der foreligger også misligholdelse, hvis serviceydelsen ikke lever op til ordregiverens berettigede kran ifølge 9, eller hvis leverandøren ikke opfylder andre krav, som ifølge aftalen stilles i forbindelse med levering af serviceydelsen, eller som følge af aftalen i øvrigt. Ad 16, stk. 1 Aftalen omfatter ikke bestemmelser om bonus. Ad 17, stk. 1 Misligholdelse forekommer i tilfælde af: Enhver overskridelse af frister (forsinkelse) fastsat i tidsplanen Enhver mangel, forstået som enhver kvantitativ eller kvalitativ fravigelse fra bestemmelserne og ydelserne fastsat i aftalegrundlaget. Det påhviler den misligholdende part at foretage udbedringer af mangler uden ophold og som fastsat i aftalegrundlaget. Den misligholdende part skal uden ophold meddele den anden part misligholdelser i henhold til denne aftale samt hvorledes misligholdelsen planlægges afhjulpet. Væsentlig misligholdelse forekommer blandt andet, hvor: Leverandøren efter påbud fra ordregiveren ikke har udbedret mangler inden for den af ordregiveren rimeligt fastsatte udbedringsfrist. En aftalepart i væsentligt omfang, herunder gentagne gange, tilsidesætte sine forpligtigelser i henhold til denne aftale. Leverandøren kommer under konkursbehandling eller anden

13 insolvensbehandling. Leverandøren ikke længere lovligt kan drive virksomhed eller tilsidesætter krav i henhold til gældende lovgivning. Leverandøren gentagne gange er forsinket eller udebliver. 18 Er der i aftalen fastsat tidsfrister for leverandørens udførelse af arbejdet eller dele deraf, og leveres serviceydelsen eller delydelsen ikke til rette tid, uden at dette skyldes ordregivers forhold, eller forhold i øvrigt, som ordregiver bærer risikoen for, foreligger der ligeledes misligholdelse. Stk 2. Betaler ordregiver ikke i rette tid,eller undlader ordregiver at opfylde sine forpligtigelser til at medvirke til, at leverandøren kan levere rigtige ydelse, foreligge der tilsvarende misligholdelse fra ordregiverens side. 19 En kontraktpart, som må indse, at der er risiko for misligholdelse, har pligt til uden ugrundet ophold at give den anden kontrakt begrundet meddelelse herom. Force majeure 20. Ingen kontraktpart er erstatningsansvarlig for forhold, som ligger uden for kontraktpartens kontrol, og som kontraktparten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning. Stk. 2. Kontraktpartens adgang til at kræve bod, jr. 26, bortfalder i de i stk. 1 nævnte tilfælde. Stk. 3. Forhold, som forhindrer en underleverandør, som leverandøren efter kontraktindgåelsen overlader opgaven til efter 3 skt. 4, i at opfylde sin aftale med leverandøren, kan leverandøren kun påberåbe sig force majeure overfor ordregiveren, i det omfang samme forhold ville have forhindret leverandøren i at levere serviceydelsen, dersom denne havde valgt en anden underleverandør eller havde valgt ikke at betjene sig af underleverandører. Stk. 4. Force majeure kan højest gøres gældende, så længe som force majeure - situationen varer. Ad 20 stk. 1. Mangel ved materiel, lokale arbejdskonflikter og finansielle problemer er ikke at betragte som force majeure. Parterne skal dog i tilfælde omfattet af 20, uden unødigt ophold, rette henvendelse til den anden part og samtidig søge at minimere effekten af forhold samt sikre opfyldelsen af forpligtigelserne efter denne aftale.

14 Stk. 5. Betalinger knyttet til leveringer, der forsinker eller ikke leveres på grund af force majeure, udskydes eller bortfalder tilsvarende. Stk. 6. Såfremt en kontraktpart vil påberåbe sig force majeure, skal denne give skriftlig meddelelse herom til den anden kontraktpart uden ugrundet ophold, eller at force majeure er indtrådt. Reklamation og varsel 21. Vil en kontraktpart påberåbe sig en misligholdelse, skal denne give den anden kontrakt meddelelse herom uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være oplagt. Stk. 2. Vil en kontraktpart hæve kontrakten eller kræve afhjælpning eller omlevering, skal denne uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget, give den anden kontraktpart meddelelse herom. Undlader kontraktparten dette, har parten fortabt sin ret til at hæve kontrakten eller til at kræve afhjælpning eller omlevering. Det samme gælder for ordregiverens ret til at kræve bod efter 26. Stk. 3. Krav om forholdsmæssig afslag eller erstatning skal opgøres og fremsættes uden ugrundet ophold efter meddelelse i henhold til stk. 1, idet retten ellers fortabes. 22. En kontraktpart fortaber dog uanset 21 ikke sin ret til at påberåbe sig misforståelse, når den anden kontraktpart har handlet svigagtigt, eller når denne part har gjort sig skyldig i grove fejl og forsømmelse, og dette medfører betydelig skade for parten. Standsningsret 23. Hvis ordregiveren ikke har betalt i rette tid, kan leverandøren efter et varsel på 5 hverdage standse arbejdet. Standsningsretten ophører straks, når ordregiverens betaling erlægges. Afhjælpning m.v. 24. Ordregiveren kan, hvor dette er praktisk muligt, kræve afhjælpning, efterlevering eller omlevering, medmindre det vil volde leverandøren uforholdsmæssig omkostning eller væsentlig ulempe. Stk. 2. Såfremt afhjælpning, efterlevering eller Varslet efter 23 skal sendes skriftligt. Ad. 24 stk. 1 Ved udeblivelse kan ordregiver - udover at opkræve bod lade arbejdet udføre for leverandørens regning, således at ordregiver holdes skadesløs. Det betragtes som udeblivelse, såfremt ordregiver

15 omlevering kan ske uden væsentlig forsinkelse og uden væsentlig gene for ordregiver i øvrigt, har leverandøren ret til at foretage dette. Leverandøren skal straks efter modtagelsen af reklamation give ordregiver meddelelse, hvis leverandøren ønsker at udøve denne ret. Stk. 3. Foranstaltninger efter stk. 1 og 2 skal ske uden ugrundet ophold, efter at kravet herom er fremsat. Forholdsmæssigt afslag 25. I det omfang den leverede serviceydelse ikke er kontraktmæssig, jf. 17, og dette her bevirket en værdiforringelse, som ikke er kompenseret ved afhjælpning, efter levering eller omlevering, efter 24, er ordregiveren berettiget til at kræve et forholdsmæssigt afslag i den aftalte pris. Bod 26. Leverer leverandøren ikke serviceydelser i overensstemmelse med aftalen, kan ordregiveren pålægge leverandøren en bod, såfremt og i det omfang der er truffet særlige aftale herom. i løbet af mindst tre telefonopkald indenfor mindst 10 minutter ikke får kontakt med leverandøren, eller såfremt leverandøren, - uden at dette er meddelt/aftalt med ordregiver - undlader at stille med det aftalte mandskab og materiel inden for 60 minutter efter udkaldsfristen Ad 26 Ved leverandørens overskridelse af tidsfrister betales bod pr. køretøj, der ikke overholder tidsfristerne nedenfor. Der betales bod pr. påbegyndt uge på 20 % af beredskabshonoraret i tilbudslistens post 1.1 dog mindst kr.: Ved overskridelse af frist for klargøring og besigtigelse af materiel den 1. oktober hvert år. Ved undladelse af opretholdelse af materiellet i funktionsdygtig stand i hele beredskabsperioden. Der betales bod pr. påbegyndt uge på 10 % af beredskabshonoraret i tilbudslistens post 0.1, dog mindst kr.: Ved overskridelse af frist for fremsendelse af skema med oplysninger om personale, materiale mm. den 1. september hvert år. Der betales bod for overskridelse af udkaldsfrist pr. gang baseret på timeprisen for det relevante arbejde: 3-30 min min Udover 60 min Udeblivelse 1000 kr kr kr kr.

16 Bodskravet kan bortfalde i de tilfælde, hvor leverandøren ved omgående meddelelse til vintervagten, kan dokumentere at overskridelsen af tidsfristen skyldes usædvanlige udefrakommende forhold. Som eksempler på udefrakommende forhold kan nævnes forhold kan nævnes situationer, hvor for sent fremmøde skyldes usædvanlige trafikale situationer, materielnedbrud i form af punktering, usædvanlige vejr- og vejforhold hvor mandskab ikke komme frem ol. Forældelse 27. Hvis tidligere forældelse ikke følger af andre regler ophører ethvert krav 5 år efter aftaleforholdets udløb, hvad enten dette sker til et i forvejen aftalt tidspunkt eller efter opsigelse eller ophævelse. Hvis en tidsbegrænset kontrakt forlænges, medfører dette ikke en tilsvarende forlængelse af 5- årsfristen for forhold, som knytter sig til den første kontraktperiode. Afbrydelse af fristen sker ved påkrav. Stk. 2.Har en kontraktpart handlet svigagtigt, eller har han gjort sig skyldig i grov uagtsomhed med betydelig skade for den anden kontraktpart til følge, gælder bestemmelserne i stk. 1 ikke. Erstatning 28. Hver kontraktpart er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for manglende medvirken til rigtig opfyldelse af kontrakten. Leverandøren hæfter ikke for driftstab, avancetab elle andet indirekte tab. Ad 28 stk. 1. Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver skade, der opstår i forbindelse med arbejdets udførelse eller som følge af dette, eksempelvis person eller tingskade, herunder skade på tredjemand eller dennes ejendom, miljøskader og hændelige skader. Leverandøren er i disse tilfælde pligtig at holde Sønderborg Kommune skadesløs, dersom denne ved retssag eller på anden måde måtte blive indblandet i sagen. Såfremt klagenævnet for Udbud eller en domstol måtte annullere ordregivers beslutning om at tildele kontrakten til leverandøren eller pålægger ordregiver at bringe aftalen til ophør, er ordregiver berettiget til at opsige aftalen med minimum 2 måneders varsel til den 1. i en måned. I tilfælde af en sådan opsigelse fra ordregivers side betaler

17 Ophævelse 29. Aftalen kan ophæves af ordregiveren, hvis der forelægger en væsentlig misligholdelse fra leverandørens side. I bedømmelse af misligholdelsens væsentlighed indgår serviceydelsens beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse, misligholdelsens betydning for ordregiveren, ordregiverens eventuelle offentligretlige forpligtigelse til at sørge for serviceydelsen, ophævelsens betydning for leverandøren samt omstændighederne i øvrigt. Stk. 2 Der foreligger ikke væsentlig misligholdelse, så længe der kan ske afhjælpning, efter levering eller omlevering efter 24. Stk. 3. Aftalen kan ophæves af leverandører, hvis ordregiveren væsentligt misligholder sine forpligtigelse til at medvirke til serviceydelsens rigtige levering eller sin betalingsforpligtigelse. Leverandøren kan dog ikke hæve aftalen, hvis dennes interesse er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet, jr. 23. Virkning af ophævelsen 30. Ved ophævelse af aftalen tilbagebetaler leverandøren eventuelt modtaget vederlag for endnu ikke udført levering og ordregiver betaler for eventuelt modtaget, men endnu ikke betalt levering. Stk. 2. Kontraktparterne leverer så vidt muligt til rådighed stillede aktiver tilbage ved ophævelse af kontrakten. Stk. 3. Hvor et leverandørophør efter en ophævelse vil være velfærdstruende for borgere, der er afhængige af serviceydelsen, kan ordregiver uanset aftalens ophævelse kræve, at leverandøren i en overgangsperiode stiller ressourcer til rådighed for leverandørens serviceydelser, indtil leveringen med rimelig varsel kan overdrages af ordregiveren eller anden leverandør. Levering i ordregiver for de serviceydelser, der udføres af leverandøren frem til det tidspunkt, hvor kontrakten udløber. Leverandøren kan bortset fra de anførte betalinger ikke rejse krav, herunder krav om erstatning, mod ordregiver i anledning af en sådan opsigelse.

18 overgangsperioden sker på samme vilkår som i den ophævede aftale, idet den leverandør, som hæver aftalen eller frem til ophævelsen har udøvet standsningsret, dog kan forlange forudbetaling for ydelserne. F Forpligtigelser ved arbejdsgiverskrift m.v. 31. Kontraktparterne vedkender sig deres respektive lov og overenskomstmæssige forpligtigelser over for de medarbejdere, som berøres af overdragelsen. Stk. 2. Kontraktparterne er pålagt en gensidig loyal oplysningspligt, bl.a. for at informationsforpligtelsen i 5 i Lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelser bliver opfyldt. Stk. 3. Ordregiver har pligt til i muligt omfang at oplyse leverandøren om de aktuelle og fremtidige forpligtelser overfor medarbejder, der gælder i henhold til kollektive overenskomster og aftaler m.v. som leverandøren skal respektere i henhold til lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Ordregiver har tillige pligt til at afgive oplysninger, der gør det muligt for leverandøren at vurdere, hvorvidt lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelser finder anvendelse. Stk. 4. I rimelig tid inden nærværende aftales ophør har leverandøren samme forpligtigelse som ordregiver efter stk. 3 til at oplyse ordregiveren om alle kollektive overenskomster og aftaler m.v. af relevans for ordregiveren eller en eventuel ny leverandør i forbindelse med overdragelse af medarbejderen. G Tvister Syn og skøn 32 Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem kontraktparterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes syn og skøn, fremsættes begæring herom til Det Danske Voldgiftsinstitut. Hver kontraktpart kan ensidigt begære syn og skøn. Ad 31 Loven om virksomhedsoverdragelse finder ikke anvendelse i denne entreprise, idet der ikke overdrages medarbejdere. ad 32 stk. 1 Forinden anvendelse af voldgift er parterne forpligtet til at søge enhver konflikt løst ved forhandling.

19 Stk. 2. Begæring skal ved fremsættelsen være ledsaget af oplysning om, hvilke kontraktparter sagen vedrører, samt disse kontraktparters adresser og telefonnummer, en skriftlig fremstilling, hvori der gives en kort redegørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, som skønsmanden skal besvare (skønsskemaet), de dokumenter, der er af betydning for sagen, og eventuelt angivelse af de tekniske kvalifikationer hos skønsmanden. Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis Voldgiftsinstituttet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske særlig omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved afgørelse heraf tages hensyn til kontraktparternes ønske. Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsinstituttet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. 34, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæring om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden skønsmand. Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne derved, herunder skønsmandens honorer, der fastsættes af Voldgiftsinstituttet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar. Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem ordregiver og leverandør, gælder bestemmelserne i stk. 1 5 også i det indbyrdes forhold mellem flere parallelle leverandører. Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Det Danske Voldgiftsinstitut. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed

20 m.v. 33. På en kontraktparts begæring kan Det Danske Voldgiftsinstitut udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillede sikkerhed, jr. 5 stk. 4, og om betaling, herunder om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage medregning, i tilfælde af uenighed som nævnt i 14 stk. 4. Stk. 2. Det Danske Voldgiftsinstitut kan efter sagens karakter bestemme, at beslutningen skal træffes af flere sagkyndige. Stk. 3. Begæring skal indeholde de oplysninger m.v. som fremgår af 32 stk. 2. Kopi af begæring en fremsendes samtidig til leverandøren. Stk. 4. Det Danske Voldgiftsinstitut fastsætter en kort frist for leverandøren til at afgive et indlæg. Den sagkyndige kan give kontraktparterne adgang til at fremkomme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest muligt eg normalt inden 15 hverdage beslutning om, i hvilket omfang udbetalingskravet skønnes begrundet, og hvem der skal betale udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar. Voldgiftsinstituttet fastsætter størrelsen af honoraret. Stk. 5. Beløbet, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 hverdage efter, at kontraktparterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen. Stk. 6. Stk. 1-5 fratager ikke en kontraktpart muligheden for at indbringe tvisten for voldgiftsretten, jf. 34. Voldgift 34. Enhver tvist mellem kontraktparterne, som måtte opstå i forbindelse ar nærværende kontraktforhold, herunder erstatning for skadegørende handling i forbindelse med

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt vedr. [tjenesteydelsen/udbuddets navn]

Kontrakt vedr. [tjenesteydelsen/udbuddets navn] Kontraktudkast Rettes endeligt til inden offentliggørelse Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

ABService 2003. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser

ABService 2003. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser ABService 2003 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser ABService 2003 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser Oplag: 1500 Tryk: Formula A/S, april 2003-03-21 ISBN trykt udgave:

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere