Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: Art.-Nr Der tages forbehold for ændringer. 08/09 DK

2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger...3 Standarder og forskrifter Indstilling, funktion og betjening Leveringsomfang og medfølgende dele...8 Dimensioner og tilslutninger...9 Konstruktionsoversigt...10 Opstillingsanvisninger...11 Montering og demonterbarhed...12 Installation Montering af luft-/røgrør...17 Elektrisk tilslutning Påfyldning af anlæg...21 Ibrugtagning...22 Indstilling af busadresse...23 Kontrol af gastilslutningstryk Visning/ændring af indstillingsparametre...25 Begrænsning af den maksimale varmeeffekt...26 Valg af pumpeeffekt...27 Måling af forbrændingsparametre...28 CO -indstilling Ibrugtagningsprotokol...31 Tekniske muligheder for omstilling af det kondenserende naturgasfyr CGW...32 Vedligeholdelse Modulerende pumpe (Energiklasse A)...48 Pumpe med 3 effekttrin...49 Anvisninger for planlægning Tekniske vedligeholdelsesog planlægningsdata...65 Strømskema...66 Tekniske data...67 Driftsfejl, årsager og afhjælpning...68 Notizen EF-overensstemmelseserklæring for prototypen _0809

3 I denne vejledning anvendes følgende tegn og symboler. Disse vigtige anvisninger vedrører personbeskyttelse og teknisk driftssikkerhed. Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisning markerer anvisninger, der skal overholdes nøje for at forhindre fare eller personskader og skader på fyret. Fare på grund af elektrisk spænding på elektriske komponenter! Bemærk: Sluk for strømmen på afbryderen før afmontering af afdækningen. Rør aldrig elektriske komponenter og kontakter, når strømmen er slået til på afbryderen! Der er fare for at få elektrisk stød, hvilket kan medføre personskade eller død. Tilslutningsklemmerne står under spænding, også når strømmen er slået fra på afbryderen. Figur: Kontaktboks: Fare på grund af spænding Bemærk Bemærk markerer tekniske anvisninger, der skal følges for at forhindre skader på fyret og driftsforstyrrelser. Figur: Tændingstransformator, højspændingstændelektrode, forbrændingskammer Fare på grund af elektrisk spænding, fare for forbrændinger på grund af varme komponenter Figur: Gastilslutning: Fare for forgiftning og eksplosionsfare på grund af gasudslip. Figur: Gasventil Fare på grund af spænding Fare for forgiftning og eksplosionsfare på grund af gasudslip _0809 3

4 Standarder og forskrifter Før installation af et kondenserende Wolf-naturgasfyr skal der indhentes tilladelse fra det lokale gasforsyningsselskab, den lokale skorstensfejer og teknisk forvaltning. Installation af kondenserende Wolf-naturgasfyr må kun udføres af en autoriseret vvs-installatør. Vvs-installatøren overtager ansvaret for korrekt installation og opstart. Det kondenserende Wolf-naturgasfyr er konstrueret i overensstemmelse med den nyeste tekniske udvikling og de anerkendte tekniske regler. H v i s der foretages tekniske ændringer af reguleringssystemet eller på komponenterne i dette system, påtager producenten sig ikke noget ansvar for skader som følge heraf. Hvis fyret ikke anvendes som forudset, kan det medføre fare for personskade og død samt beskadigelse af fyret og andre tingsskader. Installationen skal overholde de lokale forskrifter, regler og bestemmelser. Bemærk: Denne monteringsvejledning skal opbevares på et sikkert sted og læses grundigt før installation af fyret. Følg også anvisningerne for planlægning i bilaget! Følgende standarder skal desuden overholdes: - EN IP-kapslingsklasser VDE 0722/EN50165 Elektrisk materiel til ikke-elektrisk opvarmede varmeapparater - EN Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug o.l _0809

5 Væghængt, kondenserende naturgasfyr CGW Dette naturgasfyr er CE-mærket som dokumentation for, at det opfylder kravene i de følgende direktiver: Kondenserende naturgasfyr, der overholder DIN/EN 297, DIN 3368 T5, T6, T7, T8, DIN/EN 437, DIN/EN 483 (udkast), DIN/ EN 677 (udkast), DIN/EN 625 samt EF-direktiverne 90/396/ EØF om gasapparater, 92/42/EØF om energieffektivitetskrav, 2008/95/EG (Lavspændingsdirektivet) og 89/336/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet, med elektronisk tænding og elektronisk røggastemperaturovervågning, til opvarmning ved lave temperaturer og varmtvandsproduktion i fyringsanlæg med en maks. fremløbstemperaturen på 95 C og et tilladt driftstryk på 3 bar i henhold til DIN/EN Standarder og forskrifter Kondenserende naturgasfyr, der er afhængige af lufttilførsel fra fyrrummet, må kun installeres i et rum, der opfylder standardkravene til ventilationssystemer, da der ellers kan opstå fare for kvælning og forgiftning. Læs monterings- og vedligeholdelsesvejledningen grundigt, før du installerer fyret! Følg også anvisningerne for planlægning. Der må kun anvendes propan, da der ellers er fare for, at der opstår fejl i forbindelse med naturgasfyrets opstart og drift, hvilket kan medføre fare for skader på anlægget og personskader. Hvis F-gastanken er dårligt ventileret, kan det medføre problemer med tændingen. Kontakt i så fald leverandøren, der har fyldt F-gas på tanken. Temperaturen i varmtvandsbeholderen kan indstilles til over 60 C. Ved kortvarig drift over 60 C skal temperaturen holdes under opsyn for at undgå skoldninger. Hvis temperaturen konstant holdes over 60 C, skal der træffes forholdsregler for at sikre, at temperaturen af det aftappede ikke er over 60 C, f.eks. montering af en termostatventil. Figur: Kondenserende Wolf-naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet Bemærk! ph-værdien af drikkevandet skal være i overensstemmelse med de krav, der fremgår af drikkevandsdirektivet, og ligge mellem 6,5 og 9,5 ph. Drikkevandets indhold af kloridsalte skal i henhold til drikkevandsdirektivet være mindre end 250 g/ m³. En forhøjet kloridsaltkoncentration kan medføre øget slitage på anlægget, hvis vandet samtidig er kalkfattigt og agressivt. Det anbefales derfor at anvende en varmtvandsbeholder af rustfrit stål, når forhold mellem klorid (i g/m³) og Ks4,3-værdien (i mol/m³) er mindre end 29. Dette svarer til et forhold mellem klorid og karbonathårdhed, der er mindre end 10,4. De præcise værdier kan indhentes fra det lokale vandværk. For at spare på energien og for at beskytte anlægget mod tilkalkning anbefales det, at drikkevandstemperaturen maksimalt indstilles til 50 C. Vedligeholdelsesmængden reduceres på denne måde. For energibesparelse og beskyttelse med tilkalkning bør varmtvandstemeraturen maksimalt indstilles til 50oC, når vandets samlede hårdhed er fra 15odH (2,5 mol/m3). Ved en samlet hårdhed på mere end 20odH anbefales det, at montere en kalkspalter på koldtvandstilgangen til varmtvandsbeholdren, for at øge serviceintervallerne (pga. kalkaflejringer) _0809 5

6 Indstilling, funktion og betjening Tænd-/ sluk-knap Lysring Resetknap Temperaturvælger varmt vand Temperaturvælger vand til opvarmning Termometer Manometer 0 I Tænd-/sluk-knap Når knappen står på 0, er der tændt for naturgasfyret. Reset-knap Når der trykkes på denne knap, frigøres anlægget efter en fejl, og fyret genstartes. Hvis der trykkes på Reset-knappen, selvom der ikke er nogen driftsfejl, genstartes fyret. Lysring til statusvisning Lysringen blinker grønt lyser konstant grønt blinker gult lyser konstant gult blinker rødt Betydning Standby (strøm slået til, ingen varmeaktivering) Varmeaktivering: Pumpe kører, brænder slået fra Skorstensfejerdrift Brænder slået til, tænding Fejl Temperaturvælger varmt vand For kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler svarer indstilling 1-9 til en beholdertemperatur på C. Hvis naturgasfyret er installeret med en digital rumtermostat eller en udetemperaturstyret termostat, har det ingen effekt, at ændre indstillingen på temperaturvælgeren for varmt vand. Temperaturen skal i stedet indstilles på ekstraudstyrets regulator Temperaturvælger vand til opvarmning Indstilling 2-8 svarer i henhold til fabriksindstillingen til, at vandet til opvarmning har en temperatur på C. Hvis naturgasfyret er installeret med en digital rumtermostat eller en udetemperaturstyret termostat, har det ingen effekt, at ændre indstillingen på temperaturvælgeren for vand til opvarmning _0809

7 Indstilling, funktion og betjening Indstilling Vinterdrift (indstilling 2 til 8) I vinterdrift opvarmer fyret vandet til opvarmning til den temperatur, der er indstillet på temperaturvælgeren for vand til opvarmning. Cirkulationspumpen kører konstant i overensstemmelse med den indstillede pumpetilstand (standardindstilling) eller kun med efterløb ved aktivering af brænderen. Sommerdrift Når temperaturvælgeren for vand til opvarmning drejes over i denne stilling, frakobles vinterdriften, og naturgasfyret går over på sommerdrift. Sommerdrift (opvarmning slukket) betyder, at der kun opvarmes brugsvand. Anlæggets frostbeskyttelse og pumpeskyttelsen er dog stadig aktiv. Skorstensfejerdrift Når temperaturvælgeren for vand til opvarmning drejes over i denne stilling, aktiveres skorstensfejerdriften. Lysringen blinker gult. Når skorstensfejerdriften aktiveres, kører naturgasfyret med den maksimalt indstillede varmeydelse. Tidligere indstillede impulsblokeringer ophæves. Skorstensfejerdriften varer 15 minutter eller afsluttes, når den maksimale fremløbstemperatur bliver overskredet. For at aktivere denne funktion igen skal temperaturvælgeren for vand til opvarmning drejes til venstre og tilbage på skorstensfejerdrift -symbolet bar C Termomanometer Øverst vises den aktuelle temperatur på vandet til opvarmning. Nederst vises vandtrykket i opvarmningsanlægget. Vandtrykket skal ligge mellem 2,0 og 2,5 bar for at sikre korrekt drift. Pumpebeskyttelse I indstillingen sommerdrift aktiveres cirkulationspumpen automatisk efter maks. 24 timers stilstand og kører i ca. 30 sekunder. Bemærk! Naturgasfyrets startfrekvens begrænses elektronisk, når det kører ved opvarmning. Når der trykkes på Reset-knappen, deaktiveres denne begrænsning, og naturgasfyret starter straks, når der trækkes varme fra systemet _0809 7

8 Leveringsomfang og medfølgende dele Tilstand ved levering Kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler Leveringen omfatter følgende: 1 Kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler, klar til tilslutning 1 montagebeslag til vægmontering 1 monteringsvejledning 1 betjeningsvejledning 1 monteringsskabelon Tilbehør Følgende tilbehør skal anvendes for at installere det kondenserende naturgasfyr: - luft-/røggasudstyr (se anvisninger for planlægning) - rum- eller udetemperaturstyret regulering - kondensafløb med slangeholder - serviceventiler til varmeanlæggets fremløb og returløb - sikkerhedsventil - sikkerhedsventil til varmesiden - sikkerhedsgruppe for brugsvand yderligere tilbehør/ekstraudstyr i henhold til prislisten Tilslutninger Figur: Vandlås Varmefremløb Ø20 (G ¾ ) Gastilslutning R ½ Varmereturløb Ø20 (G ¾ ) Vandlås 1 Varmtvandstilslutning G ¾ Cirkulation G ¾ Tilslutning til fylde-/tømmehane Tilslutninger til kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler Hydraulisk tilbehør til planforsænket montering (f.eks. stopventiler, cirkulationspumpe, sikkerhedsgruppe) leveres ikke med naturgasfyret Koldtvandstilløb G ¾ Figur: Tilbehør udvendigt monteret Figur: Tilbehør, planforsænket monteret _0809

9 Dimensioner og tilslutninger Mål 220 Ø 80/ Figur: Mål Ø 60/ Figur: Mål for tilslutninger Figur: Mål for planforsænket montering Figur: Rørbeklædning (ekstraudstyr) _0809 9

10 Konstruktionsoversigt Kondenserende naturgasfyr med varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler Man. udlufter Røgrør Temperaturbegr. Brænder Heizwasser-WT TBV/Vorlauffühler Returløbssensor Røggastemp.begr. Blæsermotor Gasblæser Gasreg.ventil Ekspansionsbeholder Gas-/luftblandingskammer Varmekredspumpe Indsugningsrør Kondensvandlås Gasventil WT f/brugsvand Trevejs-omskifterventil Beholdersensor Overstrømsventil Fylde-/ tømmehane Koldtvandstilslutning Varmtvandstilslutning Fyldepumpe t/varmtvandsbeh. Varmefremløb Kontraventil Varmereturløb Gastilførsel _0809

11 Opstillingsanvisninger Generelle anvisninger Det kondenserende naturgasfyr model CGW til montering på væggen leveres klar til tilslutning med elektrisk tilslutningskabel til stikkontakt. min. 400 mm For at lette inspektions- og vedligeholdelsesarbejdet anbefales det, at fyret opstilles med mindst 40 mm afstand til siderne og mindst 400 mm afstand til loft. Overholdes disse mål ikke, er det ellers ikke muligt at foretage kontrol og funktionsprøvning af fyrets komponenter. Afløbsslangerne skal fastgøres sikkert med holdepladen over afløbet (vandlåsen). Det skal være nemt at se ned i afløbet. min. 500 mm Naturgasfyret må kun opstilles i frostfrie rum. Når monteringsstedet vælges, er det vigtigt at tage hensyn til, at naturgasfyret med fyldt varmtvandsbeholder vejer ca. 120 kg. Desuden skal fyrets komponenter være frit tilgængelige forfra. Der skal foretages røggasmålinger. Hvis mindstemålene og kravene om tilgængelighed ikke overholdes, kan Wolf i forbindelse med servicebesøg forlange, at der laves ordentlige adgangsforhold. Det er ikke nødvendigt at overholde en bestemt sikkerhedsafstand mellem fyret og brændbare materialer og stoffer, da temperaturen ved nominel varmeydelse ikke overstiger 85 C. Der bør dog ikke anvendes eksplosive eller let antændelige stoffer i fyrrummet, da det vil medføre hhv. eksplosions- og brandfare! Forbrændingsluften til fyret må ikke indeholde kemiske stoffer, som f.eks. fluor, klor eller svovl. Disse stoffer findes f.eks. i sprays, maling, lim, opløsnings- og rengøringsmidler. I værste fald kan sådanne stoffer medføre korrosion, også i røggassystemet. Bemærk Ved opstilling af naturgasfyret er det vigtigt at sikre, at der ikke kommer fremmedlegemer (f.eks. borestøv) ind i naturgasfyret, da det kan medføre driftsforstyrrelser. Anvend de medfølgende polysterolafdækninger! Støjdæmpning: Under kritiske opstillingsbetingelser (f.eks. ved montering på en mørtelfri elementvæg) kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger til strukturlydsdæmpning af fyret. Dertil anvendes lyddæmpende rawlplugs og evt. gummidæmpere eller isoleringsbånd. Først skal det besluttes, hvor naturgasfyret skal opstilles. I den forbindelse er det vigtigt at tage hensyn til røggastilslutningen, afstanden til vægge og loft samt eventuelle eksisterende tilslutninger til gas, varmesystem, varmt brugsvand og el _

12 Montering og demonterbarhed Åbning af frontpladen Det anbefales at tage frontpladen af ved montering af fyret. Åbn dækslet over knapperne. Frigør frontpladen ved at dreje låseknapperne. Løsn frontpladen forneden, og hægt den af foroven. Låseknap Figur: Frigørelse af låseknap Opstilling af naturgasfyr med montagebeslag Borehuller til montagebeslag Ø 12 Ved opstilling af naturgasfyret er det vigtigt, at monteringsdelenes bæreevne er tilstrækkelig. Samtidig skal der også tages hensyn til væggens beskaffenhed, da der ellers kan trænge gas eller vand ud, hvilket medfører fare for hhv. eksplosion og oversvømmelse. Placering af planforsænket stikdåse Først skal det besluttes, hvor naturgasfyret skal opstilles. I den forbindelse er det vigtigt at tage hensyn til røggastilslutningen, afstanden til vægge og loft samt eventuelle eksisterende tilslutninger til gas, varmesystem, varmt brugsvand og el. Figur: Montageskabelon Loft Med naturgasfyret leveres en montageskabelon til markering af monteringshuller og tilslutninger. Placer montageskabelonen nøjagtigt i lod, og markér monteringshullerne. Husk at overholde de angivne mindstemål til vægge og loft af hensyn til senere vedligeholdelse. min. 562mm Opvarmningsdelens udvendige Varmtvandsbeholde- mål rens udvendige mål 440 mm 360 mm Marker placeringen af 12 borehullerne til montagebeslaget, men husk at tage hensyn til de angivne afstande til væggene. Sæt rawlplugs i, og fastgør montagebeslaget med de medfølgende skruer. Hæng naturgasfyret op i montagebeslaget med ophængsbøjlen. Figur: Borehuller til montagebeslag Monteringsskruer Demonterbarhed For at lette transport og montering af det kondenserende naturgasfyr kan opvarmningsdelen og varmtvandsbeholderen kobles fra hinanden. Figur: Monteringsskruer til åbning af fyret _0809

13 Installation Planforsænket montering af tilførselsledninger Hvis tilførselsledningerne til varmesystemet, gas og sikkerhedsventilens afløb monteres planforsænket, kan det fastlægges ved hjælp af montageskabelonen til planforsænket montering, hvordan tilførselsledningerne skal placeres. Hvis tilførselsledningerne til varmesystemet, gas og sikkerhedsventilens afløb monteres planforsænket, kan det fastlægges ved hjælp af indbygningsarmaturet til planforsænket montering, hvordan tilførselsledningerne skal placeres. Vinkelrørene på indbygningsarmaturet til planforsænket montering skal loddes sammen med tilførselsledningerne. (Hvert af vinkelrørene kan drejes op til 360 for at lette monteringen af tilførselsledningerne fra alle retninger). Monter tilslutningsarmaturerne til varmekredsen og gas. Monter tilslutningsarmaturet til drikkevand. Figur: Monteringsskabelon til planforsænket montering Figur: Indbygningsarmatur til planforsænket montering (ekstraudstyr) Figur: Tilslutningssæt til drikkevand med reduktionsventil til planforsænket montering Udvendig montering af tilførselsledninger Hvis tilførselsledningerne varmesystemet, gas og sikkerhedsventilens afløb monteres udvendigt på væggen, kan det fastlægges ved hjælp af indbygningsarmatur til udvendig montering (ekstraudstyr), hvordan tilførselsledningerne skal placeres. Monter tilslutningsarmaturet, og tilslut de udvendigt monterede tilførselsledninger. Monter tilslutningsarmaturet til drikkevand. Figur: Indbygningsarmatur til udvendig montering (ekstraudstyr) til tilslutning af varmesystem og gas Forberedelse af eltilslutning med planforsænket ledningsføring (f.eks. udesensor, busledning) - Placer den planforsænkede stikdåse på det sted, der er markeret på montageskabelonen. - Før fyret monteres, skal der tilsluttes et 70 cm langt kabel i den planforsænkede stikdåse. Hvis der anvendes plastkappeledning, skal 70 cm af ledningen være ført uden for væggen. Naturgasfyret sluttes til elnettet ved hjælp af fyrets trebenede stik. (se afsnittet Eltilslutning ) Figur: Tilslutningsarmatur til drikkevand med reduktionsventil til udvendig montering _

14 Installation Varmekreds Det anbefales at montere en serviceventil på både varmefremløbet og varmereturløbet vinkelform til planforsænket montering og lige til udvendig montering. Figur: Serviceventil, vinkelform (ekstraudstyr) Figur: Serviceventil med tilslutning til sikkerhedsventil, vinkelform (ekstraudstyr) Bemærk! På varmeanlæggets laveste punkt skal der monteres en bundhane til fyldning og tømning. Varmekredspumpen har variabel hastighed, og kan derfor tilpasses til forskellige varmeanlæg. Hvis der alligevel forekommer gennemstrømningsstøj, skal der monteres en ekstern overstrømsventil. Figur: Serviceventil lige (ekstraudstyr) Figur: Serviceventil med tilslutning til sikkerhedsventil, lige (ekstraudstyr) Sikkerhedsventil til varmekreds Monter H-mærket sikkerhedsventil, maks. 3 bar! Figur: Sikkerhedsventil til varmekreds (ekstraudstyr) Koldt- og varmtvandstilslutning I brugsvandkredsen må der ikke anvendes galvaniserede (forzinkede) rør til tilslutningerne! Da der er anvendt kobberrør i fyret, kan der opstå korrosionsskader i forbindelse med galvaniserede rør. Det anbefales at montere en serviceventil i tilførselsledningen til koldt vand. Hvis trykket i tilførselsledningen til koldt vand er højere end det tilladte driftstryk på 10 bar, skal den udstyres med en godkendt og anerkendt reduktionsventil. Hvis der anvendes blandingsbatterier, skal systemet udstyres med central trykreduktion. Tømning Sikkerhedsventil Stopventil Manometertilslutning Tømning Trykreduktionsventil Drikkevandsfilter Stopventil Koldtvandstilløb Koldt- og varmtvandstilslutninger skal overholde de lokale regler og bestemmelser. Hvis installationen afviger fra tegningen, bortfalder garantien. Figur: Koldtvandstilslutning _0809

15 Installation Kondensvandstilslutning Vip først dækslet nedad. Drej låseknapperne som vist på billedet, hægt frontpladen af foroven, og tag den af. Tryk tappen på regulatorhuset indad, og tag huset ud. Den medfølgende vandlås skal tilsluttes på kondensvandbeholderens tilslutningsstuds. Hvis neutralisering ikke er nødvendig, kan kondensvandet ledes direkte ned i vandlåsen under sikkerhedsventilen. Hvis kondensvandet ledes direkte ud i kloakken, skal der sørges for ventilation, så der ikke kan opstå tilbageledning fra kloakken til naturgasanlægget. Ved tilslutning af en neutralisator (ekstraudstyr) skal den medfølgende vejledning følges. Hvis der anvendes en neutralisationsenhed, gælder de lokale regler og bestemmelser for bortskaffelse af restprodukterne fra denne enhed. Figur: Frigørelse af låseknap Låseknap Hvis naturgasfyret anvendes, når vandlåsen er tom, er der fare for gasudslip og deraf følgende forgiftning. Vandlåsen skal derfor fyldes med vand, før fyret startes. Skru vandlåsen af, og tag den ud. Fyld vand så højt op, at vandet løber ud af udløbet på siden af vandlåsen. Skru vandlåsen fast igen, og kontrollér, at pakningen sidder korrekt. Figur: Tryk tappen indad Tap Mulighed for tilkalkning: Graden af tilkalkning bliver især påvirket af, hvordan fyret sættes i drift. Hvis anlægget opvarmes ved laveste indstilling eller langsomt og trinvist, er der risiko for, at kalken ikke kun aflejres på de varmeste steder, men fordelt i hele anlægget, og i værste fald sågar i form af kalkslam. I anlæg med flere fyr anbefales det at starte alle fyrene samtidig, så kalkaflejringerne ikke bliver koncentreret på et enkelt fyrs varmetransporterende overflader. Hvis anlægget har et tørreprogram, bør det startes med det. Regulatorhus drejet udad Figur: Vandlås Vandlås Før fyret sættes i drift, skal alle vandrør tæthedsprøves: Prøvetryk drikkevandssiden, maks. 10 bar Prøvetryk varmtvandssiden, maks. 4,5 bar _

16 Installation Gastilslutning Trækning af gasledningen og tilslutning af fyret til gasledningen må kun foretages af en autoriseret vvs-installatør. Når gasledningen trykprøves, skal gasventilen på naturgasfyret være lukket. Rengør varmesystemet og gasledningen før tilslutning af naturgasfyret. Dette er særligt vigtigt ved ældre anlæg. Før idriftsættelse skal rørforbindelser og tilslutninger til gassystemet tæthedsprøves. Fagmæssigt ukorrekt installation eller anvendelse af uegnede dele og komponenter kan medføre gasudslip og dermed fare for forgiftning og eksplosion. Figur: Gasventil, lige (ekstraudstyr) IDer skal være monteret en sikkerhedsventil i gastilførselsledningen foran et Wolf-naturgasfyr, da der ellers opstår eksplosionsfare i tilfælde af brand. Gastilførselsledningen skal udlægges i henhold til de gældende lokale bestemmelser. Armaturerne på gasbrænderen må højest trykprøves med op til 150 mbar. Højere tryk kan beskadige gasbrænderens armaturer, hvilket medfører fare for eksplosion, kvælning og forgiftning. Når gasledningen trykprøves, skal gasventilen på naturgasfyret være lukket. Figur: Gasventil, vinkelform (ekstraudstyr) Gasventilen skal være monteret, så den er let tilgængelig _0809

17 Montering af luft-/røgrør Bemærk Der må kun bruges originale Wolf-dele til et koncentrisk luft-/røgrør samt til røgrør. Gennemgå anvisningerne for planlægning af luft-/røgrør nøje før montering af røgrørene og luft-/røggastilslutningen! Da der lokalt kan findes forskellige bestemmelser, anbefales det at kontakte de ansvarlige myndigheder og den lokale skorstensfejer før installation af naturgasfyret. Figur: Eksempel på montering af luft-/røgrør Hvis pladsforholdene er begrænsede, kan CO 2 -værdien og røggastemperaturen umiddelbart efter naturgasfyret måles ved hjælp af en tilslutningsadapter med inspektionsrør (80/125- system) eller et inspektionsrør med studs (60/100-system). 220 Ø 80/ Ø 60/100 Bemærk Røggasmålestudserne skal også være frit tilgængelige for skorstensfejeren efter montering af loftsbeklædningen. Ved lave udendørstemperaturer kan det ske, at vanddampen i røggassen kondenserer i luft-/ røgrørene og fryser til is. Det kan forhindres, at is falder ned fra taget, ved at træffe forholdsregler mod dette i konstruktionen, f.eks. ved montering af snefang Figur: Adapter med angivelse af mål _

18 Elektrisk tilslutning Generelle anvisninger Installationen må kun foretages af en autoriseret elinstallatør. VDE-forskrifterne samt regler og bestemmelser fra det lokale forsyningsselskab skal overholdes. Fyrets tilslutningsklemmer står også under spænding, når strømmen er slået fra på afbryderen. Regulerings-, styrings- og sikkerhedsudstyret er tilsluttet og testet. Naturgasfyret leveres med et trebenet stik. Strømtilslutning Fyret skal tilsluttes til elnettet med det trebenede stik. I nærheden af badekar eller brusekabine, dvs. i beskyttelsesområde 1 og 2, skal tilslutningen til elnettet skal ske ved hjælp af en fast forbindelse og ikke med det trebenede stik. Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N Strømtilslutning 230 V~ / 50 Hz L1 E1 ebus AF a b Beholderpumpe 230 V~ / 50 Hz Strømforsyning til eksternt udstyr 230 V~ / 50 Hz / maks. 300 VA programmerbar indgangpotentialfri Udendørssensor Databus (Regulator, radiostyret ur, AF med radiostyret ur, modtager, trådløs udendørssensor) Tilslutningsboks Monteringsvejledning for eltilslutning - Afbryd for strømmen til naturgasfyret, før det åbnes. - Skub betjeningspanelet til side. - Åbn tilslutningsboksen. - Skru trækaflastningen i indsatserne. - Afisoler ca. 70 mm af tilslutningskablet. - Skub kablet gennem trækaflastningen, og skru trækaflastningen fast. - Træk klemrækkestikket ud. - Fastgør ledningerne korrekt i klemrækkestikket. - Sæt indsatserne på plads i tilslutningsboksen igen. - Sæt klemrækkestikket på plads igen. F 3,15 A Elnet Klemrækkestik Beholderpumpe _0809

19 Elektrisk tilslutning Udskiftning af sikringer Forbindelsen mellem fyret og elnettet skal afbrydes, før der skiftes sikringer. Strømmen til fyret er ikke afbrudt, selvom det slukkes på tænd/sluk-knappen! Fare på grund af elektrisk spænding på elektriske komponenter. Rør aldrig elektriske komponenter og kontakter, når naturgasfyret er tilsluttet elnettet. Det er livsfarligt! Sikring Figur: Betjeningspanelet er klappet fremad, dækslet over tilslutningsboksen er åbnet Tilslutning af cirkulationspumpe/ eksterne enheder (230 V~) Skru kabelgevindet ind i tilslutningsboksen. Før kabelgevindet ind gennem kabelgevindet, og fastgør det. Slut 230 V~ cirkulationspumpen fra Wolfs sortiment af ekstraudstyr til klemme L1, N og. Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N L1 3 Figur: Tilslutning af cirkulationspumpe/eksterne enheder Tilslutning udgang A1 Udgang 1 anvendes som standard til fyldepumpen til varmtvandsbeholderen. Bemærk Udgang 1 er som standard programmeret til beholderpumpen og må ikke ændres! Netz L1 N Z A1 N L1 N L1 L1 N N L1 N L1 Figur: Tilslutning udgang A1 3 Fyldepumpe til varmtvandsbeholder _

20 Elektrisk tilslutning Tilslutning af indgang E1 (24 V) Slut tilslutningskablet til indgang 1 til klemmerne E1 som vist på forbindelsesdiagrammet. Husk at fjerne bøjlen mellem a og b på klemmerne først. E1 ebus AF a b Figur: Tilslutning af rumtermostat Indgang E1 s funktioner kan aflæses og indstilles med ebus-kompatibelt reguleringsudstyr fra Wolf. Indgang A1 kan udstyres med følgende funktioner: Kode Betydning 0 Uden funktion Betjeningspanelet påvirker ikke indgang E1. 1 Rumtermostat Når indgang E1 er åben, lukkes der for varmesystemet (sommerdrift) også uafhængigt af eventuelt digitalt reguleringsudstyr fra Wolf. 2 Maksimaltermostat eller pressostat Mulighed for tilslutning af en maksimaltermostat eller en pressostat. Brænderen kan først blive aktiveret, når indgang E1 er lukket. Når kontakten er slået til, er brænderen til varmt vand og opvarmning blokeret, også for skorstensfejerdrift og frostsikring. 3 Anvendes ikke, indstilling ikke tilladt 4 Flowafbryder Mulighed for tilslutning af en ekstra flowafbryder til vandtilførslen. Indgang E1 skal lukke senest 12 sekunder efter, at pumpen er blevet aktiveret. Sker dette ikke, slukker brænderen, og anlægget melder fejl Anvendes ikke, indstilling ikke tilladt 8 Brænderspærring (BOB) Drift uden brænder Sluttet kontakt, brænder udkobles Varmekredspumpe og beholderladepumpe kører som i normal drift. Ved skorstensfejerdrift og frostskiring er brænder tilkoblet. Åben tilkobler brænder. Tilslutning af digitalt reguleringsudstyr fra Wolf (KM, SM1, SM2, MM, BM) Der må kun anvendes originale Wolf-regulatorer. Disse dele leveres med en monteringsplan. Forbindelsesledningen mellem reguleringsudstyret og naturgasfyret skal være et tolederkabel med en diameter på > 0,5 mm². E1 ebus AF a b Figur: Tilslutning af digitalt reguleringsudstyr fra Wolf (ebusinterface) Tilslutning af udendørssensor Udeføleren kan enten tilsluttes i naturgaskedlens klemrække, tilslutning AF, eller til BM betjeningsmodulets klemrække (ved anvendelse af underlag). E1 ebus AF a b Figur: Tilslutning af udendørssensor _0809

21 For at sikre at det kondenserende naturgasfyr fungerer optimalt, skal anlægget fyldes på korrekt vis og udluftes fuldstændigt. Påfyldning af anlæg Bemærk Skyl varmesystemet igennem, før det kondenserende naturgasfyr tilsluttes, for at fjerne fremmedlegemer, som f.eks. svejserester, pakgarn og kit, fra rørene. - Fyld varmesystemet og fyret langsomt op gennem fylde-/ tømmehanen til ca. 2 bar. Både varmesystem og fyr skal være kolde ved påfyldning.. Tænd-/sluk-knap Resetknap Termomanometer Figur: Oversigt over betjeningspanelet Bemærk Det må ikke anvendes inhibitorer. - Kontrollér, at hele anlægget er tæt på vandsiden. - Fyld kondensvandlåsen med vand. Åbn den manuelle udluftningsventil en smule - Sørg for, at gasventilen er lukket! - Åbn de manuelle udluftningsventiler for oven og ved fremløbet. - Skru hætten på den automatiske udluftningsventil på varmekredspumpen en omdrejning op. Hætten må ikke fjernes. - Åbn for alle radiatorventilerne. Åbn for fremløbs- og returløbsventilerne på det kondenserende naturgasfyr. Figur: Manuel udluftningsventil - Påfyld varmeanlægget op til 2 bar. Ved drift skal manometerviseren stå mellem 2 og 2,5 bar. - Åbn koldtvandstilførslen og en vandhane for at fylde vand på varmtvandsbeholderen og naturgasanlægget. Luk for vandhanen, når der kommer vand ud, og udluft derefter varmtvandsbeholderens fyldepumpe. Hætte på den automatiske udluftningsventil Bemærk Der må først tændes for naturgasfyret, når fyldepumpen er fuldstændig udluftet.. - Tænd for det kondenserende naturgasfyr, og drej temperaturvælgeren for vand til opvarmning op på stilling 2 (pumpen kører, lysringen til statusvisning lyser grønt). - Udluft pumpen ved kort at løsne udluftningsskruen og skrue den til igen. Udluftningsskrue på varmtvandsbeholderens fyldepumpe Udluftningsskrue Varmekredspumpe Figur: Udluftning ved varmekredspumpen og fyldepumpen til varmtvandsbeholderen - Udluft varmekredsen ved at tænde og slukke det kondenserende naturgasfyr et par gange. - Hvis anlægstrykket falder kraftigt, skal der påfyldes mere vand. Bemærk Luk for den manuelle udluftningsventil. - Åbn for gasventilen. - Tryk på Reset-knappen. Bemærk: Ved konstant drift udluftes varmekredsen automatisk via varmekredspumpen. Fylde-/ tømmehane Figur: Fylde-/tømmehane (armaturer, tilbehør) _

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 Naturgasfyr CGB-20 Naturgasfyr CGB-K-20 Kombifyr CGB-24 Naturgasfyr CGB-K-24 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Læs mere

Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes.

Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes. Monteringsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-5 CGB-50 Naturgasfyr Naturgasfyr Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Gaskedel med solvarmebeholder CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning. VEH... classic DK. El-varmtvandsbeholder. VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK

Betjenings- og installationsvejledning. VEH... classic DK. El-varmtvandsbeholder. VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning æghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 15/25/35/45/25 Combi/25 Combi Plus Til brugeren 6 720 615 581 (12/2008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Monterings- og planlægningsvejledning

Monterings- og planlægningsvejledning Monterings- og planlægningsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet:

Læs mere