Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: Art.-Nr Der tages forbehold for ændringer. 08/09 DK

2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger...3 Standarder og forskrifter Indstilling, funktion og betjening Leveringsomfang og medfølgende dele...8 Dimensioner og tilslutninger...9 Konstruktionsoversigt...10 Opstillingsanvisninger...11 Montering og demonterbarhed...12 Installation Montering af luft-/røgrør...17 Elektrisk tilslutning Påfyldning af anlæg...21 Ibrugtagning...22 Indstilling af busadresse...23 Kontrol af gastilslutningstryk Visning/ændring af indstillingsparametre...25 Begrænsning af den maksimale varmeeffekt...26 Valg af pumpeeffekt...27 Måling af forbrændingsparametre...28 CO -indstilling Ibrugtagningsprotokol...31 Tekniske muligheder for omstilling af det kondenserende naturgasfyr CGW...32 Vedligeholdelse Modulerende pumpe (Energiklasse A)...48 Pumpe med 3 effekttrin...49 Anvisninger for planlægning Tekniske vedligeholdelsesog planlægningsdata...65 Strømskema...66 Tekniske data...67 Driftsfejl, årsager og afhjælpning...68 Notizen EF-overensstemmelseserklæring for prototypen _0809

3 I denne vejledning anvendes følgende tegn og symboler. Disse vigtige anvisninger vedrører personbeskyttelse og teknisk driftssikkerhed. Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisning markerer anvisninger, der skal overholdes nøje for at forhindre fare eller personskader og skader på fyret. Fare på grund af elektrisk spænding på elektriske komponenter! Bemærk: Sluk for strømmen på afbryderen før afmontering af afdækningen. Rør aldrig elektriske komponenter og kontakter, når strømmen er slået til på afbryderen! Der er fare for at få elektrisk stød, hvilket kan medføre personskade eller død. Tilslutningsklemmerne står under spænding, også når strømmen er slået fra på afbryderen. Figur: Kontaktboks: Fare på grund af spænding Bemærk Bemærk markerer tekniske anvisninger, der skal følges for at forhindre skader på fyret og driftsforstyrrelser. Figur: Tændingstransformator, højspændingstændelektrode, forbrændingskammer Fare på grund af elektrisk spænding, fare for forbrændinger på grund af varme komponenter Figur: Gastilslutning: Fare for forgiftning og eksplosionsfare på grund af gasudslip. Figur: Gasventil Fare på grund af spænding Fare for forgiftning og eksplosionsfare på grund af gasudslip _0809 3

4 Standarder og forskrifter Før installation af et kondenserende Wolf-naturgasfyr skal der indhentes tilladelse fra det lokale gasforsyningsselskab, den lokale skorstensfejer og teknisk forvaltning. Installation af kondenserende Wolf-naturgasfyr må kun udføres af en autoriseret vvs-installatør. Vvs-installatøren overtager ansvaret for korrekt installation og opstart. Det kondenserende Wolf-naturgasfyr er konstrueret i overensstemmelse med den nyeste tekniske udvikling og de anerkendte tekniske regler. H v i s der foretages tekniske ændringer af reguleringssystemet eller på komponenterne i dette system, påtager producenten sig ikke noget ansvar for skader som følge heraf. Hvis fyret ikke anvendes som forudset, kan det medføre fare for personskade og død samt beskadigelse af fyret og andre tingsskader. Installationen skal overholde de lokale forskrifter, regler og bestemmelser. Bemærk: Denne monteringsvejledning skal opbevares på et sikkert sted og læses grundigt før installation af fyret. Følg også anvisningerne for planlægning i bilaget! Følgende standarder skal desuden overholdes: - EN IP-kapslingsklasser VDE 0722/EN50165 Elektrisk materiel til ikke-elektrisk opvarmede varmeapparater - EN Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug o.l _0809

5 Væghængt, kondenserende naturgasfyr CGW Dette naturgasfyr er CE-mærket som dokumentation for, at det opfylder kravene i de følgende direktiver: Kondenserende naturgasfyr, der overholder DIN/EN 297, DIN 3368 T5, T6, T7, T8, DIN/EN 437, DIN/EN 483 (udkast), DIN/ EN 677 (udkast), DIN/EN 625 samt EF-direktiverne 90/396/ EØF om gasapparater, 92/42/EØF om energieffektivitetskrav, 2008/95/EG (Lavspændingsdirektivet) og 89/336/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet, med elektronisk tænding og elektronisk røggastemperaturovervågning, til opvarmning ved lave temperaturer og varmtvandsproduktion i fyringsanlæg med en maks. fremløbstemperaturen på 95 C og et tilladt driftstryk på 3 bar i henhold til DIN/EN Standarder og forskrifter Kondenserende naturgasfyr, der er afhængige af lufttilførsel fra fyrrummet, må kun installeres i et rum, der opfylder standardkravene til ventilationssystemer, da der ellers kan opstå fare for kvælning og forgiftning. Læs monterings- og vedligeholdelsesvejledningen grundigt, før du installerer fyret! Følg også anvisningerne for planlægning. Der må kun anvendes propan, da der ellers er fare for, at der opstår fejl i forbindelse med naturgasfyrets opstart og drift, hvilket kan medføre fare for skader på anlægget og personskader. Hvis F-gastanken er dårligt ventileret, kan det medføre problemer med tændingen. Kontakt i så fald leverandøren, der har fyldt F-gas på tanken. Temperaturen i varmtvandsbeholderen kan indstilles til over 60 C. Ved kortvarig drift over 60 C skal temperaturen holdes under opsyn for at undgå skoldninger. Hvis temperaturen konstant holdes over 60 C, skal der træffes forholdsregler for at sikre, at temperaturen af det aftappede ikke er over 60 C, f.eks. montering af en termostatventil. Figur: Kondenserende Wolf-naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet Bemærk! ph-værdien af drikkevandet skal være i overensstemmelse med de krav, der fremgår af drikkevandsdirektivet, og ligge mellem 6,5 og 9,5 ph. Drikkevandets indhold af kloridsalte skal i henhold til drikkevandsdirektivet være mindre end 250 g/ m³. En forhøjet kloridsaltkoncentration kan medføre øget slitage på anlægget, hvis vandet samtidig er kalkfattigt og agressivt. Det anbefales derfor at anvende en varmtvandsbeholder af rustfrit stål, når forhold mellem klorid (i g/m³) og Ks4,3-værdien (i mol/m³) er mindre end 29. Dette svarer til et forhold mellem klorid og karbonathårdhed, der er mindre end 10,4. De præcise værdier kan indhentes fra det lokale vandværk. For at spare på energien og for at beskytte anlægget mod tilkalkning anbefales det, at drikkevandstemperaturen maksimalt indstilles til 50 C. Vedligeholdelsesmængden reduceres på denne måde. For energibesparelse og beskyttelse med tilkalkning bør varmtvandstemeraturen maksimalt indstilles til 50oC, når vandets samlede hårdhed er fra 15odH (2,5 mol/m3). Ved en samlet hårdhed på mere end 20odH anbefales det, at montere en kalkspalter på koldtvandstilgangen til varmtvandsbeholdren, for at øge serviceintervallerne (pga. kalkaflejringer) _0809 5

6 Indstilling, funktion og betjening Tænd-/ sluk-knap Lysring Resetknap Temperaturvælger varmt vand Temperaturvælger vand til opvarmning Termometer Manometer 0 I Tænd-/sluk-knap Når knappen står på 0, er der tændt for naturgasfyret. Reset-knap Når der trykkes på denne knap, frigøres anlægget efter en fejl, og fyret genstartes. Hvis der trykkes på Reset-knappen, selvom der ikke er nogen driftsfejl, genstartes fyret. Lysring til statusvisning Lysringen blinker grønt lyser konstant grønt blinker gult lyser konstant gult blinker rødt Betydning Standby (strøm slået til, ingen varmeaktivering) Varmeaktivering: Pumpe kører, brænder slået fra Skorstensfejerdrift Brænder slået til, tænding Fejl Temperaturvælger varmt vand For kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler svarer indstilling 1-9 til en beholdertemperatur på C. Hvis naturgasfyret er installeret med en digital rumtermostat eller en udetemperaturstyret termostat, har det ingen effekt, at ændre indstillingen på temperaturvælgeren for varmt vand. Temperaturen skal i stedet indstilles på ekstraudstyrets regulator Temperaturvælger vand til opvarmning Indstilling 2-8 svarer i henhold til fabriksindstillingen til, at vandet til opvarmning har en temperatur på C. Hvis naturgasfyret er installeret med en digital rumtermostat eller en udetemperaturstyret termostat, har det ingen effekt, at ændre indstillingen på temperaturvælgeren for vand til opvarmning _0809

7 Indstilling, funktion og betjening Indstilling Vinterdrift (indstilling 2 til 8) I vinterdrift opvarmer fyret vandet til opvarmning til den temperatur, der er indstillet på temperaturvælgeren for vand til opvarmning. Cirkulationspumpen kører konstant i overensstemmelse med den indstillede pumpetilstand (standardindstilling) eller kun med efterløb ved aktivering af brænderen. Sommerdrift Når temperaturvælgeren for vand til opvarmning drejes over i denne stilling, frakobles vinterdriften, og naturgasfyret går over på sommerdrift. Sommerdrift (opvarmning slukket) betyder, at der kun opvarmes brugsvand. Anlæggets frostbeskyttelse og pumpeskyttelsen er dog stadig aktiv. Skorstensfejerdrift Når temperaturvælgeren for vand til opvarmning drejes over i denne stilling, aktiveres skorstensfejerdriften. Lysringen blinker gult. Når skorstensfejerdriften aktiveres, kører naturgasfyret med den maksimalt indstillede varmeydelse. Tidligere indstillede impulsblokeringer ophæves. Skorstensfejerdriften varer 15 minutter eller afsluttes, når den maksimale fremløbstemperatur bliver overskredet. For at aktivere denne funktion igen skal temperaturvælgeren for vand til opvarmning drejes til venstre og tilbage på skorstensfejerdrift -symbolet bar C Termomanometer Øverst vises den aktuelle temperatur på vandet til opvarmning. Nederst vises vandtrykket i opvarmningsanlægget. Vandtrykket skal ligge mellem 2,0 og 2,5 bar for at sikre korrekt drift. Pumpebeskyttelse I indstillingen sommerdrift aktiveres cirkulationspumpen automatisk efter maks. 24 timers stilstand og kører i ca. 30 sekunder. Bemærk! Naturgasfyrets startfrekvens begrænses elektronisk, når det kører ved opvarmning. Når der trykkes på Reset-knappen, deaktiveres denne begrænsning, og naturgasfyret starter straks, når der trækkes varme fra systemet _0809 7

8 Leveringsomfang og medfølgende dele Tilstand ved levering Kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler Leveringen omfatter følgende: 1 Kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler, klar til tilslutning 1 montagebeslag til vægmontering 1 monteringsvejledning 1 betjeningsvejledning 1 monteringsskabelon Tilbehør Følgende tilbehør skal anvendes for at installere det kondenserende naturgasfyr: - luft-/røggasudstyr (se anvisninger for planlægning) - rum- eller udetemperaturstyret regulering - kondensafløb med slangeholder - serviceventiler til varmeanlæggets fremløb og returløb - sikkerhedsventil - sikkerhedsventil til varmesiden - sikkerhedsgruppe for brugsvand yderligere tilbehør/ekstraudstyr i henhold til prislisten Tilslutninger Figur: Vandlås Varmefremløb Ø20 (G ¾ ) Gastilslutning R ½ Varmereturløb Ø20 (G ¾ ) Vandlås 1 Varmtvandstilslutning G ¾ Cirkulation G ¾ Tilslutning til fylde-/tømmehane Tilslutninger til kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler Hydraulisk tilbehør til planforsænket montering (f.eks. stopventiler, cirkulationspumpe, sikkerhedsgruppe) leveres ikke med naturgasfyret Koldtvandstilløb G ¾ Figur: Tilbehør udvendigt monteret Figur: Tilbehør, planforsænket monteret _0809

9 Dimensioner og tilslutninger Mål 220 Ø 80/ Figur: Mål Ø 60/ Figur: Mål for tilslutninger Figur: Mål for planforsænket montering Figur: Rørbeklædning (ekstraudstyr) _0809 9

10 Konstruktionsoversigt Kondenserende naturgasfyr med varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler Man. udlufter Røgrør Temperaturbegr. Brænder Heizwasser-WT TBV/Vorlauffühler Returløbssensor Røggastemp.begr. Blæsermotor Gasblæser Gasreg.ventil Ekspansionsbeholder Gas-/luftblandingskammer Varmekredspumpe Indsugningsrør Kondensvandlås Gasventil WT f/brugsvand Trevejs-omskifterventil Beholdersensor Overstrømsventil Fylde-/ tømmehane Koldtvandstilslutning Varmtvandstilslutning Fyldepumpe t/varmtvandsbeh. Varmefremløb Kontraventil Varmereturløb Gastilførsel _0809

11 Opstillingsanvisninger Generelle anvisninger Det kondenserende naturgasfyr model CGW til montering på væggen leveres klar til tilslutning med elektrisk tilslutningskabel til stikkontakt. min. 400 mm For at lette inspektions- og vedligeholdelsesarbejdet anbefales det, at fyret opstilles med mindst 40 mm afstand til siderne og mindst 400 mm afstand til loft. Overholdes disse mål ikke, er det ellers ikke muligt at foretage kontrol og funktionsprøvning af fyrets komponenter. Afløbsslangerne skal fastgøres sikkert med holdepladen over afløbet (vandlåsen). Det skal være nemt at se ned i afløbet. min. 500 mm Naturgasfyret må kun opstilles i frostfrie rum. Når monteringsstedet vælges, er det vigtigt at tage hensyn til, at naturgasfyret med fyldt varmtvandsbeholder vejer ca. 120 kg. Desuden skal fyrets komponenter være frit tilgængelige forfra. Der skal foretages røggasmålinger. Hvis mindstemålene og kravene om tilgængelighed ikke overholdes, kan Wolf i forbindelse med servicebesøg forlange, at der laves ordentlige adgangsforhold. Det er ikke nødvendigt at overholde en bestemt sikkerhedsafstand mellem fyret og brændbare materialer og stoffer, da temperaturen ved nominel varmeydelse ikke overstiger 85 C. Der bør dog ikke anvendes eksplosive eller let antændelige stoffer i fyrrummet, da det vil medføre hhv. eksplosions- og brandfare! Forbrændingsluften til fyret må ikke indeholde kemiske stoffer, som f.eks. fluor, klor eller svovl. Disse stoffer findes f.eks. i sprays, maling, lim, opløsnings- og rengøringsmidler. I værste fald kan sådanne stoffer medføre korrosion, også i røggassystemet. Bemærk Ved opstilling af naturgasfyret er det vigtigt at sikre, at der ikke kommer fremmedlegemer (f.eks. borestøv) ind i naturgasfyret, da det kan medføre driftsforstyrrelser. Anvend de medfølgende polysterolafdækninger! Støjdæmpning: Under kritiske opstillingsbetingelser (f.eks. ved montering på en mørtelfri elementvæg) kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger til strukturlydsdæmpning af fyret. Dertil anvendes lyddæmpende rawlplugs og evt. gummidæmpere eller isoleringsbånd. Først skal det besluttes, hvor naturgasfyret skal opstilles. I den forbindelse er det vigtigt at tage hensyn til røggastilslutningen, afstanden til vægge og loft samt eventuelle eksisterende tilslutninger til gas, varmesystem, varmt brugsvand og el _

12 Montering og demonterbarhed Åbning af frontpladen Det anbefales at tage frontpladen af ved montering af fyret. Åbn dækslet over knapperne. Frigør frontpladen ved at dreje låseknapperne. Løsn frontpladen forneden, og hægt den af foroven. Låseknap Figur: Frigørelse af låseknap Opstilling af naturgasfyr med montagebeslag Borehuller til montagebeslag Ø 12 Ved opstilling af naturgasfyret er det vigtigt, at monteringsdelenes bæreevne er tilstrækkelig. Samtidig skal der også tages hensyn til væggens beskaffenhed, da der ellers kan trænge gas eller vand ud, hvilket medfører fare for hhv. eksplosion og oversvømmelse. Placering af planforsænket stikdåse Først skal det besluttes, hvor naturgasfyret skal opstilles. I den forbindelse er det vigtigt at tage hensyn til røggastilslutningen, afstanden til vægge og loft samt eventuelle eksisterende tilslutninger til gas, varmesystem, varmt brugsvand og el. Figur: Montageskabelon Loft Med naturgasfyret leveres en montageskabelon til markering af monteringshuller og tilslutninger. Placer montageskabelonen nøjagtigt i lod, og markér monteringshullerne. Husk at overholde de angivne mindstemål til vægge og loft af hensyn til senere vedligeholdelse. min. 562mm Opvarmningsdelens udvendige Varmtvandsbeholde- mål rens udvendige mål 440 mm 360 mm Marker placeringen af 12 borehullerne til montagebeslaget, men husk at tage hensyn til de angivne afstande til væggene. Sæt rawlplugs i, og fastgør montagebeslaget med de medfølgende skruer. Hæng naturgasfyret op i montagebeslaget med ophængsbøjlen. Figur: Borehuller til montagebeslag Monteringsskruer Demonterbarhed For at lette transport og montering af det kondenserende naturgasfyr kan opvarmningsdelen og varmtvandsbeholderen kobles fra hinanden. Figur: Monteringsskruer til åbning af fyret _0809

13 Installation Planforsænket montering af tilførselsledninger Hvis tilførselsledningerne til varmesystemet, gas og sikkerhedsventilens afløb monteres planforsænket, kan det fastlægges ved hjælp af montageskabelonen til planforsænket montering, hvordan tilførselsledningerne skal placeres. Hvis tilførselsledningerne til varmesystemet, gas og sikkerhedsventilens afløb monteres planforsænket, kan det fastlægges ved hjælp af indbygningsarmaturet til planforsænket montering, hvordan tilførselsledningerne skal placeres. Vinkelrørene på indbygningsarmaturet til planforsænket montering skal loddes sammen med tilførselsledningerne. (Hvert af vinkelrørene kan drejes op til 360 for at lette monteringen af tilførselsledningerne fra alle retninger). Monter tilslutningsarmaturerne til varmekredsen og gas. Monter tilslutningsarmaturet til drikkevand. Figur: Monteringsskabelon til planforsænket montering Figur: Indbygningsarmatur til planforsænket montering (ekstraudstyr) Figur: Tilslutningssæt til drikkevand med reduktionsventil til planforsænket montering Udvendig montering af tilførselsledninger Hvis tilførselsledningerne varmesystemet, gas og sikkerhedsventilens afløb monteres udvendigt på væggen, kan det fastlægges ved hjælp af indbygningsarmatur til udvendig montering (ekstraudstyr), hvordan tilførselsledningerne skal placeres. Monter tilslutningsarmaturet, og tilslut de udvendigt monterede tilførselsledninger. Monter tilslutningsarmaturet til drikkevand. Figur: Indbygningsarmatur til udvendig montering (ekstraudstyr) til tilslutning af varmesystem og gas Forberedelse af eltilslutning med planforsænket ledningsføring (f.eks. udesensor, busledning) - Placer den planforsænkede stikdåse på det sted, der er markeret på montageskabelonen. - Før fyret monteres, skal der tilsluttes et 70 cm langt kabel i den planforsænkede stikdåse. Hvis der anvendes plastkappeledning, skal 70 cm af ledningen være ført uden for væggen. Naturgasfyret sluttes til elnettet ved hjælp af fyrets trebenede stik. (se afsnittet Eltilslutning ) Figur: Tilslutningsarmatur til drikkevand med reduktionsventil til udvendig montering _

14 Installation Varmekreds Det anbefales at montere en serviceventil på både varmefremløbet og varmereturløbet vinkelform til planforsænket montering og lige til udvendig montering. Figur: Serviceventil, vinkelform (ekstraudstyr) Figur: Serviceventil med tilslutning til sikkerhedsventil, vinkelform (ekstraudstyr) Bemærk! På varmeanlæggets laveste punkt skal der monteres en bundhane til fyldning og tømning. Varmekredspumpen har variabel hastighed, og kan derfor tilpasses til forskellige varmeanlæg. Hvis der alligevel forekommer gennemstrømningsstøj, skal der monteres en ekstern overstrømsventil. Figur: Serviceventil lige (ekstraudstyr) Figur: Serviceventil med tilslutning til sikkerhedsventil, lige (ekstraudstyr) Sikkerhedsventil til varmekreds Monter H-mærket sikkerhedsventil, maks. 3 bar! Figur: Sikkerhedsventil til varmekreds (ekstraudstyr) Koldt- og varmtvandstilslutning I brugsvandkredsen må der ikke anvendes galvaniserede (forzinkede) rør til tilslutningerne! Da der er anvendt kobberrør i fyret, kan der opstå korrosionsskader i forbindelse med galvaniserede rør. Det anbefales at montere en serviceventil i tilførselsledningen til koldt vand. Hvis trykket i tilførselsledningen til koldt vand er højere end det tilladte driftstryk på 10 bar, skal den udstyres med en godkendt og anerkendt reduktionsventil. Hvis der anvendes blandingsbatterier, skal systemet udstyres med central trykreduktion. Tømning Sikkerhedsventil Stopventil Manometertilslutning Tømning Trykreduktionsventil Drikkevandsfilter Stopventil Koldtvandstilløb Koldt- og varmtvandstilslutninger skal overholde de lokale regler og bestemmelser. Hvis installationen afviger fra tegningen, bortfalder garantien. Figur: Koldtvandstilslutning _0809

15 Installation Kondensvandstilslutning Vip først dækslet nedad. Drej låseknapperne som vist på billedet, hægt frontpladen af foroven, og tag den af. Tryk tappen på regulatorhuset indad, og tag huset ud. Den medfølgende vandlås skal tilsluttes på kondensvandbeholderens tilslutningsstuds. Hvis neutralisering ikke er nødvendig, kan kondensvandet ledes direkte ned i vandlåsen under sikkerhedsventilen. Hvis kondensvandet ledes direkte ud i kloakken, skal der sørges for ventilation, så der ikke kan opstå tilbageledning fra kloakken til naturgasanlægget. Ved tilslutning af en neutralisator (ekstraudstyr) skal den medfølgende vejledning følges. Hvis der anvendes en neutralisationsenhed, gælder de lokale regler og bestemmelser for bortskaffelse af restprodukterne fra denne enhed. Figur: Frigørelse af låseknap Låseknap Hvis naturgasfyret anvendes, når vandlåsen er tom, er der fare for gasudslip og deraf følgende forgiftning. Vandlåsen skal derfor fyldes med vand, før fyret startes. Skru vandlåsen af, og tag den ud. Fyld vand så højt op, at vandet løber ud af udløbet på siden af vandlåsen. Skru vandlåsen fast igen, og kontrollér, at pakningen sidder korrekt. Figur: Tryk tappen indad Tap Mulighed for tilkalkning: Graden af tilkalkning bliver især påvirket af, hvordan fyret sættes i drift. Hvis anlægget opvarmes ved laveste indstilling eller langsomt og trinvist, er der risiko for, at kalken ikke kun aflejres på de varmeste steder, men fordelt i hele anlægget, og i værste fald sågar i form af kalkslam. I anlæg med flere fyr anbefales det at starte alle fyrene samtidig, så kalkaflejringerne ikke bliver koncentreret på et enkelt fyrs varmetransporterende overflader. Hvis anlægget har et tørreprogram, bør det startes med det. Regulatorhus drejet udad Figur: Vandlås Vandlås Før fyret sættes i drift, skal alle vandrør tæthedsprøves: Prøvetryk drikkevandssiden, maks. 10 bar Prøvetryk varmtvandssiden, maks. 4,5 bar _

16 Installation Gastilslutning Trækning af gasledningen og tilslutning af fyret til gasledningen må kun foretages af en autoriseret vvs-installatør. Når gasledningen trykprøves, skal gasventilen på naturgasfyret være lukket. Rengør varmesystemet og gasledningen før tilslutning af naturgasfyret. Dette er særligt vigtigt ved ældre anlæg. Før idriftsættelse skal rørforbindelser og tilslutninger til gassystemet tæthedsprøves. Fagmæssigt ukorrekt installation eller anvendelse af uegnede dele og komponenter kan medføre gasudslip og dermed fare for forgiftning og eksplosion. Figur: Gasventil, lige (ekstraudstyr) IDer skal være monteret en sikkerhedsventil i gastilførselsledningen foran et Wolf-naturgasfyr, da der ellers opstår eksplosionsfare i tilfælde af brand. Gastilførselsledningen skal udlægges i henhold til de gældende lokale bestemmelser. Armaturerne på gasbrænderen må højest trykprøves med op til 150 mbar. Højere tryk kan beskadige gasbrænderens armaturer, hvilket medfører fare for eksplosion, kvælning og forgiftning. Når gasledningen trykprøves, skal gasventilen på naturgasfyret være lukket. Figur: Gasventil, vinkelform (ekstraudstyr) Gasventilen skal være monteret, så den er let tilgængelig _0809

17 Montering af luft-/røgrør Bemærk Der må kun bruges originale Wolf-dele til et koncentrisk luft-/røgrør samt til røgrør. Gennemgå anvisningerne for planlægning af luft-/røgrør nøje før montering af røgrørene og luft-/røggastilslutningen! Da der lokalt kan findes forskellige bestemmelser, anbefales det at kontakte de ansvarlige myndigheder og den lokale skorstensfejer før installation af naturgasfyret. Figur: Eksempel på montering af luft-/røgrør Hvis pladsforholdene er begrænsede, kan CO 2 -værdien og røggastemperaturen umiddelbart efter naturgasfyret måles ved hjælp af en tilslutningsadapter med inspektionsrør (80/125- system) eller et inspektionsrør med studs (60/100-system). 220 Ø 80/ Ø 60/100 Bemærk Røggasmålestudserne skal også være frit tilgængelige for skorstensfejeren efter montering af loftsbeklædningen. Ved lave udendørstemperaturer kan det ske, at vanddampen i røggassen kondenserer i luft-/ røgrørene og fryser til is. Det kan forhindres, at is falder ned fra taget, ved at træffe forholdsregler mod dette i konstruktionen, f.eks. ved montering af snefang Figur: Adapter med angivelse af mål _

18 Elektrisk tilslutning Generelle anvisninger Installationen må kun foretages af en autoriseret elinstallatør. VDE-forskrifterne samt regler og bestemmelser fra det lokale forsyningsselskab skal overholdes. Fyrets tilslutningsklemmer står også under spænding, når strømmen er slået fra på afbryderen. Regulerings-, styrings- og sikkerhedsudstyret er tilsluttet og testet. Naturgasfyret leveres med et trebenet stik. Strømtilslutning Fyret skal tilsluttes til elnettet med det trebenede stik. I nærheden af badekar eller brusekabine, dvs. i beskyttelsesområde 1 og 2, skal tilslutningen til elnettet skal ske ved hjælp af en fast forbindelse og ikke med det trebenede stik. Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N Strømtilslutning 230 V~ / 50 Hz L1 E1 ebus AF a b Beholderpumpe 230 V~ / 50 Hz Strømforsyning til eksternt udstyr 230 V~ / 50 Hz / maks. 300 VA programmerbar indgangpotentialfri Udendørssensor Databus (Regulator, radiostyret ur, AF med radiostyret ur, modtager, trådløs udendørssensor) Tilslutningsboks Monteringsvejledning for eltilslutning - Afbryd for strømmen til naturgasfyret, før det åbnes. - Skub betjeningspanelet til side. - Åbn tilslutningsboksen. - Skru trækaflastningen i indsatserne. - Afisoler ca. 70 mm af tilslutningskablet. - Skub kablet gennem trækaflastningen, og skru trækaflastningen fast. - Træk klemrækkestikket ud. - Fastgør ledningerne korrekt i klemrækkestikket. - Sæt indsatserne på plads i tilslutningsboksen igen. - Sæt klemrækkestikket på plads igen. F 3,15 A Elnet Klemrækkestik Beholderpumpe _0809

19 Elektrisk tilslutning Udskiftning af sikringer Forbindelsen mellem fyret og elnettet skal afbrydes, før der skiftes sikringer. Strømmen til fyret er ikke afbrudt, selvom det slukkes på tænd/sluk-knappen! Fare på grund af elektrisk spænding på elektriske komponenter. Rør aldrig elektriske komponenter og kontakter, når naturgasfyret er tilsluttet elnettet. Det er livsfarligt! Sikring Figur: Betjeningspanelet er klappet fremad, dækslet over tilslutningsboksen er åbnet Tilslutning af cirkulationspumpe/ eksterne enheder (230 V~) Skru kabelgevindet ind i tilslutningsboksen. Før kabelgevindet ind gennem kabelgevindet, og fastgør det. Slut 230 V~ cirkulationspumpen fra Wolfs sortiment af ekstraudstyr til klemme L1, N og. Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N L1 3 Figur: Tilslutning af cirkulationspumpe/eksterne enheder Tilslutning udgang A1 Udgang 1 anvendes som standard til fyldepumpen til varmtvandsbeholderen. Bemærk Udgang 1 er som standard programmeret til beholderpumpen og må ikke ændres! Netz L1 N Z A1 N L1 N L1 L1 N N L1 N L1 Figur: Tilslutning udgang A1 3 Fyldepumpe til varmtvandsbeholder _

20 Elektrisk tilslutning Tilslutning af indgang E1 (24 V) Slut tilslutningskablet til indgang 1 til klemmerne E1 som vist på forbindelsesdiagrammet. Husk at fjerne bøjlen mellem a og b på klemmerne først. E1 ebus AF a b Figur: Tilslutning af rumtermostat Indgang E1 s funktioner kan aflæses og indstilles med ebus-kompatibelt reguleringsudstyr fra Wolf. Indgang A1 kan udstyres med følgende funktioner: Kode Betydning 0 Uden funktion Betjeningspanelet påvirker ikke indgang E1. 1 Rumtermostat Når indgang E1 er åben, lukkes der for varmesystemet (sommerdrift) også uafhængigt af eventuelt digitalt reguleringsudstyr fra Wolf. 2 Maksimaltermostat eller pressostat Mulighed for tilslutning af en maksimaltermostat eller en pressostat. Brænderen kan først blive aktiveret, når indgang E1 er lukket. Når kontakten er slået til, er brænderen til varmt vand og opvarmning blokeret, også for skorstensfejerdrift og frostsikring. 3 Anvendes ikke, indstilling ikke tilladt 4 Flowafbryder Mulighed for tilslutning af en ekstra flowafbryder til vandtilførslen. Indgang E1 skal lukke senest 12 sekunder efter, at pumpen er blevet aktiveret. Sker dette ikke, slukker brænderen, og anlægget melder fejl Anvendes ikke, indstilling ikke tilladt 8 Brænderspærring (BOB) Drift uden brænder Sluttet kontakt, brænder udkobles Varmekredspumpe og beholderladepumpe kører som i normal drift. Ved skorstensfejerdrift og frostskiring er brænder tilkoblet. Åben tilkobler brænder. Tilslutning af digitalt reguleringsudstyr fra Wolf (KM, SM1, SM2, MM, BM) Der må kun anvendes originale Wolf-regulatorer. Disse dele leveres med en monteringsplan. Forbindelsesledningen mellem reguleringsudstyret og naturgasfyret skal være et tolederkabel med en diameter på > 0,5 mm². E1 ebus AF a b Figur: Tilslutning af digitalt reguleringsudstyr fra Wolf (ebusinterface) Tilslutning af udendørssensor Udeføleren kan enten tilsluttes i naturgaskedlens klemrække, tilslutning AF, eller til BM betjeningsmodulets klemrække (ved anvendelse af underlag). E1 ebus AF a b Figur: Tilslutning af udendørssensor _0809

21 For at sikre at det kondenserende naturgasfyr fungerer optimalt, skal anlægget fyldes på korrekt vis og udluftes fuldstændigt. Påfyldning af anlæg Bemærk Skyl varmesystemet igennem, før det kondenserende naturgasfyr tilsluttes, for at fjerne fremmedlegemer, som f.eks. svejserester, pakgarn og kit, fra rørene. - Fyld varmesystemet og fyret langsomt op gennem fylde-/ tømmehanen til ca. 2 bar. Både varmesystem og fyr skal være kolde ved påfyldning.. Tænd-/sluk-knap Resetknap Termomanometer Figur: Oversigt over betjeningspanelet Bemærk Det må ikke anvendes inhibitorer. - Kontrollér, at hele anlægget er tæt på vandsiden. - Fyld kondensvandlåsen med vand. Åbn den manuelle udluftningsventil en smule - Sørg for, at gasventilen er lukket! - Åbn de manuelle udluftningsventiler for oven og ved fremløbet. - Skru hætten på den automatiske udluftningsventil på varmekredspumpen en omdrejning op. Hætten må ikke fjernes. - Åbn for alle radiatorventilerne. Åbn for fremløbs- og returløbsventilerne på det kondenserende naturgasfyr. Figur: Manuel udluftningsventil - Påfyld varmeanlægget op til 2 bar. Ved drift skal manometerviseren stå mellem 2 og 2,5 bar. - Åbn koldtvandstilførslen og en vandhane for at fylde vand på varmtvandsbeholderen og naturgasanlægget. Luk for vandhanen, når der kommer vand ud, og udluft derefter varmtvandsbeholderens fyldepumpe. Hætte på den automatiske udluftningsventil Bemærk Der må først tændes for naturgasfyret, når fyldepumpen er fuldstændig udluftet.. - Tænd for det kondenserende naturgasfyr, og drej temperaturvælgeren for vand til opvarmning op på stilling 2 (pumpen kører, lysringen til statusvisning lyser grønt). - Udluft pumpen ved kort at løsne udluftningsskruen og skrue den til igen. Udluftningsskrue på varmtvandsbeholderens fyldepumpe Udluftningsskrue Varmekredspumpe Figur: Udluftning ved varmekredspumpen og fyldepumpen til varmtvandsbeholderen - Udluft varmekredsen ved at tænde og slukke det kondenserende naturgasfyr et par gange. - Hvis anlægstrykket falder kraftigt, skal der påfyldes mere vand. Bemærk Luk for den manuelle udluftningsventil. - Åbn for gasventilen. - Tryk på Reset-knappen. Bemærk: Ved konstant drift udluftes varmekredsen automatisk via varmekredspumpen. Fylde-/ tømmehane Figur: Fylde-/tømmehane (armaturer, tilbehør) _

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende naturgasfyr med varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler CGS-20/160 CGS-24/200 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 Naturgasfyr CGB-20 Naturgasfyr CGB-K-20 Kombifyr CGB-24 Naturgasfyr CGB-K-24 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Læs mere

Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes.

Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes. Monteringsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-5 CGB-50 Naturgasfyr Naturgasfyr Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Gaskedel CGB-75 CGB-100 Kedel Kedel Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Varenr.: 3063314_201305

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK Monteringsvejledning Installationssæt Logamax plus GB6-80/00 Til installatøren Skal læses omhyggeligt før montering 6 70 64 739 (0/008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forskrifter 3. Om denne

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6301 9033 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Gaskedel med solvarmebeholder CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Teknisk manual (international)

Teknisk manual (international) Version 001 terrasschwank 2207 Ret til tekniske ændringer forbeholdes Teknisk manual (international) terrasschwank 4 og 7 terrasschwank 4A og 7A (automatisk) Tyskland SCHWANK GmbH Bremerhavenerstr.43 DE-50735

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6304 6648 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Kondenserende gaskedler MGK

Kondenserende gaskedler MGK Kondenserende gaskedler MGK Teknisk information Teknisk information Kondenserende gaskedel til drift og opvarmning af vand Testet i henhold til EN 437 / DIN EN 483 / DIN EN 677 og efter EU-bestemmelser.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor 1371144-01 KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor O Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse. Efter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer

Læs mere