Udvikling af samarbejde mellem Museum Lolland-Falsfer og gymnasierne pc Lolland-Falsfer. Museets kontaktperson Ulla Schaltz Museumsdirekt0r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af samarbejde mellem Museum Lolland-Falsfer og gymnasierne pc Lolland-Falsfer. Museets kontaktperson Ulla Schaltz Museumsdirekt0r"

Transkript

1 Udvikling af samarbejde mellem Museum Lolland-Falsfer og gymnasierne pc Lolland-Falsfer Museets kontaktperson Ulla Schaltz Museumsdirekt0r Jour.nr Samarbejdet mellem m um GCudcIannelseslnstltutJoner udmunder I eksamensreleyllnte udciannelses1orlljb, eleveme vii stlfte bekencltskab meet I for-\ret GCeftenim. Museum og uddanne/seslnstltutloner Indleder samarbejde Unge studerende far nu fortiden mellem hcenderne louanwa1.ster skov Gymnasium og Hf. jektet - og et af male ne for inden for emneme vikin Mange voksne kan Katedralskolen I ykllbing os er blandt andet at gllre gelid. renressance. indu huske tilbage pa en eller samt CELF. historieundervisrnngen strialisering. F.emllLejr 01 "ere Iustorietimer i sko- Projektet har faet be- endnu mere nrervrerend et samspij forlllb mellen len. hvor de tunge 0Jenlag vijhnger pa henholdsvis og h4ndgribelig for vores dansk og historie. VSEV LOLLAN D - FALSTER

2 Udvikling af samarbejde mellem Museum Lolland-Falster og gymnasierne p~ Lolland-Falster Af MuseumsdirektfJr VI/a Schaltz En kort introduktion til projektet: "Udvikling af samarbejdet mellem Museum Lolland-Falster og gymnasierne pa Lolland-Falster" har vceret et samarbejde mellem fire uddannelsesinstitutioner pa Lolland-Falster og Museum Lolland-Falster. Museum Lolland-Falster har faet en bevilling pa kr fra Kulturarvsstyrelsen, og de fire uddannelsesinstitutioner har faet kr fra Region Sjcelland. Rapportens opbygning og konklusion Denne rapport tjener som afrapportering for projektet og bestar af beskrivelse af baggrunden for projektet, projektets forl0b, resultater og evaluering af projektet, beskrivelse af malgruppe og samarbejdspartnere, aktiviteter, synlighed, forankring og endelig videref0relse. Fra Museum Lolland-Falsters side kan vi konkludere, at projektet har vceret en succes pa flere niveauer. Det har givet museet et nyt scet af samarbejdspartnere i form af historielcererne pa gymnasieuddannelsesstederne pa Lolland-Falster. Som rapporten vii vise, har vi faet masser af gode tilbagemeldinger fra bade elever og lcerere, men ogsa museets medarbejdere har tilegnet sig ny viden om formidling til gymnasieelever. Det er museets hensigt at fortscette samarbejdet med gymnasierne og samtidig fors0ge at fa det udbredt til andre fag end historie og til andre institutioner end Museum Lolland-Falster. Saledes bliver det gennem den nystiftede Kulturtjeneste bolden gives op til det videre samarbejde. Kulturtjenesten er et nyt initiativ pa Lolland- Falster, som skal styrke b0rne- og ungdomskulturen. Formalet med Kulturtjenesten er at form idle og underst0tte udviklingen af B0rne- og Ungekulturtilbud til, med og for b0rn og unge. Kulturtjenesten finansieres af Guldborgsund og Lolland Kommuners kultur, fritid og skoleudvalg samt Museum Lolland-Falster, Fuglsang Kunstmuseum, Storstr0ms Kammerensemble og nu ogsa Knuthenborg, Middelaldercentret og Teatret masken. Baggrunden for projektet Var et m0de mellem Museum Lolland-Falsters og Maribo Gymnasiums ledelse sa tidligt som i efteraret Pa dette m0de fors0gte de to institutioner at ncerme sig hinanden med henblik pa kommende samarbejdsprojekter. Der var stort 0nske om samarbejde, men det var svcert at fa 0je pa muligheder for at presse museet ind i gymnasiernes travle og hektiske historieforl0b. Den 1. december 2009 afholdt Kulturarvsstyrelsen en konference om samarbejder mellem museer og skoler og museer og gymnasier. Her blev vi for f0rste gang introduceret til Intrfaceprojektet fra Horsens, som pa davcerende tidspunkt var ganske nyt. Intrface-projektet blev inspirationskilden til det videre samarbejde. I marts 2010 afholdt Maribo Gymnasium og Museum Lolland-Falster en indledende workshop, hvor museumsinspekt0rer og gymnasielcerer fra de lokale gymnasier var inviteret. Der kom

3 leerere fra gymnasierne i Nakskov, Maribo og Nyk0bing. Senere i forl0bet kom ogsa CELF- det lokale handelsgymnasium - til. De 4 ovenneevnte ~ymnasier pa Lolland-Falster havde en lang reekke forventninger til projektet som ogsa blev beskrevet i ans0gningen til det daveerende Kulturarvsstyrelsen. Disse forventede resultater er i stor udstreekning blevet udfriet, hvilket vores evaluering, som er en direkte evaluering af vores forventninger og mal, ogsa viser. Leesvenligst ogsa mere herom under evaluerin en. Museum Lolland-Falster 0nskede at etablere et teet undervisningssamarbejde med de 4 gymnasier pa Lolland-Falster, og derigennem at styrke den regionale udvikling og regionens sammenheengskraft. Projektet har haft til hovedformal at fa gymnasierne pa Lolland-Falster til at anvende Museum Lolland-Falster og andre lokale museer i undervisningen. En sidegevinst ved projektet er at fa etableret gode kontakter mellem akademikere i regionen med historie som fag. Dette mener vi er Iykkedes. Projektet har haft til formal at g0re undervisningen mere neerveerende og "handgribelig" for eleverne - og pa den ne vis delvis ogsa pa sigt at mindske frafaldet pa uddannelserne. I frafaldsunders0gelser har vores gymnasiekollegaer erfaret, at netop de frafaldstruede knapt sa boglige elever 0nsker en mere neerveerende og "handgribelig" undervisning. Som allerede neevnt har vi ladet os inspirere af det midtjyske gymnasie- og museumssamarbejde Intrface. Modellen har vist gode resultater og resultaterne er opnaet pa en forholdsvis billig made, som bygger pa netveerk og partnerskabsaftaler gymnasierne og museerne imellem. 2

4 Projektets forh,jb Efter en reekke indledende planleegningsm0der mellem Museum Lolland-Falsters direkt0r Ulla Schaltz og Maribo Gymnasiums faggruppeformand for historie Christel Jeldorf blev den f0rste workshop for historieleererne pa Maribo Gymnasium, Nakskov Gymnasium & HF, Katedralskolen i Nyk0bing Maribo Gymnasium og Museum Lolland- Falsters inspekt0rer afholdt den 18. marts I den anledning havde vi bedt Ole Puggaard fra Industrimuseet i Horsens og Sally Thorhauge fra Horsens Gymnasium om at komme med et opleeg om deres projekt og gode rad til vores fortsatte samarbejde. Det blev pa workshoppen vedtaget at anvende den partnerskabsmodel, som Intrface-projektet er baseret pa i vores lokale samarbejdsmodel. Netop fordi det lignende projekt i Region Midtjylland har opnaet en stor succes. Museet afsendte en ans0gning til Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje og Maribo Gymnasium afsendte en til Region Sjeelland. Region Sjeelland bevilligede efter kort tid kr til Maribo Gymnasium med samarbejdspartnere og efterf01gende bevilligede Kulturarvsstyrelsen kr til Museum Lolland-Falster. Bevillingen blev forsinket fra Kulturarvsstyrelsen grundet besparelser og det endelige tilsagn kom i hus d Mens vi ventede pa de endelige tilsagn, fortsatte samarbejdet mellem gymnasierne og museet. Der blev afholdt en workshop den 2. november Efter tilsagnet, i 2011, er der afholdt 2 yderligere workshops, hvor de endelig undervisningsforl0b er blevet udarbejdet. De blev afholdt henholdsvis den 7. februar 2011 og den 2. marts Til alle workshops har alle 4 uddannelsesinstitutioner veeret til stede samt st0rstedelen af museets inspekt0rer. I alt omkring 20 har deltaget til m0derne hver gang. Efter den 4. workshop den 2. marts 2011 pabegyndtes den fase, hvori undervisningsforl0bene skulle afpr0ves pa kryds og tveers. Det blev til en del forl0b, som blev afholdt i perioden marts til oktober, alt sammen tilpasset gymnasiernes underv isnin9spianer. I forbindelse med workshopforl0bene og undervisningsforl0bene har der veeret udsendt pressemeddelelser (se venligst efterf01gende bilag) og der har veeret anvendt museets Facebook gruppe som kommunikationsplatform ogsa. Den 13. december 2011 blev der afholdt en evalueringskonference pa Maribo Gymnasium. Leesvenligst mere herom nedenfor. Projektets resultater Som forventet har de 4 ovenneevnte gymnasier pa Lolland-Falster faet etableret et teet undervisningssamarbejde med Museum Lolland-Falster. Pa denne made mener vi ogsa, at vi er med til at styrke den regionale udvikling og regionens sammenheengskraft. Vi har formaet at skabe gode kontakter mellem akademikere i regionen med historie som fag. Gymnasierne pa Lolland-Falster er forventeligt begyndt at anvende Museum Lolland- Falster og andre lokale museer i undervisningen. Og det er tydeligt, at uddannelsesinstitutionerne har faet et st0rre indblik i, hvad museerne kan tilbyde og bidrage med i den faglige indleering. Projektet har blandt andet gjort undervisningen mere neerveerende og "handgribelig" for eleverne. Gymnasierne kan endnu ikke afleese resultatet i frafaldstallene - men vi 3

5 haber pa, at vi pa sigt indirekte set kan vcere med til at mindske frafaldet pa uddannelserne. I frafaldsunders0gelser har vores gymnasiekollegaer netop erfaret, at iscer de frafaldstruede knapt sa boglige elever 0nsker en mere ncervcerende og "handgribelig" undervisning. I virkeligheden har projektets forventede resultater ved projektstart vceret mange, og overordnet set har resultaterne vceret positive i forhold til vores 0nsker. Og udover ovenncevnte resultater, sa er resultaterne og sidegevinsterne ved samarbejdsprojektet rigtigt mange. Blandt andet skal disse ncevnes: Vi har vceret med til at styrke det regionale samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og museet i omradet. Vi har skabt netvcerk og faglige milj0er pa Lolland-Falster - og museet har aftalt med gymnasierne, at vi vii samarbejde om at rekruttere og fastholde akademisk arbejdskraft til omradet. Eksempelvis, hvis vi skal skaffe jobs til cegtefceller osv. Museet har medvirket til 0get videndelingen mellem ungdomsuddannelserne - med fokus pa faglig udvikling og samarbejde. Vi haber pa, at vi kan vcere med til at bidrage til at 0ge frekvensen af unge, der o starter pa en ungdomsuddannelse, og 0ge gennemf0relsesfrekvensen ved at anvende en mere h~ndgribelig og praktisk pcedagogik. Men vi kan endnu ikke aflcese resultaterne heraf. Vi har udvidet elevernes viden om og syn pa museer ved at give dem mulighed for at arbejde med konkret anvendelse af faglig viden. Vi har fors0gt at g0re lcerere og eleverne stolte over og glade ved den lokale historie. Gymnasierne har opfyldt uddannelsesbekendtg0relsernes krav om at anvende forskelligartede arbejdsformer og materialetyper, som netop museerne kan tilbyde. Museet har stillet ressourcer til radighed for gymnasierne, som sa har anvendt dem pa en konstruktiv made. De ressourcer, som indtil videre har vceret uudnyttede, har vi inddraget i undervisningsforl0b. Vi har pabegyndt etableringen af et netvcerk mellem Lolland-Falsters akademikere med kulturarv som udgangspunkt. Der er skabt band, samarbejde og videndeling imellem museet og uddannelsesinstitutionerne. Undervisningsverdenen og museumsverdenen er blevet bragt sammen. Historikere o~ arkceologer har lcert hinandens arbejdsomrader bedre at kende - bade mulighederne og begrcensningerne. Gymnasiet har gjort brug af museumsverdenen i forbindelse med arbejdet med Almen Studieforberedelse (AT), som er et tvcerfagligt samarbejde pa tvcers af 4

6 fag i gymnasiet. I arbejdet med AT har fagene fysik og historie samarbejdet omkring emnet Reneessancen. Gymnasierne har givet eleverne nye muligheder for at tilegne sig viden i en ellers meget stram og presset hverdag. Museernes samlinger og genstande har givet mulighed for nye leeringsformer for eleverne. I undervisningen har uddannelsesinstitutionerne faet mulighed for at gribe fat i den lokale historie og neere historie. Vi har ogsa arbejdet virtuelt - og der er blevet lavet film. Vi har udviklet fem samarbejdsforl0b, som har veeret bekendtg0relsesrelevante forl0b, hvor vi har benyttet os af museets tilbud og udstillinger. Vi har udarbejdet materiale til alle forl0bene. Gymnasieuddannelsernes leereplanskrav og eksamenskrav er indteenkt i forl0bene: * Vikingetiden / Danmarks tilblivelse * Reneessancen(AT-forI0b). Nyk0bing Slot inddrages. * Industrialisering. Dampmaskiner inddrages. * Fem0-Lejr. Seerudstillingen om Fem0-lejren inddrages. * Dansk-Historie kronologiforl0b Korte skitseringer af udvalgte forl0b: Vikingetiden: le fra Maribo Gymnasium har arbejdet med Vikingetiden i august og september F0rst fik klassen et opleeg ved museumsinspekt0r Anna-Elisabeth Jensen. Derefter var der en sakaldt "r0re-g0re-seance", hvor eleverne fik nogle krukker og potteskar mellem heenderne. Derefter var der en rundvisning pa Stiftsmuseet i Maribo. Vi sluttede dagen af med en byvandring i Maribo, hvor vi fik trukket tradene fra Vikingetiden og op til Middelalderen. Derudover har eleverne leest materiale i undervisningen pa skolen. Reneessancen: 2a fra Maribo Gymnasium har arbejdet med Reneessancen i forarssemestret bade i et AT-forl0b (samarbejde mellem fysik og historie) og i et enkeltfagligt forl0b. Eleverne fik f0rst en dag et opleeg ved museumsformidler Anne-Lotte Sj0rup Mathiesen, som kom til Maribo Gymnasium. I den efterf01gende uge tog 2a sammen med deres leerer af sted til Falsters Minder i Nyk0bing, hvor klassen fik en rundtur pa museet og h0rte opleeg ved museumsformidler Anne Elmer - blandt andet om det forsvundne Nyk0bing Slot. Dagen sluttede af med en speendende byvandring i Nyk0bing, hvor vi blandt andet sa resterne fra Nyk0bing Slot. Industrialiseringen: 2x fra Nakskov Gymnasium og HF har som en del af et AT-forl0b bes0gt sukkerfabrikken H0jbygaard, hvor de fik en guidet rundvisning i bygningerne. Desuden fik de et foredrag om den lokale sukkerindustri ca pa Frilandsmuseet, hvor de i 0vrigt ogsa fik en grundig introduktion til og demonstration af flere af Museum Lolland-Falsters dampmaskiner, ligesom de lavede naturvidenskabelige fors0g om nyttevirkning mv. pa museets dampmaskiner. Ekskursionen blev lavet i samarbejde mellem gymnasiet og museet. 5

7 2e fra Maribo Gymnasium har arbejdet med industrialiseringen, hvor de fik set dampmaskiner! Klassen var desuden pa en rundvisning pa Frilandsmuseet. Eleverne udarbejdede i den forbindelse foldere om museet og deres emne! Endvidere blev der arbejdet med speendende rollespil. Fem0-Lejr: 19 fra Nakskov Gymnasium og HF har arbejdet med Fem0-emnet. Klassen var pa bes0g "Fem0-udstillingen". Interessant med ting fra Fem0!! God rundvisning og gode videoer, der satte billeder pa det, som klassen havde arbejdet med i undervisningen. Eleverne skulle efterf01gende skrive anmeldelser af Fem0-udstillingen. Kronologi-forI0b, Dansk-Historie forl0b: Eftersom dette forl0b er placeret i januar og februar maned har vores elever i skrivende stund endnu ikke faet afpr0vet forl0bet. Vi gleeder os til at afpr0ve det i f0rste halvdel af Evalueringsmodel Evalueringen bygger iseer pa de forventede resultater og 0nsker, som vi havde til projektet. Den 13. december 2011 blev der afholdt et evalueringsm0de mellem gymnasieleererne, museumsinspekt0rerne og en handfuld elever, som havde deltaget i forl0bende. Evalueringskonferencen blev afholdt pa Maribo Gymnasium. Evalueringsdelen i den ne afrapportering er baseret pa dette evalueringsm0de. Evalueringsm0det var koblet sammen med et lille seminar, som havde til formal at videndele med Lolland-Falsters andre kulturinstitutioner som Kunstmuseet Fuglsang, teatret Masken, kammerensamblet, arkiver, middelaldercentret og Knuthenborg samt de andre faggrupper pa gymnasierne. Til dette seminar havde vi inviteret repreesentanter fra Intrface, som nu var gaet fra at veere et projekt over 3 ar til en selvsteendig forening. De to foredragsholdere var Museumsinspekt0r Ole Puggaard fra Industrimuseet i Horsens og Gymnasieleerer Jens S0ndergaard B0nl0kke fra Horsens Gymnasium. Desveerre blev videndelingsseminaret aflyst samme formiddag pa grund af darligt vej; det var ikke muligt for foredragsholderne at komme frem. Pa evalueringsseminaret fik vi bade skriftlig og mundtlig feedback fra vores elever, leerere og museumsfolk. Se venligst sammenskrivning nedenfor. Eleverne papeger iseer disse gode erfaringer: Godt at blive klogere pa den lokale historie. En god og dybdegaende viden om den lokale historie. Nu ved jeg, hvor museet er! Det er godt at se de autentiske genstande. Det er godt og speendende at h0re emnerne udlagt fra en anden synsvinkel end den daglige leerers synsvinkel. Interessant at se runesten i virkeligheden. Fin udstilling om vikingetiden og efterf01gende byvandring. Godt og mere "handgribeligt". Rart at lave noget andet end at sidde i klassen. Speendende med filmene - en god variation. Godt at kunne seette ansigt pa museumsfolkene. 6

8 Godt at m0de en n0rd. Nu kan man huske stoffet bedre. Konkret viden om historie. Rundvisning og opleeg er godt! Rart at fa ekstra viden fra museet. Fem0-udstillingen var rigtig eksemplarisk! Vores leerer har gjort meget for at anvende museets ressourcer konstruktivt forl0bene. i Sluttelig papeger eleverne f01gende forbedringsforslag fremover: De vii gerne arbejde mere dybtgaende med det stof, som de er blevet o preesenteret for pa museumsbes0get. Det stof, der behandles pa museet, ma gerne i endnu h0jere grad tydeligt relatere til det 0vrige undervisningsstof. Udstillingerne skal omhandle emner, der "feenger" dem i h0jere grad. Eleverne skal lige f0rst veenne sig til at se museet som en kilderessource. 0g gerne motivationen yderligere hos eleverne ved at have endnu klarere linjer. Temaer sasom bevaring / bevaringsveerdi kunne veere speendende. Maske kan man bruge museet som en "appetizer" - altsa som introduktion til et emne - i stedet for i slutningen af et forl0b. Leererne papeger iseer disse gode erfaringer: De udarbejdede forl0b passer fint ind i vores leereplan og bekendtg0relsen. Godt at Anna-Elisabeth Jensen fra museet havde keramik og lignende med, da. 0 VI var pa museet. Godt at se, at nogle elever finder det hele mere "handgribeligt" - og bedre kan forsta det. o Godt, at alle 19-klasser har faet et ekspertforedrag! Leerere og museumsfolk har faet et bedre kendskab til hinanden - muligheder og begreensningerne. Videndelingen og samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og museet. Sluttelig papeger leererne f01gende forbedringsforslag fremover: Intrface har veeret en un0dvendig del af samarbejdet. Ideen er maske ok, men det er nu blevet uforholdsmeessigt meget dyrt at betale 5000 kr. for deltagelse pr. institution. De vii gerne have mere tid til radighed, sa vi kan ga endnu mere i dybden. Mere tid til koordinering og forventningsafklaring. Fokus pa museumsfolk som vidensfolk a la: "M0d en n0rd" eller "Sp0rg eksperten". Leererne 0nsker, at museet udarbejder en bestillingsliste, sa leererne har en bedre indsigt i, hvad vi kan opna hos museet. Museet kan evt. invitere leerere til et idebanksm0de, inden udstillingerne pa museet laves. Museumsinspekt0rerne papeger iseer disse gode erfaringer: 7

9 Det har vceret spcendende at m0de gymnasieeleverne og lcererne Det har vceret spcendende at m0de mennesker med samme uddannelse, men med en helt anden arbejdsverden. Iscer med et st0rre kendskab til de rammer vi hver iscer arbejder efter. Positivt med det store engagement fra bade lcerere og elever Museumsinspekt0rerne har disse forbedringsforslag: Museumsfolkene vii rigtig gerne have samarbejdet udbredt til andre end historielcererne. Der er allerede en lang rcekke af forslag. For at blive bedre til at ramme hinandens fagligheder skal vi m0des oftere og vcere mere i kontakt Museumsfolkene vii rigtig gerne stille deres viden til radighed i forbindelse med AT og SRP opgaver. Det vii vcere positivt at inddrage gymnasielcerere og elever allerede tidligt i planlcegningen af nye udstillingsprojekter. Der skal vcere afklaring om finansiering efter projektfasen. Det blev forslaet, at museumsfolkene - og gymnasielcerere - kortlcegger deres n0rdede viden. Hvem er ekspert i hvad og hvordan kan vi bruges af hinanden. F.eks. kunne der laves et afsnit pa museets hjemmeside "M0d en N0rd" - her kunne der lcegges sma film med museumsinspekt0rerne og gymnasielcererne, der fortceller om deres specialer og andet de er eksperter i. Der blev foreslaet, at gymnasielcererne og museumsinspekt0rerne etablere et forum, hvor de fast en gang om aret m0des og udveksler erfaringer og invitere relevante foredragsholder til. Kan der afholdes danmarksmesterskaber i Historie for gymnasieelever - kan samarbejdet udvikle sig til en form for talentudviklingjpleje. Projektets mc\lgruppe og samarbejdspartnere Maribo Gymnasium, Nakskov Gymnasium & HF, Katedralskolen i Nyk0bing, CELFog Museum Lolland-Falster har som forventet og som ans0gt om deltaget i projektet. I projektet har bade gymnasieelever, gymnasielcerere og museumsinspekt0rer deltaget. Pa de enkelte uddannelsesinstitutioner har imellem en og fem klasser deltaget i projektet - hovedsageligt 19'ere og 2g'ere. Vi har gennemsnitligt set ca. 28 elever i hver klasse. Vi havde ikke forventet at kunne fa flere klasser og elever med i projektet - det ville ikke have vceret realistisk i forhold til den givne tidsramme. Sa vi er alt i alt godt tilfredse med antallet og sammenscetningen af deltagerne. 8

10 Projektets aktiviteter Der har vitterligt vceret mange gode succeshistorier ved projektet, og det kan vcere svcert at udvcelge den storste succeshistorie. Men eleverne papeger iscer, at de er glade for, at blive klogere pa den lokale historie. For eksempel erkender eleverne, at de foler, at emnet Rencessancen er blevet mere handgribeligt og spcendende, fordi de har vceret pa jagt efter det forsvundne Nykobing Slot!! Flere elever vidste slet ikke, at ruinerne beliggende ved siden af biografen i Nykobing i dag faktisk er rester fra et tidligere Rencessanceslot!! Eleverne har faet et indblik i, hvad museet har at byde pa - og det er et godt supplement med autentiske genstande til undervisningen. Selve rundvisningen pa museet har vel vceret den delaktivitet, som umiddelbart set har den storste effekt? Men dette er naturligvis vanskeligt at male - blandt andet ogsa fordi eleverne jo endnu ikke har vceret til eksamen. Vi fravalgte at etablere en ny hjemmeside, da vi opdagede Intrfaces hjemmeside. Senere er vi dog blevet enige om at arbejde fremadrettet pa vores egne hjemmesider og bruge midlerne pa at modes i stedet. Projektets synlighed Vi har faet en del omtale i de lokale aviser og pa internettet (hjemmesider, facebook osv.). Se venligst udvalgte pressemeddelelser i bilag. Projektets forankring Vi har faet forankret projektet. Der er skabt band, samarbejde og videndeling imellem museet og uddannelsesinstitutionerne. Undervisningsverdenen og museumsverdenen er blevet bragt sammen. Historikere og arkceologer har lcert hinandens arbejdsomrader bedre at kende - bade mulighederne og begrcensningerne. Vi vii fortscette med at modes fremover. Det nceste mode vii vcere i foraret I forlcengelse af vores evalueringskonferencen pa Maribo Gymnasium d skulle der ogsa have vceret afholdt et videndelingsseminar. Desvcerre blev videndelingsseminaret som for ncevnt aflyst samme formiddag pa grund af darligt vej; det var ikke muligt for foredragsholderne at komme frem. EvalueringsmOdet var koblet sammen med et lille seminar, som havde til formal at videndele med Lolland- Falsters andre kulturinstitutioner som Kunstmuseet Fuglsang, teatret Masken, kammereksamblet, arkiver, middelaldercentret og Knuthenborg samt de andre faggrupper pa gymnasierne. Til dette seminar havde vi inviteret reprcesentanter fra Intrface, som nu var gaet fra at vcere et projekt over 3 ar til en selvstcendig forening. De to foredragsholdere var Museumsinspektor Ole Puggaard fra Industrimuseet i Horsens og Gymnasielcerer Jens Sondergaard Bonlokke fra Horsens Gymnasium. Da aflysningen i meget hoj grad skuffede de tilmeldte deltagere, har vi besluttet, at afholde seminaret i begyndelsen af Det er en central del af projektet, at vi far erfaringerne for samarbejdet ud til vores andre institutioner pa Lolland-Falster, far det udbredt til andre lcerergrupper pa gymnasierne og far delt vores erfaringer med kollegaerne i museumsverdenen. Derfor er der ogsa planlagt en artikel til et af museernes tidsskrifter og historiefagets tidsskrift. Ligesom denne rapport ogsa vii blive lagt pa museets hjemmeside og derved bliver tilgcengelig for kollegaer bade i museumsverdenen og pa gymnasierne. 9

11 Projektets videref0relse 09 effekter efter tilskudsperiodens oph0r Vi er meget enige om, at vi fortscetter samarbejdet og holder arlige ml2ldermed hinanden. Vi skal ml2ldesigen i foraret Vi har valg et medlemskab af Intrface fra, idet vi hellere vii bruge pengene ~5 x 5000 kr.) pa en anden made, nemlig til ml2lderog opbygning af videndeling pa vores egne hjemmesider og boards. Projektets malgruppe har fl2lrst og fremmest elever og lcerere pa Lolland-Falsters gymnasieskoler. Og det vii det ogsa fortscette med at vcere. Men vi vii gerne udvide samarbejdet - og blandt har andre museer givet udtryk for, at de gerne vii vcere med. Blandt andet har fl2llgende udvist interesse til at vcere med til videndelingskonferencen: Guldborgssund Kommune Stadsarkiv Knuthenborg Storstrl2lms Kammerensamble Lolland Kommune Skibs- og Sl2lfartsmuseet Errindlev Mejeri Teatret Masken Emil Aarestrup Hus Andre lcerere og faggrupper. Slutteligt kan vi konkludere, at projektet med at bringe gymnasier med lcerere og elever tcettere sammen med Museum Lolland-Falster har vceret en stor succes. Det har abnet l2ljnenefor projektets partnere, nemlig elever, lcerere og museumsinspektl2lrer. Samarbejdet fortscetter og allerede i fl2lrste halvdel af det nye ar 2012, vii den aflyste videndelingseftermiddag blive afholdt, idet interessen har vceret stor. Der er aftalt regelmcessige ml2ldermellem gymnasierne og museet, ligesom museets medarbejdere agter at inddrage gymnasielcererne i projektgrupper omkring opbygning af udstillinger mv. 10

12 lflrdag 29. JANUAR2011: FOLKEnDENDE SamarbeJdet mellem museum og uddannelsestnstltutloner udmunder I eksarnensrelevante uddannelsesforleb, som eieverne vii stifle bekencttskab med t foraret og efter8ret. Museum og uddannelsesinstitutioner indleder samarbejde Unge studerende far nu fortiden mellem hcenderne,.. LOLlAND-FALSTER Mange voksne kan huske tilbage pa en eller flere historietimer i skolen, hvor de tunge S'ljenlag har krempet ved lyden af lrererens knasts'lrre beretninger om forti dens store bedrifter. Men nu far de studerende pa Lolland-Falster mulighed for at fa en lidt mere levende og lrererig oplevelse. Museum LolIand-Falster har netop indgaet et nyt samarbejde med omradets uddannelsesinstitutioner - Maribo Gymnasium, Nakskov Gymnasium og Ht, Katedralskolen i Nykl!lbing samt CELF. Projektet har faet beviliinger pa henholdsvis kroner fra Region Sjrelland og kroner fra Kulturarvstyrelsen. Meningen med samarbejdet er, at uddannelserne skal udnytte museets ressourcer i undervisningen. Det vii sige, at eleverne kan fa "historien" mellem hrenderne, nar lrererne underviser pa de nrevnte uddannelsesinstitutioner. - Historielrererne har udvist en interesse for projektet - og et af malene for os er blandt andet at gl!lre historieundervisningen endnu mere nrervrerende og handgribelig for vores elever, siger projektleder Christel Jeldorf fra Maribo Gymnasium, som er koordinator pa projektet. Gymnasiet har allerede haft de indjedende ml!lder med museet. Og snart vii der blive holdt to workshops for alle uddannelsesinstitution erne og museets medarbejdere. Her vii de begynde at udarbejde de fern undervisningsforll!lb, som eleverne skal igennem inden for emnerne vikingetid, renressance, industrialisering, Feml!lLejr og et samspilsforll!lb mellem dansk og historie. Projektet abner ogsa op for, at andre fag end historie med tiden kan drage nytte af samarbejdet. - 1 arbejdet (..) kunne man eksempelvis forestille sig, at fagene fysik og historie samarbejder om emnet lndustrialisering og dampmaskiner, star der i projektets oplreg. B1RGmA AHDERSEN banofo/keudenc1e.dk Artikel i Folketidende, L0rdag d

13 Uddannelsesinstitutioner Mede pa Hovedbiblioteket i Nykebing F. Imedesalen i den gamle bygning mandag d. 7. februar kl AnS0gning via den koordinerede tnmelding 15. marts Kvote 2 kriterier Den motiverede ans0gning Hvor finder man god information? Geme tilmelding pamail tll eller Husk ogsa at du /(an trreffe os i vejledningscafeen p!l Hovedbiblioteket mandag IlIge uger Id. 14.DO Ove Bach Nielsen tlf Lotte Kraeutler lakostudievalg.dk tit Studievalg Sjilllland Nykebing F.Bibliotek Rosenvaenget Nyk0bingF. Mandag i Iigeuger kl m - < >' og museer samarbejder Hovedforouilet er at gr:trehistorieundervisningen endnu mere ncervcerende for eleveme. Region Sj<elland har netop be- Gymnasium og Hf, Katedral- land gar til uddannelsesin- siger projektlederen. villiget kr. til at etable- skolen i Nyk0bing, CELF og stitutioneme, hvorimod Mu- I det hele taget giver mure et samarbejde mellem Ma- Museum Lolland-Falster. seum Lolland-Falster har faet seernes samlinger og genribo Gymnasium, Nakskov Midleme fra Region Sj<el- 124JJOO kr. fra Kulturarvsty- tande mulighed for nye la?-- reisen. Projektet 10ber at ta- ringsformer for eleveme. For ben i AT2011. at dette kan lykk6 i praksis. I september 2009 ble,' det skai der udarbejdes konkrete f0fste m0de afholdt mellem og eksamensrelevante under- Manbo Gymnasium og Mu- visningsfor10b i samarbejde seum Lolland-FaIster. Pro- mellem bade museumsin- Jektleder ChristeI Jeldorf fra spektoreme og gymnasiel<e- Maribo Gymnasium udtaier: reme. Lolland-FaIster til at anvende arbejde Intrface, som har opmuseeme i undervisningen. naet en StOTsucces med at fa Vi 0llSker simpelthen at blive gymnasieme til at anvende dygtigere til at anvende de museeme iundervisningen. store m<engder at ressourcer, PAMaribo Gymnasium gat som mllseet kan tilbyde os, historiel<eremefraov~vn- -,-.,.. o ~, \{) \.JJ '!7 J "- 3 ta6? ~ 2- er:..j.j o J Allerede efter vores f0rste Historiel<ererne har udvist rrwde her pa Manbo Gym- en interesse for projektet - og nasium med Museumsdirek- et af malene er blandt andet at t0r UUa Schaltz og Souschef g0re historieundervisningen Anna-Elisabeth Jensen i sep- enclnu mere n<erv<erende og tember 2009 var vi m<egtigt handgribelig for eleveme. begejstrede for tanken om Mllseumsdirekter Ulla samarbejdet me1lem vores in- Schaltz fortailler, at samarstitutioner bejdsparteme har ladet sig - Vores samarbejdsprojekt inspirere at det midljyske gatlid pa at fagymnasiemepa gymnasie- og musellmssam- Samarbejdsparlerne Jotografrret pd Maribo Gymnasium Fra venstte sese MusetmlSdirektor Wla $chaltz, Touholder Michllel L. BrllIIS fra Nalcskov Gymnasium og HI, Projektleder Christel Jeldorf fra MaTibo Gyml/asiul1t, Tovholder Mortell Pape Nielsen fra Katedralskolen i NykDbing og Toullolder Ole Sm"ensen fra CELF. tl! llddannelsesinstitutioner og museumsinspektereme fra Museum Lolland-FaIster 7. februar sa endelig i gang med at lldarbejde fem konkrete undervisningsfor10b i henhold til historiefagets bekendtg0relse, som efterf01gende alie skaj anvendes konkret i unden'isningen sammen med eleveme. Undervisningsfor10benelldarbejdes med udgangspunkt i disse historiske emner, som eleveme alligevel skal arbejde med i 10bet af gymnasietiden: - Vikingebd - Ren<essance - Industrialisering - Feffi0 Lejr - Dansk-Histone: Sarnspilsforlob mellem dansk og histone. Artikel Lollandsposten, uge 5, 2011

14 TlRSDAG 15. FEBRUAR 2OU: FOLAmDEHOI: Spaendende workshop danner grundlag for fem konkrete undervlsnlngsforl.b pa gymnasleme Engagerede gymnasielcerere, hlstorikere og arkceologer samarbejder Den levende historie,.. MARIBO Et sprendende samarbejde me I- lem Museum Lolland-FaJster. Maribo Gymnasium, Nakskov Gymnasium og HF, Kaledralskolen i Nykllbing F. og Celf har set dagens Iys. Med beviljinger pa kroner fra region Sjrelland og kroner fra Kulturarvslyrelsen er der etableret en workshop. hvor gyrnnasielrereme og museumsinspeklilreme V1kingetid, renressance, industriajisering, Femlllejr og kronologiforlllb mellem dansk og historie. Den lokale vlnkel - Det er positivi, at der i gyrnnasieundervisningen er brug for og interesse i den lokale vinkel. som museet kan bidrage med. og del er udfordrende at arbejde sammen med fagfreller. som arbejder med formidling af historien pii en hel anden made, siger museumsinspektllr Anne- Lotte Sj0rup Mathiesen. i frellesskab udarbejder konkrete undervisningsforlllb, som skat gllre historieundervisningen end nu mere levende og forslaelig GllEde oyer samarbejdet for eleveme ved blandt andet at udnytte de mange med hlstorie som speciale Ogsa gymnasielrereme.rpitowcrt<!insolll~l~f'16lfale mea I1Istorie som speciaje museum kan lilbyde. er glade for samarbejdel. Den f0rste workshop er - Jeg ser meget frem til afviklet pa Maribo Gymnasium, og en ny flllger 2. elevernes reaktioner pa vores forsilg pa at gpre historieundervisningen end- marts. nu mere bandgribelig og Stor entuslasme nrervrerende, siger Anna - AlIe workshopdeltagere Herbst fra Maribo Gymnasium havde pi! forhand forberedt sig hjemmefra. Der Forl0bene vii blive afpr0vet i praksis fra marts var blevet lrest pa lektien. - Og derfor var del ogsa lii oktober, og samarbejdsparteme glreder sig meget med stor enrusiasme. at Sine Marla Frlmann, Cell, Honnlng Bech Johanson, Nakskoy Gymnasium og HF oc Gorm Nlolsen yar mod I Ylklng. gruppen. workshoppens deltagere lii at se. hvordan eleverne gik i gang med al udarbejde fern konkrete under- tager imod det store stykke arbejde. som deltagerne i med eleverne, fortreller visningsforl0b i henhold projeklel har lagt for dagen. museumsdirektllr pa Mu- lii historiefagets bekendtgilrelse, som efterflllgende alle skal anvendes konkret i undervisningen sarnmen Seum Lolland-Falster, Ulla Schaltz og projektleder Christel Jeldorf fra Maribo Gymnasium. Undervisningsforlllbene bliver udarbejdet med udgangspunkt i de historiske emner, som eleveme skal arbejde med i lilbet af gyrnnasietiden - nemlig TORSTEN ELSVOR khotolk.eudeode.c1k Artikel Folketidende d

15 Gymnaslelmrer Klm Lund og museumsformldler Anne Elmer er I gang moo at tmgge sldste hand pli undervlsnlngsforl.bet om Fern. lejren. En udstllling om kvlndelejren kan I.jebllkket ses pli Museum Lollan~alster. P"",moTO Nu kan historien rigtigt tage form Fern undervlsnlngsforllllb I histone er klar tu brug pa landsdelens uddannelsesinstitutloner. MARIBO For sidste gang i denne omgang var historikere fra Maribo Gymnasium, Nakskov Gymnasium & HF, Katedralskolen i Nyk!1lbingog Celf samlet med museumsinspekt!1lrer fra Museum LolJand-Falster til workshop. Det skete i sidste uge pa Maribo Gymnasium, hvor der blev lagt sidste hand pa de fern undervisningsforh~b, der i den kommende tid skal afpr!1lvespa eleverne pa skoleme. - Da workshopdeltagerne ankom, var det allerede der meget tydeligt at fornemme, at samarbejdsparteme havde lrert hinanden at kende, og det var med en rigtig god energi, at workshoppens deltagere gik i gang med at lregge den sidste hand pa undervisningsforl!1lbene, fortreljer projektleder Christel Jeldorf. De fern forj!1lbblev bearbejdet i hver sin gruppe, med historie-emneme vikingetid, renressance, industrialisering, Fem!1llejr og kronologiforl!1lbmeljem dansk og historie. Eleveme tager over Med samarbejdet og de nye undervisningsforl!1lb skal historieundervisningen endnu mere levende og forstaelig for eleverne. - Dette skaj blandt and et g!1lres ved at udnytte de mange og vrerdifulde ressourcer, som Museum Lolland-Falster kan tilbyde, forklarer Christel Jeldorf. Efter at disse workshops nu er overstaet, er det tid til, at eleveme skaj afpr!1lve undervisningsforl0bene. Det sker i perioden fra marts tu oktober pa de forskellige gymnasier. Projektet er st0ttet med krol'l.erfra Region Sjrelland til institutionerne, mens Museum Lolland- Falster har faet kroner fra Kulturarvsstyrelsen. pnf

16 Gymnasieelever SamarbeJdel mellem museum og uddannels.er udnwnter sit nu. MARIBO I M er flere uddannel eser pa LoJland Falster ga~t ind 1 et samarbejde med Museum Lollund Fal sle, om undervisning I JRnuar 2011 fik Man be Gymnasium. Nakskov Gymnasium &. He Kale dmlskolen i N)kobmg og CElf btovillige, l!l6l\oo kr Ira Regton SJ'I'lIand, Imens museet fik bcvilhget 12~ ono kr tij pmjektt"1 Indtil nu er der blevet arbejdet med at finde ud ai. hyordan museef kunne bruges i undervisningen. Ferst i den ne maned fik la fra Manbo Gymnnslum. som de ff\r.ne. h~stet frugten af ~3rnarbeJd~t Eleveme havde blandl aodet bes0g af mu'ieum'i formidler Annc-Lone Ma thie~n. der fortahe om ren~ssancekunst Og da eleveroe ha.de helt styr p3. Michelangt'lo, Leonardo Oa Vinci og alle de andre drog de pa eskunion I1I fandt slot NykoolOg. Her log museum fomud let Anne E..Imer eleveme med pa b) vandnng m~ udgangspunkt I byf'ns gamle renressanceslol. Elevellle Rebetcd Renee BlauenkJa"l og Eva Nguyen ltr mcget enigc om. at det i del hele laget har v~ret en uge. der ~ane lan keme igang. Inden.., gik i gang var flere ar os nrermest Lkke kjar over. al der havde eksisterel et renre~ anc610t I vores ~gjon.,iger de bia orvs,vi'lg <'0/1.

17 Pressemeddelelse le fra Maribo Gymnasium kom tilbage i historien p~ Museum Lolland-Falster To bevillinger p~ henholdsvis kr. fra Region Sjcelland og kr. fra Kulturarvstyrelsen har blandt andet gjort det muligt for 1e fra Maribo Gymnasium at g0re brug af Museum Lolland-Falsters ressourcer i gymnasieundervisningen. Den modtog le historieundervisning p~ Museum Lolland-Falster ved Arkceolog og Souschef Anna-Elisabeth Jensen og Museumsinspekt0r Katrine K011eHansen. r~ c:..j L! e. SJIC LLAN 0 ' : Alle 28 elever fra le pa Maribo Gymnasium startede sammen med deres historielcerer Christel Jeldorf mandag d kl deres historieundervisning pa Museum Lolland-Falster i Maribo. Klassen arbejder pa gymnasiet for 0jeblikket med Danmarks tilblivelse og Vikingetiden - og nu var det pa tide at inddrage de lokale ressourcer i undervisningen. Arkceolog og Souschef Anna-Elisabeth Jensen lagde ud med sit oplceg om blandt andet vendernes tilstedevcerelse pa Lolland og Falster. Anna-Elisabeth papegede eksempelvis, hvor vigtigt det var tilbage i historien at have magten over 0sters0en - og Lolland Falster ligger jo netop i et farvand. Eleverne fra le fandt det iscer spcendende, da Anna-Elisabeth udfoldede sin enorme viden om stednavne og bynavne i vores omrade. Blandt andet lcerte klassen, at Maribo betyder "stedet, hvor Maria-folkene bor" og "Puttgarten" betyder "ved borgen". Mette Klausen udtaler: "Det har sat nogle tanker i gang i mig, og jeg finder det interessant med disse navne. Navnene har indtil nu vceret der i mange ar og vii sikkert ogsa vcere det mange ar fremover. Man far sat sin hverdag lidt i perspektiv, synes jeg." Roland Kristian Kock er ogsa imponeret, og han fortceller: "Det er spcendende viden, som vi har faet - og der er jo ogsa tale om viden, som ikke star i vores historieb0ger. Anna-Elisabeth er en professionel museumsformidler." Efter foredraget blev eleverne introduceret til 0sters0keramikken - herunder ornamentikken og bundmcerkerne - og le fik lov i gruppearbejdet at se og r0re ved diverse keramik. De snarradige elever fra Maribo Gymnasium fandt dog hurtigt ud af, at der naturligvis matte vcere tale om kopier. Efter gruppearbejdet med 0sters0keramikken fik le en rundvisning i museets samling, hvor de eksempelvis sa vikingesmykker og en d0befont fra en middelalderkirke.

18 Selve dagen sluttede godt med en byvandring, hvor eleverne blandt andet lcerte en del om de to runesten, der star i museets gardhave. Anna-Elisabeth Jensen fortalte de nysgerrige elever, at de kunne se, at de to runesten - ogsa kaldet Skovlcengestenen og Scedingestenen - var af celdre dato, og det kan man se, fordi skriften star lodret. Nar skriften star vandret, sa er runestenen af lidt nyere dato. Og netop her kunne eleverne nikke genkendende til ordene, da le netop har arbejdet med bade den lille Jellingesten af Gorm den Gamle, hvor skriften star lodret, og den store Jellingesten af Harald Blatand, hvor skriften star vandret. Rasmus H0egh Slot Petersen er glad for at blive kloge pa runesten og indholdet - og nu ved han eksempelvis, hvad "kumler", som star pa mange runesten, betyder! Det betyder "minder" eller "mindesmcerke". Alt i alt havde le en god ekskursion til Museum Lolland Falster i Maribo! Interesserede i samarbejdsprojektet er velkomne til at kontakte Museumsdirekt0r pa Museum Lolland-Falster Ulla Schaltz eller Projektleder Christel Jeldorf fra Maribo Gymnasium.

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008.

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. I henhold til ansøgning af 15. maj 2008 og efterfølgende tilsagn fra

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer

Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer Støttet af Kulturstyrelsens formidlingspulje 2013 1 Formål Da Arresten genåbnede med ny permanent

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

GARANTISKOLEN. \/uc. molten. UU: center syd. Kobenhavns G j

GARANTISKOLEN. \/uc. molten. UU: center syd. Kobenhavns G j GARANTISKOLEN SOSU C BR0NDBY TEC K0BENHAVNS TEKNISKE SKOLE CPH WEST ISH0J BR0NDBY GYMNASIUM GYMNASIUM & HF VUC PRODUKTIONSSKOLE PRODUKTIONSSKOLEN M0LLEN ISH0J VUC VESTEGNEN PRODUKTIONSH0JSKOLEN BR0NDBY

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab din fremtid starter her Kære elev i folkeskolen AG Master Class er for dig, der er dygtig, ambitiøs og har en særlig interesse for at lære mere

Læs mere

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang I Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang rrekke lederstillinger bag sig. Hun har vreret human resource manager i flere st0rre virksomheder og har pr0vet at vrere enlig kvinde i en mandsdomineret direktion.

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

De fem understøttende Innovationskompetencer

De fem understøttende Innovationskompetencer Erhvervsrettet innovation Version 1.1 2015 De fem understøttende Innovationskompetencer Elektrikeruddannelsen 2015 Hvad er en understøttende innovationskompetence? Alle kan i en vis udstrækning finde på

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere