Udvikling af samarbejde mellem Museum Lolland-Falsfer og gymnasierne pc Lolland-Falsfer. Museets kontaktperson Ulla Schaltz Museumsdirekt0r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af samarbejde mellem Museum Lolland-Falsfer og gymnasierne pc Lolland-Falsfer. Museets kontaktperson Ulla Schaltz Museumsdirekt0r"

Transkript

1 Udvikling af samarbejde mellem Museum Lolland-Falsfer og gymnasierne pc Lolland-Falsfer Museets kontaktperson Ulla Schaltz Museumsdirekt0r Jour.nr Samarbejdet mellem m um GCudcIannelseslnstltutJoner udmunder I eksamensreleyllnte udciannelses1orlljb, eleveme vii stlfte bekencltskab meet I for-\ret GCeftenim. Museum og uddanne/seslnstltutloner Indleder samarbejde Unge studerende far nu fortiden mellem hcenderne louanwa1.ster skov Gymnasium og Hf. jektet - og et af male ne for inden for emneme vikin Mange voksne kan Katedralskolen I ykllbing os er blandt andet at gllre gelid. renressance. indu huske tilbage pa en eller samt CELF. historieundervisrnngen strialisering. F.emllLejr 01 "ere Iustorietimer i sko- Projektet har faet be- endnu mere nrervrerend et samspij forlllb mellen len. hvor de tunge 0Jenlag vijhnger pa henholdsvis og h4ndgribelig for vores dansk og historie. VSEV LOLLAN D - FALSTER

2 Udvikling af samarbejde mellem Museum Lolland-Falster og gymnasierne p~ Lolland-Falster Af MuseumsdirektfJr VI/a Schaltz En kort introduktion til projektet: "Udvikling af samarbejdet mellem Museum Lolland-Falster og gymnasierne pa Lolland-Falster" har vceret et samarbejde mellem fire uddannelsesinstitutioner pa Lolland-Falster og Museum Lolland-Falster. Museum Lolland-Falster har faet en bevilling pa kr fra Kulturarvsstyrelsen, og de fire uddannelsesinstitutioner har faet kr fra Region Sjcelland. Rapportens opbygning og konklusion Denne rapport tjener som afrapportering for projektet og bestar af beskrivelse af baggrunden for projektet, projektets forl0b, resultater og evaluering af projektet, beskrivelse af malgruppe og samarbejdspartnere, aktiviteter, synlighed, forankring og endelig videref0relse. Fra Museum Lolland-Falsters side kan vi konkludere, at projektet har vceret en succes pa flere niveauer. Det har givet museet et nyt scet af samarbejdspartnere i form af historielcererne pa gymnasieuddannelsesstederne pa Lolland-Falster. Som rapporten vii vise, har vi faet masser af gode tilbagemeldinger fra bade elever og lcerere, men ogsa museets medarbejdere har tilegnet sig ny viden om formidling til gymnasieelever. Det er museets hensigt at fortscette samarbejdet med gymnasierne og samtidig fors0ge at fa det udbredt til andre fag end historie og til andre institutioner end Museum Lolland-Falster. Saledes bliver det gennem den nystiftede Kulturtjeneste bolden gives op til det videre samarbejde. Kulturtjenesten er et nyt initiativ pa Lolland- Falster, som skal styrke b0rne- og ungdomskulturen. Formalet med Kulturtjenesten er at form idle og underst0tte udviklingen af B0rne- og Ungekulturtilbud til, med og for b0rn og unge. Kulturtjenesten finansieres af Guldborgsund og Lolland Kommuners kultur, fritid og skoleudvalg samt Museum Lolland-Falster, Fuglsang Kunstmuseum, Storstr0ms Kammerensemble og nu ogsa Knuthenborg, Middelaldercentret og Teatret masken. Baggrunden for projektet Var et m0de mellem Museum Lolland-Falsters og Maribo Gymnasiums ledelse sa tidligt som i efteraret Pa dette m0de fors0gte de to institutioner at ncerme sig hinanden med henblik pa kommende samarbejdsprojekter. Der var stort 0nske om samarbejde, men det var svcert at fa 0je pa muligheder for at presse museet ind i gymnasiernes travle og hektiske historieforl0b. Den 1. december 2009 afholdt Kulturarvsstyrelsen en konference om samarbejder mellem museer og skoler og museer og gymnasier. Her blev vi for f0rste gang introduceret til Intrfaceprojektet fra Horsens, som pa davcerende tidspunkt var ganske nyt. Intrface-projektet blev inspirationskilden til det videre samarbejde. I marts 2010 afholdt Maribo Gymnasium og Museum Lolland-Falster en indledende workshop, hvor museumsinspekt0rer og gymnasielcerer fra de lokale gymnasier var inviteret. Der kom

3 leerere fra gymnasierne i Nakskov, Maribo og Nyk0bing. Senere i forl0bet kom ogsa CELF- det lokale handelsgymnasium - til. De 4 ovenneevnte ~ymnasier pa Lolland-Falster havde en lang reekke forventninger til projektet som ogsa blev beskrevet i ans0gningen til det daveerende Kulturarvsstyrelsen. Disse forventede resultater er i stor udstreekning blevet udfriet, hvilket vores evaluering, som er en direkte evaluering af vores forventninger og mal, ogsa viser. Leesvenligst ogsa mere herom under evaluerin en. Museum Lolland-Falster 0nskede at etablere et teet undervisningssamarbejde med de 4 gymnasier pa Lolland-Falster, og derigennem at styrke den regionale udvikling og regionens sammenheengskraft. Projektet har haft til hovedformal at fa gymnasierne pa Lolland-Falster til at anvende Museum Lolland-Falster og andre lokale museer i undervisningen. En sidegevinst ved projektet er at fa etableret gode kontakter mellem akademikere i regionen med historie som fag. Dette mener vi er Iykkedes. Projektet har haft til formal at g0re undervisningen mere neerveerende og "handgribelig" for eleverne - og pa den ne vis delvis ogsa pa sigt at mindske frafaldet pa uddannelserne. I frafaldsunders0gelser har vores gymnasiekollegaer erfaret, at netop de frafaldstruede knapt sa boglige elever 0nsker en mere neerveerende og "handgribelig" undervisning. Som allerede neevnt har vi ladet os inspirere af det midtjyske gymnasie- og museumssamarbejde Intrface. Modellen har vist gode resultater og resultaterne er opnaet pa en forholdsvis billig made, som bygger pa netveerk og partnerskabsaftaler gymnasierne og museerne imellem. 2

4 Projektets forh,jb Efter en reekke indledende planleegningsm0der mellem Museum Lolland-Falsters direkt0r Ulla Schaltz og Maribo Gymnasiums faggruppeformand for historie Christel Jeldorf blev den f0rste workshop for historieleererne pa Maribo Gymnasium, Nakskov Gymnasium & HF, Katedralskolen i Nyk0bing Maribo Gymnasium og Museum Lolland- Falsters inspekt0rer afholdt den 18. marts I den anledning havde vi bedt Ole Puggaard fra Industrimuseet i Horsens og Sally Thorhauge fra Horsens Gymnasium om at komme med et opleeg om deres projekt og gode rad til vores fortsatte samarbejde. Det blev pa workshoppen vedtaget at anvende den partnerskabsmodel, som Intrface-projektet er baseret pa i vores lokale samarbejdsmodel. Netop fordi det lignende projekt i Region Midtjylland har opnaet en stor succes. Museet afsendte en ans0gning til Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje og Maribo Gymnasium afsendte en til Region Sjeelland. Region Sjeelland bevilligede efter kort tid kr til Maribo Gymnasium med samarbejdspartnere og efterf01gende bevilligede Kulturarvsstyrelsen kr til Museum Lolland-Falster. Bevillingen blev forsinket fra Kulturarvsstyrelsen grundet besparelser og det endelige tilsagn kom i hus d Mens vi ventede pa de endelige tilsagn, fortsatte samarbejdet mellem gymnasierne og museet. Der blev afholdt en workshop den 2. november Efter tilsagnet, i 2011, er der afholdt 2 yderligere workshops, hvor de endelig undervisningsforl0b er blevet udarbejdet. De blev afholdt henholdsvis den 7. februar 2011 og den 2. marts Til alle workshops har alle 4 uddannelsesinstitutioner veeret til stede samt st0rstedelen af museets inspekt0rer. I alt omkring 20 har deltaget til m0derne hver gang. Efter den 4. workshop den 2. marts 2011 pabegyndtes den fase, hvori undervisningsforl0bene skulle afpr0ves pa kryds og tveers. Det blev til en del forl0b, som blev afholdt i perioden marts til oktober, alt sammen tilpasset gymnasiernes underv isnin9spianer. I forbindelse med workshopforl0bene og undervisningsforl0bene har der veeret udsendt pressemeddelelser (se venligst efterf01gende bilag) og der har veeret anvendt museets Facebook gruppe som kommunikationsplatform ogsa. Den 13. december 2011 blev der afholdt en evalueringskonference pa Maribo Gymnasium. Leesvenligst mere herom nedenfor. Projektets resultater Som forventet har de 4 ovenneevnte gymnasier pa Lolland-Falster faet etableret et teet undervisningssamarbejde med Museum Lolland-Falster. Pa denne made mener vi ogsa, at vi er med til at styrke den regionale udvikling og regionens sammenheengskraft. Vi har formaet at skabe gode kontakter mellem akademikere i regionen med historie som fag. Gymnasierne pa Lolland-Falster er forventeligt begyndt at anvende Museum Lolland- Falster og andre lokale museer i undervisningen. Og det er tydeligt, at uddannelsesinstitutionerne har faet et st0rre indblik i, hvad museerne kan tilbyde og bidrage med i den faglige indleering. Projektet har blandt andet gjort undervisningen mere neerveerende og "handgribelig" for eleverne. Gymnasierne kan endnu ikke afleese resultatet i frafaldstallene - men vi 3

5 haber pa, at vi pa sigt indirekte set kan vcere med til at mindske frafaldet pa uddannelserne. I frafaldsunders0gelser har vores gymnasiekollegaer netop erfaret, at iscer de frafaldstruede knapt sa boglige elever 0nsker en mere ncervcerende og "handgribelig" undervisning. I virkeligheden har projektets forventede resultater ved projektstart vceret mange, og overordnet set har resultaterne vceret positive i forhold til vores 0nsker. Og udover ovenncevnte resultater, sa er resultaterne og sidegevinsterne ved samarbejdsprojektet rigtigt mange. Blandt andet skal disse ncevnes: Vi har vceret med til at styrke det regionale samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og museet i omradet. Vi har skabt netvcerk og faglige milj0er pa Lolland-Falster - og museet har aftalt med gymnasierne, at vi vii samarbejde om at rekruttere og fastholde akademisk arbejdskraft til omradet. Eksempelvis, hvis vi skal skaffe jobs til cegtefceller osv. Museet har medvirket til 0get videndelingen mellem ungdomsuddannelserne - med fokus pa faglig udvikling og samarbejde. Vi haber pa, at vi kan vcere med til at bidrage til at 0ge frekvensen af unge, der o starter pa en ungdomsuddannelse, og 0ge gennemf0relsesfrekvensen ved at anvende en mere h~ndgribelig og praktisk pcedagogik. Men vi kan endnu ikke aflcese resultaterne heraf. Vi har udvidet elevernes viden om og syn pa museer ved at give dem mulighed for at arbejde med konkret anvendelse af faglig viden. Vi har fors0gt at g0re lcerere og eleverne stolte over og glade ved den lokale historie. Gymnasierne har opfyldt uddannelsesbekendtg0relsernes krav om at anvende forskelligartede arbejdsformer og materialetyper, som netop museerne kan tilbyde. Museet har stillet ressourcer til radighed for gymnasierne, som sa har anvendt dem pa en konstruktiv made. De ressourcer, som indtil videre har vceret uudnyttede, har vi inddraget i undervisningsforl0b. Vi har pabegyndt etableringen af et netvcerk mellem Lolland-Falsters akademikere med kulturarv som udgangspunkt. Der er skabt band, samarbejde og videndeling imellem museet og uddannelsesinstitutionerne. Undervisningsverdenen og museumsverdenen er blevet bragt sammen. Historikere o~ arkceologer har lcert hinandens arbejdsomrader bedre at kende - bade mulighederne og begrcensningerne. Gymnasiet har gjort brug af museumsverdenen i forbindelse med arbejdet med Almen Studieforberedelse (AT), som er et tvcerfagligt samarbejde pa tvcers af 4

6 fag i gymnasiet. I arbejdet med AT har fagene fysik og historie samarbejdet omkring emnet Reneessancen. Gymnasierne har givet eleverne nye muligheder for at tilegne sig viden i en ellers meget stram og presset hverdag. Museernes samlinger og genstande har givet mulighed for nye leeringsformer for eleverne. I undervisningen har uddannelsesinstitutionerne faet mulighed for at gribe fat i den lokale historie og neere historie. Vi har ogsa arbejdet virtuelt - og der er blevet lavet film. Vi har udviklet fem samarbejdsforl0b, som har veeret bekendtg0relsesrelevante forl0b, hvor vi har benyttet os af museets tilbud og udstillinger. Vi har udarbejdet materiale til alle forl0bene. Gymnasieuddannelsernes leereplanskrav og eksamenskrav er indteenkt i forl0bene: * Vikingetiden / Danmarks tilblivelse * Reneessancen(AT-forI0b). Nyk0bing Slot inddrages. * Industrialisering. Dampmaskiner inddrages. * Fem0-Lejr. Seerudstillingen om Fem0-lejren inddrages. * Dansk-Historie kronologiforl0b Korte skitseringer af udvalgte forl0b: Vikingetiden: le fra Maribo Gymnasium har arbejdet med Vikingetiden i august og september F0rst fik klassen et opleeg ved museumsinspekt0r Anna-Elisabeth Jensen. Derefter var der en sakaldt "r0re-g0re-seance", hvor eleverne fik nogle krukker og potteskar mellem heenderne. Derefter var der en rundvisning pa Stiftsmuseet i Maribo. Vi sluttede dagen af med en byvandring i Maribo, hvor vi fik trukket tradene fra Vikingetiden og op til Middelalderen. Derudover har eleverne leest materiale i undervisningen pa skolen. Reneessancen: 2a fra Maribo Gymnasium har arbejdet med Reneessancen i forarssemestret bade i et AT-forl0b (samarbejde mellem fysik og historie) og i et enkeltfagligt forl0b. Eleverne fik f0rst en dag et opleeg ved museumsformidler Anne-Lotte Sj0rup Mathiesen, som kom til Maribo Gymnasium. I den efterf01gende uge tog 2a sammen med deres leerer af sted til Falsters Minder i Nyk0bing, hvor klassen fik en rundtur pa museet og h0rte opleeg ved museumsformidler Anne Elmer - blandt andet om det forsvundne Nyk0bing Slot. Dagen sluttede af med en speendende byvandring i Nyk0bing, hvor vi blandt andet sa resterne fra Nyk0bing Slot. Industrialiseringen: 2x fra Nakskov Gymnasium og HF har som en del af et AT-forl0b bes0gt sukkerfabrikken H0jbygaard, hvor de fik en guidet rundvisning i bygningerne. Desuden fik de et foredrag om den lokale sukkerindustri ca pa Frilandsmuseet, hvor de i 0vrigt ogsa fik en grundig introduktion til og demonstration af flere af Museum Lolland-Falsters dampmaskiner, ligesom de lavede naturvidenskabelige fors0g om nyttevirkning mv. pa museets dampmaskiner. Ekskursionen blev lavet i samarbejde mellem gymnasiet og museet. 5

7 2e fra Maribo Gymnasium har arbejdet med industrialiseringen, hvor de fik set dampmaskiner! Klassen var desuden pa en rundvisning pa Frilandsmuseet. Eleverne udarbejdede i den forbindelse foldere om museet og deres emne! Endvidere blev der arbejdet med speendende rollespil. Fem0-Lejr: 19 fra Nakskov Gymnasium og HF har arbejdet med Fem0-emnet. Klassen var pa bes0g "Fem0-udstillingen". Interessant med ting fra Fem0!! God rundvisning og gode videoer, der satte billeder pa det, som klassen havde arbejdet med i undervisningen. Eleverne skulle efterf01gende skrive anmeldelser af Fem0-udstillingen. Kronologi-forI0b, Dansk-Historie forl0b: Eftersom dette forl0b er placeret i januar og februar maned har vores elever i skrivende stund endnu ikke faet afpr0vet forl0bet. Vi gleeder os til at afpr0ve det i f0rste halvdel af Evalueringsmodel Evalueringen bygger iseer pa de forventede resultater og 0nsker, som vi havde til projektet. Den 13. december 2011 blev der afholdt et evalueringsm0de mellem gymnasieleererne, museumsinspekt0rerne og en handfuld elever, som havde deltaget i forl0bende. Evalueringskonferencen blev afholdt pa Maribo Gymnasium. Evalueringsdelen i den ne afrapportering er baseret pa dette evalueringsm0de. Evalueringsm0det var koblet sammen med et lille seminar, som havde til formal at videndele med Lolland-Falsters andre kulturinstitutioner som Kunstmuseet Fuglsang, teatret Masken, kammerensamblet, arkiver, middelaldercentret og Knuthenborg samt de andre faggrupper pa gymnasierne. Til dette seminar havde vi inviteret repreesentanter fra Intrface, som nu var gaet fra at veere et projekt over 3 ar til en selvsteendig forening. De to foredragsholdere var Museumsinspekt0r Ole Puggaard fra Industrimuseet i Horsens og Gymnasieleerer Jens S0ndergaard B0nl0kke fra Horsens Gymnasium. Desveerre blev videndelingsseminaret aflyst samme formiddag pa grund af darligt vej; det var ikke muligt for foredragsholderne at komme frem. Pa evalueringsseminaret fik vi bade skriftlig og mundtlig feedback fra vores elever, leerere og museumsfolk. Se venligst sammenskrivning nedenfor. Eleverne papeger iseer disse gode erfaringer: Godt at blive klogere pa den lokale historie. En god og dybdegaende viden om den lokale historie. Nu ved jeg, hvor museet er! Det er godt at se de autentiske genstande. Det er godt og speendende at h0re emnerne udlagt fra en anden synsvinkel end den daglige leerers synsvinkel. Interessant at se runesten i virkeligheden. Fin udstilling om vikingetiden og efterf01gende byvandring. Godt og mere "handgribeligt". Rart at lave noget andet end at sidde i klassen. Speendende med filmene - en god variation. Godt at kunne seette ansigt pa museumsfolkene. 6

8 Godt at m0de en n0rd. Nu kan man huske stoffet bedre. Konkret viden om historie. Rundvisning og opleeg er godt! Rart at fa ekstra viden fra museet. Fem0-udstillingen var rigtig eksemplarisk! Vores leerer har gjort meget for at anvende museets ressourcer konstruktivt forl0bene. i Sluttelig papeger eleverne f01gende forbedringsforslag fremover: De vii gerne arbejde mere dybtgaende med det stof, som de er blevet o preesenteret for pa museumsbes0get. Det stof, der behandles pa museet, ma gerne i endnu h0jere grad tydeligt relatere til det 0vrige undervisningsstof. Udstillingerne skal omhandle emner, der "feenger" dem i h0jere grad. Eleverne skal lige f0rst veenne sig til at se museet som en kilderessource. 0g gerne motivationen yderligere hos eleverne ved at have endnu klarere linjer. Temaer sasom bevaring / bevaringsveerdi kunne veere speendende. Maske kan man bruge museet som en "appetizer" - altsa som introduktion til et emne - i stedet for i slutningen af et forl0b. Leererne papeger iseer disse gode erfaringer: De udarbejdede forl0b passer fint ind i vores leereplan og bekendtg0relsen. Godt at Anna-Elisabeth Jensen fra museet havde keramik og lignende med, da. 0 VI var pa museet. Godt at se, at nogle elever finder det hele mere "handgribeligt" - og bedre kan forsta det. o Godt, at alle 19-klasser har faet et ekspertforedrag! Leerere og museumsfolk har faet et bedre kendskab til hinanden - muligheder og begreensningerne. Videndelingen og samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og museet. Sluttelig papeger leererne f01gende forbedringsforslag fremover: Intrface har veeret en un0dvendig del af samarbejdet. Ideen er maske ok, men det er nu blevet uforholdsmeessigt meget dyrt at betale 5000 kr. for deltagelse pr. institution. De vii gerne have mere tid til radighed, sa vi kan ga endnu mere i dybden. Mere tid til koordinering og forventningsafklaring. Fokus pa museumsfolk som vidensfolk a la: "M0d en n0rd" eller "Sp0rg eksperten". Leererne 0nsker, at museet udarbejder en bestillingsliste, sa leererne har en bedre indsigt i, hvad vi kan opna hos museet. Museet kan evt. invitere leerere til et idebanksm0de, inden udstillingerne pa museet laves. Museumsinspekt0rerne papeger iseer disse gode erfaringer: 7

9 Det har vceret spcendende at m0de gymnasieeleverne og lcererne Det har vceret spcendende at m0de mennesker med samme uddannelse, men med en helt anden arbejdsverden. Iscer med et st0rre kendskab til de rammer vi hver iscer arbejder efter. Positivt med det store engagement fra bade lcerere og elever Museumsinspekt0rerne har disse forbedringsforslag: Museumsfolkene vii rigtig gerne have samarbejdet udbredt til andre end historielcererne. Der er allerede en lang rcekke af forslag. For at blive bedre til at ramme hinandens fagligheder skal vi m0des oftere og vcere mere i kontakt Museumsfolkene vii rigtig gerne stille deres viden til radighed i forbindelse med AT og SRP opgaver. Det vii vcere positivt at inddrage gymnasielcerere og elever allerede tidligt i planlcegningen af nye udstillingsprojekter. Der skal vcere afklaring om finansiering efter projektfasen. Det blev forslaet, at museumsfolkene - og gymnasielcerere - kortlcegger deres n0rdede viden. Hvem er ekspert i hvad og hvordan kan vi bruges af hinanden. F.eks. kunne der laves et afsnit pa museets hjemmeside "M0d en N0rd" - her kunne der lcegges sma film med museumsinspekt0rerne og gymnasielcererne, der fortceller om deres specialer og andet de er eksperter i. Der blev foreslaet, at gymnasielcererne og museumsinspekt0rerne etablere et forum, hvor de fast en gang om aret m0des og udveksler erfaringer og invitere relevante foredragsholder til. Kan der afholdes danmarksmesterskaber i Historie for gymnasieelever - kan samarbejdet udvikle sig til en form for talentudviklingjpleje. Projektets mc\lgruppe og samarbejdspartnere Maribo Gymnasium, Nakskov Gymnasium & HF, Katedralskolen i Nyk0bing, CELFog Museum Lolland-Falster har som forventet og som ans0gt om deltaget i projektet. I projektet har bade gymnasieelever, gymnasielcerere og museumsinspekt0rer deltaget. Pa de enkelte uddannelsesinstitutioner har imellem en og fem klasser deltaget i projektet - hovedsageligt 19'ere og 2g'ere. Vi har gennemsnitligt set ca. 28 elever i hver klasse. Vi havde ikke forventet at kunne fa flere klasser og elever med i projektet - det ville ikke have vceret realistisk i forhold til den givne tidsramme. Sa vi er alt i alt godt tilfredse med antallet og sammenscetningen af deltagerne. 8

10 Projektets aktiviteter Der har vitterligt vceret mange gode succeshistorier ved projektet, og det kan vcere svcert at udvcelge den storste succeshistorie. Men eleverne papeger iscer, at de er glade for, at blive klogere pa den lokale historie. For eksempel erkender eleverne, at de foler, at emnet Rencessancen er blevet mere handgribeligt og spcendende, fordi de har vceret pa jagt efter det forsvundne Nykobing Slot!! Flere elever vidste slet ikke, at ruinerne beliggende ved siden af biografen i Nykobing i dag faktisk er rester fra et tidligere Rencessanceslot!! Eleverne har faet et indblik i, hvad museet har at byde pa - og det er et godt supplement med autentiske genstande til undervisningen. Selve rundvisningen pa museet har vel vceret den delaktivitet, som umiddelbart set har den storste effekt? Men dette er naturligvis vanskeligt at male - blandt andet ogsa fordi eleverne jo endnu ikke har vceret til eksamen. Vi fravalgte at etablere en ny hjemmeside, da vi opdagede Intrfaces hjemmeside. Senere er vi dog blevet enige om at arbejde fremadrettet pa vores egne hjemmesider og bruge midlerne pa at modes i stedet. Projektets synlighed Vi har faet en del omtale i de lokale aviser og pa internettet (hjemmesider, facebook osv.). Se venligst udvalgte pressemeddelelser i bilag. Projektets forankring Vi har faet forankret projektet. Der er skabt band, samarbejde og videndeling imellem museet og uddannelsesinstitutionerne. Undervisningsverdenen og museumsverdenen er blevet bragt sammen. Historikere og arkceologer har lcert hinandens arbejdsomrader bedre at kende - bade mulighederne og begrcensningerne. Vi vii fortscette med at modes fremover. Det nceste mode vii vcere i foraret I forlcengelse af vores evalueringskonferencen pa Maribo Gymnasium d skulle der ogsa have vceret afholdt et videndelingsseminar. Desvcerre blev videndelingsseminaret som for ncevnt aflyst samme formiddag pa grund af darligt vej; det var ikke muligt for foredragsholderne at komme frem. EvalueringsmOdet var koblet sammen med et lille seminar, som havde til formal at videndele med Lolland- Falsters andre kulturinstitutioner som Kunstmuseet Fuglsang, teatret Masken, kammereksamblet, arkiver, middelaldercentret og Knuthenborg samt de andre faggrupper pa gymnasierne. Til dette seminar havde vi inviteret reprcesentanter fra Intrface, som nu var gaet fra at vcere et projekt over 3 ar til en selvstcendig forening. De to foredragsholdere var Museumsinspektor Ole Puggaard fra Industrimuseet i Horsens og Gymnasielcerer Jens Sondergaard Bonlokke fra Horsens Gymnasium. Da aflysningen i meget hoj grad skuffede de tilmeldte deltagere, har vi besluttet, at afholde seminaret i begyndelsen af Det er en central del af projektet, at vi far erfaringerne for samarbejdet ud til vores andre institutioner pa Lolland-Falster, far det udbredt til andre lcerergrupper pa gymnasierne og far delt vores erfaringer med kollegaerne i museumsverdenen. Derfor er der ogsa planlagt en artikel til et af museernes tidsskrifter og historiefagets tidsskrift. Ligesom denne rapport ogsa vii blive lagt pa museets hjemmeside og derved bliver tilgcengelig for kollegaer bade i museumsverdenen og pa gymnasierne. 9

11 Projektets videref0relse 09 effekter efter tilskudsperiodens oph0r Vi er meget enige om, at vi fortscetter samarbejdet og holder arlige ml2ldermed hinanden. Vi skal ml2ldesigen i foraret Vi har valg et medlemskab af Intrface fra, idet vi hellere vii bruge pengene ~5 x 5000 kr.) pa en anden made, nemlig til ml2lderog opbygning af videndeling pa vores egne hjemmesider og boards. Projektets malgruppe har fl2lrst og fremmest elever og lcerere pa Lolland-Falsters gymnasieskoler. Og det vii det ogsa fortscette med at vcere. Men vi vii gerne udvide samarbejdet - og blandt har andre museer givet udtryk for, at de gerne vii vcere med. Blandt andet har fl2llgende udvist interesse til at vcere med til videndelingskonferencen: Guldborgssund Kommune Stadsarkiv Knuthenborg Storstrl2lms Kammerensamble Lolland Kommune Skibs- og Sl2lfartsmuseet Errindlev Mejeri Teatret Masken Emil Aarestrup Hus Andre lcerere og faggrupper. Slutteligt kan vi konkludere, at projektet med at bringe gymnasier med lcerere og elever tcettere sammen med Museum Lolland-Falster har vceret en stor succes. Det har abnet l2ljnenefor projektets partnere, nemlig elever, lcerere og museumsinspektl2lrer. Samarbejdet fortscetter og allerede i fl2lrste halvdel af det nye ar 2012, vii den aflyste videndelingseftermiddag blive afholdt, idet interessen har vceret stor. Der er aftalt regelmcessige ml2ldermellem gymnasierne og museet, ligesom museets medarbejdere agter at inddrage gymnasielcererne i projektgrupper omkring opbygning af udstillinger mv. 10

12 lflrdag 29. JANUAR2011: FOLKEnDENDE SamarbeJdet mellem museum og uddannelsestnstltutloner udmunder I eksarnensrelevante uddannelsesforleb, som eieverne vii stifle bekencttskab med t foraret og efter8ret. Museum og uddannelsesinstitutioner indleder samarbejde Unge studerende far nu fortiden mellem hcenderne,.. LOLlAND-FALSTER Mange voksne kan huske tilbage pa en eller flere historietimer i skolen, hvor de tunge S'ljenlag har krempet ved lyden af lrererens knasts'lrre beretninger om forti dens store bedrifter. Men nu far de studerende pa Lolland-Falster mulighed for at fa en lidt mere levende og lrererig oplevelse. Museum LolIand-Falster har netop indgaet et nyt samarbejde med omradets uddannelsesinstitutioner - Maribo Gymnasium, Nakskov Gymnasium og Ht, Katedralskolen i Nykl!lbing samt CELF. Projektet har faet beviliinger pa henholdsvis kroner fra Region Sjrelland og kroner fra Kulturarvstyrelsen. Meningen med samarbejdet er, at uddannelserne skal udnytte museets ressourcer i undervisningen. Det vii sige, at eleverne kan fa "historien" mellem hrenderne, nar lrererne underviser pa de nrevnte uddannelsesinstitutioner. - Historielrererne har udvist en interesse for projektet - og et af malene for os er blandt andet at gl!lre historieundervisningen endnu mere nrervrerende og handgribelig for vores elever, siger projektleder Christel Jeldorf fra Maribo Gymnasium, som er koordinator pa projektet. Gymnasiet har allerede haft de indjedende ml!lder med museet. Og snart vii der blive holdt to workshops for alle uddannelsesinstitution erne og museets medarbejdere. Her vii de begynde at udarbejde de fern undervisningsforll!lb, som eleverne skal igennem inden for emnerne vikingetid, renressance, industrialisering, Feml!lLejr og et samspilsforll!lb mellem dansk og historie. Projektet abner ogsa op for, at andre fag end historie med tiden kan drage nytte af samarbejdet. - 1 arbejdet (..) kunne man eksempelvis forestille sig, at fagene fysik og historie samarbejder om emnet lndustrialisering og dampmaskiner, star der i projektets oplreg. B1RGmA AHDERSEN banofo/keudenc1e.dk Artikel i Folketidende, L0rdag d

13 Uddannelsesinstitutioner Mede pa Hovedbiblioteket i Nykebing F. Imedesalen i den gamle bygning mandag d. 7. februar kl AnS0gning via den koordinerede tnmelding 15. marts Kvote 2 kriterier Den motiverede ans0gning Hvor finder man god information? Geme tilmelding pamail tll eller Husk ogsa at du /(an trreffe os i vejledningscafeen p!l Hovedbiblioteket mandag IlIge uger Id. 14.DO Ove Bach Nielsen tlf Lotte Kraeutler lakostudievalg.dk tit Studievalg Sjilllland Nykebing F.Bibliotek Rosenvaenget Nyk0bingF. Mandag i Iigeuger kl m - < >' og museer samarbejder Hovedforouilet er at gr:trehistorieundervisningen endnu mere ncervcerende for eleveme. Region Sj<elland har netop be- Gymnasium og Hf, Katedral- land gar til uddannelsesin- siger projektlederen. villiget kr. til at etable- skolen i Nyk0bing, CELF og stitutioneme, hvorimod Mu- I det hele taget giver mure et samarbejde mellem Ma- Museum Lolland-Falster. seum Lolland-Falster har faet seernes samlinger og genribo Gymnasium, Nakskov Midleme fra Region Sj<el- 124JJOO kr. fra Kulturarvsty- tande mulighed for nye la?-- reisen. Projektet 10ber at ta- ringsformer for eleveme. For ben i AT2011. at dette kan lykk6 i praksis. I september 2009 ble,' det skai der udarbejdes konkrete f0fste m0de afholdt mellem og eksamensrelevante under- Manbo Gymnasium og Mu- visningsfor10b i samarbejde seum Lolland-FaIster. Pro- mellem bade museumsin- Jektleder ChristeI Jeldorf fra spektoreme og gymnasiel<e- Maribo Gymnasium udtaier: reme. Lolland-FaIster til at anvende arbejde Intrface, som har opmuseeme i undervisningen. naet en StOTsucces med at fa Vi 0llSker simpelthen at blive gymnasieme til at anvende dygtigere til at anvende de museeme iundervisningen. store m<engder at ressourcer, PAMaribo Gymnasium gat som mllseet kan tilbyde os, historiel<eremefraov~vn- -,-.,.. o ~, \{) \.JJ '!7 J "- 3 ta6? ~ 2- er:..j.j o J Allerede efter vores f0rste Historiel<ererne har udvist rrwde her pa Manbo Gym- en interesse for projektet - og nasium med Museumsdirek- et af malene er blandt andet at t0r UUa Schaltz og Souschef g0re historieundervisningen Anna-Elisabeth Jensen i sep- enclnu mere n<erv<erende og tember 2009 var vi m<egtigt handgribelig for eleveme. begejstrede for tanken om Mllseumsdirekter Ulla samarbejdet me1lem vores in- Schaltz fortailler, at samarstitutioner bejdsparteme har ladet sig - Vores samarbejdsprojekt inspirere at det midljyske gatlid pa at fagymnasiemepa gymnasie- og musellmssam- Samarbejdsparlerne Jotografrret pd Maribo Gymnasium Fra venstte sese MusetmlSdirektor Wla $chaltz, Touholder Michllel L. BrllIIS fra Nalcskov Gymnasium og HI, Projektleder Christel Jeldorf fra MaTibo Gyml/asiul1t, Tovholder Mortell Pape Nielsen fra Katedralskolen i NykDbing og Toullolder Ole Sm"ensen fra CELF. tl! llddannelsesinstitutioner og museumsinspektereme fra Museum Lolland-FaIster 7. februar sa endelig i gang med at lldarbejde fem konkrete undervisningsfor10b i henhold til historiefagets bekendtg0relse, som efterf01gende alie skaj anvendes konkret i unden'isningen sammen med eleveme. Undervisningsfor10benelldarbejdes med udgangspunkt i disse historiske emner, som eleveme alligevel skal arbejde med i 10bet af gymnasietiden: - Vikingebd - Ren<essance - Industrialisering - Feffi0 Lejr - Dansk-Histone: Sarnspilsforlob mellem dansk og histone. Artikel Lollandsposten, uge 5, 2011

14 TlRSDAG 15. FEBRUAR 2OU: FOLAmDEHOI: Spaendende workshop danner grundlag for fem konkrete undervlsnlngsforl.b pa gymnasleme Engagerede gymnasielcerere, hlstorikere og arkceologer samarbejder Den levende historie,.. MARIBO Et sprendende samarbejde me I- lem Museum Lolland-FaJster. Maribo Gymnasium, Nakskov Gymnasium og HF, Kaledralskolen i Nykllbing F. og Celf har set dagens Iys. Med beviljinger pa kroner fra region Sjrelland og kroner fra Kulturarvslyrelsen er der etableret en workshop. hvor gyrnnasielrereme og museumsinspeklilreme V1kingetid, renressance, industriajisering, Femlllejr og kronologiforlllb mellem dansk og historie. Den lokale vlnkel - Det er positivi, at der i gyrnnasieundervisningen er brug for og interesse i den lokale vinkel. som museet kan bidrage med. og del er udfordrende at arbejde sammen med fagfreller. som arbejder med formidling af historien pii en hel anden made, siger museumsinspektllr Anne- Lotte Sj0rup Mathiesen. i frellesskab udarbejder konkrete undervisningsforlllb, som skat gllre historieundervisningen end nu mere levende og forslaelig GllEde oyer samarbejdet for eleveme ved blandt andet at udnytte de mange med hlstorie som speciale Ogsa gymnasielrereme.rpitowcrt<!insolll~l~f'16lfale mea I1Istorie som speciaje museum kan lilbyde. er glade for samarbejdel. Den f0rste workshop er - Jeg ser meget frem til afviklet pa Maribo Gymnasium, og en ny flllger 2. elevernes reaktioner pa vores forsilg pa at gpre historieundervisningen end- marts. nu mere bandgribelig og Stor entuslasme nrervrerende, siger Anna - AlIe workshopdeltagere Herbst fra Maribo Gymnasium havde pi! forhand forberedt sig hjemmefra. Der Forl0bene vii blive afpr0vet i praksis fra marts var blevet lrest pa lektien. - Og derfor var del ogsa lii oktober, og samarbejdsparteme glreder sig meget med stor enrusiasme. at Sine Marla Frlmann, Cell, Honnlng Bech Johanson, Nakskoy Gymnasium og HF oc Gorm Nlolsen yar mod I Ylklng. gruppen. workshoppens deltagere lii at se. hvordan eleverne gik i gang med al udarbejde fern konkrete under- tager imod det store stykke arbejde. som deltagerne i med eleverne, fortreller visningsforl0b i henhold projeklel har lagt for dagen. museumsdirektllr pa Mu- lii historiefagets bekendtgilrelse, som efterflllgende alle skal anvendes konkret i undervisningen sarnmen Seum Lolland-Falster, Ulla Schaltz og projektleder Christel Jeldorf fra Maribo Gymnasium. Undervisningsforlllbene bliver udarbejdet med udgangspunkt i de historiske emner, som eleveme skal arbejde med i lilbet af gyrnnasietiden - nemlig TORSTEN ELSVOR khotolk.eudeode.c1k Artikel Folketidende d

15 Gymnaslelmrer Klm Lund og museumsformldler Anne Elmer er I gang moo at tmgge sldste hand pli undervlsnlngsforl.bet om Fern. lejren. En udstllling om kvlndelejren kan I.jebllkket ses pli Museum Lollan~alster. P"",moTO Nu kan historien rigtigt tage form Fern undervlsnlngsforllllb I histone er klar tu brug pa landsdelens uddannelsesinstitutloner. MARIBO For sidste gang i denne omgang var historikere fra Maribo Gymnasium, Nakskov Gymnasium & HF, Katedralskolen i Nyk!1lbingog Celf samlet med museumsinspekt!1lrer fra Museum LolJand-Falster til workshop. Det skete i sidste uge pa Maribo Gymnasium, hvor der blev lagt sidste hand pa de fern undervisningsforh~b, der i den kommende tid skal afpr!1lvespa eleverne pa skoleme. - Da workshopdeltagerne ankom, var det allerede der meget tydeligt at fornemme, at samarbejdsparteme havde lrert hinanden at kende, og det var med en rigtig god energi, at workshoppens deltagere gik i gang med at lregge den sidste hand pa undervisningsforl!1lbene, fortreljer projektleder Christel Jeldorf. De fern forj!1lbblev bearbejdet i hver sin gruppe, med historie-emneme vikingetid, renressance, industrialisering, Fem!1llejr og kronologiforl!1lbmeljem dansk og historie. Eleveme tager over Med samarbejdet og de nye undervisningsforl!1lb skal historieundervisningen endnu mere levende og forstaelig for eleverne. - Dette skaj blandt and et g!1lres ved at udnytte de mange og vrerdifulde ressourcer, som Museum Lolland-Falster kan tilbyde, forklarer Christel Jeldorf. Efter at disse workshops nu er overstaet, er det tid til, at eleveme skaj afpr!1lve undervisningsforl0bene. Det sker i perioden fra marts tu oktober pa de forskellige gymnasier. Projektet er st0ttet med krol'l.erfra Region Sjrelland til institutionerne, mens Museum Lolland- Falster har faet kroner fra Kulturarvsstyrelsen. pnf

16 Gymnasieelever SamarbeJdel mellem museum og uddannels.er udnwnter sit nu. MARIBO I M er flere uddannel eser pa LoJland Falster ga~t ind 1 et samarbejde med Museum Lollund Fal sle, om undervisning I JRnuar 2011 fik Man be Gymnasium. Nakskov Gymnasium &. He Kale dmlskolen i N)kobmg og CElf btovillige, l!l6l\oo kr Ira Regton SJ'I'lIand, Imens museet fik bcvilhget 12~ ono kr tij pmjektt"1 Indtil nu er der blevet arbejdet med at finde ud ai. hyordan museef kunne bruges i undervisningen. Ferst i den ne maned fik la fra Manbo Gymnnslum. som de ff\r.ne. h~stet frugten af ~3rnarbeJd~t Eleveme havde blandl aodet bes0g af mu'ieum'i formidler Annc-Lone Ma thie~n. der fortahe om ren~ssancekunst Og da eleveroe ha.de helt styr p3. Michelangt'lo, Leonardo Oa Vinci og alle de andre drog de pa eskunion I1I fandt slot NykoolOg. Her log museum fomud let Anne E..Imer eleveme med pa b) vandnng m~ udgangspunkt I byf'ns gamle renressanceslol. Elevellle Rebetcd Renee BlauenkJa"l og Eva Nguyen ltr mcget enigc om. at det i del hele laget har v~ret en uge. der ~ane lan keme igang. Inden.., gik i gang var flere ar os nrermest Lkke kjar over. al der havde eksisterel et renre~ anc610t I vores ~gjon.,iger de bia orvs,vi'lg <'0/1.

17 Pressemeddelelse le fra Maribo Gymnasium kom tilbage i historien p~ Museum Lolland-Falster To bevillinger p~ henholdsvis kr. fra Region Sjcelland og kr. fra Kulturarvstyrelsen har blandt andet gjort det muligt for 1e fra Maribo Gymnasium at g0re brug af Museum Lolland-Falsters ressourcer i gymnasieundervisningen. Den modtog le historieundervisning p~ Museum Lolland-Falster ved Arkceolog og Souschef Anna-Elisabeth Jensen og Museumsinspekt0r Katrine K011eHansen. r~ c:..j L! e. SJIC LLAN 0 ' : Alle 28 elever fra le pa Maribo Gymnasium startede sammen med deres historielcerer Christel Jeldorf mandag d kl deres historieundervisning pa Museum Lolland-Falster i Maribo. Klassen arbejder pa gymnasiet for 0jeblikket med Danmarks tilblivelse og Vikingetiden - og nu var det pa tide at inddrage de lokale ressourcer i undervisningen. Arkceolog og Souschef Anna-Elisabeth Jensen lagde ud med sit oplceg om blandt andet vendernes tilstedevcerelse pa Lolland og Falster. Anna-Elisabeth papegede eksempelvis, hvor vigtigt det var tilbage i historien at have magten over 0sters0en - og Lolland Falster ligger jo netop i et farvand. Eleverne fra le fandt det iscer spcendende, da Anna-Elisabeth udfoldede sin enorme viden om stednavne og bynavne i vores omrade. Blandt andet lcerte klassen, at Maribo betyder "stedet, hvor Maria-folkene bor" og "Puttgarten" betyder "ved borgen". Mette Klausen udtaler: "Det har sat nogle tanker i gang i mig, og jeg finder det interessant med disse navne. Navnene har indtil nu vceret der i mange ar og vii sikkert ogsa vcere det mange ar fremover. Man far sat sin hverdag lidt i perspektiv, synes jeg." Roland Kristian Kock er ogsa imponeret, og han fortceller: "Det er spcendende viden, som vi har faet - og der er jo ogsa tale om viden, som ikke star i vores historieb0ger. Anna-Elisabeth er en professionel museumsformidler." Efter foredraget blev eleverne introduceret til 0sters0keramikken - herunder ornamentikken og bundmcerkerne - og le fik lov i gruppearbejdet at se og r0re ved diverse keramik. De snarradige elever fra Maribo Gymnasium fandt dog hurtigt ud af, at der naturligvis matte vcere tale om kopier. Efter gruppearbejdet med 0sters0keramikken fik le en rundvisning i museets samling, hvor de eksempelvis sa vikingesmykker og en d0befont fra en middelalderkirke.

18 Selve dagen sluttede godt med en byvandring, hvor eleverne blandt andet lcerte en del om de to runesten, der star i museets gardhave. Anna-Elisabeth Jensen fortalte de nysgerrige elever, at de kunne se, at de to runesten - ogsa kaldet Skovlcengestenen og Scedingestenen - var af celdre dato, og det kan man se, fordi skriften star lodret. Nar skriften star vandret, sa er runestenen af lidt nyere dato. Og netop her kunne eleverne nikke genkendende til ordene, da le netop har arbejdet med bade den lille Jellingesten af Gorm den Gamle, hvor skriften star lodret, og den store Jellingesten af Harald Blatand, hvor skriften star vandret. Rasmus H0egh Slot Petersen er glad for at blive kloge pa runesten og indholdet - og nu ved han eksempelvis, hvad "kumler", som star pa mange runesten, betyder! Det betyder "minder" eller "mindesmcerke". Alt i alt havde le en god ekskursion til Museum Lolland Falster i Maribo! Interesserede i samarbejdsprojektet er velkomne til at kontakte Museumsdirekt0r pa Museum Lolland-Falster Ulla Schaltz eller Projektleder Christel Jeldorf fra Maribo Gymnasium.

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

Kulturrejsen - et formidlingsprojekt for dagplejebørn

Kulturrejsen - et formidlingsprojekt for dagplejebørn AR TI KE L M Ma ÅN j 2 ED 01 E 3 NS Kulturrejsen - et formidlingsprojekt for dagplejebørn Af: Anne Elmer, Kultur- og naturformidler Vi vil gerne have, at du formidler kulturhistorie til dagplejebørnene.

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

N I. W. Sally Thorhauge og Ole Puggaard

N I. W. Sally Thorhauge og Ole Puggaard T N I. W W W SE A F R K D. CE Ved hvert gymnasium er der et museum lige rundt om hjørnet. intrface er et samarbejde mellem gymnasiale uddannelser og museer i Region Midt. Fra 5 til 30 intrface partnerskaber

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

KULTURTJENESTENS TiLbUd for dagtilbud 2012-2013

KULTURTJENESTENS TiLbUd for dagtilbud 2012-2013 KULTURTJENESTENS TILBUD FOR DAGTILBUD 2012-2013 fuglsang KUNSTmUSEUm KUNSTNER mini blume børnekultur guldborgsund KommUNE KNUThENboRg SafaRiPaRK museum LoLLaNd-faLSTER Kurser for pædagoger og kulturtilbud

Læs mere

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag KOM IND - KOM UD - KOM I GANG Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag SAMARBEJDSMODEL Periode Forløb Beskrivelse 1. uge (muligvis i foregående skoleår)

Læs mere

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem 12011 modtog J.F. Willumsen midler fra Formidlingspulje 1 til projekt Vision Ung på Willumsens. Afrapportering: Projekt Vision Ung på Willumsens Periode: september 2011 til september 2013. Baggrund og

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe på HF:

Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Rapport til projekt om negativ social arv 2009. Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Deltagere: Lotte Dalgaard Frederiksborg Gymnasium og HF, Mette Pedersen (VUCFyn Svendborg Langeland), Jens Korsbæk Jensen

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Jette Navntofte (JN), Erik Hygum (EH), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Mathias Egholm (ME),

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

Innovation i historiefaget. Københavns åbne Gymnasium

Innovation i historiefaget. Københavns åbne Gymnasium Innovation i historiefaget Københavns åbne Gymnasium Hvordan lærer du bedst? Københavns åbne Gymnasium Tænk over spørgsmålet i 2 min. Find sammen med én, der har samme farve trøje som dig og diskuter spørgsmålet.

Læs mere

Fortidens ansigter projiceret levende formidling

Fortidens ansigter projiceret levende formidling Rapport: Fortidens ansigter projiceret levende formidling Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42-03-0025 Kontaktperson:

Læs mere

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Mobil læring i autentiske rum understøttet af mobiler, ipads og andre tablets Projektet sætter fokus på læring i autentiske

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. - Et læringsmiljø som rykker

GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. - Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF - Et læringsmiljø som rykker Udgivet oktober 2015 af Globale Gymnasier Indhold: Lotte Vestermarken, Erik Terp, Kirsten

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Indstilling: Indstilles til tilskud Indstilles med forbehold Indstilles til afslag X Projektdata: Ansøgers navn Roskilde Tekniske Skole Projektets navn

Læs mere

Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster

Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster September 2012 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommuners statsanerkendte kulturhistoriske museum med formidlingsforpligtelse

Læs mere

PROGRAM FOR FORÅR 2012 ÅRGANG 2010

PROGRAM FOR FORÅR 2012 ÅRGANG 2010 Region Syddanmark PROGRAM FOR FORÅR 2012 ÅRGANG 2010 Akademiet for Talentfulde Unge Region Syddanmark Koordinator Bo Møller Petersen Tornbjerg Gymnasium bp@tornbjerg-gym.dk Koordinator Katrine Nørskov

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

Thomas Wibling Lad ikke et handicap styre dit liv! Thomas Wibling 2010

Thomas Wibling Lad ikke et handicap styre dit liv! Thomas Wibling 2010 Thomas Wibling Lad ikke et handicap styre dit liv! Thomas Wibling 2010 Forlaget Ha det godt www.forlagethadetgodt.dk Layout: Jan Jakobsen Fotos for- og bagside: Jan Jakobsen 1. udgave - 2. oplag 2012 ISBN

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Gymnasieelever ud i virkeligheden

Gymnasieelever ud i virkeligheden Gymnasieelever ud i virkeligheden Oplæg på konference for innovative kompetencer og fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen onsdag d. 1.okt. 2014 v. Lise Hansen, Egaa Gymnasium Hvorfor center for

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Velkommen til afslutningskonference om rammeforsøgene: Studietid, Timepuljer og Studiefællesskaber. 13. september

Velkommen til afslutningskonference om rammeforsøgene: Studietid, Timepuljer og Studiefællesskaber. 13. september Velkommen til afslutningskonference om rammeforsøgene: Studietid, Timepuljer og Studiefællesskaber 13. september 1 Program 9.30-10.00 Ankomst og kaffe/the 10.00-10.30 Velkomst og erfaringer fra rammeforsøgene

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Tema: Lærersamarbejde

Tema: Lærersamarbejde Tema: Lærersamarbejde Når hele organisationen skal være med. Karl-Henrik Jørgensen Velfærdsledelse Spor 1: Debatten om velfærdssektoren og ledelsens opgave i forhold til udfordringen i den offentlige sektor.

Læs mere

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse 1 Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse videre på et af universiteterne efter studentereksamen,

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2018 Uddannelse: STX Lærer(e): Jeanette Holst Jakobsen (JHJ) Forløbsoversigt

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj

At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj Sally Thorhauge At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj At udvikle ideer til, hvordan dette potentiale realiseres på egen institution Oplæg Workshopcaféer Networking

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Uddybelse af idéer: Nobelprisen i litteratur - Et seminar om litterær kvalitet De fleste læsere kan fornemme, genkende og identificere litterær

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse viden M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1 M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse Indholdsfortegnelse Præsentation af skolen udfordringen historisk

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

Svendborg Tekniske Gymnasium

Svendborg Tekniske Gymnasium Benchmarkingrapport Svendborg Tekniske Gymnasium HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg Tekniske Gymnasium - HTX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune.

Evaluering af GeoGebra og lektionsstudier Hedensted Kommune. Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune. Projektet "GeoGebra og lektionsstudier" er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Hedensted Kommune, Dansk GeoGebra Institut og NAVIMAT.

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012 APRIL JUNI 2012 2. NUMMER Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER I dette nummer 1 Aktiviteter april-juni 2012 1 Alkjærskolen i Ringkøbing

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Svendborg Gymnasium og HF

Svendborg Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 20 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF, STX Der har deltaget i alt 90 elever ud af 973 mulige. Det giver en

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Roskilde Handelsskole HHX årgange

Roskilde Handelsskole HHX årgange Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 211 Roskilde Handelsskole Udarbejdet af ASPEKT R&D Roskilde Handelsskole, - Elevtrivselsundersøgelse 211 Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et "SUPER FEDT museum " VELKOMMEN

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et SUPER FEDT museum  VELKOMMEN SOMMER/EFTERÅR 2013 VELKOMMEN INDHOLD Til et "SUPER FEDT museum " Fængselsmuseet VELKOMMEN Den 17. maj i år kunne Fængselsmuseet fejre 1 års fødselsdag. Og hvilket år det har været! Interessen har været

Læs mere

Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber. 26. Februar 2014

Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber. 26. Februar 2014 Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber 26. Februar 2014 1 Program 10.00-10.30 Velkomst og erfaringer fra rammeforsøgene Kontorchef Annegrete Larsen,

Læs mere

Evaluering af grundforløb Skoleåret 2010-2011

Evaluering af grundforløb Skoleåret 2010-2011 Evaluering af grundforløb Skoleåret 2010-2011 Indledning Klassernes evaluering af grundforløbet blev gennemført i januar-februar 2011. De er gennemført på følgende måde: Der var udarbejdet et evalueringsmateriale

Læs mere

EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder

EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder Samarbejdspartnere Projektbeskrivelse til Mød din fremtid Titel Mød din fremtid Temanummer 07062012snp Skole/Institution (adresse) EUC Syd Tønder

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Foreningen Retro Knabrostræde 26, 1210 København

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk 1. Oplysninger om projektet Projekttitel:

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Uddannelsespuljen 2008 2011

Uddannelsespuljen 2008 2011 Uddannelsespuljen 2008 2011 Denne pjece præsenterer evalueringen af Uddannelsespuljen 2008-2011. NIRAS har gennemført evalueringen for Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter bevilling givet af Social-

Læs mere

Historie og innovation

Historie og innovation Historie og innovation Efteråret 2009 besluttede regeringen at sætte fokus på innovation og entreprenørskab for ad den vej at sætte rammer og målsætning for udvikling af innovative kompetencer hos de unge

Læs mere

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse Find landskabet Lærervejledning 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Modulernes aktiviteter og formål side 4-12 o Forberedelse side 13 o Trinmål side 14-15 o Praktisk information side 16 2 Forord Undervisningsforløbet

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15 Generationsmøder i plejeboliger Inspirationskatalog 2014-15 I gang med Generationernes By På Frederiksberg vil vi fortsat have tilbud til borgere i alle faser af livet, og vores dejlige by skal indrettes

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere