NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)"

Transkript

1 NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes på hhv. og Dato: 15. marts 2015 Kontaktoplysninger Ledigheden opgøres i fuldtidspersoner, som er antallet af fuldtidspersoner inden for perioden. Hvis en person fx inden for et år har modtaget a-dagpenge i 26 uger, vil personen tælle som en halv fuldtidsperson under a-dagpenge. De anvendte tal viser bruttoledigheden, som omfatter ledige både med og uden igangværende aktiveringstilbud. Bruttoledigheden opgøres for ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse samt jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og jobcentrets øvrige målgrupper står ikke umiddelbart til rådighed for job og er derfor ikke omfattet af ledighedsbegrebet. Ledigheden i december 2014 Der er i alt 733 ledige fuldtidspersoner i december 2014, hvilket er 188 fuldtidspersoner færre end samme tidspunkt sidste år og 247 fuldtidspersoner færre end i 2012 se figur 1 og 2. Arbejdsmarkedscenter Nørregade Ringsted Tel.: Dir.: Fax.: Mail.: EAN: Figur 1: Ledige fuldtidspersoner, a-dagpenge (inkl. midlertidig AMY), (december) Kilde: Danmarks Statistik (AUF01) Der er siden 2011 generelt sket et fald i ledigheden, men faldet dækker antalsmæssigt over et meget stort fald for a-dagpengemodtagere og næsten Side 1 af 7

2 status quo for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioden. Det er bl.a. denne tendens der har medført den senest gennemførte kontanthjælpsreform. Effekterne af denne reform ses bl.a. i det store fald i ledigheden for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere fra 2013 til 2014 (se figur 2). Figur 2: Antal ledige fuldtidspersoner, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (jobparate + åbenlyst uddannelsesparate), (december) Kilde: Danmarks Statistik (AUF01) Ledigheden i Ringsted ligger fortsat på et lavt niveau 4,6 pct. i december 2014, jvf. figur 3 hvilket er 1,1 pct.point lavere end året før og lavere end såvel hele landet (4,8 pct.), Region Sjælland (4,8 pct.) og landsdelen Vest- og Sydsjælland (5,1 pct.). Figur 3 viser også, at såvel kvinder som mænd har haft en samlet faldende ledighed fra 2012 til 2014, men ledigheden for kvinder ligger generelt højere end for mænd. Dette skyldes til dels, at antallet af arbejdspladser i typiske kvindefag inden for kontor og offentlig service er blevet kraftigere beskåret i perioden. Nyeste måling viser, at kvinderne er ved at lukke hullet igen. Figur 3: Ledige fuldtidspersoner i pct.af arbejdsstyrken, fordelt på køn, (december) Kilde: Danmarks Statistik (AUP01) Side 2 af 7

3 Figur 4 viser, at ledigheden for unge <30 år har været stigende frem til 2013, men fra midt-2013 og frem er der sket over en halvering af ledigheden. Kontanthjælpsreformen har netop til formål at styrke de unges indgang til uddannelsessystemet og på den måde sikre, at de unge får mulighed for at skabe sig en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, fremfor at befinde sig på offentlig forsørgelse. Det ses også, at faldet i ledigheden er sket for alle øvrige aldersgrupper. Figur 4: Ledige fuldtidspersoner, fordelt på alder, (december) Kilde: Danmarks Statistik (AUF01) Fordelingen af a-dagpengemodtagere på a-kasser viser et samlet fald i ledigheden på godt 9 pct. fra december 2013 til december 2014 se tabel 1. Dette svarer til et fald på 51 fuldtidspersoner. For de større a-kasser ses især et fald for Kristelig (-17,8 pct.), HK (-12,2 pct.) og FOA (-8,9 pct.). Det er også værd at bemærke, at akademikerledighed er blevet næsten halveret det seneste år. Tabel 1: Ledighed for a-dagpengemodtagere, fuldtidspersoner, fordelt på a- kasser, (december) Kilde: Danmarks Statistik (AUF01 og AUP03) December 2013 December 2014 Udvikling Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner i pct. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner i pct af samtlige forsikrede af samtlige forsikrede i pct. A-kasse i alt 553 5,0% 502 4,5% -9,2% Akademikernes (inkl. ingeniører) 19 3,2 11 2,3-42,1% Byggefagenes a-kasse ,6-42,9% Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL) 11 3,1 13 3,9 18,2% Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 2 0,7 2 0,6 0,0% Det Faglige Hus A-kasse 55 7,4 47 5,7-14,5% El-faget 4 3,2 3 2,3-25,0% Fag og Arbejde (FOA) 45 5,4 41 5,4-8,9% Faglig Fælles a-kasse (3F) 83 8,6 80 7,5-3,6% Frie Funktionærer (FFA) 2 1,5 8 4,9 300,0% Funktionærer og Servicefag 10 5,9 8 4,3-20,0% Funktionærer og Tjenestemænd (FTF) 24 3,1 26 3,4 8,3% Fødevareforbundet (NNF) 20 6,5 35 8,7 75,0% Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 74 5,9 65 5,2-12,2% Journalistik, Kommunikation og Sprog 3 5,8 4 6,5 33,3% Kristelig a-kasse 73 7,2 60 6,2-17,8% Ledere 17 2,6 15 2,2-11,8% Lærere (DLF) 10 2,7 6 2,1-40,0% Magistre (MA) ,4-42,9% Metalarbejdere 18 4,2 11 2,6-38,9% Min akasse (inkl. Business) ,0 Selvstændige (DANA) 4 2,7 5 3,7 25,0% Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 33 4,0 25 2,7-24,2% Socialpædagoger (SLA) 6 3,5 6 3,9 0,0% Teknikere 4 2,7 5 3,8 25,0% Økonomer (CA) 4 4,8 4 3,5 0,0% Side 3 af 7

4 A-kasser uden for hovedorganisationerne rummer blandede faggrupper, og ledigheden her siger derfor ikke noget entydigt om udviklingen i specifikke brancher. Der ses dog også status quo eller små stigninger for bl.a. BUPL, FTF. NNF har oplevet en stigning på 75 pct. det seneste år, hvilket skyldes, at effekterne af sidste fyringsrunde nu viser sig i ledighedstallene. Den seneste fyringsrunde af 280 medarbejdere på Danish Crown i Ringsted i marts 2015 må forventes at forøge ledigheden hos NNF voldsomt i 2. halvår af Langtidsledighed, som er defineret som ledige, der har været ledige i 80 pct. af tiden inden for det seneste år, opgøres særskilt, da langtidsledigheden giver et pejlemærke for, hvilken indsats, der skal til for at styrke de lediges mulighed for at komme tilbage i job. Nyledige er umiddelbart klar til at søge nye jobs, mens ledige, der har været ude af job i længere tid, kan have behov for en mere grundig vejledningsindsats, jobsøgningsforløb og evt. læse-, regne- og skrivekurser eller en faglig opkvalificering. Langtidsledigheden er samlet set faldet med knap 32 pct. i perioden december 2012 til december 2014 svarende til 85 fuldtidspersoner se figur 5. Dog ses det, at faldet imidlertid dækker over et fald i antallet af langtidsledige a- dagpengemodtagere på 52 pct., mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget med godt 48 pct. Dette kan hænge sammen med flere faktorer: Den afkortede dagpengeret på 2 år betyder, at enkelte a- dagpengemodtagere ved ophør af deres dagpengeret overgår til kontanthjælp, men derudover viser det også, at det først og fremmest de nyledige (der som oftest også er de mest ressourcestærke og dem med de mest opdaterede kvalifikationer), der vender tilbage til arbejdsmarkedet, når beskæftigelsen stiger, hvilket så småt er sket i løbet af 2013 og fortsat videre i Figur 5: Antal langtidsledige, fuldtidspersoner, fordelt på ydelse, (december) Side 4 af 7

5 Langtidsledigheden i procent af bruttoledigheden, viser at der er sket et samlet fald i perioden se figur 6. Dog ses det, at faldet udelukkende er trukket af de forsikrede ledige. Andelen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere har været stigende. Dette skyldes, at antallet har været stigende, så derfor udgør de langtidsledige nu en større andel af alle ledige end tidligere, og det understreger igen den tendens der er, hvor det fortrinsvis er de der først vender tilbage til arbejdsmarkedet, når ledigheden falder og beskæftigelsen stiger. Figur 6: Andel af langtidsledige i procent af bruttoledige, fordelt på ydelse, (december) Antallet af ledige a-dagpengemodtagere (inkl. midlertidig arbejdsmarkedsydelse) i aktivering er samlet set faldet med 30 pct. i perioden fra november 2012 til november Faldet er sket for alle typer af aktivering, undtagen jobrotationsvikar, og faldet er antalsmæssigt størst for løntilskud (og her særligt de kommunale løntilskud ) se tabel 2. Det ses også, at kommunens nytteindsats er begyndt at nå et stadigt større omfang. Således var 6 fuldtidspersoner i nytteindsats i november Side 5 af 7

6 Tabel 2: Antal fuldtidslige a-dagpengemodtagere (inkl. midlertidig arbejdsmarkedsydelse) i aktivering, (november) nov-12 nov-13 nov-14 Udvikling Vejledning & opkvalificering ,8% Ordinære uddannelsesforløb ,0% Øvrige vejl. & opkvalificeringsforløb ,6% Ansættelse med løntilskud ,4% Privat ansættelse med løntilskud ,3% Offentlig ansættelse med løntilskud ,8% Heraf kommunale løntilskud ,1% Heraf regionale løntilskud ,0% Heraf staslige løntilskud ,7% Heraf selvejende inst. løntilskud ,0% Virksomhedspraktik ,2% Privat virksomhedspraktik ,1% Offentlig virksomhedspraktik ,0% Jobrotationsvikar ,0% Privat jobrotationsvikar ,0% Offentlig jobrotationsvikar Nytteindsats Kommunal nytteindsats Regional nytteindsats Statslig nytteindsats Selvejende inst. nytteindsats Tilbud i alt ,1% For kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er der sket et fald på knap 31 pct. i antallet af aktiverede i perioden, men alene det sidste år er faldet 56 pct. Faldet er her sket for vejledning og opkvalificeringsforløb og virksomhedspraktik, mens der er kommet flere i løntilskud se tabel 3. Også her ses det, at kommunens nytteindsats er begyndt at nå et stadigt større omfang. Således var 2 fuldtidspersoner i nytteindsats i november Side 6 af 7

7 Tabel 3: Antal fuldtidsledige kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere jobparate + åbenlyst uddannelsesparate), i aktivering, (december) dec-12 dec-13 dec-14 Udvikling Vejledning & opkvalificering ,5% Ordinære uddannelsesforløb ,0% Øvrige vejl. & opkvalificeringsforløb ,8% Ansættelse med løntilskud ,5% Privat ansættelse med løntilskud ,0% Offentlig ansættelse med løntilskud ,0% Heraf kommunale løntilskud ,0% Heraf regionale løntilskud Heraf staslige løntilskud Heraf selvejende inst. løntilskud Virksomhedspraktik ,3% Privat virksomhedspraktik ,5% Offentlig virksomhedspraktik ,0% Jobrotationsvikar ,0% Privat jobrotationsvikar ,3% Offentlig jobrotationsvikar Nytteindsats Kommunal nytteindsats Regional nytteindsats Statslig nytteindsats Selvejende inst. nytteindsats Tilbud i alt ,8% Side 7 af 7

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014, opdateret pr.

Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014, opdateret pr. Dato: 28-11-2014 Kontaktperson: Jesper Bøtker Mortensen E-mail: jbmo@vejenkom.dk NOTAT Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014,

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere