KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU)"

Transkript

1 L 332/126 DIREKTIVER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2015/2392 af 17. december 2015 om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår indberetning af faktiske eller mulige overtrædelser af nævnte forordning til de kompetente myndigheder EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF ( 1 ), særlig artikel 32, stk. 5, og ud fra følgende betragtninger: (1) Personer, som indberetter faktiske eller mulige overtrædelser af forordning (EU) nr. 596/2014 (»whistleblowere«) til de kompetente myndigheder, kan give de kompetente myndigheder nye oplysninger og hjælpe dem med at afsløre og pålægge sanktioner for markedsmisbrug. Men indberetning af overtrædelser (»whistleblowing«) kan hindres på grund af frygten for repressalier, diskrimination eller videregivelse af personoplysninger. Der er derfor behov for passende foranstaltninger vedrørende indberetning af overtrædelser for at sikre overordnet beskyttelse af og respekt for whistleblowernes og de anklagedes grundlæggende rettigheder. Personer, som bevidst indberetter forkerte eller vildledende oplysninger til de kompetente myndigheder, bør ikke betragtes som whistleblowere og bør derfor ikke være omfattet af beskyttelsesmekanismerne. (2) De kompetente myndigheder bør give mulighed for anonym indberetning, og beskyttelsesmekanismerne i dette direktiv bør også finde anvendelse, hvis en anonym whistleblower beslutter at afsløre sin identitet over for den kompetente myndighed på et senere tidspunkt. Det bør stå whistleblowere frit at vælge, om de indberetter overtrædelser ved hjælp af interne procedurer, hvis sådanne forefindes, eller direkte til den kompetente myndighed. (3) Det er nødvendigt med særlige medarbejdere i de kompetente myndigheder med en faglig oplæring, bl.a. i anvendelse af de gældende databeskyttelsesregler, til at håndtere indberetninger af overtrædelser af forordning (EU) nr. 596/2014 og til at sikre kommunikation med den indberettende person samt til at følge op på indberetningen på passende vis. (4) Personer, som har til hensigt at indberette faktiske eller mulige overtrædelser af forordning (EU) nr. 596/2014, bør kunne træffe en informeret beslutning om, hvorvidt, hvordan og hvornår de skal indberette overtrædelser. De kompetente myndigheder bør derfor offentliggøre og lette adgangen til oplysninger om de kanaler, der kan anvendes til at kommunikere med de kompetente myndigheder, om de gældende procedurer og om de særlige medarbejdere i myndigheden, som behandler indberetninger af overtrædelser. Alle oplysninger om indberetninger af overtrædelser bør være gennemsigtige, letforståelige og troværdige for at fremme og ikke afskrække fra indberetning af overtrædelser. (5) For at sikre effektiv kommunikation med de særlige medarbejdere er det nødvendigt, at de kompetente myndigheder råder over og anvender forskellige kommunikationskanaler, som bør være brugervenlige, og som muliggør skriftlig og mundtlig samt elektronisk og ikke-elektronisk kommunikation. (6) Det er vigtigt, at procedurerne til beskyttelse af personer, som arbejder i henhold til ansættelseskontrakt uanset arbejdsforholdets karakter og eventuel aflønning der indberetter overtrædelser, eller som beskyldes for overtrædelse af forordning (EU) nr. 596/2014, beskytter sådanne personer mod repressalier, diskrimination eller andre former for direkte eller indirekte uretfærdig behandling. Uretfærdig behandling kan antage meget forskellige former afhængigt af omstændighederne. Derfor er det nødvendigt at vurdere de enkelte tilfælde med udgangspunkt i tvistbilæggelsesregler eller retsprocedurer i henhold til national lovgivning. ( 1 ) EUT L 173 af , s. 1.

2 L 332/127 (7) Medlemsstaterne bør sikre, at de kompetente myndigheder råder over passende beskyttelsesprocedurer for så vidt angår behandling af indberetninger af overtrædelser og indberettede personers personoplysninger. Sådanne procedurer bør sikre, at alle indberettende og indberettede personers identitet beskyttes i alle faser af proceduren. Denne forpligtelse bør ikke være en hindring, når videregivelse af data er et nødvendigt og rimeligt krav i henhold til EU-lovgivning eller national lovgivning og videregivelsen er underlagt passende beskyttelsesmekanismer i henhold til sådan lovgivning, herunder i forbindelse med undersøgelser eller retssager eller for at sikre andres friheder, herunder den indberettede persons ret til forsvar. (8) Det er meget vigtigt og nødvendigt, at de særlige medarbejdere i den kompetente myndighed og de medarbejdere i den kompetente myndighed, der får adgang til de oplysninger, som en indberettende person indberetter til den kompetente myndighed, overholder tavshedspligten og bestemmelserne om fortrolig behandling ved videregivelse af data både inden for og uden for den kompetente myndighed, herunder når en kompetent myndighed indleder en undersøgelse eller efterfølgende håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med indberetningen af overtrædelser. (9) Medlemsstaterne bør sikre passende registrering af samtlige indberetninger af overtrædelser, at alle indberetninger er tilgængelige inden for den kompetente myndighed, og at de oplysninger, som modtages gennem indberetninger, i givet fald kan anvendes som dokumentation i forbindelse med håndhævelsesforanstaltninger. Medlemsstaterne bør sikre overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF ( 1 ) og national lovgivning, der gennemfører direktiv 95/46/EF. (10) Beskyttelse af den indberettende eller den indberettede persons personoplysninger er af afgørende betydning for at undgå urimelig behandling eller skade af omdømme på grund af videregivelse af personlige data, navnlig oplysninger, som afslører en given persons identitet. De kompetente myndigheder bør derfor i tillæg til den nationale databeskyttelseslovgivning, som gennemfører direktiv 95/46/EF, indføre passende databeskyttelsesprocedurer, der er særligt rettet mod beskyttelse af den indberettende og den indberettede person, og som omfatter et sikkert system inden for den kompetente myndighed, som kun særlige medarbejdere har adgang til. (11) Det kan blive nødvendigt for den kompetente myndighed at videregive personoplysninger med tilknytning til indberetninger af overtrædelser for at vurdere en indberetning af overtrædelser og for at træffe nødvendige undersøgelses- og håndhævelsesforanstaltninger. De kompetente myndigheder bør ved videregivelse af oplysninger inden for den kompetente myndighed eller til tredjeparter i videst muligt omfang sikre fortrolig behandling af oplysningerne i henhold til national lovgivning. (12) Indberettede personer, som beskyldes for at have overtrådt forordning (EU) nr. 596/2014, bør sikres beskyttelse af deres rettigheder for at udgå skade af omdømme eller andre negative følger. Endvidere bør den indberettede persons ret til forsvar og adgang til midler respekteres fuldt ud i alle faser af proceduren efter indberetningen. Medlemsstaterne bør sikre den indberettede persons ret til forsvar, herunder retten til aktindsigt, retten til at blive hørt og retten til at få adgang til effektive midler mod en afgørelse vedrørende den indberettede person i henhold til de gældende procedurer i den nationale lovgivning i forbindelse med undersøgelser eller efterfølgende retssager. (13) Den regelmæssige revision af de kompetente myndigheders procedurer, der som minimum gennemføres hvert andet år, bør sikre, at disse procedurer er passende og opdaterede og derfor tjener deres formål. Af den grund er det vigtigt, at de kompetente myndigheder vurderer deres egne erfaringer og udveksler erfaringer og god praksis med andre kompetente myndigheder. (14) Da detaljerede regler om beskyttelse af whistleblowere ville gøre det vanskeligere for medlemsstaterne at sikre overensstemmelse med og operationel integration i de nationale systemer, både i administrativ, proceduremæssig og institutionel henseende, er det nødvendigt at udvise en vis fleksibilitet i forbindelse med gennemførelsesretsakten. En sådan fleksibilitet kan lettere opnås ved et direktiv end ved en forordning, og derfor forekommer et direktiv at være det mest hensigtsmæssige middel, idet medlemsstaterne får mulighed for at integrere ordningen til indberetning af overtrædelser på effektiv vis i deres nationale systemer, herunder i de institutionelle rammer. (15) Da forordning (EU) nr. 596/2014 finder anvendelse fra den 3. juli 2016, er det hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne gennemfører og anvender bestemmelser vedrørende dette direktiv fra den 3. juli (16) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg ( 1 ) EFT L 281 af , s. 31.

3 L 332/128 VEDTAGET DETTE DIREKTIV: KAPITEL I GENSTAND OG DEFINITIONER Artikel 1 Genstand Ved dette direktiv indføres der nærmere bestemmelser om de procedurer, der er omhandlet i artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) nr. 596/2014, herunder ordninger til indberetning og til opfølgning af indberetninger samt foranstaltninger til beskyttelse af personer, der arbejder i henhold til en ansættelseskontrakt, og foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger. Artikel 2 Definitioner I dette direktiv forstås ved: 1)»indberettende person«: en person, som indberetter en faktisk eller mulig overtrædelse af forordning (EU) nr. 596/2014 til den kompetente myndighed 2)»indberettet person«: en person, som af den indberettende person beskyldes for at have overtrådt eller for at have til hensigt at overtræde forordning (EU) nr. 596/2014 3)»indberetning af overtrædelse«: en indberetning, som den indberettende person indgiver til den kompetente myndighed vedrørende en faktisk eller mulig overtrædelse af forordning (EU) nr. 596/2014. KAPITEL II PROCEDURER FOR MODTAGELSE AF INDBERETNINGER AF OVERTRÆDELSER OG OPFØLGNINGEN HERAF Artikel 3 Særlige medarbejdere 1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har særlige medarbejdere til at håndtere indberetninger af overtrædelser (»særlige medarbejdere«). De særlige medarbejdere oplæres i håndtering af indberetninger af overtrædelser. 2. De særlige medarbejdere varetager følgende funktioner: a) giver interesserede parter oplysninger om procedurerne for indberetning af overtrædelser b) modtager og følger op på indberetninger af overtrædelser c) opretholder kontakten med den indberettende person, hvis vedkommende har identificeret sig. Artikel 4 Oplysninger om modtagelse af indberetninger af overtrædelser og opfølgningen heraf 1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder offentliggør de oplysninger om modtagelse af indberetninger, der er omhandlet i stk. 2, i et særskilt, let tilgængeligt afsnit på deres websted, som det er nemt at finde.

4 L 332/ De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, omfatter følgende: a) de kommunikationskanaler, der anvendes til at modtage og følge op på indberetninger af overtrædelser og til at rette henvendelse til de særlige medarbejdere i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, herunder: 1) telefonnumrene med angivelse af, om samtalerne optages, når de pågældende telefonforbindelser benyttes 2) særlige adresser og postadresser, som er sikre og sikrer fortroligheden, og som anvendes til at rette henvendelse til de særlige medarbejdere b) de procedurer, der anvendes til at indberette overtrædelser som omhandlet i artikel 5 c) den fortrolighedsordning, der anvendes til at indberette overtrædelser i overensstemmelse med de procedurer, der anvendes til at indberette overtrædelser som omhandlet i artikel 5 d) de procedurer, som anvendes til at beskytte personer, der arbejder i henhold til en ansættelseskontrakt e) en erklæring, hvoraf det tydeligt fremgår, at personer, der stiller oplysninger til rådighed for den kompetente myndighed i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 596/2014, ikke anses for at have overtrådt fortrolighedskrav, som måtte være fastlagt ved kontrakter, love eller administrative bestemmelser, og ikke på nogen måde pådrager sig et ansvar i forbindelse med en sådan indberetning. 3. De kompetente myndigheder kan på deres websted offentliggøre en uddybning af de oplysninger om modtagelse og opfølgning af indberetninger, der er omhandlet i stk. 2. Artikel 5 Procedurer til indberetning af overtrædelser 1. Af de procedurer, der anvendes til at indberette overtrædelser som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), skal det tydeligt fremgå: a) at indberetninger af overtrædelser også kan foretages anonymt b) hvordan den kompetente myndighed kan kræve, at den indberettende person uddyber de indberettede oplysninger eller indgiver yderligere oplysninger, som den indberettende person har adgang til c) hvilken form for tilbagemelding om resultatet af indberetningen af overtrædelser, den indberettende person kan forvente at modtage efter indberetningen, med hvilket indhold og inden for hvilken frist d) hvilken fortrolighedsordning der anvendes i forbindelse med indberetninger af overtrædelser, herunder en nærmere beskrivelse af de omstændigheder, hvorunder de fortrolige oplysninger fra en indberettende person, kan videregives i overensstemmelse med artikel 27, 28 og 29 i forordning (EU) nr. 596/ Den nærmere beskrivelse, der er omhandlet i stk. 1, litra d), skal sikre, at den indberettende person er opmærksom på de særlige tilfælde, hvor fortrolig behandling af data ikke kan sikres, herunder når videregivelse af data er et nødvendigt og rimeligt krav i henhold til EU-lovgivning eller national lovgivning i forbindelse med undersøgelser eller efterfølgende retssager eller for at sikre andres friheder, herunder den indberettede persons ret til forsvar, og videregivelsen i hvert enkelt tilfælde er underlagt passende beskyttelsesmekanismer i henhold til sådan lovgivning. Artikel 6 Særlige kommunikationskanaler 1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder opretter uafhængige og selvstændige kommunikationskanaler, som både er sikre og sikrer fortroligheden, til at modtage og følge op på indberetninger af overtrædelser (»særlige kommunikationskanaler«).

5 L 332/ Særlige kommunikationskanaler anses for at være uafhængige og selvstændige, forudsat at de opfylder følgende kriterier: a) de er adskilt fra den kompetente myndigheds almindelige kommunikationskanaler, herunder dem, som den kompetente myndighed anvender til at kommunikere internt og med tredjeparter som led i sine normale aktiviteter b) de er udformet, oprettet og anvendes således, at de sikrer oplysningernes fuldstændighed og integritet, og at oplysningerne behandles fortroligt, samt forhindrer uautoriserede medarbejdere fra den kompetente myndighed i at få adgang hertil c) de gør det muligt at opbevare varige oplysninger i overensstemmelse med artikel 7 med henblik på eventuelle yderligere undersøgelser. 3. De særlige kommunikationskanaler gør det muligt at indberette faktiske eller mulige overtrædelser på som minimum følgende måder: a) skriftlig indberetning af overtrædelser, elektronisk eller på papir b) mundtlig indberetning af overtrædelser gennem telefonforbindelser, med eventuel optagelse c) fysisk møde med særlige medarbejdere i den kompetente myndighed. 4. Den kompetente myndighed giver de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, til den indberettende person, inden myndigheden modtager indberetningen af overtrædelser eller senest på det tidspunkt, hvor myndigheden modtager indberetningen. 5. De kompetente myndigheder sikrer, at en indberetning af overtrædelser modtaget gennem andre end de særlige kommunikationskanaler, der er omhandlet i denne artikel, straks videresendes uden ændringer til de særlige medarbejdere i den kompetente myndighed ved brug af særlige kommunikationskanaler. Artikel 7 Registrering af modtagne indberetninger 1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder registrerer alle de indberetninger, som de modtager. 2. De kompetente myndigheder sender straks en kvittering for modtagelse af skriftlige indberetninger af overtrædelser til den postadresse eller adresse, som den indberettende person har opgivet, medmindre den indberettende person udtrykkeligt har anmodet om noget andet eller den kompetente myndighed har grund til at formode, at en kvittering for modtagelse af en skriftlig indberetning vil bringe beskyttelsen af den indberettende persons identitet i fare. 3. Hvis der gøres brug af en telefonlinje med optagelse til indberetning af overtrædelser, har den kompetente myndighed ret til at dokumentere den mundtlige indberetning i form af: a) en lydoptagelse af samtalen i en varig og tilgængelig form eller b) en fuldstændig og nøjagtig afskrift af samtalen udarbejdet af de særlige medarbejdere i den kompetente myndighed. Hvis den indberettende person har givet oplysning om sin identitet, giver den kompetente myndighed den indberettende person mulighed for at tjekke, rette og acceptere afskriften af samtalen ved at underskrive den. 4. Hvis der ikke gøres brug af en telefonlinje med optagelse til indberetning af overtrædelser, har den kompetente myndighed ret til at dokumentere den mundtlige indberetning i form af en nøjagtig gengivelse af samtalen udarbejdet af de særlige medarbejdere i den kompetente myndighed. Hvis den indberettende person har givet oplysning om sin identitet, giver den kompetente myndighed den indberettende person mulighed for at tjekke, rette og acceptere gengivelsen af samtalen ved at underskrive den. 5. Hvis en person anmoder om et fysisk møde med de særlige medarbejdere i den kompetente myndighed med henblik på indberetning af en overtrædelse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra c), sikrer den kompetente myndighed, at et fuldstændigt og nøjagtigt referat af mødet opbevares i varig og tilgængelig form. De kompetente myndigheder har ret til at dokumentere referater af fysiske møder i form af: a) en lydoptagelse af samtalen i en varig og tilgængelig form eller b) et nøjagtigt referat af mødet udarbejdet af de særlige medarbejdere i den kompetente myndighed. Hvis den indberettende person har givet oplysning om sin identitet, giver den kompetente myndighed den indberettende person mulighed for at tjekke, rette og acceptere referatet af mødet ved at underskrive det.

6 L 332/131 Artikel 8 Beskyttelse af personer, som arbejder i henhold til en ansættelseskontrakt 1. Medlemsstaterne indfører procedurer, som sikrer effektiv udveksling af oplysninger og effektivt samarbejde mellem kompetente myndigheder og enhver anden relevant myndighed, som deltager i beskyttelse af personer, som arbejder i henhold til en ansættelseskontrakt, der indberetter overtrædelser af forordning (EU) nr. 596/2014 til den kompetente myndighed, eller som beskyldes for sådanne overtrædelser, mod repressalier, diskrimination eller andre former for uretfærdig behandling på grund af eller i forbindelse med indberetning af overtrædelser af forordning (EU) nr. 596/ De procedurer, der er omhandlet i stk. 1, skal mindst sikre følgende: a) indberettende personer har adgang til omfattende oplysninger og rådgivning om de midler og procedurer, der i henhold til national lovgivning kan anvendes til at beskytte dem mod uretfærdig behandling, herunder procedurer til at kræve økonomisk erstatning b) indberettende personer har adgang til effektiv bistand fra de kompetente myndigheder før enhver relevant myndighed, som deltager i beskyttelsen af dem mod uretfærdig behandling, bl.a. ved i arbejdsretlige tvister at bekræfte den indberettende persons status som whistleblower. Artikel 9 Procedurer til beskyttelse af personoplysninger 1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder opbevarer de registreringer, der er omhandlet i artikel 7, i et fortroligt og sikkert system. 2. Det system, der er omhandlet i stk. 1, er underlagt adgangsbegrænsninger for at sikre, at de data, der opbevares deri, kun er tilgængelige for de særlige medarbejdere i den kompetente myndighed, som skal have adgang til de pågældende data for at kunne varetage deres arbejdsopgaver. Artikel 10 Videregivelse af data inden for og uden for den kompetente myndighed 1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder råder over passende procedurer til videregivelse af personoplysninger om den indberettende og den indberettede person inden for og uden for den kompetente myndighed. 2. Medlemsstaterne sikrer, at videregivelse af data i tilknytning til en indberetning af overtrædelser inden for eller uden for den kompetente myndighed, hverken direkte eller indirekte afslører den indberettende eller den indberettede persons identitet eller andre henvisninger til omstændigheder, som ville gøre det muligt at udlede den indberettende eller den indberettede persons identitet, medmindre en sådan videregivelse er i overensstemmelse med den fortrolighedsordning, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra d). Artikel 11 Procedurer til beskyttelse af indberettede personer 1. Hvis offentligheden ikke har kendskab til indberettede personers identitet, skal de berørte medlemsstater sikre, at deres identitet som minimum beskyttes på samme måde som for personer, der er genstand for en undersøgelse foretaget af den kompetente myndighed. 2. De procedurer, der er omhandlet i artikel 9, anvendes også til beskyttelse af indberettede personers identitet. Artikel 12 Kompetente myndigheders revision af procedurerne Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder regelmæssigt, og som minimum hvert andet år, reviderer deres procedurer for modtagelse af indberetninger af overtrædelser og opfølgningen heraf. Når de kompetente myndigheder reviderer sådanne procedurer, tager de hensyn til deres og andre kompetente myndigheders erfaringer og tilpasser deres procedurer i overensstemmelse hermed og således, at de er på linje med markedsudviklingen og den teknologiske udvikling.

7 L 332/132 KAPITEL III AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 13 Gennemførelse Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 3. juli 2016 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser. De anvender disse love og bestemmelser fra den 3. juli Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. Artikel 14 Ikrafttræden Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i. Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Artikel 15 Adressater Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december På Kommissionens vegne Jean-Claude JUNCKER Formand

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.5.2015 C(2015) 3035 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.5.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D039870/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D039870/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) 11290/15 MAR 81 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 27. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D039870/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Sag C-101/01. Straffesag mod Bodil Lindqvist

Sag C-101/01. Straffesag mod Bodil Lindqvist Sag C-101/01 Straffesag mod Bodil Lindqvist (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Göta hovrätt (Sverige))»Direktiv 95/46/EF anvendelsesområde offentliggørelse af personoplysninger på internettet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 8. december 2010 (09.12) (OR. en) 17659/10 STATIS 101 SOC 832

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 8. december 2010 (09.12) (OR. en) 17659/10 STATIS 101 SOC 832 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. december 2010 (09.12) (OR. en) 17659/10 STATIS 101 SOC 832 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. november 2010 til: Generalsekretariatet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021054/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021054/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. oktober 2012 (26.10) (OR. en) 15496/12 STATIS 76 ECOFIN 882 FØLGESKRIVELSE fra: Jens NYMAND-CHRISTENSEN, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Letland

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Letland EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Letland DA

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 115/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 395/2010 af 7. maj 2010 om ændring af Kommissionens forordning (EF)

Læs mere

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet EBA/GL/2015/19 19.10. 2015 Retningslinjer for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet 1 1. Efterlevelse og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 257 endelig 2007/0091 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt

Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 20.2.2012 JOIN(2012) 3 final

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 af [ ] om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D044665/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D044665/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) 8537/16 DENLEG 31 AGRI 219 SAN 159 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. april 2016 til: Komm. dok. nr.: D044665/01 Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Italien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om forlængelse af Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/335/EU om bemyndigelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2015 COM(2015) 464 final 2015/0215 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i WTO's

Læs mere

Ordregivers opsigelse af kontrakt ved advokat Lotte Hummelshøj Medlemskonference i Dansk Forening for Udbudsret den 27.

Ordregivers opsigelse af kontrakt ved advokat Lotte Hummelshøj Medlemskonference i Dansk Forening for Udbudsret den 27. Ordregivers opsigelse af kontrakt ved advokat Lotte Hummelshøj Medlemskonference i Dansk Forening for Udbudsret den 27. januar 2016 Ordregiver kan opsige en indgået kontrakt 185, stk. 1 i udbudsloven:

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 * DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *»Traktatbrud direktiv 2000/60/EF Den Europæiske Unions vandpolitiske foranstaltninger vandområdeplaner offentliggørelse manglende rapportering til Europa-Kommissionen«I

Læs mere

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA-BoS-15/108 DA Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2004 KOM(2004) 594 endelig 2004/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 Udkast til Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 I medfør af 47, stk. 1, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som senest ændret ved lov nr. af maj

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte

Læs mere

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Den 12. november 2014 J.nr. 2014103514 Ref.: kj Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Sundhedsstyrelsens opfølgning på Rigsrevisionens beretning af 5.

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Betalingstjenestelovens 85 2016

Betalingstjenestelovens 85 2016 Betalingstjenestelovens 85 2016 BETALINGSTJENESTELOVENS 85 Betalingstjenestelovens 85 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 51 51 E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om forlængelse af anvendelsen af Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/181/EU

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1759/2013 af Thierry Paquet, belgisk statsborger, om frivillige brandmænds status i Belgien

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct)

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke er række regler og retningslinjer til bankens medarbejdere

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Finanstilsynet (Danmark) Tryggingareftirliti (Færøerne)

Samarbejdsaftale. mellem. Finanstilsynet (Danmark) Tryggingareftirliti (Færøerne) Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet (Danmark) og Tryggingareftirliti (Færøerne) Juli 2010 Vedrørende udøvelse af skadesforsikringsvirksomhed i form af grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed og

Læs mere

God adfærd i det offentlige - kort og godt. December 2007

God adfærd i det offentlige - kort og godt. December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt Udgivet december 2007 Udgivet af Personalestyrelsen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER. FORTOLKNINGSNOTAT Nr. 2015/01

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER. FORTOLKNINGSNOTAT Nr. 2015/01 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER Direktorat I. Landbrugslovgivning og procedurer I.1. Landbrugsret, forenkling Udsendelsesdato 8.7.2015 FORTOLKNINGSNOTAT

Læs mere

Persondataloven hvad er nyt?

Persondataloven hvad er nyt? Persondataloven hvad er nyt? Den 27. februar 2013 Indhold Behandling af data... 2 Dataansvar og datasikkerhed... 3 Offentlighed... 4 Den registreredes rettigheder... 5 Nedenfor følger en oversigt over

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Givið út 22. apríl 2016 18. april 2016. Nr. 360. Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19, stk. 1, i lov om psykologer m.v., som sat i kraft

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.8.2005 KOM(2005) 392 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at indgå en aftale med Schweiz indeholdende foranstaltninger,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner

Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner Indhold 1 Indledning... 2 2 Omfattede virksomheder og forretninger... 2 2.1

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.3.2016 L 72/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamic Venues ApS serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler

Læs mere

Lov om net- og informationssikkerhed 1)

Lov om net- og informationssikkerhed 1) LOV nr 1567 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/005940 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om net-

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE INDHOLD FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN... 3 Kort om forskelsbehandlingsloven... 3 HANDICAP.... 3 Hvornår er en lidelse et handicap?... 3 Særligt om stress....

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

investeringsfonde m.v.

investeringsfonde m.v. BEK nr 819 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Finanstilsynet Forbrugerombudsmanden Den 2. september 2013 Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Som følge af ændringerne i markedsføringsloven

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF 9.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 91/13 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF af 8. april 2005 om principper og detaljerede retningslinjer for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til

Læs mere

2. I 1, stk. 4, nr. 5, ændres:» 1, stk. 4 og 5,«til:» 3«. 3. I 1, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter»bestemmelserne i«:» 4 og 5,«.

2. I 1, stk. 4, nr. 5, ændres:» 1, stk. 4 og 5,«til:» 3«. 3. I 1, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter»bestemmelserne i«:» 4 og 5,«. Civilafdelingen Dato: 29. oktober 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christian Fuglsang Sagsnr.: 2015-706-0029 Dok.: 1769212 Justitsministeriets bidrag til Erhvervs- og Vækstministeriets forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1) BEK nr 196 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

EBA-retningslinjer for den gældende fiktive diskonteringssats for variabel aflønning

EBA-retningslinjer for den gældende fiktive diskonteringssats for variabel aflønning EBA-retningslinjer for den gældende fiktive diskonteringssats for variabel aflønning Indhold Status for disse retningslinjer 2 Indberetningspligt 2 Del I Formål og definitioner 3 Del II Krav vedrørende

Læs mere

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) BEK nr 229 af 31/03/2001

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0222 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0222 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0222 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 222 final 2013/0116 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Dansk Forening for Voldgift

Dansk Forening for Voldgift Indledning Der har i nogle lande været en vis tradition for, at voldgiftssager behandles efter regler for behandling af civile sager ved domstolene. Dansk Forening for Voldgifts Regler om bevisoptagelse

Læs mere

2.2 Selskabet skal sikre, at spildevandsforsyningen drives effektivt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

2.2 Selskabet skal sikre, at spildevandsforsyningen drives effektivt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD SPILDEVAND A/S CVR-nr. 33 04 69 87 1. SELSKABETS

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

- der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2010,

- der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2010, P7_TA-PROV(2012)0373 Decharge 2010: Det Europæiske Miljøagentur 1. Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2012 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

DATAT I LSYN ET 02 FEB. 2076. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted. Hedensted Kommui

DATAT I LSYN ET 02 FEB. 2076. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted. Hedensted Kommui DATAT I LSYN ET INDGÅET Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted 02 FEB. 2076 Hedensted Kommui 27. januar 2016 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 Udkast af 26. oktober 2015 til Kapitel 1 - Formål Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 1 Formål Bestyrelsen er Fonden

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale

H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale --------------------------- Denne hovedaftale er indgået med bindende

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948 Dato: 26-05-2016 Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 7. december 2015 klaget til Københavns Kommune over kommunens

Læs mere

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Konkurrence Statsstøttepolitik Koordinering af statsstøtte Bruxelles, den GD D(2004) FÆLLESSKABSRAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE I FORM AF KOMPENSATION FOR

Læs mere

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post 20. marts 2014 KUI/BIL KIK/Masoe Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post Særlig vejledningsforpligtelse ved offentlige myndigheders overgang

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1) LBK nr 1068 af 15/09/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2504/1224-0032 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 67/22 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/355 af 11. marts 2016 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår specifikke krav vedrørende gelatine,

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1178 af 11. oktober 2007 Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) I medfør af 18 b, stk. 4 og 5, 33 a, stk. 4, 33 b, stk.

Læs mere

Om Fødevarestyrelsen, Fødevareregionerne og Dataloven. Fødevarestyrelsens og Fødevareregionernes håndtering af personoplysninger efter Dataloven

Om Fødevarestyrelsen, Fødevareregionerne og Dataloven. Fødevarestyrelsens og Fødevareregionernes håndtering af personoplysninger efter Dataloven Om, Fødevareregionerne og Dataloven s og Fødevareregionernes håndtering af personoplysninger efter Dataloven Fakta om regler for virksomheder side 2 >> Om og fødevareregionerne side 2 >> Om persondataloven

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1817 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1) BEK nr 928 af 29/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-8044-000003 Senere

Læs mere

BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere