Tillæg nr. 25. Kommuneplan Vindmøller nordøst for Vemb. Juni 2014 HOLSTEBRO KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 25. Kommuneplan 2009. Vindmøller nordøst for Vemb. Juni 2014 HOLSTEBRO KOMMUNE"

Transkript

1 Tillæg nr. 25 Kommuneplan 2009 Vindmøller nordøst for Vemb Juni 2014 HOLSTEBRO KOMMUNE

2 Forord til kommuneplantillægget Med dette tillæg til kommuneplanen fastlægges retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen, der skal gøre det muligt, at etablere vindmøller i et område nordøst for Vemb. Vindmølleprojektet, som planlægningen skal danne plangrundlag for, består af indtil 12 vindmøller med en højde på 140 meter. Vindmøllernes antal og størrelse medfører, at projektet i henhold til VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr af 15. december 2010) er VVM-pligtigt. Offentlig fremlæggelse Forslag til kommuneplantillæg, som Byrådet vedtøg den 17. december 2013, har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 20. december 2013 til den 26. februar Samtidig var fremlagt en redegørelse for vindmøllernes virkning på miljøet (en VVM-redegørelse). Miljøvurdering iht. lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) er indarbejdet i VVM-redegørelsen, der dermed foreligger som en kombineret VVM-redegørelse og miljørapport. Holstebro Kommune modtog i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillægget indsigelse mod planen fra Naturstyrelsen på vegne af Kirkeministeriet. Forhandlinger ledte til, at Naturstyrelsen ophævede indsigelserne uden krav om ændringer af planerne. Grundejere og beboere i nærområdet omkring vindmølleområdet fremsatte indsigelser primært gående på afstande til beboelser, visuelle påvirkning af landskabet omkring ejendommene, og påvirkninger i form at støj og skyggekast. Indsigelserne gav ikke anledning til ændringer. Af hensyn til fiskeproduktionen på Møborg Dambrug blev det besluttet, at dambruget skal sidestilles med en beboelse ift. skyggekast. Af et høringssvar fremgik forslag om, at der i stedet opstilles større vindmøller ved de eksisterende vindmøller ved Bur og Gedmose. Der foreligger allerede i kommuneplanene mulighed for opstilling af større vindmøller i disse områder, hvilket kan blive en realitet i fremtiden. Der fremgik endvidere forslag om at flytte vindmøllerne længere bort fra Møborg Dambrug, eller at de 3 af de 4 vindmøller i rækken nærmest dambruget ikke opføres. Forslaget blev ikke imødekommet. I stedet blev det besluttet, at dambruget skal sidestilles med en beboelse ift. skyggekast. Byrådet har den 17. juni 2014 vedtaget kommuneplantillægget endeligt. I Holstebro Kommuneplan 2009 er der udlagt et område, område 34.T.06, til opstilling af vindmøller nordøst for Vemb. Området indgik i Vindmølleplanen, tillæg nr. 14 til Holstebro Kommuneplan Det udlagte vindmølleområde danner udgangspunkt for dette kommuneplantillæg. Med kommuneplantillægget foretages en mindre udvidelse af vindmølleområdets afgrænsning. Området udvides for at give plads til den sydøstligst beliggende vindmølle og transformatorstationen, der bliver placeret syd for Nørgårdsvej. Endvidere ønskes adgangsveje til vindmøllerne, at indgå i områdeafgrænsningen. Vindmølleområdets hidtidige og nye afgrænsning fremgår af side 6. Vindmølleområdets rammer for lokalplanlægningen bevares uændret, hvad angår vindmøller i området. Muligheden for at etablere transformatorstation med dertil hørende teknikbygninger, er indføjet i rammerne. Rammerne fremgår af side 5. Rammerne giver mulighed for opstilling af vindmøller med en højde på op til 150 meter. I lokalplanlægningen for projektet, som dette kommuneplantillæg skal åbne mulighed for, udnyttes rammerne ved etablering af vindmølller på op til 140 meter. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) er forslaget til kommuneplantillæg miljøvurderet. Miljøvurderingen er indarbejdet i VVM-redegørelsen, der foreligger som en kombineret VVM-redegørelse og miljørapport. På baggrund af VVM-redegørelsen og miljørapporten vurderer Byrådet, at opførelsen af vindmøller i overensstemmelse med tillægget ikke vil få negative miljøkonse kvenser udover det acceptable. Arbejdet med VVM-undersøgelsen og miljøvurderingen har vist, at projektforslaget med 12 vindmøller, opstillet på 4 nord-sydgående rækker med 3 vindmøller i hver, vil kunne realiseres inden for lovgivningens støjgrænser og afstandskrav ved nedlæggelse af tre boliger i området. Ved opkøb og nedlæggelse af de tre boliger er dette gjort muligt. Integrering af miljøhensyn Miljørapporten er udarbejdet for at belyse projektets miljøkonsekvenser, og har indgået i byrådets beslutninger vedrørende projektet. 2 3

3 Planlægningen muliggør opstilling af anlæg til vindbaseret el-fremstilling, hvis berettigelse er de gevinster der opnås ved, at udfase fossile brændsler til energifremstilling. Realisering af planerne vil medføre genevirkninger i det nære miljø i form af støj, skyggekast og landskabelige påvirkning mv. Diverse påvirkninger af landskab og miljøet er der redegjort for i miljørapporten. Forhold til anden planlægning Udvidelsen af den del af rammeområdets afgrænsning, der omfatter adgangsveje til vindmøllerne ligger delvis indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Etablering af adgangsveje er ikke at betragte som en ændret anvendelse og planforslaget er derfor ikke ledsaget af en redegørelse iht. vandplanens retningslinje 40 og 41. Ved udarbejdelse af miljørapporten er der foretaget detaljerede undersøgelser af de miljøforhold, der gør sig gældende i området. Afstande til nabobeboelser, offentlig vej, fredskov, områder omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 og optimal udnyttelse af vindressourcen har medført, at der i forløbet under udarbejdelse af miljørapporten er foretaget mindre justeringer af vindmøllernes placering. En kort redegørelse af beliggenhed indenfor OSD fremgår af redegørelsen til lokaplan nr vindmøller nordøst for Vemb. Forhold til nabobeboelser, natur- og landskabsinteresser m.v. er belyst i VVM-redegørelsen og miljørapporten. Høringssvar indkommet i forbindelsen med den forudgående høring, og scoping forud for udarbejdelse af miljørapporten indeholdt ikke oplysninger eller meningstilkendegivelser, der gav anledning til ændringer i projektet, eller til yderligere redegørelser eller undersøgelser end de allerede forventede og planlagte. Med høringssvar indkommet i forbindelse med offentliggørelse af planforslag og miljørapporten er der ikke peget på så væsentlige forhold, at der er fundet grundlag for at foretage ændringer af de fremlagte planforslag. På foranledning af høringssvar fra Møborg Dambrug har Holsterbro Byråd i forbindelse med endelig vedtagelse af planerne besluttet, at dambruget skal sidestilles med en beboelse ift. skyggekast. Dvs. at dambruget ikke må udsættes for skyggekast mere end 10 timer om året. Alternativer Som det fremgår af miljørapporten er der ikke belyst alternativer til det fremlagte vindmølleprojekt. Andre opstillinger er vurderet og undersøgt, hvorefter det er konkluderet, at vindmølleområdet udnyttes bedst mulige med opstilling af 12 vindmøller i det opstillingsmønster der fremgår af det fremlagte materiale. Den offentlige høring af planforslagene har ikke givet anledning til overvejelser om et alternativ til hovedforslaget. Der er derfor udelukkende belyst et 0-alternativ. Overvågning Der er ikke fundet anledning til at fastlægge et særligt overvågningsprogram i tilknytning til kommuneplantillægget, jl. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Holstebro Kommune fører miljøtilsyn med møllerne og skal sikre, at krav i bl.a. VVM-tilladelsen overholdes. 4 5

4 Bestemmelser Bestemmelser Kommuneplan 2009 Retningslinjer I Kommuneplan 2009 fastlægger retningslinjerne, at område 34.T.06 skal tjene til etablering af nye vindmøller. Med dette kommuneplantillæg fastsættes følgende retningslinjer for området: Der reserveres arealer til opførelse af 12 vindmøller med en placering som vist på kort (se side 7). Vindmøllerne skal stå på lige linjer og fremstå ens og i ensartet indbyrdes afstand. Vindmøllernes totalhøjde må være imellem 125 og 150 meter. Forholdet mellem møllernes navhøjde og rotordiameter skal ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35 for opnåelse af en harmonisk fremtræden. Transformerstation med op til 6 master med en maksimal højde på 7,6 meter og teknikbygninger med maksi mal højde på 5 m. på tilsammen op til 200 m 2. Områdeafgrænsning - område 34.T.06 Områdeafgrænsning af vindmølleområde 34.T.06 udvides for at give plads til den sydøstligst beliggende vindmølle og transformatorstationen, der bliver placeret syd for Nørgårdsvej. Endvidere ønskes adgangsveje til vindmøllerne at indgå i områdeafgrænsningen. Den hidtidige og den nye rammeområdeafgrænsning fremgår nedenfor. Bestemmelser Rammer for lokalplanlægningen for område 34.T.06 Hidtidige rammer for lokalplanlægningen indenfor område 34.T.06. Rammeområde nr.: Rammeområdenavn: Plandistrikt: Anvendelse: Omfang og udformning: 34.T.06 Vindmølleområde nordøst for Vemb Åbent land Vindmøller Indtil 12 møller med en total højde imellem 125 og 150 m. Placering i rette linjer, der er tilnærmelsesvis nord-syd gående og paralelle med rækkerne i område 34.T.10. Hidtidig afgrænsning af område 34.T.06 Nye rammer for lokalplanlægningen indenfor område 34.T.06. Rammeområde nr.: Rammeområdenavn: Plandistrikt/zoneforhold: Anvendelse: Omfang og udformning: 34.T.06 Vindmølleområde nordøst for Vemb Åbent land/landzone Vindmøller og transformer station Indtil 12 møller med en total højde imellem 125 og 150 m. Placering i rette linjer, der er tilnærmelsesvis nord-syd gående og paralelle med rækkerne i område 34.T.10. Ny afgrænsning af område 34.T

5 Bestemmelser Vindmølleprojektet og kommuneplanrammen Signaturforklaring: Kommuneplanramme Ny vindmølle Adgangsveje 1 8 Eksisterende vej Arbejdsareal Transformatorstation Skala 1:25.000

Tillæg nr. 25. Kommuneplan 2009. Forslag. Vindmøller nordøst for Vemb. December 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 25. Kommuneplan 2009. Forslag. Vindmøller nordøst for Vemb. December 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 25 Kommuneplan 2009 Vindmøller nordøst for Vemb Forslag December 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan 2013. Forslag. Område til vindmøller sydvest for Hogager HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 5. Kommuneplan 2013. Forslag. Område til vindmøller sydvest for Hogager HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 5 Kommuneplan 2013 Område til vindmøller sydvest for Hogager Forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er lagt frem i offentlig høring i 9 uger fra den

Læs mere

MCH TimeWorld. En oplevelsesattraktion med fokus på tid beliggende ved MCH Messecenter Herning. Debat: X. november - X.

MCH TimeWorld. En oplevelsesattraktion med fokus på tid beliggende ved MCH Messecenter Herning. Debat: X. november - X. MCH TimeWorld En oplevelsesattraktion med fokus på tid beliggende ved MCH Messecenter Herning Debatoplæg Debat: X. november - X. november 2013 Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer

Læs mere

ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011

ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011 ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx xx 2015. Offentliggjort den yy yy 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag Tillæg nr. 56 til Rammeområde 84.T1 Teknisk område for varmeværk og solfangeranlæg ved Halkjærvej i Ørnhøj Fremlægges fra 28. januar 2016 til 24. marts 2016 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Vindmøller ved Lundsmark

Vindmøller ved Lundsmark Ansøgning og projektbeskrivelse Vindmøller ved Lundsmark November 2015 Projektansøger: SE Blue Renewables og Wind1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com

Læs mere

Vindmøller ved Nørre Økse Sø

Vindmøller ved Nørre Økse Sø Vindmøller ved Nørre Økse Sø Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Nørre Økse Sø. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af 13 vindmøller

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 014. Frederikssund Kommuneplan 2009-2021. Lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 014. Frederikssund Kommuneplan 2009-2021. Lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund Vedtaget af Frederikssund byråd den 21. marts 2012 til offentliggørelse i perioden Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse

Læs mere

Vigsø - Feriebyen og landsbyområdet

Vigsø - Feriebyen og landsbyområdet Vigsø - Feriebyen og landsbyområdet April 2011 Vigsø Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillæg 20. Kommuneplantillæg 20. Ved Nr. Bjert - et lokalcenter. Kolding Kommune. Kommuneplan 2010-2021/23. maj 2011.

Tillæg 20. Kommuneplantillæg 20. Ved Nr. Bjert - et lokalcenter. Kolding Kommune. Kommuneplan 2010-2021/23. maj 2011. KOV0_Våben_Rød Tillæg 20 Kommuneplantillæg 20 Ved Nr. Bjert - et lokalcenter Kommuneplan 2010-2021/23. maj 2011 Kolding Kommune Ændring af ramme og område for lokalcentret i Nr. Bjert I Nr. Bjert er i

Læs mere

Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune

Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune K U L T U R O G U D V I K L I N G Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune for en bioethanolfabrik på Nordhavnen i Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Vindmøller ved Store Lundsmark

Vindmøller ved Store Lundsmark Vindmøller ved Store Lundsmark Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra xx.xx 2015 til xx.xx 2015 Kommunens logo Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf: 76 16 16 16 www.esbjerg.dk Idèoplæg Baggrund

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Øster Tørslev. Asferg Spentrup.

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Øster Tørslev. Asferg Spentrup. Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup m Mellerup Mejlby Harridslev Tørslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Allingåbro Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 27 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Erhvervsområde samt Blandet bolig og erhverv, Industrivej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 27 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Erhvervsområde samt Blandet bolig og erhverv, Industrivej, Brande Erhvervsområde samt Blandet bolig og erhverv, Industrivej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i

Læs mere

Videre handling. Notat

Videre handling. Notat Notat Videre handling Det åbne land og friluftsliv J.nr. nst-119-00018 Ref. Helgr/Hwi/Hinel/Jej Videre handling for identificerede arealer til prototypemøller: De almindelige principper i den kommunale

Læs mere

Myndigheder, presse, foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 61 og lokalplan 0532-13

Myndigheder, presse, foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 61 og lokalplan 0532-13 Myndigheder, presse, foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 61 og lokalplan 0532-13 Teknisk Forvaltning Fremlæggelse af forslag til tillæg 61 til Kommuneplan

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 61 for vindmøller ved Torup

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 61 for vindmøller ved Torup for vindmøller ved Torup December 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 4 til Rammeområde 11.C28 Blandet bymæssige formål Vestergade-Fredensgade i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse Forslag til Sammenfattende miljøredegørelse Bilag til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forsidebillede: Rammeområde 02.F05, Fritidsområde Holbæk Indhold Indledning og baggrund...01 Lovgrundlaget

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Granvej 1, 6900 Skjern som følge af opstilling af vindmøller ved Faster Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Motorsport på FDM Sjællandsringen Indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurdering og VVM-redegørelse

Motorsport på FDM Sjællandsringen Indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurdering og VVM-redegørelse Motorsport på FDM Sjællandsringen Indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurdering og VVM-redegørelse Foto eller oversigtskort Januar 2016 Opfordring til debat FDM har søgt om permanent tilladelse til

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr 20

Forslag til kommuneplantillæg nr 20 Offentlig bekendtgørelse den 09.02 2016 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 - Blandet bolig- og erhvervsområde i Basballe. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 27.01.

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.018 for plejeboliger ved Plejecenteret Birkebo på Forchhammersvej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.018 for plejeboliger ved Plejecenteret Birkebo på Forchhammersvej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.018 for plejeboliger ved Plejecenteret Birkebo på Forchhammersvej Aalborg Byråd

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse VVM for hastighedsopgradering af jernbanestrækningen Køge - Næstved maj 2014 Titel: Sammenfattende redegørelse for VVM for hastighedsopgradering af jernbanestrækningen Køge-Næstved

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 911, Boliger, erhverv og lokalt butikscenter i Vejlby Endelig. 1. Resume

Indstilling. Lokalplan 911, Boliger, erhverv og lokalt butikscenter i Vejlby Endelig. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. juni 2015 Lokalplan 911, Boliger, erhverv og lokalt butikscenter i Vejlby Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 43

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 43 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 43 Varde Varde Kommune Juni 2008 Indhold REDEGØRELSE... 3 Baggrund og formål... 3 Forhold til Regionplan 2016... 4 Forhold til planlovens detailhandelsbestemmelser...

Læs mere

Forøget oplagring af giftige, miljø- og brandfarlige kemikalier på lagerhotel i Vamdrup

Forøget oplagring af giftige, miljø- og brandfarlige kemikalier på lagerhotel i Vamdrup Kommuneplantillæg Forøget oplagring af giftige, miljø- og brandfarlige kemikalier på lagerhotel i Vamdrup September 2010 Forøget oplagring af giftige, miljø- og brandfarlige stoffer på lagerhotel i Vamdrup

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune April 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune April 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune April 2016 Forhøring Ændret anvendelse af erhvervs- og centerområdet omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for, at der på Hovedvejen

Læs mere

Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage. VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2013

Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage. VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2013 Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2013 Forord Varde Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage, hvor

Læs mere

Fremlæggelse af forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2001 2009 og forslag til lokalplan 0032-12 Ved Ålegården og Nytorv bycenterfunktioner

Fremlæggelse af forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2001 2009 og forslag til lokalplan 0032-12 Ved Ålegården og Nytorv bycenterfunktioner Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail teknisk@kolding.dk www.kolding.dk Fremlæggelse af forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2001 2009 og forslag til

Læs mere

Udvidelse af Søby Havn INDKALDELSE TIL IDEER OG FORSLAG - DEBATOPLÆG

Udvidelse af Søby Havn INDKALDELSE TIL IDEER OG FORSLAG - DEBATOPLÆG Udvidelse af Søby Havn INDKALDELSE TIL IDEER OG FORSLAG - DEBATOPLÆG December 2015 ÆRØ KOMMUNE Ideer og forslag ønskes Søby Havn ønsker at udvide havnen ved fremrykning af yderværkerne, udvidelse af havnearealerne

Læs mere

Kommuneplantillæg 21-2009 Boligområde Gammel

Kommuneplantillæg 21-2009 Boligområde Gammel Kommuneplantillæg 21-2009 Boligområde Gammel Hørregårdsvej Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode PDF Forslag Kommuneplantillæg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplan H 30 for Else-Mariehjemmet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 LOKALPLAN

Læs mere

Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 954

Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 954 Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 954 Erhvervsområde til pladskrævende varegrupper ved Havkærvej og Viborgvej i Tilst Miljørapporten er sammen med lokalplanen offentliggjort den 26. juni 2013 til og

Læs mere

Sagsnr. 2012-165199. Bilag 12. Vedr. VVM-proces mv. for Enghave Brygge. Dokumentnr. 2012-920989

Sagsnr. 2012-165199. Bilag 12. Vedr. VVM-proces mv. for Enghave Brygge. Dokumentnr. 2012-920989 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 12. Vedr. VVM-proces mv. for Enghave Brygge Resumé Et byudviklingsprojekt som Enghave Brygge skal gennemgå forskellige procedurer

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 187. Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt. Skous Gade. Østerbrogade. Ågade. Østerbom.

LOKALPLAN NR. 187. Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt. Skous Gade. Østerbrogade. Ågade. Østerbom. FORSLAG LOKALPLAN NR. 187 Østergade 14, Lemvig Claudis Have Skous Gade Østerbrogade Ågade Ågade Østerbom Lemvig Østergade Vænget Enghavevej Rådhusgade Vasen Rådhusvænget Vænget LEMVIG KOMMUNE Plan & Projekt

Læs mere

Parkeringshus på Ole Kirks Vej i Billund

Parkeringshus på Ole Kirks Vej i Billund Debatoplæg Parkeringshus på Ole Kirks Vej i Billund LEGO parkeringshus Indkaldelse af forslag og idéer Oktober 2014 1 LEGO Koncernen har søgt Billund Kommune om tilladelse til at bygge et nyt parkeringshus

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING BILAG 5 STORE VINDMØLLER FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING Borgerrepræsentationen har den xx. 2011 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther.

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Faarupvej 185, 9493 Saltum som følge af opstilling af vindmøller ved Østrup i henhold til lokalplan nr. 24-003 for Jammerbugt Kommune

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Midlertidige retsvirkninger. Forslag til Lokalplan nr. 352. Miljøvurdering. Forslag til Tillæg nr. 1. Debatperiode og offentligt borgermøde

Midlertidige retsvirkninger. Forslag til Lokalplan nr. 352. Miljøvurdering. Forslag til Tillæg nr. 1. Debatperiode og offentligt borgermøde Offentlig bekendtgørelse den 08.04 2014 af: Forslag til Lokalplan nr. 352 - Rekreativt område, Stubbe Søvej 15, Kærager ved Gravlev og Kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED STORE LØGTVEDGÅRD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED STORE LØGTVEDGÅRD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED STORE LØGTVEDGÅRD Kalundborg Kommune har den 11. juli 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 9 samt lokalplan nr. 543 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge. Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger fra. Debatperioden den 8/10 til og med 5/11 2015 BILAG 2

Vindmøller ved Stakroge. Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger fra. Debatperioden den 8/10 til og med 5/11 2015 BILAG 2 Vindmøller ved Stakroge Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger fra Debatperioden den 8/10 til og med 5/11 2015 BILAG 2 Notat omkring de indkomne bemærkninger til debatoplæg for Vindmølleområdet

Læs mere

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG ÆNDRET ANVENDELSE AF TANKANLÆG PÅ CEYLONVEJ PÅ AARHUS HAVN

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG ÆNDRET ANVENDELSE AF TANKANLÆG PÅ CEYLONVEJ PÅ AARHUS HAVN INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG ÆNDRET ANVENDELSE AF TANKANLÆG PÅ CEYLONVEJ PÅ AARHUS HAVN BAGGRUND FOR HØRINGEN Samtank A/S, der driver tre virksomheder med oplag af benzin- og olieprodukter på Aarhus

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.021 for området ved Skipper Clement Skolen Aalborg Byråd godkendte den 11. april

Læs mere

Teknisk anlæg vindmøllepark - ved Kastrup Enge, Gram FORSLAG

Teknisk anlæg vindmøllepark - ved Kastrup Enge, Gram FORSLAG Kommuneplantillæg 4-2013 til Kommuneplan 2013 for Teknisk anlæg vindmøllepark - ved Kastrup Enge, Gram FORSLAG OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 7. SEPTEMBER 2016 2. NOVEMBER 2016 1 Haderslev Kommune Teknik

Læs mere

Lemvig Kommune. Lokalplan nr. 144-5Å 0.8 og 0.9 / 2008. for et vindmølleområde sydøst for Nees

Lemvig Kommune. Lokalplan nr. 144-5Å 0.8 og 0.9 / 2008. for et vindmølleområde sydøst for Nees Lemvig Kommune Lokalplan nr. 144-5Å 0.8 og 0.9 / 2008 for et vindmølleområde sydøst for Nees Plan og Byg April 2009 Lokalplan nr. 144-5Å 0.8 og 0.9 og 0.9 / 2008 Indholdsfortegnelse Lemvig Kommune Lokalplan

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 30. Maj 2012

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 30. Maj 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. Maj 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Aarhus Kommune har i Kommuneplan 2009 udlagt områder, der findes

Læs mere

Miljøvurdering. af kommuneplantillæg nr. 44 Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg. Offentlig fremlagt 11.01.2016-07.03.

Miljøvurdering. af kommuneplantillæg nr. 44 Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg. Offentlig fremlagt 11.01.2016-07.03. Offentlig fremlagt 11.01.2016-07.03.2016 Miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 44 Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Ændringer til

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Vejle Kommune har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 36 til

Vejle Kommune har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 36 til Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 36 med tilhørende miljørapport - vindmølleområde ved Svindbæk langs den Midtjyske Motorvej. 4. januar 2016 Vejle Kommune har udarbejdet et forslag

Læs mere

Borgermøde. Om opgradering af luftledningen mellem Kassø og Frøslev. 18.-19. jan. 2016 Energinet.dk 1

Borgermøde. Om opgradering af luftledningen mellem Kassø og Frøslev. 18.-19. jan. 2016 Energinet.dk 1 Borgermøde Om opgradering af luftledningen mellem Kassø og Frøslev 18.-19. jan. 2016 Energinet.dk 1 Velkommen! Velkommen Information og dialog v/ Projektleder Christian Jensen 18.-19. jan. 2016 Energinet.dk

Læs mere

Boligområde i Stensved

Boligområde i Stensved Lokalplan nr. 43 S Boligområde i Stensved November 2008 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling samt overordnede

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Udkast Forslag til Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forsidebillede: Rammeområde 15.E01, Asfaltværk i Undløse Indhold Indledning...01 Miljøvurderingens lovgrundlag...01

Læs mere

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009 40 Fotostandpunkt N1 NABOER MOD NORDØST Møller Fotostandpunkt N 1:50.000 De 3 ejendomme på Vigerøvej nordøst for mølleområdet er nogle af de nærmeste naboer til de nye møller. Herfra er der enkelte steder

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther.

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søkærvej 2, 9490 Pandrup som følge af opstilling af vindmøller ved Østrup i henhold til lokalplan nr. 24-003 for Jammerbugt Kommune XX.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde NØ.E4 Erhvervsområde ved Dronningens Boulevard 1. Tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Formålet med kommuneplantillæg nr. 2 er at udvide

Læs mere

Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S på Sverigesvej i Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2

Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S på Sverigesvej i Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2 Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S på Sverigesvej i Vildbjerg Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2 Notat - Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger Oversigt

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Forslag til lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming november 2010 0 Forslag til Lokalplan nr. 21-050-0001. Bramming

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 105 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 33 FOR UDVIDELSE AF DANAPAK I GRENAA STEMPELMÆRKE RETTEN I GRENAA. OOOO5OO.

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 105 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 33 FOR UDVIDELSE AF DANAPAK I GRENAA STEMPELMÆRKE RETTEN I GRENAA. OOOO5OO. F- STEMPELMÆRKE RETTEN I GRENAA GRENAA KOMMUNE KUN GYLDIGT MED AFSTEMWJfcG AF OOMMfRKONTORCTS F 732755 OOOO5OO.OO 171934 Sfi 01 LOKALPLAN NR. 105 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 33 FOR UDVIDELSE AF DANAPAK I

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

8. juni 2009 2016. Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther.

8. juni 2009 2016. Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langgade 90, 7500 Holstebro, som følge af opstilling af vindmøller ved Hogager i henhold til lokalplan nr. 1102 for Holstebro Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09.22

Kommuneplantillæg nr. 09.22 Kommuneplantillæg nr. 09.22 Strandby Strandbyvej Elling Skagensvej Luftfoto 2008, Copyright: COWI april 2011 Kommuneplantillæg nr. 09.22 I tilknytning til vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan FRE.F.02.08.02

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 REKREATIVT OMRÅDE VED NYMINDEGAB - CAMPING ENKELTOMRÅDE 13.01.R01 VARDE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 REKREATIVT OMRÅDE VED NYMINDEGAB - CAMPING ENKELTOMRÅDE 13.01.R01 VARDE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 REKREATIVT OMRÅDE VED NYMINDEGAB - CAMPING ENKELTOMRÅDE 13.01.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag

Læs mere

Detailhandel i Horsens Midtby

Detailhandel i Horsens Midtby Detailhandel i Horsens Midtby Forslag til Kommuneplantillæg 10-2007 TEKNIK OG MILJØ 2 KOMMUNEPLANTILLÆG 10-2007 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i

Læs mere

Miljørapport for Kommuneplantillæg nr. 48 og Lokalplan nr. 4-745

Miljørapport for Kommuneplantillæg nr. 48 og Lokalplan nr. 4-745 Miljørapport for Kommuneplantillæg nr. 48 og Lokalplan nr. 4-745 Tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2009-2021 for Odense Kommune for Moseskovvej Lokalplan nr. 4-745 Kollegium ved SDU Byplan Odense Kommune Maj

Læs mere

SYDLANGELAND KOMMUNE Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 1998 - Vindmøller 1999

SYDLANGELAND KOMMUNE Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 1998 - Vindmøller 1999 SYDLANGELAND KOMMUNE Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 1998 - Vindmøller 1999 Tillæg nr. 3 - vindmøller til Kommuneplan 1998 er udarbejdet af teknisk forvaltning. Offentlighedsperiode Vindmølleplanen var offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 300.003. Vindmøller ved Hjardemål Thisted Kommune April 2013. 1 Lokalplan nr. 300.003 - Vindmøller ved Hjardemål

Lokalplan nr. 300.003. Vindmøller ved Hjardemål Thisted Kommune April 2013. 1 Lokalplan nr. 300.003 - Vindmøller ved Hjardemål Lokalplan nr. 300.003 Vindmøller ved Hjardemål Thisted Kommune April 2013 1 Lokalplan nr. 300.003 - Vindmøller ved Hjardemål Indholdsfortegnelse Retningslinier for lokalplanen Fremlæggelse Redegørelse

Læs mere

Handel med særligt pladskrævende varegrupper i Farum erhvervsområde

Handel med særligt pladskrævende varegrupper i Farum erhvervsområde Handel med særligt pladskrævende varegrupper i Farum erhvervsområde Med vedtagelsen af Lokalplan 106 for Farum erhvervsområde fastslog Byrådet, at området både skulle give plads til de eksisterende værksteds-

Læs mere

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 TEKNIK OG MILJØ

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledende retningslinier

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. KORTBILAG Planbilag 1: Lokalplanens afgrænsning Planbilag 2: Retningsgivende bebyggelsesplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. KORTBILAG Planbilag 1: Lokalplanens afgrænsning Planbilag 2: Retningsgivende bebyggelsesplan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 INDHOLDSOVERSIGT... 2 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 2 Eksisterende forhold... 2 Fremtidige forhold... 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 129. med kommuneplantillæg nr. 12 for Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.A., Trustrup

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 129. med kommuneplantillæg nr. 12 for Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.A., Trustrup Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf.: 87 58 59 60 \ *- \ GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 129 med kommuneplantillæg nr. 12 for Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.A., Trustrup

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Planbilag 1: Afgrænsning af området Planbilag 2: Arealanvendelsesplan Planbilag 3: Bygningernes anvendelse

INDHOLDSFORTEGNELSE. Planbilag 1: Afgrænsning af området Planbilag 2: Arealanvendelsesplan Planbilag 3: Bygningernes anvendelse INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 3 Forhold til anden planlægning side 4 LOKALPLAN L10 1 Lokalplanens område side 5 2 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune August 2011 Indledning Tillæggets formål Billund Kommune er blevet opmærksom på, at der er et behov for at justere rammerne for særligt pladskrævende varegrupper

Læs mere

8. juni 2009 2016. Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther.

8. juni 2009 2016. Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Stadionvej 4, 7500 Holstebro, som følge af opstilling af vindmøller ved Hogager i henhold til lokalplan nr. 1102 for Holstebro Kommune

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 24. februar 2005 Jens Lønstrup 8940 2654

Læs mere

Lokalplan nr. 01-020-0002. Strandby Tillæg nr. 1 til lokalplan 294 Esbjerg Vandrerhjem

Lokalplan nr. 01-020-0002. Strandby Tillæg nr. 1 til lokalplan 294 Esbjerg Vandrerhjem Lokalplan nr. 01-020-0002 Strandby Tillæg nr. 1 til lokalplan 294 Esbjerg Vandrerhjem Maj 2008 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 92 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR.22 FOR SPORTSPLADS VED VESTRE SKOLE STEMPELMÆRKE. RETTEN l GRENAA 0000500^00

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 92 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR.22 FOR SPORTSPLADS VED VESTRE SKOLE STEMPELMÆRKE. RETTEN l GRENAA 0000500^00 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 92 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR.22 FOR SPORTSPLADS VED VESTRE SKOLE STEMPELMÆRKE RETTEN l GRENAA KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROlAPPARAT D 442057 0000500^00

Læs mere

Tre vindmøller ved Store Røttinge

Tre vindmøller ved Store Røttinge Tre vindmøller ved Store Røttinge Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 for Næstved Kommune VVM-redegørelse og miljørapport December 2013 Forord Klimaforandringer med temperaturstigninger

Læs mere

Lokalplanlægning i Varde Kommune

Lokalplanlægning i Varde Kommune Lokalplanlægning i Varde Kommune Lokalplanlægning i Varde Kommune Varde Kommune er planmyndighed og forestår udarbejdelse af kommuneplan og lokalplaner. Kommuneplanen er en overordnet plan, der blandt

Læs mere

Indstilling. Nye boliger langs Tåstrup Byvej

Indstilling. Nye boliger langs Tåstrup Byvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at udstykke fem grunde og til

Læs mere

Landzonetilladelse til opstilling af 1 husstandsvindmølle på ejendommen Kobbervold 4, 6280 Højer

Landzonetilladelse til opstilling af 1 husstandsvindmølle på ejendommen Kobbervold 4, 6280 Højer PROBUS ApS Timianvej 23 8800 Viborg Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-69-15 07-06-2016 Landzonetilladelse til opstilling af 1 husstandsvindmølle

Læs mere

Vindmøllepark i Kastrup og Tiset Enge. VVM-redegørelse og Miljørapport Marts 2016

Vindmøllepark i Kastrup og Tiset Enge. VVM-redegørelse og Miljørapport Marts 2016 Vindmøllepark i Kastrup og Tiset Enge VVM-redegørelse og Miljørapport Marts 2016 Forord Haderslev Kommunes mål for energi I 2014 vedtog Folketinget et energiforlig, der har som overordnet mål, at hele

Læs mere

Forslag til udvidelse af forsyningsområde til Kappelhøj Vandværk. November 2014. Natur og Udvikling

Forslag til udvidelse af forsyningsområde til Kappelhøj Vandværk. November 2014. Natur og Udvikling Forslag til udvidelse af forsyningsområde til Kappelhøj Vandværk November 2014 Natur og Udvikling Forslag til tillæg 1 til Vandforsyningsplan 2010-2020 Dette tillæg 1 til Vandforsyningsplan muliggør,

Læs mere

LOKALPLAN 6. For et område syd for bebyggelsen "Eremitageparken" i Lundtofte bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 6. For et område syd for bebyggelsen Eremitageparken i Lundtofte bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 6 For et område syd for bebyggelsen "Eremitageparken" i Lundtofte bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE indledning 1 lokalplanens indhold 3 lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus på ejendommen matr. nr. 4 Øster Terp, Bedsted, beliggende Overballevej 3, 6240 Løgumkloster

Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus på ejendommen matr. nr. 4 Øster Terp, Bedsted, beliggende Overballevej 3, 6240 Løgumkloster Helle og Thore T. Iversen Overballevej 3 Øster Terp 6240 Løgumkloster Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-7-14 19-02-2014 Landzonetilladelse til

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Vedrørende Novo Nordisk A/S i Hillerød Att. Susanne Bech, Novo Nordisk A/S, Global EHS, Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd. Virksomheder J.nr. MST-1274-00117 Ref. GUKHA/MAJLI Den 29. juli 2015 Afgørelse om

Læs mere

Letbanen på Ring 3 Indledende høring af Tillæg til VVM-redegørelsen. Oktober 2015

Letbanen på Ring 3 Indledende høring af Tillæg til VVM-redegørelsen. Oktober 2015 Letbanen på Ring 3 Indledende høring af Tillæg til VVM-redegørelsen Oktober 2015 3. 1. Indledning Som baggrund for tilvejebringelse af et ændringsforslag til lov om letbane på Ring 3 fra februar 2014

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for kommuneplantillæg med VVMredegørelse for forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station

Sammenfattende redegørelse for kommuneplantillæg med VVMredegørelse for forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station Aalborg Kommune Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00077 Ref. surhe Den 26. oktober 2011 Sammenfattende redegørelse for kommuneplantillæg med VVMredegørelse for forlængelse af spor 0 og udflytning

Læs mere

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Borgerrepræsentationen har den xx.xx.xx besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring

Læs mere

Vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest

Vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest Vindmøller ved Bækmarksbro Sydvest Lemvig Kommune VVM-redegørelse og miljørapport August 2010 Forord Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om udskiftning af fem vindmøller ved Fjordsidevej sydvest for

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009 Lokalplan nr. 875 er på nogle punkter ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2009. Lokalplanen muliggør etablering af et luftafkast ved den

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-22. Forslag til offentlig debat i perioden 9. september 2015 til 5. november 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-22. Forslag til offentlig debat i perioden 9. september 2015 til 5. november 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-22 Forslag til offentlig debat i perioden 9. september 2015 til 5. november 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 738 - Boligområde vest for Virupvej i Hjortshøj. Tillæg nr. 71 til kommuneplan

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 738 - Boligområde vest for Virupvej i Hjortshøj. Tillæg nr. 71 til kommuneplan Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. februar 2007 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 738 - Boligområde vest for Virupvej i Hjortshøj. Tillæg nr. 71 til kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 234 - Forslag

Lokalplan 234 - Forslag Lokalplan 234 - Forslag Vindmøller ved Eskilstrup Tillæg 2 til Kommuneplan 2009-2020 April 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område,

Læs mere

Lokalplan nr. 51 for et område til daginstitution i Dyrkobbel

Lokalplan nr. 51 for et område til daginstitution i Dyrkobbel Lokalplan nr. 51 for et område til daginstitution i Dyrkobbel Juni 1997 Gråsten Kommune REDEGØRELSE 2 FORORD 2 LOKALPLANENS FORMÅL 2 ZONE STATUS 2 KYSTNÆRHEDS ZONEN 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANEN OG ANDEN

Læs mere

Ændring af forslag til Lokalplan 223 - Område ved Arnold Nielsens Boulevard/Bibliotekvej til erhvervs- og offentlige formål 454030

Ændring af forslag til Lokalplan 223 - Område ved Arnold Nielsens Boulevard/Bibliotekvej til erhvervs- og offentlige formål 454030 Pkt.nr. 21 Ændring af forslag Lokalplan 223 Område ved Arnold Nielsens Boulevard/Bibliotekvej erhvervs og offentlige formål 454030 Indsling: Teknisk Forvaltning indsler Teknik og Miljøudvalget at anbefale

Læs mere