STØTTEPAKKE TIL UKRAINE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØTTEPAKKE TIL UKRAINE"

Transkript

1 STØTTEPAKKE TIL UKRAINE

2 STØTTEPAKKE TIL UKRAINE Dette dokument viser de vigtigste konkrete foranstaltninger, som Kommissionen foreslår på kort og mellemlang sigt for at hjælpe med at stabilisere den økonomiske og finansielle situation i Ukraine, at bistå ved overgangen, at tilskynde til politiske og økonomiske reformer og at støtte inklusiv udvikling, som er til fordel for alle ukrainere. Disse foranstaltninger vil samlet set kunne give en støtte på mindst 11 mia. EUR over de kommende år fra EU's budget og fra EU-baserede internationale finansielle institutioner ud over de betydelige midler, der gives af IMF og af Verdensbanken. Der er både tale om at ville hjælpe med at stabilisere landet og om at støtte reformprogrammerne og yderligere fremme de ukrainske myndigheders ejerskab. Nogle af disse foranstaltninger kan udføres hurtigt, mens andre vil kræve mere planlægning og forberedelse. For mange af dem er det nødvendigt med omgående, aktiv støtte fra Rådet og Parlamentet. Baggrunden for denne fremgangsmåde er ønsket om at hjælpe Ukraine med at opfylde de forventninger, som klart er kommet til udtryk hos borgere og civilsamfundet i de seneste uger under de ikke tidligere sete begivenheder i Kiev og i hele landet. Hovedpunkter: 3 mia. EUR fra EU's budget i de kommende år, heraf 1,6 mia. EUR i makrofinansielle bistandslån og en bistandspakke i form af tilskud på 1,4 mia. EUR Op til 8 mia. EUR fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling Eventuelt 3,5 mia. EUR, der lånefinansieres via naboskabsinvesteringsfaciliteten Oprettelse af en donorkoordinationsplatform Midlertidig anvendelse af et vidtgående og bredt frihandelsområde, når associeringsaftalen bliver undertegnet, og om nødvendigt med uafhængig fremrykning af handelsforanstaltninger Etablering af et investeringsforum på højt plan/en taskforce Modernisering af Ukraines gastransitsystem og arbejde med vending af strømningsretning, blandt andet via Slovakiet Fremskyndelse af handlingsplanen for visumliberalisering inden for den etablerede ramme, tilbud om et mobilitetspartnerskab Teknisk bistand inden for en række områder, fra forfatningsmæssig reform til reform af retsvæsenet og forberedelse af valg. Alle disse foranstaltninger skal ses som Kommissionens bidrag til et europæisk og internationalt forsøg på at finde en bæredygtig måde for Ukraine til at komme ud af den vanskelige økonomiske situation på og støtte landets økonomiske og politiske overgang. Det er afgørende, at medlemsstaterne går ind og supplerer og underbygger, hvad Kommissionen selv kan mobilisere. Deltagelse af partnerlande og af internationale finansielle institutioner, især IMF, EIB, EBRD og Verdensbanken er af væsentlig betydning for at optimere det, vi alle kan tilbyde, og gøre vores kollektive indsats synlig samt forbedre dens indvirkning. Alle elementer og instrumenter må

3 samles under ét for at sikre en effektiv og sammenhængende respons fra Den Europæiske Union og fra international side. En del af EU's indsats er at støtte Ukraine på dets vej mod politiske og økonomiske reformer, blandt andet dem der fremgår af associeringsaftalen/det vidtgående og brede frihandelsområde, som vi er parate til at undertegne. Det er vigtigt, at befolkningen i Ukraine såvel som i tredjelande bliver klar over, hvilke fordele og muligheder sådanne reformer kan bringe både for Ukraine og for regionen som helhed. ØKONOMISK OG FINANSIEL BISTAND Den økonomiske støtte skal ydes i form af både makrofinansiel bistand og udviklingsbistand. Kommissionen er parat til at tilvejebringe ca. 3 mia. EUR fra EU's budget i de kommende år med løfte om, at yderligere midler hurtigt kan stilles til rådighed for at hjælpe Ukraine med at imødekomme landets mere presserende behov, herunder stabilisering af den finansielle situation og støtte til, at den nye administration kan fungere. Makrofinansiel bistand: Der afsættes i alt 1,6 mia. EUR til makrofinansiel bistand. På kort sigt er Kommissionen rede til at mobilisere de lån på 610 mio. EUR inden for rammerne af den makrofinansielle bistand, som allerede er vedtaget, men som afhænger af, at aftalen mellem regeringen og IMF bliver undertegnet. Kommissionen er villig til at foreslå yderligere makrofinansiel bistand på op til 1 mia. EUR. Kommissionen har allerede udsendt en mission til Ukraine, der skal vurdere Ukraines finansielle behov og forberede den makrofinansielle bistand. Dette team arbejder tæt sammen med IMF. Udviklingsbistand: Over de kommende syv år kunne der blive tale om en udviklingsbistandspakke til Ukraine i form af tilskud på mindst 1,4 mia. EUR. Kommissionen arbejder i øjeblikket på et nyt program for 2014 med et beløb på 140 mio. EUR, der skal forbedre centralforvaltningens finansielle kapacitet og støtte den institutionelle overgangsproces, og som derved vil forstærke virkningerne af den makrofinansielle bistand. Det skal følges op med støtte til civilsamfundet. Midlerne til dette program kunne øges til 200 mio. EUR, hvis der foretages omfordelinger inden for Det Europæiske Naboskabsinstrument, og hvis Ukraine kunne komme med i paraplyprogrammet ("mere for mere") på basis af dokumenterede fremskridt med uddybning af demokratiet og overholdelse af menneskerettighederne. For resten af perioden forudses der i øjeblikket som led i det Europæiske Naboskabsinstrument et årligt bilateralt rammebeløb på ca. 130 mio. EUR med yderligere mio. EUR om året fra det ovennævnte paraplyprogram ("mere-formere"), som er betinget af dokumenterede fremskridt med uddybning af demokratiet 3

4 og overholdelse af menneskerettighederne, samt betydelige yderligere midler fra Naboskabsinvesteringsfaciliteten (NIF), jf. nedenfor. I relation til de eksisterende programmer finansierer Kommissionen i øjeblikket en række igangværende sektorbudgetstøtteprogrammer og programmer for teknisk bistand, som kan give den nye regering nyttige inputs på nøgleområder som økonomisk udvikling, styring af de offentlige finanser og retsvæsen. Der er tale om ca. 400 mio. EUR. Desuden vil naboskabsinvesteringsfaciliteten blive brugt til at støtte solide investeringsprojekter i Ukraine. Erfaringerne med brugen af NIF i Østeuropa gennem den seneste programmeringsperiode har vist, at de tilskud på mio. EUR, der er afsat til Ukraine til blandet finansiering, kan ventes at give en løftestangseffekt, der kan mobilisere lån på op til 3,5 mia. EUR. De internationale finansieringsinstitutioners medvirken hertil vil få afgørende betydning for at opnå denne løftestangseffekt, så det fulde potentiale udnyttes. Inden for rammerne af NIF arbejder Kommissionen nu på at få etableret en særlig struktur til at støtte gennemførelsen af associerings- og frihandelsaftalerne i de relevante lande. Dermed vil vore partnere få adgang til en garanteret og dedikeret ramme til støtte for investeringer i de sektorer, der har afgørende betydning for modernisering og indførelse af EU-standarder (bl.a. miljø- og energisektoren). Vi er også i gang med at undersøge mulighederne for at bruge denne facilitet til at hjælpe med til at sætte mere gang i investeringerne i den private sektor. Instrumentet til Fremme af Stabilitet og Fred (IcSP), det tidligere stabilitetsinstrument, kunne bruges til presserende behov, f.eks. støtte til reform af politiet og valgstøtte. Der vil hurtigt kunne mobiliseres op til 20 mio. EUR, hvis der bliver identificeret egnede foranstaltninger, og yderligere 15 mio. EUR kunne hentes fra FUSP-budgettet til at støtte foranstaltninger i forbindelse med en reform i sikkerhedssektoren. Endelig er Ukraine det vigtigste land for EU, når det drejer sig om nuklear sikkerhed. Inden for rammerne af Instrumentet for Samarbejde om Sikkerhed på det nukleare område er der i øjeblikket projekter i gang for et beløb på i alt 50 mio. EUR, der drejer sig om forvaltning af atomaffald og sociale projekter i områderne omkring Tjernobylforbudszonen. Desuden kan der meget hurtigt tilvejebringes et rammebeløb på yderligere 36,5 mio. EUR til projekter på dette område. Programmeringen for den nye finansperiode er endnu ikke afsluttet, og det er derfor muligt at intensivere EU's indsats. Kommissionen er som allerede nævnt rede til at oprette en EU-Trustfond, hvis medlemsstaterne bakker op om et sådant initiativ. Det ville give medlemsstaterne et redskab til at yde endnu større finansielle bidrag, og det ville øge EU's og medlemsstaternes synlighed og bidrage til effektiv, hurtig og koordineret udbetaling af midlerne. 4

5 Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er EU's egen politikstyrede bank, og de projekter, EIB har under udvikling i Ukraine, repræsenterer et beløb på op til 1,5 mia. EUR over de kommende tre år. EIB kunne øge denne indsats betydeligt, uden at det gik ud over andre regioner, hvis der blev stillet tilstrækkelige garantier, og hvis de politiske og operationelle forhold åbner mulighed herfor. EIB kunne i så fald yde finansiering til langfristede investeringer på op til 3 mia. EUR i til støtte for både den lokale private sektor og de økonomiske og sociale infrastrukturer. Efter den midtvejsevaluering af EIB's eksterne långivningsmandat, der ifølge planerne skal finde sted inden udgangen af 2016, kunne EIB øge sine aktiviteter yderligere frem til 2020 ved at gøre brug af sit fakultative mandat på 3 mia. EUR, forudsat at budgetmyndigheden godkender den yderligere finansiering. EIB opererer i tæt samarbejde med de andre internationale finansieringsinstitutioner, der er aktive i regionen, og bidrager dermed til en betydelig løftestangseffekt. Kommissionen vil også se på mulighederne for at øremærke og frontloade nogle af de yderligere garantier for EIB-midlerne i forbindelse med FEMIP-tilbageførsler vedrørende långivning i relation til associerings- og frihandelsaftalerne. Desuden er EU og medlemsstaterne majoritetsaktionærer i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD). Som led i et samordnet finansielt bistandsprogram til støtte for troværdige struktur- og makroøkonomiske reformer kunne EBRD tilvejebringe 5 mia. EUR over den samme periode, og måske mere, hvis de økonomiske forhold åbner mulighed herfor. DEN INTERNATIONALE DONORKOORDINATIONSMEKANISME: Kommissionen er fortsat i tæt kontakt med IMF og Verdensbanken lokalt i Ukraine og i hovedsæderne. For at bidrage til at sikre en effektiv gennemførelse og maksimere virkningen af EU's økonomiske bistand og udviklingsbistand, der er beskrevet ovenfor, samt øge dens synlighed, er Kommissionen ved at undersøge mulighederne for at styrke den internationale donorkoordination ved at oprette en ad hocdonorkoordinationsmekanisme sammen med det internationale samfund og de internationale finansieringsinstitutioner. En sådan mekanisme kan fremme arbejdet på grundlag af en behovsvurdering og af det reformprogram, der er udarbejdet af de ukrainske myndigheder, og skabe en bæredygtig vej ud af Ukraines vanskelige økonomiske situation ved at støtte den økonomiske og politiske overgang. Denne donorkoordinationsmekanisme kunne for eksempel være en international platform baseret i Kiev, som træder sammen med regelmæssige mellemrum for nøje at koordinere donorindsatsen med henblik på at finde løsninger på den økonomiske situation i landet. Der vil blive ydet politisk vejledning gennem den internationale platforms koordineringsmøder på højt plan. Kommissionen er rede til at være vært for møderne i Bruxelles. Denne mekanisme er åben for deltagelse, dvs. af EU's 5

6 medlemsstater, IMF, Verdensbanken, EBRD, EIB og interesserede tredjelande. EU's deltagelse ledes lokalt af EU-delegationen. HANDEL OG INVESTERING Mens økonomisk og finansiel bistand er vigtig, er handel og investering også vigtige redskaber til at sikre en langsigtet bæredygtighed i Ukraine. Alle ukrainere vil i meget høj grad få gavn af den ambitiøse vidtgående og brede frihandelsaftale med EU. F.eks. vil ukrainske eksportører spare næsten en halv milliard EUR om året på grund af reduceret EU-importtold, og det ukrainske landbrug vil drage fordel af nedskæringer i told på landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter på næsten 400 mio. EUR. De forskellige niveauer af økonomisk udvikling i EU og Ukraine afspejles i aftalens asymmetriske karakter. Aftalen er udformet, så Ukraine får en favorabel behandling, f.eks. ved hjælp af en hurtigere og mere omfattende åbning af markedet i EU gennem den fremskyndede toldafvikling, som EU har indrømmet, kombineret med en længere periode til lignende foranstaltninger på den ukrainske side. Kommissionen er klar til at reagere hurtigt for at sikre en hurtig midlertidig anvendelse af associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale, så snart der er truffet afgørelse om undertegnelsen. I mellemtiden er Kommissionen rede til at tilbyde en fremskyndet anvendelse af de bestemmelser i aftalen, der vedrører import af varer (dvs. nedsættelsen af told og åbning af toldkontingenter) ved at fremsætte forslag til Rådets og Europa-Parlamentets forordning om sådanne såkaldte "autonome handelsforanstaltninger". Disse midlertidige handelsforanstaltninger, som EU vil gennemføre ensidigt, vil gøre det muligt for Ukraine at få væsentlig gavn af mange af de fordele, som aftalen tilbyder allerede nu, dvs. i perioden, indtil den kan underskrives og anvendes foreløbigt. Imidlertid vil den hurtige gennemførelse af sådanne støtteforanstaltninger kræve en klar forpligtelse fra Rådet og Europa-Parlamentet til at hastebehandle gennemførelsen af godkendelsesprocessen. Som led i bestræbelserne på at mobilisere alle deres aktiver og instrumenter til støtte for Ukraine i denne ekstraordinære tid er den højtstående repræsentant og Kommissionen ligeledes rede til at indkalde til et investeringsforum/taskforce på højt niveau, der skal undersøge investerings- og samarbejdsmulighederne i Ukraine. Dette forum bør samle en lang række offentlige og private økonomiske aktører fra Ukraine, EU og de internationale finansieringsinstitutioner sammen med værtslandet for at maksimere deres samlede indvirkning og sikre en holdbar og demokratisk fremtid præget af velstand for befolkningen i Ukraine. Et sådant tiltag vil også give lejlighed til at hjælpe Ukraine med at få størst muligt udbytte af autonome handelsforanstaltninger og associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale. 6

7 ENERGI OG TRANSPORT: Sikre energiforsyninger til overkommelige priser er afgørende for Ukraines stabilitet og sikkerhed. EU vil, bl.a. gennem budgetstøtte, arbejde sammen med den nye regering i Ukraine for at sprede energiforsyningskilderne på langt sigt og for at sikre, at det ukrainske gastransmissionssystem forbliver en vigtig transitrute for gasforsyninger til Europa. I denne forbindelse vil Kommissionen fortsætte sit samarbejde med den ukrainske regering om at modernisere det ukrainske gastransmissionssystem i samarbejde med EIB, EBRD og Verdensbanken i takt med at der gennemføres reformer af gassektoren i overensstemmelse med forpligtelserne over for Energifællesskabet. Opfyldes betingelserne, kan der være mulighed for et startlån i nær fremtid. På kort sigt er Kommissionen rede til at bistå Ukraine med at sprede sine gasforsyningsruter, navnlig ved at sikre, at vending af strømningsretningen i forhold til EU, via Slovakiet (udover som nu via Polen og Ungarn) kan gøres operationel hurtigst muligt. Kommissionen bør sammen med Slovakiet sikre, at de ukrainske og slovakiske transmissionssystemoperatører tilvejebringer de nødvendige regler og processer, der gør det muligt at øge kapaciteten for gasstrømme fra EU til Ukraine for at styrke forsyningssikkerheden i Ukraine. Ordlyden af et aftalememorandum mellem de slovakiske og de ukrainske transmissionssystemoperatører om vending af strømningsretningen via den ukrainsk-slovakiske rørledning, blev forhandlet på plads med Kommissionen som mægler i december 2013, men ikke undertegnet. Kommissionen er klar til at formidle de to operatørers undertegnelse, hvis den bliver anmodet om det. Kommissionen er fortsat klar til at arbejde videre sammen med de relevante medlemsstater for at lette tilvejebringelsen af yderligere korridorer for vending af strømningsretningen til Ukraine via Bulgarien og Rumænien og via Kroatien og Ungarn. Hvis omstændighederne tillader det, er Kommissionen på mellemlangt sigt fortsat klar til at fremme tresidede drøftelser (mellem EU, Rusland og Ukraine) om modernisering af det ukrainske gastransmissionssystem. På transportområdet har Kommissionen, efter at aftalen mellem EU og Ukraine om det fælles europæiske luftfartsområde på transportområdet blev paraferet på topmødet i det østlige partnerskab i Vilnius, gjort hurtige fremskridt med forberedelser, der skal gøre det muligt for Rådet at træffe afgørelse om undertegnelse af aftalen, og Kommissionen står klar til en hurtig implementering af den. Kommissionen er besluttet på at arbejde videre med at styrke transportforbindelserne mellem EU og Ukraine, især inden for rammerne af transportpanelet for det østlige partnerskab. MOBILITET: Mobiliteten er et vigtigt område, hvor Kommissionen mener, der bør tages meningsfulde og synlige skridt på kort sigt. En del af disse skridt afhænger af beslutninger i medlemsstaterne, men Kommissionen er villig og klar til proaktivt at 7

8 formidle en hurtig og effektiv samordning på dette område. Kommissionen anerkender til fulde mobilitetens og de mellemmenneskelige kontakters betydning for borgerne i Ukraine, og den vil støtte ukrainske bestræbelser på at videreføre processen for liberalisering af visumreglerne så hurtigt som muligt i overensstemmelse med de betingelser, der er aftalt i handlingsplanen for visumliberalisering. Fremskridtene vil naturligvis afhænge af, hvordan de nye myndigheder er i stand til at håndtere de vigtigste af de udestående problemer. Men Kommissionen kan og vil gøre sit yderste for at hjælpe med at fremskynde løsningen af de tilbageværende spørgsmål. Færdiggøres visumliberaliseringen, vil der ikke længere være visumpligt for ukrainske borgere, der ønsker at rejse til Schengenområdet i op til 90 dage inden for en 180 dages periode. Indtil da gælder der en aftale om lettelse af visumudstedelse mellem EU og Ukraine, og Kommissionen tilskynder medlemsstaterne til at udnytte mulighederne i den til bunds. Den giver medlemsstaterne mulighed for at vælge mellem en række foranstaltninger, herunder afskaffelse af visumgebyrer for visse kategorier af borgere. Dertil kommer, at visumkodeksen giver medlemsstaterne flere muligheder for at afskaffe visumgebyrer for yderligere kategorier, f.eks. børn. Endelig er Kommissionen villig til, hvis medlemsstaterne er indforstået med det, at tilbyde Ukraine et mobilitetspartnerskab, som fremmer mellemmenneskelige kontakter og lovlige migrationsmuligheder og tilbyder en ramme for samarbejde med og praktisk støtte til de ukrainske myndigheder, som er mere vidtgående end visumliberaliseringen. Et sådant mobilitetspartnerskab kan i givet fald etableres meget hurtigt, hvis det har Ukraines interesse. MELLEMMENNESKELIGE FORBINDELSER OG UDDANNELSE: EU vil under det nye program Erasmus+ tilbyde flere muligheder for studentermobilitet, akademisk samarbejde og udveksling af unge. Erasmusprogrammet støtter studentermobilitet på kortere sigt i begge retninger for at erhverve points i en værtsinstitution, som dernæst godskrives af institutionen i hjemlandet. Det skønnes, at over unge ukrainere vil få glæde af universitetsudvekslinger under Erasmus+, og at over vil deltage i ungdomsprojekter og udveksling af unge. Mobilitet blandt uddannelses- og undervisningspersonale vil også blive fremmet. Ukrainske studerende og universiteter vil kunne deltage i fælles masteruddannelser på højt niveau, som udbydes af konsortier af europæiske universiteter. Universiteter vil også blive tilbudt kapacitetsopbyggende foranstaltninger for at modernisere deres læseplaner, undervisningsmetoder og faciliteter og for at forbedre forvaltningen. Der vil også via Erasmus+ blive ydet støtte til ungdomsmobilitet gennem udveksling af unge, den europæiske volontørtjeneste og mobilitet blandt unge arbejdstagere. Ukraine vil fortsat deltage i e-partnerskaber mellem skoler, hvor der siden den officielle lancering i marts 2013 er blevet registreret 101 skoler og 280 undervisere. 8

9 Forskere vil også kunne ansøge om doktorale eller postdoktorale stipendier fra andre forskningsstipendier gennem Marie Sklodowska Curie-aktiviteterne. YDERLIGERE TILTAG: Mere generelt er Kommissionen fortsat rede til at hjælpe Ukraine med at opbygge institutioner, som tjener statens og folkets interesse, ved at fremme god regeringsførelse, retsstatsprincipperne, bekæmpelsen af korruption osv. At sætte disse institutioner i stand til at varetage deres opgaver er ikke blot et mål i sig selv, men også et middel til at sikre landets udvikling, både socialt og økonomisk, på mellemlang og lang sigt. Støtte til en bæredygtig økonomisk og politisk omstilling vil også forudsætte tilskud, der sikrer teknisk ekspertise på mange af de områder, der er beskrevet i dette dokument. Derudover vil Kommissionen og den højtstående repræsentant fortsat yde støtte til en forfatningsmæssig reform sammen med Europarådet og Venedigkommissionen. Der ydes også bistand til at fremme reformen af anklagemyndigheden og politiet gennem EU's og Ukraines dialog om reform af retsvæsenet. Hertil kommer, at man med hensyn til valgbistand er i gang med at undersøge muligheden for at yde valgstøtte og teknisk bistand, herunder muligheden for tilsyn i forbindelse med en OSCE-ODHIRvalgobservationsmission ved de kommende valg. - Restriktive foranstaltninger: EU har vist, at Unionen kan handle hurtigt og fleksibelt for at få vedtaget den fornødne lovgivning. Kommissionen fremsatte sit forslag mandag den 24. februar, som nu er ved at blive vedtaget af Rådet i en ajourført udgave, der afspejler den nye situation på stedet, således at der nu fokuseres på indefrysning og inddrivelse af aktiver fra de personer, som er udpeget som værende ansvarlige for at misbruge statsmidler. Kommissionen er klar til at fremsætte yderligere forslag, hvis det skulle blive nødvendigt. - Humanitær bistand og civilbeskyttelse: Kommissionen har åbnet et lokalkontor i Kiev for at følge udviklingen og indhente oplysninger, herunder til medlemsstaterne, om humanitære anliggender og civilbeskyttelse. Dette kontor er i kontakt med alle større nødhjælps- og bistandsorganisationer for at koordinere eventuelle fremtidige aktiviteter og forestå beredskabsplanlægningen. Kommissionen står klar til at yde bistand fra EU's civilbeskyttelsesordning, såfremt Ukraine anmoder herom. Kommissionen har som foregribende foranstaltning allerede anmodet de stater, der deltager i ordningen, om at gøre status over, hvilke former for lægelig bistand der kan ydes. 9

10 BILAG STØTTE TIL UKRAINE: VEJLEDENDE BISTANDSPAKKE Kilde Vejledende beløb/intervaller (i mio. EUR) I. EUROPA-KOMMISSIONEN ( ) I.1. Overordnet udviklingsbistand (tilskud) Bilateral finansieringsramme med: => Årligt handlingsprogram (ÅHP) for => ÅHP'er (gennemsnit) - for => Paraplyprogrammet ("more for more") for Naboskabsinvesteringsfacilitet Instrument til fremme af stabilitet og fred 20 FUSP 15 I.2. Makrofinansiel bistand (lån) II. EUROPÆISKE FINANSIELLE INSTITUTIONER ( ) EIB op til EBRD 5000 I ALT p.m : forrige programmeringsperiode ÅHP for 2013 (forpligtet) 199 ÅHP'er for (igangværende) 201 Instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område (i) igangværende 50 (ii) forpligtet 36,5 I ALT 486,50 10

11

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 529 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt Europaudvalget, Udenrigsudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 11. maj 2015 Ny

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 29.10.2012 2012/2276(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 90/4 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 284 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om forvaltningen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere