STØTTEPAKKE TIL UKRAINE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØTTEPAKKE TIL UKRAINE"

Transkript

1 STØTTEPAKKE TIL UKRAINE

2 STØTTEPAKKE TIL UKRAINE Dette dokument viser de vigtigste konkrete foranstaltninger, som Kommissionen foreslår på kort og mellemlang sigt for at hjælpe med at stabilisere den økonomiske og finansielle situation i Ukraine, at bistå ved overgangen, at tilskynde til politiske og økonomiske reformer og at støtte inklusiv udvikling, som er til fordel for alle ukrainere. Disse foranstaltninger vil samlet set kunne give en støtte på mindst 11 mia. EUR over de kommende år fra EU's budget og fra EU-baserede internationale finansielle institutioner ud over de betydelige midler, der gives af IMF og af Verdensbanken. Der er både tale om at ville hjælpe med at stabilisere landet og om at støtte reformprogrammerne og yderligere fremme de ukrainske myndigheders ejerskab. Nogle af disse foranstaltninger kan udføres hurtigt, mens andre vil kræve mere planlægning og forberedelse. For mange af dem er det nødvendigt med omgående, aktiv støtte fra Rådet og Parlamentet. Baggrunden for denne fremgangsmåde er ønsket om at hjælpe Ukraine med at opfylde de forventninger, som klart er kommet til udtryk hos borgere og civilsamfundet i de seneste uger under de ikke tidligere sete begivenheder i Kiev og i hele landet. Hovedpunkter: 3 mia. EUR fra EU's budget i de kommende år, heraf 1,6 mia. EUR i makrofinansielle bistandslån og en bistandspakke i form af tilskud på 1,4 mia. EUR Op til 8 mia. EUR fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling Eventuelt 3,5 mia. EUR, der lånefinansieres via naboskabsinvesteringsfaciliteten Oprettelse af en donorkoordinationsplatform Midlertidig anvendelse af et vidtgående og bredt frihandelsområde, når associeringsaftalen bliver undertegnet, og om nødvendigt med uafhængig fremrykning af handelsforanstaltninger Etablering af et investeringsforum på højt plan/en taskforce Modernisering af Ukraines gastransitsystem og arbejde med vending af strømningsretning, blandt andet via Slovakiet Fremskyndelse af handlingsplanen for visumliberalisering inden for den etablerede ramme, tilbud om et mobilitetspartnerskab Teknisk bistand inden for en række områder, fra forfatningsmæssig reform til reform af retsvæsenet og forberedelse af valg. Alle disse foranstaltninger skal ses som Kommissionens bidrag til et europæisk og internationalt forsøg på at finde en bæredygtig måde for Ukraine til at komme ud af den vanskelige økonomiske situation på og støtte landets økonomiske og politiske overgang. Det er afgørende, at medlemsstaterne går ind og supplerer og underbygger, hvad Kommissionen selv kan mobilisere. Deltagelse af partnerlande og af internationale finansielle institutioner, især IMF, EIB, EBRD og Verdensbanken er af væsentlig betydning for at optimere det, vi alle kan tilbyde, og gøre vores kollektive indsats synlig samt forbedre dens indvirkning. Alle elementer og instrumenter må

3 samles under ét for at sikre en effektiv og sammenhængende respons fra Den Europæiske Union og fra international side. En del af EU's indsats er at støtte Ukraine på dets vej mod politiske og økonomiske reformer, blandt andet dem der fremgår af associeringsaftalen/det vidtgående og brede frihandelsområde, som vi er parate til at undertegne. Det er vigtigt, at befolkningen i Ukraine såvel som i tredjelande bliver klar over, hvilke fordele og muligheder sådanne reformer kan bringe både for Ukraine og for regionen som helhed. ØKONOMISK OG FINANSIEL BISTAND Den økonomiske støtte skal ydes i form af både makrofinansiel bistand og udviklingsbistand. Kommissionen er parat til at tilvejebringe ca. 3 mia. EUR fra EU's budget i de kommende år med løfte om, at yderligere midler hurtigt kan stilles til rådighed for at hjælpe Ukraine med at imødekomme landets mere presserende behov, herunder stabilisering af den finansielle situation og støtte til, at den nye administration kan fungere. Makrofinansiel bistand: Der afsættes i alt 1,6 mia. EUR til makrofinansiel bistand. På kort sigt er Kommissionen rede til at mobilisere de lån på 610 mio. EUR inden for rammerne af den makrofinansielle bistand, som allerede er vedtaget, men som afhænger af, at aftalen mellem regeringen og IMF bliver undertegnet. Kommissionen er villig til at foreslå yderligere makrofinansiel bistand på op til 1 mia. EUR. Kommissionen har allerede udsendt en mission til Ukraine, der skal vurdere Ukraines finansielle behov og forberede den makrofinansielle bistand. Dette team arbejder tæt sammen med IMF. Udviklingsbistand: Over de kommende syv år kunne der blive tale om en udviklingsbistandspakke til Ukraine i form af tilskud på mindst 1,4 mia. EUR. Kommissionen arbejder i øjeblikket på et nyt program for 2014 med et beløb på 140 mio. EUR, der skal forbedre centralforvaltningens finansielle kapacitet og støtte den institutionelle overgangsproces, og som derved vil forstærke virkningerne af den makrofinansielle bistand. Det skal følges op med støtte til civilsamfundet. Midlerne til dette program kunne øges til 200 mio. EUR, hvis der foretages omfordelinger inden for Det Europæiske Naboskabsinstrument, og hvis Ukraine kunne komme med i paraplyprogrammet ("mere for mere") på basis af dokumenterede fremskridt med uddybning af demokratiet og overholdelse af menneskerettighederne. For resten af perioden forudses der i øjeblikket som led i det Europæiske Naboskabsinstrument et årligt bilateralt rammebeløb på ca. 130 mio. EUR med yderligere mio. EUR om året fra det ovennævnte paraplyprogram ("mere-formere"), som er betinget af dokumenterede fremskridt med uddybning af demokratiet 3

4 og overholdelse af menneskerettighederne, samt betydelige yderligere midler fra Naboskabsinvesteringsfaciliteten (NIF), jf. nedenfor. I relation til de eksisterende programmer finansierer Kommissionen i øjeblikket en række igangværende sektorbudgetstøtteprogrammer og programmer for teknisk bistand, som kan give den nye regering nyttige inputs på nøgleområder som økonomisk udvikling, styring af de offentlige finanser og retsvæsen. Der er tale om ca. 400 mio. EUR. Desuden vil naboskabsinvesteringsfaciliteten blive brugt til at støtte solide investeringsprojekter i Ukraine. Erfaringerne med brugen af NIF i Østeuropa gennem den seneste programmeringsperiode har vist, at de tilskud på mio. EUR, der er afsat til Ukraine til blandet finansiering, kan ventes at give en løftestangseffekt, der kan mobilisere lån på op til 3,5 mia. EUR. De internationale finansieringsinstitutioners medvirken hertil vil få afgørende betydning for at opnå denne løftestangseffekt, så det fulde potentiale udnyttes. Inden for rammerne af NIF arbejder Kommissionen nu på at få etableret en særlig struktur til at støtte gennemførelsen af associerings- og frihandelsaftalerne i de relevante lande. Dermed vil vore partnere få adgang til en garanteret og dedikeret ramme til støtte for investeringer i de sektorer, der har afgørende betydning for modernisering og indførelse af EU-standarder (bl.a. miljø- og energisektoren). Vi er også i gang med at undersøge mulighederne for at bruge denne facilitet til at hjælpe med til at sætte mere gang i investeringerne i den private sektor. Instrumentet til Fremme af Stabilitet og Fred (IcSP), det tidligere stabilitetsinstrument, kunne bruges til presserende behov, f.eks. støtte til reform af politiet og valgstøtte. Der vil hurtigt kunne mobiliseres op til 20 mio. EUR, hvis der bliver identificeret egnede foranstaltninger, og yderligere 15 mio. EUR kunne hentes fra FUSP-budgettet til at støtte foranstaltninger i forbindelse med en reform i sikkerhedssektoren. Endelig er Ukraine det vigtigste land for EU, når det drejer sig om nuklear sikkerhed. Inden for rammerne af Instrumentet for Samarbejde om Sikkerhed på det nukleare område er der i øjeblikket projekter i gang for et beløb på i alt 50 mio. EUR, der drejer sig om forvaltning af atomaffald og sociale projekter i områderne omkring Tjernobylforbudszonen. Desuden kan der meget hurtigt tilvejebringes et rammebeløb på yderligere 36,5 mio. EUR til projekter på dette område. Programmeringen for den nye finansperiode er endnu ikke afsluttet, og det er derfor muligt at intensivere EU's indsats. Kommissionen er som allerede nævnt rede til at oprette en EU-Trustfond, hvis medlemsstaterne bakker op om et sådant initiativ. Det ville give medlemsstaterne et redskab til at yde endnu større finansielle bidrag, og det ville øge EU's og medlemsstaternes synlighed og bidrage til effektiv, hurtig og koordineret udbetaling af midlerne. 4

5 Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er EU's egen politikstyrede bank, og de projekter, EIB har under udvikling i Ukraine, repræsenterer et beløb på op til 1,5 mia. EUR over de kommende tre år. EIB kunne øge denne indsats betydeligt, uden at det gik ud over andre regioner, hvis der blev stillet tilstrækkelige garantier, og hvis de politiske og operationelle forhold åbner mulighed herfor. EIB kunne i så fald yde finansiering til langfristede investeringer på op til 3 mia. EUR i til støtte for både den lokale private sektor og de økonomiske og sociale infrastrukturer. Efter den midtvejsevaluering af EIB's eksterne långivningsmandat, der ifølge planerne skal finde sted inden udgangen af 2016, kunne EIB øge sine aktiviteter yderligere frem til 2020 ved at gøre brug af sit fakultative mandat på 3 mia. EUR, forudsat at budgetmyndigheden godkender den yderligere finansiering. EIB opererer i tæt samarbejde med de andre internationale finansieringsinstitutioner, der er aktive i regionen, og bidrager dermed til en betydelig løftestangseffekt. Kommissionen vil også se på mulighederne for at øremærke og frontloade nogle af de yderligere garantier for EIB-midlerne i forbindelse med FEMIP-tilbageførsler vedrørende långivning i relation til associerings- og frihandelsaftalerne. Desuden er EU og medlemsstaterne majoritetsaktionærer i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD). Som led i et samordnet finansielt bistandsprogram til støtte for troværdige struktur- og makroøkonomiske reformer kunne EBRD tilvejebringe 5 mia. EUR over den samme periode, og måske mere, hvis de økonomiske forhold åbner mulighed herfor. DEN INTERNATIONALE DONORKOORDINATIONSMEKANISME: Kommissionen er fortsat i tæt kontakt med IMF og Verdensbanken lokalt i Ukraine og i hovedsæderne. For at bidrage til at sikre en effektiv gennemførelse og maksimere virkningen af EU's økonomiske bistand og udviklingsbistand, der er beskrevet ovenfor, samt øge dens synlighed, er Kommissionen ved at undersøge mulighederne for at styrke den internationale donorkoordination ved at oprette en ad hocdonorkoordinationsmekanisme sammen med det internationale samfund og de internationale finansieringsinstitutioner. En sådan mekanisme kan fremme arbejdet på grundlag af en behovsvurdering og af det reformprogram, der er udarbejdet af de ukrainske myndigheder, og skabe en bæredygtig vej ud af Ukraines vanskelige økonomiske situation ved at støtte den økonomiske og politiske overgang. Denne donorkoordinationsmekanisme kunne for eksempel være en international platform baseret i Kiev, som træder sammen med regelmæssige mellemrum for nøje at koordinere donorindsatsen med henblik på at finde løsninger på den økonomiske situation i landet. Der vil blive ydet politisk vejledning gennem den internationale platforms koordineringsmøder på højt plan. Kommissionen er rede til at være vært for møderne i Bruxelles. Denne mekanisme er åben for deltagelse, dvs. af EU's 5

6 medlemsstater, IMF, Verdensbanken, EBRD, EIB og interesserede tredjelande. EU's deltagelse ledes lokalt af EU-delegationen. HANDEL OG INVESTERING Mens økonomisk og finansiel bistand er vigtig, er handel og investering også vigtige redskaber til at sikre en langsigtet bæredygtighed i Ukraine. Alle ukrainere vil i meget høj grad få gavn af den ambitiøse vidtgående og brede frihandelsaftale med EU. F.eks. vil ukrainske eksportører spare næsten en halv milliard EUR om året på grund af reduceret EU-importtold, og det ukrainske landbrug vil drage fordel af nedskæringer i told på landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter på næsten 400 mio. EUR. De forskellige niveauer af økonomisk udvikling i EU og Ukraine afspejles i aftalens asymmetriske karakter. Aftalen er udformet, så Ukraine får en favorabel behandling, f.eks. ved hjælp af en hurtigere og mere omfattende åbning af markedet i EU gennem den fremskyndede toldafvikling, som EU har indrømmet, kombineret med en længere periode til lignende foranstaltninger på den ukrainske side. Kommissionen er klar til at reagere hurtigt for at sikre en hurtig midlertidig anvendelse af associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale, så snart der er truffet afgørelse om undertegnelsen. I mellemtiden er Kommissionen rede til at tilbyde en fremskyndet anvendelse af de bestemmelser i aftalen, der vedrører import af varer (dvs. nedsættelsen af told og åbning af toldkontingenter) ved at fremsætte forslag til Rådets og Europa-Parlamentets forordning om sådanne såkaldte "autonome handelsforanstaltninger". Disse midlertidige handelsforanstaltninger, som EU vil gennemføre ensidigt, vil gøre det muligt for Ukraine at få væsentlig gavn af mange af de fordele, som aftalen tilbyder allerede nu, dvs. i perioden, indtil den kan underskrives og anvendes foreløbigt. Imidlertid vil den hurtige gennemførelse af sådanne støtteforanstaltninger kræve en klar forpligtelse fra Rådet og Europa-Parlamentet til at hastebehandle gennemførelsen af godkendelsesprocessen. Som led i bestræbelserne på at mobilisere alle deres aktiver og instrumenter til støtte for Ukraine i denne ekstraordinære tid er den højtstående repræsentant og Kommissionen ligeledes rede til at indkalde til et investeringsforum/taskforce på højt niveau, der skal undersøge investerings- og samarbejdsmulighederne i Ukraine. Dette forum bør samle en lang række offentlige og private økonomiske aktører fra Ukraine, EU og de internationale finansieringsinstitutioner sammen med værtslandet for at maksimere deres samlede indvirkning og sikre en holdbar og demokratisk fremtid præget af velstand for befolkningen i Ukraine. Et sådant tiltag vil også give lejlighed til at hjælpe Ukraine med at få størst muligt udbytte af autonome handelsforanstaltninger og associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale. 6

7 ENERGI OG TRANSPORT: Sikre energiforsyninger til overkommelige priser er afgørende for Ukraines stabilitet og sikkerhed. EU vil, bl.a. gennem budgetstøtte, arbejde sammen med den nye regering i Ukraine for at sprede energiforsyningskilderne på langt sigt og for at sikre, at det ukrainske gastransmissionssystem forbliver en vigtig transitrute for gasforsyninger til Europa. I denne forbindelse vil Kommissionen fortsætte sit samarbejde med den ukrainske regering om at modernisere det ukrainske gastransmissionssystem i samarbejde med EIB, EBRD og Verdensbanken i takt med at der gennemføres reformer af gassektoren i overensstemmelse med forpligtelserne over for Energifællesskabet. Opfyldes betingelserne, kan der være mulighed for et startlån i nær fremtid. På kort sigt er Kommissionen rede til at bistå Ukraine med at sprede sine gasforsyningsruter, navnlig ved at sikre, at vending af strømningsretningen i forhold til EU, via Slovakiet (udover som nu via Polen og Ungarn) kan gøres operationel hurtigst muligt. Kommissionen bør sammen med Slovakiet sikre, at de ukrainske og slovakiske transmissionssystemoperatører tilvejebringer de nødvendige regler og processer, der gør det muligt at øge kapaciteten for gasstrømme fra EU til Ukraine for at styrke forsyningssikkerheden i Ukraine. Ordlyden af et aftalememorandum mellem de slovakiske og de ukrainske transmissionssystemoperatører om vending af strømningsretningen via den ukrainsk-slovakiske rørledning, blev forhandlet på plads med Kommissionen som mægler i december 2013, men ikke undertegnet. Kommissionen er klar til at formidle de to operatørers undertegnelse, hvis den bliver anmodet om det. Kommissionen er fortsat klar til at arbejde videre sammen med de relevante medlemsstater for at lette tilvejebringelsen af yderligere korridorer for vending af strømningsretningen til Ukraine via Bulgarien og Rumænien og via Kroatien og Ungarn. Hvis omstændighederne tillader det, er Kommissionen på mellemlangt sigt fortsat klar til at fremme tresidede drøftelser (mellem EU, Rusland og Ukraine) om modernisering af det ukrainske gastransmissionssystem. På transportområdet har Kommissionen, efter at aftalen mellem EU og Ukraine om det fælles europæiske luftfartsområde på transportområdet blev paraferet på topmødet i det østlige partnerskab i Vilnius, gjort hurtige fremskridt med forberedelser, der skal gøre det muligt for Rådet at træffe afgørelse om undertegnelse af aftalen, og Kommissionen står klar til en hurtig implementering af den. Kommissionen er besluttet på at arbejde videre med at styrke transportforbindelserne mellem EU og Ukraine, især inden for rammerne af transportpanelet for det østlige partnerskab. MOBILITET: Mobiliteten er et vigtigt område, hvor Kommissionen mener, der bør tages meningsfulde og synlige skridt på kort sigt. En del af disse skridt afhænger af beslutninger i medlemsstaterne, men Kommissionen er villig og klar til proaktivt at 7

8 formidle en hurtig og effektiv samordning på dette område. Kommissionen anerkender til fulde mobilitetens og de mellemmenneskelige kontakters betydning for borgerne i Ukraine, og den vil støtte ukrainske bestræbelser på at videreføre processen for liberalisering af visumreglerne så hurtigt som muligt i overensstemmelse med de betingelser, der er aftalt i handlingsplanen for visumliberalisering. Fremskridtene vil naturligvis afhænge af, hvordan de nye myndigheder er i stand til at håndtere de vigtigste af de udestående problemer. Men Kommissionen kan og vil gøre sit yderste for at hjælpe med at fremskynde løsningen af de tilbageværende spørgsmål. Færdiggøres visumliberaliseringen, vil der ikke længere være visumpligt for ukrainske borgere, der ønsker at rejse til Schengenområdet i op til 90 dage inden for en 180 dages periode. Indtil da gælder der en aftale om lettelse af visumudstedelse mellem EU og Ukraine, og Kommissionen tilskynder medlemsstaterne til at udnytte mulighederne i den til bunds. Den giver medlemsstaterne mulighed for at vælge mellem en række foranstaltninger, herunder afskaffelse af visumgebyrer for visse kategorier af borgere. Dertil kommer, at visumkodeksen giver medlemsstaterne flere muligheder for at afskaffe visumgebyrer for yderligere kategorier, f.eks. børn. Endelig er Kommissionen villig til, hvis medlemsstaterne er indforstået med det, at tilbyde Ukraine et mobilitetspartnerskab, som fremmer mellemmenneskelige kontakter og lovlige migrationsmuligheder og tilbyder en ramme for samarbejde med og praktisk støtte til de ukrainske myndigheder, som er mere vidtgående end visumliberaliseringen. Et sådant mobilitetspartnerskab kan i givet fald etableres meget hurtigt, hvis det har Ukraines interesse. MELLEMMENNESKELIGE FORBINDELSER OG UDDANNELSE: EU vil under det nye program Erasmus+ tilbyde flere muligheder for studentermobilitet, akademisk samarbejde og udveksling af unge. Erasmusprogrammet støtter studentermobilitet på kortere sigt i begge retninger for at erhverve points i en værtsinstitution, som dernæst godskrives af institutionen i hjemlandet. Det skønnes, at over unge ukrainere vil få glæde af universitetsudvekslinger under Erasmus+, og at over vil deltage i ungdomsprojekter og udveksling af unge. Mobilitet blandt uddannelses- og undervisningspersonale vil også blive fremmet. Ukrainske studerende og universiteter vil kunne deltage i fælles masteruddannelser på højt niveau, som udbydes af konsortier af europæiske universiteter. Universiteter vil også blive tilbudt kapacitetsopbyggende foranstaltninger for at modernisere deres læseplaner, undervisningsmetoder og faciliteter og for at forbedre forvaltningen. Der vil også via Erasmus+ blive ydet støtte til ungdomsmobilitet gennem udveksling af unge, den europæiske volontørtjeneste og mobilitet blandt unge arbejdstagere. Ukraine vil fortsat deltage i e-partnerskaber mellem skoler, hvor der siden den officielle lancering i marts 2013 er blevet registreret 101 skoler og 280 undervisere. 8

9 Forskere vil også kunne ansøge om doktorale eller postdoktorale stipendier fra andre forskningsstipendier gennem Marie Sklodowska Curie-aktiviteterne. YDERLIGERE TILTAG: Mere generelt er Kommissionen fortsat rede til at hjælpe Ukraine med at opbygge institutioner, som tjener statens og folkets interesse, ved at fremme god regeringsførelse, retsstatsprincipperne, bekæmpelsen af korruption osv. At sætte disse institutioner i stand til at varetage deres opgaver er ikke blot et mål i sig selv, men også et middel til at sikre landets udvikling, både socialt og økonomisk, på mellemlang og lang sigt. Støtte til en bæredygtig økonomisk og politisk omstilling vil også forudsætte tilskud, der sikrer teknisk ekspertise på mange af de områder, der er beskrevet i dette dokument. Derudover vil Kommissionen og den højtstående repræsentant fortsat yde støtte til en forfatningsmæssig reform sammen med Europarådet og Venedigkommissionen. Der ydes også bistand til at fremme reformen af anklagemyndigheden og politiet gennem EU's og Ukraines dialog om reform af retsvæsenet. Hertil kommer, at man med hensyn til valgbistand er i gang med at undersøge muligheden for at yde valgstøtte og teknisk bistand, herunder muligheden for tilsyn i forbindelse med en OSCE-ODHIRvalgobservationsmission ved de kommende valg. - Restriktive foranstaltninger: EU har vist, at Unionen kan handle hurtigt og fleksibelt for at få vedtaget den fornødne lovgivning. Kommissionen fremsatte sit forslag mandag den 24. februar, som nu er ved at blive vedtaget af Rådet i en ajourført udgave, der afspejler den nye situation på stedet, således at der nu fokuseres på indefrysning og inddrivelse af aktiver fra de personer, som er udpeget som værende ansvarlige for at misbruge statsmidler. Kommissionen er klar til at fremsætte yderligere forslag, hvis det skulle blive nødvendigt. - Humanitær bistand og civilbeskyttelse: Kommissionen har åbnet et lokalkontor i Kiev for at følge udviklingen og indhente oplysninger, herunder til medlemsstaterne, om humanitære anliggender og civilbeskyttelse. Dette kontor er i kontakt med alle større nødhjælps- og bistandsorganisationer for at koordinere eventuelle fremtidige aktiviteter og forestå beredskabsplanlægningen. Kommissionen står klar til at yde bistand fra EU's civilbeskyttelsesordning, såfremt Ukraine anmoder herom. Kommissionen har som foregribende foranstaltning allerede anmodet de stater, der deltager i ordningen, om at gøre status over, hvilke former for lægelig bistand der kan ydes. 9

10 BILAG STØTTE TIL UKRAINE: VEJLEDENDE BISTANDSPAKKE Kilde Vejledende beløb/intervaller (i mio. EUR) I. EUROPA-KOMMISSIONEN ( ) I.1. Overordnet udviklingsbistand (tilskud) Bilateral finansieringsramme med: => Årligt handlingsprogram (ÅHP) for => ÅHP'er (gennemsnit) - for => Paraplyprogrammet ("more for more") for Naboskabsinvesteringsfacilitet Instrument til fremme af stabilitet og fred 20 FUSP 15 I.2. Makrofinansiel bistand (lån) II. EUROPÆISKE FINANSIELLE INSTITUTIONER ( ) EIB op til EBRD 5000 I ALT p.m : forrige programmeringsperiode ÅHP for 2013 (forpligtet) 199 ÅHP'er for (igangværende) 201 Instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område (i) igangværende 50 (ii) forpligtet 36,5 I ALT 486,50 10

11

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR.en) SN 38/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU og Tyrkiet SN 38/16 1 Erklæring fra EU

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt Enhed INTØK Sagsbehandler BBP Sagsnr. 2014-15113 Doknr. 133997 Dato 08-04-2014 Notat til Folketingets Europaudvalg: Makrofinansiel assistance fra

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2012. [STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission

AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2012. [STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2011 KOM(2011) 372 endelig AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2012 [STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission ÆNDRINGSSKRIVELSE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 4.3.2015 JOIN(2015) 6 final

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER SYDLIGE PARTNERE Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter ti af EU's naboer i det østlige og sydlige Middelhavsområde: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: PROTOKOL, BILAG IX UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.3.2005 KOM(2005) 64 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 2003- BERETNING OM PHARE OG FØRTILTRÆDELSESINSTRUMENTERNE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: status

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2014 COM(2014) 118 final 2014/0063 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/463/EU om godkendelse af Cyperns

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2003 KOM(2003) 239 endelig 2002/165 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om etablering af et program, der skal

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden 2 , medfinansieret af Samhørighedsfonden, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i at styrke den økonomiske, sociale og territoriale

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

BILAG. til. MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om det europæiske gassystems modstandsdygtighed på kort sigt

BILAG. til. MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om det europæiske gassystems modstandsdygtighed på kort sigt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2014) 654 final/2 ANNEXES 1 to 2 CORRIGENDUM This document corrects annexes 1 to 2 of document COM(2014)654 final of 16.10.2014 Concerns all language versions

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET Vedr.: Rapport fra formandskabet til Det Europæiske Råd om EU's udvidelse og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 529 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2014/0197 (COD) PE-CONS 67/15 Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) WTO 259 COWEB 140 AGRI 625 UD 237 TDC 12 CODEC 1630 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 FORELØBIG TEKST TALEN SOM OPTAGET I MØDEREFERATET ERSTATTER MANUSKRIPTET. Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 Mine damer og herrer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 30.4.2014 JOIN(2014) 17 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2016 COM(2016) 564 final 2016/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en brevveksling mellem

Læs mere

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. oktober 2008 (10.10) (OR. en) 13266/2/08 REV 2 ECOFIN 348 UEM 169 ENER 269 NOTE fra:

Læs mere

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 15. oktober

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0106(COD) 1.9.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011.

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011. Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0659 Bilag 1 Offentligt Notat 22. november 2011 INT/AKJ Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse

Læs mere