STØTTEPAKKE TIL UKRAINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØTTEPAKKE TIL UKRAINE"

Transkript

1 STØTTEPAKKE TIL UKRAINE

2 STØTTEPAKKE TIL UKRAINE Dette dokument viser de vigtigste konkrete foranstaltninger, som Kommissionen foreslår på kort og mellemlang sigt for at hjælpe med at stabilisere den økonomiske og finansielle situation i Ukraine, at bistå ved overgangen, at tilskynde til politiske og økonomiske reformer og at støtte inklusiv udvikling, som er til fordel for alle ukrainere. Disse foranstaltninger vil samlet set kunne give en støtte på mindst 11 mia. EUR over de kommende år fra EU's budget og fra EU-baserede internationale finansielle institutioner ud over de betydelige midler, der gives af IMF og af Verdensbanken. Der er både tale om at ville hjælpe med at stabilisere landet og om at støtte reformprogrammerne og yderligere fremme de ukrainske myndigheders ejerskab. Nogle af disse foranstaltninger kan udføres hurtigt, mens andre vil kræve mere planlægning og forberedelse. For mange af dem er det nødvendigt med omgående, aktiv støtte fra Rådet og Parlamentet. Baggrunden for denne fremgangsmåde er ønsket om at hjælpe Ukraine med at opfylde de forventninger, som klart er kommet til udtryk hos borgere og civilsamfundet i de seneste uger under de ikke tidligere sete begivenheder i Kiev og i hele landet. Hovedpunkter: 3 mia. EUR fra EU's budget i de kommende år, heraf 1,6 mia. EUR i makrofinansielle bistandslån og en bistandspakke i form af tilskud på 1,4 mia. EUR Op til 8 mia. EUR fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling Eventuelt 3,5 mia. EUR, der lånefinansieres via naboskabsinvesteringsfaciliteten Oprettelse af en donorkoordinationsplatform Midlertidig anvendelse af et vidtgående og bredt frihandelsområde, når associeringsaftalen bliver undertegnet, og om nødvendigt med uafhængig fremrykning af handelsforanstaltninger Etablering af et investeringsforum på højt plan/en taskforce Modernisering af Ukraines gastransitsystem og arbejde med vending af strømningsretning, blandt andet via Slovakiet Fremskyndelse af handlingsplanen for visumliberalisering inden for den etablerede ramme, tilbud om et mobilitetspartnerskab Teknisk bistand inden for en række områder, fra forfatningsmæssig reform til reform af retsvæsenet og forberedelse af valg. Alle disse foranstaltninger skal ses som Kommissionens bidrag til et europæisk og internationalt forsøg på at finde en bæredygtig måde for Ukraine til at komme ud af den vanskelige økonomiske situation på og støtte landets økonomiske og politiske overgang. Det er afgørende, at medlemsstaterne går ind og supplerer og underbygger, hvad Kommissionen selv kan mobilisere. Deltagelse af partnerlande og af internationale finansielle institutioner, især IMF, EIB, EBRD og Verdensbanken er af væsentlig betydning for at optimere det, vi alle kan tilbyde, og gøre vores kollektive indsats synlig samt forbedre dens indvirkning. Alle elementer og instrumenter må

3 samles under ét for at sikre en effektiv og sammenhængende respons fra Den Europæiske Union og fra international side. En del af EU's indsats er at støtte Ukraine på dets vej mod politiske og økonomiske reformer, blandt andet dem der fremgår af associeringsaftalen/det vidtgående og brede frihandelsområde, som vi er parate til at undertegne. Det er vigtigt, at befolkningen i Ukraine såvel som i tredjelande bliver klar over, hvilke fordele og muligheder sådanne reformer kan bringe både for Ukraine og for regionen som helhed. ØKONOMISK OG FINANSIEL BISTAND Den økonomiske støtte skal ydes i form af både makrofinansiel bistand og udviklingsbistand. Kommissionen er parat til at tilvejebringe ca. 3 mia. EUR fra EU's budget i de kommende år med løfte om, at yderligere midler hurtigt kan stilles til rådighed for at hjælpe Ukraine med at imødekomme landets mere presserende behov, herunder stabilisering af den finansielle situation og støtte til, at den nye administration kan fungere. Makrofinansiel bistand: Der afsættes i alt 1,6 mia. EUR til makrofinansiel bistand. På kort sigt er Kommissionen rede til at mobilisere de lån på 610 mio. EUR inden for rammerne af den makrofinansielle bistand, som allerede er vedtaget, men som afhænger af, at aftalen mellem regeringen og IMF bliver undertegnet. Kommissionen er villig til at foreslå yderligere makrofinansiel bistand på op til 1 mia. EUR. Kommissionen har allerede udsendt en mission til Ukraine, der skal vurdere Ukraines finansielle behov og forberede den makrofinansielle bistand. Dette team arbejder tæt sammen med IMF. Udviklingsbistand: Over de kommende syv år kunne der blive tale om en udviklingsbistandspakke til Ukraine i form af tilskud på mindst 1,4 mia. EUR. Kommissionen arbejder i øjeblikket på et nyt program for 2014 med et beløb på 140 mio. EUR, der skal forbedre centralforvaltningens finansielle kapacitet og støtte den institutionelle overgangsproces, og som derved vil forstærke virkningerne af den makrofinansielle bistand. Det skal følges op med støtte til civilsamfundet. Midlerne til dette program kunne øges til 200 mio. EUR, hvis der foretages omfordelinger inden for Det Europæiske Naboskabsinstrument, og hvis Ukraine kunne komme med i paraplyprogrammet ("mere for mere") på basis af dokumenterede fremskridt med uddybning af demokratiet og overholdelse af menneskerettighederne. For resten af perioden forudses der i øjeblikket som led i det Europæiske Naboskabsinstrument et årligt bilateralt rammebeløb på ca. 130 mio. EUR med yderligere mio. EUR om året fra det ovennævnte paraplyprogram ("mere-formere"), som er betinget af dokumenterede fremskridt med uddybning af demokratiet 3

4 og overholdelse af menneskerettighederne, samt betydelige yderligere midler fra Naboskabsinvesteringsfaciliteten (NIF), jf. nedenfor. I relation til de eksisterende programmer finansierer Kommissionen i øjeblikket en række igangværende sektorbudgetstøtteprogrammer og programmer for teknisk bistand, som kan give den nye regering nyttige inputs på nøgleområder som økonomisk udvikling, styring af de offentlige finanser og retsvæsen. Der er tale om ca. 400 mio. EUR. Desuden vil naboskabsinvesteringsfaciliteten blive brugt til at støtte solide investeringsprojekter i Ukraine. Erfaringerne med brugen af NIF i Østeuropa gennem den seneste programmeringsperiode har vist, at de tilskud på mio. EUR, der er afsat til Ukraine til blandet finansiering, kan ventes at give en løftestangseffekt, der kan mobilisere lån på op til 3,5 mia. EUR. De internationale finansieringsinstitutioners medvirken hertil vil få afgørende betydning for at opnå denne løftestangseffekt, så det fulde potentiale udnyttes. Inden for rammerne af NIF arbejder Kommissionen nu på at få etableret en særlig struktur til at støtte gennemførelsen af associerings- og frihandelsaftalerne i de relevante lande. Dermed vil vore partnere få adgang til en garanteret og dedikeret ramme til støtte for investeringer i de sektorer, der har afgørende betydning for modernisering og indførelse af EU-standarder (bl.a. miljø- og energisektoren). Vi er også i gang med at undersøge mulighederne for at bruge denne facilitet til at hjælpe med til at sætte mere gang i investeringerne i den private sektor. Instrumentet til Fremme af Stabilitet og Fred (IcSP), det tidligere stabilitetsinstrument, kunne bruges til presserende behov, f.eks. støtte til reform af politiet og valgstøtte. Der vil hurtigt kunne mobiliseres op til 20 mio. EUR, hvis der bliver identificeret egnede foranstaltninger, og yderligere 15 mio. EUR kunne hentes fra FUSP-budgettet til at støtte foranstaltninger i forbindelse med en reform i sikkerhedssektoren. Endelig er Ukraine det vigtigste land for EU, når det drejer sig om nuklear sikkerhed. Inden for rammerne af Instrumentet for Samarbejde om Sikkerhed på det nukleare område er der i øjeblikket projekter i gang for et beløb på i alt 50 mio. EUR, der drejer sig om forvaltning af atomaffald og sociale projekter i områderne omkring Tjernobylforbudszonen. Desuden kan der meget hurtigt tilvejebringes et rammebeløb på yderligere 36,5 mio. EUR til projekter på dette område. Programmeringen for den nye finansperiode er endnu ikke afsluttet, og det er derfor muligt at intensivere EU's indsats. Kommissionen er som allerede nævnt rede til at oprette en EU-Trustfond, hvis medlemsstaterne bakker op om et sådant initiativ. Det ville give medlemsstaterne et redskab til at yde endnu større finansielle bidrag, og det ville øge EU's og medlemsstaternes synlighed og bidrage til effektiv, hurtig og koordineret udbetaling af midlerne. 4

5 Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er EU's egen politikstyrede bank, og de projekter, EIB har under udvikling i Ukraine, repræsenterer et beløb på op til 1,5 mia. EUR over de kommende tre år. EIB kunne øge denne indsats betydeligt, uden at det gik ud over andre regioner, hvis der blev stillet tilstrækkelige garantier, og hvis de politiske og operationelle forhold åbner mulighed herfor. EIB kunne i så fald yde finansiering til langfristede investeringer på op til 3 mia. EUR i til støtte for både den lokale private sektor og de økonomiske og sociale infrastrukturer. Efter den midtvejsevaluering af EIB's eksterne långivningsmandat, der ifølge planerne skal finde sted inden udgangen af 2016, kunne EIB øge sine aktiviteter yderligere frem til 2020 ved at gøre brug af sit fakultative mandat på 3 mia. EUR, forudsat at budgetmyndigheden godkender den yderligere finansiering. EIB opererer i tæt samarbejde med de andre internationale finansieringsinstitutioner, der er aktive i regionen, og bidrager dermed til en betydelig løftestangseffekt. Kommissionen vil også se på mulighederne for at øremærke og frontloade nogle af de yderligere garantier for EIB-midlerne i forbindelse med FEMIP-tilbageførsler vedrørende långivning i relation til associerings- og frihandelsaftalerne. Desuden er EU og medlemsstaterne majoritetsaktionærer i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD). Som led i et samordnet finansielt bistandsprogram til støtte for troværdige struktur- og makroøkonomiske reformer kunne EBRD tilvejebringe 5 mia. EUR over den samme periode, og måske mere, hvis de økonomiske forhold åbner mulighed herfor. DEN INTERNATIONALE DONORKOORDINATIONSMEKANISME: Kommissionen er fortsat i tæt kontakt med IMF og Verdensbanken lokalt i Ukraine og i hovedsæderne. For at bidrage til at sikre en effektiv gennemførelse og maksimere virkningen af EU's økonomiske bistand og udviklingsbistand, der er beskrevet ovenfor, samt øge dens synlighed, er Kommissionen ved at undersøge mulighederne for at styrke den internationale donorkoordination ved at oprette en ad hocdonorkoordinationsmekanisme sammen med det internationale samfund og de internationale finansieringsinstitutioner. En sådan mekanisme kan fremme arbejdet på grundlag af en behovsvurdering og af det reformprogram, der er udarbejdet af de ukrainske myndigheder, og skabe en bæredygtig vej ud af Ukraines vanskelige økonomiske situation ved at støtte den økonomiske og politiske overgang. Denne donorkoordinationsmekanisme kunne for eksempel være en international platform baseret i Kiev, som træder sammen med regelmæssige mellemrum for nøje at koordinere donorindsatsen med henblik på at finde løsninger på den økonomiske situation i landet. Der vil blive ydet politisk vejledning gennem den internationale platforms koordineringsmøder på højt plan. Kommissionen er rede til at være vært for møderne i Bruxelles. Denne mekanisme er åben for deltagelse, dvs. af EU's 5

6 medlemsstater, IMF, Verdensbanken, EBRD, EIB og interesserede tredjelande. EU's deltagelse ledes lokalt af EU-delegationen. HANDEL OG INVESTERING Mens økonomisk og finansiel bistand er vigtig, er handel og investering også vigtige redskaber til at sikre en langsigtet bæredygtighed i Ukraine. Alle ukrainere vil i meget høj grad få gavn af den ambitiøse vidtgående og brede frihandelsaftale med EU. F.eks. vil ukrainske eksportører spare næsten en halv milliard EUR om året på grund af reduceret EU-importtold, og det ukrainske landbrug vil drage fordel af nedskæringer i told på landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter på næsten 400 mio. EUR. De forskellige niveauer af økonomisk udvikling i EU og Ukraine afspejles i aftalens asymmetriske karakter. Aftalen er udformet, så Ukraine får en favorabel behandling, f.eks. ved hjælp af en hurtigere og mere omfattende åbning af markedet i EU gennem den fremskyndede toldafvikling, som EU har indrømmet, kombineret med en længere periode til lignende foranstaltninger på den ukrainske side. Kommissionen er klar til at reagere hurtigt for at sikre en hurtig midlertidig anvendelse af associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale, så snart der er truffet afgørelse om undertegnelsen. I mellemtiden er Kommissionen rede til at tilbyde en fremskyndet anvendelse af de bestemmelser i aftalen, der vedrører import af varer (dvs. nedsættelsen af told og åbning af toldkontingenter) ved at fremsætte forslag til Rådets og Europa-Parlamentets forordning om sådanne såkaldte "autonome handelsforanstaltninger". Disse midlertidige handelsforanstaltninger, som EU vil gennemføre ensidigt, vil gøre det muligt for Ukraine at få væsentlig gavn af mange af de fordele, som aftalen tilbyder allerede nu, dvs. i perioden, indtil den kan underskrives og anvendes foreløbigt. Imidlertid vil den hurtige gennemførelse af sådanne støtteforanstaltninger kræve en klar forpligtelse fra Rådet og Europa-Parlamentet til at hastebehandle gennemførelsen af godkendelsesprocessen. Som led i bestræbelserne på at mobilisere alle deres aktiver og instrumenter til støtte for Ukraine i denne ekstraordinære tid er den højtstående repræsentant og Kommissionen ligeledes rede til at indkalde til et investeringsforum/taskforce på højt niveau, der skal undersøge investerings- og samarbejdsmulighederne i Ukraine. Dette forum bør samle en lang række offentlige og private økonomiske aktører fra Ukraine, EU og de internationale finansieringsinstitutioner sammen med værtslandet for at maksimere deres samlede indvirkning og sikre en holdbar og demokratisk fremtid præget af velstand for befolkningen i Ukraine. Et sådant tiltag vil også give lejlighed til at hjælpe Ukraine med at få størst muligt udbytte af autonome handelsforanstaltninger og associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale. 6

7 ENERGI OG TRANSPORT: Sikre energiforsyninger til overkommelige priser er afgørende for Ukraines stabilitet og sikkerhed. EU vil, bl.a. gennem budgetstøtte, arbejde sammen med den nye regering i Ukraine for at sprede energiforsyningskilderne på langt sigt og for at sikre, at det ukrainske gastransmissionssystem forbliver en vigtig transitrute for gasforsyninger til Europa. I denne forbindelse vil Kommissionen fortsætte sit samarbejde med den ukrainske regering om at modernisere det ukrainske gastransmissionssystem i samarbejde med EIB, EBRD og Verdensbanken i takt med at der gennemføres reformer af gassektoren i overensstemmelse med forpligtelserne over for Energifællesskabet. Opfyldes betingelserne, kan der være mulighed for et startlån i nær fremtid. På kort sigt er Kommissionen rede til at bistå Ukraine med at sprede sine gasforsyningsruter, navnlig ved at sikre, at vending af strømningsretningen i forhold til EU, via Slovakiet (udover som nu via Polen og Ungarn) kan gøres operationel hurtigst muligt. Kommissionen bør sammen med Slovakiet sikre, at de ukrainske og slovakiske transmissionssystemoperatører tilvejebringer de nødvendige regler og processer, der gør det muligt at øge kapaciteten for gasstrømme fra EU til Ukraine for at styrke forsyningssikkerheden i Ukraine. Ordlyden af et aftalememorandum mellem de slovakiske og de ukrainske transmissionssystemoperatører om vending af strømningsretningen via den ukrainsk-slovakiske rørledning, blev forhandlet på plads med Kommissionen som mægler i december 2013, men ikke undertegnet. Kommissionen er klar til at formidle de to operatørers undertegnelse, hvis den bliver anmodet om det. Kommissionen er fortsat klar til at arbejde videre sammen med de relevante medlemsstater for at lette tilvejebringelsen af yderligere korridorer for vending af strømningsretningen til Ukraine via Bulgarien og Rumænien og via Kroatien og Ungarn. Hvis omstændighederne tillader det, er Kommissionen på mellemlangt sigt fortsat klar til at fremme tresidede drøftelser (mellem EU, Rusland og Ukraine) om modernisering af det ukrainske gastransmissionssystem. På transportområdet har Kommissionen, efter at aftalen mellem EU og Ukraine om det fælles europæiske luftfartsområde på transportområdet blev paraferet på topmødet i det østlige partnerskab i Vilnius, gjort hurtige fremskridt med forberedelser, der skal gøre det muligt for Rådet at træffe afgørelse om undertegnelse af aftalen, og Kommissionen står klar til en hurtig implementering af den. Kommissionen er besluttet på at arbejde videre med at styrke transportforbindelserne mellem EU og Ukraine, især inden for rammerne af transportpanelet for det østlige partnerskab. MOBILITET: Mobiliteten er et vigtigt område, hvor Kommissionen mener, der bør tages meningsfulde og synlige skridt på kort sigt. En del af disse skridt afhænger af beslutninger i medlemsstaterne, men Kommissionen er villig og klar til proaktivt at 7

8 formidle en hurtig og effektiv samordning på dette område. Kommissionen anerkender til fulde mobilitetens og de mellemmenneskelige kontakters betydning for borgerne i Ukraine, og den vil støtte ukrainske bestræbelser på at videreføre processen for liberalisering af visumreglerne så hurtigt som muligt i overensstemmelse med de betingelser, der er aftalt i handlingsplanen for visumliberalisering. Fremskridtene vil naturligvis afhænge af, hvordan de nye myndigheder er i stand til at håndtere de vigtigste af de udestående problemer. Men Kommissionen kan og vil gøre sit yderste for at hjælpe med at fremskynde løsningen af de tilbageværende spørgsmål. Færdiggøres visumliberaliseringen, vil der ikke længere være visumpligt for ukrainske borgere, der ønsker at rejse til Schengenområdet i op til 90 dage inden for en 180 dages periode. Indtil da gælder der en aftale om lettelse af visumudstedelse mellem EU og Ukraine, og Kommissionen tilskynder medlemsstaterne til at udnytte mulighederne i den til bunds. Den giver medlemsstaterne mulighed for at vælge mellem en række foranstaltninger, herunder afskaffelse af visumgebyrer for visse kategorier af borgere. Dertil kommer, at visumkodeksen giver medlemsstaterne flere muligheder for at afskaffe visumgebyrer for yderligere kategorier, f.eks. børn. Endelig er Kommissionen villig til, hvis medlemsstaterne er indforstået med det, at tilbyde Ukraine et mobilitetspartnerskab, som fremmer mellemmenneskelige kontakter og lovlige migrationsmuligheder og tilbyder en ramme for samarbejde med og praktisk støtte til de ukrainske myndigheder, som er mere vidtgående end visumliberaliseringen. Et sådant mobilitetspartnerskab kan i givet fald etableres meget hurtigt, hvis det har Ukraines interesse. MELLEMMENNESKELIGE FORBINDELSER OG UDDANNELSE: EU vil under det nye program Erasmus+ tilbyde flere muligheder for studentermobilitet, akademisk samarbejde og udveksling af unge. Erasmusprogrammet støtter studentermobilitet på kortere sigt i begge retninger for at erhverve points i en værtsinstitution, som dernæst godskrives af institutionen i hjemlandet. Det skønnes, at over unge ukrainere vil få glæde af universitetsudvekslinger under Erasmus+, og at over vil deltage i ungdomsprojekter og udveksling af unge. Mobilitet blandt uddannelses- og undervisningspersonale vil også blive fremmet. Ukrainske studerende og universiteter vil kunne deltage i fælles masteruddannelser på højt niveau, som udbydes af konsortier af europæiske universiteter. Universiteter vil også blive tilbudt kapacitetsopbyggende foranstaltninger for at modernisere deres læseplaner, undervisningsmetoder og faciliteter og for at forbedre forvaltningen. Der vil også via Erasmus+ blive ydet støtte til ungdomsmobilitet gennem udveksling af unge, den europæiske volontørtjeneste og mobilitet blandt unge arbejdstagere. Ukraine vil fortsat deltage i e-partnerskaber mellem skoler, hvor der siden den officielle lancering i marts 2013 er blevet registreret 101 skoler og 280 undervisere. 8

9 Forskere vil også kunne ansøge om doktorale eller postdoktorale stipendier fra andre forskningsstipendier gennem Marie Sklodowska Curie-aktiviteterne. YDERLIGERE TILTAG: Mere generelt er Kommissionen fortsat rede til at hjælpe Ukraine med at opbygge institutioner, som tjener statens og folkets interesse, ved at fremme god regeringsførelse, retsstatsprincipperne, bekæmpelsen af korruption osv. At sætte disse institutioner i stand til at varetage deres opgaver er ikke blot et mål i sig selv, men også et middel til at sikre landets udvikling, både socialt og økonomisk, på mellemlang og lang sigt. Støtte til en bæredygtig økonomisk og politisk omstilling vil også forudsætte tilskud, der sikrer teknisk ekspertise på mange af de områder, der er beskrevet i dette dokument. Derudover vil Kommissionen og den højtstående repræsentant fortsat yde støtte til en forfatningsmæssig reform sammen med Europarådet og Venedigkommissionen. Der ydes også bistand til at fremme reformen af anklagemyndigheden og politiet gennem EU's og Ukraines dialog om reform af retsvæsenet. Hertil kommer, at man med hensyn til valgbistand er i gang med at undersøge muligheden for at yde valgstøtte og teknisk bistand, herunder muligheden for tilsyn i forbindelse med en OSCE-ODHIRvalgobservationsmission ved de kommende valg. - Restriktive foranstaltninger: EU har vist, at Unionen kan handle hurtigt og fleksibelt for at få vedtaget den fornødne lovgivning. Kommissionen fremsatte sit forslag mandag den 24. februar, som nu er ved at blive vedtaget af Rådet i en ajourført udgave, der afspejler den nye situation på stedet, således at der nu fokuseres på indefrysning og inddrivelse af aktiver fra de personer, som er udpeget som værende ansvarlige for at misbruge statsmidler. Kommissionen er klar til at fremsætte yderligere forslag, hvis det skulle blive nødvendigt. - Humanitær bistand og civilbeskyttelse: Kommissionen har åbnet et lokalkontor i Kiev for at følge udviklingen og indhente oplysninger, herunder til medlemsstaterne, om humanitære anliggender og civilbeskyttelse. Dette kontor er i kontakt med alle større nødhjælps- og bistandsorganisationer for at koordinere eventuelle fremtidige aktiviteter og forestå beredskabsplanlægningen. Kommissionen står klar til at yde bistand fra EU's civilbeskyttelsesordning, såfremt Ukraine anmoder herom. Kommissionen har som foregribende foranstaltning allerede anmodet de stater, der deltager i ordningen, om at gøre status over, hvilke former for lægelig bistand der kan ydes. 9

10 BILAG STØTTE TIL UKRAINE: VEJLEDENDE BISTANDSPAKKE Kilde Vejledende beløb/intervaller (i mio. EUR) I. EUROPA-KOMMISSIONEN ( ) I.1. Overordnet udviklingsbistand (tilskud) Bilateral finansieringsramme med: => Årligt handlingsprogram (ÅHP) for => ÅHP'er (gennemsnit) - for => Paraplyprogrammet ("more for more") for Naboskabsinvesteringsfacilitet Instrument til fremme af stabilitet og fred 20 FUSP 15 I.2. Makrofinansiel bistand (lån) II. EUROPÆISKE FINANSIELLE INSTITUTIONER ( ) EIB op til EBRD 5000 I ALT p.m : forrige programmeringsperiode ÅHP for 2013 (forpligtet) 199 ÅHP'er for (igangværende) 201 Instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område (i) igangværende 50 (ii) forpligtet 36,5 I ALT 486,50 10

11

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR.en) SN 38/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU og Tyrkiet SN 38/16 1 Erklæring fra EU

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt Enhed INTØK Sagsbehandler BBP Sagsnr. 2014-15113 Doknr. 133997 Dato 08-04-2014 Notat til Folketingets Europaudvalg: Makrofinansiel assistance fra

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) 15007/14 ADD 2 ECOFIN 1007 FIN 808 RELEX 887 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. december 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2012. [STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission

AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2012. [STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2011 KOM(2011) 372 endelig AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2012 [STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission ÆNDRINGSSKRIVELSE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. oktober 2008 (OR. en) 14239/08 POLGEN 104 ECOFIN 411 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER SYDLIGE PARTNERE Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter ti af EU's naboer i det østlige og sydlige Middelhavsområde: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: PROTOKOL, BILAG IX UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final 2016/0308 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 4.3.2015 JOIN(2015) 6 final

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: status

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.3.2005 KOM(2005) 64 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 2003- BERETNING OM PHARE OG FØRTILTRÆDELSESINSTRUMENTERNE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2016 til: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Bruxelles, den 9. marts 2017 (OR. EN) Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Det Europæiske Råd drøftede vedlagte dokument. Det fik støtte fra 27 medlemmer af Det Europæiske Råd, men samlede

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2003 KOM(2003) 239 endelig 2002/165 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om etablering af et program, der skal

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden 2 , medfinansieret af Samhørighedsfonden, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i at styrke den økonomiske, sociale og territoriale

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2014 COM(2014) 118 final 2014/0063 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/463/EU om godkendelse af Cyperns

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere