Bestyrelsesmøde d. 16. januar Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde d. 16. januar Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. 2 Thorvald Odgaard fremlægger forslag til udsmykning af vendepladsen Thorvald gennemgik de tanker, der ligger bag valget af projektet. Båden repræsenterer en del af Sebbersunds historie, brostenene er lagt som bølger og den nordiske fugl er symbol på det rige dyreliv, der findes ved fjorden. 3 Gennemgang af økonomien i udsmykningen af vendepladsen. Ole Møller har udarbejdet en oversigt over den økonomiske ramme for projektet. Bestyrelsen opfordrer udvalget til at søge yderligere midler hos diverse fonde og Ålborg kommune. Bestyrelsen er enige om, at projektet sættes i gang under forudsætning af, at udvalget fortsætter med at søge midler. 4 Navet Intet nyt ang. retsagen Navet 46 Rikke Øvad har påbegyndt fotografering af sommerhusene. Allan Rasmussen har fået luftfotos af Navet. Vedligeholdelses udvalget + en rep. for Lejerforeningen planlægger besigtigelsestur på Navet. Henrik Hansen tager kontakt til Lejerforeningen. 5 Legepladsudvalg Dorte Kudsk er interesseret i at deltage i et legepladsudvalg. Michael Møller er Borgerforeningens repræsentant i det kommende legepladsudvalg. Udvalget etableres af Michael Møller og Dorte Kudsk. 6 Nedsættelse af udvalg til fastelavnsfest Dorte Kudsk og Rikke Øvad m. fl. bevilges 3000 kr. til festen. Michael Møller informerer udvalget om den økonomiske ramme. 7 Aktivitetsskema Fastelavnsfest. Nærmere besked følger Sct. Hans fest 23. juni m/ fællesspisning Vandretur m/ Hans Heidemann dato følger Pilefletkursus dato følger Bestyrelsen ønsker at undersøge, om der er basis for at danne en cykelgruppe. Kontakt bestyrelsen, hvis du er interesseret i at deltage. Forslag til andre aktiviteter modtages gerne. Kontakt bestyrelsen 8 Udkast til layout af de nye vedtægter Ole Møllers udkast til vedtægter blev godkendt. De nye vedtægter lægges ud på Borgerforeningen hjemmeside. 9 Evt. Indtil videre er der ikke i arkiverne fundet relevante papirer ang. opgravning/ klapning og placering af slam fra havnen. Ole Møller kontakter Holger Elberg for at bede om hans hjælp. Henrik Hansen undersøger opgravning af grøften på parcellen 7 d Næste møde d. 6. marts 2007 hos Michael Møller Bestyrelsesmøde den 14. marts 2007 hos Michael Møller Afbud fra Henrik Hansen 1 Referatet blev godkendt. 2 Opfølgning på retssagen vedr. Navet 46. Der er indkaldt til forligsmøde i retten i Ålborg tirsdag d Ernst Haase og Hanne Gerges repræsenterer Sebber Borgerforening.

2 3 Vendepladsen: Udvalget har afsendt de sidste ansøgninger. Hanne og Evy deltager lørdag d. 17. marts 07 i besigtigelsestur til de projekter, som LINK har givet støtte. 4 Ang. afsendt forespørgsel til Nibe Kommune om fældning af siv langs vandkanten. Borgerforeningen har ikke modtaget svar fra Nibe Kommune inden kommunesammenlægningen. Evy undersøger, hvor sagen er landet. 5 Fastelavnsfest afholdt d. 18. februar. Det vellykkede arrangement fandt sted på Sebber Skole med ca. 115 deltagere. Fra Borgerforeningen side en stor tak til udvalget. 6 Skt. Hansfesten. Evy arbejder stadigvæk på at finde en båltaler til Skt. Hansfesten. Da Sct. Hans aften falder på en lørdag, har Borgerforeningen planer om at arrangere fællesspisning, inden bålet tændes. Ole og Evy danner et festudvalg. Gode ideer fra borgernes side er velkommen. 7 Cykelture. Vi vil undersøge, om der er behov for 2 typer ture. Nydelsesture i roligt tempo "Sved på panden" ture Henrik Hansen og Hanne Gerges udarbejder en invitation, som husstandsomdeles. Aftenvandringstur v/ Hans Heidemann og Henrik Hansen d. 16. maj Filtekursus finder sted til efteråret. 8 Allan Rasmussen er tovholder i opgaven med opmåling og fotografering af sommerhusene. Henrik Hansen tegner kontakt til AR for at få en opfølgning i sagen. Borgerforeningen ser gerne at arbejdet er afsluttet senest d. 1. maj 2007 Desuden tager Henrik Hansen kontakt til Lejerforeningen for sammen med vedligeholdelsesudvalget (Hans Heidemann, Anita Steffensen, Mie Holm, Allan Rasmussen) at afholde en besigtigelsestur på Navet inden 1. maj. 9 Indkomne forslag: Henvendelse fra Lejerforeningen ang. samarbejde. Lejerforeningen inviteres til næste møde d Evy inviterer. Opgravning og klapning i havneområdet: Papirerne viser, at klappetilladelsens gyldighedsperiode udløb d Ole Møller tager kopi af papirerne til Kai Øvad. Ole Møller prøver at aftale med Kai Øvad ang. et evt. udvalg. Næste møde d kl hos Evy. Bestyrelsesmøde d. 17. april 2007 Næste møde tirsdag d. 1. maj hos Hanne Gerges kl Godkendelse af referat fra d. 14. marts Referatet godkendt og underskrevet 2 Orientering fra forligsmødet d

3 Ernst Haase og Hanne Gerges repræsenterede Borgerforeningen. Arvid Larsen var mødt som repræsentant for Lejerforeningen "Navet". Parterne enedes om flere punkter og ved forligsmødet blev det besluttet, at ejeren af Navet 47 i samarbejde med sin advokat udarbejder teksten til en udvidet lejeaftale. Borgerforeningen skal herefter tage stilling til indholdet og evt. komme med indsigelser. Herefter forhandles aftalen endeligt. Borgerforeningen arbejder på sagen pt. da papirerne lige er kommet fra advokaten 3 Orientering om LINKs besigtigelsestur i gl. Nibe kommune Evy Moric og Hanne Gerges deltog sammen med mange andre repræsentanter for foreninger. Det blev en interessant tur, hvor de mange projekter, som LINK har støttet, fik stor respekt, da mange frivillige arbejdstimer er blevet lagt i vidt forskellige arbejdsopgaver.. Turen var til stor inspiration for alle, og Holger Elberg blev takket for den vedholdende indsats i LINK i gennem mange år. Eftersom LINK nedlægges, betyder det, at de resterende midler deles ud til ansøgere, og Kunstudvalget i Sebbersund får yderligere ca kr. til udsmykning af vendepladsen. 4 Beskæring af siv langs vandkanten Intet nyt. Evy Moric arbejder på at skaffe informationer 5 Båltaler til Skt. Hansfest Der arbejdes med at skaffe en båltaler. Da dagen falder på en lørdag, påtænkes at lave aktiviteter om eftermiddagen og fælles spisning om aftenen. 6 Cykelture Der arrangeres 2 typer ture. Hanne Gerges er ansvarlig for "sved på panden" ture, og Henrik Hansen for ture i et roligere tempo. Alle interesserede mødes ved petanquebanen bag den gl. brugs den 23/5 30/5 6/6 13/6 20/6. Turene starter kl og er planlagt til at vare ca. 1 time. Invitation uddeles til sommerhuslejerne og beboerne i Sebbersund. Henrik Hansen udarbejder invitation. 7 Vedligeholdelsesudvalget for Navet Der er aftalt besigtigelsestur lørdag d Henrik Hansen er repræsentant for bestyrelsen. 8 Havneområdet Vendepladsen Michael Møller sørger for at få det gamle hegn fjernet. Michael undersøger ligeledes, hvem der har vedligeholdelse af området. Kunstudvalget arbejde forløbende med at skaffe de sidste midler til selve skulpturen. Optimismen er stor! 9 Legepladsen Michael præsenterede et forslag til fornyelse /vedligeholdelse af legepladsen. Der bliver arbejdsdag for alle interesserede den 2/6. Invitation følger! Rettelse: datoen er ændret til fredag den 27. april, kl , på lejepladsen! 10 Hegn ved Sølyst Ejeren 2E har opsat hegn. Borgerforeningen tager kontakt til Teknisk Forvaltning for at forespørge om lovligheden af hegnet. Evy Moric har opgaven 11 Opmåling/fotografering af sommerhuse Bestyrelsen vil gerne have husene målt på med udarbejdet rids med mål over det enkelte hus. Hanne Gerges tager kontakt til Allan Rasmussen, som har påtaget sig opgaven. Henrik Hansen tager kontakt til Rikke Øvad for at høre, hvor langt hun er nået med fotografering af de enkelte huse. Bestyrelsen håber, at arbejdet kan færdiggøres til ca. 1 maj Møde med lejerforeningen Referat af mødet den mellem Lejerforeningen "Navet" og Sebber Borgerforening. Lejerforeningen blev repræsenteret ved Mette Larsen nr.41, Arle Sørensen nr.39 og Bente Pedersen nr. 14. Borgerforeningen var repræsenteret med alle bestyrelsesmedlemmer. I marts måned havde Borgerforeningen fået en skriftlig henvendelse fra Lejerforeningen, som på deres generalforsamling havde besluttet at forsøge at etablere et tættere samarbejde med Borgerforeningen vedr. Navet.

4 Denne henvendelse dannede grundlag for mødet. Borgerforeningen og Lejerforeningen havde en god dialog om Navet og de problemstillinger, som begge parter oplever. Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en velkomstfolder til nye lejere. I denne folder oplyses om vigtige forhold, som gælder for alle lejere på Navet. Desuden oplyses der også om arrangementer, som både fastboende borgere i Sebbersund og lejere er velkomne til at deltage i. Mette Larsen påbegynder et udkast til velkomstfolderen. Lejerforeningen er også repræsenteret i Vedligeholdelsesudvalget for Navet og deltager i udvalgets møde senere i april måned. På Lejerforeningens generalforsamling var der blevet ytret ønske om en tømmerflåde, der kan fungere som badebro et stykke ude i fjorden. Borgerforeningen var positiv overfor ønsket og Lejerforeningen arbejder videre med sagen. Vi diskuterede også, om det er muligt at udsætte får på Navet med det formål at begrænse hybenplantens indtog så meget som muligt. Ingen i de 2 bestyrelser kan lige i øjeblikket overskue, hvorledes det kan lade sig gøre. Nogle lejere har også givet udtryk for at de gerne deltager i vedligeholdelse af legepladsen. Der arbejdes fra Borgerforeningens side på at arrangere en arbejdslørdag/søndag for at renovere legepladsen. Invitationen uddeles til sommerhusejerne og byens borgere. Det blev besluttet, at begge foreningen gerne vil deltage i nyt fællesmøde d. 24. september 2007 hos Mette Larsen Navet nr. 41 kl Begge foreninger gav udtryk for, at et tættere samarbejde kan blive et stort aktiv for Navet. Bestyrelsesmøde d. 1. maj Navet Bommen bliver åbnet d. 12. maj, så borgerne i Sebbersund får mulighed for at køre GRENE og ikke andet til Skt. Hansbålet. Evy taler med Carl Staun 2. Forslag til lejeaftale fra advokaten for Navet 46 Bestyrelsen arbejder med at forholde sig til forslagets ordlyd og udfærdige ændringer på visse punkter. Vores indstilling er, at den nye lejekontrakt skal være bæredygtig i mange år, og vi vil derfor gerne sikre os, at ordlyden bliver så tydelig og forståelig, at tvistligheder kan undgås. Evy afleverer vores forslag til Borgerforeningens advokat. Næste møde d. 15.maj hos Ole kl Referat af bestyrelsesmøde d.12.sep 2007 hos Michael Møller. Afbud: Ole Møller Godkendelse af referat Referatet godkendt Nyt ang. retssagen Navet 46 Sebber Borgerforening og lejeren af jordstykket Navet 46 var blevet indkaldt til forligsmøde d. 14. august. På mødet blev endelig lejekontrakt/aftale godkendt og underskrevet af parterne. Sagen er hermed blevet afsluttet med forlig. Retten har bestemt, at hver part bærer egne omkostninger. I forliget indgik bl.a. at Navet 46 lejer et jordstykke på ca kvadratmeter, og at lejen frem til år 2021 er kroner årligt. Genforhandling af lejen sker første gang 2021.

5 Herefter følger lejen den almindelige regulering for sommerhusene. Borgerforeningen sørger via landmåler for opmåling af de omtalte 5000 kvadratmeter. Seneste nyt fra kunstudvalg. Den indsendte ansøgning til Ålborg Kommune om tilskud er blevet afvist. Kunstudvalget har hermed afsluttet projektet, som resulterede i Sebbersunds nye vartegn "Nordfuglen". Projektet har modtaget megen ros fra borgere. Borgerforeningen undersøger om det er muligt at forsikre kunstværket. Evy har påtaget sig opgaven. Opfølgning på Skt. Hans fest Fin tilslutning til spisning før selve festen. En god aften med godt vejr, god tale og stort bål. Status over legepladsen Der mangler stadigvæk en del arbejde, inden legepladsen er færdig. Den nye basketball bane er til stor glæde for byens unge. Henrik Hansen prøver at kontakte et par borgere i Sebbersund for at få de sidste pæle ved rutschebanen sat ned. Påskønnelse af Carls Stauns arbejde Hanne sørger for kurv og benzinpenge. Ang. flagning så sørger Carl Staun for flagning efter liste fra borgerforening. Evy undersøger og køber flag, som kan lånes ud til borgere, der personligt ønsker at flage ved særlige lejligheder. Dette kører som en forsøgsordning. Borgerforeningen vil kræve, at flagene tages ned inden solnedgang, da vi ikke ønsker at flage om natten. Ansøgning fra nye lejer fra Navet 13 Ansøgningen blev imødekommet Vedligeholdelsesudvalget for Navet Punktet er udsat til fællesmøde mellem Lejerforeningen og Borgerforeningen d Her drøftes punktet. Ajourføring af informationer på hjemmesiden Vi arbejder videre med sagen, da nogle oplysninger er forældede. Møde med Lejerforeningen d kl Lejerforeningen har udarbejdet en dagsorden, som der arbejdes efter. Kommende generalforsamling Mødet afholdes på Sebbersund Kro d kl Dagsorden følger! Evt. Der kan indsendes ansøgning om midler fra LAK Næste møde Mandag d. 1. okt. kl hos Ole Møller Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 1. oktober 2007 Godkendelse af referat Ref. blev godkendt med enkelte formuleringsændringer. Navet 46 Landinspektør Anders Dalum har udfærdiget plankort af det lejede jordstykke for navet 46. Bestyrelsen arbejder for at færdiggør sagen. I forliget indgik, at Navet 46 lejer et jordstykke på ca kvadratmeter. Lejen er kr. årligt fra 2007 og reguleres på same måde som lejen for sommerhusene. Genforhandling af lejen sker første gang Borgerforeningen sørger for via landmåler for opmåling af de omtalte 5000 kvadratmeter. Opfølgning på mødet med lejerforeningen

6 Vi har endnu ikke modtaget referat fra mødet d. 24. sep. med lejerforeningens formand Lars Thomsen På mødet blev lejerforeningens forslag til "Velkommen til Navet" gennemgået og vi blev enige om folderens indhold. Lejerforeningen tager selv kontakt til Taco for at få et link til lejerforeningen på Vedligeholdelsesudvalget Der er besigtigelsestur d kl Mødested for interesserede: Navet 27 hos Henrik Hansen. Det er blevet besluttet at lave arbejdsdag d Mødested navet 42 kl Der startes med kaffe. Henrik Hansen tager kontakt til en maskinstation for at høre om mulighederne for maskinel hjælp i bekæmpelsen af hybenbuskene. Generalforsamling Ændret dato pga. af andet møde for mange forældre. Generalforsamlingen finder sted onsdag d kl på kroen. Evy laver til næste møde udkast til årets beretning. Hanne Gerges medbringer lærred og Evy skaffer projektor. På valg er Ole Møller og Michael Møller Praksis omkring lån af flag Borgerne i Sebbersund kan låne flag hos Michael Møller Brogade 4 eller hos Evy Moric, Bagerstræde. Der betales 100 kr. i depositum. Desuden skal man skrive under på følgende: Flaget skal sættes af en myndig person ( voksen) Flaget skal stryges inden solnedgang Flagstangen skal efterlades med begge liner fastgjort. Vis det bliver nødvendigt at lægge flagstangen ned fro at få fat i linen, returneres depositum ikke. Byggeriet på Bagerstrædet "Sølyst Marina" er påbegyndt. Pt. bliver der i dagtimerne udført pæleramning. Arbejdet forventes at tage 10 dage. Michael Møller sørger for at afsende ansøgning til LAK om midler til fortsat forbedring af legepladsen. Næste møde Onsdag d kl hos Hanne Gerges. Bestyrelsemøde d hos Hanne Gerges 1 Velkomstfolder for beboerne på Navet Bestyrelsen gennemgik referatet fra mødet med Lejerforeningen samt den fælles udarbejdede "Velkomstfolder" til sommerhusejerne. Der blev foretaget en ænkelt ændring " Der lukkes hvert år for kørsel af grenaffald til bålpladsen d. 8. juni." Dette sker af hensyn til fuglene og deres unger. 2 Generalforsamling Gennemgang af indkaldelse til generalforsamling d kl på kroen. 3 Juletræ. Aalborg Kommune leverer juletræet. Træet opsættes lørdag d. 1. dec. kl Henrik Hansen aftaler leveringstidspunkt og sted med Aalborg Kommune. 4 Evt. Ingen punkter. Referat fra Sebber Borgerforenings generalforsamling onsdag d på Sebbersund kro. Valg af dirigent

7 Holger Elberg Formandens beretning Evy Moric gennemgik årets aktiviteter, som bl.a havde omfattet en vellykket fastelavnsfest. Samtidigt takkede hun de borgere, der havde dannet et udvalg med det formål af afholde festen. En anden stor begivenhed var indvielsen af byens kunstværk på vendepladsen. Dette arrangement trak mange mennesker af huse og dagen blev en virkelig god oplevelse for de mange gæster. Senere samme dag. d. 23. juni fortsatte festlighederne med fælles spisning på legepladsen og herefter gik turen til Navet, hvor der blev afholdt Skt. Hans fest. Ved hjælp af en del frivillige er der påbegyndt en renovering af legepladsen. Borgerforeningen håber, at mange vil være med i foråret 2008 til at fortsætte arbejdet. Borgerforeningen har søgt penge hos LAK, og der er blevet bevilget kr. til nye legeredskaber, som gerne skal sættes op i foråret. I maj måned blev der arrangeret en vandretur med Hans Heidemann og Henrik Hansen som guider. Det blev en dejlig aften, og ideen vil blive gentaget til foråret med en aftenvandretur på Navet. Ud over dette har der også været cykelture i omegnen. Borgerforeningen har nu indgået et mere formelt samarbejde med lejerforeningen for Navet, og i det forgangne år har der været afholdt 2 fællesmøder. Dette har resulteret i en fælles arbejdsdag lørdag d. 28. april 2008, hvor vi i fællesskab skal fælde en del træer samt beskære andre. Det fjernede træ står til de deltagernes disposition. En arbejdsgruppe har været i gang med opmåling og fotografering af sommerhusenes på Navet, og Borgerforeningen er nu ved at afslutte opgaven med optegning af sommerhusene. Dette vil lette arbejdet meget, når der ansøges om udvidelse af disse. D. 13. oktober afholdt Borgerforeningen filtekursus, som blev en stor succes. En del deltagere ønskede en fortsættelse af arrangementet næste år. Retssagen vedr. Navet 46 er nu afsluttet med et forlig, der er godkendt og underskrevet af begge parter. I 2007 måtte Sebbersund sige farvel til restaurant Sølyst, som erstattes med et nybyggeri bestående af 9 huse. Der er nyt ang. flagning. Borgeren kan mod 100 kr. i dispositum låne et flag henholdsvis hos Michael Møller Brogade 4 eller hos Evy Moric Bagerstræde 6. Borgerforeningen sørger stadigvæk for flagning til diverse fødselsdage. Finder en borger herudover anledning til at hejse flaget, er det blevet muligt med den nye ordning. En tak til bestyreren af foreningens hjemmeside og Borgerforeningen vil ajourføre den først i det nye år. Til sidst rettede formanden en tak til de mange frivillige hjælpere både til dem med faste opgaver og til de borgere, der påtager sig ad hoc opgaver. Herefter blev formanden beretning godkendt. Fremlæggelse af regnskab Formanden fremlagde regnskabet, da kassereren var nyopereret. Regnskabet blev godkendt. Fastsættelse af kontingent 50 kr. for enkelt personer 100 kr. for en husstand. Borgere over 70 år betaler ikke kontingent. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag Valg til bestyrelsen Michael Møller blev genvalgt samt Ulla Raffen Valg af 2 suppleanter Hans Heidemann og Poul Jørgen Winter genvalgt. Valg af revisor Arne Staun Sørensen genvalgt.

8 Evt. Hundeejere opfordres til at "rydde op " efter deres hunde, når de luftes. En anden forslog, at vi prøver at ændre Brogades udseende mht. belægning. Borgerforeningen vil undersøge, hvem der har ansvar ved uheld på legepladsen. Herefter blev der snakket over kaffen.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014

THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014 THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR Nummer 10 November 2014 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige Udgiver: Thorsager Distriktsråd Layout: Thøger

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen RØN-BLADET 35. årgang maj 2010 Nr. 136 Formanden bød velkommen til generalforsamlingen Leder En ny sæson er begyndt, men desværre ikke med det dejlige vejr vi havde i starten af sidste sæson. Men måske

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere