Bestyrelsesmøde d. 16. januar Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde d. 16. januar Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. 2 Thorvald Odgaard fremlægger forslag til udsmykning af vendepladsen Thorvald gennemgik de tanker, der ligger bag valget af projektet. Båden repræsenterer en del af Sebbersunds historie, brostenene er lagt som bølger og den nordiske fugl er symbol på det rige dyreliv, der findes ved fjorden. 3 Gennemgang af økonomien i udsmykningen af vendepladsen. Ole Møller har udarbejdet en oversigt over den økonomiske ramme for projektet. Bestyrelsen opfordrer udvalget til at søge yderligere midler hos diverse fonde og Ålborg kommune. Bestyrelsen er enige om, at projektet sættes i gang under forudsætning af, at udvalget fortsætter med at søge midler. 4 Navet Intet nyt ang. retsagen Navet 46 Rikke Øvad har påbegyndt fotografering af sommerhusene. Allan Rasmussen har fået luftfotos af Navet. Vedligeholdelses udvalget + en rep. for Lejerforeningen planlægger besigtigelsestur på Navet. Henrik Hansen tager kontakt til Lejerforeningen. 5 Legepladsudvalg Dorte Kudsk er interesseret i at deltage i et legepladsudvalg. Michael Møller er Borgerforeningens repræsentant i det kommende legepladsudvalg. Udvalget etableres af Michael Møller og Dorte Kudsk. 6 Nedsættelse af udvalg til fastelavnsfest Dorte Kudsk og Rikke Øvad m. fl. bevilges 3000 kr. til festen. Michael Møller informerer udvalget om den økonomiske ramme. 7 Aktivitetsskema Fastelavnsfest. Nærmere besked følger Sct. Hans fest 23. juni m/ fællesspisning Vandretur m/ Hans Heidemann dato følger Pilefletkursus dato følger Bestyrelsen ønsker at undersøge, om der er basis for at danne en cykelgruppe. Kontakt bestyrelsen, hvis du er interesseret i at deltage. Forslag til andre aktiviteter modtages gerne. Kontakt bestyrelsen 8 Udkast til layout af de nye vedtægter Ole Møllers udkast til vedtægter blev godkendt. De nye vedtægter lægges ud på Borgerforeningen hjemmeside. 9 Evt. Indtil videre er der ikke i arkiverne fundet relevante papirer ang. opgravning/ klapning og placering af slam fra havnen. Ole Møller kontakter Holger Elberg for at bede om hans hjælp. Henrik Hansen undersøger opgravning af grøften på parcellen 7 d Næste møde d. 6. marts 2007 hos Michael Møller Bestyrelsesmøde den 14. marts 2007 hos Michael Møller Afbud fra Henrik Hansen 1 Referatet blev godkendt. 2 Opfølgning på retssagen vedr. Navet 46. Der er indkaldt til forligsmøde i retten i Ålborg tirsdag d Ernst Haase og Hanne Gerges repræsenterer Sebber Borgerforening.

2 3 Vendepladsen: Udvalget har afsendt de sidste ansøgninger. Hanne og Evy deltager lørdag d. 17. marts 07 i besigtigelsestur til de projekter, som LINK har givet støtte. 4 Ang. afsendt forespørgsel til Nibe Kommune om fældning af siv langs vandkanten. Borgerforeningen har ikke modtaget svar fra Nibe Kommune inden kommunesammenlægningen. Evy undersøger, hvor sagen er landet. 5 Fastelavnsfest afholdt d. 18. februar. Det vellykkede arrangement fandt sted på Sebber Skole med ca. 115 deltagere. Fra Borgerforeningen side en stor tak til udvalget. 6 Skt. Hansfesten. Evy arbejder stadigvæk på at finde en båltaler til Skt. Hansfesten. Da Sct. Hans aften falder på en lørdag, har Borgerforeningen planer om at arrangere fællesspisning, inden bålet tændes. Ole og Evy danner et festudvalg. Gode ideer fra borgernes side er velkommen. 7 Cykelture. Vi vil undersøge, om der er behov for 2 typer ture. Nydelsesture i roligt tempo "Sved på panden" ture Henrik Hansen og Hanne Gerges udarbejder en invitation, som husstandsomdeles. Aftenvandringstur v/ Hans Heidemann og Henrik Hansen d. 16. maj Filtekursus finder sted til efteråret. 8 Allan Rasmussen er tovholder i opgaven med opmåling og fotografering af sommerhusene. Henrik Hansen tegner kontakt til AR for at få en opfølgning i sagen. Borgerforeningen ser gerne at arbejdet er afsluttet senest d. 1. maj 2007 Desuden tager Henrik Hansen kontakt til Lejerforeningen for sammen med vedligeholdelsesudvalget (Hans Heidemann, Anita Steffensen, Mie Holm, Allan Rasmussen) at afholde en besigtigelsestur på Navet inden 1. maj. 9 Indkomne forslag: Henvendelse fra Lejerforeningen ang. samarbejde. Lejerforeningen inviteres til næste møde d Evy inviterer. Opgravning og klapning i havneområdet: Papirerne viser, at klappetilladelsens gyldighedsperiode udløb d Ole Møller tager kopi af papirerne til Kai Øvad. Ole Møller prøver at aftale med Kai Øvad ang. et evt. udvalg. Næste møde d kl hos Evy. Bestyrelsesmøde d. 17. april 2007 Næste møde tirsdag d. 1. maj hos Hanne Gerges kl Godkendelse af referat fra d. 14. marts Referatet godkendt og underskrevet 2 Orientering fra forligsmødet d

3 Ernst Haase og Hanne Gerges repræsenterede Borgerforeningen. Arvid Larsen var mødt som repræsentant for Lejerforeningen "Navet". Parterne enedes om flere punkter og ved forligsmødet blev det besluttet, at ejeren af Navet 47 i samarbejde med sin advokat udarbejder teksten til en udvidet lejeaftale. Borgerforeningen skal herefter tage stilling til indholdet og evt. komme med indsigelser. Herefter forhandles aftalen endeligt. Borgerforeningen arbejder på sagen pt. da papirerne lige er kommet fra advokaten 3 Orientering om LINKs besigtigelsestur i gl. Nibe kommune Evy Moric og Hanne Gerges deltog sammen med mange andre repræsentanter for foreninger. Det blev en interessant tur, hvor de mange projekter, som LINK har støttet, fik stor respekt, da mange frivillige arbejdstimer er blevet lagt i vidt forskellige arbejdsopgaver.. Turen var til stor inspiration for alle, og Holger Elberg blev takket for den vedholdende indsats i LINK i gennem mange år. Eftersom LINK nedlægges, betyder det, at de resterende midler deles ud til ansøgere, og Kunstudvalget i Sebbersund får yderligere ca kr. til udsmykning af vendepladsen. 4 Beskæring af siv langs vandkanten Intet nyt. Evy Moric arbejder på at skaffe informationer 5 Båltaler til Skt. Hansfest Der arbejdes med at skaffe en båltaler. Da dagen falder på en lørdag, påtænkes at lave aktiviteter om eftermiddagen og fælles spisning om aftenen. 6 Cykelture Der arrangeres 2 typer ture. Hanne Gerges er ansvarlig for "sved på panden" ture, og Henrik Hansen for ture i et roligere tempo. Alle interesserede mødes ved petanquebanen bag den gl. brugs den 23/5 30/5 6/6 13/6 20/6. Turene starter kl og er planlagt til at vare ca. 1 time. Invitation uddeles til sommerhuslejerne og beboerne i Sebbersund. Henrik Hansen udarbejder invitation. 7 Vedligeholdelsesudvalget for Navet Der er aftalt besigtigelsestur lørdag d Henrik Hansen er repræsentant for bestyrelsen. 8 Havneområdet Vendepladsen Michael Møller sørger for at få det gamle hegn fjernet. Michael undersøger ligeledes, hvem der har vedligeholdelse af området. Kunstudvalget arbejde forløbende med at skaffe de sidste midler til selve skulpturen. Optimismen er stor! 9 Legepladsen Michael præsenterede et forslag til fornyelse /vedligeholdelse af legepladsen. Der bliver arbejdsdag for alle interesserede den 2/6. Invitation følger! Rettelse: datoen er ændret til fredag den 27. april, kl , på lejepladsen! 10 Hegn ved Sølyst Ejeren 2E har opsat hegn. Borgerforeningen tager kontakt til Teknisk Forvaltning for at forespørge om lovligheden af hegnet. Evy Moric har opgaven 11 Opmåling/fotografering af sommerhuse Bestyrelsen vil gerne have husene målt på med udarbejdet rids med mål over det enkelte hus. Hanne Gerges tager kontakt til Allan Rasmussen, som har påtaget sig opgaven. Henrik Hansen tager kontakt til Rikke Øvad for at høre, hvor langt hun er nået med fotografering af de enkelte huse. Bestyrelsen håber, at arbejdet kan færdiggøres til ca. 1 maj Møde med lejerforeningen Referat af mødet den mellem Lejerforeningen "Navet" og Sebber Borgerforening. Lejerforeningen blev repræsenteret ved Mette Larsen nr.41, Arle Sørensen nr.39 og Bente Pedersen nr. 14. Borgerforeningen var repræsenteret med alle bestyrelsesmedlemmer. I marts måned havde Borgerforeningen fået en skriftlig henvendelse fra Lejerforeningen, som på deres generalforsamling havde besluttet at forsøge at etablere et tættere samarbejde med Borgerforeningen vedr. Navet.

4 Denne henvendelse dannede grundlag for mødet. Borgerforeningen og Lejerforeningen havde en god dialog om Navet og de problemstillinger, som begge parter oplever. Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en velkomstfolder til nye lejere. I denne folder oplyses om vigtige forhold, som gælder for alle lejere på Navet. Desuden oplyses der også om arrangementer, som både fastboende borgere i Sebbersund og lejere er velkomne til at deltage i. Mette Larsen påbegynder et udkast til velkomstfolderen. Lejerforeningen er også repræsenteret i Vedligeholdelsesudvalget for Navet og deltager i udvalgets møde senere i april måned. På Lejerforeningens generalforsamling var der blevet ytret ønske om en tømmerflåde, der kan fungere som badebro et stykke ude i fjorden. Borgerforeningen var positiv overfor ønsket og Lejerforeningen arbejder videre med sagen. Vi diskuterede også, om det er muligt at udsætte får på Navet med det formål at begrænse hybenplantens indtog så meget som muligt. Ingen i de 2 bestyrelser kan lige i øjeblikket overskue, hvorledes det kan lade sig gøre. Nogle lejere har også givet udtryk for at de gerne deltager i vedligeholdelse af legepladsen. Der arbejdes fra Borgerforeningens side på at arrangere en arbejdslørdag/søndag for at renovere legepladsen. Invitationen uddeles til sommerhusejerne og byens borgere. Det blev besluttet, at begge foreningen gerne vil deltage i nyt fællesmøde d. 24. september 2007 hos Mette Larsen Navet nr. 41 kl Begge foreninger gav udtryk for, at et tættere samarbejde kan blive et stort aktiv for Navet. Bestyrelsesmøde d. 1. maj Navet Bommen bliver åbnet d. 12. maj, så borgerne i Sebbersund får mulighed for at køre GRENE og ikke andet til Skt. Hansbålet. Evy taler med Carl Staun 2. Forslag til lejeaftale fra advokaten for Navet 46 Bestyrelsen arbejder med at forholde sig til forslagets ordlyd og udfærdige ændringer på visse punkter. Vores indstilling er, at den nye lejekontrakt skal være bæredygtig i mange år, og vi vil derfor gerne sikre os, at ordlyden bliver så tydelig og forståelig, at tvistligheder kan undgås. Evy afleverer vores forslag til Borgerforeningens advokat. Næste møde d. 15.maj hos Ole kl Referat af bestyrelsesmøde d.12.sep 2007 hos Michael Møller. Afbud: Ole Møller Godkendelse af referat Referatet godkendt Nyt ang. retssagen Navet 46 Sebber Borgerforening og lejeren af jordstykket Navet 46 var blevet indkaldt til forligsmøde d. 14. august. På mødet blev endelig lejekontrakt/aftale godkendt og underskrevet af parterne. Sagen er hermed blevet afsluttet med forlig. Retten har bestemt, at hver part bærer egne omkostninger. I forliget indgik bl.a. at Navet 46 lejer et jordstykke på ca kvadratmeter, og at lejen frem til år 2021 er kroner årligt. Genforhandling af lejen sker første gang 2021.

5 Herefter følger lejen den almindelige regulering for sommerhusene. Borgerforeningen sørger via landmåler for opmåling af de omtalte 5000 kvadratmeter. Seneste nyt fra kunstudvalg. Den indsendte ansøgning til Ålborg Kommune om tilskud er blevet afvist. Kunstudvalget har hermed afsluttet projektet, som resulterede i Sebbersunds nye vartegn "Nordfuglen". Projektet har modtaget megen ros fra borgere. Borgerforeningen undersøger om det er muligt at forsikre kunstværket. Evy har påtaget sig opgaven. Opfølgning på Skt. Hans fest Fin tilslutning til spisning før selve festen. En god aften med godt vejr, god tale og stort bål. Status over legepladsen Der mangler stadigvæk en del arbejde, inden legepladsen er færdig. Den nye basketball bane er til stor glæde for byens unge. Henrik Hansen prøver at kontakte et par borgere i Sebbersund for at få de sidste pæle ved rutschebanen sat ned. Påskønnelse af Carls Stauns arbejde Hanne sørger for kurv og benzinpenge. Ang. flagning så sørger Carl Staun for flagning efter liste fra borgerforening. Evy undersøger og køber flag, som kan lånes ud til borgere, der personligt ønsker at flage ved særlige lejligheder. Dette kører som en forsøgsordning. Borgerforeningen vil kræve, at flagene tages ned inden solnedgang, da vi ikke ønsker at flage om natten. Ansøgning fra nye lejer fra Navet 13 Ansøgningen blev imødekommet Vedligeholdelsesudvalget for Navet Punktet er udsat til fællesmøde mellem Lejerforeningen og Borgerforeningen d Her drøftes punktet. Ajourføring af informationer på hjemmesiden Vi arbejder videre med sagen, da nogle oplysninger er forældede. Møde med Lejerforeningen d kl Lejerforeningen har udarbejdet en dagsorden, som der arbejdes efter. Kommende generalforsamling Mødet afholdes på Sebbersund Kro d kl Dagsorden følger! Evt. Der kan indsendes ansøgning om midler fra LAK Næste møde Mandag d. 1. okt. kl hos Ole Møller Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 1. oktober 2007 Godkendelse af referat Ref. blev godkendt med enkelte formuleringsændringer. Navet 46 Landinspektør Anders Dalum har udfærdiget plankort af det lejede jordstykke for navet 46. Bestyrelsen arbejder for at færdiggør sagen. I forliget indgik, at Navet 46 lejer et jordstykke på ca kvadratmeter. Lejen er kr. årligt fra 2007 og reguleres på same måde som lejen for sommerhusene. Genforhandling af lejen sker første gang Borgerforeningen sørger for via landmåler for opmåling af de omtalte 5000 kvadratmeter. Opfølgning på mødet med lejerforeningen

6 Vi har endnu ikke modtaget referat fra mødet d. 24. sep. med lejerforeningens formand Lars Thomsen På mødet blev lejerforeningens forslag til "Velkommen til Navet" gennemgået og vi blev enige om folderens indhold. Lejerforeningen tager selv kontakt til Taco for at få et link til lejerforeningen på Vedligeholdelsesudvalget Der er besigtigelsestur d kl Mødested for interesserede: Navet 27 hos Henrik Hansen. Det er blevet besluttet at lave arbejdsdag d Mødested navet 42 kl Der startes med kaffe. Henrik Hansen tager kontakt til en maskinstation for at høre om mulighederne for maskinel hjælp i bekæmpelsen af hybenbuskene. Generalforsamling Ændret dato pga. af andet møde for mange forældre. Generalforsamlingen finder sted onsdag d kl på kroen. Evy laver til næste møde udkast til årets beretning. Hanne Gerges medbringer lærred og Evy skaffer projektor. På valg er Ole Møller og Michael Møller Praksis omkring lån af flag Borgerne i Sebbersund kan låne flag hos Michael Møller Brogade 4 eller hos Evy Moric, Bagerstræde. Der betales 100 kr. i depositum. Desuden skal man skrive under på følgende: Flaget skal sættes af en myndig person ( voksen) Flaget skal stryges inden solnedgang Flagstangen skal efterlades med begge liner fastgjort. Vis det bliver nødvendigt at lægge flagstangen ned fro at få fat i linen, returneres depositum ikke. Byggeriet på Bagerstrædet "Sølyst Marina" er påbegyndt. Pt. bliver der i dagtimerne udført pæleramning. Arbejdet forventes at tage 10 dage. Michael Møller sørger for at afsende ansøgning til LAK om midler til fortsat forbedring af legepladsen. Næste møde Onsdag d kl hos Hanne Gerges. Bestyrelsemøde d hos Hanne Gerges 1 Velkomstfolder for beboerne på Navet Bestyrelsen gennemgik referatet fra mødet med Lejerforeningen samt den fælles udarbejdede "Velkomstfolder" til sommerhusejerne. Der blev foretaget en ænkelt ændring " Der lukkes hvert år for kørsel af grenaffald til bålpladsen d. 8. juni." Dette sker af hensyn til fuglene og deres unger. 2 Generalforsamling Gennemgang af indkaldelse til generalforsamling d kl på kroen. 3 Juletræ. Aalborg Kommune leverer juletræet. Træet opsættes lørdag d. 1. dec. kl Henrik Hansen aftaler leveringstidspunkt og sted med Aalborg Kommune. 4 Evt. Ingen punkter. Referat fra Sebber Borgerforenings generalforsamling onsdag d på Sebbersund kro. Valg af dirigent

7 Holger Elberg Formandens beretning Evy Moric gennemgik årets aktiviteter, som bl.a havde omfattet en vellykket fastelavnsfest. Samtidigt takkede hun de borgere, der havde dannet et udvalg med det formål af afholde festen. En anden stor begivenhed var indvielsen af byens kunstværk på vendepladsen. Dette arrangement trak mange mennesker af huse og dagen blev en virkelig god oplevelse for de mange gæster. Senere samme dag. d. 23. juni fortsatte festlighederne med fælles spisning på legepladsen og herefter gik turen til Navet, hvor der blev afholdt Skt. Hans fest. Ved hjælp af en del frivillige er der påbegyndt en renovering af legepladsen. Borgerforeningen håber, at mange vil være med i foråret 2008 til at fortsætte arbejdet. Borgerforeningen har søgt penge hos LAK, og der er blevet bevilget kr. til nye legeredskaber, som gerne skal sættes op i foråret. I maj måned blev der arrangeret en vandretur med Hans Heidemann og Henrik Hansen som guider. Det blev en dejlig aften, og ideen vil blive gentaget til foråret med en aftenvandretur på Navet. Ud over dette har der også været cykelture i omegnen. Borgerforeningen har nu indgået et mere formelt samarbejde med lejerforeningen for Navet, og i det forgangne år har der været afholdt 2 fællesmøder. Dette har resulteret i en fælles arbejdsdag lørdag d. 28. april 2008, hvor vi i fællesskab skal fælde en del træer samt beskære andre. Det fjernede træ står til de deltagernes disposition. En arbejdsgruppe har været i gang med opmåling og fotografering af sommerhusenes på Navet, og Borgerforeningen er nu ved at afslutte opgaven med optegning af sommerhusene. Dette vil lette arbejdet meget, når der ansøges om udvidelse af disse. D. 13. oktober afholdt Borgerforeningen filtekursus, som blev en stor succes. En del deltagere ønskede en fortsættelse af arrangementet næste år. Retssagen vedr. Navet 46 er nu afsluttet med et forlig, der er godkendt og underskrevet af begge parter. I 2007 måtte Sebbersund sige farvel til restaurant Sølyst, som erstattes med et nybyggeri bestående af 9 huse. Der er nyt ang. flagning. Borgeren kan mod 100 kr. i dispositum låne et flag henholdsvis hos Michael Møller Brogade 4 eller hos Evy Moric Bagerstræde 6. Borgerforeningen sørger stadigvæk for flagning til diverse fødselsdage. Finder en borger herudover anledning til at hejse flaget, er det blevet muligt med den nye ordning. En tak til bestyreren af foreningens hjemmeside og Borgerforeningen vil ajourføre den først i det nye år. Til sidst rettede formanden en tak til de mange frivillige hjælpere både til dem med faste opgaver og til de borgere, der påtager sig ad hoc opgaver. Herefter blev formanden beretning godkendt. Fremlæggelse af regnskab Formanden fremlagde regnskabet, da kassereren var nyopereret. Regnskabet blev godkendt. Fastsættelse af kontingent 50 kr. for enkelt personer 100 kr. for en husstand. Borgere over 70 år betaler ikke kontingent. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag Valg til bestyrelsen Michael Møller blev genvalgt samt Ulla Raffen Valg af 2 suppleanter Hans Heidemann og Poul Jørgen Winter genvalgt. Valg af revisor Arne Staun Sørensen genvalgt.

8 Evt. Hundeejere opfordres til at "rydde op " efter deres hunde, når de luftes. En anden forslog, at vi prøver at ændre Brogades udseende mht. belægning. Borgerforeningen vil undersøge, hvem der har ansvar ved uheld på legepladsen. Herefter blev der snakket over kaffen.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Konstituering Formand: Evy Moric tlf: 61418743 Næstformand: Michael Møller tlf: 98355454 Kasserer:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009. Sted: Deltagere: Afbud: Dagsorden: Hos Henrik. Anders, Jens, Henrik og Peter (ref.) Annette 1) Sidste referat 2) Fastelavn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Andelsboligforeningen Kronosvej 91 175 Andele til stede: 91, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 127, 131, 133, 137,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Tyregården www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com Velkommen til Generalforsamling 2015 Valg referent Valg af revisor - evt. revisor-suppleant Valg referent Valg af revisor evt. revisor-suppleant

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Sebber Borgerforening. Netreferat Cvr nummer: 33284284

Sebber Borgerforening. Netreferat Cvr nummer: 33284284 Sebber Borgerforening. Netreferat Cvr nummer: 33284284 Bestyrelsesmøde mandag den 20. januar 2014 Fremmøde: Godkendelse af referat: Regnskab: Advokatudgifter Medlemsstatus: Kontingentopkrævning sms netværk

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere