Udskiftnings- og implementeringsplaner for stråleområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskiftnings- og implementeringsplaner for stråleområdet."

Transkript

1 Udskiftnings- og implementeringsplaner for stråleområdet. Strategiplan for Region Syddanmark Udarbejdet af Onkologisk afdeling R, OUH Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus Cheflægerne fra OUH og Vejle sygehus Januar 2006

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2 2. Behandlingsbehov i Region Syddanmark Status for apparatur 4 4. Acceleratorbehov i Region Syddanmark Behov for udskiftning af apparatur og udstyr 5 6. Status for ledige acceleratorrum (bunkere) samt muligheder for udvidelser 6 7. Behov for personale samt uddannelse heraf Behandlingsmuligheder i Flensborg Flere stråleafdelinger i Region Syddanmark ? Udskiftnings- og implementeringsplan for Region Syddanmark ved 37 timers drift af alle acceleratorer Udskiftnings- og implementeringsplan for Region Syddanmark ved 45 timers drift på en del af acceleratorerne Økonomisk overslag Anbefaling. 14 Bilag 1: Procesnotat vedr. udskiftning og implementeringsplaner for stråleområdet i Region Syd Bilag 2: Behandlingsbehov Bilag 3: Mammografiscreening i Sydjylland Bilag 4: Personalenormering til en ekstra accelerator - 1 -

3 1. Baggrund Regionen er i brev af 28. september 2005 fra Sundhedsstyrelsen blevet bedt om at udarbejde udskiftnings- og implementeringsplaner for stråleområdet i forbindelse med udmøntningen af kræftplanmidler (i alt 300 mio. kr.) til stråleapparatur. Strategiplanen skal belyse i) Aktivitetsbehovet, ii) Apparaturbehovet og iii) Personaleforhold, og der er i brevet nøjere beskrevet hvad disse punkter skal omfatte. Der er på møder mellem Odense Universitetshospital(OUH), Vejle Sygehus samt repræsentanter fra Ribe og Sønderjyllands Amter aftalt en proces omkring udarbejdelse af en fælles strategiplan for Region Syddanmark se Bilag 1: Procesnotat vedr. udskiftning og implementeringsplaner for stråleområdet i Region Syd. I strategiplanen er det aftalt, at der tages udgangspunkt i en 37-timers accelerator, som skal kunne give 5000 behandlinger pr. år. 2. Behandlingsbehov i Region Syddanmark Baseret på det i Acceleratorrapport II 1 forventede behandlingsbehov i 2007 for hele Danmark, befolkningstallet i Region Syddanmark, indførelse af mammografiscreening i Sydjylland, en estimering af omfanget af IMRT-behandlinger samt PSA-screeningens betydning kan der beregnes et forventet behov for behandlingstider i Region Syddanmark i 2007 og 2010, som vist i Tabel 1. I tabellen er der desuden medinddraget de behandlinger, der gives på acceleratoren i Flensborg samt taget højde for om patienter fra den nordlige del af det nuværende Vejle Amt behandles i Region Syddanmark eller ej. En uddybende redegørelse for tabellens indhold er anført i Bilag 2: Behandlingsbehov Tabel 1. Forventet behandlingsbehov i Region Syddanmark 2007 og Region Syddanmark Region Syddanmark Region Syddanmark Region Syddanmark incl. Vejle Nord incl. Vejle Nord Antal strålebehandlinger Flensborg Mammascreening - pukkel PSA - screening Estimeret behandlingsbehov Ekstra slots IMRT % bufferkapacitet Estimeret slotsbehov Udgangspunktet for tabellen er antallet af strålebehandlinger på landsplan i 2007 som anført i Acceleratorrapport II. Med en befolkningsandel i Region Syddanmark på 21,9% giver det behandlinger i Hvis den nordlige del af det nuværende Vejle Amt medinddrages er befolkningsandelen 24,2% og behandlingsbehovet bliver derfor De tilsvarende tal for 2010 er fremkommet ved at tage højde for en årlig incidensstigning på 1,2%. I acceleratorrapport II er ikke inkluderet de godt 3500 strålebehandlinger der er givet i Flensborg i henhold til den aftale Sønderjyllands Amt har indgået med St. Franziskus Hospital. Disse behandlinger må alle medregnes til Region Syddanmark. I Region Syddanmark er det kun i det nuværende Fyns Amt, at der er indført mammografiscreening. Erfaringer fra indførelse af mammografiscreening viser, at den resulterende tidligere diagnosticering af mindre tumorer og CIS (carcinoma in situ) vil medføre en forbigående pukkel af patienter til adjuverende strålebehandling. Dette kan forventes fra begyndelsen af 2007 og ca. 2 år frem. I accelerator- 1 Rapport fra Dansk Selskab for Onkologi s Acceleratorudvalg, Lena Specht m.fl

4 rapport II er der taget højde for den meraktivitet der følger efter den initiale pukkel. Se også Bilag 3: Mammografiscreening i Sydjylland. Omfanget af screeningen for prostatakræft vha. måling af Prostata Specifikt Antigen (PSA) er usikker. Der er ikke i Acceleratorrapport II taget højde for dette, hvorimod der er estimeret 2 scenarier i DSIrapporten 2 - et minimumsestimat på 270 patienter samt et maksimumestimat på 550 patienter. Det vurderes, at der vil ske en gradvis stigning fra minimumsestimatet i 2007 til maksimumestimatet i IMRT (Intensity Modulated RadioTherapy) er en avanceret behandlingsteknik med mange behandlingsfelter, som kræver længere tid at afvikle på acceleratorerne. Der er ikke i Acceleratorrapport II taget hensyn til dette, men det anføres dog, at man må påregne det dobbelte antal behandlingstider (slots) til disse behandlinger. I implementeringsfasen er det også de erfaringer man har i Århus og på Rigshospitalet, og det skal der i estimeringen af det fremtidige acceleratorbehov i regionen tages højde for. Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital er begge i implementeringsfasen mht. indførelse af IMRT og det forventes, at 10% af de kurative behandlinger bliver givet med IMRT i En andel som forventes at stige til 30% i Se også Bilag 2: Behandlingsbehov For at overholde de af Sundhedsstyrelsens fastsatte behandlingsgarantier er det nødvendigt med en vis bufferkapacitet pga. fluktuationer i antallet af henvisninger, apparatnedbrud mm. Der anvendes de i Acceleratorrapport II anførte 10%, som bufferkapacitet. Det samlede antal af behandlingstider(slots) er bestemmende for, hvor mange acceleratorer der skal være i regionen. Det vurderes, at behovet for slots i 2007 vil være (incl. patienter fra den nordlige del af det nuværende Vejle Amt) mens der i 2010 vil være behov for (excl. patienter fra den nordlige del af det nuværende Vejle Amt). Yderligere forhold I ovenstående tabel er indførelsen af IMRT medtaget i estimeringen af det fremtidige behandlingsbehov. Konsekvensen af indførelsen af billedvejledt strålebehandling IGRT (Image Guided RadioTherapy) og respirationsstyret strålebehandling(gating) er stadig usikker. Begge centre tager i 2007/2008 acceleratorer i brug der understøtter IGRT og gating. Det vurderes, at disse teknikker også vil kræve ekstra behandlingstid. Denne tid forventes indhentet ved en effektivisering af IMRT-behandlingerne. Der er derfor ikke særskilt medtaget ekstra behandlingstid til IGRT og gating. Ekstrakraniel stereotaktisk strålebehandling, der netop er indført på OUH, er en behandlingsteknik som pga. den meget høje præcision kræver endnu mere tid ved acceleratoren. Dette opvejes af at antallet af fraktioner er færre. Behovet for MR-simulator: Alle cerebrale og pelvine tumorer vil på sigt skulle MR-simuleres ligesom alle brachyterapibehandlinger. Det skønnes, at 250 patienter på OUH og 215 patienter på Vejle Sygehuse årligt vil få gavn af dette, se Bilag 2. Der er mellem Vejle og Fyns amter aftalt et samarbejde, så en række strålebehandlinger alene gives på OUH i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende lands- og landsdelsfunktioner. Det drejer sig først og fremmest om hoved-hals cancer, cancer i spiserør og bugspytkirtel, men også en række andre mindre patientgrupper. Langt hovedparten af disse patienter får kurativ intenderet behandling. Det er desuden aftalt, at stereotaktisk strålebehandling alene skal gives på OUH. 2 Modelbaseret analyse af det fremtidige kapacitetsbehov på stråleterapiområdet. Rapport fra Dansk Sygehus Institut (DSI)

5 3. Status for apparatur Med midler fra regeringens lånepulje 2005 er der konkrete planer for opgradering, udskiftning samt anskaffelse af ekstra acceleratorer. Der er med andre ord planlagt en nødvendig opgradering af forældede acceleratorer og en vis fornyelse af apparaturparken. Disse tiltag vil først være fuldt ud implementeret klinisk primo Tabel 2 giver et samlet overblik over antallet af acceleratorer, som det ser ud i 2005 samt hvilke planlagte opgraderinger, udskiftninger og ekstra anskaffelser (markeret med kursiv), der er på vej. Årstallene i parentes angiver anskaffelsesår og evt. opgraderingsår. Opgraderinger er væsentlige forbedringer af acceleratoren f.eks. EPID (Electronic Portal Imaging Device), MLC (Multi Leaf Collimatorer) eller nyt leje. Tabel 2. Status over nuværende acceleratorer, scannere mm. i Region Syddanmark OUH Status 2005 OUH Planlagt Vejle Sygehus Status 2005 Vejle Sygehus Planlagt Flensborg Status 2005 Acc.1 (1984) (1) Ny Acc.1 (2006) Acc.2 (1997/2002) Acc.2 Acc.2 (2003) Acc.2 (2002) Opg. Acc.2 (2006) Acc.3 (2001) Acc.3 Acc.3 (1995) Opg. Acc.3 (2006) Acc.4 (2001) Acc.4 Acc.4 (1992) Ny Acc.4 (2007) (2) Ny Acc.1 (2007) (3) Acc.5 (1993) Opg. Acc.5 (2006) Acc.6 (2002) Opg. Acc.6 (2006) Ny Acc.7 (2007) (2) 5,67 acceleratorer 7 acceleratorer 3 acceleratorer 4 acceleratorer 1 accelerator (4) CT-scanner 1 (2000) CT-scanner 1 Simulator (1997) Simulator Simulator (1998) CT-scanner 2 (2005) CT-scanner 2 CT-scanner (2002) CT-scanner Adgang til CT, 2002 Adgang til PET-CT Adgang til PET-CT (1) Anvendes kun i begrænset omfang og kun til palliationer og tælles kun med som 2/3 accelerator. (2) Er først i klinisk brug primo (3) Er først i klinisk brug sommer (4) Acceleratoren udnyttes pt. kun ca. 70% Scannersituationen i regionen fremgår ligeledes af Tabel 2. På OUH har man afviklet den konventionelle simulator. For begge afdelinger gælder, at de i løbet af 2006 vil have adgang til PET-CT scannere på de nuklearmedicinske afdelinger på hhv. OUH og Vejle sygehus. I øjeblikket er der således svarende til 8,67 acceleratorer i Region Syddanmark + 1 accelerator i Flensborg. Acceleratorerne på OUH er af ældre dato og kun 2 har MLC (Multi Leaf Collimatorer) og ingen har EPID (Electronic Portal Imaging Device). I Vejle er alle acceleratorer med MLC og EPID. Som følge af midlerne fra regeringens lånepulje 2005 vil der i 2008 i Region Syddanmark udover acceleratoren i Flensborg - være 11 tidssvarende acceleratorer, heraf 3 udstyret til billedvejledt strålebehandling (IGRT). En tidssvarende accelerator i 2006 er en accelerator, som effektivt kan afvikle konform- og IMRT-behandlinger. 4. Acceleratorbehov i Region Syddanmark Ifølge Acceleratorrapport II er gennemsnitstallene for behandlinger pr. accelerator i 2003 og 2004 ~4.800 beh./acc./år. Forudsat man opgraderer til moderne/tidssvarende udstyr, påregner man i 2007 at kunne give beh./acc./år som gennemsnit for landet. Dette tal tager som anført ikke hensyn til, at IMRT-behandlinger kræver den dobbelte behandlingstid (2 slots/behandling), ligesom der kan ændres på antal produktionstimer samt foretages effektivisering af antal behandlinger pr. time. Det er derfor nødvendigt, når behovet for antallet af acceleratorer skal gøres op, at operere med såkaldte standard acceleratorer, som er normeret til 5000 slots/år. Det kan således være 5000 reelle behandlinger eller 2500 IMRT-behandlinger. Ud fra denne antagelse samt data fra Tabel 1 og 2, er det nu muligt at esti

6 mere behovet for acceleratorer i Regionen. Tabel 3 viser at der i 2007 vil være brug for 14,8 acceleratorer i Regionen, mens det i 2010 er steget til 16,3. Tabel 3. Forventet acceleratorbehov i Region Syddanmark 2007 og Estimeret slotsbehov Estimeret acceleratorbehov 14,8 16,3 Antal acceleratorer (incl. Flensborg) 12,0 1 12,0 Udækket behandlingsbehov 2,8 4,3 1) Den 7. accelerator i Odense bliver installeret ultimo 2007, men forventes først at være i klinisk drift primo 2008 Af tabellen fremgår ligeledes, at der vil være et udækket behandlingsbehov på hhv. 2,8 acceleratorer i 2007 og 4,3 i Dette kan imødekommes ved anskaffelse af nye fysiske acceleratorer, ved udvidet åbningstid af de eksisterende eller ved en kombination. Hvilken model der skal vælges, og i hvilket tempo det kan foregå i afhænger af, hvornår de nødvendige behandlingsbunkere er tilgængelige samt hvornår det nødvendige personale kan være uddannet. 5. Behov for udskiftning af apparatur og udstyr Der har gennem årerne været argumenteret for en udskiftningsfrekvens af acceleratorerne på 12 år, men de seneste års udvikling i stadig mere og mere avancerede behandlingsteknikker har afsløret vigtigheden af, at de skal modsvares af moderne udstyr for at effektiviteten kan bibeholdes. En udskiftningsfrekvens på parvis ens acceleratorer ca. hvert 10. år vil sikre, at centrene hele tiden vil have moderne tidssvarende acceleratorer. Ved minimum at have parvis ens acceleratorer sikres en større fleksibilitet i forbindelse med nedbrud, forsinkelser og lukkedage idet patienterne hermed kan flyttes indbyrdes mellem acceleratorerne. Ligeledes vil det være vigtigt, at opgradere acceleratorerne ca. halvvejs for at modvirke en teknologisk forældning. Rapporter 3,4 fra studiebesøg på NKI i Amsterdam understreger betydningen af moderne tidssvarende udstyr. Udskiftningsfrekvensen af simulatorer og CT-scannere er ligeledes betinget af den teknologiske forældning. For dosisplanlægningssystemer og informationssystemer sker der hele tiden en løbende udvikling såvel på software siden som på hardware siden. Her er det ligeledes vigtigt, at hardware og software er fuld kompatibel for at sikre et stort og sikkert workflow. Nedenstående udskiftningsog/eller opgraderingsfrekvenser anses for nødvendig. Mønstret med hurtigere forældet teknologisk udstyr og en deraf hyppigere udskiftningsfrekvens fra 12 til 10 år bør ledsages af en mere intensiv drift. Tabel 4. Udskiftnings- og/eller opgraderingsfrekvenser Opgradering Udskiftning Acceleratorer 5. år 10. år CT-scannere 4. år 8. år Dosisplanlægningsudstyr Løbende 5. år Informationssystemer Løbende 5. år 3 Rapport vedrørende studiebesøg på NKI-AVL, Amsterdam, Holland november 2004; Århus Sygehus 4 Forslag til en styrket strålebehandling i Danmark. studiebesøg til Nederlands Kranker Institut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam. Workshop 17. marts 2005, Amsterdam - 5 -

7 6. Status for ledige acceleratorrum (bunkere) samt muligheder for udvidelser Der forefindes pt. 10 acceleratorrum på de 2 centre. 6 på OUH og 4 på Vejle Sygehus, hvoraf 1 er ledig. På OUH er der på grundlag af lånepulje 2005 konkrete planer for udvidelse med 2 nye bunkere med tilhørende birum, samtale- og undersøgelsesrum samt teknik- og depotrum. Den ene bunker er reserveret til den kommende 7. accelerator. I den 8. bunker installeres afløseren for accelerator 4, hvorefter dennes bunker vil være ledig. I de udarbejdede planer projekteres der med en etape 2 til en eventuel yderligere udbygning, der ligeledes kan rumme 2 bunkere med tilhørende rum. Rent planlægningsmæssigt og økonomisk vil det være en fordel at etablere ekstra bunkere i forbindelse med den planlagte udvidelse. Endelig skal accelerator 1 s bunker - ligeledes for midler fra lånepulje renoveres før der kan placeres en ny accelerator. På Vejle Sygehus er der i øjeblikket et ledigt acceleratorrum, som ved begrænset ombygning skal bruges til en moderne accelerator finansieret fra lånepulje Derudover findes der et areal, hvor der vil kunne placeres to acceleratorrum. Det anbefales i Kræftplan I og II, at der i planer for udvidelser, indarbejdes reservebunkere for fremtidige udskiftninger, således at centrene hele tiden råder over ét ledigt acceleratorrum til udskiftninger. Herved undgås større driftsforstyrrelser under udskiftninger, som typisk varer 6 til 9 måneder. Der skal også indregnes, at der går mindst 1½ år fra et udbygningsprojekt startes til acceleratoren er i drift. Hertil skal lægges tiden for behandling af ansøgning og bevilling. Primo 2008 er der således 12 bunkere til rådighed i Region Syddanmark, men med mulighed for 16; 10 i Odense og 6 i Vejle. I udbygningsplanerne skal der indregnes areal til bl.a. samtale- og undersøgelsesrum, teknik- og depotrum, venterum, scannerrum, kontorer mm., hvis accelerator-kapaciteten udvides kraftigt. 7. Behov for personale samt uddannelse heraf Normering Personalenormeringen til en accelerator er estimeret i Kræftplan I. Der er ikke i Kræftplan II eller i CEMTV instituttets vurdering 5 foretaget en revurdering af tallene. Derfor anvendes estimaterne i Kræftplan 1 et estimat der også benyttes de fleste steder i landet. Det noteres dog heri, at det stadig stigende antal komplekse behandlinger vil kræve mere planlægningskapacitet. Se Bilag 4: Personalenormering til en ekstra accelerator - for en nærmere redegørelse af normering på personalekategorier. Uddannelseskapacitet Betjeningspersonale: Uddannelsen varer 1 år og består af teoretisk og klinisk uddannelse 6. Kursisterne må ifølge SIS (Statens Institut for Strålehygiejne) ikke arbejde selvstændigt i oplærings-perioden og er derfor ude af normeringen. Det optimale er 1 kursist/accelerator, men ved nødvendigt behov kan der ved enkelte acceleratorer være 2 kursister i oplæring. Sammenholdes normering pr. accelerator med uddannelseskapacitet kan der ved den optimale løsning uddannes 6 sygeplejersker (= betjeningspersonale hørende til 1 accelerator) pr. år i Odense og 3 sygeplejersker (=betjeningspersonale hørende til ½ accelerator) pr. år i Vejle. Med 2 kursister under oplæring ved hver accelerator vil der kunne uddannes 12 hhv. 6 sygeplejersker i Odense og Vejle. 5 Notat Vurdering af kapacitet på stråleterapiområdet. supplerende analyser til Acceleratorrapport II, CEMTV, April Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 139 af 25. juli 2001 om uddannelse af personale til stråleterapiafdelinger - 6 -

8 I tabel 5 og 6 redegøres nærmere for, hvornår der i perioden kan være uddannet personale til rådighed i forhold til den Vestdanske- hhv. Østdanske stråleterapiuddannelse. I øjeblikket er Odense bemandet til 6 acceleratorer på nær 1 ledig sygeplejerskestilling, som besættes pr. 1. februar Vejle er bemandet til 3 acceleratorer på nær 2 ledige sygeplejerskestillinger, som besættes pr. 1. januar Fysikere: Det er ikke umiddelbart muligt at rekruttere uddannede hospitalsfysikere, men til gengæld ingen problemer med at rekruttere fysikere til den 3-årige uddannelse i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om uddannelse af hospitalsfysikere. 7 For at kunne drage nytte af fysikeren under installation og opstart af acceleratoren kræver det ansættelse1½ år før idriftsættelse af en ny accelerator. Ved rekruttering af uddannede hospitalsfysikere skal ansættelsestidspunktet være mindst ½ år før klinisk ibrugtagning. I øjeblikket er der 5 fysikere under uddannelse på OUH og 3 på Vejle Sygehus. Radiografer: På trods af en øget uddannelseskvote på radiografskolerne er det stadig yderst vanskeligt at rekruttere radiografer til planlægningsfunktionerne på de onkologiske afdelinger. Uddannelsen på 1 år lægger sig tæt op af den for betjeningspersonalet gældende. Der følges de samme teoretiske kurser og den praktiske oplæring foregår lokalt samt ved deltagelse i udenlandske kurser. Teknikere: Der er traditionel stor søgning til stillingerne som teknikere på de Radiofysiske afdelinger, men det kan være vanskeligt at finde ansøgere med erfaring indenfor området f.eks. fejlfinding. Der findes ingen formél uddannelse, men der er i regi af Dansk Selskab for Medicinsk Fysik opstillet retningslinier for indholdet af uddannelsen. Den praktiske oplæring foregår lokalt og på eksterne kurser typisk hos acceleratorleverandørerne. Ansættelsen skal ske 1 år før klinisk ibrugtagning. Det er vigtigt at kunne fastholde teknikere i jobbet pga. den oparbejdede ekspertise, der oftest først kommer med årerne. Onkologer: På landsplan er der aktuelt i henhold til en præliminær opgørelse 8 i regi af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) besat 136 ud af 161 normerede speciallægestillinger i klinisk onkologi, der er derfor 25 ubesatte speciallægestillinger. Vurderet på behov for speciallæger skønner de onkologiske afdelinger, at der på landsplan aktuelt er behov for 195 speciallæger. I Region Syddanmark er d.d. 13 af 40 normerede speciallægestillinger ubesatte, heraf 9 ubesatte stillinger på afdelingerne i Odense og Vejle. Manglen på speciallæger er derfor markant, og denne mangel vil være mangeårig, som det fremgår af Sundhedsstyrelsens Lægeprognose 9. I Kræftplan I blev det anbefalet, at antallet af uddannelsesstillinger i onkologi blev øget p.g.a. mangel på speciallæger. Antal uddannelsesstillinger blev øget fra 12 til 18 per år, således at der på landsplan er i alt 18 hoveduddannelseforløb svarende til 36 introduktionsstillinger per år. Antallet i Region Syddanmark er 5 hoveduddannelseforløb og 10 introduktionsstillinger. Med udbygning af strålekapaciteten og indførsel af stadig flere medicinske kræftbehandlinger, som anført i Kræftplan II, bliver manglen på speciallæger forstærket over de næste år. På denne baggrund må det anbefales Sundhedsstyrelsen at gå ind i overvejelser om at udvide antallet af introduktions og hoveduddannelsesstillinger. På kort sigt må det overvejes, som det er foreslået i rapporten fra DSKO 8, om der kan ske opgaveudflytning til for eksempel primærsektoren eller andre afdelinger, opgaveoverførsel til sygeplejen, øget sekretærassistance til f.eks. registreringsopgaver, merarbejdsaftaler og oprettelse af seniorordninger etc. Herudover kan man forestille sig rekruttering af udenlandske speciallæger, eksempelvis fra Polen, der har overskud af speciallæger. Man har på Vejle Sygehus haft gode erfaringer med rekruttering af polske speciallæger til strålebehandling. 7 Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 122 af 20. juli 1995 om uddannelse af hospitalsfysikere 8 Uddannelses og speciallægesituationen i specialet Klinisk Onkologi. Status Konklusioner - Anbefalinger. Torben Palshof. 9 Lægeprognose udbudet af læger , Sundhedsstyrelsen, Maj

9 8. Behandlingsmuligheder i Flensborg Sønderjyllands Amt indgik i 1998 en aftale med privathospitalet Malteser Krankenhaus St. Franziskus- Hospital, Flensborg om at give adjuverende strålebehandling til brystkræftpatienter fra Sønderjyllands Amt. Baggrunden var, at OUH havde for lille acceleratorkapacitet. Chefen for Afdelingen i Flensborg Dr, Brodersen er blevet medlem af Dansk Brystkræftgruppe (DBCG), og patienterne behandles i henhold til DBCG s anbefalinger. Brystkræftpatienter fra Sønderjyllands Amt får derfor den helt samme strålebehandling, som gives til brystkræftpatienter i Danmark. I 2003 anmodede Sønderjyllands Amt professor, overlæge dr. med. Anders Jakobsen, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus om at give en faglig vurdering om der kunne gives strålebehandling til andre kræftpatienter fra Sønderjyllands Amt. Anders Jakobsens konkluderede i Notat vedr. henvisning at patienter fra Sønderjyllands Amt til strålebehandling i Flensborg, december 2003, at der uden problemer kunne henvises brystkræftpatienter til kurativ strålebehandling i Flensborg. Skulle flere patienter henvises til strålebehandling kunne det anbefales, at det var patienter som skulle have palliativ(lindrende) strålebehandling. Indtil videre regnes acceleratoren i Flensborg med som en del af acceleratorkapaciteten i Region Syddanmark. Der er i 2004 givet i alt strålebehandlinger til 168 danske patienter i Flensborg, overvejende adjuverende strålebehandling til brystkræftpatienter. 9. Flere stråleafdelinger i Region Syddanmark ? I Kræftplan I blev det konkluderet, at det var dyrere og mere ressourcekrævende at udvide acceleratorkapaciteten ved at etablere en ny stråleafdeling i stedet for at udvide antal acceleratorer på en eksisterende stråleafdeling. Som følge af et politisk ønske om nærhed i strålebehandlingen blev Sundhedsstyrelsen anmodet om at revurdere muligheden for etablering af decentrale afdelinger. I januar 2001 udgav Sundhedsstyrelsen en rapport Decentralisering af strålebehandling 10, hvori det blev konkluderet, at skulle der etableres ekstra stråleafdelinger skulle det være som en udefunktion, hvor nøglepersonale (onkologer og fysikere) var ansat på en centerafdeling, som havde det overordnede ansvar for kvalitet og drift af den decentrale afdeling. Da der er mangel på uddannede onkologer, fysikere og betjeningspersonale, kan det ikke anbefales, at der etableres flere stråleafdelinger i Region Syddanmark. Dette skal også ses i lyset af den forventede fortsat store teknologiske udvikling, som kræver stadig større ekspertise. En ekspertise som kan blive særdeles vanskelig at sikre på en decentral afdeling. Dette er helt i tråd med anbefalingerne i Kræftplan II, hvor der anbefales centralisering af kræftbehandling til sikring af høj kvalitet. Både Sønderjyllands Amt og Ribe Amt har via deres repræsentanter i arbejdsgruppen(lægefaglig direktør Claus Toftgaard, Sønderjyllands Amt og Sygeplejedirektør Birthe Mette Pedersen, Sydvestjysk Sygehus, Ribe Amt) meddelt, at amterne ikke ønsker at oprette en decentral stråleafdeling. 10. Udskiftnings- og implementeringsplan for Region Syddanmark På grundlag af ovenstående gennemgang af behandlings-, accelerator- og personalebehov kan der opstilles en udskiftnings- og implementeringsplan for Stråleterapiområdet i Region Syddanmark Nedenstående tabel 5 og 6 giver et samlet overblik over to mulige udskiftnings- og implementeringssceancer, hvor den nødvendige strålebehandlingskapacitet opbygges under forskellige forudsætninger. 10 Decentralisering af strålebehandling. Faglige krav, modeller for etablering, krav til bemanding, befolkningsunderlag, transportafstand og økonomi. København: Sundhedsstyrelsen,

10 I Tabel 5 opereres der med fysiske standardacceleratorer der giver 5000 behandlinger/år på en 37 timers åbningsuge, mens der i Tabel 6 planlægges med én virtuel accelerator i både Odense og Vejle. Se afsnit 11 for en nærmere redegørelse for, hvordan dette kan planlægges. I tabellerne er også vist en plan for uddannelse af betjeningspersonale, idet det betragtes som værende en af de største begrænsninger i kapacitetsudvidelsen. Når et uddannelseshold er færdig kan en ny accelerator bemandes, eller driften på de eksisterende acceleratorer kan udvides. I begge tabeller er der taget hensyn til, at Vejle Sygehus uddanner 2 betjeningspersonale pr. accelerator. Fysikere, teknikere, læger og radiografer er ikke medtaget i tabellen. Mangel på speciallæger og uddannede fysiker kan delvis kompenseres vha. merarbejde i perioder. I tabellerne er der med * vist planlagt udbygning og opgraderinger fra lånepulje 2005 og effektiviseringspulje

11 Tabel 5. Udskiftnings- og implementeringsplan for Region Syddanmark med fysiske acceleratorer, normeret til 5000 behandlingstider (slots) årligt ved 37 timers drift pr. uge jan. sep. jan. sep. jan. sep. jan. sep. jan. sep. OUH fysiske acc. og rum OUH Acc.1 Ny Acc.* OUH Acc.2 Opgr.* OUH Acc.3 Opgr.* Ledigt OUH Acc.4 Ledigt Ny Acc. OUH Acc.5 Opgr.* Ledigt Ny Acc. OUH Acc.6 Opgr.* OUH Acc.7 Ny Acc.* OUH Acc.8 Ny Acc.* OUH Acc.9 Ny Acc. OUH Acc.10 Ny Acc. Antal OUH fysiske acc Virtuelle acceleratorer OUH Virtuel1 Vir Vir Vir Antal OUH standard acc. I alt Uddannelse til Acc. OUH gruppe 1 Udd.1 OUH gruppe 2 Udd.2 OUH gruppe 3 Udd.3 Vejle fysiske acc. og rum Vejle Acc.1 Ledigt Ny Acc.* Vejle Acc.2 Opgr.* Ledigt Ny Acc. Vejle Acc.3 Opgr.* Vejle Acc.4 Opgr.* Vejle Acc.5 Ny Acc. Vejle Acc.6 Ny Acc. Antal Vejle fysiske acc Virtuelle acceleratorer Vejle Virtuel1 Antal Vejle standard acc. I alt Uddannelse til Acc. Vejle gruppe 1 Udd.1 Vejle gruppe 2 Udd.2 Vejle gruppe 3 Udd.3 Flensborg Accelerator Antal Flensborg acc. I alt Antal Acc. i Region Syd Behov for Acc. I region Syd Overskud/underskud Eksisterende accelerator Opgr. Opgradering af eksisterende accelerator. * financieret fra låne- eller effektiviseringspulje 2005 Ny Acc. Ny accelerator. * financieret fra lånepulje 2005 Behandlinger svarende til en accelerator, placeret på andre acceleratorer (virtuelt). Ledigt Et acceleratorrum som er ledigt. Et hold af betjeningspersonale i uddannelseforløb ved stråleterapiuddannelse i Danmark, som er nødvendigt til bemanding af en ny standard acc. En samlet drift ud over 37 timer, som medfører en aktivitet svarende til en ekstra accelerator kan betegnes som virtuel drift. I tabellen vil øget drift på acceleratorerne svarende til en standard accelerator på 5000 behandlinger årligt være markeret som en virtuel accelerator. Virtuel drift kan kun etableres, hvis der er uddannet personale til rådighed i henhold til Tabel 1 i Bilag 4. Hvis der ikke er ledige bunkere i forbindelse med udskiftninger af acceleratorer, skal behandlingerne fordeles på de øvrige acceleratorer, medens den gamle accelerator fjernes og en ny accelerator installeres og klargøres til klinisk drift, noget som typisk varer ¾ år. I Tabel 5 er det antaget, at der altid er et acceleratorrum ledigt til brug ved udskiftninger. I tabellen er der skelnet mellem fysiske og virtuelle acceleratorer

12 En opgradering af en accelerator kan strække sig over en uge til to måneder, og skaber som sådan ikke væsentlige driftsforstyrrelser. Disse er dog markeret i tabellen, idet de er nødvendige for at opretholde en effektiv drift på acceleratorerne samt, at der skal tages højde for den afledte udgift. Som det ses er de to tabeller ens mht., hvor hurtig man når op på det estimerede behandlingsbehov i Det bemærkes, at der med de gjorte antagelser i 2007 er et udækket behov på ca. 3 acceleratorer, hvilket skyldes begrænsningen i uddannelsen af betjeningspersonale. Dette behov kan kun delvis imødekommes ved at henvise flere patienter til Flensborg, hvor der er ledig kapacitet. Usikkerheden mht., hvornår screening af mammapatienter iværksættes i Sydjylland kan forrykke dette behov. 11. Udskiftnings- og implementeringsplan for Region Syddanmark ved 45 timers drift på op til halvdelen af acceleratorerne En anden løsning for at dække behandlingsbehovet fremkommer ved at udvide driften på de eksisterende acceleratorer til f.eks. 45 timer pr. uge. Dette kan ske ved at lade personale arbejde 9 timer/dag i 4 dages arbejdsuger, hvilket umiddelbart er omkostningsneutralt. Ved 9-timers drift skabes dagligt 1½ times ekstra behandlingstid. Tages der højde for at nyopsætninger tager længere tid, vil der effektivt være 5 ekstra behandlinger dagligt pr. accelerator. Med 250 arbejdsdage om året svarer det til 1250 behandlingstider/år. Heraf ses, at 4 acceleratorer omfattet af 45 timers drift vil tilvejebringe en virtuel standard accelerator med 5000 behandling/år. Modellen indebærer en økonomisk besparelse grundet færre antal af bunkere og acceleratorer samtidig med at acceleratorerne udnyttes mere intensivt. Ulemperne ved modellen er, at afdelingen ikke på samme vis, som ved 37-timers modellen, kan etablere overarbejde i forbindelse med nedbrud, opgraderinger og behov for ekstraordinær aktivitet pga. ventetid. Service, dosimetri og almindelig vedligeholdelse skal ligeledes foregå udenfor normal arbejdstid og fordyres derfor. I 45 timers modellen kan man ikke på samme måde garantere, at der ikke vil ske aflysninger af behandlinger. Modellen kan kun anbefales, hvis der samtidig er et ekstra rum til brug ved udskiftning

13 Tabel 6. Udskiftnings- og implementeringsplan for Region Syddanmark med 4 acceleratorer normeret til 6250 behandlingstider (slots) årligt ved 45 timers drift pr. uge jan. sep. jan. sep. jan. sep. jan. sep. jan. sep. OUH fysiske acc. og rum OUH Acc.1 Ny Acc.* OUH Acc.2 Opgr.* OUH Acc.3 Opgr.* Ledigt OUH Acc.4 Ledigt Ny Acc. OUH Acc.5 Opgr.* Ledigt Ny Acc. OUH Acc.6 Opgr.* OUH Acc.7 Ny Acc.* OUH Acc.8 Ny Acc.* OUH Acc.9 Ny acc. Antal OUH fysiske acc Virtuelle acceleratorer OUH Virtuel1 Vir Vir Antal OUH standard acc. I alt Uddannelse til Acc. OUH gruppe 1 Udd.1 OUH gruppe 2 Udd.2 OUH gruppe 3 Udd.3 Vejle fysiske acc. og rum Vejle Acc.1 Ledigt Ny Acc.* Vejle Acc.2 Opgr.* Ledigt Vejle Acc.3 Opgr.* Vejle Acc.4 Opgr.* Vejle Acc.5 Ny Acc. Vejle Acc.6 Ny Acc. Antal Vejle fysiske acc Virtuelle acceleratorer Vejle Virtuel1 Vir Antal Vejle standard acc. I alt Uddannelse til Acc. Vejle gruppe 1 Udd.1 Vejle gruppe 2 Udd.2 Vejle gruppe 3 Udd.3 Flensborg Accelerator Antal Flensborg acc. I alt Antal Acc. i Region Syd Behov for Acc. I region Syd Overskud/underskud Eksisterende accelerator Opgr. Opgradering af eksisterende accelerator. * financieret fra låne- eller effektiviseringspulje 2005 Ny Acc. Ny accelerator. * financieret fra lånepulje 2005 Behandlinger svarende til en accelerator, placeret på andre acceleratorer (virtuelt). Ledigt Et acceleratorrum som er ledigt. Et hold af betjeningspersonale i uddannelseforløb ved stråleterapiuddannelse i Danmark, som er nødvendigt til bemanding af en ny standard acc. 12. Økonomisk overslag I tabel 8 er de økonomiske konsekvenser af modellerne for udskiftnings- udbygningsplan for 37 timers henholdsvis 45 timers driftsscenarier beregnet. Med udgangspunkt i data fra acceleratorrapport II, som er valideret i rapport fra DSI: Modelbaseret analyse af det fremtidige kapacitetsbehov på stråleterapiområdet kan prisen på en tidssvarende accelerator i 2007 beregnes. I acceleratorrapporten bruges en fremskrivning på 2 % pr. år siden I 2007 ville det medføre en prisstigning på 2,5 mio. kr. Det vurderes, at der på visse dele af acceleratorern er sket et vis prisfald pga. den teknologiske udvikling. Derfor formodes det, at prisudviklingen kun har været 1,5 % pr. år. Det antage at der kan opnås en rabat på 10 % ved køb af flere acceleratorer samtidig. Nedenstående prisoverslag er anvendt i Tabel

14 Tabel 7: Pris for accelerator (acceleratorrapport II) i 1999 kr. Inkl. patientdosimetri og verifikationsudstyr. Fremskrivning af pris til 2007 (1,5 % pr. år) Pris for moderne positioneringsudstyr, IGRT (2007 pris) Pris for åndedrætstilpasset behandling, gating (2007 pris) Rabat pr. accelerator ved køb af flere acceleratorer samtidig, Samlet pris for tidssvarende accelerator i 2007(1999 p/l-niveau) Udgift i mio. kr. 14,9 mio. kr. 1,9 mio. kr. 2,0 mio. kr. 0,7 mio. kr. 2,0 mio. kr. 17,5 mio. kr. Når kapaciteten udvides væsentlig vil der komme afledte konsekvenser for IT-systemer, dosisplanlægningskapacitet og øvrige planlægningsmæssige aktiviteter. Disse er ikke medtaget i udgifterne for udbygningen. Ligeledes er prisen for opgraderinger af eksisterende udstyr heller ikke med. På både OUH og Vejle Sygehus vil der være behov for en MR-simulator til specielt behandling af hjernetumorer og tumorer i bækkenet ligesom alle brachyterapibehandlinger. Der er anslået en pris på 12 mio. kr. for en MR-simulator inkl. rum og betjening. Denne pris er temmelig usikker. Prisen afhænger bl.a. af hvor mange tesla MR-simulatoren skal have for at få den nødvendige billedkvalitet. Prisen kan variere fra 7 15 mio. kr. Hertil skal lægges en pris for renovering eller udbygning af rum mm. til MR-simulatoren. I forbindelse med bygning af nye acceleraratorrum, skal der også tages hensyn til, at rummet skal kunne bruges til brachybehandlinger. Det vil være en fordel hvis MRsimulatoren kan drives i samarbejde med en røntgenafdeling, for at udnytte evt. ledig kapacitet på MRsimulatoren. Prisen for en eller flere nye bunkere med tilhørende birum, samtale- og undersøgelsesrum samt teknikog depotrum afhænger meget af det område, der skal bebygges. Ligeledes vil adgangsforhold til området for patienter kunne medføre behov for elevator/trappetårne og venteværelse. Der skal også forventes omkostninger til f.eks. nyt ventilations- og køleanlæg. Byggeriet af bunkere er erfaringsmæssig dyrt, og det forventes priser på ca kr. pr. m 2. Etablering af et enkelt acceleratorrum med tilhørende birum antages at koste ca. 17 mio. kr. Hvis et acceleratorrum nr. to kan bygges samtidig antages prisen for rum 2 at blive ca. 13 mio. kr. Forskellen i de to priser baseres bl.a. på, at etablering af ventilations- og køleanlæg, elevator/trappetårne og venteværelse vil være knyttet sammen med det første rum. Der vil derfor være en besparelse ved at bygge de to rum samtidigt

15 Tabel 8. Den økonomiske konsekvens af udskiftnings- udbygningsplan for 37 timers henholdsvis 45 timers driftsscenarier, hvor der er taget hensyn til effekten af regeringens lånepulje fra Økomonisk oversigt for planer til 2010 OUH Ny OUH Acc.8 Økonomi i henhold til Tabel 5 17,5 Mio. kr. Økonomi i henhold til Tabel 6 17,5 Mio. kr. Ny OUH Acc.9 17,5 Mio. kr. 0,0 Mio. kr. Udskiftning OUH Acc.5 17,5 Mio. kr. 17,5 Mio. kr. Udskiftning OUH Acc.3 17,5 Mio. kr. 17,5 Mio. kr. Udbygning 9. rum incl. birum 17,0 Mio. kr. 17,0 Mio. kr. Udbygning 10. rum incl. birum 13,0 Mio. kr. 0,0 Mio. kr. MR-simulator inkl. rum 12,0 Mio. kr. 12,0 Mio. kr. Samlet OUH udgifter frem til ,0 Mio. kr. 81,5 Mio. kr. Vejle Ny Vejle Acc.5 17,5 Mio. kr. 17,5 Mio. kr. Ny Vejle Acc.6 17,5 Mio. kr. 0,0 Mio. kr. Udskiftning Vejle Acc.2 17,5 Mio. kr. 17,5 Mio. kr. Udbygning 5. rum incl. birum 17,0 Mio. kr. 17,0 Mio. kr. Udbygning 6. rum incl. birum 13,0 Mio. kr. 13,0 Mio. kr. MR-simulator inkl. rum 12,0 Mio. kr. 12,0 Mio. kr. Samlet Vejle udgifter frem til ,5 Mio. kr. 77,0 Mio. kr. Region Syddanmark samlet udgift frem til ,5 Mio. kr. 158,5 Mio. kr. Samlet bliver det økonomiske behov til acceleratorer og bygning af acceleratorrum frem til 2010 for udskiftnings- udbygningsplan for 37 timers drift af acceleratorer, hvor der er placeret 9 acceleratorer i Odense henholdsvis 6 i Vejle 206,5 mio. kr. Ændres scenariet til, at der er placeret 8 acceleratorer i Odense henholdsvis 5 i Vejle, og at hvert center driver en virtuel accelerator, bliver det økonomisk overslag 158,5 mio. kr. 13. Anbefaling. Ifølge behovsanalysen i strategiplanen for stråleområdet i Region Syddanmark er der behov for i alt 16 acceleratorer i 2010; opgivet som en standard accelerator der leverer behandlinger pr. år. I rapporten lægges der op til, at der i 2010 er installeret 9 acceleratorer på Odense Universitetshospital og 6 acceleratorer på Vejle Sygehus. Derudover er det forudsat, at der er en accelerator i Flensborg på St. Franziskus Hospital, som benyttes af syddanske patienter. Derudover bør der principielt være et ekstra acceleratorrum på henholdsvis Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital af hensyn til uændret produktivitet i forbindelse med udskiftningen af acceleratorer, som varer mellem 7-9 måneder. Samlet set implicere dette et behov for 10 acceleratorrum og 9 acceleratorer på Odense Universitetshospital og 7 acceleratorrum og 6 acceleratorer på Vejle Sygehus. En alternativ mulighed er, at der såvel i Odense som i Vejle etableres en virtuel accelerator. Dette indebærer, at der på Odense Universitetshospital er i alt 8 acceleratorer og på Vejle Sygehus 5 acceleratorer. Det forudsættes i denne model, at produktiviteten på disse opretholdes gennem en udvidelse af dagsarbejdstiden, således at produktionen og aktiviteten på de etablerede acceleratorer svarer til henholdsvis 9 og 6 med normal dagstid. Implicit i denne model er, at både Odense Universitetshospital og Vejle Sygehus vil have behov for et acceleratorrum mindre svarende til henholdsvis 9 og 6 acceleratorrum. Herved reduceres udgifterne til anlæg med ca. 50 mio. kr.(2 acceleratorrum + birum) og udgifterne til acceleratorer(2 stk.) ca mio. kr., samlet set en reduktion på i alt mio. kr. Den alternative model anbefales. Prioriteringer ved den alternative model

16 Det anbefales, at der anskaffes en 8. accelerator på Odense Universitetshospital for at udnytte det acceleratorrum, som man i forvejen har fået bevilliget lånemidler til fra lånepuljen i I forlængelse af anbefalingerne vedrørende yderligere et acceleratorrum på Odense Universitetshospital vil det være hensigtsmæssigt og økonomisk mest rentabelt, at man i den allerede planlagte ombygningsfase også etablerer det anbefalede acceleratorrum. Samtidigt og simultant hermed anbefales det, at der etableres 2 acceleratorrum og anskaffes en 5. accelerator på Vejle Sygehus. Endelig vil det være hensigtsmæssigt, at der etableres 1 MR-scanner i forbindelse med strålebehandlingen på både Odense Universitetshospital og Vejle Sygehus

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Rapport fra Dansk Selskab for Onkologi s Acceleratorudvalg, 2004

Rapport fra Dansk Selskab for Onkologi s Acceleratorudvalg, 2004 Rapport fra Dansk Selskab for Onkologi s Acceleratorudvalg, 2004 Lena Specht*, Håkan Nyström*, Anders Krarup Hansen #, Finn Laursen #, Olfred Hansen, Knud Aage Werenberg, Bente Sørensen, Jens Peter Bangsgaard,

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Beretning 2014-2015 Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Ålborg Mette Moe Kempel, fratræder 1. maj 2015, ny: Herning Gitte Mølgaard Hansen afløste Hanne Linnet Århus Carsten Rytter Vejle Dorte

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014 Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro 1. 1.23 Tilbudspræsentation og Besigtigelse af referenceinstallationer. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet

Læs mere

Status og sammenligning af de 6 danske strålecentre

Status og sammenligning af de 6 danske strålecentre Status og sammenligning af de 6 danske strålecentre Baggrundsrapport Kim Rose Olsen Henriette Mabeck Dorte Gyrd-Hansen Marie Henriette Madsen Thyra Pallesen Dansk Sundhedsinstitut Maj 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel af det eksterne billede for at beskytte dine personlige oplysninger. Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen for at overføre og vise billedet, og klik

Læs mere

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Medlemmer af udvalget Olfred Hansen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

3D-accelerator afløser mesterlæren i stråleterapiuddannelsen

3D-accelerator afløser mesterlæren i stråleterapiuddannelsen 58 Sygeplejersken 7/2010 Stråleterapi 3D-accelerator afløser mesterlæren i stråleterapiuddannelsen Af Annette Bøjen, sygeplejerske, SD, sundhedsfaglig supervisor Som det første sted i verden afprøver Onkologisk

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business case Implementering på landsplan: hvad ville effekten

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.0107 Yngre Læger for speciallæge (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

OPLÆG - Projekt "Gravide diabetikere i Dialog" Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet

OPLÆG - Projekt Gravide diabetikere i Dialog Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet OPLÆG - Projekt "Gravide diabetikere i Dialog" Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet 2012-06-22 v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013

Vedligeholdelsesplan 2013 Vedligeholdelsesplan 2013 Med udgangspunkt i bygningsgennemgangen fra 2008 suppleret med vores egne observationer siden da.. Samt de projekter der ikke blev vedtaget i 2012 har forårsaget at vi har lavet

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II 1 Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 D Tarmkræft Overlæge Steffen Bülow, Hvidovre Hospital Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling af kolorektal cancer (KRC) bør samles i 10-15 kolorektale enheder med

Læs mere

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Udarbejdet af: Johanne Holten Dato: 16-11-2011 Sagsnummer.: 01.02.05-P19-16-10 Version nr.: 3 Sammenfatning og baggrund for notatet Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene Rigsrevisionen,

Læs mere

Overflytninger, i alt 1.000 Harmonisering på områder med højt behandlingsniveau i Region Syddanmark 2 Justering af ramme til Gigthospitalet 0

Overflytninger, i alt 1.000 Harmonisering på områder med højt behandlingsniveau i Region Syddanmark 2 Justering af ramme til Gigthospitalet 0 Nummer Forslag Besparelse i 2015 Uddybning (i 1000 kroner) Delvis overflytning af opgaver 1 Justering af patientuddannelsestilbuddet 1.000 Udmøntningen af forslaget beror på nærmere forhandling med kommunerne

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere