Udskiftnings- og implementeringsplaner for stråleområdet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskiftnings- og implementeringsplaner for stråleområdet."

Transkript

1 Udskiftnings- og implementeringsplaner for stråleområdet. Strategiplan for Region Syddanmark Udarbejdet af Onkologisk afdeling R, OUH Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus Cheflægerne fra OUH og Vejle sygehus Januar 2006

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2 2. Behandlingsbehov i Region Syddanmark Status for apparatur 4 4. Acceleratorbehov i Region Syddanmark Behov for udskiftning af apparatur og udstyr 5 6. Status for ledige acceleratorrum (bunkere) samt muligheder for udvidelser 6 7. Behov for personale samt uddannelse heraf Behandlingsmuligheder i Flensborg Flere stråleafdelinger i Region Syddanmark ? Udskiftnings- og implementeringsplan for Region Syddanmark ved 37 timers drift af alle acceleratorer Udskiftnings- og implementeringsplan for Region Syddanmark ved 45 timers drift på en del af acceleratorerne Økonomisk overslag Anbefaling. 14 Bilag 1: Procesnotat vedr. udskiftning og implementeringsplaner for stråleområdet i Region Syd Bilag 2: Behandlingsbehov Bilag 3: Mammografiscreening i Sydjylland Bilag 4: Personalenormering til en ekstra accelerator - 1 -

3 1. Baggrund Regionen er i brev af 28. september 2005 fra Sundhedsstyrelsen blevet bedt om at udarbejde udskiftnings- og implementeringsplaner for stråleområdet i forbindelse med udmøntningen af kræftplanmidler (i alt 300 mio. kr.) til stråleapparatur. Strategiplanen skal belyse i) Aktivitetsbehovet, ii) Apparaturbehovet og iii) Personaleforhold, og der er i brevet nøjere beskrevet hvad disse punkter skal omfatte. Der er på møder mellem Odense Universitetshospital(OUH), Vejle Sygehus samt repræsentanter fra Ribe og Sønderjyllands Amter aftalt en proces omkring udarbejdelse af en fælles strategiplan for Region Syddanmark se Bilag 1: Procesnotat vedr. udskiftning og implementeringsplaner for stråleområdet i Region Syd. I strategiplanen er det aftalt, at der tages udgangspunkt i en 37-timers accelerator, som skal kunne give 5000 behandlinger pr. år. 2. Behandlingsbehov i Region Syddanmark Baseret på det i Acceleratorrapport II 1 forventede behandlingsbehov i 2007 for hele Danmark, befolkningstallet i Region Syddanmark, indførelse af mammografiscreening i Sydjylland, en estimering af omfanget af IMRT-behandlinger samt PSA-screeningens betydning kan der beregnes et forventet behov for behandlingstider i Region Syddanmark i 2007 og 2010, som vist i Tabel 1. I tabellen er der desuden medinddraget de behandlinger, der gives på acceleratoren i Flensborg samt taget højde for om patienter fra den nordlige del af det nuværende Vejle Amt behandles i Region Syddanmark eller ej. En uddybende redegørelse for tabellens indhold er anført i Bilag 2: Behandlingsbehov Tabel 1. Forventet behandlingsbehov i Region Syddanmark 2007 og Region Syddanmark Region Syddanmark Region Syddanmark Region Syddanmark incl. Vejle Nord incl. Vejle Nord Antal strålebehandlinger Flensborg Mammascreening - pukkel PSA - screening Estimeret behandlingsbehov Ekstra slots IMRT % bufferkapacitet Estimeret slotsbehov Udgangspunktet for tabellen er antallet af strålebehandlinger på landsplan i 2007 som anført i Acceleratorrapport II. Med en befolkningsandel i Region Syddanmark på 21,9% giver det behandlinger i Hvis den nordlige del af det nuværende Vejle Amt medinddrages er befolkningsandelen 24,2% og behandlingsbehovet bliver derfor De tilsvarende tal for 2010 er fremkommet ved at tage højde for en årlig incidensstigning på 1,2%. I acceleratorrapport II er ikke inkluderet de godt 3500 strålebehandlinger der er givet i Flensborg i henhold til den aftale Sønderjyllands Amt har indgået med St. Franziskus Hospital. Disse behandlinger må alle medregnes til Region Syddanmark. I Region Syddanmark er det kun i det nuværende Fyns Amt, at der er indført mammografiscreening. Erfaringer fra indførelse af mammografiscreening viser, at den resulterende tidligere diagnosticering af mindre tumorer og CIS (carcinoma in situ) vil medføre en forbigående pukkel af patienter til adjuverende strålebehandling. Dette kan forventes fra begyndelsen af 2007 og ca. 2 år frem. I accelerator- 1 Rapport fra Dansk Selskab for Onkologi s Acceleratorudvalg, Lena Specht m.fl

4 rapport II er der taget højde for den meraktivitet der følger efter den initiale pukkel. Se også Bilag 3: Mammografiscreening i Sydjylland. Omfanget af screeningen for prostatakræft vha. måling af Prostata Specifikt Antigen (PSA) er usikker. Der er ikke i Acceleratorrapport II taget højde for dette, hvorimod der er estimeret 2 scenarier i DSIrapporten 2 - et minimumsestimat på 270 patienter samt et maksimumestimat på 550 patienter. Det vurderes, at der vil ske en gradvis stigning fra minimumsestimatet i 2007 til maksimumestimatet i IMRT (Intensity Modulated RadioTherapy) er en avanceret behandlingsteknik med mange behandlingsfelter, som kræver længere tid at afvikle på acceleratorerne. Der er ikke i Acceleratorrapport II taget hensyn til dette, men det anføres dog, at man må påregne det dobbelte antal behandlingstider (slots) til disse behandlinger. I implementeringsfasen er det også de erfaringer man har i Århus og på Rigshospitalet, og det skal der i estimeringen af det fremtidige acceleratorbehov i regionen tages højde for. Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital er begge i implementeringsfasen mht. indførelse af IMRT og det forventes, at 10% af de kurative behandlinger bliver givet med IMRT i En andel som forventes at stige til 30% i Se også Bilag 2: Behandlingsbehov For at overholde de af Sundhedsstyrelsens fastsatte behandlingsgarantier er det nødvendigt med en vis bufferkapacitet pga. fluktuationer i antallet af henvisninger, apparatnedbrud mm. Der anvendes de i Acceleratorrapport II anførte 10%, som bufferkapacitet. Det samlede antal af behandlingstider(slots) er bestemmende for, hvor mange acceleratorer der skal være i regionen. Det vurderes, at behovet for slots i 2007 vil være (incl. patienter fra den nordlige del af det nuværende Vejle Amt) mens der i 2010 vil være behov for (excl. patienter fra den nordlige del af det nuværende Vejle Amt). Yderligere forhold I ovenstående tabel er indførelsen af IMRT medtaget i estimeringen af det fremtidige behandlingsbehov. Konsekvensen af indførelsen af billedvejledt strålebehandling IGRT (Image Guided RadioTherapy) og respirationsstyret strålebehandling(gating) er stadig usikker. Begge centre tager i 2007/2008 acceleratorer i brug der understøtter IGRT og gating. Det vurderes, at disse teknikker også vil kræve ekstra behandlingstid. Denne tid forventes indhentet ved en effektivisering af IMRT-behandlingerne. Der er derfor ikke særskilt medtaget ekstra behandlingstid til IGRT og gating. Ekstrakraniel stereotaktisk strålebehandling, der netop er indført på OUH, er en behandlingsteknik som pga. den meget høje præcision kræver endnu mere tid ved acceleratoren. Dette opvejes af at antallet af fraktioner er færre. Behovet for MR-simulator: Alle cerebrale og pelvine tumorer vil på sigt skulle MR-simuleres ligesom alle brachyterapibehandlinger. Det skønnes, at 250 patienter på OUH og 215 patienter på Vejle Sygehuse årligt vil få gavn af dette, se Bilag 2. Der er mellem Vejle og Fyns amter aftalt et samarbejde, så en række strålebehandlinger alene gives på OUH i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende lands- og landsdelsfunktioner. Det drejer sig først og fremmest om hoved-hals cancer, cancer i spiserør og bugspytkirtel, men også en række andre mindre patientgrupper. Langt hovedparten af disse patienter får kurativ intenderet behandling. Det er desuden aftalt, at stereotaktisk strålebehandling alene skal gives på OUH. 2 Modelbaseret analyse af det fremtidige kapacitetsbehov på stråleterapiområdet. Rapport fra Dansk Sygehus Institut (DSI)

5 3. Status for apparatur Med midler fra regeringens lånepulje 2005 er der konkrete planer for opgradering, udskiftning samt anskaffelse af ekstra acceleratorer. Der er med andre ord planlagt en nødvendig opgradering af forældede acceleratorer og en vis fornyelse af apparaturparken. Disse tiltag vil først være fuldt ud implementeret klinisk primo Tabel 2 giver et samlet overblik over antallet af acceleratorer, som det ser ud i 2005 samt hvilke planlagte opgraderinger, udskiftninger og ekstra anskaffelser (markeret med kursiv), der er på vej. Årstallene i parentes angiver anskaffelsesår og evt. opgraderingsår. Opgraderinger er væsentlige forbedringer af acceleratoren f.eks. EPID (Electronic Portal Imaging Device), MLC (Multi Leaf Collimatorer) eller nyt leje. Tabel 2. Status over nuværende acceleratorer, scannere mm. i Region Syddanmark OUH Status 2005 OUH Planlagt Vejle Sygehus Status 2005 Vejle Sygehus Planlagt Flensborg Status 2005 Acc.1 (1984) (1) Ny Acc.1 (2006) Acc.2 (1997/2002) Acc.2 Acc.2 (2003) Acc.2 (2002) Opg. Acc.2 (2006) Acc.3 (2001) Acc.3 Acc.3 (1995) Opg. Acc.3 (2006) Acc.4 (2001) Acc.4 Acc.4 (1992) Ny Acc.4 (2007) (2) Ny Acc.1 (2007) (3) Acc.5 (1993) Opg. Acc.5 (2006) Acc.6 (2002) Opg. Acc.6 (2006) Ny Acc.7 (2007) (2) 5,67 acceleratorer 7 acceleratorer 3 acceleratorer 4 acceleratorer 1 accelerator (4) CT-scanner 1 (2000) CT-scanner 1 Simulator (1997) Simulator Simulator (1998) CT-scanner 2 (2005) CT-scanner 2 CT-scanner (2002) CT-scanner Adgang til CT, 2002 Adgang til PET-CT Adgang til PET-CT (1) Anvendes kun i begrænset omfang og kun til palliationer og tælles kun med som 2/3 accelerator. (2) Er først i klinisk brug primo (3) Er først i klinisk brug sommer (4) Acceleratoren udnyttes pt. kun ca. 70% Scannersituationen i regionen fremgår ligeledes af Tabel 2. På OUH har man afviklet den konventionelle simulator. For begge afdelinger gælder, at de i løbet af 2006 vil have adgang til PET-CT scannere på de nuklearmedicinske afdelinger på hhv. OUH og Vejle sygehus. I øjeblikket er der således svarende til 8,67 acceleratorer i Region Syddanmark + 1 accelerator i Flensborg. Acceleratorerne på OUH er af ældre dato og kun 2 har MLC (Multi Leaf Collimatorer) og ingen har EPID (Electronic Portal Imaging Device). I Vejle er alle acceleratorer med MLC og EPID. Som følge af midlerne fra regeringens lånepulje 2005 vil der i 2008 i Region Syddanmark udover acceleratoren i Flensborg - være 11 tidssvarende acceleratorer, heraf 3 udstyret til billedvejledt strålebehandling (IGRT). En tidssvarende accelerator i 2006 er en accelerator, som effektivt kan afvikle konform- og IMRT-behandlinger. 4. Acceleratorbehov i Region Syddanmark Ifølge Acceleratorrapport II er gennemsnitstallene for behandlinger pr. accelerator i 2003 og 2004 ~4.800 beh./acc./år. Forudsat man opgraderer til moderne/tidssvarende udstyr, påregner man i 2007 at kunne give beh./acc./år som gennemsnit for landet. Dette tal tager som anført ikke hensyn til, at IMRT-behandlinger kræver den dobbelte behandlingstid (2 slots/behandling), ligesom der kan ændres på antal produktionstimer samt foretages effektivisering af antal behandlinger pr. time. Det er derfor nødvendigt, når behovet for antallet af acceleratorer skal gøres op, at operere med såkaldte standard acceleratorer, som er normeret til 5000 slots/år. Det kan således være 5000 reelle behandlinger eller 2500 IMRT-behandlinger. Ud fra denne antagelse samt data fra Tabel 1 og 2, er det nu muligt at esti

6 mere behovet for acceleratorer i Regionen. Tabel 3 viser at der i 2007 vil være brug for 14,8 acceleratorer i Regionen, mens det i 2010 er steget til 16,3. Tabel 3. Forventet acceleratorbehov i Region Syddanmark 2007 og Estimeret slotsbehov Estimeret acceleratorbehov 14,8 16,3 Antal acceleratorer (incl. Flensborg) 12,0 1 12,0 Udækket behandlingsbehov 2,8 4,3 1) Den 7. accelerator i Odense bliver installeret ultimo 2007, men forventes først at være i klinisk drift primo 2008 Af tabellen fremgår ligeledes, at der vil være et udækket behandlingsbehov på hhv. 2,8 acceleratorer i 2007 og 4,3 i Dette kan imødekommes ved anskaffelse af nye fysiske acceleratorer, ved udvidet åbningstid af de eksisterende eller ved en kombination. Hvilken model der skal vælges, og i hvilket tempo det kan foregå i afhænger af, hvornår de nødvendige behandlingsbunkere er tilgængelige samt hvornår det nødvendige personale kan være uddannet. 5. Behov for udskiftning af apparatur og udstyr Der har gennem årerne været argumenteret for en udskiftningsfrekvens af acceleratorerne på 12 år, men de seneste års udvikling i stadig mere og mere avancerede behandlingsteknikker har afsløret vigtigheden af, at de skal modsvares af moderne udstyr for at effektiviteten kan bibeholdes. En udskiftningsfrekvens på parvis ens acceleratorer ca. hvert 10. år vil sikre, at centrene hele tiden vil have moderne tidssvarende acceleratorer. Ved minimum at have parvis ens acceleratorer sikres en større fleksibilitet i forbindelse med nedbrud, forsinkelser og lukkedage idet patienterne hermed kan flyttes indbyrdes mellem acceleratorerne. Ligeledes vil det være vigtigt, at opgradere acceleratorerne ca. halvvejs for at modvirke en teknologisk forældning. Rapporter 3,4 fra studiebesøg på NKI i Amsterdam understreger betydningen af moderne tidssvarende udstyr. Udskiftningsfrekvensen af simulatorer og CT-scannere er ligeledes betinget af den teknologiske forældning. For dosisplanlægningssystemer og informationssystemer sker der hele tiden en løbende udvikling såvel på software siden som på hardware siden. Her er det ligeledes vigtigt, at hardware og software er fuld kompatibel for at sikre et stort og sikkert workflow. Nedenstående udskiftningsog/eller opgraderingsfrekvenser anses for nødvendig. Mønstret med hurtigere forældet teknologisk udstyr og en deraf hyppigere udskiftningsfrekvens fra 12 til 10 år bør ledsages af en mere intensiv drift. Tabel 4. Udskiftnings- og/eller opgraderingsfrekvenser Opgradering Udskiftning Acceleratorer 5. år 10. år CT-scannere 4. år 8. år Dosisplanlægningsudstyr Løbende 5. år Informationssystemer Løbende 5. år 3 Rapport vedrørende studiebesøg på NKI-AVL, Amsterdam, Holland november 2004; Århus Sygehus 4 Forslag til en styrket strålebehandling i Danmark. studiebesøg til Nederlands Kranker Institut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam. Workshop 17. marts 2005, Amsterdam - 5 -

7 6. Status for ledige acceleratorrum (bunkere) samt muligheder for udvidelser Der forefindes pt. 10 acceleratorrum på de 2 centre. 6 på OUH og 4 på Vejle Sygehus, hvoraf 1 er ledig. På OUH er der på grundlag af lånepulje 2005 konkrete planer for udvidelse med 2 nye bunkere med tilhørende birum, samtale- og undersøgelsesrum samt teknik- og depotrum. Den ene bunker er reserveret til den kommende 7. accelerator. I den 8. bunker installeres afløseren for accelerator 4, hvorefter dennes bunker vil være ledig. I de udarbejdede planer projekteres der med en etape 2 til en eventuel yderligere udbygning, der ligeledes kan rumme 2 bunkere med tilhørende rum. Rent planlægningsmæssigt og økonomisk vil det være en fordel at etablere ekstra bunkere i forbindelse med den planlagte udvidelse. Endelig skal accelerator 1 s bunker - ligeledes for midler fra lånepulje renoveres før der kan placeres en ny accelerator. På Vejle Sygehus er der i øjeblikket et ledigt acceleratorrum, som ved begrænset ombygning skal bruges til en moderne accelerator finansieret fra lånepulje Derudover findes der et areal, hvor der vil kunne placeres to acceleratorrum. Det anbefales i Kræftplan I og II, at der i planer for udvidelser, indarbejdes reservebunkere for fremtidige udskiftninger, således at centrene hele tiden råder over ét ledigt acceleratorrum til udskiftninger. Herved undgås større driftsforstyrrelser under udskiftninger, som typisk varer 6 til 9 måneder. Der skal også indregnes, at der går mindst 1½ år fra et udbygningsprojekt startes til acceleratoren er i drift. Hertil skal lægges tiden for behandling af ansøgning og bevilling. Primo 2008 er der således 12 bunkere til rådighed i Region Syddanmark, men med mulighed for 16; 10 i Odense og 6 i Vejle. I udbygningsplanerne skal der indregnes areal til bl.a. samtale- og undersøgelsesrum, teknik- og depotrum, venterum, scannerrum, kontorer mm., hvis accelerator-kapaciteten udvides kraftigt. 7. Behov for personale samt uddannelse heraf Normering Personalenormeringen til en accelerator er estimeret i Kræftplan I. Der er ikke i Kræftplan II eller i CEMTV instituttets vurdering 5 foretaget en revurdering af tallene. Derfor anvendes estimaterne i Kræftplan 1 et estimat der også benyttes de fleste steder i landet. Det noteres dog heri, at det stadig stigende antal komplekse behandlinger vil kræve mere planlægningskapacitet. Se Bilag 4: Personalenormering til en ekstra accelerator - for en nærmere redegørelse af normering på personalekategorier. Uddannelseskapacitet Betjeningspersonale: Uddannelsen varer 1 år og består af teoretisk og klinisk uddannelse 6. Kursisterne må ifølge SIS (Statens Institut for Strålehygiejne) ikke arbejde selvstændigt i oplærings-perioden og er derfor ude af normeringen. Det optimale er 1 kursist/accelerator, men ved nødvendigt behov kan der ved enkelte acceleratorer være 2 kursister i oplæring. Sammenholdes normering pr. accelerator med uddannelseskapacitet kan der ved den optimale løsning uddannes 6 sygeplejersker (= betjeningspersonale hørende til 1 accelerator) pr. år i Odense og 3 sygeplejersker (=betjeningspersonale hørende til ½ accelerator) pr. år i Vejle. Med 2 kursister under oplæring ved hver accelerator vil der kunne uddannes 12 hhv. 6 sygeplejersker i Odense og Vejle. 5 Notat Vurdering af kapacitet på stråleterapiområdet. supplerende analyser til Acceleratorrapport II, CEMTV, April Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 139 af 25. juli 2001 om uddannelse af personale til stråleterapiafdelinger - 6 -

8 I tabel 5 og 6 redegøres nærmere for, hvornår der i perioden kan være uddannet personale til rådighed i forhold til den Vestdanske- hhv. Østdanske stråleterapiuddannelse. I øjeblikket er Odense bemandet til 6 acceleratorer på nær 1 ledig sygeplejerskestilling, som besættes pr. 1. februar Vejle er bemandet til 3 acceleratorer på nær 2 ledige sygeplejerskestillinger, som besættes pr. 1. januar Fysikere: Det er ikke umiddelbart muligt at rekruttere uddannede hospitalsfysikere, men til gengæld ingen problemer med at rekruttere fysikere til den 3-årige uddannelse i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om uddannelse af hospitalsfysikere. 7 For at kunne drage nytte af fysikeren under installation og opstart af acceleratoren kræver det ansættelse1½ år før idriftsættelse af en ny accelerator. Ved rekruttering af uddannede hospitalsfysikere skal ansættelsestidspunktet være mindst ½ år før klinisk ibrugtagning. I øjeblikket er der 5 fysikere under uddannelse på OUH og 3 på Vejle Sygehus. Radiografer: På trods af en øget uddannelseskvote på radiografskolerne er det stadig yderst vanskeligt at rekruttere radiografer til planlægningsfunktionerne på de onkologiske afdelinger. Uddannelsen på 1 år lægger sig tæt op af den for betjeningspersonalet gældende. Der følges de samme teoretiske kurser og den praktiske oplæring foregår lokalt samt ved deltagelse i udenlandske kurser. Teknikere: Der er traditionel stor søgning til stillingerne som teknikere på de Radiofysiske afdelinger, men det kan være vanskeligt at finde ansøgere med erfaring indenfor området f.eks. fejlfinding. Der findes ingen formél uddannelse, men der er i regi af Dansk Selskab for Medicinsk Fysik opstillet retningslinier for indholdet af uddannelsen. Den praktiske oplæring foregår lokalt og på eksterne kurser typisk hos acceleratorleverandørerne. Ansættelsen skal ske 1 år før klinisk ibrugtagning. Det er vigtigt at kunne fastholde teknikere i jobbet pga. den oparbejdede ekspertise, der oftest først kommer med årerne. Onkologer: På landsplan er der aktuelt i henhold til en præliminær opgørelse 8 i regi af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) besat 136 ud af 161 normerede speciallægestillinger i klinisk onkologi, der er derfor 25 ubesatte speciallægestillinger. Vurderet på behov for speciallæger skønner de onkologiske afdelinger, at der på landsplan aktuelt er behov for 195 speciallæger. I Region Syddanmark er d.d. 13 af 40 normerede speciallægestillinger ubesatte, heraf 9 ubesatte stillinger på afdelingerne i Odense og Vejle. Manglen på speciallæger er derfor markant, og denne mangel vil være mangeårig, som det fremgår af Sundhedsstyrelsens Lægeprognose 9. I Kræftplan I blev det anbefalet, at antallet af uddannelsesstillinger i onkologi blev øget p.g.a. mangel på speciallæger. Antal uddannelsesstillinger blev øget fra 12 til 18 per år, således at der på landsplan er i alt 18 hoveduddannelseforløb svarende til 36 introduktionsstillinger per år. Antallet i Region Syddanmark er 5 hoveduddannelseforløb og 10 introduktionsstillinger. Med udbygning af strålekapaciteten og indførsel af stadig flere medicinske kræftbehandlinger, som anført i Kræftplan II, bliver manglen på speciallæger forstærket over de næste år. På denne baggrund må det anbefales Sundhedsstyrelsen at gå ind i overvejelser om at udvide antallet af introduktions og hoveduddannelsesstillinger. På kort sigt må det overvejes, som det er foreslået i rapporten fra DSKO 8, om der kan ske opgaveudflytning til for eksempel primærsektoren eller andre afdelinger, opgaveoverførsel til sygeplejen, øget sekretærassistance til f.eks. registreringsopgaver, merarbejdsaftaler og oprettelse af seniorordninger etc. Herudover kan man forestille sig rekruttering af udenlandske speciallæger, eksempelvis fra Polen, der har overskud af speciallæger. Man har på Vejle Sygehus haft gode erfaringer med rekruttering af polske speciallæger til strålebehandling. 7 Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 122 af 20. juli 1995 om uddannelse af hospitalsfysikere 8 Uddannelses og speciallægesituationen i specialet Klinisk Onkologi. Status Konklusioner - Anbefalinger. Torben Palshof. 9 Lægeprognose udbudet af læger , Sundhedsstyrelsen, Maj

9 8. Behandlingsmuligheder i Flensborg Sønderjyllands Amt indgik i 1998 en aftale med privathospitalet Malteser Krankenhaus St. Franziskus- Hospital, Flensborg om at give adjuverende strålebehandling til brystkræftpatienter fra Sønderjyllands Amt. Baggrunden var, at OUH havde for lille acceleratorkapacitet. Chefen for Afdelingen i Flensborg Dr, Brodersen er blevet medlem af Dansk Brystkræftgruppe (DBCG), og patienterne behandles i henhold til DBCG s anbefalinger. Brystkræftpatienter fra Sønderjyllands Amt får derfor den helt samme strålebehandling, som gives til brystkræftpatienter i Danmark. I 2003 anmodede Sønderjyllands Amt professor, overlæge dr. med. Anders Jakobsen, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus om at give en faglig vurdering om der kunne gives strålebehandling til andre kræftpatienter fra Sønderjyllands Amt. Anders Jakobsens konkluderede i Notat vedr. henvisning at patienter fra Sønderjyllands Amt til strålebehandling i Flensborg, december 2003, at der uden problemer kunne henvises brystkræftpatienter til kurativ strålebehandling i Flensborg. Skulle flere patienter henvises til strålebehandling kunne det anbefales, at det var patienter som skulle have palliativ(lindrende) strålebehandling. Indtil videre regnes acceleratoren i Flensborg med som en del af acceleratorkapaciteten i Region Syddanmark. Der er i 2004 givet i alt strålebehandlinger til 168 danske patienter i Flensborg, overvejende adjuverende strålebehandling til brystkræftpatienter. 9. Flere stråleafdelinger i Region Syddanmark ? I Kræftplan I blev det konkluderet, at det var dyrere og mere ressourcekrævende at udvide acceleratorkapaciteten ved at etablere en ny stråleafdeling i stedet for at udvide antal acceleratorer på en eksisterende stråleafdeling. Som følge af et politisk ønske om nærhed i strålebehandlingen blev Sundhedsstyrelsen anmodet om at revurdere muligheden for etablering af decentrale afdelinger. I januar 2001 udgav Sundhedsstyrelsen en rapport Decentralisering af strålebehandling 10, hvori det blev konkluderet, at skulle der etableres ekstra stråleafdelinger skulle det være som en udefunktion, hvor nøglepersonale (onkologer og fysikere) var ansat på en centerafdeling, som havde det overordnede ansvar for kvalitet og drift af den decentrale afdeling. Da der er mangel på uddannede onkologer, fysikere og betjeningspersonale, kan det ikke anbefales, at der etableres flere stråleafdelinger i Region Syddanmark. Dette skal også ses i lyset af den forventede fortsat store teknologiske udvikling, som kræver stadig større ekspertise. En ekspertise som kan blive særdeles vanskelig at sikre på en decentral afdeling. Dette er helt i tråd med anbefalingerne i Kræftplan II, hvor der anbefales centralisering af kræftbehandling til sikring af høj kvalitet. Både Sønderjyllands Amt og Ribe Amt har via deres repræsentanter i arbejdsgruppen(lægefaglig direktør Claus Toftgaard, Sønderjyllands Amt og Sygeplejedirektør Birthe Mette Pedersen, Sydvestjysk Sygehus, Ribe Amt) meddelt, at amterne ikke ønsker at oprette en decentral stråleafdeling. 10. Udskiftnings- og implementeringsplan for Region Syddanmark På grundlag af ovenstående gennemgang af behandlings-, accelerator- og personalebehov kan der opstilles en udskiftnings- og implementeringsplan for Stråleterapiområdet i Region Syddanmark Nedenstående tabel 5 og 6 giver et samlet overblik over to mulige udskiftnings- og implementeringssceancer, hvor den nødvendige strålebehandlingskapacitet opbygges under forskellige forudsætninger. 10 Decentralisering af strålebehandling. Faglige krav, modeller for etablering, krav til bemanding, befolkningsunderlag, transportafstand og økonomi. København: Sundhedsstyrelsen,

10 I Tabel 5 opereres der med fysiske standardacceleratorer der giver 5000 behandlinger/år på en 37 timers åbningsuge, mens der i Tabel 6 planlægges med én virtuel accelerator i både Odense og Vejle. Se afsnit 11 for en nærmere redegørelse for, hvordan dette kan planlægges. I tabellerne er også vist en plan for uddannelse af betjeningspersonale, idet det betragtes som værende en af de største begrænsninger i kapacitetsudvidelsen. Når et uddannelseshold er færdig kan en ny accelerator bemandes, eller driften på de eksisterende acceleratorer kan udvides. I begge tabeller er der taget hensyn til, at Vejle Sygehus uddanner 2 betjeningspersonale pr. accelerator. Fysikere, teknikere, læger og radiografer er ikke medtaget i tabellen. Mangel på speciallæger og uddannede fysiker kan delvis kompenseres vha. merarbejde i perioder. I tabellerne er der med * vist planlagt udbygning og opgraderinger fra lånepulje 2005 og effektiviseringspulje

11 Tabel 5. Udskiftnings- og implementeringsplan for Region Syddanmark med fysiske acceleratorer, normeret til 5000 behandlingstider (slots) årligt ved 37 timers drift pr. uge jan. sep. jan. sep. jan. sep. jan. sep. jan. sep. OUH fysiske acc. og rum OUH Acc.1 Ny Acc.* OUH Acc.2 Opgr.* OUH Acc.3 Opgr.* Ledigt OUH Acc.4 Ledigt Ny Acc. OUH Acc.5 Opgr.* Ledigt Ny Acc. OUH Acc.6 Opgr.* OUH Acc.7 Ny Acc.* OUH Acc.8 Ny Acc.* OUH Acc.9 Ny Acc. OUH Acc.10 Ny Acc. Antal OUH fysiske acc Virtuelle acceleratorer OUH Virtuel1 Vir Vir Vir Antal OUH standard acc. I alt Uddannelse til Acc. OUH gruppe 1 Udd.1 OUH gruppe 2 Udd.2 OUH gruppe 3 Udd.3 Vejle fysiske acc. og rum Vejle Acc.1 Ledigt Ny Acc.* Vejle Acc.2 Opgr.* Ledigt Ny Acc. Vejle Acc.3 Opgr.* Vejle Acc.4 Opgr.* Vejle Acc.5 Ny Acc. Vejle Acc.6 Ny Acc. Antal Vejle fysiske acc Virtuelle acceleratorer Vejle Virtuel1 Antal Vejle standard acc. I alt Uddannelse til Acc. Vejle gruppe 1 Udd.1 Vejle gruppe 2 Udd.2 Vejle gruppe 3 Udd.3 Flensborg Accelerator Antal Flensborg acc. I alt Antal Acc. i Region Syd Behov for Acc. I region Syd Overskud/underskud Eksisterende accelerator Opgr. Opgradering af eksisterende accelerator. * financieret fra låne- eller effektiviseringspulje 2005 Ny Acc. Ny accelerator. * financieret fra lånepulje 2005 Behandlinger svarende til en accelerator, placeret på andre acceleratorer (virtuelt). Ledigt Et acceleratorrum som er ledigt. Et hold af betjeningspersonale i uddannelseforløb ved stråleterapiuddannelse i Danmark, som er nødvendigt til bemanding af en ny standard acc. En samlet drift ud over 37 timer, som medfører en aktivitet svarende til en ekstra accelerator kan betegnes som virtuel drift. I tabellen vil øget drift på acceleratorerne svarende til en standard accelerator på 5000 behandlinger årligt være markeret som en virtuel accelerator. Virtuel drift kan kun etableres, hvis der er uddannet personale til rådighed i henhold til Tabel 1 i Bilag 4. Hvis der ikke er ledige bunkere i forbindelse med udskiftninger af acceleratorer, skal behandlingerne fordeles på de øvrige acceleratorer, medens den gamle accelerator fjernes og en ny accelerator installeres og klargøres til klinisk drift, noget som typisk varer ¾ år. I Tabel 5 er det antaget, at der altid er et acceleratorrum ledigt til brug ved udskiftninger. I tabellen er der skelnet mellem fysiske og virtuelle acceleratorer

12 En opgradering af en accelerator kan strække sig over en uge til to måneder, og skaber som sådan ikke væsentlige driftsforstyrrelser. Disse er dog markeret i tabellen, idet de er nødvendige for at opretholde en effektiv drift på acceleratorerne samt, at der skal tages højde for den afledte udgift. Som det ses er de to tabeller ens mht., hvor hurtig man når op på det estimerede behandlingsbehov i Det bemærkes, at der med de gjorte antagelser i 2007 er et udækket behov på ca. 3 acceleratorer, hvilket skyldes begrænsningen i uddannelsen af betjeningspersonale. Dette behov kan kun delvis imødekommes ved at henvise flere patienter til Flensborg, hvor der er ledig kapacitet. Usikkerheden mht., hvornår screening af mammapatienter iværksættes i Sydjylland kan forrykke dette behov. 11. Udskiftnings- og implementeringsplan for Region Syddanmark ved 45 timers drift på op til halvdelen af acceleratorerne En anden løsning for at dække behandlingsbehovet fremkommer ved at udvide driften på de eksisterende acceleratorer til f.eks. 45 timer pr. uge. Dette kan ske ved at lade personale arbejde 9 timer/dag i 4 dages arbejdsuger, hvilket umiddelbart er omkostningsneutralt. Ved 9-timers drift skabes dagligt 1½ times ekstra behandlingstid. Tages der højde for at nyopsætninger tager længere tid, vil der effektivt være 5 ekstra behandlinger dagligt pr. accelerator. Med 250 arbejdsdage om året svarer det til 1250 behandlingstider/år. Heraf ses, at 4 acceleratorer omfattet af 45 timers drift vil tilvejebringe en virtuel standard accelerator med 5000 behandling/år. Modellen indebærer en økonomisk besparelse grundet færre antal af bunkere og acceleratorer samtidig med at acceleratorerne udnyttes mere intensivt. Ulemperne ved modellen er, at afdelingen ikke på samme vis, som ved 37-timers modellen, kan etablere overarbejde i forbindelse med nedbrud, opgraderinger og behov for ekstraordinær aktivitet pga. ventetid. Service, dosimetri og almindelig vedligeholdelse skal ligeledes foregå udenfor normal arbejdstid og fordyres derfor. I 45 timers modellen kan man ikke på samme måde garantere, at der ikke vil ske aflysninger af behandlinger. Modellen kan kun anbefales, hvis der samtidig er et ekstra rum til brug ved udskiftning

13 Tabel 6. Udskiftnings- og implementeringsplan for Region Syddanmark med 4 acceleratorer normeret til 6250 behandlingstider (slots) årligt ved 45 timers drift pr. uge jan. sep. jan. sep. jan. sep. jan. sep. jan. sep. OUH fysiske acc. og rum OUH Acc.1 Ny Acc.* OUH Acc.2 Opgr.* OUH Acc.3 Opgr.* Ledigt OUH Acc.4 Ledigt Ny Acc. OUH Acc.5 Opgr.* Ledigt Ny Acc. OUH Acc.6 Opgr.* OUH Acc.7 Ny Acc.* OUH Acc.8 Ny Acc.* OUH Acc.9 Ny acc. Antal OUH fysiske acc Virtuelle acceleratorer OUH Virtuel1 Vir Vir Antal OUH standard acc. I alt Uddannelse til Acc. OUH gruppe 1 Udd.1 OUH gruppe 2 Udd.2 OUH gruppe 3 Udd.3 Vejle fysiske acc. og rum Vejle Acc.1 Ledigt Ny Acc.* Vejle Acc.2 Opgr.* Ledigt Vejle Acc.3 Opgr.* Vejle Acc.4 Opgr.* Vejle Acc.5 Ny Acc. Vejle Acc.6 Ny Acc. Antal Vejle fysiske acc Virtuelle acceleratorer Vejle Virtuel1 Vir Antal Vejle standard acc. I alt Uddannelse til Acc. Vejle gruppe 1 Udd.1 Vejle gruppe 2 Udd.2 Vejle gruppe 3 Udd.3 Flensborg Accelerator Antal Flensborg acc. I alt Antal Acc. i Region Syd Behov for Acc. I region Syd Overskud/underskud Eksisterende accelerator Opgr. Opgradering af eksisterende accelerator. * financieret fra låne- eller effektiviseringspulje 2005 Ny Acc. Ny accelerator. * financieret fra lånepulje 2005 Behandlinger svarende til en accelerator, placeret på andre acceleratorer (virtuelt). Ledigt Et acceleratorrum som er ledigt. Et hold af betjeningspersonale i uddannelseforløb ved stråleterapiuddannelse i Danmark, som er nødvendigt til bemanding af en ny standard acc. 12. Økonomisk overslag I tabel 8 er de økonomiske konsekvenser af modellerne for udskiftnings- udbygningsplan for 37 timers henholdsvis 45 timers driftsscenarier beregnet. Med udgangspunkt i data fra acceleratorrapport II, som er valideret i rapport fra DSI: Modelbaseret analyse af det fremtidige kapacitetsbehov på stråleterapiområdet kan prisen på en tidssvarende accelerator i 2007 beregnes. I acceleratorrapporten bruges en fremskrivning på 2 % pr. år siden I 2007 ville det medføre en prisstigning på 2,5 mio. kr. Det vurderes, at der på visse dele af acceleratorern er sket et vis prisfald pga. den teknologiske udvikling. Derfor formodes det, at prisudviklingen kun har været 1,5 % pr. år. Det antage at der kan opnås en rabat på 10 % ved køb af flere acceleratorer samtidig. Nedenstående prisoverslag er anvendt i Tabel

14 Tabel 7: Pris for accelerator (acceleratorrapport II) i 1999 kr. Inkl. patientdosimetri og verifikationsudstyr. Fremskrivning af pris til 2007 (1,5 % pr. år) Pris for moderne positioneringsudstyr, IGRT (2007 pris) Pris for åndedrætstilpasset behandling, gating (2007 pris) Rabat pr. accelerator ved køb af flere acceleratorer samtidig, Samlet pris for tidssvarende accelerator i 2007(1999 p/l-niveau) Udgift i mio. kr. 14,9 mio. kr. 1,9 mio. kr. 2,0 mio. kr. 0,7 mio. kr. 2,0 mio. kr. 17,5 mio. kr. Når kapaciteten udvides væsentlig vil der komme afledte konsekvenser for IT-systemer, dosisplanlægningskapacitet og øvrige planlægningsmæssige aktiviteter. Disse er ikke medtaget i udgifterne for udbygningen. Ligeledes er prisen for opgraderinger af eksisterende udstyr heller ikke med. På både OUH og Vejle Sygehus vil der være behov for en MR-simulator til specielt behandling af hjernetumorer og tumorer i bækkenet ligesom alle brachyterapibehandlinger. Der er anslået en pris på 12 mio. kr. for en MR-simulator inkl. rum og betjening. Denne pris er temmelig usikker. Prisen afhænger bl.a. af hvor mange tesla MR-simulatoren skal have for at få den nødvendige billedkvalitet. Prisen kan variere fra 7 15 mio. kr. Hertil skal lægges en pris for renovering eller udbygning af rum mm. til MR-simulatoren. I forbindelse med bygning af nye acceleraratorrum, skal der også tages hensyn til, at rummet skal kunne bruges til brachybehandlinger. Det vil være en fordel hvis MRsimulatoren kan drives i samarbejde med en røntgenafdeling, for at udnytte evt. ledig kapacitet på MRsimulatoren. Prisen for en eller flere nye bunkere med tilhørende birum, samtale- og undersøgelsesrum samt teknikog depotrum afhænger meget af det område, der skal bebygges. Ligeledes vil adgangsforhold til området for patienter kunne medføre behov for elevator/trappetårne og venteværelse. Der skal også forventes omkostninger til f.eks. nyt ventilations- og køleanlæg. Byggeriet af bunkere er erfaringsmæssig dyrt, og det forventes priser på ca kr. pr. m 2. Etablering af et enkelt acceleratorrum med tilhørende birum antages at koste ca. 17 mio. kr. Hvis et acceleratorrum nr. to kan bygges samtidig antages prisen for rum 2 at blive ca. 13 mio. kr. Forskellen i de to priser baseres bl.a. på, at etablering af ventilations- og køleanlæg, elevator/trappetårne og venteværelse vil være knyttet sammen med det første rum. Der vil derfor være en besparelse ved at bygge de to rum samtidigt

15 Tabel 8. Den økonomiske konsekvens af udskiftnings- udbygningsplan for 37 timers henholdsvis 45 timers driftsscenarier, hvor der er taget hensyn til effekten af regeringens lånepulje fra Økomonisk oversigt for planer til 2010 OUH Ny OUH Acc.8 Økonomi i henhold til Tabel 5 17,5 Mio. kr. Økonomi i henhold til Tabel 6 17,5 Mio. kr. Ny OUH Acc.9 17,5 Mio. kr. 0,0 Mio. kr. Udskiftning OUH Acc.5 17,5 Mio. kr. 17,5 Mio. kr. Udskiftning OUH Acc.3 17,5 Mio. kr. 17,5 Mio. kr. Udbygning 9. rum incl. birum 17,0 Mio. kr. 17,0 Mio. kr. Udbygning 10. rum incl. birum 13,0 Mio. kr. 0,0 Mio. kr. MR-simulator inkl. rum 12,0 Mio. kr. 12,0 Mio. kr. Samlet OUH udgifter frem til ,0 Mio. kr. 81,5 Mio. kr. Vejle Ny Vejle Acc.5 17,5 Mio. kr. 17,5 Mio. kr. Ny Vejle Acc.6 17,5 Mio. kr. 0,0 Mio. kr. Udskiftning Vejle Acc.2 17,5 Mio. kr. 17,5 Mio. kr. Udbygning 5. rum incl. birum 17,0 Mio. kr. 17,0 Mio. kr. Udbygning 6. rum incl. birum 13,0 Mio. kr. 13,0 Mio. kr. MR-simulator inkl. rum 12,0 Mio. kr. 12,0 Mio. kr. Samlet Vejle udgifter frem til ,5 Mio. kr. 77,0 Mio. kr. Region Syddanmark samlet udgift frem til ,5 Mio. kr. 158,5 Mio. kr. Samlet bliver det økonomiske behov til acceleratorer og bygning af acceleratorrum frem til 2010 for udskiftnings- udbygningsplan for 37 timers drift af acceleratorer, hvor der er placeret 9 acceleratorer i Odense henholdsvis 6 i Vejle 206,5 mio. kr. Ændres scenariet til, at der er placeret 8 acceleratorer i Odense henholdsvis 5 i Vejle, og at hvert center driver en virtuel accelerator, bliver det økonomisk overslag 158,5 mio. kr. 13. Anbefaling. Ifølge behovsanalysen i strategiplanen for stråleområdet i Region Syddanmark er der behov for i alt 16 acceleratorer i 2010; opgivet som en standard accelerator der leverer behandlinger pr. år. I rapporten lægges der op til, at der i 2010 er installeret 9 acceleratorer på Odense Universitetshospital og 6 acceleratorer på Vejle Sygehus. Derudover er det forudsat, at der er en accelerator i Flensborg på St. Franziskus Hospital, som benyttes af syddanske patienter. Derudover bør der principielt være et ekstra acceleratorrum på henholdsvis Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital af hensyn til uændret produktivitet i forbindelse med udskiftningen af acceleratorer, som varer mellem 7-9 måneder. Samlet set implicere dette et behov for 10 acceleratorrum og 9 acceleratorer på Odense Universitetshospital og 7 acceleratorrum og 6 acceleratorer på Vejle Sygehus. En alternativ mulighed er, at der såvel i Odense som i Vejle etableres en virtuel accelerator. Dette indebærer, at der på Odense Universitetshospital er i alt 8 acceleratorer og på Vejle Sygehus 5 acceleratorer. Det forudsættes i denne model, at produktiviteten på disse opretholdes gennem en udvidelse af dagsarbejdstiden, således at produktionen og aktiviteten på de etablerede acceleratorer svarer til henholdsvis 9 og 6 med normal dagstid. Implicit i denne model er, at både Odense Universitetshospital og Vejle Sygehus vil have behov for et acceleratorrum mindre svarende til henholdsvis 9 og 6 acceleratorrum. Herved reduceres udgifterne til anlæg med ca. 50 mio. kr.(2 acceleratorrum + birum) og udgifterne til acceleratorer(2 stk.) ca mio. kr., samlet set en reduktion på i alt mio. kr. Den alternative model anbefales. Prioriteringer ved den alternative model

16 Det anbefales, at der anskaffes en 8. accelerator på Odense Universitetshospital for at udnytte det acceleratorrum, som man i forvejen har fået bevilliget lånemidler til fra lånepuljen i I forlængelse af anbefalingerne vedrørende yderligere et acceleratorrum på Odense Universitetshospital vil det være hensigtsmæssigt og økonomisk mest rentabelt, at man i den allerede planlagte ombygningsfase også etablerer det anbefalede acceleratorrum. Samtidigt og simultant hermed anbefales det, at der etableres 2 acceleratorrum og anskaffes en 5. accelerator på Vejle Sygehus. Endelig vil det være hensigtsmæssigt, at der etableres 1 MR-scanner i forbindelse med strålebehandlingen på både Odense Universitetshospital og Vejle Sygehus

Notat om initiativer på strålebehandlingsområdet af 27. november 2006

Notat om initiativer på strålebehandlingsområdet af 27. november 2006 Notat om initiativer på strålebehandlingsområdet af 27. november 2006 Ændret version d. 28. november 2006 ny tabel vedr. antal strålebehandlede kræftpatienter, s. 3 Initiativer vedr. kapacitet på kræftbehandlingsområdet,

Læs mere

Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi

Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Enhed for Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S 27. november 2006 Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi (DSKO) vil

Læs mere

Notat vedrørende de reelle tal fra NKI benchmarking

Notat vedrørende de reelle tal fra NKI benchmarking NKI_reelle_ tal.doc 10. marts 2005 Tillæg til studietursrapport Notat vedrørende de reelle tal fra NKI benchmarking Stråleterapien på Århus og Herlev sygehuse blev i 2004 i en benchmarking udført af Deloitte

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Formål At revidere tidligere estimat (november 2005) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At revidere tidligere estimater (2005, 2007 og 2009) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer,

Læs mere

Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1)

Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1) Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1) Plastikkirurgi: Hvad er vedtaget i akut- og specialeplanen for området Etablering af fagligt bæredygtige miljøer inden for plastikkirurgi => Placering/samling

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Erik Bo Pedersen1. reservelæge, Ph.D. Ndefrologisk afdeling Y Odense universitetshospital 5000 Odense C E-mail: Erik.bo.pedersen@ouh.fyns-amt.dk

Læs mere

Udskiftnings- og implementeringsplan for stråleområdet Region Midtjylland

Udskiftnings- og implementeringsplan for stråleområdet Region Midtjylland Udskiftnings- og implementeringsplan for stråleområdet Region Midtjylland Baggrund Sundhedsstyrelsen har den 28. september 2005 anmodet Århus Amt om en udskiftnings- og implementeringsplan på stråleområdet

Læs mere

Forslag til etablering af MR-scannerfunktion ved Sygehus Sønderjylland, Tønder.

Forslag til etablering af MR-scannerfunktion ved Sygehus Sønderjylland, Tønder. Forslag til etablering af MR-scannerfunktion ved Sygehus Sønderjylland, Tønder. Baggrund. Ved ændringen af Sygehus Sønderjylland Tønder til et sammedagssygehus har Regionsrådet besluttet, at sammedagssygehusets

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Årsrapport for arbejdet i task force vedr. strålebehandling 2008

Årsrapport for arbejdet i task force vedr. strålebehandling 2008 Årsrapport for arbejdet i task force vedr. strålebehandling 2008 2009 Årsrapport for arbejdet i Task Force vedr. strålebehandling 2008 Redaktion: Task Force vedr. Strålebehandling Udgiver: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

TEKNISKE OG PERSONALEMÆSSIGE BARRIERER

TEKNISKE OG PERSONALEMÆSSIGE BARRIERER TEKNISKE OG PERSONALEMÆSSIGE BARRIERER HENRIK TORP MADSEN FORMAND FOR DANSK FORENING FOR ONKORADIOLOGI ILSE VEJBORG FORMAND FOR DANSK FORENING FOR RADIOLOGISK MAMMADIAGNOSTIK FORMAND FOR RADIOLOGISK UDVALG

Læs mere

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Notat Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens krav til aktivitetsgrundlag for hjertecentre vedtog regionsrådet den 31. maj 2010 at hjemtage hjertekirurgi

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AK-AL om bemanding af scannere. Onsdag den 23. marts 2011 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AK-AL om bemanding af scannere. Onsdag den 23. marts 2011 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 561 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd AK-AL om bemanding af scannere

Læs mere

Region Midtjylland. Realisering af Stråleplan for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 7. februar 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Realisering af Stråleplan for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 7. februar 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Realisering af Stråleplan for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 6 Til Region Midtjylland Vedr. Stråleplan Region Midtjylland Med henvisning

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Økonomiafdelingen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Hospitalsenheden Vest Drift af PET-CT scanner i 2012-13 Indhold: 1. Baggrund 2. Oprindelige overslag 3. Sammenligning

Læs mere

Status på intensiv-området

Status på intensiv-området Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Kasper Breum Petersen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Kasper.Breum.Petersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/4405 Telefon: 76631039 Dato: 1. maj 2009

Læs mere

Specialeplanens konsekvenser for fremtidig organisering af kræftbehandlingen i Region Syddanmark (onkologi og plastikkirurgi).

Specialeplanens konsekvenser for fremtidig organisering af kræftbehandlingen i Region Syddanmark (onkologi og plastikkirurgi). Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Solveig Hansen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Solveig.Hansen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/8860 Telefon: 76631363 Dato: 07.09.2010 Notat Specialeplanens

Læs mere

Udvidelse af kapaciteten inden for det stråleterapeutiske. på kort sigt. Udvalget om eftersyn af rammerne for uddannelse

Udvidelse af kapaciteten inden for det stråleterapeutiske. på kort sigt. Udvalget om eftersyn af rammerne for uddannelse Udvidelse af kapaciteten inden for det stråleterapeutiske område på kort sigt Udvalget om eftersyn af rammerne for uddannelse af personalegrupper inden for stråleterapien på kræftområdet Marts 2007 Udvidelse

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1 Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 15 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Sundhedsudvalget Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) (ca. 20

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Att.: Kontorchef, overlæge Eva Hammershøy Islands Brygge 67 2300 København S E-mail: efua@sst.dk Fællessekretariatet Esplanaden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sekr. Eva Rahbek Fællessekretariatet Kristianiagade 12. 2100 København Ø Tlf. 35 44 82 29 E-mail: er@dadl.dk www.neuro.dk 15.10.2016 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Strålebehandling af kræft

Strålebehandling af kræft Månedsskrift for Praktisk Lægegerning Feb. 2006 Strålebehandling af kræft Cai Grau Cai Grau Professor, overlæge, dr. med. Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus 8000 Århus C 1

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17. Region Midtjylland Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 30 Regionsrådet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Status og sammenligning af 6 strålecentre

Status og sammenligning af 6 strålecentre Ny elektronisk publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Status og sammenligning af 6 strålecentre Hovedrapport Sammenfatning Kim Rose Olsen Henriette Mabeck Dorte Gyrd-Hansen Marie Henriette Madsen Thyra

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 9.2 A Medicinsk behandling, herunder indførelse af nye lægemidler Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Vurderinger af lægemidler i Kræftstyregruppen

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTE- OMRÅDET R E F E R A T Emne 19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 13. maj 2011 Sted Regionernes Hus j.nr. 7-203-02-260/1/SJE

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

I bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme

I bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALING VEDR. TILRETTELÆGGELSE AF TILBUD TIL KRÆFT- PATIENTER OM STRÅLEBEHANDLING INDEN FOR FIRE UGER I bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Læs mere

Visionsudvalget den 4. maj Brystkræftbehandlingen i Region Syddanmark

Visionsudvalget den 4. maj Brystkræftbehandlingen i Region Syddanmark Visionsudvalget den 4. maj 2010 Brystkræftbehandlingen i Region Syddanmark Kvalitetsrapport for 2008 fra Dansk BrystCancer Gruppe (DBCG) I rapporten opgøres kvaliteten som: Diagnose stillet ved nålebiopsi

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I de mellemliggende

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

strålebehandling Inspiration til at nedbringe ventetiderne

strålebehandling Inspiration til at nedbringe ventetiderne Hurt igere i strålebehandling Inspiration til at nedbringe ventetiderne Notat 31. maj 2007 INTRODUKTION Når en kræftpatient skal have strålebehandling, kan det være afgørende, at behandlingen begynder

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Dato: Den 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Tand-, Mund- og kæbekirurgi 1 1 Generelle

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Islandsbrygge 67 2300 København S 03-10-2011 Sag nr. 11/654 Dokumentnr. 44941/11 Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Beretning 2014-2015 Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Ålborg Mette Moe Kempel, fratræder 1. maj 2015, ny: Herning Gitte Mølgaard Hansen afløste Hanne Linnet Århus Carsten Rytter Vejle Dorte

Læs mere

Lægeforeningen. Notat. Baggrund. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt

Lægeforeningen. Notat. Baggrund. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt Lægeforeningen 27. november 2008 Notat Jr. 2006-154/204867 JAS Emne: Til: Fra: Rekrutteringsproblemer i sundhedsvæsenet Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPNOU Sags nr.: 1202706 Dok. Nr.: 973862 Dato: 14.

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Jakobsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/14646 Telefon: 76631365 Dato: 26. maj 2010 Notat Udmøntning

Læs mere

Sikring af kapaciteten inden for det stråleterapeutiske

Sikring af kapaciteten inden for det stråleterapeutiske Sikring af kapaciteten inden for det stråleterapeutiske område Udvalget om eftersyn af rammerne for uddannelse af personalegrupper inden for stråleterapien på kræftområdet April 2007 Sikring af kapaciteten

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Notat om Krop og Kræft

Notat om Krop og Kræft Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om Krop og Kræft Krop og kræft er et tilbud ved Onkologisk og Hæmatologisk

Læs mere

Status og sammenligning af de 6 danske strålecentre

Status og sammenligning af de 6 danske strålecentre Status og sammenligning af de 6 danske strålecentre Hovedrapport Kim Rose Olsen Henriette Mabeck Dorte Gyrd-Hansen Marie Henriette Madsen Thyra Pallesen Dansk Sundhedsinstitut Maj 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf.: 9927 2710 Fax: 9927 6305 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet

Læs mere

Region Midtjylland. Organisering af det urologiske speciale i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 2. maj 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Organisering af det urologiske speciale i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 2. maj 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Organisering af det urologiske speciale i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 9 RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPE VEDR. ESWL BE- HANDLING I REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere