Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget Underudvalgenes funktion i Styregruppen vedrørende pilotprojekt sundhedscenter Lokalplanforslag for "Blandet bolig- og erhvervsområde Starengvej-Søndergade, Brønderslev" Nedsættelse af Vækstforum i Region Nordjylland Optagelse af lån Eventuelt Lukkede sager: 8. Kontrakt med Danske Diakonhjem om drift af pleje, omsorg, træning og aktivitet på Plejehjemmet Kornumgaard Orientering - lukket møde... 69

3 Side 64 Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget Sagsfremstilling: ØP/SLU Sammenlægningsudvalget skal senest ved udgangen af februar 2006 vedtage sit budget. Forretningsledelsen har udarbejdet vedlagte forslag, der bygger på tre grundlæggende hensyn: Personale ansættes ikke i regi af Sammenlægningsudvalget, men udlånes i stedet til Sammenlægningsudvalget i en procentdel af den enkeltes tid. Sammenlægningsudvalget beslutter, hvilke personer der indgår i denne opgørelse og med hvilken procentdel Når der foreligger svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om låneadgang, kan det med udgangspunkt i en prioritering af IT-projekterne besluttes, hvilke IT-projekter der kan sættes i gang, og hvilke der må vente. Udgangspunktet er, at det samlede lånetilsagn anvendes til de nødvendige IT-projekter Der er foretaget en vurdering af hvilke udgifter, der kan forventes afholdt i 2006 og hvilke, der først forventes afholdt i 2007 Som supplement til budgetforslaget er det angivet, hvordan merudgifterne kan finansieres i de to kommuner. Forretningsledelsen foreslår på den baggrund, at Sammenlægningsudvalget vedtager det vedlagte budget for Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 23. februar 2006 indstillingen med følgende tilføjelser: Udgifter til kommunikation reduceres med kr. Udgifter til Sammenlægningsældrerådet reduceres med kr. Uddannelse af politikere finansieres af de afsatte midler til fusionsudgifter. Der foretages enkelte tekstmæssige rettelser. Bilag: Budget for Sammenlægningsudvalget Budget for Sammenlægningsudvalget Godkendt.

4 Side Underudvalgenes funktion i 2006 Sagsfremstilling: ØP/SLU Underudvalgenes funktion i 2006 er fastlagt i forretningsordenen for Sammenlægningsudvalget i Brønderslev-Dronninglund i 8, hvor det beskrives, at underudvalgene skal assistere med forberedelsen af Sammenlægningsudvalgets sager. På møde i Sammenlægningsudvalget den 7. februar blev der efterlyst en drøftelse af, hvilke konkrete opgaver underudvalgene kunne tage fat på i I Oversigtskalender for Sammenlægningsudvalget er der skitseret den foreløbige plan for projektgruppernes aflevering af rapporter til behandling i Sammenlægningsudvalg og underudvalg. Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller at Underudvalget for Økonomi og Personale (ØP) drøfter underudvalgenes opgaver i 2006 med henblik på igangsætning af underudvalgene. at der ikke arbejdes med faste mødeplaner for underudvalgene, da der i 2006 ikke er tale om løbende driftsaktiviteter Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 23. februar 2006 at udvalgene igangsættes, jfr. aktiviteter i bilag. Bilag: Oversigtskalender Godkendt.

5 Side Styregruppen vedrørende pilotprojekt sundhedscenter Sagsfremstilling: ØK/SLU I forbindelse med etablering af Sundhedscenterprojektet, er der af de to byråd udpeget to politikere fra henholdsvis social- og sundhedsudvalgene og børne og kulturudvalgene til at deltage i den styregruppe, der skal varetage organiseringen af projektet. Projektperioden for Sundhedscenteret har et perspektiv, der rækker ud over de nuværende byråds funktionsperiode, hvorfor det vil være naturligt, at politikerne i styregruppen vælges af Sammenlægningsudvalget. Der har været drøftet forskellige muligheder for udvælgelse af politikere til styregruppen, herunder f.eks.: Formandskabet for Underudvalget for Sundhed, formanden for Underudvalget for Børn, Unge og Familier, formanden for Underudvalget for Ældre og Handicappede samt formanden for Underudvalget for Fritid og Kultur Alle medlemmer af Underudvalget for Sundhed Indstilling Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget anmoder de 2 byråd om bemyndigelse til udpegning af nye politikere til styregruppen for Sundhedscenteret, at Sammenlægningsudvalget foreslår nye politikere til styregruppen for Sundhedscenteret. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 23. februar 2006 at Styregruppens politiske repræsentanter sammensættes således: 2 medlemmer for Underudvalget for Sundhed 1 medlem for Underudvalget for Børn, Unge og Familier 1 medlem for Underudvalget for Ældre og Handicappede 1 medlem for Underudvalget for Fritid og Kultur Godkendt.

6 Side Lokalplanforslag for "Blandet bolig- og erhvervsområde Starengvej-Søndergade, Brønderslev" Sagsfremstilling: ØK/SLU Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr for Blandet bolig- og erhvervsområde Starengvej/Søndergade og kommuneplantillæg nr. 2. Lokalplanen udlægger området til blandet bolig- og erhvervsområde med 2 delområder med henholdsvis 3 eksisterende parcelhuse og et område med mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-3. Et areal på hjørnet af Starengvej og Søndergade overtages af Brønderslev Kommune og udlægges til grønt område. Teknik og Miljøudvalget har den 21. november 2005, pkt.5/967, besluttet, at Staring Maskinfabriks ejendom skulle udtages af lokalplanområdet. Kommuneplantillægget er en konsekvens af den ændrede planlægning. Maskinfabrikkens ejendom overføres til område 1785 Jordbrug med reguleret anvendelse. Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og Kortcenter.dk Målestok 1:5000

7 Sammenlægningsudvalget, 28. februar 2006 Side 64 Lokalplanområdet er ikke med i Brønderslev Kommunes varmeplan. Der vil ikke blive stillet krav om tilslutning til fjernvarme. Indstilling: Brønderslev Byråd sender lokalplanforslag nr for Blandet bolig- og erhvervsområde, Søndergade-Starengvej Brønderslev til høring i Underudvalget for Økonomi og Personale. Brønderslev Byråd godkendte lokalplanforslaget den 8. februar Indstillingen fra A, F, O og Niels Østergaard (V) om, at der ikke bør være mulighed for nyetablering af virksomheder, er med i høringsfasen. Der blev gennemført afstemning om beslutningen, hvor 12 stemte for, mens 6 stemte imod (Gitte Krogh, Jan Hartmann, Birgitte Josefsen, Jens Fjendbo Jensen, Knud Larsen Pedersen og Karsten Frederiksen). Underudvalget for Økonomi og Personale har i møde den 23. februar 2006 taget sagen til efterretning. Bilag: (kun elektronisk) Lokalplan nr for Blandet bolig- og erhvervsområde Starengvej/Søndergade og kommuneplantillæg nr. 2. Taget til efterretning ingen indsigelser.

8 Sammenlægningsudvalget, 28. februar 2006 Side Nedsættelse af Vækstforum i Region Nordjylland Sagsfremstilling: ØK/SLU Forberedelsesudvalget i Region Nordjylland skal jfr. Lov om Erhvervsfremme nedsætte et permanent Vækstforum pr. 1. april Formanden anmoder i forlængelse af drøftelser i hhv. Kontaktudvalget og det midlertidige Vækstforum Sammenlægningsudvalget i Brønderslev-Dronninglund Kommune om en tilkendegivelse vedrørende: at der oprettes ét Vækstforum i Region Nordjylland, som i geografisk udstrækning svarer til Regionen, at Sammenlægningsudvalgene i Region Nordjylland samt Morsø og Læsø kommuner i fællesskab udpeger 6 repræsentanter til det permanente Vækstforum, hvoraf den ene skal repræsentere Regionens udkantsområde, og at Sammenlægningsudvalgene/kommunerne drøfter muligheden for, at én eller flere medarbejder/-e kan indgå i det permanente Vækstforums sekretariat med direkte arbejdsindsats efter nærmere aftale. Ved udpegningen af de kommunale repræsentanter bedes der taget hensyn til, at der kan udpeges både mænd og kvinder. Der udpeges herudover 6 repræsentanter fra erhvervsorganisationerne. Tidsfrist for tilbagemelding er af hensyn til behandlingen i Region Nordjyllands Forberedelsesudvalg fastsat til 8. marts Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 23. februar 2006 at der oprettes ét Vækstforum. Godkendt.

9 Sammenlægningsudvalget, 28. februar 2006 Side Optagelse af lån Sagsfremstilling: Dronninglund Byråd har i møde den 7. februar 2006 besluttet at optage følgende lån: ØK/SLU Lån til anlægsinvesteringer på i alt kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt godkendelse af lånet er i budget Lån til arealerhvervelse på i alt Lånet finansierer 85 % af udgiften til erhvervelse af arealer til kommunal jordforsyning. Der er indtil nu erhvervet arealer for kr. 85% heraf kr. Samlet låneoptagelse kr. Et flertal i Byrådet har besluttet, at lånet optages i KommuneKredit obligationslån, nomineret 3%, annuitetslån, kurs 90,52, fast rente 3,98. Lånet vil blive optaget inden udgangen af februar 2006, såfremt Sammenlægningsudvalget ikke har bemærkninger hertil. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 23. februar 2006 at låneoptagelsen godkendes. Godkendt.

10 Sammenlægningsudvalget, 28. februar 2006 Side Eventuelt SLU Pilotcenter. Udligningsreform. Taget til efterretning.

11 Sammenlægningsudvalget, 28. februar 2006 Side 68 Lukkede sager: 8. Kontrakt med Danske Diakonhjem om drift af pleje, omsorg, træning og aktivitet på Plejehjemmet Kornumgaard LUKKET MØDE ØP/SLU

12 Sammenlægningsudvalget, 28. februar 2006 Side Orientering - lukket møde LUKKET MØDE SLU

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Forberedelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 9. december 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 01/1

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. marts 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-22.25 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/92

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kig Ind, Nørager. Møde slut: 19:45 Fraværende: Gitte Rubæk, Bertil Mortensen. Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af pkt. 01 pkt. 03. Solvej Værum deltog

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-21,50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 Deltagere: Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft Jakobsen,

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere