Oktober II Indeks side spørgsmål til partierne. Foretræde om Tangeværket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober II 2007. Indeks side 6. 13 spørgsmål til partierne. Foretræde om Tangeværket"

Transkript

1 Nyhedsbrev Oktober II 2007 Indeks side 2 13 spørgsmål til partierne Indeks side 3 Foretræde om Tangeværket Sæson for ulovligt fiskeri Indeks side 4 Telefondøgnvagten åben Millioner til vandløbsrestaurering Ny teknologi optimere naturgenopretning Modeldambrug atter meldt til politiet Indeks side 5 Ophør af brak rammer miljøet Erhvervsfiskeriet slap billigt Nabo bremser stordambrug Forbundspres ændrer grøn guide Indeks side 6 Temadag om skarv EAA vedtager 4 resolutioner Lån PR-materiale hos Danmarks Sportsfiskerforbund

2 13 spørgsmål til partierne I forbindelse med valgkampen har Danmarks Sportsfiskerforbund nu stillet 13 miljø- og fiskeripolitiske spørgsmål til de opstillingsberettigede partier. Svarene vil blive offentliggjort på forbundets hjemmeside i den takt de indløber. Det drejer sig om følgende spørgsmål: VMP III er efter Danmarks Sportsfiskeforbunds opfattelse alt for utilstrækkelig både med hensyn til mål og midler i forhold til at begrænse landbrugets udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. Det gælder ikke mindst i forhold til fosforudledningen. Et af de centrale virkemidler i VMP III til begrænsning af fosforudledningen er udlægning af dyrkningsfrie randzoner på 10 meter langs vandløb og søer. Der er foreløbig siden 2004 kun udlagt godt 200 ha randzoner. Vil partiet i forbindelse med midtvejevalueringen af VMP III i 2008 arbejde for, at der fastsættes mere ambitiøse mål og mere effektive midler i forhold til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet? Vil partiet arbejde for, at etablering af 10 meter dyrkningsfrie randzoner langs vandløb og søer bliver et obligatorisk krav? Der er rensningsanlæg, der tager sig af spildevandet fra fem millioner danskere. Men der er ikke et rensningsanlæg, der tager sig af spildevandet fra de 26 millioner danske svin. Vil partiet arbejde for, at der med en passende frist indføres et totalt forbud mod udspredning af gylle med henblik på at tvinge landbruget til at anvende ny teknologi til løsning af gylleproblemet? Over halvdelen af de danske vandløb vil ikke kunne leve op til vandrammedirektivets målsætning om god økologisk tilstand i Det skyldes ikke mindst dårlige fysiske forhold, - herunder spærringer. Fjernelse af spærringer vil altså være en afgørende forudsætning for, at kravene i vandrammedirektivets kan opfyldes. Vil partiet arbejde for, at der skabes fri faunapassage fra kilde til hav i alle danske vandløbssystemer? Tangeværkets opstemning af Gudenåen udgør en massiv spærring i Danmarks længste vandløb. Forholdene omkring Tangeværket vil således være en afgørende hindring for, at hele Gudenå-systemet kan leve op til vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand i Der er reelt kun to realistiske løsningsmuligheder på denne problemstilling. Den ene mulighed er en afvanding af den kunstige Tange Sø og genetablering af Gudenåens oprindelige forløb fra Kongensbro til Bjerringbro. Den anden mulighed er etablering af et nyt langt omløbsstryg med hele Gudenåens vandføring udenom Tange Sø. Vil partiet arbejde for, at Tangeværkets koncession, der udløber i januar 2008, kun forlænges med 3 år til 2010, hvor vandplanerne for Gudenåen foreligger? Vil partiet arbejde for, at der foretages en egentlig naturgenopretning af Gudenåen ved Tangeværket, således at Tange Sø afvandes og Gudenåens oprindelige løb mellem Kongensbro og Bjerringbro genskabes? Vil partiet arbejde for, at Tange Sø bevares, men at der til gengæld skabes fri passage forbi søen og Tangeværket ved etablering af et langt omløbsstryg med hele Gudenåens vandføring udenom søen og værket? Danmark står i de kommende år overfor meget store udfordringer med hensyn til den natur- og miljøindsats, der skal gennemføres, for kravene i vandrammedirektivet og habitatdirektivet kan opfyldes. Det vil kræve investeringer af tocifrede milliardbeløb. Det er derfor nødvendigt, at bruge de finansieringsmuligheder, der er til rådighed. En af mulighederne er en omlægning af landbrugsstøtten, idet de enkelte lande i EU har mulighed for at anvende op til 20 pct. af landbrugsstøtten til bl.a. natur- og miljøformål. Det vil kunne bidrage med ca. 1.4 mia. kr. om året. Derudover vil en større andel af de nuværende landdistriktsmidler kunne anvendes til natur- og miljø. Vil partiet arbejde for, at muligheden for at anvende op til 20 pct. af landbrugsstøtten til bl.a. natur- og miljøformål bringes i anvendelse? Vil partiet arbejde for, at en større andel af landdistriktsmidlerne anvendes til natur- og miljøformål?

3 Den danske dambrugsproduktion medfører en række natur- og miljømæssige belastninger i de danske vandløb og i de danske kystområder. Det handler først og fremmest om dambrugenes spærringer i vandløbene samt om udledning af næringsstoffer og medicin og hjælpestoffer til vandmiljøet. Med den teknologi, der i dag er til rådighed vil fisk kunne produceres på grundvand eller indpumpet saltvand i lukkede recirkulerede anlæg med afledning af spildevand til rensningsanlæg. Vil partiet arbejde for, at der udarbejdes en udviklingsplan for dansk akvakultur, der kan sikre, at erhvervet indenfor en kort årrække overgår til moderne produktionsteknologi, så dambrugenes belastninger af natur og miljø helt ophører? Vil partiet arbejde for, at moderne akvakultur i ferskvand såvel som i saltvand er at sidestille med anden fødevareindustri og derfor på sigt bør placeres bynært i eksempelvis byernes industrikvarterer? Piratfiskeriet er direkte ødelæggende for den store frivillige indsats, der ydes af danske lystfiskere og for de store samfundsmæssige investeringer, der skal skabe grundlag for selvreproducerende ørred- og laksebestande i vore vandløb. Vil partiet arbejde for, at Fiskeridirektoratet tilføres de nødvendige personaleressourcer, der er en forudsætning for en tilstrækkelig og effektiv kontrol med det ulovlige garnfiskeri langs de danske kyster og fjorde? Fiskeri med ruser og garn i vandløb og søer er på mange måder til skade for fiskebestande og natur. Fiskeri i vandløb og søer bør derfor forbeholdes fiskeri med stang og snøre, der både er bæredygtigt og af stor rekreativ værdi. Vil partiet arbejde for, at der indføres et forbud mod al redskabsfiskeri i ferskvand? Forbundet opfordrer alle til at stille disse spørgsmål og andre relevante til kandidaterne ved valgmøder op til Folketingsvalget. Foretræde om Tangeværket Danmarks Sportsfiskerforbund s formand, Verner W. Hansen og Miljøkonsulent Jens K. Thygesen, gjorde det på et møde med Folketingets Miljøudvalg den 24. oktober klart for de politiske partier, at de kun har 2 valgmuligheder, når den endelige beslutning om Gudenåens fremtid skal afgøres. Enten kan de vælge den autentiske naturgenopretning med tømning af Tange Sø, som med sikkerhed lever op til kravene i vandrammedirektivet, eller også et langt omløbsstryg med Gudenåens fulde vandføring, som muligvis vil kunne leve op til direktivets krav. Enhver snak om kort omløbsstryg eller nul-løsning vil være direktivstridigt. Det bør derfor præciseres i bemærkningerne til ministerens lovforslag, at der kun findes de to alternativer, og at naturgenopretningen af Gudenåen er en national og ikke en lokal/regional opgave. Forbundets repræsentanter afsluttede mødet med miljøudvalget med at overrække udvalgets formand kopier af de underskrifter, der er indsamlet til fordel for en frit løbende Gudenå. Sæson for ulovligt fiskeri Sæsonen for ulovligt garn- og rusefiskeri er på sit højeste, og det har givet travlhed hos fiskerikontrollen, der overalt har afpatruljeret de danske kyster specielt de områder, hvor der er tradition for ulovligheder på jagt efter piratfiskere. Den intensive kontrolaktivitet har også været en øjenåbner for medierne, der massivt har dækket mange kontrolaktioner. Trods de kraftigt forøgede straffeforanstaltninger og bødestørrelser i den reviderede fiskerilov, er der stadigt et omfattende piratfiskeri i gang. Eksempelvis har fiskerikontrollen været en tur omkring Als og konfiskeret 21 fiskenet, der var sat ulovligt i Høruphav, heraf tilhørte de 13 net den samme fisker, som fik konfiskeret net og fik et bødeforlæg på 5000 kr. Dette til trods blev samme fisker to dage senere taget for at have udsat 6 net ulovligt.

4 Telefondøgnvagten åben I sommer åbnede fiskerikontrollen sin døgnvagt, så der kan foretages anmeldelser af ulovligt rekreativt fiskeri hele døgnet rundt. Det kan ske på Fiskeridirektoratets døgntelefon, der har nummeret Man kan også udfylde et skema og sende det elektronisk eller pr. fax til Fiskeridirektoratets døgnvagt på eller fax Millioner til vandløbsrestaurering 14 nye vand- og naturprojekter, finansieret over den særlige naturindsatspulje, miljømilliarden, er nu godkendt af miljøministeren med et beløb på samlet 130 millioner kroner. Dermed er hele miljømilliarden på 558 millioner kroner opbrugt for denne gang. De 14 nye projekter drejer sig for størstedelen igen om naturgenopretning af vandløb. Blandt projekterne er genopretning af Vorgod Å, Fjederholt Å og nedlæggelse af spærringer ved dambrug til Ringkøbing Fjord. Endvidere genskabelse af vådområder ved Vester Nebel Å, Kolding Å og Åkjær Å, genopretning af kastbjerg Å med udløb i Mariager Fjord, naturgenopretning ved Gram Å og Gram Slotssø, genslyngning af det mellemste stykke af Suså, genskabelse af vådområder ved Tuse-Mårsø og ved Tempelkrogen i Isefjorden, beskyttelse af naturen i marskområdet samt naturgenopretning af dele af Mølleåen. Læs detaljer på Ny teknologi optimere naturgenopretning Dansk Hydraulisk Institut(DHI) har udviklet et specielt softwareprogram, en hydrodynamisk model, der kan linkes op mod kendt viden om fisks adfærd og dermed anvendes til at optimere naturgenopretning af vandløb, så naturgenopretningen i højere grad tilpasses de fiskearter, der skal nyde gavn heraf. Den nye model er for første gang anvendt i snæbelprojektet i Vidåen, hvor snæblens kendte adfærdsmønster er blevet lagt ind i DHIs hydrodynamiske model, som så har beregnet, hvordan forskellige restaureringsplaner påvirker snæbellarvernes udvikling. Ud fra disse beregninger har Skov- og Naturstyrelsen så valgt den naturgenopretningsmodel, der bedst tilgodeser snæbellarvernes overlevelse og udvikling. Modeldambrug atter meldt til politiet Ikast-Brande Kommune har besluttet at melde ejeren af Ejstrupholm Dambrug, som er et af de dambrug, der indgår i forsøgsordningen med modeldambrug, til politiet for at have brugt mere foder end tilladt i henhold til godkendelsen. Overskridelsen af foderforbruget var i første forsøgsår på 2 % og i andet forsøgsår på hele 21,6 %. Det er ikke første gang, dambruget bliver meldt til politiet for overskridelse af fodertilladelsen. Dambruget har nemlig i perioden fra konsekvens overskredet fodertilladelsen med mellem 10 og 40 % hvert år. Det daværende Vejle Amt anmeldte hvert af de nævnte år konsekvens dambrugere til politiet, men sagerne blev forældede, mens de blev behandlet hos Horsens Politi. Der er derfor aldrig blevet produceret et anklageskrift eller faldet dom for foderoverskridelserne. Ud over foderoverskridelserne har Vejle Amt anmeldt dambruget for 9 andre overtrædelser, bl.a. udledning af urenset spildevand til beskyttet moseområde, overskridelse af vilkår om iltmætning på 70 % i udledervandet, hvor dambruget udledte vand med en iltmætning på helt ned til 12 %, samt undladelse af at efterkomme amtets påbud. Efter Ikast-Brande Kommunes opfattelse er der tale om bevidst og grov overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven.

5 Ophør af brak rammer miljøet Regeringens beslutning om at tilslutte sig EU s forslag om ophør af brakordningen for 2008 vil ikke gå sporløst hen over miljøet. Det viser en ekspertrapport, der tager udgangspunkt i, at mellem og braklagte arealer vil bliver genopdyrkede. Der bliver således tale om en ekstra tilførsel af kvælstof på tons og ekstra tilførsel af ammoniak på tons. Eksperterne vurderer, at hvis ophør af brakordningen på disse arealer skal kompenseres, så naturen ikke påvirkes, skal der indføres skærpede regler for tilførslen og arealer med efterafgrøder skal udvides. Fosforudledningen vil ligeledes stige i et omfang, der kun kan modvirkes ved kompenserende strategisk udtag af arealer i særligt naturfølsomme områder. Derimod vil pesticidforbruget kun stige i begrænset omfang og vil ikke påvirke mulighederne for at opfylde pesticidplanen, vurderes det. Erhvervsfiskeriet slap billigt Næste års aftaler om kvotefiskeriet i Østersøen blev ikke til den forventede drastiske nedskæring af torskekvoterne som forventet. Der var foreslået en 23 % beskæring af kvoterne, men det blev kun til 5 %. Derimod lykkedes det landene omkring Østersøen at blive enige om at placere ansvaret for overfiskeri af torsk hos Polen, som får lov til at tilbagebetale ulovlighederne i form af ekstra nedsatte kvoter til de polske fiskere. Næste års sildekvote i den centrale Østersø øges med 15 %, brislingekvoten forbliver uændret, og sildekvoten i den vestlige Østersø reduceres med 10 %. Havdagenes antal reduceres med 10 % i den vestlige Østersø og 20 % i den østlige. Der bliver således 223 havdage i vest og 178 havdage i øst. Nabo bremser stordambrug Et af landets hidtil største højteknologiske ørredopdrætsanlæg er i første omgang blevet bremset af en naboklage. Det drejer sig om et anlæg med en produktionskapacitet på 3300 tons ørred årligt i fuld recirkuleret anlæg med anvendelse af grundvand som produktionsgrundlag. Naboen klagede til Naturklagenævnet over, at anlægget af Ringkøbing Amt blev vurderet til ikke at skulle VVM vurderes, da det efter amtets mening ingen negativ påvirkning af miljøet ville få. Naturklagenævnet gav naboen medhold i, at der skal udarbejdes VVM samt lokalplan for området, hvor anlægget skal placeres, da der er tale om et større bygge- og anlægsarbejde. Forbundspres ændrer grøn guide Verdensnaturfondens grønne fiskeguide over fisk, der ikke bør købes til konsum, fordi de er truede eller uøkologiske, og anvisning af fisk, der i stedet kan spises, bliver nu ændret efter pres fra forbundet. Guiden anbefaler nemlig folk at spise regnbueørred fra dambrug. Det har forbundet gjort ophævelse over, da dambrugsfisk langt fra opfylder kriterier i WWFs fiskeguide for grønne fisk. I en pressemeddelelse gør WWF nu gældende, at regnbueørreden er fejlplaceret, da den bl.a. opdrættes med foder lavet af vilde fisk, som er overfiskede. Desuden følger der en lang række forureningsproblemer med fiskeopdræt i dambrug.

6 Temadag om skarv Skov- og Naturstyrelsen har efter pres fra bl.a. Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Fiskeriforening besluttet endnu engang at forsøge afviklet en temadag om den danske skarvforvaltning. En tidligere fastsat termin for temadagen i september måtte opgives, da der var for få tilmeldinger. Den nye temadag forventes afholdt den 18. januar 2008 på Bygholm Park Hotel i Horsens, og afviklingen af temadagen vil derfor medføre, at den nye reviderede forvaltningsplan for skarv i Danmark først vil være færdig i marts, da temadagen er skudt ind som en vidensopsamlings dag, der skal optimere kvaliteten af den endelige forvaltningsplan. Invitation og program for sagen vil blive meddelt senere. EAA vedtager 4 resolutioner Den europæiske sportsfiskersammenslutning, EAA, har på sin generalforsamling i London vedtaget 4 resolutioner, som nu sendes til EU kommissionen. De fire resolutioner omhandler et krav om stop for overfiskning af den truede østersølaks, en opfordring til midlertidigt stop for fiskeri efter den mindst lige så stærkt truede ål, en protest mod planer om byggeri af hundredevis af små vandkraftstationer i bl.a. Tyskland, Finland, Sverige og Østrig samt et krav til kommissionen om at indføre større mindstemål for den atlantiske seabass. Lån PR-materiale hos Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Sportsfiskerforbund råder over otte reklamesøjler såkaldte roll-up displays som alle forbundets foreninger frit kan benytte i forbindelse med diverse reklamefremstød, udstillinger, messer mv. De otte displays fylder hver især ikke mere end en tredelt fiskestang og er lette at bruge. De tager fat i otte forskellige emner: Renere vand flere fisk Sportsfiskeren Ulovligt garnfiskeri ulovlige.net Vi hjælper fiskene bestandspleje Tag et kursus og bliv bedre til at fiske fiskekurser Det betaler sig at være medlem kontante fordele Slip åerne fri Fiskeskolen Derudover er det muligt at låne 5 beachflag påtrykt Danmarks Sportsfiskerforbunds navn og logo. Beachflagene er cirka 5 meter lange stænger, som kan trykkes ned i jorden, og hvor flaget sidder monteret på stangen fra top til bund. Ring til Klaus Balleby på eller send en mail til og hør nærmere.

September II 2007. Indeks side 7

September II 2007. Indeks side 7 Nyhedsbrev September II 2007 Indeks side 2 Pristillæg til Tangeværket reduceres Glem ikke underskrifterne Politiet skal kende de skærpede strafforanstaltninger i Ny teknologi skal forbedre problemer med

Læs mere

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til idefasen falder i to dele.

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til idefasen falder i to dele. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 60 Offentligt By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Miljøcenter Nykøbing F Miljøcenter Odense Miljøcenter Ribe Miljøcenter Ringkøbing

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked 3. marts 2011 Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked Dansk miljøteknologi e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g mudp Miljøteknologisk Udviklings- & DemonstrationsProgram Det er på tide at skabe

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Ansvaret tilbage til fiskerne...

Ansvaret tilbage til fiskerne... Ansvaret tilbage til fiskerne... Af formand Thorkild Førby Dagligdagen i dansk fiskeri er domineret af enkeltsager og enkeltemner. Det er naturligt nok, men det betyder, at vi ikke altid i fornødent omfang

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Arbejdspapir Deloitte Business Consulting A/S 2014 Indhold 1. Introduktion 2. Den reguleringsmæssige

Læs mere

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER 1. Rammer og lovgivning Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Kolofon: Udgivet af: Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Bidrag

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Projekt finansiering af biomasse

Projekt finansiering af biomasse Projekt finansiering af biomasse Rapport til Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet Projektansvarlig Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51,

Læs mere

Ferskvandssymposiet 2010

Ferskvandssymposiet 2010 FERSKVANDSBIOLOGISK LABORATORIUM BIOLOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Foto: Peter Sunde Ferskvandssymposiet 2010 Program og abstracts Ferskvandssymposiet 2010 Forord Organisationskomiteen for Ferskvandssymposiet

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

RETSFORBUNDETS POLITIK

RETSFORBUNDETS POLITIK RETSFORBUNDETS POLITIK Vedtaget ved Retsforbundets ekstraordinære landsmøde 26-27. April 2014 PRINCIPPER FOR ET HELT ANDET SAMFUND.............................................. 3 Fællesskabet 3 Den enkelte

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere