Fisketorvet Odense C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fisketorvet 4-6 5000 Odense C"

Transkript

1 Fisketorvet Odense C Halvårsrapport 2011

2 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning 19 Den uafhængige revisors erklæring om review 20 2 / 20

3 Beretning FS Bank, der er den tidligere Nova Bank Fyn, er et 100 % ejet datterselskab af Finansiel Stabilitet og indgår i Finansiel Stabilitets koncernregnskab. Finansiel Stabilitet besluttede i foråret 2011 at gennemføre en forenkling af koncernstrukturen, således at koncernens aktiviteter skulle samles i fire datterselskaber under moderselskabet Finansiel Stabilitet. I juni måned 2011 blev en spaltning af Nova Bank Fyn vedtaget og godkendt af Finanstilsynet. Samtidig ændrede Nova Bank Fyn navn til FS Bank og selskabets bestyrelse blev ændret. Ved spaltningen har FS Bank afgivet kunder samt andre aktiver og passiver til FS Pantebrevsselskab, FS Finans og FS Ejendomsselskab. Samtidig har FS Bank modtaget kunder og andre aktiver og passiver fra EBH Bank og Roskilde Bank i forbindelse med spaltning af disse selskaber. Ved spaltningen overdrog FS Bank 2/3 af sit nettoudlån til de nævnte datterselskaber i Finansiel Stabilitet koncernen. Samtidig modtog FS Bank nettoudlån, således at bankens nettoudlån samlet set blev halveret. FS Bank har som led i omstruktureringen overdraget en stor del af sin værdipapirbeholdning til dagsværdi til moderselskabet Finansiel Stabilitet. Spaltningerne er regnskabsmæssigt gennemført efter sammenlægningsmetoden (regnskabsmæssigt bogførte værdier) og med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar Hovedaktivitet FS Banks formål er at drive bankvirksomhed, værdipapirhandel og anden, ifølge banklovgivningen, tilladt virksomhed med henblik på at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af pengeinstitutter overtaget af Finansiel Stabilitet. Bankens kundeportefølje består af mange forskellige typer af erhvervskunder, herunder ejendomsselskaber, kommanditselskaber og landbrug. Fælles for disse kunder er, at de har behov for en bankforbindelse for at sikre den videre drift af virksomheden. Banken har alene privatkunder, der har tilknytning til en erhvervsvirksomhed, som er kunde i banken. Bankens engagementer består væsentligst af udlån med svaghedstegn. FS Banks primære opgave er at forsøge at hjælpe kunderne videre til andre pengeinstitutter, og alle bankens aktiviteter søges afviklet på en ordentlig og redelig måde. FS Banks ydelser omfatter i hovedsagen de grundlæggende bankydelser til erhvervskunder, såsom kreditter, betalingskort og netbank. Desuden varetager banken betalingsformidling for koncernens tilbageværende indlånskunder, ligesom banken fungerer som depotbank. Banken søger løbende at reducere sit produktsortiment mest muligt. Banken må ikke konkurrere med de kommercielle virksomheder i den finansielle sektor. Bankens udlånsrentesatser skal derfor ligge i den øvre del af markedet. Bankens indlånsrentesatser er som udgangspunkt nul. Dette tilskynder samtidig kunder til at finde et andet pengeinstitut. FS Bank har kontorsted i Odense og Roskilde. Resultat 1. halvår 2011 Bankens halvårsregnskab indeholder ikke tilpassede sammenligningstal for driften, da det ikke har været praktisk muligt at tilpasse disse jf. omtalen i note 1. Efter nedskrivninger på udlån m.v. på 118,4 mio. kr. udgør FS Banks resultat et underskud på 160,8 mio. kr. før og efter skat. Nettorente- og gebyrindtægter udgør 14,2 mio. kr., mens udgifter til personale og administration samt andre driftsudgifter m.m. udgør 58,8 mio. kr. Nedskrivninger på udlån udgør for halvåret netto 118,4 mio. kr., heraf en forøgelse af de gruppevise nedskrivninger og hensættelser på 39,1 mio. kr. Bankens resultat på -42,4 mio. kr. før nedskrivninger skal ses i lyset af kapitalstrukturen, der følger af den gennemførte fraog tilspaltning. Kapitalstrukturen vil kunne tilpasses, således at nettorente- og gebyrindtægter kan forbedres i niveau 45 mio. kr. på et halvår. Beretning Ledelsesberetning 3 / 20

4 Balance FS Banks balance er i 1. halvår forøget med 395 mio. kr. til mio. kr. Forøgelsen i bankens aktiver og passiver er en konsekvens af den gennemførte fra- og tilspaltningsproces og den endnu ikke tilpassede kapitalstruktur. Udlån efter nedskrivninger udgør 32 % af balancen, mens den resterende del af balancen overvejende udgøres af likvide aktiver. Faldet i udlån efter nedskrivninger udgør 159 mio. kr. til nu mio. kr. Indlån fra kunder er faldet med 142 mio. kr. til 823 mio. kr. Likviditet Bankens likviditetsmæssige overdækning i forhold til lovkravet i 152 i Lov om Finansiel Virksomhed er på 882 %. Koncernens likviditet er sikret via lån og likviditetstilsagn fra Finansiel Stabilitet. Solvens Bankens basiskapital efter fradrag er mio. kr. Bankens risikovægtede aktiver er på mio. kr., hvorefter bankens solvens er opgjort til 102 %. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 42 %. Solvensoverdækningen er 147 %. I solvensbehovet er foretaget reservation til usikkerhed som følge af de foretagne spaltninger og EDB-konverteringer i juni måned. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er ikke indtruffet hændelser efter periodens afslutning, som efter ledelsens opfattelse forrykker vurderingen af delårsrapporten. Forventninger til 2. halvår 2011 Banken forventer i 2. halvår at fortsætte afviklingen af engagementer dels ved en overførsel af engagementer til et andet pengeinstitut, dels gennem kundernes løbende nedbringelse af engagementer. Der forventes samlet et negativt driftsresultat for året Afviklingsproces Banken har i 1. halvår 2011 afviklet 144 kundeforhold og har nu 792 koncern-kundeengagementer tilbage. Risici og usikkerhed Den væsentligste risikofaktor er bankens kreditportefølje, der domineres af udlån og garantier til ejendomsrelaterede brancher samt landbrugsengagementer. På den overvejende del af de tilbageværende engagementer er der konstateret objektiv indikation for værdiforringelse, og engagementerne har således svaghedstegn. Den fortsatte finansielle krise medfører væsentlig usikkerhed knyttet til værdien af sikkerheder i engagementerne og dermed også på nedskrivningernes størrelse. Da en væsentlig del af bankens udlånsengagementer har svaghedstegn, vil en forværring af den finansielle krise eller situationen på ejendomsmarkedet yderligere påvirke bankens engagementer og værdien heraf. I forbindelse med gennemførelse af omstrukturering i FS koncernen har FS Bank med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2011 både modtaget og afgivet nettoaktiver. Bankens registreringssystem, der i halvåret er omlagt fra SDC til BEC, er ikke tilrettelagt med henblik på fordeling på de modtagende og afgivende selskaber. Det har derfor været nødvendigt for ledelsen at udøve en række væsentlige regnskabsmæssige skøn, herunder i relation til fordeling af driftsposter og visse balanceposter. Disse skøn er forbundet med usikkerhed. Herudover er banken udsat for markeds-, operationelle- og indtjeningsmæssige risici, der dog ikke forventes at påvirke bankens finansielle stilling væsentligt i resten af året. Beretning Ledelsesberetning 4 / 20

5 Transaktioner med nærtstående parter Banken har transaktioner med moderselskabet Finansiel Stabilitet. Transaktionerne omfatter funding af banken og efterstillet kapitalindskud. Desuden stiller Finansiel Stabilitet et likviditetstilsagn overfor FS Bank. Ydelserne afregnes på vilkår i overensstemmelse med EU s regler. Finansiel Stabilitet regaranterer en række engagementsgarantier stillet overfor FS Bank af FS Finans. Der er forskellige aftaler med søsterselskaber i koncernen, herunder aftaler om at FS Finans anvender FS Bank som bankforbindelse. Desuden har FS Bank indgået en outsourcing aftale med FS Finans, der varetager en række væsentlige administrative opgaver for banken. Alle ydelser afregnes på markedsvilkår eller på omkostningsdækket basis. Beretning Ledelsesberetning 5 / 20

6 Resultatopgørelse Halvåret 2011 Note Mio. kr Renteindtægter 75,5 194,6 3 Renteudgifter 60,0 108,6 Netto renteindtægter 15,5 86,0 4 Gebyrer og provisionsindtægter 3,7 10,5 5 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 5,0 3,7 Netto rente- og gebyrindtægter 14,2 92,8 6 Kursreguleringer 2,0 26,4 7 Andre driftsindtægter 0,2 216,7 8 Udgifter til personale og administration 47,3 160,4 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 0,6 1,4 9 Andre driftsudgifter 10,9 178,2 10 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 118,4 567,8 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0,0 11,2 Periodens resultat før skat -160,8-560,7 Skat 0,0 0,0 Periodens resultat -160,8-560,7 Totalindkomstopgørelse Periodens resultat -160,8-560,7 Totalindkomst i alt -160,8-560,7 Forslag til resultatdisponering Overført resultat -160,8-560,7 Resultatdisponering i alt -160,8-560,7 Resultatopgørelse Halvårsrapport / 20

7 Balance Halvåret 2011 Note Mio. kr Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 2.052, ,1 11 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 300,5 424,9 12 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 1.556, ,9 Obligationer til dagsværdi 25,6 214,0 Aktier m.v. 0,0 423,4 Øvrige materielle aktiver 2,6 5,4 13 Andre aktiver 903,8 59,8 Periodeafgrænsningsposter 2,8 4,8 Aktiver i alt 4.844, ,3 Passiver Gæld 14 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 51,4 97,2 15 Indlån og anden gæld 1.568,6 964,7 Midlertidigt overtagne forpligtelser 0,0 1,0 16 Andre passiver 269,9 292,4 Periodeafgrænsningsposter 0,2 0,1 Gæld i alt 1.890, ,4 Hensatte forpligtelser Hensættelse til tab på garantier 81,8 44,7 17 Andre hensatte forpligtelser 21,7 37,8 Forpligtelser i alt 103,5 82,5 Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud 1.060, ,0 Egenkapital Aktiekapital 184,0 184,0 Andre reserver 1.656, ,0 Øvrige reserver 1.656, ,0 Overført overskud eller underskud -49,4 111,4 Egenkapital i alt 1.790, ,4 Passiver i alt 4.844, ,3 18 Ikke-balanceførte poster Eventualforpligtelser, garantier m.v. 302,9 241,0 Andre eventualforpligtelser 10,1 13,9 Ikke-balanceførte poster i alt 313,0 254,9 Balance Halvårsrapport / 20

8 Egenkapitalopgørelse Mio.kr. Aktiekapital Lovpligtig reserve Øvrige reserver Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital 01. januar ,0 0, ,0 111, ,4 Periodens resultat 0,0 0,0 0,0-160,8-160,8 Egenkapital 30. juni ,0 0, ,0-49, ,6 Egenkapitalopgørelse Halvårsrapport / 20

9 Pengestrømsopgørelse Halvåret 2011 Mio. kr Pengestrømme fra driftsaktivitet Periodens resultat efter skat -160,8 Nedskrivninger på udlån m.v. netto 118,4 Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 0,6 Periodeafgrænsningsposter, netto 2,1 Hensættelser til forpligtelser 21,0-18,7 Driftskapital Kreditinstitutter (netto) -45,8 Udlån reguleret for periodens nedskrivninger 40,2 Værdipapirer 611,8 Øvrige aktiver og øvrige passiver (netto) -867,5 Indlån og anden gæld 603,8 Ændringer i driftskapital i alt 342,5 Pengestrøm fra drift i alt 323,8 Investeringsaktivitet Køb/salg materielle anlægsaktiver 2,2 I alt 2,2 Ændring i likviditet Likvider primo 1.986,0 Ændring i perioden 326,0 Likvider ultimo* 2.312,0 * Likvide midler indeholder: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavende hos centralbanker 2.052,6 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med restløbetid mindre end 1 måned 259,4 Likvider ultimo 2.312,0 Pengestrømsopgørelse Halvårsrapport / 20

10 Anvendt Regnskabspraksis Note 1 Halvåret 2011 Delårsrapporten for FS Bank, dækkende perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011, er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. I forbindelse med udløbet af Bankpakken har Finansiel Stabilitet A/S koncernen foretaget en omstrukturering, således at aktiviteterne i koncernen primært samles i fire aktivitetsbaserede datterselskaber. Omstruktureringen er foretaget via spaltninger, fusion m.v. mellem de hidtidige selskaber. Omstruktureringen gennemføres regnskabsmæssigt efter sammenlægningsmetoden med virkning pr. 1. januar Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for resultatopgørelsen, fordi det ikke er praktisk muligt, idet registreringssystemerne m.v. ikke er tilrettelagt med henblik på at generere de nødvendige informationer med tilbagevirkende kraft, kompleksiteten og omfanget af omstruktureringen taget i betragtning. Sammenligningstal for denne periode er således baseret på den hidtidige aktivitet, og vedrører perioden 24. september 2009 til 30. juni 2010, svarende til perioden i bankens delårsrapport pr. 30. juni Sammenligningstal for balancen er i overensstemmelse med åbningsbalancen efter gennemført omstrukturering pr. 1. januar Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde banken, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige, og de kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden delårsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Omkostninger, der er afholdt for at opnå periodens indtjening, indregnes i resultatopgørelsen. Værdireguleringer af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen. Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på afregningsdagen. Regnskabsmæssige skøn og usikkerhed Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabet, vedrører blandt andet opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at alle fremtidige betalinger ikke modtages. Hvis det kan fastslås, at banken ikke modtager alle fremtidige betalinger, er der også væsentlige skøn forbundet med at fastlægge størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendebetalinger fra boer. For hensættelser til tab på garantier er det også forbundet med usikkerhed, når det fastslås, i hvilket omfang garantien vil blive effektiv ved et økonomisk sammenbrud hos garantirekvirenten. De anvendte skøn hviler på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen vedrører blandt andet nedskrivning af udlån og hensættelse til tab på garantier I forbindelse med gennemførelse af omstrukturering i FS koncernen har FS Bank med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2011 både modtaget og afgivet nettoaktiver. Bankens registreringssystem, der i halvåret er omlagt fra SDC til BEC, er ikke tilrettelagt med henblik på fordeling på de modtagende og afgivende selskaber. Det har derfor været nødvendigt for ledelsen af udøve en række væsentlige regnskabsmæssige skøn, herunder i relation til fordeling af driftsposter og visse balanceposter. Disse skøn er forbundet med usikkerhed. Fremmed valuta Aktiver og passiver i fremmed valuta er optaget til de ultimo regnskabsperioden noterede kurser. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris består af udlån til kunder. Noter Halvårsrapport / 20

11 Anvendt Regnskabspraksis Note 1 Halvåret 2011 Ved første indregning indregnes udlån til dagsværdi med tillæg af direkte henførbare transaktionsomkostninger og med fradrag af modtagne gebyrer og provisioner, som direkte er forbundet med at yde lånet. Efterfølgende måles udlån til amortiseret kostpris efter den effektive rentes metode. På udlån og grupper af udlån, hvor der er konstateret objektiv indikation for værdiforringelse på grund af begivenheder, der er indtruffet efter første indregning, opgøres amortiseret kostpris på baggrund af forventede fremtidige betalingsstrømme. Hensættelse på ikke udnyttede kreditrammer indregnes under hensatte forpligtelser. Nedskrivninger på individuelt vurderede udlån foretages, hvor der er indtruffet objektiv indikation for, at udlånet er værdiforringet, og den eller de pågældende begivenheder har indvirket på størrelsen af de forventede fremtidige betalinger på udlånet. De forventede fremtidige betalinger er opgjort med udgangspunkt i det mest sandsynlige udfald ved realisation af sikkerheder og modtagelse af eventuelle dividender til nedbringelse af lånet. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem udlånets regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de forventede betalinger på udlånet inklusiv den skønnede realisationsværdi af eventuelle sikkerheder. Til beregning af nutidsværdien anvendes den fastsatte effektive rente på udlånet. En eller flere af følgende begivenheder skal være indtruffet, før der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse: Låntager overholder ikke sine forpligtelser over for banken Låntager bevilges lempelser i lånevilkårene som følge af økonomiske vanskeligheder Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller på anden vis blive genstand for en økonomisk rekonstruktion Den del af udlånsporteføljen, hvorpå der ikke er foretaget individuel nedskrivning, indgår i en modelbaseret porteføljemæssig nedskrivning med udgangspunkt i kundernes bonitet. Obligationer og aktier Noterede værdipapirer optages til dagsværdien ud fra lukkekursen på balancedagen. Unoterede aktier optages til dagsværdier på balancedagen. Da der er tale om unoterede aktier, er dagsværdien beregnet og vurderet ud fra modelberegninger kombineret med ledelsesmæssige skøn. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi. Øvrige materielle aktiver Driftsmidler og inventar måles til kostpris fratrukket akkumulerede af- og nedskrivninger og afskrives lineært over forventet brugstid på maksimalt 5 år. Finansielle forpligtelser Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris og indregnes/ophører med at være indregnet i balancen på afregningsdagen. Efterstillet kapital Efterstillet kapital måles til amortiseret kostpris. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter hensættelser i forbindelser med retssager, garantier, uudnyttede uigenkaldelige kreditrammer, personaleydelser m.v. Hensatte forpligtelser indregnes, når banken, som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen, har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Hensatte forpligtelser måles efter ledelsens bedste skøn til det beløb, hvormed forpligtelsen forventes at kunne indfries. Garantier Når det er sandsynligt, at en garanti vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, foretages der hensættelse. Garantier stillet for lån vurderes at have samme risiko som udlån. Noter Halvårsrapport / 20

12 Anvendt Regnskabspraksis Note 1 Halvåret 2011 Egenkapital Øvrige reserver Øvrige reserver omfatter overkurs fra kapitalindskud fra Finansiel Stabilitet. Skatter Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Indtjening på driftssegmenter Banken har ikke aktiviteter eller markeder, der afviger indbyrdes, hvorfor der ikke gives oplysninger herom. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme fordelt på drifts-, investeringsog finansieringsaktivitet for perioden, periodens forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres efter den indirekte metode som resultat før skat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter, køb og salg af immaterielle, materielle og andre langfristede aktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse af aktiekapital og efterstillede kapitalindskud samt omkostninger forbundet hermed, køb og salg af egne aktier samt betaling af udbytte. Likvider består af kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker, tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med restløbetid mindre end 1 måned. Eventualaktiver og eventualforpligtelser Eventualaktiver og eventualforpligtelser omfatter mulige aktiver og forpligtelser, der hidrører fra tidligere begivenheder, og hvis eksistens er afhængig af, at der indtræder fremtidige usikre begivenheder, som ikke er under FS Banks fulde kontrol. Der oplyses om eventualaktiver, medmindre tilgangen af økonomiske fordele for virksomheden herfra vurderes at være meget usandsynlige. Der oplyses om eventualforpligtelser, som kan, men sandsynligvis ikke vil, kræve et træk på virksomhedens ressourcer, eller forpligtelsens størrelse ikke kan måles pålideligt Noter Halvårsrapport / 20

13 Noter Halvåret 2011 Note Mio. kr Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 15,2 9,3 Udlån og andre tilgodehavender 50,2 172,0 Obligationer 5,7 23,8 Afledte finansielle instrumenter i alt -0,4-10,5 Valutakontrakter -2,0 0,1 Rentekontrakter 1,6-10,6 Øvrige renteindtægter 4,8 0,0 I alt 75,5 194,6 3 Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker 0,0 8,0 Indlån og anden gæld 9,7 54,5 Udstedte obligationer 0,0 24,9 Efterstillede kapitalindskud 48,1 20,0 Øvrige renteudgifter 2,2 1,2 I alt 60,0 108,6 4 Modtagne gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter 0,0 2,7 Betalingsformidling 0,2 0,7 Lånesager 0,2 0,7 Garantier 1,7 4,5 Øvrige gebyrer og provisioner 1,6 1,9 I alt 3,7 10,5 5 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Øvrige gebyrer og provisionsudgifter 5,0 3,7 I alt 5,0 3,7 6 Kursreguleringer Obligationer 14,3 2,4 Aktier m.v. -2,2-17,0 Valuta -12,3-2,4 Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter -1,0 3,9 Øvrige aktiver 3,2 39,5 I alt 2,0 26,4 Noter Halvårsrapport / 20

14 Noter Halvåret 2011 Note Mio. kr Andre driftsindtægter Finansiel Stabilitets tilskud til udtrædelse af SDC 0,0 153,4 Indtægter for servicering af Fionia Banks drift 0,0 56,9 Øvrige 0,2 6,4 I alt 0,2 216,7 8 Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Direktion 2,0 13,6 Bestyrelse 0,5 0,7 I alt 2,5 14,3 Personaleudgifter Lønninger 14,0 64,6 Pensioner 1,9 9,0 Udgifter til social sikring 1,7 5,6 I alt 17,6 79,2 Øvrige administrationsudgifter 27,2 66,9 I alt 47,3 160,4 I sammenligningstallene under løn til direktionen er afsat kontraktmæssig fratrædelsesgodtgørelse til tidligere direktionsmedlem. Direktørens ansættelse er tidsbegrænset og ophører pr. 31. august I den tidsbegrænsede ansættelsesperiode er ansættelsesforholdet uopsigeligt for banken. Hvis direktøren først fratræder sin stilling den 31. august 2013 oppebærer direktøren en ekstraordinær bonus svarende til 20 procent af direktørens løn på fratrædelsestidspunktet. Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede udgør i regnskabsperioden Antal beskæftigede ultimo Andre driftsudgifter Udtrædelse af SDC (dataleverandør) 0,0 153,4 Garantiprovision til Det Private Beredskab 0,0 23,6 Øvrige 10,9 1,2 I alt 10,9 178,2 Noter Halvårsrapport / 20

15 Noter Halvåret 2011 Note Mio. kr Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Nedskrivninger i årets løb, individuelle 83,0 627,8 Nedskrivninger i årets løb, gruppevise 24,3 0,0 Tab uden forudgående nedskrivning / hensættelse 12,0 40,1 Indgået på tidligere afskrevne fordringer 0,6 1,4 Hensættelse til retssager m.v. 0,0 6,1 Tilbageført hensættelse til retssager m.v. 0,4 0,0 Rente af nedskrevne udlån 37,0 18,2 Indtægtsførsel af regulering fra indfriede lån 0,0 44,7 Hensættelser i årets løb, individuelle og gruppevise 37,1 36,1 Tilbageførsel af hensættelser tidligere år, individuelle og gruppevise 0,0 78,0 I alt 118,4 567,8 Individuelle nedskrivninger på udlån Akkumulerede nedskrivninger primo 818,4 Nedskrivninger i årets løb 83,0 Anden tilgang / amortisering af underkurs 35,3 Tabt nedskrivninger tidligere år 20,1 Akkumulerede nedskrivninger ultimo 916,6 Gruppevise nedskrivninger på udlån Akkumulerede nedskrivninger primo 97,0 Nedskrivninger i årets løb 24,3 Akkumulerede gruppevise nedskrivninger ultimo 121,3 I alt nedskrivninger på udlån 1.037,9 Hensættelse til tab på garantier Akkumulerede individuelle hensættelser primo 44,7 Hensættelser i årets løb 22,3 Akkumulerede hensættelser ultimo 67,0 Akkumulerede gruppevise hensættelser primo 0,0 Hensættelser i årets løb 14,8 Akkumulerede gruppevise hensættelser ultimo 14,8 I alt hensættelse til tab på garantier 81,8 Noter Halvårsrapport / 20

16 Noter Halvåret 2011 Note Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter 300,5 424,9 I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 300,5 424,9 12 Udlån og andre tilgodehavender Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 1.556, ,9 Underkurs (fra anskaffelse) 124,9 210,6 Nedskrivninger 1.037,9 915,4 I alt udlån og andre tilgodehavender før underkurs og nedskrivninger 2.719, ,9 Kreditrisikoen knyttet til bankens udlånsportefølje, hvor en væsentlig del af engagementerne er relateret til ejendomsmarkedet og landbrugssektoren, er præget af meget lav omsættelighed, og udgør den væsentligste risikofaktor i banken. Der knytter sig en betydelig risiko og usikkerhed ved måling af engagementer, herunder måling af engagementer baseret på sikkerheder. 13 Andre aktiver Tilgodehavende renter 6,2 0,9 Positiv markedsværdi af uafviklede spotforretninger og afledte finansielle instrumenter 0,0 20,7 Mellemregning koncernselskaber afledt af spaltning 851,3 0,0 Øvrige aktiver 46,3 38,2 I alt 903,8 59,8 14 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Gæld til kreditinstitutter 51,4 97,2 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt 51,4 97,2 15 Indlån og anden gæld Indlån fra kunder 822,7 964,7 Anden gæld 745,9 0,0 Indlån i alt 1.568,6 964,7 16 Andre passiver Skyldige renter og provision 35,8 81,7 Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter 0,0 6,0 Mellemregning koncernselskaber afledt af spaltning 124,1 0,0 Øvrige passiver 110,0 204,7 I alt 269,9 292,4 Noter Halvårsrapport / 20

17 Noter Halvåret 2011 Note Mio. kr Andre hensatte forpligtelser Pensioner og lignende forpligtelser 20,2 31,4 Tab på retssager 0,0 0,4 Andet 1,5 6,0 I alt 21,7 37,8 Hensættelser til pensioner er opgjort og indregnet ud fra en aktuarmæssig beregning. Posten vedrører herudover fratrædelsesgodtgørelser og andre personaleforpligtelser. Andre hensættelser til forpligtelser udgøres af hensættelser til tilsagte uudnyttede kreditmax. 18 Ikke-balanceførte poster Eventualforpligtelser Finansgarantier 41,0 48,8 Tabsgarantier for realkreditudlån 72,3 94,8 Øvrige garantier 189,6 97,4 302,9 241,0 Andre eventualforpligtelser Afviklingsforpligtelse Værdipapircentralen 9,3 12,8 Huslejeforpligtelse (udløb ) 0,8 1,1 I alt 313,0 254,9 19 Pantsætninger Til sikkerhed for outsourcede engagementer er der deponeret obligationer til kursværdi 25,2 31,4 20 Kapitalkrav Egenkapital 1.790,6 Kernekapital 1.790,6 Medregnet supplerende kapital (efter løbetidsforkortelse) 960,0 Basiskapital efter fradrag 2.750,6 Risikovægtede poster i alt 2.690,6 Solvensprocent 102,2 Kernekapitalprocent 66,6 Der henvisses i øvrigt til omtale af kapitalstruktur i beretningen under afsnittet Resultat af første halvår Noter Halvårsrapport / 20

18 Hoved- og nøgletal Note 21 Mio. kr Resultatopgørelse i sammendrag Netto rente- og gebyrindtægter 14,2 92,8 Kursreguleringer 2,0 26,4 Andre driftsindtægter 0,2 216,7 Resultat før omkostninger 16,4 335,9 Udgifter til personale, administration, afskrivninger og andre driftsudgifter 58,8 340,0 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 118,4 567,8 Værdiregulering af tilknyttede virksomheder 0,0 11,2 Ordinært resultat før skat -160,8-560,7 Skat 0,0 0,0 Resultat efter skat -160,8-560,7 Hovedtal fra balancen Udlån 1.556,3 Indlån fra kunder 822,7 Efterstillede kapitalindskud 1.060,0 Egenkapital 1.790,6 Garantier 302,9 Obligationer 25,6 Balancesum 4.844,2 Nøgletal Solvens og kernekapital Solvensprocent 102,2 Kernekapitalprocent 66,6 Indtjening Periodens egenkapitalforrentning før skat -8,6 Periodens egenkapitalforrentning efter skat -8,6 Indtjening pr. omkostningskrone 0,1 Markedsrisici Renterisiko 0,2 Valutaposition 0,6 Valutarisiko 0,4 Likviditet Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 165,4 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 881,9 Kreditrisici Summen af store engagementer 0,0 Akkumuleret nedskrivningsprocent 37,6 Periodens nedskrivningsprocent 4,0 Periodens udlånsvækst -9,2 Udlån i forhold til egenkapital 0,9 Noter Halvårsrapport / 20

19 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 for FS Bank A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt pengestrømme for perioden. Ledelsesberetningen anses endvidere for at indeholde en retvisende gennemgang af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Odense, den 26. august 2011 Direktionen Jørgen Bast Bestyrelsen Jørn Kristian Jensen Ole Jørgensen Ivan Johansen Niels Olsen Ledelsespåtegning Halvårsrapport / 20

20 Den uafhængige revisors erklæring om review Til aktionæren i FS Bank A/S Vi har udført review af halvårsregnskabet for FS Bank A/S for perioden 1. januar juni 2011 (siderne 6-18) omfattende resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Halvårsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Selskabets bestyrelse og direktion har ansvaret for halvårsregnskabet. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om halvårsregnskabet på grundlag af vores review. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med RS 2410 Review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor. Et review af et halvårsregnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre review-handlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke udført revision og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at halvårsregnskabet ikke er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Supplerende oplysning vedrørende forhold i halvårsregnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på, at de i 1. halvår 2011 gennemførte spaltninger foretaget som led i omstrukturering af Finansiel Stabilitet A/S koncernen har medført usikkerhed i halvårsregnskabet for perioden 1. januar til 30. juni Der henvises til note 1 afsnittet Regnskabsmæssige skøn og usikkerhed for yderligere omtale heraf. Odense, den 26. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Flemming Brokhattingen statsaut. revisor Kenneth Skov Hansen statsaut. revisor Den uafhængige revisors erklæring om review Halvårsrapport / 20

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? A k t i e s e l s k a b e t A K T I E S E L S K A B E T CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 1 A/S Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 13.12.2012 30.06.2013

Halvårsrapport For perioden 13.12.2012 30.06.2013 Halvårsrapport For perioden 13.12.2012 30.06.2013 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 8 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster ÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Løgumkloster Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere