Fisketorvet Odense C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fisketorvet 4-6 5000 Odense C"

Transkript

1 Fisketorvet Odense C Halvårsrapport 2011

2 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning 19 Den uafhængige revisors erklæring om review 20 2 / 20

3 Beretning FS Bank, der er den tidligere Nova Bank Fyn, er et 100 % ejet datterselskab af Finansiel Stabilitet og indgår i Finansiel Stabilitets koncernregnskab. Finansiel Stabilitet besluttede i foråret 2011 at gennemføre en forenkling af koncernstrukturen, således at koncernens aktiviteter skulle samles i fire datterselskaber under moderselskabet Finansiel Stabilitet. I juni måned 2011 blev en spaltning af Nova Bank Fyn vedtaget og godkendt af Finanstilsynet. Samtidig ændrede Nova Bank Fyn navn til FS Bank og selskabets bestyrelse blev ændret. Ved spaltningen har FS Bank afgivet kunder samt andre aktiver og passiver til FS Pantebrevsselskab, FS Finans og FS Ejendomsselskab. Samtidig har FS Bank modtaget kunder og andre aktiver og passiver fra EBH Bank og Roskilde Bank i forbindelse med spaltning af disse selskaber. Ved spaltningen overdrog FS Bank 2/3 af sit nettoudlån til de nævnte datterselskaber i Finansiel Stabilitet koncernen. Samtidig modtog FS Bank nettoudlån, således at bankens nettoudlån samlet set blev halveret. FS Bank har som led i omstruktureringen overdraget en stor del af sin værdipapirbeholdning til dagsværdi til moderselskabet Finansiel Stabilitet. Spaltningerne er regnskabsmæssigt gennemført efter sammenlægningsmetoden (regnskabsmæssigt bogførte værdier) og med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar Hovedaktivitet FS Banks formål er at drive bankvirksomhed, værdipapirhandel og anden, ifølge banklovgivningen, tilladt virksomhed med henblik på at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af pengeinstitutter overtaget af Finansiel Stabilitet. Bankens kundeportefølje består af mange forskellige typer af erhvervskunder, herunder ejendomsselskaber, kommanditselskaber og landbrug. Fælles for disse kunder er, at de har behov for en bankforbindelse for at sikre den videre drift af virksomheden. Banken har alene privatkunder, der har tilknytning til en erhvervsvirksomhed, som er kunde i banken. Bankens engagementer består væsentligst af udlån med svaghedstegn. FS Banks primære opgave er at forsøge at hjælpe kunderne videre til andre pengeinstitutter, og alle bankens aktiviteter søges afviklet på en ordentlig og redelig måde. FS Banks ydelser omfatter i hovedsagen de grundlæggende bankydelser til erhvervskunder, såsom kreditter, betalingskort og netbank. Desuden varetager banken betalingsformidling for koncernens tilbageværende indlånskunder, ligesom banken fungerer som depotbank. Banken søger løbende at reducere sit produktsortiment mest muligt. Banken må ikke konkurrere med de kommercielle virksomheder i den finansielle sektor. Bankens udlånsrentesatser skal derfor ligge i den øvre del af markedet. Bankens indlånsrentesatser er som udgangspunkt nul. Dette tilskynder samtidig kunder til at finde et andet pengeinstitut. FS Bank har kontorsted i Odense og Roskilde. Resultat 1. halvår 2011 Bankens halvårsregnskab indeholder ikke tilpassede sammenligningstal for driften, da det ikke har været praktisk muligt at tilpasse disse jf. omtalen i note 1. Efter nedskrivninger på udlån m.v. på 118,4 mio. kr. udgør FS Banks resultat et underskud på 160,8 mio. kr. før og efter skat. Nettorente- og gebyrindtægter udgør 14,2 mio. kr., mens udgifter til personale og administration samt andre driftsudgifter m.m. udgør 58,8 mio. kr. Nedskrivninger på udlån udgør for halvåret netto 118,4 mio. kr., heraf en forøgelse af de gruppevise nedskrivninger og hensættelser på 39,1 mio. kr. Bankens resultat på -42,4 mio. kr. før nedskrivninger skal ses i lyset af kapitalstrukturen, der følger af den gennemførte fraog tilspaltning. Kapitalstrukturen vil kunne tilpasses, således at nettorente- og gebyrindtægter kan forbedres i niveau 45 mio. kr. på et halvår. Beretning Ledelsesberetning 3 / 20

4 Balance FS Banks balance er i 1. halvår forøget med 395 mio. kr. til mio. kr. Forøgelsen i bankens aktiver og passiver er en konsekvens af den gennemførte fra- og tilspaltningsproces og den endnu ikke tilpassede kapitalstruktur. Udlån efter nedskrivninger udgør 32 % af balancen, mens den resterende del af balancen overvejende udgøres af likvide aktiver. Faldet i udlån efter nedskrivninger udgør 159 mio. kr. til nu mio. kr. Indlån fra kunder er faldet med 142 mio. kr. til 823 mio. kr. Likviditet Bankens likviditetsmæssige overdækning i forhold til lovkravet i 152 i Lov om Finansiel Virksomhed er på 882 %. Koncernens likviditet er sikret via lån og likviditetstilsagn fra Finansiel Stabilitet. Solvens Bankens basiskapital efter fradrag er mio. kr. Bankens risikovægtede aktiver er på mio. kr., hvorefter bankens solvens er opgjort til 102 %. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 42 %. Solvensoverdækningen er 147 %. I solvensbehovet er foretaget reservation til usikkerhed som følge af de foretagne spaltninger og EDB-konverteringer i juni måned. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er ikke indtruffet hændelser efter periodens afslutning, som efter ledelsens opfattelse forrykker vurderingen af delårsrapporten. Forventninger til 2. halvår 2011 Banken forventer i 2. halvår at fortsætte afviklingen af engagementer dels ved en overførsel af engagementer til et andet pengeinstitut, dels gennem kundernes løbende nedbringelse af engagementer. Der forventes samlet et negativt driftsresultat for året Afviklingsproces Banken har i 1. halvår 2011 afviklet 144 kundeforhold og har nu 792 koncern-kundeengagementer tilbage. Risici og usikkerhed Den væsentligste risikofaktor er bankens kreditportefølje, der domineres af udlån og garantier til ejendomsrelaterede brancher samt landbrugsengagementer. På den overvejende del af de tilbageværende engagementer er der konstateret objektiv indikation for værdiforringelse, og engagementerne har således svaghedstegn. Den fortsatte finansielle krise medfører væsentlig usikkerhed knyttet til værdien af sikkerheder i engagementerne og dermed også på nedskrivningernes størrelse. Da en væsentlig del af bankens udlånsengagementer har svaghedstegn, vil en forværring af den finansielle krise eller situationen på ejendomsmarkedet yderligere påvirke bankens engagementer og værdien heraf. I forbindelse med gennemførelse af omstrukturering i FS koncernen har FS Bank med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2011 både modtaget og afgivet nettoaktiver. Bankens registreringssystem, der i halvåret er omlagt fra SDC til BEC, er ikke tilrettelagt med henblik på fordeling på de modtagende og afgivende selskaber. Det har derfor været nødvendigt for ledelsen at udøve en række væsentlige regnskabsmæssige skøn, herunder i relation til fordeling af driftsposter og visse balanceposter. Disse skøn er forbundet med usikkerhed. Herudover er banken udsat for markeds-, operationelle- og indtjeningsmæssige risici, der dog ikke forventes at påvirke bankens finansielle stilling væsentligt i resten af året. Beretning Ledelsesberetning 4 / 20

5 Transaktioner med nærtstående parter Banken har transaktioner med moderselskabet Finansiel Stabilitet. Transaktionerne omfatter funding af banken og efterstillet kapitalindskud. Desuden stiller Finansiel Stabilitet et likviditetstilsagn overfor FS Bank. Ydelserne afregnes på vilkår i overensstemmelse med EU s regler. Finansiel Stabilitet regaranterer en række engagementsgarantier stillet overfor FS Bank af FS Finans. Der er forskellige aftaler med søsterselskaber i koncernen, herunder aftaler om at FS Finans anvender FS Bank som bankforbindelse. Desuden har FS Bank indgået en outsourcing aftale med FS Finans, der varetager en række væsentlige administrative opgaver for banken. Alle ydelser afregnes på markedsvilkår eller på omkostningsdækket basis. Beretning Ledelsesberetning 5 / 20

6 Resultatopgørelse Halvåret 2011 Note Mio. kr Renteindtægter 75,5 194,6 3 Renteudgifter 60,0 108,6 Netto renteindtægter 15,5 86,0 4 Gebyrer og provisionsindtægter 3,7 10,5 5 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 5,0 3,7 Netto rente- og gebyrindtægter 14,2 92,8 6 Kursreguleringer 2,0 26,4 7 Andre driftsindtægter 0,2 216,7 8 Udgifter til personale og administration 47,3 160,4 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 0,6 1,4 9 Andre driftsudgifter 10,9 178,2 10 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 118,4 567,8 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0,0 11,2 Periodens resultat før skat -160,8-560,7 Skat 0,0 0,0 Periodens resultat -160,8-560,7 Totalindkomstopgørelse Periodens resultat -160,8-560,7 Totalindkomst i alt -160,8-560,7 Forslag til resultatdisponering Overført resultat -160,8-560,7 Resultatdisponering i alt -160,8-560,7 Resultatopgørelse Halvårsrapport / 20

7 Balance Halvåret 2011 Note Mio. kr Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 2.052, ,1 11 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 300,5 424,9 12 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 1.556, ,9 Obligationer til dagsværdi 25,6 214,0 Aktier m.v. 0,0 423,4 Øvrige materielle aktiver 2,6 5,4 13 Andre aktiver 903,8 59,8 Periodeafgrænsningsposter 2,8 4,8 Aktiver i alt 4.844, ,3 Passiver Gæld 14 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 51,4 97,2 15 Indlån og anden gæld 1.568,6 964,7 Midlertidigt overtagne forpligtelser 0,0 1,0 16 Andre passiver 269,9 292,4 Periodeafgrænsningsposter 0,2 0,1 Gæld i alt 1.890, ,4 Hensatte forpligtelser Hensættelse til tab på garantier 81,8 44,7 17 Andre hensatte forpligtelser 21,7 37,8 Forpligtelser i alt 103,5 82,5 Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud 1.060, ,0 Egenkapital Aktiekapital 184,0 184,0 Andre reserver 1.656, ,0 Øvrige reserver 1.656, ,0 Overført overskud eller underskud -49,4 111,4 Egenkapital i alt 1.790, ,4 Passiver i alt 4.844, ,3 18 Ikke-balanceførte poster Eventualforpligtelser, garantier m.v. 302,9 241,0 Andre eventualforpligtelser 10,1 13,9 Ikke-balanceførte poster i alt 313,0 254,9 Balance Halvårsrapport / 20

8 Egenkapitalopgørelse Mio.kr. Aktiekapital Lovpligtig reserve Øvrige reserver Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital 01. januar ,0 0, ,0 111, ,4 Periodens resultat 0,0 0,0 0,0-160,8-160,8 Egenkapital 30. juni ,0 0, ,0-49, ,6 Egenkapitalopgørelse Halvårsrapport / 20

9 Pengestrømsopgørelse Halvåret 2011 Mio. kr Pengestrømme fra driftsaktivitet Periodens resultat efter skat -160,8 Nedskrivninger på udlån m.v. netto 118,4 Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 0,6 Periodeafgrænsningsposter, netto 2,1 Hensættelser til forpligtelser 21,0-18,7 Driftskapital Kreditinstitutter (netto) -45,8 Udlån reguleret for periodens nedskrivninger 40,2 Værdipapirer 611,8 Øvrige aktiver og øvrige passiver (netto) -867,5 Indlån og anden gæld 603,8 Ændringer i driftskapital i alt 342,5 Pengestrøm fra drift i alt 323,8 Investeringsaktivitet Køb/salg materielle anlægsaktiver 2,2 I alt 2,2 Ændring i likviditet Likvider primo 1.986,0 Ændring i perioden 326,0 Likvider ultimo* 2.312,0 * Likvide midler indeholder: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavende hos centralbanker 2.052,6 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med restløbetid mindre end 1 måned 259,4 Likvider ultimo 2.312,0 Pengestrømsopgørelse Halvårsrapport / 20

10 Anvendt Regnskabspraksis Note 1 Halvåret 2011 Delårsrapporten for FS Bank, dækkende perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011, er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. I forbindelse med udløbet af Bankpakken har Finansiel Stabilitet A/S koncernen foretaget en omstrukturering, således at aktiviteterne i koncernen primært samles i fire aktivitetsbaserede datterselskaber. Omstruktureringen er foretaget via spaltninger, fusion m.v. mellem de hidtidige selskaber. Omstruktureringen gennemføres regnskabsmæssigt efter sammenlægningsmetoden med virkning pr. 1. januar Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for resultatopgørelsen, fordi det ikke er praktisk muligt, idet registreringssystemerne m.v. ikke er tilrettelagt med henblik på at generere de nødvendige informationer med tilbagevirkende kraft, kompleksiteten og omfanget af omstruktureringen taget i betragtning. Sammenligningstal for denne periode er således baseret på den hidtidige aktivitet, og vedrører perioden 24. september 2009 til 30. juni 2010, svarende til perioden i bankens delårsrapport pr. 30. juni Sammenligningstal for balancen er i overensstemmelse med åbningsbalancen efter gennemført omstrukturering pr. 1. januar Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde banken, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige, og de kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden delårsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Omkostninger, der er afholdt for at opnå periodens indtjening, indregnes i resultatopgørelsen. Værdireguleringer af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen. Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på afregningsdagen. Regnskabsmæssige skøn og usikkerhed Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabet, vedrører blandt andet opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at alle fremtidige betalinger ikke modtages. Hvis det kan fastslås, at banken ikke modtager alle fremtidige betalinger, er der også væsentlige skøn forbundet med at fastlægge størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendebetalinger fra boer. For hensættelser til tab på garantier er det også forbundet med usikkerhed, når det fastslås, i hvilket omfang garantien vil blive effektiv ved et økonomisk sammenbrud hos garantirekvirenten. De anvendte skøn hviler på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen vedrører blandt andet nedskrivning af udlån og hensættelse til tab på garantier I forbindelse med gennemførelse af omstrukturering i FS koncernen har FS Bank med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2011 både modtaget og afgivet nettoaktiver. Bankens registreringssystem, der i halvåret er omlagt fra SDC til BEC, er ikke tilrettelagt med henblik på fordeling på de modtagende og afgivende selskaber. Det har derfor været nødvendigt for ledelsen af udøve en række væsentlige regnskabsmæssige skøn, herunder i relation til fordeling af driftsposter og visse balanceposter. Disse skøn er forbundet med usikkerhed. Fremmed valuta Aktiver og passiver i fremmed valuta er optaget til de ultimo regnskabsperioden noterede kurser. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris består af udlån til kunder. Noter Halvårsrapport / 20

11 Anvendt Regnskabspraksis Note 1 Halvåret 2011 Ved første indregning indregnes udlån til dagsværdi med tillæg af direkte henførbare transaktionsomkostninger og med fradrag af modtagne gebyrer og provisioner, som direkte er forbundet med at yde lånet. Efterfølgende måles udlån til amortiseret kostpris efter den effektive rentes metode. På udlån og grupper af udlån, hvor der er konstateret objektiv indikation for værdiforringelse på grund af begivenheder, der er indtruffet efter første indregning, opgøres amortiseret kostpris på baggrund af forventede fremtidige betalingsstrømme. Hensættelse på ikke udnyttede kreditrammer indregnes under hensatte forpligtelser. Nedskrivninger på individuelt vurderede udlån foretages, hvor der er indtruffet objektiv indikation for, at udlånet er værdiforringet, og den eller de pågældende begivenheder har indvirket på størrelsen af de forventede fremtidige betalinger på udlånet. De forventede fremtidige betalinger er opgjort med udgangspunkt i det mest sandsynlige udfald ved realisation af sikkerheder og modtagelse af eventuelle dividender til nedbringelse af lånet. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem udlånets regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de forventede betalinger på udlånet inklusiv den skønnede realisationsværdi af eventuelle sikkerheder. Til beregning af nutidsværdien anvendes den fastsatte effektive rente på udlånet. En eller flere af følgende begivenheder skal være indtruffet, før der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse: Låntager overholder ikke sine forpligtelser over for banken Låntager bevilges lempelser i lånevilkårene som følge af økonomiske vanskeligheder Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller på anden vis blive genstand for en økonomisk rekonstruktion Den del af udlånsporteføljen, hvorpå der ikke er foretaget individuel nedskrivning, indgår i en modelbaseret porteføljemæssig nedskrivning med udgangspunkt i kundernes bonitet. Obligationer og aktier Noterede værdipapirer optages til dagsværdien ud fra lukkekursen på balancedagen. Unoterede aktier optages til dagsværdier på balancedagen. Da der er tale om unoterede aktier, er dagsværdien beregnet og vurderet ud fra modelberegninger kombineret med ledelsesmæssige skøn. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi. Øvrige materielle aktiver Driftsmidler og inventar måles til kostpris fratrukket akkumulerede af- og nedskrivninger og afskrives lineært over forventet brugstid på maksimalt 5 år. Finansielle forpligtelser Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris og indregnes/ophører med at være indregnet i balancen på afregningsdagen. Efterstillet kapital Efterstillet kapital måles til amortiseret kostpris. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter hensættelser i forbindelser med retssager, garantier, uudnyttede uigenkaldelige kreditrammer, personaleydelser m.v. Hensatte forpligtelser indregnes, når banken, som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen, har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Hensatte forpligtelser måles efter ledelsens bedste skøn til det beløb, hvormed forpligtelsen forventes at kunne indfries. Garantier Når det er sandsynligt, at en garanti vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, foretages der hensættelse. Garantier stillet for lån vurderes at have samme risiko som udlån. Noter Halvårsrapport / 20

12 Anvendt Regnskabspraksis Note 1 Halvåret 2011 Egenkapital Øvrige reserver Øvrige reserver omfatter overkurs fra kapitalindskud fra Finansiel Stabilitet. Skatter Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Indtjening på driftssegmenter Banken har ikke aktiviteter eller markeder, der afviger indbyrdes, hvorfor der ikke gives oplysninger herom. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme fordelt på drifts-, investeringsog finansieringsaktivitet for perioden, periodens forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres efter den indirekte metode som resultat før skat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter, køb og salg af immaterielle, materielle og andre langfristede aktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse af aktiekapital og efterstillede kapitalindskud samt omkostninger forbundet hermed, køb og salg af egne aktier samt betaling af udbytte. Likvider består af kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker, tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med restløbetid mindre end 1 måned. Eventualaktiver og eventualforpligtelser Eventualaktiver og eventualforpligtelser omfatter mulige aktiver og forpligtelser, der hidrører fra tidligere begivenheder, og hvis eksistens er afhængig af, at der indtræder fremtidige usikre begivenheder, som ikke er under FS Banks fulde kontrol. Der oplyses om eventualaktiver, medmindre tilgangen af økonomiske fordele for virksomheden herfra vurderes at være meget usandsynlige. Der oplyses om eventualforpligtelser, som kan, men sandsynligvis ikke vil, kræve et træk på virksomhedens ressourcer, eller forpligtelsens størrelse ikke kan måles pålideligt Noter Halvårsrapport / 20

13 Noter Halvåret 2011 Note Mio. kr Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 15,2 9,3 Udlån og andre tilgodehavender 50,2 172,0 Obligationer 5,7 23,8 Afledte finansielle instrumenter i alt -0,4-10,5 Valutakontrakter -2,0 0,1 Rentekontrakter 1,6-10,6 Øvrige renteindtægter 4,8 0,0 I alt 75,5 194,6 3 Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker 0,0 8,0 Indlån og anden gæld 9,7 54,5 Udstedte obligationer 0,0 24,9 Efterstillede kapitalindskud 48,1 20,0 Øvrige renteudgifter 2,2 1,2 I alt 60,0 108,6 4 Modtagne gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter 0,0 2,7 Betalingsformidling 0,2 0,7 Lånesager 0,2 0,7 Garantier 1,7 4,5 Øvrige gebyrer og provisioner 1,6 1,9 I alt 3,7 10,5 5 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Øvrige gebyrer og provisionsudgifter 5,0 3,7 I alt 5,0 3,7 6 Kursreguleringer Obligationer 14,3 2,4 Aktier m.v. -2,2-17,0 Valuta -12,3-2,4 Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter -1,0 3,9 Øvrige aktiver 3,2 39,5 I alt 2,0 26,4 Noter Halvårsrapport / 20

14 Noter Halvåret 2011 Note Mio. kr Andre driftsindtægter Finansiel Stabilitets tilskud til udtrædelse af SDC 0,0 153,4 Indtægter for servicering af Fionia Banks drift 0,0 56,9 Øvrige 0,2 6,4 I alt 0,2 216,7 8 Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Direktion 2,0 13,6 Bestyrelse 0,5 0,7 I alt 2,5 14,3 Personaleudgifter Lønninger 14,0 64,6 Pensioner 1,9 9,0 Udgifter til social sikring 1,7 5,6 I alt 17,6 79,2 Øvrige administrationsudgifter 27,2 66,9 I alt 47,3 160,4 I sammenligningstallene under løn til direktionen er afsat kontraktmæssig fratrædelsesgodtgørelse til tidligere direktionsmedlem. Direktørens ansættelse er tidsbegrænset og ophører pr. 31. august I den tidsbegrænsede ansættelsesperiode er ansættelsesforholdet uopsigeligt for banken. Hvis direktøren først fratræder sin stilling den 31. august 2013 oppebærer direktøren en ekstraordinær bonus svarende til 20 procent af direktørens løn på fratrædelsestidspunktet. Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede udgør i regnskabsperioden Antal beskæftigede ultimo Andre driftsudgifter Udtrædelse af SDC (dataleverandør) 0,0 153,4 Garantiprovision til Det Private Beredskab 0,0 23,6 Øvrige 10,9 1,2 I alt 10,9 178,2 Noter Halvårsrapport / 20

15 Noter Halvåret 2011 Note Mio. kr Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Nedskrivninger i årets løb, individuelle 83,0 627,8 Nedskrivninger i årets løb, gruppevise 24,3 0,0 Tab uden forudgående nedskrivning / hensættelse 12,0 40,1 Indgået på tidligere afskrevne fordringer 0,6 1,4 Hensættelse til retssager m.v. 0,0 6,1 Tilbageført hensættelse til retssager m.v. 0,4 0,0 Rente af nedskrevne udlån 37,0 18,2 Indtægtsførsel af regulering fra indfriede lån 0,0 44,7 Hensættelser i årets løb, individuelle og gruppevise 37,1 36,1 Tilbageførsel af hensættelser tidligere år, individuelle og gruppevise 0,0 78,0 I alt 118,4 567,8 Individuelle nedskrivninger på udlån Akkumulerede nedskrivninger primo 818,4 Nedskrivninger i årets løb 83,0 Anden tilgang / amortisering af underkurs 35,3 Tabt nedskrivninger tidligere år 20,1 Akkumulerede nedskrivninger ultimo 916,6 Gruppevise nedskrivninger på udlån Akkumulerede nedskrivninger primo 97,0 Nedskrivninger i årets løb 24,3 Akkumulerede gruppevise nedskrivninger ultimo 121,3 I alt nedskrivninger på udlån 1.037,9 Hensættelse til tab på garantier Akkumulerede individuelle hensættelser primo 44,7 Hensættelser i årets løb 22,3 Akkumulerede hensættelser ultimo 67,0 Akkumulerede gruppevise hensættelser primo 0,0 Hensættelser i årets løb 14,8 Akkumulerede gruppevise hensættelser ultimo 14,8 I alt hensættelse til tab på garantier 81,8 Noter Halvårsrapport / 20

16 Noter Halvåret 2011 Note Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter 300,5 424,9 I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 300,5 424,9 12 Udlån og andre tilgodehavender Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 1.556, ,9 Underkurs (fra anskaffelse) 124,9 210,6 Nedskrivninger 1.037,9 915,4 I alt udlån og andre tilgodehavender før underkurs og nedskrivninger 2.719, ,9 Kreditrisikoen knyttet til bankens udlånsportefølje, hvor en væsentlig del af engagementerne er relateret til ejendomsmarkedet og landbrugssektoren, er præget af meget lav omsættelighed, og udgør den væsentligste risikofaktor i banken. Der knytter sig en betydelig risiko og usikkerhed ved måling af engagementer, herunder måling af engagementer baseret på sikkerheder. 13 Andre aktiver Tilgodehavende renter 6,2 0,9 Positiv markedsværdi af uafviklede spotforretninger og afledte finansielle instrumenter 0,0 20,7 Mellemregning koncernselskaber afledt af spaltning 851,3 0,0 Øvrige aktiver 46,3 38,2 I alt 903,8 59,8 14 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Gæld til kreditinstitutter 51,4 97,2 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt 51,4 97,2 15 Indlån og anden gæld Indlån fra kunder 822,7 964,7 Anden gæld 745,9 0,0 Indlån i alt 1.568,6 964,7 16 Andre passiver Skyldige renter og provision 35,8 81,7 Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter 0,0 6,0 Mellemregning koncernselskaber afledt af spaltning 124,1 0,0 Øvrige passiver 110,0 204,7 I alt 269,9 292,4 Noter Halvårsrapport / 20

17 Noter Halvåret 2011 Note Mio. kr Andre hensatte forpligtelser Pensioner og lignende forpligtelser 20,2 31,4 Tab på retssager 0,0 0,4 Andet 1,5 6,0 I alt 21,7 37,8 Hensættelser til pensioner er opgjort og indregnet ud fra en aktuarmæssig beregning. Posten vedrører herudover fratrædelsesgodtgørelser og andre personaleforpligtelser. Andre hensættelser til forpligtelser udgøres af hensættelser til tilsagte uudnyttede kreditmax. 18 Ikke-balanceførte poster Eventualforpligtelser Finansgarantier 41,0 48,8 Tabsgarantier for realkreditudlån 72,3 94,8 Øvrige garantier 189,6 97,4 302,9 241,0 Andre eventualforpligtelser Afviklingsforpligtelse Værdipapircentralen 9,3 12,8 Huslejeforpligtelse (udløb ) 0,8 1,1 I alt 313,0 254,9 19 Pantsætninger Til sikkerhed for outsourcede engagementer er der deponeret obligationer til kursværdi 25,2 31,4 20 Kapitalkrav Egenkapital 1.790,6 Kernekapital 1.790,6 Medregnet supplerende kapital (efter løbetidsforkortelse) 960,0 Basiskapital efter fradrag 2.750,6 Risikovægtede poster i alt 2.690,6 Solvensprocent 102,2 Kernekapitalprocent 66,6 Der henvisses i øvrigt til omtale af kapitalstruktur i beretningen under afsnittet Resultat af første halvår Noter Halvårsrapport / 20

18 Hoved- og nøgletal Note 21 Mio. kr Resultatopgørelse i sammendrag Netto rente- og gebyrindtægter 14,2 92,8 Kursreguleringer 2,0 26,4 Andre driftsindtægter 0,2 216,7 Resultat før omkostninger 16,4 335,9 Udgifter til personale, administration, afskrivninger og andre driftsudgifter 58,8 340,0 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 118,4 567,8 Værdiregulering af tilknyttede virksomheder 0,0 11,2 Ordinært resultat før skat -160,8-560,7 Skat 0,0 0,0 Resultat efter skat -160,8-560,7 Hovedtal fra balancen Udlån 1.556,3 Indlån fra kunder 822,7 Efterstillede kapitalindskud 1.060,0 Egenkapital 1.790,6 Garantier 302,9 Obligationer 25,6 Balancesum 4.844,2 Nøgletal Solvens og kernekapital Solvensprocent 102,2 Kernekapitalprocent 66,6 Indtjening Periodens egenkapitalforrentning før skat -8,6 Periodens egenkapitalforrentning efter skat -8,6 Indtjening pr. omkostningskrone 0,1 Markedsrisici Renterisiko 0,2 Valutaposition 0,6 Valutarisiko 0,4 Likviditet Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 165,4 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 881,9 Kreditrisici Summen af store engagementer 0,0 Akkumuleret nedskrivningsprocent 37,6 Periodens nedskrivningsprocent 4,0 Periodens udlånsvækst -9,2 Udlån i forhold til egenkapital 0,9 Noter Halvårsrapport / 20

19 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 for FS Bank A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt pengestrømme for perioden. Ledelsesberetningen anses endvidere for at indeholde en retvisende gennemgang af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Odense, den 26. august 2011 Direktionen Jørgen Bast Bestyrelsen Jørn Kristian Jensen Ole Jørgensen Ivan Johansen Niels Olsen Ledelsespåtegning Halvårsrapport / 20

20 Den uafhængige revisors erklæring om review Til aktionæren i FS Bank A/S Vi har udført review af halvårsregnskabet for FS Bank A/S for perioden 1. januar juni 2011 (siderne 6-18) omfattende resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Halvårsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Selskabets bestyrelse og direktion har ansvaret for halvårsregnskabet. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om halvårsregnskabet på grundlag af vores review. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med RS 2410 Review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor. Et review af et halvårsregnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre review-handlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke udført revision og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at halvårsregnskabet ikke er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Supplerende oplysning vedrørende forhold i halvårsregnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på, at de i 1. halvår 2011 gennemførte spaltninger foretaget som led i omstrukturering af Finansiel Stabilitet A/S koncernen har medført usikkerhed i halvårsregnskabet for perioden 1. januar til 30. juni Der henvises til note 1 afsnittet Regnskabsmæssige skøn og usikkerhed for yderligere omtale heraf. Odense, den 26. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Flemming Brokhattingen statsaut. revisor Kenneth Skov Hansen statsaut. revisor Den uafhængige revisors erklæring om review Halvårsrapport / 20

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

FS Finans III A/S CVR nr

FS Finans III A/S CVR nr FS Finans III A/S CVR nr. 32 32 15 77 Delårsrapport for 1. halvår 2013 3. regnskabsperiode 1. januar - 30. juni 2013 Indhold Ledelsesberetning Beretning for 1. halvår 2013 3 Delårsrapport for perioden

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 LR Realkredit A/S 1. januar 30. juni 2016 LR Realkredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V CVR.-nr. 26 04 53 04 Resultat før kursregulering og skat på 128 mio. kr. mod

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr

Halvårsrapport 1. halvår ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr Halvårsrapport 1. halvår 2013 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Oplysninger om instituttet

Oplysninger om instituttet Indholdsfortegnelse Oplysninger om instituttet... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning 1. halvår 2012... 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni 2012... 9 Balance

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. SEPTEMBER 2015

Supplerende/korrigerende information til DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. SEPTEMBER 2015 Supplerende/korrigerende information til DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæring om review af supplerende-/korrigerende

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårs- rapport 1. halvår 2012

Halvårs- rapport 1. halvår 2012 Halvårsrapport Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Femårsoversigter... 6 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 7 Balance pr. 30/6 2012... 8 Egenkapitalopgørelse...10

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1.

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1. Storegade 29 478 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 7 København K. Telefon: 55 86 5 Telefax: 55 86 5 55 Reg.nr.: 64 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 657468 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2013 // 1. halvårs- rapport 2013

Halvårsrapport 2013 // 1. halvårs- rapport 2013 Halvårsrapport 2013 // 1 halvårs- rapport 2013 Halvårsrapport 2013 // 2 indhold Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigter... 7 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 8 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Cvr. nr. 24 25 60 81. Halvårsrapport

Cvr. nr. 24 25 60 81. Halvårsrapport Cvr. nr. 24 25 60 81 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance 9 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Ledelsesberetning og halvårsrapport

Ledelsesberetning og halvårsrapport Oplysninger om Fanø Sparekasse Ledelsesberetning og halvårsrapport for perioden 1/1 30/6 2016 Fanø Sparekasse Tinghustorvet 51 6720 Fanø tlf. 75 16 25 66 fax 75 16 22 41 CVR-nr. 32 28 50 15 hjemstedkommune:

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere